ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεως 2007 (Ισολογισµός-Αποτελέσµατα Χρήσεως και Προσάρτηµα). Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 31η Μαΐου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθ. 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθ. 15 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 µελών ήταν παρόντες 37, παρόντος και του ηµάρχου κ. ιονυσίου Χατζηδάκη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασοπούλου Ο. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Αντωνιάδου Μ. 4. Αρσενίδου Α. 5. Ασηµακόπουλος Γ. 6. Βαλέτας Σ. 7. Βασιλείου Γ. 8. Βόργιας Ι. 9. Βουλγαρέλλης Ι. 10. Γιάκοβλεφ Ν. 11. Γλεντή Ε. 12. Γουλιέλµος Ι. 13. έτσης Ν. 14. ούµας Α. 15. Ζάγκα Μ. 16. Κανέλλος Θ. 17. Καραµαρούδης Γ. 18. Καρκατσέλης. 19. Κασιµάτη Β. 20. Κορόµηλος Α. 21. Κουερίνης Ν. 22. Κωττάκη Μ. 23. Λαζαρίδου Α. 24. Μαυρακάκης Σ. 25. Μηλαίτη Μ. 26. Μινέτος Σ. 27. Μιχαλοπούλου Μ. 28. Μπουσίου Σ. 29. Νικολαΐδης Κ. 30. Πανταζής Α. 31. Παπαϊωάννου Α. 32. Πιτούλης. 33. Πράπας Γ. 34. Σαββούρας Ι. 35. Τριάντος Ι. 36. Φωστηρόπουλος Ι. 37. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αρκουµάνης Θ. 2. Μαραβέλια Α. 3. Μιχαηλίδης Μ. 4. Παπαγεωργίου Ν. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα. ΘΕΜΑ : 1 ο

2 Στη συνεδρίαση παρίστανται: ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της εταιρείας GRANT THORNTON κ. Ντζανάτος., η /ντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κα Μπόγρη Γ. και ο υπάλληλος γραφείου εκκαθάρισης και εντολής δαπανών-διπλογραφικού αναλυτικής λογιστικής και απογραφής του ήµου κ. Πιερουλής Σ. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ / έγγραφο του ηµάρχου Παλαιού Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε να εγκρίνετε τον ισολογισµό 5 ης χρήσεως / Ειδικότερα: Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: «1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ήµου υποβάλλει δια µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή (πλέον οικονοµική επιτροπή) λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού έτους που έληξε Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου, υποβάλλει τον απολογισµό και, προκειµένου για ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ήµων και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο δηµοτικό συµβούλιο. 3. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων και προσαρτήµατος) του ήµου, εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ήµων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα των ήµων. Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δηµοτικό συµβούλιο και στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. 4. Το συµβούλιο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισµό ή και τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως και την έκθεση της δηµαρχιακής επιτροπής αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση του απολογισµού ή και του ισολογισµού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου. Στους ήµους που εφαρµόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συµβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εµπρόθεσµη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.»

3 Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε ότι, η Οικονοµική Επιτροπή προέλεγξε τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2007 µε την υπ αρ. 160/ πράξη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. Η Έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής έχει ως ακολούθως: ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η χρήση που έκλεισε ήταν για το ήµο µας περίοδος δηµιουργικής δραστηριότητας σε όλους σχεδόν τους τοµείς. Στην παρούσα χρήση ο ήµος µας πραγµατοποίησε επενδύσεις ύψους ,79 Ευρώ, οι οποίες αναλύονται στην ειδική παράγραφο µε αριθµό 3 του προσαρτήµατος, ενώ για την τρέχουσα περίοδο έχει προγραµµατίσει και νέες επενδύσεις. Σηµαντικό µέρος των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση του 2007 αφορά την κατασκευή του ηµαρχείου και του Πολιτιστικού Κέντρου, την απαλλοτριωµένη εδαφική έκταση και του περιεχοµένου σ αυτή κτίσµατος του διατηρητέου κτιρίου << Φλοίσβος >> και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, την ανακατασκευή οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων καθώς και την διαµόρφωση διάφορων δηµόσιων χώρων. Οι επενδύσεις δεν γίνονται τυχαία, αλλά οφείλονται στην πολιτική που εφαρµόζουµε για τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των µόνιµων εγκαταστάσεων µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους δηµότες. Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία εσόδων της χρήσης 2007 είναι τα εξής: Το σύνολο του κύκλου εργασιών ανήλθε συνολικά στο ποσό των ,11 Ευρώ, το οποίο αποτελείται από έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τους ηµότες ποσό Ευρώ ,81, ποσό Ευρώ ,41 από έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµαπροσαυξήσεις, Ευρώ ,37 από τακτικές επιχορηγήσεις, έσοδα από ενοίκια ποσό σε Ευρώ ,55 και Ευρώ ,97 από έσοδα κεφαλαίων. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 Οι προοπτικές όµως για το 2008, πιστεύουµε ότι είναι καλύτερες. Ήδη έχει αρχίσει η παροχή νέων υπηρεσιών προς τους δηµότες και η κατασκευή νέων έργων που πιστεύουµε ότι θα τύχουν µεγάλης υποδοχής από τους ηµότες µας. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του Ισολογισµού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, εφαρµόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 1. Αποτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, έχουν αποτιµηθεί στην αντικειµενική τους αξία, κατά την απογραφή έναρξης 31/12/2002. Τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται ή αποκτώνται µετά την 31/12/2002, αποτιµώνται στην αξία κτήσης τους. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν υπολογισθεί µε βάση τις διατάξεις του Π.. 299/ Αποτίµηση αποθεµάτων πραγµατοποιήθηκε στην τελευταία τιµή εισαγωγής των αναλωσίµων υλικών και ανταλλακτικών παγίων. 3. Αποτίµηση απαιτήσεων ξένα νοµίσµατα δεν έγινε γιατί δεν υπήρξαν. Η αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ελβετικά φράγκα πραγµατοποιήθηκε µε την ισοτιµία αναφοράς της ΕΚΤ της , όπως εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας, (CHF) Φράγκο Ελβετίας ανά 1 Ευρώ. 4. Οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν: α) στις δηµοτικές επιχειρήσεις στην αξία κτήσεως και β) οι συµµετοχές στις Ανώνυµες Εταιρείες στην τρέχουσα αξία, όπως

4 προβλέπεται από το Π. 315/1999, αναφέρονται δε αναλυτικά στην παράγραφο 4 του προσαρτήµατος. 5. Κριτήρια χαρακτηρισµού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσµία εξόφλησης των, από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, είναι µεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των µακροπρόθεσµων όλες δε οι λοιπές έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσµων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 6. Αποζηµιώσεις αποχωρούντος και απολυοµένου προσωπικού. Ο ήµος έχει σχηµατίσει πρόβλεψη προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για το προσωπικό που απασχολεί µε συµβάσεις Ιδιωτικού ικαίου, η οποία κατά την , ανερχόταν σε ποσό ,05. Σηµειώνεται ότι στην χρήση 2007, έγινε χρήση προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού 3.773,11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ήµου της χρήσεως 2007 ανήλθαν στο ποσό των ,11 ευρώ. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού ,07 ευρώ, τα έσοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού ,31 ευρώ, τα έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων ποσού 3.773,11 ευρώ, τα συνολικά έσοδα του ήµου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των ,60 ευρώ. Το κόστος των παρερχοµένων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ,66 ευρώ. Τα Μικτά αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε πλεόνασµα ,98 ευρώ και µετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και χρηµατοπιστωτικών και αποσβέσεων προέκυψε έλλειµµα Ευρώ ,10. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ήµου ανήλθαν στο ποσό των ,65 ευρώ, τα έξοδα για τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Εταιρίας του ήµου Π. Φαλήρου ανήλθαν στο ποσό των ,00 ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ,93 ευρώ, οι προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων και χρεογράφων ανήλθαν στο ποσό των 2.740,56 ευρώ και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ,66 ευρώ. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και χρηµατοοικονοµικών, ανήλθε στο ποσό των ,46 ευρώ. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έξοδα προηγουµένων χρήσεων, τα έκτακτα ανόργανα έξοδα και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού ,38 ευρώ, τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2007 ανήλθαν στο ποσό των ,84 ευρώ. Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2007 ποσού ,60 ευρώ µείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2007 ποσού ,84 ευρώ αποτελεί το πλεόνασµα της χρήσεως 2007 το οποίο ανέρχεται σε ,76 ευρώ. Ακολουθεί πίνακας ανάλυσης του αποτελέσµατος:

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Έσοδα από πρόστιµα -προσαυξήσεις , , ,44 14% Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα , , ,34 14,80% Έσοδα από επιχορηγήσεις , , ,81-2,45% Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών και δωρεών , , ,87 169,20% Έσοδα κεφαλαίων , , , ,73% Σύνολο οργανικών εσόδων , , ,78 7,14% Αναλώσιµα (αναλώσεις) , , ,20 11,88% Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 690, , ,57-95,20% Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,08 6,44% Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων , , ,36 4,91% Παροχές τρίτων , , ,67-20,56% Φόροι - Τέλη , , ,52 100,75% ιάφορα έξοδα , , ,26 17,48% Επιχορηγήσεις Αναπτυξιακής εταιρείας ήµου Παλαιού Φαλήρου , ,00 0,00 0,00% Τόκοι και συναφή έξοδα , , ,25 589,36% Παροχές χορηγήσεων -επιχορηγήσεων , , ,99-2,29% Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως 2.740, ,89-938,33-25,51% Οργανικά έξοδα εκτός αποσβέσεων & αναλώσεις , , ,11 3,91% Οργανικό αποτέλεσµα εκτός αποσβέσεων , , ,67 96,59% Έκτακτα κι ανόργανα έξοδα 159,39 0,02 159,37 0,00% Έκτακτες ζηµιές από καταστροφή επίπλων-υπολογιστών 0,00 779,67-779,67 100,00% Έξοδα προηγούµενων χρήσεων , , , ,89% Έσοδα προηγούµενων χρήσεων , , ,78 0,39% Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 9.116,79 0, ,79 0,00% Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούµενων Χρήσεων 3.773, , ,58 100,00% Ανόργανα αποτελέσµατα εκτός αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων , , ,30-208,73% Οργανικά και Ανόργανα αποτελέσµατα εκτός απόσβέσεων παγίων και αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων , , ,37 3,47% Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο Λ.Κ , , ,02 4,07% Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων παρούσας και προηγούµενης χρήσης , , ,19 18,92% Αποτελέσµατα αποσβέσεων , , ,17-4,72% Αποτελέσµατα χρήσης , , ,54 276,06%

6 ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το συνολικό Πλεόνασµα την ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ,76 και µεταφέρθηκε στα Ίδια Κεφάλαια του ήµου. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ εν έγινε µεταβολή της απογραφής έναρξης κατά τη χρήση Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Η χρήση 2007 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) απετέλεσε για το ήµο µας την πέµπτη χρήση εφαρµογής της διπλογραφικής λογιστικής µεθόδου, µε τήρηση των διατάξεων του Π.. 315/1999. Αποτέλεσµα της όλης προσπάθειας είναι η παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων που έχετε στα χέρια σας. Η Οικονοµική Επιτροπή Παλαιό Φάληρο, 24/05/2011 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ (απών) ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΕΥΚΟ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΤΑ) Σας υποβάλλουµε το πιστοποιητικό ελέγχου και την από αναλυτική έκθεση τακτικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της χρήσεως (επισυνάπτεται στο παρόν) Μετά τα παραπάνω, όπως ληφθεί σχετική απόφαση περί έγκρισης του ισολογισµού χρήσεως 2007.» Ακολούθησαν διαλογικές συζητήσεις κατά τις οποίες µέλη του.σ. εξέφρασαν απορίες, απόψεις επί του θέµατος και οι αρµόδιοι (ως προαναφέρονται) έδωσαν εξηγήσεις, διευκρινίσεις σχετικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδρίασης. Το.Σ. αφού άκουσε, σκέφτηκε και έλαβε υπόψη του: Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06 το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο.σ. από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή την υπ αριθµ. 160/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την υποβολή του ισολογισµού (Ισολογισµός-Αποτελέσµατα Χρήσεως και Προσάρτηµα) χρήσης του οικονοµικού έτους 2007 και τη σχετική έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής τον ισολογισµό (Ισολογισµός-Αποτελέσµατα Χρήσεως και Προσάρτηµα) της χρήσης του οικονοµικού έτους 2007 την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις

7 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (22 ΥΠΕΡ 8 ΚΑΤΑ 6 ΛΕΥΚΑ 1 «ΠΑΡΩΝ») 1. Την έγκριση του πιστοποιητικού ελέγχου και της από έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της χρήσεως Την έγκριση του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως του έτους 2007 (Ισολογισµός-Αποτελέσµατα Χρήσεως και Προσάρτηµα), όπως εµφανίζονται συνηµµένα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµερών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 135/2011. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙ ΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

8 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2007 Ποσά Απογραφής Ενάρξεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Κλειοµένης Προηγούµενης Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Χρήσεως 2007 Χρήσεως Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , , , , ,37 Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Κεφάλαιο , ,38 ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορές ανπροσαρµογής και επιχορηγησεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα ,60 0, , ,60 0, ,60 επενδύσεων - ωρεές παγίων 1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσης , , , , , ,05 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων , ,92 1β. Οδοί - Οδοστρώµατα κοινής χρήσης , , , , , ,24 1γ Πεζοδρόµια κοινής χρήσης , , , , , ,22 3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα , , , , , ,49 3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως , , , , , ,69 IV. Αποτελέσµατα εις νέο 3γ. Λοιπές µόνιµες εγκ/σεις κοινής χρήσεως , , , ,32 24, ,49 Υπόλοιπο πλεονασµάτων εις νέο , ,30 4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχ/κός Εξ/σµός , , , , , ,78 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) , ,60 5. Μεταφορικά Μέσα , , , , , ,55 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός , , , , , ,55 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ Α 7. Ακινητ/σεις υπό Εκτ/ση & προκ/βολές ,64 0, , ,11 0, ,11 1. Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσ/κού , , , , , ,77 Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία , ,16 III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες µακρ/µες χρηµατοικ/κές απαιτήσεις 2. Λοιπές Προβλέψεις , ,81 1. Τίτλοι παγίας επένδυσης , , , ,97 Μείον: Προβλέψεις αποτίµησης 8.205, , , ,50 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,27 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Ι. Αποθέµατα 2. άνεια Τραπεζών , ,11 4. Υλικά κατασκ. και επισκευής τεχνικών έργων Αναλώσιµα υλικά-αντ/κά & Είδη Συσκευασίας , , , ,11 II. Απαιτήσεις II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών , ,14 1. Προµηθευτές , ,42 ΜΕΙΟΝ : Προβλέψεις 7.202, , , ,69 5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη , ,04 4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 5.814, ,80 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί , ,92 ΜEION: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 5.814,80 0, ,80 0,00 7. Μακρ/σµες υποχρ.πληρ/τέες στην επόµ.χρήση , ,39 5. Χρεώστες ιάφοροι , ,40 8. Πιστωτές ιάφοροι , , , , , ,50 IV. ιαθέσιµα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , ,61 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσµίας , , , ,18. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ε. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) , ,69 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 0, ,38 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως Πληρωτέα , ,79 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα , ,62 3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού , ,77 3. Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί ενεργητικού 2.136, , , , , ,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+ +Ε) , ,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+ ) , ,12 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ , ,89 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ , ,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2007 Ποσά Προηγουµένης Χρήσεως 2006 Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κλειοµένης Προηγουµένης ΙΙ. 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών , ,47 Χρήσεως 2007 Χρήσεως Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµα-προσαυξήσεις , ,97 Καθαρά αποτελέσµατα (Πλεόνασµα) χρήσεως , ,22 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό , , , ,34 (+) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσεων , ,08 Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών , ,86 Πλεόνασµα εις νέο , ,30 Μικτά Αποτελέσµατα (πλεόνασµα) Εκµεταλλεύσεως , ,48 Πλέον: Αλλα Εσοδα , ,96 Σύνολο , ,44 Μείον: 1. Εξοδα ιοικητικής Λειτουργίας , ,73 1α.Έξοδα λειτουργίας Αναπτυξιακής Εταιρείας , ,00 3. Εξοδα Λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων , , , ,17 Μερικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως , ,73 Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα , ,03 Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων και χρεογράφων 2.740, ,89 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα , , , ,27 Ολικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως , ,00 ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσµατα Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , ,35 3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων , ,06 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 3.773, ,53 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζηµίες , ,94 159,39 0,02 0,00 779,67 3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων , ,03 4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 9.116, , ,11 0, , ,22 Οργανικά και Εκτακτα Αποτελέσµατα (Κέρδη) , ,22 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων , ,79 Μείον: Οι ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ,81 0, ,79 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,22 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΓΡΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Παλαιό Φάληρο, 24/05/2011 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ Α..Τ. ΑΕ Ποσά Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΕΡΟΥΛΗΣ Α..Τ. Φ Α..Τ. ΑΒ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 1097 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Παλαιού Φαλήρου Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις του ήµου Παλαιού Φαλήρου, που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2007, την κατάσταση αποτελεσµάτων, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και το προσάρτηµα. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.. 410/1995 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ήµου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του ήµου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι, στις απαιτήσεις από δηµότες ποσού ,58, περιλαµβάνεται και ποσό περίπου, που αφορούν σηµαντικά καθυστερηµένες εισπράξεως απαιτήσεις, από βεβαιωθέντα έσοδα, τα οποία κατά ποσό περίπου βεβαιώθηκαν από το 2003 και πριν και κατά ποσό περίπου βεβαιωθέντα στο Για τις ανείσπρακτα αυτές απαιτήσεις ο ήµος έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για τυχόν ζηµιά από τη µη είσπραξή τους, ποσού 7.202,54. Επιπλέον µέρος των ανωτέρω καθυστερηµένων εισπράξεως απαιτήσεων, ο ήµος εκκαθάρισε στην χρήση 2009, λόγω παραγραφής των βεβαιωθέντων πριν το 2001 ανείσπρακτων υπολοίπων, κατά την µηχανοργάνωση των εσόδων του. Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα οψιγενοί γεγονότα, κατά τη γνώµη µας, η πρόβλεψη που έχει σχηµατιστεί για την κάλυψη των τυχόν ζηµιών από την µη είσπραξη των καθυστερηµένων απαιτήσεων δεν κρίνεται επαρκής και ο ήµος θα έπρεπε να σχηµατίσει επιπλέον πρόβλεψη, ποσού , περίπου, µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αποτελέσµατα και ισόποσα τα Ίδια Κεφάλαια του. Γνώµη µε Επιφύλαξη Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θεµάτος που µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι αυνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του ήµου κατά την 31 εκεµβρίου 2007 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Θέµατα Έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: Τα αποθέµατα, που εµφανίζονται στον Ισολογισµό της 31/12/2007 ποσού ,04, αφορούν αναλώσιµα υλικά, ανταλλακτικά παγίων και µικρά εργαλεία και προέκυψαν από την απογραφή (φυσική καταµέτρηση) της 31/12/2007 και αποτιµήθηκαν εξωλογιστικά µε την τελευταία τιµή αγοράς τους όπως και στην προηγούµενη χρήση, καθότι ο δήµος δεν τήρησε λογιστικές διαχειριστικές αποθήκες. Ανεξάρτητα από τη µη ύπαρξη νοµικής υποχρέωσης, για διαχειριστικούς λόγους θα πρέπει να παρακολουθούνται τα αναλώσιµα υλικά, κύρια ηλεκτροφωτισµού, καθαριότητας και λοιπά αναλώσιµα, που είναι σηµαντικής αξίας, σε λογιστική-διαχειριστική αποθήκη. Με την τήρηση λογιστικής και διαχειριστικής αποθήκης η αποτίµηση της φυσικής απογραφής προκύπτει από εσωλογιστικά στοιχεία και πρέπει να είναι σύµφωνη µε µία από τις παραδεκτές αρχές αποτίµησης που θα µπορέσει να εφαρµοστεί από το ήµο όπως ορίζεται από το Π.. 315/99. Σηµειώνουµε ότι ο ήµος από την χρήση 2009 τηρεί λογιστική διαχειριστική αποθήκη για τα αναλώσιµα υλικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα έντυπα και την γραφική ύλη. Κατά την γνώµη του ελέγχου, οι υπηρεσίες του ήµου οφείλουν το συντοµότερο να ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του συνόλου των αποθεµάτων του ήµου, κάνοντας χρήση σύγχρονων µεθόδων και µηχανογραφικής υποστήριξης. Στη χρήση του 2007 δεν είχε ολοκληρωθεί η µηχανογράφηση του τµήµατος των εσόδων, µε αποτέλεσµα να µην παρακολουθούνται αναλυτικά οι απαιτήσεις του ήµου κατά οφειλέτη, αλλά να στηρίζονται αυτές σε χειρόγραφους χρηµατικούς καταλόγους. Κατά τη γνώµη µας η µηχανογραφική παρακολούθηση των απαιτήσεων είναι απαραίτητη για την αµεσότερη και πιο αξιόπιστη πληροφόρηση των οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου. Μία ορθά σχεδιασµένη ηλεκτρονική παρακολούθηση των απαιτήσεων, θα βοηθήσει σηµαντικά στην αποτροπή τυχόν απώλειας εσόδων και στην συντοµότερη είσπραξη των απαιτήσεων. Σηµειώνεται ότι ο ήµος ολοκλήρωσε την µηχανογράφηση των εσόδων του στην χρήση Ο ήµος το 2007, όπως και την προηγούµενη χρήση, δεν τήρησε Αναλυτική Λογιστική (κοστολόγηση), λόγω αδυναµίας κύρια συγκέντρωσης αναλυτικών πληροφοριών κόστους, που οφείλεται και στη µη πλήρη µηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του. Η µη τήρηση της αναλυτικής λογιστικής είχε σαν αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, τον εξωλογιστικό προσδιορισµό, για τον οποίο ακολουθήθηκαν οι ίδιες µε την προηγούµενη χρήση αρχές, του κόστους των βασικών λειτουργιών που εµφανίζονται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (κόστος παρεχοµένων υπηρεσιών, κόστος διοίκησης και κόστος δηµοσίων σχέσεων) αλλά και την αδυναµία συσχέτισης κόστους και εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη. Από την επιστολή και τα έγγραφα που µας προσκοµίσθηκαν από τους Νοµικούς Σύµβουλους του ήµου, διαπιστώσαµε ότι, εκκρεµούν σηµαντικές αγωγές µε πιθανότητα υποχρέωσης καταβολής αποζηµίωσης από το ήµο, οι οποίες µέχρι την δεν είχαν τελεσιδικήσει και ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η τελική έκβασή τους σε βάρος των αποτελεσµάτων και των υποχρεώσεων του ήµου κατά την ως άνω ηµεροµηνία. Συγκεκριµένα οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις αφορούν σε: α) ικαιούχους απαλλοτριώσεων-ρυµοτοµήσεων κατά ποσό , οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες υποχρεώσεις του Ισολογισµού της β) Υπάρχουν αγωγές εργαζοµένων στο ήµο για αναδροµική καταβολή παροχών-επιδοµάτων και συγκεκριµένα της ειδικής µηνιαίας πρόσθετης αµοιβής (176 ευρώ) σύµφωνα µε το Ν.3016/02 (άρθ. 14 παρ., για τις οποίες δεν δύναται να προσδιορισθεί το ύψος τους. γ) Επίσης υπάρχουν αγωγές για λοιπές ενοχικής φύσεως αξιώσεις συνολικού ποσού ,45, που αφορούν κύρια σε παροχή εργασίας από τρίτους, και σε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων και βλαβών. Σηµειώνεται ότι ο ήµος έχει σχηµατίσει προβλέψεις για κάλυψη καταβολής αποζηµιώσεων για αγωγές τρίτων, σε βάρος του, που εκκρεµούν δικαστικά, που το υπόλοιπο τους κατά την 31/12/2007 ανέρχεται σε ποσό ,81, που κατά την γνώµη µας κρίνονται επαρκείς. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχειρίσεως της ηµαρχιακής Επιτροπής προς το ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. Παλαιό Φάληρο, 25 Μαΐου 2011 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ντζανάτος ηµήτριος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Ποσά

9 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.. 315/ ) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε µία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η µεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισµένης δοµής του ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, µε πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιµότητας της παρεκκλίσεως αυτής. εν έγινε παρέκκλιση. (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 22: Αναλύσεις των συµπτυγµένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς. Όταν ο ήµος κάνει τέτοιες συµπτύξεις, είναι υποχρεωµένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. εν έγιναν συµπτύξεις. (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 23:Επεξηγηµατικές σηµειώσεις, σχετικές µε τη συγκρισιµότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισµού και των κονδυλίων της προηγούµενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισµό και στα αποτελέσµατα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουµένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηµατικές σηµειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασµών της προηγούµενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιµα µε τα ποσά της κλειόµενης χρήσεως. εν έγιναν. 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ.1 : Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των διάφορων στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων και οι µέθοδοι υπολογισµού διορθώσεως αξιών µε σχηµατισµό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι µέθοδοι υπολογισµού αναπροσαρµοσµένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρµογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιµήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται µε πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του µεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαµόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσµάτων χρήσεως του ήµου. (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. (1α) Οι αξίες της απογραφής έναρξης της χρήσεως 2007 των λογαριασµών «Γήπεδα-Οικόπεδα» ,60 «Κτίρια και τεχνικά έργα» ,01, προσδιορίσθηκαν µε βάση το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες, από αυτές που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου του ήµου που βρίσκεται σε εξέλιξη θα τακτοποιηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου του Π.. 315/

10 (1β) Οι αξίες της απογραφής έναρξης της χρήσεως 2007, των παγίων κοινής χρήσεως που εµφανίζονται στους λογαριασµούς (Γ-ΙΙ-1 α ) «Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως» ,71 (Γ-ΙΙ-1β) «Οδοί Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως» ,90 (Γ-ΙΙ-1γ) «Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως» ,45 (Γ-ΙΙ-3β) «Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης» ,77 (Γ-ΙΙ-3 γ ) «Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης» ,87 προσδιορίσθηκαν µε βάση το υλοποιηθέν Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου των προηγούµενων χρήσεων (2) εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. (3) Οι Συµµετοχές αποτιµήθηκαν ως εξής : α) Οι Συµµετοχές στη ιαδηµοτική Επιχείρηση, (Ελληνική ιαδηµοτική Εταιρεία Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών), αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους, όπως προβλέπεται από το Π. 315/1999 βάσει των Ισολογισµών της 31/12/2007. β) Η Συµµετοχή στην ανώνυµη εταιρεία, «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΚΕΝΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ», αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία που προκύπτει από τον τελευταίο δηµοσιευµένο Ισολογισµό της εταιρείας, την , όπως προβλέπεται από το Π. 315/1999. (4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν. (5) Τα αποθέµατα, (πρώτες και βοηθητικές ύλες αποτιµήθηκαν µε την τελευταία τιµή αγοράς, αξία σε ευρώ ,04. (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, µε βάση ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας, εφαρµόζονται διαφορετικές µέθοδοι αποτιµήσεως από τις γενικά νοµοθετηµένες, αναφέρεται η µέθοδος που εφαρµόστηκε και τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαµορφώθηκαν µε τη µέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρµογή της διαφορετικής µεθόδου αποτιµήσεως από τις γενικά νοµοθετηµένες καταχωρούνται στους λογαριασµούς "διαφορών αναπροσαρµογής" του παθητικού (λογ ), ενώ στο προσάρτηµα αναφέρεται και η φορολογική µεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτηµα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις µεταβολές των λογαριασµών "διαφορές αναπροσαρµογής", που έγιναν µέσα στη χρήση. εν εφαρµόσθηκαν διαφορετικές µέθοδοι αποτιµήσεως µε βάση ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας. (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 7: Οι συναλλαγµατικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και ο λογιστικός χειρισµός τους, δηλαδή εάν εµφανίζονται στον Ισολογισµό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως. (1) Οι συναλλαγµατικές διαφορές από υποχρεώσεις σε Ελβετικά φράγκα µεταφέρθηκαν στον λογαριασµό προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων, αξία σε ευρώ , ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 16: Οι σηµαντικές µεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθµιο λογαριασµό του πάγιου ενεργητικού Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενσώµατων παγίων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης. 2

11 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΣΥΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/06 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2007 AΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/06 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α , ,00 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ , ,00 0, ,60 0,00 0,00 0, , ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,53 0, , , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , ,56 0, , , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ,89 0,00 0, , ,27 500, , ,68 11 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , ,09 0, , , , , , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ,88 0,00 0, , , , , , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.657,37 0,00 0, , ,56 800, ,36 0, ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ,70 0,00 0, , , , , , ΕΡΓΑΛΕΙΑ ,79 0,00 0, , , , , , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 2.638, ,70 0, , ,75 523, , ,13 12 ΜΗΧ. ΤΕΧ. ΕΓΚ. ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞ , ,70 0, , , , , , ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ,64 0,00 0, , , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 84318, ,53 0, , , , , , ΑΥΤ/ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ ΕΙ. ΧΡΗΣΗΣ , ,44 0, , , , , , ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,17 0,00 0, , , , , ,23 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , ,97 0, , , , , , ΕΠΙΠΛΑ , ,00 0, , , , , , ΣΚΕΥΗ , ,95 0, , , , , , ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ,00 0, , , , , , Η.Υ. & ΗΛΕΚΤ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ , ,29 0, , , , , , ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ,78 0, , , , , , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 2.677,28 0,00 0, , ,26 111, ,66 94, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ,82 0,00 0, , , , , , ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,21 0, , , , , , ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ-ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ ΑΠΟΣΒ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,23 0, , , , , , ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ Ε ΑΦΩΝ , , , ,50 0,00 0,00 0, , ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , , , ,10 0,00 0,00 0, , ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚ. ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ , , , ,60 0,00 0,00 0, , ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΠΕΙΡΑΜ. ΕΡΓ ,44 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0, ,44 ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 15 ΠΑΓΙΩΝ , , , ,64 0,00 0,00 0, , ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 0, ,25 0, ,25 0, , , , ΕΞΟ Α ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ , ,50 0, , , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ,95 0,00 0, , , , , ,99 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ. & ΕΞΟ Α ΠΟΛ. ΑΠΟΣΒ , ,75 0, , , , , , ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,99 0, , , , , , Ο ΟΙ - Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,18 0, , , , , , ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ ΚΙΟΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,79 0, , , , , , ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,01 0, , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,55 0, ,87 24, , , ,66 17 ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,52 0, , , , , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , ,12 3

12 (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, µε αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. εν έγιναν. (δ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασµών του ισολογισµού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύµφωνα µε το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτηµα. Ο λογαριασµός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» Ευρώ ,70 αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο κατά την , των λογισµικών προγραµµάτων Η/Υ κατά το ποσό των ,71, των αρχιτεκτονικών, γεωλογικών και λοιπών µελετών, κατά το ποσό των ,99 και των εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων κατά το ποσό των , ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 24: Επεξηγηµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τις συνδεµένες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας. Ανάλυση των συνδεµένων επιχειρήσεων ακολουθεί στο επόµενο άρθρο. (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόµενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεµάχια), µε την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιµήσεως τους στο τέλος της χρήσεως. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά το σύνολο των συµµετοχών του ήµου κατά την αξία κτήσης τους και την αξία αποτιµήσεώς τους την : Επωνυµία Επιχείρησης % Μετοχικού Κεφαλαίου Αξία Κτήσης ιαφορές αποτίµησης Συµµετοχής Τρέχουσα Αξία Ε ΕΧΥ 0,72% 6.000, , ,97 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ) 3,64% , , ,97 Σύνολο , , ,94 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισµού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους µεταχείριση. εν υπάρχουν διαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων 4

13 (β) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίµηση των αποθεµάτων και των λοιπών οµοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιµή αγοράς πριν από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού (διαφορές τιµής κτήσεως και τιµής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Κεφάλαιο του ήµου της ανέρχεται σε ποσό , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασµού του ισολογισµού "Λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. Οι λοιπές προβλέψεις ποσού ,81, αφορούν προβλέψεις για κάλυψη τυχόν καταβολής αποζηµιώσεων από το ήµο για αγωγές τρίτων ποσού ,81, σε βάρος του, που εκκρεµούν δικαστικά και προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από την αποτίµηση δανείου σε Ελβετικά φράγκα ποσού ,00 για την απαλλοτριωµένη εδαφική έκταση και του περιεχοµένου σ αυτή κτίσµατος του διατηρητέου κτιρίου <<Φλοίσβος>> και του περιβάλλοντος αυτού χώρου. (β) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του ήµου, για τις οποίες η προθεσµία εξοφλήσεως τους είναι µεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, κατά κατηγορία λογαριασµών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται µε εµπράγµατες ασφάλειες, µε αναφορά της φύσεως και της µορφής τους. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αφορούν (1) δάνειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και (1) δάνειο επενδυτικό από την τράπεζα Πειραιώς, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: Έτος Λήψης Υπόλοιπο Οφειλόµενου Κεφαλαίου Έτος Αριθµός ανείου ανείου µετά την Λήξης 05/12/32/00/ , , Σύνολο ,05 (γ) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό του ήµου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιµη για την εκτίµηση της οικονοµικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση οµολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά. εν υπάρχουν. 8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (α) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασµών "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα", "έξοδα χρήσεως πληρωτέα", «έξοδα εποµένων χρήσεων», "έσοδα επόµενων χρήσεων αν τα ποσά αυτά είναι σηµαντικά. 1) Τα Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα συνολικού ποσού ,34 ευρώ αφορούν: - Τα ανταποδοτικά τέλη µέσω ΕΗ µηνός Νοεµβρίου και εκεµβρίου 2007, ποσού ,34 ευρώ, της χρήσης 2007 που εισπράχθηκαν το ) Οι «Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί του ενεργητικού ποσού 2.136,08 ευρώ» : Έξοδα που θα τακτοποιηθούν στο δηµόσιο λογιστικό την επόµενη χρήση ποσού σε ευρώ 2.136,08. 3) Τα Έξοδα χρήσεως πληρωτέα συνολικού ποσού ,25 ευρώ αφορά: - Τα έξοδα για ηλεκτροφωτισµό οδών και πλατιών, για προµήθεια και ΦΠΑ προµήθειας ΕΗ ΑΕ καθώς και για εισφορά υπέρ ΟΤΑ από ΤΑΠ, µηνών Οκτωβρίου Νοεµβρίου και εκεµβρίου 2007, ποσού ,72 ευρώ. 5

14 - Τα έξοδα τηλεφωνίας των µηνών Νοεµβρίου και εκεµβρίου 2007, ποσού ,90 ευρώ. - Τα έξοδα ύδρευσης των µηνών Νοεµβρίου και εκεµβρίου 2007, ποσού ,54 ευρώ. - Τα έξοδα για τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων του ήµου, ποσού σε ευρώ ,19. - Τα έξοδα για την εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταµείου πρόνοιας δικηγόρων έτους 2007 ποσού σε ευρώ 2.634,18 και για την µισθοδοσία του ειδικού επιδόµατος από τα έσοδα παραβόλων αδειών αλλοδαπών.ποσού σε ευρώ 6.063,72. Όλα τα ανωτέρω έξοδα εξοφλήθηκαν στη χρήση ) Οι «Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί του παθητικού» ποσού ,15 αφορούν: - Έσοδα νεκροταφείου της χρήσης 2004, ποσού 8.038,74, τα οποία τακτοποιούνται µε το γραµµάτιο είσπραξης 199/ Κατά ποσό ,61, σε έσοδα που τακτοποιούνται ετεροχρονισµένα στο δηµόσιο λογιστικό. Τα ανωτέρω θα κλείσουν µε την τακτοποίησής τους στο δηµόσιο λογιστικό σύστηµα την επόµενη χρήση. - Έσοδα από προσκύρωση λόγω ρυµοτοµίας ποσού , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονοµικών δεσµεύσεων από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συµβάσεις ή από την ισχύουσα νοµοθεσία επιβαλλόµενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως του ισολογισµού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιµη για την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής θέσεως του ήµου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών µηναίων παροχών, όπως π.χ. µηνιαίων βοηθηµάτων, καθώς και οι οικονοµικές δεσµεύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. Οι λογαριασµοί τάξεως τηρούνται όπως προβλέπεται ανωτέρω. 10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (α) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 15: Οι κάθε µορφής εγγυήσεις του ήµου, οι οποίες δεν εµφανίζονται στο παθητικό του ισολογισµού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασµών αυτών. Οι εµπράγµατες ασφάλειες (υποθήκες-προσηµειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (α) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 13: Τα ποσά των αµοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα µέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δηµιουργηµένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην µέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. Τα έξοδα παράστασης, κινήσεως των οργάνων διοίκησης του ήµου στη χρήση 2007 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των Ευρώ ,99 σύµφωνα και µε τον υπ αριθµ. 3463/2006, άρθρο 136 του. Κ. Κ.. (β) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε µέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης και οφείλονται κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, µε αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους µε τη µορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. εν υπάρχουν. 6

15 12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (α) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 11: Ο µέσος αριθµός του προσωπικού που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυµένος κατά κατηγορίες, και οι αµοιβές - έξοδα προσωπικού µε ανάλυση σε µισθούς - ηµεροµίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, µε χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές µε συντάξεις. (1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα 530 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: -Τακτικό Μόνιµο προσωπικό 325 -Αορίστου χρόνου προσωπικό 50 -Σύµβαση έργου προσωπικό 76 -Ορισµένου χρόνου προσωπικό 70 -Προσωπικό µε σχέση εντολής-µετακλητοί υπάλληλοι 9 Σύνολο 530 (3) Ανάλυση αµοιβών προσωπικού: Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού & ειδικών περιπτώσεων , Αποδοχές ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων ,64 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , Αποδοχές απεργίας υπαλλήλων ( ) ΣΥΝΟΛΟ ,44 (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισµός των αποτελεσµάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίµηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νοµοθετηµένες αρχές αποτιµήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισµού, είτε σε προηγούµενη χρήση. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 17α: Επεξηγηµατικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων», τα οποία εµφανίζονται στη χρήση του ισολογισµού, όταν επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα του ήµου. (1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Αφορούν: Κωδ Λογαριασµός Ποσό Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων ,07 Σύνολο ,07 (2) ΜΕΙΟΝ Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - ιάφορα πρόστιµα (ΙΚΑ) Ευρώ 159,39 ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ 159,39 7

16 (3)Έσοδα προηγουµένων χρήσεων Λογαριασµός Ποσό Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος (Ε.Α.Τ.) εισπραττόµενο µέσω ήµου καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων παρελθόντων ετών ,12 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ. Α. Π) εισπραττόµενο µέσω ήµου µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων παρελθόντων ετών ,62 ηµοτικός Φόρος εισπραττόµενος µέσω ήµου µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων παρελθόντων ετών ,89 Τέλη Φωτισµού εισπραττόµενα µέσω ήµου µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων παρελθόντων ετών 1.552,14 Τακτικά έσοδα επί του τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων παρελθόντων ετών ,39 ιαφηµιστικά τέλη παρελθόντων ετών και τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ,15 Σύνολο ,31 (4) Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων Αφορούν: Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Ευρώ 3.773,11 ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ 3.773,11 (5) Έξοδα προηγούµενων χρήσεων Αφορούν: Κωδ Λογαριασµός Ποσό ιάφορες επιστροφές εσόδων µετά από επίλυση διαφορών µε οφειλέτες , Εισφορές υπέρ Ενιαίου Συνδέσµου ήµων & Κοινοτήτων για τα έτη 2005 και , Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων του ήµου για τα έτη 1998 έως ,19 Αποζηµίωση µελών ηµοτικού Συµβουλίου για συνεδριάσεις ετών , και 2006 Νυχτερινή απασχόληση υπαλλήλων καθαριότητας εκεµβρίου 2006, υπερωρίες υπαλλήλων Νοεµβρίου , εκεµβρίου Έξοδα κίνησης µεταφορικών µέσων, επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων & εγκαταστάσεων, είδη ιµατισµού-καθαριότητας και , ανταλλακτικά οχηµάτων έτους 2006 Σύνολο ,20 8

17 (6) Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους Αφορούν: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από τέλη και δικαιώµατα παρελθόντων χρήσεων Ευρώ 9.116,79 Ευρώ 9.116,79 13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (α) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν µε ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται µία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως και των αποτελεσµάτων του ήµου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται µε όσα αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους. εν συντρέχει περίπτωση. Παλαιό Φάληρο, 24/05/2011 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΓΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΕΡΟΥΛΗΣ Α..Τ. ΑΕ Α..Τ. Φ Α..Τ. ΑΒ Α.Μ.Α. Α Τάξεως

18 ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2011

19 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Προς Το ηµοτικό Συµβούλιο Του ήµου Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟ Παλαιό Φάληρο, 25 Μαΐου 2011 Υπόψη ηµάρχου: κ. Χατζιδάκη ιονυσίου Κύριοι, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Η έκθεση αυτή συντάχθηκε µε στόχο την καταγραφή των σηµαντικότερων θεµάτων που προέκυψαν από τον Οικονοµικό Έλεγχο της χρήσης 2007 του ήµου Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος µας ανατέθηκε µε απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. Στην έκθεση επισηµαίνουµε θέµατα που αντιληφθήκαµε κατά τη διεξαγωγή των κανονικών ελεγκτικών διαδικασιών, οι οποίες σχεδιάστηκαν προκειµένου να εκφέρουµε γνώµη για τις οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης χρήσης. Κατά συνέπεια η εργασία µας έχει σχεδιαστεί σε δειγµατοληπτική κυρίως βάση και δεν περιλαµβάνει λεπτοµερή εξέταση όλων των συστηµάτων λειτουργίας του ήµου. Σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί µέσο εντοπισµού καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων που δεν σχετίζονται άµεσα µε τις διαδικασίες του τακτικού ελέγχου. εν αποτελεί επίσης πηγή ενηµέρωσης και ολοκληρωµένων προτάσεων για πιθανές βελτιώσεις στον εσωτερικό έλεγχο, κάτι που για να γίνει, θα απαιτούσε µία πιο εξειδικευµένη έρευνα. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και γενικότερα η ορθή διαχείριση και η ορθή λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών, παράµετροι που επηρεάζουν άµεσα τις οικονοµικές καταστάσεις, όπως είναι γνωστό, αποτελούν ευθύνη της διοίκησης του ήµου και συγκεκριµένα της ηµαρχιακής Επιτροπής. Κατά τον έλεγχό µας, θεωρούµε σαν δεδοµένο ότι όλες οι συναλλαγές του ήµου έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και όλες οι ουσιώδεις πρόσθετες πληροφορίες µας έχουν δοθεί από τη διοίκηση και τα στελέχη του ήµου, ώστε να σχηµατίσουµε, µαζί µε την έρευνα των βιβλίων και στοιχείων, γνώµη για τις οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης θεωρούµε, µε βάση τις γραπτές διαβεβαιώσεις που έχουµε λάβει, ότι σε όλα τα βασικά ζητήµατα, όπως η επιλογή προµηθευτών για επενδύσεις και άλλες προµήθειες, οι διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων, οι πληρωµές των εξόδων, η ορθή διάθεση των επιχορηγήσεων ανάλογα µε το σκοπό που έχουν χορηγηθεί, αλλά και κάθε άλλο σχετικό θέµα, έχουν αντιµετωπιστεί από άποψη διαδικασιών και διαχείρισης µε βάση τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 και η λογιστική τους αντιµετώπιση µε βάση τις διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους ΟΤΑ (Π 315/99). Είναι ευνόητο ότι για όλα τα πιο πάνω θέµατα, ο έλεγχός µας υπεισήλθε σε σχετικές έρευνες, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι οι έρευνες αυτές ήταν δειγµατοληπτικές, µε βάση τα ελεγκτικά πρότυπα που εφαρµόζονται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τα οποία δεν αποκλίνουν από τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, σε ότι αφορά τις δειγµατοληπτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις. Η παρούσα έκθεση, συντάχθηκε σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3146/03 (ΦΕΚ 125/ ). Με βάση τις ρυθµίσεις χορηγείται «Έκθεση Ελέγχου» στην οποία µεταξύ των άλλων αναφέρεται αν εφαρµόστηκε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ήµων και Κοινοτήτων (Π 315/99), αν ελέγχθηκε η τήρηση των διατάξεων του ΚΚ και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα των ήµων, ενώ αναφέρονται οι παρατηρήσεις που αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του Ισολογισµού ή των Αποτελεσµάτων Χρήσεως. Επίσης από τον ίδιο νόµο καθίσταται υποχρεωτική η σύνταξη «Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου» στην οποία περιλαµβάνονται όσα προέκυψαν από τον έλεγχο, αλλά και οι αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέµα. Τέλος θέλουµε να σηµειώσουµε και τα εξής: - Ο τακτικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών δεν υπεισέρχεται στη σκοπιµότητα των πράξεων που ελέγχει, αλλά στη νοµιµότητά τους και µόνον. Η σκοπιµότητα είναι αποκλειστικό προνόµιο και ευθύνη της διοίκησης των ελεγχόµενων µονάδων, η δε εµπλοκή των ελεγκτών σε θέµατα σκοπιµότητας θα συνιστούσε υποκατάσταση της διοίκησης στο έργο της. Είναι όµως δυνατό µε ειδική εντολή, οι ελεγκτές να εξετάσουν θέµατα που άπτονται σκοπιµότητας και να εκφράσουν γνώµη σε συγκεκριµένα ερωτήµατα. - Η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος στους ήµους, εισάγει µεταξύ άλλων, νέες έννοιες όπως το «αποτέλεσµα εκµετάλλευσης» και το «αποτέλεσµα χρήσης», έννοιες που διαφέρουν κατά πολύ από τα «ελλείµµατα» και «πλεονάσµατα» τα οποία προκύπτουν από την ταµιακή διαχείριση του 1

20 δηµόσιου λογιστικού. Πρέπει να τονισθεί ότι η έννοια της ζηµίας ή του κέρδους είναι αυτονόητη σε κάθε µονάδα και ότι ύπαρξη ζηµίας δεν σηµαίνει ότι υπάρχει πρόβληµα διαχείρισης. Για αυτές τις νέες έννοιες, µε δεδοµένο ότι οι διοικήσεις των δήµων είναι συλλογικά όργανα και αποτελούνται από µέλη που δεν είναι κατ ανάγκην εξοικειωµένα µε αυτές, είµαστε στη διάθεσή σας οποτεδήποτε για να δώσουµε εξηγήσεις αναφορικά µε το περιεχόµενό τους. - Σε µία έκθεση σαν αυτή που ακολουθεί, αναφέρεται συνήθως ένα πλήθος παρατηρήσεων. Ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών, είναι να εντοπίζουν αδυναµίες, που πολλές φορές είναι λογιστικού χαρακτήρα και να εισηγούνται την αντιµετώπισή τους, να βοηθούν δηλαδή στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των µονάδων τις οποίες ελέγχουν. Στο πλήθος των ελεγχόµενων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, η διατύπωση παρατηρήσεων αυτής της φύσης ή παράθεσης πληροφοριών για να κατανοήσει ένας τρίτος καλύτερα το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, είναι µία συνήθης πρακτική. εν συνεπάγεται κατ ανάγκη, ότι η διοίκηση της µονάδας δεν επιτέλεσε σωστά το έργο της και εποµένως αυτές οι παρατηρήσεις πρέπει να αξιολογούνται µε µεγάλη σοβαρότητα. - Στην «Έκθεση Ελέγχου» που χορηγείται από τους τακτικούς ελεγκτές, αναφέρονται οι σηµαντικές επισηµάνσεις του ελέγχου, οι οποίες µπορεί να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, όπως ορίζεται και από το Ν. 3146/03. - Το διπλογραφικό σύστηµα δίνει πολλές δυνατότητες για την άντληση πληροφοριών και την αξιολόγηση της οικονοµικής πορείας του ήµου. Οι πληροφορίες που έχουν µεγαλύτερη σηµασία για την άσκηση διοίκησης είναι αυτές που προκύπτουν από την Αναλυτική Λογιστική, η οποία προσδιορίζει τα αναλυτικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) από κάθε δραστηριότητα. - Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων απαιτεί βέβαια έναν εύλογο χρόνο προσαρµογής, αλλά κυρίως την άµεση κατανόηση της διαφοράς µεταξύ ταµιακών «ελλειµµάτων» και «πλεονασµάτων» και των «κερδών» ή «ζηµιών». Ένας ήµος µπορεί να έχει ταµειακό πλεόνασµα, αλλά η διαχείριση του σε µία χρήση να είναι εξαιρετικά ζηµιογόνα, πολλές φορές εξαιτίας δηµιουργίας σταθερών εξόδων, που δεσµεύουν και µελλοντικά τη διοίκηση. Έτσι µπορεί να έχει πληγεί καίρια η βιωσιµότητά του και τα περιθώρια άσκησης πολιτικής ανάκαµψης. Με βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο, είναι πιθανό, ενέργειες της διοίκησης που πλήττουν τη βιωσιµότητα, να έγιναν µέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός των κινδύνων που δηµιουργούνται. - Για να χαραχθεί αναπτυξιακή πολιτική, κατά την άποψή µας, πρέπει να γίνεται µεσοπρόθεσµος επιστηµονικός σχεδιασµός, βασισµένος σε αναλυτικές ιστορικές πληροφορίες, που βασικά µπορούν να αντληθούν από τη λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής. Με την ευκαιρία θέλουµε να ευχαριστήσουµε εσάς και το υπηρεσιακό προσωπικό του ήµου, για τη συνεργασία και την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Με Εκτίµηση Για την Grant Thornton O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ντζανάτος ηµήτρης Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 2

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα