ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ"

Transcript

1 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥ/ΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΠΟΣΤΠΧΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧ ΚΣΗΡΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΡΓΟ: Σσποποιημένοι οικίζκοι για Αρταιολογικούς Υώροσς και Μοσζεία (Φσλακείο Δκδοηήριο Πωληηήριο Κσλικείο Υώροι Τγιεινής κ.λ.π.). ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΙΚΙΚΟ 2. ΦΤΛΑΚΔΙΟ ΔΚΓΟΣΗΡΙΟ ΠΧΛΗΣΗΡΙΟ Γηαζηάζεηο: 2,60m.Υ2,60m.(Υ2,40κ.+ζηέγαζε) (ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 641) ΦΔΡΧΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Ο θέξσλ νξγαληζκόο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αινπκίλην ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ή γαιβαληζκέλνπο θνηινδνθνύο ή εηδηθά δηακνξθσκέλεο δηαηνκέο από γαιβαληζκέλν ράιπβα S320GD θαηά ΔΝ 10147, DIN ASTMA527, κε ηε κέζνδν Sendzimir, κε βάξνο γαιβαλίζκαηνο 275gr/m² Z275 θαη κε θαη ειάρηζηνλ κεραληθέο ηδηόηεηεο σο εμήο: Όξην δηαξξνήο Re = 320N/mm² Mέγηζηε εθειθπζηηθή αληνρή: Rm = 390N/mm² Διάρηζηε επηκήθπλζε ζξαύζεο : Α = 17% Ο κεηαιιηθόο θέξσλ νξγαληζκόο απνηειείηαη από ηέζζεξηο νξζνζηάηεο (ζε θάζε γσλία ηνπ νηθίζθνπ) πνπ εδξάδνληαη ζε κεηαιιηθή βάζε-δάπεδν κε ππθλή ηεγίδσζε από γαιβαληζκέλνπο θνίινπο δνθνύο (ή «U», ή άιιεο κνξθήο). Οη γσληαθνί νξζνζηάηεο έρνπλ ζηε ζηέςε ηνπο πεξηκεηξηθό πιαίζην νξνθήο κε ελζσκαησκέλεο πδξνξξόεο (ζηελ πεξίπησζε επίπεδεο ή κε πνιύ κηθξή θιίζε 2-5% ζηέγεο), όπνπ ζηεξεώλεηαη ε ζηέγε. Σν ειάρηζην πάρνο όισλ ησλ ραιύβδηλσλ δηαηνκώλ είλαη 2mm. Ζ πνηόηεηα γαιβαλίζκαηνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ ζα πηζηνπνηείηαη θαη ζα ειέγρεηαη. Όιεο νη ελώζεηο ησλ επηκέξνπο κεηαιιηθώλ ηκεκάησλ γίλεηαη κε ζπγθόιιεζε ηόμνπ. ηηο ελώζεηο γίλεηαη εηδηθή κέξηκλα απνθαηάζηαζεο ηνπ γαιβαλίζκαηνο κε ηνπηθή βαθή κε ςπρξό γαιβάληζκα. Ο ζθειεηόο σο ζύλνιν, απνηειεί έλα ρσξηθό πιαίζην κε πνιύ κεγάιε αθακςία, ώζηε λα αλαιακβάλεη κε αζθάιεηα ηηο δπλάκεηο πνπ πξνθαινύληαη θαηά ηελ αλύςσζε, κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ, ρσξίο λα πξνθαινύληαη θζνξέο, παξακνξθώζεηο ή ραιάξσζε ησλ ζπλδέζεσλ. Ο θέξσλ νξγαληζκόο είλαη βακκέλνο κε θαηάιιειεο αληηζθσξηαθέο βαθέο θαη ηειηθά ρξώκαηα κε ηελ ρξήζε εηδηθώλ ζπζηεκάησλ πςειήο πηέζεσο ζε θιεηζηό θνύξλν βαθήο, ρξώκαηνο ιεπθνύ ή άιινπ θαη επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΤΦΗ Ζ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία απνηειείηαη από βηνκεραλνπνηεκέλα απηνθεξόκελα ζεξκνκνλσηηθά παλέια πνιπνπξεζάλεο κε κεηαιιηθή θάιπςε θαη ζηηο δύν όςεηο θαη ηειηθή εμσηεξηθή επηθάιπςε ηππνπνηεκέλα παλέια από βαθειίηε κε θπζηθό θαπιακά μύινπ. Σα βηνκεραλνπνηεκέλα ζεξκνκνλσηηθά παλέια πνιπνπξεζάλεο απνηεινύληαη από δύν ειάζκαηα γαιβαληζκέλεο θαη εξγνζηαζηαθά βακκέλεο ιακαξίλαο πάxνπο 0,50mm, xξώκαηνο ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ει. 1

2 ιεπθνύ θαηά RAL9002 θαη ζεξκνκόλσζε πνιπνπξεζάλεο πάxνπο 40mm (ρσξίο ηηο απιαθώζεηο). Σν ραιπβδνέιαζκα ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο έρνπλ θαηάιιειε δηακόξθσζε κε απιαθώζεηο ώζηε λα ζπγθνιινύληαη εξγνζηαζηαθά, κε ηελ αξρή ηεο αεξηδόκελεο πξόζνςεο, ηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαη ηππνπνηεκέλα παλέια από βαθειίηε κε θπζηθό θαπιακά μύινπ, ηύπνπ PARKLEX 1000 ή άιινπ ηύπνπ παξνκνίσλ πξνδηαγξαθώλ. ε πεξίπησζε πνπ ην ραιπβδνέιαζκα ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο δελ έρεη απιαθώζεηο, είλαη δει. επίπεδν όπσο ην εζσηεξηθό, ηόηε γίλεηαη ζπγθόιιεζε γαιβαληζκέλνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ (ή από αινπκίλην) θαηάιιεισλ δηαηνκώλ (έσο 4cm) θαη κνξθήο ώζηε λα επηηξέπεη ηνλ αεξηζκό θαη θαηόπηλ επί ηνπ ζθειεηνύ ζπγθνιινύληαη εξγνζηαζηαθά ηα παλέια από βαθειίηε. Πξνδηαγξαθή ζεξκνκνλσηηθνύ παλέινπ Ζ πνιπνπξεζάλε είλαη νηθνινγηθή CFC-free, ε νπνία παξάγεηαη, ειέγρεηαη θαη πηζηνπνηείηαη εξγνζηαζηαθά ζύκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο. Διαζκαηόθπιια από έγρξσκν ράιπβα FePo2G, γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ (Ε275) Απηνζβελλόκελε νηθνινγηθή πνιπνπξεζάλε CFC Free, ππθλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 40Kgr/m³ κή πγξνζθνπηθή. Πάρνο ηνηρνπνηίαο = 40mm (πιένλ ην πάρνο ησλ απιαθώζεσλ). ι = 0,018 Kcal/m-h -C. πληειεζηήο Κ = 0,45 Kcal/m²hC πκπεξηθνξά ζε ππξθαγηά = B2 (DIN 4102) Σα βηνκεραλνπνηεκέλα απηνθεξόκελα ζεξκνκνλσηηθά παλέια πνιπνπξεζάλεο κε κεηαιιηθή θάιπςε θαη ζηηο δύν όςεηο είλαη πηζηνπνηεκέλα από ηνλ Διιεληθό Οξγαληζκό Σππνπνίεζεο θαηά ΔΛΟΣ EN Πξνδηαγξαθή εμσηεξηθήο πιαγηνθάιπςεο: Δμσηεξηθή μύιηλε επέλδπζε γηα πιαγηνθάιπςε κε βηνκεραλνπνηεκέλα θαη ηππνπνηεκέλα παλέια από βαθειίηε κε θπζηθό θαπιακά μύινπ, ηύπνπ PARKLEX 1000 ή άιινπ παξνκνίνπ, πάρνπο 8mm, κε αθαπζηόηεηα Μ1 θαηά UNE Σα παλέια είλαη κνξθήο ζάληνπτηο, κε ππξήλα από κίγκα ηλώδεο δηαζηξσκαησκέλεο μπιείαο κε ακθίπιεπξε πξεζζαξηζηή επέλδπζε από απζεληηθό θαπιακά μύινπ πςειήο πνηόηεηαο θαη ηειηθή ιεία επηθάλεηα επεμεξγαζκέλε κε θαηλνιηθέο ξεηίλεο ελ ζεξκώ ζπκπηεζκέλεο ζε πςειή ζεξκνθξαζία θαη πίεζε θαηά ην ζύζηεκα ηύπνπ Gureprex ην νπνίν παξέρεη κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθώλ κε πςεινύο δείθηεο σο πξνο ηελ ηξηβή, αληνρή, πγξαζία θαη ζθιεξόηεηα. ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ Ζ νξνθή είλαη ηεηξάξηρηε (κηθξήο ή κεζαίαο θιίζεο) ή επίπεδε (κνλόξηρηε κε θιίζε 2-5%) κε ηειηθή επηθάιπςε θύιια από ηηηαληνύρν ςεπδάξγπξν πάρνπο 0,7mm ή πξννμεηδσκέλν ραιθό, πνπ εθαξκόδνπλ επί μύιηλνπ πεηζώκαηνο. Ωο νξηδόληηα ςεπδνξνθή, πνπ ζπγρξόλσο εληζρύεη ηελ αθακςία θαη εμαζθαιίδεη ηε ζηεγαλόηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ηνπνζεηνύληαη ζεξκνκνλσηηθά παλέια πνιπνπξεζάλεο, απνηεινύκελα από δύν δηακνξθσκέλα θαη πξνβακκέλα έγρξσκα, ραιπβδνειάζκαηα Fe Po2G, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ (Z275), κε επίζηξσζε primer θαη ηειηθώο κε πνιπεζηεξηθή βαθή θνύξλνπ, πάρνπο 0,5mm ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επηθάλεηα θαη ην ελδηάκεζν θελό ηνπο πιεξνύηαη κε ζθιεξό αθξό πνιπνπξεζάλεο ειαρίζηνπ πάρνπο 40mm. Πξνδηαγξαθή ζεξκνκνλσηηθνύ παλέινπ Ζ πνιπνπξεζάλε είλαη νηθνινγηθή CFC-free, ε νπνία παξάγεηαη, ειέγρεηαη θαη πηζηνπνηείηαη εξγνζηαζηαθά ζύκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο. Διαζκαηόθπιια από έγρξσκν ράιπβα FePo2G, γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ (Ε275) Απηνζβελλόκελε νηθνινγηθή πνιπνπξεζάλε CFC Free, ππθλόηεηαο 40Kgr/m³ κή πγξνζθνπηθή. Πάρνο παλέινπ = 40mm ι=0,018 Kcal/m-h -C. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ει. 2

3 Σα βηνκεραλνπνηεκέλα απηνθεξόκελα ζεξκνκνλσηηθά παλέια πνιπνπξεζάλεο κε κεηαιιηθή θάιπςε θαη ζηηο δύν όςεηο είλαη πηζηνπνηεκέλα από ηνλ Διιεληθό Οξγαληζκό Σππνπνίεζεο θαηά ΔΛΟΣ EN Ζ κνξθή ηεο ζηέγεο (ηεηξάξηρηε ή κνλόξηρηε κε θιίζε 2-5%) είλαη ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ επηινγή ηεο ππεξεζίαο. Ζ θαηαζθεπή ηεο γίλεηαη πάλσ από ηελ επίπεδε ςεπδνξνθή κε ηνπνζέηεζε αλάινγεο κνξθήο γαιβαληζκέλνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ, ηδίσλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε απηόλ ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ, πνπ εδξάδεηαη ζηηο θνιώλεο θαη επηθαιύπηεηαη κε ηηηαληνύρν ςεπδάξγπξν, πάρνπο 0,7mm, βάξνπο 5,04kg/m² θαη ρξώκαηνο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. Πξνδηαγξαθή Δπηθάιπςεο ζηέγεο κε ηηηαληνύρν ςεπδάξγπξν Δπηθάιπςε ζηέγεο κε πάρνπο 0,7mm, βάξνπο 5,04kg/m² θαη πιάηνπο ζε αλάπηπγκα 650mm ή 500mm, ρξώκαηνο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. Σν θξάκα απνηειείηαη από ακηγή ςεπδάξγπξν 99,995%, ηηηάλην 0,06 Ti 0,2% θαη ραιθό 0,8 Cu 1,0%. Σα θύιια ηνπ ηηηαληνύρνπ ςεπδάξγπξνπ ζηξαληδάξνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη εθαξκόδνπλ πάλσ ζε μύιηλε επηθάλεηα (πέηζσκα). Μεηαμύ θύιινπ ηηηαληνύρνπ ςεπδάξγπξνπ θαη μύιηλνπ πεηζώκαηνο ηνπνζεηείηαη δηαπλένπζα κεκβξάλε. Σν μύιηλν πέηζσκα απνηειείηαη από ισξίδεο πιάηνπο mm θαη πάρνπο 18-25mm από ειάηε θαη κε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ 5-8mm γηα αεξηζκό ηεο ζηέγεο. Δπί ηνπ μύιηλνπ πεηζώκαηνο ζηεξίδνληαη ηα θύιια κε αλνμείδσηνπο εηδηθνύο ζπλδεηήξεο (clips) κε 8mm ειάρηζηε αληνρή ειθπζκνύ 50daN εθάζηνπ ζθηθηήξα ζε ζηήξημε θαη νιίζζεζε θαη αλαδηπιώλνληαη κε δηπιή επίπεδε ξαθή κε κεραληθό κέζν. πγθνιιήζεηο: Όπνπ απαηηνύληαη ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηώλ είηε ρεκηθά είηε κεραληθά κε ισξίδεο ζπγθνιιήζεο θαη ζα γίλεηαη θηλίξηζκα ησλ ελώζεσλ κε εηδηθή βαθή. Σνπνζέηεζε: Ζ ηνπνζέηεζε ηεο επηθάιπςεο ζα γίλεη από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό κε εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ηεο εγθξίζεσο ηεο ππεξεζίαο. Δηδηθή πξνζνρή ώζηε λα απνθεπρζνύλ ακπρέο θαηά ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ πξντόλησλ. ΓΑΠΔΓΟ Δπί ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ ηεο βάζεσο θαη πάλσ από κεκβξάλε θξάγκα πδξαηκώλ ηνπνζεηείηαη θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο (θαηλόιεο) κε επηθάιπςε-επίζηξσζε πιαζηηθό αληηνιηζζεηηθό δάπεδν PVC (ή θεξακηθά πιαθίδηα, ή laminate, ή linoleum, θ.ιπ επηινγήο ηεο ππεξεζίαο). Σν δάπεδν θέξεη ζεξκνκόλσζε κε πάλει πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 40mm, ηδίσλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε απηά ηεο ςεπδνξνθήο θαη ηνπνζεηείηαη ζην πάρνο ηεο κεηαιιηθήο βάζεο (ζηα θελά κεηαμύ ησλ κεηαιιηθώλ ηεγίδσλ). ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ Ζ εμσηεξηθή κνλόθπιιε ζύξα θαηαζθεπάδεηαη από αινπκίλην θαη θέξεη ζην επάλσ κέξνο ζηαζεξό δηπιό ηδάκη. Έρεη ηξηο νξεηράιθηλνπο ρξσκέ κεληεζέδεο, πόκνιν θαη θιεηδαξηά αζθαιείαο. Γηα βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπνζεηείηαη θαη κεραληζκόο ηξίαηλαο. Σα παξάζπξα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πξνθίι αινπκηλίνπ θαη είλαη επάιιεια ζπξόκελα θαζ ύςνο «ηύπνπ θαξκαληόιαο». Σν πιαίζην έρεη ζεξκνδηαθνπή, θέξεη θαηάιιειεο ειαζηηθέο δηαηνκέο θαη παξεκβύζκαηα γηα πιήξε ζηεγαλόηεηα, θαζώο θαη θιεηδαξηέο. Σα παξάζπξα έρνπλ δηπιά ηδάκηα κε θελό αέξα (πάρνπο 5-6-8mm.) εθ ησλ νπνίσλ ην εμσηεξηθό ηξίπιεμ. Όια ηα παινζηάζηα κπνξνύλ γηα ζέκαηα αζθαιείαο ή ειηνπξνζηαζίαο λα θέξνπλ κεκβξάλεο. Ζ βηηξίλα είλαη όκνηαο θαηαζθεπήο ζηαζεξό άλνηγκα. ε πεξίπησζε κε ηνπνζέηεζεο πξνζήθεο πσιεηαίσλ εληύπσλ θαη ζύκθσλα κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε παξάζπξν ή άιιεο κνξθήο άλνηγκα. Όια ηα αινπκίληα είλαη βακκέλα κε πνιπεζηεξηθή ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ, άξηζηεο πνηόηεηαο, ρξώκαηνο ιεπθνύ ή άιινπ επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο από ην ρξσκαηνιόγην RAL θαη πιεξεί ηελ πξνδηαγξαθή DIN ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ει. 3

4 Σα πξνθίι αινπκηλίνπ, ε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ηα εμαξηήκαηα, νη κεραληζκνί αζθάιηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνπθσκάησλ είλαη πηζηνπνηεκέλα από ηνλ Διιεληθό Οξγαληζκό Σππνπνίεζεο θαηά ΔΛΟΣ EN ISO Οη δηαζηάζεηο ησλ αλνηγκάησλ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα κε επρέξεηα αιιαγώλ (πιάηνο ζέζε) αλάινγα ηε ζέζε ηνπ νηθίζθνπ, ηηο αλάγθεο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Kαη επηινγή ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα (πόξηα-παξάζπξα) λα έρνπλ πξόζζεηεο επελδύζεηο κε μύιν ή άιιν πιηθό. Δπηπιένλ ζηα αλνίγκαηα κπνξεί (εθόζνλ δεηεζεί) λα ηνπνζεηεζνύλ εμσηεξηθά θηγθιηδώκαηα αζθαιείαο από έγρξσκν αινπκίλην ή θαηάιιεια βακκέλν θαη πξνζηαηεπκέλν έλαληη δηάβξσζεο ράιπβα. ΣΔΓΑΣΡΑ ηα παξάζπξα πνπ γίλεηαη εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ - πειαηώλ εμσηεξηθά θαη ζην άλσ ηκήκα ηνπο ζα ππάξρεη ζηαζεξό ζηέγαζηξν πξνζηαζίαο (ήιην, βξνρή, θιπ) κήθνπο έσο 1m θαη πιάηνο όζν ην άλνηγκα. Ο ζθειεηόο ηνπ ζηεγάζηξνπ είλαη από γαιβαληζκέλν ράιπβα, επεμεξγαζκέλν θαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθό ρξώκα δύν ζπζηαηηθώλ. Ζ επηθάιπςε ηνπ ζηεγάζηξνπ είλαη ηδάκη ηξίπιεμ (ακκνβνιεκκέλν ή κε κεκβξάλε αθηηλνπξνζηαζίαο), ή θύιια από ηηηαληνύρν ςεπδάξγπξν πάρνπο 0,7mm ρξώκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο θαη ζηηο δύν πιεπξέο (άλσ θαη θάησ), ή άιιν πιηθό αλαιόγσο ησλ πεξηπηώζεσλ. ε νξηζκέλνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κε ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα κελ ηνπνζεηεζνύλ ζηέγαζηξα ζηνλ νηθίζθν. ΠΑΓΚΟ ηα ίδηα παξάζπξα θαη ζε όιν ην κήθνο ηνπο ζην ύςνο ηεο πνδηάο ηνπνζεηείηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά πάγθνο ζπλαιιαγήο από μύιν πιάηνπο 30cm θαη πάρνπο 3cm, βακκέλνο κε πνιπεζηεξηθή βαθή δύν ζπζηαηηθώλ. Δζσηεξηθά, όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ζην ίδην ύςνο, ηνπνζεηείηαη πάγθνο μύιηλνο ή ηύπνπ Duropall πιάηνπο 45-50cm θαη πάρνπο 3-4cm. ΔΠΙΠΛΑ Δληόο ηνπ νηθίζθνπ θαη θάησ από ηνλ πάγθν ζπλαιιαγήο, ηνπνζεηνύληαη ζπξηαξηέξεο (όπσο ζηα ζρέδηα) από κειακίλε πνπ ηα πεξηζώξηα θαιύπηνληαη κε ηαηλία PVC πάρνπο 3mm. Σα ζπξηάξηα έρνπλ θεληξηθό θιείδσκα. Δπίζεο ηνπνζεηνύληαη θηλεηά έπηπια όπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα (βηβιηνζήθε-ξαθηέξα, πξνζήθε εληύπσλ). ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ Ο νηθίζθνο έρεη πιήξε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (πίλαθα, δηαθόπηεο, ξειέ, θσηηζηηθό). Ζ ειεθηξηθή παξνρή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νηθίζθνπ (θσηηζκόο-θιηκαηηζκόο) γίλεηαη από ππνγεηνπνηεκέλε εγθαηάζηαζε. ηνλ νηθίζθν εθόζνλ απαηηεζεί δύλαηαη λα ηνπνζεηεζεί κηθξό θιηκαηηζηηθό (ςύμε-ζέξκαλζε) 9000btu/h, κε ηελ εμσηεξηθή κνλάδα ηνπ ηνπνζεηεκέλε ζε εηδηθή θαηαζθεπή (κε ππνρώξεζε ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο) ώζηε λα κελ είλαη νξαηή από ην θνηλό θαη κε ηνπνζέηεζε αληηθξαδαζκηθνύ πιηθνύ θαη πξνζηαηεπηηθήο ζίηαο. ε πεξίπησζε δπλαηόηεηαο ηνπνζέηεζεο ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο εθηόο νηθίζθνπ, απηή ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε θαη απόζηαζε ζύκθσλα κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΒΑΗ-ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ Ζ ηνπνζέηεζε ζηήξημε ηνπ νηθίζθνπ γίλεηαη ζε βάζε από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 18-20cm. Ζ ζηήξημε γίλεηαη κε ρεκηθά βιήηξα ή κε θνριηώζεηο κέζσ θαηάιιεισλ κεηαιιηθώλ δηαηνκώλ. Ζ βάζε από ζθπξόδεκα γίλεηαη επηηόπνπ θαηόπηλ εμπγίαλζεο ηνπ εδάθνπο θαη θαηαζθεπήο-ηνπνζέηεζεο ησλ δηθηύσλ ππνδνκήο (ηζρπξά-αζζελή ξεύκαηα θιπ). ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο (κνξθνινγία εδάθνπο, κε δπλαηόηεηα εθζθαθήο θιπ) ε βάζε είλαη κεηαιιηθή. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ει. 4

5 Ζ βάζε από ζθπξόδεκα ελαιιαθηηθά ζα έρεη ηειηθή επηθάλεηα «ρηεληζηή» κε ρξώκα ζηε κάδα ηνπ ή ρξσκαηηζκέλε κε πνιπνπξεζάλε δύν ζπζηαηηθώλ ή ζα επηζηξσζεί κε πιάθεο νπνηαδήπνηε ηύπνπ επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. Ζ ηππνπνίεζε ηνπ νηθίζθνπ έρεη κειεηεζεί έηζη ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηνπ κειινληηθά ζε άιιν ρώξν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ο αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα ππνβάιεη, ζρέδηα θαηαζθεπαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ, ζηαηηθή κειέηε θαη ηερληθή έθζεζε-πεξηγξαθή κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νηθίζθνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, ε πεξίπησζε κε εθηθηήο πξόζβαζεο κεηαθνξηθνύ κέζνπ έσο ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ νηθίζθνπ, απηόο ζα ζπλαξκνινγείηαη από ηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ επηηόπνπ. ΑΘΖΝΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΔΩΡΖΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ Γ.Τ. ΣΔΦ.ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥ.. ΖΛ.ΠΑΣΑΡΟΤΥΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ει. 5

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts)

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) 1 Προδιαγραφές Υλικών Εσρσζωνικού Δικτύοσ Οπτικών Ινών 1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) Θα εγθαηαζηαζνύλ θελέο ζσιήλεο HDPE κε ζθνπό ηελ κειινληηθή εκθύζεζε ζπζηνηρηώλ κηθξνζσιελίσλ (Αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ). Οη ζσιήλεο

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ.

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεκζηή Γζεύεοκζδ Ιεζημονβίαξ & Ακάπηολδξ Γζεύεοκζδ Δλμπθζζιμύ Ππμθείςκ Ρκήκα Ξξνδηαγξαθώλ, Ρππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Κέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ : ΞΗΛΑΘΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

TΑ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ

TΑ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ TΑ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Αλαζηαζία Γηακ. Γηακαληνπνύινπ Διδάκτωρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέμεηο θιεηδηά: πλέδξην ΣΔΔ, Γηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα, ύλζεζε θαη Μνξθέο, Κξηηήξηα Δπηινγήο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μειέηε: ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Υξήζε 2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic)

1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic) 1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic) Σν δίθηπν ζσιελώζεσλ απνηειείηαη από ζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο ISO- MEDIUM (πξάζηλνο) κε ζύλδεζε κέζν εηδηθώλ κεηαιιηθώλ Flexible Coupling ηύπνπ S/75 ηνπ Ακεξηθάληθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα