HPV στετιζόμενες αλλοιώσεις στην περιοτή κευαλής και τρατήλοσ. Κωνσταντινίδης Ιορδάνης. Λέκτορας ΑΠΘ Β ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίοσ, Θεσσαλονίκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HPV στετιζόμενες αλλοιώσεις στην περιοτή κευαλής και τρατήλοσ. Κωνσταντινίδης Ιορδάνης. Λέκτορας ΑΠΘ Β ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίοσ, Θεσσαλονίκη"

Transcript

1 HPV στετιζόμενες αλλοιώσεις στην περιοτή κευαλής και τρατήλοσ Κωνσταντινίδης Ιορδάνης Λέκτορας ΑΠΘ Β ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίοσ, Θεσσαλονίκη

2 HPV head and neck papillomas Βλάβεσ μποροφν να αναπτυχκοφν ςε όλο το μικοσ του ανϊτερου αεραγωγοφ τοματικι κοιλότθτα Φάρυγγασ Λάρυγγασ Μφτθ

3 Οδοί μετάδοςθσ τοματικι κοιλότθτα Φάρυγγασ ςτοματογεννθτικι επαφι ςτοματογεννθτικι επαφι Λάρυγγασ νεογνικι κθλωμάτωςθ ενθλίκων κάκετθ μετάδοςθ ςτοματογεννθτικι επαφι Μφτθ όχι κάκετθ μετάδοςθ μάλλον όχι ςιωπθλι μόλυνςθ

4 Δπηδεκηνινγία Kumaraswamy KL, Vidhya M. Human papilloma virus and oral infections: An update. J Can Res Ther 2011;7:120-7

5 Σπρλόηεηα υχνότερεσ βλάβεσ είναι αυτζσ τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ Είναι παρακινδυνευμζνο να μιλιςει κανείσ με ακριβι ποςοςτά Μεγάλο εφροσ τιμϊν ςτισ υπάρχουςεσ μελζτεσ (7-25%) Η Φορεία του HPV ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα ζχει δφο θλικιακά μζγιςτα, νεογνικι θλικία και εφθβεία, νεαροί ενιλικεσ Άνδρεσ > Γυναίκεσ Gillison ML, Broutian T, Pickard RKL, et al. Prevalence of oral HPV infection in the United States, JAMA 2012;307:

6 Σηνκαηηθή θνηιόηεηα Χείλθ Ουλοπαρειακζσ αφλακεσ HPV-2, HPV-4 ςε > 55% των ςτοματικϊν βλαβϊν Βλεννογόνοσ παρειάσ Γλϊςςα Τπερϊα Παρίςκμιεσ αμυγδαλζσ

7 Oral lesions Scqamous papilloma ςυχνότερο Verruca vulgaris Condyloma acuminata Focal epithelial hyperplasia Papillary hyperplasia Verruciform xanthoma Syndrome-associated papillary lesions

8 Oral lesions Condyloma acuminata (HPV-6, HPV-11) Squamous papilloma (HPV-6, HPV-11)

9 Oral lesions Verruca vulgaris, or common warts (HPV-2, HPV-4) Focal epithelial hyperplasia, or Heck disease (HPV-1, HPV-6, HPV-13, HPV-32)

10 Σπκπηώκαηα Αςυμπτωματικι διαδρομι (δεν είναι αντιλθπτό και μεταδίδεται) Ορατι βλάβθ Αίςκθμα ξζνου ςϊματοσ Ροχαλθτό

11 Uvular papilloma

12 Γηαγλωζηηθή πξνζέγγηζε Βιοψία Brush cytology Σεςτ ςάλιου (orarisk)

13 Θεξαπεία Excisional biopsy (αμυγδαλεκτομι) Laser Κρυοκεραπεία Σοπικά φάρμακα (not FDA approved)

14 Προκαρκινωματώδεισ βλάβεσ Λευκοπλακία 33% Ερυκροπλακία 50% Ερυκρολευκοπλακία 33% HPV

15 Υπνηξνπηάδνπζα ζειωκάηωζε ιάξπγγα Νεογνικι / Ενθλίκων 4.3 / 100,000 παιδιά 1.8 / 100,000 ενιλικεσ (HΠΑ) HPV 6 και 11 (ο 11 χειρότερθ πρόγνωςθ) HPV 16 ςπάνια, ςχετίηεται με κακοικθ εξαλλαγι

16 Υπνηξνπηάδνπζα ζειωκάηωζε ιάξπγγα - ελειίθωλ Άντρεσ > Γυναίκεσ (3:2) Λιγότερο επικετικι από τθ νεογνικι Απαιτεί μικρότερο αρικμό επανεπεμβάςεων ( <5 ) Μεγαλφτερθ πικανότθτα κακοικουσ εξαλλαγισ

17 Υπνηξνπηάδνπζα ζειωκάηωζε ιάξπγγα - λενγληθή Εμφάνιςθ νόςου 25% <1 ζτοσ και 75% ~ 5 ετϊν υχνότερθ καλοικθσ νεοπλαςία ςτθν παιδικι θλικία Δεφτερο ςυχνότερο αίτιο βράγχουσ φωνισ ςτθν παιδικι θλικία Εμφάνιςθ ςτθ νεογνικι θλικία αυξάνει το ρίςκο τραχειοτομισ, τθ νοςθρότθτα και τθ κνθτότθτα Απαιτείται μεγαλφτεροσ αρικμόσ επανεπεμβάςεων (~17)

18 Υπνηξνπηάδνπζα ζειωκάηωζε ιάξπγγα Γνιςιεσ φωνθτικζσ χορδζσ Νόκεσ φωνθτικζσ χορδζσ Πρόςκια-οπίςκια εντομι Αρυταινοεπιγλωττιδικζσ Πτυχζσ Τπογλωττιδικι περιοχι Σραχεία -Βρόγχοι

19 Υπνηξνπηάδνπζα ζειωκάηωζε ιάξπγγα Εμφανι κονδυλϊματα >50% των μθτζρων που γεννοφν παιδιά με ΤΘΛ Αςκενείσ με ΤΘΛ ςτθ νεογνικι θλικία είναι ςυχνότερα πρωτότοκοι μετά από φυςιολογικό τοκετό Ιδιαίτερα ςτισ γυναίκεσ ςτισ οποίεσ οι αλλοιϊςεισ ζχουν υποχωριςει πριν από εξάμθνο και πλζον, ζνα τζτοιο ενδεχόμενο κεωρείται απίκανο. Η κάκετθ μετάδοςθ του HPV είναι χαμθλι επομζνωσ ο εμβολιαςμόσ πριν τθν κφθςθ πικανότατα δεν προςφζρει καλφτερα αποτελζςματα Καιςαρικι? Still controversial

20 Σπκπηώκαηα Βράγχοσ φωνισ προοδευτικό Συριγμόσ Hallmark triad Αναπνευςτικι Δυςχζρεια Χρόνιοσ Βιχασ Δυςφαγία Κακι κρζψθ Αίςκθμα κόμβου Τποτροπιάηουςα πνευμονία

21 Χεηξνπξγηθή ζεξαπεία Εφαρμογι (CO2) laser (scarring, webbing, stenosis, perforation) Microdebrider Αποφυγι τραχειοςτομίασ εάν είναι δυνατό Εξωφυτικζσ βλάβεσ Τψθλά ποςοςτά υποτροπισ

22 Σπκπιεξωκαηηθή ζεξαπεία Ιντερφερόνθ α Cidofovir ενδοϊςτικι ζνεςθ Φωτοδυναμικι κεραπεία Ενδείξεισ >4 χειρουργικζσ επεμβάςεισ /ζτοσ γριγορθ επανεμφάνιςθ διαςπορά Indole-3-Carbinol ζλεγχοσ ΓΟΠ Παιδιά που εμβολιάςτθκαν είχαν 93% αφξθςθ ςτο μεςοχειρουργικό διάςτθμα.

23 Δπέθηαζε ζηελ ηξαρεία 25% των παιδιϊν αναπτφςςουν νόςο ςτθν τραχεία

24 Θειώκαηα ξηλόο Εξωφυτικό κιλωμα Ανάςτροφο κιλωμα Εκ κυλινδρικϊν κυττάρων

25 HPV θαη ζειωκαηα ξηλόο

26 Αλάζηξνθν ζήιωκα ξηλόο Άνδρεσ > Γυναίκεσ ζτθ Αγνϊςτου αιτιολογίασ παρά τθν εμπλοκι HPV 6, 11, 16, 18, ωσ πικανϊν αιτιολογικϊν παραγόντων.

27 Θειώκαηα ξηλόο HPV 6/11 > HPV 16/18 Αναλογία low-risk / high-risk HPV ςτελεχϊν είναι 2.8 : 1 HPV ανιχνεφεται ςυχνότερα ςε εξωφυτικά κθλϊματα ςε δυςπλαςτικά, κακοικθ και υποτροπιάηοντα ανάςτροφα κθλϊματα

28 HPV θαη ζειώκαηα ξηλόο HPV ανιχνεφεται ςτο 47% νεογνικϊν ρινοφαρυγγικϊν εκκρίςεων βρεφϊν HPV κετικϊν μθτζρων που γεννιοφνται με φυςιολογικό τοκετό Sedlacek TV, Lindheim S, Eder C, Hasty L, Woodland M, Ludomirsky A, Rando RF. Mechanism for HPV transmission at birth. Am J Obstet Gynecol. 1989;161:55 9 Δεν ζχει απαντθκεί το ερϊτθμα τθσ λανκάνουςασ μόλυνςθσ / επιμόλυνςθσ

29 HPV θαη ζειώκαηα ξηλόο Hit and Run phenomenon

30 Δλδνζθόπεζε ξηλόο

31 Αλάζηξνθν ζήιωκα ξηλόο Κακοικθσ εξαλλαγι (SCC) 5-15% Lawson W, Patel Z. The evolution of management for inverted papilloma: An analysis of 200 cases. Otolaryngol Head Neck Surg. 2009;140:330-5

32 Αλάζηξνθν ζήιωκα ξηλόο Μονόπλευρθ δυςχζρεια ρινικισ αναπνοισ (91%) Ρινόρροια (46%) Κεφαλαλγία (29%) Επίςταξθ (28%) Ανοςμία (18%)

33 Θεραπεία Ενδοςκοπικι αφαίρεςθ vs εξωτερικζσ προςπελάςεισ (πλάγια ρινοτομι, Caldwell Luc) τενι μετεγχειρθτικι παρακολοφκθςθ

34 Εσταριστώ για την προσοτή σας

35 ΔΜΒΌΛΙΟ

36 Αλάζηξνθν ζήιωκα Μικρό το ποςοςτό ιικισ αντιγραφισ λόγω μθ κερατινοποιθμζνθσ επιφάνειασ. Μικρό ποςό HPV 6/11 ςτο καλόθκεσ ΑΘ. Η κακοικθσ εξαλλαγι προυποκζτει πρωτομόλυνςθ ι επαναμόλυνςθ με υψθλοφ ρίςκου (oncogenic) HPV Η ιικι ενςωμάτωςθ είναι ςυχνότερθ ςτο κακόθκεσ ΑΘ, γι αυτό ανιχνεφονται μεγαλφτερα ποςά HPV 16/ 18

37 Overview A recent meta-analysis investigating neonatal oral and/or genital HPV recovery rates at birth found a pooled mother-to-child transmission rate of 18% for vaginal delivery and 8% for Cesarean section for HPV positive mothers The pooled relative risk for neonatal HPV exposure is 4.8 (95% confidence interval: ) for HPV positive mothers

38 Overview Verruca vulgaris : κάτω χείλοσ Εξωφυτικό ςυμμετρικό κυκλικό οηίδιο με υπερκερατωςικό κζντρο Squamous papilloma : το ςυχνότερο χείλθ, υπερϊα, βλεννογόνοσ παρειάσ, lingual frenum ανκοκραμβοειδισ μορφι πλατυβαςικό ι pedunculated ροδόχτουν-λευκάηουςα χροιά ανάλογα με το βακμό κερατινοποίθςθσ Condyloma acuminatum : μεταδίδονται από τθ γεννθτικι περιοχι ςτο ςτοματικό βλεννογόνο πολλαπλζσ ςυρρζουςεσ βλάβεσ They are sessile and may be pink or white. Whereas most condylomas are thought to be transmitted through genito-oral contact, oral-oral transmission is also feasible. Microscopically, condylomas are papillary with a thickened parakeratin layer; and they differ from ordinary papillomas in that they are sessile and show marked thickening of the spinous cell layer (acanthosis). Many also show HPV-specific cytologic changes. The infected upper spinous layer cells have irregularly shaped nuclei with a perinuclear clear halo and are termed koilocytes.

39 Overview Papillary hyperplasia : Also known as papillomatosis, papillary hyperplasia is a reactive inflammatory proliferation that underlies maxillary dentures. Negative pressure is probably the chief factor that contributes to the lesion confined to the denture-bearing region of the hard palate. The diffuse pebbly surface is either of normal coral pink coloration or may be inflamed and red. Histologically, mushroomlike polyps composed of a fibrous core with hyperplasia of the overlying epithelium are observed. Verruciform xanthoma: Papillary lesions that contain lipid-laden foamy histiocytes in the submucosa are referred to as verruciform xanthomas. 8 Clinically, they are broadbased sessile lesions with a papillary, pebbly surface and are often slightly erythematous. They tend to occur on the gingiva and palate, yet may be seen in any oral location. Xanthelasma of the eyelids, a lesion of hyperlipidemia, is closely related in terms of the histologic features, yet verruciform xanthomas have not been correlated with high blood cholesterol or lipid levels. Histologically, the lesions are papillary with a prominently eosinophilic thickened parakeratin layer. The submucosal papillae that extend up between the papillary epithelial projections are infiltrated with foam cell histiocytes. Syndrome-associated papillary lesions: As shown in Table 2, there are a number of rare syndromes in which extensive and diffuse papillary lesions may be seen in the oral cavity. 9 In Cowden syndrome, the gingival tissues are diffusely papillary, yielding a cobblestone street pattern. Patients with Cowden syndrome also manifest thyroid tumors, skin nodules, and other abnormalities. Nevus unius lateris is a skin lesion that may occur anywhere on the body. When in the facial region, it may progress into the oral cavity. The skin lesions are verrucous and keratotic, being oriented in a linear streak. Orally extended lesions may cover the lips and involve the buccal mucosa or gingiva, assuming a pink diffuse papillary appearance. 10 Acanthosis nigricans is a pigmented papillary lesion of the lips and mucosa that is often hereditary. 11 One form is a harbinger of gastrointestinal tract cancer. The lesions diffusely involve the upper and lower lips; and because the basal cell layer contains excess melanin pigment, the lesions have a mottled gray or brown coloration

40 Overview Η παποςζία HPV ζε πποκαπκινωμαηώδειρ βλάβερ εμπλέκεηαι ζηην κακοήθη εξαλλαγή. 1% prevalence HPV ζε πποκαπκινομαηώδειρ βλάβερ ζηομαηικήρ κοιλόηηηαρ Δεν ςπάπσει ζςζσέηιζη μεηαξύ between HPV DNA an PCR in proliferative verrucous leukoplakia (PVL) and HPV [62].

41 Αιινηώζεηο ζηόκαηνο Various lesions have been described: benign squamous cell papillomata, condyloma accuminatum, verruca vulgaris, focal epithelial hyperplasia and koilocytic dysplasia. As many of these oral infections are sexually transmitted, it is not rare that HIV infections may coexist in some cases (in particular for condyloma accuminatum, focal epithelial hyperplasia and koilocytic dysplasia).

42 Overview

43 Δκβνιηαζκόο

44 Overview

45 Α

46 Θεξαπεία Βιοψία αφαίρεςθ Laser Κρυοκεραπεία Cidofovir Aldara

47 Δμωθπηηθό ζήιωκα Το ςπεπκεπαηωζικού επιθανειακού επιθηλίος εςνοεί ηην ανηιγπαθή ηος HPV. We hypothesize that HPV reinfection of EP by assembled virions is a common event accounting for the high detection rate of low-risk HPV in EP

48 Α 10% ηος γενικού πληθςζμού μποπεί να έσει λανθάνοςζα μόλςνζη

49 RRP The Great Masquerader RRP often misdiagnosed as: Asthma Croup Tracheomalacia Allergies Vocal nodules bronchitis

50 Υπνηξνπηάδνπζα αλαπλεπζηηθή ζειωκάηωζε

Περιφερικό αδαµαντινοβλάστωµα. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Περιφερικό αδαµαντινοβλάστωµα. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 3, 159-168 Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (2013) 3, 159-168 159 Περιφερικό αδαµαντινοβλάστωµα. Παρουσίαση περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ)

Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ) Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 30, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007, σελίδες 24-32 Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ) 1 η Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

HPV λοίμωξη & Υπογονιμότητα. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

HPV λοίμωξη & Υπογονιμότητα. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών HPV λοίμωξη & Υπογονιμότητα Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. 2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποτροπιάζουσα. Λαρυγγική θηλωμάτωση

Υποτροπιάζουσα. Λαρυγγική θηλωμάτωση Υποτροπιάζουσα Λαρυγγική θηλωμάτωση Καρασμάνης Ηλίας Επιμελητής Ω.Ρ.Λ. Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο ορισµός Καλoήθης νόσος ιογενούς αιτιολογίας του αναπν. συστήµατος προσβάλλει ενήλικες και παιδιά Χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοβρογχικό χόνδρωμα: ένα σπάνιο καλόηθες βρογχικό νεόπλασμα

Ενδοβρογχικό χόνδρωμα: ένα σπάνιο καλόηθες βρογχικό νεόπλασμα Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ενδοβρογχικό χόνδρωμα: ένα σπάνιο καλόηθες βρογχικό νεόπλασμα Αντώνιος Παπαγιάννης 1, Κοσμάς Τσακιρίδης 1, Σταμάτης Αρίκας 1, Eυστράτιος Τζαμτζής 1, Έφη Κυρμανίδου 2, Θωμάς Ζαραμπούκας

Διαβάστε περισσότερα

Non-Hodgkin λέµφωµα της άνω γνάθου µιµούµενο οδοντοφατνιακό απόστηµα. Παρουσίαση περίπτωσης

Non-Hodgkin λέµφωµα της άνω γνάθου µιµούµενο οδοντοφατνιακό απόστηµα. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2012) 2, 93-98 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2012) 2, 93-98 93 Non-Hodgkin λέµφωµα της άνω γνάθου µιµούµενο οδοντοφατνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ιπλή κύστη ανατολής σε νεογέννητο αγόρι Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

ιπλή κύστη ανατολής σε νεογέννητο αγόρι Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2012) 1, 41-48 Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (2012) 1, 41-48 41 ιπλή κύστη ανατολής σε νεογέννητο αγόρι Παρουσίαση περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λεµφαγγειακή δυσπλασία µε εντόπιση στον µασητήρα µυ. Παρουσίαση περίπτωσης. Lymphatic malformation in the masseter muscle.

Λεµφαγγειακή δυσπλασία µε εντόπιση στον µασητήρα µυ. Παρουσίαση περίπτωσης. Lymphatic malformation in the masseter muscle. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 2, 113-117 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 2, 113-117 113 Λεµφαγγειακή δυσπλασία µε εντόπιση στον µασητήρα µυ.

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΓΝΑ-ΚΑΤ, Αθήνα ( ιευθυντής - Συντονιστής: Γ. Ράλλης)

Κλινική Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΓΝΑ-ΚΑΤ, Αθήνα ( ιευθυντής - Συντονιστής: Γ. Ράλλης) Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 1, 47-52 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1, 47-52 47 Βασικού τύπου (βασαλοειδές) καρκίνωµα από πλακώδες επιθήλιο

Διαβάστε περισσότερα

Parotid gland Surgery: A two years audit in a Tertiary Hospital.

Parotid gland Surgery: A two years audit in a Tertiary Hospital. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 44, April - June - July 2011, pages 22-27 ORIGINAL ARTICLE Parotid gland Surgery: A two years audit in a Tertiary Hospital. Χειρουργική της παρωτίδας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση και Θεραπευτικές εξελίξεις στο Γυναικολογικό Καρκίνο

Διαγνωστική προσέγγιση και Θεραπευτικές εξελίξεις στο Γυναικολογικό Καρκίνο Διαγνωστική προσέγγιση και Θεραπευτικές εξελίξεις στο Γυναικολογικό Καρκίνο Κωνσταντίνος Σ. Γεννατάς Παθολόγος Ογκολόγος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Γυναικολογικός Καρκίνος Όγκοι του αιδοίου Όγκοι

Διαβάστε περισσότερα

η αναδόµηση της συγχειλίας µετά την εκτοµή

η αναδόµηση της συγχειλίας µετά την εκτοµή Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 1, 15-24 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1, 15-24 15 Αναδόµηση της συγχειλίας µετά την εκτοµή όγκων µε την τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Iοannis IATROU, Dionisios FOTOPOULOS, Nadia THEOLOGIE-LYGIDAKIS, Ekaterini MICHAIL

Iοannis IATROU, Dionisios FOTOPOULOS, Nadia THEOLOGIE-LYGIDAKIS, Ekaterini MICHAIL Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 2, 113-120 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2011) 2, 113-120 113 Νευρειλήμμωμα προωτιαίας χώρας σε παιδιατρικό ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα άνω γνάθου σε αγόρι 6 ετών. Παρουσίαση περίπτωσης

Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα άνω γνάθου σε αγόρι 6 ετών. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2014) 1, 11-18 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2014) 1, 11-18 11 Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα άνω γνάθου σε αγόρι 6 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα. Παρουσίαση περίπτωσης

Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 33-37 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 33-37 33 Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοστοματική αφαίρεση μεγάλης επιδερμοειδούς κύστης εδάφους στόματος. Παρουσίαση περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ενδοστοματική αφαίρεση μεγάλης επιδερμοειδούς κύστης εδάφους στόματος. Παρουσίαση περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2014) 3, 141-147 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2014) 3, 141-147 141 Ενδοστοματική αφαίρεση μεγάλης επιδερμοειδούς κύστης

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική ιατριβή ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΛΩΜΑΤΩ Η ΚΑΙ ΑΚΡΟΧΟΡ ΟΝΩ Η ΕΙΚΟΝΑ Πέτρος. Α. Παπαδόπουλος Aριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Οδοντιατρικης Εργαστηριο Στοµατολογιας

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα και κύηση. Bραχεία Ανασκόπηση. Ανδριανή Λουκοπούλου 1, Βασιλική Ευαγγελοπούλου 1, Παναγιώτης Μπεχράκης 1,2

Κάπνισμα και κύηση. Bραχεία Ανασκόπηση. Ανδριανή Λουκοπούλου 1, Βασιλική Ευαγγελοπούλου 1, Παναγιώτης Μπεχράκης 1,2 Bραχεία Ανασκόπηση Κάπνισμα και κύηση Ανδριανή Λουκοπούλου 1, Βασιλική Ευαγγελοπούλου 1, Παναγιώτης Μπεχράκης 1,2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία,

Διαβάστε περισσότερα

έδειξε µετάσταση θηλώδους θυρεοειδικού καρκινώµατος, τύπου υψηλών κυττάρων, στην κάτω γνάθο. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

έδειξε µετάσταση θηλώδους θυρεοειδικού καρκινώµατος, τύπου υψηλών κυττάρων, στην κάτω γνάθο. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ρχεία Ελληνικής Στοµατικής και ναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 3, 143-152 Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (2013) 3, 143-152 143 Μετάσταση θηλώδους θυρεοειδικού καρκινώµατος, τύπου υψηλών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταστατικό αδενοκαρκίνωµα πνεύµονα στα ούλα της κάτω γνάθου. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Μεταστατικό αδενοκαρκίνωµα πνεύµονα στα ούλα της κάτω γνάθου. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2012) 1, 55-61 Hellenic rchives of Oral & axillofacial Surgery (2012) 1, 55-61 55 Μεταστατικό αδενοκαρκίνωµα πνεύµονα στα ούλα της κάτω γνάθου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ιών των θηλωµάτων του ανθρώπου (HPV) σε νοσήµατα του στόµατος*

Ο ρόλος των ιών των θηλωµάτων του ανθρώπου (HPV) σε νοσήµατα του στόµατος* Ελλ. Π. Στοµ. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 14 (1999) 131-139 Ελλ. Π. Στοµ. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 14 (1999) 131 Ο ρόλος των ιών των θηλωµάτων του ανθρώπου (HPV) σε νοσήµατα του στόµατος* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αλµατώδης πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου

Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HPV (+) ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού Παλαιές φαρμακευτικές μπουκάλες Λένια Ιωαννίδου Βέρα Μίου Γιάννης Κουής

Διαβάστε περισσότερα

Η προγνωστική αξία της κυκλίνης D1 και του ρ16 στις δεύτερες πρωτοπαθείς βλάβες του ακανθοκυτταρικού καρκίνου του στόµατος

Η προγνωστική αξία της κυκλίνης D1 και του ρ16 στις δεύτερες πρωτοπαθείς βλάβες του ακανθοκυτταρικού καρκίνου του στόµατος ρχεία Ελληνικής Στοµατικής και ναθοπροσωπικής Χειρουργικής (), - Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (), - Η προγνωστική αξία της κυκλίνης D και του ρ στις δεύτερες πρωτοπαθείς βλάβες του

Διαβάστε περισσότερα

ιπλή ιδιοπαθής οστική κοιλότητα µε σπάνια εντόπιση Παρουσίαση περίπτωσης

ιπλή ιδιοπαθής οστική κοιλότητα µε σπάνια εντόπιση Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2012) 1, 49-54 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2012) 1, 49-54 49 ιπλή ιδιοπαθής οστική κοιλότητα µε σπάνια εντόπιση Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές και παθολογικές µεταβολές της αγγείωσης της κάτω γνάθου. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Φυσιολογικές και παθολογικές µεταβολές της αγγείωσης της κάτω γνάθου. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2012) 3, 131-143 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2012) 3, 131-143 131 Φυσιολογικές και παθολογικές µεταβολές της αγγείωσης

Διαβάστε περισσότερα

HPV παθήσεις στοματοφάρυγγα και ανώτερου αναπνευστικού. Α. Πρίντζα Επικ. Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας Α.Π.Θ.

HPV παθήσεις στοματοφάρυγγα και ανώτερου αναπνευστικού. Α. Πρίντζα Επικ. Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας Α.Π.Θ. HPV παθήσεις στοματοφάρυγγα και ανώτερου αναπνευστικού Α. Πρίντζα Επικ. Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας Α.Π.Θ. Οι HPVs σχετίζονται με διάφορους καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του ανώτερου αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα