Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ"

Transcript

1 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2014» Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο : 1.1 Σνλ Γηεζλή Θαλνληζκό Ηζηηνδξνκηώλ (RRS) ηεο ISAF Σνλ θαλνληζκό θαηακέηξεζεο IMS Σνλ θαλνληζκό ORC Rating Systems Σνλ θαλνληζκό IRC Rule Σνλ Δηδηθό Θαλνληζκό Αλνηθηήο Θαιάζζεο ηεο ISAF (ISAF Offshore Special Regulations). Ο αγώλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 4 ηνπ παξαπάλσ θαλνληζκνύ. 1.6 Σνπο θαλνληζκνύο ησλ θιάζεσλ J/24 θαη Platu Σηο Γηαηάμεηο ηεο Δ.Η.Ο. 1.8 Σηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο Δ.Α.Θ. γηα Αγώλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο Σελ παξνύζα Πξνθήξπμε ησλ Αγώλσλ ηηο Οδεγίεο Πινπ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο Από ηε δύζε έσο ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ν Γηεζλήο Θαλνληζκόο γηα ηελ Απνθπγή πγθξνύζεσλ ζηε Θάιαζζα αληηθαζηζηά ηνπο θαλόλεο ηνπ κέξνπο 2 ησλ Θαλνληζκώλ Αγώλσλ Ηζηηνπινΐαο (RRS) ηεο ISAF. 2. ΑΛΑΘΟΗΛΧΔΗ Οη αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο αγσληδόκελνπο ζα αλαξηώληαη ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ πνπ βρίσκεται στο εντευκτήριο του ΝΑΣ.

2 3. ΑΙΙΑΓΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΙΟΤ Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο Οδεγίεο Πινπ ζα αλαξηάηαη ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο πξηλ από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ηεο ηζηηνδξνκίαο, πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρύ, εθηόο από νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξόγξακκα ησλ ηζηηνδξνκηώλ, πνπ ζα αλαξηάηαη πξηλ ηηο 20:00 ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο από απηήλ πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ. 4. ΖΚΑΣΑ ΣΖ ΣΔΡΗΑ 4.1. Σα ζήκαηα ζηε ζηεξηά ζα επηδεηθλύνληαη από ηνλ ηζηό ηνπ ΛΑ Όηαλ επηδεηθλύεηαη ν Απαληεηηθόο Δπηζείσλ AP ζηε ζηεξηά ην «1 ιεπηό» αληηθαζίζηαηαη από «όρη ιηγόηεξν από 30 ιεπηά» ζηα ζήκαηα αγώλσλ «AP» ησλ Γηεζλώλ Θαλνληζκώλ Ηζηηνδξνκηώλ ηεο ISAF. 5. ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ Παξαζθεπή 5ε Γεθεκβξίνπ άββαην 6ε Γεθεκβξίνπ 19:00 πλάληεζε Θπβεξλεηώλ 10:00 19:00 Δπηζεσξήζεηο ζθαθώλ Θπξηαθή 7ε Γεθεκβξίνπ ORC Club Ηζηηνδξνκία Παξάθηηα Φάιεξν Θαζίδη αξηζηεξά Φάιεξν Απόζηαζε 20λκ Δθθίλεζε :30 Απνλνκή επάζισλ ORCi και IRC Ηζηιοδρομίες: Γύο Σριγωνικές Απόζηαζη 8νμ η κάθε μία Δκκίνηζη Έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί δύν (2) Σξηγσληθέο ηζηηνδξνκίεο γηα ηηο θαηεγνξίεο IRC, ORC I θαη κία παξάθηηα ηζηηνδξνκία γηα ηα ζθάθε ORC Club. 5.2 Γελ ζα δνζεί πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα κεηά ηηο ΖΚΑΣΑ ΘΑΣΖΓΟΡΗΧΛ 6.1 Ζ ζεκαία ηεο θιάζεο ORC Club ζα είλαη ν αξηζκεηηθόο επηζείσλ Λν H ζεκαία ηεο θιάζεο ORCI ζα είλαη ν αξηζκεηηθόο επηζείσλ Λν H ζεκαία ηεο θιάζεο IRC ζα είλαη ιεπθή ζεκαία κε ηα γξάκκαηα «IRC» 7. ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΓΧΛΧΛ Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην Φαιεξηθό Όξκν. 8. ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΔΘΘΗΛΖΖ 8.1 Οη ηζηηνδξνκίεο ζα εθθηλνύλ ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 26 κε ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα λα δίλεηαη πέληε 5 ιεπηά πξηλ ην ζήκα εθθίλεζεο.

3 8.2 θάθνο πνπ εθθηλεί αξγόηεξα από 10 ιεπηά ζηηο ηζηηνδξνκίεο Σξηγώλνπ θαη 20 ιεπηά ζηελ παξάθηηα δηαδξνκή κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ζα βαζκνινγείηαη DNS ρσξίο αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα RRS A4 8.3 Σα ζθάθε ησλ νπνίσλ ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα δελ έρεη δνζεί πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ πεξηνρή ηεο εθθίλεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο άιισλ θαηεγνξηώλ. 8.4 ΑΛΑΦΟΡΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΘΑΦΏΛ ΠΡΗΛ ΑΠΟ ΘΆΘΔ ΔΘΘΗΛΖΖ Θάζε ζθάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα πάξεη εθθίλεζε ζηελ παξάθηηα δηαδξνκή, νθείιεη 5 ιεπηά πξηλ ην πξώην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα λα πεξάζεη δίπια από ην ζθάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ θαη λα αλαθέξεη ηνλ αξηζκό ηνπ ηζηίνπ ηνπ, ώζηε λα θαηαγξαθεί από ηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα. 9. ΣΡΗΓΧΛΗΘΖ ΓΗΑΓΡΟΚΖ 9.1 Γιαδρομή (a) Γηαδξνκή: Δθθίλεζε Λν 1 Λν 2 Λν 3- No 1 - Σεξκαηηζκόο (b) Ζ απόζηαζε κεηαμύ Λν 1 θαη Λν 3 ζα είλαη πεξίπνπ 1.5 λαπηηθό κίιη. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηεο γξακκήο εθθίλεζεο θαη ηεο No 3 ζα είλαη πεξίπνπ 60 κέηξα. Ζ ζπλνιηθή απόζηαζε ζα είλαη πεξίπνπ 7.6 πεξίπνπ λαπηηθά κίιηα (c) Ζ δηόπηεπζε ηνπ πξώηνπ ζεκείνπ ζηξνθήο ζα επηδεηθλύεηαη από ην ζθάθνο ηεο επηηξνπήο αγώλσλ. (d) Όια ηα ζεκεία ζα αθήλνληαη αξηζηεξά. 60 deg 60 deg (e) Ζ δηαδξνκή κπνξεί λα επηβξαρπλζεί ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε επηβξαρπκέλε δηαδξνκή λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ην κηζό κήθνο ηεο κε επηβξαρπκέλεο δηαδξνκήο. RC 9.2 ημεία Σα ζεκεία ζα είλαη θνπζθσηνί ζεκαληήξεο, ε Λν 1 ζα είλαη πνξηνθαιί ελώ ε Λν2 θαη ε Λν 3 ζα είλαη θόθθηλνπ ρξώκαηνο.

4 9.2.2 Σα λέα ζεκεία όπσο πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 9.3 ζα είλαη θνπζθσηή ζεκαδνύξα πξάζηλνπ ρξώκαηνο Σα ζεκεία εθθίλεζεο ζα είλαη, ζεκαδνύξα κε θνληάξη θαη ζεκαία θόθθηλνπ ρξώκαηνο ζην αξηζηεξό άθξν ηεο γξακκήο εθθίλεζεο θαη ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζην δεμηό άθξν ηεο γξακκήο εθθίλεζεο Σα ζεκεία ηεξκαηηζκνύ ζα είλαη θίηξηλε θνπζθσηή ζεκαδνύξα ζην αξηζηεξό άθξν ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνύ θαη ην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζην δεμηό άθξν ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνύ. 9.3 Αλλαγή ηοσ επόμενοσ ζκέλοσς ηης διαδρομής Γηα λα αιιάμεη ην επόκελν ζθέινο ηεο δηαδξνκήο, ε επηηξνπή αγώλσλ ζα πνληίζεη έλα λέν ζεκείν (ή ζα κεηαθηλήζεη ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνύ) θαη ζα αθαηξέζεη ην αξρηθό ζεκείν ην γξεγνξόηεξν δπλαηό. Όηαλ ζε επόκελε αιιαγή ην λέν ζεκείν αληηθαζίζηαηαη, ζα αληηθαηαζηαζεί κε ην αξρηθό ζεκείν. 10 ΓΡΑΚΚΖ ΔΘΘΗΛΖΖ Ζ γξακκή ηεο εθθίλεζεο νξίδεηαη κεηαμύ ζεκαδνύξαο κε θνληάξη θαη θόθθηλε ζεκαία ζην αξηζηεξό άθξν ηεο γξακκήο εθθίλεζεο θαη ηζηνύ κε ζεκαία «RC», πνπ ζα βξίζθεηαη επί ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζην δεμηό άθξν ηεο γξακκήο εθθίλεζεο. Σα ζήκαηα ησλ αγώλσλ ζα επηδεηθλύνληαη από ην ζθάθνο επηηξνπήο αγώλσλ. Ζ Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ ζέζε ηεο κε ηελ ρξήζε κεραλήο. 11 ΣΔΡΚΑΣΗΚΟ 11.1 Ζ γξακκή ηεξκαηηζκνύ ηεο ηξηγσληθήο δηαδξνκήο νξίδεηαη κεηαμύ θνπζθσηήο ζεκαδνύξαο θίηξηλνπ ρξώκαηνο ζην αξηζηεξό άθξν ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνύ θαη ηζηνύ κε ζεκαία «RC», πνπ ζα βξίζθεηαη επί ηνπ ζθάθνπο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζην δεμηό άθξν ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνύ. Ζ Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ ζέζε ηεο κε ηελ ρξήζε κεραλήο Ζ γξακκή ηεξκαηηζκνύ ζηνπο αγώλεο αλνηθηήο ζαιάζζεο ζην Φάιεξν νξίδεηαη κεηαμύ ηνπ θαλνύ ζηελ ΛΓ άθξε ηνπ θπκαηνζξαύζηε δεμηά θαη κπιε ζεκαίαο ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ ηζηό ηνπ ΛΑ αξηζηεξά Σα ζθάθε πνπ ηεξκαηίδνπλ ηελ παξάθηηα δηαδξνκή αμέζως μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπο λα αλαθέξνπλ κε ην VHF ζην θαλάιη 74 ηνλ αξηζκό ηζηίνπ θαη ην όλνκα ηνπ ζθάθνπο ζηελ επηηξνπή αγώλσλ. Δίναι εσθύνη ηοσ κάθε ζκάθοσς να βεβαιωθεί από ηην επιηροπή αγώνων όηι ηερμάηιζε θάθε πνπ ηεξκαηίδνπλ ηε λύρηα, πξέπεη λα θσηίδνπλ ηνλ αξηζκό ηζηίνπ ηνπο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό θαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηε ηαπηόηεηά ηνπο ζηελ επηηξνπή αγώλσλ ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό Σν ζβήζηκν ή θαθή ιεηηνπξγία ή ελδερόκελε απνπζία ηνπ θαλνύ ζην ζεκείν ηεξκαηηζκνύ δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο αγσληδόκελνπο γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο από ηελ επηηξνπή αγώλσλ.

5 12 ΥΡΟΛΗΘΑ ΟΡΗΑ 12.1 Γηα ηα IRC ζθάθε, ην ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ην θάζε ζθάθνο είλαη ην δηπιάζην ηνπ ζπληειεζηή BSF πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηελ απόζηαζε ηεο ηζηηνδξνκίαο ζε λαπηηθά κίιηα Γηα ηα ORC International θαη ORC Club ζθάθε, ην ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ην θάζε ζθάθνο είλαη ην δηπιάζην ηνπ γεληθνύ βαζκνύ ηθαλόηεηαο (GPH) πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηελ απόζηαζε ηεο ηζηηνδξνκίαο ζε λαπηηθά κίιηα Γηα ηα ζθάθε J24, Platu 25 ην ρξνληθό όξην ζα είλαη 3 ώξεο θαη 15 ιεπηά Σα ρξνληθά όξηα γηα ηελ παξάθηηα ηζηηνδξνκία ππνινγίδνληαη κε ηελ απόζηαζε ησλ 20 λαπηηθώλ κηιίσλ θαη γηα ηηο ηζηηνδξνκίεο Σξηγώλνπ ησλ 7.6 λκ. Σα ρξνληθά όξηα δελ αιιάδνπλ από ηελ πξαγκαηηθή απόζηαζε ηεο ηζηηνδξνκίαο, ή ηελ πεξίπησζε ηεο επηβξάρπλζεο κηαο ηζηηνδξνκίαο Σξηγώλνπ. 13. ΤΣΖΚΑ ΓΗΟΡΘΧΔΧ ΥΡΟΛΟΤ 13.1 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORCi ζθάθε θαη ORC Club(F) πνπ αγσλίδνληαη ζηηο ηξηγσληθέο δηαδξνκέο ζα εθαξκνζζεί ην ζύζηεκα Constructed Course. Σα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζρεηηθά κε ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ, θαζώο θαη ε επηινγή ηεο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Performance Curve ή ηεο ηαζεξήο Έληαζεο Αλέκνπ δελ επηδέρνληαη αίηεζε γηα απνθαηάζηαζε από ηνπο αγσληδνκέλνπο Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORC Club ζθάθε πνπ αγσλίδνληαη ζηελ παξάθηηα δηαδξνκή ζα εθαξκνζζεί ην Performance Line Scoring Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά IRC ζθάθε ζα εθαξκνζζεί ην ζύζηεκα Time on Time, ζπληειεζηήο TCC. 14. ΤΣΖΚΑ ΒΑΘΚΟΙΟΓΗΑ 14.1 Θα ηζρύζεη ην ζύζηεκα Υακειήο Βαζκνινγίαο ησλ RRS (Low Point Scoring System, RRS Appendix A) 14.2 Σν ηειηθό απνηέιεζκα ζα ππνινγηζζεί από ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ ησλ ηζηηνδξνκηώλ (θακηά βαζκνινγία δελ εμαηξείηαη) Ζ βαζκνινγία ησλ θιάζεσλ ζα εμάγεηαη από ηελ γεληθή θαηάηαμε. 15. ΑΠΟΓΟΥΖ ΠΟΗΛΖ - ΔΛΣΑΔΗ & ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ 15.1 θάθνο πνπ εθηέιεζε πνηλή ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 31 ή 44.1 πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη θαη λα θαηαζέζεη έλα έληππν απνδνρήο πνηλήο ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ εληόο ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ θάθνο πνπ πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε, επηπξόζζεηα ζηνλ θαλόλα RRS 61.1 πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ άκεζα θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό γηα ηελ πξόζεζή ηνπ λα ππνβάιεη έλζηαζε ζην ελαγόκελν ζθάθνο Έληππα ελζηάζεσλ δηαηίζεληαη από ηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Δθεί πξέπεη λα ππνβάιινληαη νη ελζηάζεηο. Σν ρξνληθό όξην ππνβνιήο ελζηάζεσλ είλαη δύν ώξεο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο ζηελ ηειεπηαία ηζηηνδξνκία ηεο

6 εκέξαο ηεο θαηεγνξίαο ή από ην ηειεπηαίν ζήκα ηεο επηηξνπήο αγώλσλ αλ επαίξεηαη «Λ» πάλσ από «Α» ή «ΑΡ» πάλσ από «Α» Αλαθνηλώζεηο γηα λα εηδνπνηεζνύλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία είλαη δηάδηθνη ή έρνπλ νλνκαζηεί ζαλ κάξηπξεο ζα αλαξηώληαη κέζα ζε 30 ιεπηά από ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Οη εληεηαικέλνη εθπξόζσπνη ησλ ελερνκέλσλ ζθαθώλ νθείινπλ κε δηθή ηνπο επζύλε λα ελεκεξώζνπλ ηνπο κάξηπξέο ηνπο ώζηε λα παξαζηνύλ Οη αλαθνηλώζεηο γηα ελζηάζεηο από ηελ επηηξνπή αγώλσλ ή ηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ ζα αλαξηώληαη γηα λα ελεκεξσζνύλ ηα ζθάθε όπσο απαηηείηαη από ηνλ θαλόλα 61.1(b) Παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 8.2, 11.3, 11.4, 15.1, 18, 21 θαη 22 ησλ νδεγηώλ πινπ δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αηηία έλζηαζεο από άιιν ζθάθνο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα 60.1(a). Πνηλέο γηα παξάβαζε ησλ νδεγηώλ 15.1, 11.3, 11.4, 17, 21, 22 κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από αθύξσζε αλ έηζη απνθαζίζεη ε επηηξνπή Δλζηάζεσλ 15.7 Κηα αίηεζε επαλεμέηαζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη όρη αξγόηεξα από 30 ιεπηά από ηελ ζηηγκή πνπ ν δηάδηθνο πνπ δεηά επαλεμέηαζε ελεκεξώζεθε γηα ηελ απόθαζε Κηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο γηα απόθαζε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη όρη αξγόηεξα από 30 ιεπηά κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα ΔΙΔΓΥΟ ΘΑΣΑΚΔΣΡΖΔΧΛ ΘΑΗ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΘΑΦΏΛ 16.1 Ζ Δπηηξνπή Αγώλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ, ή θαηακέηξεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ από ηηο 14:00 ηεο Παξαζθεπήο 5 εο Γεθεκβξίνπ 2014, κέρξη θαη δύν ώξεο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ ζθάθνπο, ηεο ηειεπηαίαο ηζηηνδξνκίαο, νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο Αθόκα θαη ζηελ ζάιαζζα πξηλ ηελ εθθίλεζε, ή αθνύ ηεξκαηίζεη, ή κεηαμύ ησλ ηζηηνδξνκηώλ, ή κε ηελ άθημε ηνπ ζην ιηκάλη κπνξεί λα ειεγρζεί έλα ζθάθνο ή λα ηνπ δνζεί εληνιή από ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ λα πξνζέιζεη γηα θαηακέηξεζε ζε ζπγθεθξηκέλν κέξνο. 17. ΘΑΣΑΣΑΖ ΠΙΖΡΧΚΑΣΟ/ ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΠΙΖΡΧΚΑΣΟ 17.1 Ζ θαηάζηαζε ηνπ πιεξώκαηνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέρξη θαη κία ώξα πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζεο ηεο 1 εο ηζηηνδξνκίαο ζεκεηώλνληαο ζην έληππν ηεο θαηάζηαζεο πιεξώκαηνο ηηο αιιαγέο Γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη επζύλεο ηόζν ηνπ εληεηαικέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ζθάθνπο όζν θαη ηεο επηηξνπήο αγώλα, ε δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνύο θαηάζηαζεο πιεξώκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη αθύξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία.

7 18. ΘΑΛΟΛΗΚΟ ΑΦΑΙΔΗΑ ΔΓΘΑΣΑΙΔΗΦΖ ΗΣΗΟΓΡΟΚΗΑ Έλα ζθάθνο πνπ εγθαηαιείπεη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο γηα νπνηαδήπνηε ιόγν πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηελ επηηξνπή αγώλσλ ην ηαρύηεξν δπλαηό ζηα ηειέθσλα , ή με το VHF στο κανάλι 74 δίλνληαο ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: -Όνομα κάθοσς -Αριθμό Πανιών -Ώρα και ηόπο ηην ζηιγμή ηης εγκαηάλειψης -Ιόγο ηης εγκαηάλειψης. -Ακριβή θέζη ηοσ ζκάθοσς. -Ιιμάνι ή κόλπο ποσ καηεσθύνεηαι θάθνο πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ θαλόλα απηό ζα ηηκσξείηαη κε αθύξσζε πνπ δελ εμαηξείηαη (DNE) 19. ΓΗΘΑΗΧΚΑΣΑ ΚΔΧΛ ΔΛΖΚΔΡΧΖ Οη αγσληδόκελνη, νη ηδηνθηήηεο θαη νη θηινμελνύκελνί ηνπο παξαρσξνύλ ην απόιπην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζηνλ δηνξγαλσηή λα δεκνζηεύζεη ή/θαη λα εθπέκςεη ζε νπνηνδήπνηε κέζν ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ θαη όρη κόλνλ, θσηνγξαθίεο ή video πξνζώπσλ θαη ζθαθώλ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο, γηα ελεκεξσηηθνύο ή δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο ή γηα δειηία ηύπνπ. 20. ΘΑΦΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΛ Σν θύξην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ ζα θέξνπλ ζεκαία κε ηα γξάκκαηα «RC» Σν ζθάθνο ηεο Eπηηξνπήο Eλζηάζεσλ ζα θέξεη ζεκαία ρξώκαηνο Ιεπθνύ κε ην γξάκκα «Jury» 21. ΤΛΟΓΔΤΣΗΘΑ ΘΑΦΖ ΑΓΧΛΗΕΟΚΔΛΧΛ Σα ζθάθε ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ καθξηά από ηελ πεξηνρή όπνπ αγσλίδνληαη ζθάθε, από ην πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήκα ηεο ηζηηνδξνκίαο κέρξη όια ηα ζθάθε όισλ ησλ θαηεγνξηώλ λα ηεξκαηίζνπλ ηελ ηζηηνδξνκία ή ε επηηξνπή αγώλσλ ζεκάλεη αλαβνιή, γεληθή αλάθιεζε ή δηαθνπή ηεο ηζηηνδξνκίαο 22. ΡΤΠΑΛΖ Σα ζθάθε δελ ζα πεηνύλ άρξεζηα αληηθείκελα (ζθνππίδηα) ζην λεξό. Απηά πξέπεη λα θξαηνύληαη επί ηνπ ζθάθνπο. 23. ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ 23.1 Ζ Δπηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα γίλεηαη ζην θαλάιη 74 ηνπ VHF. Ζ Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα δώζεη πξνθνξηθή επηβεβαίσζε γηα νπνηαδήπνηε ζήκα ηεο ηζηηνδξνκίαο κε ην θαλάιη 74. Απνηπρία λα

8 εθπέκςεη ή λα ην θάλεη αθξηβώο ζηελ ώξα πνπ πξέπεη, δελ απνηειεί ιόγν γηα απνθαηάζηαζεο. Απηό ηξνπνπνηεί ηνλ θαλόλα 62.1(a) ησλ RRS Δθηόο από ηελ επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ, όζν έλα ζθάθνο αγσλίδεηαη δελ πξέπεη λα εθπέκπεη, νύηε λα ιακβάλεη κέζσ ηειεπηθνηλσληώλ κελύκαηα πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζε όια ηα ζθάθε. Ο πεξηνξηζκόο απηόο ηζρύεη θαη γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα. 24. ΑΠΟΠΟΗΖΖ ΔΤΘΤΛΖ 24.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηνξγάλσζε αγσλίδνληαη κε δηθή ηνπο επζύλε. Ο δηνξγαλσηήο όκηινο θαζώο θαη θάζε άιινο εκπιεθόκελνο ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ αγώλα, απνπνηνύληαη νπνηαδήπνηε επζύλε γηα θάζε απώιεηα, ηξαπκαηηζκό, δεκία ή ηαιαηπσξία πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε πξόζσπα ή πξάγκαηα, ηόζν ζηελ ζηεξηά όζν θαη ζηελ ζάιαζζα, σο ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ δηνξγάλσζε απηή Θάζε ηδηνθηήηεο ζθάθνπο ή ν εθπξόζσπόο ηνπ απνδέρεηαη ηνπο όξνπο απηνύο κε ηελ ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ αγσληδνκέλσλ ζηνλ ζεκειηώδε θαλόλα 4 ηνπ Κέξνπο 1 ησλ θαλνληζκώλ ηεο ISAF «Σν ζθάθνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλν λα απνθαζίζεη αλ ζα εθθηλήζεη ή όρη ή αλ ζα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη». 25. ΑΦΑΙΔΗΑ ΘΑΦΧΛ Θάζε ζπκκεηέρνλ ζθάθνο πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν κε ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο πξνο ηξίηνπο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο. Οη ηδηνθηήηεο είλαη ππεύζπλνη λα έρνπλ επαξθή αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα επζύλε εμ αδηθνπξαμίαο θαη αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο (ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο δεκίεο) ξεηά ζε ηζρύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 26. ΔΠΑΘΙΑ ΑΠΟΛΟΚΖ 26.1 Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνλ 1 ν 2 ν θαη 3 ν ληθεηή γεληθήο θαηάηαμεο θάζε θαηεγνξίαο θαηακέηξεζεο ζθαθώλ. Δπίζεο ζηνπο ληθεηέο ησλ ππνθαηεγνξηώλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ ζθαθώλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο H απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ ζθαθώλ 26.3 Κεηά ηον ηερμαηιζμό ηων ζκαθών θα προζθερθεί θαζολάδα ζηις εγκαηαζηάζεις ηοσ ΛΑ!!!!

9 27. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΛΧΛ Πξόεδξνο : Θσλζηαληίλα θαθηαλάθε IRO, IJ Αληηπξόεδξνο: Αιεμόπνπινο άθεο NRO Τπεύζπλνο Γξακκαηείαο: Πνιπθαλδξηώηεο Δπάγγεινο Γηαηξόο Αγώλσλ: Κπξνηδάθεο Παληειήο Τπεύζπλνο Θαηακέηξεζεο & Διέγρνπ: Γηάλλεο Θαιαηδήο Κέιε: Γαλέδε Σάληα Θαλειιάηνο Γηώξγνο Θαξαησάλνγινπ Λίθνο Υαξηθηόπνπινο Γεκήηξεο Γαιάλεο Κάλνο Βηξβίιεο Βαζίιεο Γάθλε Καληώ Απνιισλάηνο Εαραξίαο Φεζζόπνπινο Υξήζηνο 28. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ Πξόεδξνο: Θώζηαο Σζαληίιεο ΗJ Κέιε: Υξήζηνο Θενδόζεο NJ Οηθνλνκέαο Παλαγηώηεο Θάλνο Βνπιγαξίδεο Θσλζηαληίλα θαθηαλάθε IJ Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΝΑ

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΘΤΡΗΑΘΖ 1 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2013 1 ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Ο αγώλαο «ΛΑΓΟΤΔ 2013» ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : α) ηνπο θαλνληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Γξακκαηεία Αγώλα, Γξαθείν Ρύπνπ, Ξίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ Πει. 2 Άξζξν 1 - Νξγάλσζε Πει. 3 Άξζξν 2 Γεληθνί Όξνη Άξζξν 3 Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ αγώλα Άξζξν 4 Πηνηρεία Ραπηόηεηαο Απηνθηλήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ www.elao.gr ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ www. hellenic - paragliding.gr Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ Έθδνζε 8ε ΑΘΖΝΑ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 1 απφ 48 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο

Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο ηελ Αζήλα ζήκεξα././2013 εκέξα... κεηαμύ, Ι. αθελόο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ & Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ( ΣΑΤΣΔΚΩ)» ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Κανίδησ Ε., Κωτςάκησ., Μόρμορησ Ε., Μπελεςιώτησ Β., Σαταράκη Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα