σέζη παιδικήρ ηλικίαρ και θςζικού πεπιβάλλονηορ: Γςναηόηηηερ αθύπνιζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σέζη παιδικήρ ηλικίαρ και θςζικού πεπιβάλλονηορ: Γςναηόηηηερ αθύπνιζηρ"

Transcript

1 σέζη παιδικήρ ηλικίαρ και θςζικού πεπιβάλλονηορ: Γςναηόηηηερ αθύπνιζηρ Άλλα Τακπνύθνπ Γεσπφλνο-Δθπαηδεπηηθφο, Msc Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ 2 ν Γπκλάζην Βνχιαο, Βνπιηαγκέλεο θαη Πξνφδνπ,16673 Bνχια ΠΔΡΙΛΗΦΗ Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο σο βαζηθνύ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ ζε γλσζηηθό, θπζηθό αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν. Καζώο ε ζηαδηαθή απνθνπή ησλ παηδηώλ από ην θπζηθό πεξηβάιινλ πξνθάιεζε κηα ζεηξά δηαηαξαρώλ ζε ζσκαηηθό θαη πλεπκαηηθό επίπεδν κε δξακαηηθέο αθόκα επηπηώζεηο ζην ςπρηζκό ηνπο, πξνθύπηεη ζήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαδήηεζεο ηξόπσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επαθήο ησλ παηδηώλ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Σύγρξνλεο ηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε δεκηνπξγία Βνηαληθώλ Κήπσλ, Οηθνινγηθώλ Πάξθσλ, Θεκαηηθώλ Κήπσλ, Γηθηύσλ Πξαζίλνπ θαη γεληθόηεξα ππαίζξησλ ρώξσλ, πνπ λα κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ, απνηεινύλ ζήκεξα κηα θαηλνηόκν θαη ξεμηθέιεπζε πξόηαζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί νπζηαζηηθά θαη λα απνδώζεη θαξπνύο ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αθύπληζε ηεο πνιύπαζεο ζρέζεο Παηδηνύ Φύζεο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παηδηθή ειηθία, θπζηθό πεξηβάιινλ, αλάπηπμε παηδηνύ, εμέιημε ππαίζξησλ ρώξσλ, δηακόξθσζε ρώξσλ πξαζίλνπ, βνηαληθνί θήπνη, αθύπληζε ζρέζεο παηδηνύ θύζεο. ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ παηδηθή ειηθία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε θαηεμνρήλ πεξίνδνο ηεο αλαθάιπςεο. Τα πεξηζζφηεξα παηδηά αληινχλ δσληάληα θαη βξίζθνπλ ζπλαξπαζηηθφ ην λα αλαθαιχπηνπλ ηα θξπκκέλα κπζηηθά ηεο θχζεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζηαζκφ ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη πξνβιέπεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο, σο ελήιηθεο (Tai et al., 2006). Βηνιφγνη αιιά θαη δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο - παηδνςπρνιφγνη εμεηδηθεπκέλνη ζηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ - ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε ψζεζε γηα αλαδήηεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ, εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα έληνλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Verbeek and Waal, 2002). Αθφκα ε Louise Chawla, ε ζπληνλίζηξηα ηνπ Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο ηεο UNESCO Μεγαιώλνληαο ζηηο πόιεηο ππνζηεξίδεη φηη θαηά ηελ ειηθηαθή πεξίνδν 6 έσο 12 εηψλ - ηε ιεγφκελε Μεζαία Παηδηθή Ζιηθία (Middle Childhood) - ηα παηδηά είλαη γελεηηθά πξνγξακκαηηζκέλα ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα ζηελνχο δεζκνχο κε ηε θχζε.

2 Τα παηδηά επσθεινχληαη ζεκαληηθά απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλάπηπμήο ηνπο: ζσκαηηθφ, ςπρηθφ, πλεπκαηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ. Ζ νπζηαζηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ παηδηνχ θαη θχζεο έρεη ακθίδξνκα νθέιε, θαζψο είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ δηακνξθψλεηαη ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη άλζξσπνη πνπ, σο ελήιηθεο πιένλ ζπκπεξηθέξνληαη κε απμεκέλν ην αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, είραλ θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ζην νηθνγελεηαθφ αιιά θαη ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηα εξεζίζκαηα γηα πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, γεγνλφο πνπ ζηαδηαθά νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο ζπλείδεζεο (Tai et al., 2006). Κάπνηε, ην θπζηνινγηθφ ήηαλ λα κεγαιψλεη έλα παηδί θνληά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σήκεξα σζηφζν ε θαηάζηαζε έρεη αιιάμεη δξακαηηθά, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ, δψληαο ζε αζηηθά ή πξναζηηαθά πεξηβάιινληα, ζηεξνχληαη ηεο θαζεκεξηλήο επαθήο κε ηε θχζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο (Nabhan and Trimble, 1994). Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΖΔ «Αλαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ησλ Παγθόζκησλ Γεκνγξαθηθώλ Τάζεσλ» - ππνινγίδεηαη φηη ζήκεξα ν κηζφο πεξίπνπ πιεζπζκφο ηεο γεο δεη ζηηο πφιεηο (ελδεηθηηθά θαη κφλν αλαθέξεηαη φηη ζηηο ΖΠΑ ην 87% ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζε πφιεηο) (World Demografhic Trends, 2005). ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΦΤΗ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ Μεγάινο αξηζκφο εξεπλεηψλ έρεη δηαπηζηψζεη εληππσζηαθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο άκεζεο επαθήο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Τν πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ππνζηεξίδεηαη φηη έρεη πνιχ κεγάιε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ελψ θαίλεηαη λα παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζε φηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ ζην κέιινλ (Tai et al., 2006). Γνωζηική ανάπηςξη Υπάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηε θχζε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο ηνπ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη γηα αλζξψπνπο ή δψα πνπ δνπλ κέζα ζε έλα δπλακηθφ θαη δηαξθψο ελαιιαζζφκελν πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ην θπζηθφ, νη λεπξηθέο ζπλάςεηο ζηνλ εγθέθαιν απμάλνληαη θαη γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο. Αληίζεηα γηα φζνπο απνθφπηνληαη απφ ηελ πνηθηιφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο δηαθαίλεηαη ζπρλά ε πηνζέηεζε κηα παζεηηθήο ζηάζεο ζηε δσή ηνπο, ελψ φρη ζπάληα εθδειψλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη ζπκπηψκαηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Dannenmaier, 1998). Σε φηη αθνξά ηνπο ηχπνπο επαθήο ησλ παηδηψλ κε ηε θχζε ν θνηλσληθφο νηθνιφγνο Stephen Kellert αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: o Άκεζε, θπζηθή επαθή, ειεχζεξε απφ αλζξψπηλνπο πεξηνξηζκνχο. o Έκκεζε επαθή, σο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο επέκβαζεο, φπσο είλαη έλαο Βνηαληθφο ή Εσνινγηθφο Κήπνο, έλα Μνπζείν θ.ι.π. o Υπνθαηάζηαηα θαη ζπκβνιηθέο εκπεηξίεο κε απνπζία θαλνληθήο επαθήο κε ηε θχζε. O ηχπνο απηφο επαθήο ζα κπνξνχζε λα έρεη ζρέζε κε ηελ παξαθνινχζεζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηειεφξαζε ή κε

3 ην δηάβαζκα ελφο ζρεηηθνχ κε ην πεξηβάιινλ βηβιίνπ ή πεξηνδηθνχ ή αθφκα θάπνηνπ site ζην δηαδίθηπν (Kellert, 2002). Ζ θχζε απνηειεί έλα θνξπθαίν εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ πνπ, θαηά κεγάιν πνζνζηφ, βαζίδνληαη ζε αλζξσπφκνξθα δψα, ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα δηδαρζνχλ έλλνηεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αξίζκεζε, ε αιθάβεηνο, ν ζπιιαβηζκφο, ε ηαμηλφκεζε θ.ι.π. Ζ Elizabeth Lawrence ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν γλσζηηθή βηνθηιία πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηε ρξήζε ηέηνησλ ζπκβφισλ ηεο θχζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο δηαλφεζεο. Αθφκα, δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη ε θχζε απνηειεί ην θπξίαξρν ζέκα ζε πνιιέο ηζηνξίεο θαη κχζνπο γηα παηδηά (Kellert, 2002). Ο Charles Lewis, αλζξσπνιφγνο-θπηνθφκνο, ππνζηήξημε φηη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ, ηα παηδηά έρνπλ βηψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εκπεηξίεο κάζεζεο γηα ηηο νπνίεο είλαη γελεηηθά πξνδηαηεζεηκέλα (Dannenmaier, 1998). Ζ αιιειεπίδξαζε βέβαηα κεηαμχ θχζεο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, αλ θαη έρεη απνδεηρζεί επηζηεκνληθά σο εμαηξεηηθά ηζρπξή θαη ζεκαληηθή, παξακέλεη έλα θεθάιαην πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο. Φςζική ανάπηςξη Ζ επίδξαζε ηεο θχζεο είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή ζε φηη αθνξά ηε θπζηθή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη εχθνια κέζσ ησλ αλακθηζβήηεηα αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε παηδηά απνθνκκέλα απφ ηε θχζε. Σχκθσλα κε εθηηκήζεηο πξφζθαησλ ζρεηηθά εξεπλψλ ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ έρεη ειαηησζεί θαηά 75% απφ ην 1900 (Orr, 2002). Άιιε έξεπλα έδεημε φηη ηα παηδηά ειηθίαο 3-12 εηψλ αθηέξσλαλ 86 ιεπηά ηεο εκέξαο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο ην 1981, ρξφλνο πνπ ζπξξηθλψζεθε ζε 42 κφιηο ιεπηά ην 1997 (Fishman, 1999). Σήκεξα ε κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (θαζηζηηθή δσή), αιιά θαη νη αθαηάιιειεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα πγείαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 15% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 6-19 εηψλ, ππνθέξνπλ απφ παρπζαξθία ή είλαη ππέξβαξα. Γέθα ρηιηάδεο πξφζζεηα έξρνληαη θάζε ρξφλν ζηα παηδηθά πηάηα, ζχκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή έξεπλα, επηβαξχλνληαο ζεκαληηθά ηελ πγεία ησλ παηδηψλ. Ωζηφζν, παξά ηα απνγνεηεπηηθά απηά ζηνηρεία, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα άιιεο έξεπλαο, ηα παηδηά δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην λα ηξψλε ιαραληθά θαη θξνχηα, ηδηαίηεξα φηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμή ηνπο (Moore, 2003). ςναιζθημαηική ανάπηςξη Ζ θχζε δηεγείξεη επίζεο έλα ζχκπιεγκα ζηνηρείσλ ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Kellert κε ηνλ φξν ζπγθηλεζηαθή σξίκαλζε, απνηειψληαο φρη κφλν πεγή έκπλεπζεο γηα παηρλίδη θαη αλαδήηεζε, αιιά θάπνηεο θνξέο θαη αηηία θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο. Τα αληηθαηηθά αθξηβψο απηά ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ θίλεηξα γηα κάζεζε αιιά θαη γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε (Kellert, 2002). Ζ κέζε παηδηθή ειηθία - φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε - απνηειεί ηελ πιένλ θξίζηκε πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί δεζκφο κεηαμχ παηδηνχ θαη θχζεο. Ζ ρξνληθή απηή πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηε θχζε πξνθεηκέλνπ λα

4 αλαπηχμνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, αλαθέξεηαη θαη σο ην ζηάδην ηεο πεξηφδνπ ηεο γεο, (earth period) (Kellert, 2002). Ο Sobel πεηξακαηίζηεθε κε παηδηά δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη επηπέδσλ αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηελ πνηθηιία θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Τα επξήκαηά ηνπ, ηα νπνία θαη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα: (Sobel, 1993). o Ζιηθία 4 7 εηψλ: Καηά ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν ηα παηδηά αξρίδνπλ λα εμεξεπλνχλ, ελψ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ, ην ζπίηη ηνπο είλαη ην θέληξν ηνπ θφζκνπ. o Ζιηθία 8 11 εηψλ: Καηά ηελ ειηθηαθή απηή θάζε ησλ παηδηψλ, ηα ζπίηηα ηνπο γίλνληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο κεηαθηλνχληαη πξνο ηελ πεξηθέξεηα. Έηζη ηα παηδηά αξρίδνπλ λα εμεξεπλνχλ νηθφπεδα, πεξηνρέο κε βιάζηεζε, ξέκαηα, ραληάθηα θαη άιια κέξε πνπ εληνπίδνληαη ζε θνληηλή αθηίλα απφ ην ζπίηη ηνπο. o Ζιηθία 12 εηψλ: Ο θνηλσληθφο θφζκνο ησλ θαηαζηεκάησλ αξρίδεη λα γνεηεχεη ηα παηδηά, ελψ ε πεξίνδνο ηεο γεο ζεκεηψλεη θζίλνπζα πνξεία. o Ζιηθία 17 εηψλ: Ζ πεξίνδνο ηεο βελδίλεο (gasoline period ) μεθηλάεη, κε ην απηνθίλεην λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ θφζκνπ ησλ παηδηψλ. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πξφζθαηεο ζρεηηθά έξεπλαο (Chawla, 2002), ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην λα πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, παξά ην γεγνλφο φηη ελδέρεηαη ζηε κεηέπεηηα ελήιηθε δσή ηνπο λα κελ εθδειψζνπλ θπζηνιαηξηθή ηάζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε φηη αθνξά εθείλνπο πνπ αθηεξψλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπο ζηελ ππφζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ην 77% απέδσζε ηε θηιηθή κε ην πεξηβάιινλ απηή ζηάζε, ζε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ δχν παξάγνληεο: είηε είραλ ζεηηθέο εκπεηξίεο κε ηε θχζε θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία νη νπνίεο θαη απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο σο ελήιηθεο, είηε ζην κνληέιν ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο δσήο, ηδηαίηεξε ζέζε θαηείρε ε αγάπε γηα ηε θχζε. ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ Οη ρψξνη. πνπ θηινμέλεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ ελφο αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ σο ελήιηθα. Καηά ζπλέπεηα, εχθνια κπνξεί λα εξκελεπηεί ην γεγνλφο φηη άηνκα πνπ εκθαλίδνληαη ζήκεξα κε θαηλνηφκεο θαη πξννδεπηηθέο ηδέεο ζηε δεκηνπξγία ππαίζξησλ ρψξσλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε, είραλ θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία ζηεξεζεί ηε ραξά ηνπ παηρληδηνχ ζηε θχζε (Tai et al., 2006). Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ρψξσλ γηα παηδηά, κε έληνλα ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αλαγλσξίζηεθε ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ επνρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα επνρή πνπ επέθεξε ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ, θαζψο ε επέθηαζε ησλ πφιεσλ έγηλε ζε βάξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Ζ κεηαβνιή απηή ηνπ ηνπίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθεπκέλν θχκα κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ εμνρή πξνο ηηο πφιεηο, νδήγεζε ζηε βίαηε απνκάθξπλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. Σχκθσλα κε εηδηθνχο παηδνςπρνιφγνπο, ε απνθνπή απηή ησλ παηδηψλ απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο

5 πξνθάιεζε κία ζεηξά δηαηαξαρψλ ζε ζσκαηηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν, ελψ θαίλεηαη λα επεξέαζε δξακαηηθά θαη ηνλ ςπρηζκφ ηνπο (Dannenmaier, 1998). Τηο επηδξάζεηο απηέο θαίλεηαη άιισζηε λα αληαλαθιά θαη ε ινγνηερλία ηεο επνρήο, φπσο ππνζηεξίδεη ε Molly Dannnmaier, ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ «Έλαο Παηδηθφο Κήπνο». Ωο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ην παηδηθφ κπζηζηφξεκα «Heidi» φπνπ ε θεληξηθή εξσίδα Heidi απφ έλα αλέκειν θαη ραξνχκελν θνξηηζάθη πνπ δεη ζηελ εμνρή, εξρφκελν ζηελ πφιε κεηακνξθψλεηαη ζε έλα πιάζκα κε έληνλα ηα ζεκάδηα ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο αιιά θαη ςπρηθήο θαηάξξεπζεο, ην νπνίν θαη επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κφλν φηαλ επηζηξέθεη ζηηο Άιπεηο, δειαδή ζηε Φχζε. Δπηπιένλ ην άιιν πξφζσπν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ε Clara, έλα αλάπεξν θνξηηζάθη πνπ έξρεηαη απφ ηελ πφιε ζην βνπλφ γηα λα επηζθεθζεί ηε θίιε ηεο Heidi, θαηνξζψλεη λα μεπεξάζεη ην πξφβιεκα πγείαο ηεο ράξε ζηελ παξακνλή ηεο ζην βνπλφ (Spyri and Lesli, 1956). Ζ Frances Hodgson Burnett ρξεζηκνπνηεί έλα παξφκνην ζέκα ζην βηβιίν ηεο κε ηίηιν «Ο Mπζηηθφο Κήπνο» (The Secret Garden), ην νπνίν εκπλεχζηεθε θαηά ηε κεηαθίλεζή ηεο απφ ηε βηνκεραλνπνηεκέλε Δπξψπε ζηηο Ζ.Π.Α, ζην αγξνηηθφ Τελεζζί, ην 1865 (Penguin Group USA, 2005). Κεληξηθνί ήξσεο ζε απηφ ην κπζηζηφξεκα είλαη ε Mary θαη ν Colin, δχν ςπρηθά άξξσζηα παηδηά πνπ γηαηξεχνληαη κέζα απφ ηε καγεία ηνπ θήπνπ. Γελ είλαη φκσο κφλν ε ινγνηερλία ηεο επνρήο πνπ απέδηδε ζηε θχζε ην ράξηζκα ηνπ λα δηδάζθεη θαη λα γηαηξεχεη ηα παηδηά. Ο Friedrich Froebel, έλαο δάζθαινο ηεο βηνκεραληθήο πεξηφδνπ εηζήγαγε, ην 1837, ηνλ φξν kindergarden, δειαδή ν θήπνο ησλ παηδηψλ. Πξφθεηηαη γηα ππαίζξηνπο, εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ρψξνπο φπνπ ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ θπηά θαη δψα, ελψ ππήξραλ θαη θαηαζθεπέο φπνπ κπνξνχζαλ λα παίμνπλ κε ηελ θαζνδήγεζε εμεηδηθεπκέλσλ δαζθάισλ. Έηζη, παξφιν πνπ ε πεξίνδνο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο είρε πνιιέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε δσή ησλ παηδηψλ, δεκηνχξγεζε παξάιιεια ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηχπσζε θαηλνηφκσλ πξνηάζεσλ ζην ρψξν ηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Tai et al.,2006). Σηηο αξρέο ηνπ 1900 ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ε αμηνπνίεζε ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ γηα παηδηά κε ην ζρεδηαζκφ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ γηα παηρλίδη. Απφ ην 1905 έσο ην 1909 έγηλαλ εθαηνληάδεο ηέηνησλ θαηαζθεπψλ, κε ηε ρξήζε κεηαιιηθψλ θπξίσο ζηνηρείσλ, εγθαηαιείθζεθε δειαδή ε αξρηθή ζθέςε θαη θηινζνθία ζρεδηαζκνχ κε βαζηθφ άμνλα ηε κίκεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Dannenmaier, 1998). Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1900, ε εκπλεπζκέλε αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ Gertrude Jekyll απέξξηςε απηφλ ηνλ δεκνθηιή, κε νηθνινγηθφ σζηφζν ηξφπν ζρεδηαζκνχ ησλ παηδηθψλ θήπσλ θαη επηθεληξψζεθε ζην ζρεδηαζκφ ππαίζξησλ ρψξσλ γηα παηδηά κε θπξίαξρν ζηνηρείν ην δηαδξαζηηθφ παηρλίδη, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ, φπσο πεξηγξάθεη ζην βηβιίν ηεο «Παηδηά θαη Κήπνη» (Children and Gardens). Σηηο αξρέο ην 1970, νξηζκέλα πξννδεπηηθά ζρνιεία άξρηζαλ λα αληηθαζηζηνχλ ηηο ζιηβεξέο αζθαιηνζηξσκέλεο παηδηθέο απιέο κε εκπινπηηζκέλνπο πεξηβαιινληηθά ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξνληαλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα παηρλίδη θαη κάζεζε. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ Washington ζην Μπέξθιευ, φπνπ δεκηνπξγήζεθε έλαο εμαηξεηηθά ελδηαθέξσλ πνιπζεκαηηθφο θήπνο, ζπλαπνηεινχκελνο απφ κηα πιεηάδα κηθξν-νηθνζπζηεκάησλ κηα κηθξνγξαθία

6 Βνηαληθνχ Κήπνπ ηα νπνία θαη αληηπξνζψπεπαλ ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο (Moore, 2003). Σήκεξα, πνιιά ζρνιεία κε πξνεγκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, ζρεδηάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Ο Robin Moore, θαζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ θαη εηδηθφο ζην ζρεδηαζκφ ππαίζξησλ ρψξσλ γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ Dr.Herb Wong δηαπίζησζαλ φηη ε κεηαηξνπή ηεο παξαδνζηαθήο αζθαιηνζηξσκέλεο απιήο ζε έλα ρψξν αξρηηεθηνληθά ζρεδηαζκέλν κε πλεχκα πεξηβαιινληηθφ (θαηάιιειν ζρέδην θχηεπζεο θαη δηακφξθσζε κε ιηκλνχιεο, θαζηζηηθά, ρψξνπο έθπιεμεο, ρψξν γηα θνκπνζηνπνίεζε, ρψξν γηα άζθεζε θεπνπξηθήο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά θιπ), πεξηφξηζε δξαζηηθά ηα ζπκπηψκαηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ (Moore, 2003). Άιιε ζρεηηθή έξεπλα (Kirkby, 1989) έδεημε φηη ζηνπο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο γηα παηδηά ππαίζξηνπο ρψξνπο, ην παηρλίδη ήηαλ πην ζπλαξπαζηηθφ ζηηο πεξηνρέο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ (δέλδξα, ζάκλνπο θιπ), ζπγθξηηηθά κε εθείλεο φπνπ θπξηαξρνχζαλ ηα ζθιεξά πιηθά. Πξάγκαηη, αλαξίζκεηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξαγκαηνπνηεζεί έξρνληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςε φηη ε δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ, δειαδή ζηελ χπαξμε, κεηαμχ άιισλ, κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο θπζηθψλ ζηνηρείσλ σο εξγαιεία παηρληδηνχ θαη εθπαίδεπζεο, ππνζηεξίδεη ζεκαληηθά ηελ εθδήισζε, απφ πιεπξάο ησλ παηδηψλ, θνηλσληθψλ ελδηαθεξφλησλ, ελψ παξάιιεια επλνεί ηελ απειεπζέξσζε ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ζην παηρλίδη, κε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο (Tai et al., 2006). ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΦΤΠΝΙΗ ΣΗ ΥΔΗ ΠΑΙΓΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΗ Καζψο ινηπφλ ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηε θχζε απνηειεί ζηνηρείν μέλν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηoπο, είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ επηηαθηηθή ή αλάγθε ψζηε γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ, πνιηηηθνί αιιά θαη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα ζπζηξαηεπηνχλ, έηζη ψζηε λα δψζνπλ ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ εθ λένπ θαη λα εμεξεπλήζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αλαπηχζζνληαο ηνλ έκθπην δεζκφ ηνπο κε ηε θχζε. Τα παηδηά ζήκεξα δελ ζα πξέπεη λα εγθιεηζηνχλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ ησλ κεγάισλ, θαζψο νη αλάγθεο ηνπο γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε ππαγνξεχνπλ ην ζρεδηαζκφ εηδηθψλ γηα απηά ρψξσλ πξαζίλνπ. Σχγρξνλεο ηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία Βνηαληθψλ Κήπσλ, Οηθνινγηθψλ Πάξθσλ, Θεκαηηθψλ Κήπσλ, Γηθηχσλ Πξαζίλνπ θαη γεληθφηεξα ππαίζξησλ ρψξσλ, πνπ λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ, απνηεινχλ ζήκεξα κηα θαηλνηφκν θαη ξεμηθέιεπζε πξφηαζε, πξνθεηκέλνπ λα αγθαιηαζηεί θαη λα απνδψζεη θαξπνχο ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αθχπληζε ηεο ζρέζεο Παηδηνχ Φχζεο (Moore, 2003). Δίλαη άιισζηε αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ δίλεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ γλψζε θαη λα εκβαζχλνπλ ζηελ αληίιεςε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηε θχζε θαη ζηε ζεκαζία ηεο βησζηκφηεηαο (Kavtaradze, 2006).

7 Πξσηαξρηθφ βέβαηα κέιεκα είλαη ε φζν ην δπλαηφλ ζηελφηεξε θαη ζπρλφηεξε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, θαζψο νη εκπεηξίεο παηρληδηνχ θαη κάζεζεο ζε απηά είλαη πξάγκαηη αλαληηθαηάζηαηεο. Ωζηφζν, θαζψο ηα νηθνζπζηήκαηα απηά είλαη κάιινλ δπζεχξεηα ζηα αζηηθά πεξηβάιινληα πνπ κεγαιψλνπλ, θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, ζήκεξα ηα παηδηά, ρξεηάδεηαη θαη κηα παξάιιειε αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηερλεηψλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο αλαςπρήο θαη εθπαίδεπζεο. Σε φηη αθνξά ην κέγεζνο ελφο επηηπρεκέλνπ project πξαζίλνπ γηα ρξήζε απφ παηδηά, κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ έλα ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ έξγν ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κηαο γεηηνληάο κέρξη ηε δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξα δπλακηθνχ Γεκφζηνπ Παηδηθνχ Κήπνπ κε ππνδνκέο θαηάιιειεο γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε θαη ζηειερσκέλνπ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σε θάζε πεξίπησζε ελζαξξχλεηαη ε ζθέςε γηα ηελ αλαζέξκαλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ηαπηφρξνλα απνζαξξχλεηαη ην άραξν ζθεληθφ ησλ άςπρσλ, ςπρξψλ ηζηκεληέλησλ ηνπίσλ, πνπ ζηξαγγαιίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ηεο πφιεο (Tai et al., 2006). ΒΟΣΑΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ: ΜΙΑ ΔΤΚΑΙΡΙΑ ΔΠΑΦΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΜΔ ΣΗ ΦΤΗ Οη Βνηαληθνί Κήπνη πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα ζην λα αμηνπνηεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ. Πξάγκαηη νη ρψξνη απηνί απνηεινχλ εμαηξεηηθέο ππαίζξηεο ηάμεηο, γη απηφ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία κεγάινπ εχξνπο ζρνιηθψλ καζεκάησλ, φπσο είλαη ε βηνινγία, ε γεσγξαθία, ε θπζηθή, νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηα καζεκαηηθά, ε ηέρλε, ε ηζηνξία θαη νη μέλεο γιψζζεο (Kavtaradze, 2006). Σην πεξηβάιινλ ελφο Βνηαληθνχ Κήπνπ κπνξεί αθφκα λα αλαπηπρζεί κηα κεγάιε πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο: Γηαδξαζηηθέο εθζέζεηο, παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο, μελαγήζεηο, ζεαηξηθφ παηρλίδη, πεξίπαηνη αλαθαιχςεσλ, ρεηξνηερλίεο κε θπζηθά πξντφληα, πξνβνιέο ζπιινγψλ θπηψλ, ζεκηλάξηα θεπνπξηθήο (Barata et al., 2006). Πξνθεηκέλνπ σζηφζν νη Βνηαληθνί Κήπνη λα απνηειέζνπλ ρψξνπο θαηάιιεινπο λα ππνδερζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αθχπληζε ηεο ζρέζεο παηδηνχ θαη θχζεο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ κηα ζεηξά ππνδνκψλ, βαζηθνχ αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο γηα παξάδεηγκα αλνηθηνχο ρψξνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε παηρληδηψλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε δηαδξνκέο, θαηάιιεια δηακνξθσκέλα κνλνπάηηα, θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηε δεκηνπξγία ηερλεηψλ νηθνζπζηεκάησλ, θπηψξην, εηδηθφ ρψξν γηα θνκπνζηνπνίεζε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ, Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζεξκνθήπην, πδάηηλεο επηθάλεηεο γηα ηε δεκηνπξγία πγξψλ νηθνζπζηεκάησλ, ρψξνπο έθπιεμεο γηα θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ππαίζξην ακθηζέαηξν, αθφκα θαη βηβιηνζήθε (Τακπνχθνπ, 2010). πλνςίδνληαο είλαη πξνθαλέο φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα πηνζεηήζεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θηιηθέο κε ην πεξηβάιινλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ είλαη λα αλαπηπρζεί κηα εηιηθξηλήο ζρέζε θαη αγάπε γηα ηε θχζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο. Έγθεηηαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ππεπζπλφηεηα ησλ ελειίθσλ λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο επαθήο κε ηε θχζε ζηε λέα γεληά, ε νπνία ηφζν

8 μεθάζαξα αλαδεηεί απηή ηελ επαθή θαη πξνθαλψο επσθειείηαη απφ απηή κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Barata, A.R, Escudeiro, A., Loucao, M.A. (2006). Playing with plants, learning for life. In: Proceedings of the 6th International Congress on Education in Botanic Gardens: The Nature of Success: Success for Nature. Oxford. Chawla, L Spots of time: Manifold ways of being in nature in childhood. In: Children and Nature: Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H., Kahn, Jr.and S.R., Kellert, eds. Cambridge. Dannenmaier, Μ. (1998). A Child s Garden: Enchanting Outdoor Spaces for Children and parents. New York: Simon and Schuster. Fishman, C The smorgasbord generation American Demographics 21. Kavtaradze, D. (2006). Games for Sustainable Development: From knowledge to understanding. In: Proceedings of the 6th International Congress on Education in Botanic Gardens: The Nature of Succes: Success for Nature, Oxford. Kellert, S.R. (2002). Experience nature: Affective, cognitive and evaluative development in Children. In: Children and Nature: Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H. Kahn, Jr.and S.R, Kellert, eds. Cambridge. Kirkby, M Nature as refuge in children s environments. Children s Environments Quarterly 6(1). Moore, R.C. (2003). How Cities Use Parks to Help Children Learn. Chicago, IL: American Planning Association. Nabhan, G.P and Trimble, S. (1994). The Geography of Childhood : Why Children Need Wild Places. The Concord Library Boston: Beacon Press. Orr, D.W. (2002). Political economy and the ecology of childhood. In: Children and Nature: Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H. Kahn, Jr.and S.R, Kellert, eds.cambridge. Penguin Group USA. (2005). Book Club Reading Guides: The Secret Garden. Sobel, D. (1993). Children s Special places: Exploring the Role of Forts, Dens and Bush Houses in Middle Childhood. Tuscon: Zephyr Press. Spyri, J and Lesli, C. (1956). Heidi. Penguin popular classics. London: Penguin. Tai, L., Taylor Haque, M., McLellan, G., Knight, E.J. (2006). History and Development In: Designing outdoor environments for children. McGraw- Hill, New York, pp Τακπνχθνπ Α.(2010). Βνηαληθνί Κήπνη θαη ν ξφινο ηνπο ζην ρψξν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ. Verbeek, P and F.B.M, de Waal. (2002). The primate relationship with nature: Biophilia as a general pattern. In: Children and Nature :Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H. Kahn, Jr.and S.R, Kellert, (eds). Cambridge. World Demografhic Trends (2005), Report of the Secretary-General, E/CN.9/2005/8.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ΣΗΣΛΟ: Ηζηνξία VG, Δίδε, Γεκνθηιέζηεξα, Ολνκαηνινγία, Θεκαηνινγία, Γεληέο- Γχν θφζκνη, Γηαθήκηζε, Πσιήζεηο, Τπεξθαηαλάισζε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα