ΜΔΓΑΛΧΝΟΝΣΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΝΑ ΠΑΗΓΗ ΣΟ ΦΑΜΑ ΣΟΤ ΑΤΣΗΜΟΤ: Ζ ΣΑΞΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΓΑΛΧΝΟΝΣΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΝΑ ΠΑΗΓΗ ΣΟ ΦΑΜΑ ΣΟΤ ΑΤΣΗΜΟΤ: Ζ ΣΑΞΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ"

Transcript

1 15O ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΤΝEΔΡΙΟ ΦΤΥΟΛΟΓΙKH ΕΡΕΤΝΑ (ΕΛΦΕ) ΜΑΙΟΤ 2015 ΛΕΤΚΧΙΑ, ΚΤΠΡΟ ΜΔΓΑΛΧΝΟΝΣΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΝΑ ΠΑΗΓΗ ΣΟ ΦΑΜΑ ΣΟΤ ΑΤΣΗΜΟΤ: Ζ ΣΑΞΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ Αλαζηαζία Εήζε 1, νθία Μαπξνπνύινπ 2, Υξηζηίλα Γαξδάλε 1 1 Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2 Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

2 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΑΗΣΖΜΑ Πνηνηηθή κειέηε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο ησλ κεηέξσλ πνπ κεγαιώλνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα παηδί ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ εζηηάδνληαο ζηε: ζεκαζία ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ηνπο ζέζεο, ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο, ην ξόιν πνπ απηέο δηαδξακαηίδνπλ σο πξνο: 1.ηελ πξόζβαζε ζε πόξνπο, 2.ηελ θαζεκεξηλόηεηα, 3.ηηο πξαθηηθέο, 4.ηε ςπρηθή ηνπο πγεία 5.ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο ζπλνιηθά.

3 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ Σν κεγάισκα ελόο παηδηνύ κε απηηζκό απνηειεί κείδνλ γεγνλόο αιιαγήο δσήο ησλ γνλέσλ θαζώο είλαη κηα εκπεηξία: πξσηόγλσξε, απξνζδόθεηε, αηληγκαηηθή πςειώλ θαη δηαξθώλ απαηηήζεσλ θξνληίδαο (Εήζε & Μαπξνπνύινπ, 2014)

4 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ Σν κεγάισκα ελόο ή θαη παξαπάλσ παηδηνύ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ είλαη πεγή κεγάινπ ζηξεο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ςπρηθήο θαηαπόλεζεο, ηδηαίηεξα γηα ηηο κεηέξεο (Yamada, Suzuki, Kato, Suzuki, Tanaka, Shindo et al., Lee et al., Ingersoll & Hambrick, 2011) Ζ πνηόηεηα δσήο ησλ γνλέσλ είλαη ρακειή θαη ζπρλά ε ςπρηθή θαηαπόλεζε ζπλνδεύεηαη θαη από ζσκαηηθή (Carter, Martinez-Pedraza & Gray, Hastings, 2003)

5 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο αθνξνύλ ζηελ: πξόζβαζε ζε πόξνπο εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείαο θαη εθπαίδεπζεο, ηελ πνηόηεηα ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηελ πνηόηεηα ηεο ζπληξνθηθήο ζρέζεο, ην είδνο θαη ε πνηόηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, ε δπλαηόηεηα γηα αλνηρηή επηθνηλσλία κε ζεξαπεπηέο θαη θνληηλνύο αλζξώπνπο ε γεληθόηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ αλαπεξία (Εήζε & Μαπξνπνύινπ, 2014)

6 Ο ΑΤΣΗΜΟ ύλζεηε λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ε νπνία επεξεάδεη πνιιαπιέο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο. Πξνεμέρνληα ραξαθηεξηζηηθά Γπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη ηηο θνηλσληθέο επαθέο ηεξεόηππεο ζπκπεξηθνξέο θαη ελδηαθέξνληα (APA, 2013)

7 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Ζ κειέηε ζρεδηάζηεθε κε ζηόρν λα δηεμαρζνύλ 80 ζπλεληεύμεηο ζε βάζνο κε κεηέξεο: 40 από θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξώκαηα κε πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο θαη 40 από πξνλνκηνύρα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξώκαηα.

8 ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο, νη πεγέο γηα ηελ άληιεζε ηνπ ήηαλ δηαθνξεηηθέο ώζηε λα αληηπξνζσπεύνπλ έλα όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν εύξνο ηαμηθώλ/θνηλσληθώλ ζέζεσλ.

9 ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΜΖΣΔΡΧΝ Οη πεγέο πνπ πξνζεγγίζηεθαλ: α) δεκόζηνη θνξείο γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε αηόκσλ κε απηηζκό, όπσο εηδηθά ζρνιεία, β) ηδηώηεο επαγγεικαηίεο ζην ρώξν ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε απηηζκό, γ) ζύιινγνη γνλέσλ θαη θίισλ αλζξώπσλ κε απηηζκό.

10 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ Γηα ηελ κειέηε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο θαηαξηίζηεθε από ηηο δύν εξεπλήηξηεο (ΑΕ, Μ) νδεγόο ζπλνκηιίαο πνπ βαζίζηεθε ζε πέληε ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ θαιύπηνπλ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά ηηο αθεγήζεηο ησλ κεηέξσλ

11 Αλαδξνκή πξώηε εκπεηξία, ζπλαηζζήκαηα, ζεκαληηθά γεγνλόηα θαιύπηεη ηε βηνγξαθηθή πεξίνδν από ηηο πξώηεο ελδείμεηο ηεο δηαηαξαρήο κέρξη ηελ πξώηε επαθή γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο, ην δηαγλσζηηθό γεγνλόο θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνπ αληίθηππν. Α1. Τη ήηαλ εθείλν πνπ ζαο νδήγεζε λα ζθεθηείηε γηα πξώηε θνξά όηη θάηη ζπκβαίλεη κε ην παηδί ζαο; Ννεηηθά πξόηππα, παξαζηάζεηο, ζεσξίεο θαη αιιαγέο κειεηά ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ κεηέξσλ γηα ηε θύζε θαη ηελ αηηηνπαζνγέλεζε ηνπ απηηζκνύ, ηελ επηθνηλσλία κε ην παηδί θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνύ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Β3. Πνηα ζεωξείηε όηη είλαη ε πην κεγάιε πξόθιεζε κεγαιώλνληαο έλα παηδί κε απηηζκό;

12 Παξνύζα θαηάζηαζε, πνηόηεηα δσήο, ζρέζεηο θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο, θνηλωληθή ππνζηήξημε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πξόζβαζε ζε πόξνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ βηώλνπλ. Γ7. Τη ζαο δίλεη δύλακε θαη αληνρή λα ζπλερίδεηε; πλνιηθή απνηίκεζε ηεο ζρνιηθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο πνξείαο επηθεληξώλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ παηδηνύ/ηώλ θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπ δηαδξνκέο. Δ1. Πνηά γεγνλόηα ήηαλ θαζνξηζηηθά γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ ζρνιηθή δωή ηνπ παηδηνύ ζαο; (ζπκκαζεηέο, γνλείο ζπκκαζεηώλ, εθπαηδεπηηθνί, δηάιεηκκα, παξάιιειε ζηήξημε, καζήκαηα θαη επίδνζε).

13 πλνιηθή απνηίκεζε ηεο πξνζσπηθήο πνξείαο εζηηάδεηαη ζηε βησκέλε εκπεηξία ηεο αλαηξνθήο παηδηνύ/ηώλ κε απηηζκό. Γ1. Έρεη επεξεάζεη ν απηηζκόο απηό πνπ είζηε (πξνζωπηθή αλάπηπμε, πξνζωπηθόηεηα); Με πνηόλ ηξόπν; Ζ ζπλέληεπμε νινθιεξώλεηαη κε κία εξώηεζε γηα ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αμηώζεηο ησλ κεηέξσλ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ παηδηνύ/ηώλ ηνπο. Δ5. Πωο ζα επηζπκνύζαηε λα δείηε ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ ζαο θαη ηη πεξηκέλεηε πξαγκαηηθά λα ζπκβεί;

14 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Έληππα ελεκέξσζεο θαη πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηηο κεηέξεο Έληππα ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα Πξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο θνξείο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ζπκκεηερνπζώλ κεηέξσλ.

15 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΖΣΔΡΧΝ Εξγαηηθή Σάμε N=35 M.Ο. ειηθίαο: έηε Μέζν εηήζην εηζόδεκα: % Άλεξγεο 80% είλαη απόθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Μηθξναζηηθή Σάμε N=25 M.Ο. ειηθίαο: έηε Μέζν εηήζην εηζόδεκα: % Άλεξγεο 71% απόθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ν= 83 Άλεξγεο N=8 M.Ο. ειηθίαο: έηε Μέζν εηήζην εηζόδεκα: % απόθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Τςειά Εηδ. ηειέρε N=15 M.Ο. ειηθίαο: έηε Μέζν εηήζην εηζόδεκα: % Άλεξγεο (1 κεηέξα) 73.3% απόθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ηίηισλ

16 ΑΝΑΛΤΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ- ΚΑΣΑ ΣΑΓΗΑ Πξώην ζηάδην: δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο δύν εξεπλήηξηεο θαη ην εκπεηξηθό ηνπο πιηθό Δεύηεξν ζηάδην: ηαμηλόκεζε κεηέξσλ κε βάζε ηελ ηαμηθή ηνπο ζέζε θαη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ InMeD, ηνπ Erik Olin Wright Σξίην ζηάδην: νξγάλσζε ζεκαηηθώλ θόκβσλ ηεο αλάιπζεο πνπ απνηέιεζαλ θαη ηνπο ελλνηνινγηθνύο ηεο νδεγνύο. Σέηαξην ζηάδην: επηινγή ζπλεληεύμεσλ ζε βάζνο ησλ κεηέξσλ αλά ηαμηθή ζέζε, πεξηερνκεληθή αλάιπζε σο πξνο ηνπο ζεκαηηθνύο θόκβνπο.

17 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Ζ πνηνηηθή αλάιπζε έδεημε όηη ην κεγάισκα ελόο ή θαη παξαπάλσ παηδηώλ κε απηηζκό απνηειεί γεγνλόο αιιαγήο δσήο κε κεγάιε ςπρηθή θαηαπόλεζε γηα όιεο ηηο κεηέξεο.

18 Μεηέξεο πνπ αλήθνπλ ζηηο πην επάισηεο θνηλσληθέο ζέζεηο, όπσο ηα εξγαηηθά ζηξώκαηα βηώλνπλ πνιύ πην έληνλα: ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο αλαηξνθήο, έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθά πην αξλεηηθή αληηκεηώπηζε από ηνπο επαγγεικαηίεο, έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε πόξνπο εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο, βηώλνπλ κεγαιύηεξν ζηίγκα θαη ζπκαηνπνίεζε, θαη έρνπλ ζεκαληηθά ιηγόηεξεο επθαηξίεο γηα ζπλεγνξία. Οη κεηέξεο απηέο βξίζθνληαη επίζεο εθηόο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη από δίθηπα ζπκπαξάζηαζεο.

19 ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ- ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1. Τν ζπκβάλ ηεο δηάγλωζεο θαη ε πνξεία πξνο απηό: πνηόηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο επαγγεικαηίεο, ρξνληθή θαζπζηέξεζε από ηηο πξώηεο ελδείμεηο κέρξη ηελ ηειηθή, επίζεκε δηάγλσζε, ηηο εηδηθόηεηεο κε ηηο νπνίεο ήξζαλ ζε επαθή θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ κεηέξσλ ζηελ επίζεκε αλαθνίλσζε.

20 Αλεμάξηεηα ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζέζεο, ην ηαμίδη ησλ κεηέξσλ από ηηο πξώηεο ελδείμεηο κέρξη ηελ ηειηθή, επίζεκε δηάγλσζε, ηελ απνθάιπςε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ παηδηνύ ηνπο, είλαη ηπξαλληθό θαζώο θπξηαξρνύλ ζπλαηζζήκαηα κεγάιεο αγσλίαο, ζηξεο, ζύγρπζεο θαη αβεβαηόηεηαο, απειπηζίαο θαη βαζηάο απνγνήηεπζεο ιόγσ ηεο πξσηόγλσξεο θαη ηεο αηληγκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ βηώλνπλ. Δπίζεο, αλεμάξηεηα ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ηνπο ζέζεο, νη κεηέξεο βηώλνπλ ην ζπκβάλ ηεο δηάγλσζεο σο ηζρπξό βηνγξαθηθό θινληζκό θαη γηα νξηζκέλεο ζεκαηνδνηεί ην βηνγξαθηθό ηνπο εθηξνρηαζκό.

21 02WCΝΠ «Πάω μαλά ζηνλ παηδνλεπξνιόγν θαη ν άλζξωπνο καο κίιεζε γηα 60-70% απηηζκό. Απηό ην πξάγκα εκέλα κνπ έπεζε ηαθόπιαθα. Αθνύ είπα ζηε κάλα κνπ εκέλα ε δωή κνπ ηειείωζε εδώ. Γελ ήμεξα πώο λα ην δηαρεηξηζηώ απηό ην πξάγκα.» 02UCAM «Τε ζπκάκαη εθείλε ηε ζηηγκή.. ράλεηαη ν θόζκνο από ηα κάηηα ζνπ.. Καηεβήθακε θάηω από ην γξαθείν ηνπ, πήγα ζηελ είζνδν ηεο δηπιαλήο νηθνδνκήο, θξαηήζεθα από ηνλ ηνίρν λα κε πέζω θαη πξέπεη λα έθιαηγα γύξω ζην έλα ηέηαξην.»

22 Χζηόζν, εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο ηαμηθέο δηαθνξέο σο πξνο: ηελ πνηόηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο δηάθνξεο εηδηθόηεηεο κε ηηο νπνίεο ήξζαλ ζε επαθή, ην είδνο ηεο πξώηεο επαθήο, θαη ν ηξόπνο πνπ ζπλέβε, ην ρξόλν πνπ κεζνιάβεζε κεηαμύ ηεο πξώηεο επαθήο θαη ηεο ηειηθήο δηάγλσζεο, ηελ πνηόηεηα ηεο θαζνδήγεζεο κεηά ηελ δηάγλσζε, θαη ην είδνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο.

23 Πην εηδηθά, ε δηαδξνκή κέρξη ηελ ηειηθή επίζεκε απνθάιπςε ηεο δηαηαξαρήο, θαη ηελ επίζεκε δηάγλσζε πεξηγξάθεηαη από ηηο πεξηζζόηεξεο κεηέξεο ησλ εξγαηηθώλ ζηξσκάησλ σο κηα εκπεηξία ρανηηθή κε κεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, αθαηάιιειε θαζνδήγεζε, θαη αξλεηηθή δηάδξαζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο.

24 Ζ πξώηε επαθή ζπκβαίλεη ζπλήζσο κε ηξόπν ηπραίν θαη ζπκπησκαηηθό, θαη ζπρλά είλαη ν παηδίαηξνο ή ν ΧΡΛ ή κηα δεκόζηα ηαηξηθή ππεξεζία. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ θάλεθαλ λα θπξηαξρνύλ εθείλε ηελ πεξίνδν κέρξη ην ζπκβάλ ηεο δηάγλσζεο είλαη ε ηπξαλληθή αβεβαηόηεηα θαη ε αζάθεηα ησλ κελπκάησλ από ηνπο επαγγεικαηίεο. Οη πξώηεο αληηδξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο από ελνρέο θαη ζηελαρώξηα. Οη δειώζεηο ησλ κεηέξσλ όηη «δελ γλώξηδαλ ηίπνηε γηα ηνλ απηηζκό» είλαη ελδεηθηηθέο γηα ηηο ελνρέο πνπ βίσζαλ.

25 07WCEB «Έλα θελό. Γελ ήμεξα ηη είλαη, λαη. Γηαηί δελ ππήξρε έλαο άλζξωπνο λα κνπ εμεγήζεη, λα κε πάξεη κία- δπν ώξεο θαη λα κνπ πεη ην θαη ην θαη ην θαη ην, απηό ζπκβαίλεη έηζη, έηζη, έηζη»

26 Οη κεηέξεο πνπ εξγάδνληαη σο πςειά εηδηθεπκέλα ζηειέρε θάλεθαλ λα είλαη ζε κεγαιύηεξε εγξήγνξζε εληνπηζκνύ ησλ πξώησλ ελδείμεσλ θαη αλαδήηεζαλ επαγγεικαηηθή βνήζεηα πξηλ ηα 2 έηε ηνπ παηδηνύ. Ζ πξώηε επαθή ζπλήζσο είλαη ηδηώηεο επαγγεικαηίαο. Σα πεξηζηαηηθά ζπκαηνπνίεζεο από εηδηθνύο επαγγεικαηίεο πνπ αλέθεξαλ είλαη ζεκαληηθά ιηγόηεξα.

27 10UCΜ «Και μου το πε [τη διάγνωση], ςοκαρύςτηκα. Στιγμιαύα, όμωσ, γιατύ με εύδε ότι ϊλλαξα χρώμα ο ϊντρασ μου όταν λύγο πιο ψύχραιμοσ. «Τι εννοεύτε αυτιςμόσ;», μου λϋει: «Κούτα, υπϊρχουν πϊρα πολλϊ, υπϊρχει μια μεγϊλη ομπρϋλα», μου εξόγηςε και νομύζω ότι το πόραμε ψύχραιμα με τον ϊντρα μου»

28 2. Πνηόηεηα γάκνπ, δίθηπα ππνζηήξημεο θαη θνηλωληθή αληίδξαζε: πνηόηεηα δεζκνύ κε ηνλ ζύδπγν/ζύληξνθν, θνηλσληθά δίθηπα ππνζηήξημεο θαη αληηδξάζεηο από ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν.

29 Σόζν νη κεηέξεο από ηα εξγαηηθά ζηξώκαηα όζν θαη νη κεηέξεο από ηηο νηθνλνκηθά πξνλνκηνύρεο ηάμεηο δήισζαλ πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα ηηο ίδηεο ε ππνζηήξημε, πξνζσπηθή θαη πξαθηηθή, θπξίσο από ηνλ ζύληξνθν, όπσο θαη ε απνδνρή από ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν.

30 Χζηόζν, ζεκεηώζεθαλ ζεκαληηθέο ηαμηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ πξόζβαζε ζε πόξνπο ππνζηήξημεο θαη πνηόηεηαο δεζκνύ. Πην εηδηθά: Αξθεηέο κεηέξεο από ηα εξγαηηθά ζηξώκαηα εθκπζηεξεύηεθαλ: ηηο δπζθνιίεο ζην γάκν ηνπο, θαη ηελ απνπζία ηνπ ζπδύγνπ από ηελ νηθηαθή δσή, ηε πνιύ ρακειή αλάιεςε ηνπ παηξηθνύ ξόινπ, θαζώο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο απνθπγήο πνπ νη πεξηζζόηεξνη ζύδπγνη αλαθέξζεθαλ όηη πηνζεηνύλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνύ ηνπο, πεξηέγξαςαλ πνιύ θηωρά θνηλωληθά θαη ζπγγεληθά δίθηπα, είηε γηαηί νη ζπγγελείο είλαη ήδε θαηαπνλεκέλνη κε δηθά ηνπο πξνβιήκαηα είηε γηαηί δελ έρνπλ ηα κέζα θαη ηελ θαζνδήγεζε ζηνλ ηξόπν αιιειεπίδξαζεο κε ην παηδί, ε θνηλσληθή απόξξηςε ήηαλ βαζηθό δήηεκα γηα ηηο ίδηεο πξνο ζεκαηνπνίεζε.

31 16WCKK «Μπνξώ λα πω όηη θαη λα κελ ππήξρε ζα ζύδπγνο, αλ ππήξρε άιιν εηζόδεκα θαιύηεξα ζα κνπλα κόλε κνπ. Γηαηί εηδηθά από ηόηε πνπ βγήθε ζηε ζύληαμε, καο έρεη ζπλδέζεη θαλνληθά. Μόλν ηε θνζκάξα ηνπ θνηηάεη.» 04WCΜΟ «Γελ κπνξώ λα ηνλ αληηκεηωπίζω.. θαη δελ βνεζάω νύηε εκέλα. Έηζη; Ναη, ζέιεη θόζκν, ζίγνπξα, δειαδή ρξεηάδεζαη έλα αθόκε άηνκν πνπ λα κπνξεί λα.. λα ζε απεγθιωβίζεη από όιν απηό, γηαηί θάπνηα ζηηγκή ληώζεηο εγθιωβηζκέλνο.. έηζη;»

32 Αληίζεηα, νη πεξηζζόηεξεο κεηέξεο από ηηο πξνλνκηνύρεο ηάμεηο, αλέθεξαλ έλα πνιύ θαιό δίθηπν ζηήξημεο από ηζρπξνύο δεζκνύο από γνλείο, αδειθέο θαη ζύδπγν. Πξηκνδόηεζαλ ηελ ζρέζε κε ηνλ ζύδπγν σο βαζηθό παξάγνληα γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε, θαη νη πεξηζζόηεξεο αλαγλώξηζαλ ζ απηνύο έλα πςειό επίπεδν επζπλείδεηεο παηξόηεηαο. Γελ αλέθεξαλ ηδηαίηεξα ζπκβάληα θνηλσληθήο απόξξηςεο ή απνθιεηζκνύ.

33 05UCΥΑ «Δίλαη θάπνηα ζπγγεληθά κνπ πξόζωπα, είλαη θίινη, είλαη θάπνηα άηνκα από ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ κε ηα νπνία όκωο είκαζηε θνληά θαη ηα ζπδεηάκε.» 03UCPM «Δίλαη έλαο ζπλδεηηθόο θξίθνο [ην παηδί]. Γηαηί κία ζρέζε θζείξεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Ο Μάξθνο δελ είλαη από απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ θνβνύληαη ηνλ απηηζκό θαη πνπ απνθεύγνπλ. Γε μέξω ηη ζα γίλεη αύξην- κεζαύξην... Αιιά απηή ηε ζηηγκή πάληωο, ιέω πώο έρεη απηή ηελ ζηηγκή ε θαηάζηαζε. Mέλεη, ην αληηκεηωπίδεη.»

34 3. Δπηηέιεζε ηεο κεηξόηεηαο Απηό είλαη έλα πεδίν πνπ ζπγθεληξώλεη, επίζεο, ηζρπξέο ηαμηθέο δηαθνξέο.

35 ρεδόλ γηα όιεο νη γπλαίθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ε επηηέιεζε ηεο κεηξόηεηαο ζπλδέζεθε κε ζπιινγηθά ππνδείγκαηα λνεκαηνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ «αγάπε», ηαπηίδνληαο ηελ αηνκηθή ηνπο ύπαξμε κε ηελ ηδηόηεηα ηεο κεηέξαο, σο «αζέαηεο εξστδαο». Μέζα από απηνύ ηνπ απνθιεηζηηθνύ ηύπνπ επηηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαπηόηεηαο θαη ξόινπ δύλαηαη λα «ηνπνζεηεζεί» δνκηθά εληόο ελόο ζπζηήκαηνο θνηλσληθώλ ζρέζεσλ θαη νξγάλσζεο.

36 Αληίζεηα, νη κεηέξεο ησλ νηθνλνκηθά πξνλνκηνύρσλ ζηξσκάησλ πνπ εξγάδνληαη σο πςειά εηδηθεπκέλα ζηειέρε έρνπλ ηελ ηάζε λα επαγγεικαηνπνηνύλ ην ξόιν ηνπο σο κεηέξεο ελεξγνπνηώληαο ηε ζπλεγνξία, ηε κεζνιάβεζε θαη ιίγεο θνξέο ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηνλ ρεηξηζκό εληππώζεσλ. Ζ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηόηεηα αληιεί θαη κέζα από άιιεο ηδηόηεηεο, θπξίσο ηελ επαγγεικαηηθή.

37 4. Δμεγεηηθά κνληέια γηα ηελ αηηηνπαζνγέλεζε ηνπ απηηζκνύ Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ν ηξόπνο πνπ εθηπιίρζεθαλ κέζα ζηνλ αθεγεκαηηθό ηνπο ιόγν νη ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηύμεη νη ίδηεο κεηέξεο γηα ηελ αηηηνπαζνγέλεζε ηνπ απηηζκνύ, θαη ην πόζν δηαθέξνπλ ζε ζπλάξηεζε ηεο ζέζεο ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δνκή.

38 Οη πεξηζζόηεξεο κεηέξεο από ηα εξγαηηθά ζηξώκαηα αθνινύζεζαλ κηα ζηαδηαθή θιηκάθσζε ζηα εμεγεηηθά ζρήκαηα ηνπ απηηζκνύ: μεθηλώληαο πξώηα από ηνλ εαπηό ηνπο, θαη ηηο ελνρέο όηη πηζαλά νη ίδηεο λα επζύλνληαη ιόγσ «λεύξσλ» θαηά ηελ θάζε ηεο εγθπκνζύλεο, ζηελ ζπλέρεηα κεηαηνπίδνπλ ηελ αηηηνπαζνγέλεηα ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο θιεξνλνκηθόηεηαο, γηα λα θαηαιήμνπλ εκθαηηθά ζηε ζεσξία ηνπ «εκβνιίνπ» πνπ ππνδειώλεη ηνλ αηληγκαηηθό, θαη άγλσζην παξάγνληα ησλ κεγάισλ θαη ηζρπξώλ ζπκθεξόλησλ πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηελ ηύρε ησλ αδπλάησλ

39 Αληίζεηα, νη εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ νη κεηέξεο ησλ πξνλνκηνύρσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ γηα ηνλ απηηζκό θπκαίλνληαλ κεηαμύ ηνπ «αλεμήγεηνπ», θαη ηεο «βηνινγηθήο» εμήγεζεο, ζρεηηδόκελεο κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Πξνζθέξζεθαλ επίζεο θαη εμεγήζεηο πνπ ήηαλ αξθεηά εμεηδηθεπκέλεο θαη ζρεηίδνληαη κε ην κνξθσηηθό θεθάιαην ησλ κεηέξσλ ή/ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηόηεηα.

40 Αξθεηέο ήηαλ ζπγθξαηεκέλα αηζηόδνμεο γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ απηηζκνύ. Αλ θαη νη πεξηζζόηεξεο ζπλέδεζαλ ηε ζεξαπεία κε «θάξκαθν», ππήξμαλ θαη νξηζκέλεο αιιά ιίγεο πνπ πξόηεηλαλ ηε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία σο ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ απηηζκνύ.

41 5. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο- πξνζσπηθή πνξεία Απηό ήηαλ έλα άιιν πεδίν ην νπνίν επίζεο ζπγθέληξσζε κεγάιεο ηαμηθέο δηαθνξέο.

42 Οη κεηέξεο κε ηα πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά κέζα είραλ ηελ ηάζε λα είλαη έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο, θαη ε πξνζσπηθή ηνπο πνξεία λα ραξαθηεξίδεηαη από ηζρπξέο κεηαβαιιόκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Από ηελ άιιε, νη κεηέξεο κε πςειή ζέζε ζηελ παξαγσγηθή δνκή βξέζεθαλ λα είλαη ζεκαληηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ επίηεπμε καζεζηαθώλ έξγσλ από ηα παηδηά ηνπο θπξίσο κέζα από ηελ παξνρή ηδησηηθώλ εμεηδηθεπκέλσλ ζεξαπεηώλ.

43 6. Θεξαπεπηηθέο Γηαδξνκέο Σν θνηλό πξνεμέρνλ ραξαθηεξηζηηθό ζηηο αθεγήζεηο ησλ κεηέξσλ από ηα εξγαηηθά ζηξώκαηα είλαη νη αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζπκαηνπνίεζεο πνπ αλέθεξαλ από «εηδηθνύο» θαη «επαγγεικαηίεο», όπσο θαη ε πνιύ πεξηνξηζκέλε θαη ζπρλά πξνβιεκαηηθή πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο θξαηηθήο πξόλνηαο θαη θξνληίδαο.

44 15WCΜ «Όηαλ εθκεηαιιεύνληαη ηελ αδπλακία ζνπ θαη ην παο θαη ην παο θαη ην παο ην παηδί θαη ζνπ ιέεη «Πξέπεη λα θάλνπκε απηό, λα επηκείλνπκε ζε απηό..», ελώ ην παηδί πξέπεη λα θάλεη θάηη άιιν.. λα πξνρωξήζεη ζε θάηη άιιν θαη δελ ην θάλνπλε κόλν θαη κόλν γηα λα ζε θαζπζηεξνύλ, λα ζνπ παίξλνπλ ιεθηά.. Δίλαη θάηη πνπ κε πιεγώλεη αθάληαζηα απηό.. θαη δελ ην έρω βηώζεη κόλν εγώ, ην έρω αθνύζεη από πνιιέο κακάδεο απηό ην πξάγκα.» 02UCΑΜ «Μνπ ρεη ζπκβεί λα ιέλε ζε κακά όηη έρεη πξόβιεκα θαη ην άιιν ζνπ παηδί θαη πξέπεη λα μεθηλήζεη άκεζα εξγνζεξαπείεο θαη ηνπ έιεγε ε άιιε «Γε δύλακαη νηθνλνκηθά». «Δληάμεη ηη λα ζνπ θάλω! Ωξαία ζε έμη κήλεο!».

45 ηελ άιιε πιεπξά, νη κεηέξεο ησλ πςειώλ ζηξσκάησλ βξέζεθαλ λα επελδύνπλ νηθνλνκηθά ζηελ ηδησηηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ησλ παηδηώλ ηνπο, είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ όηη απέξξηςαλ ην εηδηθό ζρνιείν πξηκνδνηώληαο ηε γεληθή αγσγή.

46 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ζ παξνύζα κειέηε είλαη ε κεγαιύηεξε πνπ έρεη δηεμαρζεί ζηελ θνηλσληθή πνηνηηθή έξεπλα γηα ηε βησκέλε εκπεηξία ησλ κεηέξσλ θαη ε πξώηε πνπ εμεηάδεη ζπζηεκαηηθά θαη κε ζεσξεηηθό ζρέδην ηελ ηαμηθή δηάζηαζε απηήο ηεο εκπεηξίαο. Μνινλόηη, γηα όιεο ηηο κεηέξεο ην κεγάισκα ελόο παηδηνύ ζην θάζκα απνηειεί κηα πνιύ ζύλζεηε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε, γηα ηηο κεηέξεο από ηα εξγαηηθά ζηξώκαηα ε κάρε είλαη αθόκε πην άληζε. Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηέξεο ε παξνπζία δεκόζησλ ππεξεζηώλ ζε επίπεδν θξάηνπο θαη δήκνπ σο πξνο ηε ζεξαπεπηηθή ππνζηήξημε θαη νξγαλσκέλε απαζρόιεζε ησλ παηδηώλ θάλεθε λα απνηειεί παξάγνληα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο.

47 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author. Carter, A.S., Martinez-Pedraza, F.L., & Gray, S.A. (2009). Stability and individual change in depressive symptoms among mothers raising young children with ASD: Maternal and child correlates. Journal of Child Psychology, 65, Hastings, R.P. (2003). Child behaviour problems and partner mental health as correlates of stress in mothers and fathers of children with autism. Journal of Intellectual Disability Research, 47, Ingersoll, B., & Hambrick, D.Z. (2011). The relationship between the broader autism phenotype, child severity, and stress and depression in parents of children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, Lee, G.K., Lopata, C., Volker, M.A., Thormeer, M.L., Nida, R.E., Toomey, J.A., Chow, S.Y., & Smerback, A.M. (2009). Health-related quality of life of parents of children with high-functioning autism spectrum disorders. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 24, Yamada, A., Suzuki, M., Kato, M., Suzuki, M., Tanaka, S., Shindo, T., Taketani, K., Akechi, T., & Furukawa, T.A. (2007). Emotional distress and its correlates among parents of children with pervasive developmental disorders. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 61, Εήζε, Α. & Μαπξνπνύινπ,. (in press). Πνηόηεηα δσήο θαη ςπρηθή πγεία ησλ κεηέξσλ πνπ κεγαιώλνπλ παηδηά κε απηηζκό: Δπηζθόπεζε επξεκάησλ θαη λέεο θαηεπζύλζεηο. Φπρνινγία.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές.

Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές. Αθηνά Ανδροσηζοπούλοσ Σεύτος 2012.1 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: 2007407608 Α.Π.Σ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα