ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. 5679/ απόφαση της Προϊ σταμένης του 4ου Γραφείου Α Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας, 147, 148 του Ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια δε κτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Παπάζογλου Ιφιγένειας του Δημητρίου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλ. ΠΕ3, Μαθη ματικού με βαθμό A, M.K.3 και AM του 1ου Γυμν. Καισαριανής από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησής της, με την οποία εμμένει στην πα ραίτησή της. Με την αριθμ. 5664/ απόφαση της Προϊ σταμένης του 4ου Γραφείου Α Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας, 147, 148 του Ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια δε κτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Βασμανώλη Πετρίδη Μαρίας του Αριστοτέλη, εκπαιδευτικού λειτουργού, κλ. ΠΕ1, Θε ολόγου, με βαθμό Α, Μ.Κ. 3 και AM του 1ου Γυμν. Καισαριανής, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησής της, με την οποία εμμένει στην πα ραίτησή της. Η Προϊσταμένη κ.α.α. Ο Νόμιμος Αναπληρωτής της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ (1) Με την αριθμ. 2794/ απόφαση του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.α /9 2 08) που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του Κουτή Ηλία του Αποστόλου (AM ) του 4/θ Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου Καρδίτσας του 1ου Γραφείου Π. Ε. Καρδίτσας με βαθμό Α Μ.Κ.1 και απολύεται αυτοδίκαια από 09/10/2010 λόγω υποβολής αίτησης στις 10/08/2010 και την παρέλευση διμήνου (Ν. 3687/08 ΦΕΚ 159/08 τ.α ). Ο Προϊστάμενος ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - Με την αριθμ. Φ.10.1/1742/ απόφαση του Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, παρ. 5 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλ ληλική σχέση της Τερζή Δημητρούλας του Ιωάννη εκπ/ κού κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών (Α.Μ ) με βαθμό Α Μ.Κ. 2 ο κατόπιν της από αίτηση παραίτη σής της. Με την αριθμ. Φ.10.1/1744/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63,96,148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλληλική σχέση του Μαρ γαριτέλη Γεωργίου του Νικολάου εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων (A.M ) με βαθμό Α Μ.Κ. 1 ο κατόπιν της από αίτηση παραίτησής του. Απονέμεται τιμητικά ο τίτλος του επίτιμου Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου και η υπηρεσία του εκφράζει την ευαρέσκειά της για την ευδόκιμο παραμονή του. Με την αριθμ. Φ.10.1/1741/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), λύθηκε αυ τοδίκαια στις η υπαλληλική σχέση του Τσίτ κανου Γεωργίου του Ζαχαρία εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 Δα σκάλων (A.M ) με βαθμό Α Μ.Κ. 2 ο κατόπιν της από αίτησης παραίτησής του. Απονέμεται τιμητικά ο τίτλος του επίτιμου Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου και η υπηρεσία του εκφράζει την ευαρέσκειά της για την ευδόκιμο παραμονή του.

2 8794 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. Φ.10.1/1740/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, παρ.5 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλλη λική σχέση του Αναστασίου Ευαγγέλου του Βασιλείου εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων (A.M ) με βαθ μό Α Μ.Κ. 1 ο κατόπιν της από αίτηση παραί τησής του. Με την αριθμ. Φ.10.1/1735/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, παρ.5 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλληλική σχέση του Κανακάρη Συμεών του Κων/νου εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων (Α.Μ ) με βαθμό Α Μ.Κ. 1 ο κατόπιν της από αίτηση παραίτησής του. Ο Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΖΗΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (2) Με τη Φ.80000/15506/2303/ κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομι κών, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερο γραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α / ), την αριθμ. Οικ /393/ Κοι νή Υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφο ρά Προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3717/2008» (ΦΕΚ/Β /1829/ ) καθώς και την αριθμ. 7/ Γνωμοδότηση της Επιτροπής που συ γκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/ από φαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν στους φορείς υποδοχής, μεταφέρο νται οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι των «Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε. Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε.» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας και ει δικότητας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ως ακολούθως: Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1. ΓΛΕΝΤΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΠΑΝΤΕΛΗ 2. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ Ιατρών/ Οφθαλ μιάτρων Ιατρών/ Οδοντι άτρων ΠΕΡΙΟΧΗ Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Αθήνας Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Ανατο λικής Αττικής 3. ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ του ΝΙ ΚΟΛΑΟΥ 4. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑ ΝΟΥΗΛ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών/ Παθο λόγων Ιατρών/ Καρδιο λόγων Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Αθήνας Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Αθήνας Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την κατά οποιονδή ποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερόμενων. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3717/2009. (Αριθμ. βεβ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Γ31/20/25/01/2010). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (3) Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Οκτωβρίου 2010, που εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από , αίτηση παραίτησης από την υπη ρεσία της Παρασκευής Παπαγγελοπούλου του Κωνστα ντίνου, Ειρηνοδίκη Α τάξης, Αθηνών. σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ ρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Συμβούλου της Επικρατείας, Ελένης Δανδουλάκη του Ελευθερίου. Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που κατέχει. Δι σύμ φωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από , αίτηση παραί τησης από την υπηρεσία της Σοφίας Παγωνάκη του Αντω νίου, Ειρηνοδίκη Α τάξης, Αγίου Νικολάου Λασιθίου. σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω τικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από , αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Ανδρέα Παυλάκη του Ιωάννη, Ειρηνοδίκη Α τάξης, Αθηνών.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8795 σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Ιωαννίδη του Μιχαήλ. Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που κατέχει. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ ρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύει σήμερα: Α. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Εφετείο Ναυπλίου, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Εφέτης Ιωάννα Λά μπρου του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Ευσεβίας Λιακοπούλου του Δημητρίου, η οποία μετα τέθηκε στο Εφετείο Αθηνών. Β. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Καλα μάτας, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Τριαντάφυλλος Αλβίζος του Αντωνίου, σε αντικατάστα ση της Πρωτοδίκη Κωνσταντίνας Πλαστήρα του Δημη τρίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Γ. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Γεώργιος Μικρούδης του Δημητρίου. Δ. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Κορίν θου, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μαρία Λουτράρη του Θεοδώρου. Ε. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Καρδί τσας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος Πρωτο δικών Αρχοντούλα Σταυρίδου του Αζαρία, σε αντικατά σταση της Πρωτοδίκη Μαριάννας Μπέη του Αλεξάνδρου, η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά. ΣΤ. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Καρδί τσας, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μαριάννα Μπέη του Αλεξάνδρου. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρ θρα 49, 50 και 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό μος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύουν σήμερα: Α. Αποσπώνται, για έξι (6) μήνες, οι κατωτέρω δικα στικοί λειτουργοί, λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με δαπάνες του Δημοσίου, ως εξής: 1) Στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης, η Πρόεδρος Πρωτοδικών Πατρών Αθηνά Μπεσσή του Ιωάννη και ο Πρωτοδίκης Ναυπλίου Νικόλαος Ντόβας του Χρήστου. 2) Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, η Πρόεδρος Πρωτοδι κών Ιωαννίνων Ελένη Παρπούλα του Σωτηρίου. 3) Στο Πρωτοδικείο Σερρών, η Πρωτοδίκης Καβάλας Ευαγγελία Καπετανοπούλου του Κωνσταντίνου. 4) Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, οι Πρωτοδίκες: α) Λά ρισας, Ειρήνη Καραγιαννάκη του Χρήστου και β) Καρ δίτσας, Μαρία Κυριέρη του Γεωργίου. 5) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου, η Αντει σαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Μαγδαληνή Λάτσινου του Δημητρίου. Β. Ανακαλείται το από 6ης Αυγούστου 2010 προεδρι κό διάταγμα (Γ 793/ ), με θέμα: «Υπηρεσιακές μεταβολές δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και μερική ανάκληση προεδρικού διατάγματος» κατά το μέρος που αφορά στην απόσπα ση της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αικατερί νης Λύρα του Βασιλείου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας. Γ. Μετατίθενται αμοιβαία οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδι κών: α) Δράμας, Θεοδούλη Επιγαρίδου του Λαζάρου και β) Σερρών, Θωμάς Καρυοφύλλης του Ιωάννη, με αίτησή τους και δικές τους δαπάνες. εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνε ται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Εφέτη Αθηνών Κωνσταντίνας Γεωργίου Παπαδημητροπούλου του Χρήστου. Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που κατέχει. σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ ρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνονται δεκτές οι από αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία των Εφετών Αθηνών: 1) Γεωργίου Κατσαρά του Ευαγγέλου και 2) Δημητρίου Ρέκκα του Χρήστου. Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κα τόπιν της αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/32/15749/ από φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Μαρία Καϊάφα του Γεωργίου, απόφοιτος της Κ εκπαι δευτικής σειράς του Τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προσωποπα γή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με πλεονά ζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερο μηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη της ως αριστούχου αποφοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8589/ ) Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κα τόπιν της αριθ.διεκ/τμ.β/φ.8.2/32/15749/ από φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

4 8796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από ο Δημήτριος Γιουτίκας του Νικολάου,, απόφοιτος της Κ εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προσωπο παγή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με πλε ονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερομηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη του ως αρι στούχου αποφοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ.. Ο διορισμός του αναφερόμενου ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8588/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 69, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι τικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ) και κατόπιν: α) της αριθ. 156/ πράξης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβου λίου υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και β) της αριθ. 9/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμβου λίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δι Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται η Κωστούλα Γερο λυμάτου του Επαμεινώνδα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων, με βαθμό Β του Κ.Α.Τ.Κ. Ελεώνα Θηβών, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δι οικητικού Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8447/ ) Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κα τόπιν της αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/32/15749/ από φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Ελένη Χαλκιά του Δημητρίου, απόφοιτος της Κ εκπαι δευτικής σειράς του Τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προσωποπα γή θέση που συνίσταται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με πλεονά ζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημε ρομηνία τέσσερα (4) έτη, δύο (2) μήνες και είκοσι εννέα (29) ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξή της ως αριστούχου αποφοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8590/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 69, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι τικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) και κατόπιν: α) της αριθ. 154/ πράξης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβου λίου υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και β) της αριθ. 84/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται η Ευθυμία Πουρνά ρα του Παναγιώτη, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικη τικού Λογιστικού με βαθμό Γ, της Κεντρικής Αποθή κης Υλικού Φυλακών Κορυδαλλού, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέ χει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8446/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 70, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι τικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ) και κατόπιν της αριθ. 6/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλ λήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιατροδικα στικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται η Ευαγγελία Ρόγκα του Αθα νασίου, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λο γιστικού, με βαθμό Α της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέχει τα ου σιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8586/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 69, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ.1 και 4 του άρθρου 84 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με τον ν.2812/2000 (ΦΕΚ 67/ τ.α ), όπως η παρ.4 τροποποιήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 10 του ν.3472/2006 (ΦΕΚ 135 τ.α ) και κατόπιν α) της αριθ. 234/2010 απόφασης του Πενταμελούς Υπη ρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου β) της αριθ. 11/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλή λων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιατροδικαστι κών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται ο Βασίλειος Λιβέρης του Διονυ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8797 σίου, δικαστικός υπάλληλος γραμματέας, της ΠΕ κα τηγορίας, με βαθμό Β, του Αρείου Πάγου σε κενή ορ γανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέ χει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8584/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 12 του ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 τ.α ) και του άρ θρου 18 του Π.Δ/τος 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.α ), και κατόπιν της αριθ. 21/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των, Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμμα τείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται ο Ιάκωβος Χρήστου του Ηλία, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΥΕ Βοη θητικού Προσωπικού, με βαθμό Γ της Κεντρικής Υπη ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνιστώμενη ομοιόβαθ μη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου, με ταυτόχρονη δέσμευση μίας (1) θέσης του αντίστοιχου κλάδου μονίμου προσωπικού της Κε ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8585/ Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κατόπιν της αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/32/15749/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Ελένη Πολύζου του Αναστασίου, απόφοι τος της Κ εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Γε νικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Δι οίκησης, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων και με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερομηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνο ντας υπόψη την κατάταξη της ως αριστούχου απο φοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8587/ ) Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κατόπιν της αριθ.διεκ/τμ.β/φ.8.2/32/15749/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Κωνσταντία Γαζέτα του Χρήστου, απόφοι τος της Κ εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Γε νικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Δι οίκησης, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων και με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερομηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνο ντας υπόψη την κατάταξή της ως αριστούχου απο φοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8591/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ - Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προ ϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή η αίτηση πα ραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, της Μυρσίνης Σουλτάνας ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ του Στρατώνα, δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΖΑΒΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (4) Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσί ων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ), τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.988/1979 «Περί ρυθμίσεως μισθολογικών τινών θεμάτων αφορώντων τους Αξιω ματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 258 Α /79) και το από Προεδρικό Διά ταγμα «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170 Α / ): 1. Κυρώνεται ο πίνακας έκτακτης κρίσης δύο (2) Κα τωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προέρ χονται από Ανθυπασπιστές, απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τον οποίο σχετικό είναι το από 22 Σεπτεμβρίου 2010 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

6 8798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφο 8(α) του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (AM 2572) ΓΚΡΟΥΣ Γεώργιος του Παύλου (AM 2665) 2. Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (AM 2572) και ΓΚΡΟΥΣ Γεώργιος του Παύλου (AM 2665) στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979, σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυτοί σε αποστρα τεία ύστερα από αίτηση τους επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λι μενικού Σώματος εγγραφόμενοι στα στελέχη εφεδρεί ας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 και 2028 αντίστοιχα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18128/ ). Με το απο Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις δι ατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ) και τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.988/1979 «Περί ρυθμίσεως μισθολογικών τινών θεμάτων αφορώντων τους Αξιω ματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 258 Α /79): 1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης, τριών (3) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προ έρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 06 Αυγούστου 2010 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Για Υποπλοίαρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 8(α) του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. ΤΑΣΙΑΣ Κων/νος του Σωτήριου (AM 2661) ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νεκτάριος του Μιχαήλ (AM 2593) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Φωτίου (AM 2704) Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος: 1. ΤΑΣΙΑΣ Κων/νος του Σωτηρίου (AM 2661) 2. ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νεκτάριος του Μιχαήλ (AM 2593) 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Φωτίου (AM 2704) στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, εν ενερ γεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979, σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρ θρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυ τοί σε αποστρατεία, ύστερα από αίτηση τους, επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος. Ο με αύξοντα αριθμό 1 ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέ χρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2024, ο με αύξοντα αριθμό 2 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2027 και ο με αύξοντα αριθμό 3 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18122/ ). Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις δι ατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ), τη δι άταξη του άρθρου 1 του Ν.988/1979 «Περί ρυθμίσεως μισθολογικών τινών θεμάτων αφορώντων τους Αξιω ματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 258 Α /79) και το από Προεδρικό Διά ταγμα «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170 Α / ): 1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης, τριών (3) Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προ έρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 25 Αυγούστου 2010 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Α. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρί νονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρά γραφο 8(α) του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. ΓΑΒΡΙΗΛ Δημήτριος του Ευαγγέλου (AM 2105) ΑΓΓΕΛΑΡΗΣ Σάββας του Ιωάννη (AM 2329) Β. Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής της αιτήσεως αποστρατείας του, που κρίνεται συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. ΣΥΡΙΓΟΣ Χαράλαμπος του Μάρκου (AM 2334) 2 Α. Προάγονται οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώμα τος ΓΑΒΡΙΗΛ Δημήτριος του Ευαγγέλου (AM 2105) και ΑΓΕΛΑΡΗΣ Σάββας του Ιωάννη (AM 2329) στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8799 Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α) και τίθενται αυτοί σε αποστρα τεία ύστερα από αίτησή τους, επειδή έχουν εκπληρώ σει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος εγγραφόμενοι στα στελέχη εφε δρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2016 και 2024 αντίστοιχα. Β. Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος ΣΥΡΙΓΟΣ Χαράλαμπος του Μάρκου (AM 2334) στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθεται αυτός σε αποστρα τεία, ύστερα από αίτησή του, επειδή έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής του στις τάξεις του Λιμε νικού Σώματος, εγγραφόμενος στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δε κεμβρίου του έτους (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18129/ ). Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκδό θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 14, 17, 18, 21, 26, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 68, 70(παρ.3), 95 και 140 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ): Απονέμεται εν ενεργεία ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος στον Ανθυπασπι στή Λιμενικού Σώματος ΜΠΑΣΑΚΗ Σταύρο του Κων σταντίνου (AM 3392) την 24 Ιουλίου 2010, ημερομηνία προηγούμενη του θανάτου του, ανεξάρτητα από την συ μπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και ακολούθως αποστρατεύεται αυ τός σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 03 του άρθρου 70 του Ν. 3079/2002». (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18130/ ). Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις δια τάξεις του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προ σωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α ) και το από Προεδρικό Διάταγμα περί «Κυρώσεως πινά κων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα εννέα (279) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος έτους 2010 οι οποίοι προέρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώμα τος, δύο (2) οι οποίοι προέρχονται από βαθμοφόρους Λιμενικού Σώματος αθλητές στους οποίους απονεμή θηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., ενός (1) ο οποί ος προέρχεται από απόφοιτος της Σχολής Λιμενοφυ λάκων, και προαγωγή πέντε (5) εξ αυτών στον επόμενο βαθμό» (ΦΕΚ 480 Γ / ): Προάγονται στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώ ματος, οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος ΒΑΣΔΕΚΗ Όλγα του Αποστόλου (A.M.3620) και ΞΑΝΘΟΥ Νίκη του Βασιλείου (A.M.3706), οι οποίες προέρχονται από βαθ μοφόρους Λ.Σ. αθλητές, στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. επειδή έχουν όλα τα νόμι μα για την προαγωγή τους αυτή προσόντα, λογιζόμενης από 14 Σεπτεμβρίου 2010, σε εφαρμογή του άρθρου 52 του Ν.3079/2002(ΦΕΚ 311Α / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18132/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 410/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 148 του ν.3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη λικής σχέσης της Μαρίας Ευστρατίου Γουγουσάκη του Δημητρίου από τη θέση μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργα στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της TE κατηγορίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμίδα Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1 ο από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Στην Μαρία Ευστρατίου Γουγουσάκη απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για τη μακρόχρονη και ευδό κιμη προσφορά των υπηρεσιών της στο Πανεπιστήμιο. Με την 345/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 148 του ν.3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της Μπεάτε Μαρίας Λημπχάμπερ του Κάρλ Γιόζεφ από τη θέση μέλους Ειδικού Τεχνικού Ερ γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΠΕ κατηγορίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμίδα Α και μισθολογικό κλιμάκιο 3 ο από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δια της υπ αριθμ 691/ αποφάσεως του Σεβα σμιοτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατι κού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (ΦΕΚ 17/τ.Β / ) καί την υπ αριθμ. 334/ απόφασιν του παρ ημίν Υπηρεσιακού Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Αιδεσιμότατος π. Σταύρος Αναστόπουλος του Αγγέ λου, Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Δη μοτικού Διαμερίσματος Δουμενών Δήμου Καλαβρύτων, και κατατάσσεται εις την ΥΕ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Διά της υπ αριθ.. 850/ ημετέρας, του Μητρο πολίτου Φθιώτιδος Νικολάου, αποφάσεως, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ. Α 146), τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α ) «Μισθολογικές ρυθ μίσεις...», των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/ 2007, την (5)

8 8800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) υπ αριθ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφα σιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθ. 1/7/ απόφασιν τον Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Ιωάννης Σουφλερός του Χρήστου, ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Παλαιοχωρίου Τυμφρηστού, κατατάσσεται εις την Υ.Ε. Μισθολογικήν Κατηγορίαν και χορηγείται εις αυτόν το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Διά της υπ αριθ. πρωτ. 892/ ημετέρας, τον Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου, Αποφάσεως, εκ δοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ. Α 146), τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α ) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις...», των άρθρων 16 και 17 τού Ν. 3528/ 2007, την υπ αριθ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουρ γικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθ. 2/7/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλί ου, διορίζεται: ο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Ιωάννης Καραμέρης του Αθανασίου, ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γε ωργίου Στύρφακας, κατατάσσεται εις την Υ.Ε. Μισθο λογικήν Κατηγορίαν και χορηγείται εις αυτόν το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Φθιώτιδος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Με την αριθμ. 1026/ απόφαση Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Τασιαρλή Νίνας του Πέτρου, μόνιμης υπάλληλου του Νοσοκομείου, κλάδου Τεχνολόγων Ια τρικών Εργαστηρίων ΤΕ κατηγορίας με βαθμό Α, από , ημερομηνία Β αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης. Με την αριθμ. 878/ απόφαση Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/2007 και την αρ. 1427/ απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ που κυρώθηκε ο πίνακας διοριστέων, διορίζονται ως δόκιμοι υπάλλη λοι σε κενή οργανική θέση κλάδου Νοσηλευτών τρι ών ΤΕ κατηγορίας οι: 1. Ζαγόρη Μεταξία του Φώτη 2. Κακαλέτρη Χρυσούλα του Αποστόλου 3. Κατραμίδης Σπυρίδων του Πέτρου 4. Μιχαηλίδου Φωτεινή του Ιωάννη 5. Σκούρα Όλγα Στεφανία του Ιωάννη 6. Φουντούκη Αντιγόνη του Δημητρίου, με τον εισαγωγικό βαθμό Δ και το εισαγωγικό κλι μάκιο του αντίστοιχου κλάδου. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Υ.Κ.Α. 9142/ ) Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Με την υπ αριθμ 131/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη λεγγύης (απόφαση Προέδρου Ι.Κ.Π.Α. αριθμ. 2392/ ) η οποία εκδόθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με το αριθμ. Π4/ Γ.Π.οικ / έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετατάσσεται η Καρφάκη Χεί λαρη Ασπασία του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος του ΙΚΠΑ, του κλάδου ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Α, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ/Διοι κητικού Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ της ίδιας Υπηρεσίας και με τον ίδιο βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 70, 73, και 74 του Ν.3528/07 και το Π.Δ 55/08 «Οργανισμός Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α)» και την υπ αριθμ. 31/ απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΙΚΠΑ. Για την παραπάνω μετάταξη υπάρχει επάρκεια πίστω σης στους ΚΑΕ μισθοδοσίας 0211 (Βασικός Μισθός) και 0225 (Κίνητρο Απόδοσης). (Αριθμ. βεβ. του ΙΚΠΑ 2642/ ). Με την 2527/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύ ης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου, Ευαγγέλου Βασιλάκη Ολυμπί ας του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ/Τεχνικός (Ειδ. Δασκάλα Κιλιμοποιΐας Ταπητουργίας), βαθμού Α, από , επει δή κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτη ση παραίτησής της για λόγους συνταξιοδότησης, σύμ φωνα με το αρθ. 148 του Ν.3528/07. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1535 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθ. 1203/16 12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ. 2) ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 921 27 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8751 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1183 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Boυλή των Ελλήνων 2 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 3 Υπουργείο Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ. 12444 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1026 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 269 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 257 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 Βαθμοί Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 3 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ τους 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ βαθμούς που προστέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 824 1 Ιουλίου 2014 OΡΓANIΣMOI ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 12931π.έ./11 3 2014 πράξη του Πρύτα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2439 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων και ωρών νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση περίληψης Διαπιστωτικής Πράξης λήξης υπηρεσίας του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Δημοσίευση περίληψης Διαπιστωτικής Πράξης λήξης υπηρεσίας του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 / 7 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.66129 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1272 14 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 1» Υποδομών, Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1903 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2993 5 Νοεμβρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ. 24./204/Σχ. 685 A Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργα νικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 6 Οκτωβρίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 764οικ Μετάταξη μεταφορά υπαλλήλων που τελούν σε δια θεσιμότητα στον τομέα των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 940 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 10-06-2015 Αρ. Πρωτ. : Κ1/91541 Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9079 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1232 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Οικονομικών 2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1255 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014 Αριθ.Πρωτ.: 2510 ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 398 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 14 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Με την υπ αριθμ. ΟΙΚ./18020/26.6.2008 απόφαση. των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1090 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 551 5 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και» Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής».

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 16.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ/λου: 33440 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Απόφασης: 2394 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 36 ΘΕΜΑ:

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 36 ΘΕΜΑ: Ελληνική ΑΔΑ: 4Ι0ΕΚ-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 67447 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/99/313924

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα