σέζη παιδικήρ ηλικίαρ και θςζικού πεπιβάλλονηορ: Γςναηόηηηερ αθύπνιζηρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σέζη παιδικήρ ηλικίαρ και θςζικού πεπιβάλλονηορ: Γςναηόηηηερ αθύπνιζηρ"

Transcript

1 σέζη παιδικήρ ηλικίαρ και θςζικού πεπιβάλλονηορ: Γςναηόηηηερ αθύπνιζηρ Άλλα Τακπνύθνπ Γεσπφλνο-Δθπαηδεπηηθφο, Msc Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ 2 ν Γπκλάζην Βνχιαο, Βνπιηαγκέλεο θαη Πξνφδνπ,16673 Bνχια ΠΔΡΙΛΗΦΗ Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο σο βαζηθνύ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ ζε γλσζηηθό, θπζηθό αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν. Καζώο ε ζηαδηαθή απνθνπή ησλ παηδηώλ από ην θπζηθό πεξηβάιινλ πξνθάιεζε κηα ζεηξά δηαηαξαρώλ ζε ζσκαηηθό θαη πλεπκαηηθό επίπεδν κε δξακαηηθέο αθόκα επηπηώζεηο ζην ςπρηζκό ηνπο, πξνθύπηεη ζήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαδήηεζεο ηξόπσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επαθήο ησλ παηδηώλ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Σύγρξνλεο ηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε δεκηνπξγία Βνηαληθώλ Κήπσλ, Οηθνινγηθώλ Πάξθσλ, Θεκαηηθώλ Κήπσλ, Γηθηύσλ Πξαζίλνπ θαη γεληθόηεξα ππαίζξησλ ρώξσλ, πνπ λα κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ, απνηεινύλ ζήκεξα κηα θαηλνηόκν θαη ξεμηθέιεπζε πξόηαζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί νπζηαζηηθά θαη λα απνδώζεη θαξπνύο ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αθύπληζε ηεο πνιύπαζεο ζρέζεο Παηδηνύ Φύζεο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παηδηθή ειηθία, θπζηθό πεξηβάιινλ, αλάπηπμε παηδηνύ, εμέιημε ππαίζξησλ ρώξσλ, δηακόξθσζε ρώξσλ πξαζίλνπ, βνηαληθνί θήπνη, αθύπληζε ζρέζεο παηδηνύ θύζεο. ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ παηδηθή ειηθία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε θαηεμνρήλ πεξίνδνο ηεο αλαθάιπςεο. Τα πεξηζζφηεξα παηδηά αληινχλ δσληάληα θαη βξίζθνπλ ζπλαξπαζηηθφ ην λα αλαθαιχπηνπλ ηα θξπκκέλα κπζηηθά ηεο θχζεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζηαζκφ ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη πξνβιέπεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο, σο ελήιηθεο (Tai et al., 2006). Βηνιφγνη αιιά θαη δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο - παηδνςπρνιφγνη εμεηδηθεπκέλνη ζηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ - ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε ψζεζε γηα αλαδήηεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ, εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα έληνλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Verbeek and Waal, 2002). Αθφκα ε Louise Chawla, ε ζπληνλίζηξηα ηνπ Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο ηεο UNESCO Μεγαιώλνληαο ζηηο πόιεηο ππνζηεξίδεη φηη θαηά ηελ ειηθηαθή πεξίνδν 6 έσο 12 εηψλ - ηε ιεγφκελε Μεζαία Παηδηθή Ζιηθία (Middle Childhood) - ηα παηδηά είλαη γελεηηθά πξνγξακκαηηζκέλα ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα ζηελνχο δεζκνχο κε ηε θχζε.

2 Τα παηδηά επσθεινχληαη ζεκαληηθά απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλάπηπμήο ηνπο: ζσκαηηθφ, ςπρηθφ, πλεπκαηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ. Ζ νπζηαζηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ παηδηνχ θαη θχζεο έρεη ακθίδξνκα νθέιε, θαζψο είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ δηακνξθψλεηαη ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη άλζξσπνη πνπ, σο ελήιηθεο πιένλ ζπκπεξηθέξνληαη κε απμεκέλν ην αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, είραλ θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ζην νηθνγελεηαθφ αιιά θαη ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηα εξεζίζκαηα γηα πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, γεγνλφο πνπ ζηαδηαθά νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο ζπλείδεζεο (Tai et al., 2006). Κάπνηε, ην θπζηνινγηθφ ήηαλ λα κεγαιψλεη έλα παηδί θνληά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σήκεξα σζηφζν ε θαηάζηαζε έρεη αιιάμεη δξακαηηθά, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ, δψληαο ζε αζηηθά ή πξναζηηαθά πεξηβάιινληα, ζηεξνχληαη ηεο θαζεκεξηλήο επαθήο κε ηε θχζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο (Nabhan and Trimble, 1994). Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΖΔ «Αλαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ησλ Παγθόζκησλ Γεκνγξαθηθώλ Τάζεσλ» - ππνινγίδεηαη φηη ζήκεξα ν κηζφο πεξίπνπ πιεζπζκφο ηεο γεο δεη ζηηο πφιεηο (ελδεηθηηθά θαη κφλν αλαθέξεηαη φηη ζηηο ΖΠΑ ην 87% ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζε πφιεηο) (World Demografhic Trends, 2005). ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΦΤΗ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ Μεγάινο αξηζκφο εξεπλεηψλ έρεη δηαπηζηψζεη εληππσζηαθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο άκεζεο επαθήο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Τν πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ππνζηεξίδεηαη φηη έρεη πνιχ κεγάιε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ελψ θαίλεηαη λα παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζε φηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ ζην κέιινλ (Tai et al., 2006). Γνωζηική ανάπηςξη Υπάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηε θχζε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο ηνπ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη γηα αλζξψπνπο ή δψα πνπ δνπλ κέζα ζε έλα δπλακηθφ θαη δηαξθψο ελαιιαζζφκελν πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ην θπζηθφ, νη λεπξηθέο ζπλάςεηο ζηνλ εγθέθαιν απμάλνληαη θαη γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο. Αληίζεηα γηα φζνπο απνθφπηνληαη απφ ηελ πνηθηιφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο δηαθαίλεηαη ζπρλά ε πηνζέηεζε κηα παζεηηθήο ζηάζεο ζηε δσή ηνπο, ελψ φρη ζπάληα εθδειψλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη ζπκπηψκαηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Dannenmaier, 1998). Σε φηη αθνξά ηνπο ηχπνπο επαθήο ησλ παηδηψλ κε ηε θχζε ν θνηλσληθφο νηθνιφγνο Stephen Kellert αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: o Άκεζε, θπζηθή επαθή, ειεχζεξε απφ αλζξψπηλνπο πεξηνξηζκνχο. o Έκκεζε επαθή, σο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο επέκβαζεο, φπσο είλαη έλαο Βνηαληθφο ή Εσνινγηθφο Κήπνο, έλα Μνπζείν θ.ι.π. o Υπνθαηάζηαηα θαη ζπκβνιηθέο εκπεηξίεο κε απνπζία θαλνληθήο επαθήο κε ηε θχζε. O ηχπνο απηφο επαθήο ζα κπνξνχζε λα έρεη ζρέζε κε ηελ παξαθνινχζεζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηειεφξαζε ή κε

3 ην δηάβαζκα ελφο ζρεηηθνχ κε ην πεξηβάιινλ βηβιίνπ ή πεξηνδηθνχ ή αθφκα θάπνηνπ site ζην δηαδίθηπν (Kellert, 2002). Ζ θχζε απνηειεί έλα θνξπθαίν εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ πνπ, θαηά κεγάιν πνζνζηφ, βαζίδνληαη ζε αλζξσπφκνξθα δψα, ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα δηδαρζνχλ έλλνηεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αξίζκεζε, ε αιθάβεηνο, ν ζπιιαβηζκφο, ε ηαμηλφκεζε θ.ι.π. Ζ Elizabeth Lawrence ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν γλσζηηθή βηνθηιία πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηε ρξήζε ηέηνησλ ζπκβφισλ ηεο θχζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο δηαλφεζεο. Αθφκα, δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη ε θχζε απνηειεί ην θπξίαξρν ζέκα ζε πνιιέο ηζηνξίεο θαη κχζνπο γηα παηδηά (Kellert, 2002). Ο Charles Lewis, αλζξσπνιφγνο-θπηνθφκνο, ππνζηήξημε φηη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ, ηα παηδηά έρνπλ βηψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εκπεηξίεο κάζεζεο γηα ηηο νπνίεο είλαη γελεηηθά πξνδηαηεζεηκέλα (Dannenmaier, 1998). Ζ αιιειεπίδξαζε βέβαηα κεηαμχ θχζεο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, αλ θαη έρεη απνδεηρζεί επηζηεκνληθά σο εμαηξεηηθά ηζρπξή θαη ζεκαληηθή, παξακέλεη έλα θεθάιαην πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο. Φςζική ανάπηςξη Ζ επίδξαζε ηεο θχζεο είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή ζε φηη αθνξά ηε θπζηθή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη εχθνια κέζσ ησλ αλακθηζβήηεηα αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε παηδηά απνθνκκέλα απφ ηε θχζε. Σχκθσλα κε εθηηκήζεηο πξφζθαησλ ζρεηηθά εξεπλψλ ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ έρεη ειαηησζεί θαηά 75% απφ ην 1900 (Orr, 2002). Άιιε έξεπλα έδεημε φηη ηα παηδηά ειηθίαο 3-12 εηψλ αθηέξσλαλ 86 ιεπηά ηεο εκέξαο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο ην 1981, ρξφλνο πνπ ζπξξηθλψζεθε ζε 42 κφιηο ιεπηά ην 1997 (Fishman, 1999). Σήκεξα ε κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (θαζηζηηθή δσή), αιιά θαη νη αθαηάιιειεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα πγείαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 15% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 6-19 εηψλ, ππνθέξνπλ απφ παρπζαξθία ή είλαη ππέξβαξα. Γέθα ρηιηάδεο πξφζζεηα έξρνληαη θάζε ρξφλν ζηα παηδηθά πηάηα, ζχκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή έξεπλα, επηβαξχλνληαο ζεκαληηθά ηελ πγεία ησλ παηδηψλ. Ωζηφζν, παξά ηα απνγνεηεπηηθά απηά ζηνηρεία, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα άιιεο έξεπλαο, ηα παηδηά δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην λα ηξψλε ιαραληθά θαη θξνχηα, ηδηαίηεξα φηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμή ηνπο (Moore, 2003). ςναιζθημαηική ανάπηςξη Ζ θχζε δηεγείξεη επίζεο έλα ζχκπιεγκα ζηνηρείσλ ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Kellert κε ηνλ φξν ζπγθηλεζηαθή σξίκαλζε, απνηειψληαο φρη κφλν πεγή έκπλεπζεο γηα παηρλίδη θαη αλαδήηεζε, αιιά θάπνηεο θνξέο θαη αηηία θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο. Τα αληηθαηηθά αθξηβψο απηά ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ θίλεηξα γηα κάζεζε αιιά θαη γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε (Kellert, 2002). Ζ κέζε παηδηθή ειηθία - φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε - απνηειεί ηελ πιένλ θξίζηκε πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί δεζκφο κεηαμχ παηδηνχ θαη θχζεο. Ζ ρξνληθή απηή πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηε θχζε πξνθεηκέλνπ λα

4 αλαπηχμνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, αλαθέξεηαη θαη σο ην ζηάδην ηεο πεξηφδνπ ηεο γεο, (earth period) (Kellert, 2002). Ο Sobel πεηξακαηίζηεθε κε παηδηά δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη επηπέδσλ αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηελ πνηθηιία θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Τα επξήκαηά ηνπ, ηα νπνία θαη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα: (Sobel, 1993). o Ζιηθία 4 7 εηψλ: Καηά ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν ηα παηδηά αξρίδνπλ λα εμεξεπλνχλ, ελψ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ, ην ζπίηη ηνπο είλαη ην θέληξν ηνπ θφζκνπ. o Ζιηθία 8 11 εηψλ: Καηά ηελ ειηθηαθή απηή θάζε ησλ παηδηψλ, ηα ζπίηηα ηνπο γίλνληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο κεηαθηλνχληαη πξνο ηελ πεξηθέξεηα. Έηζη ηα παηδηά αξρίδνπλ λα εμεξεπλνχλ νηθφπεδα, πεξηνρέο κε βιάζηεζε, ξέκαηα, ραληάθηα θαη άιια κέξε πνπ εληνπίδνληαη ζε θνληηλή αθηίλα απφ ην ζπίηη ηνπο. o Ζιηθία 12 εηψλ: Ο θνηλσληθφο θφζκνο ησλ θαηαζηεκάησλ αξρίδεη λα γνεηεχεη ηα παηδηά, ελψ ε πεξίνδνο ηεο γεο ζεκεηψλεη θζίλνπζα πνξεία. o Ζιηθία 17 εηψλ: Ζ πεξίνδνο ηεο βελδίλεο (gasoline period ) μεθηλάεη, κε ην απηνθίλεην λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ θφζκνπ ησλ παηδηψλ. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πξφζθαηεο ζρεηηθά έξεπλαο (Chawla, 2002), ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην λα πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, παξά ην γεγνλφο φηη ελδέρεηαη ζηε κεηέπεηηα ελήιηθε δσή ηνπο λα κελ εθδειψζνπλ θπζηνιαηξηθή ηάζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε φηη αθνξά εθείλνπο πνπ αθηεξψλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπο ζηελ ππφζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ην 77% απέδσζε ηε θηιηθή κε ην πεξηβάιινλ απηή ζηάζε, ζε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ δχν παξάγνληεο: είηε είραλ ζεηηθέο εκπεηξίεο κε ηε θχζε θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία νη νπνίεο θαη απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο σο ελήιηθεο, είηε ζην κνληέιν ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο δσήο, ηδηαίηεξε ζέζε θαηείρε ε αγάπε γηα ηε θχζε. ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ Οη ρψξνη. πνπ θηινμέλεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ ελφο αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ σο ελήιηθα. Καηά ζπλέπεηα, εχθνια κπνξεί λα εξκελεπηεί ην γεγνλφο φηη άηνκα πνπ εκθαλίδνληαη ζήκεξα κε θαηλνηφκεο θαη πξννδεπηηθέο ηδέεο ζηε δεκηνπξγία ππαίζξησλ ρψξσλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε, είραλ θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία ζηεξεζεί ηε ραξά ηνπ παηρληδηνχ ζηε θχζε (Tai et al., 2006). Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ρψξσλ γηα παηδηά, κε έληνλα ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αλαγλσξίζηεθε ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ επνρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα επνρή πνπ επέθεξε ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ, θαζψο ε επέθηαζε ησλ πφιεσλ έγηλε ζε βάξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Ζ κεηαβνιή απηή ηνπ ηνπίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθεπκέλν θχκα κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ εμνρή πξνο ηηο πφιεηο, νδήγεζε ζηε βίαηε απνκάθξπλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. Σχκθσλα κε εηδηθνχο παηδνςπρνιφγνπο, ε απνθνπή απηή ησλ παηδηψλ απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο

5 πξνθάιεζε κία ζεηξά δηαηαξαρψλ ζε ζσκαηηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν, ελψ θαίλεηαη λα επεξέαζε δξακαηηθά θαη ηνλ ςπρηζκφ ηνπο (Dannenmaier, 1998). Τηο επηδξάζεηο απηέο θαίλεηαη άιισζηε λα αληαλαθιά θαη ε ινγνηερλία ηεο επνρήο, φπσο ππνζηεξίδεη ε Molly Dannnmaier, ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ «Έλαο Παηδηθφο Κήπνο». Ωο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ην παηδηθφ κπζηζηφξεκα «Heidi» φπνπ ε θεληξηθή εξσίδα Heidi απφ έλα αλέκειν θαη ραξνχκελν θνξηηζάθη πνπ δεη ζηελ εμνρή, εξρφκελν ζηελ πφιε κεηακνξθψλεηαη ζε έλα πιάζκα κε έληνλα ηα ζεκάδηα ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο αιιά θαη ςπρηθήο θαηάξξεπζεο, ην νπνίν θαη επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κφλν φηαλ επηζηξέθεη ζηηο Άιπεηο, δειαδή ζηε Φχζε. Δπηπιένλ ην άιιν πξφζσπν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ε Clara, έλα αλάπεξν θνξηηζάθη πνπ έξρεηαη απφ ηελ πφιε ζην βνπλφ γηα λα επηζθεθζεί ηε θίιε ηεο Heidi, θαηνξζψλεη λα μεπεξάζεη ην πξφβιεκα πγείαο ηεο ράξε ζηελ παξακνλή ηεο ζην βνπλφ (Spyri and Lesli, 1956). Ζ Frances Hodgson Burnett ρξεζηκνπνηεί έλα παξφκνην ζέκα ζην βηβιίν ηεο κε ηίηιν «Ο Mπζηηθφο Κήπνο» (The Secret Garden), ην νπνίν εκπλεχζηεθε θαηά ηε κεηαθίλεζή ηεο απφ ηε βηνκεραλνπνηεκέλε Δπξψπε ζηηο Ζ.Π.Α, ζην αγξνηηθφ Τελεζζί, ην 1865 (Penguin Group USA, 2005). Κεληξηθνί ήξσεο ζε απηφ ην κπζηζηφξεκα είλαη ε Mary θαη ν Colin, δχν ςπρηθά άξξσζηα παηδηά πνπ γηαηξεχνληαη κέζα απφ ηε καγεία ηνπ θήπνπ. Γελ είλαη φκσο κφλν ε ινγνηερλία ηεο επνρήο πνπ απέδηδε ζηε θχζε ην ράξηζκα ηνπ λα δηδάζθεη θαη λα γηαηξεχεη ηα παηδηά. Ο Friedrich Froebel, έλαο δάζθαινο ηεο βηνκεραληθήο πεξηφδνπ εηζήγαγε, ην 1837, ηνλ φξν kindergarden, δειαδή ν θήπνο ησλ παηδηψλ. Πξφθεηηαη γηα ππαίζξηνπο, εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ρψξνπο φπνπ ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ θπηά θαη δψα, ελψ ππήξραλ θαη θαηαζθεπέο φπνπ κπνξνχζαλ λα παίμνπλ κε ηελ θαζνδήγεζε εμεηδηθεπκέλσλ δαζθάισλ. Έηζη, παξφιν πνπ ε πεξίνδνο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο είρε πνιιέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε δσή ησλ παηδηψλ, δεκηνχξγεζε παξάιιεια ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηχπσζε θαηλνηφκσλ πξνηάζεσλ ζην ρψξν ηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Tai et al.,2006). Σηηο αξρέο ηνπ 1900 ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ε αμηνπνίεζε ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ γηα παηδηά κε ην ζρεδηαζκφ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ γηα παηρλίδη. Απφ ην 1905 έσο ην 1909 έγηλαλ εθαηνληάδεο ηέηνησλ θαηαζθεπψλ, κε ηε ρξήζε κεηαιιηθψλ θπξίσο ζηνηρείσλ, εγθαηαιείθζεθε δειαδή ε αξρηθή ζθέςε θαη θηινζνθία ζρεδηαζκνχ κε βαζηθφ άμνλα ηε κίκεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Dannenmaier, 1998). Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1900, ε εκπλεπζκέλε αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ Gertrude Jekyll απέξξηςε απηφλ ηνλ δεκνθηιή, κε νηθνινγηθφ σζηφζν ηξφπν ζρεδηαζκνχ ησλ παηδηθψλ θήπσλ θαη επηθεληξψζεθε ζην ζρεδηαζκφ ππαίζξησλ ρψξσλ γηα παηδηά κε θπξίαξρν ζηνηρείν ην δηαδξαζηηθφ παηρλίδη, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ, φπσο πεξηγξάθεη ζην βηβιίν ηεο «Παηδηά θαη Κήπνη» (Children and Gardens). Σηηο αξρέο ην 1970, νξηζκέλα πξννδεπηηθά ζρνιεία άξρηζαλ λα αληηθαζηζηνχλ ηηο ζιηβεξέο αζθαιηνζηξσκέλεο παηδηθέο απιέο κε εκπινπηηζκέλνπο πεξηβαιινληηθά ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξνληαλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα παηρλίδη θαη κάζεζε. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ Washington ζην Μπέξθιευ, φπνπ δεκηνπξγήζεθε έλαο εμαηξεηηθά ελδηαθέξσλ πνιπζεκαηηθφο θήπνο, ζπλαπνηεινχκελνο απφ κηα πιεηάδα κηθξν-νηθνζπζηεκάησλ κηα κηθξνγξαθία

6 Βνηαληθνχ Κήπνπ ηα νπνία θαη αληηπξνζψπεπαλ ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο (Moore, 2003). Σήκεξα, πνιιά ζρνιεία κε πξνεγκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, ζρεδηάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Ο Robin Moore, θαζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ θαη εηδηθφο ζην ζρεδηαζκφ ππαίζξησλ ρψξσλ γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ Dr.Herb Wong δηαπίζησζαλ φηη ε κεηαηξνπή ηεο παξαδνζηαθήο αζθαιηνζηξσκέλεο απιήο ζε έλα ρψξν αξρηηεθηνληθά ζρεδηαζκέλν κε πλεχκα πεξηβαιινληηθφ (θαηάιιειν ζρέδην θχηεπζεο θαη δηακφξθσζε κε ιηκλνχιεο, θαζηζηηθά, ρψξνπο έθπιεμεο, ρψξν γηα θνκπνζηνπνίεζε, ρψξν γηα άζθεζε θεπνπξηθήο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά θιπ), πεξηφξηζε δξαζηηθά ηα ζπκπηψκαηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ (Moore, 2003). Άιιε ζρεηηθή έξεπλα (Kirkby, 1989) έδεημε φηη ζηνπο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο γηα παηδηά ππαίζξηνπο ρψξνπο, ην παηρλίδη ήηαλ πην ζπλαξπαζηηθφ ζηηο πεξηνρέο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ (δέλδξα, ζάκλνπο θιπ), ζπγθξηηηθά κε εθείλεο φπνπ θπξηαξρνχζαλ ηα ζθιεξά πιηθά. Πξάγκαηη, αλαξίζκεηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξαγκαηνπνηεζεί έξρνληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςε φηη ε δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ, δειαδή ζηελ χπαξμε, κεηαμχ άιισλ, κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο θπζηθψλ ζηνηρείσλ σο εξγαιεία παηρληδηνχ θαη εθπαίδεπζεο, ππνζηεξίδεη ζεκαληηθά ηελ εθδήισζε, απφ πιεπξάο ησλ παηδηψλ, θνηλσληθψλ ελδηαθεξφλησλ, ελψ παξάιιεια επλνεί ηελ απειεπζέξσζε ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ζην παηρλίδη, κε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο (Tai et al., 2006). ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΦΤΠΝΙΗ ΣΗ ΥΔΗ ΠΑΙΓΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΗ Καζψο ινηπφλ ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηε θχζε απνηειεί ζηνηρείν μέλν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηoπο, είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ επηηαθηηθή ή αλάγθε ψζηε γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ, πνιηηηθνί αιιά θαη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα ζπζηξαηεπηνχλ, έηζη ψζηε λα δψζνπλ ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ εθ λένπ θαη λα εμεξεπλήζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αλαπηχζζνληαο ηνλ έκθπην δεζκφ ηνπο κε ηε θχζε. Τα παηδηά ζήκεξα δελ ζα πξέπεη λα εγθιεηζηνχλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ ησλ κεγάισλ, θαζψο νη αλάγθεο ηνπο γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε ππαγνξεχνπλ ην ζρεδηαζκφ εηδηθψλ γηα απηά ρψξσλ πξαζίλνπ. Σχγρξνλεο ηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία Βνηαληθψλ Κήπσλ, Οηθνινγηθψλ Πάξθσλ, Θεκαηηθψλ Κήπσλ, Γηθηχσλ Πξαζίλνπ θαη γεληθφηεξα ππαίζξησλ ρψξσλ, πνπ λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ, απνηεινχλ ζήκεξα κηα θαηλνηφκν θαη ξεμηθέιεπζε πξφηαζε, πξνθεηκέλνπ λα αγθαιηαζηεί θαη λα απνδψζεη θαξπνχο ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αθχπληζε ηεο ζρέζεο Παηδηνχ Φχζεο (Moore, 2003). Δίλαη άιισζηε αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ δίλεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ γλψζε θαη λα εκβαζχλνπλ ζηελ αληίιεςε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηε θχζε θαη ζηε ζεκαζία ηεο βησζηκφηεηαο (Kavtaradze, 2006).

7 Πξσηαξρηθφ βέβαηα κέιεκα είλαη ε φζν ην δπλαηφλ ζηελφηεξε θαη ζπρλφηεξε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, θαζψο νη εκπεηξίεο παηρληδηνχ θαη κάζεζεο ζε απηά είλαη πξάγκαηη αλαληηθαηάζηαηεο. Ωζηφζν, θαζψο ηα νηθνζπζηήκαηα απηά είλαη κάιινλ δπζεχξεηα ζηα αζηηθά πεξηβάιινληα πνπ κεγαιψλνπλ, θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, ζήκεξα ηα παηδηά, ρξεηάδεηαη θαη κηα παξάιιειε αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηερλεηψλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο αλαςπρήο θαη εθπαίδεπζεο. Σε φηη αθνξά ην κέγεζνο ελφο επηηπρεκέλνπ project πξαζίλνπ γηα ρξήζε απφ παηδηά, κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ έλα ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ έξγν ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κηαο γεηηνληάο κέρξη ηε δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξα δπλακηθνχ Γεκφζηνπ Παηδηθνχ Κήπνπ κε ππνδνκέο θαηάιιειεο γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε θαη ζηειερσκέλνπ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σε θάζε πεξίπησζε ελζαξξχλεηαη ε ζθέςε γηα ηελ αλαζέξκαλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ηαπηφρξνλα απνζαξξχλεηαη ην άραξν ζθεληθφ ησλ άςπρσλ, ςπρξψλ ηζηκεληέλησλ ηνπίσλ, πνπ ζηξαγγαιίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ηεο πφιεο (Tai et al., 2006). ΒΟΣΑΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ: ΜΙΑ ΔΤΚΑΙΡΙΑ ΔΠΑΦΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΜΔ ΣΗ ΦΤΗ Οη Βνηαληθνί Κήπνη πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα ζην λα αμηνπνηεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ. Πξάγκαηη νη ρψξνη απηνί απνηεινχλ εμαηξεηηθέο ππαίζξηεο ηάμεηο, γη απηφ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία κεγάινπ εχξνπο ζρνιηθψλ καζεκάησλ, φπσο είλαη ε βηνινγία, ε γεσγξαθία, ε θπζηθή, νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηα καζεκαηηθά, ε ηέρλε, ε ηζηνξία θαη νη μέλεο γιψζζεο (Kavtaradze, 2006). Σην πεξηβάιινλ ελφο Βνηαληθνχ Κήπνπ κπνξεί αθφκα λα αλαπηπρζεί κηα κεγάιε πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο: Γηαδξαζηηθέο εθζέζεηο, παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο, μελαγήζεηο, ζεαηξηθφ παηρλίδη, πεξίπαηνη αλαθαιχςεσλ, ρεηξνηερλίεο κε θπζηθά πξντφληα, πξνβνιέο ζπιινγψλ θπηψλ, ζεκηλάξηα θεπνπξηθήο (Barata et al., 2006). Πξνθεηκέλνπ σζηφζν νη Βνηαληθνί Κήπνη λα απνηειέζνπλ ρψξνπο θαηάιιεινπο λα ππνδερζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αθχπληζε ηεο ζρέζεο παηδηνχ θαη θχζεο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ κηα ζεηξά ππνδνκψλ, βαζηθνχ αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο γηα παξάδεηγκα αλνηθηνχο ρψξνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε παηρληδηψλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε δηαδξνκέο, θαηάιιεια δηακνξθσκέλα κνλνπάηηα, θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηε δεκηνπξγία ηερλεηψλ νηθνζπζηεκάησλ, θπηψξην, εηδηθφ ρψξν γηα θνκπνζηνπνίεζε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ, Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζεξκνθήπην, πδάηηλεο επηθάλεηεο γηα ηε δεκηνπξγία πγξψλ νηθνζπζηεκάησλ, ρψξνπο έθπιεμεο γηα θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ππαίζξην ακθηζέαηξν, αθφκα θαη βηβιηνζήθε (Τακπνχθνπ, 2010). πλνςίδνληαο είλαη πξνθαλέο φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα πηνζεηήζεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θηιηθέο κε ην πεξηβάιινλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ είλαη λα αλαπηπρζεί κηα εηιηθξηλήο ζρέζε θαη αγάπε γηα ηε θχζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο. Έγθεηηαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ππεπζπλφηεηα ησλ ελειίθσλ λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο επαθήο κε ηε θχζε ζηε λέα γεληά, ε νπνία ηφζν

8 μεθάζαξα αλαδεηεί απηή ηελ επαθή θαη πξνθαλψο επσθειείηαη απφ απηή κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Barata, A.R, Escudeiro, A., Loucao, M.A. (2006). Playing with plants, learning for life. In: Proceedings of the 6th International Congress on Education in Botanic Gardens: The Nature of Success: Success for Nature. Oxford. Chawla, L Spots of time: Manifold ways of being in nature in childhood. In: Children and Nature: Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H., Kahn, Jr.and S.R., Kellert, eds. Cambridge. Dannenmaier, Μ. (1998). A Child s Garden: Enchanting Outdoor Spaces for Children and parents. New York: Simon and Schuster. Fishman, C The smorgasbord generation American Demographics 21. Kavtaradze, D. (2006). Games for Sustainable Development: From knowledge to understanding. In: Proceedings of the 6th International Congress on Education in Botanic Gardens: The Nature of Succes: Success for Nature, Oxford. Kellert, S.R. (2002). Experience nature: Affective, cognitive and evaluative development in Children. In: Children and Nature: Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H. Kahn, Jr.and S.R, Kellert, eds. Cambridge. Kirkby, M Nature as refuge in children s environments. Children s Environments Quarterly 6(1). Moore, R.C. (2003). How Cities Use Parks to Help Children Learn. Chicago, IL: American Planning Association. Nabhan, G.P and Trimble, S. (1994). The Geography of Childhood : Why Children Need Wild Places. The Concord Library Boston: Beacon Press. Orr, D.W. (2002). Political economy and the ecology of childhood. In: Children and Nature: Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H. Kahn, Jr.and S.R, Kellert, eds.cambridge. Penguin Group USA. (2005). Book Club Reading Guides: The Secret Garden. Sobel, D. (1993). Children s Special places: Exploring the Role of Forts, Dens and Bush Houses in Middle Childhood. Tuscon: Zephyr Press. Spyri, J and Lesli, C. (1956). Heidi. Penguin popular classics. London: Penguin. Tai, L., Taylor Haque, M., McLellan, G., Knight, E.J. (2006). History and Development In: Designing outdoor environments for children. McGraw- Hill, New York, pp Τακπνχθνπ Α.(2010). Βνηαληθνί Κήπνη θαη ν ξφινο ηνπο ζην ρψξν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ. Verbeek, P and F.B.M, de Waal. (2002). The primate relationship with nature: Biophilia as a general pattern. In: Children and Nature :Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H. Kahn, Jr.and S.R, Kellert, (eds). Cambridge. World Demografhic Trends (2005), Report of the Secretary-General, E/CN.9/2005/8.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανικοί Κήποι και ο Ρόλος τους στο Χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ

Βοτανικοί Κήποι και ο Ρόλος τους στο Χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ Βοτανικοί Κήποι και ο Ρόλος τους στο Χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ Άννα Ταμπούκου 1, Μαρία Παπαφωτίου 2, Αλέξανδρος Κουτσούρης 3 1. Γεωπόνος-εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ. θ. Πάλνο Πνιπρξνλφπνπινο, θ. Βαζίιεο ακαξάο,

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ. θ. Πάλνο Πνιπρξνλφπνπινο, θ. Βαζίιεο ακαξάο, ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ κε Θέκα: Δπηβιέπνληεο Καζεγεηέο θ. Πάλνο Πνιπρξνλφπνπινο, Καζεγεηήο Παηδαγωγηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα