ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωρά ριο των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Επιχειρησιακών και Περιφερειακών Διευθύν σεων του Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βάρος του Κώστα Κωνσταντίνου Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου ΔΕ Κατσανοχωριών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου Τροποποίηση της αριθμ. 1067/ απόφασης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο Σητείας, όπως ισχύει Σύνθεση του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη Δημόσια Συνεδρίαση της Συγκρότηση από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 του τριμελούς δικαστικού σχηματισμού του άρθρου 69 παρ. 3 του N. 4055/2012 (ΦΕΚ 51, τ.α ) Ένταξη υπηρετούντος προσωπικού με σύμβαση ΙΔΑΧ σε θέση ΕΔΙΠ της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί ου Θράκης Ένταξη υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Μορι ακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επι στημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Ένταξη υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Τμή ματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλο ντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πα νεπιστημίου Θράκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/63850/0022 (1) Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Επι χειρησιακών και Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και προς συμπλήρωση της υποχρε ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 8 του Ν. 3296/2004 και του άρθρου 88 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α / ). 5. Την αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 2015/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 6. Την αριθμ. 2/46430/0004/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού ρα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομι κής Πολιτικής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 2183/Β / ). 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ,67 ευρώ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014 του Υπουργείου Οικονομικών του Φορέα στους ΚΑΕ 0511 και Την αριθμ. 2/56696/ΔΠΔΑ/ βεβαίωση ύπαρ

2 29014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ξης πίστωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δη μοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Οικονομικών. 9. Το αριθμ. 7643/ΚΥ/ έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Σ.Δ.Ο.Ε., αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο για επτακόσιους εξήντα (760) υπαλ λήλους, από τους επτακόσιους ογδόντα επτά (787) που υπηρετούν σήμερα στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Επιχειρησιακές και Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., από τη δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ και μέχρι τρεις (3) μήνες α) Απογευματινή εργασία μέχρι ώρες συνολικά. β) Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι ώρες συνολικά. γ) Εργασία νυχτερινών ωρών μέχρι ώρες συνολικά. Η υπερωριακή εργασία των περιπτώσεων (β) και (γ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα έξι (16) ώρες συνολικά ανά υπάλληλο, και κατά περίπτωση. 2. Σε περίπτωση μη χορηγήσεως τμήματος υπερω ριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ή νυχτερινής εργασίας, μπορεί να καθιερωθεί εργασία με αμοιβή, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο μαδιαίας, με ώρες μέχρι το ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων πού αναφέρονται στο διατακτικό της από φασης οικονομικού έτους Στον παραπάνω αριθμό υπαλλήλων και ωρών συ μπεριλαμβάνονται και: α) Οι αποσπασμένοι στην Κεντρική Υπηρεσία, τις Περι φερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., υπάλληλοι από άλλες Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, που απασχο λούνται με το έργο του Σ.Δ.Ο.Ε. β) Οι αποσπασμένοι στην Κεντρική Υπηρεσία, τις Περι φερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., υπάλληλοι από άλλα Υπουργεία, που απασχολούνται με το έργο του Σ.Δ.Ο.Ε. γ) Οι αποσπασμένοι στο Σ.Δ.Ο.Ε. υπάλληλοι της Γ.Γ.Π.Σ. που απασχολούνται με τη μηχανογράφηση. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Αθήνα, 21 Αυγούστου 2014 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ (2) Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βάρος του Κώστα Κωνσταντίνου. Με την αριθμ. 14/ καταλογιστική πράξη του Δ/ντή του Ε Τελωνείου Πειραιά καταλογίστηκαν και επιβλήθηκαν στον Κώστα Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ πρόστιμο ποσού 400,00 ευρώ και πλέον αυτού Τ. Χ. και ΟΓΑ 2,4%, ο οποίος είναι αγνώστου διαμονής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 εδ. β του Τελωνειακού Κώδικα η ανωτέρω παράβαση χαρακτηρίστηκε ως τελωνειακή παράβαση υπό την έννοια του άρθρου 147 παρ. 2 του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ Αριθμ /11148 (3) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου ΔΕ Κατσανοχωριών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. Ι του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α /87/ ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας». 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (Φ.Ε.Κ. Α /143/ ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (Φ.Ε.Κ. Α /113/ ) «Προ σαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε ρικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α /143/ ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 5. Την αριθμ. Φ /57460/2010 (Φ.Ε.Κ. Β /1984/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Υπο διαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το Ν. 3852/ Το αριθμ. 7740/ έγγραφο του Δήμου Βο ρείων Τζουμέρκων, στο οποίο εκθέτει ότι, λόγω παραί τησης για συνταξιοδότηση του Ληξιάρχου της Δημο τικής Ενότητας Κατσανοχωρίων, Δημητρίου Μέγα, του Νικολάου, αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων Λη ξιάρχου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας στην Μαρία Λογοθέτη, του Αριστοτέλη, του κλάδου ΔΕ Διεκπεραί ωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Ε, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την εκτέλεση των καθηκόντων Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στην υπάλληλο Μαρία Λογοθέτη του Αριστοτέλη, του κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υπο θέσεων Πολιτών, με βαθμό Ε. Ιωάννινα, 21 Αυγούστου 2014 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ Αριθμ /2014 (4) Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) του Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 234/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακε δονίας»,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δα σικού Κώδικος». 2. Την αριθμ / κοινή υπουργική από φαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας». 3. Την αριθμ /1710/ διαταγή του Υπουρ γείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνη γίου ορισμένου χρόνου. 4. Την υπ αριθμ. 5184/1464/ απόφαση της Γε νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί ρου Δυτικής Μακεδονίας περί «Παροχής εξουσιοδό τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η Δ.Μ.». 5. Το αριθμ. 27/ έγγραφο αίτημα του Κυνη γετικού Συλλόγου Καναλακίου, αναφορικά με την ανα νέωση της υπ αριθμ /1163/ (ΦΕΚ 1801Β / ) απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «στρώμα» του Δήμου Πάργας για τρία (3) επί πλέον χρόνια. 6. Την πρόταση του Γραφείου θήρας της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη απαγό ρευση, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του υπό ίδρυση πυρήνα προσαρμογής θηραμάτων, θα συμβάλει στην προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής και ειδικά του λαγού, αποφα σίζουμε: Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ αριθμ /1163/ (ΦΕΚ 1801Β / ) απόφασης απαγόρευ σης κυνηγίου ορισμένου χρόνου και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου , στην θέση «στρώμα» της Δ.Κ. Καναλακίου του Δήμου Πάργας και σε έκταση συνολικού εμβαδού εννιακοσίων σαράντα πέντε (945) στρεμμάτων. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Κυβερνήσεως (σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α /1975) και θα ισχύει από την έναρξη του κυνηγε τικού έτους Πρέβεζα, 19 Αυγούστου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Β. ΔΑΛΑΡΟΣ Αριθμ (5) Τροποποίηση της αριθμ. 1067/ απόφασης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο Ση τείας, όπως ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθη καν από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν. 2399/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Την με αριθμ /57510/ (ΦΕΚ τ.β /1984) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Την αριθμ. 1067/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 98/ τ.γ / ) και 360/τ.Γ / ). 6. Την αριθμ. 321/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 671/τ.Γ / ). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4257/τ.Α / Το αριθμ. πρωτ. 4303/ έγγραφο του Δή μου Σητείας, με το οποίο ζητείται η τροποποίηση της 1067/ απόφασής μας, όπως ισχύει, με την ανά θεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη νέα Δημοτική Ενότητα Ανάληψης στην υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δήμου Μαρία Κό λοβρατ του Ιβάν Φαμπιάν ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε. 9. Την υπ αριθμ. 4298/ βεβαίωση της Διεύθυν σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας περί ύπαρξης της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 1067/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Κρήτης (αριθμ. ΦΕΚ 98/τ.Γ / ) και 360/τ.Γ / ), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 321/ (ΦΕΚ 671/τ.Γ / ) όμοια, περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο Σητείας, με την προ σθήκη της παρ. (δ) μετά την παράγραφο (γ) ως εξής: δ) στη Δημοτική Ενότητα Ανάληψης στη Μαρία Κό λοβρατ του Ιβάν Φαμπιάν, υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δήμου Σητείας, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1067/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης μας (αριθμ. ΦΕΚ 98/τ.Γ / ) και 360/τ.Γ / ), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 321/ (ΦΕΚ 671/τ.Γ / ) όμοια. Ηράκλειο, 14 Αυγούστου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ Αριθμ. απόφασης ΦΓ10/54279 (6) Σύνθεση του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη Δημόσια Συνεδρίαση της Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4129/2013 «Κύ ρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 52, τ.α ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 4 του Ν. 1756/1988, 5 και 20 του Ν. 2172/ Τo γεγονός ότι έχει ορισθεί δικάσιμος στις 19 Σε πτεμβρίου 2014 στο ΙΙΙ Τμήμα για την εκδίκαση ογδόντα δύο (82) υποθέσεων που φέρουν επείγοντα χαρακτήρα.

4 29016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τη λήξη ισχύος, την , της 1/ (ΦΕΚ 2368/ , τ.β ) απόφασης της Ολομέλειας του Ελε γκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων για το δικαστικό έτος » και 5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τους Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρί ου Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη (τακτικά μέλη) και Αργυρώ Λεβέντη (αναπληρωματικό μέλος) και τους Παρέδρους Γρηγόριο Βαλληνδρά, Ιωάννη Βασιλόπουλο και Αθηνά Σιγάλα (αναπληρωματική), οι οποίοι με τον Πρόεδρο του ΙΙΙ Τμήματος θα αποτελέσουν τη σύνθεση αυτού κατά τη Δημόσια Συνεδρίαση της Αθήνα, 20 Αυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ Αριθμ. απόφασης ΦΓ10/54470 (7) Συγκρότηση από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 του τρι μελούς δικαστικού σχηματισμού του άρθρου 69 παρ. 3 του N. 4055/2012 (ΦΕΚ 51, τ.α ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4129/2013 «Κύ ρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 52, τ.α ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 4 του Ν. 1756/1988, 5 και 20 του Ν. 2172/ Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 3 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α/ ) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 4. Το γεγονός ότι είναι ώριμες προς εκδίκαση, κατά την ως άνω υπό στοιχείο 3 διαδικασία, περισσότερες από δύο χιλιάδες υποθέσεις του ΙΙΙ Τμήματος που φέ ρουν επείγοντα χαρακτήρα. 5. Τη λήξη ισχύος, την , της 1/ (ΦΕΚ 2368/ , τ.β ) απόφασης της Ολομέλειας του Ελε γκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων για το δικαστικό έτος » και 6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τους Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, Σταμάτιο Πουλή, Χριστίνα Ρασσιά, Θεολογία Γναρδέλλη και Βασιλική Προβίδη για την συγκρότηση, από 16ης έως 30ής Σεπτεμβρίου 2014, με τον Πρόεδρο του ΙΙΙ Τμήματος του αρμόδιου τρι μελούς δικαστικού σχηματισμού προς εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων. Ως βοηθούς εισηγητές για την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων ορίζουμε τις Εισηγήτριες του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Ελισάβετ Σαββοργινάκη, Βασιλική Σαρηβα λάση, Παναγιώτα Τάγαρη και Χριστίνα Μωϋσιάδου. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ Αριθμ. A 7117 (8) Ένταξη υπηρετούντος προσωπικού με σύμβαση ΙΔΑΧ σε θέση ΕΔΙΠ της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1. τις διατάξεις του άρθρου 8 των παρ. 18 και 20 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012, 2. τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ /Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ /Α), του άρθρου 68 παρ. 3 περ. 5 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/ /Α) και του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/ /Α), 3. την με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2014 αίτηση του υπαλλήλου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Χρήστου Αλεξούδη, κάτοχου διδακτορικού δι πλώματος, 4. την αριθμ. 133/ απόφαση του Κοσμήτο ρα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π., 5. την εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Χρ. Αλεξούδη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος σε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 6. την αριθμ. 168/ απόφαση της Κοσμητεί ας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας (αριθμ. συν. 6/ ) για την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Χρή στου Αλεξούδη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικεί μενα που θεραπεύει το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Ιδρύματος (Α6533/ ), 7. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ/γμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των μελών Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 8. τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλ λήλου, διαπιστώνουμε: Την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης, του κατωτέρω υπηρετούντος υπαλλήλου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κάτοχο διδακτο ρικού διπλώματος, με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συ ναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, σε αντίστοιχη θέση των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 κατηγορίας Εργαστηρια κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011, του άρθρου 68 παρ. 3 περ. 5 του Ν. 4235/2014, διατηρώντας την κατά το χρόνο της ένταξης και μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση, ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κομοτηνή, 20 Αυγούστου 2014 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ Αριθμ. Α 7118 (9) Ένταξη υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγεί ας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1. τις διατάξεις του άρθρου 8 των παρ. 18 και 20 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012, 2. τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ /Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ /Α), του όρθρου 68 παρ. 3 περ. 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/ /Α) και του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/ /Α), 3. τις με ημερομηνία αιτήσεις των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και την με ημερομηνία αίτηση του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής, πτυχιούχων Πανεπιστη μίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικού με το αντικείμενο της θέσης τους και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 4. τις αριθμ. 137/ , 143/ και 135/ αποφάσεις του Κοσμήτορα της Σχολής Επι στημών Υγείας, περί ορισμού Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών για την ένταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π., 5. τις εισηγήσεις των Τριμελών Εισηγητικών Επιτρο πών, που ορίστηκαν από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας για ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. των υπη ρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μοριακής Βι ολογίας και Γενετικής και του Τμήματος Ιατρικής, που διαθέτουν τα προσόντα για το διορισμό τους στην κα τηγορία αυτή, 6. την αριθμ. 301/ απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (αριθμ. συν. 7/ ) για την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. των υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστη μών Υγείας του Ιδρύματος (Α6569/ ), οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφούς μετα πτυχιακού τίτλου, 7. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ/γμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των μελών Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 8. την αριθμ. Α4141/ Διαπιστωτική πράξη έντα ξης σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. της κατηγορίας του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 9. τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου των υπαλ λήλων, διαπιστώνουμε: Την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων, των κατωτέρω υπηρετούντων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρί τειου Πανεπιστημίου Θράκης, πτυχιούχων Πανεπιστη μίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου, σε αντί στοιχες θέσεις των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Εργαστηριακού Διδα κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011, του άρθρου 68 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 και της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4264/2014, διατηρώντας την κατά το χρόνο της ένταξης και μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ γανισμού του Ιδρύματος, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 2. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΛΑΤΟΣ 3. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κομοτηνή, 20 Αυγούστου 2014 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ Αριθμ. Α 7119 (10) Ένταξη υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Τμή ματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπο νίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστη μίου Θράκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1. τις διατάξεις του άρθρου 8 των παρ. 18 και 20 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012, 2. τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ /Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ /Α), του άρθρου 68 παρ. 3 περ. 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/ /Α) και του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/ /Α), 3. τις με ημερομηνία αιτήσεις των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και τις με ημερομηνία και αιτήσεις των μελών

6 29018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περι βάλλοντος και Φυσικών Πόρων, πτυχιούχων Πανεπιστη μίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικού με το αντικείμενο της θέσης τους και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 4. τις αριθμ. 131/ και 132/ αποφάσεις του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, περί ορισμού Τριμελών Εισηγητικών Επι τροπών για την ένταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π., 5. τις εισηγήσεις των Τριμελών Εισηγητικών Επιτρο πών, που ορίσθηκαν από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας για ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. των υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμή ματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Δασολο γίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, που διαθέτουν τα προσόντα για το διορισμό τους στην κατηγορία αυτή, 6. την αριθμ. 169/27 Ιουνίου 2014 απόφαση της Κοσμη τείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας (αριθμ. συν. 6/ ) για την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. των υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Ιδρύ ματος (Α6534/ ), οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Πανε πιστημίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου, 7. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ/γμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των μελών Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 8. την αριθμ. Α4141/ Διαπιστωτική πράξη έντα ξης σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. της κατηγορίας του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 9. τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλ λήλων, διαπιστώνουμε: Την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων, των κατωτέρω υπηρετούντων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πτυχιούχων Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικού με το γνωστικό αντικεί μενο της θέσης και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου, σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011, του άρθρου 68 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 και της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4264/2014, διατηρώντας την κατά το χρόνο της ένταξης και μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ γανισμού του Ιδρύματος, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ 1. ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 2. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΑΛΕΣΙΟΣ 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ 4. ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΖΟΥΔΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κομοτηνή, 20 Αυγούστου 2014 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ

7

8 29020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1407 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2333 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λα θρεμπορίας στον IQBAL ARSHAD του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/2 4 2013 κοινής υπουργικής απόφασης Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 19 Μαΐου 2014 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ζακύνθου.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 14 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3355 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταλογισμός ποσού σε βάρος του CUMPANASU MARIN του IULIAN.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3125 20 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργη θούν από το Τμήμα Δ της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3421 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2019 24 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου σε βάρος του: (επ.) ΙBRAHIM (ον.) ΜOHAMMED ALI ABDULQADER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1625 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ορισμού θέσεων εργασίας κρα τουμένων στο Ειδικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2225 15 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου αρμόδιου για τη μετεγκατάσταση αιτούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2645 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή προμήθειας ανταλλαγής τίτλων του Ελ ληνικού Δημοσίου.... 1 Απονομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 495 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276/Β ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2101 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του πάγιου κατ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας του Τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα