ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΑΓΧΝΑ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ 2015» ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ. ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΑΓΧΝΑ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ 2015» ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ. ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club"

Transcript

1 ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club 1. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο, όπσο απηνί αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο Πξνθύξεμεο ηνπ αγώλα. 2. ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 2.1 Δθαξκόδεηαη ν θαλνληζκόο 20 ηεο ISAF (ISAF Advertising Code) θαη σο εθ ηνύηνπ ηα ζθάθε πνπ επηζπκνύλ λα θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θαλνληζκνύ θαη επί πιένλ κε όζα νξίδεη ζρεηηθά ε Δζληθή Αξρή. 2.2 Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλόλα 20 ηνπ Καλνληζκνύ 2013 ηεο ISAF ζα ηζρύεη από 17:00 κκ ηεο Παξαζθεπήο 01/11/2013 κέρξη ηελ Κπξηαθή 03/11/2013 ώξα 24:00 κκ. 2.3 θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή γξαπηή άδεηα από ηελ Δζληθή Αξρή θαη λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηεο άδεηαο καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. 3. ΠΡΟΓΝΧΖ ΚΑΗΡΟΤ Πξόγλσζε θαηξνύ δελ ζα δνζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο από ηελ Δπηηξνπή Αγώλνο. 4. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΠΛΟΤ 4.1. Ηζηιοδρομία: Φάληρο Φλέβες (περίπλοσς ζημανηήρα) Φάληρο Δθθίλεζε: Κσριακή 1 Νοεμβρίοσ 2015, ώξα 11:00. Απόζηαζε: 21 λκ Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα αλ ζα δσζνύλ κηα ή δπν εθθηλήζεηο. 4.2 Περιοριζμοί πλοσ: Α) Γηέιεπζε κίηρινοσ ζεκαληήξα δπηηθά ησλ Φιεβώλ ν νπνίνο ζα αθεζεί αριζηερά. Σν ζηίγκα ηνπ ζεκαληήξα είλαη ην εμήο : 37 ο N, 23 ο E. Πηζαλόηεηα κηθξήο απόθιηζεο από ην ζπγθεθξηκέλν ζηίγκα γηα ιόγνπο αζθαιείαο είλαη απνδεθηή θαη δελ δύλαηαη δηθαίσκα έλζηαζεο. Β) Η βξαρνλεζίδα Καβνπξνλήζη ζα αθεζεί αξηζηεξά, ζην ζθέινο Φάιεξν-Φιέβεο, θαη δεμηά θαηά ηελ επηζηξνθή. 5. ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ / ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 5.1. Ιζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο 2015 ηεο ΔΑΘ / ΔΙΟ Οη θαηεγνξίεο ησλ ζθαθώλ ORCi, ORC CLUB, ORC CLUB NS & IRC έρνπλ ρσξηζηεί ή ζπγρσλεπηεί ζε ππνθαηεγνξίεο όπσο θαίλεηαη ζηνπο ζπλλεκέλνπο πίλαθεο ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ. 6. ΖΜΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 6.1. Σν ζήκα θαηεγνξίαο ζθαθώλ ORC Club θαη ORC CLUB NS είλαη ν αξηζκεηηθόο επηζείσλ «1» Σν ζήκα θαηεγνξίαο ζθαθώλ ORC International είλαη ν αξηζκεηηθόο επηζείσλ «2» Σν ζήκα θαηεγνξίαο ζθαθώλ IRC είλαη ε ζεκαία ηεο θαηεγνξίαο. 7. ΓΡΑΜΜE ΔΚΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ ΣΔΡΜΑΣΗΜΧΝ 7.1. ΓΡΑΜΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ Η Γξακκή εθθίλεζεο ηεο ηζηηνδξνκίαο, νξίδεηαη σο ε λνεηή επζεία κεηαμύ θίηξηλεο ζεκαίαο «RC» επί ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλνο ζην δεμί άθξν θαη πνληηζκέλνπ ζεκαληήξα κε θόθθηλε ζεκαία πιεζίνλ ηεο Μαξίλαο Φινίζβνπ, ζην αξηζηεξό άθξν. 7.2 ΓΡΑΜΜΖ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ ηεο ηζηηνδξνκίαο είλαη ε λνεηή επζεία πνπ νξίδεηαη ζην δεμί άθξν, από μπλε ζεκαίαο κεηά ηνλ θόθθηλν θάξν εηζόδνπ ηεο Μαξίλαο Φινίζβνπ ζην ύςνο ηνπ ειηθνδξνκίνπ, θαη αξηζηεξά πνληηζκέλν ζεκαληήξα κε θνληό θαη θόθθηλε ζεκαία. Ο ζεκαληήξαο ζα θσηίδεηαη ηελ λύρηα κε ιεπθό αλαιάκπνληα θαλό. Τπρόλ ζβήζηκν ή θαθή ιεηηνπξγία ηνπ θαλνύ δελ δίλεη δηθαίσκα αίηεζεο επαλόξζσζεο από ηνπο αγσληδόκελνπο πξνο ηελ Δπηηξνπή Αγώλα. Σν θιηκάθην ηεο επηηξνπήο ζα βξίζθεηαη ζην ειηθνδξόκην.. 1

2 8. ΖΜΑΣΑ ΔΚΚΗΝΖΔΧ 8.1 Θα ηεξεζνύλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλόλα 26 ησλ Γηεζλώλ θαλνληζκώλ ηεο ISAF κε ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα λα δίλεηαη 5 ιεπηά πξηλ ηελ εθθίλεζε. Σν πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήκα ζα δνζεί 4 ιεπηά πξηλ ηελ εθθίλεζε Οη ρξόλνη ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηα νπηηθά ζήκαηα. Σπρόλ απνηπρία ερεηηθνύ ζήκαηνο πξέπεη λα αγλνείηαη Έλα ζθάθνο κπνξεί λα εθθηλήζεη κέρξη θαη 10 λεπηά κεηά ην ζήκα εθθίλεζεο ηνπ. Όζα ζθάθε δελ εθθηλήζνπλ εληόο ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξόλνπ ζα βαζκνινγνύληαη σο κε εθθηλήζαληα (DNS). Η επηηξνπή αγώλνο κπνξεί λα παξαηείλεη ην παξαπάλσ όξην θαηά ηελ θξίζε ηεο Κάζε ζθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα εθθηλήζεη νθείιεη λα αλαθέξεη ζηελ επηηξνπή αγώλνο ηνλ αξηζκό ηζηίνπ ηνπ πξηλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα. Η επηηξνπή αγώλνο κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη DNC ζθάθε πνπ δελ δήισζαλ ηελ παξνπζία ηνπο. 9. ΜΔΡΗΚΖ ΑΝΑΚΛΖΖ 9.1. Μεξηθή αλάθιεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 29.1 ησλ R.R.S Η Δπηηξνπή Αγώλσλ ζα πξνζπαζήζεη λα αλαθνηλώζεη ηνλ αξηζκό ηζηίνπ ε ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο πνπ αλαγλσξίζηεθε OCS ζην κανάλι 71 ηνπ VHF. Απνηπρία ε θαζπζηέξεζε απηήο ηεο εθπνκπήο δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο αγσληδόκελνπο γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα RRS 62.1 (a) 10. ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΑΚΛΖΖ Γεληθή αλάθιεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 29.2 ησλ R.R.S Όηαλ έρεη δνζεί γεληθή αλάθιεζε, ε εθθίλεζε ηεο επόκελεο θαηεγνξίαο ζα αλαβάιιεηαη αλαιόγσο. 11. ΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΔΡΗΑ Γελ ζα δνζνύλ ζήκαηα ζηε ζηεξηά. 12. ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΟ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηα ζθάθε ORC International, ORC CLUB θαη ORC CLUB NS είλαη ην δηπιάζην ηνπ Γεληθνύ Βαζκνύ Ιθαλόηεηαο (GPH) θάζε ζθάθνπο πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηνλ αξηζκό ησλ κηιίσλ ηεο δηαδξνκήο Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηα ζθάθε IRC είλαη ην δηπιάζην ηνπ ζπληειεζηή BSF επί ηελ απόζηαζε Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο αλαγξάθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ Κάζε ζθάθνο πνπ απνηπραίλεη λα ηεξκαηίζεη κέζα ζην ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ κηαο ηζηηνδξνκίαο, όπσο απηό έρεη θαζνξηζηεί, ζα βαζκνινγείηαη ζαλ «Did Not Finish». Απηό αιιάδεη ηνλ RRS 35 θαη A4 13. ΑΚΗΝΖΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ Οη κεραλέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ πξέπεη λα κελ ιεηηνπξγνύλ κε ην πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήκα ηεο εθθηλήζεσο. Δίλαη ζηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αγώλα λα ραξαθηεξίζεη DNS ζθάθνο πνπ κεηά ην πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήκα δελ έρεη ζβήζεη ηε κεραλή. 14. ΓΖΛΧΖ ΜΖ ΣΖΡΖΖ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα δελ ηεξήζεθαλ νη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε θαη ηηο παξνύζεο Οδεγίεο Πινπ, πξέπεη ν Κπβεξλήηεο ηνπ ζθάθνπο λα ην δειώζεη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Αγώλνο, κέρξη 2 ώξεο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ζθάθνπο ηνπ. 2

3 15. ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΡΘΧΔΧ ΥΡΟΝΟΤ 15.1 Γηα ηελ θαηεγνξία ORCi ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύζηεκα Performance Curve Scoring - Constructed Course. Σα δεδνκέλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πιεύζεσλ (δηεύζπλζε αλέκνπ, πνξεία θαη απόζηαζε) είλαη ζηελ επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ θαη δελ επηδέρνληαη αίηεζε γηα επαλόξζσζε από ηνπο αγσληδόκελνπο ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Αγώλσλ θξίλεη όηη δελ έρεη αζθαιή ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο ηζηηνδξνκίαο ή όηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ κε ην παξαπάλσ ζύζηεκα, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδώζεη ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ην ζύζηεκα Offshore Single Number (OSN) Γηα ηα ζθάθε ORC CLUB & ORC CLUB NS ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηύπνο Performance Line Scoring, με εναλλακηικό ηο Offshore Single Number (OSN) 15.4 Γηα ηα ζθάθε IRC ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηύπνο Time on Time 16. ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 16.1 Μεηά ην ηέινο ηεο ηζηηνδξνκίαο ζα εθδνζνύλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ζα εθδνζνύλ κεηά ηελ εθδίθαζε ηπρόλ ελζηάζεσλ Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνηειεζκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην αθξηβέο κήθνο ηεο δηαδξνκήο 17. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α4 ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Ιζηηνδξνκηώλ ηεο I.S.A.F Η βαζκνινγία ησλ ππνθαηεγνξηώλ ζα εμάγεηαη από ηελ Γεληθή Καηάηαμε. 18. ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΓΤΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ Από ηελ δύζε κέρξη θαη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ν Γηεζλήο Καλνληζκόο πξνο Απνθπγή πγθξνύζεσλ ζηε Θάιαζζα αληηθαζηζηά ηνπ θαλνληζκνύο ηνπ Μέξνπο 2 ησλ RRS ηελ δηάξθεηα απηή ηεο πεξηόδνπ ηα ζθάθε νθείινπλ λα θέξνπλ θαη λα έρνπλ αλακκέλνπο ηνπο θαλνύο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Γηεζλή Καλνληζκό πξνο Απνθπγή πγθξνύζεσλ ζηε Θάιαζζα, πνπ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ζε θακία πεξίπησζε λα κελ θαιύπηνληαη από ηα παληά Σα ζθάθε πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη εθεδξηθνύο θαλνύο. 19. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΟΗΝΔ Γηα παξάβαζε θαλνληζκώλ ηνπ Μέξνπο 2 ησλ RRS (Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Ιζηηνδξνκηώλ ζα ηζρύεη ε πνηλή ζηξνθήο 720 ν θαλόλαο ησλ RRS Γηα παξάβαζε άιιε από εθείλεο ηνπ Μέξνπο 2 ησλ R.R.S. ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 15 ησλ Πξνζζεθώλ ηεο Δ.Α.Θ./Δ.Ι.Ο. ζηνπο Γηεζλήο Καλνληζκνύο Ιζηηνδξνκηώλ θάθνο πνπ εθθίλεζε πξόσξα θαη δελ επαλόξζσζε ζα ραξαθηεξίδεηαη OCS θάθνο πνπ παξαβίαζε ην άξζξν 4.2 ησλ Οδεγηώλ Πινύ ζα ραξαθηεξίδεηαη ώο DSQ. 20. ΔΝΣΑΔΗ Δλζηάζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη δύν ώξεο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ εληζηακέλνπ ζθάθνπο ζηελ Δπηηξνπή Αγώλνο Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε εηδηθό έληππν πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή Αγώλνο Σπρόλ ελζηάζεηο ζα εθδηθαζηνύλ ηελ Γεπηέξα 02/11/2015 θαη ώξα 19:00 ζηα γξαθεία ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Ακθηζέαο 21. ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ ΑΓΧΝΟ 21 θάθε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγώλα, είλαη ππνρξεσκέλα λα εηδνπνηήζνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ηελ Δπηηξνπή Αγώλνο ζηα ηειέθσλα : ή ή ή ζηο κανάλι 71 ηοσ VHF. Η μη ζσμμόρθωζη με ηην Οδηγία Πλοσ 21 μπορεί να αποηελέζει λόγο παραπομπής ζηην επιηροπή ενζηάζεων με αίηημα ηην εθαρμογή ηοσ κανόνα RRS 69, ενώ ο διοργανωηής όμιλος διαηηρεί ηο δικαίωμα, με απόθαζη ηοσ ΔΣ, να αποκλείζει όζοσς δεν ζσμμορθώνονηαι από ηοσς αγώνες ποσ διοργανώνει για οριζμένο τρονικό διάζηημα. 3

4 22. ΣΔΡΜΑΣΗΕΟΝΣΑ ΚΑΦΖ 22.1 Ο ηεξκαηηζκόο θάζε ζθάθνπο ζα επηζεκαίλεηαη κε ζπξηγκό. Σα ζθάθε πνπ ηεξκαηίδνπλ οθείλοσν λα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκό ηζηίνπ θαη ην όλνκά ηνπο ζηελ επηηξνπή αγώλα ζην θαλάιη 71 ηνπ VHF. Δίναι εσθύνη ηοσ κσβερνήηη κάθε ζκάθοσς να επαληθεύζει όηι ηερμάηιζε θάθνο πνπ δελ αλέθεξε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό κπνξεη λα ραξαθηεξίζηεη DNF από ηελ Δπηηξνπή Αγώλα. 23. ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΝΟ Σα γξαθεία ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ Ακθηζέαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Ν.Ο. Ακθηζέαο, 17510, Π. Φάιεξν, Σ.Θ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη έμσ από ηα γξαθεία ηνπ Ν.Ο. Ακθηζέαο, κέρξη 1 ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε. 25. ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΑΦΧΝ Θα γίλνπλ έιεγρνη ησλ ζθαθώλ κε βάζε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ησλ Δηδηθώλ Γηαηάμεσλ ηεο Δ.Α.Θ./Δ.Ι.Ο. ζηνπο Γηεζλήο Καλνληζκνύο Ιζηηνδξνκηώλ Η Δπηηξνπή Αγώλα έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη απξνεηδνπνίεηα νπνηνδήπνηε ζθάθνο πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα. 26. ΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΒΑΗΝΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Οη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζύλε. Ούηε ν δηνξγαλσηήο Όκηινο νύηε νπνηαδήπνηε Δπηηξνπή πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο αγώλεο θέξεη θακία επζύλε γηα δεκηέο ή αηπρήκαηα ζην πιηθό ή ζηνπο κεηέρνληεο ζηελ ζάιαζζα ή ζηελ ζηεξηά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε ώξα Δίλαη αξκνδηόηεηα ηνπ Κπβεξλήηε ή όπνηνπ ρεηξίδεηαη ην ζθάθνο λα θξίλνπλ ηνλ βαζκό εθπαηδεύζεσο ηνπ πιεξώκαηνο, ηελ αμηνπιντα ηνπ ζθάθνπο ηνπ, ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο πξνγλώζεηο θαη λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα ιάβνπλ κέξνο ή όρη ζην πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα. 27. ΚΑΝΑΛΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ V.H.F. Σν θαλάιη επηθνηλσλίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζα είλαη ην 71 ηνπ V.H.F. 28. ΔΠΑΘΛΑ 28.1 Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο ληθεηέο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ησλ θαηεγνξηώλ ORC International, ORC Club, ORC Club NS θαη IRC θαζώο θαη ζηνπο ληθεηέο ησλ ππνθαηεγνξηώλ αλαιόγσο ηεο ζπκκεηνρήο Η απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα αλαθνηλσζεί από ηε Γξακκαηεία ηνπ νκίινπ. 4

5 29. ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΝΑ : ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΠΡΟΔΓΡΟ ΜΔΛΖ ΚΑΣΔΚΟ ΓΙΧΡΓΟ ΡΔΜΠΔΛΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΠΑΠΙΧΣΗ ΗΛΙΑ ΥΔΙΡΑΚΑΚΗ ΓΔΧΡΓΙΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΚΗ ΑΝΣΤ ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΟΒΟ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΓΔΛΑΠΟΡΣΑ ΠΤΡΟ ΛΟΤΚΑ ΝΑΙΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΝΣΑΔΧΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΜΔΛΖ ΒΑΣΙΣΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΔΗ ΙΧΑΝΝΗ ΘΔΟΓΟΗ ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΜΟΛΟΓΟ ΓΗΜΗΣΡΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΧΝ: ΦΧΜΙΑΓΗ ΙΧΑΝΝΗ 5

6 ΣΗΓΜΑ ΖΜΔΗΟΤ Μ1 ΣΗ ΦΛΔΒΔ : 37 ο N, 23 ο E ΔΚΚΗΝ 6

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΘΤΡΗΑΘΖ 1 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2013 1 ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Ο αγώλαο «ΛΑΓΟΤΔ 2013» ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : α) ηνπο θαλνληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Γξακκαηεία Αγώλα, Γξαθείν Ρύπνπ, Ξίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ Πει. 2 Άξζξν 1 - Νξγάλσζε Πει. 3 Άξζξν 2 Γεληθνί Όξνη Άξζξν 3 Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ αγώλα Άξζξν 4 Πηνηρεία Ραπηόηεηαο Απηνθηλήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 20 νο Παλειιήληνο Δηαγωληζκόο Classic Cocktail (fancy drink category) ην 20 ν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα cocktail πνπ ζα δηνξγαλσζεί ζηελ 10ε HO.RE.CA, 6-9 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζην Metropolitan Expo ζην

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ www.elao.gr ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ www. hellenic - paragliding.gr Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ Έθδνζε 8ε ΑΘΖΝΑ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ

ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΠΔΡΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗOΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΗΜΟΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ ΛΘΜΘΣΕΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΠΗΝΑΚΑ Α 1. Οη θαλνληζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο

Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο ηελ Αζήλα ζήκεξα././2013 εκέξα... κεηαμύ, Ι. αθελόο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ & Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ( ΣΑΤΣΔΚΩ)» ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ)

Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ) Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ) Joint Rescue Coordination Center / Aviation Sector (JRCC) -2- AVIATION SEARCH AND RESCUE ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού

Διαβάστε περισσότερα