ΑμεΑ & Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑμεΑ & Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΑμεΑ & Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα Περίληψη Χαρούλη Μαρία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθηνών Δρ. Βασιλακάκη Ευγενία Τμ. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθηνών com Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να εξετάσει την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση ανθρώπων με αναπηρία (ΑμεΑ). Ειδικότερα, στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσει το επίπεδο εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων που απασχολούνται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και εξυπηρετούν ΑμεΑ. Ο όρος ΑμεΑ αναφέρεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές ικανότητες (DPI, 2008). Αρκετές βιβλιοθήκες στο εξωτερικό παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης ΑμεΑ, καθώς έχουν προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές και σχετικές προβλέψεις (Gibson, 1977; Κανελλοπούλου, 2006). Οι Σκανδιναβικές χώρες (και ιδιαίτερα η Σουηδία και Δανία) έχουν θεσπίσει νόμους που εγγυώνται την παροχή υπηρεσιών στα ΑμεΑ από τις βιβλιοθήκες (Κουλικούρδη, 2007). Επιπροσθέτως, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Ρωσία, η Νότια Αφρική και οι ΗΠΑ έχουν θεσπίσει εθνική πολιτική για την παροχή υλικού σε παιδιά με προβλήματα όρασης. Ειδικά για τις ΗΠΑ, υπάρχουν αμέτρητες ιστοσελίδες που περιγράφουν τις υπηρεσίες, τον εξοπλισμό και τις προσπάθειες των βιβλιοθηκών για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ (Κουλικούρδη, 2007). Στην Ελλάδα, η πρόσβαση στην πληροφορία δεν είναι εύκολη για όλους, περισσότερο δε για τα ΑμεΑ, κυρίως γιατί οι σχετικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο (Κανελλοπούλου, 2006). Οι βιβλιοθήκες, μόλις τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτύξει υπηρεσίες για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ΑμεΑ (Κουλικούρδη, 2009). Ωστόσο, η απόκτηση, εγκατάσταση και χρήση των τεχνολογιών από μια βιβλιοθήκη δεν αρκεί. Υπάρχει μια σειρά ενεργειών που μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογιών, όπως είναι η υποστήριξη τους από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό (Rubin, 2001). Η εν λόγω έρευνα υιοθέτησε τις μεθόδους της Βιβλιογραφικής Επισκόπησης (Literature Review) για τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος και του Ερωτηματολογίου (Questionnaire) για τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Η παρούσα εργασία συμβάλλει στην αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας σήμερα, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων σε σχέση με την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Ως αποτέλεσμα, οι υπεύθυνοι των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών να μπορούν να διαμορφώνουν πολιτικές και στρατηγικές σχετικά με την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών σε ΑμεΑ.

2 Λέξεις κλειδιά: ΑμεΑ, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων, Ερωτηματολόγιο Abstract This study aims to explore the educational training of librarians to serve people with disabilities. In particular, it investigates the level of educational training of librarians in Greek academic libraries to meet the needs of disabled. The term refers to people with special needs and special abilities (DPI, 2008). Many libraries abroad have made substantial changes and projections, and, thus, provide high quality information services to disabled (Gibson, 1977; Kanellopoulos, 2006). The Nordic countries (especially Sweden and Denmark) have enacted laws which enforce libraries to provide services to people with disabilities (Koulikourdi, 2007). In addition, the Netherlands, Norway, Russia, South Africa and the United States have adopted national policies to provide material for children with visual impairments. Especially for the U.S., there are countless websites on the internet which describe services, equipment and efforts of these libraries to serve users with disabilities (Koulikourdi, 2007). In Greece, access to information is not easy for everyone, more so for the disabled people, since such services are at an early stage (Kanellopoulos, 2006). Libraries, only in recent years, have developed services to ensure access to disabled (Koulikourdi, 2009). However, the acquisition, installation and use of technologies from a library is not enough. There are a number of actions that could lead to taking full advantage of these technologies, such as training the relevant staff of the library (Rubin, 2001). This study employed two methods: a) Literature Review to provide the theoretical background and b) Questionnaire to investigate librarians' educational training to serve the needs of disabled in academic libraries. This paper contributes to the capture, analysis and presentation of the Greek reality today, the level of education and training of librarians in relation to serving people with disabilities. As a result, managers of academic libraries will be able to formulate policies and strategies relating to the educational training of librarians to provide effective services to people with disabilities. Keywords: Disabled, Academic Libraries, Librarians Training, Questionnaire 1. Εισαγωγή Ο όρος «Άτομα με Αναπηρίες» (ΑμεΑ) (people with disabilities) περιγράφει τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες, τα οποία διακρίνονται από μια μορφή ανεπάρκειας και ανικανότητας εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών (DPI, 2008). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε το 1976 την διάκριση μεταξύ των όρων βλάβη, ανικανότητα και μειονέκτημα, ως εξής (DPI, 2008): Μια βλάβη είναι η οποιαδήποτε απώλεια ή μη κανονικότητα της ψυχολογικής, φυσιολογικής και ανατομικής δομής ή λειτουργίας. Μια ανικανότητα είναι ο οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη (η οποία προκύπτει από βλάβη) της ικανότητας να εκτελεί μια δραστηριότητα με τρόπο ή μέσα στα πλαίσια της αντίληψης του κανονικού για ένα ανθρώπινο ον. Ένα μειονέκτημα είναι ένα ελάττωμα ενός ορισμένου ατόμου, που προκύπτει από μια βλάβη ή ανικανότητα, και

3 το οποίο αποτρέπει την ολοκλήρωση ενός ρόλου που θεωρείται κανονικός για αυτό το άτομο, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, και τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Ο ορισμός αυτός καλείται να καλύψει παράλληλα μια σειρά από κοντινούς ορισμούς διαφορετικών χωρών, να αποφύγει την χρήση ιατρικών όρων, να ξεπεράσει προβλήματα μετάφρασης, να επιτύχει ομοιογένεια των όρων που χρησιμοποιούνται, και να γίνει αποδεκτός σε χώρες που δεν διαθέτουν ένα πλαίσιο περιγραφής των ΑμεΑ (DPI, 2008). Στη σημερινή εποχή, όπου η Κοινωνία της Πληροφορίας ολοένα και αναπτύσσεται, η πληροφορία έχει τεράστια αξία και σημασία. Την ίδια στιγμή οι βιβλιοθήκες εξακολουθούν και εστιάζουν, ως επί το πλείστον, στους σωματικά ακέραιους χρήστες αφήνοντας έτσι μια μεγάλη ομάδα χρηστών, τα ΑμεΑ, εκτός γνώσης (Κουλικούρδη 2007). Κατ αυτό τον τρόπο, τα ΑμεΑ αναγκάζονται, είτε να παραιτούνται από το κυνήγι της γνώσης, είτε να στηρίζονται στη φιλανθρωπία τρίτων για την κατάκτηση της γνώσης, της πληροφόρησης και γενικότερα της πνευματικής εξέλιξης (Κουλικούρδη, 2007). Ειδικότερα, όταν πρόκειται για ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες πρέπει να τονιστεί η σημαντικότητα του ιδρύματος, καθώς οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και εξέλιξη (Μάλλιαρη et al, 2009). Βέβαια, έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στο χώρο των βιβλιοθηκών επί του θέματος, χρειάζονται όμως πολλά βήματα ακόμα για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος που είναι η εύκολη και επιτυχής πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα ΑμεΑ (Μάλλιαρη et al, 2009). Η υλικοτεχνική υποδομή σε μία βιβλιοθήκη παίζει σαφώς ρόλο, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της το κλειδί της επιτυχίας. Χρειάζεται να γίνουν μια σειρά ενεργειών και μία εξ αυτών, ίσως η πιο σημαντική, είναι η κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων. Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να διερευνήσει την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων αναφορικά με την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Ειδικότερα, έχει ως στόχο να αποδώσει την θεωρητική προσέγγιση της κατάστασης τη δεδομένη στιγμή και να καταγράψει και να αναλύσει την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων, οι οποίοι εργάζονται σε ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και εξυπηρετούν ΑμεΑ. Το παρόν άρθρο έχει την εξής διάρθρωση. Αρχικά, πραγματοποιείται μια επισκόπηση της κατάστασης αναφορικά με την εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και στην Ελλάδα σε επίπεδο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Εν συνεχεία, αναλύεται το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για τη διερεύνηση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τους βιβλιοθηκονόμους και για τις πολιτικές των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση Η εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων που εργάζονται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, αφού επιτελούν το ρόλο του μεσάζοντα ανάμεσα στην πληροφορία και το χρήστη (Κουλικούρδη, 2007). Ο τρόπος εξυπηρέτησης των χρηστών και πολύ περισσότερο των ΑμεΑ, που απαιτεί διαφορετικού τύπου συμπεριφορές, είναι αυτός που κερδίζει ή απομακρύνει το χρήστη από τη βιβλιοθήκη, την πληροφορία και άρα αυτός που επηρεάζει σε ένα βαθμό την εξέλιξη της γνώσης (Gibson, 1977).

4 Ήδη από τις αρχές του 1930, ο βιβλιοθηκονομικός κόσμος λειτουργεί έχοντας σαν γνώμονα πως τα ΑμεΑ έχουν τις ίδιες πληροφοριακές ανάγκες και τα ίδια δικαιώματα με όλους (Weber, 1981 και Strom, 1977). Να σημειωθεί εδώ ότι η έννοια και η ταυτότητα της αναπηρίας ήρθε στο προσκήνιο στις δεκαετίες '50 - '70, όπου τα κινήματα υπέρ των αστικών δικαιωμάτων πρωτοστατούσαν. Τα ΑμεΑ αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στους διεπιστημονικούς κύκλους, κατά τη δεκαετία του 1960, και έκτοτε αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα (Κουλικούρδη, 2008). Ταυτόχρονα, η πρόσβαση των ΑμεΑ στο χώρο των βιβλιοθηκών και η αντίστοιχη εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων, άρχισε να απασχολεί έντονα τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού είχαν ήδη αρχίσει να εξελίσσουν τις υπηρεσίες τους για να μπορούν να εξυπηρετούν ΑμεΑ (Long S., 2005). Επίσης, έχουν πραγματοποιήσει ουσιαστικά βήματα και στην εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων ως προς αυτές τις υπηρεσίες (Robert et al, 2010). Οι βιβλιοθηκονομικές ενώσεις, όπως για παράδειγμα η American Library Association (ALA), η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων και Ινστιτούτων Βιβλιοθηκών (IFLA), η Scottish Confederation of the University and Research Libraries (SCURL) εκδίδουν οδηγούς για το προσωπικό των βιβλιοθηκών μελών τους (Κουλικούρδη,2005; IFLA, 2009; SCURL, 2003). Οι οδηγοί αυτοί περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες ή και αναφορές σε νέες υπηρεσίες, καθώς και ένα πλήθος διαφόρων σχετικών θεμάτων. Σύμφωνα με την American Library Association ^L A ), όλοι οι πτυχιούχοι βιβλιοθηκονόμοι και επιστήμονες της πληροφόρησης πρέπει να είναι καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να καλύπτουν άρτια τις ανάγκες των ΑμεΑ (Walling, 1995). Τα πανεπιστημιακά προγράμματα είναι διαρθρωμένα και σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι απόφοιτοι να είναι γνώστες των αναγκών των ΑμεΑ, της σχετικής νομοθεσίας που υπάρχει, καθώς και όλων των σχετικών παραμέτρων σε κοινωνιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο (Γρηγοριάδου et al, 2003). Η παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανά τακτά διαστήματα στους βιβλιοθηκονόμους προκειμένου να τους καταστήσουν ικανούς να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις, προτάθηκε από την Rubin (2002) ως ένας από τους τρόπους ενίσχυσης της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων. Βέβαια, η Rubin (2002) επισήμανε ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πολλές φορές δεν αφορούν μόνο την εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, αλλά και την αντιμετώπισή τους σε εργασιακό επίπεδο ως συνάδελφους. Στις ΗΠΑ υπάρχει νομοθετική πολιτική που στηρίζει την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στην πληροφορία, γι αυτό και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο (Whitlatch, 1990). Σε κάποιες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες υπάρχει και ξεχωριστό τμήμα στο οποίο απευθύνονται τα ΑμεΑ προκειμένου να εξυπηρετηθούν (Whitlatch, 1990). Τα τμήματα αυτά συνήθως απαρτίζονται από καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο συνεργάζεται στενά με τους βιβλιοθηκονόμους που εργάζονται στις βιβλιοθήκες και μαζί μπορούν και βοηθούν τα ΑμεΑ να έχουν εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση (Jax, 1993). Οι Σκανδιναβικές χώρες, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Ρωσία, η Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γλασκόβη, η Ιαπωνία, η Αυστραλία διαθέτουν, επίσης, σχετική νομοθετική πολιτική (Wright, 1983). Οι χώρες αυτές έχουν κάνει αξιοσημείωτα βήματα ώστε η εξυπηρέτηση ΑμεΑ να μην αποτελεί μελανό σημείο. Στην Κένυα και στην Κορέα, η κατάσταση είναι σε λιγότερο εξελιγμένο επίπεδο, όμως η πρόοδος είναι αργή και σταθερή (Williamson, 1998).

5 Ωστόσο, υπάρχουν ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο εξωτερικό που η εξυπηρέτηση ΑμεΑ βρίσκεται, ακόμα, σε πρωτόλειο στάδιο. Στην Ασία, δεν υπάρχει νομοθετική πολιτική περί ισότιμης πρόσβασης στην πληροφορία για ΑμεΑ. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης για ΑμεΑ είναι σχετικά πρόσφατες και η οργάνωση ως προς την εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ χωλαίνει (Williamson, 1998). Στην Κίνα, στην Αιθιοπία, στην Ινδία, το επίπεδο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, και για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες ΑμεΑ, οι υπηρεσίες είναι μη προσβάσιμες (Wong, 1999). Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι η αντιμετώπιση των θεμάτων για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού ποικίλει και διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα. Οι πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές της κάθε χώρα καθορίζουν το επίπεδο ανάπτυξης στο συγκεκριμένο τομέα. Είναι φανερό πως στις χώρες του εξωτερικού που έχει υπάρξει εξέλιξη στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στο χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι καλά οργανωμένες. Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οι βιβλιοθήκες, μόλις από τις αρχές του 1990, άρχισαν να αναπτύσσουν υπηρεσίες για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ΑμεΑ (Κουλικούρδη, 2007). Οι βιβλιοθηκονόμοι άρχισαν να ενημερώνονται για τα ΑμεΑ και οι βιβλιοθήκες σιγά σιγά έγιναν προσβάσιμες και για αυτούς τους χρήστες (Κουλικουρδη, 2009). Σήμερα, στη συντριπτική πλειοψηφία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας υπάρχουν υπηρεσίες για ΑμεΑ. Σε σχετική της έρευνα η Μαγκλάση (2006) αναφέρει ότι το πανεπιστήμιο της Μακεδονίας υπήρξε πρωτοπόρος προς αυτή την κατεύθυνση. Το προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έχει κάνει σπουδαία βήματα για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των ΑμεΑ τα τελευταία χρόνια, μέσα από μια ποικιλία υποστηρικτικών τεχνολογιών (Κουλικούρδη, 2009). Ακόμη και αν το προσωπικό ορισμένων βιβλιοθηκών έχει κινητοποιηθεί για να ανταποκριθεί στις νέες γι αυτό συνθήκες, συχνά οι προσπάθειες διακρίνονται από προχειρότητα, χωρίς να λαμβάνεται κάποια πρόνοια για τους μελλοντικούς χρήστες (Κουλικούρδη, 2007). Έχει ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο να επισημανθεί πως οι βιβλιοθηκονόμοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είτε στο τμήμα των Α-ΤΕΙ Διοίκηση και Οικονομία - Βιβλιοθηκονομία και Συστήματα Πληροφόρησης είτε σε αυτό του Ιόνιου πανεπιστημίου Αρχειονομία - Βιβλιοθηκονομία, δεν παρακολουθούν κανένα μάθημα που να αφορά την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, την προσέγγιση ατόμων με αναπηρίες, τις υλικοτεχνικές υπηρεσίες που υπάρχουν και γενικότερα ο,τι αφορά αυτό που ονομάζουμε εκπαιδευτική κατάρτιση για εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω, είναι ότι, ενώ έχει γίνει αναφορά στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των ΑμεΑ από τις βιβλιοθήκες, δεν έχει υπάρξει κάποια έρευνα που να καταγράφει την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων. Η παρούσα έρευνα, με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου, έχει σκοπό να παρουσιάσει την ισχύουσα μέχρι τώρα κατάσταση στο χώρο επί του θέματος. 3. Μεθοδολογία Το ερωτηματολόγιο (Questionnaire) αποτελεί ένα εργαλείο συλλογής απαραίτητων δεδομένων για την απάντηση μιας ερευνητικής υπόθεσης (Κακούρης, 1974). Η επιλογή του ήταν απαραίτητη για τη συγκέντρωση στοιχείων από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

6 σχετικά με την εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων αναφορικά με την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Με τη χρήση του ερωτηματολογίου επιτυγχάνεται η συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων που οδηγεί σε τεκμηριωμένα αποτελέσματα γρήγορα, άμεσα και οικονομικά (Κακούρης, 1974). Ωστόσο, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου για την αποφυγή ερωτήσεων που επαναλαμβάνονται ή που δεν μπορούν να απαντηθούν γιατί δεν είναι ενδεχομένως κατανοητές. Το κλειδί της επιτυχίας δηλαδή, είναι να μην υπάρχει περιθώριο για παρανοήσεις ή παρερμηνείες ^ έλ λ ο υ, 2008) Ερωτηματολόγιο Όσον αφορά το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, αυτό αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας και διακρίνεται σε δύο ενότητες (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τον τίτλο του ερωτηματολογίου και ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο γνωστοποιείται η ταυτότητα του δημιουργού, ο σκοπός και οι στόχοι του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Η δεύτερη ενότητα διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιελαμβάνει επτά ερωτήσεις (Ερ. 1-7) έξι κλειστού (Ερ. 1, 2, 4-7) και μία ανοιχτού τύπου (Ερ. 3), κυρίως δημογραφικού και γενικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Αυτές αποτελούσαν τις εισαγωγικές ερωτήσεις στις οποίες ζητήθηκε να προσδιοριστεί το φύλο (Ερ. 1), η ηλικία (Ερ. 2), το γεωγραφικό διαμέρισμα που ανήκει η βιβλιοθήκη στην οποία εργάζονται (Ερ. 7) και το επίπεδο γνώσεων (Ερ. 3) προκειμένου να δημιουργηθεί μια εικόνα του δείγματος. Κατόπιν ζητήθηκε να προσδιοριστεί η θέση εργασίας (Ερ. 4) και ο χρόνος προϋπηρεσίας (Ερ. 5-6). Στο δεύτερο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις κλειστού τύπου (ερ. 8-12), γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής της ελληνικής πραγματικότητας σήμερα. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν το κατά πόσο τα ΑμεΑ επισκέπτονται τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και αν το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια (Ερ. 8-10). Η επιλογή αυτών των ερωτήσεων θεωρήθηκε απαραίτητη, καθώς είναι σκόπιμο να γίνει αντιληπτό αν τελικά υπάρχει ανάγκη το προσωπικό μιας βιβλιοθήκης να είναι εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στην εξυπηρέτηση ΑμεΑ, και να υπογραμμιστεί το μέγεθος του προβλήματος. Έπειτα, ακολουθούν οι ερωτήσεις που αφορούσαν στη τεχνική υποδομή της βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις εξέτασαν την ύπαρξη ειδικών υπηρεσιών για ΑμεΑ στη βιβλιοθήκη όπου εργάζονται (Ερ. 11), ποιες ακριβώς είναι αυτές και αν δεν υπάρχουν να διευκρινιστούν οι λόγοι. Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από 5 ερωτήσεις (Ερ ), τρεις ερωτήσεις κλειστού τύποι (Ερ ), μία ερώτηση με κλίμακα (Ερ. 16) και μία ανοιχτού τύπου (Ερ. 17). Όλες οι ερωτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο το επίπεδο της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας στην εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Ειδικότερα, αν και κατά πόσο οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση, είτε στο παρελθόν, είτε στην παρούσα υπηρεσία που εργάζονται. Κατόπιν, στην ερώτηση 16, ο ερωτώμενος καλείται να αξιολογήσει τον εαυτό του, όσον αφορά το επίπεδο γνώσης του στο συγκεκριμένο τομέα και την ικανότητά του να εξυπηρετεί ΑμεΑ. Τέλος, οι ερωτώμενοι καλούνται να σημειώσουν τις δικές του προτάσεις για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης ΑμεΑ στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Διεξαγωγή Έρευνας Το εν λόγω ερωτηματολόγιο είχε ηλεκτρονική μορφή για να είναι δυνατή η άμεση και αποτελεσματική αποστολή και συμπλήρωσή του από τους βιβλιοθηκονόμους, αλλά και της

7 άμεσης συγκέντρωσης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων από τους ερευνητές. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό^ surveys pro: premium survey services ihttp://www.esurvevspro.com/login.asp A Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο λογισμικό για τη δημιουργία online ερευνών και διατίθεται ως ένα βαθμό διαδικτυακά δωρεάν. Η αποστολή του ερωτηματολογίου ξεκίνησε αρχές Ιουλίου 2012 και παρέμεινε ενεργό για ενάμιση μήνα. Συγκεκριμένα, συντάχθηκε ένα εισαγωγικό κείμενο για το σκοπό της έρευνας και τη σημασία της συμμετοχής των βιβλιοθηκονόμων (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και απεστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) προσωπικά σε κάθε βιβλιοθηκονόμο ξεχωριστά. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 300 εργαζόμενους σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες από τους οποίους, οι 188 ανταποκρίθηκαν και το συμπλήρωσαν. 4. Αποτελέσματα Κατά την ανάλυση και συλλογή των δεδομένων του ερωτηματολογίου, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα. Το προφίλ ενός μέσου βιβλιοθηκονόμου που εργάζεται σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη της Ελλάδος, είναι γυναίκα ηλικίας με πανεπιστημιακό πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόμων, σε ποσοστό 92% απασχολούνται σε περισσότερες από μία θέσεις και έχουν πολλές υπευθυνότητες. Το 46% των βιβλιοθηκονόμων που εργάζονται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στο χώρο και το 72% εργάζεται στη δηλωθείσα βιβλιοθήκη για πάνω από 10 χρόνια. Η έρευνα περιελάμβανε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας ήταν άμεση (Στερεά Ελλάδα 38%, Πελοπόννησος και Ηπειρός από 2%, Θεσσαλία 9%, Μακεδονία 28%, Νησιά Αιγαίου 5%, Κρήτη 10%, Θράκη 6%) πλην αυτή των Ιονίων Νήσων, γιατί την περίοδο της διεξαγωγής της έρευνας η βιβλιοθήκη ήταν κλειστή λόγω ανακαίνισης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλιοθηκονόμων (69%) δεν γνωρίζει, ούτε κατά προσέγγιση, το μέγεθος της επισκεψιμότητας των ΑμεΑ στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σημειώνει δε πως δεν είναι ένα συχνό φαινόμενο. Το 40% πιστεύει πως έχει αυξηθεί η χρήση των βιβλιοθηκών από ΑμεΑ, ενώ το 45% πιστεύει το αντίθετο. Το 53 % των βιβλιοθηκονόμων υπέδειξε ότι οι βιβλιοθήκες τους προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες για ΑμεΑ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλιοθηκονόμων (68%) δεν έχει λάβει ουσιαστική εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Το 48% των βιβλιοθηκονόμων που απάντησε αρνητικά στην προσφορά υπηρεσιών ΑμεΑ από την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, είναι είτε για οικονομικούς λόγους (35%) είτε γιατί τα ποσοστά των ΑμεΑ είναι τόσο μικρά που δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούν και να επενδύσουν χρήματα (59,5%) είτε γιατί η διοίκηση της βιβλιθήκης δεν δείχνει σχετικό ενδιαφέρον (5,5%). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρήστης προσπαθεί και εξυπηρετείται με τα ήδη υπάρχοντα ακατάλληλα γι' αυτόν μέσα. Το 68% των βιβλιοθηκονόμων που απασχολούνται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας δεν έχουν λάβει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, μόνο στην πράξη ό,τι έχει χρειαστεί να κάνουν, στο πλαίσιο της αναζήτησης μαζί με τον χρήστη. Να σημειωθεί βέβαια πως το ίδιο ποσοστό έχει παρακολουθήσει κάποια στιγμή στο παρελθόν ολιγόωρα, ημιτελή κατά την άποψή τους, σεμινάρια τα οποία από τη στιγμή που δεν ήταν επαναλαμβανόμενα δεν αποτελούν γνώση και κτήμα τους.

8 Με τις δύο τελευταίες ερωτήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ερωτήσεις «κατάθεσης προσωπικής εμπειρίας και άποψης», γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης των αναγκών των ίδιων των βιβλιοθηκονόμων. Ειδικότερα, ζητήθηκε από τους βιβλιοθηκονόμους χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη κλίμακα να προσδιορίσουν το βαθμό κατάρτισής τους για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Η πλειοψηφία (45%) των βιβλιοθηκονόμων δεν αισθάνονται καλά εκπαιδευμένοι στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και ένα ποσοστό 18% δεν νιώθει καθόλου αυτοπεποίθηση και ικανότητα όσο αφορά την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών αυτής της ομάδας χρηστών. Σε ποσοστό 35%, οι βιβλιοθηκονόμοι δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με τη χρήση των υπηρεσιών και του λογισμικού για ΑμεΑ. Μόλις το 20% δήλωσε ότι μπορεί να κάνει «Μέτρια» χρήση αυτών (βλέπε Παράρτημα Γ ). Στη τελευταία ερώτηση, οι βιβλιοθηκονόμοι είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις προσωπικές τους προτάσεις για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε ΑμεΑ. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόμων επισήμανε την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων προσπαθειών και όχι μεμονωμένων ενεργειών. Επίσης, τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης όχι μόνο της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων στη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και των μεθόδων εξυπηρέτησης ΑμεΑ. Τέλος, έμφαση δόθηκε και στη σωστή ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξη και προσφορά υπηρεσιών για ΑμεΑ. 5. Συμπεράσματα Μόλις τα τελευταία χρόνια τα ΑμεΑ άρχισαν να αποτελούν θέμα στους χώρους της πληροφόρησης. Παρόλα αυτά, υπάρχει ακόμα ένα ποσοστό (48%) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, οι οποίες δεν προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ, κυρίως γιατί το ποσοστό επισκεψιμότητας ΑμεΑ είναι μικρό. Βέβαια, ένα 45% των βιβλιοθηκονόμων θεωρεί ότι το ποσοστό των ΑμεΑ που επισκέπτεται τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αυξάνεται διαρκώς. Ακόμα και η πλειοψηφία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που προσφέρει ειδικές υπηρεσίες σε ΑμεΑ αντιμετωπίζει δυσκολίες. Οι δυσκολίες έγκεινται στο γεγονός ότι οι βιβλιοθηκονόμοι, στο σύνολό τους, δεν είναι καταρτισμένοι στην παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η μη εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων σε σχέση με τις ειδικές υπηρεσίες και γενικότερα την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, σε ποσοστό 68%, αποτελεί τροχοπέδη στην επίτευξη του τελικού σκοπού μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, δηλαδή την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών όλων των χρηστών της. Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώμη και οι προτάσεις των βιβλιοθηκονόμων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης ΑμεΑ σε μία ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόμων υπογράμμισε πως πρέπει να γίνουν οργανωμένες προσπάθειες και ενέργειες. Οι παράμετροι που επισημάνθηκαν είναι πέρα από την υλικοτεχνική υποδομή, να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ως προς τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους που εξελίσσονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ακολούθως σημειώθηκε πως πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση προς το κοινό για το ποιες υπηρεσίες έχουν οι βιβλιοθήκες και με ποιο τρόπο μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να εξυπηρετηθεί. Παρατηρείται, λοιπόν, πως τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν απόλυτη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, κυρίως γιατί η εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων είναι ελλιπής σε αυτό τον τομέα. Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως κοινή ανάγκη, επιθυμία και πεποίθηση των

9 βιβλιοθηκονόμων είναι να τους παρέχεται μια ολοκληρωμένη και συνεχόμενη εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ προκειμένου η αναπηρία για τα ΑμεΑ να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πρόσβαση στην πληροφορία. Γεγονός το οποίο οι διοικήσεις των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών οφείλουν να λάβουν υπόψη τους και να το εντάξουν στη στρατηγική πολιτική τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dpi (2008). Position Paper on Definition o f Disability. [Online]. Διαθέσιμο: dis.pdf ΓΗμ. πρόσβασης: 18/04/2012]. Gibson, M. (1977). Preparing librarians to serve handicapped individuals. Washington: Alisa. Jax, J., & Muraski, T.(1993). Library Services for Students with Disabilities. U.S.A: the University of Wisconsin-Stout. Long, S.A. (2005),"Serving the "Boomer" generation and beyond", New Library World, Vol. 106 (7): [ΟπΙϊμ]. Διαθέσιμο: (Ημ. Πρόσβασης: 30/05/2012) Nielsen, G. (2001). Guidelines for library services to persons with disabilities. Boston: Ifla professional report. Roberts, A., & Richard, J.( 2010). Crash course in library services to people with disabilities. USA: ABC-CUO LLC. Rothstein, L.F. (1992). Disabilities and the law. Colorado: Colorado Springs. Rubin, R.J (2001). Usability and Disabilities: the human interface ^nune]. Διαθέσιμο: and disabilitv.pdf [Ημ. Πρόσβασης: 18/04/2012]. Strom, M. (1977). Library Services to the Blind and Physically Handicapped. Scarecrow Press. Metuchen. Walling, L. L (1993)..Disabilities, children, and libraries : mainstreaming services in public libraries and school library media centers. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited. Weber, J. (1981). Periodicals supporting library services for the blind and physically handicapped. Washighton: Library of Congress. Whitlatch, J.B. (1990).Library Users and Reference Services. ^nune]. Διαθέσιμο: policy.html ( Ημ. πρόσβασης: 25/05/2012) Williamson, N (1998). Discovered by chance: the role o f incidental information acquisition in an ecological model o f information use. Library and information science Research. Wong, V. Y. (1999). Sabah State Library: reaching out to the print handicapped. 65th IFLA council and general conference, Bangkok, Thailand August. Wright, K.C & Davie, F.C (1983). Library and information services for handicapped individuals. Littleton: Libraries unlimited. Γρηγοριάδου, Σ., Κηπουρού, Α., & Θεοδωρίδου, Μ.Ε. (2003). Το «άνοιγμα» των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών προς ειδικές κατηγορίες χρηστών: η περίπτωση των ΑμεΑ και των ατόμων με προβλήματα δυσλεξίας. Σέρρες: Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Σερρών. Κακούρης, Γ. (1974). Βιβλιοθηκονομικόν λεξικόν: βιβλιοθηκονομικοί, βιβλιογραφικοί και τυπογραφικοί όροι. Αθήνα: Κολλέγιο Αθηνών. Κανελλοπούλου,Μ. (2006). Η πρόσβαση στην πληροφορία για άτομα με αναπηρία. Αθήνα: Νομική βιβλιοθήκη.

10 Κουλικούρδη, Α. (2006). Υπηρεσίες πληροφόρησης για άτομα με αναπηρίες: προβληματισμοί. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ^nune]. Διαθέσιμο: (ημερομηνία πρόσβασης: 15/05/2012) Κουλικούρδη, Α. (2007). Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ: ελληνική και διεθνής πραγματικότητα. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κουλικούρδη, Α.(2009). Πληροφοριακή συμπεριφορά των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες σε περιβάλλον βιβλιοθηκών ^nune]. Διαθέσιμο: [Ημ. πρόσβασης: 18/04/2012]. Μάλλιαρη, Α., Κορομπίλη, Σ., & Χριστοδούλου, Γ. (2001). Συμβολή των βιβλιοθηκονόμων στην πληροφοριακή παιδεία. Αθήνα. Μέλλου, Κ. (2008). Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΜΕΑ και εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας με τίτλο AMEA και εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων οι οποίοι εργάζονται στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες εκπόνησης της εν λόγω πτυχιακής εργασίας. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου και απαιτούνται περίπου 5 με 10 λεπτά για τη συμπλήρωσή του. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας. Φοιτήτρια: Χαρούλη Μαρία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βασιλακάκη Ευγενία Ερωτηματολόγιο 1. Φύλο: Γυναίκα Άνδρας 2. Ηλικία: και άνω 3. Επίπεδο γνώσεων: Πτυχίο, παρακαλώ προσδιορίστε... Μεταπτυχιακό,παρακαλώ προσδιορίστε... Διδακτορικό, παρακαλώ προσδιορίστε...

11 4. Θέση Εργασίας (πολλαπλής επιλογής): Καταλογογράφηση Ταξινόμηση Εξυπηρέτηση Εξυπηρέτηση (ΑΜΕΑ) Δανεισμός - Επιστροφές Τμήμα διοικητικών υπηρεσιών Κυλιόμενη Απασχόληση (Rotation) Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Πόσο χρόνια εργάζεστε σαν επαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος; 1-3 χρόνια 3-6 χρόνια 6-9 χρόνια 9-12 χρόνια χρόνια Πάνω από 15 χρόνια 6. Πόσο καιρό εργάζεστε στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη; 1-3 χρόνια 3-6 χρόνια 6-9 χρόνια 9-12 χρόνια χρόνια χρόνια Πάνω από 20 χρόνια 7. Σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα ανήκει η βιβλιοθήη που εργάζεστε; Στερεά Ελλάδα καιι Εύβοια Πελοπόννησος Θεσσαλία Ήπειρος Μακεδονία Νησία Αιγαίου Νησιά Ιονίου Θράκη Κρήτη 8. Πόσους χρήστες ΑΜΕΑ συνολικά έχει εγγεγραμμένους η βιβλιοθήκη σας; Πάνω από Πόσο συχνή είναι η επίσκεψη ΑμεΑ στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη που εργάζεστε;

12 Καμία - 2 φορές τη βδομάδα 3-5 φορές τη βδομάδα Καθημερινά Μία φορά στις 15 μέρες Μία φορά το μήνα Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε 10. Η βιβλιοθήκη σας έχει ειδικές υπηρεσίες για άτομα ΑμεΑ; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΟΧΙ, για ποιό λόγο δεν υπάρχουν; Χαμηλός προϋπολογισμός - Έλλειψη πηγών χρηματοδότησης Έλλειψη ενδιαφέροντος από τη διοίκηση της βιβλιοθήκης Το ποσοστό επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ είναι πολύ μικρό Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε και επίσης Αν ΟΧΙ, πως εξυπηρετούνται τελικά τα άτομα ΑΜΕΑ; Δεν εξυπηρετούνται Εξυπηρετούνται με τα υπάρχοντα ακατάλληλα για αυτούς μέσα Παραπέμπονται σε άλλες βιβλιοθήκες Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Αν ΝΑΙ, προσδιορίστε ποιες ακριβώς από τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες ΑΜΕΑ προσφέρει η βιβλιοθήκη σας (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές) Βοήθεια στη φωτοτύπηση Βοήθεια παροχής / διανομής υλικού Τροποποίηση κανόνων δανεισμού Ειδικές ξεναγήσεις προσανατολισμού (orientation tours) Μετάφραση Braille Εύκολα προς ανάγνωση βιβλία (ER) Ηχογραφήσεις για τυφλούς Ηχοβιβλία - Ομιλούντα βιβλία Ψηφιακά ομιλούντα βιβλία (D.T.B.s) Υποτιτλισμένα βίντεο (captioned videos) Συσκευή λόγου Συσκευή μεγέθυνσης οθόνης Απτικό υλικό (tactile material) Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη σας είναι διαθέσιμες ολές τις ώρες; Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Έχετε λάβει εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ ως βιβλιοθηκονόμοι στην μέχρι τώρα επαγγελματικής σας πορεία;

13 ΝΑΙ ΟΧΙ 1. Αν ΝΑΙ, τι είδους εκπαίδευση έχετε λάβει; Εξειδικευμένα μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο Εξειδικευμένα μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο Μεταπτυχιακό με θέμα ΑμεΑ Διδακτορικόμε θέμα ΑμεΑ Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επαγγελματική ζωή Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε b) Αν ΟΧΙ, για ποιο λόγο Οικονομικοί λόγοι (χαμηλός προϋπολογισμός, δεν υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης κτλ) Πολιτικής της βιβλιοθήκης Έλλειψη ενδιαφέροντος από τη διοίκηση της βιβλιοθήκης Το ποσοστό επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ είναι πολύ μικρό Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε 13. Έχετε λάβει εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη που απασχολήστε τώρα; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΌΧΙ, για ποιο λόγο Οικονομικοί λόγοι (χαμηλός προϋπολογισμός, δεν υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης κτλ) Πολιτικής της βιβλιοθήκης Έλλειψη ενδιαφέροντος από τη διοίκηση της βιβλιοθήκης Το ποσοστό επισκεψιμότητας ΑμεΑ είναι πολύ μικρό Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε Αν ΝΑΙ, πόσο συχνά εκπαιδεύεστε για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ; Μία φορά έως τώρα Μία φορά το εξάμηνο Μία φορά το χρόνο Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε 14. Πιστεύετε πως είστε σωστά εκπαιδευμένος-η στην εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ? 15. Παρακαλώ σημειώστε τί ακριβώς θεωρείται πως θα πρέπει ν αλλάξει, αν πρέπει ν αλλάξει, στη βιβλιοθήκη όπου εργάζεστε προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Ευγαριστούμε θερμά για το γρόνο και την πολύτιμη βοήθειά σας

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αγαπητέ/ή κ. Ή κα. [ανάλογα] Ονομάζομαι Χαρούλη Μαρία και είμαι φοιτήτρια του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθηνών. Στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας μου, ανέπτυξα ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο AMEA και εκπαιδευτική κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων οι οποίοι εργάζονται στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Η συμμετοχή σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου, το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: κρίνεται σημαντική και πολύτιμη. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, απαιτούνται περίπου 5 με 10 λεπτά για τη συμπλήρωσή του, ενώ θα παραμείνει ενεργό έως την Παρασκευή, 20 Ιουλίου Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες εκπόνησης της εν λόγω πτυχιακής εργασίας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας. Με εκτίμηση Χαρούλη Μαρία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθηνών Δρ. Βασιλακάκη Ευγενία Επιβλέπουσα καθηγήτρια Επιστημονικός & Εργαστηριακός Συνεργάτης Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθηνών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αισθάνομαι άρτια εκπαιδευμένος στην Νιώθω αυτοπεποίθηση Αισθάνομαι άρτια Έχω την κατάλληλη Η σχετική εκπαίδευση που εκπαιδευμένος στην εκπαίδευση ώστε η παροχή έχω λάβει είναι ελλιπής εξυπηρέτηση ΑμεΑ, όσον υπηρεσιών (φωτοτϋπηση, αφορά τη χρήση του βοήθεια στην εύρεση λογισμικού που κάνει πληροφοριών κτλ) να είναι η καλύτερη. Π BBl ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ Β α ΜΕΤΡΙΑ q q ΑΡΚΕΤΑ y u ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ gjg ΠΟΛΥ Bla δ ε ν ξ ε ρ ω - ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ: εκπαιδευτική κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων

Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ: εκπαιδευτική κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ: εκπαιδευτική κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο παρόν παρατίθενται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον λαμβάνοντα την συνέντευξη, οι οποίες, όμως δεν είναι επαρκείς από μόνες τους! Αν ο λαμβάνων την συνέντευξη κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Γραφείο Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Μ. Τζακώστα, Α. Σφακιανάκη & Α. Πατσιάς Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Abstract In this paper

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α.

1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α. 18 1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α. Το δημοφιλέστερο και απλούστερο μέτρο αποτίμησης του βιοτικού επιπέδου είναι το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι:

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι: Στόχος Βασικός στόχος: η συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Επιμέρους στόχοι: διερευνώνται:

Διαβάστε περισσότερα