σέζη παιδικήρ ηλικίαρ και θςζικού πεπιβάλλονηορ: Γςναηόηηηερ αθύπνιζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σέζη παιδικήρ ηλικίαρ και θςζικού πεπιβάλλονηορ: Γςναηόηηηερ αθύπνιζηρ"

Transcript

1 σέζη παιδικήρ ηλικίαρ και θςζικού πεπιβάλλονηορ: Γςναηόηηηερ αθύπνιζηρ Άλλα Τακπνύθνπ Γεσπφλνο-Δθπαηδεπηηθφο, Msc Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ 2 ν Γπκλάζην Βνχιαο, Βνπιηαγκέλεο θαη Πξνφδνπ,16673 Bνχια ΠΔΡΙΛΗΦΗ Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο σο βαζηθνύ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ ζε γλσζηηθό, θπζηθό αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν. Καζώο ε ζηαδηαθή απνθνπή ησλ παηδηώλ από ην θπζηθό πεξηβάιινλ πξνθάιεζε κηα ζεηξά δηαηαξαρώλ ζε ζσκαηηθό θαη πλεπκαηηθό επίπεδν κε δξακαηηθέο αθόκα επηπηώζεηο ζην ςπρηζκό ηνπο, πξνθύπηεη ζήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαδήηεζεο ηξόπσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επαθήο ησλ παηδηώλ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Σύγρξνλεο ηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε δεκηνπξγία Βνηαληθώλ Κήπσλ, Οηθνινγηθώλ Πάξθσλ, Θεκαηηθώλ Κήπσλ, Γηθηύσλ Πξαζίλνπ θαη γεληθόηεξα ππαίζξησλ ρώξσλ, πνπ λα κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ, απνηεινύλ ζήκεξα κηα θαηλνηόκν θαη ξεμηθέιεπζε πξόηαζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί νπζηαζηηθά θαη λα απνδώζεη θαξπνύο ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αθύπληζε ηεο πνιύπαζεο ζρέζεο Παηδηνύ Φύζεο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παηδηθή ειηθία, θπζηθό πεξηβάιινλ, αλάπηπμε παηδηνύ, εμέιημε ππαίζξησλ ρώξσλ, δηακόξθσζε ρώξσλ πξαζίλνπ, βνηαληθνί θήπνη, αθύπληζε ζρέζεο παηδηνύ θύζεο. ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ παηδηθή ειηθία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε θαηεμνρήλ πεξίνδνο ηεο αλαθάιπςεο. Τα πεξηζζφηεξα παηδηά αληινχλ δσληάληα θαη βξίζθνπλ ζπλαξπαζηηθφ ην λα αλαθαιχπηνπλ ηα θξπκκέλα κπζηηθά ηεο θχζεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζηαζκφ ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη πξνβιέπεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο, σο ελήιηθεο (Tai et al., 2006). Βηνιφγνη αιιά θαη δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο - παηδνςπρνιφγνη εμεηδηθεπκέλνη ζηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ - ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε ψζεζε γηα αλαδήηεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ, εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα έληνλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Verbeek and Waal, 2002). Αθφκα ε Louise Chawla, ε ζπληνλίζηξηα ηνπ Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο ηεο UNESCO Μεγαιώλνληαο ζηηο πόιεηο ππνζηεξίδεη φηη θαηά ηελ ειηθηαθή πεξίνδν 6 έσο 12 εηψλ - ηε ιεγφκελε Μεζαία Παηδηθή Ζιηθία (Middle Childhood) - ηα παηδηά είλαη γελεηηθά πξνγξακκαηηζκέλα ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα ζηελνχο δεζκνχο κε ηε θχζε.

2 Τα παηδηά επσθεινχληαη ζεκαληηθά απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλάπηπμήο ηνπο: ζσκαηηθφ, ςπρηθφ, πλεπκαηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ. Ζ νπζηαζηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ παηδηνχ θαη θχζεο έρεη ακθίδξνκα νθέιε, θαζψο είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ δηακνξθψλεηαη ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη άλζξσπνη πνπ, σο ελήιηθεο πιένλ ζπκπεξηθέξνληαη κε απμεκέλν ην αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, είραλ θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ζην νηθνγελεηαθφ αιιά θαη ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηα εξεζίζκαηα γηα πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, γεγνλφο πνπ ζηαδηαθά νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο ζπλείδεζεο (Tai et al., 2006). Κάπνηε, ην θπζηνινγηθφ ήηαλ λα κεγαιψλεη έλα παηδί θνληά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σήκεξα σζηφζν ε θαηάζηαζε έρεη αιιάμεη δξακαηηθά, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ, δψληαο ζε αζηηθά ή πξναζηηαθά πεξηβάιινληα, ζηεξνχληαη ηεο θαζεκεξηλήο επαθήο κε ηε θχζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο (Nabhan and Trimble, 1994). Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΖΔ «Αλαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ησλ Παγθόζκησλ Γεκνγξαθηθώλ Τάζεσλ» - ππνινγίδεηαη φηη ζήκεξα ν κηζφο πεξίπνπ πιεζπζκφο ηεο γεο δεη ζηηο πφιεηο (ελδεηθηηθά θαη κφλν αλαθέξεηαη φηη ζηηο ΖΠΑ ην 87% ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζε πφιεηο) (World Demografhic Trends, 2005). ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΦΤΗ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ Μεγάινο αξηζκφο εξεπλεηψλ έρεη δηαπηζηψζεη εληππσζηαθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο άκεζεο επαθήο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Τν πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ππνζηεξίδεηαη φηη έρεη πνιχ κεγάιε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ελψ θαίλεηαη λα παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζε φηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ ζην κέιινλ (Tai et al., 2006). Γνωζηική ανάπηςξη Υπάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηε θχζε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο ηνπ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη γηα αλζξψπνπο ή δψα πνπ δνπλ κέζα ζε έλα δπλακηθφ θαη δηαξθψο ελαιιαζζφκελν πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ην θπζηθφ, νη λεπξηθέο ζπλάςεηο ζηνλ εγθέθαιν απμάλνληαη θαη γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο. Αληίζεηα γηα φζνπο απνθφπηνληαη απφ ηελ πνηθηιφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο δηαθαίλεηαη ζπρλά ε πηνζέηεζε κηα παζεηηθήο ζηάζεο ζηε δσή ηνπο, ελψ φρη ζπάληα εθδειψλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη ζπκπηψκαηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Dannenmaier, 1998). Σε φηη αθνξά ηνπο ηχπνπο επαθήο ησλ παηδηψλ κε ηε θχζε ν θνηλσληθφο νηθνιφγνο Stephen Kellert αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: o Άκεζε, θπζηθή επαθή, ειεχζεξε απφ αλζξψπηλνπο πεξηνξηζκνχο. o Έκκεζε επαθή, σο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο επέκβαζεο, φπσο είλαη έλαο Βνηαληθφο ή Εσνινγηθφο Κήπνο, έλα Μνπζείν θ.ι.π. o Υπνθαηάζηαηα θαη ζπκβνιηθέο εκπεηξίεο κε απνπζία θαλνληθήο επαθήο κε ηε θχζε. O ηχπνο απηφο επαθήο ζα κπνξνχζε λα έρεη ζρέζε κε ηελ παξαθνινχζεζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηειεφξαζε ή κε

3 ην δηάβαζκα ελφο ζρεηηθνχ κε ην πεξηβάιινλ βηβιίνπ ή πεξηνδηθνχ ή αθφκα θάπνηνπ site ζην δηαδίθηπν (Kellert, 2002). Ζ θχζε απνηειεί έλα θνξπθαίν εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ πνπ, θαηά κεγάιν πνζνζηφ, βαζίδνληαη ζε αλζξσπφκνξθα δψα, ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα δηδαρζνχλ έλλνηεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αξίζκεζε, ε αιθάβεηνο, ν ζπιιαβηζκφο, ε ηαμηλφκεζε θ.ι.π. Ζ Elizabeth Lawrence ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν γλσζηηθή βηνθηιία πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηε ρξήζε ηέηνησλ ζπκβφισλ ηεο θχζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο δηαλφεζεο. Αθφκα, δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη ε θχζε απνηειεί ην θπξίαξρν ζέκα ζε πνιιέο ηζηνξίεο θαη κχζνπο γηα παηδηά (Kellert, 2002). Ο Charles Lewis, αλζξσπνιφγνο-θπηνθφκνο, ππνζηήξημε φηη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ, ηα παηδηά έρνπλ βηψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εκπεηξίεο κάζεζεο γηα ηηο νπνίεο είλαη γελεηηθά πξνδηαηεζεηκέλα (Dannenmaier, 1998). Ζ αιιειεπίδξαζε βέβαηα κεηαμχ θχζεο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, αλ θαη έρεη απνδεηρζεί επηζηεκνληθά σο εμαηξεηηθά ηζρπξή θαη ζεκαληηθή, παξακέλεη έλα θεθάιαην πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο. Φςζική ανάπηςξη Ζ επίδξαζε ηεο θχζεο είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή ζε φηη αθνξά ηε θπζηθή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη εχθνια κέζσ ησλ αλακθηζβήηεηα αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε παηδηά απνθνκκέλα απφ ηε θχζε. Σχκθσλα κε εθηηκήζεηο πξφζθαησλ ζρεηηθά εξεπλψλ ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ έρεη ειαηησζεί θαηά 75% απφ ην 1900 (Orr, 2002). Άιιε έξεπλα έδεημε φηη ηα παηδηά ειηθίαο 3-12 εηψλ αθηέξσλαλ 86 ιεπηά ηεο εκέξαο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο ην 1981, ρξφλνο πνπ ζπξξηθλψζεθε ζε 42 κφιηο ιεπηά ην 1997 (Fishman, 1999). Σήκεξα ε κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (θαζηζηηθή δσή), αιιά θαη νη αθαηάιιειεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα πγείαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 15% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 6-19 εηψλ, ππνθέξνπλ απφ παρπζαξθία ή είλαη ππέξβαξα. Γέθα ρηιηάδεο πξφζζεηα έξρνληαη θάζε ρξφλν ζηα παηδηθά πηάηα, ζχκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή έξεπλα, επηβαξχλνληαο ζεκαληηθά ηελ πγεία ησλ παηδηψλ. Ωζηφζν, παξά ηα απνγνεηεπηηθά απηά ζηνηρεία, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα άιιεο έξεπλαο, ηα παηδηά δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην λα ηξψλε ιαραληθά θαη θξνχηα, ηδηαίηεξα φηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμή ηνπο (Moore, 2003). ςναιζθημαηική ανάπηςξη Ζ θχζε δηεγείξεη επίζεο έλα ζχκπιεγκα ζηνηρείσλ ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Kellert κε ηνλ φξν ζπγθηλεζηαθή σξίκαλζε, απνηειψληαο φρη κφλν πεγή έκπλεπζεο γηα παηρλίδη θαη αλαδήηεζε, αιιά θάπνηεο θνξέο θαη αηηία θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο. Τα αληηθαηηθά αθξηβψο απηά ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ θίλεηξα γηα κάζεζε αιιά θαη γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε (Kellert, 2002). Ζ κέζε παηδηθή ειηθία - φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε - απνηειεί ηελ πιένλ θξίζηκε πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί δεζκφο κεηαμχ παηδηνχ θαη θχζεο. Ζ ρξνληθή απηή πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηε θχζε πξνθεηκέλνπ λα

4 αλαπηχμνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, αλαθέξεηαη θαη σο ην ζηάδην ηεο πεξηφδνπ ηεο γεο, (earth period) (Kellert, 2002). Ο Sobel πεηξακαηίζηεθε κε παηδηά δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη επηπέδσλ αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηελ πνηθηιία θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Τα επξήκαηά ηνπ, ηα νπνία θαη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα: (Sobel, 1993). o Ζιηθία 4 7 εηψλ: Καηά ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν ηα παηδηά αξρίδνπλ λα εμεξεπλνχλ, ελψ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ, ην ζπίηη ηνπο είλαη ην θέληξν ηνπ θφζκνπ. o Ζιηθία 8 11 εηψλ: Καηά ηελ ειηθηαθή απηή θάζε ησλ παηδηψλ, ηα ζπίηηα ηνπο γίλνληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο κεηαθηλνχληαη πξνο ηελ πεξηθέξεηα. Έηζη ηα παηδηά αξρίδνπλ λα εμεξεπλνχλ νηθφπεδα, πεξηνρέο κε βιάζηεζε, ξέκαηα, ραληάθηα θαη άιια κέξε πνπ εληνπίδνληαη ζε θνληηλή αθηίλα απφ ην ζπίηη ηνπο. o Ζιηθία 12 εηψλ: Ο θνηλσληθφο θφζκνο ησλ θαηαζηεκάησλ αξρίδεη λα γνεηεχεη ηα παηδηά, ελψ ε πεξίνδνο ηεο γεο ζεκεηψλεη θζίλνπζα πνξεία. o Ζιηθία 17 εηψλ: Ζ πεξίνδνο ηεο βελδίλεο (gasoline period ) μεθηλάεη, κε ην απηνθίλεην λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ θφζκνπ ησλ παηδηψλ. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πξφζθαηεο ζρεηηθά έξεπλαο (Chawla, 2002), ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην λα πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, παξά ην γεγνλφο φηη ελδέρεηαη ζηε κεηέπεηηα ελήιηθε δσή ηνπο λα κελ εθδειψζνπλ θπζηνιαηξηθή ηάζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε φηη αθνξά εθείλνπο πνπ αθηεξψλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπο ζηελ ππφζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ην 77% απέδσζε ηε θηιηθή κε ην πεξηβάιινλ απηή ζηάζε, ζε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ δχν παξάγνληεο: είηε είραλ ζεηηθέο εκπεηξίεο κε ηε θχζε θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία νη νπνίεο θαη απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο σο ελήιηθεο, είηε ζην κνληέιν ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο δσήο, ηδηαίηεξε ζέζε θαηείρε ε αγάπε γηα ηε θχζε. ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ Οη ρψξνη. πνπ θηινμέλεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ ελφο αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ σο ελήιηθα. Καηά ζπλέπεηα, εχθνια κπνξεί λα εξκελεπηεί ην γεγνλφο φηη άηνκα πνπ εκθαλίδνληαη ζήκεξα κε θαηλνηφκεο θαη πξννδεπηηθέο ηδέεο ζηε δεκηνπξγία ππαίζξησλ ρψξσλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε, είραλ θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία ζηεξεζεί ηε ραξά ηνπ παηρληδηνχ ζηε θχζε (Tai et al., 2006). Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ρψξσλ γηα παηδηά, κε έληνλα ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αλαγλσξίζηεθε ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ επνρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα επνρή πνπ επέθεξε ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ, θαζψο ε επέθηαζε ησλ πφιεσλ έγηλε ζε βάξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Ζ κεηαβνιή απηή ηνπ ηνπίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθεπκέλν θχκα κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ εμνρή πξνο ηηο πφιεηο, νδήγεζε ζηε βίαηε απνκάθξπλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. Σχκθσλα κε εηδηθνχο παηδνςπρνιφγνπο, ε απνθνπή απηή ησλ παηδηψλ απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο

5 πξνθάιεζε κία ζεηξά δηαηαξαρψλ ζε ζσκαηηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν, ελψ θαίλεηαη λα επεξέαζε δξακαηηθά θαη ηνλ ςπρηζκφ ηνπο (Dannenmaier, 1998). Τηο επηδξάζεηο απηέο θαίλεηαη άιισζηε λα αληαλαθιά θαη ε ινγνηερλία ηεο επνρήο, φπσο ππνζηεξίδεη ε Molly Dannnmaier, ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ «Έλαο Παηδηθφο Κήπνο». Ωο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ην παηδηθφ κπζηζηφξεκα «Heidi» φπνπ ε θεληξηθή εξσίδα Heidi απφ έλα αλέκειν θαη ραξνχκελν θνξηηζάθη πνπ δεη ζηελ εμνρή, εξρφκελν ζηελ πφιε κεηακνξθψλεηαη ζε έλα πιάζκα κε έληνλα ηα ζεκάδηα ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο αιιά θαη ςπρηθήο θαηάξξεπζεο, ην νπνίν θαη επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κφλν φηαλ επηζηξέθεη ζηηο Άιπεηο, δειαδή ζηε Φχζε. Δπηπιένλ ην άιιν πξφζσπν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ε Clara, έλα αλάπεξν θνξηηζάθη πνπ έξρεηαη απφ ηελ πφιε ζην βνπλφ γηα λα επηζθεθζεί ηε θίιε ηεο Heidi, θαηνξζψλεη λα μεπεξάζεη ην πξφβιεκα πγείαο ηεο ράξε ζηελ παξακνλή ηεο ζην βνπλφ (Spyri and Lesli, 1956). Ζ Frances Hodgson Burnett ρξεζηκνπνηεί έλα παξφκνην ζέκα ζην βηβιίν ηεο κε ηίηιν «Ο Mπζηηθφο Κήπνο» (The Secret Garden), ην νπνίν εκπλεχζηεθε θαηά ηε κεηαθίλεζή ηεο απφ ηε βηνκεραλνπνηεκέλε Δπξψπε ζηηο Ζ.Π.Α, ζην αγξνηηθφ Τελεζζί, ην 1865 (Penguin Group USA, 2005). Κεληξηθνί ήξσεο ζε απηφ ην κπζηζηφξεκα είλαη ε Mary θαη ν Colin, δχν ςπρηθά άξξσζηα παηδηά πνπ γηαηξεχνληαη κέζα απφ ηε καγεία ηνπ θήπνπ. Γελ είλαη φκσο κφλν ε ινγνηερλία ηεο επνρήο πνπ απέδηδε ζηε θχζε ην ράξηζκα ηνπ λα δηδάζθεη θαη λα γηαηξεχεη ηα παηδηά. Ο Friedrich Froebel, έλαο δάζθαινο ηεο βηνκεραληθήο πεξηφδνπ εηζήγαγε, ην 1837, ηνλ φξν kindergarden, δειαδή ν θήπνο ησλ παηδηψλ. Πξφθεηηαη γηα ππαίζξηνπο, εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ρψξνπο φπνπ ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ θπηά θαη δψα, ελψ ππήξραλ θαη θαηαζθεπέο φπνπ κπνξνχζαλ λα παίμνπλ κε ηελ θαζνδήγεζε εμεηδηθεπκέλσλ δαζθάισλ. Έηζη, παξφιν πνπ ε πεξίνδνο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο είρε πνιιέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε δσή ησλ παηδηψλ, δεκηνχξγεζε παξάιιεια ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηχπσζε θαηλνηφκσλ πξνηάζεσλ ζην ρψξν ηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Tai et al.,2006). Σηηο αξρέο ηνπ 1900 ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ε αμηνπνίεζε ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ γηα παηδηά κε ην ζρεδηαζκφ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ γηα παηρλίδη. Απφ ην 1905 έσο ην 1909 έγηλαλ εθαηνληάδεο ηέηνησλ θαηαζθεπψλ, κε ηε ρξήζε κεηαιιηθψλ θπξίσο ζηνηρείσλ, εγθαηαιείθζεθε δειαδή ε αξρηθή ζθέςε θαη θηινζνθία ζρεδηαζκνχ κε βαζηθφ άμνλα ηε κίκεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Dannenmaier, 1998). Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1900, ε εκπλεπζκέλε αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ Gertrude Jekyll απέξξηςε απηφλ ηνλ δεκνθηιή, κε νηθνινγηθφ σζηφζν ηξφπν ζρεδηαζκνχ ησλ παηδηθψλ θήπσλ θαη επηθεληξψζεθε ζην ζρεδηαζκφ ππαίζξησλ ρψξσλ γηα παηδηά κε θπξίαξρν ζηνηρείν ην δηαδξαζηηθφ παηρλίδη, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ, φπσο πεξηγξάθεη ζην βηβιίν ηεο «Παηδηά θαη Κήπνη» (Children and Gardens). Σηηο αξρέο ην 1970, νξηζκέλα πξννδεπηηθά ζρνιεία άξρηζαλ λα αληηθαζηζηνχλ ηηο ζιηβεξέο αζθαιηνζηξσκέλεο παηδηθέο απιέο κε εκπινπηηζκέλνπο πεξηβαιινληηθά ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξνληαλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα παηρλίδη θαη κάζεζε. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ Washington ζην Μπέξθιευ, φπνπ δεκηνπξγήζεθε έλαο εμαηξεηηθά ελδηαθέξσλ πνιπζεκαηηθφο θήπνο, ζπλαπνηεινχκελνο απφ κηα πιεηάδα κηθξν-νηθνζπζηεκάησλ κηα κηθξνγξαθία

6 Βνηαληθνχ Κήπνπ ηα νπνία θαη αληηπξνζψπεπαλ ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο (Moore, 2003). Σήκεξα, πνιιά ζρνιεία κε πξνεγκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, ζρεδηάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Ο Robin Moore, θαζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ θαη εηδηθφο ζην ζρεδηαζκφ ππαίζξησλ ρψξσλ γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ Dr.Herb Wong δηαπίζησζαλ φηη ε κεηαηξνπή ηεο παξαδνζηαθήο αζθαιηνζηξσκέλεο απιήο ζε έλα ρψξν αξρηηεθηνληθά ζρεδηαζκέλν κε πλεχκα πεξηβαιινληηθφ (θαηάιιειν ζρέδην θχηεπζεο θαη δηακφξθσζε κε ιηκλνχιεο, θαζηζηηθά, ρψξνπο έθπιεμεο, ρψξν γηα θνκπνζηνπνίεζε, ρψξν γηα άζθεζε θεπνπξηθήο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά θιπ), πεξηφξηζε δξαζηηθά ηα ζπκπηψκαηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ (Moore, 2003). Άιιε ζρεηηθή έξεπλα (Kirkby, 1989) έδεημε φηη ζηνπο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο γηα παηδηά ππαίζξηνπο ρψξνπο, ην παηρλίδη ήηαλ πην ζπλαξπαζηηθφ ζηηο πεξηνρέο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ (δέλδξα, ζάκλνπο θιπ), ζπγθξηηηθά κε εθείλεο φπνπ θπξηαξρνχζαλ ηα ζθιεξά πιηθά. Πξάγκαηη, αλαξίζκεηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξαγκαηνπνηεζεί έξρνληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςε φηη ε δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ, δειαδή ζηελ χπαξμε, κεηαμχ άιισλ, κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο θπζηθψλ ζηνηρείσλ σο εξγαιεία παηρληδηνχ θαη εθπαίδεπζεο, ππνζηεξίδεη ζεκαληηθά ηελ εθδήισζε, απφ πιεπξάο ησλ παηδηψλ, θνηλσληθψλ ελδηαθεξφλησλ, ελψ παξάιιεια επλνεί ηελ απειεπζέξσζε ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ζην παηρλίδη, κε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο (Tai et al., 2006). ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΦΤΠΝΙΗ ΣΗ ΥΔΗ ΠΑΙΓΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΗ Καζψο ινηπφλ ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηε θχζε απνηειεί ζηνηρείν μέλν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηoπο, είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ επηηαθηηθή ή αλάγθε ψζηε γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ, πνιηηηθνί αιιά θαη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα ζπζηξαηεπηνχλ, έηζη ψζηε λα δψζνπλ ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ εθ λένπ θαη λα εμεξεπλήζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αλαπηχζζνληαο ηνλ έκθπην δεζκφ ηνπο κε ηε θχζε. Τα παηδηά ζήκεξα δελ ζα πξέπεη λα εγθιεηζηνχλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ ησλ κεγάισλ, θαζψο νη αλάγθεο ηνπο γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε ππαγνξεχνπλ ην ζρεδηαζκφ εηδηθψλ γηα απηά ρψξσλ πξαζίλνπ. Σχγρξνλεο ηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία Βνηαληθψλ Κήπσλ, Οηθνινγηθψλ Πάξθσλ, Θεκαηηθψλ Κήπσλ, Γηθηχσλ Πξαζίλνπ θαη γεληθφηεξα ππαίζξησλ ρψξσλ, πνπ λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ, απνηεινχλ ζήκεξα κηα θαηλνηφκν θαη ξεμηθέιεπζε πξφηαζε, πξνθεηκέλνπ λα αγθαιηαζηεί θαη λα απνδψζεη θαξπνχο ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αθχπληζε ηεο ζρέζεο Παηδηνχ Φχζεο (Moore, 2003). Δίλαη άιισζηε αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ δίλεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ γλψζε θαη λα εκβαζχλνπλ ζηελ αληίιεςε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηε θχζε θαη ζηε ζεκαζία ηεο βησζηκφηεηαο (Kavtaradze, 2006).

7 Πξσηαξρηθφ βέβαηα κέιεκα είλαη ε φζν ην δπλαηφλ ζηελφηεξε θαη ζπρλφηεξε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, θαζψο νη εκπεηξίεο παηρληδηνχ θαη κάζεζεο ζε απηά είλαη πξάγκαηη αλαληηθαηάζηαηεο. Ωζηφζν, θαζψο ηα νηθνζπζηήκαηα απηά είλαη κάιινλ δπζεχξεηα ζηα αζηηθά πεξηβάιινληα πνπ κεγαιψλνπλ, θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, ζήκεξα ηα παηδηά, ρξεηάδεηαη θαη κηα παξάιιειε αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηερλεηψλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο αλαςπρήο θαη εθπαίδεπζεο. Σε φηη αθνξά ην κέγεζνο ελφο επηηπρεκέλνπ project πξαζίλνπ γηα ρξήζε απφ παηδηά, κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ έλα ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ έξγν ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κηαο γεηηνληάο κέρξη ηε δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξα δπλακηθνχ Γεκφζηνπ Παηδηθνχ Κήπνπ κε ππνδνκέο θαηάιιειεο γηα παηρλίδη θαη εθπαίδεπζε θαη ζηειερσκέλνπ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σε θάζε πεξίπησζε ελζαξξχλεηαη ε ζθέςε γηα ηελ αλαζέξκαλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ηαπηφρξνλα απνζαξξχλεηαη ην άραξν ζθεληθφ ησλ άςπρσλ, ςπρξψλ ηζηκεληέλησλ ηνπίσλ, πνπ ζηξαγγαιίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ηεο πφιεο (Tai et al., 2006). ΒΟΣΑΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ: ΜΙΑ ΔΤΚΑΙΡΙΑ ΔΠΑΦΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΜΔ ΣΗ ΦΤΗ Οη Βνηαληθνί Κήπνη πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα ζην λα αμηνπνηεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ. Πξάγκαηη νη ρψξνη απηνί απνηεινχλ εμαηξεηηθέο ππαίζξηεο ηάμεηο, γη απηφ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία κεγάινπ εχξνπο ζρνιηθψλ καζεκάησλ, φπσο είλαη ε βηνινγία, ε γεσγξαθία, ε θπζηθή, νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηα καζεκαηηθά, ε ηέρλε, ε ηζηνξία θαη νη μέλεο γιψζζεο (Kavtaradze, 2006). Σην πεξηβάιινλ ελφο Βνηαληθνχ Κήπνπ κπνξεί αθφκα λα αλαπηπρζεί κηα κεγάιε πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο: Γηαδξαζηηθέο εθζέζεηο, παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο, μελαγήζεηο, ζεαηξηθφ παηρλίδη, πεξίπαηνη αλαθαιχςεσλ, ρεηξνηερλίεο κε θπζηθά πξντφληα, πξνβνιέο ζπιινγψλ θπηψλ, ζεκηλάξηα θεπνπξηθήο (Barata et al., 2006). Πξνθεηκέλνπ σζηφζν νη Βνηαληθνί Κήπνη λα απνηειέζνπλ ρψξνπο θαηάιιεινπο λα ππνδερζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αθχπληζε ηεο ζρέζεο παηδηνχ θαη θχζεο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ κηα ζεηξά ππνδνκψλ, βαζηθνχ αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο γηα παξάδεηγκα αλνηθηνχο ρψξνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε παηρληδηψλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε δηαδξνκέο, θαηάιιεια δηακνξθσκέλα κνλνπάηηα, θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηε δεκηνπξγία ηερλεηψλ νηθνζπζηεκάησλ, θπηψξην, εηδηθφ ρψξν γηα θνκπνζηνπνίεζε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ, Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζεξκνθήπην, πδάηηλεο επηθάλεηεο γηα ηε δεκηνπξγία πγξψλ νηθνζπζηεκάησλ, ρψξνπο έθπιεμεο γηα θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ππαίζξην ακθηζέαηξν, αθφκα θαη βηβιηνζήθε (Τακπνχθνπ, 2010). πλνςίδνληαο είλαη πξνθαλέο φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα πηνζεηήζεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θηιηθέο κε ην πεξηβάιινλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ είλαη λα αλαπηπρζεί κηα εηιηθξηλήο ζρέζε θαη αγάπε γηα ηε θχζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο. Έγθεηηαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ππεπζπλφηεηα ησλ ελειίθσλ λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο επαθήο κε ηε θχζε ζηε λέα γεληά, ε νπνία ηφζν

8 μεθάζαξα αλαδεηεί απηή ηελ επαθή θαη πξνθαλψο επσθειείηαη απφ απηή κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Barata, A.R, Escudeiro, A., Loucao, M.A. (2006). Playing with plants, learning for life. In: Proceedings of the 6th International Congress on Education in Botanic Gardens: The Nature of Success: Success for Nature. Oxford. Chawla, L Spots of time: Manifold ways of being in nature in childhood. In: Children and Nature: Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H., Kahn, Jr.and S.R., Kellert, eds. Cambridge. Dannenmaier, Μ. (1998). A Child s Garden: Enchanting Outdoor Spaces for Children and parents. New York: Simon and Schuster. Fishman, C The smorgasbord generation American Demographics 21. Kavtaradze, D. (2006). Games for Sustainable Development: From knowledge to understanding. In: Proceedings of the 6th International Congress on Education in Botanic Gardens: The Nature of Succes: Success for Nature, Oxford. Kellert, S.R. (2002). Experience nature: Affective, cognitive and evaluative development in Children. In: Children and Nature: Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H. Kahn, Jr.and S.R, Kellert, eds. Cambridge. Kirkby, M Nature as refuge in children s environments. Children s Environments Quarterly 6(1). Moore, R.C. (2003). How Cities Use Parks to Help Children Learn. Chicago, IL: American Planning Association. Nabhan, G.P and Trimble, S. (1994). The Geography of Childhood : Why Children Need Wild Places. The Concord Library Boston: Beacon Press. Orr, D.W. (2002). Political economy and the ecology of childhood. In: Children and Nature: Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H. Kahn, Jr.and S.R, Kellert, eds.cambridge. Penguin Group USA. (2005). Book Club Reading Guides: The Secret Garden. Sobel, D. (1993). Children s Special places: Exploring the Role of Forts, Dens and Bush Houses in Middle Childhood. Tuscon: Zephyr Press. Spyri, J and Lesli, C. (1956). Heidi. Penguin popular classics. London: Penguin. Tai, L., Taylor Haque, M., McLellan, G., Knight, E.J. (2006). History and Development In: Designing outdoor environments for children. McGraw- Hill, New York, pp Τακπνχθνπ Α.(2010). Βνηαληθνί Κήπνη θαη ν ξφινο ηνπο ζην ρψξν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ. Verbeek, P and F.B.M, de Waal. (2002). The primate relationship with nature: Biophilia as a general pattern. In: Children and Nature :Psychological, Sociocultural and evolutionary Investigations, P.H. Kahn, Jr.and S.R, Kellert, (eds). Cambridge. World Demografhic Trends (2005), Report of the Secretary-General, E/CN.9/2005/8.

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑ

ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΑΜΑ ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΉ ΣΟΠΙΟΤ ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑ Υοιτητές : ΚΑΣΖΑΝΗ ΦΑΡΑ ΚΩΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Επιβλέποντες καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Ζ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο δηεζλώο θαη ζύγθξηζε κε ηελ κέζνδν Παπιίδε»

Θέκα: «Ζ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο δηεζλώο θαη ζύγθξηζε κε ηελ κέζνδν Παπιίδε» Θέκα: «Ζ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζιεμίαο δηεζλώο θαη ζύγθξηζε κε ηελ κέζνδν Παπιίδε» Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα: Πξνθνπία Βιαρνγηάλλε Δπόπηεο Καζεγεηήο: Γεώξγηνο Θ. Παπιίδεο, Καζεγεηήο πλεμεηαζηέο: Ησάλλεο Αγαιηώηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ :

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΛΟΓΟ, ΣΕΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ Πηπρηαθή Δξγαζία ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο Μπνπηνπξίδνπ Μαξία Σζηαηά Δπαγγειία Δπηβιέπνπζα: Καζεγήηξηα Καινύξε

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο. Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa.

Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο. Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa. Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa.gr Πεπίλητη Τα άηνκα κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) πξνζέιθπζαλ

Διαβάστε περισσότερα