ΑμεΑ & Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑμεΑ & Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΑμεΑ & Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα Περίληψη Χαρούλη Μαρία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθηνών Δρ. Βασιλακάκη Ευγενία Τμ. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθηνών com Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να εξετάσει την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση ανθρώπων με αναπηρία (ΑμεΑ). Ειδικότερα, στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσει το επίπεδο εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων που απασχολούνται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και εξυπηρετούν ΑμεΑ. Ο όρος ΑμεΑ αναφέρεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές ικανότητες (DPI, 2008). Αρκετές βιβλιοθήκες στο εξωτερικό παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης ΑμεΑ, καθώς έχουν προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές και σχετικές προβλέψεις (Gibson, 1977; Κανελλοπούλου, 2006). Οι Σκανδιναβικές χώρες (και ιδιαίτερα η Σουηδία και Δανία) έχουν θεσπίσει νόμους που εγγυώνται την παροχή υπηρεσιών στα ΑμεΑ από τις βιβλιοθήκες (Κουλικούρδη, 2007). Επιπροσθέτως, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Ρωσία, η Νότια Αφρική και οι ΗΠΑ έχουν θεσπίσει εθνική πολιτική για την παροχή υλικού σε παιδιά με προβλήματα όρασης. Ειδικά για τις ΗΠΑ, υπάρχουν αμέτρητες ιστοσελίδες που περιγράφουν τις υπηρεσίες, τον εξοπλισμό και τις προσπάθειες των βιβλιοθηκών για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ (Κουλικούρδη, 2007). Στην Ελλάδα, η πρόσβαση στην πληροφορία δεν είναι εύκολη για όλους, περισσότερο δε για τα ΑμεΑ, κυρίως γιατί οι σχετικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο (Κανελλοπούλου, 2006). Οι βιβλιοθήκες, μόλις τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτύξει υπηρεσίες για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ΑμεΑ (Κουλικούρδη, 2009). Ωστόσο, η απόκτηση, εγκατάσταση και χρήση των τεχνολογιών από μια βιβλιοθήκη δεν αρκεί. Υπάρχει μια σειρά ενεργειών που μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογιών, όπως είναι η υποστήριξη τους από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό (Rubin, 2001). Η εν λόγω έρευνα υιοθέτησε τις μεθόδους της Βιβλιογραφικής Επισκόπησης (Literature Review) για τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος και του Ερωτηματολογίου (Questionnaire) για τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Η παρούσα εργασία συμβάλλει στην αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας σήμερα, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων σε σχέση με την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Ως αποτέλεσμα, οι υπεύθυνοι των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών να μπορούν να διαμορφώνουν πολιτικές και στρατηγικές σχετικά με την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών σε ΑμεΑ.

2 Λέξεις κλειδιά: ΑμεΑ, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων, Ερωτηματολόγιο Abstract This study aims to explore the educational training of librarians to serve people with disabilities. In particular, it investigates the level of educational training of librarians in Greek academic libraries to meet the needs of disabled. The term refers to people with special needs and special abilities (DPI, 2008). Many libraries abroad have made substantial changes and projections, and, thus, provide high quality information services to disabled (Gibson, 1977; Kanellopoulos, 2006). The Nordic countries (especially Sweden and Denmark) have enacted laws which enforce libraries to provide services to people with disabilities (Koulikourdi, 2007). In addition, the Netherlands, Norway, Russia, South Africa and the United States have adopted national policies to provide material for children with visual impairments. Especially for the U.S., there are countless websites on the internet which describe services, equipment and efforts of these libraries to serve users with disabilities (Koulikourdi, 2007). In Greece, access to information is not easy for everyone, more so for the disabled people, since such services are at an early stage (Kanellopoulos, 2006). Libraries, only in recent years, have developed services to ensure access to disabled (Koulikourdi, 2009). However, the acquisition, installation and use of technologies from a library is not enough. There are a number of actions that could lead to taking full advantage of these technologies, such as training the relevant staff of the library (Rubin, 2001). This study employed two methods: a) Literature Review to provide the theoretical background and b) Questionnaire to investigate librarians' educational training to serve the needs of disabled in academic libraries. This paper contributes to the capture, analysis and presentation of the Greek reality today, the level of education and training of librarians in relation to serving people with disabilities. As a result, managers of academic libraries will be able to formulate policies and strategies relating to the educational training of librarians to provide effective services to people with disabilities. Keywords: Disabled, Academic Libraries, Librarians Training, Questionnaire 1. Εισαγωγή Ο όρος «Άτομα με Αναπηρίες» (ΑμεΑ) (people with disabilities) περιγράφει τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες, τα οποία διακρίνονται από μια μορφή ανεπάρκειας και ανικανότητας εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών (DPI, 2008). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε το 1976 την διάκριση μεταξύ των όρων βλάβη, ανικανότητα και μειονέκτημα, ως εξής (DPI, 2008): Μια βλάβη είναι η οποιαδήποτε απώλεια ή μη κανονικότητα της ψυχολογικής, φυσιολογικής και ανατομικής δομής ή λειτουργίας. Μια ανικανότητα είναι ο οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη (η οποία προκύπτει από βλάβη) της ικανότητας να εκτελεί μια δραστηριότητα με τρόπο ή μέσα στα πλαίσια της αντίληψης του κανονικού για ένα ανθρώπινο ον. Ένα μειονέκτημα είναι ένα ελάττωμα ενός ορισμένου ατόμου, που προκύπτει από μια βλάβη ή ανικανότητα, και

3 το οποίο αποτρέπει την ολοκλήρωση ενός ρόλου που θεωρείται κανονικός για αυτό το άτομο, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, και τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Ο ορισμός αυτός καλείται να καλύψει παράλληλα μια σειρά από κοντινούς ορισμούς διαφορετικών χωρών, να αποφύγει την χρήση ιατρικών όρων, να ξεπεράσει προβλήματα μετάφρασης, να επιτύχει ομοιογένεια των όρων που χρησιμοποιούνται, και να γίνει αποδεκτός σε χώρες που δεν διαθέτουν ένα πλαίσιο περιγραφής των ΑμεΑ (DPI, 2008). Στη σημερινή εποχή, όπου η Κοινωνία της Πληροφορίας ολοένα και αναπτύσσεται, η πληροφορία έχει τεράστια αξία και σημασία. Την ίδια στιγμή οι βιβλιοθήκες εξακολουθούν και εστιάζουν, ως επί το πλείστον, στους σωματικά ακέραιους χρήστες αφήνοντας έτσι μια μεγάλη ομάδα χρηστών, τα ΑμεΑ, εκτός γνώσης (Κουλικούρδη 2007). Κατ αυτό τον τρόπο, τα ΑμεΑ αναγκάζονται, είτε να παραιτούνται από το κυνήγι της γνώσης, είτε να στηρίζονται στη φιλανθρωπία τρίτων για την κατάκτηση της γνώσης, της πληροφόρησης και γενικότερα της πνευματικής εξέλιξης (Κουλικούρδη, 2007). Ειδικότερα, όταν πρόκειται για ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες πρέπει να τονιστεί η σημαντικότητα του ιδρύματος, καθώς οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και εξέλιξη (Μάλλιαρη et al, 2009). Βέβαια, έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στο χώρο των βιβλιοθηκών επί του θέματος, χρειάζονται όμως πολλά βήματα ακόμα για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος που είναι η εύκολη και επιτυχής πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα ΑμεΑ (Μάλλιαρη et al, 2009). Η υλικοτεχνική υποδομή σε μία βιβλιοθήκη παίζει σαφώς ρόλο, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της το κλειδί της επιτυχίας. Χρειάζεται να γίνουν μια σειρά ενεργειών και μία εξ αυτών, ίσως η πιο σημαντική, είναι η κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων. Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να διερευνήσει την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων αναφορικά με την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Ειδικότερα, έχει ως στόχο να αποδώσει την θεωρητική προσέγγιση της κατάστασης τη δεδομένη στιγμή και να καταγράψει και να αναλύσει την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων, οι οποίοι εργάζονται σε ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και εξυπηρετούν ΑμεΑ. Το παρόν άρθρο έχει την εξής διάρθρωση. Αρχικά, πραγματοποιείται μια επισκόπηση της κατάστασης αναφορικά με την εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και στην Ελλάδα σε επίπεδο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Εν συνεχεία, αναλύεται το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τους βιβλιοθηκονόμους και για τις πολιτικές των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση Η εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων που εργάζονται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, αφού επιτελούν το ρόλο του μεσάζοντα ανάμεσα στην πληροφορία και το χρήστη (Κουλικούρδη, 2007). Ο τρόπος εξυπηρέτησης των χρηστών και πολύ περισσότερο των ΑμεΑ, που απαιτεί διαφορετικού τύπου συμπεριφορές, είναι αυτός που κερδίζει ή απομακρύνει το χρήστη από τη βιβλιοθήκη, την πληροφορία και άρα αυτός που επηρεάζει σε ένα βαθμό την εξέλιξη της γνώσης (Gibson, 1977).

4 Ήδη από τις αρχές του 1930, ο βιβλιοθηκονομικός κόσμος λειτουργεί έχοντας σαν γνώμονα πως τα ΑμεΑ έχουν τις ίδιες πληροφοριακές ανάγκες και τα ίδια δικαιώματα με όλους (Weber, 1981 και Strom, 1977). Να σημειωθεί εδώ ότι η έννοια και η ταυτότητα της αναπηρίας ήρθε στο προσκήνιο στις δεκαετίες '50 - '70, όπου τα κινήματα υπέρ των αστικών δικαιωμάτων πρωτοστατούσαν. Τα ΑμεΑ αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στους διεπιστημονικούς κύκλους, κατά τη δεκαετία του 1960, και έκτοτε αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα (Κουλικούρδη, 2008). Ταυτόχρονα, η πρόσβαση των ΑμεΑ στο χώρο των βιβλιοθηκών και η αντίστοιχη εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων, άρχισε να απασχολεί έντονα τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού είχαν ήδη αρχίσει να εξελίσσουν τις υπηρεσίες τους για να μπορούν να εξυπηρετούν ΑμεΑ (Long S., 2005). Επίσης, έχουν πραγματοποιήσει ουσιαστικά βήματα και στην εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων ως προς αυτές τις υπηρεσίες (Robert et al, 2010). Οι βιβλιοθηκονομικές ενώσεις, όπως για παράδειγμα η American Library Association (ALA), η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων και Ινστιτούτων Βιβλιοθηκών (IFLA), η Scottish Confederation of the University and Research Libraries (SCURL) εκδίδουν οδηγούς για το προσωπικό των βιβλιοθηκών μελών τους (Κουλικούρδη,2005; IFLA, 2009; SCURL, 2003). Οι οδηγοί αυτοί περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες ή και αναφορές σε νέες υπηρεσίες, καθώς και ένα πλήθος διαφόρων σχετικών θεμάτων. Σύμφωνα με την American Library Association ^L A ), όλοι οι πτυχιούχοι βιβλιοθηκονόμοι και επιστήμονες της πληροφόρησης πρέπει να είναι καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να καλύπτουν άρτια τις ανάγκες των ΑμεΑ (Walling, 1995). Τα πανεπιστημιακά προγράμματα είναι διαρθρωμένα και σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι απόφοιτοι να είναι γνώστες των αναγκών των ΑμεΑ, της σχετικής νομοθεσίας που υπάρχει, καθώς και όλων των σχετικών παραμέτρων σε κοινωνιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο (Γρηγοριάδου et al, 2003). Η παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανά τακτά διαστήματα στους βιβλιοθηκονόμους προκειμένου να τους καταστήσουν ικανούς να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις, προτάθηκε από την Rubin (2002) ως ένας από τους τρόπους ενίσχυσης της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων. Βέβαια, η Rubin (2002) επισήμανε ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πολλές φορές δεν αφορούν μόνο την εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, αλλά και την αντιμετώπισή τους σε εργασιακό επίπεδο ως συνάδελφους. Στις ΗΠΑ υπάρχει νομοθετική πολιτική που στηρίζει την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στην πληροφορία, γι αυτό και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο (Whitlatch, 1990). Σε κάποιες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες υπάρχει και ξεχωριστό τμήμα στο οποίο απευθύνονται τα ΑμεΑ προκειμένου να εξυπηρετηθούν (Whitlatch, 1990). Τα τμήματα αυτά συνήθως απαρτίζονται από καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο συνεργάζεται στενά με τους βιβλιοθηκονόμους που εργάζονται στις βιβλιοθήκες και μαζί μπορούν και βοηθούν τα ΑμεΑ να έχουν εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση (Jax, 1993). Οι Σκανδιναβικές χώρες, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Ρωσία, η Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γλασκόβη, η Ιαπωνία, η Αυστραλία διαθέτουν, επίσης, σχετική νομοθετική πολιτική (Wright, 1983). Οι χώρες αυτές έχουν κάνει αξιοσημείωτα βήματα ώστε η εξυπηρέτηση ΑμεΑ να μην αποτελεί μελανό σημείο. Στην Κένυα και στην Κορέα, η κατάσταση είναι σε λιγότερο εξελιγμένο επίπεδο, όμως η πρόοδος είναι αργή και σταθερή (Williamson, 1998).

5 Ωστόσο, υπάρχουν ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο εξωτερικό που η εξυπηρέτηση ΑμεΑ βρίσκεται, ακόμα, σε πρωτόλειο στάδιο. Στην Ασία, δεν υπάρχει νομοθετική πολιτική περί ισότιμης πρόσβασης στην πληροφορία για ΑμεΑ. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης για ΑμεΑ είναι σχετικά πρόσφατες και η οργάνωση ως προς την εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ χωλαίνει (Williamson, 1998). Στην Κίνα, στην Αιθιοπία, στην Ινδία, το επίπεδο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, και για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες ΑμεΑ, οι υπηρεσίες είναι μη προσβάσιμες (Wong, 1999). Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι η αντιμετώπιση των θεμάτων για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού ποικίλει και διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα. Οι πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές της κάθε χώρα καθορίζουν το επίπεδο ανάπτυξης στο συγκεκριμένο τομέα. Είναι φανερό πως στις χώρες του εξωτερικού που έχει υπάρξει εξέλιξη στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στο χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι καλά οργανωμένες. Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οι βιβλιοθήκες, μόλις από τις αρχές του 1990, άρχισαν να αναπτύσσουν υπηρεσίες για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ΑμεΑ (Κουλικούρδη, 2007). Οι βιβλιοθηκονόμοι άρχισαν να ενημερώνονται για τα ΑμεΑ και οι βιβλιοθήκες σιγά σιγά έγιναν προσβάσιμες και για αυτούς τους χρήστες (Κουλικουρδη, 2009). Σήμερα, στη συντριπτική πλειοψηφία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας υπάρχουν υπηρεσίες για ΑμεΑ. Σε σχετική της έρευνα η Μαγκλάση (2006) αναφέρει ότι το πανεπιστήμιο της Μακεδονίας υπήρξε πρωτοπόρος προς αυτή την κατεύθυνση. Το προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έχει κάνει σπουδαία βήματα για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των ΑμεΑ τα τελευταία χρόνια, μέσα από μια ποικιλία υποστηρικτικών τεχνολογιών (Κουλικούρδη, 2009). Ακόμη και αν το προσωπικό ορισμένων βιβλιοθηκών έχει κινητοποιηθεί για να ανταποκριθεί στις νέες γι αυτό συνθήκες, συχνά οι προσπάθειες διακρίνονται από προχειρότητα, χωρίς να λαμβάνεται κάποια πρόνοια για τους μελλοντικούς χρήστες (Κουλικούρδη, 2007). Έχει ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο να επισημανθεί πως οι βιβλιοθηκονόμοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είτε στο τμήμα των Α-ΤΕΙ Διοίκηση και Οικονομία - Βιβλιοθηκονομία και Συστήματα Πληροφόρησης είτε σε αυτό του Ιόνιου πανεπιστημίου Αρχειονομία - Βιβλιοθηκονομία, δεν παρακολουθούν κανένα μάθημα που να αφορά την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, την προσέγγιση ατόμων με αναπηρίες, τις υλικοτεχνικές υπηρεσίες που υπάρχουν και γενικότερα ο,τι αφορά αυτό που ονομάζουμε εκπαιδευτική κατάρτιση για εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω, είναι ότι, ενώ έχει γίνει αναφορά στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των ΑμεΑ από τις βιβλιοθήκες, δεν έχει υπάρξει κάποια έρευνα που να καταγράφει την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων. Η παρούσα έρευνα, με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου, έχει σκοπό να παρουσιάσει την ισχύουσα μέχρι τώρα κατάσταση στο χώρο επί του θέματος. 3. Μεθοδολογία Το ερωτηματολόγιο (Questionnaire) αποτελεί ένα εργαλείο συλλογής απαραίτητων δεδομένων για την απάντηση μιας ερευνητικής υπόθεσης (Κακούρης, 1974). Η επιλογή του ήταν απαραίτητη για τη συγκέντρωση στοιχείων από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

6 σχετικά με την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων αναφορικά με την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Με τη χρήση του ερωτηματολογίου επιτυγχάνεται η συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων που οδηγεί σε τεκμηριωμένα αποτελέσματα γρήγορα, άμεσα και οικονομικά (Κακούρης, 1974). Ωστόσο, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου για την αποφυγή ερωτήσεων που επαναλαμβάνονται ή που δεν μπορούν να απαντηθούν γιατί δεν είναι ενδεχομένως κατανοητές. Το κλειδί της επιτυχίας δηλαδή, είναι να μην υπάρχει περιθώριο για παρανοήσεις ή παρερμηνείες ^ έλ λ ο υ, 2008) Ερωτηματολόγιο Όσον αφορά το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, αυτό αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας και διακρίνεται σε δύο ενότητες (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τον τίτλο του ερωτηματολογίου και ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο γνωστοποιείται η ταυτότητα του δημιουργού, ο σκοπός και οι στόχοι του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Η δεύτερη ενότητα διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιελαμβάνει επτά ερωτήσεις (Ερ. 1-7) έξι κλειστού (Ερ. 1, 2, 4-7) και μία ανοιχτού τύπου (Ερ. 3), κυρίως δημογραφικού και γενικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Αυτές αποτελούσαν τις εισαγωγικές ερωτήσεις στις οποίες ζητήθηκε να προσδιοριστεί το φύλο (Ερ. 1), η ηλικία (Ερ. 2), το γεωγραφικό διαμέρισμα που ανήκει η βιβλιοθήκη στην οποία εργάζονται (Ερ. 7) και το επίπεδο γνώσεων (Ερ. 3) προκειμένου να δημιουργηθεί μια εικόνα του δείγματος. Κατόπιν ζητήθηκε να προσδιοριστεί η θέση εργασίας (Ερ. 4) και ο χρόνος προϋπηρεσίας (Ερ. 5-6). Στο δεύτερο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις κλειστού τύπου (ερ. 8-12), γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής της ελληνικής πραγματικότητας σήμερα. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν το κατά πόσο τα ΑμεΑ επισκέπτονται τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και αν το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια (Ερ. 8-10). Η επιλογή αυτών των ερωτήσεων θεωρήθηκε απαραίτητη, καθώς είναι σκόπιμο να γίνει αντιληπτό αν τελικά υπάρχει ανάγκη το προσωπικό μιας βιβλιοθήκης να είναι εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στην εξυπηρέτηση ΑμεΑ, και να υπογραμμιστεί το μέγεθος του προβλήματος. Έπειτα, ακολουθούν οι ερωτήσεις που αφορούσαν στη τεχνική υποδομή της βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις εξέτασαν την ύπαρξη ειδικών υπηρεσιών για ΑμεΑ στη βιβλιοθήκη όπου εργάζονται (Ερ. 11), ποιες ακριβώς είναι αυτές και αν δεν υπάρχουν να διευκρινιστούν οι λόγοι. Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από 5 ερωτήσεις (Ερ ), τρεις ερωτήσεις κλειστού τύποι (Ερ ), μία ερώτηση με κλίμακα (Ερ. 16) και μία ανοιχτού τύπου (Ερ. 17). Όλες οι ερωτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο το επίπεδο της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας στην εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Ειδικότερα, αν και κατά πόσο οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση, είτε στο παρελθόν, είτε στην παρούσα υπηρεσία που εργάζονται. Κατόπιν, στην ερώτηση 16, ο ερωτώμενος καλείται να αξιολογήσει τον εαυτό του, όσον αφορά το επίπεδο γνώσης του στο συγκεκριμένο τομέα και την ικανότητά του να εξυπηρετεί ΑμεΑ. Τέλος, οι ερωτώμενοι καλούνται να σημειώσουν τις δικές του προτάσεις για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης ΑμεΑ στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Διεξαγωγή Έρευνας Το εν λόγω ερωτηματολόγιο είχε ηλεκτρονική μορφή για να είναι δυνατή η άμεση και αποτελεσματική αποστολή και συμπλήρωσή του από τους βιβλιοθηκονόμους, αλλά και της

7 άμεσης συγκέντρωσης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων από τους ερευνητές. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό^ surveys pro: premium survey services ihttp://www.esurvevspro.com/login.asp A Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο λογισμικό για τη δημιουργία online ερευνών και διατίθεται ως ένα βαθμό διαδικτυακά δωρεάν. Η αποστολή του ερωτηματολογίου ξεκίνησε αρχές Ιουλίου 2012 και παρέμεινε ενεργό για ενάμιση μήνα. Συγκεκριμένα, συντάχθηκε ένα εισαγωγικό κείμενο για το σκοπό της έρευνας και τη σημασία της συμμετοχής των βιβλιοθηκονόμων (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και απεστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) προσωπικά σε κάθε βιβλιοθηκονόμο ξεχωριστά. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 300 εργαζόμενους σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες από τους οποίους, οι 188 ανταποκρίθηκαν και το συμπλήρωσαν. 4. Αποτελέσματα Κατά την ανάλυση και συλλογή των δεδομένων του ερωτηματολογίου, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα. Το προφίλ ενός μέσου βιβλιοθηκονόμου που εργάζεται σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη της Ελλάδος, είναι γυναίκα ηλικίας με πανεπιστημιακό πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόμων, σε ποσοστό 92% απασχολούνται σε περισσότερες από μία θέσεις και έχουν πολλές υπευθυνότητες. Το 46% των βιβλιοθηκονόμων που εργάζονται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στο χώρο και το 72% εργάζεται στη δηλωθείσα βιβλιοθήκη για πάνω από 10 χρόνια. Η έρευνα περιελάμβανε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας ήταν άμεση (Στερεά Ελλάδα 38%, Πελοπόννησος και Ηπειρός από 2%, Θεσσαλία 9%, Μακεδονία 28%, Νησιά Αιγαίου 5%, Κρήτη 10%, Θράκη 6%) πλην αυτή των Ιονίων Νήσων, γιατί την περίοδο της διεξαγωγής της έρευνας η βιβλιοθήκη ήταν κλειστή λόγω ανακαίνισης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλιοθηκονόμων (69%) δεν γνωρίζει, ούτε κατά προσέγγιση, το μέγεθος της επισκεψιμότητας των ΑμεΑ στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σημειώνει δε πως δεν είναι ένα συχνό φαινόμενο. Το 40% πιστεύει πως έχει αυξηθεί η χρήση των βιβλιοθηκών από ΑμεΑ, ενώ το 45% πιστεύει το αντίθετο. Το 53 % των βιβλιοθηκονόμων υπέδειξε ότι οι βιβλιοθήκες τους προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες για ΑμεΑ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλιοθηκονόμων (68%) δεν έχει λάβει ουσιαστική εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Το 48% των βιβλιοθηκονόμων που απάντησε αρνητικά στην προσφορά υπηρεσιών ΑμεΑ από την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, είναι είτε για οικονομικούς λόγους (35%) είτε γιατί τα ποσοστά των ΑμεΑ είναι τόσο μικρά που δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούν και να επενδύσουν χρήματα (59,5%) είτε γιατί η διοίκηση της βιβλιθήκης δεν δείχνει σχετικό ενδιαφέρον (5,5%). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρήστης προσπαθεί και εξυπηρετείται με τα ήδη υπάρχοντα ακατάλληλα γι' αυτόν μέσα. Το 68% των βιβλιοθηκονόμων που απασχολούνται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας δεν έχουν λάβει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, μόνο στην πράξη ό,τι έχει χρειαστεί να κάνουν, στο πλαίσιο της αναζήτησης μαζί με τον χρήστη. Να σημειωθεί βέβαια πως το ίδιο ποσοστό έχει παρακολουθήσει κάποια στιγμή στο παρελθόν ολιγόωρα, ημιτελή κατά την άποψή τους, σεμινάρια τα οποία από τη στιγμή που δεν ήταν επαναλαμβανόμενα δεν αποτελούν γνώση και κτήμα τους.

8 Με τις δύο τελευταίες ερωτήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ερωτήσεις «κατάθεσης προσωπικής εμπειρίας και άποψης», γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης των αναγκών των ίδιων των βιβλιοθηκονόμων. Ειδικότερα, ζητήθηκε από τους βιβλιοθηκονόμους χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη κλίμακα να προσδιορίσουν το βαθμό κατάρτισής τους για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Η πλειοψηφία (45%) των βιβλιοθηκονόμων δεν αισθάνονται καλά εκπαιδευμένοι στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και ένα ποσοστό 18% δεν νιώθει καθόλου αυτοπεποίθηση και ικανότητα όσο αφορά την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών αυτής της ομάδας χρηστών. Σε ποσοστό 35%, οι βιβλιοθηκονόμοι δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με τη χρήση των υπηρεσιών και του λογισμικού για ΑμεΑ. Μόλις το 20% δήλωσε ότι μπορεί να κάνει «Μέτρια» χρήση αυτών (βλέπε Παράρτημα Γ ). Στη τελευταία ερώτηση, οι βιβλιοθηκονόμοι είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις προσωπικές τους προτάσεις για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε ΑμεΑ. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόμων επισήμανε την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων προσπαθειών και όχι μεμονωμένων ενεργειών. Επίσης, τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης όχι μόνο της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων στη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και των μεθόδων εξυπηρέτησης ΑμεΑ. Τέλος, έμφαση δόθηκε και στη σωστή ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξη και προσφορά υπηρεσιών για ΑμεΑ. 5. Συμπεράσματα Μόλις τα τελευταία χρόνια τα ΑμεΑ άρχισαν να αποτελούν θέμα στους χώρους της πληροφόρησης. Παρόλα αυτά, υπάρχει ακόμα ένα ποσοστό (48%) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, οι οποίες δεν προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ, κυρίως γιατί το ποσοστό επισκεψιμότητας ΑμεΑ είναι μικρό. Βέβαια, ένα 45% των βιβλιοθηκονόμων θεωρεί ότι το ποσοστό των ΑμεΑ που επισκέπτεται τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αυξάνεται διαρκώς. Ακόμα και η πλειοψηφία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που προσφέρει ειδικές υπηρεσίες σε ΑμεΑ αντιμετωπίζει δυσκολίες. Οι δυσκολίες έγκεινται στο γεγονός ότι οι βιβλιοθηκονόμοι, στο σύνολό τους, δεν είναι καταρτισμένοι στην παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η μη εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων σε σχέση με τις ειδικές υπηρεσίες και γενικότερα την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, σε ποσοστό 68%, αποτελεί τροχοπέδη στην επίτευξη του τελικού σκοπού μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, δηλαδή την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών όλων των χρηστών της. Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώμη και οι προτάσεις των βιβλιοθηκονόμων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης ΑμεΑ σε μία ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόμων υπογράμμισε πως πρέπει να γίνουν οργανωμένες προσπάθειες και ενέργειες. Οι παράμετροι που επισημάνθηκαν είναι πέρα από την υλικοτεχνική υποδομή, να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ως προς τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους που εξελίσσονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ακολούθως σημειώθηκε πως πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση προς το κοινό για το ποιες υπηρεσίες έχουν οι βιβλιοθήκες και με ποιο τρόπο μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να εξυπηρετηθεί. Παρατηρείται, λοιπόν, πως τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν απόλυτη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, κυρίως γιατί η εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων είναι ελλιπής σε αυτό τον τομέα. Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως κοινή ανάγκη, επιθυμία και πεποίθηση των

9 βιβλιοθηκονόμων είναι να τους παρέχεται μια ολοκληρωμένη και συνεχόμενη εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ προκειμένου η αναπηρία για τα ΑμεΑ να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πρόσβαση στην πληροφορία. Γεγονός το οποίο οι διοικήσεις των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών οφείλουν να λάβουν υπόψη τους και να το εντάξουν στη στρατηγική πολιτική τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dpi (2008). Position Paper on Definition o f Disability. [Online]. Διαθέσιμο: dis.pdf ΓΗμ. πρόσβασης: 18/04/2012]. Gibson, M. (1977). Preparing librarians to serve handicapped individuals. Washington: Alisa. Jax, J., & Muraski, T.(1993). Library Services for Students with Disabilities. U.S.A: the University of Wisconsin-Stout. Long, S.A. (2005),"Serving the "Boomer" generation and beyond", New Library World, Vol. 106 (7): [ΟπΙϊμ]. Διαθέσιμο: (Ημ. Πρόσβασης: 30/05/2012) Nielsen, G. (2001). Guidelines for library services to persons with disabilities. Boston: Ifla professional report. Roberts, A., & Richard, J.( 2010). Crash course in library services to people with disabilities. USA: ABC-CUO LLC. Rothstein, L.F. (1992). Disabilities and the law. Colorado: Colorado Springs. Rubin, R.J (2001). Usability and Disabilities: the human interface ^nune]. Διαθέσιμο: and disabilitv.pdf [Ημ. Πρόσβασης: 18/04/2012]. Strom, M. (1977). Library Services to the Blind and Physically Handicapped. Scarecrow Press. Metuchen. Walling, L. L (1993)..Disabilities, children, and libraries : mainstreaming services in public libraries and school library media centers. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited. Weber, J. (1981). Periodicals supporting library services for the blind and physically handicapped. Washighton: Library of Congress. Whitlatch, J.B. (1990).Library Users and Reference Services. ^nune]. Διαθέσιμο: policy.html ( Ημ. πρόσβασης: 25/05/2012) Williamson, N (1998). Discovered by chance: the role o f incidental information acquisition in an ecological model o f information use. Library and information science Research. Wong, V. Y. (1999). Sabah State Library: reaching out to the print handicapped. 65th IFLA council and general conference, Bangkok, Thailand August. Wright, K.C & Davie, F.C (1983). Library and information services for handicapped individuals. Littleton: Libraries unlimited. Γρηγοριάδου, Σ., Κηπουρού, Α., & Θεοδωρίδου, Μ.Ε. (2003). Το «άνοιγμα» των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών προς ειδικές κατηγορίες χρηστών: η περίπτωση των ΑμεΑ και των ατόμων με προβλήματα δυσλεξίας. Σέρρες: Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Σερρών. Κακούρης, Γ. (1974). Βιβλιοθηκονομικόν λεξικόν: βιβλιοθηκονομικοί, βιβλιογραφικοί και τυπογραφικοί όροι. Αθήνα: Κολλέγιο Αθηνών. Κανελλοπούλου,Μ. (2006). Η πρόσβαση στην πληροφορία για άτομα με αναπηρία. Αθήνα: Νομική βιβλιοθήκη.

10 Κουλικούρδη, Α. (2006). Υπηρεσίες πληροφόρησης για άτομα με αναπηρίες: προβληματισμοί. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ^nune]. Διαθέσιμο: (ημερομηνία πρόσβασης: 15/05/2012) Κουλικούρδη, Α. (2007). Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ: ελληνική και διεθνής πραγματικότητα. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κουλικούρδη, Α.(2009). Πληροφοριακή συμπεριφορά των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες σε περιβάλλον βιβλιοθηκών ^nune]. Διαθέσιμο: [Ημ. πρόσβασης: 18/04/2012]. Μάλλιαρη, Α., Κορομπίλη, Σ., & Χριστοδούλου, Γ. (2001). Συμβολή των βιβλιοθηκονόμων στην πληροφοριακή παιδεία. Αθήνα. Μέλλου, Κ. (2008). Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΜΕΑ και εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας με τίτλο AMEA και εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων οι οποίοι εργάζονται στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες εκπόνησης της εν λόγω πτυχιακής εργασίας. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου και απαιτούνται περίπου 5 με 10 λεπτά για τη συμπλήρωσή του. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας. Φοιτήτρια: Χαρούλη Μαρία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βασιλακάκη Ευγενία Ερωτηματολόγιο 1. Φύλο: Γυναίκα Άνδρας 2. Ηλικία: και άνω 3. Επίπεδο γνώσεων: Πτυχίο, παρακαλώ προσδιορίστε... Μεταπτυχιακό,παρακαλώ προσδιορίστε... Διδακτορικό, παρακαλώ προσδιορίστε...

11 4. Θέση Εργασίας (πολλαπλής επιλογής): Καταλογογράφηση Ταξινόμηση Εξυπηρέτηση Εξυπηρέτηση (ΑΜΕΑ) Δανεισμός - Επιστροφές Τμήμα διοικητικών υπηρεσιών Κυλιόμενη Απασχόληση (Rotation) Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Πόσο χρόνια εργάζεστε σαν επαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος; 1-3 χρόνια 3-6 χρόνια 6-9 χρόνια 9-12 χρόνια χρόνια Πάνω από 15 χρόνια 6. Πόσο καιρό εργάζεστε στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη; 1-3 χρόνια 3-6 χρόνια 6-9 χρόνια 9-12 χρόνια χρόνια χρόνια Πάνω από 20 χρόνια 7. Σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα ανήκει η βιβλιοθήη που εργάζεστε; Στερεά Ελλάδα καιι Εύβοια Πελοπόννησος Θεσσαλία Ήπειρος Μακεδονία Νησία Αιγαίου Νησιά Ιονίου Θράκη Κρήτη 8. Πόσους χρήστες ΑΜΕΑ συνολικά έχει εγγεγραμμένους η βιβλιοθήκη σας; Πάνω από Πόσο συχνή είναι η επίσκεψη ΑμεΑ στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη που εργάζεστε;

12 Καμία - 2 φορές τη βδομάδα 3-5 φορές τη βδομάδα Καθημερινά Μία φορά στις 15 μέρες Μία φορά το μήνα Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε 10. Η βιβλιοθήκη σας έχει ειδικές υπηρεσίες για άτομα ΑμεΑ; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΟΧΙ, για ποιό λόγο δεν υπάρχουν; Χαμηλός προϋπολογισμός - Έλλειψη πηγών χρηματοδότησης Έλλειψη ενδιαφέροντος από τη διοίκηση της βιβλιοθήκης Το ποσοστό επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ είναι πολύ μικρό Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε και επίσης Αν ΟΧΙ, πως εξυπηρετούνται τελικά τα άτομα ΑΜΕΑ; Δεν εξυπηρετούνται Εξυπηρετούνται με τα υπάρχοντα ακατάλληλα για αυτούς μέσα Παραπέμπονται σε άλλες βιβλιοθήκες Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Αν ΝΑΙ, προσδιορίστε ποιες ακριβώς από τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες ΑΜΕΑ προσφέρει η βιβλιοθήκη σας (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές) Βοήθεια στη φωτοτύπηση Βοήθεια παροχής / διανομής υλικού Τροποποίηση κανόνων δανεισμού Ειδικές ξεναγήσεις προσανατολισμού (orientation tours) Μετάφραση Braille Εύκολα προς ανάγνωση βιβλία (ER) Ηχογραφήσεις για τυφλούς Ηχοβιβλία - Ομιλούντα βιβλία Ψηφιακά ομιλούντα βιβλία (D.T.B.s) Υποτιτλισμένα βίντεο (captioned videos) Συσκευή λόγου Συσκευή μεγέθυνσης οθόνης Απτικό υλικό (tactile material) Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη σας είναι διαθέσιμες ολές τις ώρες; Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Έχετε λάβει εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ ως βιβλιοθηκονόμοι στην μέχρι τώρα επαγγελματικής σας πορεία;

13 ΝΑΙ ΟΧΙ 1. Αν ΝΑΙ, τι είδους εκπαίδευση έχετε λάβει; Εξειδικευμένα μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο Εξειδικευμένα μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο Μεταπτυχιακό με θέμα ΑμεΑ Διδακτορικόμε θέμα ΑμεΑ Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επαγγελματική ζωή Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε b) Αν ΟΧΙ, για ποιο λόγο Οικονομικοί λόγοι (χαμηλός προϋπολογισμός, δεν υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης κτλ) Πολιτικής της βιβλιοθήκης Έλλειψη ενδιαφέροντος από τη διοίκηση της βιβλιοθήκης Το ποσοστό επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ είναι πολύ μικρό Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε 13. Έχετε λάβει εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη που απασχολήστε τώρα; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΌΧΙ, για ποιο λόγο Οικονομικοί λόγοι (χαμηλός προϋπολογισμός, δεν υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης κτλ) Πολιτικής της βιβλιοθήκης Έλλειψη ενδιαφέροντος από τη διοίκηση της βιβλιοθήκης Το ποσοστό επισκεψιμότητας ΑμεΑ είναι πολύ μικρό Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Αν ΝΑΙ, πόσο συχνά εκπαιδεύεστε για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ; Μία φορά έως τώρα Μία φορά το εξάμηνο Μία φορά το χρόνο Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε 14. Πιστεύετε πως είστε σωστά εκπαιδευμένος-η στην εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ? 15. Παρακαλώ σημειώστε τί ακριβώς θεωρείται πως θα πρέπει ν αλλάξει, αν πρέπει ν αλλάξει, στη βιβλιοθήκη όπου εργάζεστε προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Ευγαριστούμε θερμά για το γρόνο και την πολύτιμη βοήθειά σας

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αγαπητέ/ή κ. Ή κα. [ανάλογα] Ονομάζομαι Χαρούλη Μαρία και είμαι φοιτήτρια του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθηνών. Στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας μου, ανέπτυξα ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο AMEA και εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων οι οποίοι εργάζονται στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Η συμμετοχή σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου, το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: κρίνεται σημαντική και πολύτιμη. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, απαιτούνται περίπου 5 με 10 λεπτά για τη συμπλήρωσή του, ενώ θα παραμείνει ενεργό έως την Παρασκευή, 20 Ιουλίου Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες εκπόνησης της εν λόγω πτυχιακής εργασίας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας. Με εκτίμηση Χαρούλη Μαρία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθηνών Δρ. Βασιλακάκη Ευγενία Επιβλέπουσα καθηγήτρια Επιστημονικός & Εργαστηριακός Συνεργάτης Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθηνών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αισθάνομαι άρτια εκπαιδευμένος στην Νιώθω αυτοπεποίθηση Αισθάνομαι άρτια Έχω την κατάλληλη Η σχετική εκπαίδευση που εκπαιδευμένος στην εκπαίδευση ώστε η παροχή έχω λάβει είναι ελλιπής εξυπηρέτηση ΑμεΑ, όσον υπηρεσιών (φωτοτϋπηση, αφορά τη χρήση του βοήθεια στην εύρεση λογισμικού που κάνει πληροφοριών κτλ) να είναι η καλύτερη. Π BBl ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ Β α ΜΕΤΡΙΑ q q ΑΡΚΕΤΑ y u ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ gjg ΠΟΛΥ Bla δ ε ν ξ ε ρ ω - ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ: εκπαιδευτική κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων

Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ: εκπαιδευτική κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ: εκπαιδευτική κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 305 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παναγιώτα Εκίζογλου, Στυλιανή Ασδέρη, Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) Άννα Κουλικούρδη, Athens Information Technology (AIT) Institute/ Βιβλιοθήκη Περίληψη Οι φοιτητές με αναπηρία (ΦμεΑ) αποτελούν μια από τις πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Facebook & Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια χρηστοκεντρική προσέγγιση

Facebook & Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια χρηστοκεντρική προσέγγιση Περίληψη Facebook & Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια χρηστοκεντρική προσέγγιση Καραγιώργου Κατερίνα Τμ. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθηνών katerinakarag@hotmail.com Δρ. Βασιλακάκη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα. Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος

Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα. Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα Εισαγωγή Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος Τα άτοµα µε αναπηρίες (ΑµεΑ) φέρουν πολλά χαρακτηριστικά πληροφοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Eδώ και δεκαετίες οι βιβλιοθηκάριοι, ειδικά των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών,

Eδώ και δεκαετίες οι βιβλιοθηκάριοι, ειδικά των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, 102 ΜΕΡΣΙΝΗ ΜΟΡΕΛΕΛΗ-ΚΑΚΟΥΡΗ Νέο μοντέλο για την εκπαίδευση χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες; Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη Eδώ και δεκαετίες οι βιβλιοθηκάριοι, ειδικά των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ 1 Περίληψη Κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μάρκετινγκ ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με την χρήση εργαλείων web 2.0:Μια επισκόπηση βιβλιογραφίας» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΗ ΑΜ 066/05

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μάρκετινγκ ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με την χρήση εργαλείων web 2.0:Μια επισκόπηση βιβλιογραφίας» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΗ ΑΜ 066/05 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μάρκετινγκ ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η άποψη μεταπτυχιακών φοιτητών πολυμέσων για την πληροφοριακή παιδεία Δημήτρη Χατζηχαραλάμπους Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση Ανδρέας Κ. Ανδρέου andlib@ucy.ac.cy Βιβλιοθηκονόμος, Πανεπιστήμιο Κύπρου *(Αφιερωμένο στον κ. Γιώργο Μ. Κακούρη ο οποίος που μου

Διαβάστε περισσότερα

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης»

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Αναστασία Τσουμπρακάκου ΟΤΕ ΑΕ atsoubrakak@gmail.com Δέσποινα Μανωλοπούλου Βιβλιοθήκη Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης dm@med.auth.gr Πανωραία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης»

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2

Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2 Έρευνα για την Επιμόρφωση των Εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και προτάσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2 1 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εκπαίδευσης χρηστών σε Αμερικανικά πανεπιστήμια

Μέθοδοι εκπαίδευσης χρηστών σε Αμερικανικά πανεπιστήμια Μέθοδοι εκπαίδευσης χρηστών σε Αμερικανικά πανεπιστήμια Παναγιώτης Κώτσιος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μονάδα Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Χρηστών, email: kotsios@leps.auth.gr 1 Περίληψη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτότυπο Εργαλείο (Εγχειρίδιο)

Πρωτότυπο Εργαλείο (Εγχειρίδιο) ΕΡΓΟ: «ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΔΡΑΣΗ 2: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΥΠΟΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Θεματικοί βιβλιοθηκονόμοι, Ακαδημαϊκό προσωπικό, Συνεργασία, Πληροφοριακός γραμματισμός, Εκπαίδευση χρηστών

Λέξεις κλειδιά: Θεματικοί βιβλιοθηκονόμοι, Ακαδημαϊκό προσωπικό, Συνεργασία, Πληροφοριακός γραμματισμός, Εκπαίδευση χρηστών Πληροφοριακός γραμματισμός: συνεργασία βιβλιοθηκονόμου-ακαδημαϊκού και μελέτη περίπτωσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Χρυσάνθη Σταύρου chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την

Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2007 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Βιβλιοθήκες Προσβάσιμες σε Άτομα με Αναπηρία. Άννα Κουλικούρδη

Οδηγός για Βιβλιοθήκες Προσβάσιμες σε Άτομα με Αναπηρία. Άννα Κουλικούρδη Οδηγός για Βιβλιοθήκες Προσβάσιμες σε Άτομα με Αναπηρία Άννα Κουλικούρδη Εισαγωγή Κατά τη χρονική περίοδο 1950-1970 τα κινήματα υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου έφεραν την έννοια και την ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Διδακτορική Διατριβή Πληροφοριακή Συμπεριφορά των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες σε Περιβάλλον Βιβλιοθηκών Άννα Κουλικούρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: Δημήτριος Κανελλίδης ΘΕΜΑ: «Ο ρόλος των σύγχρονων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα