ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. 5679/ απόφαση της Προϊ σταμένης του 4ου Γραφείου Α Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας, 147, 148 του Ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια δε κτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Παπάζογλου Ιφιγένειας του Δημητρίου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλ. ΠΕ3, Μαθη ματικού με βαθμό A, M.K.3 και AM του 1ου Γυμν. Καισαριανής από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησής της, με την οποία εμμένει στην πα ραίτησή της. Με την αριθμ. 5664/ απόφαση της Προϊ σταμένης του 4ου Γραφείου Α Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας, 147, 148 του Ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια δε κτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Βασμανώλη Πετρίδη Μαρίας του Αριστοτέλη, εκπαιδευτικού λειτουργού, κλ. ΠΕ1, Θε ολόγου, με βαθμό Α, Μ.Κ. 3 και AM του 1ου Γυμν. Καισαριανής, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησής της, με την οποία εμμένει στην πα ραίτησή της. Η Προϊσταμένη κ.α.α. Ο Νόμιμος Αναπληρωτής της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ (1) Με την αριθμ. 2794/ απόφαση του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.α /9 2 08) που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του Κουτή Ηλία του Αποστόλου (AM ) του 4/θ Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου Καρδίτσας του 1ου Γραφείου Π. Ε. Καρδίτσας με βαθμό Α Μ.Κ.1 και απολύεται αυτοδίκαια από 09/10/2010 λόγω υποβολής αίτησης στις 10/08/2010 και την παρέλευση διμήνου (Ν. 3687/08 ΦΕΚ 159/08 τ.α ). Ο Προϊστάμενος ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - Με την αριθμ. Φ.10.1/1742/ απόφαση του Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, παρ. 5 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλ ληλική σχέση της Τερζή Δημητρούλας του Ιωάννη εκπ/ κού κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών (Α.Μ ) με βαθμό Α Μ.Κ. 2 ο κατόπιν της από αίτηση παραίτη σής της. Με την αριθμ. Φ.10.1/1744/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63,96,148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλληλική σχέση του Μαρ γαριτέλη Γεωργίου του Νικολάου εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων (A.M ) με βαθμό Α Μ.Κ. 1 ο κατόπιν της από αίτηση παραίτησής του. Απονέμεται τιμητικά ο τίτλος του επίτιμου Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου και η υπηρεσία του εκφράζει την ευαρέσκειά της για την ευδόκιμο παραμονή του. Με την αριθμ. Φ.10.1/1741/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), λύθηκε αυ τοδίκαια στις η υπαλληλική σχέση του Τσίτ κανου Γεωργίου του Ζαχαρία εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 Δα σκάλων (A.M ) με βαθμό Α Μ.Κ. 2 ο κατόπιν της από αίτησης παραίτησής του. Απονέμεται τιμητικά ο τίτλος του επίτιμου Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου και η υπηρεσία του εκφράζει την ευαρέσκειά της για την ευδόκιμο παραμονή του.

2 8794 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. Φ.10.1/1740/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, παρ.5 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλλη λική σχέση του Αναστασίου Ευαγγέλου του Βασιλείου εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων (A.M ) με βαθ μό Α Μ.Κ. 1 ο κατόπιν της από αίτηση παραί τησής του. Με την αριθμ. Φ.10.1/1735/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, παρ.5 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλληλική σχέση του Κανακάρη Συμεών του Κων/νου εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων (Α.Μ ) με βαθμό Α Μ.Κ. 1 ο κατόπιν της από αίτηση παραίτησής του. Ο Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΖΗΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (2) Με τη Φ.80000/15506/2303/ κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομι κών, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερο γραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α / ), την αριθμ. Οικ /393/ Κοι νή Υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφο ρά Προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3717/2008» (ΦΕΚ/Β /1829/ ) καθώς και την αριθμ. 7/ Γνωμοδότηση της Επιτροπής που συ γκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/ από φαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν στους φορείς υποδοχής, μεταφέρο νται οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι των «Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε. Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε.» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας και ει δικότητας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ως ακολούθως: Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1. ΓΛΕΝΤΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΠΑΝΤΕΛΗ 2. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ Ιατρών/ Οφθαλ μιάτρων Ιατρών/ Οδοντι άτρων ΠΕΡΙΟΧΗ Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Αθήνας Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Ανατο λικής Αττικής 3. ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ του ΝΙ ΚΟΛΑΟΥ 4. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑ ΝΟΥΗΛ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών/ Παθο λόγων Ιατρών/ Καρδιο λόγων Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Αθήνας Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Αθήνας Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την κατά οποιονδή ποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερόμενων. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3717/2009. (Αριθμ. βεβ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Γ31/20/25/01/2010). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (3) Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Οκτωβρίου 2010, που εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από , αίτηση παραίτησης από την υπη ρεσία της Παρασκευής Παπαγγελοπούλου του Κωνστα ντίνου, Ειρηνοδίκη Α τάξης, Αθηνών. σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ ρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Συμβούλου της Επικρατείας, Ελένης Δανδουλάκη του Ελευθερίου. Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που κατέχει. Δι σύμ φωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από , αίτηση παραί τησης από την υπηρεσία της Σοφίας Παγωνάκη του Αντω νίου, Ειρηνοδίκη Α τάξης, Αγίου Νικολάου Λασιθίου. σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω τικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από , αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Ανδρέα Παυλάκη του Ιωάννη, Ειρηνοδίκη Α τάξης, Αθηνών.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8795 σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Ιωαννίδη του Μιχαήλ. Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που κατέχει. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ ρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύει σήμερα: Α. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Εφετείο Ναυπλίου, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Εφέτης Ιωάννα Λά μπρου του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Ευσεβίας Λιακοπούλου του Δημητρίου, η οποία μετα τέθηκε στο Εφετείο Αθηνών. Β. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Καλα μάτας, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Τριαντάφυλλος Αλβίζος του Αντωνίου, σε αντικατάστα ση της Πρωτοδίκη Κωνσταντίνας Πλαστήρα του Δημη τρίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Γ. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Γεώργιος Μικρούδης του Δημητρίου. Δ. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Κορίν θου, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μαρία Λουτράρη του Θεοδώρου. Ε. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Καρδί τσας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος Πρωτο δικών Αρχοντούλα Σταυρίδου του Αζαρία, σε αντικατά σταση της Πρωτοδίκη Μαριάννας Μπέη του Αλεξάνδρου, η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά. ΣΤ. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Καρδί τσας, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μαριάννα Μπέη του Αλεξάνδρου. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρ θρα 49, 50 και 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό μος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύουν σήμερα: Α. Αποσπώνται, για έξι (6) μήνες, οι κατωτέρω δικα στικοί λειτουργοί, λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με δαπάνες του Δημοσίου, ως εξής: 1) Στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης, η Πρόεδρος Πρωτοδικών Πατρών Αθηνά Μπεσσή του Ιωάννη και ο Πρωτοδίκης Ναυπλίου Νικόλαος Ντόβας του Χρήστου. 2) Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, η Πρόεδρος Πρωτοδι κών Ιωαννίνων Ελένη Παρπούλα του Σωτηρίου. 3) Στο Πρωτοδικείο Σερρών, η Πρωτοδίκης Καβάλας Ευαγγελία Καπετανοπούλου του Κωνσταντίνου. 4) Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, οι Πρωτοδίκες: α) Λά ρισας, Ειρήνη Καραγιαννάκη του Χρήστου και β) Καρ δίτσας, Μαρία Κυριέρη του Γεωργίου. 5) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου, η Αντει σαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Μαγδαληνή Λάτσινου του Δημητρίου. Β. Ανακαλείται το από 6ης Αυγούστου 2010 προεδρι κό διάταγμα (Γ 793/ ), με θέμα: «Υπηρεσιακές μεταβολές δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και μερική ανάκληση προεδρικού διατάγματος» κατά το μέρος που αφορά στην απόσπα ση της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αικατερί νης Λύρα του Βασιλείου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας. Γ. Μετατίθενται αμοιβαία οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδι κών: α) Δράμας, Θεοδούλη Επιγαρίδου του Λαζάρου και β) Σερρών, Θωμάς Καρυοφύλλης του Ιωάννη, με αίτησή τους και δικές τους δαπάνες. εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνε ται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Εφέτη Αθηνών Κωνσταντίνας Γεωργίου Παπαδημητροπούλου του Χρήστου. Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που κατέχει. σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ ρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνονται δεκτές οι από αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία των Εφετών Αθηνών: 1) Γεωργίου Κατσαρά του Ευαγγέλου και 2) Δημητρίου Ρέκκα του Χρήστου. Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κα τόπιν της αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/32/15749/ από φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Μαρία Καϊάφα του Γεωργίου, απόφοιτος της Κ εκπαι δευτικής σειράς του Τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προσωποπα γή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με πλεονά ζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερο μηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη της ως αριστούχου αποφοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8589/ ) Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κα τόπιν της αριθ.διεκ/τμ.β/φ.8.2/32/15749/ από φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

4 8796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από ο Δημήτριος Γιουτίκας του Νικολάου,, απόφοιτος της Κ εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προσωπο παγή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με πλε ονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερομηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη του ως αρι στούχου αποφοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ.. Ο διορισμός του αναφερόμενου ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8588/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 69, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι τικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ) και κατόπιν: α) της αριθ. 156/ πράξης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβου λίου υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και β) της αριθ. 9/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμβου λίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δι Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται η Κωστούλα Γερο λυμάτου του Επαμεινώνδα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων, με βαθμό Β του Κ.Α.Τ.Κ. Ελεώνα Θηβών, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δι οικητικού Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8447/ ) Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κα τόπιν της αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/32/15749/ από φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Ελένη Χαλκιά του Δημητρίου, απόφοιτος της Κ εκπαι δευτικής σειράς του Τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προσωποπα γή θέση που συνίσταται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με πλεονά ζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημε ρομηνία τέσσερα (4) έτη, δύο (2) μήνες και είκοσι εννέα (29) ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξή της ως αριστούχου αποφοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8590/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 69, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι τικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) και κατόπιν: α) της αριθ. 154/ πράξης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβου λίου υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και β) της αριθ. 84/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται η Ευθυμία Πουρνά ρα του Παναγιώτη, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικη τικού Λογιστικού με βαθμό Γ, της Κεντρικής Αποθή κης Υλικού Φυλακών Κορυδαλλού, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέ χει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8446/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 70, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι τικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ) και κατόπιν της αριθ. 6/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλ λήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιατροδικα στικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται η Ευαγγελία Ρόγκα του Αθα νασίου, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λο γιστικού, με βαθμό Α της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέχει τα ου σιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8586/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 69, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ.1 και 4 του άρθρου 84 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με τον ν.2812/2000 (ΦΕΚ 67/ τ.α ), όπως η παρ.4 τροποποιήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 10 του ν.3472/2006 (ΦΕΚ 135 τ.α ) και κατόπιν α) της αριθ. 234/2010 απόφασης του Πενταμελούς Υπη ρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου β) της αριθ. 11/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλή λων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιατροδικαστι κών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται ο Βασίλειος Λιβέρης του Διονυ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8797 σίου, δικαστικός υπάλληλος γραμματέας, της ΠΕ κα τηγορίας, με βαθμό Β, του Αρείου Πάγου σε κενή ορ γανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέ χει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8584/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 12 του ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 τ.α ) και του άρ θρου 18 του Π.Δ/τος 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.α ), και κατόπιν της αριθ. 21/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των, Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμμα τείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται ο Ιάκωβος Χρήστου του Ηλία, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΥΕ Βοη θητικού Προσωπικού, με βαθμό Γ της Κεντρικής Υπη ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνιστώμενη ομοιόβαθ μη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου, με ταυτόχρονη δέσμευση μίας (1) θέσης του αντίστοιχου κλάδου μονίμου προσωπικού της Κε ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8585/ Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κατόπιν της αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/32/15749/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Ελένη Πολύζου του Αναστασίου, απόφοι τος της Κ εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Γε νικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Δι οίκησης, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων και με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερομηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνο ντας υπόψη την κατάταξη της ως αριστούχου απο φοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8587/ ) Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κατόπιν της αριθ.διεκ/τμ.β/φ.8.2/32/15749/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Κωνσταντία Γαζέτα του Χρήστου, απόφοι τος της Κ εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Γε νικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Δι οίκησης, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων και με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερομηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνο ντας υπόψη την κατάταξή της ως αριστούχου απο φοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8591/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ - Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προ ϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή η αίτηση πα ραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, της Μυρσίνης Σουλτάνας ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ του Στρατώνα, δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΖΑΒΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (4) Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσί ων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ), τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.988/1979 «Περί ρυθμίσεως μισθολογικών τινών θεμάτων αφορώντων τους Αξιω ματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 258 Α /79) και το από Προεδρικό Διά ταγμα «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170 Α / ): 1. Κυρώνεται ο πίνακας έκτακτης κρίσης δύο (2) Κα τωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προέρ χονται από Ανθυπασπιστές, απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τον οποίο σχετικό είναι το από 22 Σεπτεμβρίου 2010 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

6 8798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφο 8(α) του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (AM 2572) ΓΚΡΟΥΣ Γεώργιος του Παύλου (AM 2665) 2. Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (AM 2572) και ΓΚΡΟΥΣ Γεώργιος του Παύλου (AM 2665) στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979, σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυτοί σε αποστρα τεία ύστερα από αίτηση τους επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λι μενικού Σώματος εγγραφόμενοι στα στελέχη εφεδρεί ας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 και 2028 αντίστοιχα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18128/ ). Με το απο Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις δι ατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ) και τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.988/1979 «Περί ρυθμίσεως μισθολογικών τινών θεμάτων αφορώντων τους Αξιω ματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 258 Α /79): 1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης, τριών (3) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προ έρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 06 Αυγούστου 2010 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Για Υποπλοίαρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 8(α) του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. ΤΑΣΙΑΣ Κων/νος του Σωτήριου (AM 2661) ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νεκτάριος του Μιχαήλ (AM 2593) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Φωτίου (AM 2704) Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος: 1. ΤΑΣΙΑΣ Κων/νος του Σωτηρίου (AM 2661) 2. ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νεκτάριος του Μιχαήλ (AM 2593) 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Φωτίου (AM 2704) στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, εν ενερ γεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979, σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρ θρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυ τοί σε αποστρατεία, ύστερα από αίτηση τους, επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος. Ο με αύξοντα αριθμό 1 ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέ χρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2024, ο με αύξοντα αριθμό 2 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2027 και ο με αύξοντα αριθμό 3 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18122/ ). Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις δι ατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ), τη δι άταξη του άρθρου 1 του Ν.988/1979 «Περί ρυθμίσεως μισθολογικών τινών θεμάτων αφορώντων τους Αξιω ματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 258 Α /79) και το από Προεδρικό Διά ταγμα «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170 Α / ): 1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης, τριών (3) Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προ έρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 25 Αυγούστου 2010 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Α. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρί νονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρά γραφο 8(α) του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. ΓΑΒΡΙΗΛ Δημήτριος του Ευαγγέλου (AM 2105) ΑΓΓΕΛΑΡΗΣ Σάββας του Ιωάννη (AM 2329) Β. Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής της αιτήσεως αποστρατείας του, που κρίνεται συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. ΣΥΡΙΓΟΣ Χαράλαμπος του Μάρκου (AM 2334) 2 Α. Προάγονται οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώμα τος ΓΑΒΡΙΗΛ Δημήτριος του Ευαγγέλου (AM 2105) και ΑΓΕΛΑΡΗΣ Σάββας του Ιωάννη (AM 2329) στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8799 Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α) και τίθενται αυτοί σε αποστρα τεία ύστερα από αίτησή τους, επειδή έχουν εκπληρώ σει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος εγγραφόμενοι στα στελέχη εφε δρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2016 και 2024 αντίστοιχα. Β. Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος ΣΥΡΙΓΟΣ Χαράλαμπος του Μάρκου (AM 2334) στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθεται αυτός σε αποστρα τεία, ύστερα από αίτησή του, επειδή έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής του στις τάξεις του Λιμε νικού Σώματος, εγγραφόμενος στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δε κεμβρίου του έτους (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18129/ ). Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκδό θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 14, 17, 18, 21, 26, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 68, 70(παρ.3), 95 και 140 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ): Απονέμεται εν ενεργεία ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος στον Ανθυπασπι στή Λιμενικού Σώματος ΜΠΑΣΑΚΗ Σταύρο του Κων σταντίνου (AM 3392) την 24 Ιουλίου 2010, ημερομηνία προηγούμενη του θανάτου του, ανεξάρτητα από την συ μπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και ακολούθως αποστρατεύεται αυ τός σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 03 του άρθρου 70 του Ν. 3079/2002». (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18130/ ). Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις δια τάξεις του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προ σωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α ) και το από Προεδρικό Διάταγμα περί «Κυρώσεως πινά κων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα εννέα (279) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος έτους 2010 οι οποίοι προέρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώμα τος, δύο (2) οι οποίοι προέρχονται από βαθμοφόρους Λιμενικού Σώματος αθλητές στους οποίους απονεμή θηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., ενός (1) ο οποί ος προέρχεται από απόφοιτος της Σχολής Λιμενοφυ λάκων, και προαγωγή πέντε (5) εξ αυτών στον επόμενο βαθμό» (ΦΕΚ 480 Γ / ): Προάγονται στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώ ματος, οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος ΒΑΣΔΕΚΗ Όλγα του Αποστόλου (A.M.3620) και ΞΑΝΘΟΥ Νίκη του Βασιλείου (A.M.3706), οι οποίες προέρχονται από βαθ μοφόρους Λ.Σ. αθλητές, στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. επειδή έχουν όλα τα νόμι μα για την προαγωγή τους αυτή προσόντα, λογιζόμενης από 14 Σεπτεμβρίου 2010, σε εφαρμογή του άρθρου 52 του Ν.3079/2002(ΦΕΚ 311Α / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18132/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 410/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 148 του ν.3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη λικής σχέσης της Μαρίας Ευστρατίου Γουγουσάκη του Δημητρίου από τη θέση μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργα στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της TE κατηγορίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμίδα Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1 ο από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Στην Μαρία Ευστρατίου Γουγουσάκη απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για τη μακρόχρονη και ευδό κιμη προσφορά των υπηρεσιών της στο Πανεπιστήμιο. Με την 345/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 148 του ν.3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της Μπεάτε Μαρίας Λημπχάμπερ του Κάρλ Γιόζεφ από τη θέση μέλους Ειδικού Τεχνικού Ερ γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΠΕ κατηγορίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμίδα Α και μισθολογικό κλιμάκιο 3 ο από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δια της υπ αριθμ 691/ αποφάσεως του Σεβα σμιοτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατι κού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (ΦΕΚ 17/τ.Β / ) καί την υπ αριθμ. 334/ απόφασιν του παρ ημίν Υπηρεσιακού Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Αιδεσιμότατος π. Σταύρος Αναστόπουλος του Αγγέ λου, Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Δη μοτικού Διαμερίσματος Δουμενών Δήμου Καλαβρύτων, και κατατάσσεται εις την ΥΕ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Διά της υπ αριθ.. 850/ ημετέρας, του Μητρο πολίτου Φθιώτιδος Νικολάου, αποφάσεως, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ. Α 146), τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α ) «Μισθολογικές ρυθ μίσεις...», των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/ 2007, την (5)

8 8800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) υπ αριθ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφα σιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθ. 1/7/ απόφασιν τον Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Ιωάννης Σουφλερός του Χρήστου, ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Παλαιοχωρίου Τυμφρηστού, κατατάσσεται εις την Υ.Ε. Μισθολογικήν Κατηγορίαν και χορηγείται εις αυτόν το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Διά της υπ αριθ. πρωτ. 892/ ημετέρας, τον Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου, Αποφάσεως, εκ δοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ. Α 146), τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α ) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις...», των άρθρων 16 και 17 τού Ν. 3528/ 2007, την υπ αριθ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουρ γικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθ. 2/7/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλί ου, διορίζεται: ο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Ιωάννης Καραμέρης του Αθανασίου, ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γε ωργίου Στύρφακας, κατατάσσεται εις την Υ.Ε. Μισθο λογικήν Κατηγορίαν και χορηγείται εις αυτόν το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Φθιώτιδος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Με την αριθμ. 1026/ απόφαση Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Τασιαρλή Νίνας του Πέτρου, μόνιμης υπάλληλου του Νοσοκομείου, κλάδου Τεχνολόγων Ια τρικών Εργαστηρίων ΤΕ κατηγορίας με βαθμό Α, από , ημερομηνία Β αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης. Με την αριθμ. 878/ απόφαση Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/2007 και την αρ. 1427/ απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ που κυρώθηκε ο πίνακας διοριστέων, διορίζονται ως δόκιμοι υπάλλη λοι σε κενή οργανική θέση κλάδου Νοσηλευτών τρι ών ΤΕ κατηγορίας οι: 1. Ζαγόρη Μεταξία του Φώτη 2. Κακαλέτρη Χρυσούλα του Αποστόλου 3. Κατραμίδης Σπυρίδων του Πέτρου 4. Μιχαηλίδου Φωτεινή του Ιωάννη 5. Σκούρα Όλγα Στεφανία του Ιωάννη 6. Φουντούκη Αντιγόνη του Δημητρίου, με τον εισαγωγικό βαθμό Δ και το εισαγωγικό κλι μάκιο του αντίστοιχου κλάδου. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Υ.Κ.Α. 9142/ ) Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Με την υπ αριθμ 131/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη λεγγύης (απόφαση Προέδρου Ι.Κ.Π.Α. αριθμ. 2392/ ) η οποία εκδόθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με το αριθμ. Π4/ Γ.Π.οικ / έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετατάσσεται η Καρφάκη Χεί λαρη Ασπασία του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος του ΙΚΠΑ, του κλάδου ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Α, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ/Διοι κητικού Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ της ίδιας Υπηρεσίας και με τον ίδιο βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 70, 73, και 74 του Ν.3528/07 και το Π.Δ 55/08 «Οργανισμός Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α)» και την υπ αριθμ. 31/ απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΙΚΠΑ. Για την παραπάνω μετάταξη υπάρχει επάρκεια πίστω σης στους ΚΑΕ μισθοδοσίας 0211 (Βασικός Μισθός) και 0225 (Κίνητρο Απόδοσης). (Αριθμ. βεβ. του ΙΚΠΑ 2642/ ). Με την 2527/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύ ης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου, Ευαγγέλου Βασιλάκη Ολυμπί ας του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ/Τεχνικός (Ειδ. Δασκάλα Κιλιμοποιΐας Ταπητουργίας), βαθμού Α, από , επει δή κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτη ση παραίτησής της για λόγους συνταξιοδότησης, σύμ φωνα με το αρθ. 148 του Ν.3528/07. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1026 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1139 29 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 584 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Εθνικής Άμυνας... 2 Παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1142 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Υγείας...4 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1047 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εσωτερικών... 3» Αγροτικής Ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 30 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 873 7 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εθνικής Άμυνας... 3» Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας...4»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1463 27 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1109 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα