Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/ Αρ. Θέκαηος: 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/ Αρ. Θέκαηος: 4 Θέκα: Πξνθήξπμε ζέζεσλ Δξεπλεηψλ. Έτοληας σπωυε :. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4Β, ηνπ λ.3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ., ηνπ άξζξνπ, ηνπ λ.4002/20 «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (ΦΔΘ 0 Α / ). 2. Σελ ππ αξηζκ. 73/ Θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «χζηαζε Οξγαληζκνχ «ΔΙΙΖΛΗΘΟ ΓΔΩΡΓΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΓΖΚΖΣΡΑ» θαη ζπγρψλεπζε επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ» (ΦΔΘ 224 Β /3.0.20). 3. Σελ αξηζκ.359/3592/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Γηνξηζκφο πξνζσξηλνχ Πξνέδξνπ Γ.. ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΟΤ ΓΔΩΡΓΗΘΟΤ ΟΡΓΑΛΗΚΟΤ ΓΖΚΖΣΡΑ ΛΠΗΓ» (ΦΔΘ 23/ΤΟΓΓ/ ). 4. Σελ αξηζκ 740/75722/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Γηνξηζκφο πξνζσξηλνχ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΟΤ ΓΔΩΡΓΗΘΟΤ ΟΡΓΑΛΗΚΟΤ ΓΖΚΖΣΡΑ ΛΠΗΓ» (ΦΔΘ 279/ΤΟΓΓ/.0.203). 5. Σελ αξηζκ. 74/75723/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. 55/--20 (ΦΔΘ ΤΟΓΓ 370) ππνπξγηθήο απφθαζεο, «Οξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΟΤ ΓΔΩΡΓΗΘΟΤ ΟΡΓΑΛΗΚΟΤ ΓΖΚΖΣΡΑ Λ.Π.Η.Γ.» (ΦΔΘ 279/ΤΟΓΓ/.0.203).. Σε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ αξηζκ. 73/ ΘΤΑ (ΦΔΘ 224 Β /3.0.20), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Δηζεγεηήο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζην Γ.., είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Οξγαληζκνχ». 7. Σε δηάηαμε ηεο παξ. ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΤΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Σν Γ.. είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ».. Σν αξηζκ. 59/507/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πξνο ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ζπλνιηθά εθαηφ (00) Δξεπλεηψλ ζηνλ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ. 9. Σν αξηζκ. 2/4092/ΓΠΓΘ/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ΑΠΟΦΑΖ Γ 4/37ε/ ειίδα απφ 5

2 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζηνλ Οξγαληζκφ. 0. Σν αξηζκ. 2/523/ΓΠΓΘ/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζηνλ Οξγαληζκφ.. Σελ αξηζκ. ΓΗΠΠ/Φ.ΔΓΘΡ./7/7/ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/0 (άξζξν 2, παξ.) ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο 0 εξεπλεηψλ, κε ηξηεηή ζεηεία, ζηνλ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ. 2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 55, ηνπ λ. 4235/204 «Ρπζκίζεηο Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ «ΓΖΚΖΣΡΑ»». 3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3α, ηνπ άξζξνπ 55, ηνπ λ. 4235/204 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «Δηδηθψο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο, πξναγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ ΔΙΓΟ «ΓΖΚΖΣΡΑ» εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 45/99 (Α 02), φπσο ίζρπε ζηηο 2..20». 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 45/99 (Α 02), φπσο ίζρπε ζηηο Σελ αξηζκ. 4 απφθαζε ηεο 35 εο / πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. κε ζέκα Έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο - Οξγαλσηηθή δηάξζξσζε (νξγαλφγξακκα) ησλ Τπεξεζηψλ θαη αξκνδηφηεηεο αληηθείκελν ησλ Τπεξεζηαθψλ Κνλάδσλ.. Σηο πξνηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Ηλζηηηνχησλ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Αγξνηηθήο Έξεπλαο θαζψο επίζεο ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη ηηο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηέιεμε ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο κεηά ηηο ζπδεηήζεηο (ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε) κε ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ ππφ πξφζιεςε εξεπλεηψλ, κεηά απφ πξνθήξπμε. 7. Σελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ ππφ πξφζιεςε εξεπλεηψλ, κεηά απφ πξνθήξπμε.. Σελ πθηζηάκελε ζηειέρσζε ησλ Ηλζηηηνχησλ ζε εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, ηελ πηζαλνινγνχκελε κείσζή ηνπ ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάγθε ελδπλάκσζεο ησλ βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο κε ηηο λέεο ηάζεηο ηεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 9. Σελ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε κεηαμχ ησλ κειψλ. Αποθαζίδοσκε Σελ θαηαλνκή ησλ ππφ πιήξσζε 00 ζέζεσλ Δξεπλεηψλ ζηα Ηλζηηηνχηα ηνπ Οξγαληζκνχ, κεηά απφ δηεζλή πξνθήξπμε, θαη ζηε βαζκίδα Γ ή Γ ελαιιαθηηθά, σο θάησζη: ΑΠΟΦΑΖ Γ 4/37ε/ ειίδα 2 απφ 5

3 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ. Πιεζπζκηαθή Βηνινγία Ηρζχσλ (Θαβάια) 2 Αιηεσηηθής Έρεσλας 2. Βηνπαξαθνινχζεζε Ηρζχσλ Δζσηεξηθψλ Τδάησλ (Θαβάια) 3. Οζηξαθνθαιιηέξγεηα ή Δπδσΐα Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ (Θαβάια) 4. Βηνινγία Γεθάπνδσλ Θαξθηλνεηδψλ ή Βηνινγία Θαιάζζησλ Θειαζηηθψλ (Θαβάια) 5. Τδαηνθαιιηέξγεηα Αζπφλδπισλ Οξγαληζκψλ (Θαβάια) Δπηζηήκες Εφηθής Παραγφγής Θηεληαηρηθϋλ Δρεσλϋλ Γελεηηθής Βειηίφζες & Φσηογελεηηθϋλ Πωρφλ. Γηαηξνθή Κνλνγαζηξηθψλ Εψσλ (Γηαλληηζά) 2. Γηαηξνθή Παξαγσγηθψλ Εψσλ θαη Πνηφηεηα Εσνθνκηθψλ Πξντφλησλ (Γηαλληηζά) 3. Γελεηηθή Βειηίσζε Κηθξψλ Κεξπθαζηηθψλ (Γηαλληηζά) 4. Γηαηξνθή Κεξπθαζηηθψλ Εψσλ (Γηαλληηζά) 5. Δθηξνθή ησλ Παξαγσγηθψλ Εψσλ (Γηαλληηζά). Κειηζζνθνκία (Υαιθηδηθή). Τγηεηλή Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο (Θεζζαινλίθε) 2. Παξαζηηνινγία θαη Παξαζηηηθά Λνζήκαηα Παξαγσγηθψλ Εψσλ (Θεζζαινλίθε) 3. Κηθξνβηνινγία θαη Ινηκψδε Λνζήκαηα Παξαγσγηθψλ Εψσλ (Θεζζαινλίθε) 4. Φπζηνινγία Αλαπαξαγσγήο Παξαγσγηθψλ Εψσλ (Θεζζαινλίθε) 5. Λνζνινγία Εσηθψλ Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ (Θεζζαινλίθε). Κηθξνβηνινγία Αλνζνινγία θαη Παξαγσγή Δκβνιίσλ (Θεζζαινλίθε) 7. Παζνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο ησλ Αγξνηηθψλ Εψσλ (Θεζζαινλίθε). Τγεία θαη Δπδσία ησλ Παξαγσγηθψλ Εψσλ (Θεζζαινλίθε). Κνξηαθή Βειηίσζε θαη Βηνηερλνινγία Φπηψλ (Θεζζαινλίθε) 2 2. Γελεηηθή Βειηίσζε θαη Σερληθέο Θαιιηέξγεηαο Θεπεπηηθψλ (Θεζζαινλίθε) 3. Βηνρεκεία Θαιιηεξγνχκελσλ Φπηψλ (Θεζζαινλίθε) 4. Γελεηηθή Βειηίσζε ηηεξψλ (Θεζζαινλίθε) 5. Γελεηηθή Βειηίσζε Φπηψλ Γνληδησκαηηθή (Θεζζαινλίθε). Γελεηηθή Βειηίσζε Βηνκεραληθψλ Φπηψλ (Θεζζαινλίθε) 7. Αξνηξηαίεο Θαιιηέξγεηεο (Θεζζαινλίθε). Γελεηηθή Βειηίσζε Φπιινβφισλ Γέλδξσλ (Λάνπζα) 2 9. Φπηνπαζνινγία Κπθεηνινγία ηηεξψλ (Θεζζαινλίθε) 0. Γεσξγηθή Δληνκνινγία (Θεζζαινλίθε). Σερλνινγία ηηεξψλ (Θεζζαινλίθε) 2. Γελδξνθνκία Φπιινβφισλ Γέλδξσλ (Λάνπζα) 3. Φπηνπαζνινγία Φπιινβφισλ Γέλδξσλ (Λάνπζα) 4. Γηαηήξεζε θαη Αμηνπνίεζε Φπηνγελεηηθψλ Πφξσλ (Θεζζαινλίθε) 5. Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά Φπηά (Θεζζαινλίθε). Γελδξνθνκία Αθξφδξπσλ (Βαξδάηεο Φζηψηηδαο) ΑΠΟΦΑΖ Γ 4/37ε/ ειίδα 3 απφ 5

4 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ 5. Γελεηηθή Βειηίσζε Θηελνηξνθηθψλ Φπηψλ (Ιάξηζα) 2 Βηοκεταληθϋλ & Θηελοηροθηθϋλ Φσηϋλ 7 2. Αξνηξηαίεο Θαιιηέξγεηεο (Ιάξηζα) 3. Πνηφηεηα Δδάθνπο (Ιάξηζα) 4. Σειεπηζθφπεζε & Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Ιάξηζα) 5. Γεσξγηθή Δληνκνινγία (Βφινο). Φπηνπαζνινγία (Πάηξα). Γελδξνθνκία Δζπεξηδνεηδή (Υαληά) Διηάς, Υποηροπηθϋλ Φσηϋλ & Ακπέιοσ 5 2. Σερλνινγία θαη Πνηφηεηα Διαηνιάδνπ (Υαληά) 3. Άξδεπζε θαη Γηαρείξηζε Λεξνχ ζηε Γελδξνθνκία (Υαληά) 4. Διαηνθνκία-Πνηφηεηα Διαηνιάδνπ (Θαιακάηα-Θέξθπξα) 2 5. Φπηνπαζνινγία (Υαληά). Τπνηξνπηθά Φπηά (Υαληά) 7. Γεσξγηθή Δληνκνινγία (Ζξάθιεην). Κπθεηνινγία Θεπεπηηθψλ (Ζξάθιεην) 9. Ηνινγία Φπηψλ (Ζξάθιεην) 0. Ιαραλνθνκία Θεπεπηηθέο Θαιιηέξγεηεο (Ζξάθιεην). Ακπεινπξγία (Ζξάθιεην) 2. Γελεηηθή Βειηίσζε Ακπέινπ (Αζήλα) 3. Ακπεινπξγία (Αζήλα) 4. Γελεηηθή Αλάιπζε Οξγαληζκψλ (Αζήλα) 7. Γνληκφηεηα Δδαθψλ Θξέςε Φπηψλ Φπιινδηαγλσζηηθή (Θεζζαινλίθε) Δδαθοψδαηηθϋλ Πωρφλ 2. Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ θαη Ιπκαηνιάζπεο κε Φπζηθά πζηήκαηα (Θεζζαινλίθε) 3. Φπζηνινγία θαη Θξέςε Γελδξσδψλ Θαιιηεξγεηψλ (Θεζζαινλίθε) 4. Υεκεία Δδαθνυδαηηθψλ Πφξσλ (Θεζζαινλίθε) 5. Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ ζηε Γεσξγία (Θεζζαινλίθε). Τδξνινγία (Θεζζαινλίθε) 7. Πεξηβαιινληηθή Τδξνρεκεία (Θεζζαινλίθε). Γνληκφηεηα Δδαθψλ Θξέςε Φπηψλ (Αζήλα) 9. Βηνινγία Κηθξνβηνινγία Δδαθψλ (Αζήλα) 0. Δδαθνινγία Υξήζε Γαηψλ (Αζήλα). Γεσξγηθή Κεραλνινγία (Αζήλα) Γαζηθϋλ Δρεσλϋλ. Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή θαη Απμεηηθή (Θεζζαινλίθε) 2. Γαζηθή Πιεξνθνξηθή (Θεζζαινλίθε) 3. Ιηβαδνπνλία (Θεζζαινλίθε) ΑΠΟΦΑΖ Γ 4/37ε/ ειίδα 4 απφ 5

5 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ 4. Υσξηθφο ρεδηαζκφο Γαζηθψλ Πφξσλ (Θεζζαινλίθε) 5. Γαζηθή Παζνινγία (Θεζζαινλίθε). Γαζηθή Βηνπνηθηιφηεηα Γαζηθή Γελεηηθή (Θεζζαινλίθε) 7. Γαζνθνκία Πφιεσλ (Θεζζαινλίθε). Γαζηθέο Ππξθαγηέο (Θεζζαινλίθε) 9. Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή (Αζήλα) Μεζογεηαθϋλ θαη Γαζηθϋλ Οηθοζσζηεκάηφλ 2. Γαζηθή Κηθξνκεηεσξνινγία (Αζήλα) 3. Γαζηθή Γελεηηθή (Αζήλα) 4. Αμηνπνίεζε Βηνπνηθηιφηεηαο Υεξζαίσλ Οηθνζπζηεκάησλ(Αζήλα) 5. Γαζηθή Τδξνινγία (Αζήλα). Γαζηθή Παζνινγία (Αζήλα) 0. χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηελ Παξαγσγή θαη πληήξεζε Σξνθίκσλ (Αζήλα) Τετλοιογίας Αγροηηθϋλ Προχωληφλ 9 2. Κηθξνβηνινγία Σξνθίκσλ (Αζήλα) 3. Σερλνινγία Κεηαπνίεζεο Φξνχησλ Ιαραληθψλ (Αζήλα) 4. Σερλνινγία Κεηαπνίεζεο Θξέαηνο θαη Θξεαηνζθεπαζκάησλ (Αζήλα) 5. Βηνηερλνινγία Σξνθίκσλ Βηνκεραληθέο Επκψζεηο (Αζήλα). πληήξεζε Φξνχησλ θαη Ιαραληθψλ Κεηαζπιιεθηηθή Φπζηνινγία (Αζήλα) 7. Οηλνινγία (Αζήλα). Σερλνινγία Υεκεία Γάιαθηνο (Ησάλληλα) 9. Κνξηαθή Κηθξνβηνινγία κε εηδίθεπζε ζην Γάια (Ησάλληλα). Αγξνηηθή Οηθνλνκία θαη Αγξνηηθή Αλάπηπμε (Αζήλα) Αγροηηθής Οηθολοκίας & Θοηλφληοιογίας 2. Παξαγσγηθφηεηα θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (Αζήλα) 3. Αγξνηηθφο Σνπξηζκφο (Αζήλα) 4. Marketing Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ (Αζήλα) 5. Marketing Σξνθίκσλ (Αζήλα). Οηθνλνκηθή ησλ Αεηθφξσλ Γεσξγηθψλ πζηεκάησλ (Αζήλα) Ζ Γρακκαηέας ηοσ Γ.Σ. Αθρηβές αληίγραθο Ο Πρωεδρος ηοσ Γ.Σ. Αηθαηερίλε Νίθοσ Θαζ. Σέρθο Α. Φαροσηοσληάλ ΑΠΟΦΑΖ Γ 4/37ε/ ειίδα 5 απφ 5

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 12 Ηανοςαπίος 2015 ΑΠ: 87 ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΘΔΜΑ: Πποζωπινοί πίνακερ καηάηαξηρ ηων πποηάζεων πος ςποβλήθηκαν για αξιολόγηζη ζηην απιθμ. 6575/12-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 04 Ηοςνίος 2015 Γ/ΝΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ Α.Π.: 3169 ΔΡΓΩΝ & ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 1. Εισαγωγή - Ιστορική Αναφορά... 5 2. Γενικά Πληροφοριακά τοιχεία... 7 2.1. Σοποθεσία... 7 2.2. Αριθμός εισακτέων φοιτητών... 11 2.3. Προσωπικό... 11 3. Εκπαιδευτική Οργάνωση...12

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΘΚΟ ΔΘΑΣΑΓΜΑ «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηην έγκπιζη ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηορ ζε ελληνικά νηζιά με έκηαζη μικπόηεπη από εξακόζια ηεηπαγωνικά σιλιόμεηπα, ζύμθωνα με ηιρ παπαγπάθοςρ 3 και 4 πεπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Οει. Α. ΓΖΟΑΓΩΓΕ Α.1. Δηάγναμμα πενηεπμμέκωκ 3 Α.2. Οογθνόηεζε θαη μνγάκωζε ενγαζίαξ ηεξ επηηνμπήξ 3 Β. ΓΓΚΖΗΑ Β.1. Ζζημνηθή ακαδνμμή 6 Β.2. Κμμηθό πιαίζημ 10 Β.3 Ε δαζηθή πμιηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΗΑ (ΗΝΔ/ΓΔΔ) Πλαηεία Δθνικρ Ανηιζηάζευρ Άπηα, 20-2-2012 Σ.Κ. 47100 Απιθ. Ππυη. 3422 ΑΡΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Π. Πούλιορ ΣΖΛ: 26820 26969 E-MAIL: ineepir@otenet.gr ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ςπ' απιθμ. ΚΟΥ 5.401 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ 7211 ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αρ. Φύλλου 623 1 Απξηιίνπ 201 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟΦΑΔΙ Καζηέξσζε θαη έγθξηζε εξγαζίαο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΝΖ Β2 ΣΜ. ΔΘΝ. ΚΑΗ ΣΡΑΣ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΚΛ. ΥΟΛΩΝ Σηλέυ. 2106574186 Φ.337.1/153301.2645 (ΦΔΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012) ΚΟΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ 18.09.07 ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΔ ΣΟ 2004 χκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα