ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας , Αθήνα ΤΗΛ.: , 3250, 3253, 3275, 3201 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/1/οικ.57 ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ΥΔΙΜΗΔ) (6 γραμμές) (ΑΣΕΠ) ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» Σας ενημερώνουμε ότι στο υπ αριθμ. 386/Β/ ΦΕΚ εκδόθηκε η υπ αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Aνεξάρτητων Aρχών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο δημόσιο τομέα (εδάφιο γ της περίπτωσης 1 της υποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών καθηκόντων (κωδ. ειδικοτήτων 3110), οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, συμπληρωματικά προς όσα αναφέρονται στην με αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 560/ (ΑΔΑ: 1

2 ΒΕΦΣΧ-8ΔΝ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Α. Υποβολή Αιτήσεων-Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής - Προθεσμίες Οι ως άνω υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού του φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική θέση: α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν και β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αξιολόγηση προσόντων ή κριτηρίων, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ ΔΙΠΙΔ/οικ.559/ απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2), του ν. 4093/2012» (Β 7), της υπ αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της παρούσας εγκυκλίου, τα οποία (δικαιολογητικά) τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα. Η μετάταξη των υπαλλήλων θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων, τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα Δ της παρούσας, σε συνδυασμό με τις δηλούμενες για κάθε θέση προτιμήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (έντυπο με κωδικό ΜΔ.ΔΕ.1), σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας και την υποβάλλουν ενυπόγραφα στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική θέση, στην προθεσμία που ορίζεται κατωτέρω, είτε αυτοπροσώπως, είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν και τα τυχόν δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά, σε περίπτωση που αυτά δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό τους μητρώο, για την 2

3 απόδειξη ή αξιολόγηση προσόντων ή κριτηρίων που απαιτούνται κατά την παρούσα διαδικασία. Συμπλήρωση / τροποποίηση της αίτησης, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών και υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων λήγει με την πάροδο της εικοστής (20 ης ) ημέρας από τη δημοσίευση της υπ αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. στις 13/3/2013. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της υποβολής της στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν κατά σειρά προτίμησης. Πίνακας Κατανομής Θέσεων στους Φορείς Υποδοχής, ανά διοικητική μονάδα και δήμο, με τους αντίστοιχους κωδικούς, επισυνάπτεται στην παρούσα, ως Παράρτημα Α. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων, όπως έχουν ανακοινωθεί στην υπ αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωση(ΦΕΚ 386/Β/2013). Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν δηλώσει προτίμηση ή σε περίπτωση μη υποβολής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά τη σειρά προτεραιότητας αυτών, όπως καθορίζεται στην υπ αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στον οικείο Πίνακα Θέσεων των φορέων υποδοχής του Παραρτήματος Α της παρούσας εγκυκλίου. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και: α) είναι αποσπασμένοι ή β) είχαν υποβάλει αίτηση μετάταξης, για την οποία έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων πριν τη δημοσίευση του ν. 3

4 4093/2012 ( ), υποβάλλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο φορέα, στον οποίο κατείχαν οργανική θέση. Για την αξιολόγηση, ωστόσο, των κριτηρίων της «ομοεδρικότητας» και της «συνυπαγωγής» για τους ως άνω υπαλλήλους, ως φορέας προέλευσης θεωρείται ο φορέας στον οποίο είναι αποσπασμένοι ή στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση μετάταξης, για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, πριν τη δημοσίευση του ν.4093/2012 (ενδεικτικά: υπογεγραμμένη κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών, κοινή απόφαση των οικείων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας, κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχής). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ αυτού στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr Κινητικότητα). Β. Υποβολή Στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης Προθεσμίες. Οι φορείς προέλευσης, προσωπικό των οποίων έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Παράρτημα Β : Πίνακας Φορέων Προέλευσης), συμπληρώνουν τον ψηφιακό πίνακα συνδρομής κριτηρίων (τον οποίο μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Κινητικότητα), για όλους τους υπαλλήλους τους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα με βάση την ανωτέρω διάταξη. Στον εν λόγω πίνακα καταχωρίζονται για κάθε υπάλληλο τα κριτήρια και οι ιδιότητες που θα ληφθούν υπόψη από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να μοριοδοτηθεί και να καταταγεί στον πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης της ειδικότητάς του. Προς τούτο, οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού, όταν πρόκειται για τους υπαλλήλους που υπέβαλαν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, εισάγουν ανά υπάλληλο τα στοιχεία που ο ίδιος δήλωσε στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή του, όπως τυχόν διορθώθηκαν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στο 4

5 προσωπικό του μητρώο ή συνυπέβαλε με την αίτησή του. Για τους υπαλλήλους που δεν υπέβαλαν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, ο σχετικός πίνακας συνδρομής κριτηρίων συμπληρώνεται για κάθε υπάλληλο από την οικεία Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, πλην της σειράς προτίμησης θέσεων. Αναλυτικές οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων προέλευσης σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων καθώς και με την κατάρτιση του ψηφιακού πίνακα συνδρομής κριτηρίων παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Κινητικότητα. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων και την επαλήθευση της μεταφοράς τους στον πίνακα, για κάθε υπάλληλο, η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού εκτυπώνει τον πίνακα σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπάλληλο, επί αποδείξει, και το άλλο παραμένει στην υπηρεσία. Η άρνηση παραλαβής εκτυπωμένου αντιγράφου από τον υπάλληλο βεβαιώνεται από την Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού και υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης αποστέλλουν επί αποδείξει στο ΑΣΕΠ πίνακα με όλους τους υπαλλήλους, με τη μορφή ψηφιακού οπτικού δίσκου (cd), ο οποίος συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας, που φέρει την υπογραφή του αρμοδίου προϊσταμένου. Στο διαβιβαστικό πρέπει να μνημονεύεται ρητά ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στον πίνακα καθώς και ονομαστικά οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας το διαβιβαστικό έγγραφο αποστέλλεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταυτόχρονα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στο ΑΣΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης είναι υπεύθυνες για τη διαπίστωση της συνδρομής των κριτηρίων κάθε υπαλλήλου και τη σωστή συμπλήρωση του οικείου πίνακα συνδρομής κριτηρίων. Σημειώνεται ότι 5

6 η μοριοδότηση γίνεται από το ΑΣΕΠ και όχι από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης. Εάν οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων προέλευσης δεν υποβάλουν τους πίνακες στην ανωτέρω προθεσμία, και τα στοιχεία των υπαλλήλων που μπορούν να διατεθούν για μετάταξη στους φορείς, προκύπτουν από άλλα επίσημα υπηρεσιακά στοιχεία, όπως ιδίως από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου («Απογραφή»), οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων συντάσσονται με ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι η παράλειψη των Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης να συμπληρώνουν τον ψηφιακό πίνακα συνδρομής κριτηρίων συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Στην περίπτωση αυτή, οι Αιτήσεις Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού, Βασ.Σοφίας 15, Τ.Κ , Αθήνα), είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, είτε αυτοπροσώπως (ή με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο, κατά τα αναφερόμενα πιο πάνω). Προς τούτο, εκδίδεται σχετική ανακοίνωση στον τύπο και ορίζεται 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή τους. Για τους υπαλλήλους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, επί σχετικών αιτήσεών τους, επισημαίνονται τα εξής: Η υπηρεσιακή μεταβολή (διαθεσιμότητα) των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ επήλθε αυτοδικαίως, δυνάμει της διάταξης της υποπαρ. Ζ.4 της παρ. Ζ του ν. 4093/2012, ως αποτέλεσμα της κατάργησης της θέσης που κατείχαν οι ως άνω υπάλληλοι. Περαιτέρω, ο νόμος ορίζει ρητά τις εντεύθεν συνέπειες της διαθεσιμότητας. Το νομικό καθεστώς της διαθεσιμότητας, η οποία έχει υπέρ αυτής το τεκμήριο της νομιμότητας και παράγει πλήρεις έννομες συνέπειες, δεν θίγεται, δεν αναστέλλεται, ούτε, πολύ περισσότερο, καταργείται με την προσωρινή διαταγή ή την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, δεδομένου ότι με αυτές ρυθμίζονται προσωρινά μόνο οι ιδιωτικού δικαίου όροι της εργασιακής σχέσης. 6

7 Συνεπώς, οι υπάλληλοι αυτοί εντάσσονται στην παρούσα διαδικασία της κινητικότητας. H μη συμμετοχή των φορέων που δεσμεύονται από τις ως άνω προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων στη διαδικασία μετακίνησης των υπαλλήλων θίγει ευθέως το δικαίωμα των υπαλλήλων στην κινητικότητα, αφού η παράλειψη αυτή δεν παρατείνει το χρόνο της διαθεσιμότητας. Το καθεστώς της διαθεσιμότητας αίρεται αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης μετάταξης. Η μη εμφάνιση του υπαλλήλου στην υπηρεσία στην οποία μετατάχθηκε έχει ως συνέπεια την απόλυσή του. Γ. Διαδικασία Κατάρτισης του Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του Προσωπικού σε Διαθεσιμότητα Η διαδικασία κατάρτισης του ενιαίου Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας διενεργείται κατ αναλογία της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, από οικεία Κεντρική Επιτροπή που συγκροτεί το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ, μετά την παραλαβή από τους φορείς προέλευσης ή/και από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προβαίνει στον υπολογισμό της βαθμολογίας των συμμετεχόντων, με την καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους οικείους ψηφιακούς πίνακες, δηλαδή των κριτηρίων, των ιδιοτήτων καθώς και των προτιμήσεων κάθε υπαλλήλου. Η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής αναλύεται στο Παράρτημα Δ. Η Κεντρική Επιτροπή καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προβαίνουν: α) στην κατάρτιση ενιαίου Πίνακα Βαθμολογίας και Κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε υπάλληλος, λαμβανομένων υπόψη και των κριτηρίων σε περίπτωση ισοβαθμίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ), με αναφορά στα κριτήρια και τις ιδιότητες που λήφθηκαν υπόψη για κάθε κατατασσόμενο, της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο καθώς και της συνολικής βαθμολογίας και 7

8 β) στην κατάρτιση πίνακα Διάθεσης των υπαλλήλων με βάση τον πίνακα βαθμολογίας και τη σειρά που οι υπάλληλοι έχουν στον πίνακα κατάταξης, σε συνδυασμό και με τη δήλωση προτίμησής τους, στον οποίο αναφέρεται ο φορέας στον οποίο διατίθενται. Σε περίπτωση που μετά τη κατάρτιση των ως άνω πινάκων δεν καλύπτεται το σύνολο των θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν, με τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στον οικείο Πίνακα Θέσεων, από υπαλλήλους οι οποίοι δεν κατέλαβαν θέσεις της προτίμησής τους, επειδή σ αυτές διατίθενται υπάλληλοι που προηγούνται στον Πίνακα Κατάταξης. Υπάλληλοι που δεν καταλαμβάνουν τη θέση της προτίμησής τους, επειδή σ αυτή διατίθενται υπάλληλοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, θα διατεθούν σε κενές θέσεις, με τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στον οικείο Πίνακα Θέσεων, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν. Για τους μη δηλούμενους κωδικούς θέσεων, τα κριτήρια της «ομοεδρικότητας» και της «συνυπαγωγής» δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υπαλλήλων. Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν τους προσωρινούς ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ, οι οποίοι καταρτίζονται από την Κεντρική Επιτροπή του ΑΣΕΠ που έχει την ευθύνη για την τήρηση της όλης διαδικασίας. Οι πίνακες καταχωρίζονται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Παράλληλα το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Δ. Υποβολή Ενστάσεων - Προθεσμίες Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως, ατελώς, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Με την ένσταση μπορεί να προβληθούν μόνο νομικές 8

9 αιτιάσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της είτε αυτοπροσώπως είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (στη διεύθυνση: Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, Αθήνα ή Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη, Θεσσαλονίκη) είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας στα ΦΑΞ και με την ένδειξη «Ένσταση για τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ του ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013». Οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης οφείλουν να αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π. άμεσα και το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής τους, φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των υπαλλήλων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. Το ΑΣΕΠ αφού ολοκληρώσει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, την εξέταση των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν, επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές και προβαίνει στην κατάρτιση και έκδοση του οριστικού ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ. Ο εν λόγω Πίνακας καταχωρίζεται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr Κινητικότητα) και αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ε. Μετάταξη Για τη μετάταξη των υπαλλήλων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά τη γνωμοδότηση του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 40/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ.1 (περ. 4) της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού για τη μετάταξη, καθορίζεται και η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα υποδοχής. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που 9

10 ορίσθηκε, εκδίδεται πράξη απόλυσης του υπαλλήλου από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής, τα δε σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται αμέσως από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα υποδοχής στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η σχετική πράξη μετάταξης ανακαλείται και μετατάσσεται στη θέση ο αμέσως επόμενος αδιάθετος υπάλληλος του Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης. ΣΤ. Η παρούσα Εγκύκλιος αποστέλλεται σε όλες τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, των Ανεξαρτήτων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της Χώρας καθώς και στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και καταχωρείται στον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ydmed.gov.gr) και του Α.Σ.Ε.Π.: Τα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Εγκυκλίου. Παράρτημα Α : Πίνακας Κατανομής Θέσεων στους Φορείς Υποδοχής Παράρτημα Β : Πίνακας Φορέων Προέλευσης Παράρτημα Γ : Πίνακες Δήμων και Υπουργείων Παράρτημα Δ : Κριτήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δικαιολογητικά/ Πιστοποιητικά Απόδειξης Παράρτημα Ε : Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόπος Απόδειξης Παράρτημα ΣΤ : Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ΜΔ.ΔΕ.1 Οδηγίες Συμπλήρωσης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 8. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 10. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 11. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 14. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 15. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 16. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 17. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 18. ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 19. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 20. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 21. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 22. ΔΗΜΟΣ 23. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 25. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 26. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 27. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 28. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 29. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 30. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 31. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 32. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 33. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 34. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 35. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 36. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 37. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 38. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 39. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 11

12 40. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 41. ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 42. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 43. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 44. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 46. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 47. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΤΕΚ) 48. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 49. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 51. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 54. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 55. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 56. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 57. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 58. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 59. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 60. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 61. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 62. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 63. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 64. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 65. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 66. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.) 67. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 68. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 71. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 74. ΥΓΕΙΑΣ 12

13 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1.Όλα τα Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες -Γραφεία Υπουργών -Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων -Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού -Δ/νσεις εποπτείας ν.π.δ.δ -Δ/νσεις εποπτείας ν.π.ι.δ. (με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν το παρόν στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους) 2.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις -Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων -Δ/νσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν το παρόν στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών) 3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Δ/νσεις Διοικητικού 4. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 5. Ελεγκτικό Συνέδριο 6. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 7. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 8. Γραμματεία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 9. ΑΔΕΔΥ Φιλελλήνων & Ψύλλα 2, Αθήνα 10. ΠΟΕ ΟΤΑ Καρόλου, Αθήνα 11. ΚΕΔΕ 12. ΕΝΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα 4. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 5. Προϊσταμένους Διευθύνσεων 6. Δ/νση Διοικητικού 7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων (Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) στη διαδρομή Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις- Εγκύκλιοι). 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 23 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 1 23 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 23 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 23 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 23 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 19 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΓΝ- Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΓΝ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΓΝ- Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΚΑΒ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 123 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Β Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Τ.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2

15 3125 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 123 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 19 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 19 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 123 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ+ Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ") ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 123 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΑΒ (ΠΑΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 130 ΑΧΑΪΑΣ Τ.Τ. ΑΥΤΟΚ. ΑΧΑΪΑΣ 2 ΑΧΑΪΑΣ Α.Τ. ΑΚΡΑΤΑΣ 1 23 ΑΧΑΪΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 130 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Γ.Ν.ΑΙΓΙΟΥ +Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 023 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 22 ΗΜΑΘΙΑΣ Υ.Π.Α.Α.Τ. - Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 ΗΜΑΘΙΑΣ Τ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 2

16 3138 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 006 ΕΒΡΟΥ Α.Τ. ΦΕΡΩΝ 1 ΕΒΡΟΥ Τ.Σ.Φ. ΦΕΡΩΝ 2 ΕΒΡΟΥ Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 ΕΒΡΟΥ Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 ΕΒΡΟΥ Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΕΒΡΟΥ Α.Τ. ΚΗΠΩΝ 1 23 ΕΒΡΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 23 ΕΒΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 19 ΕΒΡΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΕΒΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 006 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 006 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΕΒΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ+ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 006 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΕΒΡΟΥ ΕΚΑΒ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 070 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΠ 476 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1

17 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 049 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΠ 979 ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 8 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Τ. ΓΥΘΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 8 23 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 8 23 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 8 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ 135 ΗΛΕΙΑΣ Α.Τ. ΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ 135 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΗΛΕΙΑΣ ΚΕΠ 1037 ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 136 ΗΛΕΙΑΣ Α.Τ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 268 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 268 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΑΝΔΡΟΥ ΕΚΑΒ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 1

18 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 233 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΕΠ 487 ΑΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 233 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΓΝ. ΑΡΓΟΥΣ+Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 073 ΑΡΤΑΣ Τ.Α. ΑΡΤΑΣ 2 ΑΡΤΑΣ Τ.Δ.Λ. ΑΡΤΑΣ 1 ΑΡΤΑΣ Α.Δ. ΑΡΤΑΣ 1 ΑΡΤΑΣ Τ.Τ. ΑΡΤΑΣ 1 23 ΑΡΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2 23 ΑΡΤΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 1 23 ΑΡΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 1 19 ΑΡΤΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΑΡΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 073 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΑΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 073 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΑΡΤΑΣ ΕΚΑΒ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 2 16

19 3177 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 137 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΗΛΕΙΑΣ ΚΕΠ 899 ΛΑΜΠΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 ΗΜΑΘΙΑΣ Τ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ 1 ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Δ. ΗΜΑΘΕΙΑΣ 4 23 ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 5 19 ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 19 ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ+ Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΚΑΒ () ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 105 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υ.Α. ΒΟΛΟΥ 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Τ. ΒΟΛΟΥ 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Τ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Τ. ΒΟΛΟΥ 1

20 3191 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 105 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Τ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΛΟΥ 1 23 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2 23 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ 1 23 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2 23 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1 23 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ 5 23 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ 2 23 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ 1 23 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ 2 19 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ 1 19 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΒΟΛΟΥ 3 19 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 105 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 105 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΑΒ (ΛΑΡΙΣΑΣ) 1 36

21 3206 ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 320 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΠ 995 ΓΑΥΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 061 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Τ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Τ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Τ.Τ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Τ. ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 1 23 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 23 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 061 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 061 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΚΑΒ (ΚΟΖΑΝΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 165 ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ 1 23 ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1 23 ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2 23 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 5

22 3220 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 165 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 165 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΚΑΒ (ΛΑΜΙΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 007 ΕΒΡΟΥ Τ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 159 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Τ. ΔΟΜΟΚΟΥ 2 23 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 5 19 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 001 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΔΡΑΜΑΣ ΚΕΠ 140 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 002 ΔΡΑΜΑΣ Α.Τ. ΔΡΑΜΑΣ 1 ΔΡΑΜΑΣ Τ.Τ. ΔΡΑΜΑΣ 1 19 ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1

23 3232 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 2 19 ΔΡΑΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1 19 ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 002 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΔΡΑΜΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 002 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΔΡΑΜΑΣ ΕΚΑΒ (ΚΑΒΑΛΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 166 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΕΠ 1023 ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 166 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΕΠ 10 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 043 ΠΕΛΛΗΣ Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ 1 ΠΕΛΛΗΣ Α.Τ. ΕΔΕΣΣΑΣ 1 23 ΠΕΛΛΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 3 19 ΠΕΛΛΗΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΠΕΛΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΠΕΛΛΑΣ 1 35 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 043 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΠΕΛΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ+Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ) 1

24 36 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 043 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΠΕΛΛΗΣ ΕΚΑΒ () ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 098 ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Τ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1 39 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 098 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 235 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 106 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΠ 929 ΖΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 082 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΠ 919 ΒΟΒΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 082 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΠ 921 ΤΥΜΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 116 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 23 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 23 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2

25 3257 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 19 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 116 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 116 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΚΑΒ (ΠΑΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 077 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Τ.Α.Δ.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Τ.Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1 23 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 23 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1 19 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 077 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 077 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 077 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ - ΟΙΚ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1

26 3272 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 077 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 077 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 17 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 077 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΚΑΒ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 139 ΗΛΕΙΑΣ Α.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 3 ΗΛΕΙΑΣ Τ.Α. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2 ΗΛΕΙΑΣ Τ.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Μ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ. ΑΕΡΟΛΙΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ. ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ 1

27 3286 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - Π.Δ.Π.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 3 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 5 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΓΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 4 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 3 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΚΑΒ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 2

28 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 144 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Α. ΘΗΒΩΝ 1 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Τ. ΘΗΒΩΝ 1 23 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 2 23 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 1 23 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 1 23 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 3 23 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 144 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 270 ΘΗΡΑΣ Α.Τ. ΘΗΡΑΣ 1 19 ΘΗΡΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΗΡΑΣ 1 19 ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΗΡΑΣ (+ΙΟ+ΦΟΛΕΓΑΝΔ+ ΑΝΑΦΗ+ΣΙΚΙΝΟ+ΘΗΡΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 270 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΘΗΡΑΣ ΕΚΑΒ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1

29 3315 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 311 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΕΠ 448 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 127 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Τ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 127 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 127 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Τ.Α. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 127 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Τ.Τ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 127 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Δ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 33 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 127 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕΠ 132 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 259 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΕΠ 97 ΕΥΔΗΛΟΥ 1

30 3329 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 259 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 150 ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Τ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 150 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 150 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 084 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - Π.Δ.Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ 9 23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 19 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 5

31 3343 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 19 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 19 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 084 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 084 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 084 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΑΒ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 012 ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Δ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ 1 23 ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 19 ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ΤΜΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 19 ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 2

32 3358 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 19 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 012 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 012 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΚΑΒ (ΚΑΒΑΛΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 254 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τ.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΦ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τ.Δ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τ.Μ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 23 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2 23 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 23 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 19 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1

33 3373 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 19 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 254 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ+Γ.Ν.-Κ.Υ.-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 254 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΚΑΒ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 276 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΕΠ 105 ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ- ΣΕΛΙΝΟΥ 321 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΠ 171 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 092 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 23 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 23 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 23 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 19 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1

34 3386 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 092 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 092 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΚΑΒ (ΛΑΡΙΣΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 280 ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Τ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 23 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 157 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Τ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1 23 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 23 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 23 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 19 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 157 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΚΑΒ (ΛΑΜΙΑΣ) 1 8

35 3399 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 151 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 151 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 1 23 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 063 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 23 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 19 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 063 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΠ 834 ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 063 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΠ 319 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 063 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΑΒ (ΚΟΖΑΝΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 047 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 22 ΠΙΕΡΙΑΣ Υ.Π.Α.Α.Τ. - Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ 4

36 3412 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 047 ΠΙΕΡΙΑΣ Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 23 ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 23 ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 23 ΠΙΕΡΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 19 ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 19 ΠΙΕΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 047 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 047 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 047 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 047 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 17 ΠΙΕΡΙΑΣ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ΠΙΕΡΙΑΣ 1 34 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 047 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 047 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΚΑΒ () ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 118 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1

37 3427 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 118 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 23 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 23 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 23 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 23 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 23 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 23 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 19 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 19 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 118 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 118 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΑΒ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 120 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Τ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Τ.Α. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Τ.Τ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1

38 3442 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2 19 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2 19 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 120 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 120 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΑΒ (ΠΑΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 099 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 443 ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 040 ΚΙΛΚΙΣ Α.Τ. ΚΙΛΚΙΣ 1 ΚΙΛΚΙΣ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ 1 23 ΚΙΛΚΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 2 19 ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 040 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ+Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 040 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΑΒ () ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 286 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΜΗΛΟΥ ΚΕΠ 63 ΚΙΜΩΛΟΥ 1

39 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 068 ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Α.Δ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Δ.ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Τ. ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - Π.Δ.Π.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 23 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 23 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 23 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 23 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 23 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 23 ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 23 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 3 19 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 2 19 ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 2

40 3470 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 068 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"-"ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ" ΜΑΜΤΣΕΙΟ"+Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ") ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 068 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΑΒ (ΚΟΖΑΝΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 021 ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ 3 ΡΟΔΟΠΗΣ Τ.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΡΟΔΟΠΗΣ Τ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 23 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 23 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2 23 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 1 23 ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 3 23 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 23 ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 23 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5 19 ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΓΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2 19 ΡΟΔΟΠΗΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 19 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1

41 3485 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 021 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 021 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΚΑΒ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 085 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 3 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 23 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 23 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5 19 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 19 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 19 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 3 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1

42 3499 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 3 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 3 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΚΑΒ (ΠΑΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 152 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ / ΚΥΜΗΣ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΝΑ) ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 152 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ 284 ΚΩ Α.Τ. ΚΩ 1 23 ΚΩ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ 2 23 ΚΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ 4 19 ΚΩ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΩ 1 19 ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 160 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Γ.Α.Δ.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Τ. ΛΑΜΙΑΣ 2 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ 2 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Τ.Τ. ΛΑΜΙΑΣ 1

43 3512 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 160 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Τ.Μ.Δ. ΛΑΜΙΑΣ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Β Τ.Τ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Τ. ΥΠΑΤΗΣ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - Π.Δ.Π.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 23 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 23 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 23 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 1 19 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΟΓΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 19 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΛΑΜΙΑΣ 2 19 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 19 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 2 19 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 3 19 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 160 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 160 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΕΚΑΒ (ΛΑΜΙΑΣ) 3 39

44 3527 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 100 ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ 6 ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Α.Δ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΛΑΡΙΣΑΣ Α Α.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ Β Α.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2 ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΦ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Δ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Μ.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - Π.Δ.Π.Υ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 23 ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 23 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 23 ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 23 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 23 ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 23 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 8

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ 1 1 3112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3113 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085 ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, Δεκεμβρίου 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/5/οικ. 8085 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18.12.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18.12.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα