Εφαρμογή Ταξιμέτρου σε Κινητό Τερματικό Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή Ταξιμέτρου σε Κινητό Τερματικό Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογή Ταξιμέτρου σε Κινητό Τερματικό Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χαραλάμπους Δ. Ξένου Επιβλέπων : Μιχαήλ Θεολόγου Καθηγητής Ε.Μ.Π Αθήνα, Ιούνιος 2015

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογή Ταξιμέτρου σε Κινητό Τερματικό Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χαραλάμπους Δ. Ξένου Επιβλέπων : Μιχαήλ Θεολόγου Καθηγητής Ε.Μ.Π Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 10 Ιουνίου (Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφή) Μιχαήλ Θεολόγου Καθηγητής Ε.Μ.Π Ευστάθιος Συκάς Καθηγητής Ε.Μ.Π Γεώργιος Στασινόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π Αθήνα, Ιούνιος 2015

4 (Υπογραφή)... Χαραλάμπους Δ. Ξένου ιπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π All rights reserved

5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Copyright -- All rights reserved Ξένος Χαράλαμπος, Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ' ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

6

7 Περίληψη Η προκείμενη διπλωματική εργασία έχει ως θέμα της την ανάπτυξη μιας εφαρμογής ταξιμέτρου σε προγραμματιστικό περιβάλλον Android. Εκτός αυτού στο θεωρητικό μέρος της εργασίας μελετούμε την εξέλιξη της τεχνολογίας που σχετίζεται με τις δορυφορικές επικοινωνίες και τη σύνδεση τους με τα υπολογιστικά συστήματα και την ανάπτυξη λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 1 εισάγουμε την έννοια των συστημάτων εντοπισμού θέσης και μελετούμε τα είδη αλλά και την εξέλιξή τους στην διάρκεια των χρόνων. Επίσης παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το εύρος της χρήσης τέτοιων συστημάτων αλλά και το μέγεθος αυτού του ολοένα και αυξανόμενο κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο συναντούμε πληροφορίες για τα εμπορικά συστήματα εντοπισμού θέσης χρηστών και παρουσιάζουμε τέσσερα τέτοια δημοφιλή εμπορικά συστήματα συνοψίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός και εμφανίζοντας και μερικά στιγμιότυπα χρήσης τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε συνοπτικά δύο επιστημονικές εργασίες που σχετίζονται με τον κλάδο των συστημάτων εντοπισμού θέσης και εξειδικεύονται στην ανάλυση τεχνικών για την ανάπτυξη μοντέλων εντοπισμού ύποπτης συμπεριφοράς σε διαδρομές ταξί που θα εκμεταλλεύονται δεδομένα από παρόχους εντοπισμού τοποθεσίας και ιδιαίτερα από το GPS. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μελέτη του προτεινομένου συστήματος και της υλοποίησης της εφαρμογής TaxiFriend. Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα 4.1 γίνεται μια εισαγωγή και παρουσίαση της κύριας δομής της εφαρμογής. Στην ενότητα 4.2 παρουσιάζεται με σχήματα η γενική αρχιτεκτονική της εφαρμογής, παρουσιάζεται μέσω ενός Information Flow Diagram η ροή των δεδομένων από τις διάφορες οθόνες της εφαρμογής και πως αυτά αποθηκεύονται ή προσπελαύνονται από τον χώρο αποθήκευσης, ενώ στην τελευταία υποενότητα της ενότητας 4.2 παρουσιάζουμε αναλυτικά ποια δεδομένα και με ποιο τρόπο αποθηκεύονται στη συσκευή μας. Στην ενότητα 4.3 παρουσιάζονται σε μορφή εγχειριδίου στιγμιότυπα της εφαρμογής με επεξήγηση της λειτουργικότητας του κάθε στιγμιοτύπου. Τέλος στην ενότητα 4.4 παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίον υλοποιήσαμε την εφαρμογή TaxiFriend. Πιο συγκεκριμένα στην υποενότητα εισάγουμε τον αναγνώστη στο λειτουργικό σύστημα Android παρουσιάζοντας την εξέλιξή του, τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερο και τη διάδοση του στον κλάδο των εφαρμογών λογισμικού. Στην υποενότητα παρουσιάζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για την ανάπτυξη της εφαρμογής ενώ στην υποενότητα παρουσιάζονται κάποια σημαντικά κομμάτια του κώδικα της εφαρμογής και επεξηγείται ο ρόλος τους στη λειτουργία της εφαρμογής. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα βασικά διαγράμματα της εφαρμογής ενώ γίνεται σύγκριση της υλοποίησης μας με τις ερευνητικές εργασίες που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3. Τέλος στο 6ο κεφάλαιο αναλύουμε τα γενικά συμπεράσματα από την ανάπτυξη της εφαρμογής μας αλλά και κάποιες απόψεις για την πορεία και τη σημασία των τηλεπικοινωνιών, δορυφορικών και μη, και τη σημασία της ενσωμάτωσης τους σε εφαρμογές λογισμικού ενώ στην δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου προτείνουμε ιδέες και τρόπους για μελλοντικές επεκτάσεις ή βελτιώσεις της εφαρμογής TaxiFriend. Λέξεις Κλειδιά Android, Software Application, Taximeter, Satellite Navigation, Position Tracking

8

9 Abstract The current diploma thesis has as its main subject the development of an taximeter application in an Android programming environment. Besides that, in the theoretical part of this thesis we study the evolution of the technology that has to do with satellite communications and their connection to the hardware as well as the software development. More specifically in chapter 1 we introduce the concept of position tracking systems and we discuss the kinds as well the their evolution through time. Moreover, we present the most important statistics that pertain to the range of use of such systems as well as the current market share and status of this growing field of telecommunications. In the second chapter we present information for the commercially available position tracking systems summing up each one's special features and displaying some screenshots of their use. In the third chapter we briefly present two scientific papers that pertain to the field of position tracking systems and specialize in the analysis of techniques for the development of models for the detection of fraudulent behavior in taxi courses, that will make use of data mined from location providers and especially from GPS. In the fourth chapter we study the proposed system and the implementation of the TaxiFriend application. More specifically in section 4.1 we introduce the reader to the application and present him with the core structure of it. In section 4.2 we present the general architecture of the application using diagrams, the flow of data through each of the application's screens and how they are saved or accessed from the internal storage using an Information Flow Diagram, while in the last subsection of section 4.2 we thoroughly present which data and in which way are stored on our device. In section 4.3 we display, in a way that closely resembles an application manual, screenshots of the application with an explanation of the use of each one. Finally in section 4.4 we thoroughly present the way in which we implemented the TaxiFriend application. More specifically in subsection we introduce the reader to the Android operating system presenting its evolution, the features that make it special as well as its widespread propagation in the field of software development. In subsection we present the tools we used to develop the application while in subsection we present some important code snippets of the application and we explain their roles in the application's function. In chapter 5 we present the application's diagrams and we additionally compare our implementation with the scientific papers presented in chapter 3. Last but not least, in the sixth chapter we discuss the general conclusions of our application's development as well as some opinions for the course and the importance of telecommunications, satellite or not, and the significance of their integration in software applications, while in the second section of this chapter we propose ideas and ways for future expansions or enhancements to the TaxiFriend application. Keywords Android, Software Application, Taximeter, Satellite Navigation, Position Tracking

10 Ευχαριστίες Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Μιχαήλ Θεολόγου που μου έδωσε την ευκαιρία να εκπονήσω την παρούσα διπλωματική εργασία και για την αμέριστη στήριξη του κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της. Επίσης ευχαριστώ ιδιαιτέρως την συνεργάτιδά μου Χαρά Ρεμούνδου για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση της και την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε κατά τη διεξαγωγή της παρούσης εργασίας.

11 Περιεχόμενα : Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Συστήματα Εντοπισμού Θέσης - Είδη και εξέλιξη Στατιστικά Χρήσης Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης... 6 Κεφάλαιο 2: Εμπορικά Συστήματα Εντοπισμού Θέσης Χρηστών Google Maps MapFactor : GPS Navigation Waze BackCountry : Navigator Κεφάλαιο 3: Ερευνητικές εργασίες Εντοπισμός Απάτης Από Την Οδική Συμπεριφορά του Ταξί (SFDS) Εντοπισμός σε πραγματικό χρόνο ανώμαλων διαδρομών ταξί από τα ίχνη τους μέσω της χρήσης GPS (iboat) Κεφάλαιο 4: Το Προτεινόμενο Σύστημα Παρουσίαση Εφαρμογής Αρχιτεκτονική Γενική Αρχιτεκτονική Information Flow Diagram Δομές Δεδομένων Επίδειξη - Σενάρια Χρήσης Υλοποίηση Εισαγωγή στο Android Παρουσίαση Εργαλείων Υλοποίησης Τερματικό Κεφάλαιο 5: Δοκιμές και Αποτελέσματα Διαγράμματα Εφαρμογής Ταξίμετρου Σύγκριση εφαρμογής με τις ερευνητικές εργασίες του κεφαλαίου

12 Κεφάλαιο 6: Επίλογος Συμπεράσματα Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις Βιβλιογραφία... 60

13 Κεφάλαιο 1 : 1.1 Εισαγωγή: Στη σημερινή εποχή η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει φέρει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες στον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνονται πολλές από τις εργασίες και τις υποχρεώσεις της σύγχρονης ζωής. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών ειδικότερα τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει τον καθημερινό άνθρωπο στη εξοικονόμηση χρόνου και πόρων στις καθημερινές του εργασίες όπως οι μετακινήσεις (π.χ με τη ραγδαία αύξηση της χρήσης ιδιωτικών ή δημοσίων μέσων μετακίνησης) ή δραματική αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων μέσω της χρήσης και της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που προσφέρει η εισχώρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο εργασίας. Αλλά και σε άλλους τομείς της καθημερινότητας όπως η ψυχαγωγία ή η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου έχει φέρει μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν ή επικοινωνούν οι άνθρωποι όπως για παράδειγμα μέσω της χρήσης των κοινωνικών δικτύων που επιτρέπουν την απρόσκοπτη και δωρεάν επικοινωνία ανθρώπων, γνωστών ή φίλων, οι οποίοι για διάφορους λόγους, π.χ ύπαρξη μεγάλων αποστάσεων, αδυνατούν να συναντηθούν ή να επικοινωνήσουν με τους συμβατικούς τρόπους. Επιπλέον με την ενσωμάτωση της χρήσης πολυμέσων στις καθημερινές τους συνήθειες οι άνθρωποι μπορούν όχι μόνο να ανταλλάσουν μηνύματα με τους φίλους τους αλλά και να πραγματοποιούν δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις (π.χ viber,whatsapp) ή ακόμη και να ενσωματώνουν εικόνα,ήχο και video (π.χ skype, oovoo) έτσι ώστε δίνεται μία ακόμη πιο φυσική υπόσταση σ' αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας Μεγάλη ανάπτυξη και δημοτικότητα όμως έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια και οι φορητές συσκευές γενικού σκοπού ή smartphones/tablets/phablets τα οποία ενσωματώνουν τόσο δυνατότητες ενός απλού τηλεφώνου δηλαδή πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή γραπτών μηνυμάτων (sms) με δυνατότητες που μέχρι πρότινος ήταν χαρακτηριστικά καθαρά και μόνο των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών(pc) όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, γραφικά περιβάλλοντα εργασίας και λειτουργικά συστήματα, ή αναπαραγωγή πολυμέσων που κυμαίνονται από την αναπαραγωγή ήχου ή τραγουδιών μέχρι την αναπαραγωγή ταινιών σε ανάλυση full high definition(full HD).Έτσι παρατηρούμε καθημερινά πλήθος εφαρμογών που σε πολλές περιπτώσεις ενσωματώνουν εικόνα,ήχο,3d γραφικά,χρήση διαδικτύου κτλπ. να εκμεταλλεύονται 1

14 τις δυνατότητες που τους δίνει το σύγχρονο hardware και να δίνουν στο χρήστη ενός κινητού τηλεφώνου τη δυνατότητα να σερφάρει στο διαδίκτυο χωρίς περιορισμούς, να ελέγξει τα του, να πραγματοποιήσει video κλήσεις ή να έχει πρόσβαση και σε υπηρεσίες Cloud Computing ή ακόμα και απομακρυσμένη πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας του προσωπικού του υπολογιστή. Επίσης με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και την εδραίωση και επέκταση των δορυφορικών επικοινωνιών πολλές εφαρμογές κατάφεραν να ενσωματώσουν στα χαρακτηριστικά τους υπηρεσίες και συστήματα εντοπισμού θέσης μέσω της χρήσης του GPS(Global Positioning System) κάτι που άνοιξε τους ορίζοντες σε μια πληθώρα νέων εφαρμογών όπως εύρεση της διεύθυνσης του χρήστη σε χάρτη με ακριβείς συντεταγμένες ή εφαρμογές navigation ή υπολογισμού αποστάσεων ή βέλτιστης διαδρομής (π.χ Google Maps). Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά είδη συστημάτων εντοπισμού θέσης τα είδη των οποίων καθώς και η εξέλιξή τους αναπτύσσονται στο επόμενο κεφάλαιο. 2

15 1.1.1 Συστήματα Εντοπισμού Θέσης : Είδη Με τον όρο σύστημα εντοπισμού θέσης [1] εννοούμε ένα μηχανισμό για τον προσδιορισμό της θέσης ενός αντικειμένου στο χώρο. Οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί κυμαίνονται από εντοπισμό αντικειμένου σε παγκόσμια κάλυψη με ακρίβεια λίγων μέτρων μέχρι και εντοπισμό σε περιορισμένο χώρο έως και ακρίβεια λίγων χιλιοστών. Τα συστήματα εντοπισμού θέσης μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 κυρίως μεγάλες κατηγορίες εκ των οποίων η κύρια κατηγορία που βασίζεται στη χρήση των GNSS(Global Navigation Satelite Systems) και ιδιαίτερα το σύστημα GPS(Global Positioning System) είναι το σύστημα που θα μας απασχολήσει κατά κόρων στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Τα γενικά είδη εντοπισμού θέσης χωρίζονται λοιπόν ως εξής: Α) Global Systems Τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) επιτρέπουν τη λήψη στίγματος από κινητά τερματικά με ειδικά προσαρμοσμένους δέκτες με τη δυνατότητα προσδιορισμού της θέσης σε 3-D συντεταγμένες με ακρίβεια από 2-20 μέτρα,αλλά και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με ακρίβεια μερικών nanosecond. Τα σύγχρονα συστήματα χρησιμοποιούν σήματα στο φάσμα των μικροκυμάτων τα οποία για την αξιόπιστη λήψη τους από τους δορυφόρους απαιτούν αποστολή από ανοιχτό χώρο και η κάλυψη εκτείνεται σήμερα σχεδόν σε όλη την επιφάνεια της γης. Μερικά τέτοια συστήματα είναι ενδεικτικά : GPS (Global Positioning System) : Το GPS είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (αμερικανικής προέλευσης, εν ενεργεία απ' το 1995) το οποίο προσφέρει πληροφορίες για τη θέση και το χρόνο ενός τερματικού σε όλες τις συνθήκες καιρού παντού στη γη όπου υπάρχει ανεμπόδιστη οπτική επαφή του τερματικού με τουλάχιστον 4 ή περισσότερους GPS δορυφόρους. GLONASS(GLobal NAvigation Satellite System) : Ρωσικής κατασκευής σύστημα δορυφορικής πλοήγησης εν ενεργεία από το 2011 και το δεύτερο πιο διαδεδομένο παγκοσμίως μετά το GPS. Galileo : Σύστημα δορυφορικής πλοήγησης που αναπτύσσεται από το 2011 σε συνεργασία της ευρωπαϊκής ένωσης και της ευρωπαϊκής υπηρεσίας διαστήματος. Beidou Navigation System : Σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, σε ανάπτυξη από την Κίνα. Indian Regional Navigation Satellite System : Σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, σε ανάπτυξη από την Ινδία. Εκτός από τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης υπάρχουν και πιο τοπικά συστήματα εντοπισμού θέσης μικρότερης κλίμακας μα που προσφέρουν πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ενδεικτικά έχουμε λοιπόν τις υπόλοιπες 3 κατηγορίες επίγειων συστημάτων εντοπισμού θέσης: B) Regional Systems Αποτελούνται από ειδικά δίκτυα αναμεταδοτών που βρίσκονται στο έδαφος και επιτρέπουν σε τερματικά με ειδικούς δέκτες ραδιοκυμάτων τον εντοπισμό τους σε 2-D σύστημα συντεταγμένων στην επιφάνεια της γης και παρόλο που προσφέρουν μικρότερη ακρίβεια από τα δορυφορικά συστήματα δεν απαιτούν την απ' ευθείας οπτική επαφή για τον προσδιορισμό της θέσης του τερματικού, μιας και ο εντοπισμός δεν εκτείνεται σε παγκόσμια κλίμακα αλλά έχει τοπικό χαρακτήρα και γίνεται με επίγεια μέσα. Παρόλα τα μειονεκτήματα του τοπικού χαρακτήρα και της μειωμένης ακρίβειας, τέτοιου είδους συστήματα είναι αρκετά χρήσιμα σε περιπτώσεις όπου 3

16 θέλουμε αδιάκοπο εντοπισμό ενός τερματικού σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν τη συνεχή επικοινωνία με τους δορυφόρους όπως για παράδειγμα για τερματικά που κινούνται υπογείως ή σε εσωτερικούς χώρους. C) Side-wide Systems Είναι συστήματα εντοπισμού θέσης που έχουν βελτιστοποιηθεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, δωμάτια, κτήρια ή οικοδομικές κατασκευές. Συνήθως προσφέρουν ακρίβεια εκατοστού και μερικά από αυτού του είδους τα συστήματα προσφέρουν και πληροφορίες σχετικά με τον προσανατολισμό του τερματικού. D) Workspace systems Τέτοιου είδους συστήματα είναι σχεδιασμένα να καλύπτουν μόνο μια πολύ περιορισμένη επιφάνεια, τυπικά μόνο μερικών κυβικών μέτρων, μα μπορούν να προσφέρουν ακρίβεια σε εύρος χιλιοστού ή και καλύτερη. Συνήθως προσφέρουν κι αυτά πληροφορίες σχετικά με τον προσανατολισμό του εντοπιζόμενου τερματικού. Παραδείγματα εφαρμογής αυτών των συστημάτων εντοπισμού περιλαμβάνουν εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, βελτίωση της ακρίβειας των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην υπολογιστικά υποβοηθούμενη χειρουργική και τη ραδιολογία, όπως επίσης και στην κινηματογραφία(π.χ στο Motion capture). Μια τέτοια εφαρμογή που χρησιμοποιεί workspace systems για χωρικό εντοπισμό είναι το Wii Remote της Nintendo. 4

17 1.1.2 Εξέλιξη των συστημάτων εντοπισμού θέσης και χαρακτηριστικά παραδείγματα Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη κατηγορία συστημάτων εντοπισμού θέσης είναι τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης και πλοήγησης. [2] Πρόγονοι των σύγχρονων δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης είναι τα συστήματα DECCA, LORAN, GEE και τα Omega Radio Navigation Systems, τα οποία χρησιμοποιούσαν επίγειους μεταδότες μεταδότες βραχέων κυμάτων αντί για δορυφόρους. Η λειτουργία τους βασιζόταν στην εκπομπή ενός βασικού παλμού από ένα συγκεκριμένο γνωστό σταθμό που είχε το ρόλο του ''master'' και στην εκπομπή συμπληρωματικών παλμών από κάποιους σταθμούς ''slaves'' η συμβολή των οποίων δημιουργούσε κάποια συγκεκριμένα γεωμετρικά πρότυπα(υπερβολές) στο χώρο. Μέσω της λήψης αυτών των σημάτων από τερματικά και της σύγκρισης της διαφοράς φάσης τους ήταν δυνατόν ο προσδιορισμός του σημείου που ανήκαν σε σχέση με τα συγκεκριμένα γεωμετρικά πρότυπα. Το πρώτο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης ήταν το Transit, ένα σύστημα που χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό τη δεκαετία του '60. Η λειτουργία του Transit βασιζόταν στο φαινόμενο Doppler : Οι δορυφόροι κινούνταν σε συγκεκριμένες προσχεδιασμένες πορείες και εξέπεμπαν τα σήματα τους σε συγκεκριμένη συχνότητα. Η ληφθείσα συχνότητα θα διαφέρει ελαφρώς από την εκπεμπόμενη συχνότητα εξαιτίας της κίνησης του δορυφόρου σε σχέση με τερματικό που λάμβανε τα σήματα. Με το έλεγχο αυτής της μετατόπισης της συχνότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα το τερματικό μπορούσε να προσδιορίζει τη σχετική του θέση απ' τη μια ή την άλλη πλευρά του δορυφόρου και πολλές τέτοιες μετρήσεις σε συνδυασμό με την ακριβή γνώση της τροχιάς του δορυφόρου μπορούσε να οδηγήσει σε ακριβή προσδιορισμό της θέσης του τερματικού. Πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου έπαιζε η ακριβής γνώση των πληροφοριών της τροχιάς του δορυφόρου. Για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ακρίβεια, το Αμερικανικό Ναυτικό Παρατηρητήριο κατέγραφε συνεχώς τις ακριβείς τροχιές αυτών των δορυφόρων. Αν εμφανιζόταν αποκλίσεις, το Παρατηρητήριο θα έστελνε τις αναβαθμισμένες πληροφορίες στο δορυφόρο, οπότε οι επερχόμενες εκπομπές θα περιείχαν και τα αναβαθμισμένα στοιχεία. Στη σημερινή εποχή τα δορυφορικά συστήματα χρησιμοποιούν πιο άμεσες μεθόδους. Ο δορυφόρος εκπέμπει ένα σήμα που περιέχει τα δεδομένα που αφορούν την τροχιά του (απ' τα οποία προκύπτει η ακριβής του θέση) και τον ακριβή χρόνο που εκπέμθηκε το σήμα. Όλοι οι δορυφόροι χρησιμοποιούν ένα ατομικό ρολόι για να διατηρείται ο συγχρονισμός τους στη διάταξη που βρίσκονται μεταξύ τους. Το τερματικό αφού λάβει τα χρονικά δεδομένα της εκπομπής υπολογίζει το χρόνο που έκανε να φτάσει το σήμα σε αυτό. Συνδυάζοντας τα δεδομένα από 3-4 διαφορετικούς δορυφόρους μπορεί μέσω της τροποποίησης μιας διαδικασίας που λέγεται τριπλευρισμός να υπολογίζει τη θέση του σε πραγματικό χρόνο. 5

18 1.2 Στατιστικά χρήσης συστημάτων εντοπισμού θέσης Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στατιστικά που αφορούν τη χρήση των συστημάτων εντοπισμού θέσης. [3] Εικόνα 1: Προσδόκιμο χρήσης σε κλάδους δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης για τη δεκαετία Από την εικόνα 1 παρατηρούμε ότι πάνω από το 50% των συστημάτων εντοπισμού θέσης θα βρίσκουν, μέσα στην επόμενη δεκαετία, κατά κόρων χρησιμότητα στις κινητές επικοινωνίες ενώ μόλις 4.5 % χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Εικόνα 2: Προσδόκιμο της εισχώρησης των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης σε συσκευές σε απόλυτα νούμερα αλλά και αναλογία χρήσης σε κινητά τηλέφωνα σε σχέση με το σύνολο όλων των κινητών τηλεφώνων σε χρήση. 6

19 Στην εικόνα 2 βλέπουμε αναλογική αύξηση της εισχώρησης των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης, μέσα στην επόμενη δεκαετία, σε σχέση με την αύξηση της παραγωγής κινητών συσκευών. Εικόνα 3: Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το ποσοστό των δεκτών που μπορεί να λάβει σήμα ταυτόχρονα από 1-4 διαφορετικούς δορυφορικούς αστερισμούς. Των ποσοστό των διαφόρων συνδυασμών εκφράζεται από το εύρος του αντίστοιχου χρώματος. Παρατηρούμε από την εικόνα 2 ότι περίπου το 20% των κινητών συσκευών με ενσωματωμένο δορυφορικό δέκτη μπορεί να λάβει σήμα ταυτόχρονα από όλους τους υπάρχοντες τύπους αστερισμών που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένοι σε παγκόσμια βάση. Εικόνα 4: Top 10 των εταιριών σε 3 από τους σημαντικότερους κλάδους που αφορούν τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (στοιχεία 2012) Από την εικόνα 4 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των εταιριών που βρίσκονται σε κλάδους που αφορούν δορυφορικά συστήματα πλοήγησης έχουν ως βάση τους τις Η.Π.Α και ακολουθούν η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 7

20 Κεφάλαιο 2 : Εμπορικά Συστήματα Εντοπισμού Θέσης (Κοινωνικά Δίκτυα-Ταξίμετρα) Τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης βρίσκουν μεγάλη χρήση στις σύγχρονες εφαρμογές που έχουν συμβατότητα με την πλειοψηφία των λειτουργικών συστημάτων. Ιδιαίτερα στον χώρο των κινητών τερματικών (smartphones/tablets) υπάρχουν πολλές εφαρμογές που κάνουν χρήση των δορυφορικών επικοινωνιών για τον εντοπισμό της θέσης του τερματικού ή και την προβολή πληροφοριών πλοήγησης για το χρήστη. Για το λειτουργικό σύστημα Android υπάρχουν πολλές εφαρμογές που μπορεί ο κάθε απλός χρήστης να κατεβάσει στη συσκευή του από το κατάστημα της Google (Play Store) που υπάρχει συνήθως προεγκατεστημένο σε κάθε συσκευή Android. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε συνοπτικά 4 τέτοια παραδείγματα δημοφιλών εφαρμογών Android που κάνουν χρήση της τεχνολογίας GPS για τον εντοπισμό της θέσης του τερματικού και την προβολή διαφόρων ειδών πληροφοριών. 8

21 2.1 Google Maps Μια από τις πιο γνωστές εφαρμογές παγκοσμίως που χρησιμοποιούν τον εντοπισμό θέσης είναι το Google Maps, ειδική έκδοση του οποίου είναι μια πολύ δημοφιλής εφαρμογή για λειτουργικό Android (Google Maps for Mobile). Το Google Maps (mobile application) [4] είναι μια εφαρμογή χαρτών που αναπτύχθηκε από τη Google για τα λειτουργικά συστήματα Android και ios. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά για Android στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 και πολύ αργότερα για ios στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ως εναλλακτική της γηγενούς εφαρμογής Apple Maps που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι ios συσκευές μέχρι τότε. H Location Service του Google Maps μπορεί να λειτουργήσει με ή χωρίς εγκατεστημένο δέκτη GPS, χρησιμοποιώντας δεδομένα από κοντινούς σταθμούς ασύρματης μετάδοσης(cell sites). Υπάρχουν 3 κυρίως υπηρεσίες με τις οποίες μπορεί το Google Maps να πάρει τα απαραίτητα δεδομένα για τον προσδιορισμό της θέσης του τερματικού : GPS-based services: Εάν η συσκευή υποστηρίζει GPS και είναι ενεργοποιημένo, η Location Service του Google Maps αποπειράται να συνδεθεί στον GPS provider της συσκευής για να πάρει σε πραγματικό χρόνο τις τρέχουσες συντεταγμένες. WLan-, WiFi-based services: Η τερματική συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από ένα ασύρματο δίκτυο Internet (WiFi) είτε για να ενισχύσει τη λειτουργία του δέκτη GPS (Α-GPS) είτε χρησιμοποιώντας την location ιδιότητα του ασυρμάτου δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή να προσεγγίσει την φυσική της θέση. Cell transmiter-based services: Είναι δυνατόν να υπολογιστεί η θέση της συσκευής και μέσω των πομπών σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Με τον έλεγχο της ισχύς του σήματος από τις κεραίες εκπομπής και τη χρήση της location ιδιότητας του συστήματος η οποία είναι αποθηκευμένη στην βάση δεδομένων του εκάστοτε σταθμού εκπομπής (απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο για προσπέλαση των δεδομένων της βάσης) μπορεί να αντληθεί η πληροφορία για τη θέση της συσκευής. Μερικά απ' τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Google Maps είναι ενδεικτικά : Εμφάνιση σε χάρτη της θέσης ή της διεύθυνσης σε πραγματικό χρόνο του τερματικού. Streetview δηλαδή 3D απεικόνιση που κατέστη δυνατή μέσω καταγραφής από συνεργείο συγκεκριμένων σημείων στο χάρτη. Εμφάνιση της συντομότερης διαδρομής μεταξύ δύο σημείων στο χάρτη και χρονική διάρκεια διαδρομής αναλόγως του επιλεγμένου μέσου μεταφοράς (λεωφορείο, Ι.Χ, περπάτημα κτλπ). Φωνητική αναγνώριση (Search by voice). 9

22 Παρακάτω παρατίθενται μερικά στιγμιότυπα ενδεικτικά της λειτουργίας της εφαρμογής Google Maps : Α) Απλό View Β) 3D View 10

23 2.2 MapFactor: GPS Navigation To MapFactor: Navigator [5] είναι μια δωρεάν εφαρμογή πλοήγησης με χρήση GPS για κινητά και tablets Android χρησιμοποιώντας δεδομένα από το πρόγραμμα OpenStreet (Open-Source πρόγραμμα χαρτογράφησης). Οι χάρτες εγκαθίστανται στην κάρτα αποθήκευσης sd του τερματικού (εάν υπάρχει) οπότε δεν απαιτείται σύνδεση στο Internet κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι ενημερώσεις για τους χάρτες και την εφαρμογή είναι δωρεάν και γίνονται σε μηνιαία βάση. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που ενσωματώνει το MapFactor: Navigator είναι τα ακόλουθα : Φωνητική Καθοδήγηση : Φωνητική καθοδήγηση σε διάφορες γλώσσες, ενοποιημένους διεθνής χάρτες με συνεχή πλοήγηση μεταξύ διαφορετικών κρατών, συνεχής ένδειξη των αποστάσεων και της προκαθορισμένης πορείας μέχρι τον προορισμό. GPS/Δορυφορική πλοήγηση : Λεπτομερής εμφάνιση στο χάρτη σε 2D/3D απεικόνιση, αλλαγή της παλέτας των χρωμάτων της απεικόνισης ανάλογα με την ώρα της ημέρας (ημέρα/νύχτα), η κορυφή του χάρτη μπορεί να δείχνει πάντα το βορρά ή περιστροφή ανάλογα με την κατεύθυνση του οχήματος. Εμφάνιση διευθύνσεων, τοπικών εμπορικών-τουριστικών πληροφοριών. Εντοπισμός καμερών ελέγχου ταχύτητας οχημάτων και προειδοποίηση προσέγγισής τους. Δυνατότητα προσθήκης και αποθήκευσης αγαπημένης διαδρομής, πεζούς, αυτοκίνητα ή φορτηγά. σχεδιασμού διαδρομής για Δυνατότητα εξαίρεσης διαδρομής κατά το σχεδιασμό της πλοήγησης. Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει πλήθος χωρών από χώρες τόσο της Ευρώπης, της Ασίας ή της Αμερικής. Πιο κάτω παρατίθενται ενδεικτικά μερικά στιγμιότυπα που επιδεικνύουν τη λειτουργία της εφαρμογής MapFactor: Navigator : 11

24 12

25 2.3 Waze To Waze [6] είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή παγκοσμίως που συνδυάζει την δορυφορική πλοήγηση με το social networking. O κάθε χρήστης έχει το δικό του avatar, το οποίο μπορεί να τροποποιήσει όπως επιθυμεί. Ο χάρτης του Waze παρουσιάζει τοποθεσίες που μπορεί να αναζητήσει ο χρήστης όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα, σχολεία, super market και πολλά άλλα. Εμφανίζει επίσης τις θέσεις των φαναριών σε διασταυρώσεις, στάσεις λεωφορείων ή άλλων μέσων ΜΜ, θέσεις parking ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Μέσω του Waze μπορεί επίσης κάποιος χρήστης να αναζητήσει τη θέση και άλλων χρηστών στο χάρτη, απλά αναζητώντας το αντίστοιχό τους Avatar. Μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Waze είναι : Χαριτωμένο Avatar. Πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο. Πλοήγηση με φωνητική καθοδήγηση. Σύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών με λογαριασμούς του χρήστη σε κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook. Ειδική μπάρα με τη λίστα των φίλων επάνω στο χάρτη. Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας της εφαρμογής για εξοικονόμηση μπαταρίας της συσκευής. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής Waze είναι ότι μπορεί ο κάθε χρήστης να συνεισφέρει στην καλύτερη και πιο αποδοτική χρήση της εφαρμογής και μόνο χρησιμοποιώντας την, μέσω της συλλογής και κοινοποίησης δεδομένων στην κοινότητα των χρηστών του Waze. Πιο κάτω παρατίθενται μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της χρήσης της εφαρμογής Waze : 13

26 14

27 2.4 BackCountry Navigator Το BackCountry Navigator Pro GPS όπως είναι η πλήρης ονομασία της εφαρμογής επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγούνται σε εξωτερικούς χώρους πέρα από αστικά περιβάλλοντα ή ασφαλμάτινους δρόμους. Ως εκ τούτου το BackCountry Navigator αποτελεί μια εφαρμογή ιδιαίτερα κατάλληλη για περιπτώσεις που ο χρήστης χρειάζεται να πλοηγηθεί στην εξοχή ή κάνει κάποιο ιδιαίτερο άθλημα στο οποίο η πλοήγηση αποτελεί καίριο παράγοντα όπως ορειβασία ή canoe-kayaking. Μέσω του BackCountry Navigator μπορεί κανείς να περιηγηθεί και να πλοηγηθεί στην εξοχή έχοντας ως εξοπλισμό μόνο μια απλή συσκευή Android όπως κάποιο smartphone ή tablet. Κάποια απ' τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του BackCountry Navigator είναι τα ακόλουθα : Προ-κατεβασμένους τοπογραφικούς χάρτες ώστε να εξαλείφεται η ανάγκη για συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής. Λήψη και εμφάνιση συντεταγμένων δηλαδή γεωγραφικού πλάτους και μήκους σε πραγματικό χρόνο μέσω χρήσης GPS. Χάρτες που περιλαμβάνουν μονοπάτια ( π.χ για offroad-οχήματα, υδάτινες διαδρομές σε ποτάμιαλίμνες, ορειβατικές διαδρομές ή μονοπάτια πεζοπορίας). Εμφάνιση θαλασσίων δρόμων. Χρήση για πλοήγηση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην εξοχή ( Χαρακτηριστική περίπτωση χρήση για πλοήγηση σε προσκοπικές δραστηριότητες, ''κυνήγι θησαυρού'' κτλπ). Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι το BackCountry Navigator αποτελεί την ιδανικότερη λύση για όσους αναζητούν ακριβή πλοήγηση σε μη αστικά περιβάλλοντα. Πιο κάτω παρατίθενται μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τη χρήση της εφαρμογής BackCountry Navigator : 15

28 16

29 Κεφάλαιο 3 : Ερευνητικές Εργασίες 3.1 : Ερευνητική Εργασία Α. Τίτλος : Εντοπισμός Απάτης Από Την Οδική Συμπεριφορά του Ταξί Των : Siyuan Liu, Lionel M. Ni και Ramayya Krishnan. Το ζήτημα της δορυφορικής πλοήγησης και η χρήση της σε καταναλωτικές εφαρμογές είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί άμεσα την ερευνητική κοινότητα. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα καίρια σημεία μιας ερευνητικής εργασίας που δημοσιεύτηκε στο εγχειρίδιο που αφορά εφαρμογές της τεχνολογίας σε οχήματα, του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (vol. 63, No. 1, Ιανουαρίου 2014) με τίτλο Εντοπισμός Απάτης Από Την Οδική Συμπεριφορά του Ταξί [7]. Γενικά : Το Ταξί είναι ένα σημαντικό μέσο μεταφοράς στις αστικές περιοχές διότι προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και ευελιξία στην καθημερινή μας ζωή. Δυστυχώς παρ' όλα αυτά αποτελεί πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στη βιομηχανία των ταξί η υπερχρέωση του πελάτη,ιδιαίτερα η υπερχρέωση της συγκεκριμένης απόστασης που διανύθηκε. Δυστυχώς είναι δύσκολο για τον χρήστη σε κανονικές συνθήκες να ελέγξει κατά πόσο η χρέωση που αποτιμήθηκε είναι απολύτως σωστή. Ένας τρόπος για επιλυθεί αυτό το πρόβλημα θα ήταν με τη χρήση του GPS να καταγράφονται οι τοποθεσίες από τις οποίες διέρχεται το ταξί και κατά ένα τρόπο να σχεδιάζέται όλη τη διαδρομή που διανύθηκε. Στην πράξη όμως η συγκεκριμένη μέθοδος δεν δίνει ιδιαίτερα ακριβή αποτελέσματα για διάφορους λόγους όπως λάθη στη μέτρηση της ακριβούς τοποθεσίας, περίπλοκη διαρίθμηση του χάρτη, του οδικού δικτύου κλπ. Η εναλλακτική μέθοδος που μελετήθηκε στην προκείμενη ερευνητική εργασία βασίζεται σε μια πολύ σημαντική παρατήρηση, στο ότι δηλαδή στην πλειονότητα των περιπτώσεων η απάτη των οδηγών ταξί εμπεριέχεται στην τροποποίηση του ταξιμέτρου σε μικρότερη κλίμακα. Αυτό όμως όχι μόνο κάνει την διανυθείσα απόσταση μεγαλύτερη μα κάνει και την εμφανισθείσα ταχύτητα του ταξί μεγαλύτερη. Αντιθέτως τα στοιχεία που παίρνει κανείς απ' τη χρήση GPS για την ταχύτητα του ταξί είναι απολύτως ακριβή. Έτσι οι συγγραφείς της συγκεκριμένης εργασίας μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες για να δημιουργήσουν ένα σύστημα με την ονομασία SFDS (Speed-based Fraud Detection System) ώστε να μοντελοποιήσουν τη συμπεριφορά του ταξί και να εντοπίσουν την απάτη εάν υπάρχει. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι σχεδόν απαλλαγμένη από λάθη και αποκλίσεις καθώς δεν χρειάζεται πληροφορίες σχετικά με τη θέση στο χάρτη και πληροφορίες οδικών δικτύων. Επιπλέον τα πειράματα με δεδομένα απ' τον πραγματικό κόσμο έχουν αποδείξει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει καλύτερη ακρίβεια, επεκτασιμότητα και υπολογιστική αποδοτικότητα σε σχέση με τις προαναφερθείσες μεθόδους που χρησιμοποιούν κυρίως τη θέση για τον προσδιορισμό της διαδρομής που διανύθηκε. 17

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπροσδιορισμός σε κινητές συσκευές και αξιοποίησή τους (Geolocation) ΓΤΠ61 Κοντάκης Σπυριδάκης

Γεωπροσδιορισμός σε κινητές συσκευές και αξιοποίησή τους (Geolocation) ΓΤΠ61 Κοντάκης Σπυριδάκης Γεωπροσδιορισμός σε κινητές συσκευές και αξιοποίησή τους (Geolocation) ΓΤΠ61 Κοντάκης Σπυριδάκης 2 Geolocation Γεωπροσδιορισμός ή γεωεντοπισμος (Geolocation) είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός ενός αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση GPS σε. πολυμέσων

Χρήση GPS σε. πολυμέσων Χρήση GPS σε εφαρμογές πολυμέσων Σωφρονιάδη Ειρήνη ΓΤΠ 61 2012 Τί είναι το Global Positioning System ; Το GPS είναι το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης. Είναι ένα δίκτυο δορυφόρων σε τροχιά που μεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης

MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator για Android Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης v1.0 2 Περιεχόμενα 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MLS DESTINATOR... 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MLS DESTINATOR...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GREEK Πώς να ξεκινήσετε Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό πλοήγησης, θα ξεκινήσει αυτόματα μια διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων. Κάντε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ SOCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. ΗΥ335a Δίκτυα Υπολογιστών Διδάσκουσα: Παπαδοπούλη Μαρία BlindSense

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. ΗΥ335a Δίκτυα Υπολογιστών Διδάσκουσα: Παπαδοπούλη Μαρία BlindSense Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ335a Δίκτυα Υπολογιστών Διδάσκουσα: Παπαδοπούλη Μαρία 2015-2016 BlindSense Ομάδα: Αθανασάκη Ευαγγελία 3076 (csd3076@csd.uoc.gr) Αναγνώστου Λεωνίδας 2828

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής μετρήσεων κοινής ωφελείας Υποβοηθούμενο από οπτική αναγνώριση μέσω Κινητού τηλεφώνου Μπούντας Δημήτρης Επιβλέπων Καθηγητής : Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα.

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα. Έγγραφο απαιτήσεων 1 Περιγραφή Συστήματος Η online ιστοσελίδα και η αντίστοιχη έκδοση για κινητά τηλέφωνα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει το User Experience (UX) των επισκεπτών του e-museum,

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία.

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία. Τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και επάνω στην ίδια τη συσκευή, για να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση και για να αποτραπούν τραυματισμοί και πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Παπαδοπούλου Σοφιάννα. Περίληψη

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Παπαδοπούλου Σοφιάννα. Περίληψη ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Παπαδοπούλου Σοφιάννα Περίληψη Οι δορυφόροι είναι ουράνια σώματα τα οποία μπορεί να μεταφέρουν είτε μια εικόνα ή οτιδήποτε άλλο. Το παρακάτω κείμενο έχει γραφτεί για να εξηγήσει σε τι περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ IOS 7.0 Η ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕ IPHONE 4S, 5 (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΚΑΙ 6 IPHONE ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID 4.3 Η ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕ BLUETOOTH 4.0

ΣΥΣΤΗΜΑ IOS 7.0 Η ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕ IPHONE 4S, 5 (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΚΑΙ 6 IPHONE ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID 4.3 Η ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕ BLUETOOTH 4.0 Προφυλάξεις για τη χρήση Bluetooth Η ραδιοσυχνότητα για το Bluetooth είναι στα 2.4GHz που τη μοιράζονται τόσο συσκευές Bluetooth αλλά και όχι Bluetooth συσκευές. Υπάρχουν πιθανές ασύρματες πηγές που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Κινητό Τηλέφωνο Δέσποινα-Μαλεβή Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1 Χάρτες Ovi για κινητά Τεύχος 1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Επισκόπηση Χαρτών 3 Η θέση µου 4 Προβολή της θέσης σας και του χάρτη 4 Προβολή χάρτη 4 Αλλαγή της εµφάνισης του χάρτη 4 Λήψη και ενηµέρωση χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης HERE Drive

Οδηγός χρήσης HERE Drive Οδηγός χρήσης HERE Drive Τεύχος 1.0 EL HERE Drive Η εφαρμογή HERE Drive σας κατευθύνει για να φτάσετε στον προορισμό σας, όποιος και αν είναι αυτός, παρέχοντάς σας αναλυτικές οδηγίες "στροφή-στροφή" με

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου

Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου Θέματα: διασταύρωση σφαιρών, συστήματα με συντεταγμένες, απόσταση, ταχύτητα και χρόνος, μετάδοση σήματος Διάρκεια: 90 λεπτά Ηλικία: 16+ Διαφοροποίηση: Πιο ψηλό επίπεδο: μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Chania a place to visit

Chania a place to visit ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εφαρμογή Δήμου Χανίων για Android και ios Chania a place to visit Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Δήμου Χανίων θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που θα παρέχει τη δυνατότητα στον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ανώνυμων δεδομένων στη Lenovo. Περιεχόμενα. Harmony

Κοινοποίηση ανώνυμων δεδομένων στη Lenovo. Περιεχόμενα. Harmony Κοινοποίηση ανώνυμων δεδομένων στη Lenovo Περιεχόμενα Κοινοποίηση ανώνυμων δεδομένων στη Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/6/2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DP STUDIES Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Mobile Marketing και αυξήστε την ανταγωνιστική σας θέση & τις πωλήσεις σας! ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ραδιοφωνία Περιέχομενα 1.Ιστορική Αναδρομή 2.Μονοφωνικό Σήμα 3.Στερεοφωνικό Σήμα 4.Σύγκριση Μονοφωνικό και Στερεοφωνικό σήματος 5.Ψηφιακή Μετάδοση Μηνύματος - Radio

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αγαπητέ πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε το τηλεματικό σύστημα προστασίας MetaTrak. To MetaTrak είναι μια πλατφόρμα υπηρεσιών σχεδιασμένη να προστατεύει εσάς και την περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή:

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή: Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή: http://www.broadband.gr) Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η έννοια της ευρυζωνικότητας, θα γίνει πρώτα μια περιγραφή και επεξήγηση ορισμένων βασικών εννοιών. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεπίδραση

Κοινωνική Αλληλεπίδραση Κοινωνική Αλληλεπίδραση Τεχνολογία Σύγχρονης Επικοινωνίας Dirk Sommermeyer, IAQ e.v. Θέματα Τύποι Επικοινωνίας Προδιαγραφές σε μηχανήματα Υπολογιστών (hardware) Προδιαγραφές σε λογισμικό (software) Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Manual Χρήσης της εφαρμογής PK Data Software 1.2

Manual Χρήσης της εφαρμογής PK Data Software 1.2 Manual Χρήσης της εφαρμογής PK ipad Σας προσκαλούμε στο πιο σύγχρονο εργαλείο τιμολόγησης των ασφαλιστικών πακέτων της Εθνικής Ασφαλιστικής για tablet. Created & Developed by: PK Data Software 1.2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Δομή Παρουσίασης Συνολική Εικόνα Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Οχήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού Κέντρου Ελέγχου Τελική Επιλογή Εξοπλισμού/ Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 7 4.1 Σύνδεση Διαχειριστή... 7 4.2

Διαβάστε περισσότερα

Tales & Trails. apps4thessaloniki 2016

Tales & Trails. apps4thessaloniki 2016 Tales & Trails apps4thessaloniki 2016 the digiwalkers team Πανισκάκη Κική, πτυχιούχος τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, σχεδίαση & ανάπτυξη εφαρμογής Βακάλη Αθηνά, Kαθηγήτρια Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012

Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012 Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012 Το Web 2.0 δεν σταματά στην επικοινωνία ανταλλαγή στοιχείων μόνο ανάμεσα σε δύο υπολογιστές. Ο πελάτης συνεχίζει να συμμετέχει στον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Βιομ. Υλικό & Ενεργειακά συστήματα Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Συντάκτης: Γιώργος Χριστοδούλου Ηλεκτρολόγος Mηχανικός, MSc Γιατί ασύρματο σύστημα διαχείρισης φωτισμού;

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αμπόνη Μαρία α. μ. 78615 - ΓΤΠ61 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Επίπεδα αυτοματισμού σε αυτοκίνητο Επίπεδο 0: πλήρης έλεγχος του οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Χαρίτων Ευσταθιάδης Σοφία Γεωργιάδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής ΕΠΛ 425

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΑΣΥΓΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ Περίγραμμα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Πριν εγκαταστήσετε το MLS Destinator, σας προτείνουμε να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των περιεχομένων της κάρτας SD της συσκευής σας στο PC σας

Πριν εγκαταστήσετε το MLS Destinator, σας προτείνουμε να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των περιεχομένων της κάρτας SD της συσκευής σας στο PC σας Πριν εγκαταστήσετε το MLS Destinator, σας προτείνουμε να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των περιεχομένων της κάρτας SD της συσκευής σας στο PC σας ώστε τα δεδομένα να διατηρηθούν σε περίπτωση που η κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Σημαντικό!

Εγχειρίδιο Χρήσης. Σημαντικό! Εγχειρίδιο Χρήσης Σημαντικό! Η διαδικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.vidatrack.com είναι συμβατή με τους πιο κάτω περιηγητές: Internet Explorer 12 ή πιο πρόσφατο Google Chrome 38 ή πιο πρόσφατο Mozilla Firefox

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars;

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; PNA s Webinars 1 2 Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; Τα PNA s Webinars, είναι υπηρεσία που προσφέρει η PNA στις εταιρίες που επιθυμούν να διοργανώσουν ηλεκτρονικά σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα Ομάδα εργασίας: Αντωνίου Μαρία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βάμβουκα Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Κροκίδη Ειρήνη, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2014 Google Earth Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2 Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων Εξώφυλλο... 1 Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικά Εργαλεία... 4 -Search Panel -Overview Map - Hide/Show

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα