ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'"

Transcript

1 ΠΟΛ.1023/ Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ , κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') Αζήλα, 20 Ηαλνπαξίνπ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Γ. ηαζάο - Δι. Φξαγθνχιε Α. Λνπγθάλε - Γ. Καξχδε Σειέθσλν : ΠΟΛ 1023/2014 ΘΔΜΑ: «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ , κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α')» Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') επέξρνληαη νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Κ.Φ.Α.. - λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1), πνπ ηζρχνπλ απφ Δπηπιένλ, κε ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.., πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε νξηζκέλσλ άξζξσλ θαη παξαγξάθσλ απηνχ, επίζεο κε εθαξκνγή απφ Δπηζεκαίλεηαη φηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Γ. (λ. 4174/2013), νη νπνίεο ηζρχνπλ απφ , θάζε πξφζσπν κε εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ πιήξσο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, απνηεινχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.., νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ Με ηελ παξνχζα παξέρνπκε νδεγίεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Α.., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 1. Καηάξγεζε ππνρξέσζεο παξνρήο αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ (πξφζζεησλ βηβιίσλ). Με ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 23 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Φ.Α.., νξίδεηαη φηη, ε παξάγξαθνο απηή παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ

2 Καηά ζπλέπεηα, νη εθκεηαιιεπηέο ρψξνπ δηακνλήο ή θηινμελίαο, εθπαηδεπηεξίνπ, θιηληθήο ή ζεξαπεπηεξίνπ, θέληξσλ αηζζεηηθήο, γπκλαζηεξίσλ, ρψξνπ ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη νη γηαηξνί θαη νδνληίαηξνη, απφ , δελ ππνρξενχληαη ζηελ παξνρή αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ (πξφζζεησλ βηβιίσλ). 2. Καηάξγεζε ζεψξεζεο θνξνινγηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Με ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Α.. νξίδεηαη φηη, ε παξάγξαθνο απηή παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Δπίζεο, κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Φ.Α.. νξίδεηαη φηη, ε παξάγξαθνο απηή παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Καηά ζπλέπεηα, απφ , νη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. δελ ζεσξνχλ νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ βηβιίν θαη ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ ή ηνπ πξντζρχζαληνο Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992), θαζψο θαη ηνπ λ. 1809/1988, πεξί θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ. εκεηψλεηαη φηη, ηπρφλ απνζέκαηα ζεσξεκέλσλ θαη κε ρξεζηκνπνηεζέλησλ θνξνινγηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέρξη ηεο εμαληιήζεσο απηψλ. 3. Καηάξγεζε έθδνζεο εγγξάθσλ κεηαθνξάο (θνξησηηθψλ) - Έθδνζε ηηκνινγίσλ θαη απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο κεηαθνξέο αγαζψλ. Με ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ην εδάθην απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ287 Α') νξίδεηαη, φηη, ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Φ.Α.. παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Καηά ζπλέπεηα, απφ , ν κεηαθνξέαο, ην κεηαθνξηθφ γξαθείν ή ν δηακεηαθνξέαο γηα ηηο κεηαθνξέο αγαζψλ πνπ δηελεξγεί, δελ απαηηείηαη λα εθδίδεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαλ ζην θαηαξγνχκελν άξζξν 8 ηνπ Κ.Φ.Α.., δειαδή θνξησηηθέο θαη θαηάζηαζε απνζηνιήο αγαζψλ, θαηά πεξίπησζε. Δπηπιένλ, απφ , δελ απαηηείηαη λα ηεξείηαη ην εκεξνιφγην κεηαθνξάο, πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ΠΟΛ.1273/ (ΦΔΚ 923 Β') θαη ΠΟΛ.1144/ (ΦΔΚ 517 Β') δεδνκέλνπ φηη, ε ππνρξέσζε απηή, ήηαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν έθδνζεο ησλ θνξησηηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97 έσο θαη 107 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ, πεξί ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ «αγσγηαζηήξην», πνπ ζπληάζζεηαη ππφ κνξθή επηζηνιήο θαη παξαδίδεηαη, γηα ζπκβάζεηο κεηαθνξάο πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ, απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε απηψλ, πεξηέρεη δε ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, δελ ζίγνληαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο θνξησηηθήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α... Οη αλσηέξσ ππφρξενη (κεηαθνξέαο, κεηαθνξηθφ γξαθείν, δηακεηαθνξέαο), απφ , εθδίδνπλ ηα θνξνινγηθά ηνπο ζηνηρεία, κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ Κ.Φ.Α.., δειαδή εθδίδνπλ ηηκνιφγηα, πξνο άιινπο ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, ην δεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θ.ιπ. θαη απνδείμεηο ιηαληθψλ

3 ζπλαιιαγψλ, πξνο ηδηψηεο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ή κε ην απαηηεηφ ηεο ακνηβήο ή ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, εθαξκνδνκέλσλ, αλαιφγσο, ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Α.., θαηά πεξίπησζε. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δελ απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή επηπιένλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα εθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ε έθδνζε απηψλ ζε πεξηζζφηεξα, ησλ δχν, αληίηππα. Γηα ηηο επαλαιακβαλφκελεο κεηαθνξέο κε εληνιείο άιινπο ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, κπνξεί λα αθνινπζείηαη αλαιφγσο ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.. γηα ηηο επαλαιακβαλφκελεο παξνρέο ππεξεζηψλ. εκεηψλεηαη φηη, ε δηπιφηππε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππφςε δηάηαμε κπνξεί λα αλαπιεξσζεί απφ θσηνηππία ηνπ εκεξνινγίνπ κεηαθνξάο πνπ ηπρφλ εμαθνινπζεί λα ηεξείηαη θαη κεηά ηελ , ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην ζπγθεληξσηηθφ ηηκνιφγην ησλ επαλαιακβαλφκελσλ παξνρψλ. Σπρφλ απνζέκαηα θνξησηηθψλ (ηεηξαπιφηππσλ), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέρξη εμαληιήζεσο απηψλ, κε πεξηερφκελν απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα ηηκνιφγηα π.ρ. δελ απαηηείηαη λα αλαγξάθεηαη ν ηφπνο πξννξηζκνχ, ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θ.ιπ. θαη εθφζνλ εμαθνινπζεί λα εθδίδεηαη θνξησηηθή θαη κεηά ηελ , ηα αληίηππα ησλ θνξησηηθψλ πνπ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη είλαη ην ηξίην αληίηππν «απνδεηθηηθφ δαπάλεο», πνπ παξαδίδεηαη ζ' απηφλ πνπ θαηαβάιιεη ηα θφκηζηξα θαη ην ηέηαξην αληίηππν «ζηέιερνο». 4. Καηάξγεζε έθδνζεο απνδείμεσλ δαπαλψλ - Έθδνζε ηίηινπ θηήζεο γηα ηε ιήςε ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα κε ππφρξεα έθδνζεο ηηκνινγίνπ. Με ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ην εδάθην απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη, ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Φ.Α.. παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α'), ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.. πξνζηέζεθε ε θξάζε «ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ». Καηά ζπλέπεηα, απφ , αληί ηεο έθδνζεο απφδεημεο δαπάλεο, ν ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ θαη ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 (Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θ.ιπ.) ηνπ Κ.Φ.Α.. απνδεηθλχνπλ ηηο ιήςεηο ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ππνρξέσζε γηα έθδνζε ηηκνινγίνπ θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηε ζχληαμε, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.., ηίηινπ θηήζεο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη, ηα ζηνηρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α... Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο έσο θαη ηελ , ηα πνζά ησλ νπνίσλ ζα θαηαβιεζνχλ απφ θαη εμήο, νη ηίηινη θηήζεο εθδίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή απηψλ.

4 εκεηψλεηαη φηη, σο «ηίηινο θηήζεο», φπσο είρε δηεπθξηληζηεί κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ.1004/ γηα ηελ αγνξά αγαζψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ελδεηθηηθά, θάζε έγγξαθε ζπκθσλία (ζπκθσλεηηθφ), ππεχζπλε δήισζε, αθφκα θαη ηηκνιφγην (ιήςεο ππεξεζηψλ), αξθεί λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα αλσηέξσ απαηηνχκελα δεδνκέλα. Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη ηίηινο θηήζεο θαηά ηα αλσηέξσ είλαη ε θαηαβνιή ακνηβψλ ζε πεξηζηαζηαθά απαζρνινχκελνπο, εηζεγεηέο ζεκηλαξίσλ θαη ζπγγξαθείο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο ππαιιήινπο ή ζπληαμηνχρνπο, εθφζνλ δελ είλαη ππφρξενη απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ γηα άιιε δξαζηεξηφηεηα θ.ιπ. Δηδηθά, φηαλ θαηαβάιινληαη κηζζνί, εκεξνκίζζηα, ή άιιεο παξνρέο ζε κηζζσηνχο δχλαηαη, αληί ηεο έθδνζεο ηίηινπ θηήζεο θαηά ηα αλσηέξσ, λα ζπληάζζεηαη θαηάζηαζε (κηζζνδνζίαο). Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιεπφηαλ, κέρξη , ε έθδνζε απφδεημε δαπάλεο π.ρ. έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνχ, επηζθεπέο εληφο εγγχεζεο θ.ιπ. κπνξεί, απφ , λα εθδίδεηαη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ έγγξαθν ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε θαηαβαιιφκελε δαπάλε. 5. Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απηνπαξάδνζε αγαζψλ ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ. Με ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ην εδάθην απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη, ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Φ.Α.. παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Δπηπιένλ, κε ηελ ππνπξγηθή ΑΠΟΦΑΖ Π. 7475/ (791 Β'), πνπ έρεη εθδνζεί θαη' εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), νξίδεηαη ε έθδνζε εηδηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηηο απηνπαξαδφζεηο αγαζψλ ή ηηο ηδηνρξεζηκνπνηήζεηο ππεξεζηψλ. πλεπψο, απφ , ε ππνρξέσζε έθδνζεο ηδηαίηεξνπ ζηνηρείνπ απφδεημεο απηνπαξάδνζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, δελ πξνβιέπεηαη πιένλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. αιιά απφ ηελ πξναλαθεξφκελε ππνπξγηθή απφθαζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηηο απηνπαξαδφζεηο αγαζψλ ή ηδηνρξεζηκνπνηήζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηδηψηεο κπνξεί λα αθνινπζείηαη ε πθηζηάκελε δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζηνηρείνπ απφ ηδηαίηεξν ηκήκα ηεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο ελψ, γεληθά, αληί ηεο έθδνζεο ηνπ εηδηθνχ ζηνηρείνπ, κπνξεί λα εθδίδεηαη ηηκνιφγην θαη γη' απηέο ηηο νησλεί παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ, αλαγξάθνληαο φηη εθδίδεηαη γηα απηνπαξάδνζε αγαζψλ ή ηδηνρξεζηκνπνηήζε ππεξεζηψλ. 6. Σξφπνο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ. Με ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ην εδάθην απηφ ηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') νξίδεηαη φηη, ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Α.. παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015.

5 πλεπψο, γηα ηελ έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ απφ έσο εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Α... Πεξαηηέξσ, κε ηηο απνθάζεηο ΠΟΛ.1288/ θαη ΠΟΛ.1001/ (ΦΔΚ 2 Β/ ), νξίζηεθε ν ηξφπνο έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη νη εμαηξέζεηο, γηα ηελ έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ Δ.Α.Φ.Γ... θαη θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, αληίζηνηρα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, κε ηηο πξναλαθεξφκελεο απνθάζεηο ζηελ νπζία θσδηθνπνηήζεθαλ νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο ΠΟΛ.1037/ , ΠΟΛ.1082/ θαη ΠΟΛ.1061/ πξνζαξκνζκέλεο ζηα λέα δεδνκέλα, κεηά ηελ πιήξε θαηάξγεζε α) ηεο ζεψξεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη β) ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ (πξφζζεησλ βηβιίσλ). Δηδηθφηεξα: Α. Οη θαησηέξσ θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ είηε ζε έληππε κνξθή (ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά), κε αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε, είηε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, αλεμάξηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θνξέα ηνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά). Δπί κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο, νη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ δελ ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ...:: Ο εθκεηαιιεπηήο ρψξνπ δηακνλήο ή θηινμελίαο, εθπαηδεπηεξίνπ, παηδηθνχ ζηαζκνχ, θιηληθήο ή ζεξαπεπηεξίνπ, θέληξσλ αηζζεηηθήο, γπκλαζηεξίσλ, ρψξνπ ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη νη γηαηξνί θαη νδνληίαηξνη. Ο εθκεηαιιεπηήο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, κπνξεί, αληί ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε, λα αλαγξάθεη, ζηηο ρεηξφγξαθεο απνδείμεηο, ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπ πειάηε. Β. Οη θαησηέξσ θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ είηε ρεηξφγξαθα, είηε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, αλεμάξηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θνξέα ηνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά). Δπί κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο, νη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ δελ ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ...: Ο εθκεηαιιεπηήο ζεακάησλ, ν πξάθηνξαο θξαηηθψλ ιαρείσλ, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΣΣΟ θαη ζπλαθψλ, ε επηρείξεζε κεηαθνξάο πξνζψπσλ γεληθά, κε εμαίξεζε ηνλ εθκεηαιιεπηή ΣΑΞΗ. Γ. Οη θαησηέξσ θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ είηε ρεηξφγξαθα, είηε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, αλεμάξηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θνξέα ηνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά). Δπί κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο, νη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ...: Ο θαηά παξαγγειία απηναπαζρνινχκελνο (κφλν θπζηθά πξφζσπα) ξάπηεο ή ξάπηξηα, ν απηναπαζρνινχκελνο (κφλν θπζηθά πξφζσπα) ξάπηεο ή ξάπηξηα πνπ επηδηνξζψλεη

6 ελδχκαηα θαη πθαζκάηηλα είδε, γεληθψο, θαζψο θαη ν εθκεηαιιεπηήο ηακαηηθψλ πεγψλ ηνπ Δ.Ο.Σ., Γ. Οη θαησηέξσ θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ είηε ρεηξφγξαθα, κε αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε, είηε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, αλεμάξηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θνξέα ηνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά). Δπί κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο, νη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ...: α) Ο ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ αζθεί ην επάγγεικα ηνπ θηεληάηξνπ, θπζηνζεξαπεπηή, βηνιφγνπ, ςπρνιφγνπ, καίαο, δηθεγφξνπ, ζπκβνιαηνγξάθνπ, άκηζζνπ ππνζεθνθχιαθα, δηθαζηηθνχ επηκειεηή, αξρηηέθηνλα, κεραληθνχ, ηνπνγξάθνπ, ρεκηθνχ, γεσπφλνπ, γεσιφγνπ, δαζνιφγνπ, σθεαλνγξάθνπ, ζρεδηαζηή, δεκνζηνγξάθνπ, ζπγγξαθέα, δηεξκελέα, μελαγνχ, κεηαθξαζηή, θαζεγεηή ή δαζθάινπ, θαιιηηέρλε γιχπηε ή δσγξάθνπ ή ζθηηζνγξάθνπ ή ραξάθηε, εζνπνηνχ, εθηειεζηή κνπζηθψλ έξγσλ ή κνπζνπξγνχ, θαιιηηερλψλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, ρνξεπηή, ρνξνγξάθνπ, ζθελνζέηε, ζθελνγξάθνπ, ελδπκαηνιφγνπ, δηαθνζκεηή, νηθνλνκνιφγνπ, αλαιπηή, πξνγξακκαηηζηή, εξεπλεηή ή ζπκβνχινπ επηρεηξήζεσλ, ινγηζηή ή θνξνηέρλε, αλαινγηζηή, θνηλσληνιφγνπ, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, εκπεηξνγλψκνλα, νκνηνπαζεηηθνχ, ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο, ςπρνζεξαπεπηή, ινγνζεξαπεπηή, ινγνπαζνιφγνπ θαη ινγνπεδηθνχ. Δμαηξνχληαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο, νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νη ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηα πξναλαθεξφκελα επαγγέικαηα πνπ πξέπεη λα εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ είηε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, είηε επί κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο, κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ... ελψ εθδίδνπλ ρεηξφγξαθεο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ κφλν ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ηεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο θαη ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ... Δπίζεο, κε ηνλ ίδην θαηά ηα πξναλαθεξφκελα ηξφπν ηεο πεξίπησζεο απηήο, εθδίδεη ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ν ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ αζθεί ην επάγγεικα ηνπ εξγνζεξαπεπηή, δεδνκέλνπ φηη, ην επάγγεικα απηφ πξνζηδηάδεη κε ην επάγγεικα ηνπ ςπρνζεξαπεπηή. εκεηψλεηαη φηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Α.., δελ εθδίδνληαη ηδηαίηεξα ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, γηα ηελ είζπξαμε ακνηβήο απφ ζπκβνιαηνγξάθν, εθφζνλ ε ακνηβή ηνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην γηα ην νπνίν εηζπξάηηεηαη. Καη' αλαινγία, νη δηθαζηηθνί επηκειεηέο, δελ εθδίδνπλ ηδηαίηεξα ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, γηα ηελ είζπξαμε ηεο ακνηβήο ηνπο, εθφζνλ ε απηή αλαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα επηδφζεσλ, θαηαζρέζεσλ θ.ιπ. γηα ηα νπνία εηζπξάηηεηαη. β) Ο εθκεηαιιεπηήο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ή ειαηνπξγείνπ ή αιεπξνκχινπ ή εξγνζηαζίνπ απνθινίσζεο ξπδηνχ. γ) Ο ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ (φπσο μπινπξγφο, ζηδεξνπξγφο, πδξαπιηθφο,

7 ειεθηξνιφγνο, θηίζηεο θαη γεληθά φζνη αζρνινχληαη κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο), θαζψο θαη ν θαηαζθεπαζηήο επηηαθίσλ κλεκείσλ (καξκαξνγιπθείσλ). δ) Ο ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ δηαηεξεί θηεκαηνκεζηηηθφ γξαθείν, γξαθείν ηειεηψλ, γξαθείν ζπλνηθεζίσλ, γξαθείν δηεθπεξαίσζεο εκπηζηεπηηθψλ εξγαζηψλ, γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο. ε) Ζ επηρείξεζε εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ γηα ηελ είζπξαμε ζπλδξνκψλ, ελνηθίαζεο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ, έθδνζεο θνηλνρξήζησλ ινγαξηαζκψλ πνιπθαηνηθηψλ, θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο θαηνηθηψλ, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηνηθηψλ, ε επηρείξεζε κεηαθνξάο αγαζψλ. Δ. Οη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Α.. (πσιήζεηο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, χδαηνο κε ηακαηηθνχ, παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θ.ιπ.), θαζψο θαη νη απνδείμεηο πνπ εθδίδνληαη εθηφο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφρξενπ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, εμαηξνχληαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο θαη θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ..., κε εμαίξεζε ηνπο πσιεηέο (αγξφηεο - κεηαπσιεηέο) ζε ιατθέο αγνξέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1258/ , αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, απφ ηνπο ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα είδε ηνπο, πιελ νπσξνιαραληθψλ, λσπψλ αιηεπκάησλ θαη ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απνθιεηζηηθά ιηαληθψο, ζηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο, ζηα παδάξηα θαη κέζσ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ (πιαλφδηνη πσιεηέο - θηλεηά θαηαζηήκαηα), εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. Σ. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο Δ.Α.Φ.Γ... ηνπ λ. 1809/1988 γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ ην Γεκφζην, νη Γήκνη θαη ηα ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα Σξαπεδηθά - Πηζησηηθά Ηδξχκαηα. Ε. Όζνη απφ ηνπο πην πάλσ ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, εθηφο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα κε ρξεζηκνπνηνχλ θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή ή θνξνινγηθφ κεραληζκφ Δ.Α.Φ.Γ... δηαηεξνχλ κφληκε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε (θαηάζηεκα), απφ ηελ νπνία πσινχλ ιηαληθψο αγαζά ή παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην θνηλφ (π.ρ. ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί, πνπ πσινχλ ειεθηξνινγηθά ή πδξαπιηθά είδε) ή απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εγθαηάζηαζε αζθνχλ παξάιιεια θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο (π.ρ. ξάπηεο ή ξάπηξηα πνπ πσιεί θαη έηνηκα ελδχκαηα ή εζψξνπρα θ.ιπ.), ππνρξενχληαη λα εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή, κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο ή θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ... Ζ. Οη εμαηξέζεηο απφ θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ φπσο π.ρ. ε Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1164/ (ΦΔΚ 544 Β') γηα ηα ηνπξηζηηθά - ηαμηδησηηθά γξαθεία.

8 Οκνίσο, ηα ΔΛ.ΣΑ. δελ ππνρξενχληαη ζε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ..., γηα ηα ζηνηρεία πνπ εθδίδνπλ (άξζξν 21 ηνπ λ. 3312/2005), νχηε ζε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, γηα ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηελεξγνχλ (Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1006/ ). Θ. Απφ , φια ηα ινηπά θνξνινγηθά ζηνηρεία, πιελ απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πνπ εθδίδνληαη κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν δελ ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά κε θνξνινγηθφ κεραληζκφ Δ.Α.Φ.Γ..., φπσο π.ρ. νη απνδείμεηο πψιεζεο εηζηηεξίσλ, νη απνδείμεηο κεηαθνξάο ησλ εθκεηαιιεπηψλ πινίσλ ηνπ π.δ. 120/1997, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Κξάηεζεο ζέζεσλ θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ επηβαηψλ θαη απνδείμεσλ κεηαθνξάο θ.ιπ.. 7. Υξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίσλ (γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ). Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') αληηθαηαζηάζεθε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.. θαη ζπλεπψο, απφ , ην ηηκνιφγην εμαθνινπζεί λα κπνξεί λα εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ παξάδνζε ή απνζηνιή ησλ αγαζψλ ζηνλ αγνξαζηή θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Ωο γλσζηφλ, απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. (πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 6) ην ηηκνιφγην (γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ) εθδίδεηαη, θαη' αξρήλ, κε ηελ παξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ. Πεξαηηέξσ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, κέρξη ηελ , θαη' εμαίξεζε, ε κεηαγελέζηεξε ηηκνιφγεζε ησλ αγαζψλ (ζε έλα κήλα απφ ηελ παξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ηνπο) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ εθδφζεθε δειηίν απνζηνιήο. Γεδνκέλνπ φηη, απφ , δελ πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε έθδνζεο δειηίνπ απνζηνιήο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζνχλ ππέξκεηξα νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ηεο κεηαγελέζηεξεο, απφ ηελ παξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ, ηηκνιφγεζεο παξέκεηλε ε δπλαηφηεηα ηεο εθ ησλ πζηέξσλ ηηκνιφγεζεο απφ ηελ παξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο παξάδνζεο ή ηεο απνζηνιήο απνζεκάησλ θαη κφλν απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο παξαθνινχζεζεο απηψλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη θαησηέξσ ζηελ παξάγξαθν 8 ηεο παξνχζαο. 8. Σξφπνο παξαθνινχζεζεο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ Γεληθά. Με ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ην εδάθην απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη, ην άξζξν 5 (δειηίν απνζηνιήο) ηνπ Κ.Φ.Α.., παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ε παξάγξαθνο απηή ηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') θαη ηζρχεη απφ , ν ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ εθαξκφδεη

9 θαηάιιειεο δηθιείδεο, πνπ εμεηδηθεχνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ θαη κε ηηκνινγεκέλσλ αθφκε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο απνζεκάησλ, θαζψο θαη ησλ απνζεκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη θαη εθθξεκεί ηηκνιφγεζε. Καη' εμνπζηνδφηεζε ηεο πξναλαθεξφκελεο δηάηαμεο, εθδφζεθε ε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ.1286/ , κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ νη θαηάιιειεο δηθιείδεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ θαη κε ηηκνινγεκέλσλ αθφκε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο απνζεκάησλ, θαζψο θαη ησλ απνζεκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη θαη εθθξεκεί ηηκνιφγεζε. Με ηελ απφθαζε απηή, θαζηεξψλεηαη δηθαηνινγεηηθφ έγγξαθν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνζηνιήο, παξάδνζεο, δηαθίλεζεο, παξαιαβήο ησλ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, ηα νπνία δηαθηλνχληαη κε ζθνπφ, απνθιεηζηηθά, ηελ πψιεζε ηνπο, απεπζείαο ή κέζσ ηξίηνπ. Σν έγγξαθν απηφ κπνξεί λα θέξεη ηίηιν νπνηαδήπνηε έλδεημε επηζπκνχλ νη ππφρξενη φπσο «Γειηίν Απνζηνιήο», «πλνδεπηηθφ Έγγξαθν», «πλνδεπηηθφ Γηαθίλεζεο Απνζεκάησλ», «Γειηίν Απνζηνιήο Απνζεκάησλ», «Έγγξαθν Απνζηνιήο Απνζεκάησλ» θ.ιπ.. Απνζέκαηα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππφςε δηαηάμεσλ, είλαη ηα εκπνξεχζηκα αγαζά (εκπνξεχκαηα, έηνηκα πξντφληα, πξψηεο χιεο θ.ιπ.) Τπφρξενη. Τπφρξενη ζε έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, είλαη: α) Οη ππφρξενη απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ. β) Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Φ.Α.. (Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θ.ιπ.). γ) Αγξφηεο πνπ εληάζζνληαη, απφ ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.. εκεηψλεηαη φηη, νη αγξφηεο πνπ απφ , παξακέλνπλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., δελ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε (δηαθίλεζε, παξάδνζε, απνζηνιή) ησλ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ ηνπο Πεξηπηψζεηο έθδνζεο. Σν έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, εθδίδεηαη απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) ε θάζε πεξίπησζε παξάδνζεο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, αλεμάξηεηα εάλ γίλεη θπζηθή δηαθίλεζε ή φρη απηψλ θαη εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί άκεζα θαηά ηελ παξάδνζε ηηκνιφγην ή απφδεημε ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, θαηά πεξίπησζε. β) ε θάζε πεξίπησζε παξαιαβήο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ:

10 - απφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ππνρξέσζε έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ (π.ρ. αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α., ηδηψηεο θ.ιπ.) θαη εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί άκεζα κε ηελ παξαιαβή ηνπο ηίηινο θηήζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.. ή ηηκνιφγην αγνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. - απφ πξφζσπν πνπ παξφηη έρεη ππνρξέσζε, αξλείηαη ηελ έθδνζε απηνχ ή φηαλ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο δελ παξαδίδεηαη είηε ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή απηψλ είηε αληίηππν ηνπ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην ελ ιφγσ έγγξαθν εθδίδεηαη θαη θαηά ηελ παξαιαβή επηζηξεθφκελσλ απνζεκάησλ είηε απφ ππφρξεν απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ είηε απφ ηδηψηε, εθφζνλ δελ εθδίδεηαη άκεζα κε ηελ επηζηξνθή πηζησηηθφ ηηκνιφγην ή απφδεημε επηζηξνθήο, θαηά πεξίπησζε Δηδηθέο πεξηπηψζεηο. α) Σν αλσηέξσ έγγξαθν παξαθνινχζεζεο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, εθδίδεηαη αθφκα θαη ζε θάζε πεξίπησζε απνζηνιήο, παξάδνζεο ή δηαθίλεζεο απνζεκάησλ, απφ ηνλ πξνκεζεπηή - πσιεηή απηψλ, απ' επζείαο ζε ηξίηνλ, κε εληνιή ηνπ αγνξαζηή απηψλ (ηξηγσληθέο, ηεηξαγσληθέο θ.ιπ. ζπλαιιαγέο). Σν έγγξαθν ηεο πεξίπησζεο απηήο, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή - θπζηθφ απνζηνιέα ζπλνδεχεη ηα απνζέκαηα κέρξη ηνλ θπζηθφ παξαιήπηε απηψλ θαη παξαδίδεηαη (ην έγγξαθν) ζηνλ εληνιέα - αγνξαζηή. Ζ ππνρξέσζε έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ απηνχ θαη απφ ηνλ εληνιέα - αγνξαζηή ή/θαη ην θπζηθφ παξαιήπηε ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί απφ αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ ηνπ θπζηθνχ απνζηνιέα. β) Σν αλσηέξσ έγγξαθν παξαθνινχζεζεο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, εθδίδεηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο αγαζψλ, πνπ ε πνζφηεηά ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξαιήπηε. ην πεξηερφκελν ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ εθδηδφκελνπ ζπλνδεπηηθνχ έγγξαθνπ, ζηε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, αλαγξάθεηαη ε ιέμε «Γηάθνξνη». Καηά ηελ παξάδνζε ησλ απνζεκάησλ, εθδίδνληαη γηα θάζε επηκέξνπο παξάδνζε είηε άκεζα ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ), είηε έγγξαθα κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ. Καηά ηελ επηζηξνθή ησλ κε παξαδνζέλησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα εθδίδεηαη είηε λέν έγγξαθν, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ επηζηξεθνκέλσλ απνζεκάησλ είηε λα αλαγξάθεηαη ην ππφινηπν ηεο επηζηξεθφκελεο πνζφηεηαο ζην αξρηθφ έγγξαθν. γ) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ δηαπηζηψλνληαη πιενλάζκαηα ή ειιείκκαηα είηε εθδίδεηαη, απφ ηνλ παξαιήπηε απηψλ, έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, αλαγξάθνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ πιενλάζκαηνο ή ηνπ ειιείκκαηνο, είηε ζην αξρηθφ έγγξαθν ηνπ πξνκεζεπηή αλαγξάθνληαη ην πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα, θαηά πεξίπησζε Πεξηερφκελν.

11 ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ παξαγξάθσλ 9, 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.., πιελ ηεο ηηκήο κνλάδαο, ηεο αμίαο θαη ηνπ Φ.Π.Α. ησλ απνζεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ηα δεδνκέλα ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 6, δελ αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ απηήο (απαιιαγή απφ Φ.Π.Α. θ.ιπ.). εκεηψλεηαη φηη, ζε ζρέζε κε ην δειηίν απνζηνιήο ζην έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ δελ αλαγξάθεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ψξα παξάδνζεο ή απνζηνιήο, ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ή ηνπ πισηνχ κέζνπ, ν ηφπνο απνζηνιήο θαη ν ηφπνο πξννξηζκνχ θ.ιπ Υξφλνο έθδνζεο. Σν αλσηέξσ έγγξαθν ζπληάζζεηαη, θαηά ην ρξφλν ηεο απνζηνιήο ή ηεο παξαιαβήο ή ηεο δηαθίλεζεο ησλ απνζεκάησλ, φηαλ πθίζηαηαη δηαθίλεζε απηψλ, ζπλνδεχεη ηα απνζέκαηα κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο θαη δηαθπιάζζεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ αγνξαζηή, πιελ ησλ ηδησηψλ, ησλ απνζεκάησλ Έθδνζε ζε άπιε (ειεθηξνληθή) κνξθή. Σν αλσηέξσ έγγξαθν, κπνξεί λα εθδίδεηαη ζε άπιε (ειεθηξνληθή) κνξθή, εθφζνλ κε θαηάιιειεο δηθιείδεο δηαζθαιίδεηαη φηη, ν ρξφλνο ζχληαμεο απηνχ είλαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαθίλεζεο ησλ απνζεκάησλ. Γηα ηελ έθδνζε ζε άπιε (ειεθηξνληθή κνξθή) ηνπ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ.1004/ πεξί ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε έθδνζε ζε άπιε (ειεθηξνληθή κνξθή) ηνπ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη κέζσ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ην έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ σο ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν δηαθίλεζεο κπνξεί λα βξίζθεηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο, ζε νπνηνδήπνηε κέζν απνζήθεπζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD, USB stick, mobile phone θ.ιπ.), κε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν, ελψ ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν κπνξεί λα παξαδίδεηαη, νκνίσο, ζε νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή κνξθή Πεξηπηψζεηο πνπ δελ εθδίδεηαη έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο Γ.Γ.Γ.Δ. ΠΟΛ.1286/ , πξνθχπηεη φηη δελ εθδίδεηαη ην ππφςηλ έγγξαθν, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, πιελ ηεο απνζηνιήο, παξάδνζεο, παξαιαβήο, δηαθίλεζεο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ εθδίδεηαη, ππνρξεσηηθά, ην ππφςηλ έγγξαθν: -Γηαθίλεζε απνζεκάησλ γηα δνθηκή ή δεηγκαηηζκφ. -Γηαθίλεζε αγαζψλ κεηαμχ εγθαηαζηάζεσλ (έδξα, ππνθαηάζηεκα, απνζήθε). -Γηαθίλεζε δεηγκάησλ γηα δσξεάλ δηάζεζε.

12 -Απνζηνιή απνζεκάησλ ζε ηξίην κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία, ζπλαξκνιφγεζε, επηζθεπή θ.ιπ.. -Γηαθίλεζε - απνζηνιή απνζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ θχιαμε, απνζήθεπζε. -Γηαθίλεζε απνζεκάησλ γηα ζπκκεηνρή θαη κφλν (φρη πψιεζε) ζε έθζεζε. -Γηαθίλεζε αγαζψλ κε ζθνπφ ηελ απφξξηςε, θαηαζηξνθή απηψλ. -Γηαθίλεζε παγίσλ, γεληθψο. -Γηαθίλεζε ρξεζηδαλεηδφκελσλ ή εθκηζζνχκελσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ. -Απηνπαξαδφζεηο αγαζψλ. -Γηαθίλεζε, απνζηνιή αγαζψλ απφ επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο ςπγείσλ θαη απνζεθψλ Δμαηξέζεηο - Λνηπέο δηεπθξηλίζεηο. 1. Οη πεξηπηψζεηο εμαηξέζεσλ - απαιιαγψλ απφ ηελ έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη κεηά ηελ , θαη ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο εγγξάθνπ, επί απνζηνιήο, παξάδνζεο, παξαιαβήο, δηαθίλεζεο απνζεκάησλ, ησλ νπνίσλ εθθξεκεί ε ηηκνιφγεζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο εμαηξέζεσλ: - Οη παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.., ηα νπνία δηαηίζεληαη κέζσ δηθηχνπ ζπλερνχο ξνήο, δειαδή γηα ηηο παξαδφζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, χδαηνο κε ηακαηηθνχ, αεξηφθσηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη, ε παξάδνζε απηψλ πξνθχπηεη απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη, κέζσ ησλ δηθηχσλ απηψλ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (κήλα, ηξίκελν θ.ιπ.). - Οη δηαθηλήζεηο, απφ ιηαλνπσιεηέο, βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ εηδψλ, πνπ δηαζέηνπλ ηα εκπνξεχκαηα ηνπο απνθιεηζηηθά ηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο, ηα παδάξηα θαη ην πιαλφδην εκπφξην (πιαλφδηνη πσιεηέο - θηλεηά θαηαζηήκαηα), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ππφςε ζπλαιιαγψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα θέξνπλ καδί ηνπο ηα θνξνινγηθά βηβιία θαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αγνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηηο δηαθηλήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πξνο θαη απφ ηηο ιατθέο αγνξέο απαηηείηαη ε έθδνζε ηνπ ππφςε εγγξάθνπ. 2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαιακβάλνληαη απφ παξαγσγνχο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, είηε ηνπ εηδηθνχ είηε ηνπ θαλνληθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α., αγαζά, είλαη δπλαηφλ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ην έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ λα εθδίδεηαη απφ ηνλ παξαιήπηε απηψλ (έκπνξν, ζπλεηαηξηζκφ θ.ιπ.), αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ παξαδίδεηαη ζηνλ παξαγσγφ. εκεηψλεηαη φηη, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, αλαιφγσο, ηα φζα έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ εγθχθιην.682/52/πολ.54/ , αλαθνξηθά κε ηελ δηαθίλεζε αγνξαδνκέλνπ γάιαθηνο απφ ηπξνθνκηθέο - ηπξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα αλ νη αληηζπκβαιιφκελνη αγξφηεο εληάζζνληαη ζην θαλνληθφ ή εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.. 3. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηπρφλ πθηζηάκελα

13 απνζέκαηα εληχπσλ Γειηίνπ Απνζηνιήο, κέρξη εμαληιήζεσο απηψλ ελψ κπνξεί, πξναηξεηηθά, λα εθδίδνληαη ηα ππφςε έγγξαθα θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο κε ζθνπφ δηαθνξεηηθφ ηεο πψιεζεο. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηπρφλ πθηζηάκελα απνζέκαηα εληχπσλ ζπλελσκέλσλ Γειηίσλ Απνζηνιήο - Σηκνινγίσλ, κέρξη εμαληιήζεσο απηψλ, γηα ηελ απνζηνιή, παξάδνζε, δηαθίλεζε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ. 9. Λνηπά ζέκαηα. 1. Οη ππφρξενη απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992) δελ ππνρξενχληαλ ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο ή ήηαλ ππφρξενη ζε ηήξεζε απηνχ κφλν σο πξνο ηελ εηζαγσγή θαη φζνη ππνρξεψζεθαλ γηα πξψηε θνξά λα ηεξήζνπλ ην ινγαξηαζκφ 94 ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ άξρηδε απφ , εθφζνλ, απφ ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη απφ θαη κεηά, ππνρξεσζνχλ ζε ηήξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 94 θαζψο θαη φζνη ππνρξεσζνχλ γηα πξψηε θνξά ζε ηήξεζε απηνχ, είλαη δπλαηφλ γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή απηή πεξίνδν θαη κφλν λα ελεκεξψζνπλ κέρξη ηελ πξνζεζκία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο απηήο, ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ 94 αλαιπηηθά ή ζπγθεληξσηηθά θαηά ηελ εηζαγσγή, θαηά πνζφηεηα θαη αμία θαη θαηά ηελ εμαγσγή, θαηά πνζφηεηα, κε βάζε ηελ απνγξαθή. Όπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ ππφρξενπο επεμεξγάδεηαη αγαζά δχλαληαη λα ελεκεξψλεη κέρξη ηελ πξνζεζκία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, αλαιπηηθά ή ζπγθεληξσηηθά, κφλν ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ 94, ησλ πξψησλ πιψλ, θαηά ηελ εηζαγσγή, θαηά πνζφηεηα (αγνξέο θαη δηαθηλήζεηο) θαη αμία (αγνξέο) θαη θαηά ηελ εμαγσγή, θαηά πνζφηεηα, κε βάζε ηελ απνγξαθή. εκεηψλεηαη φηη νη ηερληθέο εηαηξείεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηεξνχλ ην ινγαξηαζκφ 94 κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν καο Γ15Α ΔΞ ). 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Φ.Α.., νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ , απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο ην θπζηθφ πξφζσπν, ππφρξεν εθαξκνγήο ηνπ Κ.Φ.Α.., ην νπνίν θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέρξη πέληε (5.000) ρηιηάδεο επξψ. Με ηηο ίδηεο δηαηάμεηο νξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο ησλ ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη φζνη αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη δηαηάμεηο απηέο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.), ζηηο νπνίεο δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ειεπζέξηα επαγγέικαηα. πλεπψο ηα θπζηθά πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ην εηζφδεκα ραξαθηεξηδφηαλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994, σο εηζφδεκα απφ ειεπζέξην επάγγεικα (φπσο γηαηξνί, δηθεγφξνη, ινγηζηέο, κεραληθνί θ.ιπ.), αλεμάξηεηα αλ νη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ θαηαξγεζεί γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, εμαθνινπζνχλ, απφ , λα κελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ, έζησ θαη αλ, ηα αθαζάξηζηα έζνδά

14 ηνπο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν είλαη θάησ ησλ επξψ. Γειαδή, δελ κπνξεί λα είλαη απαιιαζζφκελνο απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ ιηαληθήο γηαηξφο κε αθαζάξηζηα έζνδα κηθξφηεξα ησλ επξψ. 3. ηε Β' θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ (απινγξαθηθά βηβιία) ε ππνρξεσηηθή απνγξαθή θαηά ηελ θαηαιακβάλεη κφλν ηνπο ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ θαηά ηε ρξήζε απηή πξαγκαηνπνίεζαλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηε πψιεζε αγαζψλ πάλσ απφ επξψ. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο (φπσο ε Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1134/ ), κε ηηο νπνίεο απαιιάζζνληαη νξηζκέλνη ππφρξενη απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ηεο Β' θαηεγνξίαο απφ ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνγξαθψλ θαη θαηάξηηζεο απνγξαθήο, ηζρχνπλ θαη γηα ηελ απνγξαθή ηεο ρξήζεο απηήο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηελεξγείηαη απνγξαθή (αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη θαη επξψ ή απαιιαζζφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο), σο απνγξαθή ιήμεο ηεο ρξήζεο 2013 ιακβάλεηαη ην πνζνζηφ 10% επί ησλ αγνξψλ ηεο ρξήζεο απηήο, κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2238/ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Φ.Α.., ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ είλαη ππφρξεα απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ηα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία, επθαηξηαθά θαη σο παξεπφκελε απαζρφιεζε, πσινχλ πξντφληα ή παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο εθδίδνληαη ζηνηρεία απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν, ζπλεθηηκψληαη ηα νξηδφκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.). 5. Σα πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ην εηζφδεκα ραξαθηεξηδφηαλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994, σο εηζφδεκα απφ ειεπζέξην επάγγεικα, εμαθνινπζνχλ θαη απφ , λα εθδίδνπλ ηηκνιφγηα γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε θάζε επαγγεικαηηθή ηνπο είζπξαμε (άξζξν 7 παξάγξαθνο 4 πεξίπησζε β' ηνπ Κ.Φ.Α.., εγθχθιηνο ΠΟΛ.1036/ ). Αθξηβέο αληίγξαθν Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Θενράξεο Θενράξεο

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.:2414000982\\Φ.:2410616003 info@4obs.gr Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ.

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 ε ) ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.Σ. ζε ππεξεζίεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ.... 2 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ απηνπαξάδνζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο Γ.Α., γηα ηε δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ απφ εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ηε θσηηζηηθή θαη ερεηηθή θάιπςε κνπζηθψλ θαη ζεαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005).

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005). ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (ΤΠ.Δ.Δ.) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αζήλα, 30 Ιαλνπαξίνπ 2007 Αξηζ. Πξση.: 1506 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Αιθίθξνλνο 92 & Πεηξαηώο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. γηα θαηά ηξφπν δηάθνξν ζεψξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ....

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014.

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ:7ΦΒΚΖ - ΥΝΩ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα εθεκεξηδνπψιε Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Καηαβνιή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζπληαμηνχρν ζθελνζέηε, γηα πξνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Υποκαταστήματα Οικονομικά Τμήματα. ΘΕΜΑ: «Αύξηση ΦΠΑ σε κλινικές».

Περιφερειακά Υποκαταστήματα Οικονομικά Τμήματα. ΘΕΜΑ: «Αύξηση ΦΠΑ σε κλινικές». ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 01.02.11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32/ 36 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α..ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Β 3.

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα, 27/01/2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 178 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Δ Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΠΟΛ. 1127 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 31.05.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 579 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα