ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'"

Transcript

1 ΠΟΛ.1023/ Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ , κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') Αζήλα, 20 Ηαλνπαξίνπ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Γ. ηαζάο - Δι. Φξαγθνχιε Α. Λνπγθάλε - Γ. Καξχδε Σειέθσλν : ΠΟΛ 1023/2014 ΘΔΜΑ: «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ , κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α')» Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') επέξρνληαη νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Κ.Φ.Α.. - λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1), πνπ ηζρχνπλ απφ Δπηπιένλ, κε ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.., πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε νξηζκέλσλ άξζξσλ θαη παξαγξάθσλ απηνχ, επίζεο κε εθαξκνγή απφ Δπηζεκαίλεηαη φηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Φ.Γ. (λ. 4174/2013), νη νπνίεο ηζρχνπλ απφ , θάζε πξφζσπν κε εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ πιήξσο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, απνηεινχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.., νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ Με ηελ παξνχζα παξέρνπκε νδεγίεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Α.., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 1. Καηάξγεζε ππνρξέσζεο παξνρήο αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ (πξφζζεησλ βηβιίσλ). Με ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 23 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Φ.Α.., νξίδεηαη φηη, ε παξάγξαθνο απηή παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ

2 Καηά ζπλέπεηα, νη εθκεηαιιεπηέο ρψξνπ δηακνλήο ή θηινμελίαο, εθπαηδεπηεξίνπ, θιηληθήο ή ζεξαπεπηεξίνπ, θέληξσλ αηζζεηηθήο, γπκλαζηεξίσλ, ρψξνπ ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη νη γηαηξνί θαη νδνληίαηξνη, απφ , δελ ππνρξενχληαη ζηελ παξνρή αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ (πξφζζεησλ βηβιίσλ). 2. Καηάξγεζε ζεψξεζεο θνξνινγηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Με ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Α.. νξίδεηαη φηη, ε παξάγξαθνο απηή παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Δπίζεο, κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Φ.Α.. νξίδεηαη φηη, ε παξάγξαθνο απηή παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Καηά ζπλέπεηα, απφ , νη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. δελ ζεσξνχλ νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ βηβιίν θαη ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ ή ηνπ πξντζρχζαληνο Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992), θαζψο θαη ηνπ λ. 1809/1988, πεξί θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ. εκεηψλεηαη φηη, ηπρφλ απνζέκαηα ζεσξεκέλσλ θαη κε ρξεζηκνπνηεζέλησλ θνξνινγηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέρξη ηεο εμαληιήζεσο απηψλ. 3. Καηάξγεζε έθδνζεο εγγξάθσλ κεηαθνξάο (θνξησηηθψλ) - Έθδνζε ηηκνινγίσλ θαη απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο κεηαθνξέο αγαζψλ. Με ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ην εδάθην απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ287 Α') νξίδεηαη, φηη, ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Φ.Α.. παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Καηά ζπλέπεηα, απφ , ν κεηαθνξέαο, ην κεηαθνξηθφ γξαθείν ή ν δηακεηαθνξέαο γηα ηηο κεηαθνξέο αγαζψλ πνπ δηελεξγεί, δελ απαηηείηαη λα εθδίδεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαλ ζην θαηαξγνχκελν άξζξν 8 ηνπ Κ.Φ.Α.., δειαδή θνξησηηθέο θαη θαηάζηαζε απνζηνιήο αγαζψλ, θαηά πεξίπησζε. Δπηπιένλ, απφ , δελ απαηηείηαη λα ηεξείηαη ην εκεξνιφγην κεηαθνξάο, πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ΠΟΛ.1273/ (ΦΔΚ 923 Β') θαη ΠΟΛ.1144/ (ΦΔΚ 517 Β') δεδνκέλνπ φηη, ε ππνρξέσζε απηή, ήηαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν έθδνζεο ησλ θνξησηηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97 έσο θαη 107 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ, πεξί ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ «αγσγηαζηήξην», πνπ ζπληάζζεηαη ππφ κνξθή επηζηνιήο θαη παξαδίδεηαη, γηα ζπκβάζεηο κεηαθνξάο πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ, απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε απηψλ, πεξηέρεη δε ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, δελ ζίγνληαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο θνξησηηθήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α... Οη αλσηέξσ ππφρξενη (κεηαθνξέαο, κεηαθνξηθφ γξαθείν, δηακεηαθνξέαο), απφ , εθδίδνπλ ηα θνξνινγηθά ηνπο ζηνηρεία, κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ Κ.Φ.Α.., δειαδή εθδίδνπλ ηηκνιφγηα, πξνο άιινπο ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, ην δεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θ.ιπ. θαη απνδείμεηο ιηαληθψλ

3 ζπλαιιαγψλ, πξνο ηδηψηεο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ή κε ην απαηηεηφ ηεο ακνηβήο ή ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, εθαξκνδνκέλσλ, αλαιφγσο, ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Α.., θαηά πεξίπησζε. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δελ απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή επηπιένλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα εθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ε έθδνζε απηψλ ζε πεξηζζφηεξα, ησλ δχν, αληίηππα. Γηα ηηο επαλαιακβαλφκελεο κεηαθνξέο κε εληνιείο άιινπο ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, κπνξεί λα αθνινπζείηαη αλαιφγσο ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.. γηα ηηο επαλαιακβαλφκελεο παξνρέο ππεξεζηψλ. εκεηψλεηαη φηη, ε δηπιφηππε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππφςε δηάηαμε κπνξεί λα αλαπιεξσζεί απφ θσηνηππία ηνπ εκεξνινγίνπ κεηαθνξάο πνπ ηπρφλ εμαθνινπζεί λα ηεξείηαη θαη κεηά ηελ , ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην ζπγθεληξσηηθφ ηηκνιφγην ησλ επαλαιακβαλφκελσλ παξνρψλ. Σπρφλ απνζέκαηα θνξησηηθψλ (ηεηξαπιφηππσλ), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέρξη εμαληιήζεσο απηψλ, κε πεξηερφκελν απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα ηηκνιφγηα π.ρ. δελ απαηηείηαη λα αλαγξάθεηαη ν ηφπνο πξννξηζκνχ, ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θ.ιπ. θαη εθφζνλ εμαθνινπζεί λα εθδίδεηαη θνξησηηθή θαη κεηά ηελ , ηα αληίηππα ησλ θνξησηηθψλ πνπ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη είλαη ην ηξίην αληίηππν «απνδεηθηηθφ δαπάλεο», πνπ παξαδίδεηαη ζ' απηφλ πνπ θαηαβάιιεη ηα θφκηζηξα θαη ην ηέηαξην αληίηππν «ζηέιερνο». 4. Καηάξγεζε έθδνζεο απνδείμεσλ δαπαλψλ - Έθδνζε ηίηινπ θηήζεο γηα ηε ιήςε ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα κε ππφρξεα έθδνζεο ηηκνινγίνπ. Με ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ην εδάθην απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη, ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Φ.Α.. παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α'), ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.. πξνζηέζεθε ε θξάζε «ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ». Καηά ζπλέπεηα, απφ , αληί ηεο έθδνζεο απφδεημεο δαπάλεο, ν ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ θαη ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 (Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θ.ιπ.) ηνπ Κ.Φ.Α.. απνδεηθλχνπλ ηηο ιήςεηο ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ππνρξέσζε γηα έθδνζε ηηκνινγίνπ θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηε ζχληαμε, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.., ηίηινπ θηήζεο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη, ηα ζηνηρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α... Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο έσο θαη ηελ , ηα πνζά ησλ νπνίσλ ζα θαηαβιεζνχλ απφ θαη εμήο, νη ηίηινη θηήζεο εθδίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή απηψλ.

4 εκεηψλεηαη φηη, σο «ηίηινο θηήζεο», φπσο είρε δηεπθξηληζηεί κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ.1004/ γηα ηελ αγνξά αγαζψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ελδεηθηηθά, θάζε έγγξαθε ζπκθσλία (ζπκθσλεηηθφ), ππεχζπλε δήισζε, αθφκα θαη ηηκνιφγην (ιήςεο ππεξεζηψλ), αξθεί λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα αλσηέξσ απαηηνχκελα δεδνκέλα. Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη ηίηινο θηήζεο θαηά ηα αλσηέξσ είλαη ε θαηαβνιή ακνηβψλ ζε πεξηζηαζηαθά απαζρνινχκελνπο, εηζεγεηέο ζεκηλαξίσλ θαη ζπγγξαθείο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο ππαιιήινπο ή ζπληαμηνχρνπο, εθφζνλ δελ είλαη ππφρξενη απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ γηα άιιε δξαζηεξηφηεηα θ.ιπ. Δηδηθά, φηαλ θαηαβάιινληαη κηζζνί, εκεξνκίζζηα, ή άιιεο παξνρέο ζε κηζζσηνχο δχλαηαη, αληί ηεο έθδνζεο ηίηινπ θηήζεο θαηά ηα αλσηέξσ, λα ζπληάζζεηαη θαηάζηαζε (κηζζνδνζίαο). Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιεπφηαλ, κέρξη , ε έθδνζε απφδεημε δαπάλεο π.ρ. έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνχ, επηζθεπέο εληφο εγγχεζεο θ.ιπ. κπνξεί, απφ , λα εθδίδεηαη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ έγγξαθν ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε θαηαβαιιφκελε δαπάλε. 5. Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απηνπαξάδνζε αγαζψλ ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ. Με ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ην εδάθην απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη, ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Φ.Α.. παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Δπηπιένλ, κε ηελ ππνπξγηθή ΑΠΟΦΑΖ Π. 7475/ (791 Β'), πνπ έρεη εθδνζεί θαη' εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), νξίδεηαη ε έθδνζε εηδηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηηο απηνπαξαδφζεηο αγαζψλ ή ηηο ηδηνρξεζηκνπνηήζεηο ππεξεζηψλ. πλεπψο, απφ , ε ππνρξέσζε έθδνζεο ηδηαίηεξνπ ζηνηρείνπ απφδεημεο απηνπαξάδνζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, δελ πξνβιέπεηαη πιένλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. αιιά απφ ηελ πξναλαθεξφκελε ππνπξγηθή απφθαζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηηο απηνπαξαδφζεηο αγαζψλ ή ηδηνρξεζηκνπνηήζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηδηψηεο κπνξεί λα αθνινπζείηαη ε πθηζηάκελε δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζηνηρείνπ απφ ηδηαίηεξν ηκήκα ηεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο ελψ, γεληθά, αληί ηεο έθδνζεο ηνπ εηδηθνχ ζηνηρείνπ, κπνξεί λα εθδίδεηαη ηηκνιφγην θαη γη' απηέο ηηο νησλεί παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ, αλαγξάθνληαο φηη εθδίδεηαη γηα απηνπαξάδνζε αγαζψλ ή ηδηνρξεζηκνπνηήζε ππεξεζηψλ. 6. Σξφπνο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ. Με ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ην εδάθην απηφ ηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') νξίδεηαη φηη, ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Α.. παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015.

5 πλεπψο, γηα ηελ έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ απφ έσο εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Α... Πεξαηηέξσ, κε ηηο απνθάζεηο ΠΟΛ.1288/ θαη ΠΟΛ.1001/ (ΦΔΚ 2 Β/ ), νξίζηεθε ν ηξφπνο έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη νη εμαηξέζεηο, γηα ηελ έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ Δ.Α.Φ.Γ... θαη θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, αληίζηνηρα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, κε ηηο πξναλαθεξφκελεο απνθάζεηο ζηελ νπζία θσδηθνπνηήζεθαλ νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο ΠΟΛ.1037/ , ΠΟΛ.1082/ θαη ΠΟΛ.1061/ πξνζαξκνζκέλεο ζηα λέα δεδνκέλα, κεηά ηελ πιήξε θαηάξγεζε α) ηεο ζεψξεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη β) ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ (πξφζζεησλ βηβιίσλ). Δηδηθφηεξα: Α. Οη θαησηέξσ θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ είηε ζε έληππε κνξθή (ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά), κε αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε, είηε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, αλεμάξηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θνξέα ηνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά). Δπί κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο, νη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ δελ ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ...:: Ο εθκεηαιιεπηήο ρψξνπ δηακνλήο ή θηινμελίαο, εθπαηδεπηεξίνπ, παηδηθνχ ζηαζκνχ, θιηληθήο ή ζεξαπεπηεξίνπ, θέληξσλ αηζζεηηθήο, γπκλαζηεξίσλ, ρψξνπ ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη νη γηαηξνί θαη νδνληίαηξνη. Ο εθκεηαιιεπηήο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, κπνξεί, αληί ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε, λα αλαγξάθεη, ζηηο ρεηξφγξαθεο απνδείμεηο, ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπ πειάηε. Β. Οη θαησηέξσ θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ είηε ρεηξφγξαθα, είηε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, αλεμάξηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θνξέα ηνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά). Δπί κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο, νη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ δελ ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ...: Ο εθκεηαιιεπηήο ζεακάησλ, ν πξάθηνξαο θξαηηθψλ ιαρείσλ, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΣΣΟ θαη ζπλαθψλ, ε επηρείξεζε κεηαθνξάο πξνζψπσλ γεληθά, κε εμαίξεζε ηνλ εθκεηαιιεπηή ΣΑΞΗ. Γ. Οη θαησηέξσ θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ είηε ρεηξφγξαθα, είηε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, αλεμάξηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θνξέα ηνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά). Δπί κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο, νη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ...: Ο θαηά παξαγγειία απηναπαζρνινχκελνο (κφλν θπζηθά πξφζσπα) ξάπηεο ή ξάπηξηα, ν απηναπαζρνινχκελνο (κφλν θπζηθά πξφζσπα) ξάπηεο ή ξάπηξηα πνπ επηδηνξζψλεη

6 ελδχκαηα θαη πθαζκάηηλα είδε, γεληθψο, θαζψο θαη ν εθκεηαιιεπηήο ηακαηηθψλ πεγψλ ηνπ Δ.Ο.Σ., Γ. Οη θαησηέξσ θαηεγνξίεο ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ είηε ρεηξφγξαθα, κε αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε, είηε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, αλεμάξηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θνξέα ηνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά). Δπί κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο, νη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ...: α) Ο ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ αζθεί ην επάγγεικα ηνπ θηεληάηξνπ, θπζηνζεξαπεπηή, βηνιφγνπ, ςπρνιφγνπ, καίαο, δηθεγφξνπ, ζπκβνιαηνγξάθνπ, άκηζζνπ ππνζεθνθχιαθα, δηθαζηηθνχ επηκειεηή, αξρηηέθηνλα, κεραληθνχ, ηνπνγξάθνπ, ρεκηθνχ, γεσπφλνπ, γεσιφγνπ, δαζνιφγνπ, σθεαλνγξάθνπ, ζρεδηαζηή, δεκνζηνγξάθνπ, ζπγγξαθέα, δηεξκελέα, μελαγνχ, κεηαθξαζηή, θαζεγεηή ή δαζθάινπ, θαιιηηέρλε γιχπηε ή δσγξάθνπ ή ζθηηζνγξάθνπ ή ραξάθηε, εζνπνηνχ, εθηειεζηή κνπζηθψλ έξγσλ ή κνπζνπξγνχ, θαιιηηερλψλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, ρνξεπηή, ρνξνγξάθνπ, ζθελνζέηε, ζθελνγξάθνπ, ελδπκαηνιφγνπ, δηαθνζκεηή, νηθνλνκνιφγνπ, αλαιπηή, πξνγξακκαηηζηή, εξεπλεηή ή ζπκβνχινπ επηρεηξήζεσλ, ινγηζηή ή θνξνηέρλε, αλαινγηζηή, θνηλσληνιφγνπ, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, εκπεηξνγλψκνλα, νκνηνπαζεηηθνχ, ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο, ςπρνζεξαπεπηή, ινγνζεξαπεπηή, ινγνπαζνιφγνπ θαη ινγνπεδηθνχ. Δμαηξνχληαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο, νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νη ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηα πξναλαθεξφκελα επαγγέικαηα πνπ πξέπεη λα εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ είηε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, είηε επί κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο, κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ... ελψ εθδίδνπλ ρεηξφγξαθεο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ κφλν ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ηεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο θαη ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ... Δπίζεο, κε ηνλ ίδην θαηά ηα πξναλαθεξφκελα ηξφπν ηεο πεξίπησζεο απηήο, εθδίδεη ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ν ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ αζθεί ην επάγγεικα ηνπ εξγνζεξαπεπηή, δεδνκέλνπ φηη, ην επάγγεικα απηφ πξνζηδηάδεη κε ην επάγγεικα ηνπ ςπρνζεξαπεπηή. εκεηψλεηαη φηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Α.., δελ εθδίδνληαη ηδηαίηεξα ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, γηα ηελ είζπξαμε ακνηβήο απφ ζπκβνιαηνγξάθν, εθφζνλ ε ακνηβή ηνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην γηα ην νπνίν εηζπξάηηεηαη. Καη' αλαινγία, νη δηθαζηηθνί επηκειεηέο, δελ εθδίδνπλ ηδηαίηεξα ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, γηα ηελ είζπξαμε ηεο ακνηβήο ηνπο, εθφζνλ ε απηή αλαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα επηδφζεσλ, θαηαζρέζεσλ θ.ιπ. γηα ηα νπνία εηζπξάηηεηαη. β) Ο εθκεηαιιεπηήο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ή ειαηνπξγείνπ ή αιεπξνκχινπ ή εξγνζηαζίνπ απνθινίσζεο ξπδηνχ. γ) Ο ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ (φπσο μπινπξγφο, ζηδεξνπξγφο, πδξαπιηθφο,

7 ειεθηξνιφγνο, θηίζηεο θαη γεληθά φζνη αζρνινχληαη κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο), θαζψο θαη ν θαηαζθεπαζηήο επηηαθίσλ κλεκείσλ (καξκαξνγιπθείσλ). δ) Ο ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ δηαηεξεί θηεκαηνκεζηηηθφ γξαθείν, γξαθείν ηειεηψλ, γξαθείν ζπλνηθεζίσλ, γξαθείν δηεθπεξαίσζεο εκπηζηεπηηθψλ εξγαζηψλ, γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο. ε) Ζ επηρείξεζε εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ γηα ηελ είζπξαμε ζπλδξνκψλ, ελνηθίαζεο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ, έθδνζεο θνηλνρξήζησλ ινγαξηαζκψλ πνιπθαηνηθηψλ, θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο θαηνηθηψλ, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηνηθηψλ, ε επηρείξεζε κεηαθνξάο αγαζψλ. Δ. Οη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Α.. (πσιήζεηο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, χδαηνο κε ηακαηηθνχ, παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θ.ιπ.), θαζψο θαη νη απνδείμεηο πνπ εθδίδνληαη εθηφο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφρξενπ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, εμαηξνχληαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο θαη θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ..., κε εμαίξεζε ηνπο πσιεηέο (αγξφηεο - κεηαπσιεηέο) ζε ιατθέο αγνξέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1258/ , αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, απφ ηνπο ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα είδε ηνπο, πιελ νπσξνιαραληθψλ, λσπψλ αιηεπκάησλ θαη ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απνθιεηζηηθά ιηαληθψο, ζηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο, ζηα παδάξηα θαη κέζσ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ (πιαλφδηνη πσιεηέο - θηλεηά θαηαζηήκαηα), εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. Σ. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο Δ.Α.Φ.Γ... ηνπ λ. 1809/1988 γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ ην Γεκφζην, νη Γήκνη θαη ηα ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα Σξαπεδηθά - Πηζησηηθά Ηδξχκαηα. Ε. Όζνη απφ ηνπο πην πάλσ ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, εθηφο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα κε ρξεζηκνπνηνχλ θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή ή θνξνινγηθφ κεραληζκφ Δ.Α.Φ.Γ... δηαηεξνχλ κφληκε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε (θαηάζηεκα), απφ ηελ νπνία πσινχλ ιηαληθψο αγαζά ή παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην θνηλφ (π.ρ. ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί, πνπ πσινχλ ειεθηξνινγηθά ή πδξαπιηθά είδε) ή απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εγθαηάζηαζε αζθνχλ παξάιιεια θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο (π.ρ. ξάπηεο ή ξάπηξηα πνπ πσιεί θαη έηνηκα ελδχκαηα ή εζψξνπρα θ.ιπ.), ππνρξενχληαη λα εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή, κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο ή θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ Δ.Α.Φ.Γ... Ζ. Οη εμαηξέζεηο απφ θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ φπσο π.ρ. ε Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1164/ (ΦΔΚ 544 Β') γηα ηα ηνπξηζηηθά - ηαμηδησηηθά γξαθεία.

8 Οκνίσο, ηα ΔΛ.ΣΑ. δελ ππνρξενχληαη ζε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ..., γηα ηα ζηνηρεία πνπ εθδίδνπλ (άξζξν 21 ηνπ λ. 3312/2005), νχηε ζε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, γηα ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηελεξγνχλ (Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1006/ ). Θ. Απφ , φια ηα ινηπά θνξνινγηθά ζηνηρεία, πιελ απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πνπ εθδίδνληαη κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν δελ ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά κε θνξνινγηθφ κεραληζκφ Δ.Α.Φ.Γ..., φπσο π.ρ. νη απνδείμεηο πψιεζεο εηζηηεξίσλ, νη απνδείμεηο κεηαθνξάο ησλ εθκεηαιιεπηψλ πινίσλ ηνπ π.δ. 120/1997, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Κξάηεζεο ζέζεσλ θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ επηβαηψλ θαη απνδείμεσλ κεηαθνξάο θ.ιπ.. 7. Υξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίσλ (γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ). Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') αληηθαηαζηάζεθε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.. θαη ζπλεπψο, απφ , ην ηηκνιφγην εμαθνινπζεί λα κπνξεί λα εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ παξάδνζε ή απνζηνιή ησλ αγαζψλ ζηνλ αγνξαζηή θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Ωο γλσζηφλ, απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.. (πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 6) ην ηηκνιφγην (γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ) εθδίδεηαη, θαη' αξρήλ, κε ηελ παξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ. Πεξαηηέξσ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, κέρξη ηελ , θαη' εμαίξεζε, ε κεηαγελέζηεξε ηηκνιφγεζε ησλ αγαζψλ (ζε έλα κήλα απφ ηελ παξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ηνπο) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ εθδφζεθε δειηίν απνζηνιήο. Γεδνκέλνπ φηη, απφ , δελ πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε έθδνζεο δειηίνπ απνζηνιήο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζνχλ ππέξκεηξα νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ηεο κεηαγελέζηεξεο, απφ ηελ παξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ, ηηκνιφγεζεο παξέκεηλε ε δπλαηφηεηα ηεο εθ ησλ πζηέξσλ ηηκνιφγεζεο απφ ηελ παξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο παξάδνζεο ή ηεο απνζηνιήο απνζεκάησλ θαη κφλν απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο παξαθνινχζεζεο απηψλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη θαησηέξσ ζηελ παξάγξαθν 8 ηεο παξνχζαο. 8. Σξφπνο παξαθνινχζεζεο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ Γεληθά. Με ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ην εδάθην απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη, ην άξζξν 5 (δειηίν απνζηνιήο) ηνπ Κ.Φ.Α.., παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.., φπσο ε παξάγξαθνο απηή ηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α') θαη ηζρχεη απφ , ν ππφρξενο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ εθαξκφδεη

9 θαηάιιειεο δηθιείδεο, πνπ εμεηδηθεχνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ θαη κε ηηκνινγεκέλσλ αθφκε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο απνζεκάησλ, θαζψο θαη ησλ απνζεκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη θαη εθθξεκεί ηηκνιφγεζε. Καη' εμνπζηνδφηεζε ηεο πξναλαθεξφκελεο δηάηαμεο, εθδφζεθε ε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ.1286/ , κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ νη θαηάιιειεο δηθιείδεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ θαη κε ηηκνινγεκέλσλ αθφκε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο απνζεκάησλ, θαζψο θαη ησλ απνζεκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη θαη εθθξεκεί ηηκνιφγεζε. Με ηελ απφθαζε απηή, θαζηεξψλεηαη δηθαηνινγεηηθφ έγγξαθν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνζηνιήο, παξάδνζεο, δηαθίλεζεο, παξαιαβήο ησλ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, ηα νπνία δηαθηλνχληαη κε ζθνπφ, απνθιεηζηηθά, ηελ πψιεζε ηνπο, απεπζείαο ή κέζσ ηξίηνπ. Σν έγγξαθν απηφ κπνξεί λα θέξεη ηίηιν νπνηαδήπνηε έλδεημε επηζπκνχλ νη ππφρξενη φπσο «Γειηίν Απνζηνιήο», «πλνδεπηηθφ Έγγξαθν», «πλνδεπηηθφ Γηαθίλεζεο Απνζεκάησλ», «Γειηίν Απνζηνιήο Απνζεκάησλ», «Έγγξαθν Απνζηνιήο Απνζεκάησλ» θ.ιπ.. Απνζέκαηα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππφςε δηαηάμεσλ, είλαη ηα εκπνξεχζηκα αγαζά (εκπνξεχκαηα, έηνηκα πξντφληα, πξψηεο χιεο θ.ιπ.) Τπφρξενη. Τπφρξενη ζε έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, είλαη: α) Οη ππφρξενη απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ. β) Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Φ.Α.. (Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θ.ιπ.). γ) Αγξφηεο πνπ εληάζζνληαη, απφ ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.. εκεηψλεηαη φηη, νη αγξφηεο πνπ απφ , παξακέλνπλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., δελ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε (δηαθίλεζε, παξάδνζε, απνζηνιή) ησλ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ ηνπο Πεξηπηψζεηο έθδνζεο. Σν έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, εθδίδεηαη απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) ε θάζε πεξίπησζε παξάδνζεο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, αλεμάξηεηα εάλ γίλεη θπζηθή δηαθίλεζε ή φρη απηψλ θαη εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί άκεζα θαηά ηελ παξάδνζε ηηκνιφγην ή απφδεημε ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, θαηά πεξίπησζε. β) ε θάζε πεξίπησζε παξαιαβήο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ:

10 - απφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ππνρξέσζε έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ (π.ρ. αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α., ηδηψηεο θ.ιπ.) θαη εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί άκεζα κε ηελ παξαιαβή ηνπο ηίηινο θηήζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.. ή ηηκνιφγην αγνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. - απφ πξφζσπν πνπ παξφηη έρεη ππνρξέσζε, αξλείηαη ηελ έθδνζε απηνχ ή φηαλ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο δελ παξαδίδεηαη είηε ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή απηψλ είηε αληίηππν ηνπ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην ελ ιφγσ έγγξαθν εθδίδεηαη θαη θαηά ηελ παξαιαβή επηζηξεθφκελσλ απνζεκάησλ είηε απφ ππφρξεν απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ είηε απφ ηδηψηε, εθφζνλ δελ εθδίδεηαη άκεζα κε ηελ επηζηξνθή πηζησηηθφ ηηκνιφγην ή απφδεημε επηζηξνθήο, θαηά πεξίπησζε Δηδηθέο πεξηπηψζεηο. α) Σν αλσηέξσ έγγξαθν παξαθνινχζεζεο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, εθδίδεηαη αθφκα θαη ζε θάζε πεξίπησζε απνζηνιήο, παξάδνζεο ή δηαθίλεζεο απνζεκάησλ, απφ ηνλ πξνκεζεπηή - πσιεηή απηψλ, απ' επζείαο ζε ηξίηνλ, κε εληνιή ηνπ αγνξαζηή απηψλ (ηξηγσληθέο, ηεηξαγσληθέο θ.ιπ. ζπλαιιαγέο). Σν έγγξαθν ηεο πεξίπησζεο απηήο, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή - θπζηθφ απνζηνιέα ζπλνδεχεη ηα απνζέκαηα κέρξη ηνλ θπζηθφ παξαιήπηε απηψλ θαη παξαδίδεηαη (ην έγγξαθν) ζηνλ εληνιέα - αγνξαζηή. Ζ ππνρξέσζε έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ απηνχ θαη απφ ηνλ εληνιέα - αγνξαζηή ή/θαη ην θπζηθφ παξαιήπηε ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί απφ αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ ηνπ θπζηθνχ απνζηνιέα. β) Σν αλσηέξσ έγγξαθν παξαθνινχζεζεο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, εθδίδεηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο αγαζψλ, πνπ ε πνζφηεηά ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξαιήπηε. ην πεξηερφκελν ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ εθδηδφκελνπ ζπλνδεπηηθνχ έγγξαθνπ, ζηε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, αλαγξάθεηαη ε ιέμε «Γηάθνξνη». Καηά ηελ παξάδνζε ησλ απνζεκάησλ, εθδίδνληαη γηα θάζε επηκέξνπο παξάδνζε είηε άκεζα ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ), είηε έγγξαθα κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ. Καηά ηελ επηζηξνθή ησλ κε παξαδνζέλησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα εθδίδεηαη είηε λέν έγγξαθν, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ επηζηξεθνκέλσλ απνζεκάησλ είηε λα αλαγξάθεηαη ην ππφινηπν ηεο επηζηξεθφκελεο πνζφηεηαο ζην αξρηθφ έγγξαθν. γ) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ δηαπηζηψλνληαη πιενλάζκαηα ή ειιείκκαηα είηε εθδίδεηαη, απφ ηνλ παξαιήπηε απηψλ, έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, αλαγξάθνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ πιενλάζκαηνο ή ηνπ ειιείκκαηνο, είηε ζην αξρηθφ έγγξαθν ηνπ πξνκεζεπηή αλαγξάθνληαη ην πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα, θαηά πεξίπησζε Πεξηερφκελν.

11 ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ παξαγξάθσλ 9, 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.., πιελ ηεο ηηκήο κνλάδαο, ηεο αμίαο θαη ηνπ Φ.Π.Α. ησλ απνζεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ηα δεδνκέλα ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 6, δελ αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ απηήο (απαιιαγή απφ Φ.Π.Α. θ.ιπ.). εκεηψλεηαη φηη, ζε ζρέζε κε ην δειηίν απνζηνιήο ζην έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ δελ αλαγξάθεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ψξα παξάδνζεο ή απνζηνιήο, ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ή ηνπ πισηνχ κέζνπ, ν ηφπνο απνζηνιήο θαη ν ηφπνο πξννξηζκνχ θ.ιπ Υξφλνο έθδνζεο. Σν αλσηέξσ έγγξαθν ζπληάζζεηαη, θαηά ην ρξφλν ηεο απνζηνιήο ή ηεο παξαιαβήο ή ηεο δηαθίλεζεο ησλ απνζεκάησλ, φηαλ πθίζηαηαη δηαθίλεζε απηψλ, ζπλνδεχεη ηα απνζέκαηα κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο θαη δηαθπιάζζεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ αγνξαζηή, πιελ ησλ ηδησηψλ, ησλ απνζεκάησλ Έθδνζε ζε άπιε (ειεθηξνληθή) κνξθή. Σν αλσηέξσ έγγξαθν, κπνξεί λα εθδίδεηαη ζε άπιε (ειεθηξνληθή) κνξθή, εθφζνλ κε θαηάιιειεο δηθιείδεο δηαζθαιίδεηαη φηη, ν ρξφλνο ζχληαμεο απηνχ είλαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαθίλεζεο ησλ απνζεκάησλ. Γηα ηελ έθδνζε ζε άπιε (ειεθηξνληθή κνξθή) ηνπ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ.1004/ πεξί ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε έθδνζε ζε άπιε (ειεθηξνληθή κνξθή) ηνπ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη κέζσ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ην έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ σο ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν δηαθίλεζεο κπνξεί λα βξίζθεηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο, ζε νπνηνδήπνηε κέζν απνζήθεπζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD, USB stick, mobile phone θ.ιπ.), κε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν, ελψ ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν κπνξεί λα παξαδίδεηαη, νκνίσο, ζε νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή κνξθή Πεξηπηψζεηο πνπ δελ εθδίδεηαη έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο Γ.Γ.Γ.Δ. ΠΟΛ.1286/ , πξνθχπηεη φηη δελ εθδίδεηαη ην ππφςηλ έγγξαθν, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, πιελ ηεο απνζηνιήο, παξάδνζεο, παξαιαβήο, δηαθίλεζεο κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ εθδίδεηαη, ππνρξεσηηθά, ην ππφςηλ έγγξαθν: -Γηαθίλεζε απνζεκάησλ γηα δνθηκή ή δεηγκαηηζκφ. -Γηαθίλεζε αγαζψλ κεηαμχ εγθαηαζηάζεσλ (έδξα, ππνθαηάζηεκα, απνζήθε). -Γηαθίλεζε δεηγκάησλ γηα δσξεάλ δηάζεζε.

12 -Απνζηνιή απνζεκάησλ ζε ηξίην κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία, ζπλαξκνιφγεζε, επηζθεπή θ.ιπ.. -Γηαθίλεζε - απνζηνιή απνζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ θχιαμε, απνζήθεπζε. -Γηαθίλεζε απνζεκάησλ γηα ζπκκεηνρή θαη κφλν (φρη πψιεζε) ζε έθζεζε. -Γηαθίλεζε αγαζψλ κε ζθνπφ ηελ απφξξηςε, θαηαζηξνθή απηψλ. -Γηαθίλεζε παγίσλ, γεληθψο. -Γηαθίλεζε ρξεζηδαλεηδφκελσλ ή εθκηζζνχκελσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ. -Απηνπαξαδφζεηο αγαζψλ. -Γηαθίλεζε, απνζηνιή αγαζψλ απφ επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο ςπγείσλ θαη απνζεθψλ Δμαηξέζεηο - Λνηπέο δηεπθξηλίζεηο. 1. Οη πεξηπηψζεηο εμαηξέζεσλ - απαιιαγψλ απφ ηελ έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη κεηά ηελ , θαη ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο εγγξάθνπ, επί απνζηνιήο, παξάδνζεο, παξαιαβήο, δηαθίλεζεο απνζεκάησλ, ησλ νπνίσλ εθθξεκεί ε ηηκνιφγεζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο εμαηξέζεσλ: - Οη παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.., ηα νπνία δηαηίζεληαη κέζσ δηθηχνπ ζπλερνχο ξνήο, δειαδή γηα ηηο παξαδφζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, χδαηνο κε ηακαηηθνχ, αεξηφθσηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη, ε παξάδνζε απηψλ πξνθχπηεη απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη, κέζσ ησλ δηθηχσλ απηψλ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (κήλα, ηξίκελν θ.ιπ.). - Οη δηαθηλήζεηο, απφ ιηαλνπσιεηέο, βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ εηδψλ, πνπ δηαζέηνπλ ηα εκπνξεχκαηα ηνπο απνθιεηζηηθά ηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο, ηα παδάξηα θαη ην πιαλφδην εκπφξην (πιαλφδηνη πσιεηέο - θηλεηά θαηαζηήκαηα), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ππφςε ζπλαιιαγψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα θέξνπλ καδί ηνπο ηα θνξνινγηθά βηβιία θαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αγνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηηο δηαθηλήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πξνο θαη απφ ηηο ιατθέο αγνξέο απαηηείηαη ε έθδνζε ηνπ ππφςε εγγξάθνπ. 2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαιακβάλνληαη απφ παξαγσγνχο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, είηε ηνπ εηδηθνχ είηε ηνπ θαλνληθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α., αγαζά, είλαη δπλαηφλ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ην έγγξαθν κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ λα εθδίδεηαη απφ ηνλ παξαιήπηε απηψλ (έκπνξν, ζπλεηαηξηζκφ θ.ιπ.), αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ παξαδίδεηαη ζηνλ παξαγσγφ. εκεηψλεηαη φηη, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, αλαιφγσο, ηα φζα έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ εγθχθιην.682/52/πολ.54/ , αλαθνξηθά κε ηελ δηαθίλεζε αγνξαδνκέλνπ γάιαθηνο απφ ηπξνθνκηθέο - ηπξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα αλ νη αληηζπκβαιιφκελνη αγξφηεο εληάζζνληαη ζην θαλνληθφ ή εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.. 3. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ εγγξάθνπ κε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηπρφλ πθηζηάκελα

13 απνζέκαηα εληχπσλ Γειηίνπ Απνζηνιήο, κέρξη εμαληιήζεσο απηψλ ελψ κπνξεί, πξναηξεηηθά, λα εθδίδνληαη ηα ππφςε έγγξαθα θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο κε ζθνπφ δηαθνξεηηθφ ηεο πψιεζεο. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηπρφλ πθηζηάκελα απνζέκαηα εληχπσλ ζπλελσκέλσλ Γειηίσλ Απνζηνιήο - Σηκνινγίσλ, κέρξη εμαληιήζεσο απηψλ, γηα ηελ απνζηνιή, παξάδνζε, δηαθίλεζε ηηκνινγεζέλησλ απνζεκάησλ. 9. Λνηπά ζέκαηα. 1. Οη ππφρξενη απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992) δελ ππνρξενχληαλ ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο ή ήηαλ ππφρξενη ζε ηήξεζε απηνχ κφλν σο πξνο ηελ εηζαγσγή θαη φζνη ππνρξεψζεθαλ γηα πξψηε θνξά λα ηεξήζνπλ ην ινγαξηαζκφ 94 ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ άξρηδε απφ , εθφζνλ, απφ ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη απφ θαη κεηά, ππνρξεσζνχλ ζε ηήξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 94 θαζψο θαη φζνη ππνρξεσζνχλ γηα πξψηε θνξά ζε ηήξεζε απηνχ, είλαη δπλαηφλ γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή απηή πεξίνδν θαη κφλν λα ελεκεξψζνπλ κέρξη ηελ πξνζεζκία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο απηήο, ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ 94 αλαιπηηθά ή ζπγθεληξσηηθά θαηά ηελ εηζαγσγή, θαηά πνζφηεηα θαη αμία θαη θαηά ηελ εμαγσγή, θαηά πνζφηεηα, κε βάζε ηελ απνγξαθή. Όπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ ππφρξενπο επεμεξγάδεηαη αγαζά δχλαληαη λα ελεκεξψλεη κέρξη ηελ πξνζεζκία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, αλαιπηηθά ή ζπγθεληξσηηθά, κφλν ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ 94, ησλ πξψησλ πιψλ, θαηά ηελ εηζαγσγή, θαηά πνζφηεηα (αγνξέο θαη δηαθηλήζεηο) θαη αμία (αγνξέο) θαη θαηά ηελ εμαγσγή, θαηά πνζφηεηα, κε βάζε ηελ απνγξαθή. εκεηψλεηαη φηη νη ηερληθέο εηαηξείεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηεξνχλ ην ινγαξηαζκφ 94 κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν καο Γ15Α ΔΞ ). 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Φ.Α.., νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ , απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο ην θπζηθφ πξφζσπν, ππφρξεν εθαξκνγήο ηνπ Κ.Φ.Α.., ην νπνίν θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέρξη πέληε (5.000) ρηιηάδεο επξψ. Με ηηο ίδηεο δηαηάμεηο νξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο ησλ ππφρξεσλ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη φζνη αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη δηαηάμεηο απηέο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.), ζηηο νπνίεο δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ειεπζέξηα επαγγέικαηα. πλεπψο ηα θπζηθά πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ην εηζφδεκα ραξαθηεξηδφηαλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994, σο εηζφδεκα απφ ειεπζέξην επάγγεικα (φπσο γηαηξνί, δηθεγφξνη, ινγηζηέο, κεραληθνί θ.ιπ.), αλεμάξηεηα αλ νη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ θαηαξγεζεί γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, εμαθνινπζνχλ, απφ , λα κελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ, έζησ θαη αλ, ηα αθαζάξηζηα έζνδά

14 ηνπο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν είλαη θάησ ησλ επξψ. Γειαδή, δελ κπνξεί λα είλαη απαιιαζζφκελνο απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ ιηαληθήο γηαηξφο κε αθαζάξηζηα έζνδα κηθξφηεξα ησλ επξψ. 3. ηε Β' θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ (απινγξαθηθά βηβιία) ε ππνρξεσηηθή απνγξαθή θαηά ηελ θαηαιακβάλεη κφλν ηνπο ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ θαηά ηε ρξήζε απηή πξαγκαηνπνίεζαλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηε πψιεζε αγαζψλ πάλσ απφ επξψ. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο (φπσο ε Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1134/ ), κε ηηο νπνίεο απαιιάζζνληαη νξηζκέλνη ππφρξενη απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ηεο Β' θαηεγνξίαο απφ ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνγξαθψλ θαη θαηάξηηζεο απνγξαθήο, ηζρχνπλ θαη γηα ηελ απνγξαθή ηεο ρξήζεο απηήο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηελεξγείηαη απνγξαθή (αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη θαη επξψ ή απαιιαζζφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο), σο απνγξαθή ιήμεο ηεο ρξήζεο 2013 ιακβάλεηαη ην πνζνζηφ 10% επί ησλ αγνξψλ ηεο ρξήζεο απηήο, κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2238/ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Φ.Α.., ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ είλαη ππφρξεα απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ηα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία, επθαηξηαθά θαη σο παξεπφκελε απαζρφιεζε, πσινχλ πξντφληα ή παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο εθδίδνληαη ζηνηρεία απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν, ζπλεθηηκψληαη ηα νξηδφκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.). 5. Σα πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ην εηζφδεκα ραξαθηεξηδφηαλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994, σο εηζφδεκα απφ ειεπζέξην επάγγεικα, εμαθνινπζνχλ θαη απφ , λα εθδίδνπλ ηηκνιφγηα γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε θάζε επαγγεικαηηθή ηνπο είζπξαμε (άξζξν 7 παξάγξαθνο 4 πεξίπησζε β' ηνπ Κ.Φ.Α.., εγθχθιηνο ΠΟΛ.1036/ ). Αθξηβέο αληίγξαθν Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Θενράξεο Θενράξεο

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα