ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και» Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και» Θρησκευμάτων » Προστασίας του Πολίτη Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετα φέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α 33), του άρθρου 3 του Ν.3845/2010 (Α 65), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 22 του Ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας (Α 212), τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α 98), την υπ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ γείων (Β 2234) το Π.Δ. 189/2009 (Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», το Π.Δ. 185/2009 (Α 231) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών κ.λπ.» και το Π.Δ. 65/2011 (Α 147) αντίστοιχα, η Σωτηροπούλου Μαρία του Αθανασίου υπάλληλος του Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού και η Αποστο λίδου Άννα του Δημητρίου υπάλληλος της Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, σε συνιστώμενες προσωπο παγείς θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Διεύθυνσης Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», με την ίδια εργασιακή θέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα που κατέχουν. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθ μό και Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 6174/ ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) Με την υπ αριθμ /ΙΖ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 του Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188Α), μεταφέρονται οι υπάλληλοι: 1. ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Σακκάς Παναγιώ της του Ιωάννη, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΔΕ Διοικητικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθή κης Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας), 2. ΔΕ με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Χατζηζωγίδου Χριστίνα του Θωμά, Μαραγκός Χρήστος του Γεωργίου και ΥΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους, των ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σε συνιστώμενες προ σωποπαγείς θέσεις ΔΕ Διοικητικού και ΔΕ Ταξινόμων οι δύο πρώτοι αντίστοιχα και ΥΕ Επιμελητών ο τρίτος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ιστορικού Αρχείου Μα κεδονίας (Ν. Θεσσαλονίκης), 3. ΔΕ Κατσάμπας Γεώργιος του Ιωάννη και ΥΕ Μούτκανας Βασίλειος του Ευαγγέλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σε συνιστώμενες προ

2 4620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) σωποπαγείς θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΥΕ Επιμελητών αντίστοιχα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αρχείων Ν. Μαγνησίας (Ν. Μαγνησίας), 4. ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΟΣΕ Α.Ε. Τσιόγκας Αντώνιος του Κωνσταντίνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΔΕ Διοικητικού Λογι στικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αρχείων Ν. Κορινθίας (Ν. Κορινθίας), ύστερα από αίτησή τους. Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κα ταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά των ανωτέρω υπαλλήλων πλην του Σακκά Παναγιώτη και της Χατζηζωγίδου Χριστίνας γίνεται με παράλληλη δέσμευση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπα γείς θέσεις. Για τη μεταφορά του Σακκά Παναγιώτη στη Δημό σια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας δεσμεύεται κενή οργανική θέση τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Για τη μεταφορά της Χατζηζωγίδου Χριστίνας στο ΓΑΚ/Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας δεσμεύεται κενή ορ γανική θέση τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Δα κτυλογράφων Στενογράφων, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν.3899/2010 (Αριθμός βεβ. ΥΔΕ ΥΠΠΔΒΜΘ: 9432/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 7181/ πράξη του Διευθυντή Δ.Ε. Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν ( τα άρθρα 63,147,148 και 156 του Ν.3528/07 και το άρθρο 53 παρ. 2α του Ν.2721/1999 ), διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης, της εκπ/κού Καλιβίνου Πολυξένης του Λεωνίδα, κλ. ΠΕ02, του Πειραματικού Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, με βαθμό Α και Μ.Κ. 02. Στην εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007. Με την υπ αριθμ. 7196/ πράξη του Διευθυντή Δ.Ε. Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν τα άρθρα 63,147,148 και 156 του Ν.3528/07 και το άρθρο 53 παρ. 2α του Ν.2721/1999), διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης, της εκπ/κού Δρυλλεράκη Ευτυχίας του Εμμανουήλ, κλ. ΠΕ03, του Πειραματικού Λυκείου της Ιω νιδείου Σχολής Πειραιά, με βαθμό Α και Μ.Κ. 02. Στην εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007. Με την υπ αριθμ. 7226/ πράξη του Διευθυ ντή Δ.Ε. Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις που ισχύουν (τα άρθρα 63, 147, 148 και 156 του Ν.3528/07 και το άρθρο 53 παρ. 2α του Ν.2721/1999), δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, του εκπ/κού Κυραγιάννη Γεωργί ου του Δρακούλη, κλ. ΠΕ03, του Πειραματικού Γυμνα σίου Νίκαιας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 01. Στον εκπαιδευτι κό απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007. Με την υπ αριθμ. 7243/ πράξη του Διευθυντή Δ.Ε. Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (τα άρθρα 63, 147, 148 και 156 του Ν.3528/07 και το άρθρο 53 παρ. 2α του Ν.2721/1999), διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, της εκπ/κού Χρονοπούλου Καλλιόπης του Ιωάννη, κλ. ΠΕ03, του Πειραματικού Γενικού Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, με βαθμό Α και Μ.Κ. 02. Στην εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3528/2007. Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 1846/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 2ου Γραφείου της Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπ/σης νομού Δωδεκανήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του νόμου 3528/9 2 07, γίνεται αυτοδίκαια δεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του Καραμίτα Παύλου του Ανδρέα, AM , κλάδου ΠΕ04.05 με βαθμό Α (άλφα) και Μ.Κ. 1 (ένα), Διευθυντή του 2ου Γυ μνασίου Καλύμνου από , επειδή την ημερομηνία αυτή επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτηση του. Του απονέμεται τιμητικά «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ» και ο τιμητικός τίτλος του «Επίτιμου Γυμνασιάρχη» σύμ φωνα με τα άρθρα 63 και 96 του Ν.3528/2007. Ο Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΘΑΝΑΤΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 7002/ απόφαση του Ανα πληρωτή Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρα 148 γίνεται δεκτή η παραίτηση του ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ Εκπαιδευ τικού Κλάδου ΠΕ.02 με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 μετά τη δεύτερη αίτηση παραίτησής του. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 5155/ απόφαση του Δ/ ντη Π.Ε. Ν. Βοιωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 3528/2007 άρθρο 148 και την αριθμ /Δ2/ εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Π.Θ, γίνεται ρητή αποδοχή παραίτη σής της από 07/07/2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία της, της Καρακατσάνη Κωνσταντίνας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4621 του Αναστασίου, Δασκάλας του 10ου 12/θ Δημ. Σχολείου Λιβαδειάς, με βαθμό Α και ΜΚ 1 (AM ) της δικαι οδοσίας της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας: ΕΤΗ: 33 ΜΗΝΕΣ: 08 ΗΜΕΡΕΣ: 26 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: 55ΕΤΗ Με την υπ αριθμ. 5163/ απόφαση του Δ/ντη Π.Ε. Ν. Βοιωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 3528/2007 άρθρο 148 και την αριθμ /Δ2/ εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Π.Θ, γίνεται ρητή αποδοχή παραίτησης της από 07/07/2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία του του Κούσουλα Παναγιώτη του Ευσταθί ου, Δασκάλου του 8ου 12/θ Δημ. Σχολείου Λιβαδειάς, με βαθμό Α και ΜΚ 2 (AM ) της δικαιοδοσίας της Δ/ νσης Π.Ε. Βοιωτίας, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας: ΕΤΗ: 33 ΜΗΝΕΣ: 07 ΗΜΕΡΕΣ: 17 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: 55ΕΤΗ Με την υπ αριθμ. 5155/ απόφαση του Δ/ ντη Π.Ε. Ν. Βοιωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν.3528/2007/άρθρο 148 και την υπ αριθμ /Δ2/ εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Π.Θ, γίνεται ρητή αποδο χή παραίτησής της από 07/07/2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία της, της Τατσιοπούλου Χρυσικού Βάιας του Ιωάννη, Νηπιαγωγού του 2ου 2/θ Ν/γείου Λιβαδειάς, με βαθμό Α και ΜΚ 5 (AM ) της δικαιοδοσίας της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, με συνολι κό χρόνο υπηρεσίας: ΕΤΗ: 25 ΜΗΝΕΣ: 01 ΗΜΕΡΕΣ: 3 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: 57ΕΤΗ Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (3) Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκδό θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ): 1. Κυρώνεται ο πίνακας έκτακτης κρίσης πέντε (5) Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προ έρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2011 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 28 Ιουνίου 2011 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Για Υποπλοίαρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8(α) του άρθρου 48 Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» 1. ΜΟΥΣΔΡΑΚΑΣ Δημήτριος του Γεωργίου (2776) 2. ΜΕΡΜΕΛΑΣ Γεώργιος του Ιωάννη (2437) 3. ΜΠΕΝΤΕΒΙΝΟΣ Κων/νος του Βασιλείου (2613) 4. ΑΒΟΥΡΗΣ Αντώνιος του Δημητρίου (2962) 5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θωμάς του Νικολάου (2976) 2. Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος: 1. ΜΟΥΣΔΡΑΚΑΣ Δημήτριος του Γεωργίου (2776) 2. ΜΕΡΜΕΛΑΣ Γεώργιος του Ιωάννη (2437) 3. ΜΠΕΝΤΕΒΙΝΟΣ Κων/νος του Βασιλείου (2613) 4. ΑΒΟΥΡΗΣ Αντώνιος του Δημητρίου (2962) 5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θωμάς του Νικολάου (2976) στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυτοί σε αποστρατεία ύστερα από αίτηση τους επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος. Οι με αύξοντα αριθμό 1 και 4 ανωτέρω αποστρα τευόμενοι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2024, ο με αύξοντα αριθμό 2 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2017, ο με αύξοντα αριθμό 3 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2029, και ο με αύξοντα αριθμό 5 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2025 αντίστοιχα». (Αριθμ. έγκρ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠτΠ: 33573/ ) Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκδό θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α / ): Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης πέντε (5) Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που προ έρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέ ταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος έτους 2011 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 29 Ιουνίου 2011 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Για Αντιπλοίαρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Χαραλάμπου (2109) 2. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Αγαθοκλής του Αγγέλου (2162) 3. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Φωτίου (2231) Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος κατόπιν αποδο χής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» 1. ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Κυριάκου (2599) 2. ΛΙΑΝΟΣ Αντώνιος του Δημητρίου (2546) Α Προάγονται οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος: 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Χαραλάμπου (2109) 2. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Αγαθοκλής του Αγγέλου (2162) 3. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Φωτίου (2231)

4 4622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979, σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυτοί σε αποστρατεία ύστερα από αίτηση τους επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος. Οι με αύξοντα αριθμό 1 και 3 ανωτέρω αποοτρατευ όμενοι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, και ο με αύξοντα αριθμό 2 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 αντίστοιχα. Β. Προάγονται οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος: 1. ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Κυριάκου (2599) 2. ΛΙΑΝΟΣ Αντώνιος του Δημητρίου (2546) στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος εν ενεργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979, σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυτοί σε αποστρατεία ύστερα από αίτηση τους επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος εγγραφόμενοι αυτοί στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2029.». (Αριθμ. έγκρ. βεβ.υδε/υπτπ:33579/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 1510/1/17β/ απόφαση του Προ ϊστ. Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 391/ (τεύχος Γ ) στη σελίδα 3377 στην Β στήλη εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο: ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνος του Γεωργίου, στο ορθό ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνας του Γεωργίου. (Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. ΡΟΟ/1912/28/04/2011 απόφαση του Διοικη τή ΙΚΑ ΕΤΑΜ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 338/τ.Γ/ , στη σελίδα 2925 γίνεται η εξής διόρθωση: από το εσφαλμένο: «ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ» στο ορθό: «ΔΟΥΛΓΚΕΡΟΓΛΟΥ». (4) (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με τις υπ αριθμ. 54/ και 88/ αποφάσεις των Δημάρχων Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων και Πάργας Νομού Πρέβεζας, αντίστοιχα, οι οποίες εκδόθηκαν σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007, όπως σήμερα ισχύουν και ύστερα από την υπ αριθμ. 12/2011 Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρί σης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων, το υπ αριθμ. 1/2011 Πρακτικό (Γνωμοδότηση) του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Κρίσης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Πρέβεζας και τις σύμφωνες γνώμες των Δημάρχων Ζαγορίου και Πάρ γας, μετατάσσονται, αμοιβαία, ο Σπυρίδωνας Κολιός, του Γεωργίου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Β, από το Δήμο Ζαγορί ου Νομού Ιωαννίνων, στο Δήμο Πάργας Νομού Πρέβεζας και ο Βασίλειος Καραγιάννης, του Περικλή, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Γ, από το Δήμο Πάργας Νομού Πρέβεζας, στο Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, καθόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας (αριθμ /7551/201) (αριθμ. 8168/2011 βεβαιώσεων των Δημάρχων των ανωτέρω Δήμων, για την εξασφαλισμένη πίστωση 10889/2011). Με τις υπ αριθμ. 78/ και 48/ απο φάσεις των Δημάρχων Βορείων Τζουμέρκων Νομού Ιωαννίνων και Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας, αντίστοιχα, οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007, όπως σήμερα ισχύουν και ύστερα από την υπ αριθμ. 15/2011 Γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Υπαλ λήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων, το αριθμ. 3/2011 Πρα κτικό (Γνωμοδότηση) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Άρτας και τις σύμ φωνες γνώμες των Δημάρχων Βορείων Τζουμέρκων και Κεντρικών Τζουμέρκων, μετατάσσονται, αμοιβαία, ο Δημήτριος Χατζηθεολόγου, του Βασιλείου, υπάλλη λος του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Γ, από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Νομού Ιωαννί νων, στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας και ο Ιωσήφ Ζιώγας, του Ευαγγέλου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Γ, από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας, στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Νομού Ιωαννίνων, καθόσον συ ντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας αριθμ /7551/2011). (Αριθμ. βεβ. των Δημάρχων των ανωτέρω Δήμων για την εξασφαλισμένη πίστωση 6395/2011 και 7146/2011). Με την υπ αριθμ. 146/ πράξη του Δήμαρχου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας, η οποία εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν.3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλ ληλικής σχέσης, με την υπηρεσία, του υπαλλήλου, Βα σιλείου Ζιώγα, του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Β, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του. ( Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας 28574/8048/2011). Με την υπ αριθμ. 147/ πράξη του Δημάρχου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας, η οποία εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν.3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλ ληλικής σχέσης, με την υπηρεσία, της υπαλλήλου, Ζου μπουλιάς Παπαδήμα, του Αλεξάνδρου, κλάδου ΤΕ Τεχνι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4623 κών Εργοδηγών (Χ.Πτυχ.), με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης της. (Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας 29097/8178/2011). Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 578/27510/ απόφαση του Δημάρχου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ Α.4, 2 παρ. 1, 58 παρ. 1.δ, του Ν. 3852/2010, των άρθρων 86, 254 και 269 του Ν. 3463/2006, κατατάσσεται στη συσταθείσα (αριθμ. 476/2010 απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου Μουδανιών (ΦΕΚ 2256/Β / ) προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Νέας Προποντίδας, το πλεονάζον προσω πικό της «Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Μουδανιών», που λύθηκε με την υπ αριθμ. 385/2010 απόφαση του Δημο τικού συμβουλίου Μουδανιών (7999/ απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας ΦΕΚ. 1918/Β / ), ως εξής: Σε προσωρινή προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Διοικητικών Υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε., ο παρακάτω υπάλληλος: Στούλος Βασίλειος του Αντωνίου. Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποι ονδήποτε τρόπο. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται, ως προς τους όρους αμοιβής και εργασίας, από τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α βαθ μού, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του στην «Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Μουδανιών». (Αριθμ. βεβ. της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οι κονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας: 27453/ ). Ο Δήμαρχος ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΗΛ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (6) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1268/82, το άρθρο 3 παρ. 15α και 17α του Ν.3027/02 και τα άρθρα 25 και 26 του Ν.3549/2007, και κατόπιν αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα κεδονίας (συνεδρίαση υπ αριθμ. 150/ ) και της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπια γωγών του ίδιου Α.Ε.Ι. (συνεδρίαση υπ αριθμ. 214/ ), μετακαλείται ο Αργύριος Κυρίδης του Γεωργίου, μόνι (5) μος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγω γών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της ίδιας βαθμίδας, στον Τομέα Παιδαγωγικής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί ου Θεσσαλονίκης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η μετάκληση γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Κοι νωνιολογία του σχολείου και της εκπαιδευτικής πρά ξης», με μεταφορά της πίστωσης από το Τμήμα προ έλευσης στο Τμήμα υποδοχής. Ως προς το ιδρυτικό διάταγμα της, η θέση αυτή προέρχεται από το σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων που με ταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 α του Ν.2817/2000 και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 685/ τ. Β (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 1536/ ). (Αριθμ. βεβ ΥΔΕ 9111/ ) Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν.2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν.3549/2007, διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο επίκου ρος καθηγητής με μονιμότητα Αλέξανδρος Κουμπής του Ευστρατίου, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχη μείας στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη μών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ορ γανική Χημεία», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 469/ τ. Γ ). (Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων 9111/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται, μετά από εξέλιξη, η επίκου ρη καθηγήτρια με μονιμότητα Σοφία Ελευθερία Γωνίδα του Νικολάου σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητι κού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρω τή καθηγητή, στον Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυ χολογίας, του Τμήματος Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εκ παιδευτική Ψυχολογία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 940/ τ. Γ). (Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθ. και Θρησκ. 9111/ ) Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται, μετά από εξέλιξη, η επίκου ρη καθηγήτρια με μονιμότητα Ευαγγελία Σπάνδου του Ηλία, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθη γητή, στον Τομέα Φυσιολογίας Φαρμακολογίας της Ια τρικής Σχολής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσι ολογία», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 132/ τ. Γ). (Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθ. και Θρησκ. 9111/ ).

6 4624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρ θρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο επίκουρος καθηγητής με μονιμότητα Ξάνθιππος Κα ραμανλής του Νικολάου, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Ζωικής Παραγω γής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλ λοντος, της Κτηνιατρικής Σχολής, επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Οικο λογία και Προστασία Περιβάλλοντος», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 817/ τ. Γ). (Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθ. και Θρησκ. 9111/ ). ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α2060 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρο λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη μίου Θράκης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Εφαρμογές». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνε δρίαση της αριθμ. 1ης/26 Οκτωβρίου 2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 1268/82, του άρθρου 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν.3549/2007 και το άρθρο 21 του ίδιου νό μου, του άρθρου 28 παρ. 26 του Ν. 2083/92, των άρθρων 1 (παρ. 3 και 4) και 4 (παρ. 3) του Ν.2517/1997, του αρθ. 2 του Ν. 3282/04 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Εφαρμογές» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιω τικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 23 Δεκεμβρίου 2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ Με την υπ αριθμ. Α7680/ πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που εκδόθη κε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Λέκτορας Γεώργιος Δημήτραι νας του Νικολάου, σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, του Τμήματος Νομικής, του Δημοκρίτειου Πα νεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Ου σιαστικό Ποινικό Δίκαιο» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ ΥΔΕ Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ 9111/ ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4625 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 4, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25, Ν. 3848/2010 (άρθρο 34) και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ ), διορίζεται (εξελίσσε ται) η Επίκουρος Καθηγήτρια Τσιάρα Σταυρούλα του Ναπολέοντα, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παθολογικού Τομέα, (με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία») του Τμήματος Ια τρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων 9111/ ). ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 4121/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Λέκτορας Ιωάννης Κοκκινάκης του Ματ θαίου, με θητεία σε προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ 403/ τ. Γ ), της βαθμίδας του Επίκουρου Κα θηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων 9111/ ). ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 6515/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη διάτα ξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Λέπου ρας του Παναγιώτη σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, ( Δ.Ε.Π. ), στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνο λογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ ΥΔΕ Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 9111/ ). ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Με την υπ αριθμ. 1358/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι κής σχέσης του ΚΟΝΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ιωάννη, μονίμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠ ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Κατηγορίας ΥΕ, Κλάδου ΥΕ Εργατών, λόγω της επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης. Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Με την υπ αριθμ / πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και συγκεκριμένα με τον Ν.3528/2007 άρθρα 147,148 και 156 λύεται αυτοδίκαια από , η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Νοσοκομείου ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΦΩΤΙΟΥ του Ιωάννη, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Μεταφορέων Ασθενών με το Νοσοκομείο μας λόγω συνταξιοδότησης. Ο Διοικητής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» Με την υπ αριθμ. 5287/ απόφαση της Διοι κήτριας, του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» της 1η Υ.Π.Ε. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν.3528/07 μετά την 3/ (ΘΕΜΑ 1ο) απόφαση του Υ.Σ του Νοσοκομείου μας το οποίο γνω μοδοτεί θετικά, μετατάσσεται η Πανταζή Παρασκευή του Θεοδώρου, μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κλάδου ΥΕ Βοηθ. Προσωπικού (Συνοδών Ανελκυστήρων) με βαθμό Δ, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Β.Ι.Β.Ε (Παρασκευαστών) με τον βαθμό Δ που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.Υ. και Κ.Α: 3590// ). Με την υπ αριθμ. 7478/ απόφαση της Διοική τριας, του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» της 1η Υ.Π.Ε. Αττικής, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν.3528/07 μετά την 5/ (ΘΕΜΑ 1ο) απόφα ση του Υ.Σ του Νοσοκομείου μας το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, μετατάσσεται η Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κλά δου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Ταξινόμος Ιματισμού) με βαθμό Β, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Τεχνι κού (Ράπτρια), με τον βαθμό Β που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.Υ. και Κ.A: 3568/ ). Με την υπ αριθμ. 5291/ απόφαση της Διοική τριας, του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» της 1η Υ.Π.Ε. Αττικής, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν.3528/07 μετά την 3/ (ΘΕΜΑ 1ο) από φαση του Υ.Σ του Νοσοκομείου μας το οποίο γνωμο δοτεί θετικά, μετατάσσεται η Γαϊτανίδου Άννα του Ιω άννη, μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) με βαθμό Δ, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστι κού, με τον βαθμό Δ που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.Υ. και Κ.Α: 3558/ ). Με την υπ αριθμ. 7477/ απόφαση της Διοική τριας, του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» της 1η Υ.Π.Ε. Αττικής, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του Ν.3528/07 μετά την 5/ (ΘΕΜΑ 1ο) απόφαση του Υ.Σ. του Νοσοκομείου μας το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, μετατάσσεται η Κατσούπη Μαρία του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κλάδου ΔΕ Αδελφών

8 4626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Νοσοκόμων με βαθμό Α, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Νοσηλευτριών με τον βαθμό Α που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.Υ. και Κ.Α: 3578// ). Η Διοικήτρια ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΝ, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 148 και 156 του Ν.3528/07, η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του Ιωάννη τακτι κής υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ/ΜΑΓΕΙΡΩΝ από 18/07/2011 (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης εμμονής σε παραίτηση) λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 148 και 156 του Ν. 3528/07, η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Μιχαήλ, τακτικού υπαλ λήλου του κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης εμμονής σε παραίτηση) λόγω συνταξιοδότησης.» Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΝ», εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχάσης του ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ του Στυλι ανού, τακτικού υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης εμμονής σε παραίτηση) λόγω συνταξιοδότησης. Η Διοικητής ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Με την υπ αριθμ. 466/ απόφαση του Ανα πληρωτή Διοικητή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙ ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΥΤΑ ΤΖΟΓΛΟΥ της 1ης ΥΠΕ Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση του Ανδρεόπουλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου μόνιμου Διοικητικού υπαλλήλου του Παραρτήματος Καυτατζόγλου του κλάδου ΔΕ Τεχνι κός με βαθμό Α και ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. από 21/7/2011 (ημερομηνία 2ης παραίτησης), λόγω συντα ξιοδότησης του. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 25 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011016095/24 2 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007385/27.12.2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 487 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Aριθμ. 4385 Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 425 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ 22288 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 491 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011009184/30 11 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7681 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1039 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. 6705 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 259 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1213007368 Προκήρυξη μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 512 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011010535/14 12 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 29 24 Ιανουαρίου 2012 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011027084/5 7 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 358 21 Απριλίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25565 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1057 8 Αυγούστου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 5126/04.06.2014 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1169 17 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 4065/29 6 2015 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6811 28 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 921 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 23146 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 124 6 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112000487 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 3912 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011011473/27.12.2010 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1665 12 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. 8531 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 351 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112009572 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1123 22 Αυγούστου 2014 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1314016975 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα,21/01/2009 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 415 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας 2. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7223 7 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 975 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Αριθμ. 2085 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 765 24 Ιουλίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1213015814 Προκήρυξη μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 262 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 497 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 496 25 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΛΟΙΠΟI ΦΟΡΕIΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 14882 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 938 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 734 10 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 2303 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 714 4 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1062 20 Σεπτεμβρίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16889 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 85 24 Ιανουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3815 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121.1/134/116850/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πλη ροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5783 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 4802/ΕΠΙΚ/125α/1-8-2016 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 285 11 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 41522 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 275 7 Μαρτίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 4436 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1042 6 Αυγούστου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 25421 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1563 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 231 16 Μαρτίου 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 15291/15/ΓΠ Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτό νων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 992 16 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...............1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121/67/77551/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8615 16 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1163 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 1093 Προκήρυξη κενής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4587 12 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 655 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. 3128 Προκήρυξη μιας θέσεως Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 567 5 Μαΐου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1690 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7395 10 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 998 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθ. 339 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στον Τομέα Μαθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/3526 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 25.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7895 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1059 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16068 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 125 3 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 815 28 Ιουνίου 2014 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. 49553 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7347 10 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 992 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 6059 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4721 14 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 674 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 1211 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 720 6 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1314008946/31 3 2014 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 803 11 Αυγούστου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20152261 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 648 23 Ιουλίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910025284 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 271 6 Απριλίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910018272 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 175 29 Φεβρουαρίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121.1/12/111960π.έ./Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα νολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 365 29 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213009385 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 01/02 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.4/407 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 4 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Yγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 232 27 Μαρτίου 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Αριθμ. 899 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1701 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 250 18 Μαρτίου 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘNIKO ΚΑΙ KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Αριθμ. 1516013124/8 1 2016 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ελ.Λαζαρίδου Τηλ.: 2310996796 Fax: 2310 996788

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 01-09-2016 Αρ. Πρωτ. 2345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 687 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...4

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 552 5 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονο μικών Επιστημών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα