Εγγραφή σκάφους αναψυχής στην EE - Κύπρος η ελκυστικότερη επιλογή. Γενικές οδηγίες για μισθώσεις σκαφών αναψυχής. Έντυπο 4 /Μάρτιος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγγραφή σκάφους αναψυχής στην EE - Κύπρος η ελκυστικότερη επιλογή. Γενικές οδηγίες για μισθώσεις σκαφών αναψυχής. Έντυπο 4 /Μάρτιος 2012"

Transcript

1 Εγγραφή σκάφους αναψυχής στην EE - Κύπρος η ελκυστικότερη επιλογή Έντυπο 4 /Μάρτιος 2012 Οι γενικές οδηγίες που έχει εκδόσει η Υπηρεσία ΦΠΑ αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μισθώσεων σκαφών αναψυχής καθιστούν την Κύπρο ως την ελκυστικότερη επιλογή για εγγραφή, ιδιοκτησία και χρήση σκάφους αναψυχής στην ΕΕ. Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο αποτελεσματικός συντελεστής ΦΠΑ που θα εφαρμόζεται δύναται να μειωθεί στο 3,4%, που είναι ο χαμηλότερος συντελεστής που εφαρμόζεται στην ΕΕ σήμερα για τέτοιες συναλλαγές. Γενικές οδηγίες για μισθώσεις σκαφών αναψυχής Ερμηνεία της Συμφωνίας Μίσθωσης ενός σκάφους Η Συμφωνία Μίσθωσης σκάφους αναψυχής είναι μια συμφωνία βάσει της οποίας ο εκμισθωτής (ο ιδιοκτήτης του σκάφους) συμβάλλεται με το μισθωτή (το πρόσωπο που μισθώνει το σκάφος) για τη χρήση του σκάφους έναντι αντιπαροχής. Στο τέλος της περιόδου της μίσθωσης, ο μισθωτής δύναται να προβεί σε αγορά του σκάφους με αντιπαροχή που θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αρχικής αξίας του σκάφους. Η τελική αγορά, είναι αυστηρώς μια επιλογή, η οποία μπορεί να εκτελεστεί στο τέλος της περιόδου της συμφωνίας μίσθωσης έναντι ξεχωριστής αντιπαροχής. Χειρισμός Συμφωνίας Μίσθωσης ενός σκάφους για σκοπούς ΦΠΑ Για σκοπούς ΦΠΑ, η μίσθωση του σκάφους αποτελεί παροχή υπηρεσιών με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής από τον εκμισθωτή, αποτελεί φορολογητέα συναλλαγή που υπόκειται στον κανονικό συντελεστή του ΦΠΑ(17%) στην έκταση που το υπό μίσθωση σκάφος χρησιμοποιείται εντός των χωρικών υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Βασική προϋπόθεση αποτελεί η προέλευση του εκμισθωτή ο οποίος πρέπει να είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών στην Κυπριακή Δημοκρατία ενώ ο μισθωτής μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασης ή διαμονής του. Υπολογισμός της έκτασης χρήσης του σκάφους εντός των χωρικών υδάτων της ΕΕ Λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν για την παρακολούθηση και καταγραφή των κινήσεων του κάθε σκάφους με σκοπό να υπολογιστεί η έκταση χρήσης του σκάφους εντός και εκτός των χωρικών υδάτων της ΕΕ, η Υπηρεσία ΦΠΑ έχει προσδιορίσει συγκεκριμένα ποσοστά χρήσης του σκάφους εντός των χωρικών υδάτων της ΕΕ, που θα εφαρμόζονται για σκοπούς επιβολής ΦΠΑ επί των μισθωμάτων. Τα εν λόγω ποσοστά, έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων από την Υπηρεσία ΦΠΑ, και βασίζονται στο μέγεθος του σκάφους και στον τρόπο κίνησης του (μηχανοκίνητα ή ιστιοφόρα). Συνεπώς, δεν θα χρειάζεται να τηρούνται για σκοπούς ΦΠΑ, οποιαδήποτε στοιχεία (log books) αναφορικά με τους τόπους διακίνησης του σκάφους.

2 Συντελεστές ΦΠΑ Τα ποσοστά χρήσης του σκάφους εντός των χωρικών υδάτων της ΕΕ, που θα εφαρμόζονται για σκοπούς επιβολής ΦΠΑ επί των μισθωμάτων, καθώς και ο αποτελεσματικός συντελεστής ΦΠΑ (λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 17%) φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες: Πίνακας A: Μηχανοκίνητα σκάφη (motor boats) Μήκος σκάφους Ποσοστό χρήσης εντός των χωρικών υδάτων της ΕΕ Αποτελεσματικός συντελεστής ΦΠΑ Μήκος μεγαλύτερο από 24 μ 20% 3,4% Μήκος μεταξύ 14,01 και 24 μ 30% 5,1% Μήκος μεταξύ 8,01 και 14 μ 50% 8,5% Μήκος μέχρι 8 μ 60% 10.2% Σκάφη με επιτρεπόμενη χρήση πλεύσης εντός προστατευόμενων υδάτων μόνο 100% 17% Πίνακας B: Ιστιοφόρα (Sailing Boats) Μήκος σκάφους Ποσοστό χρήσης εντός των χωρικών υδάτων της ΕΕ Αποτελεσματικός συντελεστής ΦΠΑ Μήκος μεγαλύτερο από 24 μ 20% 3,4% Μήκος μεταξύ20,1 και 24 μ 30% 5,1% Μήκος μεταξύ 10,1 και 20 μ 50% 8,5% Μήκος μέχρι 10 μ 60% 10.2% Πιστοποιητικό καταβολής ΦΠΑ Στην περίπτωση που ο μισθωτής επιλέξει να αγοράσει το σκάφος στο τέλος της χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα εκδοθεί πιστοποιητικό καταβολής Φ.Π.Α. προς το μισθωτή με την προϋπόθεση ότι όλος ο οφειλόμενος φόρος έχει καταβληθεί. Απαραίτητες προϋποθέσεις Για να μπορεί να εφαρμοστεί η πιο πάνω μεταχείριση για σκοπούς ΦΠΑ θα πρέπει να ικανοποιούνται ΟΛΕΣ οι πιο κάτω προϋποθέσεις: I. Η Συμφωνία Μίσθωσης του σκάφους πρέπει να είναι μεταξύ Κυπριακής εταιρείας και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ανεξαρτήτως προέλευσης του. II. Το σκάφος αναψυχής θα πρέπει να πλεύσει στη Κυπριακή Δημοκρατία εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας μίσθωσης. Οποιαδήποτε χρονική παράταση σε σχέση με το πιο πάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να δοθεί μόνο από τον Έφορο ΦΠΑ. Η παράταση αυτή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο κατά τον οποίο ασκείται το δικαίωμα αγοράς του σκάφους. III. Κατά τη σύναψη της Συμφωνίας Μίσθωσης θα πρέπει να καταβάλλεται αρχική συνεισφορά από το μισθωτή προς τον εκμισθωτή που ανέρχεται σε τουλάχιστον 40% της αξίας του σκάφους.

3 IV. Τα υπόλοιπα μισθώματα θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση και η συμφωνία της μίσθωσης του σκάφους δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τους 48 μήνες. V. Ο μισθωτής έχει την δυνατότητα να αγοράσει το σκάφος στο τέλος της μίσθωσης σε αξία όχι μικρότερη του 5% της αξίας του σκάφους. VI. Ο εκμισθωτής αναμένεται να έχει συνολικόκέρδος που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 10% της συνολικής αξίας του σκάφους. VII. Απαιτείται εκ των προτέρων γραπτή έγκριση του Εφόρου Φ.Π.Α. ο οποίος θα εγκρίνει την αξία του σκάφους και τα εφαρμοστέα ποσοστά επί των οποίων επιβάλλεται ο ΦΠΑ σύμφωνα με την έκταση χρήσης του σκάφους εντός των χωρικών υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό καθορισμού της αξίας του σκάφους, καθώς επίσης και τη Συμφωνία Μίσθωσης που συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Ο Έφορος ΦΠΑ μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε υποβληθείσα για το σκοπό αυτό αίτηση ή να ζητήσει από τον εκμισθωτή επιπρόσθετες λεπτομέρειες αναφορικά με τη χρήση του σκάφους. Φόρος Εισοδήματος Το συνολικό κέρδος του εκμισθωτή (που θα είναι τουλάχιστον 10% της συνολικής αξίας του σκάφους) θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 10%. Πως μπορεί να σας βοηθήσει η PwC Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σας τις πιο πάνω εξελίξεις και να προσφέρουμε την υποστήριξή μας για να διασφαλίσετε την εφαρμογή της πιο πάνω φορολογικής μεταχείρισης. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας για θέματα Έμμεσης Φορολογίας στην PwC Κύπρου είναι: Κώστας Λ Μαυροκορδάτος, Επικεφαλής Φορολογικών & Νομικών Υπηρεσιών - Χρυσήλιος Πελεκάνος, Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας - Ιωάννα Στυλιανίδου - Μάρθα Λάμπρου - Julia House Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3 CY-1066 Λευκωσία, Κύπρος Τ.Θ CY-1591 Λευκωσία, Κύπρος τηλ Αυτό το έντυπο έχει ετοιμαστεί για γενική καθοδήγηση σε θέματα ενδιαφέροντος μόνο, και δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή. Δεν πρέπει να ενεργήσετε βασισμένοι στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ αυτό το έντυπο χωρίς να εξασφαλίσετε συγκεκριμένη επαγγελματική συμβουλή. Καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση (σαφής ή υπονοούμενη) δεν δίνεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σ αυτό το έντυπο, και, στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο, η PricewaterhouseCoopers Ltd Κύπρου, τα μέλη, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί της δεν δέχονται ή αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για συνέπειες που τυχόν προκύψουν από δικές σας ενέργειες ή οποιουδήποτε άλλου που ενεργεί, ή που απέχει να ενεργήσει, βασιζόμενοι στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ αυτό το έντυπο ή για οποιαδήποτε απόφαση λάβουν βασισμένοι σ αυτό PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Σ αυτό το έγγραφο, η PwC αναφέρεται στην PricewaterhouseCoopers Λτδ, Κύπρου, η οποία είναι οργανισμός-μέλος της PricewaterhouseCoopers International Limited, με τον κάθε ένα οργανισμό-μέλος να αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα.

4 Newsletter 4 /March 2012 EU Yacht Registration Cyprus the preferred location The new guidelines issued by the Cypriot VAT authorities make Cyprus one of the most attractive jurisdictions for yacht registration in the EU. On the basis of the new guidelines issued by the Cypriot VAT authorities the effective VAT rate for yacht registration in the EU can be reduced to as low as 3.4% through the use of the Yacht Leasing Scheme. Cyprus Yacht Leasing Scheme What is a Yacht Leasing Agreement? A Yacht Leasing Agreement is an agreement whereby the lessor (the owner of the yacht) contracts the use of the yacht to the lessee (the person who leases the yacht) in return for a consideration. At the end of the lease period, the lessee may opt to purchase the yacht at a fraction of the original price. Such final purchase is strictly an option which may be exercised by the lessee, at the end of the lease period, for a separate consideration. What is the VAT treatment of the Yacht Leasing Agreement? For VAT purposes, the leasing of the yacht is considered as a supply of services with the right of deduction of input VAT by the lessor. This supply of services by the lessor, is taxable at the basic VAT rate of 17% but only to the extent that the leased yacht is used within the territorial waters of the European Union (EU). A specific condition which applies is that the lessor must be a company registered in Cyprus. The lessee may be an individual or legal person, irrespective of residence / place of incorporation. How is the use of the yacht within EU territorial waters calculated? Taking into consideration the inherent difficulty of trailing the movements of each yacht in order to determine the time that the yacht is used within the territorial waters of the EU and the time it is used outside the EU, the Yacht Leasing Guidelines provide that Cyprus VAT will only be applied on a percentage of the lease consideration. The applicable percentages have been determined by the VAT Service and depend on the length and type of the yacht (motor or sailing yachts) and indicate the presumed length of use of the yacht in EU waters. There is therefore, no need to maintain for VAT purposes, any detailed record or log books of the movements of the yacht.

5 Applicable VAT rates The tables below indicate the applicable presumed percentage of use of the yacht in EU waters and the effective VAT rate: Table A: Motor Boats Length of yacht Percentage of use within EU waters Effective VAT rate Length over 24 meters 20% 3,4% Length between 14,01 and 24 meters 30% 5,1% Length between 8,01 and 14 meters 50% 8,5% Length up to 8 meters 60% 10.2% Boats allowed to sail only within protected waters 100% 17% Table B: Sailing Boats Length of yacht Percentage of use within EU waters Effective VAT rate Length over 24 meters 20% 3,4% Length between 20,1 and 24 meters 30% 5,1% Length between 10,1 and 20 meters 50% 8,5% Length up to 10 meters 60% 10.2% Certificate confirming VAT payment In the case where the lessee exercises the option to buy the yacht at the end of the lease period, the VAT authorities will issue a certificate to the lessee confirming full payment of the total VAT liability, provided that all the VAT liability has been paid. Conditions The VAT treatment prescribed in the Yacht Leasing Guidelines will apply if all the following conditions are met: 1. A lease agreement is concluded between a Cyprus company and an individual or legal person (irrespective of residence / place of incorporation). 2. The yacht arrives in Cyprus within 1 month from the date of inception of the lease agreement. Any extension of the above mentioned time limit may only be given by the VAT Commissioner. Such extension shall not exceed under any circumstances the time at which the option to purchase the yacht is exercised. 3. An initial payment amounting to at least 40% of the value of the yacht must be paid by the lessee to the lessor at the inception of the lease agreement. 4. The lease payments are payable on a monthly basis, and the lease period must under no circumstances exceed the period of 48 months. 5. The lessee may purchase the yacht at the end of the lease period, for a final consideration of not less than 5% of the value of the yacht.

6 6. The lessor is expected to make a total profit from the leasing agreement of at least 10% on the initial value of the yacht. 7. The prior approval of the VAT Commissioner needs to be obtained for the application of the Yacht Leasing Guidelines in each case. Such approval will cover the acceptability of the initial value of the yacht and the applicable percentage of use within EU waters on the basis of which VAT will be applied. The application to the VAT Commissioner must be accompanied by documentation supporting the purchase price/value of the yacht and a copy of the lease agreement concluded between the two parties. The VAT Commissioner may reject any application or ask the lessee for further information regarding the use of the yacht. Income Tax Treatment The total profit from the leasing agreement which amounts to 10% on the initial value of the yacht, will be subject to Income Tax at the rate of 10%. Way forward: how PwC can help you Our teams are ready to discuss the above developments with you and offer support for the implementation of the scheme. Your contacts for Indirect Tax matters in PwC Cyprus: Costas L Mavrocordatos, Head of Tax & Legal Services - Chrysilios Pelekanos, In charge of Indirect Tax Services - Ioanna Stylianidou - Martha Lambrou - PwC Cyprus Julia House 3 Themistocles Dervis Street CY-1066 Nicosia, Cyprus P O Box CY-1591 Nicosia, Cyprus tel This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Ltd, Cyprus, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Ltd. All rights reserved. In this document, PwC refers to PricewaterhouseCoopers Ltd of Cyprus, which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%.

The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%. Newsletter 1/ January 2012 This newsletter refers to the following matters: The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%. Thus the

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τροποποιήσεις που αφορούν την είσπραξη φόρων και το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας

Η Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τροποποιήσεις που αφορούν την είσπραξη φόρων και το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας August 2014/Αύγουστος 2014 N-7-2014 Cyprus House of Representatives approves legislative amendments which relate to the collection of taxes and to the Immovable Property Tax The House of Representatives

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

2.(1) In the present Decree, unless a different meaning results from the context-

2.(1) In the present Decree, unless a different meaning results from the context- Economics Alert 25 April 2013 10th Decree for Restrictive Measures on Banking Transactions This Decree shall apply for a sixteen day period starting from the day of its publication in the Official Gazette

Διαβάστε περισσότερα

(i) Payment transaction within the usual business activity of the customer by presenting supporting documents as follows:

(i) Payment transaction within the usual business activity of the customer by presenting supporting documents as follows: Economics Alert 27 March 2013 Restrictive measures for the Cyprus Banking System This Order is valid from today and for a period of seven days. KPMG Angelos Gregoriades Chairman Tassos Yiasemides Principal

Διαβάστε περισσότερα

Indirect Tax Update Ν. 65 26 August 2011

Indirect Tax Update Ν. 65 26 August 2011 Indirect Tax Update Ν. 65 26 August 2011 For further clarifications you can contact the following KPMG VAT experts: Harry Charalambous Τ: 22 209 300, E: hcharalambous@kpmg.com Michael Halios Τ: 24 200

Διαβάστε περισσότερα

Clarifications in relation to single supplies

Clarifications in relation to single supplies Indirect Tax Update Issue 104 12 September 2014 Clarifications in relation to single supplies For any further clarifications you may have, please contact: Harry Charalambous Board Member Kyriaki Voutouri-

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

The tax bill on combating tax evasion and the staffing of the tax auditing department was submitted to the Parliament on 21 February 2011.

The tax bill on combating tax evasion and the staffing of the tax auditing department was submitted to the Parliament on 21 February 2011. 3 March 2011 Tax bill The tax bill on combating tax evasion and the staffing of the tax auditing department was submitted to the Parliament on 21 February 2011. Below are the most important changes between

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος. V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών. VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις

Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος. V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών. VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις Περιεχόμενα Εισαγωγή Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος ΙΙ. Φορολογία ακινήτων ΙΙΙ. ΦΠΑ ΙV. Λοιπές διατάξεις V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ 4172/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. φακ.: 04.02.022.03.03.01 Τηλ.: 22602847, 22602814 11 Δεκεμβρίου 2009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco Terms and Conditions for WebEx Named Host Cisco s affiliate, Cisco WebEx LLC ( Cisco WebEx ), will provide the Named Host Subscription Services described below for which Cisco has been paid, and continues

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Policy Document. Conversion Version 2

Policy Document. Conversion Version 2 Policy Document Conversion Version 2 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION Ο Κάτοχος του Aσφαλιστηρίου θα πρέπει να διαβάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα πιστοποιητικά. Aυτά αποτελούν σημαντικά έγγραφα. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion Version 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ PREFACE Σας συμβουλεύουμε όπως διασφαλίσετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 28 February 2014. Citigroup Inc.

Final Terms dated 28 February 2014. Citigroup Inc. Final Terms dated 28 February 2014 Citigroup Inc. Issue of up to USD30,000,000 Fixed to Capped Floating Rate Notes due April 2020 Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Any person

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 Aριθμός 5698 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα