Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 04/09/2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Γ. Δημητράκου Μ. Κωτσάκη Τηλέφωνο : Θέμα: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β. του άρθρου 26 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 165 Α ) γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α) δ.του άρθρου 22 του Ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273 Α) ε.του άρθρου 34 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α) στ. της παραγρ. β3 του άρθρου 2 του Ν 4163/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α 32)» ΦΕΚ Α 155. ζ. του άρθρου 28 του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α) η. του Ν.Δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της

2 2 υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 303 Α) θ. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α) ι. του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α) 2. Την αριθμ. Υ10γ/οικ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ10γ/οικ / κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία» (ΦΕΚ 785/2006 Β)» (ΦΕΚ 2340 Β) 3. Την αριθμ / Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β) 4. Την αριθμ. Υ10γ/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β) 5. Η αριθμ. ΔΥ(3-4)α/ΓΠ οικ / Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊστάμενους των Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας και τροποποίηση της αρ. ΔΥ(3-4)ΓΠοικ / απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2967 Β) Προκηρύσσουμε Τις κενές και κενούμενες θέσεις Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από α. Γενικούς Γιατρούς β. γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου γ. γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία. Α. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διευκρινίζουμε τα παρακάτω: 1. Τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν (κατ εκτίμηση και της υπηρεσίας) και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης από πλευράς του υποψηφίου. 2. Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η υπηρεσία μας, όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθμολογίας, λαμβάνει υπόψη την αριθμητική βαθμολογία δια της απλής μεθόδου. Επισημαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αντιστοίχιση βαθμολογίας, η οποία παρέχεται και μόνο από το ΔΟΑΤΑΠ, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. Επ αυτού ουδεμία ένσταση μπορεί να υποβληθεί. Για τον υπολογισμό των μορίων, ως προς την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθμό (αριθμητικά), ο γιατρός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, που αποφοίτησε. 3. Ειδικευόμενοι γιατροί που κατέχουν θέση με παράταση, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

3 3 4. Ο υποψήφιος Γενικός Γιατρός οφείλει, σε περίπτωση, που κατέχει θέση στο δημόσιο, να έχει προχωρήσει σε λύση υπαλληλικής σχέσης και να προσκομίσει το ΦΕΚ παραίτησής του μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας προκήρυξης. 5. Γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ της συμμετοχής τους σε ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ θέσεις και θέσεις ΠΛΟΙΩΝ. 6. Γενικοί γιατροί, άνω των σαράντα πέντε (45) ετών μπορούν να επιλέγουν ιατρεία, τα οποία ανήκουν μόνο στις Α προβληματικές περιοχές σύμφωνα με το Π.Δ. 131/87 (ΦΕΚ 73/τ. Α / ). Γενικοί γιατροί, που θα επιλεγούν να καταλάβουν θέση σε Κ. Υ, ή Π. Ι, που αναφέρονται για εξυπηρέτηση και μόνιμη εγκατάσταση σε Δ. Δ. ή Κοινότητα, διορίζονται στο Κ. Υ και Π. Ι. Έδρα ορίζεται το Κ. Υ, ή το Π. Ι και παράλληλα θα εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση το Δ. Δ/σμα, ή την Κοινότητα, για την οποία τοποθετήθηκε. 7. Γιατροί, που έχουν ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ της αρ. πρ / Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 311 /τ Β ), υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης γνώσης της Ελλ. Γλώσσας & Ιατρικής Ορολογίας, σύμφωνα με την αρ. Δγ/ / 93 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 263 / Β / 1993). 8. Όσοι γιατροί έχουν εγγραφεί στο Α έτος των ιατρικών σχολών μέχρι το ακαδημαϊκό έτος απαλλάσσονται από την υποχρέωση Υπηρεσίας Υπαίθρου της παρ. 1 αρθρ. 1 του Ν.Δ 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α) σύμφωνα με την αριθμ Υ10γ/οικ / Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 955/Β/). Παρέχεται όμως η δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις σε Κ.Υ ή Π.Ι εφόσον το επιθυμούν και οι υποβληθείσες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη. Οι γιατροί που θα διορισθούν στα Κ.Υ, ή Π.Ι καλύπτουν ανάγκες αυτών, καθώς και των περιοχών ευθύνης τους. 9. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισμό των θέσεων από το σύστημα μηχανογράφησης. Β.1. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 19 η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 19 η Σεπτεμβρίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Συμβολισμοί : # Ιατρεία τα οποία έχουν μείνει κενά από προηγούμενες προκηρύξεις * Iατρεία τα οποία έχουν μείνει κενά μετά από παραίτηση του ιατρού Μπορούν να υποβάλλουν και να τοποθετηθούν και γιατροί που έχουν Θ εκπληρώσει την υπό του Ν. Δ. 67/68 υποχρ. Υπηρεσία υπαίθρου

4 4 ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (*)-ΘΗΤΕΙΑ (Θ) ΕΝΔ. ΗΜΕΡ. 1 ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ Α ΠΙ ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ Α ΚΕΝΟ 36 ΠΙ ΤΡΥΦΟΥ ΚΕΝΟ 46 ΠΙ ΣΤΑΝΟΥ ΚΕΝΟ 59 ΚΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ Α * ΠΙ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ ΠΙ ΕΜΠΕΣΣΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ Α Θ* ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ Β Θ ΠΙ ΚΑΝΔΗΛΑΣ * ΠΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗΣ Θ ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΑΓΟΝΟ * ΠΙ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΠΙ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ Α * ΚΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Α * ΠΠΙ ΣΠΕΤΣΩΝ Α ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ # Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Γ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για πρωην Γ Ν ΝΑΥΠΛΙΟΥ Γ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για πρωην Γ Ν ΝΑΥΠΛΙΟΥ Γ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για πρωην Γ Ν ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 152 ΠΙ ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ #

5 5 158 ΠΙ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ Α Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 159 ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Β ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 161 ΠΙ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Α ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 162 ΠΙ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Β Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 166 ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ Β ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 170 ΠΙ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ Α ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 171 ΠΙ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ Β ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 173 ΠΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΚΑΝΔΗΛΑ Σ Β ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 174 ΠΙ ΝΕΣΤΑΝΗΣ Α * ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 177 ΠΙ ΔΑΡΑ ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 178 ΠΙ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ * ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 180 ΠΙ ΒΥΤΙΝΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 182 ΠΙ ΣΕΡΒΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 183 ΠΙ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 186 ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Γ Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 191 ΠΙ ΚΟΣΜΑ * ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 192 ΠΙ ΠΕΛΕΤΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 193 ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 201 ΠΙ ΚΟΛΛΙΝΩΝ Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 203 ΠΙ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 205 ΠΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Α Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 206 ΠΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Β ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 211 ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Β ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 212 ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Γ Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 213 ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Δ Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ #

6 6 215 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Α Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 216 ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Β Θ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 218 ΠΙ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 219 ΠΙ ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ # 220 ΠΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 221 ΠΙ ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 233 ΠΙ ΒΙΓΛΑΣ Α * ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 242 ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 243 ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Β Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 244 ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Γ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 245 ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Δ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 246 ΠΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 247 ΠΙ ΛΕΠΙΑΝΩΝ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 249 ΠΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΕΝΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 250 ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Α * ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 252 ΠΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 253 ΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 255 ΠΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ Θ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ # 258 ΠΙ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ * ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 260 ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΛΟΙΟ Β Γ Ν ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για πρώην ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ # 265 ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ Α ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 266 ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ Β ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 276 ΠI ΚΥΘΗΡΩΝ * ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 277 ΠI ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 278 ΠI ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ- ΠΛΟΙΟ Α ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ #

7 7 279 ΠI ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ- ΠΛΟΙΟ Β ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ # 280 ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΚΕΝΟ ΓΝ- ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ # 281 ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 314 ΠΙ ΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ Α ΠΙ ΑΡΟΑΝΕΙΑΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΨΩΦΙΔΑΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ Θ ΠΙ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ * ΠΙ ΔΑΦΝΗΣ Α ΚΕΝΟ 333 ΠΙ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΚΕΝΟ 334 ΠΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ) ΠΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ * ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α * ΠΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΚΕΝΟ 390 ΠΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α ΠΙ ΘΕΣΠΙΩΝ Α ΚΕΝΟ 406 ΠΙ ΠΑΥΛΟΥ Γ Ν Α ΑΧΑΪΑΣ για πρώην ΓΝ- ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Γ Ν Α ΑΧΑΪΑΣ για πρώην ΓΝ- ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Γ Ν Α ΑΧΑΪΑΣ για πρώην ΓΝ- ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ # Γ Ν Α ΑΧΑΪΑΣ για πρώην ΓΝ- ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ # Γ Ν Α ΑΧΑΪΑΣ για πρώην ΓΝ- ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ # Γ Ν Α ΑΧΑΪΑΣ για πρώην ΓΝ- ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Γ Ν Α ΑΧΑΪΑΣ για πρώην ΓΝ- ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Γ Ν Α ΑΧΑΪΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ Γ Ν Α ΑΧΑΪΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ Γ Ν Α ΑΧΑΪΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ Γ Ν Α ΑΧΑΪΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ για πρώην ΓΝ ΘΗΒΩΝ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ Ν ΘΗΒΩΝ για πρώην Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ Ν ΘΗΒΩΝ για πρώην Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ Ν ΘΗΒΩΝ για πρώην Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ Ν ΘΗΒΩΝ για πρώην Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 418 ΠΙ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 419 ΠΙ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 421 ΠΙ ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 422 ΠΙ ΜΕΓΑΡΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ # 423 ΠΙ ΜΕΓΑΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΕΓΚ. ΚΟΙΝ. ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ #

8 8 425 ΠΙ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ * ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 426 ΠΙ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ # 431 ΠΙ ΤΡΙΚΩΜΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 457 ΠΙ ΒΩΛΑΚΑ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ # 462 ΠΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ ΚΟΙΝ. 467 ΤΕΛΕΝΔΟΥ Ε * ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 469 ΠΙ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 470 ΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 471 ΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Β ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 472 ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Α * ΚΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 473 ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Β * ΚΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 475 ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Δ ΚΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 482 ΠΙ ΚΕΦΑΛΟΥ Α Θ ΚΕΝΟ ΚΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 483 ΠΙ ΚΕΦΑΛΟΥ Β Θ ΚΕΝΟ ΚΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 484 ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Α ΚΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 485 ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Β * ΚΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 486 ΠΙ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ) ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΥΛΙΟΥ * ΠΙ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Θ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΕΝΟ ΚΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΚΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΚΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΚΥ ΚΩ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ

9 9 501 ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Α ΠΙ ΣΥΜΗΣ Β * ΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) Α ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) Β ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΧΑΛΚΗΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟ Α Θ ΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟ Β Θ ΤΗΛΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ 528 ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΛΟΙΟ Θ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΠΕΡΙΟΥ ΠΙ ΜΕΝΕΤΩΝ Θ ΠΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΚΑΣΟΥ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΚΑΣΟΥ Β ΑΓΟΝΟ * ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 540 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Α Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 541 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Β Θ ΚΕΝΟ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ #

10 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Γ Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 543 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Δ Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 544 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ε ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 545 ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΣΤ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 546 ΚΥ ΛΕΡΟΥ Ζ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 549 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ Α Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 550 ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ Β Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 552 ΠΙ ΛΕΙΨΩΝ ΑΓΟΝΟ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 553 ΠΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ # 554 ΠΙ ΖΩΝΗΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΠΙ ΚΑΒΥΛΗΣ ΠΙ ΡΙΖΙΩΝ Α ΠΙ ΡΙΖΙΩΝ Β ΠΙ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Α ΠΙ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Α ΠΙ ΛΑΒΑΡΩΝ ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α * ΠΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΓΟΝΟ * ΠΙ ΣΤΥΡΩΝ Α ΚΕΝΟ 607 ΠΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α ΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ Θ* Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην Γ Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ # Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην Γ Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ # Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην Γ Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην Γ Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην Γ Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην Γ Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ # Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην Γ Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ # Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην Γ Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ # Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην ΠΑΝ. Γ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην ΠΑΝ. Γ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην ΠΑΝ. Γ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ για πρώην ΠΑΝ. Γ Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ πρώην Γ Ν- ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν- ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν- ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ #

11 611 ΠΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β ΠΙ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ * ΠΙ ΒΙΤΑΛΩΝ ΠΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΙ ΛΙΜΝΗΣ Α ΠΙ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΠΙ ΘΑΡΡΟΥΝΙΑΣ * ΠΙ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Β ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΓΙΑΛΤΡΩΝ 688 (ΘΕΡ. ΜΗΝ.) Ζ * ΠΙ ΓΟΥΒΩΝ Β ΠΙ ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ Α * ΠΙ ΑΓΙΟΥ Α ΠΙ ΩΡΕΩΝ Α πρώην Γ Ν- ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν- ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ # πρώην Γ Ν- ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν- ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν- ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν- ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ # ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Α Θ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ #

12 ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Β ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 705 ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ Θ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 706 ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 707 ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 708 ΠΙ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 709 ΠΙ ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 711 ΠΙ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 714 ΠΙ ΠΡΟΥΣΣΟΥ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 715 ΠΙ ΠΡΟΥΣΣΟΥ Β ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 716 ΠΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 717 ΠΙ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 718 ΠΙ ΦΕΙΔΑΚΙΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 719 ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 720 ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 721 ΠΙ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 722 ΠΙ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 723 ΠΙ ΦΟΥΡΝΑ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ # 724 ΠΙ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 727 ΠΙ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ Α ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 732 ΠΙ ΑΡΓΑΣΙΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 741 ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Α ΠΙ Κ. ΣΑΜΙΚΟΥ ΠΙ ΓΡΑΙΚΑ Θ ΚΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΕΝΟ 751 ΚΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Β ΚΕΝΟ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

13 ΠΙ ΕΦΥΡΑΣ Α ΚΕΝΟ 757 ΠΙ ΛΟΥΚΑ Α ΠΙ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΛΑΜΠΕΙΑΣ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΛΑΜΠΕΙΑΣ Β ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΜΠΟΡΣΙΟΥ ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ Α ΠΙ ΜΗΛΕΑΣ ΠΙ Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ Α * ΠΙ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ Β Θ ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Β * ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΕΠΕΠ 784 ΛΕΧΑΙΝΩΝ Θ Θ* ΠΙ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Α ΠΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΗΛΙΔΑΣ Θ ΚΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α ΠΙ ΓΟΥΜΕΡΟΥ ΠΙ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ΠΙ ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ ΠΙ ΣΕΚΟΥΛΑ ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΠΙ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ- ΠΛΟΙΟ Α ΚΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Α Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΛΕΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ # Γ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Π Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ για πρώην Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ για πρώην Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

14 ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ Α ΠΙ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΙ ΣΙΒΒΑΣ * Π Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ για πρώην Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ για πρώην Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ για πρώην Γ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 941 ΠΙ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ * ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 943 ΠΙ ΛΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 963 ΠΙ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1047 ΠΙ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1054 ΠΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1055 ΠΙ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Α ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΜΕΘΩΡ. ΦΥΛ ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ Β * ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1060 ΠΙ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ * ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1073 ΠΙ ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1078 ΠΙ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ Α ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1081 ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Α ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # 1082 ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Β ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # 1083 ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Γ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1114 ΠΙ ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # 1115 ΠΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1117 ΠΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # 1121 ΠΙ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ Θ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ # ΠΙ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΠΛΟΙΟ Α Θ* ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ # ΠΙ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΠΛΟΙΟ Β ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ # 1166 ΠΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ # 1172 ΠΙ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

15 ΠΙ ΑΜΠΕΛΟΥ Α Θ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1178 ΠΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1179 ΠΙ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ Θ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1180 ΠΙ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1181 ΠΙ ΡΟΥΣΣΟΥ Θ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1183 ΠΙ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Β (για εξυπ. Λ.Σμοκόβου) ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1184 ΠΙ ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1185 ΠΙ ΡΑΧΟΥΛΑΣ Θ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1186 ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1187 ΠΙ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1188 ΠΙ ΑΝΑΒΡΑΣ Α ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1190 ΚΥ ΠΑΛΑΜΑ Α ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1191 ΚΥ ΠΑΛΑΜΑ Β ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1193 ΠΙ ΙΤΕΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1194 ΠΙ ΠΕΔΙΝΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1196 ΠΙ ΜΑΡΚΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1199 ΠΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Α ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1201 ΠΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Α ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1207 ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1208 ΠΙ ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1209 ΠΙ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1210 ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1214 ΠΙ ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1215 ΠΙ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1217 ΠΙ ΜΑΡΑΘΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ #

16 ΠΙ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1222 ΠΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ Α * ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1223 ΠΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ Β ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1225 ΠΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1227 ΠΙ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1229 ΠΙ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1230 ΠΙ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1231 ΠΙ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ Θ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ # 1236 ΠΙ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1239 ΠΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ Β ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ # 1242 ΠΙ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ * ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1244 ΠΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Α ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1248 ΠΙ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1250 ΠΙ ΤΟΙΧΙΟΥ Α * ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1251 ΠΙ ΤΟΙΧΙΟΥ Β ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ # 1259 ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ * ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1260 ΠΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1261 ΠΙ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ # 1276 ΚΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Α ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1283 ΠΙ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Α ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1284 ΠΙ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Β ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1292 ΠΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1297 ΠΙ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ Α ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1299 ΚΥ ΣΑΜΗΣ Α Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

17 ΠΙ ΟΜΑΛΩΝ (ΒΑΛΣΑΜΑΤΩΝ) Α Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΙ ΟΜΑΛΩΝ (ΒΑΛΣΑΜΑΤΩΝ) Β Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΠΟΡΟΥ Β * Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1308 ΠΙ ΧΙΟΝΑΤΩΝ * Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1310 ΠΙ ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ Α Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1311 ΠΙ ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ Β Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1314 ΠΙ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Α Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1318 ΠΙ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ Α Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1320 ΠΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ Α * Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1322 ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1323 ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ Α ΚΕΝΟ Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1325 ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ Α Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1326 ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ Β Γ Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ # 1374 ΠΙ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ Γ Ν ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην Γ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ # 1376 ΠΙ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ Α Γ Ν ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην Γ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1390 ΠΙ ΕΡΑΤΥΡΑΣ Α Γ Ν ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην Γ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ # Γ Ν «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΠΙ ΕΡΑΤΥΡΑΣ Β * ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην Γ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ Ν ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην Γ 1412 ΠΙ ΧΟΡΗΓΟΥ ΑΓΟΝΟ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ # 1416 ΠΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Γ Ν ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην Γ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1427 ΠΙ ΚΑΤΩ ΣΥΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1487 ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Α ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Β ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Γ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ

18 ΠΙ ΦΙΛΩΤΙΟΥ Α ΠΙ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΠΙ ΜΕΛΑΝΩΝ ΠΙ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ Θ ΠΙ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ * ΠΙ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ Θ ΠΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΓΟΝΟ Θ* ΚΥ ΜΗΛΟΥ Α Θ ΚΥ ΜΗΛΟΥ Β Θ ΚΥ ΜΗΛΟΥ Γ ΚΥ ΜΗΛΟΥ Δ ΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ Α ΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ Β Θ* ΠΙ ΑΔΑΜΑΝΤΑ Θ* ΠΙ ΚΥΘΝΟΥ Θ* ΠΙ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ Α ΠΙ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ Β ΠΙ ΣΙΦΝΟΥ Α ΠΙ ΣΙΦΝΟΥ Β ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Α ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Β για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ # για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ # για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ # για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ # για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ # για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ # για πρώην ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ # # # # # # # # # #

19 ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Γ * ΠΙ ΚΕΑΣ Α ΚΕΝΟ 1528 ΚΥ ΙΟΥ Α * ΚΥ ΙΟΥ Β ΚΕΝΟ 1530 ΚΥ ΙΟΥ Γ ΚΥ ΘΗΡΑΣ Α ΚΥ ΘΗΡΑΣ ΠΛΟΙΟ Α Θ ΚΥ ΘΗΡΑΣ ΠΛΟΙΟ Β Θ* ΠΙ ΣΙΚΙΝΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΠΙ ΟΙΑΣ ΠΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ Α ΑΓΟΝΟ * ΠΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ Β ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ 1546 ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Β ΚΥ ΠΑΡΟΥ Α Θ* ΚΥ ΠΑΡΟΥ Β * ΚΥ ΠΑΡΟΥ Γ ΠΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ * ΚΥ ΤΗΝΟΥ Α ΚΕΝΟ 1559 ΚΥ ΤΗΝΟΥ Β Θ ΚΥ ΤΗΝΟΥ Γ Θ* ΚΥ ΤΗΝΟΥ Δ ΚΥ ΤΗΝΟΥ Ε ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ Α * # # # # # # # # # # # # #

20 ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ Β * ΠΙ ΚΩΜΗΣ ΠΙ ΣΤΕΝΗΣ Θ* ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ Α ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ Β ΠΙ ΜΠΑΤΣΙΟΥ Α * ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ Α Θ* ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ Β Θ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Α ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Β * ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Γ ΚΕΝΟ 1585 ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΕΝΟ 1587 ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Α ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Β * ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Δ ΠΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Α Θ ΠΙ ΑΣΩΠΟΥ Α Θ ΠΙ ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΠΙ ΡΕΙΧΕΑΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΣΥΚΕΑΣ Θ ΠΙ ΝΙΑΤΩΝ Θ ΠΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΡΑΚΟΣ Θ* ΠΙ ΑΠΙΔΕΑΣ ΠΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ * ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β Θ # # # # # # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ #

21 ΠΙ ΚΑΜΠΟΥ ΒΟΙΩΝ Α Θ ΚΕΝΟ 1612 ΠΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΕΛΙΚΑΣ Θ* ΠΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΒΟΙΩΝ ΚΕΝΟ 1616 ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Α Θ ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Β Θ ΚΕΝΟ 1619 ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Α ΠΙ ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΟΙΤΥΛΟΥ ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Α Θ ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Β Θ ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Γ Θ ΚΕΝΟ 1632 ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Δ Θ* ΠΙ ΔΑΦΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ ΚΟΙΝ 1636 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Β Θ* ΠΙ ΚΑΡΥΩΝ * ΠΙ ΣΚΑΛΑΣ Α Θ ΚΕNΟ 1640 ΠΙ ΣΚΟΥΡΑ Α ΣΚΟΥΡΑ-ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ Β ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ Α ΠΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ ΚΕΝΟ 1653 ΠΙ ΚΡΟΚΕΩΝ Α ΠΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ Θ ΠΙ ΠΕΤΡΙΝΑΣ ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην Γ Ν ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ # ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ #

22 ΚΥ ΑΓΙΑΣ Α ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΟΙΚ. ΒΕΛΙΚΑΣ Ζ ΠΙ ΑΝΑΒΡΑΣ ΠΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΠΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ * ΠΙ ΠΥΡΓΕΤΟΥ Α ΠΙ ΣΤΟΜΙΟΥ Α ΠΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Α Θ ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β ΠΙ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ ΠΙ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Θ* ΠΙ ΠΥΘΙΟΥ Θ ΠΙ ΚΡΑΝΕΑΣ Α ΠΙ ΚΡΑΝΕΑΣ Β Θ ΚΕΝΟ 1706 ΠΙ ΚΑΡΥΑΣ ΠΙ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Α ΠΙ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Β ΠΙ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΠΙ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ ΠΙ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ Α ΠΙ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ Β Θ ΚΕΝΟ 1732 ΚΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.. για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

23 ΚΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Β ΠΙ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ Α * ΠΙ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ ΠΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙ ΜΥΡΤΟΥΣ ΚΕΝΟ 1771 ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Β ΠΙ ΛΙΘΙΝΩΝ * ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΕΝΟ 1796 ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΙ ΜΟΥΔΡΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΠΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Β ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΣΤΥΨΗΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΓΡΑΣ ΚΕΝΟ 1814 ΠΙ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α ΠΙ ΚΑΠΗΣ ΠΙ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ* για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ # ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ # ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ # ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

24 ΠΙ ΠΕΤΡΑΣ Α ΠΙ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ Α ΠΙ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Α ΠΙ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΠΛΟΙΟ Α Θ ΚΕΝΟ ΠΙ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΠΛΟΙΟ Β Θ* ΠΙ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΓΙΑΣΣΟΥ Α Θ ΠΙ ΑΓΙΑΣΣΟΥ Β Θ ΠΙ ΑΓΙΑΣΣΟΥ Γ * ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΑΠΑΔΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΠΑΛΑΙΟΚ 1842 ΗΠΟΥ Β ΠΙ ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Α Θ* ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Β ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Γ ΠΙ ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΕΡΕΣΣΟΥ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΕΡΕΣΣΟΥ Β ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΣΙΓΡΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

25 ΠΙ ΜΕΣΣΟΤΟΠΟΥ ΑΓΟΝΟ ΚΥ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Α ΚΥ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Β ΠΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΙ ΒΡΙΣΣΑΣ Α Θ* ΠΙ ΒΡΙΣΣΑΣ Β * ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1876 ΠΙ ΚΑΡΥΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1877 ΠΙ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1903 ΠΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1909 ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ Α * ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1913 ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ * ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1914 ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ Α Θ* ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ # 1915 ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ Β ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1920 ΠΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Α ΚΕΝΟ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1924 ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Α ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ # 1925 ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Β ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ # 1926 ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Γ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ # 1928 ΠΙ ΓΛΩΣΣΑΣ Α Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ # 1930 ΠΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Α Θ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ # 1931 ΠΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Β ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1937 ΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1942 ΠΙ ΜΗΛΕΩΝ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1943 ΠΙ ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

26 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ * ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1957 ΠΙ ΑΕΤΟΥ ΠΙ ΕΛΑΙΑΣ ΠΙ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ Α ΠΙ ΣΕΛΛΑ ΑΓΟΝΟ * ΚΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Β Θ ΚΕΝΟ 1970 ΚΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Γ Θ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ Θ ΠΙ ΧΩΡΑΣ Α * ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α ΚΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α ΠΙ.ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ Α * ΠΙ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΕΓΚ. ΜΑΝΕΣΙ,ΣΤΕΡΝΑΣ, 1991 ΑΕΤΟΦΩΛΙΑΣ Β ΠΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ Θ ΠΙ ΚΑΠΛΑΝΙΟΥ Θ* ΠΙ ΛΟΓΓΑ Α Θ ΠΙ ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΠΙ ΠΕΛΕΚΕΝΑΔΑΣ ΚΕΝΟ 2004 ΠΙ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΠΙ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ Α Θ ΠΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ Α ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΑΡΦΑΡΩΝ Α ΠΙ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ Α Θ* ΠΙ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Α * Ν ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Ν ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

27 ΠΙ Κ.ΜΕΛΠΕΙΑΣ Θ* ΠΙ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ * ΠΙ ΙΚΛΑΙΝΑΣ * ΠΙ ΜΕΘΩΝΗΣ Β ΠΙ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ ΚΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α ΠΙ ΚΑΜΠΟΥ ΑΒΙΑΣ ΠΙ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ A Θ ΚΕΝΟ 2045 ΠΙ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ Β ΠΙ ΠΛΑΤΣΑΣ Θ ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ # 2053 ΠΙ ΘΕΡΜΩΝ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2065 ΚΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2092 ΠΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝ Α ΠΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ ΠΙ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΠΙ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΙ Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Γ Ν ΠΕΛΛΑΣ για πρώην Γ Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Γ Ν ΠΕΛΛΑΣ για πρώην Γ Ν ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Γ Ν ΠΕΛΛΑΣ για πρώην Γ Ν ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ # Γ Ν ΠΕΛΛΑΣ για πρώην Γ Ν ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ # Γ Ν ΠΕΛΛΑΣ για πρώην Γ Ν ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ # 2167 ΠΙ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2169 ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ Α ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ # 2170 ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ Β ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2171 ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Α * ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2180 ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Θ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ # 2182 ΠΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ * ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ # 2184 ΠΙ ΑΓΙΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ #

28 ΚΥ ΑΓ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Α ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2188 ΠΙ ΜΕΡΩΝΑ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ # 2189 ΠΙ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ Α ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2193 ΚΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Α ΚΕΝΟ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ # 2205 ΠΙ ΓΑΡΑΖΟΥ Α ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ # 2206 ΠΙ ΓΑΡΑΖΟΥ Β ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ # 2208 ΠΙ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΕΝΟ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2213 ΚΥ ΣΠΗΛΙΟΥ Α ΚΕΝΟ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2225 ΠΙ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ Α ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ # 2248 ΠΙ ΚΕΧΡΟΥ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2269 ΠΙ ΦΟΥΡΝΩΝ Α ΑΓΟΝΟ Θ* ΠΙ ΦΟΥΡΝΩΝ Β ΑΓΟΝΟ * ΠΙ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΑΓΟΝΟ Θ* ΠΙ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΡΑΧΩΝ ΑΓΟΝΟ Θ* ΠΙ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ Α ΑΓΟΝΟ * ΠΙ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΜΑΓΓΑΝΙ 2276 ΤΗ Β ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛΟΙΟ Α Θ ΠΙ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΛΟΙΟ Β Θ ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ Β ΑΓΟΝΟ ΠΙ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ Α * ΠΙ ΠΑΓΩΝΔΑΣ Θ* ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 2293 ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ # ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ # ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ # ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ # ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ # ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ # ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ # ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ # ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ # ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ # ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ # ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

29 ΚΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α ΚΕΝΟ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2302 ΚΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Β ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2303 ΠΙ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2304 ΠΙ ΚΟΙΜΗΣΗΣ Θ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ # 2305 ΠΙ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΚΕΝΟ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2313 ΠΙ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ * ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2322 ΚΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α ΚΕΝΟ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ # 2346 ΚΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Α ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2349 ΠΙ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2357 ΠΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Α * ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2375 ΠΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ Β ΚΕΝΟ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2376 ΠΙ ΔΑΦΝΗΣ * ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ # 2378 ΠΙ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2381 ΠΙ ΔΙΑΒΑΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2382 ΠΙ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ * ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2385 ΠΙ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2386 ΠΙ ΚΛΕΙΝΟΥΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ # 2387 ΠΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2388 ΠΙ ΚΟΝΙΣΚΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2390 ΠΙ ΟΞΥΝΕΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ # 2392 ΠΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2393 ΠΙ ΤΡΥΓΟΝΑΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ # 2401 ΠΙ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2412 ΠΙ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ # 2417 ΠΙ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

30 ΠΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Α ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2420 ΠΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2423 ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ * ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ # 2424 ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α Θ* ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2429 ΠΙ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2438 ΠΙ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ Α Θ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2440 ΠΙ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2442 ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α Θ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2443 ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Β * ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2446 ΠΙ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2447 ΠΙ ΠΕΤΡΩΤΟΥ Θ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2448 ΠΙ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ (ΒΟΥΖΙΟΥ) Θ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2449 ΠΙ ΕΚΚΑΡΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2450 ΠΙ ΞΥΝΙΑΔΑΣ * ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2451 ΠΙ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2458 ΠΙ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ Α ΚΕΝΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2460 ΠΙ ΓΛΥΦΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2461 ΠΙ ΡΑΧΩΝ * ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2464 ΠΙ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2465 ΠΙ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ Β ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2466 ΠΙ ΜΩΛΟΥ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2468 ΠΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2469 ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2470 ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Β * ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2478 ΠΙ ΥΠΑΤΗΣ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ #

31 ΠΙ ΥΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΛΟΥΤΡΩΝ Β Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2480 ΠΙ ΛΥΧΝΟΥ * ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2481 ΠΙ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ* ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2482 ΠΙ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2484 ΠΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2485 ΠΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2487 ΠΙ ΦΤΕΡΗΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2490 ΠΙ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2492 ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Β ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2494 ΠΙ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2498 ΠΙ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ Θ* ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2500 ΠΙ ΜΠΡΑΛΛΟΥ Α Θ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2501 ΠΙ ΜΠΡΑΛΛΟΥ Β ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2502 ΠΙ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ Α ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2503 ΠΙ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ Β ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2504 ΠΙ ΔΡΥΜΑΙΑΣ ΚΕΝΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ # 2508 ΠΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2510 ΠΙ ΑΝΩ ΒΕΥΗΣ Α ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2514 ΠΙ ΛΑΙΜΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ* ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ # 2516 ΠΙ ΛΕΥΚΩΝΑ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ # 2521 ΠΙ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ * ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2524 ΠΙ ΠΥΛΗΣ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ # 2528 ΠΙ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ ΑΓΟΝΟ ΚΕΝΟ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2540 ΠΙ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ # 2541 ΠΙ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ Α Θ* ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ #

32 ΠΙ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ Β ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2543 ΠΙ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2551 ΚΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Β ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ # 2553 ΠΙ ΚΡΟΚΥΛΙΟΥ ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ # 2554 ΠΙ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ # 2556 ΠΙ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΑΓΟΝΟ * ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2557 ΠΙ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ ΑΓΟΝΟ Θ* ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ # 2600 ΠΙ ΣΥΚΙΑΣ Α ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ # 2618 ΚΥ ΒΑΜΟΥ Α ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2626 ΠΙ ΚΟΥΡΝΑ Α ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΠΙ ΚΑΛΥΒΩΝ ΠΛΟΙΟ Α Θ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # ΠΙ ΚΑΛΥΒΩΝ-ΠΛΟΙΟ Β Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2634 ΠΙ ΑΝΩΠΟΛΗΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΠΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ Α ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # ΠΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΕΓΚ. ΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Β ΑΓΟΝΟ Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2658 ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2659 ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Β * ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2661 ΠΙ ΕΛΟΥΣ Θ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2662 ΠΙ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2665 ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΚΕΝΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2669 ΠΙ ΓΑΥΔΟΥ Α ΑΓΟΝΟ Θ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2670 ΠΙ ΓΑΥΔΟΥ Β ΑΓΟΝΟ Θ* ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2671 ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Α Θ ΚΕΝΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2672 ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Β Θ* ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ #

33 ΠΙ ΒΟΥΤΑ Θ* ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2674 ΠΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ * ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2675 ΠΙ ΣΤΡΟΒΛΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2676 ΠΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2680 ΠΙ ΝΤΕΡΕ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2682 ΠΙ ΛΑΚΚΩΝ ΚΕΝΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2683 ΠΙ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ Α ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2684 ΠΙ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΣΟΥΓΙΑΣ Β ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2685 ΠΙ ΚΑΜΠΑΝΟΥ Α ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ # 2694 ΠΙ ΝΕΝΗΤΩΝ * ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2695 ΠΙ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ Α ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2697 ΠΙ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΚΕΝΟ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2706 ΠΙ ΨΑΡΡΩΝ Α ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ # 2707 ΠΙ ΨΑΡΡΩΝ Β ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ # 2709 ΠΙ ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ ΑΓΟΝΟ ΓΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ # Γ. Επίσης για τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στην παρούσα απαραίτητο είναι εμπρόθεσμα να υποβληθούν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά: 1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 1. ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται έντυπο από την Υπηρεσία). 2. α. Για ΠΤΥΧΙΑ της ημεδαπής: Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (όπου θα αναγράφεται αριθμητική βαθμολογία). β. Για ΠΤΥΧΙΑ, που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του, επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. γ. Για ΠΤΥΧΙΑ -ΤΙΤΛΟΥΣ, που χορηγήθηκαν από κράτη μέλη της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του

34 34 ξενόγλωσσου πτυχίου-τίτλου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του, επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, αν αυτή χορηγήθηκε πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε.). 3. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. 4. Απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑΜΑΣ. 5. Απλό φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ παραίτησης, σε περίπτωση, κατοχής θέσης στο Δημόσιο, ως Γενικός Γιατρός. 6. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 7. (Μόνο για άρρενες) Απλό φωτοαντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τύπου Α, ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελλ. Στρατού. Εάν από το πιστοποιητικό προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων. 2.ΥΠΟΧΡΕΟΙ 1. ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται έντυπο από την Υπηρεσία). 2. α. Για ΠΤΥΧΙΑ της ημεδαπής: Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (όπου θα αναγράφεται αριθμητική βαθμολογία). β. Για ΠΤΥΧΙΑ, που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του, επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ. γ. Για ΠΤΥΧΙΑ-ΤΙΤΛΟΥΣ που χορηγήθηκαν από κράτη μέλη της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου-τίτλου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ, αν αυτή χορηγήθηκε πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. δ. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. 3. Απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 4. (Μόνο για άρρενες) Απλό φωτοαντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τύπου Α, ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελλ. Στρατού. Εάν από το πιστοποιητικό προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων. 3.ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ* 1. ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται έντυπο από την Υπηρεσία). 2. α. Για ΠΤΥΧΙΑ της ημεδαπής: Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (όπου θα αναγράφεται αριθμητική βαθμολογία). β. Για ΠΤΥΧΙΑ, που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του, επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. γ. Για ΠΤΥΧΙΑ-ΤΙΤΛΟΥΣ, που χορηγήθηκαν από κράτη- μέλη της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου - τίτλου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του (απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ, αν αυτή χορηγήθηκε πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε). 3. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. 4. Απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από προηγούμενη θέση. 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΣΕΙΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (από το νοσοκομείο) με πιθανή ημερομηνία τοποθέτησης για ειδίκευση, ή τίτλο ιατρικής ειδικότητας (ο χρόνος αναμονής θα πρέπει να είναι διάρκειας πλέον των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων).

35 35 7. (Μόνο για άρρενες) Απλό φωτοαντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τύπου Α, ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελλ. Στρατού. Εάν από το πιστοποιητικό προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων. (*) Σημείωση : Ιατρός «ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ» θεωρείται αυτός, που έχει ολοκληρώσει την υπό του Ν. Δ. 67/68 Yποχρ. Υπηρεσία Yπαίθρου και επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση, προκειμένου να τοποθετηθεί σε ιατρείο για δεύτερη, τρίτη φορά κ.ο.κ. Οι γιατροί με θητεία μπορούν να διεκδικούν θέσεις, εφόσον έχουν αναμονή για ειδικότητα για χρονικό διάστημα πλέον του έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί με θητεία δεσμεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, να υποβάλλουν ισάριθμες βεβαιώσεις χρόνου αναμονής για ειδικότητα με τις αιτήσεις ειδίκευσης, οι οποίες εκκρεμούν, ή τίτλο ειδικότητας, εφ όσον έχει αποκτηθεί, ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο γιατρός βρίσκεται σε αναμονή εξετάσεων για απόκτηση αυτής. Για τους γιατρούς αυτούς δεν ισχύει η υποχρέωση προεκπαίδευσης. Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 1. Η αριθμητική βαθμολογία είναι απαραίτητο να αναγράφεται σε κάθε ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. 2. Δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη προκήρυξη - ανακοίνωση θέσεων δε λαμβάνονται υπόψη. 3. Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σωστά συμπληρωμένη. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων, επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, που προβλέπονται από το αρθ. 22 του ν / Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συμπληρώνεται σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία κάθε ενδιαφερομένου. Οποιαδήποτε έλλειψη, ή εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών, επιφέρει την απόρριψη της αίτησης. 5. Στις έντυπες αιτήσεις οι γιατροί δηλώνουν μέχρι πέντε ( 5 ) προτιμήσεις ( ισότιμης μοριοδότησης σε περίπτωση ισοβαθμίας) για θέσεις, που παραπάνω αναφέρονται (Δηλαδή για Κ.Υ. Π. Ι. ή ΠΛΟΙΟ ) και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αντίστοιχου κωδικού με τον οποίο κάθε θέση έχει ανακοινωθεί. 6. Γιατροί, που μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων (προηγούμενων προκηρύξεων) και την συνακόλουθη δημοσίευσή τους με υπεύθυνη δήλωση δεν αποδέχονται τη θέση, ή παραιτούνται πριν την συμπλήρωση της υποχρεωτικής προεκπαίδευσης, ή της υπηρεσίας υπαίθρου, εκτός της περίπτωσης έναρξης ειδικότητας στην ημεδαπή, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, αλλά διορίζονται και τοποθετούνται εκ νέου για εκπλήρωση, ή συμπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου σε κενά Κ.Υ και Π.Ι κατά την κρίση της υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένοι γιατροί κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στο πεδίο των επιδιωκόμενων θέσεων θα αναγράφουν την λέξη «ΑΖΗΤΗΤΟ».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : 2105232952 Αθήνα 18/02/2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 26 / 10 / 2011 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 116496 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : 2132161013 2132161026 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 18 / 5 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 51294 Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

[1] 1. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής. Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

[1] 1. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής. Αλληλεγγύης Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 19 /07 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 69195 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΜΑΡΤΙΟΥ 2013. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής

[1] ΜΑΡΤΙΟΥ 2013. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 24/4 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 37497 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Νομός Κέντρο Υγείας Περιφερειακό Ιατρείο Παρατηρήσεις 2η ΥΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 27/11 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 111950 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ. Οίκ.111334 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΣΧΕΤ. : ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα Πληροφορίες : Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 04-03- 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ,. Πρωτ. Y10γ/Γ.Π οικ.19809 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (εργάσιμες μέρες)

ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (εργάσιμες μέρες) ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (εργάσιμες μέρες) 67061 ΞΑΝΘΗ ΑΒΔΗΡΑ 2 μέρες 40003 ΛΑΡΙΣΑ ΑΓΙΑ 3 μέρες 34010 ΕΥΒΟΙΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 4 μέρες 70003 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙ 3 μέρες 70003 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 06/02/2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 06/02/2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:Β104880 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-Ο2Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-Ο2Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1.Τις διατάξεις: α. της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1579/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ» ( ΦΕΚ 217 Α)

1.Τις διατάξεις: α. της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1579/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ» ( ΦΕΚ 217 Α) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Πληροφορίες : Δημητράκου Γ. : Κωτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 93 20 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ3α/οικ. 3579 Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδε ση όλων των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 56 28ο ετος

Επίσημη Εφημερίδα L 56 28ο ετος ISSN 00- Επίσημη Εφημερίδα L ο ετος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία Περιεχόμενα I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση II Πράξεις για την ισχυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη για τον ιδιωτικό Τομέα 210-4895004 Fax : 210-5227379 Email : helpdesk@healthnet-map.gr ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 7K/2006) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εννιακοσίων πενήντα δύο (1952) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 70808 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα