Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/26-11-2014"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/ Πηε Οφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (αίζνπζα Γεκ. Ππκβνπιίνπ) ζήκεξα εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 10:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ (Απνθ. Γ.Π. 512/ πεξί ηεο εθινγήο ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ Δ.Ξ.Ε.), χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Αληηδεκάξρνπ Οφδνπ θ. Πάββα Κ. Γηαθνζηακαηίνπ (Απνθ. Γεκάξρνπ 3042/ «πεξί νξηζκνχ θαη αλάζεζε αξκνδηνηήησλ Αληηδεκάξρσλ», αξηζ. 2/124963/ πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/ (ΦΔΘ87Α ) Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Ξξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ήηαλ: Ξαξόληεο:1)Πάββαο Γηαθνζηακαηίνπ Αληηδήκαξρνο- Ξξφεδξνο 2) Καξία Θαξαγηάλλε Αληηπξφεδξνο 3) Γηψξγνο Θαθνχιεο Αληηδήκαξρνο- Κέινο 4) Διεπζέξηνο Σαηδεησάλλνπ Αληηδήκαξρνο- Κέινο 5) Κηραήι Σξηζηνδνχινπ Κέινο 6) Κηραήι Πηαπξήο- Κέινο 7) Πάββαο Θαιαζελφο- Κέινο 8) Ξαλαγηψηεο Ρνθνχδεο -Κέινο 9) Πηακαηία Παξξή ςειάληε- Κέινο Απόληεο: 1) Φιψξα Θξεκαζηηλνχ Αληηδήκαξρνο- Κέινο 2) Διπίδα Αηζίδε -Κέινο Αξ. απνθ. 125/ ΑΓΑ: 7ΓΦΦΥ1Ο-ΖΖ4 Ξεξίιεςε Έγθξηζε ηεο ππ αξηζ. 54/2014 απόθαζεο ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Ηαιπζνύ γηα Έγθξηζε Θαλνληζκνύ θαη Δηδηθνύ Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο Θνηκεηεξίσλ ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Ηαιπζνύ. Ν θ. Κηραήι Πηαπξήο δελ πξνζήιζε αθόκε θαη δελ έιαβε κέξνο ζηνλ θαηαξηηζκό θαη ιήςε ηεο παξνύζεο. Ν Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ ππ αξηζ. 54/2014 απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Ηαιπζνχ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Θαλνληζκφο θαη ν Δηδηθφο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο Θνηκεηεξίσλ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Ηαιπζνχ. Πηε ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε λα ππνβάινπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζηελ παξηζηάκελε Θνηλνηηθή Πχκβνπιν θ. Καιακαηή Ξαξαζθεπή, πνπ δήισζε φηη εθπξνζσπεί ηελ Ξξφεδξν θ. Κπφηζαξε Δξκίλα ε νπνία δελ κπνξνχζε λα παξαζηεί ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ θ. Καιακαηή απάληεζε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ηηο απεχζπλαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Θαηφπηλ ν Ξξφεδξνο θ. Π. Γηαθνζηακαηίνπ δήηεζε απφ ηα κέιε λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέ,αηνο. Ζ θ. Πηακαηία ςειάληε εμέθξαζε ακθηβνιίεο γηα ην αλ ζα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ν Θαλνληζκφο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα δειψζεη παξνχζα ζηελ ςεθνθνξία. Ζ Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξία Θαξαγηάλλε, αθνχ έδσζε ζπγραξεηήξηα ζηελ παξηζηάκελε Θνηλνηηθή Πχκβνπιν ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Ηαιπζνχ γηα ηελ δνπιεηά πνπ έρνπλ θάλεη, είπε φηη νη θαλνληζκνί γίλνληαη γηα λα ειέγρνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ αθνχ πξψηα ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ, επεζήκαλε φκσο φηη ν θαλνληζκφο είλαη αζαθήο σο πξνο ηηο ρξεψζεηο νη νπνίεο δελ πξνζδηνξίδνληαη επαξθψο, θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα αθνινπζεί ην σξάξην ησλ Γεκνζίσλ πεξεζηψλ, ελλνψληαο φηη ζα πξέπεη ηα λεθξνηαθεία λα ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ ηελ εκέξα ηνπ Παββάηνπ γηα επλφεηνπο ιφγνπο. Δπίζεο είπε φηη φηαλ ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα ζην Γεκ. Ππκβνχιην, ζα εθζέζεη ιεπηνκεξέζηεξα ηηο απφςεηο ηεο θαη ζα εηζεγεζεί ηελ δεκηνπξγία εληαίνπ Θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Λεθξνηαθείσλ γηα φιν ην λεζί ηεο Οφδνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα δειψζεη παξνχζα ζηελ ςεθνθνξία. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Κηρ. Σξηζηνδνύινπ πξφηεηλε ζην άξζξν 5 ζην ζεκείν πνπ ιέεη «Πε πεξίπησζε κε εχξεζεο ζπγγελψλ, ε εθηαθή ζα αλαθνηλψλεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν δέθα (10) εκέξεο πξηλ απηή ζπληειεζζεί» ην 290

2 δέθα (10) εκέξεο λα γίλεη δέθα πέληε (15) θαη λα ζπλερίζεη ε πξφηαζε κε ην «κε ηαπηφρξνλε ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθήο ελεκεξσηηθήο πηλαθίδνο ζηνλ ηάθν πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε εθηαθή. Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο κεηά ηα αλσηέξσ, θαη έρνληαο ππόςε α)ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87 Α / ) πεξί Αξκνδηνηήησλ Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο, Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία (ε θ. ςειάληε θαη ε θ. Θαξαγηάλλε δήισζαλ παξνύζεο) Α) Απνδέρεηαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ ζπκπιήξσζε ζην άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνχ κε ηα φζα πξφηεηλε ν θ. Κηρ. Σξηζηνδνχινπ. Β) Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζ. 54/2014 απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Ηαιπζνχ θαη εηζεγείηαη ζην Γεκ. Ππκβνχιην ηελ έγθξηζε ηνπ Θαλνληζκνχ θαη Δηδηθνχ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Θνηκεηεξίσλ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Ηαιπζνχ πνπ κεηά ηα φζα πξφηεηλε ν θ. Σξηζηνδνχινπ θαη έγηλαλ απνδεθηά έρνπλ σο εμήο: ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΝΗΚΖΡΖΟΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΑΛ 582/1968 «πεξί δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θνηκεηεξίσλ» (ΦΔΘ 225/Α) νξίδεηαη φηη ε ίδξπζε θαη ζπληήξεζε λεθξνηαθείσλ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ελψ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ Λφκνπ νξίδεηαη θαηεγνξεκαηηθά φηη «πάληα ηα θνηκεηήξηα αλήθνπλ σο πξνο ηελ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε εηο ηνπο Γήκνπο θαη ηαο Θνηλφηεηαο». Ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Λεθξνηαθείνπ εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Γ.Θ.Θ.(Λ.3463/06) θαη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ Α.Λ. 582/1968, απνηειεί δε θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ. Πηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο: Ρνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα Ρνπ ΑΛ 445/1968 «πεξί λεθξνηαθείσλ θαη εληαθηαζκνχ λεθξψλ» (ΦΔΘ 130/Α) Ρνπ ΑΛ 582/1968 «πεξί Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ θνηκεηεξίσλ» (ΦΔΘ 225/Α) Ρνπ Λ. 547/1977 «πεξί δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ θαη θνηκεηεξίσλ» (ΦΔΘ 56/Α) Ρνπ θαλνληζκνχ 8/1979 ηεο Ηεξάο Ππλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο «πεξί Ηεξψλ Λαψλ θαη Δλνξηψλ» (ΦΔΘ 1/Α) Ρνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 «πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 114/ θαη 145/Α) Απφ ην Ξ.Γ. 933/1975 Απφ ην άξζξν 11 ηνπ Λ.Γ 318/1969 «πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» Απφ ην Β.Γ 542/1961 «πεξί ησλ ηεξεηέσλ απφ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ βηβιίσλ θαη ηνπ ηχπνπ απηψλ» (ΦΔΘ 136/Α) Απφ ην Ξ.Γ 210/1975 «πεξί ηαξηρεχζεσο κεηαθνξάο θαη ηαθήο λεθξψλ θαη νζηψλ αλζξψπσλ» Απφ ην Ξ.Γ 1128/1980 «πεξί θαζνξηζκνχ απνζηάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη επέθηαζε Θνηκεηεξίσλ» Απφ ηα άξζξα 966 θαη 970 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα Απφ ηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ λφκν γεληθά, πνπ δελ έρεη θαηαξγεζεί θαη δελ αληηζηξαηεχεηαη πξνο ηνλ Θαλνληζκφ απηφ. Απφ ηνλ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ Α 87/ ) Απφ ην άξζξν 19 ηνπ απφ 24/09-20/10/1958 Β.Γ/ηνο «πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίν θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» Ρεο απφθαζεο Α5/1210/1978 ησλ πνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Θνηλσληθψλ πεξεζηψλ «πεξί φξσλ γηα ηελ ίδξπζε θνηκεηεξίσλ» (ΦΔΘ424/Β). Ν θαλνληζκφο αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ Θνηκεηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ηαιπζφ. Ρα θνηκεηήξηα ραξαθηεξίδνληαη σο πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο επί ησλ νπνίσλ θαηά ην άξζξν 970 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα κπνξεί λα απνθηάηαη ηδησηηθφ δηθαίσκα νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηαθήο. Ζ παξαρψξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ απνηειεί δηνηθεηηθήο θχζεσο παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο Γεκνηηθνχ πξάγκαηνο. Ν ρψξνο επί ηνπ νπνίνπ παξαρσξείηαη δηθαίσκα ρξήζεσο δελ απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε παξαρψξεζε θαη δελ είλαη επηδεηθηηθφο νπνηαζδήπνηε κεηαβηβάζεσο κε πξάμεηο ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ. Ζ δήισζε ησλ θεδεηψλ θαη ε θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ ηαθήο γίλεηαη απφ ηα γξαθεία ηειεηψλ ή ζπγγελείο ησλ λεθξψλ. Ρα έληππα ηαθήο πνπ πεξηέρνπλ ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ θνηκεηεξίσλ απνζηέιινληαη κε επίδνζε γηα ελεκέξσζε ζηνπο ζπγγελείο απφ ηα γξαθεία θεδεηψλ. 291 Αξζξν 1 ν

3 α) Ζ ηαθή ησλ νξζνδφμσλ λεθξψλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζην Γεκνηηθφ Λεθξνηαθείν, ζε ρψξνπο πνπ ππνδεηθλχεη ε πεξεζία ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλν ηνπνγξαθηθφ ηαθνιφγην. Πην θνηκεηήξην κπνξνχλ λα γίλνληαη θαη ηαθέο λεθξψλ άιισλ ζξεζθεηψλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεη ε ππεξεζία. Απαγνξεχεηαη ε ηαθή παληφο λεθξνχ εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Θνηκεηεξίνπ θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο. β) Πην Γεκνηηθφ Θνηκεηήξην «Αξράγγεινο Κηραήι» ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ σο ηζηνξηθνχ κλεκείνπ θαη ηεο πιεξφηεηαο ηνπ δελ επηηξέπνληαη νη ηαθέο. Κε ηελ παξέιεπζε 13εηίαο απφ ηελ ηαθή θαη ζε πεξίπησζε ηαθήο ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ζην λέν λεθξνηαθείν, ζα γίλεηαη εθηαθή απφ ην παιαηφ θαη ηνπνζέηεζε ζην λέν θαηφπηλ γλσζηνπνίεζεο ηνπ ζηνπο ζπγγελείο. γ) Νη ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά εηδηθή λνκνζεζία θαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη δηθαησκάησλ ρξήζεο ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ. Άξζξν 2 ν Ρν θνηκεηήξην θαη νη ρψξνη ηνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα. Άξζξν 3 ν Ρν πξνζψπσλ. θνηκεηήξην πξννξίδεηαη γηα ηελ ηαθή ηηκψκελσλ πξνζψπσλ, παηδηψλ, θιεξηθψλ θαη ινηπψλ Άξζξν 4 ν Πε φια ηα ηκήκαηα ηνπ δεκνηηθνχ λεθξνηαθείνπ παξαρσξνχληαη ρψξνη γηα ηελ δεκηνπξγία αηνκηθψλ ηάθσλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ λεθξφ γηα ηαθή ή εθηαθή. Νη ηάθνη πξέπεη λα έρνπλ δηαζηάζεηο δχν (2) κέηξα κήθνο, έλα(1) κέηξν πιάηνο θαη κέγηζην ηειηθφ χςνο έλα κέηξν θαη ηξηάληα εθαηνζηά (1,30). Ν ππζκέλαο ησλ ηάθσλ ζα επξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κέηξν ρακειφηεξα απφ ηελ ζηάζκε ηνπ πιεζηέζηεξνπ δηαδξφκνπ κε ηνλ νπνίν γεηηληάδεη ν ηάθνο. Δάλ ηα κλεκεία μεπεξλνχλ ηα θαζνξηζκέλα κέηξα ε Γηνίθεζε ηνπ λεθξνηαθείνπ έρεη ην δηθαίσκα λα ηα αθαηξεί αθνχ πξψηα ελεκεξψζεη ηνπο ζπγγελείο θαη εθείλνη δελ ζπκκνξθσζνχλ. Άξζξν 5 ν Ν ρξφλνο ρξήζεσο ησλ αηνκηθψλ ηάθσλ νξίδεηαη ζε δέθα (10) ρξφληα θαη ζε δεθαηέζζεξα (14) ρξφληα θαη εμαίξεζε γηα παηδηά έσο θαη 18 εηψλ. Κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δέθα (10) θαη δεθαηεζζάξσλ (14) εηψλ αληίζηνηρα, ε ππεξεζία ηνπ δεκνηηθνχ θνηκεηεξίνπ θαη εθφζνλ πγεηνλνκηθά επηηξέπεηαη, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηαθή θαη ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ νζηενθπιαθίνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο κε απζηεξά ρξνλνινγηθή ζεηξά εληαθηαζκνχ θαη αθνχ εηδνπνηεζνχλ νη ζπγγελείο ησλ λεθξψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ, παξνπζία ελφο (1) κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Θνηκεηεξίνπ θαη ελφο (1) ηεξέα. Δμππαθνχεηαη φηη θαηαξρήλ ζα γίλεηαη πξψηα ε εθηαθή ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ ηάθσλ. Πε πεξίπησζε κε εύξεζεο ζπγγελώλ, ε εθηαθή ζα αλαθνηλώλεηαη ζηνλ εκεξήζην ηύπν δέθα πέληε (15) εκέξεο πξηλ απηή ζπληειεζζεί, κε ηαπηόρξνλε ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθήο ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο ζηνλ ηάθν πνπ πξόθεηηαη λα γίλεη ε εθηαθή. Ν ραξαθηήξαο ησλ ηάθσλ είλαη θνηλφο θαη ην δηθαίσκα επί απηψλ εμαληιείηαη κε ηελ αλαθνκηδή ηνπ λεθξνχ. Ξαξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηαθήο κεηά ηα δέθα (10) ή ηα δεθαηέζζεξα (14) ρξφληα, δίδεηαη εάλ νη αλάγθεο ην επηηξέπνπλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ζπγγελψλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ απνδεδεηγκέλα ζνβαξνί ιφγνη. Γηα ηελ παξάηαζε ηεο αλαθνκηδήο θαηαβάιιεηαη ζηνλ Γήκν ην αλάινγν ηέινο. Ζ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εθηαθή θαη κεηαθνξά ησλ λεθξψλ κεηά απφ αίηεζε ησλ ζπγγελψλ πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ηεο ππνρξεσηηθήο ηαθήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 270/1975 «πεξί ηαξηρεχζεσο, κεηαθνξάο θαη ηαθήο λεθξψλ θαη νζηψλ αλζξψπσλ» κεηά απφ ηελ θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο. Άξζξν 6 ν Ζ ηαθή ησλ λεθξψλ ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δεκφζηαο πγείαο. Ν εληαθηαζκφο θάζε λεθξνχ επηηξέπεηαη κεηά ηελ πάξνδν 12 σξψλ απφ ηνλ λνκίκσο πηζηνπνηεκέλν ζάλαην θαη ζε πεξίπησζε λεθξνηνκήο, ακέζσο κεηά απφ απηήλ. Δληαθηαζκφο δελ γίλεηαη εάλ δελ πξνζθνκηζζεί ζηνλ ππεχζπλν ηνπ θνηκεηεξίνπ ε άδεηα ηαθήο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γήκαξρν θαη θαηαρσξείηαη ζην ζψκα ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ ή ηαηξηθήο βεβαίσζεο πξνθεηκέλνπ πεξί ζλεζηγελψλ βξεθψλ. 292

4 Άξζξν 7 ν Ζ δηάζεζε ηνπ Ηεξνχ Λανχ ζην θνηκεηήξην Ηαιπζνχ γηα ηελ ηέιεζε θεδεηψλ, κλεκφζπλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ελεξγείηαη απφ ηνλ Ηεξφ Λαφ Θνηκήζεσο Θενηφθνπ έλαληη θαηαβνιήο δηθαησκάησλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, κε εμαίξεζε δσξεά γηα άπνξνπο ζαλφληεο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ ζπγγελείο σο θαη ησλ ηηκψκελσλ πξνζψπσλ. Άξζξν 8 ν Νη άπνξνη δελ ζα επηβαξχλνληαη κε νπνηνδήπνηε ηέινο γηα ηελ ηαθή ηνπο, κεηά απφ δηαπίζησζε ζην Ιεμηαξρείν ηνπ Γήκνπ Οφδνπ. Άξζξν 9 ν Ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ θχιαμε ζε εηδηθά θηβψηηα ηα νζηά ησλ εθηαθηαζκέλσλ λεθξψλ ζην ρψξν ηνπ νζηενθπιαθίνπ πνπ ζα αλεγεξζεί ζε ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο 1210/1978 θνηλήο γεηνλνκηθήο δηάηαμεο ησλ πνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Θνηλσληθψλ πεξεζηψλ «πεξί φξσλ γηα ηελ ίδξπζε θνηκεηεξίσλ». Ρα νζηά ζην νζηενθπιάθην ζα θπιάζζνληαη γηα δέθα (10) ρξφληα θαη δχλαηαη λα επεθηαζεί γηα άιια δέθα (10) ρξφληα εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα. Ρν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ νζηενθπιαθίνπ νξίδεηαη ζε 200 επξψ εθάπαμ θαη δχλαηαη λα επεθηαζεί γηα άιια 10 ρξφληα. Άξζξν 10 ν Ζ δηνίθεζε ησλ θνηκεηεξίσλ αζθείηαη απφ ηνλ Γήκν δηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπεη ν Νξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο. πεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ είλαη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ππάγνληαη νξγαληθά ηα θνηκεηήξηα. Ζ είζπξαμε ησλ ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη ινηπψλ εζφδσλ, γίλεηαη απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ ηνλ Γήκαξρν ππαιιήινπο. Ζ δηνίθεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Λεθξνηαθείνπ αζθείηαη απφ ελλεακειή Δπηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Ηαιπζνχ, πνπ νξίδεηαη σο Ξξφεδξνο, ηξείο Ρνπηθνχο Ππκβνχινπο πνπ νξίδεη ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο αλήθεη ζηελ κεηνςεθία, ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, έλα εθπξφζσπν ηεο Δθθιεζίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Ηεξφ Λαφ Θνηκήζεσο Θενηφθνπ θαη ηξία ιατθά κέιε. Σξέε γξακκαηέα ηεο Γηνίθεζεο εθηειεί δεκνηηθφο ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ηαιπζνχ. Ν νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π γίλεηαη θάζε δχν θαη κηζφ (2,5) ρξφληα κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Γεκνηηθψλ αξρψλ γηα ηελ πξψηε ζεηεία θαη έλα κήλα πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνχκελνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κε ηελ πξνψζεζε γηα έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ απνθάζεσλ απφ ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΣΟΉΠΔΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 293 Άξζξν 11 ν Ζ βεβαίσζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεσο ηνπ θνηκεηεξίνπ, ησλ εγθαηαζηάζεσο ηνπ, ηνπ Ηεξνχ Λανχ θαη ησλ άιισλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ξπζκίδνληαη ζηνλ «πεξί θσδηθνπνίεζεο εηο εληαίν θείκελν λφκν ησλ πεξί εζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ δηαηάμεσλ» θαη ε είζπξαμε ηνπο ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γεκνηηθήο Λνκνζεζίαο πεξί βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ησλ Γεκνηηθψλ πξνζφδσλ. Α) Απφ θεδείεο Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θεδεηψλ θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ησλ ζαξάληα (40) επξψ. Ρν πνζφ απηφ ζα εηζπξάηηεηαη απφ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη ζα εθδίδεηαη άκεζα απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πνζνχ. Β) Απφ άλακκα ειεθηξηθψλ θαλδειηψλ Ρν άλακκα ησλ ειεθηξηθψλ θαλδειηψλ ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο. Γ) Απφ άδεηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ Δηήζηα άδεηα εθηέιεζεο καξκαξνθαηαζθεπψλ πεληαθφζηα (500) επξψ. Θαηαζθεπή καξκάξηλνπ κλεκείνπ πελήληα (50) επξψ αλά κλεκείν Άξζξν 12 ν Ζ ππεξεζία ηνπ θνηκεηεξίνπ κε εηδηθφ ζπλεξγείν εξγαηνηερληηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Γλζε Ρ.

5 ηνπ Γήκνπ καο, έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε νκνηφκνξθεο εθηέιεζεο έξγσλ θαηαζθεπήο ησλ πξφρεηξσλ κλεκείσλ. Νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ην αληίηηκν ηεο δαπάλεο ζχκθσλα κε ην θνζηνιφγην ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. Ζ εθηέιεζε δηαθνζκεηηθψλ εξγαζηψλ επί ησλ ηάθσλ επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ άδεηαο ηεο Γηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ. Ρν θφζηνο εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε πηζαλψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ηελ έρεη απνθιεηζηηθά ν ηερλίηεο καξκάξσλ. Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ππνβάιινληαη: 1.Αίηεζε (ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ λεθξνηαθείνπ) 2.πεχζπλε δήισζε ηνπ Λφκνπ φηη ν δειψλ γλσξίδεη πσο ε δηάξθεηα ρξήζεσο ησλ ηάθσλ είλαη 10 ή 14 ρξφληα αληίζηνηρα. 3.Πρεδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη έγθξηζε απφ Ρ.. 4.Απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο δηθαηψκαηνο καξκαξνθαηαζθεχσλ. Κε επζχλε ηεο ππεξεζίαο ηνπ λεθξνηαθείνπ πξνσζείηαη ε δηαδηθαζία ζεψξεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ απφ ηελ Ρ.. Ρνπνζέηεζε γιαζηξψλ επηηξέπεηαη κφλν πάλσ ζηα κάξκαξα ηνπ εθάζηνηε κλήκαηνο. Κεηά ηελ αλαθνκηδή ηα πιηθά ησλ κλεκείσλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ πεξηέρνληαη ζηνλ Γήκν. Ρα πιηθά απηά κπνξνχλ λα αλαθαηληζζνχλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ κλεκείσλ απφξσλ δεκνηψλ ή θαη λα εθπνηνχληαη, ην δε πξντφλ ηεο εθπνίεζεο λα δηαηίζεηαη γηα ηελ ελίζρπζε απφξσλ νηθνγελεηψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο απφ ην θνηκεηήξην θαλελφο είδνπο πιηθνχ ή αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Άξζξν 13 ν Γηθαίσκα εηζφδνπ ζην λεθξνηαθείν γηα εθηέιεζε έξγσλ δηαθφζκεζεο ηάθσλ έρνπλ φινη νη ηερλίηεο επεμεξγαζίαο καξκάξσλ, νη νπνίνη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπο ζηελ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Γεκνηηθνχ Λεθξνηαθείνπ, απνθηνχλ εηδηθή άδεηα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, απζηεξήο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο. Ζ κε έθδνζε ησλ αλσηέξσ ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε εηζφδνπ ηνπο ζην Γεκνηηθφ Λεθξνηαθείν γηα εθηέιεζε έξγσλ. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ πνπ εξγάδεηαη ζην θνηκεηήξην δελ έρεη δηθαίσκα εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζε δεκφηε κε ακνηβή. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 294 Άξζξν 14 ν Ρα έζνδα ηνπ Ηεξνχ Λανχ απφ πξναηξεηηθέο εηζθνξέο, απφ δηάζεζε θεξηψλ, πεξηθνξάο δίζθσλ, θιπ παξαιακβάλνληαη θαη θαηακεηξνχληαη απφ ηελ Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ηεξνχ Λανχ Θνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ Ηαιπζνχ. Ρελ ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ έρεη ε Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή ζηελ ηδηνθηεζία ηεο νπνίαο αλήθεη ν ρψξνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δεισζεί φηη δελ κπνξεί λα ην ιεηηνπξγήζεη απηφ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζε ηδηψηε κε κίζζσζε θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Λφκν θαη εάλ απηφ δελ θαηαζηεί εθηθηφ κε παξαρψξεζε ζηελ ΓΔΟΚΑΔ ε νπνία απφ ηα έζνδα ηνπ θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαζαξηφηεηα, ηελ απνςίισζε θαη ην βάςηκν ηνπ θνηκεηεξίνπ. Ζ βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ ηνπ θνηκεηεξίνπ ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Λνκνζεζίαο «πεξί βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο δεκνηηθψλ εζφδσλ» απφ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Γηθαίσκα ηαθήο ζα έρνπλ απνθιεηζηηθά νη δεκφηεο, νη θάηνηθνη Ηαιπζνχ θαη νη ζπγγελείο ηνπο κέρξη Α βαζκνχ. Ρα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα ηνπ θνηκεηεξίνπ επηβάιινληαη βάζε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Β.Γ. 24/ «πεξί πξνζφδσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη βάζε ηνπ Λ.Γ. 318/69 «πεξί βεβαηψζεσλ θαη εηζπξάμεσλ ησλ εζφδσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη ησλ άξζξσλ 3-5 ηνπ Β.Γ. 17/ «πεξί νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη δηαηίζεληαη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θνηκεηεξίνπ. Άξζξν 15 ν Ζ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα αιιά θαη κε εηδηθφ θαλνληζκφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Ππκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο. Ρν θνηκεηήξην ιεηηνπξγεί φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο γηα επίζθεςε θνηλνχ.

6 Γηα ηνπο κήλεο Λνέκβξην, Γεθέκβξην, Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην, απφ ηηο 8:00 πκ έσο ηηο 5:00 κκ Γηα ηνπο κήλεο Πεπηέκβξην, Νθηψβξην, Κάξηην θαη Απξίιην απφ ηηο 8:00 πκ έσο ηηο 5:30 κκ Γηα ηνπο κήλεο Κάην, Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην απφ ηηο 8:00 πκ έσο ηηο 7:00 κκ ή ρεηκεξηλφ σξάξην 6,5 πκ 5,5 κκ ζεξηλφ σξάξην 6,5 πκ 8,5 κκ Νη θεδείεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή Νη ηειεηέο θεδεηψλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη σο εμήο: Ζ πξψηε ζηηο 11:00 πκ, ε δεχηεξε ζηηο 12:30 κκ, ε ηξίηε ζηηο 14:00 Α) γηα ηνλ ρεηκψλα ε ηέηαξηε ζηηο 15:00 θηι Β) γηα ην θαινθαίξη ε ηέηαξηε ζηηο 17:00 θηι Ν θαζνξηζκφο ηέιεζεο ηνπ σξαξίνπ ηεο εθάζηνηε θεδείαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ππεξεζία ηνπ θνηκεηεξίνπ. Ζ ελεκέξσζε γηα ηηο θεδείεο ηεο εθάζηνηε εκέξαο ζα γίλνληαη έσο ηηο 9 πκ απηήο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη θεδείεο ηελ επφκελε εκέξα. Ζ ηαθή ησλ λεθξψλ επηηξέπεηαη κεηά απφ δψδεθα (12) ψξεο απφ ηελ λφκηκε πηζηνπνίεζε ηνπ ζαλάηνπ θαη ζε πεξίπησζε λεθξνηνκήο ακέζσο κεηά απφ απηή. Πε ψξεο πνπ δελ ιεηηνπξγεί ην θνηκεηήξην απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε νπνηνλδήπνηε. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην θνηκεηήξην αηφκσλ πνπ ζπλνδεχνπλ δψα, φπσο θαη ε παξνπζία αδέζπνησλ, ηα νπνία πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θχιαθα ηνπ θνηκεηεξίνπ. Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία θαη ε ζηάζκεπζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ θνηκεηεξίνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαπήξσλ θαη εθείλσλ πνπ γηα ιφγνπο πγείαο δελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ κε άιιν ηξφπν. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη ε παξακνλή εξγαδνκέλσλ θαη κε θαηά ηηο ψξεο πνπ είλαη θιεηζηφ. Απαγνξεχεηαη θάζε θαηαζθεπή (βξχζε, παγθάθηα θιπ) ή θχηεπζε δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ, δηαθνξεηηθά ζα απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ ζπγγελή κε επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηνλ Γήκν θαη ην θφζηνο ζα θαηαινγίδεηαη ζηνλ ζπγγελή ηνπ λεθξνχ, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Ρελ Ξξσηνρξνληά, ηα Θενθάλεηα, ηελ Θαζαξή Γεπηέξα, ην Ξάζρα, ηνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο, ηνλ Γεθαπεληαχγνπζην, ηα Σξηζηνχγελλα, ζηηο αξγίεο ηεο δεχηεξεο εκέξαο ησλ Σξηζηνπγέλλσλ θαη Ξάζρα, ηεο Ξξσηνκαγηάο θαη ησλ Δζληθψλ Δνξηψλ 25 εο Καξηίνπ θαη 28 εο Νθησβξίνπ δελ ζα ηεινχληαη θεδείεο. Δπηπξφζζεηα θεδείεο δελ ζα ηεινχληαη θαη θαηά ηηο επίζεκεο ηνπηθέο ενξηέο. Άξζξν 16 ν Ξεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Ηαιπζνχ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο. Άξζξν 17 ν Ν παξψλ ηξνπνπνηεκέλνο ζε άξζξα θαλνληζκφο ηζρχεη απφ ηελ ςήθηζε ηνπ θαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Οφδνπ. Απφ ηε έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελνο θαη θάζε απφθαζε πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε απηφλ. Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ, κέρξη λα εθδνζεί λέα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα πνζά πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηα θάζε είδνπο πξνβιεπφκελα ηέιε ή δηθαηψκαηα κε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο. ΔΗΓΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΘΝΗΚΖΡΖΟΗΝ 295 Άξζξν 1 ν Ζ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ: 1.Θαηαζθεπή πξφρεηξσλ ηάθσλ 2.Ρνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ θαλδειηψλ 3.Ιεηηνπξγία θπιηθείνπ. Δλψ θξνληίδεη παξάιιεια γηα ηελ: Α) Ππληήξεζε ηνπ Ηεξνχ Λανχ θαη ησλ θηηζκάησλ ηνπ θνηκεηεξίνπ Β) Ρελ πεξηπνίεζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ αθάιππησλ ρψξσλ ηνπ θνηκεηεξίνπ. Γ) Ρελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ Γ) Ρελ ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο, φκβξησλ πδάησλ, χδξεπζεο θαη άξδεπζεο θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνινγηθνχ δηθηχνπ. Γηα ηελ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεξνχληαη ηα παξαθάησ βηβιία: 1) Βηβιίν ελεξγνχκελσλ εληαθηαζκψλ 2) Βηβιίν αιθαβεηηθνχ επξεηεξίνπ εληαθηαδνκέλσλ

7 3) Βηβιίν θπιαζζνκέλσλ ζην νζηενθπιάθην 4) Βηβιίν κεηξψνπ θαηαζθεπαζηψλ καξκαξνγιππηψλ πεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη θαλνληθή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ είλαη ν ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο θνηκεηεξίσλ. Γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ππεξεζίεο ηνπ λεθξνηαθείνπ ζπλίζηαηαη εηδηθφ ζπλεξγείν πξνζσπηθνχ απφ 7 άηνκα. Έλαο (1) Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο Έλαο (1) Δπφπηεο θαζαξηφηεηαο Κία (1) Θαζαξίζηξηα Έλαο (1) Λεθξνζάθηεο Έλαο (1) Ζιεθηξνιφγνο Γχν (2) Φχιαθεο (πξσηλφο απνγεπκαηηλφο) ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Άξζξν 2 ν Γηνηθεηηθόο πάιιεινο: Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε, εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ. Φξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Λφκσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γεκάξρνπ ή θάζε άιιεο αξκφδηαο αξρήο. Ππληνλίδεη θαη θαηαλέκεη ηελ εξγαζία ζηνπο εξγάηεο ηαθήο θαη θαζαξηφηεηαο θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θνηκεηεξίνπ. Ρεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ θνηκεηεξίνπ, θαζψο θαη φια ηα θαηά πεξίπησζε βηβιία. Ρεξεί βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη ειέγρεη ηελ θαλνληθή άθημε θαη αλαρψξεζε απηνχ, ζπληάζζνληαο δεθαπελζήκεξεο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο νθείιεη λα απνζηείιεη έγθαηξα ζην γξαθείν κηζζνδνζίαο. Πε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ππνρξενχηαη ζηελ απζεκεξφλ ελεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ζηνλ δηεπζπληή. Δπίζεο ειέγρεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηάθσλ ππνρξεψλνληαο ηνπο λα ηεξνχλ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. πνρξενχηαη γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θνηκεηεξίνπ. Δπόπηεο Θαζαξηόηεηαο: Δπηβιέπεη ην πξνζσπηθφ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη εηζεγείηαη ζηνλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν ηελ ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ν δε δηνηθεηηθφο ππάιιεινο εηζεγείηαη ζηελ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ θνηκεηεξίνπ. Θαζαξίζηξηα: Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα ηνπ Ηεξνχ Λανχ θαη ησλ ινηπψλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηε ππεξεζία ηνπ θνηκεηεξίνπ. Λεθξνζάθηεο: Δίλαη ππεχζπλνο γηα ην άλνηγκα ησλ ηάθσλ θαη ηελ δηαδηθαζία ηαθήο ησλ λεθξψλ, γηα ηελ απνςίισζε ησλ κλεκείσλ, γηα ηελ εθηαθή θαη θαζάξηζκα ησλ νζηψλ θαη ηελ θχιαμε ηνπο ζην νζηενθπιάθην. Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ λεθξνχ επί ηνπ κλήκαηνο ζα εθηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ απηφλ. Θακία θεδεία δελ ζα γίλεηαη εάλ δελ ζπλνδεχεηαη ν λεθξφο κε αληίζηνηρν έγγξαθν ηνπ ιεμηαξρείνπ ηνπ Γήκνπ θαη ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο εθάζηνηε θεδείαο ζε ππάιιειν καο ζην θνηκεηήξην. Φύιαθεο: Θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θχιαμεο ηνπ δεκνηηθνχ θνηκεηεξίνπ. Δθηεινχλ ηηο εληνιέο ηνπ δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ ή ηνπ επφπηε θαζαξηφηεηαο. Ρεξνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ Ζιεθηξνιόγνο: Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ δηθηχνπ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ θνηκεηεξίνπ. Δθηειεί ζπλδέζεηο ησλ ηάθσλ κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηνπ θνηκεηεξίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξηθνχ θαλδειηνχ ( χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δεκφηε ζηελ ππεξεζία ηνπ θνηκεηεξίνπ) θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Θαζήθνληα Δπαγγεικαηηώλ Θαηαζθεπαζηέο Γηαθνζκεηηθώλ έξγσλ: Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσληψλ κε ηνπο δεκφηεο. Φξνληίδνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα κε δεκηνπξγνχλ θαηαζηξνθέο ή δεκηέο, ππνρξενχηαη δε ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ ελαπφζεζε πιηθψλ. Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη λα ζέβνληαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ, δηαθνξεηηθά ζα αλαθαινχληαη νη άδεηεο πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ εληφο ηνπ θνηκεηεξίνπ. Νη άδεηεο είλαη απζηεξά εηήζηαο δηάξθεηαο θαη ρνξεγνχληαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ (καξκάξνπ) ζα γίλεηαη απηνςία απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο ρνξεγνχκελεο άδεηαο. 296

8 Ζ ρνξήγεζε άδεηαο εηζφδνπ γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ θνηκεηεξίνπ. Κε αίηεζε ηνπ ζπλππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ φηη είλαη καξκαξνγιχπηεο. Ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην βηβιίν κεηξψνπ θαηαζθεπαζηψλ καξκαξνγιππηψλ. Θάζε ρξφλν θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ν πίλαθαο θαη ην κεηξψν θαηαζθεπαζηψλ ζα αλαζεσξείηαη ή ζα ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο, κε κέξηκλα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ θνηκεηεξίνπ. Όιεο νη ηδησηηθέο εξγαζίεο εθηεινχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο ππεξεζίαο. Απαγνξεχεηαη θάζε ελέξγεηα καξκαξνγιππηψλ νη νπνίνη εθηεινχλ έξγα ζην θνηκεηήξην πνπ απνβιέπεη θαη θαηαηείλεη εκθαλψο θαη έθδεια ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ ζην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ Ξνιχ δε πεξηζζφηεξν ζε δηαηάξαμε ηεο επηαμίαο θαη ηεο θνζκηφηεηαο ζην ρψξν απηψλ ιφγσ επαγγεικαηηθνχ αληαγσληζκνχ ή δηαπξαγκαηεχζεσλ κε πειάηεο. Πε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ θνηκεηεξίνπ, νη καξκαξνγιχπηεο θαη νη ππάιιεινη απηψλ ζα απνθιείνληαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ γηα νξηζκέλν ρξφλν ή γηα πάληνηε, νπφηε δελ ζα δηθαηνχηαη πιένλ λα εηζέξρνληαη ζην θνηκεηήξην γηα θαηαζθεπή κλεκείσλ θιπ. Νη θαηαζθεπαζηέο κλεκείσλ ζα εξγάδνληαη ηηο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο Πάββαην θαη απφ ψξα 7,30 έσο 15,00 εθηφο Θπξηαθήο θαη αξγηψλ θαη ζα δειψλνπλ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ θνηκεηεξίνπ θαζεκεξηλά ζε πνηνπο ηάθνπο ζα εξγαζζνχλ. Ιφγν απνβνιήο απφ ην θνηκεηήξην δχλαηαη λα ζπληζηά ε ηνπνζέηεζε κλεκείνπ δηαθνξεηηθνχ απφ απηφ πνπ νξίδεη ν παξψλ θαλνληζκφο θαη γεληθά θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, ε νπνία είλαη εηήζηα, θαηαβάιιεηαη ηέινο ηξηαθνζίσλ (300) επξψ θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο. Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν δελ έρεη άδεηα εηζφδνπ. Ρα πνζά απηά θαηαβάιινληαη απφ ηνπο εξγνιάβνπο ή θαηαζθεπαζηέο ηάθσλ θαη απνηεινχλ δηθή ηνπο ππνρξέσζε έλαληη ηνπ Γήκνπ, κε θαλέλα ηξφπν δε, δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο δαπάλεο πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ν ελδηαθεξφκελνο ζπγγελήο. Απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή θαη ηνπνζέηεζε αθαηέξγαζησλ πιηθψλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο εληφο ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη ε επεμεξγαζία ή πξνπαξαζθεπή απηψλ εληφο ησλ δηαδξφκσλ ηνπ θνηκεηεξίνπ. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε απφ κέξνπο ηνπο ρξεζηκνπνίεζε ρψξνπ ηνπ θνηκεηεξίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιηθψλ ή γηα ηελ απφξξηςε άρξεζησλ πιηθψλ, νχηε πξνζσξηλά. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηαπξψλ, αλδξηάλησλ, πιαθψλ αλαγξαθήο νλνκάησλ θαη ελ γέλεη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο. Νη εξγνιάβνη ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάδνπλ κλεκεία ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ. Θάζε θαηαζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη ζε ηάθν θαη δελ πιεξνί ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο αθαηξείηαη κε επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αλ απηφ δελ γίλεη αθαηξείηαη απφ ηνλ Γήκν θαη ην θφζηνο θαηαινγίδεηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ θνηκεηεξίνπ ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο νκνηφκνξθεο εθηέιεζεο έξγσλ θαη θαηαζθεπήο ηάθσλ θαη πξφρεηξσλ κλεκείσλ. Κε επζχλε ηεο επηηξνπήο θνηκεηεξίνπ εμαζθαιίδεηαη ε πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζεψξεζεο απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδίνπ. Άξζξν 3 ν Ζ ηζρχο ηνπ εηδηθνχ απηνχ θαλνληζκνχ ηζρχεη ακέζσο κεηά απφ ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ. Απφ ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελνο θαη θάζε απφθαζε πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε απηφλ. Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ηα πνζά πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο γηα ηα θάζε είδνπο πξνβιεπφκελα ηέιε ή δηθαηψκαηα, κέρξη λα εθδνζεί λέα απφθαζε. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ παξφληα εηδηθφ θαλνληζκφ, απνθαζίδεη ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ. Ξ ί λ α θ α ο Αλαπξνζαξκνγήο ηειψλ θαη δηθαησκάησλ ζην Γεκνηηθφ Θνηκεηήξην Ηαιπζνχ. 1.Γηθαίσκα ηαθήο 40 επξψ 2.Γηθαίσκα παξάηαζεο ζε ηάθνπο 10εηνχο ηαθήο 1 έηνο παξάηαζε 45 επξψ 3. ««««««2 έηε «75 επξψ 4. ««««««3 ««105 επξψ 5. ««««««4 ««155 επξψ Απφ ην πέκπην έηνο θαη άλσ ην δηθαίσκα πξνζαπμεκέλν θαηά 50% αλά έηνο 6.Δθηαθή κε δηαηαγή Δηζαγγειέα θαηφπηλ αηηήζεσο ζπγγελψλ 7.Γηθαίσκα ρξήζεο νζηενθπιαθίνπ εθάπαμ-10εηία 150 επξψ 200 επξψ 297

9 8. «««κεηά ηελ 10εηία αλά έηνο 20 επξψ 9.Γηθαίσκα εηζφδνπ γηα έξγα δηαθφζκεζεο ζε εξγαηνηερλίηεο εηήζηα 500 επξψ 10. Δθηαθέο κεηά απφ αίηεκα ηδηψηε κία (1) εθηαθή 30 επξψ 11. «««««δχν (2) εθηαθέο 45 επξψ 12. «««««ηξείο (3) εθηαθέο 60 επξψ Απνςίισζε θαη εθηαθή 45 επξψ Γηθαίσκα πιχζεο νζηψλ 50 επξψ Άδεηα γηα θαηαζθεπή θάζε κλήκαηνο 50 επξψ Αξ. απνθ. 126/ ΑΓΑ: ΤΥΤΦΥ1Ο-0ΣΓ Ξεξίιεςε Έγθξηζε ηεο ππ αξηζ. 335/2014 απόθαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Οόδνπ γηα Έγθξηζε Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο Ππζηήκαηνο Θνηλνρξήζησλ Ξνδειάησλ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ θαη έγθξηζε ρσξνζέηεζεο ζηαζκώλ θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ. Ν Ξξφεδξνο θ. Π. Γηαθνζηακαηίνπ έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γλζεο Κεζαησληθήο πφιεο πνπ αθνξά ζην ζέκα ε νπνία έρεη σο αθνινχζσο: Θέκα: «Έγθξηζε ή κε ηνπ Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο Ππζηήκαηνο Θνηλνρξήζησλ Ξνδειάησλ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ θαη ηεο ρσξνζέηεζεο ζηαζκώλ θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ. Ρν έξγν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Ξ. «Θξήηε θαη Λήζνη Αηγαίνπ » αθνξά πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ ζηελ πφιε ηεο Οφδνπ. Ππγθεθξηκέλα ζα εγθαηαζηαζνχλ 5 ζηαζκνί θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζα έρεη 16 ζέζεηο ζηαζκεχζεηο θαη 10 πνδήιαηα, θαη ζα βξίζθνληαη ζηηο εμήο ζέζεηο: 1. Ξεδφδξνκνο Γεκ. Θέκειε ( Mac Donalds ) 2. Ξχιε Αγ. Αζαλαζίνπ ( San Francisco ) 3. Ξιαηεία Αγ. Ληθνιάνπ 4. Ξιαηεία Γεκαξρείνπ 5. Ξιαηεία Πχκεο φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην Ρν έξγν ην νπνίν αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ, πινπνηείηαη απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία Cyclopolis Δ.Ξ.Δ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΘΞΝΡΑ θαη επηπιένλ σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3614/2007, ηε ζχκβαζε πινπνίεζεο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Πχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκφ 2/74471/ ζχκβαζε θαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαηψζεσο ησλ εξγαζηψλ είλαη έμε (6) εκεξνινγηαθνί κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ήηνη ζηηο Κεηά ηα παξαπάλσ δεηείηαη: Ζ έγθξηζε ή κε ηνπ ζπλεκκέλνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο «θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ», φπσο επίζεο θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ ζηαζκψλ ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα. Πηε ζπλέρεηα έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηελ Δπηηξνπήο ηελ ππ αξηζ. 335/2014 απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Οφδνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο Ππζηήκαηνο Θνηλνρξήζησλ Ξνδειάησλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη ηεο ρσξνζέηεζεο ζηαζκψλ ηνπο θαη θάιεζε ηα κέιε λα ππνβάινπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Πηηο νπνίεο απάληεζαλ ν Γληήο ηεο Γλζεο Κεζαησληθήο πφιεο θ Ιακπξίδεο ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ηνλ Κεραληθφ ηεο ίδηαο πεξεζίαο θ. Θαληή. Θαηφπηλ Ν Ξξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα εγθξίλνπλ ηελ ππ αξηζ. 335/2014 απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Οφδνπ. Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο κεηά ηα αλσηέξσ, θαη έρνληαο ππόςε α)ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87 Α / ) πεξί Αξκνδηνηήησλ Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο, 298

10 Απνθαζίδεη νκόθσλα Ρελ έγθξηζε ηεο ππ αξηζ. 335/2014 απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Οφδνπ θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην: Α) Ρελ έγθξηζε ηνπ Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο Ππζηήκαηνο Θνηλνρξήζησλ Ξνδειάησλ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ πνπ έρεη σο θάησζη: «ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΞΝΓΖΙΑΡΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΟΝΓΝ» Α. ΓΔΛΗΘΑ Πηηο κε ηo ππ. αξηζκ. 991 έγγξαθν δηαηππψζεθε ε ζχκθσλε γλψκε απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ πνδειάησλ ζηελ πφιε ηεο Οφδνπ», ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ » Πε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο πξνθήξπμε αλνηθηφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ αξηζκ. 255/2013 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Mεηά ηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, ηελ ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη ηεο Cyclopolis ΔΞΔ ε ππ αξηζκ. 2/74471 ζχκβαζε κε ηνπο εηδηθφηεξνπο πεξηγξαθφκελνπο ζε απηήλ φξνπο. Β. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΝΟΗΠΚΝΗ i. Ωο «Πύζηεκα Θνηλνρξήζησλ Ξνδειάησλ (ΠΘΞ)» λνείηαη ην πινπνηνχκελν απφ ην Γήκν Οφδνπ απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ κε δπλαηφηεηα βξαρπρξφληαο ελνηθίαζεο πνδειάησλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ. ii. Ωο «Ξνδήιαην» λνείηαη ην πνδήιαην κε αινπκηλέλην ζθειεηφ, εηδηθφ αληηθιεπηηθφ θαη αληηβαλδαιηζηηθφ ζρεδηαζκφ, πνπ θέξεη ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη εηδηθφ αξηζκφ «ηαπηνπνίεζεο». iii. Ωο «Πηαζκόο» λνείηαη ν ζηαζκφο ησλ πνδειάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ζέζεηο ππνδνρήο / θιεηδψκαηνο. iv. Ωο «Θέζε θιεηδώκαηνο» λνείηαη ε ζέζε ηνπ Πηαζκνχ, ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη θαη αζθαιίδεηαη ην Ξνδήιαην. v. Ωο «Θηόζθη» λνείηαη ην επξηζθφκελν ζην θάζε Πηαζκφ ειεθηξνληθφ κεράλεκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΘΞ. vi. Ωο «Ξεξηζηαζηαθόο Σξήζηεο» λνείηαη θάζε Σξήζηεο ηνπ ΠΘΞ πνπ έρεη εγγξαθεί θαη ρξεζηκνπνηεί ην ΠΘΞ γηα δηάζηεκα απφ 1 κέξα έσο 1 εβδνκάδα. vii. Ωο «Κέινο» λνείηαη θάζε Σξήζηεο ηνπ ΠΘΞ πνπ έρεη εγγξαθεί θαη ρξεζηκνπνηεί ην ΠΘΞ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηεο 1 εβδνκάδαο. viii. ix. Ωο «Σξήζηεο» λνείηαη θάζε «Κέινο» θαη θάζε «Ξεξηζηαζηαθφο Σξήζηεο». Ωο «Ππλδξνκή» λνείηαη ε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία ή εηήζηα ζπλδξνκή πνπ πξέπεη λα έρεη ν Σξήζηεο γηα λα είλαη δπλαηή ε εθ κέξνπο ηνπ ρξήζε ηνπ Ππζηήκαηνο. x. Ωο «Ρέινο ρξήζεο» λνείηαη ην αληάιιαγκα πνπ θαηαβάιιεη ν Σξήζηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ΠΘΞ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην. 299

11 xi. Ωο «Ζιεθηξνληθό Ξνξηνθόιη» λνείηαη ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν θάζε Κέινπο πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα πιεξσκέο δηαδξνκψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηε δσξεάλ δηάξθεηα (αθνξά κφλν ζηα Κέιε). xii. Ωο «Θάξηα Ξιεξσκήο» λνείηαη ε ηξαπεδηθή θάξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Σξήζηεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Πχζηεκα εθφζνλ αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο κε ηξαπεδηθή θάξηα -, θαζψο θαη γηα ην γέκηζκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ πνξηνθνιηνχ. Γ. ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ Πην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο ππ αξηζκ. πξση / ζπκβάζεσο, ν Γήκνο Οφδνπ έρεη πξνκεζεπηεί εμήληα (60) πνδήιαηα θαη έρεη εγθαηαζηήζεη πέληε Πηαζκνχο πνδειάησλ. Θάζε Πηαζκφο πεξηιακβάλεη θαηά κέζν φξν δέθα έμη (16) ζέζεηο ππνδνρήο / θιεηδψκαηνο πνδειάηνπ θαη έλα ειεθηξνληθφ θηφζθη, απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθεί, θάζε Σξήζηεο - ζπλδξνκεηήο, κεηά ηελ «ηαπηνπνίεζή» ηνπ, κπνξεί λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην Πχζηεκα (ζέζεηο Πηαζκψλ, δηαζεζηκφηεηα πνδειάησλ, νδεγίεο ρξήζεο θ.ιπ.), λα παξαιακβάλεη ή λα επηζηξέθεη έλα πνδήιαην, λα αλαλεψλεη ηε ζπλδξνκή ηνπ ή λα γεκίδεη ην ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη ηνπ. Κφλν νη εγγεγξακκέλνη Σξήζηεο (ζπλδξνκεηέο) ηνπ Ππζηήκαηνο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεσο πνδειάηνπ, ην νπνίν θαη κπνξνχλ λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο έσο 24 ζπλερφκελεο ψξεο («Κέγηζηε Ξεξίνδνο Σξήζεο»). Ζ δηάξθεηα θάζε «Γηαδξνκήο» θαζνξίδεη θαη ην νθεηιφκελν ηέινο ρξήζεο. Νη εηδηθφηεξνη φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: Γ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΠΡΝ ΠΘΞ 1) Πην ΠΘΞ κπνξεί λα εγγξαθεί σο ρξήζηεο νπνηνζδήπνηε πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Έρεη ειηθία 18 εηψλ θαη άλσ. Ππκπιεξψζεη ηε θφξκα εγγξαθήο ζην ζχζηεκα. Δπηιέμεη πξφγξακκα ρξήζεο. Θαηαβάιεη, φπνπ πξνβιέπεηαη, ην πξνβιεπφκελν ζπλδξνκεηηθφ ηέινο ρξήζεο (αλάινγα κε ην πξφγξακκα ρξήζεο πνπ ζα επηιέμεη) Απνδερζεί αλεπηθπιάθησο ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 2) Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δχν ηξφπνπο: είηε απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ππζηήκαηνο (rhodes.cyclopolis.gr) είηε απεπζείαο απφ ην θηφζθη. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε ρξήζε ηξαπεδηθήο θάξηαο (ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο). Δηδηθφηεξα: Ν Σξήζηεο εγγξάθεηαη ειεθηξνληθά απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (θαη ζηα ειεθηξνληθά Θηφζθηα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο Πηαζκνχο), παξέρνληαο ηα ζηνηρεία ηεο ηξαπεδηθήο ηνπ θάξηαο («θάξηα πιεξσκήο») θαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα εγγξαθήο ζην Πχζηεκα, ζηελ ειεθηξνληθή 300

12 δηεχζπλζε: rhodes.cyclopolis.gr. Πηε δηεχζπλζε απηή, ν Σξήζηεο αγνξάδεη ηε ζπλδξνκή ηνπ κε ρξέσζε ηεο ηξαπεδηθήο ηνπ θάξηαο, ελψ απηφκαηα γεκίδεηαη θαη ην ειεθηξνληθφ ηνπ πνξηνθφιη. 3) Θαηά ηελ εγγξαθή ν Σξήζηεο θαζνξίδεη ην «φλνκα ρξήζηε» πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί (CycloName) θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ (CycloPIN). Ν Σξήζηεο πνπ είλαη Κέινο, δειαδή εγγξάθεηαη ζην Πχζηεκα γηα ρξήζε δηαζηήκαηνο κεγαιχηεξνπ ηεο 1 εβδνκάδαο (εηήζηα ζπλδξνκή) κπνξεί λα αηηεζεί ηελ έθδνζε ζπλδξνκεηηθήο θάξηαο, ηελ νπνία παξαιακβάλεη απφ ηνλ Γήκν ή ηαρπδξνκηθά. Ζ CycloCard ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ CycloName ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ην CycloPIN. Ρν CycloName / CycloCard θαη ην CycloPIN απνηεινχλ ηελ «ηαπηφηεηα» θάζε Xξήζηε. Ζ «ηαπηφηεηα» απηή είλαη πξνζσπηθή, δειαδή ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Xξήζηε, παξακέλεη ελεξγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ επηιερζέληνο πξνγξάκκαηνο ρξήζεσο, ελψ αλήθεη εζαεί ζην Γήκν Οφδνπ. Δ. ΠΛΓΟΝΚΖΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ 1) Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ν Σξήζηεο (πιελ ησλ απφξσλ) επηιέγεη ππνρξεσηηθά θάπνην απφ ηα αθφινπζα ζπλδξνκεηηθά πξνγξάκκαηα ρξήζεσο: Ζκεξήζην (24 ώξεο) κε δχν (2) ψξεο δσξεάλ ρξήζε αλά δηαδξνκή. Ζκεξήζην απεξηόξηζην κε δσξεάλ ρξήζε γηα 24 ψξεο Δβδνκαδηαίν (7 εκέξεο) κε δχν (2) ψξεο δσξεάλ ρξήζε αλά δηαδξνκή. Κεληαίν (30 εκέξεο) κε δχν (2) ψξεο δσξεάλ ρξήζε αλά δηαδξνκή Δηήζην (365 εκέξεο) κε δχν (2) ψξεο δσξεάλ ρξήζε αλά δηαδξνκή. Θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξήζεο, ν Σξήζηεο έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ φζεο θνξέο επηζπκεί, αξθεί λα κελ ππεξβαίλεη ηε «Κέγηζηε Ξεξίνδν Σξήζεο» πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. Δπίζεο, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξήζεο μεθηλά κε ηελ πιεξσκή ηνπ θαη ιήγεη απηνκάησο κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηνπ. Αιιαγή πξνγξάκκαηνο ρξήζεο είλαη δπλαηή κφλν κε ηε ιήμε ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο. Κφλν νη Σξήζηεο ηνπ Ππζηήκαηνο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεσο πνδειάηνπ, ην νπνίν θαη κπνξνχλ λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο έσο 24 ζπλερφκελεο ψξεο («Κέγηζηε Ξεξίνδνο Σξήζεο»). Πε πεξίπησζε πνπ ην πνδήιαην δελ έρεη επηζηξαθεί εληφο ηεο Κέγηζηεο Ξεξηφδνπ Σξήζεο επηβάιινληαη ρξεψζεηο θαζπζηεξεκέλεο επηζηξνθήο ή νξηζηηθήο απψιεηαο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Νκνίσο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πνδήιαην επηζηξαθεί κε δεκηέο πέξαλ απηψλ πνπ νθείινληαη ζε θπζηνινγηθή θζνξά ή ρξήζε ηνπ, επηβάιινληαη ρξεψζεηο δεκίαο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 2) Ρν θφζηνο ησλ ζπλδξνκεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: ΠΛΓΟΝΚΖΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Ξεξίνδνο Σξέσζε ( ) 301

13 Ζκεξήζηα Ζκεξήζηα απεξηφξηζηε Δβδνκαδηαία Κεληαία Δηήζηα Διάρηζηε Ξίζησζε Ζιεθηξνληθνχ Ξνξηνθνιηνχ 1,00 (πεξηιακβάλεη θαη 1,00 πίζησζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ξνξηνθνιηνχ γηα δηαδξνκέο) 3,00 3,00 (πεξηιακβάλεη θαη 1,00 πίζησζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ξνξηνθνιηνχ γηα δηαδξνκέο) 5,00 (πεξηιακβάλεη θαη 2,00 πίζησζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ξνξηνθνιηνχ γηα δηαδξνκέο) 29,00 (πεξηιακβάλεη θαη 3,00 πίζησζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ξνξηνθνιηνχ γηα δηαδξνκέο) 1,00 3) Ζ πιεξσκή ηνπ ζπλδξνκεηηθνχ ηέινπο ρξήζεσο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ Σξήζηε ζην Πχζηεκα, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν Γ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. Κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπλδξνκεηηθνχ ρξφλνπ, ν Σξήζηεο κπνξεί λα αλαλεψζεη ηε ζπλδξνκή κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ εγγξαθή ζην Πχζηεκα ΠΡ. ΡΔΙΖ ΣΟΖΠΔΥΠ 1) Θάζε θνξά πνπ ν Σξήζηεο μεθιεηδψλεη έλα πνδήιαην απφ ην Πηαζκφ ελεξγνπνηείηαη κία «Γηαδξνκή», ε νπνία νινθιεξψλεηαη φηαλ ην πνδήιαην επηζηξαθεί θαη θιεηδψζεη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θιεηδψκαηνο ζε νπνηνλδήπνηε Πηαζκφ. Ζ δηάξθεηα θάζε «Γηαδξνκήο» θαζνξίδεη θαη ην νθεηιφκελν ηέινο ρξήζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάξθεηαο θάζε «Γηαδξνκήο» ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ππφςε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Πχζηεκα. Όινη αλεμαηξέησο νη Σξήζηεο (ζπλδξνκεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Πχζηεκα) ιακβάλνπλ δχν (2) ψξεο (120 ιεπηά) δσξεάλ ρξήζε αλά δηαδξνκή. Αλ ζεκεησζεί ππέξβαζε ησλ δσξεάλ ιεπηψλ ρξήζεσο, επηβάιιεηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ρξέσζε. 2) Ρν θφζηνο ησλ «Γηαδξνκψλ» θαζνξίδεηαη σο εμήο: Γηαδξνκέο Γηάξθεηα Σξέσζε ( ) Έσο 120 ιεπηά Γσξεάλ Αλά επηπιένλ εκίσξν κεηά ηα πξψηα 120 0,50 Κέγηζηε Ζκεξήζηα Σξέσζε 20,00 3) Ζ πιεξσκή ηνπ θφζηνπο ηεο «Γηαδξνκήο» πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πνξηνθνιηνχ θάζε Σξήζηε. Ρν ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη «γεκίδεη» κέζσ ηεο «θάξηαο πιεξσκήο 302

14 πνξηνθφιη Ζ ρξέσζε γηα ηε «Γηαδξνκή» πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ην ειεθηξνληθφ Ε. ΙΝΗΞΔΠ ΣΟΔΥΠΔΗΠ 1) Δλδέρεηαη λα επηβιεζνχλ ζην Σξήζηε νη θάησζη ινηπέο ρξεψζεηο: Ινηπέο Σξεώζεηο Ξεξηγξαθή Σξέσζε ( ) Σξέσζε γηα θαζπζηεξεκέλε επηζηξνθή πνδειάηνπ (απφ ,00 ψξεο έσο 7 εκέξεο) Σξέσζε γηα νξηζηηθή απψιεηα ή επηζηξνθή πνδειάηνπ 250,00 πέξαλ ησλ 7 εκεξψλ Σξέσζε βιάβεο Αλαιφγσο ηεο βιάβεο κε αλψηαην φξην 250,00 Ζ ρξέσζε γηα θαζπζηεξεκέλε επηζηξνθή πνδειάηνπ θαζίζηαηαη πιεξσηέα κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ 24 σξψλ ή ησλ 7 εκεξψλ. Ζ ρξέσζε βιάβεο θαζίζηαηαη απαηηεηή κε ηε δηαπίζησζε ηνπ ζπκβάληνο 2) Νη παξαπάλσ ρξεψζεηο εηζπξάηηνληαη απφ ην Ζιεθηξνληθφ Ξνξηνθφιη ηνπ Σξήζηε, φηαλ θαηαζηνχλ πιεξσηέεο. Δάλ ε Θάξηα Ξιεξσκήο ηνπ Σξήζηε δελ δηαζέηεη επαξθέο πνζφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλσηέξσ ρξεψζεσλ, ν Σξήζηεο εγγξάθεηαη ζε ρξεκαηηθφ θαηάινγν θαη γηα ηελ είζπξαμε ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΘΔΓΔ). Ξαξάιιεια, κέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο, αλαζηέιιεηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ Ππζηήκαηνο. 3) Ηδίσο γηα ηελ πεξίπησζε βιάβεο πνδειάηνπ, ην θφζηνο πνπ θαηαινγίδεηαη ζηνλ Σξήζηε, κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, πξνθχπηεη απφ ηα εθάζηνηε παξαζηαηηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαη ηα απνδεηθηηθά φηη ε βιάβε ζπλέβε ελψ ν Σξήζηεο είρε ην Ξνδήιαην ζηελ θαηνρή ηνπ. Ζ. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΣΟΖΠΡΥΛ 1) Θάζε Σξήζηεο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα: Α. Ρν Cycloname (ή θαη Cyclocard) θαη CycloPIN πνπ ηνπ παξαρσξείηαη. Β. Θάζε Ξνδήιαην πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γ. Ό,ηη κεηαθέξεη κε ην Ξνδήιαην. Γ. Ρηο Σξεψζεηο πνπ ηνπ αλαινγνχλ. 303

15 2) Δλδέρεηαη λα δεηεζνχλ απφ ην Σξήζηε ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε Ξνδειάηνπ. Δθφζνλ ηνπ δεηεζνχλ, πξέπεη λα παξάζρεη: Α. Ρν φλνκα θαη ηε δηεχζπλζή ηνπ Β. Ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε δηαδξνκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην Ξνδήιαην θαη ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε. 3) Ξξηλ ηε ρξήζε Ξνδειάηνπ ν Σξήζηεο νθείιεη λα ειέγμεη πξνζεθηηθά ην Ξνδήιαην πνπ παίξλεη (ιάζηηρα, θξέλα, θψηα, ζέια, θνπδνχλη). Ηδίσο, νθείιεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ ηε ρξήζε ηνπ Ξνδειάηνπ, λα δνθηκάζεη θαη ηα δχν θξέλα θαη λα είλαη ζίγνπξνο φηη ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, θαζψο θαη φηη ηα ειαζηηθά είλαη θνπζθσκέλα. Αλ ην Ξνδήιαην παξνπζηάδεη πξφβιεκα, βιάβε ή δεκηά, ζα πξέπεη λα ην επηζηξέςεη εληφο 3 ιεπηψλ απφ ην μεθιείδσκά ηνπ, λα αλαθέξεη ηε βιάβε ζην ειεθηξνληθφ θηφζθη θαη λα μεθιεηδψζεη άιιν Ξνδήιαην, εθφζνλ ην επηζπκεί. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ 3 ιεπηψλ, ν Σξήζηεο ζεσξείηαη φηη έρεη απνδερζεί φηη ην Ξνδήιαην βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, είλαη δε πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά, αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζπκβεί ζηνλ ίδην ή/θαη ζε ηξίηνπο. 4) Ν Σξήζηεο ηνπ Ξνδειάηνπ νθείιεη: Η. Λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Όξνπο Σξήζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ, φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο θαη κε ηηο Νδεγίεο Σξήζεο ηνπ Ππζηήκαηνο, πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζην Θηφζθη θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: rhodes.cyclopolis.gr ΗΗ. Nα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ελδείμεηο ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ, ηα ζήκαηα ηεο Ρξνραίαο θαη ηνλ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο. ΗΗΗ. Λα ρξεζηκνπνηεί ην Ξνδήιαην κε ινγηθή, ζχλεζε θαη ππεπζπλφηεηα. ΗV. Λα θξνληίδεη ην Ξνδήιαην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ξεξηφδνπ Σξήζεο. V. Θαηά ηελ επηζηξνθή Ξνδήιαηνπ ζε Πηαζκφ, λα αζθαιίδεη ζσζηά ην Ξνδήιαην ζε δηαζέζηκε Θέζε Θιεηδψκαηνο VI.Λα επηζηξέθεη ην Ξνδήιαην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήηαλ φηαλ ην παξέιαβε (εθηφο ηπρφλ θπζηνινγηθήο θζνξάο θαη ρξήζεο) θαη VII. Λα θνξάεη πάληνηε θξάλνο. 5) Ν Σξήζηεο ηνπ Ξνδειάηνπ δελ επηηξέπεηαη: i. Λα ρξεζηκνπνηεί ην Ξνδήιαην γηα παξνρή ή ιεηηνπξγία ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξψλ ή άιιεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ii. Λα δψζεη, δαλείζεη ή πνπιήζεη Ξνδήιαην, Θάξηα Κέινπο ή Θσδηθφ ζε νπνηνλδήπνηε ή λα επηηξέςεη ζε νπνηνλδήπνηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Ξνδήιαην. iii. Λα πξνθαιέζεη βιάβε ή δεκηά ζε Ξνδήιαην, Πηαζκφ, Θέζε Θιεηδψκαηνο ή Θηφζθη ή ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν. iv. Λα θνξηψλεη ηε ζράξα ηνπ Ξνδειάηνπ κε βάξνο πνπ ππεξβαίλεη ηα 10 θηιά ή κε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ ηπρφλ πξνεμέρεη ή 304

16 v. Λα θνξηψλεη ην Ξνδήιαην κε ζπλνιηθφ βάξνο άλσ ησλ 115 θηιψλ vi. Λα κεηαθέξεη: α. επηθίλδπλεο ή εχθιεθηεο νπζίεο ή β. νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ην νπνίν: Η. ελδέρεηαη λα ηξαπκαηίζεη ηνλ ίδην ή νπνηνλδήπνηε άιιν ΗΗ. ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη δεκηά ζην Ξνδήιαην ή ζηνλ εμνπιηζκφ ή λα βιάςεη νπνηνλδήπνηε ή ΗΗΗ. είλαη παξάλνκν vii. Λα ρξεζηκνπνηεί Ξνδήιαην γηα αγψλεο ή επηθίλδπλνπο ειηγκνχο viii. Λα απνζπλαξκνινγήζεη ή λα επέκβεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζην Ξνδήιαην (νχηε λα επηρεηξήζεη λα ην θάλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν) ix. Λα πξνζζέζεη ή λα πξνζαξκφζεη αμεζνπάξ ή ξπκνπιθνχκελα ζην Ξνδήιαην x. Λα ρξεζηκνπνηεί ην Ξνδήιαην κε αληηθνηλσληθφ ηξφπν, δειαδή κε ηξφπν πνπ πξνθαιεί ή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη παξελφριεζε, αλεζπρία ή αγσλία ζε άιια πξφζσπα. 6) Πε πεξίπησζε πνπ ν Σξήζηεο αληηκεησπίζεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα κε ην Ξνδήιαην θαηά ηελ Ξεξίνδν Σξήζεο ηνπ, ην νπνίν θαζηζηά αδχλαηε ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ, νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη άκεζα κε ην Ρειεθσληθφ Θέληξν. Δάλ αληηκεησπίζεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πνπ δελ εκπνδίδεη ηε ρξήζε ηνπ Ξνδειάηνπ, νθείιεη λα αλαθέξεη ην πξφβιεκα ζην Θηφζθη, ζην πεδίν κε ηνλ ηίηιν «Αλαθνξά Ξξνβιήκαηνο». 7) Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ραζεί ή θιαπεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ππλδξνκήο, ε Θάξηα Ξιεξσκήο, ν Σξήζηεο νθείιεη λα ηειεθσλήζεη θαη λα ελεκεξψζεη ηελ εθδφηξηα Ρξάπεδα ή ην Ρειεθσληθφ Θέληξν ηνπ Ππζηήκαηνο. Νκνίσο, ζε πεξίπησζε απψιεηαο, θινπήο ή θαηαζηξνθήο ηεο CycloCard ή/ θαη ηνπ CycloPIN, ν Σξήζηεο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην Πχζηεκα κέζσ ηνπ Ρειεθσληθνχ Θέληξνπ, πξνθεηκέλνπ, ζηε ζπλέρεηα, λα απελεξγνπνηεζεί νξηζηηθά ν Θσδηθφο θαη λα απνθεπρζεί ε ρξήζε ηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν Σξήζηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ έθδνζε λένπ Θσδηθνχ 8) Δάλ γίλεη ρξήζε πξνζσπηθνχ Θσδηθνχ θαη θιαπεί Ξνδήιαην, δελ επηβάιινληαη Σξεψζεηο ζηνλ θάηνρν ηνπ Θσδηθνχ, αθ εο ζηηγκήο αλαθεξζεί ζην Πχζηεκα φηη ν Θσδηθφο ράζεθε ή θιάπεθε. Σξεψζεηο ελδέρεηαη λα επηβιεζνχλ γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηε δήισζε ζην Πχζηεκα ηεο απψιεηαο ή θινπήο ηνπ Θσδηθνχ. 9) Ρέινο, ν Σξήζηεο ξεηά θαη δηά παληφο απαιιάζζεη ην Γήκν Οφδνπ θαη ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Ππζηήκαηνο, θάζε εθπξφζσπφ ηνπ, ζπλεξγάηε, ππάιιειν θαη ζηέιερφο ηεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, εηαηξεία ή άιιεο νληφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ, πσιεηψλ ζπληεξεηψλ θαη ρνξεγψλ ησλ Ξνδειάησλ («Απαιιαζζφκελα Κέξε») απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε, ππαηηηφηεηα, λνκηθή θαη αζηηθή επζχλε πνπ πεξηιακβάλεη ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ή πιηθέο δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζηνλ ίδην ή ζε 305

17 ηξίηνπο ζπλεπεία ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζπλαξκνιφγεζεο, ζπληήξεζεο, ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξνδειάηνπ θαη ηνπ Ππζηήκαηνο γεληθφηεξα. Κε ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ, ν Σξήζηεο (θαζψο θαη θάζε εθπξφζσπφο ηνπ) απαιιάζζεη ηα «Απαιιαζζφκελα Κέξε» απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε ή/θαη απνδεκίσζε, θαζψο θαη αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε. Δπίζεο, ν Σξήζηεο ζπκθσλεί, αληηιακβάλεηαη θαη απνδέρεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ, απνπνηείηαη θάζε αμίσζεο θαη δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο ελαληίνλ ησλ «Απαιιαζζνκέλσλ Κεξψλ» πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ, ζπλαξκνιφγεζε, ζπληήξεζε, ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ξνδειάηνπ θαη ηνπ Ππζηήκαηνο γεληθφηεξα. Θ. ΙΝΗΞΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ 1) Αθύξσζε θαη ηξνπνπνίεζε. Ν Σξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθπξψζεη ή ηξνπνπνηήζεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Πχζηεκα ή ηε ζρεηηθή πεξίνδν ζπλδξνκήο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ηε δεισζείζα Θάξηα Ξιεξσκήο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, θαιψληαο ην Ρειεθσληθφ Θέληξν ηνπ Ππζηήκαηνο. Ν Σξήζηεο πνπ είλαη Κέινο ηνπ Ππζηήκαηνο θαη δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ινγαξηαζκφ, κπνξεί λα αθπξψζεη, ηξνπνπνηήζεη ή ελεκεξψζεη ηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ζπλδξνκήο ηνπ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 2) Απνθιεηζκόο Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ Σξήζηε κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ ή/θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ Ππζηήκαηνο, παξέρεη ην δηθαίσκα ζην Γήκν Οφδνπ ή ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο λα ηνλ απνθιείζεη απφ ην Πχζηεκα. Πηελ πεξίπησζε απηή απελεξγνπνηείηαη ην CycloPIN θαη αθπξψλεηαη ε εγγξαθή ηνπ Σξήζηε ζην Πχζηεκα, ρσξίο λα επηζηξέθεηαη ε θαηαβιεζείζα ζπλδξνκή. 3) Δλζηάζεηο θαη δηαθσλίεο Θάζε Σξήζηεο κπνξεί λα ππνβάιιεη εγγξάθσο ζην Γήκν Οφδνπ, αιιά θαη ειεθηξνληθά, ηπρφλ παξάπνλα / ελζηάζεηο / δηαθσλίεο απφ ηε ρξήζε ηνπ Ππζηήκαηνο θαη ηελ επηβνιή ησλ ρξεψζεσλ, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζην Πχζηεκα. Απαληήζεηο ζα δίδνληαη εληφο επιφγνπ δηαζηήκαηνο. Η. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ Ζ ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ ΠΘΞ ζα αλαιεθζεί απφ ηνλ Γήκν κέζσ ησλ αξκνδίσλ πεξεζηψλ ηνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπληήξεζε ησλ πνδειάησλ θαη ησλ αλαιψζηκσλ, ηελ αλαθαηαλνκή ησλ πνδειάησλ κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ, ηελ πξνβνιή πξνψζεζε ηνπ Ππζηήκαηνο, ηελ εκπνξηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ Ππζηήκαηνο. Β) Ρελ έγθξηζε ρσξνζέηεζεο ζηαζκώλ θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ ζηνπο παξαθάησ ρώξνπο, φπσο απνηππψλνληαη ζηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη, ζηηο εμήο ζέζεηο: 1. Ξιαηεία Αγ. Ληθνιάνπ 2. Ξχιε Αγ. Αζαλαζίνπ (Αγ. Φξαγθίζθνο) 3. Ξιαηεία Πχκεο 4. Ξιαηεία Διεπζεξίαο (απέλαληη απφ ηνλ Δπαγγειηζκφ) 5. Ξεδφδξνκνο Γεκ. Θέκειε (πξνο ηελ Αθαδεκία) 306

18 Αξ. απνθ. 127/ ΑΓΑ: ΥΡΠ3Υ1Ο-ΕΑΜ Ξεξίιεςε Κε αλάθιεζε ηεο Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ Θνπκπηνύ Ησάλλε. Ν Ξξφεδξνο θ. Π. Γηαθνζηακαηίνπ έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ην ΑΞ 6589/2014 έγγξαθν ηεο Γλζεο πεξεζίαο Γφκεζεο κε ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή ην ΑΞ 1057/9/265-α ( ) έγγξαθν ηνπ Α.Ρ.Ο. ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαπηζηψζεθε φηη ν θ. Θνπκπηφο Ησάλλεο, ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο επί ηεο νδνχ Πηξ. Εήζε 78, λα έρεη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα παίδνληαο κνπζηθή ζε έληαζε 85 db αληί 80, θαη δεηείηαη ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ Δπηηξνπή. Ν αλσηέξσ πξνζθφκηζε ζηελ Δπηηξνπή ηελ ππ αξηζ. 744/ αζσσηηθή απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Ξιεκκειεηνδηθείνπ Οφδνπ. Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο κεηά ηα αλσηέξσ, θαη έρνληαο ππόςε α)ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87 Α / ) πεξί Αξκνδηνηήησλ Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο, Απνθαζίδεη νκόθσλα Ρελ κε αλάθιεζε ηεο ππ αξηζ. 296/2009 άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θ. Θνπκπηνχ Ησάλλε επί ηεο νδνχ Πηξ. Εήζε 78. Ιφγσ πξνζθνκίζεσο ηεο ππ αξηζ. 744/ αζσσηηθήο απφθαζεο ηνπ Κνλνκεινχο Ξιεκκειεηνδηθείνπ Οφδνπ. Αξ. απνθ. 128/ ΑΓΑ: 7Π4ΛΥ1Ο-ΒΓ2 Ξεξίιεςε Κε αλάθιεζε ηεο Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο «ΛΝΒΑΘΗΓΖΠ Κ. ΔΞΔ». Ν Ξξφεδξνο θ. Π. Γηαθνζηακαηίνπ έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ην ΑΞ 6781/2014 έγγξαθν ηεο Γλζεο πεξεζίαο Γφκεζεο κε ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή ην ΑΞ 2415Φ./ έγγξαθν ηεο Ξ.. 057/9/265-α ( ) ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαπηζηψζεθε φηη ην θαηάζηεκα ηεο «ΛΝΒΑΘΗΓΖΠ Κ. ΔΞΔ» επί ηεο νδνχ Ακεξηθήο 16 ιεηηνπξγεί ρσξίο πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο. Ν αλσηέξσ πξνζθφκηζε ζηελ Δπηηξνπή ην Φ Φ700.5/ΑΚ(1945/3/81/2014 πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο. Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο κεηά ηα αλσηέξσ, θαη έρνληαο ππόςε α)ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87 Α / ) πεξί Αξκνδηνηήησλ Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο, Απνθαζίδεη νκόθσλα Ρελ κε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο. «ΛΝΒΑΘΗΓΖΠ Κ. ΔΞΔ» επί ηεο νδνχ Ακεξηθήο 16 ιφγσ πξνζθνκίζεσο ηνπ Φ Φ700.5/ΑΚ(1945/3/81/2014 πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο. Αξ. απνθ. 129/ ΑΓΑ: 7ΘΗ4Υ1Ο-Λ0 Ξεξίιεςε Κε αλάθιεζε ηεο Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ ΒΑΓΗΑΛΝ ΠΥΡΖΟΗΝ. Ν Ξξφεδξνο θ. Π. Γηαθνζηακαηίνπ έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ην ΑΞ 6782/2014 έγγξαθν ηεο Γλζεο πεξεζίαο Γφκεζεο κε ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή ην ΑΞ 1934Φ./70114/2014 έγγξαθν ηεο Ξ.. 057/9/265-α ( ) ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαπηζηψζεθε φηη ην θαηάζηεκα ηνπ θ. ΒΑΓΗΑΛΝ ΠΩΡΖΟΗΝ επί ηεο νδνχ Αι. Γηάθνπ 7 ιεηηνπξγεί ρσξίο πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο θαη φηη ε θάηνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Ν αλσηέξσ πξνζθφκηζε ζηελ Γλζε πεξεζίαο Γφκεζεο πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο. 307

19 Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο κεηά ηα αλσηέξσ, θαη έρνληαο ππόςε α)ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87 Α / ) πεξί Αξκνδηνηήησλ Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο, Απνθαζίδεη νκόθσλα Ρελ κε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θ ΒΑΓΗΑΛΝ ΠΩΡΖΟΗΝ επί ηεο νδνχ Ακεξηθήο 16 ιφγσ πξνζθνκίζεσο ζηελ Γλζε πεξεζίαο Γφκεζεο πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο. Αξ. απνθ. 130/ ΑΓΑ: ΥΠΟΘΥ1Ο-2Σ9 Ξεξίιεςε Αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο θ. Ρζεθεδόγινπ Αξηέκηδνο ιόγσ ειιείςεσο πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθάιεηαο θαη πνιενδνκηθώλ ππεξβάζεσλ. Ν Ξξφεδξνο θ. Π. Γηαθνζηακαηίνπ έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ην ΑΞ 6911/2014 έγγξαθν ηεο Γλζεο πεξεζίαο Γφκεζεο κε ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή ην ΑΞ 2300Φ./701.14/2014 έγγξαθν ηεο Ξ.. 057/9/265-α ( ) ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαπηζηψζεθε φηη ην θαηάζηεκα ηεο ΡΠΔΘΔΕΝΓΙΝ Αξηέκηδαο επί ηεο νδνχ Ληθεθ. Καλδειαξά 28 ιεηηνπξγεί α)ρσξίο πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο β) ε θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη γ) ην ζχζηεκα ηνπηθήο εθαξκνγήο πνπ έρεη, δελ είλαη ην απαηηνχκελν απφ ηε λνκνζεζία Δπίζεο δηαβηβάδεηαη ην ΑΞ /2014 έγγξαθν ηεο Γλζεο πεξεζίαο Γφκεζεο κε ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη κεηά απφ απηνςία κεραληθνχ ηεο πεξεζίαο δηαπηζηψζεθαλ πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο ήηνη θαηαζθεπή εκηππαίζξησλ ρψξσλ ζην ηζφγεην θαη ηνλ φξνθν ηνπ πθηζηακέλνπ θηίζκαηνο (θαη ζε επαθή κε απηφ), ζην δψκα ησβ νπνίσλ έρνπλ αλαπηπρζεί ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηά ΞΑΟΆΒΑΠΖ ΡΝ ΆΟΘΟΝ 2 ΡΝ πδ 180/79 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΞΓ 231/89 θαη 457/90. Ρελ δηνηθνπκέλε, θάιεζε ε Γλζε πεξεζίαο Γφκεζεο κε ην ΑΞ 5706/2014 έγγξαθν γηα αληηξξήζεηο. Πηε ζπλέρεηα έιαβε ην ιφγν ν κεραληθφο ηεο δηνηθνπκέλεο θ. Αλη. Θνπινύξεο ν νπνίνο είπε φηη έρεη πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο φζνλ αθνξά ηελ Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία, φκσο δελ έρεη εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο ιφγσ θσιχκαηνο απφ ηελ Γλζε Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ πνπ απζαίξεηα ραξαθηεξίδεη φηη ην κέξνο πνπ έγηλαλ παξεκβάζεηο είλαη δηαηεξεηέν, ρσξίο λα καο παξνπζηάδεη ην ΦΔΘ πνπ ζα έπξεπε λα είρε δεκνζηεπζεί ε απφθαζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ σο ηέηνηνπ. Θαη απηφ απφ κηα απζαίξεηε εξκελεία θάπνηνπ ππαιιήινπ, θαη θάιεζε ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Θαθνχιε λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο θαη λα δνζεί ιχζε, αθνχ ηα πάληα είλαη έηνηκα θαη πεξηκέλνπκε ηελ Γλζε Ξνιενδνκίαο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο νθεηιφκελεο ελέξγεηεο, γηα λα εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο. Θαηφπηλ έιαβε ην ιφγν ν Λνκηθφο Πχκβνπινο ηνπ Γήκνπ θ. Θσλ/λνο Γηαλλαθόο ν νπνίνο είπε φηη είλαη ζαθέο φηη ην πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο δελ εθδίδεηαη ιφγσ ησλ πνιενδνκηθψλ πξνβιήκάησλ, φηη δει. ηα δχν ζέκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, έρνπλ δειαδή ζπλάθεηα. Ξαξ φιν πνπ ν κεραληθφο ηεο δηνηθνπκέλεο έρεη πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο Ξ.., ελ ηνχηνηο δελ κπνξνχκε λα επηηξέςνπκε ηελ ιεηηνπξγία ελφο θαηαζηήκαηνο ρσξίο λα έρεη πξνζθνκηζηεί ην πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο. Δπεηδή ππάξρνπλ ηα πξνβιήκαηα κε ηελ Γλζε Ξνιενδνκίαο θαη πηζαλφλ λα αξγήζνπλ λα πεξαησζνχλ νη δηαδηθαζίεο, πξνηείλσ ζηα κέιε ηελ αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα πελήληα (50) εκέξεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 4235/2014. πνπ πηζηεχσ φηη είλαη ηθαλφο ρξφλνο γηα λα κπνξέζεη ε δηνηθνπκέλε λα νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα καο πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο. Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο κεηά ηα αλσηέξσ, θαη έρνληαο ππόςε α)ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87 Α / ) πεξί Αξκνδηνηήησλ Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 4235/2014 Απνθαζίδεη νκόθσλα Ρελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηδηνθηεζίαο ηεο θ. ΡΠΔΘΔΕΝΓΙΝ Αξηέκηδνο, επί ηεο νδνχ Ληθεθ. Καλδειαξά 28, ιφγσ ειιείςεσο πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη πνιενδνκηθψλ ππεξβάζεσλ. Αξ. απνθ. 131/ ΑΓΑ: 7Θ4ΒΥ1Ο-3ΝΚ Ξεξίιεςε 308

20 Έγθξηζε ηεο ππ αξηζ. 53/2014 απόθαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Δλόηεηαο Ιίλδνπ κε ζέκα: «Απνραξαθηεξηζκόο παιαηάο θηεκαηνινγηθήο νδνύ εθηόο ζρεδίνπ, ζηελ πεξηνρή Βιπρά Ιίλδνπ. Ν θ. Κηρ. Σξηζηνδνύινπ απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε θαη δελ έιαβε κέξνο ζηνλ θαηαξηηζκό θαη ιήςε ηεο παξνύζεο. Ν Ξξφεδξνο ηεο Δ.Ξ.Ε θ. Πάββαο Γηαθνζηακαηίνπ, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ηελ 6π αξηζ. 53/2014 απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Ιίλδνπ πνπ αθνξά ζην ζέκα θαη έρεη σο θάησζη: ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ 53/ Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο, θαη εηζεγνχκελνο ην δεχηεξν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε ηα παξαθάησ: Θαηφπηλ ηνπ ππ άξηζ. 1709/ έγγξάθνπ πνπ καο δηαβίβαζε ε ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ,ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ, ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, πνπ αλαθέξεη ηνλ «Απνραξαθηεξηζκφ παιαηάο θηεκαηνινγηθήο νδνχ εθηφο ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή Βιπρά Ιίλδνπ» θαη δεηά: α) ηελ γλσκνδφηεζε ππέξ απνραξαθηεξηζκνχ ηκήκαηνο παιαηάο θηεκαηνινγηθήο νδνχ κεηαμχ ησλ κεξίδσλ 50 θαη 732Μ γαηψλ Ιίλδνπ ζηελ πεξηνρή Βιπρά, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη κε ζηνηρεία θνξπθψλ (Π-Ρ--Σ-Φ-Π) ζην απφ 22/05/2014 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ Αγξ. Κεραληθνχ Πσηήξε Γ.Αξηζηείδνπ, β) ηελ βεβαίσζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε θηεκαηνινγηθή νδφο έρεη θαηαξγεζεί, δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαη δελ εμππεξεηεί δεκνηηθέο ή άιινπ είδνπο αλάγθεο. Κε βάζεη ηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο θαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο αίηεζεο, δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθάησ: Η) Πηνλ γεληθφ θηεκαηνινγηθφ ράξηε, ράξηεο 1 Γαηψλ Ιίλδνπ, θαίλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη θηεκαηνινγηθή-θνηλφρξεζηε νδφο. ΗΗ) Θαηά ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπ Θηεκαηνινγηθνχ Σάξηε κε ηελ αεξνθσηνγξαθία ηεο Γεσγξαθηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ, ηνπ έηνπο 1960, δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο Θηεκαηνινγηθήο Νδνχ έρεη θαηαξγεζεί θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί κε λέα, πνπ κε ην ΒΓ 9/ ΦΔΘ 222/Α/1955, έρεη ραξαθηεξηζζεί σο εζληθή νδφο. ΗΗΗ) Πχκθσλα επίζεο κε ηνλ Σάξηε ηεο Γεσγξαθηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηνπο νξζνθσηνράξηεο ηεο ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Α.Δ. ησλ εηψλ , ην ηκήκα ηεο θηεκαηνινγηθήο νδνχ δελ εκθαλίδεηαη θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεπψο έρεη θαηαξγεζεί. Κε βάζε ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη, ην ηκήκα ηεο παιηάο θηεκαηνινγηθήο νδνχ κεηαμχ ησλ κεξίδσλ 40 θαη 732Μ Γαηψλ Ιίλδνπ ζηελ πεξηνρή Βιπρά, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη κε ζηνηρεία θνξπθψλ (Π-Ρ-Σ-Φ-Π). Πην απφ 22/05/2014 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ Αγξ. & ηνπνγξαθηθφ ηνπ Κεραληθνχ Πσηήξε Γ.Αξηζηείνπ, ηνπιάρηζηνλ απφ ην έηνο 1960, ζχκθσλα κε ηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο καο, δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαη έρεη θαηαξγεζεί. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ αλέθεξε φηη ε αλσηέξσ παιαηά θηεκαηνινγηθή νδφο εθηφο ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή Βιπρά Ιίλδνπ, δελ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη θαηαξγεζεί, θαη δελ εμππεξεηεί δεκνηηθέο ή άιινπ είδνπο αλάγθεο, θαη ζπκθσλεί σο πξνο ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηεο παιαηάο θηεκαηνινγηθήο νδνχ ησλ Βιπρψλ Ιίλδνπ. Πηελ ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο θάιεζε ην Πψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Ρν Ππκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Ιίλδνπ αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ 1)Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 2)Ρν ππ άξηζ 1709/ έγγξάθνπ πνπ καο δηαβίβαζε ε ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ,ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ, ηνπ Γήκνπ Οφδνπ,3)Ρε ζχκθσλε γλψκε ησλ κειψλ ηνπ Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ Γλσκνδνηνχκε ππέξ ηνπ απνραξαθηεξηζκνχ παιαηάο θηεκαηνινγηθήο νδνχ εθηφο ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή Βιπρά Ιίλδνπ, δηφηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη θαηαξγεζεί, θαη δελ εμππεξεηεί δεκνηηθέο ή άιινπ είδνπο αλάγθεο. Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 53/ Γη απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γεώξγηνο Λ.ΔΙΔΘΔΟΗΝ ΡΑ ΚΔΙΖ 1) Βαιάζηνο ΓΗΑΘΝΓΔΥΟΓΗΝ. 2) Βαλέζα ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ. 3) Σξπζνβαιάληεο ΙΑΚΞΖΠ. Πηε ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο θ. Πάββαο Γηαθνζηακαηίνπ έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ην ππ άξηζ 1709/ έγγξαθν ηεο ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ,ΡΚΖΚΑ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ, ηνπ Γήκνπ 309

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ επηέκβξηνο 2013 ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ -------------- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΗΡΔΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 Πηε Οφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (αίζνπζα Γεκ. Ππκβνπιίνπ) ζήκεξα 2-10-2014 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα