ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. 5679/ απόφαση της Προϊ σταμένης του 4ου Γραφείου Α Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας, 147, 148 του Ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια δε κτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Παπάζογλου Ιφιγένειας του Δημητρίου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλ. ΠΕ3, Μαθη ματικού με βαθμό A, M.K.3 και AM του 1ου Γυμν. Καισαριανής από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησής της, με την οποία εμμένει στην πα ραίτησή της. Με την αριθμ. 5664/ απόφαση της Προϊ σταμένης του 4ου Γραφείου Α Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας, 147, 148 του Ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια δε κτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Βασμανώλη Πετρίδη Μαρίας του Αριστοτέλη, εκπαιδευτικού λειτουργού, κλ. ΠΕ1, Θε ολόγου, με βαθμό Α, Μ.Κ. 3 και AM του 1ου Γυμν. Καισαριανής, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησής της, με την οποία εμμένει στην πα ραίτησή της. Η Προϊσταμένη κ.α.α. Ο Νόμιμος Αναπληρωτής της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ (1) Με την αριθμ. 2794/ απόφαση του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.α /9 2 08) που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του Κουτή Ηλία του Αποστόλου (AM ) του 4/θ Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου Καρδίτσας του 1ου Γραφείου Π. Ε. Καρδίτσας με βαθμό Α Μ.Κ.1 και απολύεται αυτοδίκαια από 09/10/2010 λόγω υποβολής αίτησης στις 10/08/2010 και την παρέλευση διμήνου (Ν. 3687/08 ΦΕΚ 159/08 τ.α ). Ο Προϊστάμενος ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - Με την αριθμ. Φ.10.1/1742/ απόφαση του Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, παρ. 5 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλ ληλική σχέση της Τερζή Δημητρούλας του Ιωάννη εκπ/ κού κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών (Α.Μ ) με βαθμό Α Μ.Κ. 2 ο κατόπιν της από αίτηση παραίτη σής της. Με την αριθμ. Φ.10.1/1744/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63,96,148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλληλική σχέση του Μαρ γαριτέλη Γεωργίου του Νικολάου εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων (A.M ) με βαθμό Α Μ.Κ. 1 ο κατόπιν της από αίτηση παραίτησής του. Απονέμεται τιμητικά ο τίτλος του επίτιμου Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου και η υπηρεσία του εκφράζει την ευαρέσκειά της για την ευδόκιμο παραμονή του. Με την αριθμ. Φ.10.1/1741/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), λύθηκε αυ τοδίκαια στις η υπαλληλική σχέση του Τσίτ κανου Γεωργίου του Ζαχαρία εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 Δα σκάλων (A.M ) με βαθμό Α Μ.Κ. 2 ο κατόπιν της από αίτησης παραίτησής του. Απονέμεται τιμητικά ο τίτλος του επίτιμου Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου και η υπηρεσία του εκφράζει την ευαρέσκειά της για την ευδόκιμο παραμονή του.

2 8794 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. Φ.10.1/1740/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, παρ.5 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλλη λική σχέση του Αναστασίου Ευαγγέλου του Βασιλείου εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων (A.M ) με βαθ μό Α Μ.Κ. 1 ο κατόπιν της από αίτηση παραί τησής του. Με την αριθμ. Φ.10.1/1735/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, παρ.5 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλληλική σχέση του Κανακάρη Συμεών του Κων/νου εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων (Α.Μ ) με βαθμό Α Μ.Κ. 1 ο κατόπιν της από αίτηση παραίτησής του. Ο Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΖΗΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (2) Με τη Φ.80000/15506/2303/ κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομι κών, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερο γραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α / ), την αριθμ. Οικ /393/ Κοι νή Υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφο ρά Προσωπικού των Εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3717/2008» (ΦΕΚ/Β /1829/ ) καθώς και την αριθμ. 7/ Γνωμοδότηση της Επιτροπής που συ γκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/ από φαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν στους φορείς υποδοχής, μεταφέρο νται οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι των «Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε. Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε.» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας και ει δικότητας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ως ακολούθως: Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1. ΓΛΕΝΤΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΠΑΝΤΕΛΗ 2. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ Ιατρών/ Οφθαλ μιάτρων Ιατρών/ Οδοντι άτρων ΠΕΡΙΟΧΗ Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Αθήνας Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Ανατο λικής Αττικής 3. ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ του ΝΙ ΚΟΛΑΟΥ 4. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑ ΝΟΥΗΛ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών/ Παθο λόγων Ιατρών/ Καρδιο λόγων Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Αθήνας Ιατρεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ Περιοχής Αθήνας Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την κατά οποιονδή ποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερόμενων. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3717/2009. (Αριθμ. βεβ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Γ31/20/25/01/2010). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (3) Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Οκτωβρίου 2010, που εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από , αίτηση παραίτησης από την υπη ρεσία της Παρασκευής Παπαγγελοπούλου του Κωνστα ντίνου, Ειρηνοδίκη Α τάξης, Αθηνών. σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ ρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Συμβούλου της Επικρατείας, Ελένης Δανδουλάκη του Ελευθερίου. Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που κατέχει. Δι σύμ φωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από , αίτηση παραί τησης από την υπηρεσία της Σοφίας Παγωνάκη του Αντω νίου, Ειρηνοδίκη Α τάξης, Αγίου Νικολάου Λασιθίου. σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω τικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από , αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Ανδρέα Παυλάκη του Ιωάννη, Ειρηνοδίκη Α τάξης, Αθηνών.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8795 σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Αρεοπαγίτη Ιωάννη Ιωαννίδη του Μιχαήλ. Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που κατέχει. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ ρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύει σήμερα: Α. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Εφετείο Ναυπλίου, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Εφέτης Ιωάννα Λά μπρου του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Ευσεβίας Λιακοπούλου του Δημητρίου, η οποία μετα τέθηκε στο Εφετείο Αθηνών. Β. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Καλα μάτας, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Τριαντάφυλλος Αλβίζος του Αντωνίου, σε αντικατάστα ση της Πρωτοδίκη Κωνσταντίνας Πλαστήρα του Δημη τρίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Γ. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Γεώργιος Μικρούδης του Δημητρίου. Δ. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Κορίν θου, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μαρία Λουτράρη του Θεοδώρου. Ε. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Καρδί τσας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος Πρωτο δικών Αρχοντούλα Σταυρίδου του Αζαρία, σε αντικατά σταση της Πρωτοδίκη Μαριάννας Μπέη του Αλεξάνδρου, η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά. ΣΤ. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Καρδί τσας, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μαριάννα Μπέη του Αλεξάνδρου. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και τα άρ θρα 49, 50 και 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό μος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύουν σήμερα: Α. Αποσπώνται, για έξι (6) μήνες, οι κατωτέρω δικα στικοί λειτουργοί, λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με δαπάνες του Δημοσίου, ως εξής: 1) Στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης, η Πρόεδρος Πρωτοδικών Πατρών Αθηνά Μπεσσή του Ιωάννη και ο Πρωτοδίκης Ναυπλίου Νικόλαος Ντόβας του Χρήστου. 2) Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, η Πρόεδρος Πρωτοδι κών Ιωαννίνων Ελένη Παρπούλα του Σωτηρίου. 3) Στο Πρωτοδικείο Σερρών, η Πρωτοδίκης Καβάλας Ευαγγελία Καπετανοπούλου του Κωνσταντίνου. 4) Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, οι Πρωτοδίκες: α) Λά ρισας, Ειρήνη Καραγιαννάκη του Χρήστου και β) Καρ δίτσας, Μαρία Κυριέρη του Γεωργίου. 5) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου, η Αντει σαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Μαγδαληνή Λάτσινου του Δημητρίου. Β. Ανακαλείται το από 6ης Αυγούστου 2010 προεδρι κό διάταγμα (Γ 793/ ), με θέμα: «Υπηρεσιακές μεταβολές δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και μερική ανάκληση προεδρικού διατάγματος» κατά το μέρος που αφορά στην απόσπα ση της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αικατερί νης Λύρα του Βασιλείου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας. Γ. Μετατίθενται αμοιβαία οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδι κών: α) Δράμας, Θεοδούλη Επιγαρίδου του Λαζάρου και β) Σερρών, Θωμάς Καρυοφύλλης του Ιωάννη, με αίτησή τους και δικές τους δαπάνες. εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνε ται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Εφέτη Αθηνών Κωνσταντίνας Γεωργίου Παπαδημητροπούλου του Χρήστου. Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που κατέχει. σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ ρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), γίνονται δεκτές οι από αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία των Εφετών Αθηνών: 1) Γεωργίου Κατσαρά του Ευαγγέλου και 2) Δημητρίου Ρέκκα του Χρήστου. Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κα τόπιν της αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/32/15749/ από φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Μαρία Καϊάφα του Γεωργίου, απόφοιτος της Κ εκπαι δευτικής σειράς του Τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προσωποπα γή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με πλεονά ζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερο μηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη της ως αριστούχου αποφοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8589/ ) Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κα τόπιν της αριθ.διεκ/τμ.β/φ.8.2/32/15749/ από φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

4 8796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από ο Δημήτριος Γιουτίκας του Νικολάου,, απόφοιτος της Κ εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προσωπο παγή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με πλε ονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερομηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη του ως αρι στούχου αποφοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ.. Ο διορισμός του αναφερόμενου ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8588/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 69, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι τικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ) και κατόπιν: α) της αριθ. 156/ πράξης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβου λίου υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και β) της αριθ. 9/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμβου λίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δι Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται η Κωστούλα Γερο λυμάτου του Επαμεινώνδα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων, με βαθμό Β του Κ.Α.Τ.Κ. Ελεώνα Θηβών, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δι οικητικού Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8447/ ) Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κα τόπιν της αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/32/15749/ από φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Ελένη Χαλκιά του Δημητρίου, απόφοιτος της Κ εκπαι δευτικής σειράς του Τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προσωποπα γή θέση που συνίσταται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με πλεονά ζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημε ρομηνία τέσσερα (4) έτη, δύο (2) μήνες και είκοσι εννέα (29) ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξή της ως αριστούχου αποφοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8590/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 69, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι τικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) και κατόπιν: α) της αριθ. 154/ πράξης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβου λίου υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και β) της αριθ. 84/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται η Ευθυμία Πουρνά ρα του Παναγιώτη, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικη τικού Λογιστικού με βαθμό Γ, της Κεντρικής Αποθή κης Υλικού Φυλακών Κορυδαλλού, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέ χει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8446/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 70, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι τικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ) και κατόπιν της αριθ. 6/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλ λήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιατροδικα στικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται η Ευαγγελία Ρόγκα του Αθα νασίου, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λο γιστικού, με βαθμό Α της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέχει τα ου σιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8586/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι 69, 73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ.1 και 4 του άρθρου 84 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με τον ν.2812/2000 (ΦΕΚ 67/ τ.α ), όπως η παρ.4 τροποποιήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 10 του ν.3472/2006 (ΦΕΚ 135 τ.α ) και κατόπιν α) της αριθ. 234/2010 απόφασης του Πενταμελούς Υπη ρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου β) της αριθ. 11/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλή λων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιατροδικαστι κών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται ο Βασίλειος Λιβέρης του Διονυ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8797 σίου, δικαστικός υπάλληλος γραμματέας, της ΠΕ κα τηγορίας, με βαθμό Β, του Αρείου Πάγου σε κενή ορ γανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέ χει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8584/ ) Με την / απόφαση του Υπουργού Δι που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 12 του ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 τ.α ) και του άρ θρου 18 του Π.Δ/τος 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.α ), και κατόπιν της αριθ. 21/ πράξης του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των, Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμμα τείας Ισότητας των Φύλων, μετατάσσεται ο Ιάκωβος Χρήστου του Ηλία, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΥΕ Βοη θητικού Προσωπικού, με βαθμό Γ της Κεντρικής Υπη ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνιστώμενη ομοιόβαθ μη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου, με ταυτόχρονη δέσμευση μίας (1) θέσης του αντίστοιχου κλάδου μονίμου προσωπικού της Κε ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή κατέχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται. ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8585/ Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κατόπιν της αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/32/15749/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Ελένη Πολύζου του Αναστασίου, απόφοι τος της Κ εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Γε νικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Δι οίκησης, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων και με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερομηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνο ντας υπόψη την κατάταξη της ως αριστούχου απο φοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8587/ ) Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 17 και του Π.Δ/τος 57/2007 (ΦΕΚ 59/τ.Α ) και κατόπιν της αριθ.διεκ/τμ.β/φ.8.2/32/15749/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζεται από η Κωνσταντία Γαζέτα του Χρήστου, απόφοι τος της Κ εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Γε νικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Δι οίκησης, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την παρούσα απόφαση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων και με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό κατά την ανωτέρω ημερομηνία δύο (2) έτη, εφτά (7) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, λαμβάνο ντας υπόψη την κατάταξή της ως αριστούχου απο φοιτήσασας από την Ε.Σ.Δ.Δ. Ο διορισμός της αναφερόμενης ανατρέχει από την (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 8591/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ - Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προ ϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν. Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κωδικός των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή η αίτηση πα ραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, της Μυρσίνης Σουλτάνας ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ του Στρατώνα, δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΖΑΒΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (4) Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσί ων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ), τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.988/1979 «Περί ρυθμίσεως μισθολογικών τινών θεμάτων αφορώντων τους Αξιω ματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 258 Α /79) και το από Προεδρικό Διά ταγμα «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170 Α / ): 1. Κυρώνεται ο πίνακας έκτακτης κρίσης δύο (2) Κα τωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προέρ χονται από Ανθυπασπιστές, απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τον οποίο σχετικό είναι το από 22 Σεπτεμβρίου 2010 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

6 8798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφο 8(α) του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (AM 2572) ΓΚΡΟΥΣ Γεώργιος του Παύλου (AM 2665) 2. Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (AM 2572) και ΓΚΡΟΥΣ Γεώργιος του Παύλου (AM 2665) στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979, σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυτοί σε αποστρα τεία ύστερα από αίτηση τους επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λι μενικού Σώματος εγγραφόμενοι στα στελέχη εφεδρεί ας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 και 2028 αντίστοιχα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18128/ ). Με το απο Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις δι ατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ) και τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.988/1979 «Περί ρυθμίσεως μισθολογικών τινών θεμάτων αφορώντων τους Αξιω ματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 258 Α /79): 1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης, τριών (3) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προ έρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 06 Αυγούστου 2010 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Για Υποπλοίαρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 8(α) του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. ΤΑΣΙΑΣ Κων/νος του Σωτήριου (AM 2661) ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νεκτάριος του Μιχαήλ (AM 2593) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Φωτίου (AM 2704) Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος: 1. ΤΑΣΙΑΣ Κων/νος του Σωτηρίου (AM 2661) 2. ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νεκτάριος του Μιχαήλ (AM 2593) 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Φωτίου (AM 2704) στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, εν ενερ γεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979, σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρ θρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυ τοί σε αποστρατεία, ύστερα από αίτηση τους, επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος. Ο με αύξοντα αριθμό 1 ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέ χρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2024, ο με αύξοντα αριθμό 2 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2027 και ο με αύξοντα αριθμό 3 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18122/ ). Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις δι ατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ), τη δι άταξη του άρθρου 1 του Ν.988/1979 «Περί ρυθμίσεως μισθολογικών τινών θεμάτων αφορώντων τους Αξιω ματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 258 Α /79) και το από Προεδρικό Διά ταγμα «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170 Α / ): 1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης, τριών (3) Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προ έρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 25 Αυγούστου 2010 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Α. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρί νονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρά γραφο 8(α) του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. ΓΑΒΡΙΗΛ Δημήτριος του Ευαγγέλου (AM 2105) ΑΓΓΕΛΑΡΗΣ Σάββας του Ιωάννη (AM 2329) Β. Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής της αιτήσεως αποστρατείας του, που κρίνεται συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. ΣΥΡΙΓΟΣ Χαράλαμπος του Μάρκου (AM 2334) 2 Α. Προάγονται οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώμα τος ΓΑΒΡΙΗΛ Δημήτριος του Ευαγγέλου (AM 2105) και ΑΓΕΛΑΡΗΣ Σάββας του Ιωάννη (AM 2329) στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8799 Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α) και τίθενται αυτοί σε αποστρα τεία ύστερα από αίτησή τους, επειδή έχουν εκπληρώ σει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος εγγραφόμενοι στα στελέχη εφε δρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2016 και 2024 αντίστοιχα. Β. Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος ΣΥΡΙΓΟΣ Χαράλαμπος του Μάρκου (AM 2334) στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθεται αυτός σε αποστρα τεία, ύστερα από αίτησή του, επειδή έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής του στις τάξεις του Λιμε νικού Σώματος, εγγραφόμενος στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δε κεμβρίου του έτους (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18129/ ). Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκδό θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 14, 17, 18, 21, 26, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 68, 70(παρ.3), 95 και 140 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ): Απονέμεται εν ενεργεία ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος στον Ανθυπασπι στή Λιμενικού Σώματος ΜΠΑΣΑΚΗ Σταύρο του Κων σταντίνου (AM 3392) την 24 Ιουλίου 2010, ημερομηνία προηγούμενη του θανάτου του, ανεξάρτητα από την συ μπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και ακολούθως αποστρατεύεται αυ τός σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 03 του άρθρου 70 του Ν. 3079/2002». (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18130/ ). Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκ δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και σύμφωνα με τις δια τάξεις του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προ σωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α ) και το από Προεδρικό Διάταγμα περί «Κυρώσεως πινά κων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα εννέα (279) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος έτους 2010 οι οποίοι προέρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώμα τος, δύο (2) οι οποίοι προέρχονται από βαθμοφόρους Λιμενικού Σώματος αθλητές στους οποίους απονεμή θηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., ενός (1) ο οποί ος προέρχεται από απόφοιτος της Σχολής Λιμενοφυ λάκων, και προαγωγή πέντε (5) εξ αυτών στον επόμενο βαθμό» (ΦΕΚ 480 Γ / ): Προάγονται στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώ ματος, οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος ΒΑΣΔΕΚΗ Όλγα του Αποστόλου (A.M.3620) και ΞΑΝΘΟΥ Νίκη του Βασιλείου (A.M.3706), οι οποίες προέρχονται από βαθ μοφόρους Λ.Σ. αθλητές, στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. επειδή έχουν όλα τα νόμι μα για την προαγωγή τους αυτή προσόντα, λογιζόμενης από 14 Σεπτεμβρίου 2010, σε εφαρμογή του άρθρου 52 του Ν.3079/2002(ΦΕΚ 311Α / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠ: 18132/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 410/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 148 του ν.3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη λικής σχέσης της Μαρίας Ευστρατίου Γουγουσάκη του Δημητρίου από τη θέση μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργα στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της TE κατηγορίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμίδα Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1 ο από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Στην Μαρία Ευστρατίου Γουγουσάκη απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για τη μακρόχρονη και ευδό κιμη προσφορά των υπηρεσιών της στο Πανεπιστήμιο. Με την 345/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 148 του ν.3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της Μπεάτε Μαρίας Λημπχάμπερ του Κάρλ Γιόζεφ από τη θέση μέλους Ειδικού Τεχνικού Ερ γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΠΕ κατηγορίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμίδα Α και μισθολογικό κλιμάκιο 3 ο από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δια της υπ αριθμ 691/ αποφάσεως του Σεβα σμιοτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατι κού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (ΦΕΚ 17/τ.Β / ) καί την υπ αριθμ. 334/ απόφασιν του παρ ημίν Υπηρεσιακού Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Αιδεσιμότατος π. Σταύρος Αναστόπουλος του Αγγέ λου, Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Δη μοτικού Διαμερίσματος Δουμενών Δήμου Καλαβρύτων, και κατατάσσεται εις την ΥΕ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Διά της υπ αριθ.. 850/ ημετέρας, του Μητρο πολίτου Φθιώτιδος Νικολάου, αποφάσεως, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ. Α 146), τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α ) «Μισθολογικές ρυθ μίσεις...», των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/ 2007, την (5)

8 8800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) υπ αριθ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφα σιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθ. 1/7/ απόφασιν τον Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Ιωάννης Σουφλερός του Χρήστου, ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Παλαιοχωρίου Τυμφρηστού, κατατάσσεται εις την Υ.Ε. Μισθολογικήν Κατηγορίαν και χορηγείται εις αυτόν το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Διά της υπ αριθ. πρωτ. 892/ ημετέρας, τον Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου, Αποφάσεως, εκ δοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ. Α 146), τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α ) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις...», των άρθρων 16 και 17 τού Ν. 3528/ 2007, την υπ αριθ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουρ γικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθ. 2/7/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλί ου, διορίζεται: ο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Ιωάννης Καραμέρης του Αθανασίου, ως Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γε ωργίου Στύρφακας, κατατάσσεται εις την Υ.Ε. Μισθο λογικήν Κατηγορίαν και χορηγείται εις αυτόν το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Φθιώτιδος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Με την αριθμ. 1026/ απόφαση Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Τασιαρλή Νίνας του Πέτρου, μόνιμης υπάλληλου του Νοσοκομείου, κλάδου Τεχνολόγων Ια τρικών Εργαστηρίων ΤΕ κατηγορίας με βαθμό Α, από , ημερομηνία Β αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης. Με την αριθμ. 878/ απόφαση Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/2007 και την αρ. 1427/ απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ που κυρώθηκε ο πίνακας διοριστέων, διορίζονται ως δόκιμοι υπάλλη λοι σε κενή οργανική θέση κλάδου Νοσηλευτών τρι ών ΤΕ κατηγορίας οι: 1. Ζαγόρη Μεταξία του Φώτη 2. Κακαλέτρη Χρυσούλα του Αποστόλου 3. Κατραμίδης Σπυρίδων του Πέτρου 4. Μιχαηλίδου Φωτεινή του Ιωάννη 5. Σκούρα Όλγα Στεφανία του Ιωάννη 6. Φουντούκη Αντιγόνη του Δημητρίου, με τον εισαγωγικό βαθμό Δ και το εισαγωγικό κλι μάκιο του αντίστοιχου κλάδου. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Υ.Κ.Α. 9142/ ) Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Με την υπ αριθμ 131/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη λεγγύης (απόφαση Προέδρου Ι.Κ.Π.Α. αριθμ. 2392/ ) η οποία εκδόθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με το αριθμ. Π4/ Γ.Π.οικ / έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετατάσσεται η Καρφάκη Χεί λαρη Ασπασία του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος του ΙΚΠΑ, του κλάδου ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Α, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ/Διοι κητικού Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ της ίδιας Υπηρεσίας και με τον ίδιο βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 70, 73, και 74 του Ν.3528/07 και το Π.Δ 55/08 «Οργανισμός Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α)» και την υπ αριθμ. 31/ απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΙΚΠΑ. Για την παραπάνω μετάταξη υπάρχει επάρκεια πίστω σης στους ΚΑΕ μισθοδοσίας 0211 (Βασικός Μισθός) και 0225 (Κίνητρο Απόδοσης). (Αριθμ. βεβ. του ΙΚΠΑ 2642/ ). Με την 2527/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύ ης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου, Ευαγγέλου Βασιλάκη Ολυμπί ας του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ/Τεχνικός (Ειδ. Δασκάλα Κιλιμοποιΐας Ταπητουργίας), βαθμού Α, από , επει δή κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτη ση παραίτησής της για λόγους συνταξιοδότησης, σύμ φωνα με το αρθ. 148 του Ν.3528/07. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1026 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1903 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1142 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο, από την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1248 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού σπουδαστών Τ.Ε.Ι. δυναμένων να ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3459 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

388 θέσεις για μόνιμους στο δημόσιο με 4 νέες προκηρύξεις. Όλες οι θέσεις και τα προσόντα Τρίτη, 13 Μάιος 2014 12:02

388 θέσεις για μόνιμους στο δημόσιο με 4 νέες προκηρύξεις. Όλες οι θέσεις και τα προσόντα Τρίτη, 13 Μάιος 2014 12:02 Προκηρύξεις 4 διαγωνισμών θα εκδοθούν εντός του Μαΐου και θα αφορούν 388 προσλήψεις μονίμων στο δημόσιο.οι προκηρύξεις θα αφορούν 149 τελωνειακούς,110 υπαξιωματικούς στο Λιμενικό,100 ερευνητές στο ΕΛΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1430 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων πολιτικού προσωπικού με σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1770 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 04/12 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:65

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 04/12 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:65 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 04/12 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Μ07/55 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:65 Ταχ.Δ/νση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα: Κατάταξη υπαλλήλων βάσει των μεταβατικών διατάξεων Μονιμοποίηση

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα: Κατάταξη υπαλλήλων βάσει των μεταβατικών διατάξεων Μονιμοποίηση ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύ ξεων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εθνικής Άμυνας... 3» Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας...4»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα