ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ.: 225 Αθήνα 15/3/2010 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο Τμήματος ΓΒ, Καθ. κ. Δ. Μπουράνη ΚΟΙΝ.: - Πρυτανεία του ΓΠΑ - Πρόεδρο Τμήματος ΕΦΠ, Καθ. κ. Α. Καραμάνο - ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ Θέμα: Ανάθεση εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου σε μέλη ΕΤΕΠ του ΓΠΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ (ΟΜΟΦΩΝΗ) Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε μαζί σας στις 10/3/10 και προκειμένου τόσο να συμβάλουμε στην ορθή αντιμετώπιση του θέματος από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματός σας, όσο και στη διασφάλιση του έργου των μελών ΕΕΔΙΠ του ΓΠΑ, καταθέτουμε και γραπτώς τις παρατηρήσεις μας στο με αρ. πρωτ. 243/ έγγραφό σας 1 προς τον Πρύτανη του ΓΠΑ που κοινοποιήσατε στο Σύλλογό μας. Σχετικά με την αυτοδυναμία του διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ, μάλλον από λάθος θεωρείτε ότι δυνατότητα ανάθεσής του, παρέχεται μόνο στις τρεις ανώτερες βαθμίδες ΔΕΠ, αφού αναφέρεστε στο Ν.2083/1992, άρθρο 28, παρ. 7, ενώ μεταγενέστερη νομοθετική διάταξη (Ν.2530/97, άρθρο 1, παρ. 1) υπαγορεύει ότι όλες οι βαθμίδες μελών ΔΕΠ ασκούν το ίδιο έργο και καταργεί ουσιαστικά την προγενέστερη που επικαλείστε [το τελευταίο επισημαίνεται και στην υποσημείωση 7, σελ. 199 της έκδοσης «Ο ΝΟΜΟΣ 1268/82 και οι μεταγενέστερες ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι., Ζ Έκδοση, Σωτηρίου Ε. Ε. Μπένου, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα 2008», από το συγγραφέα]. Η μη δυνατότητα ανάθεσης αυτοδύναμου διδακτικού έργου στις υπόλοιπες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, δε σημαίνει ότι τα μέλη των κατηγοριών αυτών ασκούν επικουρικό και όχι υπεύθυνο διδακτικό έργο. Η αυτοδυναμία διδακτικού έργου, εκτός της διδασκαλίας, αφορά κυρίως στον καθορισμό της ύλης από το διδάσκοντα και όχι στην παρουσία και εποπτεία από αυτόν, πράξεις που είναι απαραίτητες στην περίπτωση παροχής επικουρικού έργου. Άλλωστε επικουρικό έργο σύμφωνα με το Ν.2083/92, άρθρο 28, παρ. 7 ασκείται από μεταπτυχιακούς φοιτητές και από καμία άλλη κατηγορία διδακτικού προσωπικού. Επίσης το έγγραφό σας θέτει το εξής ερώτημα: «Ανεξάρτητα από την προκήρυξη του μέλους ΕΤΕΠ με την οποία προσλήφθηκε, μήπως εφόσον αποκτήσει εκ των υστέρων ειδικά προσόντα μπορεί να παρέχει εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο»; Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβαίνει, αφού σύμφωνα με τη γενική αρχή του δικαίου περί αμεροληψίας και ισότητας έναντι του νόμου, σε καμία περίπτωση δε θα ήταν δυνατό να έχει το δικαίωμα να προσφέρει διδακτικό έργο μέλος ΕΤΕΠ που τυχόν απέκτησε τα ειδικά προσόντα (π.χ. απλό πτυχίο πανεπιστημίου) μετά την πρόσληψή του, ενώ έτερο μέλος ΕΤΕΠ, που ενδεχομένως διέθετε τα ίδια ή περισσότερα ειδικά προσόντα (π.χ. ακαδημαϊκό διδακτορικό τίτλο σε συναφές αντικείμενο) κατά την πρόσληψή του, να μην έχει το δικαίωμα αυτό. Πόσο μάλλον, όταν σε αυτή την περίπτωση το δεύτερο μέλος ΕΤΕΠ ενδεχομένως 1 Έγγραφο 243/ Προέδρου Τμήματος ΓΒ προς Πρύτανη σελ. 1 από 2

2 θα ήταν υποχρεωμένο να παρέχει τις απαραίτητες ειδικές τεχνικές υπηρεσίες για την άσκηση του διδακτικού έργου του πρώτου(!). Τέλος, συμπληρωματικά με τη σχετική με το θέμα Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 2 του Συλλόγου μας που σας έχουμε κοινοποιήσει, σας ενημερώνουμε ότι σε αντίθεση με τα μέλη ΕΕΔΙΠ, στα μέλη ΕΤΕΠ που έχουν την ιδιότητα του μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ, τα επιδόματα «χιλίοις» που προβλέπονται για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, καταβάλλονται κανονικά, χωρίς καμία εξαίρεση επειδή τα μέλη ΕΤΕΠ δεν ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό είτε διαθέτουν, είτε δε διαθέτουν ειδικά προσόντα. Για το θέμα αυτό, για το αν τα μέλη μηχανικοί ΕΕΔΙΠ μπορούν να λαμβάνουν τα επιδόματα «χιλίοις» που λαμβάνουν οι ΕΤΕΠ συνάδελφοί τους, σε σχετική επερώτηση στη Βουλή από το βουλευτή του ΣΥΝ κ. Φ. Κουβέλη, τον Ιανουάριο του 2006 δόθηκε από τον Υφυπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ και πρώην Πρύτανη του ΕΜΠ η εξής απάντηση (Αρ. Πρωτ. 1880/ ): «Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 1. Δικαιούχοι των ειδικών επιδομάτων 6ο/οο του Ν.2166/93 και 7ο/οο του Ν.2430/96 είναι οι μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάλληλοι μηχανικοί διπλωματούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που ασχολούνται με την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή δημοσίων έργων. 2. Τα μέλη του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) Κλάδου ΙΙ επιτελούν εργαστηριακό-εφαρμοσμένο διδακτικό έργο και εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Δημόσιας εκπαίδευσης. 3.. Ο Υφυπουργός Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ» Ανακεφαλαιώνοντας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και κυρίως όμως σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας 2, θεωρούμε ότι ενέργεια τυχόν ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε μέλη ΕΤΕΠ δεν είναι σύννομη και υπερβαίνει τη διακριτική ευχέρεια της ΓΣ του Τμήματος σας. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με τιμή Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Ρίζος Σπύρος Τζίχα Γαρυφαλλιά 2 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου ΕΕΔΙΠ ΓΠΑ «Κων/νος Κατσίμπας» σελ. 2 από 2

3 Επισυναπτόμενο 1 σελ. 3 από 2

4 σελ. 1 από 2

5 Επισυναπτόμενο 2 Αρ. πρωτ.: 218 Αθήνα 29/1/2010 ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του ΓΠΑ ΚΟΙΝ.: - Πρόεδρο Τμήματος ΓΒ, Καθ. κ. Δ.Μπουράνη - Πρόεδρο Τμήματος ΕΦΠ, Καθ. κ. Α.Καραμάνο - Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΜΟΦΩΝΗ) Σχετικά με την ανάθεση «εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου» σε μέλη ΕΤΕΠ του ΓΠΑ Αξιότιμε κ. Πρύτανη, σας ενημερώνουμε ότι στην Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ ( ), περιλήφθηκε θέμα με αντικείμενο την ανάθεση εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου σε μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). Κατά τη συνεδρίαση του Τμήματος, ο Πρόεδρός του, Καθ. κ. Δ.Μπουράνης, αναφέρθηκε σε σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΓΠΑ (453/E318/ ) 3 που είχατε κάνει δεκτή ( ), σύμφωνα με την οποία, τα μέλη ΕΤΕΠ δύνανται να παρέχουν εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο. Τελικά το θέμα αναβλήθηκε για μελλοντική επόμενη συνεδρίαση. Με αφορμή το ζήτημα αυτό, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τους Εκπροσώπους μας, ότι και στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής έχει ανατεθεί εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο σε μέλη ΕΤΕΠ. Σχετικά με τα παραπάνω εκφράζουμε την αγανάκτησή μας και θέτουμε κατ αρχάς τα εξής ερωτήματα: α) Έχει τη δικαιοδοσία ο Νομικός Σύμβουλος του ΓΠΑ να γνωματεύει επί θεμάτων που αφορούν σε προσωπικό όλων των ΑΕΙ της χώρας; β) Το ερώτημά σας, ως μείζονος σημασίας, δε θα έπρεπε να απευθυνθεί στο Υπουργείο Παιδείας, αντί του Νομικού Συμβούλου του ΓΠΑ; γ) Δε θεωρείτε ότι συμβάλει στο πνεύμα της καλής συνεργασίας και λειτουργίας του ΓΠΑ, η ενημέρωση των φορέων για έγγραφα που τους αφορούν, όπως η συγκεκριμένη γνωμοδότηση, που αφορά σε διευκρίνιση για το επιτελούμενο έργο των μελών ΕΤΕΠ και προκαλεί σύγχυση αρμοδιοτήτων, αφού υιοθετεί το έργο των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ); 3 Επισυναπτόμενο 1: Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου ΓΠΑ (453/Ε318/ ) σελ. 1 από 42

6 Όσον αφορά στο περιεχόμενο της γνωμοδότησης, θεωρούμε κατ αρχήν ότι προκαλεί πλήρη ανατροπή του Ν.2817/2000, σχετικά με το απολύτως διακριτό προσφερόμενο έργο των μελών ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Ειδικότερα: 1) Όπως γνωρίζετε και όφειλε να γνωρίζει ο Νομικός Σύμβουλος του ΓΠΑ, ο Ν.2817/2000 ήρθε ως αναγκαιότητα αποκατάστασης του προϋπάρχοντος συγκεχυμένου καθεστώτος αρμοδιοτήτων στις, πλην μελών ΔΕΠ, κατηγορίες προσωπικού των πανεπιστημίων, με τη δημιουργία των δύο φορέων ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Στο φορέα ΕΕΔΙΠ προσέδωσε διδακτικά καθήκοντα: Ν.2817/2000, Άρθρο 13, παρ. 2β: «1. Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν ειδικό ή και εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και διακρίνονται σε δύο κλάδους ως εξής: i) Τον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο Ι), τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία των αντικειμένων των ξένων γλωσσών, της ελληνικής γλώσσας (διδασκόμενης ως ξένης), του σχεδίου, των καλών τεχνών, των εφαρμοσμένων τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, της ρυθμικής αγωγής και της φυσικής αγωγής. ii) τον κλάδο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο ΙΙ), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 23 παρ. 1 στοιχείο (iii) του ν. 1268/1982 4», ενώ στο φορέα ΕΤΕΠ ανέθεσε αποκλειστικά έργο υποδομής και εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες Ν.2817/2000, Αρθρο 13, παρ. 1β: «1. Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους». 2) Επιπρόσθετα ο Ν.2817/2000 περιελάμβανε διατάξεις που αφορούσαν στα, κατά τη δημοσίευσή του, υπηρετούντα μέλη ΕΔΤΠ (ΕΤΕΠ). Ειδικότερα: Οι μεταβατικές του διατάξεις (Άρθρο 13, παρ 4γ 5 ) προέβλεψαν συγκεκριμένη διαδικασία, ένταξης των μελών ΕΔΤΠ με ειδικά προσόντα που ασκούσαν εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο, σύμφωνα με το Ν.1404/1983, στον τότε νεοϊδρυμένο φορέα ΕΕΔΙΠ, τα μέλη του οποίου στο εξής ασκούν εργαστηριακό διδακτικό έργο. Οι υπόλοιποι, είτε παραμένουν σε θέσεις ΕΤΕΠ και «ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν πριν τη δημοσίευση» του Ν.2817/2000, είτε είχαν «περαιτέρω τη δυνατότητα να ζητήσουν τη μετάταξή τους είτε σε οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού είτε σε Υπηρεσίες εκτός ΑΕΙ», είτε μπορούσαν «να ζητήσουν τη μετακίνησή τους 4 Επισυναπτόμενο 2: Διδακτικό έργο Ν.1268/ Επισυναπτόμενο 3: Ν.2817, Άρθρο 13, παρ. 4γ σελ. 2 από 24

7 σε άλλο Τμήμα του οικείου ΑΕΙ το οποίο είναι συναφές με τους τίτλους σπουδών τους» (Άρθρο 13, παρ. 4β). Από τα παραπάνω, γίνεται νομίζουμε αυτονόητα σαφής ο διακριτός ρόλος μεταξύ των φορέων ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σχετικά με το προσφερόμενο έργο. 3) Όσον αφορά στην πρόθεση του νομοθέτη, είναι προδήλως φανερό ότι αν αυτός ήθελε να χορηγήσει τη δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικού έργου στα μέλη ΕΤΕΠ, θα το ανέφερε ρητώς στα καθήκοντα του φορέα ΕΤΕΠ και δε θα δημιουργούσε νέο φορέα (ΕΕΔΙΠ) με αποκλειστικό έργο τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων, δίνοντας μάλιστα τη δυνατότητα ένταξης στο φορέα αυτό όλων των μελών ΕΤΕΠ που ασκούσαν μέχρι τότε διδακτικό έργο. 4) Και τυπικά όμως, σύμφωνα με το Ν.2817/2000 (Άρθρο 13, παρ. 5β) «η προκήρυξη και πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 509/1983, όπως ισχύει, αλλά μόνο για θέσεις που αφορούν την προσφορά εξειδικευμένων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών για την αρτιότερη επιτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου των ΑΕΙ.». Η λέξη «μόνο» του προαναφερόμενου άρθρου σε συνδυασμό με το π.δ. 509/1983, συνιστά κατάργηση οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης διάταξης σχετικά με το έργο του ΕΤΕΠ και συνεπώς και της διάταξης του Ν.1404/1983 και αυτής του Εσωτ. Κανονισμού του ΓΠΑ τις οποίες επικαλείται ο Νομικός Σύμβουλος. Δηλαδή ουσιαστικά, εκτός από το πνεύμα του νόμου, αλλά και βάσει της γραμματικής διατύπωσής του, καταργείται κάθε άλλη πρότερη διάταξη σχετικά με το προσφερόμενο από το ΕΤΕΠ έργο και κατά συνέπεια καταργείται και η δυνατότητα παροχής του «εκπαιδευτικού εργαστηριακού». Πως είναι δυνατό λοιπόν να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο μέλη ΕΤΕΠ που προσλήφθηκαν βάσει του Ν.2817/2000, εφόσον η προκήρυξη των θέσεών τους γίνεται με το π.δ. 509/1983 αλλά μόνο για θέσεις που αφορούν την προσφορά εξειδικευμένων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών, όπως αυτός ορίζει; Θεωρούμε παντελώς άστοχη τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΓΠΑ, αφού δεν έλαβε, ως όφειλε, υπόψη την κυριότερη για το έργο του ΕΤΕΠ, διάταξη η οποία καθορίζει ρητώς τη διαδικασία προκήρυξης και το είδος του παρεχόμενου έργου. Επί πλέον και το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε αντίθεση με την αντίστοιχη για το ΕΕΔΙΠ γνωμοδότηση, θεωρεί μη νόμιμη την ένταξη του ΕΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Μισθολόγιο, γνωμοδοτώντας ότι «το προσωπικό ΕΤΕΠ δεν τελεί υπό τις αυτές νομικές και πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες τελεί το προβλεπόμενο από το Σύνταγμα προσωπικό ΔΕΠ των ΑΕΙ» (ΣτΕ 620/2001). Αλλά και επί της ουσίας θα ήταν τουλάχιστον αστείο και εναντίον κάθε κοινής λογικής, το να δίνεται η δυνατότητα στα εργαστήρια να προσλαμβάνουν μέλη ΕΤΕΠ για να τους αναθέσουν καθήκοντα σελ. 3 από 24

8 μελών ΕΕΔΙΠ(!), ενώ έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν είτε ΕΕΔΙΠ, αν πρόκειται για ανάγκες εργαστηριακού διδακτικού έργου, είτε ΕΤΕΠ, αν πρόκειται για ανάγκες τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών και έργου υποδομής. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι με την αποδοχή της γνωμοδότησης εκ μέρους σας, ουσιαστικά ακυρώνετε παλαιότερα έγγραφα, τόσο της δικής σας Πρυτανείας, όσο και της προηγούμενης Πρυτανείας του ΓΠΑ (έγγραφα 1341/ , 1768/ , 6564/ ) Αξιότιμε κε Πρύτανη, Ύστερα από τα εκτεθέντα παραπάνω, τείνουμε να θεωρήσουμε ότι στο ΓΠΑ, με τέτοιου είδους νομικίστικες αποφάσεις, επιχειρείται να καταστρατηγηθεί ο κορμός της ουσίας του νόμου ίδρυσης των φορέων ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Με την παρούσα Απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, δηλώνουμε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε, με κάθε θεμιτό μέσο, το έργο των μελών μας. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ), η οποία μας εκπροσωπεί δευτεροβαθμίως. Υπενθυμίζουμε ότι παροχή διδακτικού έργου, κατά παρέκκλιση του Ν.1268/1982, από μέλη φορέων που δεν προβλέπεται να το προσφέρουν, εγείρει μέχρι και θέμα αμφισβήτησης της εγκυρότητας των Πτυχίων του ΓΠΑ. Ζητάμε αναθεώρηση της στάσης του ΓΠΑ απέναντι στο σχετικό ζήτημα. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση. Με τιμή Ο Πρόεδρος Για τη Γ.Σ., εκ μέρους του Δ.Σ. Η Γεν. Γραμματέας Ρίζος Σπύρος Τζίχα Γαρυφαλλιά 6 Επισυναπτόμενο 4: Έγγραφο 1341/ Επισυναπτόμενο 5: Έγγραφο 1768/ Επισυναπτόμενο 6: Έγγραφο 6564/ σελ. 4 από 24

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ 9, Π ο λ υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η Ζ ω γ ρ ά φ ο υ, 1 5 7 8 0 Ζ ω γ ρ ά φ ο υ

Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ 9, Π ο λ υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η Ζ ω γ ρ ά φ ο υ, 1 5 7 8 0 Ζ ω γ ρ ά φ ο υ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. Σχετικά με το σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Ομιλητής: Μανόλης Ντουντουνάκης, Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ζωγράφου, 11-8-2011 Αρ. Πρωτ. 253 Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κοιν.: κ. Β. Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Η εκπαιδευτική κοινότητα βιώνει ήδη τη σκληρή πραγματικότητα της χρεοκοπίας και της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1268 Έτος: 1982 ΦΕΚ: Α 87 19820716 Τέθηκε σε ισχύ: 16.07.1982 Ημ.Υπογραφής: 16.07.1982 Τίτλος Για τη δομή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Αθήνα 19/2/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: Αθήνα 19/2/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. πρωτ.: Αθήνα 19/2/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς αξιότιμους κ. καθηγητές και κ. συναδέλφους Ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διάκριση - Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 648 επ. Α.Κ.) διακρίνεται από τη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014 (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ: κ. A. ODONI Απόσπασμα Πρακτικών 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Ο.Π.Α. της 16/05/2014 και 3/6/2014... Θέμα 1 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέμα: Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στις προσλήψεις εκπαιδευτικών Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 11.7.2011. Προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι.

Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 11.7.2011. Προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 11.7.2011 Προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. Σε απάντηση της από 5.7.2011 επιστολής που μου απηύθυνε εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί)

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) Πρόεδρος: Γ. Σταυρόπουλος, αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος, πάρεδρος Δικηγόροι: Σπ. Δελλαπόρτας, Σύμβουλος ΝΣΚ, Μάρκος Παπαζήσης, Χρ. Βάρδακας [ΤΕΥΧΟΣ 4/2002]

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 20 Μαρτίου 2013

Ηράκλειο 20 Μαρτίου 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391801, E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα