Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει ορισμένες αλλαγές στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Στο παρόν προσάρτημα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές με παραπομπή στην αντίστοιχη σελίδα του εγχειριδίου. Mάρτιος 2013

2

3 ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ 3 Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Την εκδόθηκε ο νόμος 4099 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις». Δεδομένου ότι παραπάνω νόμος τροποποιεί σε πολλά σημεία το Κεφάλαιο 3, (σελ του βιβλίου), κρίθηκε σκόπιμο να αντικατασταθεί πλήρως, ως ακολούθως: ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1 Οι βασικές έννοιες Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής ΟΣΕΚΑ) διακρίνονται σε «ανοικτού» και «κλειστού» τύπου. Οι ΟΣΕΚΑ «ανοικτού τύπου» που εδρεύουν στην Ελλάδα λαμβάνουν τη μορφή: Αμοιβαίου Κεφαλαίου (υπό 3.1.2) ή Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (εφεξής ΑΕΕΜΚ υπό 3.1.2), και Οι ΟΣΕΚΑ «κλειστού τύπου» που εδρεύουν στην Ελλάδα λαμβάνουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (υπό 3.1.4). Για τους σκοπούς του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλες διατάξεις» ως ΟΣΕΚΑ νοούνται οι οργανισμοί:

4 4 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΆΣ που μοναδικό σκοπό έχουν να επενδύουν συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται ρητά στον νόμο, και τα μερίδια των οποίων, μετά από αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών αυτών. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός ΟΣΕΚΑ που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή αξία του ενεργητικού του. Ως «μερίδιο» ΟΣΕΚΑ νοείται και η μετοχή ΟΣΕΚΑ, ενώ ως «μετοχή» ΟΣΕΚΑ δεν νοείται το μερίδιο ΟΣΕΚΑ. Η λειτουργία των ΟΣΕΚΑ βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και η ΑΕΕΜΚ Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι: ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, και τα επιμέρους στοιχεία της ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως ως προς τις έννομες σχέσεις που απορρέουν από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του από την εταιρεία διαχείρισής του (υπό 3.1.3). Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή ΑΕΕΜΚ: έχει σαν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου, και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Η ΑΕΕΜΚ μπορεί να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της ή να ορίζει εταιρεία διαχείρισης. Επίσης επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων του ενός επενδυτικών τμημάτων σε ΑΕΕΜΚ (υπό ). Οι μεριδιούχοι των ΟΣΕΚΑ δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους Εταιρεία Διαχείρισης Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ως «Εταιρεία Διαχείρισης» νοείται κάθε εταιρεία κράτους-μέλους της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που έχουν τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων ή/και εταιρειών επενδύσεων (διαχείριση συλλογικών χαρτοφυλακίων) και η οποία μπορεί να παρέχει επιπρόσθετα:

5 ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ 5 τις επενδυτικές υπηρεσίες: διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, επενδυτικές συμβουλές για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα. και την παρεπόμενη: φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων ΟΣΕΚΑ. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εφεξής ΑΕΔΑΚ) είναι η εταιρεία διαχείρισης η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3283/2004 και 4099/2012. Αποκλειστικός σκοπός της ΑΕΔΑΚ είναι η διαχείριση ΟΣΕΚΑ, εγκεκριμένων βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν καλύπτονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, για τους οποίους η ΑΕΔΑΚ υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και τα μερίδια των οποίων δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4099/2012. Ως διαχείριση ΟΣΕΚΑ νοείται: η διαχείριση επενδύσεων, η διοίκηση ΟΣΕΚΑ στην οποία εντάσσονται: οι νομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του συλλογικού χαρτοφυλακίου, οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, η αποτίμηση του ενεργητικού του συλλογικού χαρτοφυλακίου και ο καθορισμός της αξίας των μεριδίων του (συνυπολογιζομένων τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων και επιστροφών), ο έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, η τήρηση μητρώου μεριδιούχων, η διανομή εσόδων, η έκδοση και εξαγορά μεριδίων, η διεκπεραίωση συναλλαγών επί μεριδίων και αποστολή εντύπων και βεβαιώσεων, και η τήρηση αρχείων, και η διαφήμιση των συλλογικών χαρτοφυλακίων και η προώθηση της διάθεσής τους. Επιπρόσθετα, η ΑΕΔΑΚ μπορεί να προσφέρει τις 2 επενδυτικές και τη μία παρεπόμενη υπηρεσία που προαναφέρθηκαν. Οι μετοχές της ΑΕΔΑΚ είναι ονομαστικές. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ καταβάλλεται ολοσχερώς σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, ποσό το οποίο δύναται με απόφασή της να αλλάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της ΑΕΔΑΚ 1 υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ( ) ευρώ, η ΑΕΔΑΚ οφείλει να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά της με πρόσθετο ποσό το 1 Ως χαρτοφυλάκια της ΑΕΔΑΚ θεωρούνται τα χαρτοφυλάκια: των αμοιβαίων κεφαλαίων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ τα οποία διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης, των εταιρειών επενδύσεων για τις οποίες η ΑΕΔΑΚ έχει ορισθεί ως η εταιρεία διαχείρισής τους, και των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης.

6 6 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΆΣ οποίο θα αντιστοιχεί στο 0,02% του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της ΑΕΔΑΚ υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ( ) ευρώ. Ωστόσο η ΑΕΔΑΚ δεν υποχρεούται να προβεί στην ανωτέρω αύξηση όταν το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου και του ποσού της αύξησης υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια ( ) ευρώ. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Περί Ανωνύμων Εταιρειών), απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια λειτουργίας ΑΕΔΑΚ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 2. Λαμβάνοντας υπόψη το είδος των ΟΣΕΚΑ που προτίθεται να διαχειρίζεται, η ΑΕΔΑΚ υποβάλλει με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιχειρηματικό σχέδιο, κατάλογο των υπηρεσιών που σκοπεύει να παρέχει, τα στοιχεία των μετόχων της και έκθεση σχετικά με την οργανωτική της δομή και τα τεχνικά και οικονομικά της μέσα. Από τα προαναφερθέντα υποβαλλόμενα στοιχεία πρέπει να προκύπτει ότι η ΑΕΔΑΚ διαθέτει: κατάλληλες και επαρκείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας για την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων, κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ΑΕΔΑΚ ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την επένδυση ιδίων κεφαλαίων της και που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει ο ΟΣΕΚΑ είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσομένων, της φύσης της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ επενδύονται σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά τους έγγραφα, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, και την απαραίτητη εκείνη δομή και οργάνωση ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ζημίας των συμφερόντων των ΟΣΕΚΑ ή των πελατών της από συγκρούσεις συμφερόντων (μεταξύ της ΑΕΔΑΚ και των πελατών της, μεταξύ δύο πελατών της, μεταξύ ενός πελάτη και ενός ΟΣΕΚΑ ή μεταξύ δύο ΟΣΕΚΑ). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ΑΕΔΑΚ: εάν δεν της έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί η ταυτότητα των μετόχων, άμεσων ή έμμεσων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που κατέχουν ειδική συμμετοχή 3, καθώς και το ύψος της συμμετοχής αυτής, εάν, εν όψει της ανάγκης για χρηστή και συνετή διοίκηση της ΑΕΔΑΚ, κρίνει ανεπαρκή την καταλληλότητα των μετόχων του προηγούμενου εδαφίου. Επιπλέον, όταν υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ της ΑΕΔΑΚ και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας εάν οι στενοί αυτοί δεσμοί εμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση εποπτείας. 2 Η άδεια λειτουργίας που χορηγείται σε ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4099/2012 ισχύει και στα άλλα κράτη μέλη. 3 Ως ειδική συμμετοχή νοείται η συμμετοχή, άμεση ή έμμεση, σε μια ΑΕΔΑΚ, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή η οποία επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της εταιρείας στην οποία υπάρχει η συμμετοχή. Για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ψήφου λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του ν. 3556/2007.

7 ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ 7 Ως προς τις ειδικές συμμετοχές της ΑΕΔΑΚ εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τις ΑΕΠΕΥ (υπό ). Κάθε τροποποίηση του καταστατικού της ΑΕΔΑΚ, κάθε μεταβολή του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και κάθε μεταβίβαση μετοχών της που έχει ως συνέπεια την απόκτηση ειδικής συμμετοχής υπόκεινται στην άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4. Εταιρεία διαχείρισης δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ παρά μόνον εάν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ από άλλη εταιρεία διαχείρισης, με γνώμονα τα συμφέροντα των μεριδιούχων. Η δέσμευση αυτή εξυπηρετεί προφανή αναγκαιότητα ασφάλειας και σταθερότητας. Για λόγους αποδοτικότερης άσκησης των δραστηριοτήτων της, η ΑΕΔΑΚ μπορεί εν τούτοις να αναθέτει σε άλλη εταιρεία με έγγραφη σύμβαση ανάθεσης, τη διεξαγωγή για λογαριασμό της μιας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες της. Η σχετική ανάθεση υπόκειται σε προϋποθέσεις που ορίζονται αναλυτικά από τη νομοθεσία, όπως ενδεικτικά, η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η μη παρεμπόδιση λόγω της ανάθεσης της άσκησης αποτελεσματικής εποπτείας της ΑΕΔΑΚ και της διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ με τον πλέον επωφελή τρόπο για τους επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΔΑΚ δεν επιτρέπεται να αναθέτει λειτουργίες της σε βαθμό που να καθίσταται εταιρεία χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (εφεξής ΑΕΕΧ) αποτελεί την ελληνική μορφή Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες Επενδύσεων «κλειστού» τύπου και έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της. Το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας της καθορίζεται από τον ν. 3371/2005 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών. Οι μετοχές της ΑΕΕΧ είναι ονομαστικές και το ελάχιστο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ. Η άδεια σύστασης της ΑΕΕΧ προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την έκδοση της οποίας εκτιμώνται: η οργάνωση, τα τεχνικά και τα οικονομικά μέσα που διαθέτει η ΑΕΕΧ, η αξιοπιστία, η πείρα, η επαγγελματική ικανότητα και το ήθος των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν, και η καταλληλότητα των μετόχων της που κατέχουν ειδική συμμετοχή. Η άδεια σύστασης της ΑΕΕΧ προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την έκδοση της οποίας εκτιμώνται: 4 Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών χωρίς άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι άκυρη εάν ο αποκτών, διά της μεταβιβάσεως αυτής, συγκεντρώνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΔΑΚ. Κάθε άλλη μεταβίβαση μετοχών της ΑΕΔΑΚ γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δικαιούται να ζητεί για τους μετόχους όσα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα, εφόσον κρίνει ότι είναι δυνατόν οι μέτοχοι αυτοί να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διοίκηση της ΑΕΔΑΚ.

8 8 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΆΣ η οργάνωση, τα τεχνικά και τα οικονομικά μέσα που διαθέτει η ΑΕΕΧ, η αξιοπιστία, η πείρα, η επαγγελματική ικανότητα και το ήθος των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν, και η καταλληλότητα των μετόχων της που κατέχουν ειδική συμμετοχή. Η ΑΕΕΧ υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη Αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός έξι μηνών από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας οι μετοχές της ΑΕΕΧ δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της και η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Η εισαγωγή των μετοχών της ΑΕΕΧ γίνεται μετά την ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά ύψους τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων ( ) ευρώ. Στην περίπτωση που, μετά τη δημόσια προσφορά, το συγκεκριμένο ποσό υπολείπεται των , η αποφασισθείσα αύξηση είναι άκυρη και το συγκεντρωθέν ποσό επιστρέφεται στους επενδυτές. Η νομοθεσία προσδιορίζει συγκεκριμένα τις επιτρεπόμενες στην ΑΕΕΧ επενδύσεις, οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά σε: κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν γίνει δεκτά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένη Αγορά, που εδρεύει ή λειτουργεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε άλλη αγορά κράτους μέλους, εποπτευόμενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό, ή σε χρηματιστήριο αξιών τρίτου κράτους 5 ή άλλη αγορά που εποπτεύεται, λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή προς το κοινό, νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσημη εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά που εμπίπτει σε μια από τις ως άνω υποπεριπτώσεις, και εφόσον η εισαγωγή αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός ενός έτους από την έκδοση, μερίδια ΟΣΕΚΑ, οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι βάσει των εθνικών νομοθεσιών με τις οποίες επήλθε εναρμόνιση με την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ανεξάρτητα από το εάν εδρεύουν σε κράτος μέλος εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικά στο στοιχείο στ) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μέχρι 12 μηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος ή εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύματος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εφόσον υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που ισχύει στην Ελλάδα 6, 5 Τα εν λόγω χρηματιστήρια αξιών και οι εν λόγω αγορές ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 6 Οι τρίτες χώρες που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αυτή ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη της Τράπεζα Ελλάδος.

9 ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ 9 παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων που διακανονίζονται σε μετρητά τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία από τις αγορές που αναφέρονται στην πρώτη ως άνω υποπερίπτωση ή παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικά στο στοιχείο η) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005, και μέσα χρηματαγοράς εκτός των διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά που εμπίπτουν στην πρώτη ως άνω υποπερίπτωση, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικά στο στοιχείο θ) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005. Όπως και για τους ΟΣΕΚΑ «ανοικτού τύπου», η νομοθεσία θέτει ταυτόχρονα και ποσοτικούς περιορισμούς-επενδυτικά όρια στις ανωτέρω κατά είδος επιτρεπόμενες επενδύσεις, οι οποίοι αποσκοπούν στην ορθή κατανομή του επενδυτικού κινδύνου 7. Η ΑΕΕΧ μπορεί να αναθέτει σε μία ή και περισσότερες εταιρείες τις δραστηριότητές της, εφόσον ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υπογράφεται σχετική σύμβαση ανάθεσης περιέχουσα το κατά νόμο ελάχιστο περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η ΑΕΕΧ διατηρεί την ευθύνη έναντι τρίτων σχετικά με τις ανατεθείσες δραστηριότητές της. Η ΑΕΕΧ θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού κάθε τρίμηνο πίνακα των επενδύσεών της, όπου αναγράφονται πληροφορίες για κάθε επένδυση, καθώς επίσης και για το σύνολο των επενδύσεών της. 7 Ειδικότερα, επιτρέπεται: η τοποθέτηση μέχρι 10% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΧ σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, κατ εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι το 35% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΧ σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος μέλος ή από τρίτα κράτη ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίον συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, το σύνολο των επενδύσεων της περίπτωσης αυτής επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το 100% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΧ, εφόσον η ΑΕΕΧ κατέχει κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν σε έξι διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το 35% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της. Οι επενδύσεις σε: ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένους βάσει της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή σε άλλους τύπους ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 10% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της, κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από έναν οργανισμό και οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία έχουν ως υποκείμενη αξία κινητές αξίες του εν λόγω οργανισμού δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το 35% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΧ. Η ΑΕΕΧ δεν επιτρέπεται να: συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του 20% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε: (α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από έναν οργανισμό και (β) κινδύνους από θέσεις σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα με αντισυμβαλλόμενο τον οργανισμό αυτόν, επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε κινητές αξίες και σε μέσα εταιρειών του ιδίου ομίλου, αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%: (α) των μετοχών είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη, (β) του συνόλου των ομολόγων ενός εκδότη, (γ) των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη, (δ) των μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Τέλος, δεν επιτρέπεται ο συνολικός κίνδυνος από θέσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΧ να υπερβαίνει την τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της. Ως τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΧ νοείται η αξία του χαρτοφυλακίου της που αποτιμάται σε ημερήσια βάση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας μείον τα ρευστά διαθέσιμα που προορίζονται για την κάλυψη των τρεχόντων εξόδων λειτουργίας της και δεν φυλάσσονται στον θεματοφύλακα.

10 10 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΆΣ 3.2 Ειδικά: Το αμοιβαίο κεφάλαιο και η ΑΕΕΜΚ Αδειοδότηση και λειτουργία ΟΣΕΚΑ Για τη λειτουργία ΟΣΕΚΑ απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη Αμοιβαίο κεφάλαιο Προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική άδεια σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, η εταιρεία διαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα στοιχεία: κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπογεγραμμένο από την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα, δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακά του, και αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου συνολικής αξίας τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, αποτιμώμενων συμφωνά με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4099/2012 (το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΕΕΜΚ Προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική άδεια λειτουργίας, μια ΑΕΕΜΚ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα στοιχεία: καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ, δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού της ΑΕΕΜΚ, καθώς και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακά της, δήλωση εταιρείας διαχείρισης ότι δέχεται να ορισθεί ως εταιρεία διαχείρισης της ΑΕΕΜΚ, στην περίπτωση που η ΑΕΕΜΚ δεν προτίθεται να ασκεί η ίδια τη διαχείρισή της, καθώς και το σχέδιο της σχετικής σύμβασης μεταξύ της υπό σύσταση ΑΕΕΜΚ και της εταιρείας διαχείρισης, και αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΜΚ ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ εφόσον έχει ορισθεί εταιρεία διαχείρισης ή, εναλλακτικά, τουλάχιστον οκτακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ εφόσον δεν έχει ορισθεί εταιρεία διαχείρισης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΜΚ δύναται να κατανέμεται σε επί μέρους επενδυτικά τμήματα, καθένα από τα οποία θα έχει αρχικό ενεργητικό ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ (τα ποσά αυτά δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο λαμβάνει άδεια σύστασης μόνον εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα και τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

11 ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ 11 Μια ΑΕΕΜΚ λαμβάνει άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει τα καταστατικά της έγγραφα, τον θεματοφύλακα και την εταιρεία διαχείρισης, εφόσον έχει ορισθεί. Ειδικότερα, για την αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ, ελέγχει: τη νομιμότητα του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών του εγγράφων, τη νόμιμη σύνθεση και το ύψος του ενεργητικού του ή του αρχικού μετοχικού του κεφαλαίου, και το κατά πόσο υπάρχει επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων του. Εταιρεία διαχείρισης με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος μέλος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, έχει τη δυνατότητα σύστασης ΟΣΕΚΑ ή να ορίζεται ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ δεν απαιτείται η εταιρεία διαχείρισής του να έχει την καταστατική της έδρα ή να έχει αναθέσει ή να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι, δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας ή σύστασης ΟΣΕΚΑ εφόσον: η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι η ΑΕΕΜΚ δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ δεν έχει λάβει άδεια να λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος καταγωγής της, τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση της ΑΕΕΜΚ και του θεματοφύλακα, δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαρκή επαγγελματική εμπειρία, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το είδος του ΟΣΕΚΑ που θα είναι αντικείμενο της διαχείρισης. Για τον σκοπό αυτό ανακοινώνονται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόσο η ταυτότητα των ανωτέρω προσώπων όσο και κάθε αντικατάστασή τους, ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπουν τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΕΜΚ Για να εκδοθεί άδεια σύστασης ΑΕΕΜΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ΑΕΕΜΚ μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της μόνο μετά τη χορήγηση της άδειας σύστασης. Η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση της ΑΕΕΜΚ πρέπει να βρίσκονται στην Ελλάδα. Η ΑΕΕΜΚ που προτίθεται να ασκεί η ίδια τη διαχείρισή της υποβάλλει, με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, επιχειρηματικό σχέδιο και έκθεση σχετικά με την οργανωτική δομή και τα τεχνικά και οικονομικά της μέσα, από τα οποία να προκύπτει ότι: διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας για την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων, κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων

12 12 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΆΣ σε χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την επένδυση ιδίων κεφαλαίων της και που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει η ΑΕΕΜΚ είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσομένων, της φύσης της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού της ΑΕΕΜΚ επενδύονται σύμφωνα με τα καταστατικά της έγγραφα, καθώς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι εργασίες της ΑΕΕΜΚ διευθύνονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαρκή επαγγελματική εμπειρία, τυχόν στενοί δεσμοί μεταξύ της ΑΕΕΜΚ και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων δεν παρακωλύουν την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας, εάν οι νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός τρίτου κράτους που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η ΑΕΕΜΚ διατηρεί στενούς δεσμούς, παρακωλύουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων Απόκτηση και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή, εφόσον τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά και σε ονομαστικά κλάσματα μεριδίου. Το ενεργητικό της ΑΕΕΜΚ διαιρείται σε ίσης αξίας ονομαστικές και πλήρως αποπληρωθείσες μετοχές ή, εφόσον οι μετοχές της ΑΕΕΜΚ δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, και σε ονομαστικά κλάσματα μετοχής. Οι μετοχές της ΑΕΕΜΚ δεν έχουν ονομαστική αλλά κυμαινόμενη αξία. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΜΚ είναι ίσο με την εκάστοτε αξία του ενεργητικού της, μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεών της, και αυξομειώνεται με την έκδοση νέων μετοχών ή την εξαγορά ή εξόφληση παλαιών, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου της που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (classes), οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως: οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω 8. Η συμμετοχή στον ΟΣΕΚΑ αποδεικνύεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων μεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ ή, εφόσον τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, με την καταχώρηση των μεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. 8 Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Τυχόν κόστος που προκύπτει κατά την έκδοση νέας κατηγορίας μεριδίων λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής του μεριδίου της νέας κατηγορίας. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων.

13 ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ 13 Για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ απαιτούνται: υποβολή αίτησης του υποψήφιου μεριδιούχου προς την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, με τρόπο που καθορίζεται από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψήφιου μεριδιούχου, χορήγηση του εντύπου «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές», καταβολή στον θεματοφύλακα του συνόλου της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή/και, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την εταιρεία διαχείρισης, σε κινητές αξίες. Η τιμή διάθεσης των μεριδίων ΟΣΕΚΑ προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων, σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού ΟΣΕΚΑ κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4099/2012. Η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, μπορεί να διαθέτει μερίδια του ΟΣΕΚΑ απευθείας ή/και μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και ανωνύμων εταιρειών επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ). Όλα τα παραπάνω πρόσωπα (τα οποία διαθέτουν μερίδια ΟΣΕΚΑ) οφείλουν να ζητούν από τον υποψήφιο μεριδιούχο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με: τις γνώσεις, την εμπειρία, και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει αναφορικά με την επένδυση σε συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να εκτιμήσουν κατά πόσον ο συγκεκριμένος ΟΣΕΚΑ είναι κατάλληλος για τον μεριδιούχο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υφιστάμενους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, εφόσον έχει μεταβληθεί κάποια από τις πληροφορίες που έχουν ήδη παράσχει. Εφόσον κρίνουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει, ότι ο συγκεκριμένος ΟΣΕΚΑ δεν είναι κατάλληλος για τον υποψήφιο μεριδιούχο, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν σχετικά. Εάν ο υποψήφιος μεριδιούχος δεν παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή αν παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν ότι για τον λόγο αυτό δεν δύνανται να κρίνουν κατά πόσον ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ είναι κατάλληλος γι αυτόν. Διάθεση μεριδίων μπορεί να γίνει και χωρίς τη λήψη των παραπάνω πληροφοριών, εφόσον τα μερίδια ΟΣΕΚΑ διατίθενται κατόπιν πρωτοβουλίας του μεριδιούχου, με την προϋπόθεση ότι ο μεριδιούχος έχει προειδοποιηθεί εγγράφως ότι, για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει υποχρέωση να αξιολογηθεί εάν ο συγκεκριμένος ΟΣΕΚΑ είναι κατάλληλος γι αυτόν. Όλες οι παραπάνω προειδοποιήσεις μπορούν να παρέχονται σε τυποποιημένη μορφή. Η αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ αποφασίζεται από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού ή των καταστατικών του εγγράφων.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα