Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»"

Transcript

1 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρµογή του λεπτοµερούς προγράµµατος των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (2004/C 104/01) ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010: ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το κύριο πλεονέκτηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κεντρικής σηµασίας για τη δηµιουργία και τη µετάδοση γνώσεων και συνιστά καθοριστικό παράγοντα για τις δυνατότητες των κοινωνιών για καινοτοµία. Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελούν βασικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση της Ένωσης και εποµένως, συνιστούν προϋπόθεση για την επίτευξη των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων που τέθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λισσαβώνα. Οµοίως, είναι βασικό να ενισχυθούν οι συνέργιες και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ της εκπαίδευσης και άλλων τοµέων πολιτικής, όπως η πολιτική απασχόλησης, έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και η µακροοικονοµική πολιτική. 2. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν την αποφασιστική τους δέσµευση να εργασθούν, σε επίπεδο κρατών µελών και ΕΕ, προκειµένου µέχρι το 2010 να επιτευχθείο συµφωνηµένος στόχος, δηλαδή να αναδειχθούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης σε ποιοτικό σηµείο αναφοράς παγκοσµίως. Άλλη µία απόδειξη των προθέσεων των Υπουργών Παιδείας είναι η έγκριση κριτηρίων αναφοράς ευρωπαϊκού επιπέδου σε πέντε καίριους τοµείς. Για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών µελών, πρέπει να αναληφθείδράση στους ακόλουθους τρεις τοµείς προτεραιότητας, παράλληλα και χωρίς καθυστέρηση: Εστίαση των µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων στους νευραλγικούς για την κοινωνία της γνώσης τοµείς Προκειµένου να καταστείη Ευρωπαϊκή Ένωση η πρωτοπόρος οικονοµία µε γνώµονα τη γνώση ανά την υφήλιο, πρέπει επειγόντως να γίνουν περισσότερες, αποτελεσµατικότερες και ουσιαστικότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό συνεπάγεται υψηλότερο επίπεδο δηµόσιων επενδύσεων σε καίριους τοµείς για την κοινωνία της γνώσης και, εφόσον απαιτείται, υψηλότερο επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων, ιδίως στην τριτοβάθ- µια εκπαίδευση, την εκπαίδευση των ενηλίκων και τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση. Η κοινοτική χρηµατοδότηση, µεταξύ άλλων τα διαρθρωτικά ταµεία και τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα πρέπει να διαδραµατίσουν όλο και µεγαλύτερο ρόλο για την υποστήριξη της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ουσιαστική πραγµάτωση της δια βίου µάθησης Χρειάζονται συνεκτικές και συνολικές εθνικές στρατηγικές για τη δια βίου µάθηση. Εν προκειµένω, είναι αναγκαίο να προωθηθούν ουσιαστικότερες εταιρικές σχέσεις µεταξύ των βασικών συντελεστών, περιλαµβανοµένων των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σε όλα τα επίπεδα. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν την αναγνώριση των προηγουµένων γνώσεων καθώς και τη δηµιουργία µαθησιακού περιβάλλοντος ανοικτού, ελκυστικού και προσπελάσιµου για όλους, ιδίως δε για τις µειονεκτούσες οµάδες. Θα πρέπει πρωτίστως να αναπτυχθούν κοινές ευρωπαϊκές αναφορές και αρχές που θα εφαρµόζονται ανάλογα µε τις εθνικές συγκεκριµένες συνθήκες και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών. Οικοδόµηση µιας Ευρώπης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης Είναι ανάγκη να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, βασισµένο στα εθνικά πλαίσια, το οποίο θα αποτελεί κοινό σηµείο αναφοράς για την αναγνώριση των προσόντων και των ικανοτήτων. Η αναγνώριση διπλωµάτων και πιστοποιητικών απανταχού της Ευρώπης είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να αρθούν τα εµπόδια στην κινητικότητα και να παρέχεται η απαραίτητη οικονοµική υποστήριξη, τόσο στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραµµάτων όσο και πέραν αυτών. 3. Έχει σηµειωθείπρόοδος, µε τη µορφή, λόγου χάρη, της θέσπισης των προγραµµάτων «Erasmus Mundus» και «elearning» («Ηλεκτρονική Μάθηση») και µε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Παρά την πρόοδο που έχει επίσης σηµειωθεί σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν ελλείψεις σε σηµαντικούς τοµείς όπως η περιορισµένη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση. Η µετάβαση στην κοινωνία που βασίζεται στη γνώση αντιπροσωπεύει αφενός πρόκληση και αφετέρου ευκαιρία για τα νέα κράτη µέλη. Η δέσµευσή τους και η πείρα τους όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις αντιπροσωπεύει συµβολή στην πρόοδο της ΕΕ στο σύνολό της.

2 C 104/2 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και ως συµβολή στην υλοποίηση των στόχων της Λισσαβώνας, θα πρέπει να επιταχυνθείο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οµοίως, το πρόγραµµα «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» θα πρέπει να ληφθείδεόντως υπόψη κατά τη χάραξη των εθνικών πολιτικών. Στο γενικό αυτό πλαίσιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα που αποδίδουν στο ρόλο της επόµενης γενιάς προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα υποβάλλουν ανά διετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο της υλοποίησης του προγράµµατος εργασιών «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας, το Μάρτιο του 2000, οι ΑρχηγοίΚρατών και Κυβερνήσεων διαπίστωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιµέτωπη µε «µια µεγάλη ποιοτική µεταλλαγή, η οποία προκύπτει από την παγκοσµιοποίηση και τις προκλήσεις µιας νέας οικονοµίας καθοδηγούµενης από τη γνώση», και έθεσαν για την ΕΕ έναν σηµαντικό στρατηγικό στόχο: θα πρέπει έως το 2010 «να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Υπογράµµισαν ότι οι αλλαγές αυτές όχι µόνο απαιτούν «το ριζικό µετασχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας», αλλά και «ένα τολµηρό πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης». ανάπτυξης κατά 5 % µεσοπρόθεσµα και κατά 2,5 % επίπλέον µακροπρόθεσµα ( 1 ). Εξ άλλου, έχει ήδη αποδειχθείευρύτατα ο θετικός αντίκτυπος της εκπαίδευσης στην απασχόληση ( 2 ), την υγεία, την κοινωνική ενσωµάτωση και τη ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία. Για να πετύχει η Ένωση καλύτερες επιδόσεις από τους ανταγωνιστές της σε µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση, είναι ζήτηµα ύψιστης προτεραιότητας να γίνουν περισσότερες και ουσιαστικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η διαπίστωση αυτή αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία εάν ληφθεί υπόψη ότι κατά τα προσεχή έτη θα πολλαπλασιαστούν οι νέες προκλήσεις που θέτει η κοινωνία και οικονοµία της γνώσης. Μπροστά στην πιθανή αύξηση της µέσης διάρκειας ενεργού απασχόλησης και στις διαρκώς ταχύτερες οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές, οι πολίτες θα υποχρεώνονται όλο και συχνότερα να αναβαθµίζουν συνεχώς τις δεξιότητες και τα προσόντα τους. Η προαγωγή της απασχολησιµότητας και της κινητικότητας µέσα σε µια ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, που συµπληρώνει την ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών, πρέπει να προέχει και εποµένως να θέτει νέες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Εν προκειµένω, έχει ουσιώδη σηµασία να δηµιουργηθούν στενότερες σχέσεις µεταξύ του εκπαιδευτικού κόσµου και της εργοδοσίας, έτσι ώστε η κάθε πλευρά να αντιλαµβάνεται καλύτερα τις ανάγκες της άλλης. Παράλληλα, η βασισµένη στη γνώση κοινωνία γεννά νέες ανάγκες όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, την ενεργό συµµετοχή του πολίτη και την προσωπική ολοκλήρωση, για την ικανοποίηση των οποίων η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι σε θέση να συµβάλλουν σηµαντικά. Οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκονται στο επίκεντρο της δηµιουργίας και της διάδοσης των γνώσεων, και συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για το δυναµικό καινοτοµίας της κάθε κοινωνίας. Βρίσκονται εποµένως στον πυρήνα της νέας αυτής δυνα- µικής, σε αλληλοσυµπλήρωση και συνέργια µε άλλους κοινοτικούς τοµείς δράσης, όπως η απασχόληση, η κοινωνική ενσωµάτωση, η έρευνα και η καινοτοµία, ο πολιτισµός και η νεολαία, η πολιτική για τις επιχειρήσεις, η κοινωνία της πληροφορίας, η οικονοµική πολιτική και η εσωτερική αγορά. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση επωφελούνται από τις εξελίξεις στους τοµείς αυτούς και συµβάλλουν µε τη σειρά τους στην ενίσχυση του αντικτύπου που έχουν οι τελευταίοι. Αναγνωρίζεται συνεπώς ο ρόλος που διαδραµατίζουν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρόλος άρρηκτα συνυφασµένος µε την αίσθηση αυξηµένης ευθύνης καθώς και την ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη εκσυγχρονισµού και αλλαγών, ιδίως ενόψει του ιστορικού στόχου διεύρυνσης της Ένωσης. Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελείτον κύριο πόρο της Ένωσης και έχει πλέον αναγνωρισθείότι οι επενδύσεις στον τοµέα αυτόν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης και παραγωγικότητας, όπως οι επενδύσεις σε κεφάλαια και σε εξοπλισµό. Έχει υπολογισθεί ότι η αύξηση των µέσων µορφωτικών επιδόσεων του πληθυσµού κατά ένα έτος έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, το Μάρτιο του 2001, ενέκρινε τρεις στόχους (και 13 συναφείς συγκεκριµένους στόχους) στρατηγικού χαρακτήρα για τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά την ποιότητα, την πρόσβαση και το άνοιγµα στον κόσµο ( 3 ). Το Μάρτιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης ενέκρινε ένα πρόγραµµα εργασιών για την εφαρµογή των στόχων αυτών ( 4 ), και ζήτησε στενότερη συνεργασία στους τοµείς της τριτοβάθµιας και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα εργασιών αποτελεί το στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κοινοτικό επίπεδο, προκειµένου να γίνουν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη «ένα ποιοτικό σηµείο αναφοράς παγκοσµίως έως το 2010». ( 1 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο: «Αποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη». COM(2002) 779 της 10ης Ιανουαρίου 2003 (έγγρ. 5269/03). ( 2 ) Το ύψος της ανεργίας είναι αντιστρόφως ανάλογο µε το µορφωτικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται και µείωση των συναφών οικονοµικών και κοινωνικών δαπανών. Επίσης, το ποσοστό της απασχόλησης του ενεργού πληθυσµού αυξάνει µε το επίπεδο σπουδών. ( 3 ) Έκθεση του Συµβουλίου (Παιδείας) προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε τους «συγκεκριµένους µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», (έγγρ. 5980/01) ( 4 ) Λεπτοµερές πρόγραµµα επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (ΕΕ C 142 της ) related.asp?bid=75&grp=4280&lang=1

3 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/3 Το παρόν κοινό έγγραφο του Συµβουλίου και της Επιτροπής ανταποκρίνεται στο αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης να υποβληθεί, το Μάρτιο του 2004, έκθεση µε θέµα την εφαρµογή του προγράµµατος εργασιών σχετικά µε τους στόχους ( 5 ). Η έκθεση αποτιµά την κατάσταση, εντοπίζει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπισθούν και προτείνει µέτρα που πρέπει να ληφθούν επειγόντως για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Με δεδοµένο την ανάγκη ολοκλήρωσης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης ως συµβολή στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας, η παρούσα κοινή έκθεση εξετάζει επίσης την εφαρµογή της σύστασης και του σχεδίου δράσης για την κινητικότητα ( 6 ), του ψηφίσµατος του Συµβουλίου για τη δια βίου µάθηση ( 7 ) και της υπουργικής δήλωσης της Κοπεγχάγης ( 8 ) σχετικά µε την «προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης». Η έκθεση βασίζεται επίσης στη συνέχεια που δόθηκε σε µια σειρά ανακοινώσεων της Επιτροπής, ιδίως των ανακοινώσεων σχετικά µε την ανάγκη να πραγµατοποιηθούν περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό ( 9 ), το ρόλο των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της γνώσης ( 10 ), την ανάγκη να αξιοποιηθείτο επάγγελµα του ερευνητή στην Ευρώπη ( 11 ) και τη σύγκριση των εκπαιδευτικών επιδόσεων της Ευρώπης µε τον υπόλοιπο κόσµο. ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΡΑΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ Όπως πρόσφατα επεσήµανε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών, τον Οκτώβριο του 2003 ( 12 ), η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση της οικονοµικής µεγέθυνσης στην Ένωση, ιδίως µέσω της αύξησης των επενδύσεων στην εκπαίδευση και µε καλύτερη συναρµογή µε την κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης. Επίσης, στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση, που ενέκρινε το ( 5 ) Σηµείο 43 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης, 15 και 16 Μαρτίου 2002 (έγγρ. SN 100/1/02 REV 1). ( 6 ) Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2001, περί της ενδοκοινοτικής κινητικότητας των σπουδαστών, των επιµορφωνοµένων ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών (ΕΕ L 215 της ) και σχέδιο δράσης για την κινητικότητα (ΕΕ C 371 της ). ( 7 ) Ψήφισµα του Συµβουλίου της για τη δια βίου µάθηση (ΕΕ C 163 της ). ( 8 ) ήλωση των Υπουργών των αρµόδιων για θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της Επιτροπής, που συνήλθαν στην Κοπεγχάγη στις 29 και 30 Νοεµβρίου του 2002, και η οποία αφορά την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (http://europa.eu.int/ comm/education/copenhagen/index_en.html). Βασίζεται σε ψήφισµα του Συµβουλίου «Παιδείας» της 19ης εκεµβρίου 2002 για το ίδιο θέµα (ΕΕ C13της ). ( 9 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Αποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη». COM(2002) 779 της 10ης Ιανουαρίου 2003 (έγγρ. 5269/03). ( 10 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ο ρόλος των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της γνώσης» COM(2003) 58 τελικό της 5ης Φεβρουαρίου 2003 (έγγρ. 5355/03). ( 11 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ερευνητές στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας: ένα επάγγελµα, πληθώρα σταδιοδροµιών». COM(2003) 436 της 18ης Ιουλίου 2003 (έγγρ /03). ( 12 ) Σηµείο 19 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών, της 16ης και 17ης Οκτωβρίου 2003 (έγγρ. SN 300/03). Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2003 ( 13 ), αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δια βίου µάθησης. Πιο πρόσφατα, στην έκθεση της Ειδικής Οµάδας για την απασχόληση, της οποίας προεδρεύει ο κ. Wim KOK, τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να µην έχει επιτύχει το 2010 το φιλόδοξο στόχο που τέθηκε στη Λισσαβώνα και υπογραµµίζεται η ανάγκη υψηλότερων και αποτελεσµατικότερων επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η αλλαγή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης συνιστά µια δυναµική διαδικασία που επιτελείται σε µεσοπρόθεσµο και σε µακροπρόθεσµο επίπεδο. Ο προβληµατισµός και οι µεταρρυθµίσεις, που έχουν ήδη δροµολογηθείστα κράτη µέλη (παρόντα και µελλοντικά) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύουν ότι οι αρµόδιοι για θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων, ενεργοποιούνται απέναντι στα προβλήµατα µε τα οποία είναι αντιµέτωποι. Έχουν αναλάβει να προσαρµόσουν τα συστήµατα και τις προβλέψεις τους έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της κοινωνίας και της οικονοµίας της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σηµειωθεί και να ληφθεί υπόψη ότι τα κράτη µέλη (παρόντα και µελλοντικά), έχουν διαφορετικά σηµεία αφετηρίας και ότι οι αναλαµβανόµενες µεταρρυθµίσεις αντικατοπτρίζουν διαφορετικές εθνικές πραγµατικότητες και προτεραιότητες. Μέσα σε δύο µόλις έτη από την υιοθέτηση του προγράµµατος εργασιών, δεν είναι δυνατή η ακριβής αποτίµηση της προόδου που έχει πραγµατοποιηθεί. Ωστόσο είναι δυνατό, και µάλιστα ιδιαίτερα σηµαντικό στο παρόν στάδιο, να καταµετρηθεί η απόσταση που αποµένει να διανυθείγια να γίνουν πραγµατικότητα οι φιλόδοξοι, αλλά και ρεαλιστικοί, στόχοι που έχουν τεθεί από κοινού. Οι διαθέσιµες εκθέσεις και δείκτες συντείνουν στο ίδιο συµπέρασµα: για να επιτευχθούν οι στόχοι στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, πρέπει να επιταχυνθείο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων. Εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλές αδυναµίες που περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης στην Ένωση. Η κατάσταση καθίσταται ακόµα πιο ανησυχητική εάν αναλογιστούµε ότι ο αντίκτυπος που θα έχουν οι µεταρρυθµίσεις στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι άµεσος και ότι η προθεσµία του 2010 καταφθάνει µε ταχύτητα. Επίπλέον, σε πολλές περιπτώσεις τα µελλοντικά κράτη µέλη έχουν να πραγµατοποιήσουν µεγάλη πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας της γνώσης. Η πλήρης συµµετοχή τους στο πρόγραµµα εργασιών είναι ουσιώδης και πρέπει να υποστηριχθούν σ' αυτό το εγχείρηµα Έχει γίνει πρόοδος στην ευρωπαϊκή συνεργασία Πρώτα βήµατα στην εφαρµογή του προγράµµατος εργασιών Το πρόγραµµα εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης διαµορφώνει, µε τρόπο περισσότερο διαρθρωµένο από ό,τι στο παρελθόν, ένα χώρο συνεργασίας 31 ευρωπαϊκών χωρών ( 14 ), µε συµµετοχή των ενδιαφερόµενων παραγόντων (εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και ευρωπαϊκοί κοινωνικοίεταίροι) και των διεθνών οργανώσεων (όπως ο ΟΟΣΑ, η UNESCO και το Συµβούλιο της Ευρώπης). ( 13 ) Απόφαση του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών (ΕΕ L 197 της ). ( 14 ) Τα 15 κράτη µέλη καθώς και, ύστερα από την υπουργική δήλωση της Μπρατισλάβα του Ιουνίου 2002, οι 10 χώρες που πρόκειται να προσχωρήσουν στην Ένωση, οι 3 υποψήφιες χώρες και οι 3 χώρες ΕZΕΣ/ ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

4 C 104/4 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι εργασίες καλύπτουν όλα τα συστήµατα και επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και λαµβάνονται υπόψη οι νέες πρωτοβουλίες πολιτικής, και ειδικότερα τα προσφάτως εγκριθέντα προγράµµατα Erasmus Mundus ( 15 ) και «elearning» (Ηλεκτρονική µάθηση) ( 16 ), καθώς και η προώθηση της εκµάθησης ξένων γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας ( 17 ). Από το δεύτερο εξάµηνο του 2001, συγκροτήθηκαν σε διαδοχικά στάδια οµάδες εργασίας µε αντικείµενο την υλοποίηση των κοινών στόχων. Αυτό ήταν αναγκαίο για να εντοπιστούν τα θέµατα προτεραιότητας, να γίνει ένας απολογισµός της υπάρχουσας εµπειρίας, να εκπονηθείένας αρχικός κατάλογος δεικτών παρακολούθησης της προόδου και να διαµορφωθεί η απαραίτητη συναίνεση µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών. Σ' αυτή τη βάση, οι περισσότερες οµάδες εργασίας συγκέντρωσαν και επέλεξαν παραδείγµατα ορθών πρακτικών από τις πολιτικές και τις στρατηγικές που εφαρµόζονται στις διάφορες χώρες, τα οποία θα µελετηθούν σε µεταγενέστερο στάδιο, προκειµένου να εντοπισθούν παράγοντες επιτυχίας. Τέτοια παραδείγµατα θα διαδοθούν ευρέως και θα χρησιµεύσουν ως εργαλείο στήριξης της ανάπτυξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο Η τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει κεντρική σηµασία για την Ευρώπη της γνώσης Ο τοµέας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης βρίσκεται στο σταυροδρόµι της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτοµίας, άρα συνιστά κεντρικό συντελεστή της οικονοµίας και της κοινωνίας της γνώσης, και κλειδίγια την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωπαϊκός τοµέας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα πρέπει εποµένως να επιδιώκει την αριστεία και να καταστεί παγκοσµίως ποιοτικό σηµείο αναφοράς, ώστε να µπορεί ανταγωνίζεται στα υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων. Σε ορισµένα βασικά σηµεία, έχει σηµειωθεί ή σχεδιάζεται ουσιαστική πρόοδος, στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια. Κατά την πρόσφατη σύνοδό τους στο Βερολίνο ( 20 ), οι Υπουργοίτων συµµετεχόντων κρατών προσδιόρισαν ορισµένες βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες, µε σκοπό να προωθήσουν τη δυναµική της δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µέχρι το Κατ' αρχάς, οι Υπουργοί: είκτες και ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς («benchmarks») αποτελούν τα κύρια εργαλεία της ανοικτής µεθόδου συντονισµού, τα οποία είναι σηµαντικά για το πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» ( 18 ). Οι υπουργοίπαιδείας έκαναν ένα σηµαντικό βήµα το Μάιο του 2003, όταν συµφώνησαν σε πέντε ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2010, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν ορίζουν εθνικούς στόχους ούτε υπαγορεύουν αποφάσεις που οφείλουν να λάβουν οι εθνικές κυβερνήσεις ( 19 ). Ορισµένες χώρες εξέφρασαν τα κριτήρια αυτά µε εθνικούς στόχους, ως συµβολή στην επίτευξη των ευρωπαϊκών επιπέδων αναφοράς. επιβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της διασφάλισης της ποιότητας σε θεσµικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και τόνισαν την ανάγκη να καταρτισθούν στον τοµέα αυτόν κοινά κριτήρια και µεθοδολογίες. δεσµεύθηκαν ότι µέχρι το 2005 θα έχουν αρχίσει την εφαρ- µογή της δοµής των πτυχίων µε δύο κύκλους. Εν προκειµένω, ανέλαβαν επίσης να εκπονήσουν ένα συνολικό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς προσόντων για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθ- µιας Εκπαίδευσης. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή υπογραµµίζουν την ανάγκη να ενισχυθείη εθνική δράση στους βασικούς τοµείς του προγράµµατος εργασιών «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», καθώς και η κοινοτική δράση για τη στήριξη των εθνικών προσπαθειών, ιδίως µέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. ( 15 ) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης εκεµβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος για την αύξηση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) ( ) (ΕΕ L 345 της ). ( 16 ) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης εκεµβρίου 2003, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος ( ) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστή- µατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα elearning) (ΕΕ L 345 της ). ( 17 ) «Προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας. Σχέδιο δράσης ». COM(2003) 449 της 24ης Ιουλίου 2003 (έγγρ /03). ( 18 ) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών, το Μάρτιο του 2003, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν «κριτήρια αναφοράς µε στόχο να εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές και να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική και ουσιαστική επένδυση σε ανθρώπινους πόρους». ( 19 ) Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τα επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Benchmarks) (ΕΕ C 134 της ). υπογράµµισαν τη σηµασία της Σύµβασης της Λισσαβώνας για την αναγνώριση των προσόντων ( 21 ), η οποία θα πρέπει να επικυρωθείαπό όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια. έθεσαν το στόχο κάθε σπουδαστής που θα αποφοιτά από το 2005 και µετά να λαµβάνει αυτοµάτως και δωρεάν το συµπλήρωµα διπλώµατος. Οι Υπουργοί τόνισαν επίσης ότι έχει µεγάλη σηµασία να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Τέλος, συµφώνησαν για την παρακολούθηση της προόδου σε όλες τις συµµετέχουσες χώρες. ( 20 ) «Πραγµάτωση του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης». Ανακοινωθέν της συνόδου των ευρωπαίων υπουργών για θέµατα τριτοβάθ- µιας εκπαίδευσης στο Βερολίνο, στις 19 Σεπτεµβρίου ( 21 ) Σύµβαση σχετικά µε την αναγνώριση των τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο.

5 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/5 Χωρίς να υποτιµάται η σηµασία αυτής της προόδου, θα πρέπει να έχουµε υπόψη ότι ο ρόλος που αποδίδει η στρατηγική της Λισσαβώνας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υπερβαίνει κατά πολύ το πρόγραµµα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που ξεκίνησε µε τη δήλωση της Μπολόνια. Ο ρόλος των πανεπιστηµίων ( 22 ) αφορά κλάδους ποικίλους και ζωτικούς, όπως η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των µελλοντικών ερευνητών, η κινητικότητά τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θέση του πολιτισµού, της επιστήµης και των ευρωπαϊκών αξιών στον κόσµο, το άνοιγµα προς τις επιχειρήσεις, τις περιφέρειες και την κοινωνία γενικότερα, η ενσωµάτωση των κοινωνικών διαστάσεων και της αγωγής του πολίτη στα προγράµ- µατα σπουδών. Με την ανακοίνωσή της «Ο ρόλος των πανεπιστη- µίων στην Ευρώπη της γνώσης» ( 23 ), η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση µε όλους τους παράγοντες της πανεπιστηµιακής κοινότητας, µε αντικείµενο κεντρικά ζητήµατα όπως η χρηµατοδότηση, η ποικιλία των ιδρυµάτων όσον αφορά τις λειτουργίες και τις προτεραιότητές τους, η δηµιουργία κέντρων αριστείας, η ελκυστικότητα των σταδιοδροµιών ή η εργασία µέσω δικτύων. Η Επιτροπή θα ανακοινώσει τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις της σχετικά µε την ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το πρώτο εξάµηνο του Επίσης, καταρτίστηκε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας, που περιλαµβάνει έναν κοινό πυρήνα κριτηρίων και δεικτών ποιότητας. Τέθηκαν οι βάσεις για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων, προκει- µένου να διευκολυνθείη κινητικότητα. Τέλος, αναπτύχθηκε ένα σχέδιο κοινών ευρωπαϊκών αρχών για την επικύρωση των ανεπίση- µων και άτυπων µορφών µάθησης. Παρά τις σηµαντικές αυτές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και τις σοβαρές προσπάθειες που έχουν καταβληθείσε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και της εικόνας των επαγγελµατικών σπουδών, η ποιότητα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χαρακτηρίζεται από έντονες διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, πολλοί τοµείς αντιµετωπίζουν έλλειψη εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού µε τα κατάλληλα προσόντα. Απαιτείται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειµένου να καταστούν η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση εξίσου ελκυστικές µε τη γενική εκπαίδευση για τους νέους. Η δυναµική που έχει ήδη δηµιουργηθείπρέπει να υποστηριχθείαπό όλους τους παράγοντες σε όλα τα επίπεδα, περιλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων, που φέρουν από κοινού την ευθύνη για την πραγµάτωση των στόχων της Λισσαβώνας στο συγκεκριµένο τοµέα Τα πρώτα συγκεκριµένα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της ήλωσης της Κοπεγχάγης Τα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαδρα- µατίζουν ζωτικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας, εφόσον εφοδιάζουν τα άτοµα µε τις ικανότητες και τα προσόντα που ανταποκρίνονται στις ταχέως εξελισσόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Λόγω της ποικιλοµορφίας και της εξειδίκευσης των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερες όσον αφορά τη διαφάνεια, την ποιότητα και την αναγνώριση προσόντων και τίτλων. Ειδικότερα, τα επίπεδα κινητικότητας στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση παραµένουν χαµηλά σε σχέση µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση Πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο και η ποιότητα της κινητικότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση Οι εθνικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρµογής της σύστασης σχετικά µε την κινητικότητα ( 25 ) απεικονίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη µέλη για την προώθηση της κινητικότητας, µεταξύ άλλων µέσω της εξάλειψης των εµποδίων (διοικητικής ή νοµικής φύσης). Εν τούτοις, λίγα µόνο κράτη µέλη έχουν σαφώς ορισµένες στρατηγικές για την κινητικότητα ή υπηρεσίες συντονισµού, οι οποίες θα πρέπει να χρησιµεύσουν ως παραδείγµατα καλής πρακτικής σε άλλα κράτη µέλη για την ανάπτυξη δοµών κινητικότητας. Η ήλωση της Κοπεγχάγης, την οποία ενέκριναν το Νοέµβριο του 2002 οι Υπουργοί31 ευρωπαϊκών χωρών, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδωσε νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα αυτόν, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αυτά τα ζητήµατα στην προοπτική της δια βίου µάθησης. Ο πρώτος χρόνος εντατικής συνεργασίας απέφερε συγκεκριµένα προκαταρκτικά αποτελέσµατα. Το εκέµβριο του 2003 ( 24 ) η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά µε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαφάνεια των προσόντων και ικανοτήτων (το νέο ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτισης, «Europass»), το οποίο εξορθολογίζει τα υπάρχοντα εργαλεία. Η πρόταση αυτή θα εξετασθεί από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τους προσεχείς µήνες. ( 22 ) Ως «πανεπιστήµιο» νοείται οιοσδήποτε τύπος ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, που προσφέρει προσόντα ή διπλώµατα του επιπέδου αυτού, οιαδήποτε ονοµασία και αν έχουν τα ιδρύµατα αυτά στα κράτη µέλη. ( 23 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ο ρόλος των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της γνώσης» COM(2003) 58 τελικό, 5 Φεβρουαρίου 2003 (έγγρ. 5355/03). ( 24 ) Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ένα ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) COM(2003) 796 final της 17ης εκεµβρίου 2003 (έγγρ. 5032/04). Παρά τη σταθερή βελτίωση, τόσο εντός όσο και εκτός κοινοτικών προγραµµάτων, ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν στην κινητικότητα εξακολουθείνα είναι πολύ περιορισµένος. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, που αφορούν µόνο κοινοτικά προγράµµατα, ο αριθµός των φοιτητών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ERASMUS ανέρχεται σε κατ' έτος (δηλαδή λιγότερο του 1 % του φοιτητικού πληθυσµού). Το επίπεδο συµµετοχής στο επίπεδο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών είναι ακόµη ανεπαρκέστερο: το 2002, µόνο περίπου άτοµα πήραν µέρος σε ένα σχέδιο κινητικότητας που χρηµατοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος LEONARDO DA VINCI και περίπου εκπαιδευτικοί κάθε επιπέδου χρησιµοποίησαν υποτροφίες κινητικότητας του προγράµµατος COMENIUS. ( 25 ) Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνέχεια που δίδεται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2001, «για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επι- µορφωνοµένων ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών». COM(2004) 21 της 23ης Ιανουαρίου 2004) (έγγρ. 5780/04).

6 C 104/6 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταξύ των αιτίων αυτής της ανεπάρκειας περιλαµβάνεται η διατήρηση παρά τις πρόσφατες προόδους διάφορων εµποδίων νοµικού και διοικητικού χαρακτήρα, ιδίως σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία, τη φορολογία, και την αναγνώριση περιόδων σπουδών, διπλωµάτων και πτυχίων, για ακαδηµαϊκούς ή άλλους λόγους. Επίπλέον, η έλλειψη χρηµατοδότησης και το ελλιπές οργανωτικό πλαίσιο εξακολουθούν να κωλύουν την κινητικότητα των σπουδαστών και ακόµη περισσότερο των νέων σε κατάρτιση καθώς και των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προλάβει τους βασικούς ανταγωνιστές της Σύµφωνα µε πρόσφατες αναλύσεις ( 26 ), η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της υστερείσε σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία όσον αφορά το επίπεδο των επενδύσεων ( 27 ) στην οικονο- µία της γνώσης, παρότι σε ορισµένα κράτη µέλη τα επίπεδα είναι παρόµοια ή και µεγαλύτερα από ό,τι στις δύο αυτές χώρες. Όσον αφορά τις επιδόσεις ( 28 ) στη βασισµένη στη γνώση οικονοµία, η ΕΕ υστερεί επίσης έναντι των ΗΠΑ, αλλά υπερτερεί της Ιαπωνίας. Κατά τα τελευταία πέντε έτη της δεκαετίας του '90 η κατάσταση βελτιώθηκε κάπως, αλλά η Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξαλειφθείη διαφορά µε τις ΗΠΑ έως το Έλλειψη επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας κάλεσε τα κράτη µέλη να «αυξήσουν κάθε έτος σηµαντικά τις επενδύσεις ανά κάτοικο στο ανθρώπινο δυναµικό». Το 2000 οι συνολικές δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία, ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, ανήλθαν στο 4,9 % στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε ποσοστό συγκρίσιµο µε το αντίστοιχο των Ηνωµένων Πολιτειών (5 %) και µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Ιαπωνίας (3,6 %) Ανεπάρκεια πτυχιούχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Για να µπορέσει να καταστείανταγωνιστική στην οικονοµία της γνώσης, η ΕΕ χρειάζεται επαρκή αριθµό πτυχιούχων της τριτοβάθ- µιας εκπαίδευσης, µε προσόντα κατάλληλα προσαρµοσµένα στις ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας και της αγοράς εργασίας. Η καθυστέρηση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχει επιπτώσεις στην τριτοβάθµια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά µέσο όρο, το 23 % των ανδρών και το 20 % των γυναικών, ηλικίας 25 έως 64 ετών, είναι πτυχιούχοι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο αριθµός αυτός είναι κατά πολύ µικρότερος από τον αντίστοιχο για την Ιαπωνία (36 % των ανδρών και 32 % των γυναικών) και τις Ηνωµένες Πολιτείες (37 % του συνόλου του πληθυσµού) Η Ένωση προσελκύει λιγότερα ταλέντα από ό,τι οι ανταγωνιστές της Οι υπουργοίπαιδείας έθεσαν ως στόχο να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση «τον ελκυστικότερο προορισµό των σπουδαστών, των πανεπιστηµιακών και των ερευνητών των άλλων περιφερειών του κόσµου» ( 29 ). Παρότι η Ένωση, µαζίµε τις Ηνωµένες Πολιτείες, αποτελείτη µόνη περιφέρεια του κόσµου µε απολογισµό κινητικότητας καθαρά θετικό ως αποδέκτης, το µεγάλο µέρος των σπουδαστών από την Ασία και τη Νότια Αµερική προτιµά τις Ηνωµένες Πολιτείες. Μέχρι πρόσφατα, οι ευρωπαίοι φοιτητές στις Ηνωµένες Πολιτείες ήταν δύο φορές πολυπληθέστεροι από ό,τι οι αµερικανοί σπουδαστές που µεταβαίνουν για σπουδές στην Ευρώπη. Οι ευρωπαίοι σπουδαστές στην Αµερική έχουν γενικά ως στόχο τους την απόκτηση πλήρους πτυχίου του πανεπιστηµίου υποδοχής, συνήθως σε προχωρηµένο επίπεδο και στους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς. Οι αµερικανοί σπουδαστές έρχονται στην Ευρώπη γενικά για σύντοµη χρονική περίοδο, στο πλαίσιο των σπουδών τους για την απόκτηση διπλώµατος του πανεπιστηµίου προέλευσης, το συχνότερο σε όχι και τόσο προχωρηµένο στάδιο των σπουδών τους και στην πλειονότητά τους είναι σπουδαστές των ανθρωπιστικών ή των κοινωνικών επιστηµών. Η ΕΕ πάσχει από την έλλειψη επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα, ιδίως στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στη συνεχή κατάρτιση, πράγµα το οποίο εν µέρει αντικατοπτρίζει τις διαφορές των δοµών χρηµατοδότησης της παιδείας. Σε σύγκριση µε την ΕΕ, οι ιδιωτικές επενδύσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι τέσσερις φορές µεγαλύτερες στις Ηνωµένες Πολιτείες (2,2 % του ΑΕγχΠ έναντι 0,6 %) και δύο φορές µεγαλύτερες στην Ιαπωνία (1,2 %). Επί πλέον, οι δαπάνες ανά σπουδαστή στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι µεγαλύτερες από τις δαπάνες στη µεγάλη πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ, για όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η διαφορά είναι εντονότερη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: οι Ηνωµένες Πολιτείες δαπανούν περίπου δύο έως και πέντε φορές περισσότερο ανά σπουδαστή από ό,τι οι χώρες της Ένωσης. ( 26 ) Προς έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Βασικά στοιχεία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση Έρευνας. ( 27 ) Ο σύνθετος δείκτης επενδύσεων περιλαµβάνει επί µέρους δείκτες σχετικά µε τις επενδύσεις σε Ε&Α, τον αριθµό των ερευνητών στην επιστήµη και τεχνολογία, τα διδακτορικά κατά κεφαλή, τις εκπαιδευτικές επενδύσεις, τη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διαµόρφωση του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου. ( 28 ) Ο σύνθετος δείκτης επιδόσεων περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: συνολική παραγωγικότητα εργασίας, επιστηµονικές και τεχνολογικές επιδόσεις, ηλεκτρονικό εµπόριο και εκπαιδευτικά επίπεδα. Η ΕΕ «παράγει» περισσότερους πτυχιούχους και διδάκτορες στις θετικές επιστήµες και τις τεχνολογικές σπουδές από ό,τι οι Ηνω- µένες Πολιτείες ή η Ιαπωνία (25,7 % του συνολικού αριθµού των πτυχιούχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ένωση έναντι 21,9 % και 17,2 % στην Ιαπωνία και στις Ηνωµένες Πολιτείες αντίστοιχα). Παράλληλα, το ποσοστό των ερευνητών σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό είναι πολύ µικρότερο στην Ένωση (5,4 ερευνητές ανά το 1999) από ό,τι στις Ηνωµένες Πολιτείες (8,7) ή στην Ιαπωνία (9,7), και ιδίως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι οι ερευνητές αποφασίζουν να αλλάξουν επάγγελµα ( 30 ) (η διαπίστωση αφορά περίπου 40 % των νέων κατόχων διδακτορικών). Επί πλέον, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι πολύ πιο περιορισµένη για τους ερευνητές, οι οποίοι εγκαταλείπουν την Ένωση για να συνεχίσουν τη σταδιοδροµία τους αλλού, και κυρίως στις ΗΠΑ, όπου βρίσκουν καλύτερες συνθήκες σταδιοδροµίας και εργασίας. ( 29 ) Λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών σχετικά µε την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (ΕΕ C 142 της ). ( 30 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ερευνητές στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας: ένα επάγγελµα, πληθώρα σταδιοδροµιών». COM(2003) 436 της 18ης Ιουλίου 2003 (έγγρ /03).

7 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/ Συνεχίζουν να ηχούν πολλοί κώδωνες κινδύνου Μολονότι η ΕΕ ως σύνολο έχει πραγµατοποιήσει ικανοποιητική πρόοδο σε διάφορους τοµείς, η ανάλυση της κατάστασης υπογραµ- µίζει σηµαντικά ελλείµµατα σε άλλους τοµείς, που θα πρέπει να καλυφθούν για να επιτευχθούν οι κοινοίστόχοι ( 31 ): Η πρόωρη εγκατάλειψη των σχολικών σπουδών είναι ακόµη υπερβολικά υψηλή Η Ένωση έχει θέσει την καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας ως µια από τις προτεραιότητές της. Το 2002, σχεδόν το 20 % των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών είχαν πρόωρα εγκαταλείψει το σχολείο, καταλήγοντας στο περιθώριο της κοινωνίας της γνώσης (το αντίστοιχο ποσοστό στις προσχωρούσες χώρες φθάνει το 8,4 %). Οι υπουργοίπαιδείας συµφώνησαν στο στόχο να µειωθείτο ποσοστό αυτό στο 10 % έως το Παρά την ήδη σηµειωθείσα πρόοδο, που δίνει έδαφος για αισιόδοξες προοπτικές, τα περισσότερα κράτη µέλη πρέπει να εµµείνουν στις προσπάθειές τους να υλοποιήσουν πλήρως το στόχο Εξαιρετικά περιορισµένη παρουσία των γυναικών στους τοµείς των θετικών επιστηµών και των τεχνολογικών σπουδών Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, το Μάρτιο 2001, τόνισε την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι νέοι, και ιδίως οι νέες γυναίκες, να δείξουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους τοµείς και τις σταδιοδροµίες των θετικών επιστηµών και των τεχνολογικών σπουδών. Ένα µεγάλο µέρος της ερευνητικής ικανότητας και της ικανότητας καινοτοµίας της Ένωσης θα εξαρτηθεί από το θέµα αυτό. Το Συµβούλιο έθεσε δύο στόχους: την αύξηση κατά 15 % έως το 2010 του αριθµού των σπουδαστών στους τοµείς αυτούς και τη µείωση των ανισοτήτων µεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρότι ο πρώτος στόχος έχει µεγαλύτερες πιθανότητες να επιτευχθεί, ο δεύτερος θα απαιτήσει σηµαντικές προσπάθειες: την παρούσα στιγµή στις χώρες της Ένωσης υπάρχουν περίπου δύο έως τέσσερις φορές περισσότεροι άνδρες από ό,τι γυναίκες στους τοµείς των θετικών επιστηµών και των τεχνολογικών σπουδών Ολοκλήρωση ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Η ολοκλήρωση ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχει όλο και περισσότερη σηµασία, όχι µόνο για την επιτυχή είσοδο στην αγορά εργασίας, αλλά και για τη δυνατότητα πρόσβασης των σπουδαστών στις ευκαιρίες µάθησης και κατάρτισης που προσφέρει η τριτοβάθ- µια εκπαίδευση. Εποµένως, τα κράτη µέλη συµφώνησαν ότι µέχρι το 2010 τουλάχιστον το 85 % των ατόµων ηλικίας 22 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. ( 31 ) Βασίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα δεδοµένα (2000, 2001, 2002). Βλ. το Στατιστικό Παράρτηµα και, για περιεκτικότερα στοιχεία, το έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής [SEC(2004) 73]. Το επίπεδο ολοκλήρωσης ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ένωση έφθασε 76 % το Μαζίµε τις προσχωρούσες χώρες, όπου το ποσοστό αυτό φθάνει το 90 %, βελτιώνεται ελαφρά ο ευρωπαϊκός µέσος όρος, σε 78,8 %. Εάν διατηρηθούν οι σηµερινές τάσεις, τα κράτη µέλη βρίσκονται σε καλό δρόµο για την επίτευξη του στόχου το Περίπου το 20 % των νέων δεν αποκτούν τις βασικές δεξιότητες Όλοι πρέπει να αποκτούν ένα ελάχιστο υπόβαθρο εφοδίων για να µπορούν να µάθουν, να εργαστούν και να πετύχουν την προσωπική τους ολοκλήρωση στην κοινωνία και την οικονοµία της γνώσης. Και όµως, στον θεµελιώδη τοµέα της ανάγνωσης, ο ΟΟΣΑ υπολόγισε ( 32 ) ότι, το 2000, το 17,2 % των νέων ηλικίας κάτω των 15 ετών στα σηµερινά κράτη µέλη της ΕΕ, έφθαναν στο ελάχιστο µόνο επίπεδο ικανότητας. Η Ένωση απέχει ακόµη πολύ από το στόχο που έχουν θέσει τα κράτη µέλη, δηλαδή τη µείωση του ποσοστού αυτού κατά 20 % έως το Όσον αφορά τον αριθµό διδασκόµενων ξένων γλωσσών ανά µαθητή στη γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, διαπιστώνεται µια ελαφρά αύξηση: από 1,2 ξένες γλώσσες ανά µαθητή στις αρχές της δεκαετίας του '90 ο µέσος όρος αυξήθηκε σε 1,5 το Μένει ακόµη να γίνουν πολλά µέχρι να επιτευχθεί ο στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης το Μάρτιο του 2002, δηλαδή να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι µαθητές/ σπουδαστές να µαθαίνουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες. Πάντως, αυτό το αποτέλεσµα δεν δίνει ενδείξεις για την πραγµατική ποιότητα της διδασκαλίας και της µάθησης των γλωσσών. Για να συµπληρωθείαυτό το κενό, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, επεξεργάζεται έναν δείκτη γλωσσικών ικανοτήτων, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης Ανεπαρκής συµµετοχή των ενηλίκων στη δια βίου µάθηση Σε µία κοινωνία που βασίζεται στη γνώση, τα άτοµα θα πρέπει να ενηµερώνονται και να βελτιώνουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους συνεχώς. Η ανάλυση των εισηγήσεων που υπέβαλαν τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε στο ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε τη δια βίου µάθηση ( 33 ), επιβεβαιώνει την πρόοδο αλλά και τις αδυναµίες που έχουν ήδη διαπιστωθεί στο πλαίσιο της ανάλυσης των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση ( 34 ) καθώς και στην πρόσφατη έκθεση της Ειδικής Οµάδας για την απασχόληση. Σε πολλές χώρες ορισµένα στάδια της αλυσίδας της εκπαίδευσης και της δια βίου µάθησης δεν έχουν αναπτυχθείεπαρκώς ( 35 ). Οι ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν είναι συχνά το προϊόν µιας προσέγγισης που εµπνέεται υπέρµετρα από τις απαιτήσεις της απασχολησιµότητας ή που εµµένει αποκλειστικά στη διάσωση όσων δεν ολοκλήρωσαν τη βασική εκπαίδευση. Όλα αυτά είναι απολύτως δικαιολογηµένα, αλλά δεν αποτελούν από µόνα τους µια πραγµατικά ολοκληρωµένη, συνεκτική και προσπελάσιµη για όλους στρατηγική δια βίου µάθησης. ( 32 ) Αποτελέσµατα της έρευνας PISA (ΟΟΣΑ, 2000). ( 33 ) Πρόκειται για τις εθνικές εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή του ψηφίσµατος για την εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλευτούν σύνοψη τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ( 34 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο «Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση, 2003/2004». COM(2004) 24 της 21ης Ιανουαρίου 2004 (έγγρ. 5620/04). ( 35 ) Ιδίως όσον αφορά το συντονισµό όλων των ενδιαφερόµενων µερών, την ανάπτυξη ευέλικτων διαδροµών µάθησης και της επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων και πλαισίων µάθησης, την φιλοσοφία διαρκούς µάθησης από νεαρή κιόλας ηλικία, τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και τη µάθηση στο χώρο εργασίας.

8 C 104/8 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο στόχος να αυξηθείστο 12,5 % το ποσοστό συµµετοχής των ενηλίκων στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στα περισσότερα (σηµερινά και µελλοντικά) κράτη µέλη. Το 2002, το ποσοστό συµµετοχής στην Ένωση εκτιµάται σε 8,5 %, δηλαδή µόνο 0,1 % παραπάνω σε σχέση µε το 2001, και µόνο σε 5 % για τις προσχωρούσες χώρες. Μάλιστα ο αριθµός αυτός, που παρουσίαζε σταθερά αύξηση από τα µέσα της δεκαετίας του '90, έχει παραµείνει στάσιµος κατά τα τέσσερα τελευταία έτη ιαφαίνεται πιθανή έλλειψη ειδικευµένων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών Κατά µέσο όρο, το 27 % των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και το 34 % της δευτεροβάθµιας είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Έως το 2015, υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατοµµύριο εκπαιδευτικοίστην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να προσληφθούν και κατά συνέπεια να εκπαιδευτούν. Αυτή η µαζική ανανέωση του εκπαιδευτικού δυναµικού στις περισσότερες χώρες αποτελείσυγχρόνως µια σηµαντική πρόκληση όσο και µια µεγάλη ευκαιρία. Ωστόσο, δεν υπάρχει αφθονία υποψηφίων για το επάγγελµα αυτό και ορισµένα κράτη κινδυνεύουν να αντιµετωπίσουν σηµαντική έλλειψη ειδικευµένων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, όπως υπογράµµισε πρόσφατα ο ΟΟΣΑ ( 36 ). Η ανησυχητική αυτή κατάσταση εγείρει το ζήτηµα της δυνατότητας να προσελκυσθούν και να παραµείνουν στο επάγγελµα αυτό οι περισσότερο ταλαντούχοι, καθώς και το ζήτηµα της ανάγκης για συνεχή κατάρτιση υψηλής ποιότητας, που θα προετοιµάζει τους εκπαιδευτικούς για νέους ρόλους. ΜΕΡΟΣ II: OI ΤΡΕΙΣ ΜΟΧΛΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι παραπάνω διαπιστώσεις επισηµαίνουν την επείγουσα ανάγκη να γίνουν µεταρρυθµίσεις καθώς και να συνεχιστεί η στρατηγική της Λισσαβώνας, αλλά µε αποφασιστικότερο τρόπο. Οι στόχοι για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που καθορίστηκαν στο λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών του 2002 εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο για τα ερχόµενα χρόνια θα πρέπει βέβαια να είναι αρκετά ευέλικτοι ούτως ώστε να προσαρµόζονται στις µεταβαλλόµενες ανάγκες. Ο εντοπισµός των τοµέων που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη δράσης ανάλογα µε την εθνική τους κατάσταση και υπό το πρίσµα των κοινών στόχων, αποτελείευθύνη των κρατών µελών. Προκει- µένου ωστόσο να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών µελών, θα πρέπει ενεργοποιηθούν παράλληλα και χωρίς καθυστέρηση οι εξής τρεις µοχλοί: η επικέντρωση των µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων στα βασικά σηµεία, η πραγµάτωση της δια βίου εκπαίδευσης, η οριστική οικοδόµηση µιας Ευρώπης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. ( 36 ) «Ματιές στην εκπαίδευση: οι δείκτες του ΟΟΣΑ» (έκδοση 2003) Επικέντρωση των µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων στους βασικούς τοµείς Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου ( 37 ), τα κράτη µέλη συµφώνησαν για «ενίσχυση της διαρθρωµένης συνεργασίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και την εξασφάλιση µιας τακτικής διαδικασίας παρακολούθησης για τα αποτελέσµατα ως µέρους του προγράµµατος εργασιών για τις επακόλουθες εργασίες σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης». Οι αναγκαίοι πόροι για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και η αποτελεσµατικότητά τους θα πρέπει να αποτελέσουν ζήτηµα προτεραιότητας κατά τις συζητήσεις µεταξύ υπουργών στο κοινοτικό επίπεδο, στα πλαίσια της εφαρµογής του προγράµµατος εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να αναλογιστούν σε ποιους τοµείς είναι επιτακτικότερη η ανάγκη συνεργασίας. Οι ενέργειες που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Οικονοµικά της εκπαίδευσης», την οποία δροµολόγησε η Επιτροπή, θα συντελέσουν στην ενίσχυση του προβληµατισµού αυτού, ιδίως σε ό,τι αφορά τον εντοπισµό των τοµέων και των οµάδων όπου οι επενδύσεις θα είναι παραγωγικότερες. Υπάρχει επίσης µια χρήσιµη συναγωγή µελετών και αναλύσεων από διεθνείς οργανισµούς (όπως ο ΟΟΣΑ) που θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, έτσι ώστε η Ένωση να αντλήσει ιδέες από τις ορθές πρακτικές σε διεθνές επίπεδο Αποτελεσµατική ενεργοποίηση των αναγκαίων πόρων Στην παρούσα οικονοµική και δηµοσιονοµική κατάσταση, τα επιχειρήµατα υπέρ της «ουσιαστικής αύξησης» των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους την οποία επεζήτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας είναι σοβαρότερα από ποτέ, ιδίως διότι η αύξηση αυτή θα καθορίσει τη µελλοντική ανάπτυξη καθώς και την κοινωνική συνοχή. Με βάση τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών για την περίοδο ( 38 ) και τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση, θα πρέπει να ληφθούν δραστικά µέτρα για την προώθηση των επενδύσεων στη γνώση, βελτιώνοντας µεταξύ άλλων την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πέραν αυτού, οι δαπάνες σε ανθρώπινο κεφάλαιο δεν θα πρέπει να θεωρούνται κόστος αλλά επένδυση. Η απαραίτητη αύξηση των πόρων θα πρέπει να προέλθει από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα ταυτόχρονα, οι δε ρόλοι και ευθύνες µεταξύ των διαφόρων συντελεστών θα πρέπει να προσδιοριστούν µε ακρίβεια, συνεκτιµωµένων των εθνικών συστηµάτων και καταστάσεων. Η απαιτούµενη αύξηση θα πρέπει να συνδυαστείµε αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων, συν τοις άλλοις και µε επικέντρωση των επενδύσεων σε τοµείς που αποδίδουν υψηλότερη ποιότητα και συνάφεια, καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, καθώς και µε επιδίωξη επενδύσεων που βασίζονται στις ανάγκες των ατόµων. ( 37 ) Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε την «Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου για την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα στην κοινωνία της γνώσης» (ΕΕ C 295 της ). ( 38 ) Σύσταση του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 για τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας (για την περίοδο 2003 έως 2005) (ΕΕ L 195 της ).

9 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/9 Σε εθνικό επίπεδο Υψηλότερες δηµόσιες επενδύσεις σε ορισµένους βασικούς τοµείς: στο πλαίσιο των υπαρχόντων δηµοσιονοµικών περιορισµών µπορούν να γίνουν στοχοθετηµένες αυξήσεις των δηµόσιων επενδύσεων αυτό µπορεί να γίνει µε τη µείωση των θυλάκων αναποτελεσµατικότητας και µε τη δέουσα επαναδιοχέτευση των υφιστα- µένων πόρων προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση, µεγαλύτερη συνεισφορά του ιδιωτικού τοµέα, ιδίως στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, την κατάρτιση των ενηλίκων και την συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση. Σε εκείνους τους τοµείς στους οποίους οι δηµόσιες αρχές πρέπει να διατηρούν απαραµείωτο τον ρόλο τους, προκειµένου µάλιστα να εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, θα πρέπει να ενθαρρυνθείη συµβολή του ιδιωτικού τοµέα µέσω δράσεων ενθάρρυνσης, δεδοµένων των απαιτήσεων της κοινωνίας της γνώσης και των περιορισµών των κρατικών προϋπολογισµών. Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ισότιµη σύµπραξη εργοδοτών και εργαζοµένων στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Σε κοινοτικό επίπεδο Η κοινοτική χρηµατοδότηση, και δη τα διαρθρωτικά ταµεία και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ( 39 ) θα πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν περισσότερο υπέρ της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν περισσότερο τα µέσα αυτά για επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους που τέθηκαν µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας Πώς θα καταστεί ελκυστικότερο το επάγγελµα του εκπαιδευτικού/του εκπαιδευτή Η επιτυχία των επιχειρουµένων µεταρρυθµίσεων εξαρτάται άµεσα από τα κίνητρα και την ποιότητα των εργαζοµένων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα πρέπει, όταν χρειάζεται, και σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτικές, να εφαρµόζουν µέτρα που καθιστούν ελκυστικότερο το επάγγελµα του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτή, στα οποία συγκαταλέγονται ενέργειες για να προσελκυστούν στο επάγγελµα οι πλέον ταλαντούχοι του επαγγέλµατος και να παραµείνουν σε αυτό, µε την προσφορά, µεταξύ άλλων, ελκυστικών εργασιακών συνθηκών και κατάλληλων δοµών σταδιοδροµίας και εξέλιξης. Θα πρέπει επίσης να είναι προετοιµασµένοι για τους µεταβαλλόµενους ρόλους τους στην κοινωνία της γνώσης και στη µεταρρύθµιση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη θα πρέπει ανάλογα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική να δώσουν µονιµότερο χαρακτήρα την συνεχή κατάρτιση για το εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να το καταστήσουν ικανό να αντιµετωπίσει αυτές τις προκλήσεις Ουσιαστική πραγµάτωση της δια βίου µάθησης Χάραξη συνολικών, συνεκτικών και συντονισµένων στρατηγικών Όπως τονίζεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου του Ιουνίου 2002 ( 40 ), η δια βίου µάθηση συνιστά την κατευθυντήριο αρχή ( 39 ) Πρωτοβουλία «Καινοτοµία 2010» της ΕΤΕπ. ( 40 ) Ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δια βίου µάθηση (ΕΕ C 163 της ). των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι νέες ανάγκες στον τοµέα της εκπαίδευσης και της δια βίου µάθησης απαιτούν ριζικές µεταρρυθµίσεις καθώς και την εφαρµογή πραγµατικά συνολικών, συνεκτικών και συντονισµένων εθνικών στρατηγικών, οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη τα ευρωπαϊκά πλαίσια. Πιο συγκεκριµένα, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στους ακόλουθους τοµείς: Εφοδιασµός όλων των πολιτών µε τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται Η προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση του καθενός, η κοινωνική και επαγγελµατική του ένταξη και οιαδήποτε συνακόλουθη µάθηση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την απόκτηση δέσµης βασικών ικανοτήτων µέχρι τα τέλη της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης. Η δέσµη αυτή, για την οποία τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα, θα µπορούσε να περιλαµβάνει τη συνεννόηση στη µητρική γλώσσα και σε ξένες γλώσσες, τις βασικές γνώσεις µαθηµατικών και τις βασικές επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, τις δεξιότητες στον τοµέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), τη µεθοδολογία της απόκτησης γνώσεων, την ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και συµµετοχής στην κοινωνία των πολιτών, το επιχειρηµατικό πνεύµα και τις πολιτιστικές ευαισθησίες. Στη συνάρτηση αυτή, τα κράτη µέλη θα πρέπει ειδικότερα: να καταρτίσουν συγκροτηµένες γλωσσικές πολιτικές, καθώς και ανάλογη κατάρτιση εκπαιδευτικών. Οι νέοι, οι οικογένειές τους και οι ιδιωτικοίκαι δηµόσιοι φορείς θα πρέπει και αυτοίνα ενηµερωθούν περισσότερο για τα πλεονεκτήµατα της εκµάθησης πολλών γλωσσών και της διαφύλαξης της πολυγλωσσίας στα πλαίσια αυτά, το Συµβούλιο κάλεσε προσφάτως τα κράτη µέλη «να λαµβάνουν τα µέτρα που κρίνουν κατάλληλα για να προσφέρουν στους µαθητές, στο µέτρο του δυνατού, τη δυνατότητα να µαθαίνουν δύο, ή, όπου χρειάζεται, περισσότερες γλώσσες πέραν των µητρικών» ( 41 ), να ενθαρρύνουν περισσότερο την ανάπτυξη µιας επιστηµονικής και τεχνικής κουλτούρας, πράγµα που θα πρέπει να προωθηθεί µέσω µεταρρυθµίσεων των εργασιακών µεθόδων και πρακτικών. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να αναληφθείδράση για να δοθεί κίνητρο στους νέους και ειδικότερα στα κορίτσια προκειµένου να επιδοθούν σε επιστηµονικές και τεχνικές σπουδές και σταδιοδροµίες, να προωθήσουν περισσότερο τις επιχειρηµατικές ικανότητες: αυτό θα πρέπει να καταλήξει στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών, µε βάση µια πολυδύναµη προσέγγιση, τα δε σχολεία θα πρέπει να έχουν επίσης το δικαίωµα να πραγµατοποιούν δραστηριότητες που προωθούν τις επιχειρησιακές ικανότητες και ταλέντα. Στη συνάρτηση αυτή, θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ, ούτως ώστε να γίνεται πληρέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στις µεθόδους και την οργάνωση της διδασκαλίας, µε µεγαλύτερη συµµετοχή των σπουδαζόντων. ( 41 ) Ψήφισµα του Συµβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2002 για την προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας και της εκµάθησης γλωσσών στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 2001 (ΕΕ C50της ).

10 C 104/10 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηµιουργία µαθησιακού περιβάλλοντος ανοικτού, ελκυστικού και προσιτού σε όλους Οι εκπαιδευτικοίκαι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παρακινηθούν να προσαρµόσουν τις µαθησιακές και τις διδακτικές τους µεθόδους ούτως ώστε να λαµβάνουν υπόψη τους διαρκώς µεταβαλλόµενους ρόλους τους. Στη συνάρτηση αυτή, η ενσωµάτωση των ΤΠΕ µπορείνα παίξει χρήσιµο ρόλο προκειµένου για την ανάπτυξη καινοτόµων και αποδοτικών παιδαγωγικών, προσαρ- µοσµένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευοµένων, θα πρέπει να εκπονηθούν ευέλικτα και ανοικτά πλαίσια προσόντων και ικανοτήτων. Οι µεθοδεύσεις αυτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν την δια βίου µάθηση και τις ρυθµίσεις µέσω των οποίων τα άτοµα θα µπορούν να αποκτούν ικανότητες εντός ανεγνωρισµένων τυπικών και άτυπων δοµών, ο ρόλος, η ποιότητα και ο συντονισµός των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών και καθοδήγησης θα πρέπει να ενισχυθούν κατά τρόπον ώστε να υποβοηθούν την µάθηση σε οποιαδήποτε ηλικία στα πλαίσια ενός φάσµατος δοµών, να δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τη µάθηση και την εργασία τους, συγκεκριµένα δε να τους διευκολύνουν την πρόσβαση και την πρόοδο µέσω διαφόρων εκπαιδευτικών ευκαιριών και σταδιοδροµιών. Τα ατοµικά αιτήµατα και οι ανάγκες των διαφόρων οµάδων-στόχων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, Οι νεαροίενήλικες, τα άτοµα µε ιδιαίτερα προσόντα και τα επαγγελµατικώς ενεργά άτοµα έχουν περισσότερες δυνατότητες να επωφεληθούν από τη δια βίου µάθηση. Γνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα που θα αποκοµίσουν από την αναβάθµιση των δεξιοτήτων τους και για το λόγο αυτό έχουν µεγαλύτερο κίνητρο. Αντιθέτως, οι οµάδες που βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση, όπως τα άτοµα χαµηλής µόρφωσης ή προσόντων, οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας, τα τµήµατα του πληθυσµού που ζουν σε µειονεκτικές ή αποµονωµένες περιοχές καθώς και τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες ή µε αναπηρίες, έχουν πολλές φορές άγνοια των ευκαιριών που παρέχονται µέσα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θεωρούν ότι τα διάφορα ιδρύµατα και προγράµµατα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. εδοµένων των στόχων ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής της Λισσαβώνας, είναι σκόπιµο να εξακολουθήσουν να συµβάλλουν η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις πολιτικές κοινωνικής ένταξης. Όπως αναφέρεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου για «την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο και τη δυσφορία» ( 43 ) πρωταρχικό καθήκον του σχολείου είναι, µέσω της εκπαίδευσης, να παρέχει επιτυχή κατάρτιση σε κάθε νέο, υποστηρίζοντας τις φιλοδοξίες του και αξιοποιώντας τα µέγιστα τις ικανότητές του. Πέραν αυτού, έχει ζωτική σηµασία να ενηµερωθούν περισσότερο οι µειονεκτούσες αυτές οµάδες για τα πλεονεκτήµατα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τα δε συστήµατα να καταστούν ελκυστικότερα, πλέον προσπελάσιµα, και καλύτερα προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους. Η παρακολούθηση από την Κοινότητα της εφαρµογής των εθνικών στρατηγικών στον τοµέα της δια βίου µάθησης θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη συγκεκριµένη πτυχή. θα πρέπει να ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και τοµεακό), ούτως ώστε να επιτευχθεί εντός των πλαισίων της κοινής ευθύνης η πλήρης συµµετοχή όλων των εταίρων (θεσµικών, κοινωνικών εταίρων, εκπαιδευοµένων, διδασκόντων, κοινωνίας των πολιτών κ.λ.π.) στην ανάπτυξη ευέλικτων και αποτελεσµατικών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία να επικοινωνούν µε το περιβάλλον τους. Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση, και κατά τα αποφασισθέντα στο ψήφισµα του Συµβουλίου για τη δια βίου µάθηση, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εκπόνηση και εφαρµογή συγκροτηµένων και συνολικών στρατηγικών δια βίου µάθησης. Οι στρατηγικές αυτές είναι σκόπιµο να τεθούν εγκαίρως σε εφαρµογή µέχρι το Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλα τα επίπεδα και τις διαστάσεις (τυπικές και άτυπες) των συστηµάτων, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων συντελεστών, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων. Στη συνάρτηση αυτή, το Συµβούλιο και η Επιτροπή αναµένουν την ετήσια έκθεση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων µε θέµα την υλοποίηση του «πλαισίου δράσεων για την δια βίου ανάπτυξη των ικανοτήτων και προσόντων» ( 42 ) Επικέντρωση των προσπαθειών στις µειονεκτούσες οµάδες ( 42 ) Πλαίσιο δράσεων για την δια βίου ανάπτυξη των ικανοτήτων και προσόντων, µε την υπογραφή των ETUC, UNICE/UEAPME και CEEP, της 28ης Φεβρουαρίου Χρήση κοινών ευρωπαϊκών αναφορών και αρχών Η εκπόνηση κοινών ευρωπαϊκών αναφορών και αρχών µπορείνα στηρίξει επωφελώς τις εθνικές πολιτικές. Μολονότι αυτού του είδους οι κοινές αναφορές και οι αρχές δεν γεννούν υποχρεώσεις για τα κράτη µέλη, συντελούν στην οικοδόµηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κύριων συντελεστών και στην προώθηση των µεταρρυθµίσεων. Οι εν λόγω κοινές αναφορές και αρχές εκπονούνται µε συνεκτίµηση ορισµένων βασικών πτυχών της δια βίου εκπαίδευσης, ως µέρος της υλοποίησης του προγράµµατος εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της δήλωσης της Κοπεγχάγης. Τα σηµεία αυτά αφορούν: τις βασικές ικανότητες που ο καθένας θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκτήσει και που καθορίζουν την επιτυχία οποιασδήποτε µεταγενέστερης µάθησης, τον καθορισµό των ικανοτήτων και προσόντων που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοίκαι οι εκπαιδευτές προκειµένου να ανταποκριθούν στους µεταβαλλόµενους ρόλους τους, την κινητικότητα ποιότητας, ( 43 ) Ψήφισµα του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το ότι «Το σχολείο πρέπει να γίνει ένα ανοιχτό περιβάλλον µάθησης για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και της δυσφορίας των νέων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης» (ΕΕ C 295 της ).

11 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/11 την επικύρωση και αναγνώριση της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, την παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης, την διασφάλιση της ποιότητας για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, και ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση Αύξηση της κινητικότητας µε την εξάλειψη εµποδίων και την ενεργό προώθηση Ορισµένες από τις δράσεις που µνηµονεύονται στα προηγούµενα κεφάλαια θα συµβάλουν στην διευκόλυνση της κινητικότητας, και ειδικότερα στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων. Επί πλέον, στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια, οι Υπουργοί δεσµεύθηκαν προσφάτως να προαγάγουν την κινητικότητα, συγκεκριµένα µέσω ενεργειών που θα καθιστούν δυνατή την µεταφορά εθνικών δανείων και υποτροφιών. Παρόλα αυτά, τα διοικητικά και νοµοθετικά εµπόδια στην κινητικότητα εξακολουθούν να υφίστανται, κυρίως όσον αφορά την αναγνώριση ικανοτήτων και προσόντων. Αυτές οι κοινές ευρωπαϊκές αναφορές και αρχές θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά προτεραιότητα και να εφαρµοστούν στο εθνικό επίπεδο, λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών καταστάσεων και τηρουµένων των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών Οικοδόµηση µιας Ευρώπης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης Ανάγκη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων Όσο δεν θα υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που να συνιστά ένα κοινό σηµείο αναφοράς για την αναγνώριση των προσόντων, η ευρωπαϊκή αγορά απασχόλησης δεν θα µπορέσει να λειτουργήσει µε αποτελεσµατικό και ευέλικτο τρόπο. Το θέµα αυτό έχει σηµαντικές επιπτώσεις για την κοινωνία καθώς και για τη συµµετοχή των πολιτών σε αυτή: επίσης, η ισότητα των ευκαιριών στην ευρωπαϊκή αγορά απασχόλησης και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιθαγένειας εξαρτώνται από τις λιγότερο ή περισσότερο πραγµατικές δυνατότητες που θα έχουν οι πολίτες της ΕΕ για αναγνώριση των διπλω- µάτων και πιστοποιητικών τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. εδοµένης της ποικιλοµορφίας δοµών και οργανώσεων ανά την Ευρώπη, τα µαθησιακά αποτελέσµατα και ικανότητες που αποκτώνται µέσω των προγραµµάτων ή των περιόδων κατάρτισης αποτελούν σηµαντικά επίπεδα αναφοράς για την περιγραφή των προσόντων. Ένα τέτοιο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα πρέπει βεβαίως να βασίζεται σε εθνικά πλαίσια που µε τη σειρά τους πρέπει να είναι συγκροτηµένα και να καλύπτουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση και την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η αναγκαία αµοιβαία εµπιστοσύνη µπορείνα προκύψει µόνο από µηχανισµούς διασφάλισης της ποιότητας που θα διαθέτουν τη δέουσα συµβατότητα και αξιοπιστία ώστε να τυγχάνουν αµοιβαίας αναγνώρισης. Εν προκειµένω, το κοινό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (στο πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε στη δήλωση της Κοπεγχάγης) και η «κατάρτιση συµφωνηµένου συνόλου κανόνων, διαδικασιών και κατευθυντηρίων γραµµών για τη διασφάλιση της ποιότητας» ( 44 )[σε συσχετισµό µε τη διαδικασία της Μπολόνια και ως µέρος του προγράµµατος εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ( 45 )] θα πρέπει να αποτελέσουν απόλυτες προτεραιότητες για την Ευρώπη. ( 44 ) «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης». Ανακοίνωση κατά τη ιάσκεψη Υπουργών αρµοδίων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, Βερολίνο, 19 Σεπτεµβρίου ( 45 ) Στόχος 3.5: Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν τα προσήκοντα µέτρα για την εξάλειψη αυτών των εµποδίων. Επίσης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να παράσχουν την αναγκαία χρηµατοδοτική στήριξη στα πλαίσια των κοινοτικών προγραµµάτων και πέραν αυτών, και να αναπτύξουν την εικονική κινητικότητα στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η κινητικότητα για εκπαιδευτικούς και διδακτικούς σκοπούς θα πρέπει να αυξηθεί σε όλα τα επίπεδα, ως µέρος ιδίως των κοινοτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να δοθείιδιαίτερη προσοχή στην κινητικότητα εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ως µέρος της εξέλιξης της σταδιοδροµίας, καθώς και των απασχολουµένων στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση Πενήντα χρόνια µετά την έναρξή του, το εγχείρηµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν προσελκύει ακόµα το απαιτούµενο ενδιαφέρον ούτε και την αµέριστη υποστήριξη των πολιτών της Ένωσης. Ακόµα και αν έχει σηµειωθείκάποια πρόοδος, ιδίως χάρη στον αντίκτυπο των κοινοτικών δράσεων και προγραµµάτων στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι δηµοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν τακτικά την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθείη ανθρωποκεντρική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 46 ). Το θέµα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο των εργασιών της συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης, από τις κύριες φιλοδοξίες της οποίας ήταν να ταχθούν οι ευρωπαϊκοίλαοίαποφασιστικότερα υπέρ της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το σχολείο έχει να παίξει ζωτικό ρόλο επιτρέποντας σε όλους να ενηµερωθούν και να κατανοήσουν την έννοια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε ότι οι µαθητές τους διαθέτουν κατά το πέρας των σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τις αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες που θα τους προετοιµάσουν στον ρόλο τους ως µελλοντικών πολιτών της Ευρώπης, πράγµα που συν τοις άλλοις απαιτείτην εντατικότερη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στα διδακτικά προγράµµατα της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. ( 46 ) «Η κοινή γνώµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ευρωβαρόµετρο 59 (Ιούνιος 2003). Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Τύπος και Επικοινωνία.

12 C 104/12 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 3.1. Μεγαλύτερη προβολή τουευρωπαϊκού προγράµµατος εργασιών Το πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» θα επιτύχει σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο µόνο εάν καταλάβει τη θέση που του αρµόζει εντός της όλης στρατηγικής της Λισσαβώνας. Η εµπειρία των δύο πρώτων ετών εφαρµογής του δείχνει ότι χρειάζεται προβολή και αναβάθµιση του ευρωπαϊκού προγράµµατος εργασιών σε όλα τα επίπεδα. Για να καταστούν η εκπαίδευση και η κατάρτιση κινητήρια δύναµη της στρατηγικής της Λισσαβώνας, θα πρέπει να ληφθείδεόντως υπόψη το πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» δεόντως υπ' όψη κατά τη διαµόρφωση των εθνικών πολιτικών. Οι χώρες θα πρέπει στο µέλλον να επιστρατεύσουν περισσότερες δυνάµεις για να καλύψουν το σηµερινό έλλειµµα συµµετοχής όλων των ενδιαφερόµενων συντελεστών και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα, έτσι ώστε να αυξηθείη προβολή σε εθνικό επίπεδο και ο αντίκτυπος του ευρωπαϊκού προγράµµατος εργασιών. Απαιτείται να αναληφθούν συνεχείς εκστρατείες ενηµέρωσης και όσο το δυνατόν καλύτερης αξιοποίησης της ενηµέρωσης αυτής σε εθνικό καθώς και κοινοτικό επίπεδο Αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της διαδικασίας Είναι ζωτικής σηµασίας να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού, προσαρµοσµένης στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ούτως ώστε να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητά της. Το πρόγραµµα εργασιών «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» είναι πρόγραµµα πολυσύνθετο, για το οποίο έχει κινητοποιηθείαξιοσηµείωτος βαθµός ανθρώπινων πόρων και χρηµατοδοτικών µέσων που επέτρεψε να τεθούν οι βάσεις της συνεργασίας. Για τα χρόνια που έρχονται, θα γίνουν ενέργειες µε σκοπό τον σαφέστερο καθορισµό της εντολής των οµάδων εργασίας, τον εξορθολογισµό των µεθόδων και την ενίσχυση των συνεργειών. Ενδέχεται επίσης να εκπονηθούν και να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες µορφές αξιολόγησης από οµοτίµους, ούτως ώστε µικρές οµάδες χωρών να µπορούν να συνεργάζονται σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Ο αντίκτυπος και η προβολή της δράσης στο σύνολό της εξαρτώνται επίσης από την συνοχή των διαφόρων πρωτοβουλιών στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Έως το 2006, η ενσω- µάτωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα σύνολο των δράσεων των σχετικών µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (προτεραιότητες και συνέχεια που δόθηκε στη δήλωση της Κοπεγχάγης), µε τη δια βίου µάθηση (συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισµα του Συµβουλίου) και µε την κινητικότητα (εφαρµογή της σύστασης και του σχεδίου δράσης για την κινητικότητα) θα πρέπει να έχει γίνει πραγµατικότητα. Για τις 31 χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί στενότερος συντονισµός µε τη διαδικασία της Μπολόνια. Σε γενικές γραµµές, θα υπάρχουν στο µέλλον όλο και λιγότερες δικαιολογίες για παράλληλη δράση, αποκοµµένη από το σύνολο, είτε στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε στην επαγγελµατική κατάρτιση, εκτός και αν η εν λόγω δράση είναι σαφώς πιο φιλόδοξη και πιο αποτελεσµατική. Οι εργασίες που έχουν διεξαχθεί µέχρι στιγµής επέτρεψαν να εντοπιστούν οι κύριοι τοµείς που πάσχουν από έλλειψη κατάλληλων και συγκρίσιµων στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση µε τους στόχους που έχουν καθοριστεί. Θα πρέπει λοιπόν, αφενός, να βελτιωθείη ποιότητα και η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ υπαρχόντων δεικτών, ιδίως στον τοµέα της δια βίου µάθησης, και να επανεξετάζονται τακτικά. Θα πρέπει να καθοριστούν προτεραιότητες για την δηµιουργία ολιγάριθµων νέων δεικτών, υπό το πρίσµα των εργασιών που διεξάγονται από άλλους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό. Η µόνιµη οµάδα για τους δείκτες και όλες οι οµάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί καλούνται να προτείνουν έως τα µέσα του 2004 έναν περιορισµένο κατάλογο νέων δεικτών, καθώς και τις λεπτοµέρειες κατάρτισής τους. Με αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα υποβάλει κατάλογο νέων δεικτών στο Συµβούλιο προς εξέταση. Θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής οι ακόλουθοι τοµείς: βασικές ικανότητες και ειδικότερα η µεθοδολογία της απόκτησης γνώσεων η αποδοτικότητα των επενδύσεων οι ΤΠΕ η κινητικότητα και η εκπαίδευση των ενηλίκων και η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση Ενίσχυση της συνεργασίας και παρακολούθηση της προόδου Για να διατηρηθείη ήδη κεκτηµένη ταχύτητα, το Συµβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι προέχει να θεσµοθετηθείη τακτική παρακολούθηση της επιτελούµενης πορείας προς τους κοινούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από την άποψη µιας µεγαλύτερης δραστικότητας και αποτελεσµατικότητας της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κάτι τέτοιο αποτελείµεγάλο βήµα προς τα εµπρός. Ταυτόχρονα, ο µηχανισµός παρακολούθησης θα πρέπει να µην συνεπάγεται υπέρµετρο γραφειοκρατικό φόρτο. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα υποβάλλουν ανά διετία κοινή έκθεση προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε θέµα την υλοποίηση του προγράµµατος εργασιών («Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010») σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (ήτοι το 2006, το 2008 και το 2010). Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη µέλη θα παρέχουν στην Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε δράσεις τις οποίες ανέλαβαν και την πρόοδο που σηµειώθηκε σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη των κοινών στόχων. Όποτε αυτό είναι δυνατόν, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συνδέονται µε τη διαδικασία υποβολής έκθεσης σχετικά µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Οι πληροφορίες αυτές που θα παρέχονται από τα κράτη µέλη θα πρέπει να αποτυπώνουν τις προτεραιότητες που διέπουν τις µεταρρυθµίσεις και τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο, ανάλογα µε την κατάσταση που χαρακτηρίζει κάθε χώρα. Η διαδικασία αυτή θα αντικαταστήσει τις ειδικές εκθέσεις οι οποίες απαιτούνται επί του παρόντος ως µέρος της υλοποίησης του Σχεδίου ράσης για την κινητικότητα και της συνέχειας που δίδεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου για τη δια βίου µάθηση. Στα πλαίσια της ολοκληρωµένης αυτής προσέγγισης, οι πληροφορίες θα καλύπτουν επίσης την υλοποίηση της ήλωσης της Κοπεγχάγης και θα µπορούσαν να καλύπτουν και πτυχές σχετικές µε τη διαδικασία της Μπολόνια.

13 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/13 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μερίδα του πληθυσµού ηλικίας ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και που δεν βρίσκεται σε σπουδές ή σε κατάρτιση (2002) Πηγή δεδοµένων: Eurostat, Έρευνα σχετικά µε το εργατικό δυναµικό BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK Σύνολο 12,4 15,4 12,5 16,1 29,0 13,4 14,7 24,3 17,0 15,0 9,5 45,5 9,9 10,0 17,7 Γυναίκες 9,9 17,0 12,5 12,3 22,3 11,9 10,8 20,7 19,6 14,3 10,3 38,1 7,3 8,9 16,6 Άνδρες 14,9 13,8 12,5 20,1 35,4 14,9 18,4 27,9 14,4 15,7 8,8 52,9 12,6 11,0 18,8 EE ENT EE + ENT CY CZ EE HU LT LV PL SI SK Σύνολο 18,5 8,4 16,5 14,0 5,4 12,6 12,3 14,3 19,5 7,6 4,8 5,6 Γυναίκες 16,1 6,9 14,2 10,2 5,5 9,6 12,1 13,4 12,2 5,6 3,3 4,6 Άνδρες 20,9 10,0 18,7 18,8 5,2 15,6 12,5 15,1 26,7 9,5 6,2 6,7 Πηγή στοιχείων: Eurostat, Έρευνα σχετικά µε το εργατικό δυναµικό Σηµείωση: τα στοιχεία για το ΗΒ είναι προσωρινά. Μάλτα: µη διαθέσιµα στοιχεία. Ο τρέχων µέσος όρος των µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 18,8 %. Στις χώρες προσχώρησης περίπου 8,4 % µόνο των νέων ηλικίας ετών εγκαταλείπουν το σχολείο ενώ έχουν ολοκληρώσει µόνο τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι χώρες αυτές έχουν συνεπώς καλύτερα αποτελέσµατα να επιδείξουν σε σχέση µε τα κράτη µέλη της Ένωσης, όσον αφορά το ποσοστό των µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Σε ορισµένες χώρες, το ποσοστό των µαθητών αυτών µειώθηκε σταθερά από τις αρχές της δεκαετίας του Αυτό συνέβη κυρίως στην Ελλάδα, τη Γαλλία και το Λουξεµβούργο. Στη ανία και την Πορτογαλία, ωστόσο, η πτωτική τάση που παρατηρήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 αντιστράφηκε από τα µέσα της δεκαετίας αυτής, µε αποτέλεσµα το ποσοστό των µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να προσεγγίζει το επίπεδο των αρχών της δεκαετίας του 1990.

14 C 104/14 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Συνολικός αριθµός πτυχιούχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ISCED 5A, 5B και 6) θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών (2001) Πηγή των στοιχείων: Eurostat, UOE Σπουδαστές εγγεγραµµένοι σε σχολές θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών ως ποσοστό του συνολικού αριθµού σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (ISCED 5A, 5B και 6) (2001) ΕΕ BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK Σύνολο (:) 21,2 20,8 29,1 (:) 29,5 (:) 35,5 24,0 16,8 16,5 (:) 27,5 36,8 30,0 27,9 Γυναίκες (:) 9,7 10,9 15,1 (:) 17,3 (:) 22,1 14,5 (:) 5,2 (:) 16,2 17,2 17,9 16,0 Άνδρες (:) 34,1 33,6 42,4 (:) 43,1 (:) 51,6 36,2 (:) 28,0 (:) 42,6 59,6 47,5 42,3 IS LI NO BG CY CZ EE HU LT LV MT PL RO SI SK JP US Σύνολο 18,7 (:) 19,8 26,2 17,7 31,3 21,3 20,4 26,6 16,3 11,0 19,9 26,9 22,5 28,3 21,9 (:) Γυναίκες 10,7 (:) 10,1 18,8 8,7 15,8 11,5 8,5 14,5 8,0 5,4 10,3 16,9 10,5 15,7 6,4 (:) Άνδρες 32,2 (:) 33,8 35,9 30,1 46,6 36,1 34,7 44,5 29,7 17,8 32,6 38,1 37,9 41,7 34,3 (:) Πηγή στοιχείων: Eurostat, UOE Συµπληρωµατικές σηµειώσεις: DK, FR, IT, L, FI, UK και CY: τα στοιχεία αφορούν το Ελλάδα: Μη διαθέσιµα στοιχεία. Τα στοιχεία για το ΗΒ είναι προσωρινά Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία ( 1 ), η ΕΕ των 15 θα πρέπει να αυξήσει τον αριθµό πτυχιούχων στις θετικές επιστήµες και τις τεχνολογικές σπουδές πάνω από ανά έτος έως το Ύστερα από την επόµενη διεύρυνση της Ένωσης, το 2004, το ευρωπαϊκό κριτήριο αναφοράς είναι λογικά υψηλότερο. Η ΕΕ των 25 κρατών µελών θα πρέπει να αυξήσει το συνολικό αριθµό των πτυχιούχων στους εν λόγω τοµείς κατά περίπου ανά έτος. ( 1 ) Τα στοιχεία για τους πτυχιούχους, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων µε βάση το φύλο, δεν επιτρέπουν τη στιγµή αυτή την πραγµατοποίηση συγκρίσεων, λόγω του διπλού υπολογισµού των πτυχιούχων σε ορισµένες χώρες.

15 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/15 Ύστερα από τη µελέτη των ποσοστών εγγραφής των σπουδαστών στις σχολές θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, είναι σαφές, όπως υπογράµµισε το Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του σχετικά µε τα ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς, ότι οι ανισότητες µεταξύ των δύο φύλων αποτελούν θέµα εξαιρετικά επίκαιρο. Πράγµατι η Ιρλανδία είναι η µόνη χώρα στην οποία άνω του 20 % των γυναικών πραγµατοποιούν σπουδές στους τοµείς αυτούς. Αντίθετα, στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο η παρουσία των γυναικών είναι µικρότερη του 10 %. Παρόµοια κατάσταση επικρατείσε ορισµένες από τις χώρες προσχώρησης (Κύπρος, Ουγγαρία, Λετονία και Μάλτα). Η βελτίωση της ισορροπίας µεταξύ των ανδρών και των γυναικών που σπουδάζουν σε σχολές θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών θα συµβάλει στην εκπλήρωση του στόχου αύξησης του συνολικού αριθµού πτυχιούχων στους τοµείς αυτούς. Κατά την ανάλυση του ποσοστού των εγγεγραµµένων αρρένων σπουδαστών, καθίσταται σαφές ότι αυτοί οι τοµείς σπουδών είναι οι πλέον δηµοφιλείς µεταξύ των ανδρών στην Ιρλανδία και τη Φινλανδία (άνω του 50 % των ανδρών που σπουδάζουν εγγράφονται στους τοµείς αυτούς). Οι διαφορές αυτές όσον αφορά τα ποσοστά εγγραφής οδηγούν σε διακυµάνσεις από τη µια χώρα στην άλλη, ως προς το ποσοστό των πτυχιούχων θετικών επιστηµών και τεχνολογικών σπουδών σε σχέση µε το συνολικό ποσοστό των πτυχιούχων. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ποσοστό των ατόµων ηλικίας 22 ετών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ISCED 3), 2002 ( 1 ) Πηγή των στοιχείων: Eurostat, Έρευνα σχετικά µε το εργατικό δυναµικό BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK 82,6 ( ) 77,4 82,1 66,6 82,9 85,6 72,9 74,2 73,9 86,5 44,9 87,3 89,3 78,7 EE ENT EE + ENT CY CZ EE HU LT LV PL SI SK 76,0 90,1 78,8 86,9 93,4 89,2 87,2 83,5 71,2 91,0 88,1 94,6 Πηγή στοιχείων: Eurostat, έρευνα εργατικού δυναµικού Σηµείωση: (1) εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τη ανία όσον αφορά την ολοκλήρωση σπουδών των ατόµων 22 ετών. Παρ' όλα αυτά, ο διαρθρωτικός συντελεστής εθνικής επιτυχίας δείχνει ότι στη ανία το 79,6 % των ατόµων ετών έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (2002). (2) τα στοιχεία για το ΗΒ είναι προσωρινά. ( 1 ) Ο δείκτης που εµφαίνεται στο παρόν επελέγη µε το κριτήριο αναφοράς που υιοθέτησε το Συµβούλιο και το οποίο αναφέρεται στα άτοµα 22 ετών. Ο δείκτης αυτός θεωρείται πάντως περιορισµένης ισχύος από την EUROSTAT, λόγω του µικρού σχετικά δείγµατος στον οποίο βασίζεται ως µέρος της έρευνας εργατικού δυναµικού. Κατά τον χειρισµό αυτού του κριτηρίου αναφοράς, ο δείκτης θα πρέπει να χρησιµοποιείται από κοινού µε τον διαρθρωτικό δείκτη για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο οποίος βασίζεται στο ποσοστό επί τοις εκατόν του πληθυσµού ηλικίας 20 έως 24 ετών που έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

16 C 104/16 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο µέσος όρος τη στιγµή αυτή στην Ένωση ανέρχεται στο 75,4 %. Ας παρατηρηθείότι παρότι ορισµένες χώρες σηµείωσαν περιορισµένη µόνο αύξηση στα σχετικά στοιχεία τα πρόσφατα έτη, άλλες παρουσιάζουν σηµαντική πρόοδο, όπως για παράδειγµα, η Πορτογαλία. Κατά µέσον όρο, στην Ένωση και στις χώρες προσχώρησης, περίπου το 79 % των ατόµων ηλικίας 22 ετών έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον την ανώτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σε ορισµένες χώρες της ΕΕ την παρούσα στιγµή τα ποσοστά περάτωσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ξεπερνούν το 80 %, όπως στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Αντιστρόφως, η Πορτογαλία έχει το µικρότερο ποσοστό (45 %), επίπεδο που θα πρέπει ωστόσο να επανεξεταστεί στο πλαίσιο της ταχείας ανάπτυξης της χώρας κατά τα τελευταία έτη. Ο µέσος όρος ολοκλήρωσης του ανώτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις προσχωρούσες χώρες είναι 90,1 %. Σε όλα τα νέα κράτη µέλη, το ποσοστό ολοκλήρωσης του ανώτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης βρίσκεται περίπου στο µέσο όρο της ΕΕ ή τον υπερβαίνει. Οι περιπτώσεις της Σλοβακίας (94,6 %), της ηµοκρατίας της Τσεχίας (93,4 %) και της Πολωνίας (91,0 %) είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτες. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Ποσοστό µαθητών µε επάρκεια ανάγνωσης/κατανόησης επιπέδου1 και χαµηλότερου(µε βάση την κλίµακα ανάγνωσης/κατανόησης PISA), 2000 Πηγή στοιχείων: ΟΟΣΑ, Βάση δεδοµένων PISA 2000 ( 1 ) Επεξηγηµατική σηµείωση: Έως το 2010, το ποσοστό των µαθητών ηλικίας 15 ετών µε χαµηλές επιδόσεις ανάγνωσης/κατανόησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει µειωθείτουλάχιστον κατά 20 %, σε σχέση µε το Το 2000, το ποσοστό των µαθητών ηλικίας 15 ετών στο επίπεδο 1 και παρακάτω στην Ευρωπαϊκή Ένωση (15) ανήλθε στο 17,2 %. Συνεπώς, το κριτήριο αναφοράς καθορίστηκε στο 13,7. EE BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK 17,2 19,0 17,9 22,6 24,4 16,3 15,2 11,0 18,9 35,1 9,5 14,6 26,3 7,0 12,6 12,8 IS LI NO BG CY CZ EE HU LT LV MT PL RO SI SK JP US 14,5 22,1 17,5 40,3 (:) 17,5 (:) 22,7 (:) 30,1 (:) 23,2 41,3 (:) (:) 10,1 17,9 Πηγή στοιχείων: ΟΟΣΑ, Βάση δεδοµένων Pisa 2000 ( 1 ) Μέρος µόνον των αποτελεσµάτων των Κάτω Χωρών έχει δηµοσιευθείστην έκθεση PISA του ΟΟΣΑ, διότι οι Κάτω Χώρες δεν συγκέντρωναν το απαιτούµενο ποσοστό απάντησης του 80 %.

17 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/17 Με βάση τον πίνακα, το 17,2 % των µαθητών ηλικίας 15 ετών κατά µέσον όρο έχει χαµηλές επιδόσεις στα κράτη µέλη. Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό κριτήριο αναφοράς που υιοθέτησε το Συµβούλιο, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να µειωθείκατά 20 % στο 13,7 % έως το Η επίτευξη του επιπέδου αυτού εντός της χρονικής προθεσµίας του 2010 θα αποτελέσει µέγιστη πρόκληση για τα κράτη µέλη. Η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία και το ΗΒ έχουν όλες άτοµα 15 ετών µε χαµηλή επίδοση σε ποσοστό µικρότερο του 15 %, σύµφωνα µε τον ορισµό της κλίµακας ανάγνωσης/κατανόησης PISA. Άλλες όµως χώρες της Ένωσης έχουν υψηλότερα ποσοστά µαθητών στην κατηγορία αυτήν. Στη Γερµανία, την Ελλάδα, το Λουξεµβούργο και την Πορτογαλία, ποσοστό άνω του 20 % έχει χαµηλές επιδόσεις σύµφωνα µε αυτήν την έρευνα. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 40 % στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας ετών που συµµετείχε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση τέσσερις εβδοµάδες πριν από την έρευνα (2002) Πηγή στοιχείων: Eurostat, Έρευνα εργατικού δυναµικού BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK Σύνολο 6,5 18,4 5,9 1,2 5,0 2,7 7,7 4,6 7,8 16,4 7,5 2,9 18,9 18,4 22,9 Γυναίκες 6,3 20,7 5,6 1,1 5,4 3,0 8,8 4,7 6,6 15,9 7,4 3,3 21,4 21,2 26,8 Άνδρες 6,8 16,1 6,2 1,2 4,5 2,4 6,5 4,5 9,1 16,9 7,6 2,4 16,5 15,6 19,3 EE ACC EE + ANT CY CZ EE HU LT LV PL SI SK Σύνολο 8,5 5,0 7,9 3,7 6,0 5,2 3,3 3,3 8,2 4,3 8,8 9,0 Γυναίκες 9,2 5,4 8,5 3,8 5,8 6,7 3,7 4,2 10,9 4,7 9,2 9,4 Άνδρες 7,9 4,5 7,3 3,6 6,2 3,6 2,9 2,3 5,2 3,9 8,4 8,7 Πηγή στοιχείων: Eurostat, Έρευνα για το εργατικό δυναµικό Σηµείωση: Στοιχεία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη ΓΑ συλλέγονται εφ' όσον αυτά τα στοιχεία υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία της επισκόπησης, αντί εντός 4 εβδοµάδων από την έναρξη της επισκόπησης όπως ισχύει για τις άλλες χώρες. Πρόσθετη σηµείωση: Μάλτα: µη διαθέσιµα στοιχεία.

18 C 104/18 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το µέσο ποσοστό της ΕΕ-15 ανέρχεται στο 8,5 %, δηλαδή για οποιαδήποτε περίοδο διάρκειας ενός µηνός, 8-9 στα εκατό άτοµα συµµετέχουν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης ( 1 ). Η µέση τάση στο σύνολο της ΕΕ-15 υπήρξε σταθερή για τα τελευταία 4 έτη. Πρόκειται ωστόσο να µειωθεί µε τη διεύρυνση καθώς ο εκτιµώµενος µέσος όρος για τις χώρες προσχώρησης το 2002 ανέρχεται στο 5,0. Σηµειώνονται µεγάλες διακυµάνσεις µεταξύ των διαφόρων χωρών. Οι τέσσερις χώρες µε τις καλύτερες επιδόσεις είναι το Ηνωµένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Φινλανδία και η ανία. Σε µικρή απόσταση ακολουθούν οι Κάτω Χώρες. Το µέσο επίπεδο των χωρών µε τις καλύτερες επιδόσεις είναι άνω του 20 %, ενώ πολύ χαµηλότερα επίπεδα έχουν να επιδείξουν µια σειρά από κράτη µέλη και χώρες προσχώρησης. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ 1. ηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, 2000 EE-15 EE + ENT BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK 4,94 4,94 5,21 8,38 4,53 3,79 4,43 5,83 4,36 4,58 (:) 4,87 5,75 5,74 5,99 7,39 4,41 IS LI NO ACC BG CY CZ EE HU LT LV MT PL RO SI SK 6,04 (:) 6,84 4,86 4,41 5,60 4,38 6,66 4,54 5,78 5,86 4,91 5,06 2,89 (:) 4,15 Πηγή στοιχείων: Eurostat, UOE Με βάση τα στοιχεία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ως ποσοστό του ΑΕγχΠ διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των επιµέρους χωρών. Στη ανία και τη Σουηδία ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 7 % του ΑΕγχΠ. Σε µια σειρά άλλων χωρών (Βέλγιο, Γαλλία, Αυστρία, Πορτογαλία και Φινλανδία) οι δαπάνες για την εκπαίδευση αντιπροσωπεύουν µεταξύ 5-6 % του ΑΕγχΠ. Στη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο το ποσοστό αυτό είναι χαµηλότερο του 5 %. Η παιδεία απορροφά ένα σηµαντικό µέρος του προϋπολογισµού και στις χώρες προσχώρησης. Στην Εσθονία και τη Λιθουανία οι κρατικές δαπάνες του προϋπολογισµού για την εκπαίδευση αποτελούν άνω του 6 % του ΑΕγχΠ, ενώ στην Κύπρο, τη Λετονία και την Πολωνία, το αντίστοιχο ποσοστό κυµαίνεται µεταξύ 5 και 6 % του ΑΕγχΠ. Μεταξύ 1995 και 2000, οι δηµόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕγχΠ παρουσίασαν ελαφρά πτωτική τάση, ενώ σηµείωσαν άνοδο σε τέσσερις µόνο χώρες. Μόνον η Ελλάδα παρουσίασε σηµαντική αύξηση, ενώ η Ιρλανδία, η Φινλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο παρουσίασαν σηµαντικές µειώσεις ( 2 ). Τα στοιχεία αυτά βεβαίως θα πρέπει να ερµηνευτούν στο πλαίσιο των δηµογραφικών εξελίξεων, καθώς ο κύριος όγκος των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία στοχεύει τα άτοµα νεαρής ηλικίας και το µερίδιο του πληθυσµού ηλικίας κάτω των 25 στην ΕΕ µειώθηκε πάνω από 1,5 εκατοστιαία µονάδα µεταξύ των ετών 1995 και Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των νεαρών ατόµων στην εκπαίδευση και τα προσόντα που αποκτούν συνέχισαν να αυξάνουν. ( 1 ) Η Επιτροπή καταρτίζει ήδη έρευνα για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Η τελική πρόταση για την έρευνα θα γίνει περί τα τέλη του 2004, θα βασίζεται δε σε συστάσεις της ειδικής οµάδας που ασχολείται µε τη διαµόρφωση της σχετικής µεθοδολογίας, Η έρευνα αυτή αναµένεται να δώσει σφαιρικότερη εικόνα της συµµετοχής στη δια βίου µάθηση. ( 2 ) Η παρατήρηση αυτή πρέπει να εξακριβωθεί στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Φινλανδίας, λόγω της ταχείας αύξησης του ΑΕγχΠ. Στην Ιρλανδία, για παράδειγµα, οι συνολικές δαπάνες για την παιδεία διπλασιάστηκαν µεταξύ του 1993 και του 2000, ενώ το ΑΕγχΠ αυξήθηκε κατά 140 %(και τα δύο σε ονοµαστικούς όρους). Κατά συνέπεια σηµειώθηκε µείωση του αντίστοιχου ποσοστού παρά την ταχεία αύξηση των απόλυτων δαπανών.

19 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/19 2. Σύνολο δαπανών για εκπαιδευτικά ιδρύµατα ανά µαθητή/σπουδαστή κατά επίπεδο εκπαίδευσης ως ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (2000) Ο δείκτης δείχνει ότι οι προσχωρούσες χώρες έχουν, από άποψη συνολικών δαπανών ανά µαθητή/σπουδαστή ως ποσοστού του κατά κεφαλή ΑΕγχΠ, τις ίδιες σχεδόν επιδόσεις µε τα σηµερινά κράτη µέλη. Στο Βέλγιο, τη ανία, τη Γερµανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, οι συνολικές δαπάνες ανά µαθητή/σπουδαστή ως ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ αναλογούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε ποσοστό άνω του 40 %. Το ίδιο παρατηρείται στην Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Μάλτα, και τη Σλοβακία. Η Γαλλία και η Πορτογαλία (µε 30 %) έχουν τις υψηλότερες συνολικές δαπάνες ανά µαθητή/σπουδαστή ως ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το αυτό παρατηρείται και στην Κύπρο. Οι συνολικές δαπάνες ανά µαθητή/σπουδαστή ως ποσοστό του ΑΕγχΠ στην βασική εκπαίδευση ανέρχονται σε περισσότερο από 20 % στη ανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Λετονία και την Πολωνία. EE BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK 36,1 40,8 45,3 41,7 34,7 33,0 33,3 38,1 32,2 (:) 42,8 38,3 29,3 32,6 57,8 38,0 26,3 26,1 29,5 26,8 23,2 25,7 30,3 16,4 29,2 (:) 20,3 27,1 31,7 24,0 24,2 21,0 18,0 16,3 24,2 16,1 20,9 19,5 17,8 12,1 24,2 (:) 14,8 23,1 21,9 17,1 24,2 15,2 IS LI NO EE + ACC ACC BG CY CZ EE HU LT LV MT PL RO SI SK 27,9 (:) 34,2 36,6 35,4 (:) 49,9 39,4 (:) 44,1 30,6 43,6 45,0 30,8 29,7 (:) 42,7 24,3 (:) 24,3 26,1 20,1 (:) 35,5 23,1 (:) 18,5 20,9 26,2 26,4 18,1 16,2 (:) 16,6 21,6 (:) 19,5 17,4 18,3 (:) 19,0 13,2 (:) 17,4 18,7 22,0 16,4 20,6 9,9 (:) 11,3 Πηγή στοιχείων: Eurostat, UOE

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.11.2003 COM(2003) 685 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ //«ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ..,,//////,//////

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Έγγραφο συζήτησης Προεδρίας Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους πολίτες με τις

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2068(INI) 26.3.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών (2008/2068(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα Ο λόγος για την εκπαίδευση έχει ένα ενδογενές (πολιτική κρατών μελών) και ένα εξωγενές χαρακτηριστικό (Ευρωπαϊκή Ένωση- Παγκοσμιοποίηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράµµατος διά βίου µάθησης...4 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης 1) ΣΤΟΧΟΣ Να αρχίσει συζήτηση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης. 2) ΠΡΑΞΗ Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2009 (18.05) (OR. en) 9845/09 EDUC 88 SOC 324 MI 202 COMPET 266 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2009 (18.05) (OR. en) 9845/09 EDUC 88 SOC 324 MI 202 COMPET 266 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2009 (18.05) (OR. en) 9845/09 EDUC 88 SOC 324 MI 202 COMPET 266 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συµβουλίου µε ηµεροµηνία : 11-12 Μαΐου 2009 αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2008-2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2010 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2008-2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2010 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2008-2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2010 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Πώς χρησιµοποιείται το παρόν έγγραφο... 3 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Ομάδας«ΚοινωνικέςΥποθέσεις» τηνεπιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα του προγράμματος Erasmus+ Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα 09.12.2016 Aνάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού ΕΕ μέσα από τα σχέδια της ΒΔ1/ΚΑ1 Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2013 SWD(2013) 250 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Greek Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Περίληψη στα ελληνικά Οι άρτια οργανωµένες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 COM(2013) 354 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τoυ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε ηµεροµηνία : 6 εκεµβρίου 2001 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516]

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516] L 79/66 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.3.2002 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣTΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα Λουκάς Ζαχείλας, Διευθυντής Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Ο.Ε.Ε.Κ. Αθήνα Απρίλιος 2005 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση και Ποιότητα στην εκπαίδευση : Η ανάγκη για ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης (EQF-NQF)»

«Αξιολόγηση και Ποιότητα στην εκπαίδευση : Η ανάγκη για ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης (EQF-NQF)» «Αξιολόγηση και Ποιότητα στην εκπαίδευση : Η ανάγκη για ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης (EQF-NQF)» ΘΕΑΝΩ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Υποψήφια Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2011/0371(COD) 24.9.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 18-34 Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE492.937v01-00) σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα