ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, ) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο"

Transcript

1 ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, ) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, ); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή αξγία θαη φια ηα θαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ είλαη αλνηρηά γηα ην ζπλαιιαθηηθφ θνηλφ. Επηπιένλ, κε ηε λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ φιεο νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο επηηξέπνληαη κε εμαίξεζε εθείλεο νη νπνίεο ξεηά απαγνξεχνληαη ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ. 2. Ση ηζρύεη κε ηηο αλαιήςεηο κεηξεηώλ; Η αλάιεςε κεηξεηψλ απφ θαηάζηεκα ή ΑΤΜ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη εκεξεζίσο ην πνζφ ησλ 60 επξψ αλά θαηαζέηε, αλά ηξάπεδα. Ωζηφζν, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ εκεξήζηνπ νξίνπ ησλ 60 επξψ ζε επφκελε εκέξα θαη πάλησο ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο (Σάββαην Παξαζθεπή). Δειαδή, θάζε εβδνκάδα ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα θάλεη αλάιεςε έσο ηνπ πνζνχ ησλ ηεηξαθνζίσλ είθνζη (420) επξψ θαη αλψηαην φξην, κε εμαίξεζε ηελ πξψηε εβδνκάδα έσο Παξαζθεπή θαηά ηελ νπνία -γηα πξαθηηθνχο θαη κφλν ιφγνπο- κπνξεί λα γίλεη αζξνηζηηθή αλάιεςε κεηξεηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 επξψ. 3. Επηηξέπεηαη ε αλάιεςε κεηξεηώλ ζε μέλν λόκηζκα από ηξαπεδηθό θαηάζηεκα; ΝΑΙ, κέρξη ηνπ εκεξήζηνπ νξίνπ ηνπ ηζφπνζνπ (κε βάζε ηελ ηζρχνπζα εκεξήζηα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία) ησλ 60 επξψ ζην μέλν λφκηζκα. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ εκεξήζηνπ νξίνπ ζε επφκελε εκέξα θαη πάλησο ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο. 4. Επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε επηηαγήο; ΝΑΙ, επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηξαπεδηθψλ θαη ηδησηηθψλ επηηαγψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Πιεξσκή επηηαγψλ κε κεηξεηά δελ επηηξέπεηαη. 5. Μπνξώ λα έρσ πξόζβαζε ζηε ζπξίδα κνπ; ΝΑΙ, κπνξείηε λα έρεηε πξφζβαζε, κε ζεηξά ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο. 1

2 6. Μπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε χρεωστική μου κάρτα γηα αλαιήςεηο κεηξεηώλ ζην εμσηεξηθό; ΝΑΙ, ζχκθσλα κε ην εκεξήζην ή/θαη εβδνκαδηαίν κέγηζην φξην αλάιεςεο πνζνχ πνπ ηζρχεη θαη εληφο Ειιάδνο. 7. Μπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ πιστωτική ή προπληρωμένη μου κάρτα γηα αλαιήςεηο κεηξεηώλ ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθό; ΟΧΙ, ε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή δελ επηηξέπεηαη. 8. Μπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα γηα λα θάλσ αγνξέο ζηελ Ειιάδα; ΝΑΙ. Οη πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαλνληθά γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εληφο Ειιάδνο, κέρξη ην φξην πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζή ζαο κε ηελ ηξάπεδα. 9. Μπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ πιστωτική ή χρεωστική μου κάρτα γηα λα θάλσ αγνξέο ζην εμσηεξηθό; ΝΑΙ, εθφζνλ βξίζθεζηε ζην εμσηεξηθφ θαη ε ζπλαιιαγή ζαο γίλεηαη κε ρξήζε ηεο θάξηαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο θάξηεο ζαο γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ: κέρξη ην φξην πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζή ζαο κε ηελ ηξάπεδα, θαη εληφο ηνπ εκεξήζηνπ νξίνπ πνζνχ ην νπνίν εγθξίλεηαη γηα θάζε ηξάπεδα μερσξηζηά απφ ηελ Επηηξνπή Εγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. 10. Μπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα γηα λα θάλσ αγνξέο ζην internet; ΝΑΙ, εθφζνλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ηεξνχλ ινγαξηαζκφ ζε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Ειιάδα. Αληίζεηα, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θαξηψλ εάλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ηεξνχλ ινγαξηαζκφ ζε ηξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ. 11. Αλ ράζσ ή κνπ θιέςνπλ ηελ θάξηα κνπ ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιόγν δελ κπνξώ λα θάλσ ζπλαιιαγή κε ηελ θάξηα κνπ ηη κπνξώ λα θάλσ; Θα πξέπεη λα δειψζεηε ηελ απψιεηα ηεο θάξηαο ζαο ζηελ ηξάπεδα. Γηα ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο λέαο ζαο θάξηαο ζα ελεκεξσζείηε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 12. Μπνξώ λα αλνίμσ λέν ινγαξηαζκό; ΟΧΙ, εθηφο αλ ην άλνηγκα ηνπ λένπ ινγαξηαζκνχ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο αθφινπζεο ζπλαιιαγέο, ε αλαγθαηφηεηα ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη εγγξάθσο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο ζηελ ηξάπεδα κέζσ ηνπ νπνίνπ απηέο κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ: 2

3 πιεξσκή κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ, πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηαζέηε πξνο ηελ ηξάπεδα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο πνπ είραλ θαηαξηηζζεί πξν ηεο 28εο Ινπλίνπ 2015, θαηαβνιή λέσλ ζπληάμεσλ θαη λέσλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ θαξηψλ απφ λέεο ζπκβάζεηο απνδνρήο (acquiring), εμππεξέηεζε λεντδξπζέλησλ, κεηά ηελ 1ε Μαΐνπ 2015, λνκηθψλ πξνζψπσλ, εμππεξέηεζε λενθπψλ εηαηξεηψλ (startups) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαηάζεζε κεηξεηψλ σο εμαζθάιηζε (cash collateral) εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ελέγγπαο πίζησζεο ή δαλείνπ ζηελ ίδηα ηξάπεδα, άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ππέξ ηξίηνπ κε ζθνπφ είηε ηε ζπκκφξθσζε πξνο επηηαγή γηα εθηέιεζε ρξεκαηηθήο απαίηεζεο, βάζεη δηαηαγήο πιεξσκήο, δηθαζηηθήο απφθαζεο ή άιινπ εθηειεζηνχ ηίηινπ είηε ηελ εμφθιεζε απαίηεζεο, γηα ηελ νπνία έρεη επηβιεζεί θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ, ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο απαίηεζεο, εθηφο εάλ απηφο έρεη δειψζεη θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζηηθή πξάμε, πίζησζε πνζψλ απφ ηελ αιινδαπή ζε επξψ ή μέλν λφκηζκα, χςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν λφκηζκα, απνδνρή πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη ηεο ηαπηίδνληαη κε ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πθηζηάκελνπ ηξνθνδφηε ινγαξηαζκνχ ηεο, θαηαζεηηθνχ ή φςεσο, θάζε άιιε πεξίπησζε, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ Επηηξνπή Έγθξηζεο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. 13. Μπνξώ λα πξνζζέζσ ζπλδηθαηνύρν ζε πθηζηάκελν θαηαζεηηθό ινγαξηαζκό κνπ; ΟΧΙ, ε ζπγθεθξηκέλε ηξαπεδηθή εξγαζία δελ επηηξέπεηαη. 14. Μπνξώ λα εμνθιήζσ πξόσξα ην δάλεηό κνπ; Πξφσξε, κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ ζαο επηηξέπεηαη κφλν κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ή κε κεηαθνξά θεθαιαίσλ (έκβαζκα) απφ ην εμσηεξηθφ. 15. Μπνξώ λα δεηήζσ ηελ πξόσξε ιήμε ηεο πξνζεζκηαθήο κνπ θαηάζεζεο; ΟΧΙ, εθηφο αλ ε πξφσξε ιήμε αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ ηζφπνζε εμφθιεζε: νθεηιψλ πξνο ην Δεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ηξέρνπζαο δφζεο θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ δαλείνπ ζηελ ίδηα ηξάπεδα, πιεξσκήο κηζζνδνζίαο ζηελ ίδηα ηξάπεδα, πιεξσκήο λνζειίσλ θαη δηδάθηξσλ ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, πιεξσκήο πξνκεζεπηψλ πνπ ηεξνχλ ινγαξηαζκφ ζηελ ίδηα ηξάπεδα, έλαληη ηηκνινγίσλ ή ηζνδχλακσλ παξαζηαηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαληαη επαξθή δηαζέζηκα ζε θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ή φςεσο. 3

4 16. Είκαη επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα αξρίζεη λα δέρεηαη ζπλαιιαγέο κε πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο. Μπνξώ λα ην θάλσ; ΝΑΙ, εθφζνλ θαηαξηίζεηε ζχκβαζε κε ηξάπεδα, φπνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, επηηξέπεηαη ην άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ γηα ηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ θαξηψλ κε βάζε ηε λέα απηή ζχκβαζε. 17. Είκαη επηρείξεζε πνπ δέρεηαη ζπλαιιαγέο κε πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο. Πόηε ζα πηζηώλεηαη ν ινγαξηαζκόο κνπ; Η εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο πιεξσκψλ, ειιεληθψλ θαη μέλσλ, ζα γίλεηαη κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή ζχκβαζή ζαο. 18. Μπνξώ σο επηρείξεζε λα αξλεζώ ζπλαιιαγέο κε θάξηεο; ΟΧΙ, δηφηη ζηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πξνβιέπεηαη φηη φπνηνο αξλείηαη ηελ πιεξσκή κε πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ηηκσξείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο: ησλ άξζξσλ 288 παξ. 1 θαη 452 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηνπ άξζξνπ 13α ηνπ λ. 2251/1994 (Α 191), ηνπ άξζξνπ 18 α λ. 146/1914 (Α 21), θαη ηνπ άξζξνπ 19 λ. 4177/2013 (Α 173), φπσο ηζρχνπλ. 19. Οη πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο αιινδαπώλ ηξαπεδώλ ρξεζηκνπνηνύληαη θαλνληθά; Πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο αιινδαπψλ ηξαπεδψλ εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηφζν γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φζν θαη γηα αλαιήςεηο κεηξεηψλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο, εληφο ησλ νξίσλ ηεο ζχκβαζήο ζαο κε ηελ εθδφηξηα ηξάπεδα. 20. Μπνξνύλ λα γίλνληαη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ από ην εμσηεξηθό; ΝΑΙ. Η κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε αιινδαπή ηξάπεδα ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Ειιάδα επηηξέπνληαη. 21. Οη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ στο εμσηεξηθό επηηξέπνληαη; ΟΧΙ, εθηφο αλ εληάζζνληαη ζηηο εμαηξέζεηο πνπ επεμεξγάδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ε Επηηξνπή Έγθξηζεο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ θαη γηα ηηο νπνίεο ρνξεγεί εηδηθή άδεηα. Γηα φζεο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη έλα έκβαζκα ή κηα κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ αξκφδηα λα απνθαζίδεη είλαη ε Επηηξνπή Έγθξηζεο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. Τα αηηήκαηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ ηξάπεδα ζπλεξγαζίαο ηνπο. Σηε ζπλέρεηα, ε ηξάπεδα ζα απνζηέιιεη αίηεκα ζηελ 4

5 Επηηξνπή Έγθξηζεο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ ε νπνία θαη ζα εγθξίλεη, ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο απηέο θξίλνληαη αλαγθαίεο θαη δηθαηνινγνχληαη επαξθψο. 22. Πώο γίλεηαη ε πιεξσκή λνζειίσλ θαη ηαηξηθώλ εμόδσλ; Η πιεξσκή λνζειίσλ θαη ηαηξηθψλ εμφδσλ γίλεηαη ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ Επηηξνπή Έγθξηζεο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ ηξάπεδα κέζσ ηεο νπνίαο δηελεξγείηαη ε ζπλαιιαγή, θαη κεηαθνξά ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ θάιπςεο λνζειίσλ θαη ηαηξηθψλ εμφδσλ κε πίζησζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη φρη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. Εηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ησλ λνζειίσλ ζην εμσηεξηθφ επηηξέπεηαη θαη ε θαηαβνιή κέγηζηνπ εθάπαμ πνζνχ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ ζε κεηξεηά ή ην ηζφπνζφ ηνπ ζε μέλν λφκηζκα γηα έλα ζπλνδφ. 23. Πώο γίλεηαη ε πιεξσκή δηδάθηξσλ ζε εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνύ; Η πιεξσκή δηδάθηξσλ γίλεηαη ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ Επηηξνπή Έγθξηζεο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ ηξάπεδα κέζσ ηεο νπνίαο δηελεξγείηαη ε ζπλαιιαγή, θαη κεηαθνξά ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ κε πίζησζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη φρη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. Επίζεο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά κέγηζηνπ πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ ή ηνπ ηζφπνζνχ ηνπ ζε μέλν λφκηζκα, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, ζπλνιηθά, γηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαβίσζεο θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ ή ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ. Η πιεξσκή ζπληειείηαη, ππνρξεσηηθά, ζε ινγαξηαζκφ, πνπ ηεξείηαη ζην εμσηεξηθφ, κε δηθαηνχρν ην θνηηεηή. 24. Πνζά πνπ πηζηώλνληαη ζηνλ ηξαπεδηθό κνπ ινγαξηαζκό από ην εμσηεξηθό κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ εθ λένπ ζην εμσηεξηθό; ΝΑΙ, ζην ζχλνιφ ηνπο. Ωζηφζν, δελ επηηξέπεηαη ε αλάιεςε κε κεηξεηά ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηαθεξφκελνπ απφ ην εμσηεξηθφ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Η αλάιεςε κπνξεί λα γίλεηαη εληφο ηνπ εκεξήζηνπ ή/θαη ηνπ εβδνκαδηαίνπ νξίνπ. Η ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαιιαγήο εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηεο εθ λένπ εθξνήο απηψλ ζην εμσηεξηθφ, ζα είλαη επζχλε ηεο ηξάπεδαο θαη πξέπεη λα είλαη πιήξεο. Οη ηξάπεδεο ζα αλαθνηλψζνπλ ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ δπλαηφηεηαο. 25. Επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ εθηόο Ειιάδνο; 5

6 Με πξάμε ηνπ Δηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο δχλαηαη λα πξνβιέπνληαη πεξηνξηζκνί ζηε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξψ ή θαη ζε μέλν ζπλάιιαγκα εθηφο Ειιάδνο. Με ηελ ίδηα πξάμε κπνξεί, επίζεο, λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ απαγφξεπζεο, λα πξνβιέπνληαη δηαθνξνπνηήζεηο γηα ρψξεο ηεο δψλεο SCHENGEN θαη γηα ρψξεο εθηφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη λα ζεζπίδνληαη εηδηθέο εμαηξέζεηο γηα θαηεγνξίεο πξνζψπσλ. 26. Επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ρξεκαηηθήο απαίηεζεο θαηαζρεζείζαο εηο ρείξαο ηξάπεδαο ζε κεηξεηά; ΟΧΙ, ζε πεξίπησζε θαηάζρεζεο ρξεκαηηθήο απαίηεζεο εηο ρείξαο ηξάπεδαο, ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ή ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ σο ηξίηνπ, ην πνζφ είηε θαηαβάιιεηαη κε έθδνζε επηηαγήο είηε πηζηψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαζρφληνο πνπ ηεξείηαη ζηελ ίδηα ή ζε άιιε ηξάπεδα. 27. Ση γίλεηαη κε ηηο ζπλαιιαγέο πιεξσκώλ γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο ζην εμσηεξηθό (πιεξσκή εηζαγσγώλ); Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο έλα έκβαζκα ή κηα κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ επηηξέπεηαη, αξκφδηα λα απνθαζίδεη είλαη ε Επηηξνπή Έγθξηζεο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. Τα αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηα ζεκεία εμππεξέηεζεο ηεο πειαηείαο ησλ ηξαπεδψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ ζα ηνπο παξέρνληαη. Σηε ζπλέρεηα, ε ηξάπεδα ζα απνζηέιιεη αίηεκα ζηελ Επηηξνπή Έγθξηζεο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ ε νπνία θαη ζα εγθξίλεη, ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ εθφζνλ απηέο νη ζπλαιιαγέο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαθχιαμε ελφο δεκφζηνπ ή θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο. 28. Επηηξέπεηαη ε πιεξσκή βάζεη εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ; ΝΑΙ, εθφζνλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο πιεξσκήο θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. 29. Επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε λέσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ; ΝΑΙ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο ηξάπεδαο. 30. Επηηξέπεηαη ε απνπιεξσκή / εμόθιεζε αλνηρηώλ δαλείσλ & νξίσλ; ΝΑΙ, επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζήο ζαο κε ηελ ηξάπεδα. 31. Αλάιεςε κεηξεηώλ από πξεζβείεο επηηξέπνληαη; Επηηξέπεηαη ε ρσξίο πεξηνξηζκφ πνζνχ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ έλαλ, αλά δηθαηνχρν, ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζηηο πξεζβείεο θαη ζηα κέιε ησλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ Ειιάδα κε ηελ επίδεημε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο απφ ηελ νηθεία πξεζβεία ή ηνπ δηπισκαηηθνχ δηαβαηεξίνπ. 6

7 32. Πιεξσκέο κηζζνδνζίαο ζην εμσηεξηθό γηα εξγαδόκελνπο επηηξέπνληαη; ΟΧΙ, κε ηελ εμαίξεζε εξγαδφκελσλ ζε δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, κφληκεο αληηπξνζσπείεο ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, κε κεηαθνξά πίζησζεο ηνπ ηζφπνζνπ ηεο κηζζνδνζίαο, ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί εθηφο Ειιάδνο. Επίζεο, νη εξγαδφκελνη ζε δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, κφληκεο αληηπξνζσπείεο ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ ζην εμσηεξηθφ, νη νπνίνη ηεξνχλ ινγαξηαζκνχο κηζζνδνζίαο ζε ηξάπεδα πνπ εδξεχεη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ Ειιάδα, επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνπλ ην ηζφπνζν ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο ζε ινγαξηαζκφ ηνπο ζην εμσηεξηθφ, απνδεηθλχνληαο εγγξάθσο ηελ ηδηφηεηά ηνπο. 7

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Αζήλαη, 27.9.2015 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/18.7.2015),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Μεζνιαβεηηθέο Δξγαζίεο ησλ Σξαπεδώλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ Διεγθηηθή ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα Ζ πεξίπησζε ησλ Σξαπεδψλ Δπφπηεο θαζεγεηήο: Σζνκπαλφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Προεδρία: κ.παύλος Ραβάνης Σηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο 8.7.2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19.30 κ.κ., κεηά από πξόζθιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ 1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα