ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα, Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Αναθέτουσα Αρχή: Θ Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Προϋπολογισµός: ,99 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (µε ΦΠΑ) *Τα δικαιώµατα προαίρεσης, για συµπληρωµατικές υπηρεσίες ανέρχονται σε είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι ευρώ (27.156,00 ), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και αφορά στις υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικτυακού κόµβου ή/και των πολυµεσικών, διαδραστικών εφαρµογών. ιάρκεια: 12 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ηµόσιος ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: , στις 10:00 π.µ. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: , στις 10:00 π.µ Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στο ΦΕΚ ηµοσίων Συµβάσεων: Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο: Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην ΕΕΕΕ: Κωδικός ΟΠΣ:

2 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα,Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου 4114 Ηµεροµηνία: 19/07/2011 Ανοικτός ηµόσιος ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά Η Θ Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή µε βάση την υπ αριθµ. Προκήρυξη 4/2011 απόφασή της, προκηρύσσει Ανοικτό ηµόσιο ιεθνή ιαγωνισµό για το Υποέργο 1 του έργου «Ψηφιακές Εφαρµογές Υποστήριξης Επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας» µε τίτλο: «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα, Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα». Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο µέχρι την 05/03/2012, ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ. στην έδρα της Θ Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Τ., Θρεψιάδου 1, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Τ.Κ , Θήβα, τηλέφωνο για πληροφορίες: , , φαξ: Ο διαγωνισµός γίνεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτοµερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νοµικό πλαίσιο: 1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083/2005 της 19ης εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων). 2. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», όπως ισχύει αναλογικά και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του. 3. Τις διατάξεις του Π..60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Σελίδα 2 από 190

3 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα,Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 5. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων» και της οδηγίας 92/13/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου Της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης». 7. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 8. Το Π.. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 9. Την Υ.Α Αριθµ /ΕΥΣ 1749/ : «Υπουργική απόφαση συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ 540/ τεύχος Β ) όπως αυτή ισχύει µετά την β τροποποίησή της (ΦΕΚ 1088/Β/2010 αριθ. Πρωτ /ΕΥΘΥ 1212/2010). 10. Το Ν. 3614/ : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Το Ν. 3840/ : Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις. 12. Την ΥΑ Π1/2941/ Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προµήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β 1988/2009), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αρ. Π1/3889/ Απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 936/2010). 13. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη-µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. Σελίδα 3 από 190

4 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα,Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 14. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/ ). 15. Τον Ν. 3783/2009, Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις. 16. Τον Ν. 3917/2011, ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις. 17. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης εκεµβρίου 2007 (L335)» 18. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων», όπως ισχύει 19. Το υπ αριθµ. Θ ΕΠΚΑ/971/ «Σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης» που υπογράφηκε από την Θ Ε.Π.Κ.Α του ΥΠ.ΠΟ.Τ. 20. Tο εγκεκριµένο Τεχνικό ελτίο Πράξης καθώς και το εγκεκριµένο Φυσικό Αντικείµενο του έργου «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ» που συνοδεύουν την απόφαση ένταξης. 21. Την από 11/03/2011 µε Α.Π /ΨΣ6783-Α2 απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για ένταξη της πράξης µε τίτλο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ 22. Την υπ αριθµ. 4114/ απόφαση της Θ Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Τ. περί έγκρισης των όρων της προκήρυξης. 23. Την υπ αριθµ. 4307/ απόφαση της Θ Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Τ. περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού. 24. Την υπ αριθµ /ΨΣ5260-Β/ απόφαση προέγκρισης δηµοπράτησης της ΕΥ της Ψηφιακής Σύγκλισης». Ο προϋπολογισµός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα ενός χιλιάδων και σαράντα ευρώ ( ,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. το οποίο Σελίδα 4 από 190

5 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα,Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Τα δικαιώµατα προαίρεσης για συµπληρωµατικές υπηρεσίες ανέρχονται σε έως 15% επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου περιλαµβάνει και το ποσό που αφορά το δικαίωµα προαίρεσης. Η προϊσταµένη της ιευθύνουσας Υπηρεσίας... Αλεξάνδρα Χαραµή Σελίδα 5 από 190

6 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα,Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτικά στοιχεία Έργου...10 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...11 Συντοµογραφίες...11 Α1. Περιβάλλον του Έργου...12 Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου...12 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας...12 Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου...12 Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου)...12 Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου)...12 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...13 Α1.2.2 Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα...13 A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...13 A Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...14 A2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...14 A2.1 Αντικείµενο του Έργου...14 A2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη...23 A2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...24 A2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...25 A3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...25 A3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...26 A3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος...27 A3.3 Πολυκαναλική προσέγγιση...28 A3.4 Ανοιχτά δεδοµένα...29 A3.5 Απαιτήσεις Ασφάλειας...29 A3.6 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος...30 A3.7 Απαιτήσεις Προσβασιµότητας...30 A3.8 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου...30 A3.9 Πίνακας Παραδοτέων...33 A3.10 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου...34 A4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...35 A4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...35 A4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...35 A4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...35 A4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...36 Σελίδα 6 από 190

7 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα,Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου A4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...36 A5. Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου...36 B1 A5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...36 A5.2 Σχήµα ιοίκησης, σχεδιασµού και υλοποίησης του Έργου...36 A5.3 Σχέδιο και Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας...37 A5.4 Σχέδιο και Σύστηµα ιαχείρισης Κινδύνων...37 A5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ιαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου...37 Γενικές Πληροφορίες...39 B1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού...39 B1.2 Προϋπολογισµός Έργου...39 B1.3 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού...40 B1.4 Ηµεροµηνία αποστολής της ιακήρυξης...40 B1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών...40 B1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού...41 B1.7 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης...41 B2. ικαίωµα Συµµετοχής ικαιολογητικά...42 B2.1 ικαίωµα Συµµετοχής...42 B2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής...44 B2.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής...45 B2.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης...51 B2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες...52 B2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες...55 B2.4.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα...58 B2.4.4 Οι συνεταιρισµοί...61 B2.4.5 Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα...65 B2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες...69 B2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / ιευκρινίσεις...69 B2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής...70 B2.6.1 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα...70 B2.7 Εγγύηση Συµµετοχής...75 B3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών...76 B3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών...76 B3.2 Περιεχόµενο Προσφορών...77 B3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής»...80 B3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»...80 B3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»...82 B3.2.4 Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης»...82 Σελίδα 7 από 190

8 B4 B5 C1 C2 C3 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα,Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου B3.3 Ισχύς Προσφορών...82 B3.4 Εναλλακτικές Προσφορές...83 B3.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα...83 ιενέργεια ιαγωνισµού Αξιολόγηση Προσφορών...84 B4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του ιαγωνισµού...84 B4.1.1 ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση Προσφορών...84 B4.1.2 ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών...87 B4.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών...87 B4.1.4 Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης...88 Β ιαµόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς...89 B4.1.6 ιαδικασία κατακύρωσης ιαγωνισµού...89 B4.2 Απόρριψη Προσφορών...90 B4.3 Προσφυγές...91 B4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού...91 Κατάρτιση Σύµβασης Γενικοί Όροι Σύµβασης...93 B5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης Εγγυήσεις...93 B5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις...94 B5.3 Εκτελωνισµός - Φόροι - ασµοί...95 B5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης...95 B5.5 Ποινικές Ρήτρες Έκπτωση Αναδόχου...96 B5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου...97 B5.7 Υπεργολαβίες B5.8 Εµπιστευτικότητα B5.9 Πνευµατικά δικαιώµατα B5.10 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C3.1. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος Πίνακες Συµµόρφωσης Η αρχαία Βοιωτία και το φυσικό περιβάλλον: Τοπογραφία (Προβολή βίντεο)118 C3.2. Η Βοιωτία και ο Μύθος Μύθοι της Βοιωτίας (Βίντεο σε οθόνη τηλεοπτικού τύπου) 120 Σελίδα 8 από 190

9 C3.3. ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα,Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Χρονολόγιο Η Βοιωτία και ο κόσµος ( ιαδραστική εφαρµογή µε οθόνη αφής) 122 C3.4. Η Μυκηναϊκή Θήβα και η επικράτειά της Γραµµική Γραφή B ( ιαδραστική εφαρµογή µε οθόνη αφής) C3.5. Η Μυκηναϊκή Θήβα και η επικράτειά της - Πολεοδοµική οργάνωση και αρχιτεκτονικά στοιχεία (Βίντεο σε οθόνη τηλεοπτικού τύπου) C3.6. Γεωµετρική περίοδος - Κεραµική ( ιαδραστική εφαρµογή µε οθόνη αφής)..130 C3.7. Ελληνιστική περίοδος - Μετάβαση από την πόλη στις Αγρεπαύλεις (Βίντεο σε οθόνη τηλεοπτικού τύπου) C3.8. Η Βοιωτία στους Πρωτοβυζαντινούς χρόνους - Βιοτεχνική παραγωγή και καθηµερινές ασχολίες: Ψηφιδωτά (Προβολή) C3.9. Η Βοιωτία στους Πρωτοβυζαντινούς χρόνους - Βιοτεχνική παραγωγή και καθηµερινές ασχολίες: Ψηφιδωτά ( ιαδραστική εφαρµογή σε οθόνη αφής) C3.10. Η Βοιωτία στους Μεσοβυζαντινούς χρόνους: Τα βυζαντινά µνηµεία (Προβολή βίντεο) 140 C3.11. C3.12. Η Κωπαΐδα (Προβολή βίντεο) Η πόλη στους Βυζαντινούς χρόνους (Προβολή βίντεο) C3.13. Φωτιστικό διαδραστικό δρώµενο στον επισκέψιµο αρχαιολογικό χώρο του Αρχ/κού Μουσείου Θηβών. Η ανασκαφή κάτω από το Μουσείο ( ιαδραστικό φωτιστικό δρώµενο) C3.14. C3.15. Περιήγηση για παιδιά µικρής ηλικίας (Εκπαιδευτικό πρόγραµµα ξενάγησης) 151 Περιήγηση για ενήλικες (Εκπαιδευτικό πρόγραµµα ξενάγησης) C3.16. Η Βοιωτία και ο Μύθος - Ο θηβαϊκός µυθολογικός κύκλος στο αττικό δράµα (Προβολή βίντεο) C3.17. Χρονολόγιο - Η πνευµατική ακτινοβολία της Βοιωτίας στους αρχαίους χρόνους και οι επιδράσεις της στο σύγχρονο κόσµο (Προβολή βίντεο σε οθόνη τηλεοπτικού τύπου) 158 C3.18. Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών (www.mthv.gr) C4 Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς C4.1 Πληροφοριακό Σύστηµα C4.1.1 Υπηρεσίες (βλ. ΑΧ.Χ.Χ, ΑΧ.Χ.Χ) C4.1.2 Άλλες δαπάνες C4.2 Εκπαίδευση χρηστών C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου C4.5 Παραρτήµατα που αφορούν το Έργο C4.5.1 Σχέδιο Σύµβασης Σελίδα 9 από 190

10 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα,Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το έργο θα αναπτύξει και θα εγκαταστήσει ψηφιακά εκθέµατα και υποδοµές υποστήριξης (διαδικτυακής και πολυµεσικής) της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών µε σκοπό να αναδείξει επιλεγµένες πτυχές του πολιτισµού της Βοιωτίας από την αρχαιότητα έως τα νεώτερα χρόνια. Ο πλούτος των ευρηµάτων, η µεγάλη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η έκθεση του Μουσείου και το εκτενές χρονολογικό εύρος στο οποίο εκτείνεται η µουσειολογική προσέγγιση της έκθεσης απαιτούν τη διήγηση και παρουσίαση, πέραν των υλικών καταλοίπων, πλήθους άλλων στοιχείων που σκιαγραφούν την ιστορία και τον πολιτισµό της Βοιωτίας. Τα εκθέµατα αυτά θα λειτουργούν τόσο τοπικά, στις αίθουσες και στον αρχ/κό χώρο του Μουσείου, όσο και εξ αποστάσεως, µέσω διαδικτύου, χάρη στην ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου. Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στις οµάδες επισκεπτών παιδιών, αλλά και νέων άνω των 15 ετών, για τις ιδιαίτερες ανάγκες των οποίων θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα, µε έµφαση στον ψυχαγωγικό και ταυτόχρονα µορφωτικό τους χαρακτήρα. Τέλος, η ψηφιακή υποδοµή της έκθεσης θα δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις τόσο για την αποτελεσµατικότερη αναγνωρισιµότητα του Μουσείου διεθνώς όσο και την προβολή και διάδοση των εκθεσιακών του ενοτήτων. Η δοµή του διαδικτυακού κόµβου, οι θεµατικές και τα σενάρια των ψηφιακών και διαδραστικών εκθεµάτων και οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθορίζουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών, διαδραστικών και πολυµεσικών εφαρµογών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου. Σελίδα 10 από 190

11 Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα, Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες ΕΣΠΑ ΕΥ ΕΠ ΨΣ Ε.Π.Κ.Α. Ε.Β.Α. ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψ.Σ. ISO SSL XHTML Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού Ψηφιακή Σύγκλιση International Organization for Standardization Syntax/Semantic Language extensible HyperText Markup Language Σελίδα 11 από 190

12 Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα, Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου Ο εµπλεκόµενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι η Θ Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Τ. που λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας Η λειτουργία και το οργανόγραµµα της Θ ΕΠΚΑ του ΥΠ.ΠΟ.Τ., που λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ, που υπάγεται στη Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, περιγράφεται αναλυτικά στον Οργανισµό ΥΠΠΟ, ΦΕΚ146/Α/ , και συγκεκριµένα στις σελίδες 2241, Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Την υλοποίηση του έργου υποστηρίζει ως προς τις βυζαντινές και µεταβυζαντινές αρχαιότητες η 23 η ΕΒΑ. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Για τη διοίκηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει Οµάδα ιοίκησης Έργου (Ο Ε) που θα ασχοληθεί µε το συντονισµό των εργασιών και των επιµέρους εµπλεκοµένων. Η Ο Ε αποτελείται από τρία στελέχη, µόνιµο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο, καθώς και για ενδεχόµενα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν. Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει «Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ)» που θα αποτελείται από διοικητικά στελέχη της Αρχής, µε βασικό στόχο την τµηµατική και οριστική ποσοτική και παραλαβή του παρόντος Έργου. Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Η προτεινόµενη πράξη θα υποστηρίξει τη σχεδιαζόµενη επανέκθεση του Μουσείου Θήβας, στην οποία προβλέπεται ο εµπλουτισµός των φυσικών εκθεµάτων µε ψηφιακά, φέρνοντας στο Μουσείο την πληροφορία που λείπει αλλά είναι απαραίτητη για την ολοκληρωµένη ανάγνωση της έκθεσής της. Το έργο έχει κύριο στόχο την εξέλιξη και διαµόρφωση του Μουσείου σε χώρο διαλόγου και αλληλεπίδρασης µε τον επισκέπτη, αλλά και την ανάπτυξη διαλογικής σχέσης µεταξύ των ίδιων των επισκεπτών µέσα από διαδραστικές εφαρµογές. Επιπλέον, η προβολή του Μουσείου προς το ελληνικό & διεθνές κοινό υστερεί σηµαντικά λόγω απουσίας σχετικής ιστοσελίδας (web site) στο διαδίκτυο. Στην προτεινόµενη πράξη θα συµπεριληφθεί ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ιστοσελίδας που θα αποτελεί την ηλεκτρονική, δυναµική παρουσία του Μουσείου στο χώρο του διαδικτύου. Προβλέπεται συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας µε τα νέα του Μουσείου (εκθέσεις, δραστηριότητες κλπ) και ανάπτυξή της, ώστε να αποτελέσει το ηλεκτρονικό βήµα έκφρασης και online ανταλλαγής πληροφοριών για τους επισκέπτες. Σελίδα 12 από 190

13 Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα, Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η λειτουργία και το οργανόγραµµα της Θ Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Τ., που λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ, που υπάγεται στη Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, περιγράφεται αναλυτικά στον Οργανισµό ΥΠΠΟ, ΦΕΚ146/Α/ , και συγκεκριµένα στις σελίδες 2241, Α1.2.2 Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα Σύµφωνα και µε τον Οργανισµό ΥΠΠΟ, ΦΕΚ146/Α/ , σελ. 2258, στη Θ Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Τ. λειτουργεί επιστηµονική ολοµέλεια στην οποία συµµετέχουν οι αρχαιολόγοι, συντηρητές και µηχανικοί που υπηρετούν σε αυτήν, υπό την προεδρία του Προϊσταµένου. Στην επιστηµονική ολοµέλεια συζητείται το πρόγραµµα δράσης και η πορεία εφαρµογής του. Την Υπηρεσία στελεχώνουν: -Προϊστάµενος. -Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, το οποίο πέραν των αρµοδιοτήτων του, διεκπεραιώνει και θέµατα Μουσείων & Εκθέσεων καθώς και θέµατα Τεκµηρίωσης και Καταγραφής Αρχαίων: Στελεχώνεται από αρχαιολόγους ΠΕ. -Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων: Στελεχώνεται από συντηρητές ΤΕ και Ε. -Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης /Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων: Στελεχώνεται από τοπογράφο µηχανικό ΤΕ και σχεδιαστές Ε, εργάτες Ε. -Τµήµα ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης: Στελεχώνεται από διοικητικό ΠΕ, λογιστή ΤΕ, διοικητικούς Ε. -Γραφείο Φύλαξης- Πληροφόρησης: Στελεχώνεται από προσωπικό Ε. A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Η Εφορεία αναλαµβάνει τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών και οιασδήποτε µορφής αρχαιολογικής έρευνας, τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση εργασιών για την προστασία, συντήρηση, ευπρεπισµό και διαµόρφωση των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, την προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει, την εξέταση αιτηµάτων εκτέλεσης έργων που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τους αρχαιολογικούς χώρους και τα µνηµεία, την αρχαιολογική µελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών έργων επί µνηµείων ή πλησίον µνηµείων και των έργων συντήρησης επί µνηµείων, αρχαίων αντικειµένων και έργων τέχνης και την επιστηµονική µελέτη παντός σχετικού µε τα άνωθεν, την εποπτεία των ερευνών των επιστηµονικών ιδρυµάτων και των Ξένων σχολών και αποστολών. Παράλληλα χορηγεί άδειες µελέτης αρχαίων αντικειµένων εντός των Μουσείων, ενώ στις αρµοδιότητές της ανήκει και η δίωξη της αρχαιοκαπηλίας και της παράνοµης διακίνησης αρχαίων. Σε συνεργασία µε την Κεντρική Υπηρεσία οργανώνει και παρουσιάζει αρχαιολογικές εκθέσεις (µόνιµες ή περιοδικές, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό), εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Σεµέλη, Μελίνα). Αρµοδιότητα της περιφερειακής µονάδας είναι και η παρακολούθηση των αρµόδιων υπηρεσιών φύλαξης Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, η εφαρµογή των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών, καθώς και η χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στους χώρους. Σελίδα 13 από 190

14 Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα, Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Στην αρµοδιότητά της επίσης υπάγονται θέµατα σχετικά µε την εκπόνηση και την εφαρµογή µουσειογραφικών µελετών, την έκθεση των αρχαιολογικών αντικειµένων στα Μουσεία Θήβας, Σχηµαταρίου, Χαιρώνειας. Η Εφορεία τα τελευταία χρόνια έχει προβεί σε εργασίες επανέκθεσης για την οργάνωση εκ νέου των τριών Μουσείων της Βοιωτίας, είτε µε τη βελτίωση των παλαιών κτιριακών µονάδων, είτε µε την κατασκευή νέων. Οι τρεις επανεκθέσεις έχουν σκοπό την ανάδειξη των παλαιότερων συλλογών και των νεώτερων ευρηµάτων που ήρθαν στο φως από σύγχρονες ανασκαφές και την προβολή του πολιτισµού της Βοιωτίας στο ευρύ κοινό, σύµφωνα µε τις σύγχρονες µουσειολογικές πρακτικές. A Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών εν υπάρχει γραφείο της Θ Ε.Π.Κ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Τ. µε αντικείµενο την υποστήριξη θεµάτων ΤΠΕ. Μετά το πέρας ολοκλήρωσης της σύµβασης µε τον ανάδοχο η υποστήριξη λειτουργίας του έργου θα ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη (εταιρεία ή τεχνικό). A2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A2.1 Αντικείµενο του Έργου Το έργο θα αναπτύξει και θα εγκαταστήσει ψηφιακά εκθέµατα και υποδοµές υποστήριξης της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών µε σκοπό να αναδείξει επιλεγµένες πτυχές του πολιτισµού της Βοιωτίας από την αρχαιότητα έως τα νεώτερα χρόνια. Τα εκθέµατα αυτά θα λειτουργούν τόσο τοπικά, στις αίθουσες και στον αρχ/κό χώρο του Μουσείου, όσο και εξ αποστάσεως, µέσω διαδικτύου, χάρη στην ιστοσελίδα που προτείνει η παρούσα φάση. Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στις οµάδες επισκεπτών µαθητών από σχολεία της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για τις ιδιαίτερες ανάγκες των οποίων θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα, µε έµφαση στον ψυχαγωγικό και ταυτόχρονα µορφωτικό τους χαρακτήρα. Τέλος, η ψηφιακή υποδοµή της έκθεσης θα δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις τόσο για την αποτελεσµατικότερη αναγνωρισιµότητα του Μουσείου διεθνώς όσο και την προβολή και διάδοση των εκθεσιακών του ενοτήτων. Το έργο υλοποιείται µε ψηφιακές εφαρµογές και εκθέµατα που διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: A) Πολυµεσικά Εκθέµατα, Β) Φωτιστικό διαδραστικό δρώµενο στον επισκέψιµο αρχαιολογικό χώρο του Αρχ/κού Μουσείου Θηβών, Γ) ύο Εκπαιδευτικά προγράµµατα, ) ιαδικτυακός Τόπος. Η προµήθεια του συνόλου του εξοπλισµού που θα υποστηρίξει όλα τα παραδοτέα του παρόντος έργου έχει πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια προηγούµενου Υποέργου της παρούσας δράσης. Ως εκ τούτου παρατίθεται πίνακας εξοπλισµού που διαθέτει ήδη το Μουσείο και ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την παρουσίαση των πολυµεσικών και διαδραστικών εκθεµάτων και εφαρµογών (πλην του διαδικτυακού κόµβου). Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναφέρεται αναλυτικά ο εξοπλισµός που αφορά σε κάθε ψηφιακό έκθεµα του παρόντος έργου. Σελίδα 14 από 190

15 Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα, Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου A/A Περιγραφή Μονάδα Τεµάχια 1 Προβολικό (Projector) LR BenQ MX-761 Τεµ Προβολικό µε φακούς short range BenQ MX- 880UST Οθόνη TV 50" HD Panasonic TX-P50G30E Plasma TV Τεµ. 7 Τεµ. 2 4 Οθόνη TV 46" HD Samsung LE46C650 LCD Τεµ. 1 5 Οθόνη TV 32" HD: LG 32LD550 LCD Τεµ. 1 6 Oθόνη αφής 19" USB LG T1910B-BN Τεµ. 4 7 Oθόνη αφής 32" USB: Elo Elotouch 3220L Τεµ Η/Υ Apple Mac Mini, MC270ZH/A, 2,4 GHz/4 GB RAM/320 HDD/ 320 M DMX/USB Controller ENTTEC DMX USB Pro µε καλώδιo MIDI Τεµ. 18 Τεµ Φωτιστικό στοιχείο DMX Pilot Wash 250 Τεµ Φωτιστικό στοιχείο DMX SCANIC LED PAR 56 RGB DMX Τεµ Ασύρµατη web camera AXIS M1011W Τεµ ικτύωση για Web cameras Apple AirPort Extreme Base Station MC340Z 14 Λογισµικό DMX: QLab Pro Bundle 15 Λογισµικό διαχείρισης περιεχοµένου ξενάγησης: Orpheo Manager Τεµ. 2 Αδ. Χρήσης Αδ. Χρήσης Συσκευές ακουστικής ξενάγησης συνοδού: Orpheo mini 4GB Τεµ. 3 A) Πολυµεσικά Εκθέµατα Πρόκειται για για ψηφιακά, πολυµεσικά εκθέµατα, ενταγµένα σε έντεκα (11) ενότητες, που προβλέπεται να εγκατασταθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας, η θεµατολογία των οποίων αφορά στις ακόλουθες θεµατικές: Σελίδα 15 από 190

16 Κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα, Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 1. Η αρχαία Βοιωτία και το φυσικό περιβάλλον: Τοπογραφία (Προβολή βίντεο): Το έκθεµα σκοπεύει να φέρει στην εισαγωγή της έκθεσης τη µορφολογία και τα χαρακτηριστικά του βοιωτικού τοπίου. Το δηµιουργικό θα έχει τη µορφή video clip. Το περιεχόµενο σχετίζεται µε εκτυπωµένο χάρτη κάτω από την επιφάνεια προβολής. Στο δηµιουργικό θα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά τοπία και µνηµεία της Βοιωτίας από την ορεινή, ηµιορεινή, πεδινή και παραθαλάσσια Βοιωτία. Στην εικόνα θα περιλαµβάνονται οπτικές υποµνήσεις από την παραγωγή και τα στοιχεία της πρωτογενούς οικονοµίας που ακόµη και σήµερα αποτελούν χαρακτηριστικά της Βοιωτίας. Το δηµιουργικό δεν θα έχει ήχο και θα υποµνηµατίζεται µε τίτλους-λεζάντες στα ελληνικά και αγγλικά, διάρκειας 8 λεπτών. Ευκρίνεια 1600x1200. Ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει το τελικό σενάριο του δηµιουργικού και να το υποβάλει στην Θ Ε.Π.Κ.Α προς έγκριση. 2. Η Βοιωτία και ο Μύθος i) Μύθοι της Βοιωτίας (Βίντεο): Το έκθεµα σκοπεύει να δηµιουργήσει στον επισκέπτη της έκθεσης την υπόµνηση των κύριων µύθων της αρχαίας βοιωτικής παράδοσης. Το δηµιουργικό θα έχει τη µορφή video clip και θα αναφέρεται στους κύριους µυθολογικούς κύκλους από την αρχαία παράδοση της Βοιωτίας η οποία περιλαµβάνει: Τον Ηρακλή. Τον ιόνυσο. Τη Σφίγγα. Τον Κάδµο, την Αρµονία και την Ευρώπη. Η παραγωγή θα οπτικοποιηθεί µε παραστάσεις από αγγεία, γλυπτό και γραπτό διάκοσµο καθώς και µε σκίτσα και ειδικά εφέ. Επίσης θα βιντεοσκοπηθούν τόποι που σχετίζονται µε τους µύθους. Αυτοί περιλαµβάνουν τον Κιθαιρώνα, τον Ελικώνα, τις πηγές Τροφωνίου (Λιβαδειά), το Πτώον, την Αλίαρτο, τη Θήβα, κ.λπ. Η διάρκεια της παραγωγής θα είναι 8 λεπτά και θα αποτελείται από 4 σπονδυλωτές ενότητες. Ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει το τελικό σενάριο του δηµιουργικού και το προς εκφώνηση κείµενο και να τα υποβάλει στην Θ Ε.Π.Κ.Α του ΥΠ.ΠΟ.Τ. προς έγκριση και να προτείνει δείγµατα φωνών εκφωνητών προς την Θ Ε.Π.Κ.Α του ΥΠ.ΠΟ.Τ. που θα έχει την τελική επιλογή. ii) Ο θηβαϊκός µυθολογικός κύκλος στο αττικό δράµα (Προβολή βίντεο): Το έκθεµα σκοπεύει να φέρει στην προσοχή του επισκέπτη τη χρήση του Θηβαϊκού µυθολογικού κύκλου στο αττικό δράµα (Οιδίπους, Αντιγόνη, Επτά επί Θήβες κ.λπ.). Το αθηναϊκό θέατρο, ιδεολογικά φορτισµένο εναντίον της Θήβας, έχει γίνει παγκόσµια γνωστό, ιδίως µετά την αναβίωση παραστάσεων κατά τον 20ό αιώνα. Η προβολή θα συνδυάζει στοιχεία πλοκής, κείµενο και αποσπάσµατα παραστάσεων µε σκοπό να φανεί τόσο η σηµασία των κειµένων όσο και η ιδεολογική τους φόρτιση. Ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει το τελικό σενάριο του δηµιουργικού και να το υποβάλει στην Θ ΕΠΚΑ του ΥΠ.ΠΟ.Τ. προς έγκριση. 3. Χρονολόγιο i) Η Βοιωτία και ο κόσµος ( ιαδραστική εφαρµογή σε οθόνη αφής): Το έκθεµα σκοπεύει να ενηµερώσει τον επισκέπτη, µε διασκεδαστικό τρόπο, για τους σηµαντικότερους χρονολογικούς σταθµούς στην ιστορία της Βοιωτίας σε συνδυασµό µε γεγονότα, πρόσωπα Σελίδα 16 από 190

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Έδρα : Αποθήκη Α, 1 η Προβλήτα, 1 ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα