Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 1"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας Fact Sheet H ευρωπαϊκή αµπελουργία, που είναι πρώτη παγκοσµίως όσον αφορά την έκταση, την παραγωγή και την κατανάλωση συνιστά ένα τοµέα πολύ διαφοροποιηµένο, βασική πηγή γεωργικού εισοδήµατος για πολλές περιφέρειες και σηµαντικό τµήµα της τελικής γεωργικής παραγωγής σε πολλά κράτη µέλη. Εντοπίζεται συχνά σε περιφέρειες στις οποίες η άσκηση άλλων µορφών γεωργικής δραστηριότητας θεωρείται δύσκολη ή και αδύνατη. Αν και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να στηριχθεί η αγορά ελέγχοντας την παραγωγή και προσανατολίζοντάς την προς την ποιότητα απέδωσαν τους καρπούς τους, ο τοµέας της αµπελουργίας υπόκειται ακόµη σε ιδιαίτερες διακυµάνσεις της αγοράς και βρίσκεται αντιµέτωπος µε ένα διαρκώς αυξανόµενο ανταγωνισµό. εν υπήρξε µεταρρύθµιση της αµπελουργίας το 1992 και δε δόθηκε συνέχεια στην πρόταση που διατυπώθηκε το Στις σελίδες που ακολουθούν συνοψίζονται οι βασικές πτυχές της µεταρρύθµισης που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο τoυ Προγράµµατος ράσης 2000 για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2000 έως το Αν και στο παρελθόν η αµπελουργία αντιµετώπισε σοβαρές περιόδους κρίσης, οι ενέργειες της Κοινότητας στον τοµέα αυτό (βλ. σελ.2) είχαν σαν αποτέλεσµα εδώ και µερικά χρόνια την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Οι τιµές γενικά, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του τοµέα, εκτός ορισµένων καταστάσεων που εντοπίζονται σε ιδιαίτερες περιφέρειες και προϊόντα. Εξακολουθούν ωστόσο να υφίστανται σηµαντικές δυσχέρειες. Αν και έχουν περιορισθεί τα διαρθρωτικά πλεονάσµατα, δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος πλεονασµατικής παραγωγής ιδίως λόγω του γεγονότος ότι περισσότερο από άλλες καλλιέργειες, η αµπελουργία εξαρτάται πολύ από τις κλιµατικές συνθήκες οι οποίες επιδρούν επί του όγκου και της ποιότητας παραγωγής. Επιπλέον η αύξηση της κατανάλωσης των οίνων ποιότητας δεν επαρκεί για να αντισταθµίσει τη µείωση της κατανάλωσης των επιτραπέζιων οίνων. Ενα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ασχολούµενοι µε την αµπελουργία είναι η ανάγκη ταχείας προσαρµογής τους στις αναπτυσσόµενες αγορές. Ορισµένες περιοχές oινοκαλλιέργειας αντιµετωπίζουν πρόβληµα διάθεσης των προϊόντων τους σε ικανοποιητικές τιµές και περιοχές όπου η αγορά των προϊόντων τους αναπτύσσεται, δε διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία που θα τους επέτρεπε να δηµιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης. Η αναγκαιότητα ταχείας προσαρµογής εµποδίζεται από την ίδια τη φύση της καλλιέργειας εφόσον ένας αµπελώνας έχει διάρκεια ζωής 30 χρόνων ή και περισσότερο και είναι µακρόχρονη η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης. Απαιτείται συνεπώς νέο πλαίσιο µέτρων για να παγιωθεί η διαχείριση του αµπελοοινικού δυναµικού και να επαναπροσδιορισθούν οι παρεµβάσεις στην αγορά. Όπως και σε άλλους γεωργικούς τοµείς, η µεταρρύθµιση θα επιτρέψει να διασφαλιστεί στο σύνολο της αµπελουργίας, µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, καλύτερος έλεγχος των δαπανών και αυξηµένη ανταγωνιστικότητα. Πρέπει συγχρόνως να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι ποιοτικές απαιτήσεις των καταναλωτών και η διατήρηση των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής, η διασφάλιση των γεωργικών χώρων στους οποίους η άµπελος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο διατηρώντας µία ανθρώπινη δραστηριότητα και προστατεύοντας το έδαφος από τη διάβρωση, καθώς και οι ποικίλες ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης επί του συνόλου της ευρωπαϊκής επικράτειας, ιδίως σε µειονεκτικές ζώνες. Πρόκειται για στόχους που συµβάλουν στην πολυλειτουργικότητα της γεωργίας, η οποία και αποτελεί βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού γεωργικού µοντέλου. Σύντοµη επισκόπηση των βασικών πτυχών της µεταρρύθµισης Να συνεχιστεί ο προσανατολισµός της παραγωγής προς την ποιότητα και η προσαρµογή προς τη ζήτηση, µε µέτρα αναδιάρθρωσης και µετατροπής των αµπελώνων. Να αναζητηθεί η διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς παρατείνοντας την απαγόρευση φύτευσης αµπελώνων µε την απαραίτητη ελαστικότητα για να είναι δυνατή η ανάπτυξη παραγωγών των οποίων η ζήτηση αυξάνει. Να διατηρηθούν τα µέτρα εκρίζωσης περιορίζοντάς τα όµως σε περιοχές µε σοβαρά και µόνιµα διαρθρωτικά πλεονάσµατα. Να µην χρησιµοποιείται πλέον η παρέµβαση για να διασφαλιστεί µια τεχνητή διέξοδος στα πλεονασµατικά προϊόντα, αλλά να περιοριστεί σε µηχανισµό κρίσης για να αντιµετωπίζονται έκτακτες διαταραχές της αγοράς. Να διατηρηθούν οι παραδοσιακοί τρόποι διάθεσης, κυρίως η αγορά των πόσιµων αλκοολών. Να επιτραπεί η αναγνώριση των οµάδων παραγωγών από τα κράτη µέλη. Να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αµπελουργίας και να ενισχυθεί ώστε να αντιµετωπίσει καλύτερα το αυξανόµενο άνοιγµα των διεθνών αγορών. Να απλουστευθεί η νοµοθεσία αντικαθιστώντας 23 παλαιότερους κανονισµούς µε ένα µόνο κανονισµό τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 της 17ης Μαΐου Ο κανονισµός αυτός, που αφορά τη νέα κοινή οργάνωση της αγοράς, συνιστά τη νοµική αναφορά των µέτρων που συνοψίζονται στην παρούσα δηµοσίευση. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 1

2 Πριν από την παρούσα µεταρρύθµιση: σταθερές προσπάθειες διαχείρισης Η ποικιλία των προϊόντων και υποπροϊόντων της αµπελουργίας, η επίπτωση της δραστηριότητας αυτής επί των τοπικών οικονοµιών, που συχνά στερούνται εναλλακτικών καλλιεργειών, οι διακυµάνσεις της παραγωγής, οι δυσχέρειες διάθεσής της στην αγορά καθώς και η µεγάλη διάρκεια των αµπελουργικών επενδύσεων, απαιτούν συντονισµένη προσπάθεια για να διασφαλισθεί το µέλλον της καλλιέργειας. Οι ενέργειες που αναλήφθηκαν στο παρελθόν για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (ΚΟΑ) συνίσταντο βασικά σε δύο τύπους µέτρων: στην παρέµβαση στην αγορά για να διασφαλιστεί η ισορροπία της µε ενισχύσεις στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση, µε διάφορους τύπους ενισχύσεων στην απόσταξη καθώς και µε ενισχύσεις στη χρησιµοποίηση των γλευκών και των σταφυλών που χρησιµοποιούνται γι άλλους σκοπούς εκτός από την οινοποίηση, και στον έλεγχο του αµπελουργικού δυναµικού προκειµένου να προσανατολισθεί η προσφορά, αφενός µέσω της απαγόρευσης νέων φυτεύσεων και µέτρων εκρίζωσης µε πριµοδότηση στην εγκατάλειψη και αφετέρου µέσω αδειών φύτευσης, περιορισµένων σε καθορισµένους στόχους παραγωγής ορισµένων τύπων οίνου προκειµένου να ευνοηθεί ο επαναπροσανατολισµός της παραγωγής (δηλαδή η αναζήτηση προϊόντων που ανταποκρίνονται καλύτερα στην ποιοτική εξέλιξη των προτιµήσεων των καταναλωτών). Τα µέτρα εκρίζωσης βοήθησαν στο να περιοριστεί η αµπελουργική έκταση από 4 εκατ. εκτάρια περίπου το 1987, σε 3,4 εκατ. εκτάρια το Όσον αφορά τη µέση παραγωγή, από 200 εκατ. εκατόλιτρα διαµορφώθηκε στα 160 εκατ. εκατόλιτρα κυρίως µε καλλιέργεια ποικιλιών χαµηλότερων αποδόσεων και καλύτερης ποιότητας. Το σύνολο των προσπαθειών που καταβλήθηκαν προκειµένου να ελεγχθεί το δυναµικό παραγωγής συνέβαλε στη µείωση των διαρθρωτικών πλεονασµάτων που χαρακτήριζαν τις προηγούµενες περιόδους. Η χορήγηση κυµαινόµενων πριµοδοτήσεων ανά εκτάριο ανάλογα µε την απόδοση, τον τύπο των καλλιεργειών και τις ποικιλίες, συνέβαλε στην αισθητή µείωση της προσφοράς των επιτραπέζιων οίνων που ήταν λιγότερο προσαρµοσµένοι στις αγορές. Εξάλλου, η φύση της αµπελουργικής παραγωγής καθιστούσε απαραίτητη την εφαρµογή λεπτοµερών τεχνικών διατάξεων που θα συνέβαλαν στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στη βελτίωση των προοπτικών εµπορίας προστατεύοντας συγχρόνως τα νόµιµα συµφέροντα των καταναλωτών και των παραγωγών. Θα πρέπει επ αυτού να τονισθεί η σπουδαιότητα που έχουν για τον αµπελουργικό τοµέα οι οικονοµικές επιπτώσεις από την αξιολόγηση των προϊόντων, η οποία κατέστη δυνατή µε µια πολύπλοκη αλλά αυστηρή νοµοθεσία που εγγυάται στους καταναλωτές τη γνησιότητα των ενδείξεων. Αυτή η προστιθέµενη αξία των οίνων ποιότητας σε σχέση µε τους συνήθεις οίνους µεταφράζεται στην πραγµατικότητα σε µία αύξηση των εσόδων που δεν συγκρίνεται µε εκείνη που παρατηρείται σε άλλους γεωργικούς τοµείς και αυτό συνέβαλε κατά πολύ στη διατήρηση του δυναµισµού της ευρωπαϊκής αµπελουργίας. Συγκεκριµένα οι διατάξεις αυτές λαµβάνουν τη µορφή: νοµοθετικής ρύθµισης των οινολογικών πρακτικών ώστε να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί η υγιεινή και η ποιότητα της παραγωγής, διατάξεων που διασφαλίζουν την παρακολούθηση του προϊόντος (δηλώσεις παραγωγής, µητρώα, συνοδευτικά έγγραφα, κλπ), κανόνων περιγραφής, ονοµασίας, παρουσίασης και προστασίας ορισµένων προϊόντων, ιδίως των οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές (VQPRD). Ποσοστό (%) των οίνων και των γλευκών και των άλλων προϊόντων στην τελική γεωργική παραγωγή (ΕΕ και κυριότερα κράτη µέλη παραγωγής, 1997) EE D GR E F I L A P Οίνοι και γλεύκοι 5,98 3,90 1,71 5,19 13,95 8,82 5,43 5,64 7,98* Ελαιόλαδo 2,20 12,51 7,09 4,78 2,57 Σίτος 4,94 5,63 3,44 2,34 8,05 3,33 2,51 2,75 0,94 Σύνολο σιτηρών 9,35 10,88 6,01 8,01 14,38 6,92 5,28 5,38 3,39 * Το προηγούµενο έτος, το ποσοστό ήταν 16,8. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 2

3 Ποσοστό κάθε κράτους µέλους παραγωγής στην αµπελουργική παραγωγή (µέσος όρος ) Αµπελουργική έκταση σε 000 εκτάρια Λουξεµβούργο Αυστρία 1,27 (0,04%) 149 (0,09%) 155 (0,1%) 49 (1,4%) (1,3%) (1,9%) Έκταση Παραγωγή Αξία Ελλάδα 74 (2,1%) (2,4%) (1,1%) Πορτογαλία (4,1%) (4,5%) 252 (7,4%) Ισπανία (9%) (16,5%) (34%) Ιταλία (25%) 862 (25%) (36%) Γαλλία 911 (27%) (34%) (49%) Γερµανία 104 (3%) (6%) (10%) Παραγωγή σε 000 εκατόλιτρα και ευρώ Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 3

4 Η νέα αµπελοοινική ΚΟΑ Η νέα ΚΟΑ αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί στις εξελίξεις που επήλθαν από την έναρξη ισχύος του νοµοθετικού πλαισίου που καθορίστηκε το Σε πολιτικό επίπεδο, η εφαρµογή των συµφωνιών του Γύρου της Ουρουγουάης το 1995 οδήγησαν σε ελαστικότερη και περισσότερο ανοικτή κοινοτική αγορά στην οποία τα µέτρα της υφισταµένης ΚΟΑ δεν είχαν πλέον την ίδια αποτελεσµατικότητα. Η εξέλιξη της παραγωγής µετά τη µείωση των εκτάσεων είχε ως συνέπεια τη µείωση των πλεονασµάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων περιόδων πράγµα που απαιτούσε µια νέα προσέγγιση. Συγκεκριµένα, ο νέος κανονισµός εγκαταλείπει το σύστηµα των τιµών προσανατολισµού για τους διαφόρους τύπους οίνου, που ίσχυε προηγουµένως, στους µηχανισµούς παρεµβάσεως. Αυτό το σύστηµα πράγµατι δεν αντιστοιχούσε πλέον στην οικονοµική πραγµατικότητα του τοµέα, λόγω των µεταβολών που παρατηρήθηκαν στους τρόπους των συναλλαγών τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, το σύστηµα παρέµβασης µε τη µορφή των ενισχύσεων στην απόσταξη είχε προσαρµοστεί προκειµένου να διασφαλιστεί ο αρχικός στόχος του και να µην αποτελέσει ένα µέσο τεχνητής και αυτόµατης διάθεσης, διατρέχοντας τον κίνδυνο να καταστεί αυτοσκοπός και να χάσει την αποτελεσµατικότητά του. Με τον τρόπο αυτό εγκαταλείφθηκαν η προαιρετική προληπτική απόσταξη 1, η υποχρεωτική απόσταξη των επιτραπέζιων οίνων 2 και η απόσταξη στήριξης της αγοράς 3. Εξακολουθούν να υφίστανται τα µέτρα ελέγχου του δυναµικού παραγωγής, αλλά καλύτερα επικεντρωµένα απ ό,τι στο παρελθόν προκειµένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος προσανατολισµός της προσφοράς. Για το σκοπό αυτό καθιερώθηκε καθεστώς αναδιάρθρωσης και µετατροπής των αµπελώνων. 1. Αµπελουργικό δυναµικό Φύτευση αµπελώνων Η αναµορφωµένη ΚΟΑ διατηρεί τη γενική απαγόρευση φυτεύσεως νέων αµπελώνων κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου (έως το 1 Σε περίπτωση προβλέψεων συγκοµιδής που καθιστά δυσχερή την πλήρη διάθεσή της στο εµπόριο. 2 Σε περίπτωση σοβαρής ανισορροπίας της αγοράς. 3 Αυτόµατο άνοιγµα µόλις αποφασιστεί υποχρεωτική απόσταξη. Κατανοµή των νέων δικαιωµάτων αναφύτευσης (σε εκτάρια) Γερµανία: Kοινοτικό απόθεµα: Ελλάδα: Ισπανία: Πορτογαλία: Αυστρία: 737 Λουξεµβούργο: 18 Ιταλία: Γαλλία: Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 4

5 τέλος του 2010) για να εξασφαλιστεί διαρκής ισορροπία µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Συνεχίζονται οι πριµοδοτήσεις εγκατάλειψης αµπελώνων. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν τις επιλέξιµες εκτάσεις καθώς και τους όρους εφαρµογής του µέτρου αυτού. Νέα δικαιώµατα φυτεύσεως Παραλλήλως, έχουν προβλεφθεί δικαιώµατα νέων φυτεύσεων, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις και µε αυστηρούς όρους ελέγχου. Σκοπός του µέτρου αυτού είναι να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της ζήτησης και ο δυναµισµός ορισµένων παραγωγών, που περιορίζονται από την έλλειψη διαθέσιµης παραγωγής στις ζώνες όπου η ζήτηση αυξάνει. Αυτά τα συµπληρωµατικά δικαιώµατα θα χορηγηθούν έως το 2003, µέχρι ύψους εκταρίων συναρτήσει ορισµένων κριτηρίων (διαθέσιµη ποσότητα κατώτερη από τη ζήτηση και απογραφή του δυναµικού παραγωγής της εν λόγω περιοχής), δίδοντας προτεραιότητα στους πρόσφατα εγκατεστηµένους νέους αµπελουργούς. Αναφύτευση ιατηρείται σύστηµα µεταβίβασης των δικαιωµάτων αναφύτευσης τα οποία δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, σε παραγωγούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Επίσης οι µεταβιβάσεις αυτές µπορούν εν ανάγκη να διευκολυνθούν από αποθέµατα δικαιωµάτων αναφύτευσης. Προκειµένου να αποφευχθούν διακοπές στα εισοδήµατα, αυτά τα δικαιώµατα αναφυτεύσεων µπορούν να αποκτηθούν πριν λάβει χώρα η αντίστοιχη εκρίζωση. Εξάλλου, υπόκειται σε αυστηρότερους όρους, η τακτοποίηση ορισµένων υφισταµένων παράτυπων φυτεύσεων και αναφυτεύσεων. Αναδιάρθρωση και µετατροπή Ο προσανατολισµός της προσφοράς, που αφορά τον ίδιο τον αµπελώνα προκειµένου να αναδιαρθρωθεί το δυναµικό της παραγωγής µε προοπτική τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, θα συνεχισθεί σε πιο επικεντρωµένες βάσεις. Εφεξής κάθε κράτος µέλος θα έχει την πρωτοβουλία να προτείνει περιφέρειες και τύπους παραγωγής που µπορούν να επωφεληθούν των ενισχύσεων αυτών. Αυτό αφορά περιοχές στις οποίες η παραγωγή δεν αντιστοιχεί πλέον στη ζήτηση της αγοράς και είναι πολύ δύσκολο να εξελιχθεί προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών. Τα µέτρα αυτά θα χρηµατοδοτηθούν από την Κοινότητα µε βασικό ποσοστό 50% (75% για τις περιοχές που υπάγονται στο στόχο 1 των διαρθρωτικών ταµείων) για τις δαπάνες αναδιάρθρωσης και µετατροπής, το δε υπόλοιπο θα επιβαρύνει τους δικαιούχους. Έχει προβλεφθεί αντιστάθµιση των απωλειών εσόδων για τους παραγωγούς οι οποίοι θα προβούν σε αναφύτευση µετά την εκρίζωση. Απογραφή Η πρόσβαση στα νέα δικαιώµατα φυτεύσεων καθώς και ενισχύσεων στην αναδιάρθρωση και τη µετατροπή θα είναι δυνατή εφόσον διενεργηθεί απογραφή. Το κράτος µέλος έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει την καθιέρωση της απογραφής για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Η απογραφή αυτή θα παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τις εκτάσεις, τις ποικιλίες και τα δικαιώµατα αναφύτευσης, στοιχεία που είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε αποτελεσµατική δράση που αφορά τη διάρθρωση των αµπελώνων. Θα υπάρξει σαφής διάκριση µεταξύ της κανονικής ανανέωσης των αµπελώνων (η αντικατάσταση παλαιών αµπελώνων από νεώτερους εντάσσεται στη συνήθη διαχείριση του τοµέα) και της µετατροπής ή της αναδιαρθρώσεως (εισαγωγή καλύτερα προσαρµοσµένων ποικιλιών, η επαναφύτευση αµπελώνων σε εκτάσεις που προσιδιάζουν καλύτερα στην παραγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας, ή η εφαρµογή νέων τεχνικών παραγωγής). Θα είναι επίσης δυνατόν να υπάρξει εγγύηση της συγκέντρωσης κοινοτικής χρηµατοδότησης αποκλειστικά για τη µεταρρύθµιση και την αναµόρφωση, που θα προσανατολιστούν προς την προσαρµογή της προσφοράς στη ζήτηση και την ποιοτική βελτίωση. 2. Παρεµβάσεις στην αγορά Λαµβάνοντας υπόψη τις διαρθρωτικές προσπάθειες ελέγχου παραγωγής και στο πλαίσιο του ανοίγµατος της αγοράς, οι κοινοτικές παρεµβάσεις στην αγορά θα επικεντρωθούν εφεξής στους ακόλουθους µηχανισµούς: Ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση Η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση των επιτραπέζιων οίνων και ορισµένων τύπων γλευκών σταφυλών θα συνεχιστεί προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχιση του εφοδιασµού και ο έλεγχος των διακυµάνσεων της παραγωγής που χαρακτηρίζουν τον τοµέα. Το µέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρµοστεί µε τρόπο ελαστικό συναρτήσει των κινήσεων της αγοράς. Μπορεί ενδεχοµένως να αποφασιστεί η αναστολή του. Απόσταξη Επίσης συνεχίζεται η απόσταξη των υποπροϊόντων ( οινικό παρακράτηµα ), υποχρεωτικά για κάθε παραγωγό για να αποφευχθεί η υπερπίεση των σταφυλών. Το µέτρο αυτό το οποίο είναι µοναδικό στο είδος του, αποµακρύνει το λιγότερο καλό µέρος της παραγωγής και συµβάλει αισθητά στην στήριξη της ποιότητας. Η απόσταξη των οίνων που προέρχονται από ποικιλίες διπλής ταξινόµησης (οινοποιήσιµες µε σταφυλές και άλλες), συνεχίζεται για να αποφευχθεί η διάθεση στην οινική αγορά προϊόντων που προέρχονται από αµπελώνες οι οποίοι προορίζονται για άλλες χρήσεις. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 5

6 Ένα νέο µέτρο απόσταξης, η απόσταξη κρίσεως, εφαρµόζεται προαιρετικά από τους παραγωγούς για να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες περιπτώσεις διατάραξης της αγοράς η οποία οφείλεται σε σηµαντικά πλεονάσµατα και/ή σοβαρά προβλήµατα ποιότητας. Θα θεσπισθούν οι κατάλληλες λεπτοµέρειες εφαρµογής για να καθοριστούν τα κριτήρια ενεργοποιήσεως του µέτρου αυτού. Άλλο νέο µέτρο, η ειδική απόσταξη επιτρέπει να διατηρηθεί, σταθεροποιώντας τη, η διάθεση που αντιπροσωπεύουν οι πόσιµες αλκοόλες. Για να αποφευχθούν διακυµάνσεις εφοδιασµού, το νέο σύστηµα θα εφαρµοστεί µε ελαστικότητα και θα συνδέεται µε ειδικό σύστηµα ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση της λαµβανοµένης αλκοόλης. Ενισχύσεις για εναλλακτικές χρήσεις της παραγωγής οίνου και ενέργειες προώθησης Εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάµενες ενισχύσεις για τη χρήση των γλευκών σταφυλής για την αύξηση του αλκοολικού τίτλου ορισµένων οινικών προϊόντων (σ αυτές τις περιπτώσεις, οι ενισχύσεις αντισταθµίζουν τη διαφορά κόστους που υπάρχει µεταξύ των γλευκών σταφυλής και της σακχαρόζης), ή οι ενισχύσεις για την παραγωγή άλλων προϊόντων όπως ο χυµός σταφυλής. Ένα µέρος των ενισχύσεων αυτών διατίθεται σε διαφηµιστικές εκστρατείες για την κατανάλωση του χυµού σταφυλής εντός της Ένωσης. Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων (περιγραφή, ονοµασία, παρουσίαση και προστασία), η ιδιαίτερη σπουδαιότητα των προϊόντων αυτών για τη γεωργία όσον αφορά την οικονοµική αξιοποίησή τους (βλ. σελ. 3) δικαιολογεί τη διατήρηση ενός συστήµατος που θα διασφαλίζει µια καλή παρακολούθηση του προϊόντος, από τον αµπελώνα έως το τραπέζι. Η βασική καινοτοµία είναι η δυνατότητα να αναγράφονται στην ετικέτα, εκτός από τις υποχρεωτικές ή προαιρετικές ενδείξεις οι οποίες ορίζονται σαφώς από τον κανονισµό της νέας ΚΟΑ, άλλες ενδείξεις µε επιλογή του εµφιαλωτού µε την προϋπόθεση ότι θα τεκµηριώνονται και δεν θα προκαλούν σύγχυση στον καταναλωτή. ιατηρείται χωρίς ουσιαστικές αλλαγές το ειδικό σύστηµα προστασίας των ονοµασιών προέλευσης, το οποίο ρυθµίζει µία αυξάνουσα παραγωγή για ζήτηση, που βρίσκεται σε θετική εξέλιξη. 5. Ανταλλαγές µε τις τρίτες χώρες Εκτός από την προσαρµογή των διαφόρων µέτρων στην κατάσταση της εσωτερικής αγοράς, στις νέες προσδοκίες των καταναλωτών και στις απαιτήσεις καλύτερης αποτελεσµατικότητας όσον αφορά τις δαπάνες, η νέα ΚΟΑ πρέπει να λάβει υπόψη της τους περιορισµούς που προκύπτουν από τις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες και από τη θέση της Ένωσης ως καθαρώς εξαγωγού. Ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσµιες εξαγωγές, κατά τοµέα (1996) Εξάλλου, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οριζόντιου κανονισµού (ΕΕ C 32 της 6ης Φεβρουαρίου 1999) που αποσκοπεί στο να αναληφθούν, σε κοινοτική κλίµακα, ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης στις τρίτες χώρες για τα γεωργικά προϊόντα της Ένωσης, µεταξύ των οποίων και ο οίνος. 3. Οµάδες παραγωγών Οι οµάδες παραγωγών είναι δυνατόν να αναγνωριστούν από τα κράτη µέλη. Θα συµµετέχουν κυρίως σε ενέργειες που στοχεύουν να προσαρµόσουν περισσότερο την προσφορά στη ζήτηση, να µειώσουν τις δαπάνες παραγωγής και να ενθαρρύνουν πρακτικές συµβατές µε το σεβασµό του περιβάλλοντος. Οι επαγγελµατικές οργανώσεις θα συνδράµουν σε ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του τοµέα. εν έχει προβλεφθεί κοινοτική χρηµατοδότηση. Αυγά: 30,3% Ζάχαρη 13,3% Πουλερικά: 16,4% Γάλα σε σκόνη: 35,7% Βόειο κρέας: 20,5% Κτηνοτροφικοί σπόροι (εκτός από ρύζι) 1 : 20,5% Οίνος: 50,1% Σιτηρά (εκτός από ρύζι) 1 : 10,1% 4. Οινολογικές πρακτικές και προδιαγραφές των προϊόντων Για τις οινολογικές πρακτικές και επεµβάσεις, έχουν διατηρηθεί συνολικά οι κανόνες ιδίως όσον αφορά την αύξηση της οξύτητας και τον εµπλουτισµό των αµπελουργικών προϊόντων, µε εξαίρεση µικρές τεχνικές τροποποιήσεις. Bούτυρο: 26,4% Χοίρειο κρέας: 27,3% Τυρί: 54,9% 1 σιτηρά σε σπόρους, χωρίς να περιλαµβάνονται µεταποιηµένα προϊόντα. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 6

7 Η σαφέστατη προτίµηση της αγοράς για τα προϊόντα καθορισµένης καταγωγής επιβάλει τη συνέχιση της πολιτικής προστασίας των γεωγραφικών ονοµασιών και της διατήρησης της απαγόρευσης ανάµιξης εισαγοµένων και ευρωπαϊκών οίνων ή της οινοποίησης εισαγοµένων γλευκών, από τα οποία υπάρχει κίνδυνος να διακυβευτούν οι ποιοτικές προσπάθειες του κλάδου. Τα θέµατα αυτά έχουν δεόντως ληφθεί υπόψη στις διµερείς συµφωνίες που η Ένωση έχει ή πρόκειται να συνάψει. Για την Ένωση, το συνεχές άνοιγµα των αγορών δεν πρέπει να θεωρηθεί ως απειλή, αλλά ως πρόκληση. Οι καταναλωτές εκδηλώνουν περιέργεια για τους µη κοινοτικούς οίνους και συνολικά, η ζήτηση έπαυσε να υποχωρεί και µάλιστα αυξάνει ελαφρά σε ορισµένα κράτη µέλη. Επιπλέον, η µείωση των δασµών µετά από τις συµφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης το 1994 αποτέλεσε κίνητρο για σηµαντικότερες αλλαγές. εν είναι µικρότερης σηµασίας το γεγονός ότι το θετικό ισοζύγιο του εξωτερικού αµπελοοινικού εµπορίου της Ένωσης, σε έτος κανονικής παραγωγής, παρέµεινε γύρω στα 6 έως 7 εκατ. εκατόλιτρα κατ έτος, και ότι το πλεόνασµα των εσόδων πέρασε από 1,7 δισεκατ. ευρώ το 1990 σε 2,2 δισεκατ. ευρώ το Βεβαίως άλλαξε η κατάσταση της παγκόσµιας αµπελουργίας και νέες χώρες παραγωγής καταλαµβάνουν τώρα σηµαντικότερη θέση. Στο πλαίσιο αυτό, ο προσανατολισµός του Προγράµµατος ράσης 2000 προς τη συνεχώς καλύτερη εγγύηση της ποιότητας και προς τη διατήρηση αυστηρού ελέγχου της παραγωγής παρέχουν στην Ένωση τα µέσα να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στις µελλοντικές αγορές, που αναµφισβήτητα θα είναι περισσότερο ανοικτές και περισσότερο ανταγωνιστικές. Η προστασία της φήµης των ευρωπαϊκών προϊόντων µε συνεχή εποπτεία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις οινολογικές πρακτικές και τον ποικιλιακό προσανατολισµό της αµπελουργίας δηλαδή µε µια λέξη µε µία πολιτική υψηλής ποιότητας, θεωρείται βασική προϋπόθεση του δυναµισµού αυτού. ηµοσιονοµικές πτυχές Μεταξύ 2001 και 2005, το συνολικό κόστος της νέας ΚΟΑ εκτιµάται περίπου σε 1,3 δισεκατ. ευρώ κατ έτος, εκ των οποίων κατά προσέγγιση ένα τρίτο για τα διατηρούµενα µέτρα και δύο τρίτα για τα νέα µέτρα (νέα µέτρα αναδιάρθρωσης/µετατροπής, διατήρηση της διαθέσεως της πόσιµης αλκοόλης και ενδεχόµενη απόσταξη κρίσεως). Σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους, αυτό αντιπροσωπεύει ελαφρά αύξηση των µέσων δαπανών, που αιτιολογείται από το στόχο ανάπτυξης µιας ευρωπαϊκής αµπελουργίας ποιότητας. Το βασικό πλεονέκτηµα της µεταρρύθµισης βασίζεται ωστόσο στην καλύτερη αποτελεσµατικότητα των µέτρων τηρώντας βεβαίως τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, επιτρέπει στον τοµέα να αποκτήσει δυναµισµό προσεγγίζοντάς τον στο µέλλον, συνδέοντάς τον µε τη γενική εξέλιξη των αγορών, τις προσδοκίες των καταναλωτών και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Απλούστευση Τα µέτρα της νέας ΚΟΑ, που θα εφαρµοστούν από την 1η Αυγούστου 2000, συγκεντρώνονται σε ένα και µόνο κανονισµό που αντικαθιστά τους 23 προηγούµενους κανονισµούς. Ο κανονισµός αυτός και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που θα τον συµπληρώσουν, θα αποτελέσουν µια πολύ σαφή συµβολή στον στόχο της Επιτροπής να καταστήσει την κοινοτική γεωργική νοµοθεσία απλούστερη και περισσότερο προσιτή βελτιώνοντας αισθητά τη διαφάνεια και την αµοιβαία κατανόηση εντός του τοµέα. Συµπληρωµατικές πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες επί της κοινής γεωργικής πολιτικής και της µεταρρύθµισής της, µπορείτε να συµβουλευθείτε τη θέση Internet Ο νέος κανονισµός της αµπελοοινικής ΚΟΑ - κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, Επίσηµη Εφηµερίδα L/179 της 14ης Ιουλίου υπάρχει στην ακόλουθη θέση του Internet της Γενικής ιεύθυνσης της Γεωργίας: Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 7

8 Η αµπελουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας τοµέας δυναµικός και πολύ διαφοροποιηµένος Η ευρωπαϊκή αµπελουργία αποτελεί τοµέα πολύ διαφοροποιηµένο, δυναµικό και σε πλήρη εξέλιξη: οι εκαπέντε κατέχουν την πρώτη θέση παγκοσµίως µε 45% της έκτασης, 60% της παραγωγής και πλησίον του 60% της κατανάλωσης, ξεπερνώντας µε φθίνουσα σειρά παραγωγής την Αργεντινή, τις Ηνωµένες Πολιτείες, τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουµανία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Τσεχική ηµοκρατία, Σλοβακία), τη Νότιο Αφρική, την πρώην ΕΣΣ και την Αυστραλία. Η παγκόσµια παραγωγή βρίσκεται περίπου στα 250 εκατ. εκατόλιτρα και η κατανάλωση σε περίπου 217 εκατ. το παγκόσµιο πλεόνασµα είναι συνεπώς της τάξης των 30 εκατ. εκατολίτρων, εκ των οποίων το 25% προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεπώς συγχρόνως ο µεγαλύτερος εξαγωγέας και ο κυριότερος εισαγωγέας παγκοσµίως. Εξάγει κατά µέσο όρο λίγο περισσότερο από 10 εκατ. εκατόλιτρα ετησίως, κυρίως προς τις Ηνωµένες Πολιτείες (23%), την Ιαπωνία (15%), την Ελβετία (13%) και τον Καναδά (9%). Οι εισαγωγές της αυξάνουν: 5,8 εκατ. εκατόλιτρα το 1998 έναντι 2,6 το 1994, που προέρχονται κυρίως από την Αυστραλία, τις Ηνωµένες Πολιτικές, της Χιλή και την Ανατολική Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αµπελουργία αντιπροσωπεύει 3,4 εκατ. εκτάρια και 1,7 εκατ. παραγωγούς ο τοµέας διασφαλίζει περίπου 6% της καθαρής γεωργικής παραγωγής της Κοινότητας. Το 1997/1998, η συνολική αµπελουργική παραγωγή ήταν περίπου 160 εκατ. εκατόλιτρα, εκ των οποίων οι επιτραπέζιοι οίνοι αντιπροσώπευαν 91 εκατ. εκατόλιτρα (57%), οι οίνοι ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές (VQPRD) 58 εκατ. εκατόλιτρα (35%) και οι υπόλοιποι οίνοι 13 εκατ. εκατόλιτρα (8%). Η κύρια διάθεση είναι η απευθείας κατανάλωση του οίνου (127 εκατ. εκατόλιτρα το 1998). Η πόσιµη αλκοόλη οινικής προέλευσης εξασφαλίζει διάθεση που ισοδυναµεί µε 13 εκατ. εκατόλιτρα. Τέλος, οι βιοµηχανικές χρήσεις για την παραγωγή βερµούτ και ξυδιού αντιπροσώπευαν περίπου 3,8 εκατ. εκατόλιτρα. Στην αρχή της περιόδου 1999, τα αποθέµατα ανήρχοντο σε 103 εκατ. εκατόλιτρα, ήτοι επίπεδο σχετικά ικανοποιητικό σε σχέση µε το µέσο όρο προηγουµένων ετών. Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωτερικό εµπόριο οίνου, σε αξία (σε ευρώ) Εξαγωγές Εισαγωγές * * Έως το 1994: µόνο Ευρώπη των ώδεκα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Υπεύθυνη εκδότης: Styliani ZERVOUDAKI. ΕΕ Γενική ιεύθυνση Γεωργίας. Τα κείµενα της παρούσας έκδοσης δεν δεσµεύουν την Επιτροπή. Για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία: Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgique Bureau: L/130-4/148A. Τελέφωνο: απευθείας γραµµή (+32-2) , τηλεφωνικό κέντρο (+32-2) Τηλεοµοιοτυπία: (+32-2) Τέλεξ: COMEU B Internet: <http://europa.eu.int/comm/dg06/index.htm> Τυπώθηκε σε ανακυκλωµένο χαρτί CH GR-C Τεύχος 2-08/99

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Εισαγωγή Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί ένα τομέα με μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καλλιεργούνται 700.000 στρέμματα με οινοποιήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Fact Sheet Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων. Εδώ και πολλές γενεές θεωρείται στη Μεσόγειο ως σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκθεση Commission για αξιολόγηση της Ενιαίας ΚΟΑ (ΚΟΑ Οίνου)

ΘΕΜΑ: Έκθεση Commission για αξιολόγηση της Ενιαίας ΚΟΑ (ΚΟΑ Οίνου) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 31/51 Αθήνα, 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016 ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0479 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2008 για την κοινή οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, 26.4.2005 1858 214/2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/671

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/671 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/671 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1493/99 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ»

«Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1493/99 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1493/99 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Ε. ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΧΡΟΝΗ ΓΕΩΠΟΥΝΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΥΠ.ΓΕ Κύριοι σύνεδροι, Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε.

Κυρίες και Κύριοι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΚ) 1493» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΤ. ΤΑΤΑΓΙΑΣ Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ

Fact Sheet. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ Fact Sheet Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ Ιούλιος 2007 Fotolia Π ί ν α κ α ς π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Π ρ ό λ ο γ ο ς 3 1. Γ ι α τ ί α π α ι τ ο ύ ν τ α ι α λ λ α γ έ ς σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1308 EL 01.01.2014 000.002 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-191-9

ISBN 978-960-456-191-9 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-191-9 Copyright, Ιανουάριος 2010, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.11.23 COM(23) 71 τελικό 23/275 (CNS) ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις τάσεις της παραγωγής στα διάφορα κράτη µέλη και τις επιπτώσεις της µεταρρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 555/2008 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0555 EL 05.09.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 555/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ IP/11/476 Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2011 Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει την ανάκτηση, στο πλαίσιο της καλούµενης διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 61/175 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 6993 706/2004 Αριθµός 706 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Για καλύτερη εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 491/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0637 EL 16.06.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουνίου 2008 περί τροποποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. αριθ.

EL 2014. Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. αριθ. EL 2014 αριθ. 09 Ειδική έκθεση Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης μέτρων επένδυσης και προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα από την ΕΕ και αποδεικνύονται τα αποτελέσματά της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2 Τροπολογία 1 Αιπολογική σκέψη 2 (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 704 6978 704/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ Στην ΕΕ σήμερα Η υψηλή υπεραξία οινοπαραγωγής στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οφείλεται: στο υφιστάμενο θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 20.5.2015 B8-0362/58 58 Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Έχει διαπιστωθεί µια τάση µείωσης της κατανάλωσης, ιδίως νωπών οπωροκηπευτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ. Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ. Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ Παπαναστασίου Χρίστος, Γεωπόνος Τμήματος Αμπέλου & Ξ. Κ. του ΥΠΑΑΤ Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ανισορροπία της αμπελοοινικής αγοράς που διαμορφώνει μη βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2004) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα βιολογικά τρόφιµα και τη βιολογική γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.4.2015 L 93/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/560 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 56

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 56 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 223/839 Αθήνα, 12 Νoεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 797 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.10.2008 COM(2008) 717 τελικό 2008/0208 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των κοινών οργανώσεων αγοράς µόνιµων καλλιεργειών - Σύνοψη ----------------------- Oréade-Brèche

Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των κοινών οργανώσεων αγοράς µόνιµων καλλιεργειών - Σύνοψη ----------------------- Oréade-Brèche Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των κοινών οργανώσεων αγοράς µόνιµων καλλιεργειών - Σύνοψη ----------------------- Oréade-Brèche Η αξιολόγηση αυτή αφορά τις 3 ΚΟΑ: Ελαιoλάδου, Οπωροκηπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0003 EL 03.03.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 9 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1611

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα συνίσταται -στην ουσία- σε µια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί, µε την εγγύηση της ΕΕ, µια αξιόπιστη γέφυρα για τη

Διαβάστε περισσότερα