α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Κοιν.: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.Γ/νζη: Α. Παπανδπέος 37 Σ.Κ.-Πόλη: Μαπούζι Ιζηοζελίδα: Πληποθοπίερ: Κ. Παπασπήζηορ Ρ. Γευπγακόποςλορ Σηλέθυνο: ANAΡΣΗΣΔΟ Να διαηηπηθεί μέσπι Βαθμόρ αζθαλείαρ Μαπούζι, Απιθ. Ππυη. Φ.52 / 664 / /Γ1 Βαθμόρ Πποηεπ. ΑΠΟΦΑΗ ΑΔΑ: Β4ΘΠ9-ΑΜ9 ΘΔΜΑ: Έγθξηζε θαηαιόγνπ θαηάιιειωλ βηβιίωλ Γαιιηθήο Γιώζζαο γηα ηηο Δ θαη Σ ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. Έσονηαρ ςπότη: 1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν / 85, άπθπο 60 παπ. 4 και άπθπο 88 παπ.5 (ΦΔΚ 167 η. Α ) 2. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.2525 / 97, άπθπο 7 παπ.2 και 3 (ΦΔΚ 188 η. Α ) 3. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.Γ. 749 / 1970, άπθπο 9 παπ.3 (ΦΔΚ 277 η. Α ) 4. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 1 Ν. 2365/1995 (ΦΔΚ 255 η. Α ) πος καθιεπώνει ηα κπιηήπια ηηρ οικονομικόηηηαρ, αποδοηικόηηηαρ και αποηελεζμαηικόηηηαρ καηά ηην δημοζιονομική διασείπιζη. 5. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 3 ηος Π.Γ.85/2012 (ΦΔΚ 141 η. Α ) «Ίδπςζη και μεηονομαζία Τποςπγείυν, μεηαθοπά και καηάπγηζη ςπηπεζιών» 6. Σιρ διαηάξειρ ηηρ απιθμ. Φ.12 / 773 / / Γ1 / , (ΦΔΚ 1139/2006, η. Β ) Τποςπγικήρ Απόθαζηρ, «Αναμόπθυζη Ωπολογίυν Ππογπαμμάηυν ζηο Γημοηικό σολείο». 7. Σιρ διαηάξειρ ηηρ με απιθμ Φ.12 / 620 / / Γ1 / (ΦΔΚ 804/2010 Σ.Β ) Τποςπγικήρ Απόθαζηρ Ωπολόγια Ππογπάμμαηα Γημοηικών σολείυν με ενιαίο αναμοπθυμένο εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα όπυρ ηποποποιήθηκε και ζςμπληπώθηκε με ηιρ διαηάξειρ ηηρ με απιθμ. Φ12 / 520 / / Γ1 / (ΦΔΚ1327 η. Β,) Τποςπγικήρ Απόθαζηρ. 8. Σιρ διαηάξειρ ηηρ με απιθμ. Φ52 / 63 / /Γ1 / (ΦΔΚ 253 η.β.) Τποςπγικήρ Απόθαζηρ «Γιδαζκαλία 2 ηρ ξένηρ γλώζζαρ ζηα Γημοηικά ζσολεία» 1

2 9. Σιρ διαηάξειρ ηηρ με απιθ / Η / κοινήρ Απόθαζηρ (ΦΔΚ 2091 / η. Β ) Ανάθεζη απμοδιοηήηυν ζηον Τθςποςπγό Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν, Πολιηιζμού και Αθληηιζμού Θεόδυπο Παπαθεοδώπος. 10. Σην απιθμ. Φ.52 / 226 / / Γ1 / Τποςπγική Απόθαζη με ηην οποία ζςγκποηήθηκε επιηποπή κπίζηρ ελεςθέπυν βοηθημάηυν Γαλλικήρ και Γεπμανικήρ γλώζζαρ για ηιρ Δ και η ηάξειρ ηος δημοηικού ζσολείος. 11. Σα από και ππακηικά ηηρ επιηποπήρ κπίζηρ ελεύθεπυν βοηθημάηυν Γαλλικήρ για ηιρ Δ και η ηάξειρ ηος δημοηικού ζσολείος. 12. Σο με απιθμ / έγγπαθο ηος ΙΔΠ. 13. Σο με απιθμ 6630/ έγγπαθο ηος Τποςπγού Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν, Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 14. Σιρ ανάγκερ για σπήζη διδακηικών βιβλίυν καηά ηη διδαζκαλία ηηρ Γαλλικήρ και Γεπμανικήρ γλώζζαρ για ηιρ Δ και η ηάξειρ ηος δημοηικού ζσολείος. α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε εγκπίνοςμε ηον ακόλοςθο πίνακα ελεύθεπυν βοηθημάηυν ηος μαθήμαηορ ηηρ Γαλλικήρ γλώζζαρ για ηιρ Δ' και η ηάξειρ ηος δημοηικού ζσολείος για ηο ζσολικό έηορ , με ηην ένανηι ηος καθενόρ αναθεπόμενη ηιμή πώληζηρ. Α. Γηα ηελ θύξηα δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, ηηο παξαθάηω δηδαθηηθέο ζεηξέο: Δθδόζεηο Σίηινο Σηκή ζε Δπξώ Έηνο Έθδνζεο Γαιιηθέο Δθδόζεηο Γεώξγηνο Γεωξγαληάο ΜΟN ΑΜΙ niveau 1 Livre de l élève Cahier d exercices Guide pédagogique + CD Γυπεάν 2007 audio Παιδαγυγικό ςλικό (5 αθίζερ) Γυπεάν ΜΟN ΑΜΙ niveau 2 Livre de l élève 2, Cahier d exercices Guide pédagogique + CD audio Γυπεάν

3 Éditions nouvel esprit A. Kosvoyannis Παιδαγυγικό ςλικό (5 αθίζερ) SALUT niveau 1 Γυπεάν Livre de l élève + CD audio 3, Livre du professeur + CD audio Γυπεάν 2008 Cahier d exercices de l élève 3, Cahier d exercices du professeur Γυπεάν 2008 Guide pédagogique Γυπεάν 2008 Παιδαγυγικό ςλικό 62 κάπηερ (ηα Γυπεάν 2008 γπάμμαηα ηηρ γαλλικήρ αλθαβήηος, εικόνερ μνημείυν ηηρ Δςπώπηρ, εικόνερ θαγηηών και ζποπ) Αθίζερ SALUT niveau 2 Livre de l élève 3, Livre du professeur Γυπεάν 2009 Cahier d exercices de l élève 3, Cahier d exercices du Γυπεάν 2009 professeur Guide pédagogique Γυπεάν 2009 CD audio classe Γυπεάν 2009 Παιδαγυγικό ςλικό 40 κάπηερ (εικόνερ θαγηηών, ζποπ, πούσυν, πποζώπυν, μέζυν μεηαθοπάρ) Γυπεάν 2009 Trait d'union GÉNIAL niveau 1 Livre de l'élève 3, Cahier d'activités de l'élève 3, Livre du professeur + 2 CDs audio Γυπεάν 2010 Guide pédagogique + CD ROM Γυπεάν 2010 Version numérique TBI Γυπεάν 2010 Παιδαγυγικό ςλικό (32 κάπηερ, Γυπεάν 2010 σάπηηρ ηηρ Γαλλίαρ, αθίζα ηηρ γαλλικήρ αλθαβήηος) GÉNIAL niveau 2 Livre de l'élève 3, Cahier d'activités de l'élève 3, Livre du professeur + 1 CD audio Γυπεάν 2010 Guide pédagogique+ CD ROM Version numérique TBI Γυπεάν 2010 Παιδαγυγικό ςλικό (30 κάπηερ) Γυπεάν 2010 COPAINS COPINES 1 Livre de l élève 3, Cahier d exercices Guide pédagogique + CD audio Γυπεάν 2009 Manuel numérique (CD Rom) Γυπεάν 3

4 COPAINS COPINES 2 Livre de l élève 3, Cahier d exercices Guide pédagogique + CD audio Γυπεάν 2009 Manuel numérique (CD Rom) Γυπεάν Trait d'union DOUBLE CLIC niveau 1 Livre de l'élève 3, Cahier d'exercices Guide pédagogique + CD audio Γυπεάν 2007 DOUBLE CLIC niveau 2 Livre de l'élève 3, Cahier d'exercices Guide pédagogique + CD audio Γυπεάν Roboly FORMIDABLE 1 Livre de l'élève 3, Cahier d'exercices 2, Guide pédagogique Γυπεάν 2008 CD audio Γυπεάν 2008 CD Rom (TBI) Γυπεάν - FORMIDABLE 2 Livre de l'élève 3, Cahier d'exercices 2, Guide pédagogique Γυπεάν 2008 CD audio Γυπεάν 2008 CD Rom (TBI) Γυπεάν - Clé International VITAMINE niveau 1 Livre de l'élève 8, Cahier d activités + CD audio+ 9, Portfolio Guide pédagogique Γυπεάν CD Audio Collectif Γυπεάν 2009 VITAMINE niveau 2 Livre de l'élève 8, Cahier d'exercices+ CD audio 9, Guide pédagogique Γυπεάν CDs Audio Γυπεάν 2009 CD-ROM Γυπεάν 2009 PIXEL niveau 1 Livre de l élève + DVD Rom 12, Cahier d activités 8, Guide pédagogique Γυπεάν 2011 PIXEL niveau 2 Livre de l élève + DVD Rom 12, Cahier d activités 8, Guide pédagogique Γυπεάν

5 Vos Clés Fotini Katranidou LES PETITES CANAILLES niveau 1 Livre de l élève Cahier d activités de l élève 2011 Livre du professeur Cahier d activités + 2 CD audio Guide pédagogique 2011 Manuel numérique (CD Rom) 2011 LES PETITES CANAILLES niveau 2 Livre de l élève Cahier d activités de l élève 2012 Livre du professeur Cahier d activités + 1 CD audio Guide pédagogique 2012 Β. Σα παξαθάηω πξναηξεηηθά βνεζήκαηα: Δθδόζεηο Σίηινο Σηκή ζε Δπξώ Έηνο Έθδνζεο Trait d Union DELF PRIME A1 Livre de l élève - 25, ABC melody Marie voyage en France 12, ABC melody Marie de Paris 12, Éditions nouvel esprit A. Kosvoyannis Nouvelle Grammaire communicative 1 10, Trait d Union SUPER! 1 DVD + LIVRET pédagogique inclu 39, Προαιρετικά βοηθήματα ήδη εγκεκριμζνα: 5

6 Roboly La petite grammaire des enfants 1 La petite grammaire des enfants 2 15, , Livre du maître 1 & 2 Γυπεάν 2003 Κπαηικό Πιζηοποιηηικό 14, Γλυζζομάθειαρ Certification en langue française Niveaux A1 & A2 Écrit - Oral Livre du professeur 6, CD 9, ABC ABC mon cahier de français 4, (Σζοςσηίδη Αικαηεπίνη) Clé International Delf Prim A1 13, Από ηο Τποςπγείο Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν, Πολιηιζμού και Αθληηιζμού για ηο ζσολικό έηορ θα αγοπαζηεί μόνο ηο βιβλίο μαθηηή. Η επιλογή ηυν βιβλίυν ηος μαθηηή θα γίνει μεηαξύ ηυν διδακηικών ζειπών πος έσοςν ηιρ ηπειρ σαμηλόηεπερ ηιμέρ. Δζυη. Γιανομή 1. Γπαθείο κ. Τποςπγού. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 2. Γπαθείο κ. Τθςποςπγού 3. Γπαθείο Γεν. Γπαμμαηέα 4. Γπαθείο Διδ.. Γπαμμαηέα ΘΔΟΓΩΡΟ ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ 5. Γ/νζη ποςδών Π.Δ 6

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ TRAIT D UNION ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ COPAINS COPINES ΜΑΡΟΥΣΙ, 01/09/2014 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Πληροφορίες: Αλ.Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος

Α Π Ο Φ Α Σ Η Πληροφορίες: Αλ.Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ:

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε και Στ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2008-2009

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε και Στ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2008-2009 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν παπαγπάθυν 1, 2 και 4 ηος άπθπος 4 ηος ν.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α /5.10.1988).

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν παπαγπάθυν 1, 2 και 4 ηος άπθπος 4 ηος ν.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α /5.10.1988). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑ Γ Β) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΛΔΓ ΣΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Σύµφωνα µε την απόφαση Γ2 / 61692 / 13-06-2002 του ΥΠΕΠΘ 1. ΛΕΞΙΚΑ 1. Le dictionnaire des

Διαβάστε περισσότερα

Λεόντειο Λύκειο-Νέας Σμύρνης Δημοτικό-«Άγ. Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης» Θ. Σοφούλη 2 Τ.Κ. 17122- Τηλ.: 210 9424778-210 9418011 Σχολικό έτος 2011-12

Λεόντειο Λύκειο-Νέας Σμύρνης Δημοτικό-«Άγ. Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης» Θ. Σοφούλη 2 Τ.Κ. 17122- Τηλ.: 210 9424778-210 9418011 Σχολικό έτος 2011-12 Λεόντειο Λύκειο-Νέας Σμύρνης Δημοτικό-«Άγ. Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης» Θ. Σοφούλη 2 Τ.Κ. 17122- Τηλ.: 210 9424778-210 9418011 Σχολικό έτος 2011-12 Τ ά ξ η Α Όλα τα βιβλία του Ο.Ε.Δ.Β για την Α τάξη και το

Διαβάστε περισσότερα

Εφόδια των μαθητών της Α τάξης

Εφόδια των μαθητών της Α τάξης Εφόδια των μαθητών της Α τάξης ΣΑΚΑ: Όχι μικρότερη από 0,45 x 0,30 με σταθερή πλευρά στην πλάτη (τροχήλατη ή μη) ΚΑΣΕΤΙΝΑ: Δίφυλλη (όχι μεταλλική), απλή (όχι σε μορφή παιχνιδιού) Όλα τα τεύχη των βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΓΑ: Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Αθήνα, 17 Μαρηίοσ /2014 Αρ. Πρωτ.:Γ2Β 1049051 ΔΞ 2014 Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα 29-3-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Απιθμ. Ππυη.: 284/39147 Γ/ΝΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ Κ.Ο.Α. Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών www.csd.uoc.gr Επγαζηήπιο Υπηπεζιών Μεηαζσημαηιζμού www.tsl.gr ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Ππώηη Διάλεξη Διαδικασία μαθήματος, Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ (CPV-50730000-1) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ (CPV-50730000-1) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ Σηλέθυνο : 2820 2230 FAX : 2820-22329 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ *1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier (βιβλίο εργασιών) 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (αναγνωστικό) (Τα 2 βιβλία πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 25 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (CPV-24327000-2) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 25 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (CPV-24327000-2) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 25 Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8 Α Μ Ο Ρ Γ Ο ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 2131/8 6 B/B 160 229 270 405 50 12 δυπεάν ΓΩΡΟ μία νύσηα επιπλέον για διαμονή 5 διαν/ζευνεκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος(21/720/8) 21/720/8 235 420 ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ 27/815/9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα