ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. και του 2 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Προσθήκη Αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολειό Γιάννουλης». Στην Λάρισα σήμερα την 17 η Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γαλάτος Αριστοκλής, 4) Γιαννούλας Κων/νος, 5) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Καφφές Θεόδωρος, 10) Κοτάκου Μαρία, 11) Κρίκης Πέτρος, 12) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 13) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 14) Λαμπρούλης Γεώργιος, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μητσιός Αθανάσιος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 22) Μπεκύρης Μιχαήλ, 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Ούντρια Ευαγγελή, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πρασσάς Αναστάσιος, 29) Σαμουρέλης Κων/νος, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσιαούσης Κων/νος και 34) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αλαμάνης Ευθύμιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Κέλλας Χρήστος, 6) Κλεισιάρης Βασίλειος, 7) Μάντζαρη Δέσποινα, 8) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 9) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 10) Σάπκας Ιωάννης και 11) Τσακίρης Μιχαήλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 30

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπάτσας Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. και του 2 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Προσθήκη Αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολειό Γιάννουλης» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 1418/84 2. Tο Ν. 3669/08 3. Το Π.Δ. 609/85 4. Το Π.Δ. 171/87 5. Την με αριθμ. πρωτ / Εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση το 2 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέων Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, οι οποίες έχουν ως εξής: Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα παρακάτω: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ,45 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 2 ο Α.Π.Ε. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ,45 ΕΣΠΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (συνοδεύει τον 2 ο Α.Π.Ε. και το 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 2 ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Προυπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α ,00 Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α ,45 Μέσο Ποσοστό Έκπτωσης 13,13% Ημερομηνία Δημοπράτησης 24/07/2012 Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης 08/10/2012 Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική 02/12/2013 Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη 29/1/2014 Ο παρών 2 ος ΑΠΕ και το 2 ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν για να περιλάβουν τις αυξομειώσεις (επί πλέον και επί έλατον) των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, καθώς και νέες εργασίες όπως αυτές προέκυψαν από προμετρητικά σφάλματα και παραλείψεις της μελέτης και είναι αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του. Λόγω της φύσης του έργου, δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών οι οποίες τακτοποιούνται με τον υπόψη 2 ο ΑΠΕ. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καθώς και οι νέες εργασίες καλύπτονται από τα Σελίδα 2 από 30

3 απρόβλεπτα με τον 2 ο ΑΠΕ και σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Οι ποσότητες αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από προμετρήσεις και πάντα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, ενώ η αύξηση και η μείωση των ποσοτήτων των εργασιών δεν τροποποιεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης. Τα δε χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα αυτού. Η τελική δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή και ο παρών 2 ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού, ήτοι ,35 για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση και ,10 για ΦΠΑ, δηλαδή σύνολο ,45. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου: ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ Η ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ ΝΟ Α.Π.Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗ Α.Π.Ε. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ Αξία εργασιών , , , ,15 Απρόβλεπτα , , , ,15 Σύνολο , , , , ,15 Ποσοστό Μεταβολής % 0,00% Αναθεώρηση , , ,56 Συνολικό Ποσόν , , ,35 Φ.Π.Α , , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ , , ,45 Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ». Λάρισα 27/1/2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Νέων Έργων Ντάγιας Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός Ο Προϊστάμενος Η-Μ Κατασκευών και Συντήρησης Χατζίκος Δημήτριος Οι επιβλέποντες Αργυράκος Αθανάσιος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ρωμανάσου Σοφία Πολιτικός Μηχανικός Συνάπαλου Αναστασία Η-Μ Μηχ. Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Γιοβρή Ευαγγελία Αρχιτέκτονας Μηχανικός Σελίδα 3 από 30

4 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Έργο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» Ανάδοχος,: «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΣΑΚΑΛΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΧ. ΧΡΗΣΤΟΣ» 2 Ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελίδα 4 από 30

5 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» Ανάδοχος: «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΣΑΚΑΛΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΧ. ΧΡΗΣΤΟΣ» 2 Ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο 2 ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει, τις επί πλέον και τις επί έλατον ποσότητες των εργασιών της σύμβασης του έργου καθώς και την εκτέλεση δέκα έξι νέων εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου. Για την εκτέλεση των επί πλέον εργασιών όπως φαίνεται κατωτέρω, χρησιμοποιήθηκε το ποσό των επί έλατον εργασιών και μέρος του ποσού των απροβλέπτων. Οι ποσότητες αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από προμετρήσεις και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου. Η μείωση ή και η αύξηση των ποσοτήτων δεν τροποποιεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης. Τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υπoβαθμίζovται και δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα αυτού. Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ-ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. 2. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. 3. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 4. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. 5. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. 6. Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο. 7. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 8. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής. 9. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 10. Καθαίρεση επικεραμώσεων 11. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών. 12. Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15. 2 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/ Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα Β 500C (S500s). Σελίδα 5 από 30

6 5 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40mm ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 2. Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα. 3. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 1. Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. 2. Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. 3. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς cm 4. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40Χ40 cm. 5. Επιστρώσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 1, διαστάσεων 20Χ20 cm 6. Διαστρώσεις γαρμπυλοδέματος με λιθοσύντριμα, γαρμπυλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm. 7. Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων. 8. Επιστρώσεις με τάπητα χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πάχους 5 mm 9. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1. Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 2. Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm. 3. Χειρολησθήρας καμπύλος διατομής 9Χ9 cm από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας. 4. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL. 5. Ερμάρια κουζίνας δαπέδου,μη τυποποιημένα. 6. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 7. Γωνιόκρανα προστασίας κατακόρυφων ακμών επιχρισμάτων. 8. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 9. Θύρες σιδηρές πλήρης ανοιγόμενες 10. Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού. 11. Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης. 12. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. 13. Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα. 14. Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 1. Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100mm. 2. Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο upvc. 3. Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1 4. Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2 5. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρένιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 6. Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών. 7. Γυψοσανίσες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 8. Θερμική απομόνωση ορόφων και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης. 9. Πρόχυτα κράσπεδα 0,15Χ0,30 m από σκυρόδεμα. 10. Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών. ΥΔΡΕΥΣΗ 1. Πλαστικός σωλήνας Φ22Χ3 χιλ. 2. Πλαστικός σωλήνας Φ20Χ2,8 χιλ. 3. Πλαστικός σωλήνας Φ25Χ3,5 χιλ 4. Μεταλλικό ερμάριο 5. Διακόπτης BALL-VALVE διαμ. ½ in 6. Αναμικτήρας νεροχύτη Φ1/2 7. Νεροχύτης χαλύβδινος Σελίδα 6 από 30

7 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1. Φρεάτιο επισκέψεως 30Χ40 2. Πλαστικός σωλήνας 4 ατμ. Φ40 3. Πλαστικός σωλήνας 5 ατμ. Φ Πώμα καθαρισμού πλαστικό Φ Πώμα καθαρισμού πλαστικό Φ Αεραγωγός ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1. Χρονοθερμοστάτης 2. Σιδηροσωλήνας Φ ½ 3. Σιδηροσωλήνας Φ 1 4. Σιδηροσωλήνας Φ 1 1/4 5. Σιδηροσωλήνας Φ 2 6. Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ 1 έως 2 7. Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ 2 έως 4 8. Διακόπτης BALL-VALVE ½ 9. Διακόπτης BALL-VALVE 3/4 10. Διακόπτης BALL-VALVE 1 1/4 11. Διακόπτης BALL-VALVE 1 1/2 12. Διακόπτης BALL-VALVE 2 1/2 13. Βαλβίδα θερμικού κυκλώματος τύπου STK 14. Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων διαμ. ¼ ins 15. Ρυθμιστική βαλβίδα θερμ. σωμάτων ½ 16. Κατασκευή μορφοσιδήρου 17. Αποξήλωση λεβητοστασίου 18. Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή 64/70 mm 19. Κυκλοφορητής νερού 2,50 4,00 Μ3/ΩΡ 20. Τοπική κλιματιστική μονάδα (F.C.U.) δαπέδου 400 CFM ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1. Περιλαίμιο γείωσης 22 χιλ. 2. Θεμελειακή γείωση διαστάσεων 30Χ3,5 mm. 3. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 1/2" 4. Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη 100Χ60 χιλ. 5. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιραλ 23 χιλ. 6. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιραλ 29 χιλ 7. Κυτίο διακλάδωσης πλαστικό 80Χ80 χιλ. 8. Κυτίο διακλάδωσης πλαστικό 100Χ100 χιλ. 9. Αγωγός ΝΥΑ μονόκλωνος 1,5 mm2 10. Αγωγός ΝΥΑ μονόκλωνος 2,5 mm2 11. Αγωγός ΝΥΑ μονόκλωνος 6 mm2 12. Καλώδιο NYY 4X25 mm2 13. Καλώδιο NYIFY 3X1,5 mm2 14. Καλώδιο NYIFY 3X2,5mm2 15. Καλώδιο ΝΥΜ 3X1,5 mm2 16. Καλώδιο ΝΥΜ 3X2,5 mm2 17. Καλώδιο ΝΥΜ 5X4 mm2 18. Καλώδιο ΝΥΜ 5X6 mm2 19. Διακόπτης πλήκτρου χωνευτός 10 Α απλός διπολικός 20. Διακόπτης πλήκτρου χωνευτός 10 Α κομιτατέρ ή αλέ ρετούρ 21. Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO 16A 22. Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικός 50Χ35 εκ. 23. Φωτιστικά φθορισμού 2Χ36W 24. Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως (χελώνα) 25. προβολέας LED 30W 26. Πλήρης εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων 27. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα «ντεκαπέ» Σελίδα 7 από 30

8 28. Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Πυροσβεστήρας τύπου Pa, φορητός γομώσεως 6 kg 2. Ανιχνευτής ιονισμού 3. Κομβίο συναγερμού 4. Σειρήνα συναγερμού 5. Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 2. Διακόπτης BALL-VALVE 3/4 3. Διακόπτης BALL-VALVE 1 ½ 4. Αποξήλωση εγκατάστασης θέρμανσης και φυσικού αερίου και προσωρινή επανεγκατάσταση αγωγού Συγκεκριμένα για τα άρθρα: Α.Τ. Β.1: «Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15» (), Α.Τ. Β.11: «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα Β 500C (S500s)» και Α.Τ. Δ.8: «Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς cm», οι επιπλέων ποσότητες προκύπτουν από σφάλμα στις προμετρήσεις κατά την κατασκευή της υπόβασης της διαμόρφωσης του αυλείου χώρου και των πεζοδρομίων εξωτερικά του κτιρίου τα οποία υπέστησαν βλάβη κατά τις εκσκαφές. Α.Τ. Δ6: «Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης», η επιπλέον ποσότητα προκύπτει λόγω κατασκευής του μεγαλύτερου μέρους της τοιχοποιίας της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με πετάσματα τύπου sandwich. Αυτό πραγματοποιήθηκε λόγω προβλήματος συναρμογής του μεταλλικού σκελετού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με την τοιχοποιία τύπου Ytong. Αντίστοιχα μειώθηκαν οι ποσότητες των άρθρων Γ.3, Γ.5, Γ.7, Γ.8, ΣΤ.10, ΣΤ.11. Α.Τ. Δ.20: «Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων)», οι επιπλέον ποσότητα προκύπτει από σφάλμα στις προμετρήσεις κατά την μελέτη. Α.Τ. Ε.15: Για το άρθρο: «Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος», η επιπλέον ποσότητα προκύπτει από σφάλμα στις προμετρήσεις των αντίστοιχων ποσοτήτων γυψοσανίδων που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. Α.Τ. Ε.18: «Θύρες σιδηρές πλήρης ανοιγόμενες», η επιπλέον ποσότητα προκύπτει από την κατασκευή μεταλλικών θυρών σε όλους τους χώρους του υπογείου πλην του λεβητοστασίου,ως η βέλτιστη τεχνικά λύση. Αντίστοιχα μειώθηκε η ποσότητα του άρθρου Ε.5. Α.Τ. Ε.23: «Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους», η επιπλέον ποσότητα προκύπτει από την τοποθέτηση, για λόγους ασφάλειας, σε όλα τα παράθυρα προστατευτικών κιγκλιδωμάτων. Α.Τ. Ε.26: «Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα», η επιπλέον ποσότητα προκύπτει από σφάλμα στις προμετρήσεις. Αντίστοιχα μειώθηκε η ποσότητα του άρθρου Ε.25. Α.Τ. Ζ3.20 και Α.Τ. Ζ1.9: «Πλαστικός σωλήνας Φ25Χ3,5 χιλ» και «Σιδηροσωλήνας Φ ½», οι επιπλέων ποσότητες προκύπτουν από σφάλμα στις προμετρήσεις. Α.Τ. Ζ2.16: «Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα», η επιπλέον ποσότητα προκύπτει από την κατασκευή επιπλέων αεραγωγών για τον εξαερισμό χώρων όπως επιβάλλει ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Σελίδα 8 από 30

9 Οι επί έλατον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων. 2. Προσαύξηση εκσκαφών για βάθος μεγαλύτερο των 2 μετρ.. 3. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών 4. Κατασκευή υποδομής με Ο Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 6. Καθαίρεση πλινθοδομών 7. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 8. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1. Σκυρόδεμα C30/37 με χρήση αντλίας 2. Σκυρόδεμα C8/10 3. Ξυλότυποι χυτών τοίχων 4. Ξυλότυποι συνήθων χυτών μικροκατασκευών 5. Προσαύξηση τιμή ξυλοτύπων λόγω ύψους 6. Χαλύβδινοι οπλισμοί Β500Α 7. Χαλύβδινοι οπλισμοί Β500C 8. Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα 9. Αποστάτες σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1. Τοιχοδομές τύπου YTONG πάχους 15 εκ. 2. Τοιχοδομές τύπου YTONG πάχους 20 εκ. 3. Διαζώματα τύπου YTONG 15 εκ. 4. Διαζώματα τύπου YTONG 20 εκ. 5. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 6. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα ΕΠΕΝΔΥΣΕΙς ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 1. Γαρμπιλοδέματα 2. Δάπεδο δρύινων λωρίδων Ειδικά τεμάχια λαμαρίνας για πλαγιοκάλυψη όψεων Πλαγιοκάλυψη όψεων με φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας 5. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 30Χ30 εκ. 6. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονία 7. Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου 8. Κατώφλια και περιζώματα από μάρμαρο 9. Περιθώρια από μάρμαρο 10. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 11. Σκαλομέρια από μάρμαρο 12. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1. Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 εκ. 2. Στέγη ξύλινη με στεγάνωση και επικεράμωση 3. Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα πρεσσαριστά 4. Κρεμάστρες απλές 5. Επένδυση με φαινοπλαστικά φύλλα 6. Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά 7. Ερμάρια μεγάλου ύψους 8. Λυόμενο συγκρότημα πετοσφαίρισης 9. Μεταλλικές θύρες τυποποιημένες 10. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο 11. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα 12. Μεταλλικό στέγαστρο με πολυκαρβονικά φύλλα Σελίδα 9 από 30

10 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 1. Πίνακας μαρκαδόρου 2. Διπλοί θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί υαλοπίνακες 3. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 4. Χρωματισμοί σωληνώσεων από 2 1/2 έως 3 5. Χρωματισμοί κοινοί εσωτερικών επιφανειών 6. Χρωματισμοί κοινοί εξωτερικών επιφανειών 7. Χρωματισμοί σπατουλαριστοί εσωτερικών επιφανειών 8. Γυψοσανίδες κοινές 18 χιλ. 9. Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 10. Θερμομόνωση σκυροδεμάτων με διογκωμένη πολυστερίνη 11. Αρμοί διαστολής 12. Εργασίες πρασίνου ΥΔΡΕΥΣΗ 1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμ. ½ 2. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμ. 3/4 3. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμ Πλαστικός σωλήνας Φ 16Χ2χιλ. 5. Πλαστικός σωλήνας Φ 18Χ2χιλ 6. Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης Φ Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. Μέχρι 1 8. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ Φρεάτιο παροχής ύδρευσης 10. Διακόπτης BALL VALVE ¾ 11. Διακόπτης BALL VALVE Βαλβίδα γωνιακή 1/2" 13. Βαλβίδα γωνιακή 3/4" 14. Αναμικτήρας νιπτήρα 1/2 15. Αναμικτήρας λουτήρα ½ 16. Καθρέφτης τοίχου 17. Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης 18. Σαπωνοθήκη πορσελάνης 19. Δοχείο ρευστού σαπωνιού 20. Άγγιστρο αναρτήσεως επίτοιχο απλό 21. Άγγιστρο αναρτήσεως επίτοιχο διπλό 22. Ψύκτης ύδατος 23. Φρεάτιο επισκέψεως αποχέτευσης 24. Καλύματα φρεατίων χυτοσηδηρά ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1. Φρεάτιο επισκέψεως 20Χ20 εκ Καλύματα φρεατίων χυτοσιδηρά Σιφώνι πλαστικό δαπέδου 4. Πλαστικός σωλήνας 4 ατμ. Φ50 χιλ. 5. Πλαστικός σωλήνας 4 ατμ. Φ63 χιλ. 6. Πλαστικός σωλήνας 4 ατμ. Φ75 χιλ. 7. Πλαστικός σωλήνας 4 ατμ. Φ100 χιλ. 8. Πώμα καθαρισμού πλαστικό Φ 75 mm 9. Πλαστική κεφαλή αερισμού μέχρι Φ10 εκ. 10. Θερμική μόνωση αεραγωγών με υαλοβάμβακα 11. Αποκατάσταση πεζοδρομίου, δρόμου, πράσινο 12. Φρεάτιο επισκέψεως, βάθους 0,50-1,00 Μ, 50Χ60 εκ. 13. Υδροροές ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1. Ηλεκτροχημική προστασία κεντρικής θέρμανσης 2. Φίλτρο νερού ή ατμού ¾ ins Σελίδα 10 από 30

11 3. Καπνοδόχος με μόνωση 4. Θερμική μόνωση αεραγωγού ή σωληνώσεων με πάπλωμα υαλοβάμβακα 5. Συλέκτης διανομής ύδατος 6. Θερμόμετρο εμβαπτίσεως 7. Κυκλοφορητής νερού 8. Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό Φ1 ¼ ins 9. Σιδηροσωλήνας Φ ¾ 10. Σιδηροσωλήνας Φ 1 1/2 11. Χαλυβδοσωλήνας Φ 70/76 χιλ. 12. Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου μέχρι Διακόπτης BALL VALVE διαμέτρ Διακόπτης BALL VALVE διαμέτρ Συρταρωτή βαλβίδα Φ 1 ½ 16. Συρταρωτή βαλβίδα Φ Συρταρωτή βαλβίδα Φ 2 1/2 18. Συλλεκτοδιανομέας κεντρ. θέρμανσης 19. Πλαστικός σωλήνας Φ 18Χ2 χιλ. 20. Πλαστικός σωλήνας Φ 22Χ3 χιλ 21. Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ 22. Ρυθμιστική βαλβίδα θερμ. σωμ. ¾ 23. Δοχείο διαστολής 12 λίτρων 24. Ρακόρ μαύρο 1 ½ ins 25. Ρακόρ μαύρο 1 ins 26. Ρακόρ μαύρο ¾ 27. Θερμαντίρας νερού διπλής ενέργειας 200 λιτρων ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1. Εκσκαφή χάνδακα τοποθέτησης καλωδίων 2. Φρεάτιο διακλαδώσεως καλωδίων 20Χ20 3. Φρεάτιο διακλαδώσεως καλωδίων 40Χ40 4. Φρεάτιο διακλαδώσεως καλωδίων 50Χ50 5. Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 6. Αγωγός γυμνός χάλκινος 25 mm2 7. Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ22χιλ. 8. Πλαστικός σωλήνας καλωδίων Φ 110χιλ 9. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 1/2" 10. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων 2 ½ 11. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23 χιλ. 12. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 29 χιλ. 13. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16 χιλ. 14. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 16 χιλ. 15. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 21 χιλ. 16. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 29 χιλ. 17. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 36 χιλ 18. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ 16 χιλ 19. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ 21 χιλ 20. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ 29 χιλ 21. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ 36 χιλ 22. Κυτίο διακλάδωσης πλαστικό Φ 70 χιλ. 23. Κυτίο διακλάδωσης καλωδίων ΝΥΥ ή ΝΥΜ Φ70 χιλ 24. Αγωγός ΝΥΑ μονόκλωνος 4 mm2 25. Αγωγός ΝΥΑ μονόκλωνος 10 mm2 26. Αγωγός ΝΥΑ πολύκλωνος 16 mm2 27. Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm2 28. Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 οδικού ηλεκτροφωτισμού 29. Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10 mm2 30. Διακόπτης πλήκτρου χωνευτός 10 A απλός μονοπολικός 31. Διακόπτης αλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός πλήκτρου 10 A Σελίδα 11 από 30

12 32. Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO 16A 33. Φωτιστικό spot οροφής, χωνευτό 34. Φωτιστικό τολιχου ή οροφής WC 35. Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 36. Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών 37. Ανεμιστήρας εξαερισμού 38. Πλαστικό κανάλι 30Χ14 χιλ 39. Πλαστικός σωλήνας αποχεύτευσης Φ Πλαστική κεφαλή αερισμού (καπέλλο) Φ Κυτίο διακλάδωσης Φ 70 χιλ 2 εξόδων 42. Διάνοιξη οπής ή φωλιά σε λιθοδομή 43. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός διαμ 13,5 τ.χ. 44. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός διαμ 16mm. 45. Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ16 mm2 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Συρταρωτή βαλβίδα ¾ 2. Κατασκευές από ράβδους μορφοσίδηρου 3. Πυροσβεστήρας τύπου Pa, φορητός γομώσεως 12 kg 4. Πυροσβεστικό ερμάριο 5. Φωτεινός επαναλήπτης 6. Φωτιστικό ασφαλείας 7. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ¾ 8. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1/2 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1. Χαλυβδοσωλήνας 57/63 χιλ. 2. Σιδηροσωλήνας γαλβαν.3/4 3. Σιδηροσωλήνας γαλβαν.1 1/4 4. Σιδηροσωλήνας γαλβαν.1 1/2 5. Διακόπτης BALL VALVE 1 1/4 6. Συστολή διαμ. 2 X1 7. Συστολή διαμ. 2 X1 1/4 8. Φίλτρο αερίου κοχλιωτό ¾ 2 bar 9. Φίλτρο αερίου κοχλιωτό 1 1/4 2 bar 10. Δίοδη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου 1 ¼ 11. Περιλαίμιο γείωσης σωλήνων Φ22 χιλ. 12. Αγωγός ΝΥΑ 25 ΜΜ2 13. Στόμιο τοίχου 6 X 8 αλουμινίου 14. Κατασκευές από μορφοσίδηρο 15. Διακόπτης BALL VALVE ½ Για τα άρθρα: Α.Τ. Ζ3.44: «Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ», η επί έλατον ποσότητα προκύπτει από σφάλμα στις προμετρήσεις. Α.Τ. Ζ3.59: «Θερμαντήρας νερού διπλής ενέργειας 200 λίτρων», η επί έλατον ποσότητα προκύπτει λόγω των μειωμένων αναγκών του κυλικείου σε ζεστό νερό. Για το λόγο αυτό τοποθετείται ταχυθερμοσύφωνας (Νέα τιμή: 7/2ΠΝΤ) Α.Τ. Ζ4.63: «Ανεμιστήρας εξαερισμού WC», η επί έλατον ποσότητα προκύπτει λόγω της ύπαρξης φυσικού αερισμού. Β. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι νέες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου. Ο κανονισμός των τιμών των μονάδων των νέων εργασιών έγινε στο 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο είναι συνηµµένο στο παρόν τεύχος. Σύµφωνα µε τις Σελίδα 12 από 30

13 διατάξεις του Ν. 3669/08. Οι νέες εργασίες ανήκουν στις ομάδες των επενδύσεωνεπιστρώσεων, των ξύλινων-μεταλλικών κατασκευών, των λοιπών τελειωμάτων, της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της κεντρικής θέρμανσης, των ηλεκτρικών και του φυσικού αερίου και είναι η κάτωθι: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ. 1. Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραμικά πλακιδία. (1/2ΠΝΤ) 2. Επιστρώσεις πλακών μαρμάρου πάχους 3 εκ.. (2/2ΠΝΤ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ-ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1. Ξύλινες κάσες σε μπατική οπτοπλινθοδομή. (3/2ΠΝΤ) 2. Πλάκες υάλινες δαπέδου 20Χ20 εκ. πάχους 3 εκ.. (4/2ΠΝΤ) ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 1. Χρωματισμός θερμαντικών σωμάτων. (5/2ΠΝΤ) 2. Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών. (6/2ΠΝΤ) ΥΔΡΕΥΣΗ 1. Ταχυθερμοσύφωνας ηλεκτρικός 10 λίτρων. (7/2ΠΝΤ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 3. (8/2ΠΝΤ) 2. Μηχανοσύφωνας PVC Φ 16 εκ.. (9/2ΠΝΤ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1. Καυστήρας αερίου 250 KW. (10/2ΠΝΤ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1. Προβολέας αλογονιδίων 250 W. (11/2ΠΝΤ) 2. Αλεξικέραυνο ιονισμού. (12/2ΠΝΤ) 3. Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός. (13/2ΠΝΤ) 4. Εναλλάκτης αέρα αναρρόφησης έως 450 Μ3. (14/2ΠΝΤ) 5. Εναλλάκτης αέρα αναρρόφησης έως 3000 Μ3. (15/2ΠΝΤ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Διάφραγμα πυρκαγιάς τύπου κουρτίνας (16/2ΠΝΤ) Η ανωτέρω εργασίες δεν περιλαμβάνονται στην μελέτη εξαιτίας προφανούς παράλειψης αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένες κατασκευαστικά µε το αντικείμενο του έργου και απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του και παράδοση προς χρήση. Ορισμένες από αυτές κρίνονται απαραίτητες λόγω της εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η αρχική σύµβαση ανέρχεται στα ,45. Η δαπάνη του 2 U Α.Π.Ε. και το2 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ανέρχεται στα ,45, µε εργασίες ,35 προ ΦΠΑ και πρόβλεψης αναθεώρησης ,56. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. απορροφάται το ποσό των επί έλατον και ποσό των απροβλέπτων και δεν εμφανίζεται υπέρβαση της αρχικής δαπάνης (σύμβαση). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% 13,13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , , ,00 ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ , , ,45 Σελίδα 13 από 30

14 2 0ς ΑΠΕ , , ,45 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ , , ,45 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ 2 ο ΑΠΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (1 ος ΑΠΕ) ,07 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ,23 ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ,42 ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1 ος ΑΠΕ) ,71 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 1.199,56 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ,59 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,56 Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο προτεινόμενος 2 ος Α.Π.Ε. και το 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε. Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε δαπάνης ,45, ήτοι χωρίς υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης, απορροφώντας το ποσό των επί πλέον εργασιών από το ποσό των επί έλατον και από ποσό των απροβλέπτων. Λάρισα / /2014 Λάρισα / /2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ξ ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Λάρισα / /2014 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Χ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΜ ΕΡΓΩΝ ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Σελίδα 14 από 30

15 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: «ΠΡΟΣθΗΚΗ ΑlθΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 10 ΔΗΜΟTlΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΝΟΥΛΗΣ» Ανάδοχος: «Κ1Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ αε.-σακαλησ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΧ. ΧΡΗΣΤΟΣ» 2 ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Τ1ΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 15 από 30

16 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ-Ι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ YΠΗPEΣIΩN ΤΜΗΜΑΤΑ: ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ - Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1 ΔHMOΤΙΚO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ" ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.-ΣΑΚΑΛΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΤΖΙΑΤΖΙΟΣΑΧ. ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ Στη Λάρισα σήμερα την 27 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Αργυράκος Αθανάσιος, Ρωμανάσου Σοφία και Σινάπαλου Αναστασία, Επιβλέποντες του έργου, έχοντας υπόψη: 1. Την με αριθμό 14708/ απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η υπ' αριθ απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων. 2. Τ α συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 5. Το περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών.και τους πίνακες άρθρων και τιμών μονάδος βάσει των πιο πρόσφατων ΦΕΚ 513Β , που αντιστοιχούν στο 10 τρίμηνο του έτους Το τρίμηνο δημοπράτησης του έργου είναι το 30 του 2012 ( ). 6. Στις τιμές του παρόντος 2 " Π.ΚΝ.Τ.Μ.Ε. δεν περιλαμβάνεται ποσοστό 18% για εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα. Οι τιμές του 2 ου Π.ΚΝ.Τ.Μ.Ε., υπόκεινται στην επί μέρους έκπτωση της εργολαβίας για τις οικοδομικές εργασίες. Προέβηκαν Παρουσία του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ: Κράβαρης Ιωάννης, στη σύνταξη του παρόντος 2 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου. Σελίδα 16 από 30

17 Πλάκες υάλινες δαπέδου διαστάσεων 20x20 cm, πάχους 3,0 cm από ύαλο λευκή, πλήρως τοποθετημένες με μίνιο και στόκο επί σιδηράς εσχάρας. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Τιμή εφαρμογής: Πέντε ευρώ & τριάντα λεπτά. (5,30 ) ΑΡΘΡΟ 5/2ΠΝΤ: Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς. (ΑΤΟΕ 77.66) Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7766 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς. Απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, διάστρωση αντισκωριακού μινίου με πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση βερνικοχρώματος ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) θερμαντικών στοιχείων Τιμή εφαρμογής: Οκτώ ευρώ & δέκα λεπτά. (8,10 ) ΑΡΘΡΟ 6/2ΠΝΤ: Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη. (ΑΤΟΕ ) Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών. Απόξεση, αστάρι, ξεροζιάρισμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση βελετούρας και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) Τιμή εφαρμογής: Έντεκα ευρώ & εξήντα λεπτά. (11,60 ) ΑΡΘΡΟ 7/2ΠΝΤ: Ταχυθερμοσίφωνας ισχύος 5,7Κw, (ΑΤΗΕ Ν ) Κωδικός αναθεώρηση: ΗΛΜ 24 Ταχυθερμοσίφωνας ισχύος 5,7Κw, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, με τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. (τεμ.) Τιμή εφαρμογής: Διακόσια εξήντα ένα ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά. (261,39 ) ΑΡΘΡΟ 8/2ΠΝΤ: Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 3" πάχους 4.05 mm, (ΑΤΗΕ8036.8) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 3" πάχους 4.05 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (m) Τιμή εφαρμογής: Πενήντα τρία ευρώ & εβδομήντα λεπτά. (53,70 ) ΑΡΘΡΟ 9/2ΠΝΤ: Μηχανοσίφωνας PVC Φ 16 cm (ΑΤΗΕ Ν ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Μηχανοσίφωνας PVC,Φ 16 cm πλήρως τοποθετημένος. (τεμ.) Σελίδα 17 από 30

18 Τιμή εφαρμογής: Τριάντα εννέα ευρώ & τρία λεπτά. (39,03 ) ΑΡΘΡΟ 10/2ΠΝΤ: Καυστήρας αερίου 250Kw (ΑΤΗΕ Ν ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 Καυστήρας αερίου 250Kw με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα αυτοματισμού πλήρης, αυτόματου τύπου, κατάλληλος για λέβητα κεντρικής θερμάνσεως με όλα τα εξαρτήματα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήματα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμών και ρυθμίσεως για ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. (τεμ.) Τιμή εφαρμογής: Δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ & είκοσι λεπτά. (2.723,20 ) ΑΡΘΡΟ 11/2ΠΝΤ: Προβολέας για λαμπτήρες αλογονιδίων μεταλλικών ατμών 250W (ΑΤΗΕ N ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 Προβολέας για λαμπτήρες αλογονιδίων μεταλλικών ατμών 250W, σώμα από χυτοπρεασσαριστό κράμα αλουμινίου βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο, με χώρο για το σύστημα έναυσης θερμικά απομονωμένο. Ανταυγαστήρας ασύμμετρος, σφυρήλατος για μέση ευρεία δέσμη και γυαλιστερός για μέση συγκεντρωτική δέσμη από ανοδειωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας. Πλέγμα προστασίας από γαλβανισμένο ατσάλι βαμμένο σε χρώμα μαύρο. (τεμ.) Τιμή εφαρμογής: Διακόσια δέκα τέσσερα ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά. (214,96 ) ΑΡΘΡΟ 12/2ΠΝΤ: Αλεξικέραυνο ιονισμού εγκατεστημένο σε ιστό στήριξης, υπαίθριο, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως. (ΑΤΗΕ9280) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 Αλεξικέραυνο ιονισμού με ακτίνα προστασίας R=50 μέτρων εγκατεστημένο σε ιστό στήριξης από σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου, αγωγός κυκλικής διατομής χάλκινος πολύκλωνος διατομής 50mm2 με τα μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ.) Τιμή εφαρμογής: Χίλια επτακόσια σαράντα εννέα ευρώ & εξήντα λεπτά. (1.749,60 ) ΑΡΘΡΟ 13/2ΠΝΤ: Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως με βάση και ηλεκτροκινητήρα ΑΤΗΕ Ν Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως με βάση και ηλεκτροκινητήρα, αναρροφήσεως εώς 500 m3 πλήρης με παροχή και στατική πίεση με τα μικρουλικά κλπ. δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. (τεμ.) Τιμή εφαρμογής: Τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά. (457,98 ) ΑΡΘΡΟ 14/2ΠΝΤ: Εναλλάκτης αέρα αναρροφήσεως με βάση και ηλεκτροκινητήρα (ΑΤΗΕ Ν ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 Σελίδα 18 από 30

19 Εναλλάκτης αέρα αναρροφήσεως με βάση και ηλεκτροκινητήρα, αναρροφήσεως εώς 450 m3 πλήρης με παροχή και στατική πίεση με τα μικρουλικά κλπ. δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. (τεμ.) Τιμή εφαρμογής: Οκτακόσια σαράντα τρία ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά. (843,54 ) ΑΡΘΡΟ 15/2ΠΝΤ: Εναλλάκτης αέρα αναρροφήσεως με βάση και ηλεκτροκινητήρα (ΑΤΗΕ Ν ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 Εναλλάκτης αέρα αναρροφήσεως με βάση και ηλεκτροκινητήρα, αναρροφήσεως εώς 3000 m3 πλήρης με παροχή και στατική πίεση με τα μικρουλικά κλπ. δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. (τεμ.) Τιμή εφαρμογής: Δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα & δέκα λεπτά. (2.359,10 ) ΑΡΘΡΟ 16/2ΠΝΤ:Διάφραγμα πυρκαγιάς τύπου κουρτίνας διαστάσεων 40x20cm (ΑΤΗΕ Ν ) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 Διάφραγμα πυρκαγιάς τύπου κουρτίνας διαστάσεων 40x20cm κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα δοκιμασμένο να αντέχει σε περίπτωση πυρκαγιάς, με υλικά και μικρούλικα συνδέσεως Τιμή εφαρμογής: Εκατόν ογδόντα τρία ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά. (183,39 ) Λάρισα / / 2014 Λάρισα / /2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ξ ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 6. Τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Προσθήκη Αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολειό Γιάννουλης», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 2 ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Προσθήκη Αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολειό Γιάννουλης», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 19 από 30

20 Σελίδα 20 από 30

21 Σελίδα 21 από 30

22 Σελίδα 22 από 30

23 Σελίδα 23 από 30

24 Σελίδα 24 από 30

25 Σελίδα 25 από 30

26 Σελίδα 26 από 30

27 Σελίδα 27 από 30

28 Σελίδα 28 από 30

29 Σελίδα 29 από 30

30 Σελίδα 30 από 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/212 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 670 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 670 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 670 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 73 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 73 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 73 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 374 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 374 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΨΩΛΞ-ΘΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 374 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 84/2015

Αρ. Απόφασης: 84/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα