ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και» Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και» Θρησκευμάτων » Προστασίας του Πολίτη Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετα φέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α 33), του άρθρου 3 του Ν.3845/2010 (Α 65), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 22 του Ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας (Α 212), τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α 98), την υπ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ γείων (Β 2234) το Π.Δ. 189/2009 (Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», το Π.Δ. 185/2009 (Α 231) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών κ.λπ.» και το Π.Δ. 65/2011 (Α 147) αντίστοιχα, η Σωτηροπούλου Μαρία του Αθανασίου υπάλληλος του Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού και η Αποστο λίδου Άννα του Δημητρίου υπάλληλος της Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, σε συνιστώμενες προσωπο παγείς θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Διεύθυνσης Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», με την ίδια εργασιακή θέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα που κατέχουν. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθ μό και Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 6174/ ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) Με την υπ αριθμ /ΙΖ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 του Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188Α), μεταφέρονται οι υπάλληλοι: 1. ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Σακκάς Παναγιώ της του Ιωάννη, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΔΕ Διοικητικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθή κης Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας), 2. ΔΕ με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Χατζηζωγίδου Χριστίνα του Θωμά, Μαραγκός Χρήστος του Γεωργίου και ΥΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους, των ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σε συνιστώμενες προ σωποπαγείς θέσεις ΔΕ Διοικητικού και ΔΕ Ταξινόμων οι δύο πρώτοι αντίστοιχα και ΥΕ Επιμελητών ο τρίτος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ιστορικού Αρχείου Μα κεδονίας (Ν. Θεσσαλονίκης), 3. ΔΕ Κατσάμπας Γεώργιος του Ιωάννη και ΥΕ Μούτκανας Βασίλειος του Ευαγγέλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σε συνιστώμενες προ

2 4620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) σωποπαγείς θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΥΕ Επιμελητών αντίστοιχα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αρχείων Ν. Μαγνησίας (Ν. Μαγνησίας), 4. ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΟΣΕ Α.Ε. Τσιόγκας Αντώνιος του Κωνσταντίνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΔΕ Διοικητικού Λογι στικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αρχείων Ν. Κορινθίας (Ν. Κορινθίας), ύστερα από αίτησή τους. Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κα ταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά των ανωτέρω υπαλλήλων πλην του Σακκά Παναγιώτη και της Χατζηζωγίδου Χριστίνας γίνεται με παράλληλη δέσμευση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπα γείς θέσεις. Για τη μεταφορά του Σακκά Παναγιώτη στη Δημό σια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας δεσμεύεται κενή οργανική θέση τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Για τη μεταφορά της Χατζηζωγίδου Χριστίνας στο ΓΑΚ/Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας δεσμεύεται κενή ορ γανική θέση τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Δα κτυλογράφων Στενογράφων, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν.3899/2010 (Αριθμός βεβ. ΥΔΕ ΥΠΠΔΒΜΘ: 9432/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 7181/ πράξη του Διευθυντή Δ.Ε. Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν ( τα άρθρα 63,147,148 και 156 του Ν.3528/07 και το άρθρο 53 παρ. 2α του Ν.2721/1999 ), διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης, της εκπ/κού Καλιβίνου Πολυξένης του Λεωνίδα, κλ. ΠΕ02, του Πειραματικού Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, με βαθμό Α και Μ.Κ. 02. Στην εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007. Με την υπ αριθμ. 7196/ πράξη του Διευθυντή Δ.Ε. Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν τα άρθρα 63,147,148 και 156 του Ν.3528/07 και το άρθρο 53 παρ. 2α του Ν.2721/1999), διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης, της εκπ/κού Δρυλλεράκη Ευτυχίας του Εμμανουήλ, κλ. ΠΕ03, του Πειραματικού Λυκείου της Ιω νιδείου Σχολής Πειραιά, με βαθμό Α και Μ.Κ. 02. Στην εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007. Με την υπ αριθμ. 7226/ πράξη του Διευθυ ντή Δ.Ε. Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις που ισχύουν (τα άρθρα 63, 147, 148 και 156 του Ν.3528/07 και το άρθρο 53 παρ. 2α του Ν.2721/1999), δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, του εκπ/κού Κυραγιάννη Γεωργί ου του Δρακούλη, κλ. ΠΕ03, του Πειραματικού Γυμνα σίου Νίκαιας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 01. Στον εκπαιδευτι κό απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007. Με την υπ αριθμ. 7243/ πράξη του Διευθυντή Δ.Ε. Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (τα άρθρα 63, 147, 148 και 156 του Ν.3528/07 και το άρθρο 53 παρ. 2α του Ν.2721/1999), διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, της εκπ/κού Χρονοπούλου Καλλιόπης του Ιωάννη, κλ. ΠΕ03, του Πειραματικού Γενικού Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, με βαθμό Α και Μ.Κ. 02. Στην εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007. Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 1846/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 2ου Γραφείου της Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπ/σης νομού Δωδεκανήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του νόμου 3528/9 2 07, γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του Καραμίτα Παύλου του Ανδρέα, AM , κλάδου ΠΕ04.05 με βαθμό Α (άλφα) και Μ.Κ. 1 (ένα), Διευθυντή του 2ου Γυ μνασίου Καλύμνου από , επειδή την ημερομηνία αυτή επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτηση του. Του απονέμεται τιμητικά «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» και ο τιμητικός τίτλος του «Επίτιμου Γυμνασιάρχη» σύμ φωνα με τα άρθρα 63 και 96 του Ν.3528/2007. Ο Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΘΑΝΑΤΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 7002/ απόφαση του Ανα πληρωτή Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρα 148 γίνεται δεκτή η παραίτηση του ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ Εκπαιδευ τικού Κλάδου ΠΕ.02 με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 μετά τη δεύτερη αίτηση παραίτησής του. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 5155/ απόφαση του Δ/ ντη Π.Ε. Ν. Βοιωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 3528/2007 άρθρο 148 και την αριθμ /Δ2/ εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Π.Θ, γίνεται ρητή αποδοχή παραίτη σής της από 07/07/2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία της, της Καρακατσάνη Κωνσταντίνας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4621 του Αναστασίου, Δασκάλας του 10ου 12/θ Δημ. Σχολείου Λιβαδειάς, με βαθμό Α και ΜΚ 1 (AM ) της δικαι οδοσίας της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας: ΕΤΗ: 33 ΜΗΝΕΣ: 08 ΗΜΕΡΕΣ: 26 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: 55ΕΤΗ Με την υπ αριθμ. 5163/ απόφαση του Δ/ντη Π.Ε. Ν. Βοιωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 3528/2007 άρθρο 148 και την αριθμ /Δ2/ εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Π.Θ, γίνεται ρητή αποδοχή παραίτησης της από 07/07/2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία του του Κούσουλα Παναγιώτη του Ευσταθί ου, Δασκάλου του 8ου 12/θ Δημ. Σχολείου Λιβαδειάς, με βαθμό Α και ΜΚ 2 (AM ) της δικαιοδοσίας της Δ/ νσης Π.Ε. Βοιωτίας, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας: ΕΤΗ: 33 ΜΗΝΕΣ: 07 ΗΜΕΡΕΣ: 17 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: 55ΕΤΗ Με την υπ αριθμ. 5155/ απόφαση του Δ/ ντη Π.Ε. Ν. Βοιωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν.3528/2007/άρθρο 148 και την υπ αριθμ /Δ2/ εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Π.Θ, γίνεται ρητή αποδο χή παραίτησής της από 07/07/2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία της, της Τατσιοπούλου Χρυσικού Βάιας του Ιωάννη, Νηπιαγωγού του 2ου 2/θ Ν/γείου Λιβαδειάς, με βαθμό Α και ΜΚ 5 (AM ) της δικαιοδοσίας της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, με συνολι κό χρόνο υπηρεσίας: ΕΤΗ: 25 ΜΗΝΕΣ: 01 ΗΜΕΡΕΣ: 3 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: 57ΕΤΗ Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (3) Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκδό θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ): 1. Κυρώνεται ο πίνακας έκτακτης κρίσης πέντε (5) Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προ έρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2011 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 28 Ιουνίου 2011 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Για Υποπλοίαρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8(α) του άρθρου 48 Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» 1. ΜΟΥΣΔΡΑΚΑΣ Δημήτριος του Γεωργίου (2776) 2. ΜΕΡΜΕΛΑΣ Γεώργιος του Ιωάννη (2437) 3. ΜΠΕΝΤΕΒΙΝΟΣ Κων/νος του Βασιλείου (2613) 4. ΑΒΟΥΡΗΣ Αντώνιος του Δημητρίου (2962) 5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θωμάς του Νικολάου (2976) 2. Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος: 1. ΜΟΥΣΔΡΑΚΑΣ Δημήτριος του Γεωργίου (2776) 2. ΜΕΡΜΕΛΑΣ Γεώργιος του Ιωάννη (2437) 3. ΜΠΕΝΤΕΒΙΝΟΣ Κων/νος του Βασιλείου (2613) 4. ΑΒΟΥΡΗΣ Αντώνιος του Δημητρίου (2962) 5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θωμάς του Νικολάου (2976) στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυτοί σε αποστρατεία ύστερα από αίτηση τους επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος. Οι με αύξοντα αριθμό 1 και 4 ανωτέρω αποστρα τευόμενοι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2024, ο με αύξοντα αριθμό 2 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2017, ο με αύξοντα αριθμό 3 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2029, και ο με αύξοντα αριθμό 5 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2025 αντίστοιχα». (Αριθμ. έγκρ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠτΠ: 33573/ ) Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκδό θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ): Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης πέντε (5) Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προ έρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2011 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 29 Ιουνίου 2011 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Για Αντιπλοίαρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Χαραλάμπου (2109) 2. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Αγαθοκλής του Αγγέλου (2162) 3. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Φωτίου (2231) Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος κατόπιν αποδο χής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» 1. ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Κυριάκου (2599) 2. ΛΙΑΝΟΣ Αντώνιος του Δημητρίου (2546) Α Προάγονται οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος: 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Χαραλάμπου (2109) 2. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Αγαθοκλής του Αγγέλου (2162) 3. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Φωτίου (2231)

4 4622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979, σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυτοί σε αποστρατεία ύστερα από αίτηση τους επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος. Οι με αύξοντα αριθμό 1 και 3 ανωτέρω αποοτρατευ όμενοι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, και ο με αύξοντα αριθμό 2 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 αντίστοιχα. Β. Προάγονται οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος: 1. ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Κυριάκου (2599) 2. ΛΙΑΝΟΣ Αντώνιος του Δημητρίου (2546) στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979, σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυτοί σε αποστρατεία ύστερα από αίτηση τους επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος εγγραφόμενοι αυτοί στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2029.». (Αριθμ. έγκρ. βεβ.υδε/υπτπ:33579/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 1510/1/17β/ απόφαση του Προ ϊστ. Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 391/ (τεύχος Γ ) στη σελίδα 3377 στην Β στήλη εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο: ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνος του Γεωργίου, στο ορθό ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνας του Γεωργίου. (Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. ΡΟΟ/1912/28/04/2011 απόφαση του Διοικη τή ΙΚΑ ΕΤΑΜ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 338/τ.Γ/ , στη σελίδα 2925 γίνεται η εξής διόρθωση: από το εσφαλμένο: «ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ» στο ορθό: «ΔΟΥΛΓΚΕΡΟΓΛΟΥ». (4) (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με τις υπ αριθμ. 54/ και 88/ αποφάσεις των Δημάρχων Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων και Πάργας Νομού Πρέβεζας, αντίστοιχα, οι οποίες εκδόθηκαν σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007, όπως σήμερα ισχύουν και ύστερα από την υπ αριθμ. 12/2011 Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρί σης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων, το υπ αριθμ. 1/2011 Πρακτικό (Γνωμοδότηση) του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Κρίσης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Πρέβεζας και τις σύμφωνες γνώμες των Δημάρχων Ζαγορίου και Πάρ γας, μετατάσσονται, αμοιβαία, ο Σπυρίδωνας Κολιός, του Γεωργίου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Β, από το Δήμο Ζαγορί ου Νομού Ιωαννίνων, στο Δήμο Πάργας Νομού Πρέβεζας και ο Βασίλειος Καραγιάννης, του Περικλή, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Γ, από το Δήμο Πάργας Νομού Πρέβεζας, στο Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, καθόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας (αριθμ /7551/201) (αριθμ. 8168/2011 βεβαιώσεων των Δημάρχων των ανωτέρω Δήμων, για την εξασφαλισμένη πίστωση 10889/2011). Με τις υπ αριθμ. 78/ και 48/ απο φάσεις των Δημάρχων Βορείων Τζουμέρκων Νομού Ιωαννίνων και Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας, αντίστοιχα, οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007, όπως σήμερα ισχύουν και ύστερα από την υπ αριθμ. 15/2011 Γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Υπαλ λήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων, το αριθμ. 3/2011 Πρα κτικό (Γνωμοδότηση) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Άρτας και τις σύμ φωνες γνώμες των Δημάρχων Βορείων Τζουμέρκων και Κεντρικών Τζουμέρκων, μετατάσσονται, αμοιβαία, ο Δημήτριος Χατζηθεολόγου, του Βασιλείου, υπάλλη λος του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Γ, από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Νομού Ιωαννί νων, στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας και ο Ιωσήφ Ζιώγας, του Ευαγγέλου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Γ, από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας, στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Νομού Ιωαννίνων, καθόσον συ ντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας αριθμ /7551/2011). (Αριθμ. βεβ. των Δημάρχων των ανωτέρω Δήμων για την εξασφαλισμένη πίστωση 6395/2011 και 7146/2011). Με την υπ αριθμ. 146/ πράξη του Δήμαρχου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας, η οποία εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν.3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλ ληλικής σχέσης, με την υπηρεσία, του υπαλλήλου, Βα σιλείου Ζιώγα, του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Β, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του. ( Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας 28574/8048/2011). Με την υπ αριθμ. 147/ πράξη του Δημάρχου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας, η οποία εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν.3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλ ληλικής σχέσης, με την υπηρεσία, της υπαλλήλου, Ζου μπουλιάς Παπαδήμα, του Αλεξάνδρου, κλάδου ΤΕ Τεχνι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4623 κών Εργοδηγών (Χ.Πτυχ.), με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης της. (Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας 29097/8178/2011). Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 578/27510/ απόφαση του Δημάρχου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ Α.4, 2 παρ. 1, 58 παρ. 1.δ, του Ν. 3852/2010, των άρθρων 86, 254 και 269 του Ν. 3463/2006, κατατάσσεται στη συσταθείσα (αριθμ. 476/2010 απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου Μουδανιών (ΦΕΚ 2256/Β / ) προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Νέας Προποντίδας, το πλεονάζον προσω πικό της «Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Μουδανιών», που λύθηκε με την υπ αριθμ. 385/2010 απόφαση του Δημο τικού συμβουλίου Μουδανιών (7999/ απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας ΦΕΚ. 1918/Β / ), ως εξής: Σε προσωρινή προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Διοικητικών Υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε., ο παρακάτω υπάλληλος: Στούλος Βασίλειος του Αντωνίου. Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποι ονδήποτε τρόπο. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται, ως προς τους όρους αμοιβής και εργασίας, από τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α βαθ μού, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του στην «Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Μουδανιών». (Αριθμ. βεβ. της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οι κονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας: 27453/ ). Ο Δήμαρχος ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΗΛ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (6) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1268/82, το άρθρο 3 παρ. 15α και 17α του Ν.3027/02 και τα άρθρα 25 και 26 του Ν.3549/2007, και κατόπιν αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα κεδονίας (συνεδρίαση υπ αριθμ. 150/ ) και της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπια γωγών του ίδιου Α.Ε.Ι. (συνεδρίαση υπ αριθμ. 214/ ), μετακαλείται ο Αργύριος Κυρίδης του Γεωργίου, μόνι (5) μος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγω γών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της ίδιας βαθμίδας, στον Τομέα Παιδαγωγικής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί ου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η μετάκληση γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Κοι νωνιολογία του σχολείου και της εκπαιδευτικής πρά ξης», με μεταφορά της πίστωσης από το Τμήμα προ έλευσης στο Τμήμα υποδοχής. Ως προς το ιδρυτικό διάταγμα της, η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που με ταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 α του Ν.2817/2000 και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 685/ τ. Β (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 1536/ ). (Αριθμ. βεβ ΥΔΕ 9111/ ) Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν.2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν.3549/2007, διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο επίκου ρος καθηγητής με μονιμότητα Αλέξανδρος Κουμπής του Ευστρατίου, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχη μείας στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη μών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ορ γανική Χημεία», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 469/ τ. Γ ). (Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων 9111/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται, μετά από εξέλιξη, η επίκου ρη καθηγήτρια με μονιμότητα Σοφία Ελευθερία Γωνίδα του Νικολάου σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητι κού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρω τή καθηγητή, στον Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυ χολογίας, του Τμήματος Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εκ παιδευτική Ψυχολογία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 940/ τ. Γ). (Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθ. και Θρησκ. 9111/ ) Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται, μετά από εξέλιξη, η επίκου ρη καθηγήτρια με μονιμότητα Ευαγγελία Σπάνδου του Ηλία, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθη γητή, στον Τομέα Φυσιολογίας Φαρμακολογίας της Ια τρικής Σχολής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσι ολογία», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 132/ τ. Γ). (Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθ. και Θρησκ. 9111/ ).

6 4624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρ θρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο επίκουρος καθηγητής με μονιμότητα Ξάνθιππος Κα ραμανλής του Νικολάου, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Ζωικής Παραγω γής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλ λοντος, της Κτηνιατρικής Σχολής, επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Οικο λογία και Προστασία Περιβάλλοντος», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 817/ τ. Γ). (Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθ. και Θρησκ. 9111/ ). ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α2060 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρο λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη μίου Θράκης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Εφαρμογές». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνε δρίαση της αριθμ. 1ης/26 Οκτωβρίου 2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 1268/82, του άρθρου 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν.3549/2007 και το άρθρο 21 του ίδιου νό μου, του άρθρου 28 παρ. 26 του Ν. 2083/92, των άρθρων 1 (παρ. 3 και 4) και 4 (παρ. 3) του Ν.2517/1997, του αρθ. 2 του Ν. 3282/04 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Εφαρμογές» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιω τικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 23 Δεκεμβρίου 2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ Με την υπ αριθμ. Α7680/ πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που εκδόθη κε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Λέκτορας Γεώργιος Δημήτραι νας του Νικολάου, σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, του Τμήματος Νομικής, του Δημοκρίτειου Πα νεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Ου σιαστικό Ποινικό Δίκαιο» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ ΥΔΕ Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ 9111/ ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4625 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 4, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25, Ν. 3848/2010 (άρθρο 34) και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ ), διορίζεται (εξελίσσε ται) η Επίκουρος Καθηγήτρια Τσιάρα Σταυρούλα του Ναπολέοντα, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παθολογικού Τομέα, (με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία») του Τμήματος Ια τρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων 9111/ ). ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 4121/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Λέκτορας Ιωάννης Κοκκινάκης του Ματ θαίου, με θητεία σε προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ 403/ τ. Γ ), της βαθμίδας του Επίκουρου Κα θηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων 9111/ ). ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 6515/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη διάτα ξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λέπου ρας του Παναγιώτη σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, ( Δ.Ε.Π. ), στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνο λογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ ΥΔΕ Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 9111/ ). ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Με την υπ αριθμ. 1358/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι κής σχέσης του ΚΟΝΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ιωάννη, μονίμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠ ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Κατηγορίας ΥΕ, Κλάδου ΥΕ Εργατών, λόγω της επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης. Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Με την υπ αριθμ / πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και συγκεκριμένα με τον Ν.3528/2007 άρθρα 147,148 και 156 λύεται αυτοδίκαια από , η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Νοσοκομείου ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΦΩΤΙΟΥ του Ιωάννη, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Μεταφορέων Ασθενών με το Νοσοκομείο μας λόγω συνταξιοδότησης. Ο Διοικητής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» Με την υπ αριθμ. 5287/ απόφαση της Διοι κήτριας, του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» της 1η Υ.Π.Ε. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν.3528/07 μετά την 3/ (ΘΕΜΑ 1ο) απόφαση του Υ.Σ του Νοσοκομείου μας το οποίο γνω μοδοτεί θετικά, μετατάσσεται η Πανταζή Παρασκευή του Θεοδώρου, μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κλάδου ΥΕ Βοηθ. Προσωπικού (Συνοδών Ανελκυστήρων) με βαθμό Δ, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Β.Ι.Β.Ε (Παρασκευαστών) με τον βαθμό Δ που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.Υ. και Κ.Α: 3590// ). Με την υπ αριθμ. 7478/ απόφαση της Διοική τριας, του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» της 1η Υ.Π.Ε. Αττικής, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν.3528/07 μετά την 5/ (ΘΕΜΑ 1ο) απόφα ση του Υ.Σ του Νοσοκομείου μας το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, μετατάσσεται η Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κλά δου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Ταξινόμος Ιματισμού) με βαθμό Β, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Τεχνι κού (Ράπτρια), με τον βαθμό Β που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.Υ. και Κ.A: 3568/ ). Με την υπ αριθμ. 5291/ απόφαση της Διοική τριας, του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» της 1η Υ.Π.Ε. Αττικής, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν.3528/07 μετά την 3/ (ΘΕΜΑ 1ο) από φαση του Υ.Σ του Νοσοκομείου μας το οποίο γνωμο δοτεί θετικά, μετατάσσεται η Γαϊτανίδου Άννα του Ιω άννη, μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) με βαθμό Δ, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστι κού, με τον βαθμό Δ που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.Υ. και Κ.Α: 3558/ ). Με την υπ αριθμ. 7477/ απόφαση της Διοική τριας, του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» της 1η Υ.Π.Ε. Αττικής, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν.3528/07 μετά την 5/ (ΘΕΜΑ 1ο) απόφαση του Υ.Σ. του Νοσοκομείου μας το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, μετατάσσεται η Κατσούπη Μαρία του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κλάδου ΔΕ Αδελφών

8 4626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Νοσοκόμων με βαθμό Α, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Νοσηλευτριών με τον βαθμό Α που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.Υ. και Κ.Α: 3578// ). Η Διοικήτρια ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΝ, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 148 και 156 του Ν.3528/07, η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του Ιωάννη τακτι κής υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ/ΜΑΓΕΙΡΩΝ από 18/07/2011 (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης εμμονής σε παραίτηση) λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 148 και 156 του Ν. 3528/07, η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Μιχαήλ, τακτικού υπαλ λήλου του κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης εμμονής σε παραίτηση) λόγω συνταξιοδότησης.» Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΝ», εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχάσης του ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ του Στυλι ανού, τακτικού υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης εμμονής σε παραίτηση) λόγω συνταξιοδότησης. Η Διοικητής ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Με την υπ αριθμ. 466/ απόφαση του Ανα πληρωτή Διοικητή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙ ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΥΤΑ ΤΖΟΓΛΟΥ της 1ης ΥΠΕ Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση του Ανδρεόπουλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου μόνιμου Διοικητικού υπαλλήλου του Παραρτήματος Καυτατζόγλου του κλάδου ΔΕ Τεχνι κός με βαθμό Α και ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. από 21/7/2011 (ημερομηνία 2ης παραίτησης), λόγω συντα ξιοδότησης του. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1196 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1031 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα