Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 1"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας Fact Sheet H ευρωπαϊκή αµπελουργία, που είναι πρώτη παγκοσµίως όσον αφορά την έκταση, την παραγωγή και την κατανάλωση συνιστά ένα τοµέα πολύ διαφοροποιηµένο, βασική πηγή γεωργικού εισοδήµατος για πολλές περιφέρειες και σηµαντικό τµήµα της τελικής γεωργικής παραγωγής σε πολλά κράτη µέλη. Εντοπίζεται συχνά σε περιφέρειες στις οποίες η άσκηση άλλων µορφών γεωργικής δραστηριότητας θεωρείται δύσκολη ή και αδύνατη. Αν και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να στηριχθεί η αγορά ελέγχοντας την παραγωγή και προσανατολίζοντάς την προς την ποιότητα απέδωσαν τους καρπούς τους, ο τοµέας της αµπελουργίας υπόκειται ακόµη σε ιδιαίτερες διακυµάνσεις της αγοράς και βρίσκεται αντιµέτωπος µε ένα διαρκώς αυξανόµενο ανταγωνισµό. εν υπήρξε µεταρρύθµιση της αµπελουργίας το 1992 και δε δόθηκε συνέχεια στην πρόταση που διατυπώθηκε το Στις σελίδες που ακολουθούν συνοψίζονται οι βασικές πτυχές της µεταρρύθµισης που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο τoυ Προγράµµατος ράσης 2000 για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2000 έως το Αν και στο παρελθόν η αµπελουργία αντιµετώπισε σοβαρές περιόδους κρίσης, οι ενέργειες της Κοινότητας στον τοµέα αυτό (βλ. σελ.2) είχαν σαν αποτέλεσµα εδώ και µερικά χρόνια την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Οι τιµές γενικά, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του τοµέα, εκτός ορισµένων καταστάσεων που εντοπίζονται σε ιδιαίτερες περιφέρειες και προϊόντα. Εξακολουθούν ωστόσο να υφίστανται σηµαντικές δυσχέρειες. Αν και έχουν περιορισθεί τα διαρθρωτικά πλεονάσµατα, δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος πλεονασµατικής παραγωγής ιδίως λόγω του γεγονότος ότι περισσότερο από άλλες καλλιέργειες, η αµπελουργία εξαρτάται πολύ από τις κλιµατικές συνθήκες οι οποίες επιδρούν επί του όγκου και της ποιότητας παραγωγής. Επιπλέον η αύξηση της κατανάλωσης των οίνων ποιότητας δεν επαρκεί για να αντισταθµίσει τη µείωση της κατανάλωσης των επιτραπέζιων οίνων. Ενα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ασχολούµενοι µε την αµπελουργία είναι η ανάγκη ταχείας προσαρµογής τους στις αναπτυσσόµενες αγορές. Ορισµένες περιοχές oινοκαλλιέργειας αντιµετωπίζουν πρόβληµα διάθεσης των προϊόντων τους σε ικανοποιητικές τιµές και περιοχές όπου η αγορά των προϊόντων τους αναπτύσσεται, δε διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία που θα τους επέτρεπε να δηµιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης. Η αναγκαιότητα ταχείας προσαρµογής εµποδίζεται από την ίδια τη φύση της καλλιέργειας εφόσον ένας αµπελώνας έχει διάρκεια ζωής 30 χρόνων ή και περισσότερο και είναι µακρόχρονη η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης. Απαιτείται συνεπώς νέο πλαίσιο µέτρων για να παγιωθεί η διαχείριση του αµπελοοινικού δυναµικού και να επαναπροσδιορισθούν οι παρεµβάσεις στην αγορά. Όπως και σε άλλους γεωργικούς τοµείς, η µεταρρύθµιση θα επιτρέψει να διασφαλιστεί στο σύνολο της αµπελουργίας, µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, καλύτερος έλεγχος των δαπανών και αυξηµένη ανταγωνιστικότητα. Πρέπει συγχρόνως να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι ποιοτικές απαιτήσεις των καταναλωτών και η διατήρηση των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής, η διασφάλιση των γεωργικών χώρων στους οποίους η άµπελος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο διατηρώντας µία ανθρώπινη δραστηριότητα και προστατεύοντας το έδαφος από τη διάβρωση, καθώς και οι ποικίλες ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης επί του συνόλου της ευρωπαϊκής επικράτειας, ιδίως σε µειονεκτικές ζώνες. Πρόκειται για στόχους που συµβάλουν στην πολυλειτουργικότητα της γεωργίας, η οποία και αποτελεί βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού γεωργικού µοντέλου. Σύντοµη επισκόπηση των βασικών πτυχών της µεταρρύθµισης Να συνεχιστεί ο προσανατολισµός της παραγωγής προς την ποιότητα και η προσαρµογή προς τη ζήτηση, µε µέτρα αναδιάρθρωσης και µετατροπής των αµπελώνων. Να αναζητηθεί η διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς παρατείνοντας την απαγόρευση φύτευσης αµπελώνων µε την απαραίτητη ελαστικότητα για να είναι δυνατή η ανάπτυξη παραγωγών των οποίων η ζήτηση αυξάνει. Να διατηρηθούν τα µέτρα εκρίζωσης περιορίζοντάς τα όµως σε περιοχές µε σοβαρά και µόνιµα διαρθρωτικά πλεονάσµατα. Να µην χρησιµοποιείται πλέον η παρέµβαση για να διασφαλιστεί µια τεχνητή διέξοδος στα πλεονασµατικά προϊόντα, αλλά να περιοριστεί σε µηχανισµό κρίσης για να αντιµετωπίζονται έκτακτες διαταραχές της αγοράς. Να διατηρηθούν οι παραδοσιακοί τρόποι διάθεσης, κυρίως η αγορά των πόσιµων αλκοολών. Να επιτραπεί η αναγνώριση των οµάδων παραγωγών από τα κράτη µέλη. Να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αµπελουργίας και να ενισχυθεί ώστε να αντιµετωπίσει καλύτερα το αυξανόµενο άνοιγµα των διεθνών αγορών. Να απλουστευθεί η νοµοθεσία αντικαθιστώντας 23 παλαιότερους κανονισµούς µε ένα µόνο κανονισµό τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 της 17ης Μαΐου Ο κανονισµός αυτός, που αφορά τη νέα κοινή οργάνωση της αγοράς, συνιστά τη νοµική αναφορά των µέτρων που συνοψίζονται στην παρούσα δηµοσίευση. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 1

2 Πριν από την παρούσα µεταρρύθµιση: σταθερές προσπάθειες διαχείρισης Η ποικιλία των προϊόντων και υποπροϊόντων της αµπελουργίας, η επίπτωση της δραστηριότητας αυτής επί των τοπικών οικονοµιών, που συχνά στερούνται εναλλακτικών καλλιεργειών, οι διακυµάνσεις της παραγωγής, οι δυσχέρειες διάθεσής της στην αγορά καθώς και η µεγάλη διάρκεια των αµπελουργικών επενδύσεων, απαιτούν συντονισµένη προσπάθεια για να διασφαλισθεί το µέλλον της καλλιέργειας. Οι ενέργειες που αναλήφθηκαν στο παρελθόν για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (ΚΟΑ) συνίσταντο βασικά σε δύο τύπους µέτρων: στην παρέµβαση στην αγορά για να διασφαλιστεί η ισορροπία της µε ενισχύσεις στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση, µε διάφορους τύπους ενισχύσεων στην απόσταξη καθώς και µε ενισχύσεις στη χρησιµοποίηση των γλευκών και των σταφυλών που χρησιµοποιούνται γι άλλους σκοπούς εκτός από την οινοποίηση, και στον έλεγχο του αµπελουργικού δυναµικού προκειµένου να προσανατολισθεί η προσφορά, αφενός µέσω της απαγόρευσης νέων φυτεύσεων και µέτρων εκρίζωσης µε πριµοδότηση στην εγκατάλειψη και αφετέρου µέσω αδειών φύτευσης, περιορισµένων σε καθορισµένους στόχους παραγωγής ορισµένων τύπων οίνου προκειµένου να ευνοηθεί ο επαναπροσανατολισµός της παραγωγής (δηλαδή η αναζήτηση προϊόντων που ανταποκρίνονται καλύτερα στην ποιοτική εξέλιξη των προτιµήσεων των καταναλωτών). Τα µέτρα εκρίζωσης βοήθησαν στο να περιοριστεί η αµπελουργική έκταση από 4 εκατ. εκτάρια περίπου το 1987, σε 3,4 εκατ. εκτάρια το Όσον αφορά τη µέση παραγωγή, από 200 εκατ. εκατόλιτρα διαµορφώθηκε στα 160 εκατ. εκατόλιτρα κυρίως µε καλλιέργεια ποικιλιών χαµηλότερων αποδόσεων και καλύτερης ποιότητας. Το σύνολο των προσπαθειών που καταβλήθηκαν προκειµένου να ελεγχθεί το δυναµικό παραγωγής συνέβαλε στη µείωση των διαρθρωτικών πλεονασµάτων που χαρακτήριζαν τις προηγούµενες περιόδους. Η χορήγηση κυµαινόµενων πριµοδοτήσεων ανά εκτάριο ανάλογα µε την απόδοση, τον τύπο των καλλιεργειών και τις ποικιλίες, συνέβαλε στην αισθητή µείωση της προσφοράς των επιτραπέζιων οίνων που ήταν λιγότερο προσαρµοσµένοι στις αγορές. Εξάλλου, η φύση της αµπελουργικής παραγωγής καθιστούσε απαραίτητη την εφαρµογή λεπτοµερών τεχνικών διατάξεων που θα συνέβαλαν στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στη βελτίωση των προοπτικών εµπορίας προστατεύοντας συγχρόνως τα νόµιµα συµφέροντα των καταναλωτών και των παραγωγών. Θα πρέπει επ αυτού να τονισθεί η σπουδαιότητα που έχουν για τον αµπελουργικό τοµέα οι οικονοµικές επιπτώσεις από την αξιολόγηση των προϊόντων, η οποία κατέστη δυνατή µε µια πολύπλοκη αλλά αυστηρή νοµοθεσία που εγγυάται στους καταναλωτές τη γνησιότητα των ενδείξεων. Αυτή η προστιθέµενη αξία των οίνων ποιότητας σε σχέση µε τους συνήθεις οίνους µεταφράζεται στην πραγµατικότητα σε µία αύξηση των εσόδων που δεν συγκρίνεται µε εκείνη που παρατηρείται σε άλλους γεωργικούς τοµείς και αυτό συνέβαλε κατά πολύ στη διατήρηση του δυναµισµού της ευρωπαϊκής αµπελουργίας. Συγκεκριµένα οι διατάξεις αυτές λαµβάνουν τη µορφή: νοµοθετικής ρύθµισης των οινολογικών πρακτικών ώστε να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί η υγιεινή και η ποιότητα της παραγωγής, διατάξεων που διασφαλίζουν την παρακολούθηση του προϊόντος (δηλώσεις παραγωγής, µητρώα, συνοδευτικά έγγραφα, κλπ), κανόνων περιγραφής, ονοµασίας, παρουσίασης και προστασίας ορισµένων προϊόντων, ιδίως των οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές (VQPRD). Ποσοστό (%) των οίνων και των γλευκών και των άλλων προϊόντων στην τελική γεωργική παραγωγή (ΕΕ και κυριότερα κράτη µέλη παραγωγής, 1997) EE D GR E F I L A P Οίνοι και γλεύκοι 5,98 3,90 1,71 5,19 13,95 8,82 5,43 5,64 7,98* Ελαιόλαδo 2,20 12,51 7,09 4,78 2,57 Σίτος 4,94 5,63 3,44 2,34 8,05 3,33 2,51 2,75 0,94 Σύνολο σιτηρών 9,35 10,88 6,01 8,01 14,38 6,92 5,28 5,38 3,39 * Το προηγούµενο έτος, το ποσοστό ήταν 16,8. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 2

3 Ποσοστό κάθε κράτους µέλους παραγωγής στην αµπελουργική παραγωγή (µέσος όρος ) Αµπελουργική έκταση σε 000 εκτάρια Λουξεµβούργο Αυστρία 1,27 (0,04%) 149 (0,09%) 155 (0,1%) 49 (1,4%) (1,3%) (1,9%) Έκταση Παραγωγή Αξία Ελλάδα 74 (2,1%) (2,4%) (1,1%) Πορτογαλία (4,1%) (4,5%) 252 (7,4%) Ισπανία (9%) (16,5%) (34%) Ιταλία (25%) 862 (25%) (36%) Γαλλία 911 (27%) (34%) (49%) Γερµανία 104 (3%) (6%) (10%) Παραγωγή σε 000 εκατόλιτρα και ευρώ Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 3

4 Η νέα αµπελοοινική ΚΟΑ Η νέα ΚΟΑ αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί στις εξελίξεις που επήλθαν από την έναρξη ισχύος του νοµοθετικού πλαισίου που καθορίστηκε το Σε πολιτικό επίπεδο, η εφαρµογή των συµφωνιών του Γύρου της Ουρουγουάης το 1995 οδήγησαν σε ελαστικότερη και περισσότερο ανοικτή κοινοτική αγορά στην οποία τα µέτρα της υφισταµένης ΚΟΑ δεν είχαν πλέον την ίδια αποτελεσµατικότητα. Η εξέλιξη της παραγωγής µετά τη µείωση των εκτάσεων είχε ως συνέπεια τη µείωση των πλεονασµάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων περιόδων πράγµα που απαιτούσε µια νέα προσέγγιση. Συγκεκριµένα, ο νέος κανονισµός εγκαταλείπει το σύστηµα των τιµών προσανατολισµού για τους διαφόρους τύπους οίνου, που ίσχυε προηγουµένως, στους µηχανισµούς παρεµβάσεως. Αυτό το σύστηµα πράγµατι δεν αντιστοιχούσε πλέον στην οικονοµική πραγµατικότητα του τοµέα, λόγω των µεταβολών που παρατηρήθηκαν στους τρόπους των συναλλαγών τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, το σύστηµα παρέµβασης µε τη µορφή των ενισχύσεων στην απόσταξη είχε προσαρµοστεί προκειµένου να διασφαλιστεί ο αρχικός στόχος του και να µην αποτελέσει ένα µέσο τεχνητής και αυτόµατης διάθεσης, διατρέχοντας τον κίνδυνο να καταστεί αυτοσκοπός και να χάσει την αποτελεσµατικότητά του. Με τον τρόπο αυτό εγκαταλείφθηκαν η προαιρετική προληπτική απόσταξη 1, η υποχρεωτική απόσταξη των επιτραπέζιων οίνων 2 και η απόσταξη στήριξης της αγοράς 3. Εξακολουθούν να υφίστανται τα µέτρα ελέγχου του δυναµικού παραγωγής, αλλά καλύτερα επικεντρωµένα απ ό,τι στο παρελθόν προκειµένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος προσανατολισµός της προσφοράς. Για το σκοπό αυτό καθιερώθηκε καθεστώς αναδιάρθρωσης και µετατροπής των αµπελώνων. 1. Αµπελουργικό δυναµικό Φύτευση αµπελώνων Η αναµορφωµένη ΚΟΑ διατηρεί τη γενική απαγόρευση φυτεύσεως νέων αµπελώνων κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου (έως το 1 Σε περίπτωση προβλέψεων συγκοµιδής που καθιστά δυσχερή την πλήρη διάθεσή της στο εµπόριο. 2 Σε περίπτωση σοβαρής ανισορροπίας της αγοράς. 3 Αυτόµατο άνοιγµα µόλις αποφασιστεί υποχρεωτική απόσταξη. Κατανοµή των νέων δικαιωµάτων αναφύτευσης (σε εκτάρια) Γερµανία: Kοινοτικό απόθεµα: Ελλάδα: Ισπανία: Πορτογαλία: Αυστρία: 737 Λουξεµβούργο: 18 Ιταλία: Γαλλία: Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 4

5 τέλος του 2010) για να εξασφαλιστεί διαρκής ισορροπία µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Συνεχίζονται οι πριµοδοτήσεις εγκατάλειψης αµπελώνων. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν τις επιλέξιµες εκτάσεις καθώς και τους όρους εφαρµογής του µέτρου αυτού. Νέα δικαιώµατα φυτεύσεως Παραλλήλως, έχουν προβλεφθεί δικαιώµατα νέων φυτεύσεων, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις και µε αυστηρούς όρους ελέγχου. Σκοπός του µέτρου αυτού είναι να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της ζήτησης και ο δυναµισµός ορισµένων παραγωγών, που περιορίζονται από την έλλειψη διαθέσιµης παραγωγής στις ζώνες όπου η ζήτηση αυξάνει. Αυτά τα συµπληρωµατικά δικαιώµατα θα χορηγηθούν έως το 2003, µέχρι ύψους εκταρίων συναρτήσει ορισµένων κριτηρίων (διαθέσιµη ποσότητα κατώτερη από τη ζήτηση και απογραφή του δυναµικού παραγωγής της εν λόγω περιοχής), δίδοντας προτεραιότητα στους πρόσφατα εγκατεστηµένους νέους αµπελουργούς. Αναφύτευση ιατηρείται σύστηµα µεταβίβασης των δικαιωµάτων αναφύτευσης τα οποία δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, σε παραγωγούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Επίσης οι µεταβιβάσεις αυτές µπορούν εν ανάγκη να διευκολυνθούν από αποθέµατα δικαιωµάτων αναφύτευσης. Προκειµένου να αποφευχθούν διακοπές στα εισοδήµατα, αυτά τα δικαιώµατα αναφυτεύσεων µπορούν να αποκτηθούν πριν λάβει χώρα η αντίστοιχη εκρίζωση. Εξάλλου, υπόκειται σε αυστηρότερους όρους, η τακτοποίηση ορισµένων υφισταµένων παράτυπων φυτεύσεων και αναφυτεύσεων. Αναδιάρθρωση και µετατροπή Ο προσανατολισµός της προσφοράς, που αφορά τον ίδιο τον αµπελώνα προκειµένου να αναδιαρθρωθεί το δυναµικό της παραγωγής µε προοπτική τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, θα συνεχισθεί σε πιο επικεντρωµένες βάσεις. Εφεξής κάθε κράτος µέλος θα έχει την πρωτοβουλία να προτείνει περιφέρειες και τύπους παραγωγής που µπορούν να επωφεληθούν των ενισχύσεων αυτών. Αυτό αφορά περιοχές στις οποίες η παραγωγή δεν αντιστοιχεί πλέον στη ζήτηση της αγοράς και είναι πολύ δύσκολο να εξελιχθεί προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών. Τα µέτρα αυτά θα χρηµατοδοτηθούν από την Κοινότητα µε βασικό ποσοστό 50% (75% για τις περιοχές που υπάγονται στο στόχο 1 των διαρθρωτικών ταµείων) για τις δαπάνες αναδιάρθρωσης και µετατροπής, το δε υπόλοιπο θα επιβαρύνει τους δικαιούχους. Έχει προβλεφθεί αντιστάθµιση των απωλειών εσόδων για τους παραγωγούς οι οποίοι θα προβούν σε αναφύτευση µετά την εκρίζωση. Απογραφή Η πρόσβαση στα νέα δικαιώµατα φυτεύσεων καθώς και ενισχύσεων στην αναδιάρθρωση και τη µετατροπή θα είναι δυνατή εφόσον διενεργηθεί απογραφή. Το κράτος µέλος έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει την καθιέρωση της απογραφής για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Η απογραφή αυτή θα παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τις εκτάσεις, τις ποικιλίες και τα δικαιώµατα αναφύτευσης, στοιχεία που είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε αποτελεσµατική δράση που αφορά τη διάρθρωση των αµπελώνων. Θα υπάρξει σαφής διάκριση µεταξύ της κανονικής ανανέωσης των αµπελώνων (η αντικατάσταση παλαιών αµπελώνων από νεώτερους εντάσσεται στη συνήθη διαχείριση του τοµέα) και της µετατροπής ή της αναδιαρθρώσεως (εισαγωγή καλύτερα προσαρµοσµένων ποικιλιών, η επαναφύτευση αµπελώνων σε εκτάσεις που προσιδιάζουν καλύτερα στην παραγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας, ή η εφαρµογή νέων τεχνικών παραγωγής). Θα είναι επίσης δυνατόν να υπάρξει εγγύηση της συγκέντρωσης κοινοτικής χρηµατοδότησης αποκλειστικά για τη µεταρρύθµιση και την αναµόρφωση, που θα προσανατολιστούν προς την προσαρµογή της προσφοράς στη ζήτηση και την ποιοτική βελτίωση. 2. Παρεµβάσεις στην αγορά Λαµβάνοντας υπόψη τις διαρθρωτικές προσπάθειες ελέγχου παραγωγής και στο πλαίσιο του ανοίγµατος της αγοράς, οι κοινοτικές παρεµβάσεις στην αγορά θα επικεντρωθούν εφεξής στους ακόλουθους µηχανισµούς: Ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση Η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση των επιτραπέζιων οίνων και ορισµένων τύπων γλευκών σταφυλών θα συνεχιστεί προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχιση του εφοδιασµού και ο έλεγχος των διακυµάνσεων της παραγωγής που χαρακτηρίζουν τον τοµέα. Το µέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρµοστεί µε τρόπο ελαστικό συναρτήσει των κινήσεων της αγοράς. Μπορεί ενδεχοµένως να αποφασιστεί η αναστολή του. Απόσταξη Επίσης συνεχίζεται η απόσταξη των υποπροϊόντων ( οινικό παρακράτηµα ), υποχρεωτικά για κάθε παραγωγό για να αποφευχθεί η υπερπίεση των σταφυλών. Το µέτρο αυτό το οποίο είναι µοναδικό στο είδος του, αποµακρύνει το λιγότερο καλό µέρος της παραγωγής και συµβάλει αισθητά στην στήριξη της ποιότητας. Η απόσταξη των οίνων που προέρχονται από ποικιλίες διπλής ταξινόµησης (οινοποιήσιµες µε σταφυλές και άλλες), συνεχίζεται για να αποφευχθεί η διάθεση στην οινική αγορά προϊόντων που προέρχονται από αµπελώνες οι οποίοι προορίζονται για άλλες χρήσεις. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 5

6 Ένα νέο µέτρο απόσταξης, η απόσταξη κρίσεως, εφαρµόζεται προαιρετικά από τους παραγωγούς για να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες περιπτώσεις διατάραξης της αγοράς η οποία οφείλεται σε σηµαντικά πλεονάσµατα και/ή σοβαρά προβλήµατα ποιότητας. Θα θεσπισθούν οι κατάλληλες λεπτοµέρειες εφαρµογής για να καθοριστούν τα κριτήρια ενεργοποιήσεως του µέτρου αυτού. Άλλο νέο µέτρο, η ειδική απόσταξη επιτρέπει να διατηρηθεί, σταθεροποιώντας τη, η διάθεση που αντιπροσωπεύουν οι πόσιµες αλκοόλες. Για να αποφευχθούν διακυµάνσεις εφοδιασµού, το νέο σύστηµα θα εφαρµοστεί µε ελαστικότητα και θα συνδέεται µε ειδικό σύστηµα ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση της λαµβανοµένης αλκοόλης. Ενισχύσεις για εναλλακτικές χρήσεις της παραγωγής οίνου και ενέργειες προώθησης Εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάµενες ενισχύσεις για τη χρήση των γλευκών σταφυλής για την αύξηση του αλκοολικού τίτλου ορισµένων οινικών προϊόντων (σ αυτές τις περιπτώσεις, οι ενισχύσεις αντισταθµίζουν τη διαφορά κόστους που υπάρχει µεταξύ των γλευκών σταφυλής και της σακχαρόζης), ή οι ενισχύσεις για την παραγωγή άλλων προϊόντων όπως ο χυµός σταφυλής. Ένα µέρος των ενισχύσεων αυτών διατίθεται σε διαφηµιστικές εκστρατείες για την κατανάλωση του χυµού σταφυλής εντός της Ένωσης. Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων (περιγραφή, ονοµασία, παρουσίαση και προστασία), η ιδιαίτερη σπουδαιότητα των προϊόντων αυτών για τη γεωργία όσον αφορά την οικονοµική αξιοποίησή τους (βλ. σελ. 3) δικαιολογεί τη διατήρηση ενός συστήµατος που θα διασφαλίζει µια καλή παρακολούθηση του προϊόντος, από τον αµπελώνα έως το τραπέζι. Η βασική καινοτοµία είναι η δυνατότητα να αναγράφονται στην ετικέτα, εκτός από τις υποχρεωτικές ή προαιρετικές ενδείξεις οι οποίες ορίζονται σαφώς από τον κανονισµό της νέας ΚΟΑ, άλλες ενδείξεις µε επιλογή του εµφιαλωτού µε την προϋπόθεση ότι θα τεκµηριώνονται και δεν θα προκαλούν σύγχυση στον καταναλωτή. ιατηρείται χωρίς ουσιαστικές αλλαγές το ειδικό σύστηµα προστασίας των ονοµασιών προέλευσης, το οποίο ρυθµίζει µία αυξάνουσα παραγωγή για ζήτηση, που βρίσκεται σε θετική εξέλιξη. 5. Ανταλλαγές µε τις τρίτες χώρες Εκτός από την προσαρµογή των διαφόρων µέτρων στην κατάσταση της εσωτερικής αγοράς, στις νέες προσδοκίες των καταναλωτών και στις απαιτήσεις καλύτερης αποτελεσµατικότητας όσον αφορά τις δαπάνες, η νέα ΚΟΑ πρέπει να λάβει υπόψη της τους περιορισµούς που προκύπτουν από τις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες και από τη θέση της Ένωσης ως καθαρώς εξαγωγού. Ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσµιες εξαγωγές, κατά τοµέα (1996) Εξάλλου, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οριζόντιου κανονισµού (ΕΕ C 32 της 6ης Φεβρουαρίου 1999) που αποσκοπεί στο να αναληφθούν, σε κοινοτική κλίµακα, ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης στις τρίτες χώρες για τα γεωργικά προϊόντα της Ένωσης, µεταξύ των οποίων και ο οίνος. 3. Οµάδες παραγωγών Οι οµάδες παραγωγών είναι δυνατόν να αναγνωριστούν από τα κράτη µέλη. Θα συµµετέχουν κυρίως σε ενέργειες που στοχεύουν να προσαρµόσουν περισσότερο την προσφορά στη ζήτηση, να µειώσουν τις δαπάνες παραγωγής και να ενθαρρύνουν πρακτικές συµβατές µε το σεβασµό του περιβάλλοντος. Οι επαγγελµατικές οργανώσεις θα συνδράµουν σε ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του τοµέα. εν έχει προβλεφθεί κοινοτική χρηµατοδότηση. Αυγά: 30,3% Ζάχαρη 13,3% Πουλερικά: 16,4% Γάλα σε σκόνη: 35,7% Βόειο κρέας: 20,5% Κτηνοτροφικοί σπόροι (εκτός από ρύζι) 1 : 20,5% Οίνος: 50,1% Σιτηρά (εκτός από ρύζι) 1 : 10,1% 4. Οινολογικές πρακτικές και προδιαγραφές των προϊόντων Για τις οινολογικές πρακτικές και επεµβάσεις, έχουν διατηρηθεί συνολικά οι κανόνες ιδίως όσον αφορά την αύξηση της οξύτητας και τον εµπλουτισµό των αµπελουργικών προϊόντων, µε εξαίρεση µικρές τεχνικές τροποποιήσεις. Bούτυρο: 26,4% Χοίρειο κρέας: 27,3% Τυρί: 54,9% 1 σιτηρά σε σπόρους, χωρίς να περιλαµβάνονται µεταποιηµένα προϊόντα. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 6

7 Η σαφέστατη προτίµηση της αγοράς για τα προϊόντα καθορισµένης καταγωγής επιβάλει τη συνέχιση της πολιτικής προστασίας των γεωγραφικών ονοµασιών και της διατήρησης της απαγόρευσης ανάµιξης εισαγοµένων και ευρωπαϊκών οίνων ή της οινοποίησης εισαγοµένων γλευκών, από τα οποία υπάρχει κίνδυνος να διακυβευτούν οι ποιοτικές προσπάθειες του κλάδου. Τα θέµατα αυτά έχουν δεόντως ληφθεί υπόψη στις διµερείς συµφωνίες που η Ένωση έχει ή πρόκειται να συνάψει. Για την Ένωση, το συνεχές άνοιγµα των αγορών δεν πρέπει να θεωρηθεί ως απειλή, αλλά ως πρόκληση. Οι καταναλωτές εκδηλώνουν περιέργεια για τους µη κοινοτικούς οίνους και συνολικά, η ζήτηση έπαυσε να υποχωρεί και µάλιστα αυξάνει ελαφρά σε ορισµένα κράτη µέλη. Επιπλέον, η µείωση των δασµών µετά από τις συµφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης το 1994 αποτέλεσε κίνητρο για σηµαντικότερες αλλαγές. εν είναι µικρότερης σηµασίας το γεγονός ότι το θετικό ισοζύγιο του εξωτερικού αµπελοοινικού εµπορίου της Ένωσης, σε έτος κανονικής παραγωγής, παρέµεινε γύρω στα 6 έως 7 εκατ. εκατόλιτρα κατ έτος, και ότι το πλεόνασµα των εσόδων πέρασε από 1,7 δισεκατ. ευρώ το 1990 σε 2,2 δισεκατ. ευρώ το Βεβαίως άλλαξε η κατάσταση της παγκόσµιας αµπελουργίας και νέες χώρες παραγωγής καταλαµβάνουν τώρα σηµαντικότερη θέση. Στο πλαίσιο αυτό, ο προσανατολισµός του Προγράµµατος ράσης 2000 προς τη συνεχώς καλύτερη εγγύηση της ποιότητας και προς τη διατήρηση αυστηρού ελέγχου της παραγωγής παρέχουν στην Ένωση τα µέσα να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στις µελλοντικές αγορές, που αναµφισβήτητα θα είναι περισσότερο ανοικτές και περισσότερο ανταγωνιστικές. Η προστασία της φήµης των ευρωπαϊκών προϊόντων µε συνεχή εποπτεία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις οινολογικές πρακτικές και τον ποικιλιακό προσανατολισµό της αµπελουργίας δηλαδή µε µια λέξη µε µία πολιτική υψηλής ποιότητας, θεωρείται βασική προϋπόθεση του δυναµισµού αυτού. ηµοσιονοµικές πτυχές Μεταξύ 2001 και 2005, το συνολικό κόστος της νέας ΚΟΑ εκτιµάται περίπου σε 1,3 δισεκατ. ευρώ κατ έτος, εκ των οποίων κατά προσέγγιση ένα τρίτο για τα διατηρούµενα µέτρα και δύο τρίτα για τα νέα µέτρα (νέα µέτρα αναδιάρθρωσης/µετατροπής, διατήρηση της διαθέσεως της πόσιµης αλκοόλης και ενδεχόµενη απόσταξη κρίσεως). Σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους, αυτό αντιπροσωπεύει ελαφρά αύξηση των µέσων δαπανών, που αιτιολογείται από το στόχο ανάπτυξης µιας ευρωπαϊκής αµπελουργίας ποιότητας. Το βασικό πλεονέκτηµα της µεταρρύθµισης βασίζεται ωστόσο στην καλύτερη αποτελεσµατικότητα των µέτρων τηρώντας βεβαίως τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, επιτρέπει στον τοµέα να αποκτήσει δυναµισµό προσεγγίζοντάς τον στο µέλλον, συνδέοντάς τον µε τη γενική εξέλιξη των αγορών, τις προσδοκίες των καταναλωτών και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Απλούστευση Τα µέτρα της νέας ΚΟΑ, που θα εφαρµοστούν από την 1η Αυγούστου 2000, συγκεντρώνονται σε ένα και µόνο κανονισµό που αντικαθιστά τους 23 προηγούµενους κανονισµούς. Ο κανονισµός αυτός και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που θα τον συµπληρώσουν, θα αποτελέσουν µια πολύ σαφή συµβολή στον στόχο της Επιτροπής να καταστήσει την κοινοτική γεωργική νοµοθεσία απλούστερη και περισσότερο προσιτή βελτιώνοντας αισθητά τη διαφάνεια και την αµοιβαία κατανόηση εντός του τοµέα. Συµπληρωµατικές πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες επί της κοινής γεωργικής πολιτικής και της µεταρρύθµισής της, µπορείτε να συµβουλευθείτε τη θέση Internet Ο νέος κανονισµός της αµπελοοινικής ΚΟΑ - κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, Επίσηµη Εφηµερίδα L/179 της 14ης Ιουλίου υπάρχει στην ακόλουθη θέση του Internet της Γενικής ιεύθυνσης της Γεωργίας: Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 7

8 Η αµπελουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας τοµέας δυναµικός και πολύ διαφοροποιηµένος Η ευρωπαϊκή αµπελουργία αποτελεί τοµέα πολύ διαφοροποιηµένο, δυναµικό και σε πλήρη εξέλιξη: οι εκαπέντε κατέχουν την πρώτη θέση παγκοσµίως µε 45% της έκτασης, 60% της παραγωγής και πλησίον του 60% της κατανάλωσης, ξεπερνώντας µε φθίνουσα σειρά παραγωγής την Αργεντινή, τις Ηνωµένες Πολιτείες, τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουµανία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Τσεχική ηµοκρατία, Σλοβακία), τη Νότιο Αφρική, την πρώην ΕΣΣ και την Αυστραλία. Η παγκόσµια παραγωγή βρίσκεται περίπου στα 250 εκατ. εκατόλιτρα και η κατανάλωση σε περίπου 217 εκατ. το παγκόσµιο πλεόνασµα είναι συνεπώς της τάξης των 30 εκατ. εκατολίτρων, εκ των οποίων το 25% προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεπώς συγχρόνως ο µεγαλύτερος εξαγωγέας και ο κυριότερος εισαγωγέας παγκοσµίως. Εξάγει κατά µέσο όρο λίγο περισσότερο από 10 εκατ. εκατόλιτρα ετησίως, κυρίως προς τις Ηνωµένες Πολιτείες (23%), την Ιαπωνία (15%), την Ελβετία (13%) και τον Καναδά (9%). Οι εισαγωγές της αυξάνουν: 5,8 εκατ. εκατόλιτρα το 1998 έναντι 2,6 το 1994, που προέρχονται κυρίως από την Αυστραλία, τις Ηνωµένες Πολιτικές, της Χιλή και την Ανατολική Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αµπελουργία αντιπροσωπεύει 3,4 εκατ. εκτάρια και 1,7 εκατ. παραγωγούς ο τοµέας διασφαλίζει περίπου 6% της καθαρής γεωργικής παραγωγής της Κοινότητας. Το 1997/1998, η συνολική αµπελουργική παραγωγή ήταν περίπου 160 εκατ. εκατόλιτρα, εκ των οποίων οι επιτραπέζιοι οίνοι αντιπροσώπευαν 91 εκατ. εκατόλιτρα (57%), οι οίνοι ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές (VQPRD) 58 εκατ. εκατόλιτρα (35%) και οι υπόλοιποι οίνοι 13 εκατ. εκατόλιτρα (8%). Η κύρια διάθεση είναι η απευθείας κατανάλωση του οίνου (127 εκατ. εκατόλιτρα το 1998). Η πόσιµη αλκοόλη οινικής προέλευσης εξασφαλίζει διάθεση που ισοδυναµεί µε 13 εκατ. εκατόλιτρα. Τέλος, οι βιοµηχανικές χρήσεις για την παραγωγή βερµούτ και ξυδιού αντιπροσώπευαν περίπου 3,8 εκατ. εκατόλιτρα. Στην αρχή της περιόδου 1999, τα αποθέµατα ανήρχοντο σε 103 εκατ. εκατόλιτρα, ήτοι επίπεδο σχετικά ικανοποιητικό σε σχέση µε το µέσο όρο προηγουµένων ετών. Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωτερικό εµπόριο οίνου, σε αξία (σε ευρώ) Εξαγωγές Εισαγωγές * * Έως το 1994: µόνο Ευρώπη των ώδεκα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Υπεύθυνη εκδότης: Styliani ZERVOUDAKI. ΕΕ Γενική ιεύθυνση Γεωργίας. Τα κείµενα της παρούσας έκδοσης δεν δεσµεύουν την Επιτροπή. Για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία: Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Belgique Bureau: L/130-4/148A. Τελέφωνο: απευθείας γραµµή (+32-2) , τηλεφωνικό κέντρο (+32-2) Τηλεοµοιοτυπία: (+32-2) Τέλεξ: COMEU B Internet: <http://europa.eu.int/comm/dg06/index.htm> Τυπώθηκε σε ανακυκλωµένο χαρτί CH GR-C Τεύχος 2-08/99

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Fact Sheet Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων. Εδώ και πολλές γενεές θεωρείται στη Μεσόγειο ως σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ

Fact Sheet. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ Fact Sheet Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ Ιούλιος 2007 Fotolia Π ί ν α κ α ς π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Π ρ ό λ ο γ ο ς 3 1. Γ ι α τ ί α π α ι τ ο ύ ν τ α ι α λ λ α γ έ ς σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα συνίσταται -στην ουσία- σε µια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί, µε την εγγύηση της ΕΕ, µια αξιόπιστη γέφυρα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) Εισηγητής: Άγγελος Στ. ηµητριάδης ιευθύνων Σύµβουλος Ευάγγελος Τσάνταλης α.ε. ΟΙΝΟΣ ΚΡΑΣΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η καλλιέργεια της αµπέλου

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Σύνοψη Λαμβάνοντας υπόψη: αφενός την διαχρονική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία που έχει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας για την Ελλάδα γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2, L 317/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Αντίκτυπος των µέτρων στήριξης των εξαγωγών και της επισιτιστικής βοήθειας στην επισιτιστική ασφάλεια

Αντίκτυπος των µέτρων στήριξης των εξαγωγών και της επισιτιστικής βοήθειας στην επισιτιστική ασφάλεια Groupe de recherche et d échanges technologiques RAPPORT D ETUDE Αντίκτυπος των µέτρων στήριξης των εξαγωγών και της επισιτιστικής βοήθειας στην επισιτιστική ασφάλεια Σύνοψη Arlène Alpha Françoise Gérard

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου. Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

«Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου. Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» «Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης-Προοπτικές εφαρμογής στις Κυκλάδες» Δρ. Ασπασία Νησιώτου Δόκιμη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ο Κυκλαδίτικος Αμπελώνας Ιδιαίτερο & Μοναδικό Οικοσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 της κατ εξουσιοδότηση πράξης (ΧΧΧ/2014).

Άρθρο 4 της κατ εξουσιοδότηση πράξης (ΧΧΧ/2014). 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 3. Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρο 16 και

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου. Στάλθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής η νέα Εγκύκλιος για τους Ποικιλιακούς Οίνους. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου σε συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δεκέμβριος 2013 1 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρέχει σε επιχειρήσεις/ βιομηχανίες αρκετά κίνητρα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Η ποιότητα των τροφίµων, που παράγονται στην Ευρώπη, επηρεάζει τον καθένα µας, όπως βεβαίως, και η διαχείριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινοτική πολιτική για τον ακατέργαστο καπνό A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Η κοινοτική πολιτική για τον ακατέργαστο καπνό A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Η παρούσα µελέτη αποτελεί αξιολόγηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του ακατέργαστου καπνού για την περίοδο 1993-2001. Επιχειρεί να απαντήσει σε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο) Κουμουνδούρου 37 Τ.Κ. 104 37, Αθήνα τηλ/fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα