ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%» Ορεστιάδα Αριθμ. Πρωτ.: 6906 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.3463/ ΦΕΚ Α 114/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», Την εγκύκλιο 2 με αριθμ.πρωτ.2037/ του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006, Τις διατάξεις της υπ αριθμ /1993 Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 185 Β / ) περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α / ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», σύμφωνα με το άρθρο 1, πργ.3, περίπτωση ΙΙ του οποίου το είδος της συγκεκριμένης προμήθειας (.ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων) εξαιρείται και δεν εντάσσεται στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π. 2011). Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης _ Πρόγραμμα Καλλικράτης», Την απόφαση 46/2014 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν η αριθμ 15/2014 μελέτη οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προκηρύσσει τη διενέργεια Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης Α) Για τις ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι. τη χαμηλότερη προσφορά,. 1

2 Β) για την ομάδα ΙΑ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ» στην οικονομική τους προσφορά οι διαγωνιζόμενοι το ποσοστό έκπτωσης που θα δώσουν θα ισχύει στις τιμές επί του ισχύοντος κάθε φορά επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισμού. Άρθρο 1 ο ΟΡΓΑΝΟ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ορεστιάδας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλέως Κωνσταντίνου 11 ) στις 02/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών. Οι προσφορές κατατίθενται στον Δήμο Ορεστιάδας που είναι η προϊσταμένη αρχή διενέργειας του διαγωνισμού, από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πριν την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι προσφορές που αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ και ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας) στη Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 11 Ορεστιάδα Τ.Κ , παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Άρθρο 2 ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας (για όλες τις ομάδες εξοπλισμού που μπορεί να υποβληθεί προσφορά) ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα τους κωδικούς: , και Άρθρο 3 ο ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: 1) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 2) Ενώσεις κατασκευαστών ή / και προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Συνεταιρισμοί Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών. Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών. που νόμιμα ασκούν την παραγωγή ή εμπορία του δημοπρατούμενου είδους. Οι Ενώσεις, Συνεταιρισμοί και Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών, δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως του αντιστοίχου νομικού σχήματος, εφ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο σε διάστημα δέκα ημερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση. 2

3 Άρθρο 4 ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα : α) Έλληνες Πολίτες : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό: πτώχευση και υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση και υπό έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης αναγκαστική διαχείριση και υπό έκδοση απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικό συμβιβασμό και υπό έκδοση απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επίκουρης). Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, μαζί με την προσφορά του, υπεύθυνη Δήλωση (αρθρ. 8 του Ν. 1599/86), νομίμως θεωρούμενη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφέροντες θα δηλώνουν (με υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) αναλυτικά ότι : α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 3

4 γ) η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες, από την ημερομηνία του διαγωνισμού δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία και ε) τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται πλήρως σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) έως και (7) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την επιτροπή του διαγωνισμού. β) Αλλοδαποί : Αντίστοιχα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου (α) με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας τους. γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Αντίστοιχα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων (α) και (β), καθώς και Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τα νομικά πρόσωπα (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι οι: α) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) Διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου Δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρίας ήτοι ΦΕΚ ίδρυσης και η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρίας ή το τυχόν ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασής της. Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής ενότητας η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό εκκαθάριση. δ) Συνεταιρισμοί : Αντίστοιχα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων (α), (β) και (γ) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε) Ενώσεις προμηθευτών : Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή ή κατασκευαστή που συμμετέχει στην ένωση. 4

5 Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις(μμε) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικά πρόσωπα μέσω εκπροσώπου, η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο εκτός της αστυνομικής ταυτότητας θα προσκομίσει και πρακτικό του Δ.Σ. όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Στην Τεχνική Προσφορά θα αναφέρεται ο τύπος των προσφερομένων ειδών το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους καθώς και τα πιστοποιητικά CE. Σημειώνεται ότι εφόσον υποβληθεί προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες του ζητούμενου εξοπλισμού δεν χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστός φάκελος τεχνικής προσφοράς για κάθε μία από αυτές τις ομάδες εξοπλισμού, αλλά μπορεί να είναι κοινός ο φάκελος τεχνικής προσφοράς. Σημειώνεται ότι εφόσον υποβληθεί προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ξεχωριστός φάκελος οικονομικής προσφοράς για κάθε μία από αυτές τις ομάδες και δεν μπορεί να είναι κοινός ο φάκελος οικονομικής προσφοράς. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά οφείλουν να προσκομισθούν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού. Άρθρο 6 ο ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα. 5

6 Άρθρο 7 ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 1 ο. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο(2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ/ΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :.,..,..,.., (π.χ. για περισσότερες από μία ομάδες εξοπλισμού). Αριθμός απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης 46/2014 Ο.Ε., Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02/04/2014 καθώς και τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Μέσα στον ανωτέρω φάκελο θα περιέχονται : Α) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 5 της παρούσης και η εγγύηση συμμετοχής Β) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου και θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς Γ) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου και θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στη μελέτη του διαγωνισμού. Στην προσφορά αυτή θα συμπεριλαμβάνονται και θα έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση αλλά δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και στο προηγούμενο άρθρο, εάν υποβληθεί προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες εξοπλισμού, τότε θα υπάρχουν αντίστοιχοι φάκελοι οικονομικής προσφοράς για κάθε μία από αυτές, με τις κατάλληλες εξωτερικές ενδείξεις. Δ) Σε περίπτωση που τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 6

7 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν αυτή ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής που συνιστά το όργανο αξιολόγησης των προσφορών. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς σε περίπτωση δε διαφοράς λαμβάνεται υπόψη μόνο η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 8 ο Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, με το Φ.Π.Α. 23%, της ομάδας εξοπλισμού για την οποία υποβάλλεται προσφορά, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί : α/α Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Εγγυητική Με ΦΠΑ Επιστολή 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΦΙΛΤΡΑ ,39 766,77 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ,73 943,59 3 ΟΜΑΔΑ Γ : ΛΑΜΠΕΣ 1.674, ΟΜΑΔΑ Δ : ΦΑΡΟΙ ΚΑΙ ΦΩΤΑ 5.467,10 273,36 5 ΟΜΑΔΑ Ε : ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ , ,96 6 ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: ΛΑΜΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 1.734,30 86,72 7 ΟΜΑΔΑ Ζ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΟΜΑΔΑ Η : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ,44 210, ,58 97,18 9 ΟΜΑΔΑ Θ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ,38 559,47 7

8 10 ΟΜΑΔΑ Ι : ΕΛΑΣΤΙΚΑ , ,50 11 ΟΜΑΔΑ ΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ , ,78 332,94 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 9.500,00 Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για περισσότερες της μιας ομάδας, τότε το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα αφορά αθροιστικά το σύνολο των επιμέρους ποσών των εγγυητικών επιστολών των ομάδων αυτών. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το φορέα που την εκδίδει και τον τύπο έκδοσης που αυτός ακολουθεί, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : Την ημερομηνία έκδοσης. Τον εκδότη. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. Τον αριθμό της εγγύησης. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Τη σχετική διακήρυξη και ημερομηνία του διαγωνισμού. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια αντικαθίσταται με την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επισυνάπτεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής. 8

9 Άρθρο 9 ο ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μερικές προσφορές, που αφορούν μία ή περισσότερες ομάδες εξοπλισμού, αλλά για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη ομάδα/ες. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απαράδεκτες επίσης είναι προσφορές που είναι μεγαλύτερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Άρθρο 10 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Η προσφερόμενη τιμή θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στη μελέτη του διαγωνισμού και θα εμπεριέχει τις τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση με τον τρόπο που προβλέπεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι για την ομάδα Ι των ελαστικών η τιμή θα περιλαμβάνει και το κόστος τοποθέτησης των ελαστικών. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Οι προσφερόμενες τιμές θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια που θα ισχύει η σύμβαση με τον ανάδοχο και αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρησή τους. Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη και τυχόν έξοδα ελέγχου, καθώς και κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση του υλικού βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή. Επί του καθαρού συμβατικού ποσού υπάρχει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%. Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων βαρύνει τον ανάδοχο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που υπάρξουν διαφορετικοί ανάδοχοι (για μέρος του εξοπλισμού) η δαπάνη δημοσίευσης επιμερίζεται αναλογικά. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. Ο Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το ζητούμενο είδος βαρύνει τον Δήμο Ορεστιάδας Άρθρο 11 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει δημόσια στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται στο ανωτέρω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως εξής: Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών αποσφραγίζονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, την ίδια ή σε επόμενη μέρα κατά την κρίση 9

10 της επιτροπής διαγωνισμού η οποία γνωστοποιείται υποχρεωτικά στους συμμετέχοντες. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται οι δε ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται εγγράφως. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Η επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισμένους φακέλους και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συμμετέχοντος ή δεν θα είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον φορέα και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Όσοι έχουν έννομο συμφέρον να παραβρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που αναφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά και κατά περίπτωση το εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Ε.Ε. κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς Ο.Τ.Α. και του δημοσίου για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά ολικά ή μερικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή και 10

11 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη κατά τα ανωτέρα έγκριση της υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. Άρθρο 13 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά που είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Επίσης όσες προσφορές παρουσιάζουν, κατά την εκτίμηση της επιτροπής αξιολόγησης ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα όσες προσφορές παρουσιάζουν επουσιώδεις αποκλίσεις, γίνονται αποδεκτές. Σε κάθε περίπτωση η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και πρόσκλησης. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η προμήθεια κάθε ομάδας εξοπλισμού κατακυρώνεται στον προμηθευτή, η προσφορά του οποίου είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, κριτήριο κατακύρωσης : Α) Για τις ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι. η χαμηλότερη προσφορά Β) για την ομάδα ΙΑ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ» στην οικονομική τους προσφορά οι διαγωνιζόμενοι το ποσοστό έκπτωσης που θα δώσουν θα ισχύει στις τιμές επί του ισχύοντος κάθε φορά επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισμού. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 11

12 Άρθρο 14 ο ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: α. Κατακύρωση της προμήθειας. β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου αυτής. 2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για: α. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής β. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης γ. Τελική ματαίωση της προμήθειας τότε τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης. Άρθρο 15 ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ Στον προμηθευτή ή προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : α) Το είδος. β) Την ποσότητα. γ) Την τιμή. δ) Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μετά την πάροδο δέκα(10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και εντός πέντε(5) ημερών, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ /93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). 12

13 Άρθρο 16 ο ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει χρονική διάρκεια είτε μέχρι τις 31/12/2014 είτε μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα γίνεται τμηματική παράδοση και πληρωμή των ειδών της σύμβασης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 17 ο Χρόνος και τρόπος παράδοσης Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, όποτε απαιτείται για κάθε όχημα, μετά από αίτημα της υπηρεσίας, το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η αναγκαία ποσότητα και το είδος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των ανταλλακτικών στο συνεργείο επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. Άρθρο 18 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και κατά της νομιμότητας της διενέργειάς του υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ ως εξής: Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προμήθειας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη μέρα. Η προσφυγή εξετάζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία εκδίδει την απόφασή της το αργότερο πέντε(5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Κατά της νομιμότητας διενέργειας και της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισμού. Η προσφυγή κατά της συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Στην περίπτωση αυτή δικαίωμα υποβολής προσφυγής έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται όταν γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την επιτροπή αξιολόγησης, η οποία γνωμοδοτεί προς την Εκτελεστική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. Προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και αφορούν τις παραπάνω αναφερόμενες διαδικασίες καθώς επίσης και την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 13

14 Άρθρο 19 ο ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι προσφορές στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες άρχεται δε από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδεχτούν να παρατείνουν την προσφορά τους πέραν του ανωτέρω ορίου, εφόσον τους ζητηθεί κάτι τέτοιο. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τριάντα(30) ημέρες. Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί, κατά το διάστημα ισχύος της προσφοράς του, να ζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων. Άρθρο 20 ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Άρθρο 21 ο ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί σε δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Έβρου μία εβδομαδιαία καθώς και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας Της Κυβέρνησης. Η ίδια περίληψη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ορεστιάδας καθώς και στην ιστοσελίδα του Δείμου Αντίγραφο της διακήρυξης θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων από τo γραφείo του Τμήματος Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας Βασιλέως Κωνσταντίνου 11 τηλ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14

15 Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Ημερομηνία Έκδοσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προς ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.... ΕΥΡΩ... Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) υπέρ της Εταιρείας Δ/νση.. δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της./ /2011 με αριθμό διακήρυξης.. για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» (και συγκεκριμένα για την ομάδα/ες εξοπλισμού με αριθμό.,.,.). Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και εφόσον εν τω μεταξύ δεν μας κοινοποιηθεί νόμιμα από μέρους σας, κάποια αξίωση στο ποσό της εγγύησης, η παρούσα εγγυητική επιστολή θεωρείται αυτόματα και αυτοδίκαια άκυρη και ανίσχυρη. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Αρ. Μελέτης: 15/2014 Οικονομικό Έτος : 2014 Προϋπολογισμός : ,00 Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (Καθαρό ποσό : , ,46 το ΦΠΑ 23% σύνολο ,00) Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των ανταλλακτικών,αναλωσίμων και ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα και λοιπά μηχανήματα Δήμου Ορεστιάδας, για το έτος Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπ. Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς επίσης και το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Με την εν λόγω προμήθεια ο Δήμος Ορεστιάδας θα μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων για την κίνηση τους μέσα στο έτος Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα τους κωδικούς: , και Επισημαίνεται ότι ο δήμος σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να αναλώσει όλο το ποσό που αναγράφεται στον προϋπολογισμό. Η προμήθεια των ανταλλακτικών αναλωσίμων και ελαστικών για μεταφορικά μέσα και λοιπά μηχανήματα του Δήμου θα γίνεται τμηματικά καθ όλη την διάρκεια του έτους ανάλογα με τον προγραμματισμό και τις ανάγκες κάθε τμήματος και υπηρεσίας. Ο Δήμος έχει στην κατοχή του εξήντα οκτώ (68)συνολικά οχήματα- μηχανήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριματοφόρα, φορτηγά, ημιφορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργων, μηχανήματα πρασίνου και επιβατικά Όλα τα παραπάνω οχήματα - μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό το οποίο ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος μηχανήματος. 16

17 Η προμήθεια χωρίζεται σε ένδεκα ομάδες. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για περισσότερες της μιας ομάδας, τότε το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα αφορά αθροιστικά το σύνολο των επιμέρους ποσών των εγγυητικών επιστολών των ομάδων αυτών. ΟΜΑΔΑ Α ΦΙΛΤΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ PU 1046/1X 12, ,60 BFU 900X 8, ,15 BF 811 7, ,04 PU 51Z 6, ,30 PU 966/1X 25, ,84 PU 999/1X 16, ,84 WK 962/7 14, ,16 WK 940/33 54, ,52 WK , ,80 WK 950/6 14, ,12 WK 723/1 5, ,16 WK , ,62 WK , ,54 WK 842/2 8, ,84 WK 723 5, ,30 RN , ,84 DWK 812 4, ,80 NA-316 6, ,52 WK 950/2 19, ,64 WK 950/3 14, ,84 WK 850/3 20, ,12 IR , , , ,80 ME , ,70 WK , , , ,16 MF , , , , , , , ,50 WK 716 7, ,16 NIPPON , ,80 WK 32 2, , A00 7,04 1 7,04 MF , ,90 WK 820/1 21, ,00 WK 842/3 9,67 1 9,67 17

18 MF ,26 1 5,26 MF - G972 8,22 1 8,22 ΦΙΛΤΡΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ TB 1374X 25, ,64 TB 1394/1X 45, ,96 TB 1364X 40, ,28 TB 1374/4X 88, ,20 Y/T 0,00 H 601/4 6, ,10 ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ U 58/1 KIT. 37, ,18 U 620/34 KIT. 61, ,23 ΦΙΛΤΡΑ AIC. 0,00 CU , ,48 CU , ,36 CU , ,92 CU , ,80 CU , ,75 CU , ,74 ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ F 18M 60M 53, ,00 H 710/1n 24, , ,00 70, , ,00 60, ,00 CA , ,70 WH , ,80 WH 980/3 58, , , , , ,00 WD , ,91 CF 15 L36 40, ,85 CF , ,58 ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ HU 945/2X 13, ,35 HU 947/1Z-2 18, ,30 HU 12140X 18, ,40 W /36 14, ,00 WP /3 22, ,56 W 1170/7 63, ,48 H /2X 12, ,47 H-12107/1 12, ,96 W 920/7 6,86 1 6,86 18

19 W 920/32 10, ,20 WP , ,84 HU 718/1K 8, ,74 MO , , YZZJ3 4, ,60 MO , ,82 PF 1055/1X 9,03 1 9,03 MO , ,80 W 719/5 4,21 1 4,21 MD ,48 2 8, G1A00 3,34 1 3,34 MO , ,04 W 712/8 6, ,16 WD , ,43 ME , ,96 W 962/6 10, ,06 W , ,16 HU 931/5X 10, ,41 W /4 17, ,04 W /34 14, ,50 HU 1381X 13, ,99 WP , ,51 W 950/26 12, ,57 W 950/7 12, ,92 SP , ,28 HU 1270 X 14, ,37 W , ,00 MO ,47 1 4,47 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ C , ,94 C , ,74 C , ,55 C 27998/5 53, ,14 C , ,58 C , ,67 C , ,54 C , ,51 C , ,20 C , ,76 C , ,94 MD , , , , , , , ,38 C , ,66 19

20 GC01-13-Z40 6, ,05 C ,06 2 8,12 MD , , B00 5, , , ,16 C , ,08 LAF , ,64 C 25710/3 80, , , ,54 7W 5389E 47, , ,00 48, ,20 GI , ,46 GI , , ,00 108, , ,00 37, ,10 LAF , ,42 LAF , ,54 A , ,35 CF , ,86 C 25730/1 62, ,48 C 4312/1 20, ,50 C , ,15 C23440/1 86, ,30 CH 1380 K 65, ,37 32/ , ,40 P , , D 10, ,97 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,80 ΦΠΑ 23% 2.867,59 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,39 Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας Α : 766,77 ΟΜΑΔΑ Β: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ 220 ΑΗ 244, , ΑΗ 239, , ΑΗ 212, , ΑΗ 188, , ΑΗ 138, , ΑΗ 117, ,10 75 ΑΗ 92, ,09 55 ΑΗ 71, ,34 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,87 ΦΠΑ 23% 3.528,86 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,73 20

21 Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας Β : 943,59 ΟΜΑΔΑ Γ : ΛΑΜΠΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ H 4 24V 75/70W 3, ,50 H 3 24V 70W 2, ,00 H 1 24V 70W 2, ,00 21W 24V 0, ,00 24V 3W W2,1X9,5d 0, ,50 24V 5W 0, ,50 24V 10W 0, ,00 24V 21W 0, ,00 H 4 12V 2, ,00 H 3 12V 1, ,00 H 1 12V 2, ,00 21W 12V 0, ,50 21W 12V 0, ,50 10W 12V 0, ,00 5W 12V 0, ,50 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.361,00 ΦΠΑ 23% 313,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.674,03 Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας Γ : ΟΜΑΔΑ Δ: ΦΑΡΟΙ ΚΑΙ ΦΩΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ ΦΑΡΟΣ 24V 40, ,00 ΦΑΡΟΣ 12V 35, ,50 ΦΩΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28, ,00 ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΙΣΩ 28, ,30 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.444,80 ΦΠΑ 23% 1.022,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.467,10 Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας Δ :273,36 ΟΜΑΔΑ : Ε ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 126, , , ,25 Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας Ε : 1.166,96 ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: ΛΑΜΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΛΑΜΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕΤ 480, ,00 ΛΑΜΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕΤ 450, ,00 21

22 ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΎ 120, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.410,00 ΦΠΑ 23% 324,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.734,30 Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας ΣΤ : 86,72 ΟΜΑΔΑ Ζ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ ΠΡΙΖΑ 10 ΡΙΝ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 58, ,00 ΣΕΤ ΔΙΣΚΑΚΙΑ ΡΤΟ 680, ,00 ΓΡΑΝΑΖΙΑ 650, ,00 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 130, ,00 ΑΞΟΝΑΣ 750, ,00 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 75, ,00 ΒΑΣΗ 85, ,00 ΒΑΛΒΙΔΑ 225, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.428,00 ΦΠΑ 23% 788,44 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.216,44 Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας Ζ : 210,82 ΟΜΑΔΑ Η : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ ΚΜ -CA BEARING 59, ,00 KM-CA ΤΣΙΜΟΥΧΑ 41, ,56 KM-CA SPIDER 45, ,40 KM-CA ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 99, ,74 ΚΜ-20Ε-23-Κ1590 SEAL 10, ,72 KM-CA TPIBEAS 37, ,16 KM-YM ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 56, ,48 ΚΜ-YM ΦΛΑΝΤΖΑ 3,87 1 3,87 ΚΜ ΓΛΥΣΤΡΕΣ 104, ,48 κμ ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 109, ,74 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.580,15 ΦΠΑ 23% 363,43 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.943,58 Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας Η : 97,18 ΟΜΑΔΑ Θ : ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΟΥ 700, ,00 ΜΠΡΑΤΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 79, ,00 22

23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΟΥ 242, ,00 ΒΑΛΒΙΔΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 830, ,00 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 135, ,00 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ 145, ,00 ΣΕΤ ΔΑΓΚΑΝΕΣ 213, ,00 ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ 365, ,85 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 81, ,30 ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 56, ,91 ABS 1.300, ,00 ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 330, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 9.097,06 ΦΠΑ 23% 2.092,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,38 Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας Θ : 892,41 ΟΜΑΔΑ Ι ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜ. ΑΞΙΑ 315/80 R22,5 398, ,90 295/80 R22,5 390, ,88 315/70 R22,5 406, ,00 185/75R16 101, ,78 195/70 R15 81, ,60 285/70 R , , R , ,06 * * 650, ,64 18, , , R28 552, ,40 23, , ,24 13, , ,80 17, , ,56 14,00-24 TG 487, ,80 365/80 R20 520, ,32 205/80 R16 101, , , ,36 235/75R15 121, ,80 205/80 R16 101, , R16 121, ,80 27X8,50 R14 89, ,72 165/80 R13 52, , R14 69, ,88 215/75/15 105, ,76 235/65R , ,36 175/65R14 73, ,68 12,50/ , ,20 23

24 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,94 ΦΠΑ 23% ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,66 Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας Ι : 4.978,50 ΟΜΑΔΑ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ 5.413, ,64 ΦΠΑ 23% 1.245,14 ΣΥΝΟΛΟ 6.658,78 Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας ΙΑ : 332,94 Τα μεταφορικά μέσα οχήματα και λοιπά μηχανημάτά για τα οποία αναφέρεται η παρούσα μελέτη καταγράφονται στον κάτωθι πίνακα : α/α Τύπος Οχήματος Αριθμός Κυκλοφορίας Αριθμός Πλαισίου Ημερομηνία έκδοσης 1 ης άδειας 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ M/S ΚΗΙ 5090 WDB K /08/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ M/S ΚΗΙ 5091 WDB K /08/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ M/S ΚΗΙ 8568 WDB V /12/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ M/S ΚΗΙ 8569 WDB VZ /12/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAF ΚΗΙ 8582 WDB K /06/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ M/S ΚΗΥ 7405 WDB K /02/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ M/S ΚΗΥ 7406 WDB K /02/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ M/S ΚΗΙ 8557 WDB K /09/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ M/S ΚΗΙ 8573 WDB V /05/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ VOLVO ΚΗΙ 5078 YV2E4CCA938B /10/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ M/S KHI 8592 WDB V /10/

25 12 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ IVECO ΚΗΥ 7427 WMB1VMT00C /01/ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ M/S ΚΗΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ M/S ΚΗΙ 5080 WDB K /12/ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ M/S ΚΗΥ 7446 WDB K /04/ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ M/S ΚΗΥ /02/ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ IVECO KHY 7437 WJMB1VMT00C /06/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN ΜΕ V WASBFTLO /08/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ /12/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN ΜΕ V WASBFTLO /09/ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ M/S ΑΠ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SCANIA ΚΗΙ 2667 VS4KC4X2B /06/ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD ΚΗΙ 2668 SFAEXXBDVERS /08/ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO KHY /12/ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ M/S KHY 4337 WDB /04/ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO ΚΗΥ 7422 ZCFA1AD /07/ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO ΚΗΙ 5076 ZCFA1AF /05/ ΦΩΡΤΩΤΗΣ JCB 4CX ME JCB4CXSMA /07/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX ME JCB3CXCST /12/ ΦΩΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX ΜΕ /12/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX ΙΧΜΕ P 11/07/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX ΜΕ JCB3CXCST /12/

26 34 ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ΜΕ FKI93F /04/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ME FK193F /05/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ME FK1*93F /12/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT ME BW /07/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT ΜΕ.ΙΧ CATO950HHN1A /07/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT ΑΠ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ CAT ΙΧΜΕ V /09/ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ CAT ME CATO140HPCCAO /06/ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ CAT ΜΕ.ΙΧ /12/ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ MITSUBISHI ΜΕ ΙΧ GA /11/ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO ME VCEOG930C /12/ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ FIAT HITACHI ME Y /08/ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU ΜΕ ΙΧ G52A /12/ ΤΣΑΠΑ O&K ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ BOMAG ΑΠ ΤΣΑΠΑΚΙ CAT ΜΕ ΤΡΑΚΤΕΡ FERGUSON ΥΕΒ470 KA ΣΚΟΥΠΑ SICAS-IVECO ΜΕ ΙΧ J7 22/12/ ΣΚΟΥΠΑ ME.IX /04/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG ME WDB W /12/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG ΜΕ WDB W /05/

27 55 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBI. L200 KHY 5077 MMBCNK7403D /10/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ TOYOTA 4X4 KHI 8574 MROHR22G /03/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΤΟΥΟΤΑ 4Χ4 ΚΗΙ 8579 MROFR29G /07/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΤΟΥΟΤΑ 4Χ4 ΚΗΙ 5093 JTFD /06/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ TOYOTA 4X4 ΚΗΥ 7404 TI32LNB TI32LNB ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ISUZU. 4X4 KHI 8580 MPATFB77H4H /11/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ M/S 207 ΚΗΥ 7442 WDB /12/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA 4X4 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA 4X4 KHY 7417 JMZUFBUE /03/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA 4X4 ΚΗΥ 7419 JMZUF8UE /04/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ VW ΚΗΥ 4301 W V WZZZ14ZLW /04/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBI. L300 ΚΗΥ 4335 JMBGZPO2VPA /02/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBI. L300 ΚΗΥ 4336 JMBGZP02VPA /02/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VITARA 4X4 KHY 7439 Ορεστιάδα θεωρήθηκε 17/01/2014 Ο συντάξας Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κουτρίδης Δημήτριος Μηχανοτεχνίτης Μαυρογενίδης Στυλιανός Μηχ. Μηχανικός 27

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002314712 2014-09-30

14PROC002314712 2014-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1/2009

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 442.328,88 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2 Απριλίου 2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2 Απριλίου 2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 18-10-2013 Αριθμ. Πρωτ. 46545 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001662638 2013-10-14

13PROC001662638 2013-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 13PROC001662638 2013-10-14 Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπακτος: 06/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 32/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 27946 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 91.934,94 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί Καθορισμού των όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα