14SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14SYMV"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς Α Θ Η Ν Α Τηλ. : , Pol : , Fax : Α. Φ. Μ. : Ο. Υ. : Ι Β Α Θ Η Ν Ω Ν 14SYMV «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8036 / 1 / 77 ιστ ΠΟΣΟ : 7.000,00 ΕΙ ΟΣ : Συντήρηση - επισκευή οχηµάτων ΠΑΡΟΧΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥ. ΠΡΑΒΗΣ Στην Αθήνα, σήµερα την 8 η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2014, στα γραφεία της /νσης Άµεσης ράσης Αττικής, Λ. Αλεξάνδρας 173, οι κάτωθι συµβαλλόµενοι : α) Το Ελληνικό ηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο µε βάση τις κείµενες διατάξεις από τον Ταξίαρχο Βασίλειο ΑΘ. ΤΖΙΓΚΟ, ιευθυντή της /νσης Άµεσης ράσης Αττικής που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία «Αγοραστής» και β) Η εταιρεία µε την επωνυµία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥ. ΠΡΑΒΗΣ, Α.Φ.Μ.: ,.Ο.Υ. : ΝΙΚΑΙΑΣ, που εδρεύει στην οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 306 & ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 2, ΝΙΚΑΙΑ, Τ.Κ. : Τηλ. : , νοµίµως εκπροσωπούµενη από τoν ΠΡΑΒΗ Παναγιώτη του Σταύρου και της Ευαγγελίας µε Α..Τ. : Σ εκδ. 13/11/1997 από το Α.Τ. ΝΙΚΑΙΑΣ και Α.Φ.Μ της.ο.υ. ΝΙΚΑΙΑΣ που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία «Προµηθευτής», κατόπιν της υπ αριθ / 1 / 14 / από Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α. / Κ.Ο.Τ.Π. / -ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 3 ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, συµφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 1. Ο πρώτος από τους συµβαλλοµένους, µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο συµβαλλόµενο «Πάροχο», την συντήρηση επισκευή 48 υπηρεσιακών ΜΟT/ΤΩΝ µάρκας YAMAHA, ο οποίος αναλαµβάνει αυτή, µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2.Ο Πάροχος αναλαµβάνει την επισκευή συντήρηση των υπηρεσιακών οχηµάτων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτάσσουν παράταση της υφιστάµενης σύµβασης για όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθεί εντός της εγκεκριµένης πίστωσης. Το είδος της εργασίας των οχηµάτων και οι τιµές αυτής ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 3. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής στα υπηρεσιακά οχήµατα να πραγµατοποιούνται πάντα εντός των οικονοµικών ορίων της παρούσας σύµβασης τόσο κατά την προγραµµατισµένη συντήρηση τους ( όποτε αυτό απαιτηθεί ) και σε ποσότητες ανάλογες µε αυτές που ορίζει το πρόγραµµα συντήρησης- επισκευής έκαστου κατασκευαστή, όσο και κατά τις έκτακτες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες εµφανίζονται βλάβεςφθορές, οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν, προκαλούν όµως την ακινητοποίηση των οχηµάτων ως συνέπεια την επιβάρυνση της εύρυθµης λειτουργίας της υπηρεσίας µας, 4. Οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές έως την και δεν υπόκεινται σε καµία µεταβολή από οποιαδήποτε αιτία, εντός του συµφωνηθέντος ποσού και σύµφωνα µε τον κατάλογο προσφεροµένων τιµών που έγινε αποδεκτός και εµφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 5. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνα µε τη σχετική τεχνική προδιαγραφή και βάση της τεχνικής προσφοράς του Παρόχου, ο οποίος διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό καθώς και τον κατάλληλο χώρο εντός της επιχείρησης, για την ασφαλή φύλαξη των οχηµάτων, κατά τη διάρκεια της νύχτας και της ηµέρας. 6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 43_110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και Κ.Α.Ε Οι παρεχόµενες υπηρεσίες βαρύνωνται µε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταµείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. σε ποσοστό 6,4% ( Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96% ) της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,10%, 2% επι των κρατήσεων (του 6,4% ), 3% επί των κρατήσεων ( του 0,10% ) για τέλη χαρτοσήµου και 20% επ αυτών (2% & 3% ) υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και φορολογία 4% για την προµήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ 8. Ο Πάροχος βαρύνεται µε την χαρτοσήµανση της σύµβασης.

2 9. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. 10. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Περί ηµοσίου Λογιστικού Α 247) και του Π.. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου Α -150). 11. Η 14SYMV πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνει ΣΥΝΟΛΙΚΑ, αφού προσκοµισθούν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, οι οποίες να αναγράφουν «για είσπραξη χρηµάτων από το ηµόσιο»). Η πληρωµή του Παρόχου θα γίνει από την ιαχείριση Χρηµατικού της Υπηρεσίας µας. 12.Συµφωνείτε ρητά ότι η πληρωµή του τιµολογίου θα γίνει εντός εξήντα (60) ηµερών σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του ν. 4152/2013. Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης, το ένα κατατέθηκε στην.α..α., το άλλο πήρε ο Πάροχος δια του νόµιµου εκπροσώπου του, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό του και το τρίτο επισυνάπτεται στην δαπάνη που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προς πίστωση συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: ΟΙ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ - Ο- ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. ΤΖΙΓΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥ. ΠΡΑΒΗΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ YAMAHA ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 306, ΝΙΚΑΙΑ TK:18452 ΑΦΜ: ΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ Τηλ Fax: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥ. ΠΡΑΒΗΣ

3 14SYMV Κωδικός 1. Τιµές Ανταλλακτικών Στις τιµές των ανταλλακτικών προσφέρεται έκπτωση της τάξης του 11%. 1.1 Ανταλλακτικά TDM Περιγραφή µή χωρίς Φ.Π. Α. µή µε έκπτωση 11% ROC4TSS11550 ΛΑ ΙΑ ΜΠΟΥΖΙ JX ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ PS ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ PSW001A0000 ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΑ-ΑΛΥΣΙ Α SLW ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ D ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ λική τιµή µε Φ.Π.Α. ΙΜΟΥΧΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 4PU ΑΝΑΡΤ ROCSFHR10 Α Ι ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ PX2581T0000 ΙΣΚΟΣ ΕΜΠΡΟΣ JH2582W0000 ΙΣΚΟΣ ΠΙΣΩ B2H ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ A ΛΑΜΠΑ ΠΙΣΩ KH ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ BH ΜΑΡΣΠΙΕ Ο ΗΓΟΥ YX ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΡΣΠΙΕ JW ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ Α ΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΩΦΟΡΟΥ PS ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΚΑ ΕΝΑΣ TX ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Α H ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Β PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ PS ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ TX ΚΑΜΠΑΝΑ ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 3J ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ TX ΑΦΑΛΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ ΠΑΞΙΜΑ Ι ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EB ΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ LD12168M100 ΚΑΠΕΛΩΤΑ ΒΑΛΒΙ ΩΝ JW ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ PS ΠΗΝΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /77 ιστ

4 5PS1243A0000 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ PS ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ SYMV ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙ ΙΟΥ Α ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙ ΙΟΥ Β ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ DN ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ AJ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ PS ΦΛΑΝΤΖΑ Η YX ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΝΕΤΑ VS ΕΞΙΑ ΜΑΝΕΤΑ P TPS PS ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ PSY ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ AE ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ROCK00L1 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ VK ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ YR ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ LD MIZA PS ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΞΙΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ RT HM ΕΜΠΡΟΣ ΒΑΛΒΙ Α ΣΤΟΠ XT ΠΙΣΩ ΒΑΛΒΙ Α ΣΤΟΠ YX ΒΑΛΒΙ Α ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ RT ΒΑΛΒΙ Α ΣΤΑΝΤ PS ΒΑΛΒΙ Α ΛΑ ΙΟΥ PS ΒΑΛΒΙ Α ΝΕΚΡΑΣ B ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ABS B08591A0000 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (ECU) B0W ΚΙΤ ΙΑΚΟΠΤΗ VS8255P0000 ΚΕΡΑΙΑ ΙΜΟΜΠΙΛΑΙΖΕΡ ΚΛΕΙ Ι ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΑΚΟΠΤΗ SL PS ΒΟΛΑΝ B ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABS B ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΞΟΥ Α B ΠΛΕΞΟΥ Α ΦΩΤΩΝ PS ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ B ΚΟΝΤΕΡ B0W ΜΠΡΟΣ ΤΡΟΜΠΑ ΦΡΕΝΟΥ B02583V0000 ΠΙΣΩ ΤΡΟΜΠΑ ΦΡΕΝΟΥ PS ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ EA ΥΝΕΜΠΛΟΚ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ LV ΜΑΡΣΠΙΕ ΠΙΣΩ LD ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ

5 5PS ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΟΜΠΛΕΡ PS ΚΟΡΝΑ PS ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ PS8592A SYMV ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ PS ΟΥΡΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ PS ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ PS ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ XV ΦΛΑΣΕΡ B ΜΠΡΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS B ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS FM ΑΞΩΝΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ XV ΑΞΩΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΠΑΞΙΜΑ Ι ΑΞΩΝΑ ΠΙΣΩ PS ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑ ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΛΑ ΙΟΥ PS Ε400 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ PS ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ CASTRSDOT2 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΥΣΕΩΣ PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΕΩΣ PS ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑ ΕΝΑΣ Α' LD ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑ ΕΝΑΣ Β' VD ΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ PX ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΠΛΟΓΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ JW ΜΠΟΥΖΟΠΙΠΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ PS PS ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ PS ΚΑΠΑΚΙ ΒΟΛΑΝ PS ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ PS ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ D12580T0000 ΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ Β02580W1000 ΑΓΚΑΝΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ TX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ TX ΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ PS ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΓΚΡΙΠ ΤΙΜΟΝΙΟΥ JW ORING ΝΕΡΟΥ PS2470F2000 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΛΑΣ PS ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ FL ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ Ο-RING ΦΙΛΤΡΟΥ Α' O-RING ΦΙΛΤΡΟΥ Β'

6 5PS ΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ NX ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ PS ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ TX SYMV ΜΠΑΤΑΡΙΑ U ΣΤΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ S ΑΠΑΚΙ ΚΑΤΩ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 168,03 149,54 183,94 S ΛΑΝΤΖΑ ΚΑΤΩ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 9, ΠΑ ΛΑ ΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2, ΛΑΝΤΖΑΤΑΠΑΣ ΛΑ ΙΟΥ 1, S ΑΛΒΙ ΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 45,83 40,78 50,17 Κωδικός Περιγραφή 1.2 Ανταλλακτικά XT660 µή χωρίς Φ.Π.Α. Τιµή µε έκπτωσ η 11% ελική τιµή µε Φ.Π.Α. ROC4TSS11550 ΛΑ ΙΑ ΜΠΟΥΖΙ X ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ VKE ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ VK ΤΕΡΩΤΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ H ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ VK ΛΑΝΤΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ROCK00L1 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ VKF ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ VKF ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ VKW001A1000 ΣΕΤ ΑΛΥΣΙ Α ΓΡΑΝΑΖΙΑ D2W ΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660X VKF ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ SF581T0000 ΕΜΠΡΟΣ ΙΣΚΟΣ VKF582W0000 ΠΙΣΩ ΙΣΚΟΣ VK ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ VK8591A1100 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (ECU) VKW Τ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΑΚΟΠΤΗ VS8255P0000 ΚΕΡΑΙΑ ΙΜΟΜΠΙΛΑΪΖΕΡ VKF ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VK ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ VKE ΚΑΜΠΑΝΑ VKE ΑΦΑΛΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ VKE ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΙΣΚΩΝ ΠΑΞΙΜΑ Ι ΚΑΜΠΑΝΑΣ Χ0100 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΞΙΜΑ ΙΟΥ VKW ΡΟΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ VK2583V0000 ΤΡΟΜΠΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ XJ23145L000 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ROCSFHR10 ΛΑ ΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ VK ΚΟΝΤΕΡ XT660X

7 5VKH ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ VKH ΛΑΜΠΑ ΠΙΣΩ VKH ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ VK SYMV ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Α U ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Β TA ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Γ ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 5VKE ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ VKE ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VK ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ VK ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΧΤ660Χ P TPS SV ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ VK ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ VKE ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΟΜΠΛΕΡ SX MIZA ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ Α Υ600 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ Β ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ AJ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ VK ΒΟΛΑΝ Y ΥΝΕΜΠΛΟΚ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ ΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ SL ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ VK ΠΗΝΙΑ VK ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΞΙΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ VK DN ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ VKH ΚΟΡΝΑ Α ΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ VKE ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΚΑ ΕΝΑΣ DW ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ FY ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΝΕΤΑ VK ΕΞΙΑ ΜΑΝΕΤΑ VKF ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ XT660X RT ΑΛΒΙ Α ΠΛΑΪΝΟΥ ΣΤΑΝΤ VKE ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ VKH ΠΛΕΞΟΥ Α VK ΕΜΠΡΟΣ ΒΑΛΒΙ Α ΣΤΟΠ VK ΠΙΣΩ ΒΑΛΒΙ Α ΣΤΟΠ AE ΒΑΛΒΙ Α ΝΕΚΡΑΣ ΣΦΗΝΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ VKW ΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660R VKF581T0000 ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660R VK ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ XT660R VKF ΠΛΑΙΝΟ ΣΤΑΝΤ XT660R VKF ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XT660R

8 5VK ΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XT660R VK ΤΙΜΟΝΙ XT660R SYMV ΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ 5VKF580T0000 XT660R ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 5VKF XT660R ROCBF500 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ VKF ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙ ΙΟΥ S ΑΞΟΝΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΠΑΞΙΜΑ Ι ΑΞΟΝΑ VK ΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ D2F ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XT660X ΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 1D2F XT660X ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΓΚΡΙΠ ΤΙΜΟΝΙΟΥ YR GY ΦΛΑΣΕΡ VKE ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ VKE ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ D2F4731B000 ΚΑΛΥΜΑ ΣΕΛΑΣ D2F ΤΙΜΟΝΙ XT660X VK ΟΥΡΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VK ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Χ0000 ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ B98592A0000 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VKE ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ VK ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑ YR ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ VKF ΠΙΣΩ ΜΑΡΣΠΙΕ VKF ΜΑΡΣΠΙΕ Ο ΗΓΟΥ D ΒΑΛΒΙ Α ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ SL ΚΛΕΙ Ι ΙΑΚΟΠΤΗ VK ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ VKE ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ VK ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΥΣΕΩΣ VK ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΕΩΣ Η ΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙ ΩΝ VKE ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑ ΕΝΑΣ Α' VKE ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑ ΕΝΑΣ Β' D2F580T0100 ΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ XT660X FL ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΞΙΜΑ Ι ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ X0000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΞΙΜΑ ΙΟΥ VKE ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

9 5VKE ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ X0100 ORING ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑ ΙΟΥ YF ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ EL SYMV ΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟ VK ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΙΖΑΣ X0000 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΠΙΛΟΓΕΑ D2F ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ VK ΜΠΟΥΖΟΠΙΠΑ PS ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ VK ΚΟΝΤΕΡ XT660R Κωδικός 1.3 Ανταλλακτικά Crypton X Περιγραφή µή χωρίς Φ.Π. Α. Τιµή µε έκπ τωσελική τιµή η µε 11 Φ.Π. % Α. ROC4TSS11550 ΛΑ ΙΑ ΜΠΟΥΖΙ YPE ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ YPE ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ X400 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ Α' ΥΗ00 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ Β' YV00 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ ROCSFHR10 ΛΑ Ι ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ F ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ Β' FF ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ Γ' FF ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ ' FF341E0100 ΜΠΙΛΙΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ΑΝΩ F341E0100 ΜΠΙΛΙΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ΚΑΤΩ D9F ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ YPF530K0000 ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΠΙΣΩ TNF582U0100 ΕΜΠΡΟΣ ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ S4F L ΖΑΝΤΑ ΕΜΠΡΟΣ AYF ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ S4F L ΖΑΝΤΑ ΠΙΣΩ YPF ΑΞΟΝΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ TNF ΑΤΕΡΜΩΝΑΣ ΚΟΝΤΕΡ YPF ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ NMF ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙ ΙΟΥ YPF ΝΤΙΖΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ S5F ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ XCF ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ S5H ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ D6H ΚΟΝΤΕΡ YPE ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Α'

10 5YPE ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Β' YPE ΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ YPE ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ YPE SYMV ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ YPE ΦΤΕΡΩΤΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ Y200 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ S5E ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ YPH ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ TNH ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ YPH ΜΙΖΑ AY ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ YPE ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ YPE ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΟΜΠΛΕΡ S5H ΒΟΛΑΝ S5H ΠΗΝΕΙΑ YPH ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΟΥ YPE ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ YPE ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ D6H591A0100 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ D6H ΠΛΕΞΟΥ Α B9H ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ YPH ΛΑΜΠΑ ΠΙΣΩ D6H ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΗ ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ D6H ΛΑΜΠΑΚΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ Y ΛΑΜΠΑΚΙ ΚΟΝΤΕΡ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ D6H VWH ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΕΞΙΟΣ D6XH ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ YPF ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ HVF ΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΡΣΠΙΕ Ο ΗΓΟΥ YPF ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ S5E ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ YPF583T1000 ΤΡΟΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ S ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ LWH ΒΑΛΒΙ Α ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ YPH ΒΑΛΒΙ Α ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ YPH ΒΑΛΒΙ Α ΝΕΚΡΑΣ S5H ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΤΩΣΗΣ D6H ΦΛΑΣΕΡ D6H ΚΟΡΝΑ S5H ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ YPF ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΓΚΡΙΠ VKF ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ VKF ΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ S5H ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5F177G0000 ΒΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /77 ιστ

11 4NRF ΠΙΣΩ ΓΡΑΝΑΖΙ X568B ΑΛΥΣΙ Α ΧΡΥΣΗ YPE ΣΦΑΛΕΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ YPE SYMV ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ YPE ΜΑΝΙΒΕΛΑ YPE ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ YPE ΑΞΩΝΑΣ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CE ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ YPE ΠΙΣΤΟΝΙ YPE ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ YPE ΠΕΙΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ ΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΕΙΡΟΥ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ YPWE ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ X700 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ S5E ΚΕΦΑΛΗ YPE ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ YPE ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ YPE ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ YPE ΒΑΛΒΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ YPE ΒΑΛΒΙ Α ΕΞΑΓΩΓΗΣ YPE ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙ ΩΝ A ΚΑ ΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ MXE ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ VVE ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΗΣ YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΥΣΗΣ YPE ΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΙΜΟΥΧΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ YPH ΝΤΙΖΑ ΚΟΝΤΕΡ YPE ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ YP ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ YPE ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ S5H ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ YPH ΜΠΟΥΖΟΠΙΠΑ YPE ΜΠΙΕΛΑ YPE ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙ ΩΝ YPE ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑ ΕΝΑΣ Α' YPE ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑ ΕΝΑΣ Β' ORING ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ORING ΑΓΩΓΟΥ ΝΕΡΟΥ YPE ΤΑΠΑ ΛΑ ΙΟΥ ORING ΤΑΠΑΣ YPE ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ YPF ΓΛΥΣΤΡΑ ΨΑΛΙ ΙΟΥ D6F ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ S5F ΣΕΛΛΑ YPF L ΚΙΘΑΡΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /77 ιστ

12 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ ΛΑΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΝΤ Α' YPF ΣΤΑΝΤ ΚΕΝΤΡΙΚΟ YPF SYMV ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΑΝΤ YPF ΒΑΣΗ ΕΞΙΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ YPE ΑΞΟΝΑΚΙ ΚΕΦΑΛΗΣ YPE ΕΙΚΤΗΣ ΛΑ ΙΟΥ X200 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΚΚΕΝΤΡΩΦΟΡΟΥ PWF ΣΕΤ ΑΛΥΣΙ Α ΓΡΑΝΑΖΙΑ 24,74 22,01 27,08 4M1F ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΑΠΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 0,89 0,79 0,97 PF ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤ 57,60 51,26 63,05 PF ΚΑΛΑΜΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤ 22,16 19,72 24,25 PF ΨΑΛΙ Ι ΠΙΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 54,35 48,37 59,49 KF ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΞΙΟΣ 21, YF ΠΛΑΙΝΟ ΣΤΑΝΤ 4,83 4,29 5,28 KF ΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 21,45 19,09 23, ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ Α 9,19 8,17 10,06 PE ΕΜΒΟΛΟ 45,42 40,42 49, ΒΙ Α ΠΛΑΙΝΟΥ ΣΤΑΝΤ 2,09 1,86 2,28 2.Παροχή Υπηρεσιών Στις τιµές της παροχής υπηρεσιών προσφέρεται έκπτωση της τάξης του 10%. 2.1 Εργασίες TDM Περιγραφή SERVICE ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΑ ΧΛΜ. SERVICE A' SERVICE B' ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΛΑ ΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙ Α ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΩ ΖΑΝΤΑΣ Τιµή χωρίς Φ.Π.Α Τιµή µε έκπτωση 10% Τελική τιµή µε Φ.Π.Α

13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ 14SYMV ΙΣΙΩΜΑ ΠΙΣΩ ΖΑΝΤΑΣ ΙΣΙΩΜΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΠΙΣΩ ΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΠΛΕΚΤΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙ ΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗ & ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙ ΙΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΙΣΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΦΑΡΟΥ ΠΑΛΛΩΜΕΝΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΕΚ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΛΑΣ

14 ΠΗΝΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑ ΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 14SYMV ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΕΞΟΥ ΑΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΟΥ ΠΙΣΩ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΕΡ ΛΑ ΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΝ ΒΑΛΒΙ ΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ , Περιγραφή 2.2 Εργασίες XT660 Τιµή χωρίς Φ.Π.Α Τιµή µε έκπτωση 10% Τελική τιµή µε Φ.Π.Α. SERVICE ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΜΙΚΡΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ

15 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΛΑ ΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΠΙΣΩ ΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΠΛΕΚΤΗ ΩΡΕΑΝ ΩΡΕΑΝ ΩΡΕΑΝ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙ ΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗ - ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙ ΙΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΣΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΠΗΝΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑ ΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΕΞΟΥ ΑΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /77 ιστ 14SYMV

16 ΠΗΝΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΛΑΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΕΚ ΠΑΛΛΩΜΕΝΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΦΑΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ SYMV Περιγραφή SERVICE A' SERVICE B' ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΒΑΛΒΙ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ ΒΑΛΒΙ ΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ ΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 2.3 Εργασίες Crypton X Τιµή χωρίς Φ.Π.Α Τιµή µε έκπτωση 10% Τελική τιµή µε Φ.Π.Α

17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙ ΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗ & ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙ ΙΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΛΑ ΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΕΛΑΣ 14SYMV ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ ΚΟΝΤΕΡ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΠΕΚ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΕΞΟΥ ΑΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΛΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ , ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙ Α

18 ΙΣΙΩΜΑ ΠΙΣΩ ΖΑΝΤΑΣ ΙΣΙΩΜΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΣΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 14SYMV ΠΗΝΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑ ΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Οι παραπάνω τιµές ισχύουν µέχρι 31/12/2014 Με εκτίµηση, ΠΡΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠ/ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΣΕΡΒΙΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 306, ΝΙΚΑΙΑ TK:18452 Τηλ Fax: Α.Φ.Μ : ΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ , , , , , , ,14 33,21 27 After Market

19 Λίστα ανταλλακτικών After Market Σε περίπτωση μη επάρκειας γνήσιων ανταλλακτικών, θα χρησιμοποιηθούν After Market ανταλλακτικά που θα είναι εφάμιλλης ποιότητας με πιστοποίηση ISO και CE. 14SYMV Κωδικός Περιγραφή Τιµή χωρί ς Φ.Π. Α. Τιµή µε έκπτ ωση 11% Τελική τιµή µε Φ.Π. Α. ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 40,88 50,28 07BB1973 XT660X 45,93 07BB0258 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΧΤ660Χ 45,53 40,52 49,84 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 32,71 40,23 07BB0390 XT660R 36,75 07BB0258 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ XT660R 45,53 40,52 49,84 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ TDM ΑΝΕΥ YA ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΑΝΕΥ YA418 XT660X ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΕΥ CRYPTON ΣΕΤ ΑΛΥΣΙ Α ΓΡΑΝΑΖΙΑ 104,09 128, A520XSR XT660X 116,95 ΣΕΤ ΑΛΥΣΙ Α ΓΡΑΝΑΖΙΑ 104,09 128, A520XSR XT660R 116,95 ΣΕΤ ΑΛΥΣΙ Α ΓΡΑΝΑΖΙΑ 117,76 144, A525XSR TDM ,32 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 07YA23SA TDM900 27,35 33,64 30,73 07YA39SP ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ TDM900 31,71 28,22 34,71 ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ 68B407C9 XT660R/X 65,77 80,90 73,90 ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 185,96 228,73 78B40830 TDM ,94 ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ 68B407C9 TDM900 65,77 80,90 73, ΠΑΛΛΩΜΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΒΑΣΗ ΠΑΛΛΩΜΕΝΟΥ IPX320BH ΠΑΛΛΩΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΦΑΡΟΣ ΠΙΣΩ ΜΕ ΙΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΠΙΣΩ ΤΡ ΦΑΡΟΥ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ SCS1000 ΣΕΙΡΗΝΑ SCS1000PA ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΠΡΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

20 14SYMV ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠ/ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΣΕΡΒΙΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 306, ΝΙΚΑΙΑ TK:18452 Τηλ Fax: Α.Φ.Μ : ΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς 1 7 3 1 1 5 2

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΓΕ ΝΙΚ Η Α ΣΤΥ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΔΙΕ ΥΘ Υ ΝΣ Η ΑΤΤ ΙΚ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ Ε Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Α Α: ΒΛ4ΞΙ-75Φ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002551243 2015-01-31 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 833 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας).1.βαση ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.S (453772)ΤΜΧ 1 2. ΜΑΣΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ6ΙΚΗ (7804Ρ8)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Α.Δ.Α.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Σ.Α.Ν. ΤΜ ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Βοτανικός, 01-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς 1 7 3 1 1 5 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 290 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟ ΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟ, 2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟ ΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA 0-5250 29,00 0-5651 29,00 0-5259 25,00 0-5600 25,00 G200 GX120 GX160 GX160 Πιστόνι πλήρες Φ67mm Πιστόνι πλήρες Φ60mm Πιστόνι πλήρες Φ68mm Πιστόνι πλήρες Φ68,25mm oversize 0-5615 27,00 0-5640 30,00 0-4456

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51 Ανήκει στην Προκήρυξη 12/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 209 210 211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ (7840 L9) TMX1.ΓΙΑ CITROEN JUMPER.ΑΡ.ΠΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6612 72,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 377 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1. ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ ΕΞΙ (ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ), 1 2. ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΟΠ ΠΙΣΩ ΑΡ ΠΟΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ AGILITY 50 150 5ΚΑΛ 7220044 7220044 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 125 MAJESTY 125 150 7220086 7220086 Κωδικός: 04601121 Barcode: 04601121 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 250 MP3 7220045 7220045 Κωδικός: 04601144 Barcode:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 15122 Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000700387 A0000700487 A0000700752 A00007480 A0000755 A0000765 A00007265 A00007580 A00007746 A000078280 A00007297 A000072467 A0000780456

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 27/02/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/31-01-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ VW - T5 0703383M Τεμ. ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7159 50,00 0-7161 50,00 0-7125 60,00 0-6531 50,00 137,142 40, 142 365 PARTNER 351 Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7163 35,00 0-7127 50,00 0-7113 3,00 0-6536 3,00

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5475 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 136 71 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Αρμόδιος: Αρχ/κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Εργασίες Συστήματος Πέδησης Σελίδα 1 από 25 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 601/04-09-2014 14SYMV002280027 2014-09-09 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ECOΚΙΝΗΣΗ που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης (Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα αρ. 14), με

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 12-06-14 Αριθμ. Πρωτ.: 09 14SYMV00292 14-06-12 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την Ανάθεση εργασίας «Συντήρηση Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002186362 2014-07-23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA

Διαβάστε περισσότερα

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α Π Ο Φ Α Σ Η «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΗΜΟΣΙΑΣ Τ Α Ξ Η Σ & Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΤΟΥ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡΙΘΜ 239/2014 6.349,26 με Φ.Π.Α. Για την προμήθεια ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για τη ΔΙΑΧ.ΥΛΙΚΟΥ του Γ. Ν. Καρδίτσας. Στην Καρδίτσα 25/ 08/ 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Δ. ΔΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 =========================

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε..

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Κωδικός Ανταλλακτικού Περιγραφή Ανταλλακτικού Αξία Μονάδας Απόθεµα A0000531026 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 18 A0000531126 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 20 A0000700387 ΒΕΛΟΝΑ 40,16 1 A0000700487

Διαβάστε περισσότερα

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο»

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ «Αναρτητέα στο µητρώο» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ραιδεστός, 20 Απριλίου 2016

Νέα Ραιδεστός, 20 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011.

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. 81.30725 6065 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.F2000 ΜΑΝ F2000 237,50 538,50 126,74% 81.30725 6084 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.TGA ΦΟΡΤΗΓΑ TGA,TGS,TGX TOURLINER 275,00 769,00 179,64% LION COACH 81.32560 6092 ΨΥΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα Τηλ. 2661029134-6 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8032/10/112-γ

Διαβάστε περισσότερα

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μία μοτοσυκλέτα, το ΖΧ10R. Στην πίστα ή στο δρόμο, πιέστε την εξελιγμένη από το WSBK μοτοσυκλέτα με το Κ-ΤRC traction control

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIKOΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:8 0

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ-

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ- Α Α: ΒΛΛΗΩΚΑ-ΖΧ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 591/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 19o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1305,08 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1305,08 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθ. Πρωτ. :6640 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ.Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΤΗΣ BS5501 BS5501 ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 110ΤΕΜ BS9839 BS9839 Κωδικός: 17403015 Barcode: 17403015 Κωδικός: 52602007 Barcode: 52602007 ΒΑΣΗ ΛΕΒΙΕ ΕΙΣΑΓΩ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ BS3701 BS3701 ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθµ.Πρωτ.: 78389 / 2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GARDEL AE για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IEYΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρέθυµνο 23 Φεβρουαρίου 2017

IEYΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρέθυµνο 23 Φεβρουαρίου 2017 IEYΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρέθυµνο 23 Φεβρουαρίου 2017 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Υπ/µος Α ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Βασίλ. Ηρώων Πολυτεχνείου -26, 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ Τηλέφωνο.: 28310 88130

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΠ 56746/ ΠΥ 2852 / 10-11-2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: TONEΡ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 6PROC005294607 206-0-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 25 Οκτωβρίου 206 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 590/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 18o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2014 Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ Ι Λ Κ Ι Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY NTUA - MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY Th. Costopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ: 21/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα