Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Αμαρουσίου για την περίοδο , Β τόμος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Αμαρουσίου για την περίοδο 2007-2010, Β τόμος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ 1. ΕΙΣΓΩΓΗ Δομή Επιχειρησιακού Διαδικασίες Εκπόνησης και Ομάδα Έργου ΚΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΤΗΓΙΚΗΣ και ΝΠΤΥΞΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΩΝ Βασικά Συμπεράσματα νάλυσης Βασικοί Άξονες Στρατηγικού Σχεδιασμού Στρατηγικός Στόχος Τακτικοί Άξονες Προτεραιότητας- Μέτρα και Γενικοί Στόχοι Πηγές και Πόροι Χρηματοδότησης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΚΤΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΣΗΣ ΤΕΤΡΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΣΕΩΝ Τετραετής Προγραμματισμός Δράσεων ανά Μέτρο, Γενικό Στόχο και Έργο. Προϋπολογισμοί, Πηγές Χρηματοδότησης, Χρονοδιαγράμματα ανά Μέτρο, Γενικό Στόχο και Έργο. Προτεραιότητα και Υπηρεσίες Υλοποίησης Προγραμματισμός Δράσεων Προτεραιότητας. Συνοπτική Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ Εκτίμηση Εσόδων νά Πηγή Χρηματοδότησης και Έτος Συγκεντρωτικός Υπολογισμός Δαπανών Χρηματοδοτικοί Πίνακες Έτος και Πηγή Χρηματοδότησης Χρηματοδοτικοί Πίνακες ανά Άξονα Προτεραιότητα, Έτος και Πηγή Χρηματοδότησης Παρατηρήσεις και Εκτιμήσεις Επί των Πηγών και Πόρων Χρηματοδότησης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΦΙ Ευχαριστίες

2 1. ΕΙΣΓΩΓΗ 1.1. Δομή Επιχειρησιακού Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο επιτελεί δυο λειτουργίες: Την αποτύπωση και διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου ως γεωγραφική και διοικητική επικράτεια. Την τεκμηρίωση της ανάγκης για συγκεκριμένα έργα και δράσεις αναγκαία για την αναπτυξιακή του πορεία. Η δομή του επιχειρησιακού σχεδίου είναι η ακόλουθη: 1. Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου / Οργάνωση και αρμοδιότητες της Δημοτικής ρχής. 2. Προσδιορισμός Έργων και Δράσεων του Δήμου: Καταγραφή, ταξινόμηση ανά φάση στην οποία βρίσκονται και αξιολόγηση. 3. Προσδιορισμός Προγραμμάτων σε εξέλιξη, ανειλημμένες υποχρεώσεις. 4. ξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου / SWOT νάλυση για τη διερεύνηση και καταγραφή των δυνατών σημείων, των αδύνατων σημείων, των ευκαιριών και των απειλών. 5. Καταγραφή του αναπτυξιακού οράματος της Δημοτικής ρχής / στόχοι, γενικοί και ειδικοί. 6. Συνδυασμός των αναπτυξιακών στόχων του Δήμου με τα δυνατά του σημεία. 7. Καθορισμός ξόνων Προτεραιότητας και βασικών κατευθύνσεων της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου. 8. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και έργα. 9. Σχέδιο χρηματοδότησης. 10. ξιολόγηση του προγράμματος ναμενόμενα αποτελέσματα. Σχέδιο παρακολούθησης, ελέγχου και αναθεώρησης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ενότητες: Στην πρώτη ενότητα γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης παρουσιάζεται η στρατηγική του Ο.Τ.. και οι αναπτυξιακές προτεραιότητές του. Στην δεύτερη ενότητα (παρόν κείμενο) παρουσιάζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου, με τους στόχους και τις δράσεις που σχεδιάζονται, καθώς και ο τετραετής προγραμματισμός των δράσεων αυτών. Επίσης, σε αυτή την ενότητα γίνεται ο οικονομικός προγραμματισμός και παρατίθενται οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος. 1.2 Διαδικασίες Εκπόνησης και Ομάδα Έργου Με την 337/2007 ( ) απόφαση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η εισηγητική έκθεση του Δημάρχου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου κι εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος όπως συντονίσει τη διαδικασία Εκπόνησης του 2

3 Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και την υποβολή του στην Περιφέρεια, με βάση τις διατάξεις του ν. 3463/2006. ποφασίστηκε επίσης: Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου, η οποία υπό τον συντονισμό του Δημάρχου θα επιβλέψει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου. Διάθεση πίστωσης Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠ, προκειμένου ο Δήμος να προβεί σε ανοιχτό διαγωνισμό, για την «Επιλογή Συμβούλου Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου». Διεξαγωγή Διαγωνισμού για την «Επιλογή Συμβούλου Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου». Η χρηματοδότηση του Συμβούλου θα γίνει από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΣ». Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου Στις υπ αριθμ. 38/ απόφαση Δημάρχου, συγκροτήθηκε η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, αποτελούμενη από τους: 1. Σπυρίδων Σταθούλη, ντιδήμαρχο Οικονομικών 2. Μιχαήλ Χρηστάκη, Γενικό Γραμματέα Δήμου μαρουσίου 3. Μιχαήλ Μπάρλα, Ιδιαίτερο Γραμματέα Δήμου μαρουσίου 4. θανασία Ζωγράφου, Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού (ΔΕ1/) 5. Μαρία Θώδα, Υπάλληλο Οικονομικής Υπηρεσίας (ΠΕ1/) 6. Έλλη Πρωτόπαπα, Προϊσταμένη τμήματος Προγρ/σμού και Έργου (ΤΕ3/) 7. Σταμάτιο Παπαβασιλείου, Τεχνικό Σύμβουλο 8. Δημήτριο μίτση, Γραφείο Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων 9. ριστείδη Καρτσόλη, Επιστημονικό Συνεργάτη Υπεύθυνος της ομάδας ορίζεται ο κ. Σταθούλης Σπυρίδων. Το έργο της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου εποπτεύεται ο Δήμαρχος. Επιλογή Συμβούλου Με την υπ αριθμ. 246/2007 (συνεδρίαση 26/09/2007) απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το σχέδιο προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, με θέμα «Επιλογή Συμβούλου Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μαρουσίου» Με την υπ αριθμ. 246/ απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ορίστηκε η πενταμελής επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού. Με την υπ αριθμ. 99/2008 ( ) απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής καακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρία Planning Group Μελέτες Σύμβουλοι ΕΠΕ, έναντι του ποσού των ,29 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠ 19%). Την υπογράφτηκε η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας Planning Group Μελέτες Σύμβουλοι ΕΠΕ για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου μαρουσίου. Στην Ομάδας Έργου του Συμβούλου συμμετείχαν οι: Κων/νος Μελαχροινός, Οικονομολόγος MSc, Διαχειριστής της ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ Δημήτρης Μπιμπίκος, Οικονομολόγος Περιφερειολόγος, εξωτερικός συνεργάτης της ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ. Θανάσης θανασίου. Οικονομολόγος, με εξειδίκευση στην αξιολόγηση και διαχείριση μεγάλων έργων. Συνεργάτης της Planning Group. 3

4 Κατερίνα ντουράκη. Οικονομολόγος, στέλεχος της Planning Group Κώστας Δημητρακόπουλος. Oικονομολόγος, στέλεχος της Planning Group ναστασία Πίτικα. Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου θηνών, στέλεχος της Planning Group ργυρώ Ευθυμιάδου. Οικονοκολόγος Κοινωνιολόγος, εξωτερικός συνεργάτης της ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ. Ιωάννης γαπητός. Γεωπόνος, στέλεχος της Planning Group Κώστας Μελαχροινός. Μηχανικός / Χωροτάκτης με ειδίκευση στην Περιφερειακή νάπτυξη. Συνεργάτης της Planning Group. Δαμιανός Μπάμπος (Περιβαλλοντικά θέματα). Περιβαλλοντολόγος, M.Sc, εξωτερικός συνεργάτης της ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ, " Πάνος Παναγιωτίδης (αναπτυξικά προγράμματα για ΟΤ). Μηχανολόγος Μηχανικός, εξωτερικός Συνεργάτης της ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ Βασίλης γγελής (νάλυση Ε.Σ., ναδιοργάνωση Φορέα). Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ιγαίου στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, εξωτερικός Συνεργάτης της ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ Σταύρος Λιάπης (νάλυση οικονομικών δεδομένων ΟΤ). Οικονομολόγος, Εξωτερικός συνεργάτης της ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ Ρένα Δούρου (Δημοσιότητα). Σύμβουλος Επικοινωνίας, εξωτερικός συνεργάτης της ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ. Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος, M.Phil,MBA, Τίνα Ορφανίδου, Φυσικός, PhD. Έγκριση Σχεδίου Με την υπ αριθμ. 285/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η Φάση, Στρατηγικός Σχεδιασμός, του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η Δημόσια Διαβούλευσή του άρχισε στις 20/5/2008, διοργανώθηκε Ημερίδα Δημόσιας Διαβούλευσης στις 26/6/2008 και ολοκληρώθηκε στις 3/7/2008. Στις 4/8/2008 ολοκληρώθηκε η Β και η Γ Φάση, Επιχειρησιακός Προγραμματισμός και Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου Κατά τη διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, συμμετείχαν με σαφώς καθορισμένο τρόπο, οι παρακάτω: ιρετά όργανα Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές επιχειρήσεων, υπάλληλοι των υπηρεσιών του Δήμου) Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη και στη λειτουργία του Ο.Τ. Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (Περιφέρεια, Ν). 4

5 2. ΚΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΤΗΓΙΚΗΣ και ΝΠΤΥΞΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1 Βασικά Συμπεράσματα νάλυσης πό την νάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης (τόμος ), προκύπτουν το βασικό πλαίσιο δυνατοτήτων της πόλης και του Δήμου, το οποίο συνοψίζεται στην επόμενη παράγραφο, στη βάση του οποίου καλείται να προσαρμοστεί ο ναπτυξιακός Σχεδιασμός του Δήμου. Ισχυρά σημεία Πόλη Γενικά Πλεονεκτική γεωγραφική θέση: Στη γενική Χωροταξία της ττικής, επί των βασικών οδικών ξόνων και με εξυπηρέτηση μέσων σταθερής τροχιάς. Ο μεγαλύτερος οικιστικός πόλος στην ευρύτερη περιοχή της ευρύτερης Βόρειας θήνας με επίπεδα πληθυσμού της τάξης των κατοίκων αλλά και ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό απασχολουμένων στις Επιχειρήσεις της Περιοχής Ικανοποιητικό επίπεδο στις βασικές και κοινωνικές υποδομές: ύδρευση, αποχέτευση, απορρίμματα, εκπαίδευση, πρόνοια, αθλητισμός, έργα πράσινου και αστικών αναπλάσεων κ.λ.π. Ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσμού Διαχρονικά σταθερή υψηλή συμμετοχή στις ιδιωτικές επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο, αφού στην περιοχή εδρεύουν οι μεγαλύτερες Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπεδο εισοδήματος πληθυσμού μεγαλύτερο από το μέσο όρο της ευρύτερης ττικής. Επώνυμος προορισμός για μεγάλες αθλητικές δραστηριότητες, διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια μεγάλα κέντρα παροχής υγείας, σημαντικές ιδιωτικές υποδομές εκπαίδευσης και επαγγελματική εγκατάσταση Δημοσίων Οργανισμών και Ιδιωτικών Μονάδων. Δήμος Ειδικά Δήμος με μακρά ιστορική διαδρομή και επωνυμία. Εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, ΝΠΔΔ, Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Παροχή υπηρεσιών ευρέως φάσματος προς τον πολίτη (πρόνοια, υγεία, δίκτυο βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, υποστήριξη στην οικογένεια, εκπαίδευση τέχνες, πολιτισμό, αθλητικές δραστηριότητες. Μειωμένη ανεργία με ειδικές δράσεις από τον Δήμο Διατήρηση ελκυστικού περιβάλλοντος οικογενειακής διαβίωσης στις γειτονιές της πόλης και στο κέντρο της πόλης. Λειτουργία αξιόπιστης Δημοτικής Συγκοινωνίας. Μεγάλη Εμπειρία στην Διεκδίκηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτουμένων Προγραμμάτων. δύνατα σημεία Πόλη Γενικά Ελλιπής πολεοδομικός και οικιστικός σχεδιασμός: ύπαρξη συνοικιών πρακτικά εκτός σχεδίου πόλεως, έλλειψη μέτρων διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης, συνεχείς αλλαγές και τροποποιήσεις του ΓΗΣ, μειωμένα μέτρα Εφαρμογής προβλεπόμενων πεζοδρόμων και παλλοτριώσεων. 5

6 Προβληματικό οδικό αστικό δίκτυο στις συνοικίες: διαίρεση της πόλης από τους βασικούς άξονες και το σιδηρόδρομο, ύπαρξη αδιάνοικτων και μη ασφαλτοστρωμένων τμημάτων οδικού δικτύου, έλλειψη σήμανσης σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου, έλλειψη υποδομών για την απλή κίνηση των πεζών (πεζοδρόμια) αλλά και των ατόμων με κινητικά προβλήματα (ράμπες, πεζογέφυρες, διαβάσεις) - ανυπαρξία δομών ήπιας κυκλοφορίας (π.χ. ποδηλατοδρόμοι, ανοικτοί πεζόδρομοι), Κατά εποχές Έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, Έλλειψη αστυνόμευσης της παράνομης στάθμευσης, Έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης και Άναρχη διάταξη των οργανωμένων χώρων στάθμευσης. Μη επαρκής ενσωμάτωση στην λειτουργία της πόλης, των δραστηριοτήτων και της δυνατότητας αξιοποίησης μεγάλων υποδομών όπως Ολυμπιακές θλητικές Εγκαταστάσεις, HELEXPO, Μεγάλες Ιδιωτικές Υποδομές. Προβληματικό επίπεδο στυνόμευσης της Πόλης και ανυπαρξία επιβολής βασικών Προβλέψεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δήμος Ειδικά Η λειτουργία μεγάλου αριθμού ΝΠΔΔ του Δήμου, ομοειδούς αντικειμένου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές δαπάνες κλίμακας και δυσλειτουργίες Η δυσμενής σχέση Εσόδων και Επενδύσεων, στον Δήμο και τις Δομές του, που επιδρά, με διαρθρωτικό χαρακτήρα, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. σαφή και αλληλοσυγκρουόμενο αντικείμενο δραστηριοποίησης μερικών Δημοτικών Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ του Δήμου. Έλλειψη συνολικής στρατηγικής για θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Οργάνωσης στην Πόλη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην πλήρη ολοκλήρωση εντάξεων και πράξεων εφαρμογής για την συνολική έκταση του Δήμου αλλά και της συνολικής ρχιτεκτονικής Εικόνας Ευκαιρίες Πόλη Γενικά Τα μεγάλα έργα οδικών αξόνων που σχεδιάζεται να ολοκληρωθούν στην ευρύτερη περιοχή, σε συνδυασμό με πιθανή υπογειοποίηση της Κηφησίας στον βασικό κόμβο. Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της πόλης: σε σχέση με την υφιστάμενη τάση μετακίνησης της έδρας σημαντικών Επιχειρήσεων αλλά και Υπουργείων και Οργανισμών, με συνακόλουθη τάση αναζήτησης μόνιμης κατοικίας από τους απασχολούμενους σε αυτές. Η εκτιμωμένη πιθανή πληθυσμιακή θετική εξέλιξη ς, από την προσέλευση επιχειρήσεων και κατοίκων της ττικής για μεταφορά έδρας ή μόνιμης κατοικίας. Η αναμενόμενη Διοικητική ναδιάρθρωση της χώρας, ανάλογα με τις επιλογές που θα επικρατήσουν, ιδιαίτερα όσον αφορά την επέκταση της πόλης και την δυνατότητα μέτρων (πολεοδομία, υπηρεσίες κλπ) για την προσέλκυση πληθυσμού. Η διαμορφωμένη σύγκλιση απόψεων των βασικών φορέων για την ανάπτυξη της πόλης. Δήμος Ειδικά Το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, του στελεχιακού δυναμικού των ως άνω Δομών και οι απαιτήσεις λήψης τοπικών υπηρεσιών αντιστοίχου επιπέδου από τον Δήμο είτε ως μόνιμοι κάτοικοι έιτε ως εργαζόμενοι στην περιοχή (π.χ. φύλαξη, εκπαίδευσης παιδιών, οικιακή φροντίδα κλπ) Η προσπάθεια Διοικητικής ναδιοργάνωσης και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου, με δημιουργία κέντρων κόστους, σε εφαρμογή και των προβλεπόμενων από τον ν.3463/

7 Η προετοιμασία του Δήμου σε σχέση με το Διαμορφούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων της Διοικητικής ναδιάρθρωσης. Η προσπάθεια αντιμετώπισης των διαρθρωτικών προβλημάτων του Δήμου σε επίπεδο Χρηματοοικονομικής Πολιτικής και Διοικητικής ναδιοργάνωσης, με δράσεις περιστολής δαπανών και διεκδίκησης πόρων (οφειλομένων και νέων), για την βελτίωση της αναλογίας εσόδων και διατιθεμένων πόρων για επενδύσεις από την πλευρά του Δήμου. πειλές Πόλη Γενικά Οι ανταγωνιστικές δράσεις άλλων περιοχών- πόλων της ευρύτερης ττικής με επίσης διαμορφωμένα δίκτυα μεταφορών και μέσων μεταφοράς. Η οικιστική ανάπτυξη της πόλης χωρίς την διαμόρφωση ρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού- Οικιστικού στίγματος, σε συνδυασμό με την διαμόρφωση ως κυρίαρχης άποψης της αποδοχής των οικοδομικών- κτιριολογικών αυθαιρεσιών. Η αναμενόμενη Διοικητική ναδιάρθρωση της χώρας, ανάλογα με τις επιλογές που θα επικρατήσουν. Η ευκαιριακή και άναρχη οργάνωση του συνόλου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η Έλλειψη Επικοινωνιακού Προγράμματος και ανάπτυξη σαφούς επικοινωνιακής στρατηγικής πουσία διαμορφωμένης κοινής αντίληψης στο σύνολο των κατοίκων και των φορέων της πόλης για την ανάπτυξη της περιοχής, σε συνδυασμό με αντικρουόμενα συμφέροντα επαγγελματικών, επιχειρηματικών αλλά και πολιτικών προτεραιοτήτων. Δήμος Ειδικά Οι περιορισμένες Οικονομικές Δυνατότητες του Δήμου, και ιδιαίτερα η δυσμενής σχέση επενδύσεων- λειτουργικών, που επηρεάζουν τις δυνατότητες παρεμβάσεων ιδιαίτερα στο πεδίο κρίσιμων απαλλοτριώσεων, διανοίξεων, αστικών αναπλάσεων, οργάνωσης της πόλης και εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη κλπ. Δράσεων και Έργων σημαντικών για την ανάδειξη της επωνυμίας της πόλης. Η έλλειψη σταθερής πολιτικής στον Δήμο και τις υπηρεσίες του για την εσωτερική ανάπτυξη δομών και επιμερισμό αρμοδιοτήτων με συνέπεια την αναποτελεσματική λειτουργία ακόμη και των επαρκώς στελεχωμένων υπηρεσιών. Συνεπώς ο Δήμος μαρουσίου καλείται στην περίοδο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού: 1. Να εφαρμόσει ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης της Πόλης και του Επιπέδου Διαβίωσης και Επιχειρηματικών Ευκαιριών. 2. Να ολοκληρώσει το Επενδυτικό Σχέδιο του, ειδικά για το , στα τμήματα που αφορούν με την ολοκλήρωση έργων του Γ ΚΠΣ όπως και του ΘΗΣΕ. 3. Να ολοκληρώσει σε τελικό στάδιο ωρίμανσης της δράσεις διεκδικήσεις εντάξεων έργων τόσο στην Δ Προγραμματική Περίοδο , όσο και σε δράσεις Χρηματοδοτήσεων της ΕΕ όπως η νέα πρωτοβουλία JESSICA και JEREMIE. 4. Να διεκδικήσει την υλοποίηση μεγάλων ή σημαντικών έργων, στα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία, που αφορούν όμως ως τελικούς δικαιούχους άλλους φορείς (Κράτος, Ν κλπ). 7

8 5. Να σχεδιάσει ναπτυξιακό Προγραμματισμό μακράς πνοής, διερευνώντας την υλοποίηση έργων, η ολοκλήρωση των οποίων απαιτεί πολυετή διαδικασία, με δράσεις άμεσης εκκίνησης και συνέχειας. 6. Να αποκατασταθεί η αίσθηση Δικαίου και Δίκαιης Πολιτείας στην καθημερινότητα και τη συμπεριφορά του Πολίτη. 7. Να προσδώσει, μέσα από αποφάσεις και ενέργειες Κανονιστικού Πολεοδομικού Χαρακτήρα, Κτιριακής Οργάνωσης της Πόλης και Όρων Δόμησης, όπως και έργα στικών ναπλάσεων, συνέχεια στον χαρακτήρα και την επωνυμία της πόλης, ενώ με ενέργειες υποστήριξης των υπηρεσιών, προβολής, επικοινωνίας και εκδηλώσεων να δημιουργήσει τους λόγους της επιλογής της από επιχειρήσεις, επισκέπτες, νέους μόνιμους κατοίκους. 8. Να τονώσει και επαυξήσει την δυναμική των Δομών που υποστηρίζουν το οικιστικό περιβάλλον, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε καινοτόμες υποδομές περιβάλλοντος και κυρίως στη Διαχείριση Στερεών και Υγρών ποβλήτων, Έργων Ενέργειας, Οικιστικού Περιβάλλοντος και τα έργων Πράσινου. 9. Να αντιμετωπίσει δραστικά τις εσωτερικές του αδυναμίες, μέσα από δράσεις αναδιοργάνωσης του ίδιου του Δήμου, των ΝΠΔΔ και των εταιρειών του 10. Να αντιμετωπίσει μέσα από χρηματοδοτήσεις μακράς διάρκειας το καταστροφικό διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομικής του κατάστασης αλλά και να αναπροσανατολίσει την χρηματοοικονομική διαθεσιμότητα πόρων με ευνοϊκότερη σχέση προς τις επενδύσεις, τουλάχιστον στο επίπεδο του 40% των συνολικών του εσόδων. 11. Να προετοιμάσει την πόλη για την διαχείριση πιθανών Διοικητικών λλαγών, στα πλαίσια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην βάση αυτή προτείνεται, σε τεχνικό επίπεδο, ή οργάνωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου που ακολουθεί, που για να είναι κατανοητό και σαφές, περιλαμβάνει: 1. Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και Όραμα, από το προσδιορισμό του οποίου προκύπτει η απάντηση τη θέση της πόλης μακροχρόνια. 2. Την εξειδίκευση του Στόχου σε Τακτικούς Στόχους και Άξονες Προτεραιότητας, από όπου προκύπτουν τα έργα που απαιτούνται σε κάθε κατεύθυνση για την υλοποίηση του επιμέρους στόχου (π.χ. ανάδειξη ιστορίας, καθαρή πόλη, αποτελεσματικές υπηρεσίες), τόσο σε επίπεδο αρχικού σχεδιασμού όσο και υλοποίησης ήδη ώριμων ή ήδη εκτελούμενων έργων. 3. Την ομαλή χρηματοδότηση ή διεκδίκηση χρηματοδότησης κάθε έργου του Προγράμματος. Στα κεφάλαια που ακολουθούν τα παραπάνω σημεία εξειδικεύονται ανά κεφάλαιο: 1. Στην κατάρτιση των Σχεδίων Δράσης 2. Στο Τετραετή Προγραμματισμό των Δράσεων 3. Στον Οικονομικό Προγραμματισμό των Δράσεων 4. Στις Προσεγγίσεις για την ξιολόγηση και ναπροσαρμογή του Προγράμματος στην κατεύθυνση της συνέχειας του. 8

9 2.2. Βασικοί Άξονες Στρατηγικού Σχεδιασμού Είναι προφανές από την παρούσα και από σειρά παρελθόντων μελετών, αλλά και την διατυπωμένη άποψη των περισσοτέρων φορέων της πόλης ότι ο καθολικά δυναμικότερος Τομέας ανάπτυξης της πόλης είναι ο Τριτογενής, στο σύνολο σχεδόν των επί μέρους κλάδων του, από τις Παραγωγικές δραστηριότητες (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός), την κατοικία και τις σχετικές δραστηριότητες. Παράλληλα είναι καθολικά αποδεκτό ότι 1. η αναδιοργάνωση του Δήμου και η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τον Πολίτη 2. η βελτίωση του στικού Περιβάλλοντος και της καθημερινότητας, με την ανάδειξη εστιασμένων περιοχών, σε συνδυασμό με την ανάδειξη των συνοικιών της πόλης, 3. η ανάπλαση όλων των ελεύθερων χώρων της και των εισόδων της, ώστε να ανταποκρίνονται στο επίπεδο επώνυμης πόλης ειδικής σημασίας, 4. η διοργάνωση εκδηλώσεων που θα υπερβαίνουν τις συνήθεις πολιτιστικές δραστηριότητες και 5. η επέκταση των δράσεων Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 6. η στήριξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και της Οικονομικής νάπτυξης αποτελούν τις αναγκαίες παραμέτρους για την ανάπτυξη της ως πόλης συνολικά και την καθιέρωση της ως επώνυμου Δήμου Εθνικής και Διεθνούς Εμβέλειας την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και Λειτουργία του Δήμου, για την εκτέλεση των απαραιτήτων έργων υποδομής και την ορθολογική ενσωμάτωση των στην λειτουργία της πόλης και την δημιουργική ενσωμάτωση των αλλαγών που θα προκύψουν από την Διοικητική Μεταρρύθμιση. Στη βάση αυτή λοιπόν θα πρέπει να καθορισθεί ο Στρατηγικός Στόχος Τακτικοί- Γενικοί Στόχοι και οι Άξονες Προτεραιότητας. και οι 2.3 Στρατηγικός Στόχος Ο Στρατηγικός Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου, συμπυκνώνεται στη θέση για την: Καθιέρωση του Δήμου μαρουσίου ως του σημαντικότερου επώνυμου στικού Κέντρου Τριτογενούς Τομέα, εθνικής και Διεθνούς σημασίας, της ττικής. Η βασική θέση του Στρατηγικού Στόχου συνιστάται στον σχεδιασμό έργων και ανάληψη δράσεων που θα λειτουργήσουν έτσι ώστε 1. Να αναστραφεί η διαρθρωτική δυσλειτουργία του Δήμου, 2. Να καθιερωθεί η επωνυμία της ως του σημαντικού στικού Κέντρου Κατοικίας και Έδρας Επιχειρήσεων και Οργανισμών Εθνικής και Διεθνούς Εμβέλειας. με άξονες έργων που στοχεύουν: 1. Στην βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών, την προσέλκυση κατοίκων και επιχειρήσεων, μέσα από έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος εργασίας, διαβίωσης, αναψυχής και κατοικίας υψηλών απαιτήσεων κυρίως όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής,. 9

10 2. Στην ανάδειξη της πόλης ως σημαντικού και επώνυμου Κέντρου Πολιτιστικής σημασίας με υποδομές οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν σχετικές δραστηριότητες, γεγονός που θα της προσδώσει χαρακτηριστικά μεγάλης επισκεψιμότητας και δυνατότητες ανάπτυξης του Τριτογενούς Τομέα. 3. Στην ανάδειξη Επιχειρηματικών Ευκαιριών και Δραστηριοτήτων του Τριτογενούς τομέα υποστηρίζοντας την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος Επιχειρηματικής νάπτυξης σε σχέση με τον νταγωνισμό της υπόλοιπης ττικής. 4. Την συνολική αναβάθμιση της πόλης με αναίρεση μονοτμηματικών ενδιαφερόντων (π.χ. ιστορικό κέντρο) και ανάδειξη χώρων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο σύνολο της πόλης, μέσω της εκτέλεσης σειράς έργων και ενεργειών για την Βελτίωση του στικού Περιβάλλοντος 5. Στην κοινή συνείδηση ότι πρέπει να αλλάξουν συνήθειες, αντιλήψεις και πρακτικές καθημερινότητας, αλλά και έμπρακτης συνεισφοράς του συνόλου των πολιτών, στην κατεύθυνση υλοποίησης του στρατηγικού στόχου και των κοινών, ουσιαστικών και διαρκών συμφερόντων της πόλης και των πολιτών της. 6. Στην άμεση αναδιοργάνωση της λειτουργίας του Δήμου αλλά και των εξαρτωμένων δομών τόσο σε θέματα στελέχωσης και προγραμματισμού όσο και σε χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα και οικονομίες κλίμακας. 2.4 Τακτικοί Άξονες Προτεραιότητας- Μέτρα και Γενικοί Στόχοι Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου, προϋποθέτει την επίτευξη επιμέρους τακτικών στόχων. Οι τακτικοί στόχοι αποτελούν τα ενδιάμεσα στάδια, τα μέσα και εργαλεία επίτευξης του στρατηγικού στόχου. Είναι προφανές ότι αυτοί θα πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητοί ώστε να μπορούν να εξειδικευτούν σε έργα ή ενέργειες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: 1. Η Επωνυμία της Πόλης σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο. 2. Η ευρύτερη σύγκλιση στον σχεδιασμό, διεκδίκηση και ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά εργαλεία κάθε μορφής (π.χ. ΕΣΠ, ΘΗΣΕΣ κλπ), είτε 3. Η αναζήτηση εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης των έργων «κλειδιών» για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας του Δήμου, 4. Ο Προγραμματισμός ή η διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για το σύνολο των υπολοίπων βασικών ή υποστηρικτικών έργων 5. Η Διαμόρφωση κοινής αντίληψης μεταξύ των φορέων, των παραγόντων της πόλης και των πολιτών διευκολύνοντας έτσι το επίπεδο πολιτικών αποφάσεων και την αποδοχή των. 6. Ο Προσανατολισμός του νθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου αλλά και της συμπεριφοράς και συμμετοχής των πολιτών- δημοτών, για την επίτευξη του βασικού Στρατηγικού- ναπτυξιακού Στόχου. Οι Τακτικοί στόχοι- Άξονες Προτεραιότητας, για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μαρουσίου προτείνεται να είναι οι ακόλουθοι: 1. ναδιοργάνωση του Δήμου. ναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη 2. Βελτίωση στικού Περιβάλλοντος 3. νθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας 4. Πρόνοια- πασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες 5. Επιχειρηματικότητα Οικονομική ανάπτυξη- Καινοτομία 10

11 Άξονας Προτεραιότητας 1. ναδιοργάνωση του Δήμου. ναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται τα έργα και οι ενέργειες που αποσκοπούν 1. στην ναδιοργάνωση του Δήμου και των Εποπετυομένων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, δράση η οποία θα ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης και εκταμίευσης του Μακροπρόθεσμου Δανείου ναδιάρθρωσης. 2. την νάπτυξη νέων και Βελτίωση υφισταμένων Παρεχομένων Υπηρεσιών προς τον Πολίτη, με απλοποίηση διαδικασιών και ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών, 3. την εισαγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής και Ποιότητας για την αποτελεσματικότερη εργασία, διοίκηση, έλεγχο και οικονομική διαχείριση και 4. την εφαρμογή προγράμματος τεχνικής βοήθειας για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και ένταξη δράσεων και Έργων στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ο άξονας 1 εξειδικεύεται σε 4 Μέτρα και σε 26 Έργα ή. Άξονας Προτεραιότητας 2. Βελτίωση στικού Περιβάλλοντος Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται τα έργα και οι ενέργειες που αφορούν 1. Έργα Πρασίνου, Πλατειών και Πάρκων 2. Έργα Οδοποιϊας- Ενίσχυσης Τοπικών Μεταφορών και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 3. Έργα Σχολικής Στέγης και θλητισμού 4. Έργα Περιβάλλοντος 5. και Έργα Πολεοδομίας- Χωροταξίας Οικιστικής Εικόνας της Πόλης 6. Έργα ΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ο άξονας 2 εξειδικεύεται σε 6 Μέτρα και σε 57 Έργα ή. Άξονας Προτεραιότητας 3. νθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται τα έργα και οι ενέργειες που αφορούν 1. Την σφάλεια και την Δημιουργία σχετικών Υποδομών στην Εξυπηρέτηση του Πολίτη 2. Την Συγκοινωνία- Στάθμευση και Μετακίνηση 3. Τα Έργα και για την νάδειξη των Ιστορικών Μνημείων, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες. Ο άξονας 3 εξειδικεύεται σε 3 Μέτρα και σε 23 Έργα ή.. Άξονας Προτεραιότητας 4. Πρόνοια- πασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται τα έργα και οι ενέργειες που αφορούν: 1. Τις Υποδομές Πρόνοιας και Υγείας αλλά Υπηρεσιών Κοινωνικού και Προνοιακού Χαρακτήρα 2. Κατάρτισης- Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Ο άξονας 4 εξειδικεύεται σε 2 Μέτρα και σε 18 Έργα ή.. 11

12 Άξονας Προτεραιότητας 5. Επιχειρηματικότητα Οικονομική ανάπτυξη- Καινοτομία Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται τα έργα και οι ενέργειες που αφορούν 1. Την Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Συνεργασία 2. Τις Επενδύσεις, Την ξιοποίηση κίνητης Περιουσίας του Δήμου και τις Διεθνείς Σχέσεις και Συνεργασίες Ο άξονας 5 εξειδικεύεται σε 2 Μέτρα και σε 9 Έργα ή. Συνολικά το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου μαρουσίου, οργανώνεται σε 5 Άξονες 17 Μέτρα 133 Έργα ή Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πώς στα 133 Έργα ομαδοποιούνται οι δράσεις μικρών έργων ή παρεμβάσεων. 2.5 Πηγές και Πόροι Χρηματοδότησης Στον επόμενο Πίνακα παρατίθενται οι Πηγές και Πόροι Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με την κωδικοποίηση που ακολουθείται στο Σχέδιο.. Η κωδικοποίηση αυτή ακολουθεί την κωδικοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων (εντός παρενθέσεως στον πίνακα δίνεται ο αντίστοιχος κωδικός του Προϋπολογισμού του Δήμου) όπως παρατίθεται στο Παράρτημα 1. Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά Πηγή 2. ΚΠ από ΠΔΕ (ΣΤ) (1311) Πηγή 3. ΚΠ Σχολείων (1312) Πηγή 4. ΘΗΣΕΣ ( ) Πηγή 5. ΘΗΣΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ( ) Πηγή 6. Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ (1321) Πηγή 7. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) Πηγή 8. Χρηματοδοτήσεις πό Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΚΠΣ, ΕΣΠ) Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323), συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος JESSICA Πηγή 10. Χρηματοδοτήσεις Έργων Διεθνών Οργανισμών (1324) Πηγή 11. Λοιπές Επιχορηγήσεις Γ' ΚΠΣ Τομεακά (1327) Πηγή 12. ΤΕΛΗ (03) Περιβάλλοντος Πηγή 13. ΤΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (04),στην περίπτωση εξαίρεσης από Ίδιους Πόρους 12

13 Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συμπερ. ΕΣΠ Τομεακά και ΕΣΣ (1327) Πηγή 15. Υπόλοιπα Παλαιών Πηγών (ΕΠΤ, 2004 κλπ) (1313) Πηγή 16. Δανεισμός (31) Πηγή 17. ΣΔΙΤ Πηγή 18. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Πηγή 19. Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (1325) Πηγή 20. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (1326 Πηγή 21. Λειτουργικοί Πόροι Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών νάλυση επί των Πηγών και Πόρων Χρηματοδότησης δίνεται στο Κεφάλαιο 5 περί του Οικονομικού Προγραμματισμού, του παρόντος τόμου. Οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για την υλοποίηση του σχεδίου είναι της τάξης των για την τριετία Η προσέγγιση αυτή είναι ρεαλιστική δεδομένου ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα που υλοποιεί για το 2008 ο Δήμος, είναι της τάξης των , ενώ οι ποδόσεις και Επιχορηγήσεις ανέρχονται σε επίσης Όπως προκύπτει το σχέδιο για το και πρακτικά , στοχεύει 1. στην εκτέλεση σειράς έργων που έχουν ήδη προγραμματιστεί, 2. την άμεση έναρξη νέων έργων αλλά και 3. έναρξη ενεργειών προετοιμασίας για ένταξη σε χρηματοδοτικά σχήματα την περίοδο, τα έργα των οποίων πρακτικά θα εκτελεστούν την περίοδο Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπ όψιν στο Πρόγραμμα είναι η επιλογή εκπόνησης δύο Ολοκληρωμένων Σχεδίων στικής νάπτυξης 1. μέσω του ΠΕΠ ττικής στην Δ Προγραμματική Περίοδο και 2. μέσω της υπό διαμόρφωσης πρωτοβουλίας JESSICA Στο πρόγραμμα δεν έχουν αναφερθεί ποσά χρηματοδοτήσεων Έργων μέσω ΣΔΙΤ, δεδομένου ότι δεν αποτελούν δαπάνες του Δήμου. Επιπλέον δεν έχουν αναφερθεί ειδικές δαπάνες αναδιοργάνωσης και μετατροπής των Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δήμου, λόγω της μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών λήψης του μακροπρόθεσμου συνολικού Δανεισμού, με τον οποίο αντιμετωπίζεται το διαρθρωτικής φύσης Οικονομικό πρόβλημα του Δήμου. Στοιχεία σε σχέση με αυτό μπορούν να δοθούν στην αναμόρφωση του Σχεδίου στο τέλος του Πρέπει σε κάθε περίπτωση να σημειωθεί πώς η κωδικοποίηση του Προϋπολογισμού χρήζει αναμόρφωσης και επικαιροποίησης, ώστε να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα αλλά και στις απαιτήσεις του Δημοσιονομικού Ελέγχου. Η παράμετρος αυτή σχετίζεται με κεντρικές πολιτικές, η επίλυση της όμως θα δημιουργούσε όρους απλοποίησης της γραφειοκρατίας του σχεδιασμό, 13

14 παρακολούθησης, απολογισμού και ελέγχου του Οικονομικού Προγράμματος του Δήμου. Παράλληλα η επικαιροποίηση συνοδευμένη με τυποποιημένη και ηλεκτρονική επικοινωνία με τις αρχές Δημοσιονομικού Ελέγχου, θα συμβάλλει στην ουδετεροποίηση της διαδικασίας και στην αποφυγή, ανυπέρβλητων πολλές φορές εμποδίων που σχετίζονται με το οικονομικό Πρόγραμμα και τις Εργασίες του Δήμου και στην τήρηση των αρχών του ελέγχου νομιμότητας. Η μη αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος απειλεί την επιτυχή εφαρμογή των Επιχειρησιακών Σχεδίων στο σύνολο των υπόχρεων Δήμων. 14

15 2.6 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Άξονες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ΞΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ 1. ναδιοργάνωση του Δήμου. ναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη 1.1: Επέκταση- Βελτίωση- νάπτυξη Υπηρεσιών του Δήμου προς τον Πολίτη νάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας στο σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου Δημιουργία Νέου ΚΕΠ στο Πολύδροσο και Παραρτημάτων του Δήμου σε Δημοτικά Κτίρια των συνοικιών. Ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών από κάθε κτίριο του Δήμου Ηλεκτρονικό Διαβατήριο του Δημότη στις Υπηρεσίες του Δήμου 1.2: Εξοπλισμός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Δημότες του Δήμου. Call Center εξυπηρέτησης και e- Διαλόγου, Διαβούλευσης και Ερευνών Γνώμης. Διαμόρφωση Υπηρεσιών Μίας Στάσης Εξυπηρέτησης Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Δημαρχιακού Μεγάρου και Δημοτικών Κτιρίων. Μετεγκαταστάσεις Υπηρεσιών Συστήματα Ηλεκτρονικής Οργάνωσης του Δήμου. Ηλεκτρονικά Έντυπα και Τυποποίηση. Τυποποίηση Διαδικασιών Διαγωνισμών, Σχεδιασμού Δράσεων, Επικοινωνίας και Δημιουργία Προτύπων Λειτουργία Συστήματος ERP για την συνολική Διαχείριση Πόρων του Δήμου και των Επιχειρήσεων, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την υποστήριξη του Προγραμματισμού. Λειτουργία ΟΠΣ και πλήρους Συστήματος προμηθειών και παρακολούθησης διαγωνισμών Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικής στυνομίας 1.3: Λειτουργία Εξαρτημένων Συνολική Τακτική πόδοση στις Σχολικές Επιτροπές Κ στο Δήμο ΝΠΔΔ και Άλλων πόδοση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Κ Δομών και Επιχειρήσεων, πόδοση σε θλητικούς Οργανισμούς Κ ναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου Επιχορηγήσεις Δημοτικών ΝΠΔΔ κατά Κ και των Δημοτικών Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά Κ

16 Άξονες Επιχειρήσεων 1.4 Τεχνική Βοήθεια στην Εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και Συστήματα ξιολόγησης και Διαχείρισης νθρώπινου Δυναμικού Επικοινωνιακή Πολιτική με παραγωγή Ψηφιακού ποθέματος για την υποστήριξη των Διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του Δήμου και την παρουσία του στα Εθνικά Δρώμενα Επιχειρησιακά και Λειτουργικά στοιχεία ποδόσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων. Προσαρμογή και Μετάβαση Δημοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών στο νέο θεσμικό Πλαίσιο Μελέτες ναδιοργάνωσης και Εφαρμογών Τεχνικής Βοήθειας πλην ν.3316, πλην των αναφερομένων ειδικά Μελέτες Τεχνικές Προετοιμασίας και ωρίμανσης Έργων κατά ν.3316, πλην των αναφερομένων ειδικά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου μαρουσίου νάπτυξη Συστήματος ISO και Διαχειριστικής Επάρκειας στα πλαίσια του ΕΣΠ Υδραυλικές και γεωλογικές μελέτες, τοπογραφικά ρεύματος Σαπφούς Μελέτη ναδιοργάνωσης ΝΠΔΔ και Οργανισμών Μελέτη βελτίωσης των οικονομικών του Δήμου Έρευνα αναγκών ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου Μελέτες Οργανωτικής και Επιχειρησιακής Επάρκειας και ναδιοργάνωσης των Δομών του Δήμου Μελέτες Έργων ΣΔΙΤ ΞΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ 2: Βελτίωση στικού Περιβάλλοντος 2.1: Έργα Πρασίνου, Πλατειών και Πάρκων ναπλαση Πλατείας γ. Ελεούσας νάπλαση Πλατείας Φραγκοκλησσιάς νάπλαση Πλατείας ΗΣΠ Έργα ποκατάστασης Περιβάλλοντος και ναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων περιοχής Σώρου Δήμου μαρουσίου Επέκταση- Βελτίωση - Συμπλήρωση Έργων Πρασίνου. Περιαστικές Δενδροφυτεύσεις Οδών και Συνοικιών. 16

17 Άξονες 2.2: Έργα Οδοποιϊας- Ενίσχυση Τοπικών Μεταφορών Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 2.3: θλητικά Έργα- Σχολική Στέγη 2.4: Ύδρευση Υγρά πόβλητα Στερεά πόβλητα Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και Έργα στικού Χώρου στα Συγκροτήματα Εργατικών Πολυκατοικιών Έργα στικού Πράσινου στις Συνοικίες της Πόλης, Μικρά Έργα Εξοπλισμός Έργων Πρασίνου, Παιδικών Χαρών, Χώρων ναψυχής και Πάρκων Επέκταση- Βελτίωση- Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού Μετατροπή σε χώρο πρασίνου & αναψυχής του κτήματος Μουσούρη νάπλαση - ξιοποίηση του κτήματος Καρέλλα σαν χώρο πρασίνου & ήπιων αθλητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων- ττική καδημία νάπλαση κτήματος ΕΤΕΒ Έργα ναβάθμισης των στικών Ελεύθερων Χώρων του Δήμου μαρουσίου Διανοίξεις- σφαλτοστρώσεις οδών στο Δυτικό Μαρούσι Διανοίξεις- σφαλτοστρώσεις οδών στο νατολικό Μαρούσι Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην περιοχή Ν.ΛΕΣΒΟΥ- ΝΒΡΥΤ νακατασκευή τμήματος δρόμων στην περιοχή του ιστορικού κέντρου νακατασκευή Παλαιών Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων στο σύνολο της πόλης Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης για την υποστήριξη ΜΕ, Διαμόρφωση χώρων προσβάσεων στα Σχολεία και Έργα Πεζοδρομίων και Πεζοδρομήσεων στο σύνολο του Δήμου Γενικά Έργα Φωτεινής Σηματοδότησης και σήμανσης Έργα Διευκόλυνσης Πεζών, Κατασκευές Πεζογεφυρών Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ίθουσα Πολλαπλών χρήσεων - Κλειστό Γυμναστήριο 2ου Λυκείου - 2ου Γυμνασίου μαρουσίου Ολοκληρωμένη νάπλαση Ελεύθερων Χώρων Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση θλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του Δήμου Κατασκευή δικτύου Ποδηλατοδρόμων Δημιουργία Χώρων Φιλοξενίας στα Δημοτικά Σχολεία Κατασκευή Νέων Σχολικών Μονάδων Λειτουργία Πολλαπλών camps για το σύνολο των παιδιών και νέων της ευρύτερης περιοχής Κατασκευή Νέου κλειστού Γυμναστηρίου και θλητικών Εγκαταστάσεων σε εκτάσεις του Δήμου Συντηρήσεις- Βελτιώσεις- Επεκτάσεις Τοπικών Δικτύων Ομβρίων, στο σύνολο του Δήμου συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Πολύδροσο, Σώρου, Ν. Λέσβου, γ. Θωμά, Κοκκινιά, Ψαλιδίου, στούντιο Τ, Λάκα Κόπου 17

18 Άξονες Όμβρια και ντιπλημμυρικά Έργα- Άλλα Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 2.5: Πολεοδομία- Σχέδια Πόλης- Χωροταξία- Εικόνα Πόλης 2.6: Έργα ΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και Επισκευές και Επεκτάσεις στο Δευτερεύον και Τριτεύον Δίκτυο καθάρτων στο σύνολο του Δήμου Συνδέσεις με κεντρικούς γωγούς καθάρτων Επισκευές και Επεκτάσεις Υφισταμένου Δικτύου Ύδρευσης Διαμορφώσεις Ρεμάτων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον Προμήθειες Κάδων, Εξοπλισμού και Μηχανημάτων Συστήματος ποκομιδής Στερεών ποβλήτων Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης στο Δήμο Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε σχολικά συγκροτήματα και δράσεις κατά της ηχορύπανσης στο σύνολο του Δήμου Πρόγραμμα Διαχείριση ουσιών που καταστρέφουν το ΟΖΟΝ σε κτήριο του Δήμου σύρματο Δίκτυο Μέτρησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Πιλοτικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Σχολείο μαρουσίου Γενικές για το Περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων ειδικών σχεδίων και πιλοτικών εφαρμογών στην Διαχείριση πορριμμάτων παλλοτρίωση Ιδιοκτησίας Χαροκόπου στο ΟΤ45, γ. Φιλοθέη παλλοτρίωση Οικοπέδου στο ΟΤ 480 Καλογεροπούλου παλλοτρίωση Οικοπέδου στο ΟΤ 460 Μπουγά παλλοτρίωση Οικοπέδου ΟΤ 363 Πολυμενάκος παλλοτριώσεις Οικοπέδων σε Εφαρμογή των ΓΠΣ Μελέτες ναθεωρήσεων του ΓΠΣ και Νέων Εντάξεων Υλοποίηση Πράξεων Εφαρμογής γ. Θωμά, Συνοικιών του Δήμου και μικρές σχετικές δράσεις Βελτίωση της αισθητικής του δημόσιου χώρου (διαμόρφωση αρχιτεκτονικού μετώπου, διαφημιστικές πινακίδες τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και εκπόνηση ειδικών προδιαγραφών από το Δήμο για τις επιγραφές). Πρόγραμμα ποκατάστασης Όψεων Κτιρίων Πρόγραμμα Ορθολογικής Διαχείρισης των Διαφημιστικών Πινακίδων και της Ρύπανσης από την Διαφήμιση Τοποθέτηση Σημάνσεων Οδών προσιτή στον Επισκέπτη, με παραπομπές στην τοπική ιστορία Εφαρμογές νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια και Σχολεία Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ενεργοβόρα κτίρια του Δήμου Προσαρμογές κτιρίων του Δήμου, σε πιλοτικό στάδιο, στα Πρότυπα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων 18

19 Άξονες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και ντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού με Λαμπτήρες Εξοικονόμησης και Χρήση ΠΕ σε υτόνομα Συστήματα ΞΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ 3: νθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας 3.1: σφάλεια και Υποδομές στην εξυπηρέτηση του πολίτη 3.2: Συγκοινωνία- Μετακίνηση Στάθμευση- 3.3: Τέχνες και Πολιτισμός, Ιστορικά Μνημεία Ηλεκτρονικά Συστήματα σφάλειας και ντιμετώπισης Βίας στο ΚΓ γ. Θωμά στυνόμευση Πόλης και Ιστορικού Κέντρου. στυνόμευση Πεζοδρόμων Στέγαση του στυνομικού Τμήματος μαρουσίου σε κτίριο του Δήμου Οχήματα και Εξοπλισμός Δημοτικής στυνομίας Ηλεκτρονικά Συστήματα σφαλείας σε Πλατείες και Κοινόχρηστους χώρους Σχολείων νάπλαση Άλσους Μιμικόπουλου - Χώρος αναψυχής και πράσινου - κατασκευή Parking 400 θέσεων Χώρος στάθμευσης Πλατείας Ευτέρπης Χώρος στάθμευσης Σταθμού Νερατζιώτισας Χώρος στάθμευσης Κηφισίας Υπόγειο Γκαράζ Δημοκρίτου και Νεύτωνος - ΙΣΩ Υπόγειο Γκαράζ Μελισσίων και Μουργκάνας - νατολικού μαρουσίου Υπόγειο Γκαράζ Σουρή και Ν. Πλαστήρα - Βόρειας εισόδου Υπόγειο Γκαράζ Πλατείας Γαρδέλη Υπόγειο Γκαράζ Πλατείας γίας Λαύρας Νέες Διαδημοτικές Γραμμές Βορείων Προαστίων Τηλεματική Δημοτικής Συγκοινωνίας και Διαχείριση Στάθμευσης στο Δήμο Εφαρμογή και Διαχείριση Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Εργασίες ποκατάστασης Εκκλησιαστικών Μνημείων Ψηφιακή ναβάθμιση Πολιτιστικών Χώρων (Σπαθάρειο- Φυσικής Ιστορίας- Λαογραφικό) ξιοποίηση Διεθνούς Κέντρου Κεραμικής στο ακίνητο ΕΟΜΜΕΧ Κέντρα Πληροφόρησης και Ενημέρωσης για τα Πολιτιστικά Δρώμενα στο Δήμο και τον Τουρισμό ναπαλαίωση Διατηρητέου στο ΟΤ 134 (ρκαδίου και Κυριακού) για χρήση ως Πολιτιστικό Κέντρο Διοργάνωση Εκδηλώσεων με Επώνυμο Χαρακτήρα και Διεθνή πήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισμικής Μουσικής και Διασκέδασης Δημιουργία Ψηφιακού ποθέματος για τον Πολιτισμό και την Πόλη 19

20 Άξονες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και Διοργάνωση περιοδικών εκδηλώσεων και bazaar στις εορτές με απήχηση στο σύνολο της ττικής ΞΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ 4: Πρόνοια- πασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες 4.1: Υποδομές Υγείας και Πρόνοιας- υπηρεσιών Κοινωνικού και Προνοιακού Χαρακτήρα 4.2: κατάρτισης και επιμόρφωσης Κατασκευή Πρότυπου Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Γραφείο Υποστήριξης τόμων Τρίτης Ηλικίας Τοπικές Πρωτοβουλίες πασχόλησης στην Πρόνοια, Φύλαξη Παιδιών και Οικιακή Φροντίδα Πληροφοριακή Υποστήριξη Δημοτικών Ιατρείων και Λοιπών Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας Δημότη νάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Έξω νοσοκομειακής Φροντίδας Κατασκευή και Βελτίωση Κτιρίων ΚΠΗ Δημιουργία Υπηρεσιών στους χώρους των ΚΠΗ και Περιφερειακών Δημοτικών Κτιρίων Πρόνοιας για την παροχή Υπηρεσιών και Εξυπηρέτηση Ηλικιωμένων, ΜΕ και γενικώς πολιτών των ευρύτερων των κτιρίων περιοχών Δημιουργία νοικτής Δομής στήριξης ΜΕ Δημιουργία νοικτής Δομής στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού Έργα Βελτιώσεων και επεκτάσεων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Ολοκληρωμένα Προγράμματα Παροχής Υγείας και Πρόνοιας Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δήμο μαρουσίου ΕΚΤ στα πλαίσια της Δ Προγραμματικής Περιόδου Ενίσχυση και Προώθηση του Τοπικού Κοινωνικού Διαλόγου Κατάρτιση Υπαλλήλων του Δήμου Δημοτικό Σύστημα Τηλεκατάρτισης και Δια βίου μάθησης- Ηλεκτρονική Δημοτική καδημία Δημιουργία Δημοτικών Εστιακών σημείων σε κτίρια του Δήμου για Ελεύθερη χρήση Internet συμπεριλαμβανομένων των ΚΠΗ ΞΟΝΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΣ 5: Επιχειρηματικότητα Οικονομική ανάπτυξη- Καινοτομία 20

21 Άξονες 5.1: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 5.2: Επενδύσεις - ξιοποίηση κίνητης Περιουσίας- Διεθνείς Σχέσεις και Συνεργασίες Μέτρα- Γενικοί Στόχοι- Έργα και Ενεργοποίηση Οικονομικών Φορέων της περιοχής στην συγχρηματοδότηση κοινωνικής και τεχνικής υποδομής δράσεων προνοιακού χαρακτήρα, πολιτισμού και βελτίωσης της καθημερινότητας, αλλά και μεγάλων εκδηλώσεων Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων Επιστημών Υγείας και Βιοτεχνολογίας Δημιουργία Έξυπνου Οικισμού και Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών Προστιθέμενης ξίας στους Πολίτες Σχεδιασμός και ξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών μέσων συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών JEREMIE και JESSICA για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο και της αναμόρφωσης του παρόντος σχεδίου Διαχείριση και ξιοποίηση κινήτων του Δήμου και Διαχείριση της κίνητης Περιουσίας του και του Στεγαστικού του Προγράμματος Ένταξη Δικτύου Δημοτικών κινήτων στην ναζωογόνηση στικών Περιοχών Σύστημα Καταγραφής, Διαχείρισης και ξιοποίησης της κίνητης Περιουσίας του Δήμου Καθορισμός πλαισίου νταποδοτικότητας των εγκατεστημένων στην περιοχή Επιχειρήσεων, Υπουργείων, Οργανισμών αλλά και θλητικών Εγκαταστάσεων Διαχείριση Διαφημιστικών Χώρων και Πόρων από Διαφημιστικά Προγράμματα 21

22 3. ΚΤΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΣΗΣ Μετά την Διαμόρφωση της Στρατηγικής του Δήμου, που εξειδικεύεται 1. Στους Στρατηγικούς Στόχους 2. Στους Τακτικούς Στόχους και Άξονες Προτεραιότητας 3. Στην Εξειδίκευση των ξόνων Προτεραιότητας σε Μέτρα, Γενικούς Στόχους, Έργα και Δέσμες Έργων και Ενεργειών 4. Στον Προσδιορισμό Πηγών και Πόρων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Προκύπτουν τα επί μέρους Σχέδια Δράσης, σύμφωνα και με τον Οδηγό Σύνταξης των Επιχειρησιακών σχεδίων των Δήμων. Για λόγους συνεκτικότερης εποπτείας των Σχεδίων Δράσης, ενσωματώνονται στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου στο κεφάλαιο 4.3 και διαμορφώνεται το Έντυπο Προγραμματισμού Δράσεων έτσι ώστε να παρουσιάζετε σε ενιαία μορφή. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται και συνοπτικά οι αναφορές στο φυσικό αντικείμενο και άλλα σημαντικά σημεία των επί μέρους έργων. Όσον αφορά τα Σχέδια Δράσης σε μορφή Πινάκων, για λόγους συνεκτικότητας του τεύχους Β, λόγω του μεγάλου όγκου των αναφερομένων έργων, το σύνολο των Σχεδίων Δράσης και Εντύπου Προγραμματισμού Δράσεων παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του Επιχειρησιακού Σχεδίου 22

23 4. ΤΕΤΡΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΣΕΩΝ 4.1. Τετραετής Προγραμματισμός Δράσεων ανά Μέτρο, Γενικό Στόχο και Έργο. Προϋπολογισμοί, Πηγές Χρηματοδότησης, Χρονοδιαγράμματα Άξονας 1 : ναδιοργάνωση του Δήμου. ναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη Μέτρο 1.1 Επέκταση- Βελτίωση- νάπτυξη Υπηρεσιών του Δήμου προς τον Πολίτη Γενικός στόχος Επέκταση- Βελτίωση- νάπτυξη Υπηρεσιών του Δήμου προς τον Πολίτη νάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας στο σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου Δημιουργία Νέου ΚΕΠ στο Πολύδροσο και Παραρτημάτων του Δήμου σε Δημοτικά Κτίρια των συνοικιών. Ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών από κάθε κτίριο του Δήμου Ηλεκτρονικό Διαβατήριο του Δημότη στις Υπηρεσίες του Δήμου Πηγή Χρηματοδότησης Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά Πηγή 7. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) 23

24 Άξονας 1 : ναδιοργάνωση του Δήμου. ναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη Μέτρο 1.1 Επέκταση- Βελτίωση- νάπτυξη Υπηρεσιών του Δήμου προς τον Πολίτη Γενικός στόχος Επέκταση- Βελτίωση- νάπτυξη Υπηρεσιών του Δήμου προς τον Πολίτη Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Δημότες του Δήμου. Call Center εξυπηρέτησης και e- Διαλόγου, Διαβούλευσης και Ερευνών Γνώμης. Διαμόρφωση Υπηρεσιών Μίας Στάσης Εξυπηρέτησης Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου Πηγή Χρηματοδότησης Πηγή 7. ΕΣΠ ΠΕΠ (1321) Άξονας 1 : ναδιοργάνωση του Δήμου. ναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη Μέτρο 1.2 Εξοπλισμός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Γενικός στόχος Εξοπλισμός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Πηγή Χρηματοδότησης Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Δημαρχιακού Μεγάρου και Δημοτικών Κτιρίων. Μετεγκαταστάσεις Υπηρεσιών Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των 24

25 Άξονας 1 : ναδιοργάνωση του Δήμου. ναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη Μέτρο 1.2 Εξοπλισμός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Γενικός στόχος Εξοπλισμός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Πηγή Χρηματοδότησης αναφερομένων ειδικά Συστήματα Ηλεκτρονικής Οργάνωσης του Δήμου. Ηλεκτρονικά Έντυπα και Τυποποίηση. Τυποποίηση Διαδικασιών Διαγωνισμών, Σχεδιασμού Δράσεων, Επικοινωνίας και Δημιουργία Προτύπων Λειτουργία Συστήματος ERP για την συνολική Διαχείριση Πόρων του Δήμου και των Επιχειρήσεων, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την υποστήριξη του Προγραμματισμού. Λειτουργία ΟΠΣ και πλήρους Συστήματος προμηθειών και παρακολούθησης διαγωνισμών Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικής στυνομίας Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά Πηγή 13. ΤΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (04),στην περίπτωση εξαίρεσης από Ίδιους Πόρους 0 Σύνολο δαπανών γενικού στόχου

26 Άξονας 1 : ναδιοργάνωση του Δήμου. ναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη Μέτρο 1.2 Εξοπλισμός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Γενικός στόχος Εξοπλισμός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Πηγή Χρηματοδότησης Σύνολο δαπανών Μέτρου Άξονας 1 : ναδιοργάνωση του Δήμου. ναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη Μέτρο 1.3 Λειτουργία Εξαρτημένων στο Δήμο ΝΠΔΔ και Άλλων Δομών και Επιχειρήσεων, ναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Γενικός στόχος Λειτουργία Εξαρτημένων στο Δήμο ΝΠΔΔ και Άλλων Δομών και Επιχειρήσεων, ναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Πηγή Χρηματοδότησης Συνολική Τακτική πόδοση στις Σχολικές Επιτροπές Κ Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των 26

27 Άξονας 1 : ναδιοργάνωση του Δήμου. ναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη Μέτρο 1.3 Λειτουργία Εξαρτημένων στο Δήμο ΝΠΔΔ και Άλλων Δομών και Επιχειρήσεων, ναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Γενικός στόχος Λειτουργία Εξαρτημένων στο Δήμο ΝΠΔΔ και Άλλων Δομών και Επιχειρήσεων, ναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Πηγή Χρηματοδότησης αναφερομένων ειδικά πόδοση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Κ πόδοση σε θλητικούς Οργανισμούς Κ Επιχορηγήσεις Δημοτικών ΝΠΔΔ κατά Κ Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά 27

28 Άξονας 1 : ναδιοργάνωση του Δήμου. ναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη Μέτρο 1.3 Λειτουργία Εξαρτημένων στο Δήμο ΝΠΔΔ και Άλλων Δομών και Επιχειρήσεων, ναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Γενικός στόχος Λειτουργία Εξαρτημένων στο Δήμο ΝΠΔΔ και Άλλων Δομών και Επιχειρήσεων, ναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Πηγή Χρηματοδότησης Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά Κ Συστήματα ξιολόγησης και Διαχείρισης νθρώπινου Δυναμικού Επικοινωνιακή Πολιτική με παραγωγή Ψηφιακού ποθέματος για την υποστήριξη των Διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του Δήμου και την παρουσία του στα Εθνικά Δρώμενα Επιχειρησιακά και Λειτουργικά στοιχεία ποδόσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων. Προσαρμογή και Μετάβαση Δημοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών στο νέο θεσμικό Πλαίσιο Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά Πηγή 1.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Πηγή 21 Λειτουργικοί Πόροι Δημοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών Πηγή 16. Δανεισμός (31) 28

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ Ιούλιος 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΝΘΗΣ ( ΦΣΗ ) ΞΝΘΗ Ιούλιος 2015 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου ( Φάση) 2015-2019 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ENOTHTA 1. ΕΙΣΓΩΓΗ... iii

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ.

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /26.09.2012 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /26.09.2012 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ριθ. ποφ. 01/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /26.09.2012 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜ: Εισήγηση Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΆ Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας, ενώ γίνεται αναφορά και στους

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ... 2 1.1. Σκοπός... 2 1.2. Υπηρεσιακά σχέδια δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης... 7 1.3. Δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δεύτερη Φάση Υλοποίησης Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός 2012 2014 Δήμος Τρίπολης Σεπτέμβριος 2012 1. Εισαγωγή Κεφάλαιο 1.1 Γενικά Κεφάλαιο 1.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα