ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων και διαγραµµάτων Πληροφορίες για την έκδοση Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης Σύνοψη ανάλυσης Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου ιάρθρωση της αγοράς Στοιχεία κλάδου ανά περιφέρεια Υλικοτεχνική υποδοµή και προσωπικό Χρηµατοδότηση Οι ανθρώπινοι πόροι Εξελίξεις στους επιµέρους τοµείς Τεχνολογία Παράγοντες και χαρακτηριστικά ζήτησης Θεσµικό πλαίσιο Η ιεθνής Αγορά Τάσεις, προοπτικές και προβλήµατα του κλάδου Στρατηγική ανάλυση SWOT Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ανάλυση Αποδοτικότητας Ανάλυση Ρευστότητας & Εµπορικού Κύκλου Ανάλυση Κεφαλαιακής ιάρθρωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Σύνθεση Ενεργητικού Παθητικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είγµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Αριθµοδείκτες Κλάδου

3 1. Πληροφορίες για την έκδοση Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων αναπαραγωγής προεγγεγραµµένων οπτικών µέσων, και συγκεκριµένα αυτών που δραστηριοποιούνται στον υποκλάδο 748,4 «ραστηριότητες Κέντρων», βάσει της ΣΤΑΚΟ Η ανάλυση γίνεται σε δύο µέρη, στο στρατηγικό και στο χρηµατοοικονοµικό. Στο πρώτο µέρος τα στοιχεία προέρχονται από τις Μικροµεσαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο και παρουσιάζονται η διάρθρωση της αγοράς, τα προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, η ανάλυση ανά περιφέρεια, οι τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται ο ανταγωνισµός των εταιρειών του κλάδου, στοιχεία για την χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, το εργατικό δυναµικό, τις πρώτες ύλες, το κόστος παραγωγής, τη ζήτηση, το νοµοθετικό πλαίσιο κλπ. Στο δεύτερο µέρος, έχει επιλεγεί ένα δείγµα εταιρειών µε βάση την δραστηριότητά τους, την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριµένους τοµείς, τη λειτουργία τους σε συγκεκριµένες περιοχές και άλλα κριτήρια. Τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών του δείγµατος αφορούν τα έτη 2001 έως και 2007 και αναλύονται χρησιµοποιώντας κατά βάση αριθµοδείκτες σχετικά µε την αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους, την κεφαλαιακή τους διάρθρωση κλπ. Όπου γίνεται αναφορά σε µερίδια αγοράς, αυτά είναι ενδεικτικά και προκύπτουν από το δείγµα των υπό εξέταση εταιρειών, οι οποίες δεν είναι κατ ανάγκη µεταξύ τους ανταγωνιστικές, αλλά ενδέχεται να έχουν σχέση µεταξύ µητρικής - θυγατρικής ή / και προµηθευτή - πελάτη. Υπογραµµίζεται επίσης ότι το χαρτοφυλάκιο παραγόµενων προϊόντων ή / και προσφερόµενων υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των εταιρειών. 3

4 ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΧΠ Στους πίνακες και τις αναλύσεις της παρούσας έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη και οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ΠΧΠ, για την περίοδο Οι διαφορές µεταξύ των ΠΧΠ και των ΕΛΠ είναι σηµαντικές, µε συνέπεια τα στοιχεία ενδεχοµένως να µην είναι συγκρίσιµα µεταξύ των εταιρειών που συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε διαφορετικά λογιστικά πρότυπα ή και τα στοιχεία της περιόδου ( ΠΧΠ) µε αυτά της χρήσης 2003 (ΕΛΠ) για την ίδια εταιρεία. 4

5 2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης Κύκλος εργασιών : Τα έσοδα από τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει ανάπτυξη των εργασιών, µπορεί ωστόσο να οφείλεται σε πρόσκαιρους παράγοντες ή έκτακτα γεγονότα (πχ. συγχωνεύσεις). Μικτό Περιθώριο : Ο λόγος των µικτών κερδών (δηλαδή κύκλος εργασιών µείον το κόστος πωληθέντων) προς τον κύκλο εργασιών. Αποτελεί το βασικότερο δείκτη κερδοφορίας της επιχείρησης, δείχνοντας το βασικό κέρδος που προκύπτει από την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο ευρύτερα είναι τα περιθώρια της επιχείρησης να καλύψει τις υπόλοιπες δαπάνες της και να διαµορφώσει µεγαλύτερα ΚΠΦ. ΚΠΤΦΑ : Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (λειτουργικά κέρδη) είναι τα αποτελέσµατα µετά την αφαίρεση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων (συνήθης λειτουργία). Αποτελεί ένα από τα βασικότερα µέτρα της ποιότητας και σταθερότητας των κερδών αφού δεν περιλαµβάνει έκτακτα αποτελέσµατα. Επίσης, το µέγεθος των ΚΠΤΦΑ δεν επηρεάζεται από τις χρηµατοδοτικές και επενδυτικές επιλογές της εκάστοτε επιχείρησης, επιτρέποντας τη σύγκριση µεταξύ εταιρειών µε διαφορετική κεφαλαιακή δοµή και ύψος παγίων επενδύσεων. ΚΠΦ (καθαρά αποτελέσµατα) : Τα Κέρδη Προ Φόρων, τα οποία προκύπτουν από την άθροιση όλων των εσόδων, λειτουργικών και εκτάκτων, και την αφαίρεση όλων των εξόδων. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει τη βελτίωση της κερδοφορίας, ενώ αν η µεταβολή είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κύκλου εργασιών η επιχείρηση επιτυγχάνει υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Εµπορικός Κύκλος : Το καθαρό χρονικό διάστηµα για το οποίο η επιχείρηση δεν εισπράττει χρήµατα και για το οποίο πρέπει να αναζητήσει χρηµατοδότηση από τραπεζικά ή ίδια κεφάλαια. Εκτιµάται ως το άθροισµα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων µε τις ηµέρες διατήρησης των αποθεµάτων, µειωµένο κατά τις ηµέρες προµηθευτών. Το ιδανικό για την επιχείρηση είναι ο εµπορικός κύκλος να διατηρείται στο µηδέν ή ακόµη καλύτερα να είναι αρνητικός, δηλαδή να πληρώνει τους προµηθευτές αφού ανακυκλώσει τα αποθέµατα της και εισπράξει τα τιµολόγια από τους πελάτες της. Ηµέρες Απαιτήσεων : Η σχέση των απαιτήσεων µε τον κύκλο εργασιών, εκφρασµένη σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την πώληση προϊόντων / υπηρεσιών µέχρι την είσπραξη του ποσού. Από την πλευρά 5

6 του επιχειρηµατία οι ηµέρες απαιτήσεων πρέπει να τηρούνται σε χαµηλό επίπεδο (άµεση είσπραξη). Από την πλευρά του πελάτη της επιχείρησης, ο µέσος όρος των ηµερών απαιτήσεων δίνει µια αίσθηση των εµπορικών όρων ώστε να διαπραγµατευτεί την ηµεροµηνία πληρωµής των αγορών του. Ηµέρες Προµηθευτών : Η σχέση του κόστους πωλήσεων (πλην των αποσβέσεων) µε το οφειλόµενο υπόλοιπο των προµηθευτών, προσεγγίζει σε ηµέρες το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την προµήθεια υλικών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών µέχρι την εξόφληση τους. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι ηµέρες προµηθευτών πρέπει να τηρούνται στα επίπεδα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων. Ηµέρες Αποθεµάτων: Η σχέση των αποθεµάτων µε το κόστος πωληθέντων εκφρασµένο σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που παραµένουν τα αποθέµατα στην επιχείρηση µέχρι να πωληθούν ή τον αριθµό των ηµερών που απαιτούνται προκειµένου να ανανεωθούν τα αποθέµατα της εταιρείας. Όσο λιγότερες είναι οι ηµέρες που παραµένουν τα αποθέµατα στη επιχείρηση τόσο αποτελεσµατικότερα λειτουργεί η εταιρεία. ROA : Η Απόδοση Ενεργητικού προκύπτει από το λόγο των ΚΠΦ προς το Συνολικό Ενεργητικό. Μετρά την ετήσια αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (ιδίων και δανειακών) της επιχείρησης. Κλαδικοί µέσοι : Εκτιµώνται µε τη διάµεσο, δηλαδή την τιµή η οποία βρίσκεται στη µέση των επιµέρους παρατηρήσεων (πχ. σε δείγµα 10 επιχειρήσεων το µικτό περιθώριο εκτιµάται στο 15%, τότε οι 5 εταιρείες έχουν περιθώριο κάτω από 15% και οι υπόλοιπες 5 περιθώριο πάνω από 15%. Μεταβολή 07/05 : Είναι η µέση ετήσια µεταβολή στην 3ετία , µε την οποία εκτιµάται η µέσο-βραχυπρόθεσµη τάση 6

7 3. Σύνοψη ανάλυσης Ο καθορισµός του κλάδου ακολουθεί τα πρότυπα του ΣΤΑΚΟ και συγκεκριµένα το τριψήφιο ΣΤΑΚΟ που φέρει τον τίτλο «ραστηριότητες κέντρων κλήσεων». Στο συγκεκριµένο ΣΤΑΚΟ εµπίπτουν ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες: Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση πελατών και καταναλωτών Υποστήριξη διαφηµιστικών ενεργειών Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών Τηλεπωλήσεις (telemarketing) ιαχείριση και ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων µε στοιχεία πελατών Στοιχεία Κλάδου Το call center είναι το τµήµα της εταιρείας που διαχειρίζεται την επικοινωνία µε τους πελάτες, κυρίως µέσω τηλεφώνου, και φαξ. Όταν το τµήµα αυτό έχει αναπτυχθεί και στελεχώνεται από υπαλλήλους της ίδιας της εταιρείας, γίνεται λόγος για ενδοεπιχειρησιακό call center. Ο αριθµός των θέσεων εργασίας ενός ενδοεπιχειρησιακού call center σε µία επιχείρηση µεγάλου µεγέθους κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 10 και 20 ατόµων. Παράδειγµα οργανωµένου ενδοεπιχειρησιακού (inhouse) call center στην Ελλάδα αποτελεί η Vodafone, της οποίας το call center είναι από τα µεγαλύτερα στην Ελλάδα. Το συνηθέστερο µοντέλο call center είναι οι συγκεκριµένες υπηρεσίες να λαµβάνονται εξωεπιχειρησιακά (µέσω outsourcing) από κάποια εταιρεία call center. Οι εταιρείες call center δεν είναι τίποτε άλλο παρά τεράστια call centers, που διαθέτουν τις απαιτούµενες υποδοµές και εκατοντάδες εργαζοµένους για να προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες σε πολλές εταιρείες, ταυτόχρονα. Η πολυπληθέστερη οµάδα εργαζοµένων στα call centers είναι οι λεγόµενοι agents, έννοια που αποδίδει το εύρος του πλέγµατος των εργασιών που επιτελούν. Οι κλήσεις µπορεί να είναι είτε εισερχόµενες (Inbound) είτε εξερχόµενες (Outbound). Οι Outbound κλήσεις σχετίζονται συνήθως µε την προώθηση προϊόντων και τηλεµάρκετινγκ ενώ οι Inbound κλήσεις σχετίζονται περισσότερο µε την εξυπηρέτηση υποστήριξη των πελατών και αποτελούν πιο εξειδικευµένη υπηρεσία, η οποία προϋποθέτει την απασχόληση agents µε συγκεκριµένη εκπαίδευση και εµπειρία. Ειδικότερα, για το Outbound, πελάτες µιας εταιρείας µπορεί να είναι Τράπεζες για collection και προώθηση τραπεζικών προϊόντων ενώ για το Inbound οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι τράπεζες (πχ. εξυπηρέτηση καρτών) κ.λ.π. Για την προώθηση προϊόντων η τηλεφωνική επικοινωνία αποτελεί 7

8 µια φτηνή όσο και ποιοτική λύση αν λάβει υπόψη του κανείς ότι το κόστος µιας διαφήµισης στην τηλεόραση για την ελληνική αγορά µπορεί να φτάσει αντίστοιχα το κόστος τηλεφωνικής επικοινωνίας µε ολόκληρη την επικράτεια. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται µερικές µόνο µεγάλες εταιρείες, µε την Teleperformance να κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς καθώς τυγχάνει να αποτελεί και την παλαιότερη εταιρία στο χώρο. Μερικοί από τους πελάτες των εταιριών call center µπορεί να είναι τράπεζες, ασφαλιστικές, φαρµακευτικές, τηλεπικοινωνίες. Οι εταιρίες επίσης εξυπηρετούν και γραµµές καταναλωτικών προϊόντων (consumer goods) τα λεγόµενα «801». Οι ανθρώπινοι πόροι και ο τεχνολογικός παράγοντας αποτελούν τα κύρια σηµεία που µπορεί ένα κέντρο κλήσεων να εξασφαλίσει, σε µεγάλο βαθµό, το ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα. εδοµένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (ατοµικές και µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις) δεν έχουν σηµαντική δραστηριότητα ώστε να επηρεάσουν όλες µαζί τα µεγέθη του κλάδου, καθώς και λόγω των αντικειµενικών δυσκολιών εύρεσης των συγκεκριµένων εταιρειών και των στοιχείων της οικονοµικής δραστηριότητάς τους (δεν υπόκεινται σε διατάξεις περί δηµοσίευσης των οικονοµικών στοιχείων, η τήρηση των οποίων δεν είναι πάντα επαρκής), η χρηµατοοικονοµική ανάλυση βασίστηκε στις εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία. Οι εταιρείες του δείγµατος εδρεύουν όλες στην Αθήνα. Τόσο οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε Κύκλο Εργασιών µεταξύ και , όσο και οι µεσαίες, µε Κύκλο Εργασιών µεταξύ και 10 εκ., αντιστοιχούν σε 11 τον αριθµό. Οι εταιρείες µε Κύκλο Εργασιών µεγαλύτερο των 10 εκ. αριθµούν τις 4. Λόγω του µικρού αριθµού εταιριών η συγκέντρωση είναι υψηλή και ο βαθµός ανταγωνισµού βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικό του κλάδου είναι το γεγονός ότι το 20% των εταιριών καλύπτει το 80% της αγοράς call center. Ωστόσο υπάρχει το πρόβληµα της εστίασης του ανταγωνισµού στην τιµή µε συνέπεια η ποιότητα των υπηρεσιών πολλές φορές να µην είναι η καλύτερη δυνατή. Η αγορά εκτιµάει ότι το inhouse call center παρέχει εξοικονόµηση 15% στο κόστος από ότι το outsourcing. Οι εταιρίες, λοιπόν, πρέπει να µπορούν να υπολογίζουν την παραπάνω ποιότητα σε υπηρεσίες που λαµβάνουν από την εξωτερίκευση των υπηρεσιών τους προκειµένου να είναι στο τέλος διατεθειµένες να αποδεχτούν το επιπλέον κόστος του outsourcing. 8

9 Πίνακας 3.1 Πλαίσιο Αξιολογησης Κλάδων Κλάδος ραστηριότητες κέντρων κλήσεων Βαθµός ανταγωνισµού ΥΨΗΛΟΣ Ρυθµιστικά Θέµατα ΧΑΜΗΛΗ Εµπόδια εισόδου ΧΑΜΗΛΑ Τάσεις Πωλήσεων ΑΝΟ ΙΚΑ Κερδοφορία ΑΝΟ ΙΚΗ Στάδιο ζωής κλάδου ΑΝΟ ΙΚΟ Εισαγωγική διείσδυση ΧΑΜΗΛΗ Κυκλικότητα ΥΨΗΛΗ Ένταση εργασίας ΥΨΗΛΗ Χαρακτηριστικά προϊόντος ΜΕΤΡΙΑ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Ένταση κεφαλάιου ΜΕΤΡΙΑ Τεχνολογική εξάρτηση ΥΨΗΛΗ Η επιρροή από τα ρυθµιστικά θέµατα κρίνεται χαµηλή, καθώς δεν υπάρχουν κανόνες γύρω από την δραστηριότητα των κέντρων κλήσεων πέρα από περιφερειακή νοµοθεσία όπως η Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, τµήµατα του εµπορικού δικαίου, προστασία καταναλωτή κλπ. Η απουσία νοµοθετικού πλαισίου καθώς και το µικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για την ίδρυση ενός call center αποτυπώνουν την ευκολία εισόδου µιας εταιρίας στον κλάδο. Οι τάσεις των πωλήσεων µαζί µε την κερδοφορία είναι ανοδικές, ως αποτέλεσµα της εξειδίκευσης των δραστηριοτήτων των εταιρειών στην ελληνική αγορά αλλά και της µεγαλύτερης εµπιστοσύνης που αρχίζουν να δείχνουν οι εταιρίες προς το outsourcing. Σηµαντική συµβολή στην αύξηση των πωλήσεων έχει η ιδιαίτερη ανάπτυξη των εταιριών διαχείρισης οφειλών (collection). Το στάδιο ζωής του κλάδου είναι ανοδικό τροφοδοτούµενο από την ωρίµανση των ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να επωφεληθούν από το outsourcing των τηλεφωνικών υπηρεσιών και θα παραµείνει ανοδικό εφόσον οι ελληνικές εταιρίες θα εµπιστεύονται περισσότερο τις εταιρίες call center. Λόγω της περιορισµένης χρήσης της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσµιο χώρο, η εισαγωγική διείσδυση παραµένει χαµηλή. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα καθώς επηρεάζεται από την πορεία του γενικότερου οικονοµικού κλίµατος. Σε αυτό συµβάλλει και το γεγονός ότι µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων των κέντρων κλήσεως σχετίζεται µε καµπάνιες πωλήσεων, η πορεία των οποίων σχετίζεται θετικά µε την πορεία του ευρύτερου οικονοµικού κλίµατος. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από εποχικότητα, αφού την καλοκαιρινή περίοδο η ζήτηση για υπηρεσίες call center παρουσιάζουν πτώση (Ιούνιος-Αύγουστος). Αντίθετα, ως περίοδοι µε υψηλή ζήτηση χαρακτηρίζονται οι περίοδοι από µέσα Σεπτεµβρίου έως το εκέµβριο και από µέσα Φεβρουαρίου έως µέσα Ιουνίου. Η ένταση εργασίας είναι υψηλή, καθώς απαιτείται µεγάλος αριθµός προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών, µε αποτέλεσµα τόσο το προσωπικό όσο και η 9

10 εκπαίδευσή του να αποτελεί σηµαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις, το οποίο µπορεί να διαµορφωθεί έως και στο 80% του συνολικού κόστους. Αντίθετα η ένταση κεφαλαίου χαρακτηρίζεται µέτρια, καθώς τα κεφάλαια που απαιτούνται για την εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου αποτελούν εφάπαξ ποσό και αποσβένονται κατά τη διάρκεια των χρήσεων. Η συντήρηση ωστόσο των µηχανηµάτων είναι ένα κόστος που καταβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, χωρίς όµως αυτό να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Μικρότερες εταιρείες συχνά παρέχουν χαµηλότερη ποιότητα υπηρεσιών. Οι µεγάλες εταιρίες δεν εµπιστεύονται µικρά call center λόγω χαµηλής ποιότητας αλλά και αποδοτικότητας των υπηρεσιών που µπορεί να προσφέρουν αυτές. Προοπτικές Κλάδου Η ελληνική αγορά call center βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο αφού οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρίες αποτελούν στην πλειονότητα τους καµπάνιες για πωλήσεις. Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν φαίνεται να έχει ακόµα απόλυτη εµπιστοσύνη στις εταιρίες call centers από πλευράς ποιότητας υπηρεσιών ώστε αυτές να εξωτερικεύσουν το κέντρο κλήσεών τους και για άλλες υπηρεσίες πλην της προώθησης προϊόντων όπως είναι για παράδειγµα η τεχνική υποστήριξη πελατών η οποία και απαιτεί εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Παρόλα αυτά, υπάρχει σηµαντική ανάπτυξη, η οποία προέρχεται σε σηµαντικό βαθµό και από τις εταιρίες collection. Η διείσδυση νέων τεχνολογιών στο χώρο (π.χ. φωνητική πύλη) δηµιουργεί νέες τάσεις προκειµένου να µειωθεί το υψηλό κόστος ανθρώπινου δυναµικού. Τέλος, η εκτροπή κλήσεων σε γειτονικές αγορές θα αποτελέσει προοπτική για τον κλάδο εφόσον ξεπεραστεί το εµπόδιο της γλώσσας. Η τρέχουσα οικονοµική κρίση πάντως, η οποία φαίνεται να επηρεάζει όλους τους τοµείς της οικονοµίας, δηµιουργεί έντονα το αίσθηµα της ανασφάλειας και για το συγκεκριµένο κλάδο. Προβλήµατα των εταιρειών του κλάδου Η απουσία νοµοθετικού πλαισίου που να διέπει τον κλάδο έχοντας σαν συνέπεια την παρείσφρηση στο χώρο εταιριών που δυσφηµούν τον κλάδο καθώς επίσης και το γεγονός ότι η αγορά call center στην Ελλάδα βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο, µε τις εταιρίες - πελάτες να εστιάζουν στην κατάκτηση καλύτερης τιµής και όχι στην απόδοση καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών από τα call center, αποτελούν τα κύρια προβλήµατα της αγοράς. 10

11 Πίνακας 3.2: Μεγέθη και βασικοί αριθµοδείκτες κλάδου: Ποσά σε εκ Κύκλος εργασιών 174,00 145,92 153,74 134,47 114,74 80,13 47,16 Κέρδη προ φόρων 5,97 3,64 7,38 6,76 9,50 5,75 2,66 Ενεργητικό 101,34 85,39 88,84 80,42 74,09 55,98 36,96 Ίδια κεφάλαια 21,35 15,05 17,33 19,45 19,98 17,49 10,63 Μέσοι ρυθµοί µεταβολής 07/06 06/05 05/04 04/03 03/02 02/01 07/01 Κύκλος εργασιών 6,1% 3,1% 15,7% 11,4% 21,4% 23,9% 18,2% Κέρδη προ φόρων 6,2% -43,7% 21,1% -11,6% 20,3% 27,4% -0,3% Ενεργητικό 8,3% 4,3% 8,9% 3,8% 16,2% 7,0% 11,7% Ίδια κεφάλαια 0,1% 0,6% 2,3% 2,8% 8,5% 9,9% -1,1% Πορεία βασικών αριθµοδεικτών Ξένα προς ίδια κεφάλαια 3,98 5,49 2,49 2,54 2,50 3,03 1,43 Κάλυψη τόκων 5,69 6,26 9,79 11,90 13,55 5,97 11,23 Γενική Ρευστότητα 0,92 0,96 1,03 1,18 1,15 0,89 1,09 Εµπορικός κύκλος Μικτό περιθώριο 33,0% 26,2% 24,8% 32,9% 30,0% 33,2% 38,9% Καθαρό προ φόρων περιθώριο 1,8% 2,2% 3,1% 1,8% 4,5% 2,5% 7,7% Απόδοση συνολικών κεφαλαίων 4,6% 2,7% 4,8% 2,4% 9,9% 3,1% 7,0% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 22,1% 22,8% 31,4% 28,7% 30,9% 16,2% 72,5% Ο Κύκλος Εργασιών του δείγµατος, συµπεριλαµβανοµένης της First Data, της οποίας τα έσοδα από το call center αντιστοιχούν στο 30% του συνολικού τζίρου της, φτάνει στα 261,82 εκ. το 2007 αυξηµένος κατά 16% σε σχέση µε το Η ανάλυση, ωστόσο, της παρούσας µελέτης γίνεται εξαιρουµένης της First Data. Ο Κύκλος Εργασιών των 36 εταιριών αυξήθηκε κατά 19.2%, σε 174 εκ. Το 69% των επιχειρήσεων βελτίωσαν τον Κύκλο Εργασιών του προηγούµενου έτους. Τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν σε 43,06 εκ., έχοντας αυξηθεί κατά 22% από το Το αντίστοιχο περιθώριο κερδοφορίας αυξήθηκε οριακά από 24,2% στο 24,7%. Τα ΚΠΤΦΑ επίσης αυξήθηκαν κατά 32,5% ( 13,99εκ. στο τέλος του έτους), µε το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας να αυξάνεται σε 8% (έναντι 7,2% το 2006). Τα λειτουργικά έξοδα επίσης αυξήθηκαν (δαπάνες διοίκησης και διάθεσης: 1,9% και 30,2% αντίστοιχα). Τα ΚΠΦ επίσης αυξήθηκαν κατά 64%, σε 5,97 εκ., µε τις 13 από τις 25 κερδοφόρες επιχειρήσεις να βελτιώνουν τα αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους. Εν τέλει, η µέση µεταβολή 07/06 ανά εταιρεία διαµορφώθηκε σε 6,2%. 11

12 4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου 4.1 ιάρθρωση της αγοράς Βασικά σηµεία Απουσία νοµοθετικού πλαισίου για τον κλάδο Οι καµπάνιες πωλήσεων αποτελούν τον κύριο όγκο των δραστηριοτήτων των ελληνικών εταιριών του κλάδου Ιδιαίτερα δυναµική ανάπτυξη παρουσιάζουν οι εταιρίες collection Εστίαση του ανταγωνισµού στην τιµή των προσφερόµενων υπηρεσιών Το κόστος ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί το κύριο κόστος για τις εταιρίες Υψηλό ποσοστό αποχώρησης προσωπικού Παρουσία µεγάλων οµίλων στο χώρο Οι τράπεζες και εταιρίες κινητής τηλεφωνίας αποτελούν τους κυριότερους πελάτες των εταιριών Η ελληνική αγορά των κέντρων κλήσεων βρίσκεται σε στάδιο αρχικής ανάπτυξης, καθώς οι πρώτες εταιρίες του κλάδου άρχισαν να δραστηριοποιούνται τη δεκαετία του 90. Μέχρι και το 1999 στην αγορά υπήρχαν δύο µόνο εταιρίες call center. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου εκείνη την περίοδο κυµαινόταν µόλις στα 3εκ. Τα κέντρα κλήσεων ανταποκρίνονται στην ανάγκη των επιχειρήσεων για γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών τους και βελτίωση της επικοινωνιακής τους εικόνας, µέσα σε ένα περιβάλλον ολοένα και ταχύτερων ρυθµών εργασίας. Η ανάπτυξή τους υπήρξε ραγδαία, µε τη λειτουργία τους να καθίσταται πλέον απαραίτητη σε πολλούς κλάδους, όπως οι τηλεπωλήσεις (telemarketing), τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί, οι υπηρεσίες υγείας και έκτακτης ανάγκης κλπ. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν το σηµαντικότερο τµήµα του πελατολογίου των εταιριών call center. Κυρίως τα µικρότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έχουν εξωτερικεύσει όλες τις υπηρεσίες του call center τους, ενώ οι µεγαλύτερες συνήθως κρατάνε ένα κοµµάτι των υπηρεσιών τους σε in-house. 12

13 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας τα κέντρα κλήσεων γνώρισαν σηµαντική ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε πολλές χώρες του κόσµου. Η εξάπλωσή τους κατέστη δυνατή µέσω της µετάβασης στην ψηφιακή εποχή και της σύγκλισης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και της συνεπαγόµενης σταδιακής µείωσης του κόστους µετάδοσης πληροφοριών. Ο κλάδος αποτελείται πλέον από αρκετές εταιρίες κυρίως µεσαίες και µικροµεσαίες. Οι εταιρίες που δηµοσιεύουν στοιχεία ανέρχονται σε 37. Oι υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης, προϋπήρξαν της δηµιουργίας του αυτόνοµου κλάδου των εταιριών call centers. Προσφέρονταν είτε από τις ίδιες τις εταιρίες παραγωγής ή εµπορίας προϊόντων/υπηρεσιών και εξακολουθούν να προσφέρονται ακόµα και σήµερα, είτε προσφέρονταν από άλλες εταιρίες στο ευρύτερο χώρο των επικοινωνιών. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των εταιριών του κλάδου δείχνουν ότι η επιχειρηµατική αυτή δραστηριότητα κερδίζει συνεχώς έδαφος. Παράλληλα, µια πιο ξεκάθαρη εικόνα δείχνουν, τόσο τα τεχνικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία συνδυαστικά αποδίδουν µια συνολική εικόνα της δυναµικής της κάθε εταιρίας call center στην ελληνική αγορά. Το γεγονός όµως ότι πολλές εταιρίες του κλάδου δεν παρέχουν την απαιτούµενη ποιότητα υπηρεσιών προκαλεί δισταγµό στις ελληνικές εταιρίες να εµπιστευτούν σε µεγάλο βαθµό το κέντρο κλήσης τους σε εταιρία call center. Συνεπώς, υπάρχει µια διστακτικότητα από τις εταιρίες να δώσουν εξειδικευµένα έργα σε εταιρίες call center, όπως η τεχνική υποστήριξη, λόγω των αµφιβολιών τόσο για το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών όσο και για την χρήση πληροφοριών προσωπικών δεδοµένων που τους παρέχουν. Αντίθετα, οι εγχώριες εταιρίες εξωτερικεύουν στις εταιρίες call center απλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών όπως τηλεµάρκετινγκ και διαχείρισης οφειλών (collection), τα οποία και αποτελούν το µεγαλύτερο κοµµάτι της εγχώριας αγοράς. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες χρησιµοποιούνται κατά βάση από εταιρίες που εµπορεύονται καταναλωτικά προϊόντα και αποκτούν το πλεονέκτηµα λόγω της καλύτερης επικοινωνίας που παρέχουν τα call centers. Αντιθέτως τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, κάποιες από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών τις χειρίζονται σε εσωτερικό call center, δίνοντας σε outsourcing κυρίως το κοµµάτι των υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και collection, λόγω της εξειδίκευσης που απαιτείται και της προστασίας των δεδοµένων των πελατών τους. Λόγω των ανώτερων συνθηκών τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διαθέτουν πολύ οργανωµένα εσωτερικά call centers. 13

14 Η στρατηγική του outsourcing Οι εταιρείες της αγοράς τηλεφωνικών κέντρων έχουν επωφεληθεί από τη στρατηγική του outsourcing, δηλαδή την ανάθεση της διενέργειας των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων µιας εταιρίας σε άλλες εξειδικευµένες εταιρίες, µεταξύ των οποίων και η τηλεφωνική επικοινωνία µε τους πελάτες. Η κίνηση αυτή µπορεί να προσφέρει µια σειρά από πλεονεκτήµατα, όπως: Μείωση των σχετικών εξόδων, αφού οι υποδοµές για τις εταιρίες call center είναι κοινές για πολλαπλά έργα που αναλαµβάνουν Καλύτερη διαφήµιση των προϊόντων και των υπηρεσιών, ανώτερη εξυπηρέτηση των πελατών και βελτίωση της επικοινωνιακής εικόνας της επιχείρησης. H υψηλή τεχνογνωσία των εταιριών outsourcing επιτρέπει την µεγαλύτερη παραγωγικότητα που αυτή µε την σειρά της µπορεί να µειώσει το κόστος εξυπηρέτησης των καταναλωτών Η δηµιουργία ενός εσωτερικού call center αποτελεί ακριβή επένδυση, απαιτώντας συγχρόνως µεγάλη εµπειρία, τεχνογνωσία και εξειδικευµένο εξοπλισµό. Συνεπώς η ανάθεση υπηρεσιών κέντρων κλήσεων σε εξωτερικό call center συνεπάγεται την αποφυγή των σχετικών επενδύσεων Αποτελεσµατικότερη διαχείριση των εισερχόµενων κλήσεων Ο χώρος και το ανθρώπινο δυναµικό που θα απαιτούσε ένα εσωτερικό call center µπορεί να αξιοποιηθεί διαφορετικά Υπηρεσίες Οι µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου, έχοντας πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις σε σύγχρονο επικοινωνιακό εξοπλισµό, έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης µιας ευρείας γκάµας εφαρµογών και ολοκληρωµένων υπηρεσιών, µερικές από τις οποίες είναι υψηλής προστιθέµενης αξίας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι εξής: Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση πελατών και καταναλωτών. Υποστήριξη διαφηµιστικών ενεργειών. Έρευνα αγοράς. Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Τηλεπωλήσεις (telemarketing). Πωλήσεις µέσω internet. ηµιουργία πελατολογίων. ιαχείριση και ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων µε στοιχεία πελατών. Υπηρεσίες σχετικές µε πιστωτικές κάρτες (ενηµέρωση, επιβεβαίωση κλπ). 14

15 Οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται µέσα από εισερχόµενες ή εξερχόµενες κλήσεις του τηλεφωνικού κέντρου. Οι εξερχόµενες κλήσεις περιλαµβάνουν υπηρεσίες όπως Telesales (Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών) Telemarketing (Γνωστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών), Data Base Update/Enrichment/Enlargement (Επιβεβαίωση και εµπλουτισµός βάσης δεδοµένων, Παρακολούθηση και Επιβεβαίωση Ενεργειών Direct Marketing), Ανανέωση/Εγγραφή Συνδροµών, Τήρηση Ατζέντας Τµηµάτων Πωλήσεων, Customer Satisfaction Surveys - Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών. Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες Inbound κλήσεων µπορεί να περιλαµβάνουν Ιnfo Lines (Γραµµές Πληροφοριών/Υπηρεσίες Ενηµέρωσης), Customer Care - Εξυπηρέτηση Πελατών, Help Desk - Τεχνική Υποστήριξη, Claim Management - ιαχείριση & Εξυπηρέτηση Παραπόνων, Order Management (Λήψη/Καταχώρηση/ ιεκπεραίωση Παραγγελιών), Υποστήριξη ιαφηµιστικής Καµπάνιας, Υποστήριξη Εκδηλώσεων Σεµιναρίων - Events κλπ, ιαχείριση Μελών Σωµατείων/Members Club κλπ, Τηλεγραµµατεία. Οι εταιρίες διαχείρισης οφειλών (collection) Ιδιαίτερα δυναµική ανάπτυξη παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι εταιρίες collection, οι οποίες αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της ευρύτερης αγοράς call center. Οι εταιρίες collection πρωτοπαρουσιάστηκαν στην ελληνική αγορά στις αρχές της δεκαετίας του '90, µε στόχο τη διαχείριση µεγάλου όγκου οφειλών προς τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο τους, όπως η σηµαντική αύξηση των οφειλετών, οι απαιτήσεις των τραπεζών, η απουσία επαρκούς νοµοθετικού πλαισίου κ.α. Τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των οφειλετών στις τράπεζες αυξάνεται ραγδαία. Κατά συνέπεια, παρατηρείται µια ανάλογη αύξηση και στη διαχείριση των απαιτήσεων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων από τους δανειολήπτες και ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν την τάση να παραµελούν τις υποχρεώσεις τους. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριµένος υποκλάδος παρουσιάζει µια σταθερή ανάπτυξη. Αν και ο ρυθµός ανάπτυξης εµφανίζεται σηµαντικά χαµηλότερος από το ρυθµό δανεισµού, οι εκτιµήσεις των φορέων του κλάδου είναι ότι σταδιακά το ποσοστό αύξησης θα διαµορφωθεί διαφορετικά. Σταθερότητα παρατηρείται και στο περιθώριο κέρδους του κλάδου λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των εταιριών, (αύξηση των θέσεων εργασίας). Θα πρέπει να σηµειωθεί, τέλος, ότι οι παλαιότερες επιχειρήσεις που απαρτίζουν τον κλάδο, προχωρούν στη δηµιουργία ενός πλαισίου αυτορρύθµισης και αυτοελέγχου, δεδοµένης της απουσίας νοµικού πλαισίου, ούτως ώστε να προστατέψουν τον κλάδο από φαινόµενα στρεβλώσεων. Οι πιο 15

16 εξειδικευµένες εταιρίες collection παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες όπως νοµικές και συµβουλευτικές. Συνήθως, οι εταιρείες call centers αναλαµβάνουν υπηρεσίες collection µέχρι και το legal advice (buckets 1,2 και 3, όχι όµως και το 4). Η διαχείριση υπερήµερων οφειλών προσφέρεται συνήθως από εταιρείες του κλάδου που ασχολούνται αποκλειστικά µε collection. Όσον αφορά τις τράπεζες, αυτές δεν µεταβιβάζουν το σύνολο της διαχείρισης των οφειλών στις εταιρίες collection αλλά κρατάνε κάποιο µέρος για διαχείριση εντός της εταιρείας (π.χ. VIP accounts) 16

17 4.2 Στοιχεία κλάδου ανά περιφέρεια Στον κλάδο δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες καθώς τα εµπόδια εισόδου (νοµικό πλαίσιο, απαιτούµενα κεφάλαια) είναι σχετικά χαµηλά. Ωστόσο επειδή πολλές από αυτές έχουν περιορισµένες δυνατότητες δεν επηρεάζουν όλες µαζί το σύνολο της αγοράς. Στη µελέτη µας έχουµε συµπεριλάβει συνολικά 37 εταιρείες οι οποίες έχουν σαν κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών κέντρων κλήσεων. Επίσης έχουµε συµπεριλάβει και εταιρείες στις οποίες η συγκεκριµένη δραστηριότητα αποτελεί µεγάλο µέρος του Κύκλου Εργασιών τους. Σύµφωνα µε φορείς της αγοράς, αυτές οι εταιρείες αποτελούν της κύριες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Με βάση τα στοιχεία των εταιρειών αυτών παρατηρούµε ότι η πλειονότητά τους δραστηριοποιείται στην Αττική. Σηµειώνεται ότι µόνο µία εταιρεία έχει εγκατεστηµένο κέντρο κλήσεων εκτός Αττικής και συγκεκριµένα στην Ξάνθη. Η συγκεκριµένη περιοχή δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην εταιρία λόγω της επιδοτούµενης βιοµηχανικής ζώνης (για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της και 12% για το προσωπικό) αλλά και του χαµηλότερου κόστους σε ανθρώπινο δυναµικό έχοντας σαν αποτέλεσµα την δυνατότητα προσφοράς προς τους πελάτες ανταγωνιστικότερων τιµών. Επιπλέον χαρακτηρίζεται από χαµηλό ποσοστό αποχώρησης των υπαλλήλων σε σχέση µε άλλες περιοχές. Το γεγονός ότι έδρα των εταιριών αποτελεί κατά κύριο λόγο η πρωτεύουσα, αποτελεί επακόλουθο της νεοσύστατης ύπαρξης του κλάδου στην εγχώρια αγορά και της µη αντίληψης από την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων των ωφελειών που µπορεί να αποφέρει το outsourcing, ώστε να δηµιουργηθούν εταιρίες call center και σε άλλα µέρη της Ελλάδας. 17

18 4.3 Υλικοτεχνική υποδοµή και προσωπικό Η ίδρυση και λειτουργία των εταιρειών του κλάδου έχει υψηλές απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό. Συγκεκριµένα, η αποδοτικότητα των εταιρειών call centers εξαρτάται από το πλήθος των κλήσεων που µπορεί να αναλάβει καθώς επίσης και από την ποιότητα της εξυπηρέτησης που παρέχεται στους καταναλωτές. Οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζονται από την χρησιµοποιούµενη τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναµικό που χρησιµοποιείται. Η τεχνολογία είναι δεδοµένη καθώς ένα απλό τηλεφωνικό κέντρο µπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες των εταιρειών του κλάδου. Επιπλέον η ανάγκη για κτιριακή υποδοµή συνήθως καλύπτεται από µισθωµένα κτίρια. Η ύπαρξη όµως συγκεκριµένου ανθρώπινου δυναµικού είναι σηµαντική και απαιτεί το µεγαλύτερο κόστος για την απόκτησή του. Επίσης αποτελεί το µεγαλύτερο κόστος στην καθηµερινή λειτουργία των εταιρειών του κλάδου. Υπολογίζεται ότι το κόστος του ανθρώπινου δυναµικού ανέρχεται στο 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας των call centers. Το κόστος αυτό καλύπτει τόσο το κόστος αµοιβής των υπαλλήλων όσο και το κόστος εκπαίδευσης αυτών. Αναζητώντας τρόπους εξοικονόµησης του κόστους ανθρώπινου δυναµικού, οι εταιρίες έχουν στρέφονται σε τεχνολογίες που θα τους αποφέρουν την µείωση αυτού, όπως οι φωνητικές πύλες. Το υπόλοιπο 30% του κόστους αποτελούν άλλα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας, όπως εγκαταστάσεις και εξοπλισµός. 18

19 4.5 Χρηµατοδότηση Για τις εταιρίες του κλάδου αποτελεί δύσκολη η εξεύρεση επιδοτούµενων κεφαλαίων κυρίως λόγω του ότι ο κλάδος είναι νεοσύστατος. εδοµένου ότι ο κλάδος λογίζεται ως µέρος του ευρύτερου κλάδου της πληροφορικής, οι εταιρίες µπορούν να επωφεληθούν από προγράµµατα για επιδοτήσεις σε εξοπλισµό πληροφορικής. Επίσης µπορούν να απορροφήσουν επιδοτήσεις από προγράµµατα για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η αναβάθµιση του τεχνολογικού εξοπλισµού για µια εταιρία call center λαµβάνει χώρα ανά 3-5 έτη. Ψηφιακό Μέλλον Το Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσα από τεχνολογικές επενδύσεις που θα συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» χρηµατοδοτούνται ειδικά επενδυτικά σχέδια Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονοµία µέσω: της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας και της ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών. της προώθησης σύγχρονων πρακτικών χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων µε τη µορφή υπηρεσιών. της ενίσχυσης δικτύων συνεργατών, πελατών και προµηθευτών µε σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών, της δηµιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχοµένου, ως βασικού καταλύτη για την ουσιαστική εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Συγκεκριµένα, κάθε επενδυτικό σχέδιο που κατατίθεται, εντάσσεται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους άξονες (κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: Εγκατάσταση και λειτουργία ή αναβάθµιση των Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: «ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού περιεχοµένου». 19

20 Κάθε κατηγορία ενεργειών ανταποκρίνεται σε µία από τις βασικές κατευθύνσεις - στόχους του Προγράµµατος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ». Κάθε κατηγορία περιλαµβάνει συγκεκριµένα είδη ενεργειών που είναι επιλέξιµα. Οι προτεινόµενες επενδύσεις θα πρέπει να εµπίπτουν σε µία ή περισσότερες από τις επιλέξιµες ενέργειες κάθε κατηγορίας. Συνολικά, η τελική πρόταση του κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να αποτελεί σύνθεση συγκεκριµένων λύσεων: µίας η περισσοτέρων επιλέξιµων ενεργειών για µία ή περισσότερες κατηγορίες ενεργειών. Τα σχέδια αυτά έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Περιέχουν ολοκληρωµένες λύσεις για τη διαχείριση της πληροφορίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων η για πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Παρέχουν λύσεις Επεκτάσιµες και ιαλειτουργικές. Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυµανθεί από 45% έως 55%, ανάλογα µε την περιφέρεια εγκατάστασης των µονάδων. Ο επιδοτούµενος προϋπολογισµός κυµαίνεται µεταξύ και Ταυτόχρονα πρέπει να είναι µικρότερος του 40% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Να έχουν µέγιστη δυνατή διάρκεια 1 έτους από την υπογραφή της απόφασης ένταξης κάθε επιχείρησης στο πρόγραµµα. 20

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Λογιστικές Υπηρεσίες - Φορολογικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Μισθοδοσίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Accounting Consulting Tax SERVICES Επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ /7

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ /7 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 Η έκθεση διαχείρισης του (.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2006 συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε βάση το πνεύµα και τα αναφερόµενα

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού «Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού Case Study: Ώθηση Α.Ε. Open source και Ελληνικό καινοτομικό λογισμικό στις υπηρεσίες one-stop-shop

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Παρουσίασης. 5 Πρόταση Συνεργασίας με τον Όμιλο Κοπελούζου. 1 Ποια είναι η Sales Factor. Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας

Θέματα Παρουσίασης. 5 Πρόταση Συνεργασίας με τον Όμιλο Κοπελούζου. 1 Ποια είναι η Sales Factor. Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας Sales Factor Θέματα Παρουσίασης 1 Ποια είναι η Sales Factor 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας 3 Ανθρώπινο Δυναμικό & Εξωτερικές Συνεργασίες 4 Οικονομικά Στοιχεία & Οφέλη Συνεργασίας 5 Πρόταση Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία»

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Τηλεφωνικό Κέντρο Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί αναγκαίο εργαλείο επικοινωνίας για κάθε σύγχρονη ε- πιχείρηση. Στο παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Συνέχιση των ανοδικών ρυθµών ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφορίας Περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου( χιλ.) 9M 2007 %

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΛΕΥΚΑΔΑ Ενότητα 1: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας. Υψηλάντης Τζούρος. Ependysis Business Consultants

Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας. Υψηλάντης Τζούρος. Ependysis Business Consultants Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας Υψηλάντης Τζούρος. CEO @ Ependysis Business Consultants Οικονομία Κοινά αποδεκτά γεγονότα Είναι κοινά αποδεκτό ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τα κυριότερα σηµεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τα κυριότερα σηµεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2016-31/12/2016 Κύριοι Μέτοχοι, υποβάλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 ης Μαρτίου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 ης Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 ης Μαρτίου 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! Τριμήνου 2010 Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατά το διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα