ΕΝΤΥΠΟ 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΡΝΦΙΑΘΖΠ ΙΗΚΔΛΑΟΣΔΗΝ ΠΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΡΝΦΙΑΘΖΠ ΙΗΚΔΛΑΟΣΔΗΝ ΠΟΝ"

Transcript

1 ΕΝΤΥΠΟ 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΡΝΦΙΑΘΖΠ ΙΗΚΔΛΑΟΣΔΗΝ ΠΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ, ΠΟΤ ΣΑ ΣΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΦΟ ΟΤ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΤΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ ΜΗΝ ΞΕΥΝΑ ΞΟΝ ΡΝ ΑΞΝΞΙΝ. - Δλεκεξώζνπ από ηε Ληκεληθή Αξρή ή από νπνηνδήπνηε πξόζθνξν κέζν (Μ.Μ.Δ., Ο.Σ.Δ., θ.ι.π.) γηα ηηο επηθξαηνύζεο ή ηηο πξνβιεπόκελεο, ζύκθσλα κε ηα δειηία ηεο ΔΜΤ, θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ επηζπκείο λα πιεύζεηο. ΕΥΕ ΤΠΟΦΗ ΟΤ όηη κεξηθέο θνξέο ελδέρεηαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο λα είλαη δπζκελέζηεξεο ησλ αλακελόκελσλ. ε πεξίπησζε πνπ αληηιεθζείο θάηη ηέηνην, αλέβαιε ην ηαμίδη. - Ρίμε κηα καηηά ζηνλ νπξαλό. Μήπσο ην ρξώκα ηνπ είλαη: * Βαζύ κπιέ; εκάδη όηη ζα ζεθώζεη αέξα. * Διαθξά κπιέ; εκάδη όηη ζα θάλεη θαιό θαη αίζξην θαηξό. * Έληνλα θόθθηλν; εκάδη όηη ζα ρεηξνηεξεύζεη ν θαηξόο θαη ππάξρεη πηζαλόηεηα λα βξέμεη. * Μήπσο ππάξρνπλ δηάζπαξηνη ζύζαλνη ζηνλ νπξαλό; εκάδη όηη επέξρεηαη θαθνθαηξία. - ΜΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΠΟΣΕ ηελ εθηέιεζε ηνπ ηαμηδηνύ αλ αηζζάλεζαη θόπσζε ή έρεηο θαηαλαιώζεη αιθννινύρα πνηά. - Βεβαηώζνπ όηη έρεηο πεξηζζόηεξα θαύζηκα πέξα απ απηά πνπ ρξεηάδεζαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη.

2 - Έιεγμε αλ ππάξρεη ζην ζθάθνο ζνπ ε πξνβιεπόκελε άδεηα εθηέιεζεο πιόσλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζθάθνο ζνπ είλαη ηαρύπινν, ΘΤΜΗΟΤ λα πάξεηο καδί ζνπ ηελ άδεηα ρεηξηζηή ηαρππιόνπ. - Έιεγμε ηε ζηεγαλόηεηα ηνπ ζθάθνπο ζνπ. Μήπσο ππάξρνπλ λεξά ζην εζσηεξηθό ηνπ; - Δλεκέξσζε ηνπο νηθείνπο ζνπ γηα ηνλ πξννξηζκό ζνπ θαη ηελ πηζαλή ώξα επηζηξνθήο. - Βεβαηώζνπ όηη έρεηο καδί ζνπ θηλεηό ηειέθσλν. ΟΠΞΡΕΝΕ! Έιεγμεο ηελ κπαηαξία ηνπ αλ είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε; Αλαινγίζηεθεο όηη ε επηθνηλσλία κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ελδερνκέλσο, ζε κηα θαηάζηαζε αλάγθεο, λα είλαη δπλαηή κόλν γηα ειάρηζην ρξόλν ή θαζόινπ; ΟΠΞΡΕΝΕ! Έιεγμε αλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηα ηειεπηθνηλσληαθά κέζα ηνπ ζθάθνπο ζνπ, ώζηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα δεηήζεηο βνήζεηα από ην Δληαίν Κέληξν πληνληζκνύ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο ή ηελ πιεζηέζηεξε Ληκεληθή Αξρή, απεπζείαο, ή κέζσ ησλ παξάθηησλ ζηαζκώλ ηνπ ΟΣΔ. - Έρεηο καδί ζνπ θαη παξέα; Γλσξίδνπλ ηελ ρξήζε ησλ ζσζίβησλ θαη ησλ βεγγαιηθώλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζθάθνο ζνπ; Αλ όρη, δείμε ηνπο εζύ. ΒΕΒΑΙΧΟΤ όηη γλσξίδνπλ ηελ ρξήζε ησλ ζσζηηθώλ κέζσλ ηνπ ζθάθνπο ζνπ. - Γλσξίδεηο ηα εθόδηα ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά ζην ζθάθνο ζνπ; Δκείο ζνπ παξαζέηνπκε ιίζηα κε ηα εθόδηα, εζύ έιεγμε αλ απηά πνπ έρεηο ζην ζθάθνο ζνπ ζπκθσλνύλ κε ηε ιίζηα απηή θαη, αλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Σξία βεγγαιηθά ρεξηνύ Έλα θαπλνγόλν Έλα θνξεηό ππξνζβεζηήξα ηύπνπ CO2, αθξνύ ή ζθόλεο. Έλα ιεπθό θαλάξη, όηαλ ην ζθάθνο ζνπ δελ έρεη κεραλή. Όηαλ έρεη κεραλή, έλα ιεπθό πεξίβιεπην (δειαδή νξαηό απ όια ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα) θαλάξη, έλα θόθθηλν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά θαη έλα πξάζηλν ζηε δεμηά ή κηα ηξίθσηε ιπρλία. Έλα ξαδηόθσλν ηξαλδίζηνξ. Έρε θαηά λνπ όηη, θαιό είλαη ηόζν γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα όζν θαη ηεο παξέαο πνπ ζα πάξεηο καδί ζνπ ζην ηαμίδη,λα ππάξρνπλ ζην ζθάθνο θαη ηα αθόινπζα εθόδηα: Έλα δεπγάξη εθεδξηθά θνππηά, έζησ θαη αλ ην ζθάθνο ζνπ έρεη κεραλή. Έλα θπθιηθό ζσζίβην, κε ζρνηλί ηνπιάρηζηνλ 15κ. Έλα θαθό. Έλα εθεδξηθό πείξν. Έλαλ θνπβά. Μηα πισηή άγθπξα. Φαξκαθείν πνπ λα έρεη ην απαξαίηεην πιηθό γηα ηελ παξνρή Α Βνεζεηώλ. - Θα πάξεηο ζην ηαμίδη θαη ην παηδί ζνπ; Φόξεζέ ηνπ ζσζίβην. - Με κεηαθέξεηο πεξηζζόηεξα άηνκα από απηά πνπ γξάθεη ε άδεηά ζνπ. Όζα κεηαθέξεηο θαιό είλαη λα γλσξίδνπλ θνιύκπη. ΟΠΞΡΕΝΕ! Αλ ην ζθάθνο ζνπ είλαη ηαρύπινν, ηα άηνκα απηά πξέπεη λα γλσξίδνπλ θνιύκπη νπσζδήπνηε. 2

3 - Γλσξίδεηο θαιά ηελ ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ επηζπκείο λα πιεύζεηο; πκβνπιεύηεθεο ελεκεξσκέλνπο λαπηηθνύο ράξηεο γηα ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ λαπηηιηαθώλ θηλδύλσλ (πθάισλ, λαπαγίσλ, αβαζώλ); ΛΗΜ Ξ ΑΛΕΚΗΡΕΘΡ. Αλαινγίζνπ ηί νδπλεξέο επηπηώζεηο γηα ζέλα θαη ηελ παξέα ζνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε πξνζάξαμε ή, αθόκα θαη ε βύζηζε ηνπ ζθάθνπο ζνπ. - Αλ ην ζθάθνο πνπ ρεηξίδεζαη είλαη εθκηζζνύκελν, έρε θαηά λνπ όηη πξηλ από ηελ αλαηνιή θαη κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ. - Η εθθίλεζε/ επηζηξνθή ηνπ ζθάθνπο ζνπ, κε ρξήζε θηλεηήξα, επηηξέπεηαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α) από / πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ειιηκεληζκνύ ζνπ (ιηκέλεο, καξίλεο, θαηαθύγηα). β) από / πξνο θεθιηκέλα επίπεδα (γιίζηξεο), πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί γηα ηελ αλέιθπζε θαη θαζέιθπζή ηνπ ζθάθνπο, εθόζνλ ζε απόζηαζε πελήληα (50) κέηξσλ εθαηέξσζελ ηεο πνξείαο ζνπ δελ ππάξρνπλ ινπόκελνη ή θηλνύληαη εληόο νξηνζεηεκέλνπ δηαύινπ, ν νπνίνο εθηείλεηαη ζε απόζηαζε εθαηό (100) κέηξσλ ζηε ζπλέρεηα ηεο γιίζηξαο πξνο ηελ αλνηθηή ζάιαζζα. γ) από / πξνο ηνλ αηγηαιό, εθηόο ησλ ινπηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, εθόζνλ: (αα) πιέεηο εληόο νξηνζεηεκέλνπ δηαύινπ, πιάηνπο δέθα (10) κέηξσλ. (ββ) ζε απόζηαζε εθαηό (100) κέηξσλ εθαηέξσζελ ηεο πνξείαο ζνπ δελ ππάξρνπλ ινπόκελνη πιέεηο κε ηαρύηεηα κέρξη ηξεηο (03) θόκβνπο, ή ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ινπόκελνη πιέεηο κε αζθαιή ηαρύηεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα (01) θόκβν, ηεξώληαο πνξεία από / πξνο ηελ αλνηθηή ζάιαζζα. ΘΑΡΑ ΡΝ ΡΑΜΗΓΗ - Να ηεξείο ηνπο Καλόλεο αζθαινύο πιεύζεο θαη απνθπγήο ζύγθξνπζεο θαη γεληθά λα έρεηο θαηά λνπ πάληα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλνύλ ε άγλνηα θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ζην ρώξν απηό. - Μελ πιεζηάδεηο ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 200κ. ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρνπλ ινπόκελνη. - νπ αξέζεη λα θηλείζαη θνληά ζηηο αθηέο; Μπνξείο λα ην θάλεηο ΜΟΝΟΝ ζε πεξηνρέο όπνπ δελ ππάξρνπλ ινπόκελνη θαη ΔΦΟΟΝ ηεξείο ηαρύηεηα κηθξόηεξε ησλ πέληε (05) κηιίσλ αλά ώξα. - Μήπσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πινπ, εληόπηζεο έλαλ ζεκαληήξα ρξώκαηνο θίηξηλνπ, ν νπνίνο θέξεη ζεκαία θίηξηλε κε δηαγώληα θόθθηλε γξακκή, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα γξάκκαηα ΤΓ; ΠΡΟΔΞΔ! Ο ζεκαληήξαο απηόο θαηαδεηθλύεη ηελ ύπαξμε ππνβξύρηνπ αιηέα (ςαξνληνπθεθά) ζην ζεκείν εθείλν. Γηάπιεπζε απηόλ κε απμεκέλε πξνζνρή θαη ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ πελήληα (150) κέηξσλ. - Μελ πιεζηάδεηο ηα απόλεξα ησλ δηεξρόκελσλ πινίσλ. - Μελ επηηξέπεηο ζηα άηνκα πνπ επηβαίλνπλ ζην ζθάθνο ζνπ λα κεηαθηλνύληαη ή λα θάζνληαη ζηελ θνππαζηή. - Μελ θάλεηο επηθίλδπλνπο ρεηξηζκνύο ή ειηγκνύο. - Σαμηδεύεηο λύρηα; Άλαςε ηνπο πξνβιεπόκελνπο θαλνύο. 3

4 - Έπαζε αηύρεκα θάπνηνο από ηνπο επηβαίλνληεο; Γώζε ηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη εηδνπνίεζε ηελ πιεζηέζηεξε Ληκεληθή Αξρή. ΒΟΗΠΘΔΠΑΗ ΠΔ ΘΗΛΓΛΝ; Δηδνπνίεζε κε ην VHF θάπνην παξαπιένλ πινίν ή ζθάθνο ή ηελ πιεζηέζηεξε Ληκεληθή Αξρή ή κε ην θηλεηό ζνπ ηειέθσλν ην Θάιακν Δπηρεηξήζεσλ ή όπνηα Ληκεληθή Αξρή έρεηο θαηαρσξήζεη ζ απηό (θαιό είλαη λα θαηαρσξείο ηα ηειέθσλα ηεο Ληκεληθήο Αξρήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία δηακέλεηο θαη απηώλ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ησλ νπνίσλ ηαμηδεύεηο ζπλήζσο κε ην ζθάθνο ζνπ) θαη κεηαβίβαζε κόλν ηα αλαγθαία γηα ηνλ εληνπηζκό ζνπ ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη: Σα ζηνηρεία ζνπ θαη έλα θηλεηό ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. Όλνκα/ιηκάλη ιεκβνινγίνπ ηνπ ζθάθνπο. Θέζε (ζηίγκα) πνπ βξίζθεζαη. Φύζε ηνπ θηλδύλνπ. Αξηζκό επηβαηλόλησλ. Μήπσο εθεί πνπ βξίζθεζαη, ην θηλεηό ζνπ δελ έρεη ζήκα ; ΜΗΝ Δ ΠΙΑΝΔΙ ΠΑΝΙΚΟ. Πιεθηξνιόγεζε ηνλ ηξηςήθην αξηζκό 112. Ο αξηζκόο απηόο είλαη ν ΠΑΝΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΗ. Οπνπδήπνηε θαη αλ είζαη, είηε έρεη ζήκα ην θηλεηό ζνπ είηε δελ έρεη, κπνξείο Δ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΑΜΔΟ ΚΙΝΓΤΝΟ, λα πιεθηξνινγήζεηο απηόλ ηνλ αξηζκό. Θα ζνπ απαληήζεη άκεζα ν εθηειώλ βάξδηα ρεηξηζηήο ηνπ ΟΣΔ 112 Θέζε θαη, αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ θηλδύλνπ ΘΑ Δ ΤΝΓΔΔΙ κε: Ασυνομία 100 ΔΘΑΒ 166 Ξυροσβεστικό Πώμα 199 Ιιμενικό Πώμα 108 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα ζα ζε ζπλδέζεη κε ην 108, όπνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεηο ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. ΕΤΕ ΣΟΞΥΗ: Να κε ρξεζηκνπνηείο ΑΠΘΝΞΑ απηόλ ηνλ αξηζκό, ΞΑΟΑ ΚΝΛΝ ΝΡΑΛ ΘΗΛΓΛΔΤΔΗΠ. ΑΝΑΛΟΓΙΟΤ όηη, άζθνπε ρξήζε κπνξεί να ΘΝΠΡΗΠΔΗ ΡΖ ΕΥΖ ΔΛΝΠ ΠΛΑΛΘΟΥΞΝ ΞΝ ΘΗΛΓΛΔΔΗ ΔΘΔΗΛΖ ΡΖ ΠΡΗΓΚΖ, Ή ΘΑΗ ΡΖ ΓΗΘΖ ΠΝ ΑΛ ΔΗΠΑΗ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ,ΘΑΗ ΞΟΝΠΞΑΘΔΗ ΑΞΔΓΛΥΠΚΔΛΑ ΛΑ ΘΑΙΔΠΔΗ ΒΝΖΘΔΗΑ. 4

5 Υξεζηκνπνίεζε ηελ εκέξα ηα θαπλνγόλα θαη ηε λύρηα ηα βεγγαιηθά. Υάιαζε ε κεραλή; Ρίμε ηελ πισηή άγθπξα. Φόξεζε ηόζν εζύ όζν θαη νη επηβαίλνληεο ηα ζσζίβηα. Έπεζε θάπνην άηνκν ζηε ζάιαζζα; Ρίμε ακέζσο ην θπθιηθό ζσζίβην θξαηώληαο ηελ άθξε ηνπ ζρνηληνύ ηνπ θαη ηξάβεμέ ηνλ ζην ζθάθνο. Πξόζεμε ηε θνξά ηνπ αλέκνπ! Σξάβεμέ ηνλ από ηελ υπήνεμη πιεπξά ηνπ ζθάθνπο. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ππξνζβεζηήξα. Αλ γίλεη αηύρεκα θαη ην ζθάθνο ζνπ αλαηξαπεί, κείλε θξαηεκέλνο πάλσ ηνπ. - Αλ είζαη Κπβεξλήηεο/ Ιδηνθηήηεο ηζηηνπιντθνύ ζθάθνπο θαη δηαζέηεηο ζην ζθάθνο ζνπ βνεζεηηθή κεραλή, λα θξνληίδεηο λα είλαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε, γηα ρξήζε ηεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. ΓΘΑ ΡΕΜΑ, ΟΞΣ Α ΑΝΘΔΘΑ ΛΕ Ξ ΡΙΑΦΞΡ ΡΞΣ ΕΘΜΑΘ ΛΘΑ ΔΘΑΠΙΗΡ ΑΜΑΖΗΗΡΗ ΗΡ ΤΑΠΑΡ ΙΑΘ ΗΡ ΑΜΕΛΕΚΘΑΡ ΛΗΜ ΝΕΤΜΑΡ, ΕΘΛΑΡΕ ΙΞΜΑ ΡΞΣ. ΞΟΞΘΑΔΗΟΞΕ ΦΠΑ ΛΑΡ ΕΤΕΘΡ ΑΜΑΓΙΗ ΛΗ ΔΘΡΑΡΕΘΡ, ΗΚΕΦΦΜΗΡΕ ΛΑΡ Δληαίν Κέληξν πληνληζκνύ Έξεπλαο & Γηάζσζεο (ΔΚΔΓ ή Θάιακνο Δπηρεηξήζεσλ ΤΠηΠ) ( ή ) Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Λ. (ΚΔΠΙΥ) ( Η ) ΙΗΚΔΛΑΟΣΔΗΝ ΠΟΝ: , ΙΑΘ, ΜΑ ΝΕΠΕΘΡ ΞΘ ΔΕΜ ΕΘΛΑΡΕ ΞΘ ΛΞΜΞΘ ΟΞΣ ΜΞΘΑΖΞΜΑΘ ΓΘΑ ΡΕΜΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΜΔΗ ΒΟΗΘΔΙΑ (Δ.Κ.Α.Β.): 166 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΤΡΟΤ:

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 10 ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΜΙΚΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΟΛΙΚΟΤ ΜΗΚΟΤ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 7 ΜΔΣΡΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΙΚΗ (*) ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ (*) Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ)

Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ) Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ) Joint Rescue Coordination Center / Aviation Sector (JRCC) -2- AVIATION SEARCH AND RESCUE ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΘΤΡΗΑΘΖ 1 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2013 1 ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Ο αγώλαο «ΛΑΓΟΤΔ 2013» ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : α) ηνπο θαλνληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη Σν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο δνθηκαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Τν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηεο κνηνζηθιέηαο. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΑΜΔΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΑΜΔΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΑΜΔΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2. Αλάπηπμε αζθαινύο θαη πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 2.5 Αζθάιεηα 2.2 Φαγεηό θαη πγεία 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη ζρέζεσλ 4.1 Αγσγή ηνπ θαηαλαισηή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014 Μελ μερλάηε ηα δηθαηώκαηά ζαο όζν είζηε ππό θξάηεζε Τα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Γειηίν είλαη εγγπεκέλα ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα» Πνιγμός Πνιγμόσ ονομάηεται θ διαδικαςία εμφάνιςθσ αναπνευςτικισ διαταραχισ εξαιτίασ βφκιςθσ ι εμβάπτιςθσ ςε κάποιο υγρό. Το αποτζλεςμα του πνιγμοφ

Διαβάστε περισσότερα