Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 1"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας Fact Sheet H ευρωπαϊκή αµπελουργία, που είναι πρώτη παγκοσµίως όσον αφορά την έκταση, την παραγωγή και την κατανάλωση συνιστά ένα τοµέα πολύ διαφοροποιηµένο, βασική πηγή γεωργικού εισοδήµατος για πολλές περιφέρειες και σηµαντικό τµήµα της τελικής γεωργικής παραγωγής σε πολλά κράτη µέλη. Εντοπίζεται συχνά σε περιφέρειες στις οποίες η άσκηση άλλων µορφών γεωργικής δραστηριότητας θεωρείται δύσκολη ή και αδύνατη. Αν και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να στηριχθεί η αγορά ελέγχοντας την παραγωγή και προσανατολίζοντάς την προς την ποιότητα απέδωσαν τους καρπούς τους, ο τοµέας της αµπελουργίας υπόκειται ακόµη σε ιδιαίτερες διακυµάνσεις της αγοράς και βρίσκεται αντιµέτωπος µε ένα διαρκώς αυξανόµενο ανταγωνισµό. εν υπήρξε µεταρρύθµιση της αµπελουργίας το 1992 και δε δόθηκε συνέχεια στην πρόταση που διατυπώθηκε το Στις σελίδες που ακολουθούν συνοψίζονται οι βασικές πτυχές της µεταρρύθµισης που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο τoυ Προγράµµατος ράσης 2000 για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2000 έως το Αν και στο παρελθόν η αµπελουργία αντιµετώπισε σοβαρές περιόδους κρίσης, οι ενέργειες της Κοινότητας στον τοµέα αυτό (βλ. σελ.2) είχαν σαν αποτέλεσµα εδώ και µερικά χρόνια την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Οι τιµές γενικά, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του τοµέα, εκτός ορισµένων καταστάσεων που εντοπίζονται σε ιδιαίτερες περιφέρειες και προϊόντα. Εξακολουθούν ωστόσο να υφίστανται σηµαντικές δυσχέρειες. Αν και έχουν περιορισθεί τα διαρθρωτικά πλεονάσµατα, δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος πλεονασµατικής παραγωγής ιδίως λόγω του γεγονότος ότι περισσότερο από άλλες καλλιέργειες, η αµπελουργία εξαρτάται πολύ από τις κλιµατικές συνθήκες οι οποίες επιδρούν επί του όγκου και της ποιότητας παραγωγής. Επιπλέον η αύξηση της κατανάλωσης των οίνων ποιότητας δεν επαρκεί για να αντισταθµίσει τη µείωση της κατανάλωσης των επιτραπέζιων οίνων. Ενα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ασχολούµενοι µε την αµπελουργία είναι η ανάγκη ταχείας προσαρµογής τους στις αναπτυσσόµενες αγορές. Ορισµένες περιοχές oινοκαλλιέργειας αντιµετωπίζουν πρόβληµα διάθεσης των προϊόντων τους σε ικανοποιητικές τιµές και περιοχές όπου η αγορά των προϊόντων τους αναπτύσσεται, δε διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία που θα τους επέτρεπε να δηµιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης. Η αναγκαιότητα ταχείας προσαρµογής εµποδίζεται από την ίδια τη φύση της καλλιέργειας εφόσον ένας αµπελώνας έχει διάρκεια ζωής 30 χρόνων ή και περισσότερο και είναι µακρόχρονη η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης. Απαιτείται συνεπώς νέο πλαίσιο µέτρων για να παγιωθεί η διαχείριση του αµπελοοινικού δυναµικού και να επαναπροσδιορισθούν οι παρεµβάσεις στην αγορά. Όπως και σε άλλους γεωργικούς τοµείς, η µεταρρύθµιση θα επιτρέψει να διασφαλιστεί στο σύνολο της αµπελουργίας, µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, καλύτερος έλεγχος των δαπανών και αυξηµένη ανταγωνιστικότητα. Πρέπει συγχρόνως να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι ποιοτικές απαιτήσεις των καταναλωτών και η διατήρηση των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής, η διασφάλιση των γεωργικών χώρων στους οποίους η άµπελος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο διατηρώντας µία ανθρώπινη δραστηριότητα και προστατεύοντας το έδαφος από τη διάβρωση, καθώς και οι ποικίλες ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης επί του συνόλου της ευρωπαϊκής επικράτειας, ιδίως σε µειονεκτικές ζώνες. Πρόκειται για στόχους που συµβάλουν στην πολυλειτουργικότητα της γεωργίας, η οποία και αποτελεί βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού γεωργικού µοντέλου. Σύντοµη επισκόπηση των βασικών πτυχών της µεταρρύθµισης Να συνεχιστεί ο προσανατολισµός της παραγωγής προς την ποιότητα και η προσαρµογή προς τη ζήτηση, µε µέτρα αναδιάρθρωσης και µετατροπής των αµπελώνων. Να αναζητηθεί η διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς παρατείνοντας την απαγόρευση φύτευσης αµπελώνων µε την απαραίτητη ελαστικότητα για να είναι δυνατή η ανάπτυξη παραγωγών των οποίων η ζήτηση αυξάνει. Να διατηρηθούν τα µέτρα εκρίζωσης περιορίζοντάς τα όµως σε περιοχές µε σοβαρά και µόνιµα διαρθρωτικά πλεονάσµατα. Να µην χρησιµοποιείται πλέον η παρέµβαση για να διασφαλιστεί µια τεχνητή διέξοδος στα πλεονασµατικά προϊόντα, αλλά να περιοριστεί σε µηχανισµό κρίσης για να αντιµετωπίζονται έκτακτες διαταραχές της αγοράς. Να διατηρηθούν οι παραδοσιακοί τρόποι διάθεσης, κυρίως η αγορά των πόσιµων αλκοολών. Να επιτραπεί η αναγνώριση των οµάδων παραγωγών από τα κράτη µέλη. Να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αµπελουργίας και να ενισχυθεί ώστε να αντιµετωπίσει καλύτερα το αυξανόµενο άνοιγµα των διεθνών αγορών. Να απλουστευθεί η νοµοθεσία αντικαθιστώντας 23 παλαιότερους κανονισµούς µε ένα µόνο κανονισµό τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 της 17ης Μαΐου Ο κανονισµός αυτός, που αφορά τη νέα κοινή οργάνωση της αγοράς, συνιστά τη νοµική αναφορά των µέτρων που συνοψίζονται στην παρούσα δηµοσίευση. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 1

2 Πριν από την παρούσα µεταρρύθµιση: σταθερές προσπάθειες διαχείρισης Η ποικιλία των προϊόντων και υποπροϊόντων της αµπελουργίας, η επίπτωση της δραστηριότητας αυτής επί των τοπικών οικονοµιών, που συχνά στερούνται εναλλακτικών καλλιεργειών, οι διακυµάνσεις της παραγωγής, οι δυσχέρειες διάθεσής της στην αγορά καθώς και η µεγάλη διάρκεια των αµπελουργικών επενδύσεων, απαιτούν συντονισµένη προσπάθεια για να διασφαλισθεί το µέλλον της καλλιέργειας. Οι ενέργειες που αναλήφθηκαν στο παρελθόν για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (ΚΟΑ) συνίσταντο βασικά σε δύο τύπους µέτρων: στην παρέµβαση στην αγορά για να διασφαλιστεί η ισορροπία της µε ενισχύσεις στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση, µε διάφορους τύπους ενισχύσεων στην απόσταξη καθώς και µε ενισχύσεις στη χρησιµοποίηση των γλευκών και των σταφυλών που χρησιµοποιούνται γι άλλους σκοπούς εκτός από την οινοποίηση, και στον έλεγχο του αµπελουργικού δυναµικού προκειµένου να προσανατολισθεί η προσφορά, αφενός µέσω της απαγόρευσης νέων φυτεύσεων και µέτρων εκρίζωσης µε πριµοδότηση στην εγκατάλειψη και αφετέρου µέσω αδειών φύτευσης, περιορισµένων σε καθορισµένους στόχους παραγωγής ορισµένων τύπων οίνου προκειµένου να ευνοηθεί ο επαναπροσανατολισµός της παραγωγής (δηλαδή η αναζήτηση προϊόντων που ανταποκρίνονται καλύτερα στην ποιοτική εξέλιξη των προτιµήσεων των καταναλωτών). Τα µέτρα εκρίζωσης βοήθησαν στο να περιοριστεί η αµπελουργική έκταση από 4 εκατ. εκτάρια περίπου το 1987, σε 3,4 εκατ. εκτάρια το Όσον αφορά τη µέση παραγωγή, από 200 εκατ. εκατόλιτρα διαµορφώθηκε στα 160 εκατ. εκατόλιτρα κυρίως µε καλλιέργεια ποικιλιών χαµηλότερων αποδόσεων και καλύτερης ποιότητας. Το σύνολο των προσπαθειών που καταβλήθηκαν προκειµένου να ελεγχθεί το δυναµικό παραγωγής συνέβαλε στη µείωση των διαρθρωτικών πλεονασµάτων που χαρακτήριζαν τις προηγούµενες περιόδους. Η χορήγηση κυµαινόµενων πριµοδοτήσεων ανά εκτάριο ανάλογα µε την απόδοση, τον τύπο των καλλιεργειών και τις ποικιλίες, συνέβαλε στην αισθητή µείωση της προσφοράς των επιτραπέζιων οίνων που ήταν λιγότερο προσαρµοσµένοι στις αγορές. Εξάλλου, η φύση της αµπελουργικής παραγωγής καθιστούσε απαραίτητη την εφαρµογή λεπτοµερών τεχνικών διατάξεων που θα συνέβαλαν στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στη βελτίωση των προοπτικών εµπορίας προστατεύοντας συγχρόνως τα νόµιµα συµφέροντα των καταναλωτών και των παραγωγών. Θα πρέπει επ αυτού να τονισθεί η σπουδαιότητα που έχουν για τον αµπελουργικό τοµέα οι οικονοµικές επιπτώσεις από την αξιολόγηση των προϊόντων, η οποία κατέστη δυνατή µε µια πολύπλοκη αλλά αυστηρή νοµοθεσία που εγγυάται στους καταναλωτές τη γνησιότητα των ενδείξεων. Αυτή η προστιθέµενη αξία των οίνων ποιότητας σε σχέση µε τους συνήθεις οίνους µεταφράζεται στην πραγµατικότητα σε µία αύξηση των εσόδων που δεν συγκρίνεται µε εκείνη που παρατηρείται σε άλλους γεωργικούς τοµείς και αυτό συνέβαλε κατά πολύ στη διατήρηση του δυναµισµού της ευρωπαϊκής αµπελουργίας. Συγκεκριµένα οι διατάξεις αυτές λαµβάνουν τη µορφή: νοµοθετικής ρύθµισης των οινολογικών πρακτικών ώστε να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί η υγιεινή και η ποιότητα της παραγωγής, διατάξεων που διασφαλίζουν την παρακολούθηση του προϊόντος (δηλώσεις παραγωγής, µητρώα, συνοδευτικά έγγραφα, κλπ), κανόνων περιγραφής, ονοµασίας, παρουσίασης και προστασίας ορισµένων προϊόντων, ιδίως των οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές (VQPRD). Ποσοστό (%) των οίνων και των γλευκών και των άλλων προϊόντων στην τελική γεωργική παραγωγή (ΕΕ και κυριότερα κράτη µέλη παραγωγής, 1997) EE D GR E F I L A P Οίνοι και γλεύκοι 5,98 3,90 1,71 5,19 13,95 8,82 5,43 5,64 7,98* Ελαιόλαδo 2,20 12,51 7,09 4,78 2,57 Σίτος 4,94 5,63 3,44 2,34 8,05 3,33 2,51 2,75 0,94 Σύνολο σιτηρών 9,35 10,88 6,01 8,01 14,38 6,92 5,28 5,38 3,39 * Το προηγούµενο έτος, το ποσοστό ήταν 16,8. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 2

3 Ποσοστό κάθε κράτους µέλους παραγωγής στην αµπελουργική παραγωγή (µέσος όρος ) Αµπελουργική έκταση σε 000 εκτάρια Λουξεµβούργο Αυστρία 1,27 (0,04%) 149 (0,09%) 155 (0,1%) 49 (1,4%) (1,3%) (1,9%) Έκταση Παραγωγή Αξία Ελλάδα 74 (2,1%) (2,4%) (1,1%) Πορτογαλία (4,1%) (4,5%) 252 (7,4%) Ισπανία (9%) (16,5%) (34%) Ιταλία (25%) 862 (25%) (36%) Γαλλία 911 (27%) (34%) (49%) Γερµανία 104 (3%) (6%) (10%) Παραγωγή σε 000 εκατόλιτρα και ευρώ Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 3

4 Η νέα αµπελοοινική ΚΟΑ Η νέα ΚΟΑ αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί στις εξελίξεις που επήλθαν από την έναρξη ισχύος του νοµοθετικού πλαισίου που καθορίστηκε το Σε πολιτικό επίπεδο, η εφαρµογή των συµφωνιών του Γύρου της Ουρουγουάης το 1995 οδήγησαν σε ελαστικότερη και περισσότερο ανοικτή κοινοτική αγορά στην οποία τα µέτρα της υφισταµένης ΚΟΑ δεν είχαν πλέον την ίδια αποτελεσµατικότητα. Η εξέλιξη της παραγωγής µετά τη µείωση των εκτάσεων είχε ως συνέπεια τη µείωση των πλεονασµάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων περιόδων πράγµα που απαιτούσε µια νέα προσέγγιση. Συγκεκριµένα, ο νέος κανονισµός εγκαταλείπει το σύστηµα των τιµών προσανατολισµού για τους διαφόρους τύπους οίνου, που ίσχυε προηγουµένως, στους µηχανισµούς παρεµβάσεως. Αυτό το σύστηµα πράγµατι δεν αντιστοιχούσε πλέον στην οικονοµική πραγµατικότητα του τοµέα, λόγω των µεταβολών που παρατηρήθηκαν στους τρόπους των συναλλαγών τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, το σύστηµα παρέµβασης µε τη µορφή των ενισχύσεων στην απόσταξη είχε προσαρµοστεί προκειµένου να διασφαλιστεί ο αρχικός στόχος του και να µην αποτελέσει ένα µέσο τεχνητής και αυτόµατης διάθεσης, διατρέχοντας τον κίνδυνο να καταστεί αυτοσκοπός και να χάσει την αποτελεσµατικότητά του. Με τον τρόπο αυτό εγκαταλείφθηκαν η προαιρετική προληπτική απόσταξη 1, η υποχρεωτική απόσταξη των επιτραπέζιων οίνων 2 και η απόσταξη στήριξης της αγοράς 3. Εξακολουθούν να υφίστανται τα µέτρα ελέγχου του δυναµικού παραγωγής, αλλά καλύτερα επικεντρωµένα απ ό,τι στο παρελθόν προκειµένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος προσανατολισµός της προσφοράς. Για το σκοπό αυτό καθιερώθηκε καθεστώς αναδιάρθρωσης και µετατροπής των αµπελώνων. 1. Αµπελουργικό δυναµικό Φύτευση αµπελώνων Η αναµορφωµένη ΚΟΑ διατηρεί τη γενική απαγόρευση φυτεύσεως νέων αµπελώνων κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου (έως το 1 Σε περίπτωση προβλέψεων συγκοµιδής που καθιστά δυσχερή την πλήρη διάθεσή της στο εµπόριο. 2 Σε περίπτωση σοβαρής ανισορροπίας της αγοράς. 3 Αυτόµατο άνοιγµα µόλις αποφασιστεί υποχρεωτική απόσταξη. Κατανοµή των νέων δικαιωµάτων αναφύτευσης (σε εκτάρια) Γερµανία: Kοινοτικό απόθεµα: Ελλάδα: Ισπανία: Πορτογαλία: Αυστρία: 737 Λουξεµβούργο: 18 Ιταλία: Γαλλία: Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 4

5 τέλος του 2010) για να εξασφαλιστεί διαρκής ισορροπία µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Συνεχίζονται οι πριµοδοτήσεις εγκατάλειψης αµπελώνων. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν τις επιλέξιµες εκτάσεις καθώς και τους όρους εφαρµογής του µέτρου αυτού. Νέα δικαιώµατα φυτεύσεως Παραλλήλως, έχουν προβλεφθεί δικαιώµατα νέων φυτεύσεων, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις και µε αυστηρούς όρους ελέγχου. Σκοπός του µέτρου αυτού είναι να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της ζήτησης και ο δυναµισµός ορισµένων παραγωγών, που περιορίζονται από την έλλειψη διαθέσιµης παραγωγής στις ζώνες όπου η ζήτηση αυξάνει. Αυτά τα συµπληρωµατικά δικαιώµατα θα χορηγηθούν έως το 2003, µέχρι ύψους εκταρίων συναρτήσει ορισµένων κριτηρίων (διαθέσιµη ποσότητα κατώτερη από τη ζήτηση και απογραφή του δυναµικού παραγωγής της εν λόγω περιοχής), δίδοντας προτεραιότητα στους πρόσφατα εγκατεστηµένους νέους αµπελουργούς. Αναφύτευση ιατηρείται σύστηµα µεταβίβασης των δικαιωµάτων αναφύτευσης τα οποία δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, σε παραγωγούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Επίσης οι µεταβιβάσεις αυτές µπορούν εν ανάγκη να διευκολυνθούν από αποθέµατα δικαιωµάτων αναφύτευσης. Προκειµένου να αποφευχθούν διακοπές στα εισοδήµατα, αυτά τα δικαιώµατα αναφυτεύσεων µπορούν να αποκτηθούν πριν λάβει χώρα η αντίστοιχη εκρίζωση. Εξάλλου, υπόκειται σε αυστηρότερους όρους, η τακτοποίηση ορισµένων υφισταµένων παράτυπων φυτεύσεων και αναφυτεύσεων. Αναδιάρθρωση και µετατροπή Ο προσανατολισµός της προσφοράς, που αφορά τον ίδιο τον αµπελώνα προκειµένου να αναδιαρθρωθεί το δυναµικό της παραγωγής µε προοπτική τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, θα συνεχισθεί σε πιο επικεντρωµένες βάσεις. Εφεξής κάθε κράτος µέλος θα έχει την πρωτοβουλία να προτείνει περιφέρειες και τύπους παραγωγής που µπορούν να επωφεληθούν των ενισχύσεων αυτών. Αυτό αφορά περιοχές στις οποίες η παραγωγή δεν αντιστοιχεί πλέον στη ζήτηση της αγοράς και είναι πολύ δύσκολο να εξελιχθεί προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών. Τα µέτρα αυτά θα χρηµατοδοτηθούν από την Κοινότητα µε βασικό ποσοστό 50% (75% για τις περιοχές που υπάγονται στο στόχο 1 των διαρθρωτικών ταµείων) για τις δαπάνες αναδιάρθρωσης και µετατροπής, το δε υπόλοιπο θα επιβαρύνει τους δικαιούχους. Έχει προβλεφθεί αντιστάθµιση των απωλειών εσόδων για τους παραγωγούς οι οποίοι θα προβούν σε αναφύτευση µετά την εκρίζωση. Απογραφή Η πρόσβαση στα νέα δικαιώµατα φυτεύσεων καθώς και ενισχύσεων στην αναδιάρθρωση και τη µετατροπή θα είναι δυνατή εφόσον διενεργηθεί απογραφή. Το κράτος µέλος έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει την καθιέρωση της απογραφής για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Η απογραφή αυτή θα παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τις εκτάσεις, τις ποικιλίες και τα δικαιώµατα αναφύτευσης, στοιχεία που είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε αποτελεσµατική δράση που αφορά τη διάρθρωση των αµπελώνων. Θα υπάρξει σαφής διάκριση µεταξύ της κανονικής ανανέωσης των αµπελώνων (η αντικατάσταση παλαιών αµπελώνων από νεώτερους εντάσσεται στη συνήθη διαχείριση του τοµέα) και της µετατροπής ή της αναδιαρθρώσεως (εισαγωγή καλύτερα προσαρµοσµένων ποικιλιών, η επαναφύτευση αµπελώνων σε εκτάσεις που προσιδιάζουν καλύτερα στην παραγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας, ή η εφαρµογή νέων τεχνικών παραγωγής). Θα είναι επίσης δυνατόν να υπάρξει εγγύηση της συγκέντρωσης κοινοτικής χρηµατοδότησης αποκλειστικά για τη µεταρρύθµιση και την αναµόρφωση, που θα προσανατολιστούν προς την προσαρµογή της προσφοράς στη ζήτηση και την ποιοτική βελτίωση. 2. Παρεµβάσεις στην αγορά Λαµβάνοντας υπόψη τις διαρθρωτικές προσπάθειες ελέγχου παραγωγής και στο πλαίσιο του ανοίγµατος της αγοράς, οι κοινοτικές παρεµβάσεις στην αγορά θα επικεντρωθούν εφεξής στους ακόλουθους µηχανισµούς: Ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση Η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση των επιτραπέζιων οίνων και ορισµένων τύπων γλευκών σταφυλών θα συνεχιστεί προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχιση του εφοδιασµού και ο έλεγχος των διακυµάνσεων της παραγωγής που χαρακτηρίζουν τον τοµέα. Το µέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρµοστεί µε τρόπο ελαστικό συναρτήσει των κινήσεων της αγοράς. Μπορεί ενδεχοµένως να αποφασιστεί η αναστολή του. Απόσταξη Επίσης συνεχίζεται η απόσταξη των υποπροϊόντων ( οινικό παρακράτηµα ), υποχρεωτικά για κάθε παραγωγό για να αποφευχθεί η υπερπίεση των σταφυλών. Το µέτρο αυτό το οποίο είναι µοναδικό στο είδος του, αποµακρύνει το λιγότερο καλό µέρος της παραγωγής και συµβάλει αισθητά στην στήριξη της ποιότητας. Η απόσταξη των οίνων που προέρχονται από ποικιλίες διπλής ταξινόµησης (οινοποιήσιµες µε σταφυλές και άλλες), συνεχίζεται για να αποφευχθεί η διάθεση στην οινική αγορά προϊόντων που προέρχονται από αµπελώνες οι οποίοι προορίζονται για άλλες χρήσεις. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 5

6 Ένα νέο µέτρο απόσταξης, η απόσταξη κρίσεως, εφαρµόζεται προαιρετικά από τους παραγωγούς για να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες περιπτώσεις διατάραξης της αγοράς η οποία οφείλεται σε σηµαντικά πλεονάσµατα και/ή σοβαρά προβλήµατα ποιότητας. Θα θεσπισθούν οι κατάλληλες λεπτοµέρειες εφαρµογής για να καθοριστούν τα κριτήρια ενεργοποιήσεως του µέτρου αυτού. Άλλο νέο µέτρο, η ειδική απόσταξη επιτρέπει να διατηρηθεί, σταθεροποιώντας τη, η διάθεση που αντιπροσωπεύουν οι πόσιµες αλκοόλες. Για να αποφευχθούν διακυµάνσεις εφοδιασµού, το νέο σύστηµα θα εφαρµοστεί µε ελαστικότητα και θα συνδέεται µε ειδικό σύστηµα ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση της λαµβανοµένης αλκοόλης. Ενισχύσεις για εναλλακτικές χρήσεις της παραγωγής οίνου και ενέργειες προώθησης Εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάµενες ενισχύσεις για τη χρήση των γλευκών σταφυλής για την αύξηση του αλκοολικού τίτλου ορισµένων οινικών προϊόντων (σ αυτές τις περιπτώσεις, οι ενισχύσεις αντισταθµίζουν τη διαφορά κόστους που υπάρχει µεταξύ των γλευκών σταφυλής και της σακχαρόζης), ή οι ενισχύσεις για την παραγωγή άλλων προϊόντων όπως ο χυµός σταφυλής. Ένα µέρος των ενισχύσεων αυτών διατίθεται σε διαφηµιστικές εκστρατείες για την κατανάλωση του χυµού σταφυλής εντός της Ένωσης. Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων (περιγραφή, ονοµασία, παρουσίαση και προστασία), η ιδιαίτερη σπουδαιότητα των προϊόντων αυτών για τη γεωργία όσον αφορά την οικονοµική αξιοποίησή τους (βλ. σελ. 3) δικαιολογεί τη διατήρηση ενός συστήµατος που θα διασφαλίζει µια καλή παρακολούθηση του προϊόντος, από τον αµπελώνα έως το τραπέζι. Η βασική καινοτοµία είναι η δυνατότητα να αναγράφονται στην ετικέτα, εκτός από τις υποχρεωτικές ή προαιρετικές ενδείξεις οι οποίες ορίζονται σαφώς από τον κανονισµό της νέας ΚΟΑ, άλλες ενδείξεις µε επιλογή του εµφιαλωτού µε την προϋπόθεση ότι θα τεκµηριώνονται και δεν θα προκαλούν σύγχυση στον καταναλωτή. ιατηρείται χωρίς ουσιαστικές αλλαγές το ειδικό σύστηµα προστασίας των ονοµασιών προέλευσης, το οποίο ρυθµίζει µία αυξάνουσα παραγωγή για ζήτηση, που βρίσκεται σε θετική εξέλιξη. 5. Ανταλλαγές µε τις τρίτες χώρες Εκτός από την προσαρµογή των διαφόρων µέτρων στην κατάσταση της εσωτερικής αγοράς, στις νέες προσδοκίες των καταναλωτών και στις απαιτήσεις καλύτερης αποτελεσµατικότητας όσον αφορά τις δαπάνες, η νέα ΚΟΑ πρέπει να λάβει υπόψη της τους περιορισµούς που προκύπτουν από τις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες και από τη θέση της Ένωσης ως καθαρώς εξαγωγού. Ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσµιες εξαγωγές, κατά τοµέα (1996) Εξάλλου, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οριζόντιου κανονισµού (ΕΕ C 32 της 6ης Φεβρουαρίου 1999) που αποσκοπεί στο να αναληφθούν, σε κοινοτική κλίµακα, ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης στις τρίτες χώρες για τα γεωργικά προϊόντα της Ένωσης, µεταξύ των οποίων και ο οίνος. 3. Οµάδες παραγωγών Οι οµάδες παραγωγών είναι δυνατόν να αναγνωριστούν από τα κράτη µέλη. Θα συµµετέχουν κυρίως σε ενέργειες που στοχεύουν να προσαρµόσουν περισσότερο την προσφορά στη ζήτηση, να µειώσουν τις δαπάνες παραγωγής και να ενθαρρύνουν πρακτικές συµβατές µε το σεβασµό του περιβάλλοντος. Οι επαγγελµατικές οργανώσεις θα συνδράµουν σε ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του τοµέα. εν έχει προβλεφθεί κοινοτική χρηµατοδότηση. Αυγά: 30,3% Ζάχαρη 13,3% Πουλερικά: 16,4% Γάλα σε σκόνη: 35,7% Βόειο κρέας: 20,5% Κτηνοτροφικοί σπόροι (εκτός από ρύζι) 1 : 20,5% Οίνος: 50,1% Σιτηρά (εκτός από ρύζι) 1 : 10,1% 4. Οινολογικές πρακτικές και προδιαγραφές των προϊόντων Για τις οινολογικές πρακτικές και επεµβάσεις, έχουν διατηρηθεί συνολικά οι κανόνες ιδίως όσον αφορά την αύξηση της οξύτητας και τον εµπλουτισµό των αµπελουργικών προϊόντων, µε εξαίρεση µικρές τεχνικές τροποποιήσεις. Bούτυρο: 26,4% Χοίρειο κρέας: 27,3% Τυρί: 54,9% 1 σιτηρά σε σπόρους, χωρίς να περιλαµβάνονται µεταποιηµένα προϊόντα. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 6

7 Η σαφέστατη προτίµηση της αγοράς για τα προϊόντα καθορισµένης καταγωγής επιβάλει τη συνέχιση της πολιτικής προστασίας των γεωγραφικών ονοµασιών και της διατήρησης της απαγόρευσης ανάµιξης εισαγοµένων και ευρωπαϊκών οίνων ή της οινοποίησης εισαγοµένων γλευκών, από τα οποία υπάρχει κίνδυνος να διακυβευτούν οι ποιοτικές προσπάθειες του κλάδου. Τα θέµατα αυτά έχουν δεόντως ληφθεί υπόψη στις διµερείς συµφωνίες που η Ένωση έχει ή πρόκειται να συνάψει. Για την Ένωση, το συνεχές άνοιγµα των αγορών δεν πρέπει να θεωρηθεί ως απειλή, αλλά ως πρόκληση. Οι καταναλωτές εκδηλώνουν περιέργεια για τους µη κοινοτικούς οίνους και συνολικά, η ζήτηση έπαυσε να υποχωρεί και µάλιστα αυξάνει ελαφρά σε ορισµένα κράτη µέλη. Επιπλέον, η µείωση των δασµών µετά από τις συµφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης το 1994 αποτέλεσε κίνητρο για σηµαντικότερες αλλαγές. εν είναι µικρότερης σηµασίας το γεγονός ότι το θετικό ισοζύγιο του εξωτερικού αµπελοοινικού εµπορίου της Ένωσης, σε έτος κανονικής παραγωγής, παρέµεινε γύρω στα 6 έως 7 εκατ. εκατόλιτρα κατ έτος, και ότι το πλεόνασµα των εσόδων πέρασε από 1,7 δισεκατ. ευρώ το 1990 σε 2,2 δισεκατ. ευρώ το Βεβαίως άλλαξε η κατάσταση της παγκόσµιας αµπελουργίας και νέες χώρες παραγωγής καταλαµβάνουν τώρα σηµαντικότερη θέση. Στο πλαίσιο αυτό, ο προσανατολισµός του Προγράµµατος ράσης 2000 προς τη συνεχώς καλύτερη εγγύηση της ποιότητας και προς τη διατήρηση αυστηρού ελέγχου της παραγωγής παρέχουν στην Ένωση τα µέσα να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στις µελλοντικές αγορές, που αναµφισβήτητα θα είναι περισσότερο ανοικτές και περισσότερο ανταγωνιστικές. Η προστασία της φήµης των ευρωπαϊκών προϊόντων µε συνεχή εποπτεία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις οινολογικές πρακτικές και τον ποικιλιακό προσανατολισµό της αµπελουργίας δηλαδή µε µια λέξη µε µία πολιτική υψηλής ποιότητας, θεωρείται βασική προϋπόθεση του δυναµισµού αυτού. ηµοσιονοµικές πτυχές Μεταξύ 2001 και 2005, το συνολικό κόστος της νέας ΚΟΑ εκτιµάται περίπου σε 1,3 δισεκατ. ευρώ κατ έτος, εκ των οποίων κατά προσέγγιση ένα τρίτο για τα διατηρούµενα µέτρα και δύο τρίτα για τα νέα µέτρα (νέα µέτρα αναδιάρθρωσης/µετατροπής, διατήρηση της διαθέσεως της πόσιµης αλκοόλης και ενδεχόµενη απόσταξη κρίσεως). Σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους, αυτό αντιπροσωπεύει ελαφρά αύξηση των µέσων δαπανών, που αιτιολογείται από το στόχο ανάπτυξης µιας ευρωπαϊκής αµπελουργίας ποιότητας. Το βασικό πλεονέκτηµα της µεταρρύθµισης βασίζεται ωστόσο στην καλύτερη αποτελεσµατικότητα των µέτρων τηρώντας βεβαίως τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, επιτρέπει στον τοµέα να αποκτήσει δυναµισµό προσεγγίζοντάς τον στο µέλλον, συνδέοντάς τον µε τη γενική εξέλιξη των αγορών, τις προσδοκίες των καταναλωτών και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Απλούστευση Τα µέτρα της νέας ΚΟΑ, που θα εφαρµοστούν από την 1η Αυγούστου 2000, συγκεντρώνονται σε ένα και µόνο κανονισµό που αντικαθιστά τους 23 προηγούµενους κανονισµούς. Ο κανονισµός αυτός και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που θα τον συµπληρώσουν, θα αποτελέσουν µια πολύ σαφή συµβολή στον στόχο της Επιτροπής να καταστήσει την κοινοτική γεωργική νοµοθεσία απλούστερη και περισσότερο προσιτή βελτιώνοντας αισθητά τη διαφάνεια και την αµοιβαία κατανόηση εντός του τοµέα. Συµπληρωµατικές πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες επί της κοινής γεωργικής πολιτικής και της µεταρρύθµισής της, µπορείτε να συµβουλευθείτε τη θέση Internet Ο νέος κανονισµός της αµπελοοινικής ΚΟΑ - κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, Επίσηµη Εφηµερίδα L/179 της 14ης Ιουλίου υπάρχει στην ακόλουθη θέση του Internet της Γενικής ιεύθυνσης της Γεωργίας: Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 7

8 Η αµπελουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας τοµέας δυναµικός και πολύ διαφοροποιηµένος Η ευρωπαϊκή αµπελουργία αποτελεί τοµέα πολύ διαφοροποιηµένο, δυναµικό και σε πλήρη εξέλιξη: οι εκαπέντε κατέχουν την πρώτη θέση παγκοσµίως µε 45% της έκτασης, 60% της παραγωγής και πλησίον του 60% της κατανάλωσης, ξεπερνώντας µε φθίνουσα σειρά παραγωγής την Αργεντινή, τις Ηνωµένες Πολιτείες, τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουµανία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Τσεχική ηµοκρατία, Σλοβακία), τη Νότιο Αφρική, την πρώην ΕΣΣ και την Αυστραλία. Η παγκόσµια παραγωγή βρίσκεται περίπου στα 250 εκατ. εκατόλιτρα και η κατανάλωση σε περίπου 217 εκατ. το παγκόσµιο πλεόνασµα είναι συνεπώς της τάξης των 30 εκατ. εκατολίτρων, εκ των οποίων το 25% προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεπώς συγχρόνως ο µεγαλύτερος εξαγωγέας και ο κυριότερος εισαγωγέας παγκοσµίως. Εξάγει κατά µέσο όρο λίγο περισσότερο από 10 εκατ. εκατόλιτρα ετησίως, κυρίως προς τις Ηνωµένες Πολιτείες (23%), την Ιαπωνία (15%), την Ελβετία (13%) και τον Καναδά (9%). Οι εισαγωγές της αυξάνουν: 5,8 εκατ. εκατόλιτρα το 1998 έναντι 2,6 το 1994, που προέρχονται κυρίως από την Αυστραλία, τις Ηνωµένες Πολιτικές, της Χιλή και την Ανατολική Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αµπελουργία αντιπροσωπεύει 3,4 εκατ. εκτάρια και 1,7 εκατ. παραγωγούς ο τοµέας διασφαλίζει περίπου 6% της καθαρής γεωργικής παραγωγής της Κοινότητας. Το 1997/1998, η συνολική αµπελουργική παραγωγή ήταν περίπου 160 εκατ. εκατόλιτρα, εκ των οποίων οι επιτραπέζιοι οίνοι αντιπροσώπευαν 91 εκατ. εκατόλιτρα (57%), οι οίνοι ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές (VQPRD) 58 εκατ. εκατόλιτρα (35%) και οι υπόλοιποι οίνοι 13 εκατ. εκατόλιτρα (8%). Η κύρια διάθεση είναι η απευθείας κατανάλωση του οίνου (127 εκατ. εκατόλιτρα το 1998). Η πόσιµη αλκοόλη οινικής προέλευσης εξασφαλίζει διάθεση που ισοδυναµεί µε 13 εκατ. εκατόλιτρα. Τέλος, οι βιοµηχανικές χρήσεις για την παραγωγή βερµούτ και ξυδιού αντιπροσώπευαν περίπου 3,8 εκατ. εκατόλιτρα. Στην αρχή της περιόδου 1999, τα αποθέµατα ανήρχοντο σε 103 εκατ. εκατόλιτρα, ήτοι επίπεδο σχετικά ικανοποιητικό σε σχέση µε το µέσο όρο προηγουµένων ετών. Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωτερικό εµπόριο οίνου, σε αξία (σε ευρώ) Εξαγωγές Εισαγωγές * * Έως το 1994: µόνο Ευρώπη των ώδεκα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Υπεύθυνη εκδότης: Styliani ZERVOUDAKI. ΕΕ Γενική ιεύθυνση Γεωργίας. Τα κείµενα της παρούσας έκδοσης δεν δεσµεύουν την Επιτροπή. Για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία: Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgique Bureau: L/130-4/148A. Τελέφωνο: απευθείας γραµµή (+32-2) , τηλεφωνικό κέντρο (+32-2) Τηλεοµοιοτυπία: (+32-2) Τέλεξ: COMEU B Internet: <http://europa.eu.int/comm/dg06/index.htm> Τυπώθηκε σε ανακυκλωµένο χαρτί CH GR-C Τεύχος 2-08/99

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Εισαγωγή Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί ένα τομέα με μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καλλιεργούνται 700.000 στρέμματα με οινοποιήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκθεση Commission για αξιολόγηση της Ενιαίας ΚΟΑ (ΚΟΑ Οίνου)

ΘΕΜΑ: Έκθεση Commission για αξιολόγηση της Ενιαίας ΚΟΑ (ΚΟΑ Οίνου) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 31/51 Αθήνα, 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Fact Sheet Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων. Εδώ και πολλές γενεές θεωρείται στη Μεσόγειο ως σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0479 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2008 για την κοινή οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-191-9

ISBN 978-960-456-191-9 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-191-9 Copyright, Ιανουάριος 2010, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ

Fact Sheet. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ Fact Sheet Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ Ιούλιος 2007 Fotolia Π ί ν α κ α ς π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Π ρ ό λ ο γ ο ς 3 1. Γ ι α τ ί α π α ι τ ο ύ ν τ α ι α λ λ α γ έ ς σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.11.23 COM(23) 71 τελικό 23/275 (CNS) ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις τάσεις της παραγωγής στα διάφορα κράτη µέλη και τις επιπτώσεις της µεταρρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 61/175 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 491/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. αριθ.

EL 2014. Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. αριθ. EL 2014 αριθ. 09 Ειδική έκθεση Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης μέτρων επένδυσης και προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα από την ΕΕ και αποδεικνύονται τα αποτελέσματά της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ Στην ΕΕ σήμερα Η υψηλή υπεραξία οινοπαραγωγής στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οφείλεται: στο υφιστάμενο θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 6993 706/2004 Αριθµός 706 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Για καλύτερη εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ. Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ. Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ανισορροπία της αμπελοοινικής αγοράς που διαμορφώνει μη βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 01.05.2010 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Το 76% της παραγωγής τροφίμων για τον άνθρωπο εξαρτάται από τη μελισσοκομία. Το 84 % των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των κοινών οργανώσεων αγοράς µόνιµων καλλιεργειών - Σύνοψη ----------------------- Oréade-Brèche

Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των κοινών οργανώσεων αγοράς µόνιµων καλλιεργειών - Σύνοψη ----------------------- Oréade-Brèche Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των κοινών οργανώσεων αγοράς µόνιµων καλλιεργειών - Σύνοψη ----------------------- Oréade-Brèche Η αξιολόγηση αυτή αφορά τις 3 ΚΟΑ: Ελαιoλάδου, Οπωροκηπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα συνίσταται -στην ουσία- σε µια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί, µε την εγγύηση της ΕΕ, µια αξιόπιστη γέφυρα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Η ποιότητα των τροφίµων, που παράγονται στην Ευρώπη, επηρεάζει τον καθένα µας, όπως βεβαίως, και η διαχείριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) Εισηγητής: Άγγελος Στ. ηµητριάδης ιευθύνων Σύµβουλος Ευάγγελος Τσάνταλης α.ε. ΟΙΝΟΣ ΚΡΑΣΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η καλλιέργεια της αµπέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0884 EL 01.01.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 884/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Απριλίου 2001 για τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

«H ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ (Ε.Κ.) 1493/99» EIΣΗΓΗΤΗΣ: J. CASTANY ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΥ ΤΗΣ COPA-COGEGA

«H ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ (Ε.Κ.) 1493/99» EIΣΗΓΗΤΗΣ: J. CASTANY ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΥ ΤΗΣ COPA-COGEGA «H ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ (Ε.Κ.) 1493/99» EIΣΗΓΗΤΗΣ: J. CASTANY ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΥ ΤΗΣ COPA-COGEGA Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΚΕΟΣΟΕ και τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση

Συνοπτική παρουσίαση Αξιολόγηση των µέτρων υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών (POSEI) και των µικρών νησιών του Αιγαίου στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής Σύµβαση αριθ. 30-CE 0233430/0094 Συνοπτική παρουσίαση Η

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των βασικών παρατηρήσεων, συµπεράσµατα και συστάσεις

Περίληψη των βασικών παρατηρήσεων, συµπεράσµατα και συστάσεις Περίληψη των βασικών παρατηρήσεων, συµπεράσµατα και συστάσεις Η µελέτη αυτή είναι αξιολόγηση της κοινής οργάνωσης της αγοράς του ελαιολάδου για την περίοδο 1995-2000. Σύµφωνα µε τη συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! Μάιος 2004 Έξω πάµε καλά, µέσα θα µπορούσαµε και καλύτερα Με πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δεκέμβριος 2013 1 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρέχει σε επιχειρήσεις/ βιομηχανίες αρκετά κίνητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων

Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων 10 Boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 Paris Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. AGRI 2010 EVAL 02 Για τη Γ Agri Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύνοψη Νοέμβριος 2011 Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα