Από ηο Γεδέαγαηρ ζηην Αλεξανδπούπολη (Η ιζηοπία ηηρ πόληρ από ηο 1860 έυρ ηο 1920)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από ηο Γεδέαγαηρ ζηην Αλεξανδπούπολη (Η ιζηοπία ηηρ πόληρ από ηο 1860 έυρ ηο 1920)"

Transcript

1 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΝΔΧΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΥΧΡΧΝ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤ ΑΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΟΛΟΓΗΑ Από ηο Γεδέαγαηρ ζηην Αλεξανδπούπολη (Η ιζηοπία ηηρ πόληρ από ηο 1860 έυρ ηο 1920) ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΣΔΜΙΡΣΙΓΗ ΜΑΡΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟ Οθηψβξηνο

2 Πεπιεσόμενα 1 ςνηομογπαθίερ 3 Διζαγυγή 4 1. Ππώηο Κεθάλαιο: Θξάθε Γεσγξαθηθή πεξηγξαθή ηεο Θξάθεο Ζ νζσκαληθή θπξηαξρία ζηε Θξάθε Ζ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηεο Θξάθεο θαηά ην 19 ν αη Οη νζσκαληθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε Θξάθε θαη ν Δπαξρηαθφο Νφκνο ηνπ Γεύηεπο Κεθάλαιο: Γεδέαγαηο Αλαθνξέο ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ αξραηφηεηα Δγλαηία νδφο Αίλνο: Ζ κεηξφπνιε ηνπ Γεδέαγαηο Ζ νλνκαζία ηνπ Γεδέαγαηο Πξφηεξε κνξθή ηνπ Γεδέαγαηο Αίηηα δεκηνπξγίαο ηεο πφιεο Ίδξπζε θαη αλάπηπμε ηεο πφιεο ηδεξφδξνκνο Ληκάλη Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηνπ Γεδέαγαηο Ρπκνηνκία Αλαθνξά ζηα ζπνπδαηφηεξα θηίξηα ηεο πφιεο Ίδξπζε Διιεληθνχ Τπνπξνμελείνπ ζην Γεδέαγαηο Μεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο Μεηξφπνιεο απφ ηελ Αίλν ζην Γεδέαγαηο Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 73 2

3 3. Σπίηο Κεθάλαιο: Ο αληίθηππνο πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ γεγνλφησλ ζην Γεδέαγαηο (19 νο 20 νο αη.) Δπηδξάζεηο Παλζιαβηζκνχ Βιέςεηο Βνπιγάξσλ Δπηπηψζεηο ηνπ Ρσζνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ( ) ζηε Γπηηθή Θξάθε Ζ δξάζε ησλ Βνπιγάξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο Διιεληθέο αληηδξάζεηο ζηε βνπιγαξηθή δηείζδπζε Δπηπηψζεηο ηεο επαλάζηαζεο ησλ Νεφηνπξθσλ Βαιθαληθνί πφιεκνη Α Παγθφζκηνο πφιεκνο Ζ Γηαζπκκαρηθή Θξάθε θαη ε δξάζε ηνπ Υαξίζηνπ Βακβαθά Σν Γεδέαγαηο κέζα απφ ηα έγγξαθα ηνπ Υ. Βακβαθά Δλζσκάησζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο 116 ςμπεπάζμαηα 122 Βιβλιογπαθία 126 Παπάπηημα 3

4 ςνηομογπαθίερ ΒΟΑ: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Kataloğları) ρ.ρ.: ρσξίο ρξνλνινγία A.}MKT.MHM.: Sadaret Mühimme Kalemi Evrakı DH.EUM.VRK.: Dahiliye, Emniyet-i Mumumiye Müdiriyeti Evrak Odası DH.İD..: Dahiliye, İdare Kısım DH.MKT.: Dahiliye, Mektubi Kalemi DH.MUİ.: Dahiliye, Muhabertı-ı Umumiye İdaresi DH.TMIK.S.: Dahiliye, Islahat EV.d : Evkaf Defterleri İ..AZN.: İradeler, Adliye ve Mezahib İ..DH..: İradeler, Dahiliye İ..DUİT: İradeler, Dosya Usulü İ..HR..: İradeler, Hariciye İ..ML..: İradeler, Maliye İ..MF..: İradeler, Maarif İ..ŞD..: İradeler, Irade Şurayı Devlet İ..TAL.: İradeler, Taltifat MAD.d...: Maliyeden Müdevver Y..A...HUS: Yıldız, Hususi Maruzat Y..A...RES.: Yıldız, Resmi Maruzat Y..MTV: Yıldız, Mütenevvi Maruzat Y..PRK.ASΚ: Yıldız, Askeri Maruzat Y..PRK.KOM: Yıldız, Komizyonlar Maruzatı Y..PRK.MK: Yıldız, Müfettişlik ve Komiserlikler Y..PRK.TNF: Yıldız, Ticaret ve Nafia Nezareti Maruzatı Ιζλαμικοί Μήνερ (από ηον 1 ο έυρ ηο 12 ο ): Μ=Muharrem, S=Safer, Ra=Rebiyülevvel, R=Rebiyülahır, Ca=Cemaziyulevvel, C=Cemaziyülahır, B=Receb, Ş=Şaban, N=Ramazan, L=Şevval, Za= Zilkade, Z=Zilhicce 4

5 Διζαγυγή Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, κε ηίηιν «Απφ ην Γεδέαγαηο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε (Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο απφ ην 1860 έσο ην 1920)», πνπ νπζηαζηηθά ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε απφ ηελ νζσκαληθή ζηελ ειιεληθή θπξηαξρία, έγηλε πξψηηζηα απφ ελδηαθέξνλ θαη αγάπε γηα ηελ πφιε κνπ, αιιά θαη απφ ηελ αλάγθε λα ζπκβάισ θη εγψ κε φπνηνλ ηξφπν ζηελ αλαδήηεζε θαη αλάδεημε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηίσλ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο πνξείαο ηεο ζην ρξφλν. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πην λεφηεπθηεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, πνπ ε ηζηνξία ηεο είλαη κελ ζχληνκε ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία άιισλ ειιεληθψλ πφιεσλ, παξνπζηάδεη φκσο ελδηαθέξνλ θαηά ηελ άπνςή κνπ, δηφηη δελ έρεη δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά νχηε ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε πξφθιεζε γηα κέλα θαη θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκφ. Πξφθεηηαη θαηεμνρήλ γηα ηνπηθή ηζηνξία, πνπ αθνξά ην ζηελφ θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ηεο πφιεο, ε νπνία εληάζζεηαη ζην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο επνρήο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηεμνδηθφηεξε εξκελεία θαη επεμήγεζε ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ. Δμάιινπ ε ηζηνξία ηεο θάζε πφιεο ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εληάζζεηαη, φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ ηφηε βηιαεηίνπ Αδξηαλνχπνιεο ή ηεο Θξάθεο γεληθφηεξα. Ζ επηινγή ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ην 1860 κέρξη ην 1920, ήηαλ πην δειεαζηηθή γηα κέλα, δηφηη ελείρε βαζκφ δπζθνιίαο ππφ ηελ έλλνηα ηεο εμεχξεζεο θαη ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνζέδηδαλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηα γεγνλφηα θαη ζα δηεπθφιπλαλ ελδερνκέλσο ηνπο επφκελνπο εξεπλεηέο. Γηαπίζησζα φηη ππάξρεη έλαο γεληθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο θαη δηαθσλία ζρεηηθά κε ηε ρξνλνινγία ίδξπζεο ηνπ Γεδέαγαηο θαη ηελ πξφηεξε κνξθή ηνπ. Καηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν αλαθέξνληαη νλφκαηα θαηφρσλ γεο ηεο πφιεο (ηζηθιηθάδσλ), ζηα νπνία φινη νη ηνπηθνί κειεηεηέο ζπκθσλνχλ, φκσο δελ 5

6 απαληψληαη ζηε γεληθφηεξε βηβιηνγξαθία. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξνζέγγηζε νη αξηζκνί θαη ηα κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο, θαζψο θαη ηα πνζνζηά ησλ εζλνηήησλ πνπ ηνλ απάξηηδαλ. Κπξίσο ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ πνιππιεζέζηεξσλ εζλνηήησλ ησλ Διιήλσλ, Σνχξθσλ θαη Βνπιγάξσλ, πνπ δηεθδηθνχλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο θαη πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ ε θαζεκηά απφ ηελ πιεπξά ηεο, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, φηη είλαη ε πνιππιεζέζηεξε ζηελ πεξηνρή. Ζ αλαδήηεζε ησλ πεγψλ ζηεξίρηεθε θαηά βάζε ζε ηνπηθφ επίπεδν κε πξνζαλαηνιηζκφ αξρηθά ζηα ΓΑΚ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Κνκνηελήο. Απηφ πνπ δηαπίζησζα φκσο ήηαλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ (θπξίσο ζε ζρνιηθνχο θαηαιφγνπο) αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1925 θαη κεηέπεηηα, δηφηη ηα αξρεία ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ έξεπλά κνπ. ηε ζπλέρεηα ζηξάθεθα ζε ηνπηθνχο παξάγνληεο θαη δηαπίζησζα φηη ππάξρεη βηβιηνγξαθία απφ ηελ νπνία μερψξηζα ην έξγν ηεο Κ. Παπαζαλάζε-Μνπζηνπνχινπ θαη άληιεζα ζηνηρεία θπξίσο απφ έγγξαθα ηνπ Αξρείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πνπ επέιεμε ε ίδηα θαη εμέδσζε, παξαζέηνληάο ηα σο είραλ ζε δηάθνξα θεθάιαηα ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο. Παξφκνηα ζηνηρεία εληφπηζα ζηνλ Πέηξν Γεσξγαληδή, ζενιφγν, πνπ επίζεο αζρνιήζεθε κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία (θπξίσο πεξηνρή ηεο Θξάθεο). Γηαπίζησζα εθ ησλ πζηέξσλ φηη φζνη ηνπηθνί παξάγνληεο ελδηαθέξζεθαλ λα γξάςνπλ ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο ζηεξίρηεθαλ ζηελ Κ. Παπαζαλάζε-Μνπζηνπνχινπ, ε νπνία ζεκεησηένλ ππήξμε εγγνλή ηνπ Υαξίζηνπ Βακβαθά, πνπ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα κε πινχζηα δξάζε ζην ρψξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηνπο ηνπηθνχο ηζηνξηνδίθεο θαη ηδηψηεο ηνπο νπνίνπο δηέθξηλε αγάπε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ πφιε, φπσο ηνλ θ. Παλαγηψηνπ, ηνλ Κξηηφ, ην 6

7 Μαληά, ηνλ Παηέιε, ηνλ Σεξδή, ηνλ Οξδνπκπνδάλε, ην Ράπηε, θιπ., νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο δηαζέηνπλ θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο, δειαδή θσηνγξαθηθφ πιηθφ, νηθνγελεηαθά θεηκήιηα θαη δηάθνξα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ πφιε. Δπίζεο ελδηαθέξνληα ζηνηρεία εληφπηζα ζε πεξηνδηθά, φπσο ηε «Θξαθηθή Δπεηεξίδα», ηα «Θξαθηθά» θαη ηελ «Δλδνρψξα», θαζψο θαη ζην «Αξρείν Θξαθηθνχ Λανγξαθηθνχ θαη Γισζζηθνχ Θεζαπξνχ». Καηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ εθδφζεθαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ηέζζεξα επηπιένλ βηβιία-ιεπθψκαηα, κε πινχζην θαη πξσηνγελέο θσηνγξαθηθφ πιηθφ, κέξνο ηνπ νπνίνπ παξαζέησ ζην παξάξηεκα, αιιά θαη ζηνηρεία κε ηα νπνία είρα ηελ επθαηξία λα δηαζηαπξψζσ απηά πνπ ήδε είρα ζπγθεληξψζεη. Ο Οιιαλδφο Καζεγεηήο νζσκαληθήο γιψζζαο θαη ηζηνξίαο θ. Machiel Kiel κνπ πξνκήζεπζε πιηθφ απφ ηελ ηζηνζειίδα ησλ Αξρείσλ ηεο Σνπξθηθήο Πξσζππνπξγίαο ζηελ νπνία είρε ν ίδηνο πξφζβαζε ζηελ Κσλ/πνιε, θαη κνπ παξείρε αμηνπνηήζηκεο πιεξνθνξίεο, γηα ηα γεγνλφηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ πξαγκαηεχνκαη, απφ ηηο πεξηιήςεηο εγγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Καηαιφγνπο Οζσκαληθψλ Δγγξάθσλ ηνπ Πξσζππνπξγηθνχ Αξρείνπ Κσλ/πνιεο (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kataloğları). Θεσξψ φηη νη θαηάινγνη απηνί κπνξνχλ λα ξίμνπλ άπιεην θσο ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο πφιεο. Με κηα πξψηε επεμεξγαζία απφ ηελ πιεπξά κνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο πεξηιήςεηο ησλ νζσκαληθψλ εγγξάθσλ ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, δηαζηαπξψλνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο. Δπέιεμα λα δψζσ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ελψ αζρνιήζεθα ιηγφηεξν κε ηα ζηξαηησηηθά. Καηά ηε γλψκε κνπ αμίδεη λα αζρνιεζεί θάπνηνο εηδηθφο κε ηα νζσκαληθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε, δηφηη πηζηεχσ φηη ζα πξνζδψζεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο. Δγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ, κε ηηο ειάρηζηεο γλψζεηο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπ αεηκλήζηνπ Παζράιε Νηψληα, κε θαηαγσγή απφ ην νπθιί θαη 7

8 εμαηξεηηθφ γλψζηε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, ζέιεζα νπζηαζηηθά λα δψζσ ην εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ αλαγλψζηε επέιεμα ηνλ αθφινπζν ηξφπν αλαθνξάο ησλ πεξηιήςεσλ ησλ νζσκαληθψλ εγγξάθσλ ζηηο παξαπνκπέο ηεο εξγαζίαο: Σα ζηνηρεία ησλ εγγξάθσλ παξαηίζεληαη κε ζπληνκνγξαθίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πεγή, δειαδή ΒΟΑ (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), ηνλ θσδηθφ ηεο (Fon Kodu), ηνλ αξηζκφ ηνπ εγγξάθνπ (Gömlek) θαη ηέινο ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηζιακηθφ κήλα θαη ηελ νζσκαληθή ρξνλνινγία. Λεπηνκέξεηεο ησλ ζπληνκνγξαθηψλ αλαγξάθνληαη ζηε ζειίδα 3 ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο ε αλαδήηεζή κνπ ζην δηαδίθηπν δελ απέβε άθαξπε. Μεηαμχ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ μερψξηζα ζην δηαδίθηπν, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ήηαλ απηή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο φπνπ κπνξεί λα βξεη θαλείο ρξήζηκεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, αιιά θαη ην πιήξεο πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο κνξθή. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ έξεπλά κνπ, δηαπίζησζα φηη ππάξρνπλ πξνθνξηθέο καξηπξίεο παιαηνηέξσλ γελεψλ πνπ γελλήζεθαλ θη έδεζαλ ζηελ πφιε θαη επηβεβαηψλνπλ θάπνηεο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο ηεο. Αλακθίβνια είλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ εξεπλεηή, φκσο ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη πνιχ έληνλν θαη πξέπεη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ λα αμηνπνηνχληαη πνιχ πξνζεθηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ δε ρξεζηκνπνηήζεθε ηέηνηνπ είδνπο πιηθφ ζηελ εξγαζία, παξά κφλν επηθνπξηθά. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ, πνπ πεξηιακβάλεη είηε θσηνγξαθίεο, αλακλεζηηθά, αληηθείκελα είηε γξαπηέο πεγέο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αθάλεηα, δηφηη είλαη ζηελ θαηνρή ηδησηψλ πνπ γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο δελ ην δηαζέηνπλ ζηνπο κειεηεηέο, γεγνλφο πνπ αθήλεη αλνηθηφ ην ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ κειινληηθά λέα ζηνηρεία. 8

9 Αλαθνξηθά κε ηε βηβιηνγξαθία, ε εξγαζία κνπ ζηεξίρηεθε θαηά ην πιείζηνλ ζε ειιεληθέο πεγέο θαη ιηγφηεξν ζε ηνπξθηθέο ή αγγιηθέο. ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ζα ζρεκαηηδφηαλ απφ ηνλ αλαγλψζηε, εθφζνλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εξεπλεζνχλ - γεγνλφο πνπ δελ θαηέζηε εθηθηφ απφ ηελ πιεπξά κνπ - θαη νη βνπιγαξηθέο πεγέο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, δηφηη ε παξνπζία ησλ Βνπιγάξσλ ζηελ πεξηνρή δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν θαη άθεζε ην ζηίγκα ηεο. ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο απηήο παξαηίζεληαη νξηζκέλα απνζπάζκαηα (νζσκαληθφ ιεμηθφ, παξάξηεκα ηεο εθεκεξίδαο ηεο θπβεξλήζεσο ηεο 16 εο επηεκβξίνπ 1920, Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Αληηπξνζσπείαο Αιεμαλδξνππόιεσο 1919 & Δθνξνδεκνγεξνληίαο Γεδέαγαηο 1920, εκπνξηθφο νδεγφο Annuaire Oriental Commerce) θαζψο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ράξηεο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ην γεσγξαθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αλαγλψζηε. Χο πξνο ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, ε δηάξζξσζε πνπ αθνινπζείηαη ζθνπεχεη αξρηθά ζηε γεληθφηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ αλαγλψζηε ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. Δπηιέγεηαη ε «Θξάθε» σο πξψην θεθάιαην, δηφηη είλαη ν επξχηεξνο ρψξνο ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ην Γεδέαγαηο, φπσο άιισζηε θαη ζήκεξα κε φιεο ηηο εμειίμεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηφηε. Σα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, φπσο ε νζσκαληθή θπξηαξρία ζηε Θξάθε, ε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε θαη νη νζσκαληθέο κεηαξξπζκίζεηο θαηά ην 19 ν αη, απνηεινχλ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο θαη δίλνπλ ην ζηίγκα ηεο επνρήο κέζα ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ε πφιε. Σν δεχηεξν θεθάιαην, κε ην γεληθφηεξν ηίηιν «Γεδέαγαηο», φπσο είλαη εχινγν, πεξηιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θσηίζεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο πφιεο, λα εξκελεχζεη, λα επεμεγήζεη θαη λα ζέζεη πξνβιεκαηηζκνχο. απηφ ην πιαίζην εληάζζνληαη νη αλαθνξέο ζηελ αξραηφηεηα, ζηελ Δγλαηία νδφ θαη ζηελ Αίλν πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή. Σν ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο πφιεο, ε πξφηεξε κνξθή ηεο θαζψο θαη ε ρξνλνινγία ίδξπζήο 9

10 ηεο εκπεξηέρνπλ αζάθεηεο, φπσο ζα δηαπηζηψζεη θαη ν αλαγλψζηεο ζηε ζπλέρεηα. Σα αίηηα φκσο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, ε ίδξπζε θαη αλάπηπμή ηεο είλαη πην ζαθή, νπφηε γίλεηαη πην εχθνιε ε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Γη απηφ θαη γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ ππνδνκή ηεο πφιεο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα γεγνλφηα πνπ ηελ πιαηζηψλνπλ. ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην, κε ηελ επηινγή ησλ γεγνλφησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνξεία ηεο πφιεο ζην ρξφλν, επηρεηξείηαη λα δνζεί πνιχπιεπξα ε ζέζε ηεο θαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο κε ην γεληθφηεξν γίγλεζζαη πνπ είλαη άξξεθηα δεκέλε. Σέινο, ε παξνχζα εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ ην έλαπζκα θαη λα θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ θαη έξεπλα. Κιείλνληαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ Οκφηηκν Καζεγεηή- θαζνδεγεηή κνπ θ. Η. Αιεμαλδξφπνπιν πνπ κε θαηεχζπλε κε ππνκνλή θαη πξνζπκία θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ πξνζθέξνληαο ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. Δπίζεο, ληψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Φ. Κνηδαγεψξγε γηα ηελ ακέξηζηε πλεπκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηελ πξνζπάζεηά κνπ απηή. Αιεμαλδξνχπνιε, Οθηψβξηνο

11 1. Θπάκη 1.1. Γευγπαθική πεπιγπαθή ηηρ Θπάκηρ Ζ Θξάθε σο γεσγξαθηθφο φξνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί δηαρξνληθά ζηελ ηζηνξηθή, πνιηηηθή θαη θπζηθή γεσγξαθία κε δηαθνξεηηθή έθηαζε θαη φξηα. Πάληνηε φκσο θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ην γεσγξαθηθφ θαζνξηζκφ ηεο παξέκελε ε νξνζεηξά ηνπ Αίκνπ (Βαιθάληα). Χο ζξαθηθφο ηζηνξηθφο ρψξνο απνθαιείηαη ε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε νπνία νξίδεηαη βφξεηα απφ ηελ νξνζεηξά ηνπ Αίκνπ, αλαηνιηθά απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην, ην Βφζπνξν θαη ηνλ Διιήζπνλην, λφηηα απφ ηελ Πξνπνληίδα θαη ην Αηγαίν θαη δπηηθά απφ ηα δπηηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο Ρνδφπεο θαη ηεο Ρίιαο. Καηά ηε δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ ζπλφξσλ Διιάδαο-Βνπιγαξίαο-Σνπξθίαο κε ηηο ζπλζήθεο Βεξνιίλνπ (1878), εβξψλ (1920), Λσδάλεο (1923) ν φξνο Θξάθε δηαθξίλεηαη: α) ζε Αλαηνιηθή Ρσκπιία 1 ή Βφξεηα Θξάθε (ζεκεξηλή Νφηηα Βνπιγαξία), β) ζε Αλαηνιηθή Θξάθε (ή Δπξσπατθή Σνπξθία) θαη γ) ζε Γπηηθή Θξάθε (βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Διιάδαο). Σν ειιεληθφ ηκήκα ηεο Θξάθεο ζήκεξα δηαθξίλεηαη απφ ηε Μαθεδνλία δπηηθά κε ηνλ πνηακφ Νέζην θαη ηνλ πνηακφ Έβξν ζηα αλαηνιηθά θαη βνξεηναλαηνιηθά πνπ ηε ρσξίδεη απφ ηελ Σνπξθία θαη ηε Βνπιγαξία. Σν Θξαθηθφ Πέιαγνο, ηκήκα ηνπ βφξεηνπ Αηγαίνπ είλαη ην θπζηθφ λφηην φξην ηεο Γπηηθήο Θξάθεο κε ηε λήζν ακνζξάθε, πνπ απνηειεί κε ην φξνο ηεο Φεγγάξη ή άνο (1.660 κ.) πξνέθηαζε ηεο νξεηλήο κάδαο ηεο Ρνδφπεο. 2 1 Ζ Βφξεηα Θξάθε, πνπ εθηείλεηαη κεηαμχ Αίκνπ θαη Ρνδφπεο θαη απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην κέρξη ηνλ Νέζην, νλνκάζηεθε Roumelie Orientale απφ ην ζπλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ Οξζφηεξνο είλαη ν φξνο Ρνπκειία, πνπ απνδίδεη αθξηβψο ηφζν ηε γαιιηθή ιέμε Roumelie φζν θαη ηελ ηνπξθηθή Rum i eli (ρψξα ησλ Ρσκεψλ). Ζ Αλαηνιηθή Ρνπκειία αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηε Γπηηθή Ρνπκειία, δειαδή ηηο ηφηε ηνπξθηθέο γεληθέο δηνηθήζεηο Θεζ/λίθεο, Μνλαζηεξίνπ θαη θνπίσλ. Βι. Νηθ. Π. ντιεληάθε, Ηζηνξία ηνπ Θξαθηθνύ Διιεληζκνύ, εθδ. Πηηζηιφο, Αζήλα 1996, ζει Γ. Νηειφπνπινο, «Γεσγξαθηθή πεξηγξαθή ηεο Θξάθεο», ΘΡΑΚΖ (ζπιινγηθφ έξγν), Γελ. Γξακκαηεία Πεξηθέξεηαο Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Ννέκβξηνο 1994, ζει

12 Ζ ειιεληθή Θξάθε έρεη έθηαζε ηεηξ. ρικ. θαη πιεζπζκφ θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία επίζεκα απνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Γηαηξείηαη ζηνπο λνκνχο Έβξνπ, Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο, ελψ ην λεζί ηεο ακνζξάθεο απνηειεί ηδηαίηεξε επαξρία ηνπ λνκνχ Έβξνπ. Σν θιίκα ηεο είλαη κάιινλ επεηξσηηθφ, εθηφο απφ ηε ιεθάλε ηνπ Έβξνπ φπνπ είλαη πνιχ πγξφ. Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ε Θξάθε είλαη αγξνηηθή πεξηνρή. Καιιηεξγνχληαη θπξίσο δεκεηξηαθά θαη θαπλά, ηα νπνία είλαη παγθφζκηαο θήκεο. Δπίζεο έρεη αμηφινγε θηελνηξνθία θαη γίλεηαη θαιή εθκεηάιιεπζε ηνπ δαζηθνχ ηεο πινχηνπ. 3 O λνκφο Έβξνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε λνκφο ηεο Θξάθεο. πλνξεχεη Γ κε ην λνκφ Ρνδφπεο θαη ηε Βνπιγαξία, Β κε ηε Βνπιγαξία, ΒΑ θαη Α κε ηελ Δπξσπατθή Σνπξθία θαη Ν βξέρεηαη απφ ην Θξαθηθφ Πέιαγνο. Έρεη έθηαζε η. ρικ. (ην 49% ηεο Θξάθεο) θαη πιεζπζκφ (απνγξαθή 2001). Πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ είλαη ε Αιεμαλδξνχπνιε, ελψ κεγαιχηεξεο πφιεηο είλαη ην νπθιί, Γηδπκφηεηρν, Οξεζηηάδα, Φέξξεο Η οθυμανική κςπιαπσία ζηη Θπάκη Οη Οζσκαλνί Σνχξθνη ζε ελάκηζπ αηψλα, απφ ηα κέζα ηνπ 14 νπ αη. σο θαη ηα ηέιε ηνπ 15 νπ, θαηφξζσζαλ λα θαηαθηήζνπλ νιφθιεξε ηε ρεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ θαη ζρεκάηηζαλ κηα δηνηθεηηθή κνλάδα, ην κπεειεξκπεειίθη ή εγηαιέηη ηεο Ρνχκειεο, ην πξψην πνπ ηδξχζεθε ην 1362, κε δηνηθεηή ηνλ κπεειέξκπεε ηεο Ρνχκειεο πνπ είρε απφιπηε δηνηθεηηθή θαη ζηξαηησηηθή εμνπζία ζηελ πεξηνρή ηνπ. 5 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Βαιθαληθήο (Rumeli) είρε παξαρσξεζεί απφ ηελ νζσκαληθή εμνπζία ζηνπο 3 Απφ ηελ ηζηνζειίδα κε ηίηιν «Αθηέξσκα ζηε Θξάθε». 4.π., ηζηνζειίδα. 5 Νηθ. Π. ντιεληάθεο, ζει.48. Σν εγηαιέηη ηεο Ρνχκειεο πεξηειάκβαλε (24) ζαληδάθηα, ηα νπνία πξνζέθεξαλ θενπδάξρεο ηππείο. Βι. ηδίνπ, ζει

13 εμηζιακηζζέληεο δηνηθεηέο. Έηζη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο δφζεθε ζην Γαδή Δβξελφο, 6 ν νπνίνο είρε έδξα ηα Γηαλληηζά, ελψ ηεο Φηιηππνχπνιεο δφζεθε ζην Λαιά αρίλ. 7 Σν 19 ν αη. αλαθέξνληαη ηα εγηαιέηηα ηεο Ρνχκειεο, ηεο Βνζλίαο, ηεο ηιίζηξηαο θαη ησλ Νήζσλ ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο. Σα εγηαιέηηα δηαηξνχληαλ ζε κηθξφηεξεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο, ηα ζαληδάθηα θαη θάζε εγηαιέηη είρε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζαληδαθηψλ. Πνιιά ζαληδάθηα ελψζεθαλ αξγφηεξα ζε παζαιίθηα ή βηιαέηηα, πνπ ν αξηζκφο ηνπο πνίθηιιε αλάινγα κε ηηο επνρέο. Σα ζαληδάθηα δηαηξνχληαλ ζε θαδάδεο. 8 Έλα απφ ηα κέηξα πνπ εθάξκνζαλ νη Οζσκαλνί ζηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν ήηαλ ε αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ. Ήδε απφ ην 15 ν αη. νη Σνχξθνη κεηέθεξαλ ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο, θπξίσο απφ ηε Βνπιγαξία θαη ηε εξβία θαη ηνπο εγθαηέζηεζαλ ζηε Θξάθε θαη ζηε Μ. Αζία, ελψ ζηα εγθαηαιειεηκκέλα ρσξηά εγθαηέζηεζαλ Σνχξθνπο, κε απνηέιεζκα ηελ εζλνινγηθή αιινίσζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ Βαιθαλίσλ. 9 Ο ηνπξθηθφο επνηθηζκφο επεθηάζεθε πξνο ηελ εχθνξε θνηιάδα ηνπ κέζνπ θαη θάησ ξνπ ηνπ Έβξνπ, φπνπ νη Σνχξθνη πνιέκαξρνη είραλ απνθηήζεη κεγάια ηηκάξηα, δειαδή ζεκαληηθέο εθηάζεηο γεο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο θαηαθηεηηθνχο πνιέκνπο. ηε Θξάθε απαζρνιήζεθαλ γηα αξθεηά ρξφληα νη επηθίλδπλνη γηα ηελ θεληξηθή εμνπζία αλεμάξηεηνη Σνχξθνη πνιεκηζηέο (θπξίσο νκάδεο ηπρνδησθηψλ πνιεκηζηψλ ηεο Μ. Αζίαο), νδεγήζεθαλ πνιινί αλήζπρνη λνκάδεο πνπ απεηινχζαλ ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη, απφ ηα κέζα ηνπ 14 νπ αη., εκθαλίζηεθαλ πνιπάξηζκνη 6 Τπήξμε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπκβνχινπο ησλ ζνπιηάλσλ Οξράλ θαη Μνπξάη Α. Γηα ηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ ζηηο θαηαθηεηηθέο επηρεηξήζεηο ζηε βπδαληηλή Θξάθε θαη Μαθεδνλία ηνχ απνδφζεθε ν ηίηινο ηνπ Γαδή (Gazi Evrenos), δειαδή ηνπ αγσληζηή ππέξ ηνπ Ηζιάκ. Δπζηξάηηνο Εεγθίλεο, Γελίηζαξνη θαη Μπεθηαζηζκόο, εθδ. Βάληαο, Θεζ/λίθε 2002, ζει π. ηδίνπ, ζει Γηα ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Οζκαληθνχ θξάηνπο βι. αλαιπηηθά Νενθιή αξξή, Οζκαληθή Πξαγκαηηθόηεηα (Γνζηκαηηθή Γηνίθεζε), η. 2, εθδ. Αξζελίδε & ΗΑ, Αζήλα, ζει Μ. Νπζηαδνπνχινπ-Πειεθίδνπ, Οη Βαιθαληθνί Λανί, εθδ. Βάληαο, Θεζ/λίθε 2000, ζει θαη ζει

14 εηεξφδνμνη δεξβίζεδεο, 10 πνπ κέρξη ηφηε θαηείραλ ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ νζσκαληθφ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη απνηεινχζαλ εκπφδην γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξήο θεληξηθήο εμνπζίαο. Δπνηθηζκνί κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηε Μ. Αζία παξαηεξήζεθαλ ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο Θξάθεο θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο, ζηηο Φέξξεο, ην Γηδπκφηεηρν θαη ηελ Κνκνηελή, φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ νη Γηνπξνχθνη. Οη ηνπξθηθνί πιεζπζκνί πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Θξάθε, ζπγθξνηνχληαλ απφ Γηνπξνχθνπο, Σαηάξνπο θαη λνκάδεο, ελψ ε νκαδηθή εγθαηάζηαζή ηνπο ζπλνδεπφηαλ απφ εμηζιακηζκνχο ζπκπαγψλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ. Οη πεδηλέο πεξηνρέο φπνπ βξίζθνληαλ ηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα είραλ δνζεί ζην Γαδή Δβξελφο σο πνιεκηθή ιεία, ελψ νη κηθξφηεξεο εθηάζεηο, ηα ηηκάξηα, είραλ δηαλεκεζεί ζηνπο ζπαρήδεο γηα λα κπνξνχλ λα ζπληεξνχληαη θαη λα εμνπιίδνληαη. 11 Δπηπιένλ, γε παξαρσξήζεθε απφ ην ζνπιηάλν ηφζν γηα ηελ ίδξπζε βαθνπθηψλ (θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ) φζν θαη σο πιήξε ηδηνθηεζία (κνχιθηα). Ζ εδξαίσζε ζηε Θξάθε πξνζέθεξε ζηνπο Οζσκαλνχο ζνπιηάλνπο ην απαξαίηεην θχξνο, ψζηε λα εγείξνπλ αμηψζεηο ζηα 10 Σφζν νη Οζσκαλνί ζνπιηάλνη Οξράλ θαη Μνπξάη Α φζν θαη νη εγέηεο ησλ Δκηξάησλ αθνινχζεζαλ εληαία πνιηηηθή απέλαληη ζηνπο δεξβίζεδεο, ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θηιηθή θαη απέβιεπε ζηελ αληηπαξάηαμε κηαο ηζρπξήο δχλακεο απέλαληη ζηε ρξηζηηαληθή Δθθιεζία θαη ην ρξηζηηαληθφ θξφλεκα, πνπ ήηαλ ην θπξηφηεξν ζηήξηγκα ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Θξάθεο. Ίζσο ε ίδηα αλάγθε δεκηνχξγεζε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ δηαθφξσλ εηεξφδνμσλ νκάδσλ, πξνο ην ηέινο ηνπ 14 νπ αη., ζην ηάγκα ησλ Μπεθηαζίδσλ, πνπ κφιηο ηφηε άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ Υαηδή Μπεθηάο. Δπζηξάηηνο Εεγθίλεο, Ο Μπεθηαζηζκόο ζηε Γπη. Θξάθε, ΗΜΥΑ, Θεζ/λίθε 1998, ζει Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ εθηνπξθηζκνχ θαη εμηζιακηζκνχ θαη ηνλ ξφιν ησλ Μπεθηαζίδσλ βι. ζρεηηθά ηδίνπ, ζει Απφ ηηο πξνζσπηθφηεηεο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε ηνπ ψκαηνο ησλ Γεληηζάξσλ, είλαη ν Αιή εγίη νπιηάλ ή αιιηψο Κηδίι Νηειή, πνπ αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Μπεθηαζηζκνχ ζην βαιθαληθφ ρψξν, ηδξχνληαο ην ζεκαληηθφηεξν ηεθθέ ησλ Βαιθαλίσλ, ζηε Ρνχζα ηνπ Έβξνπ, 41 ρικ δπηηθά ηνπ Γηδπκνηείρνπ. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηδίνπ φζν θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπ ζπληέιεζαλ ζηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ Μπεθηαζηζκνχ ζηνλ επξχηεξν ζξαθηθφ ρψξν. Δμάιινπ ν Γαδή Δβξελφο, φπσο θαη άιινη αλψηαηνη αμησκαηνχρνη ηνπ ζνπιηάλνπ Μνπξάη Α, ήηαλ κπεκέλνο ζηνλ ηζιακηθφ κπζηηθηζκφ θαη άκεζα ή έκκεζα ππνζηήξηδε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηεξφδνμσλ δεξβίζεδσλ. Δπζηξάηηνο Εεγθίλεο, Γελίηζαξνη θαη Μπεθηαζηζκόο, ζει Κ. Βαθαιφπνπινο, Ζ Θξαθηθή έμνδνο, εθδ. Ζξφδνηνο 1999, ζει

15 ρξηζηηαληθά βαιθαληθά θξάηε 12 θαη λα δηεθδηθήζνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν αλάκεζα ζηνπο νκνεζλείο ηνπο εκίξεδεο ζηελ Αλαηνιή. 13 Ζ ζέζε ησλ ρξηζηηαλψλ Θξαθψλ ήηαλ δχζθνιε, αθνχ ην νζσκαληθφ θξάηνο, παξά ηηο θαηά θαηξνχο παξαρσξήζεηο πνπ έθαλε, δελ αλαγλψξηζε σο ηζφηηκνπο ηνπο ρξηζηηαλνχο ππνηειείο κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ππεθφνπο ηνπ. Δπηπιένλ, επηβαξπλφηαλ θη απφ ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ηνπο είρε ππνζηεί πην ζνβαξέο θαηαζηξνθέο απφ ηνλ επεθηαηηθφ πφιεκν ησλ λέσλ θπξηάξρσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Βαιθαληθήο. Χζηφζν, θξίλνληαο κε βάζε ηε δεκνγξαθηθή εηθφλα ηνπ ζξαθηθνχ ρψξνπ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 16 νπ αη. θη έρνληαο ππφςε ηελ θαηνπηλή αλάπηπμε ησλ ρξηζηηαλψλ ζηελ νζσκαληθή Θξάθε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ππνηειείο Θξάθεο, κεηά ηελ θαηάθηεζε, πξνζαξκφζηεθαλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη βειηίσζαλ ζηαδηαθά ηνπο φξνπο δηαβίσζήο ηνπο Η πληθςζμιακή ζύνθεζη ηηρ Θπάκηρ καηά ηο 19 ο αι. Μέρξη ην 1870 ζηε Θξάθε θαηνηθνχζαλ ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη, αλακεκεηγκέλνη κε ηνπξθηθνχο πιεζπζκνχο θαη κε κηθξφ αξηζκφ Δβξαίσλ θαη Αξκελίσλ. Απφ ηα κέζα ηνπ 19 νπ αη. ν Παλζιαβηζκφο ψζεζε ηνπο Βνπιγάξνπο λα θαηέιζνπλ πξνο ηα πεδηλά θαη ηα ζξαθηθά παξάιηα θαη λα αξρίζεη ν δησγκφο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο θαη ην α ηέηαξην ηνπ 20 νπ αη. Απφ ηα κέζα ηνπ 19 νπ αη. άξρηζαλ νη πξψηεο 12 Ζ πεξηνρή δηαηήξεζε ηε δσηηθήο ζεκαζίαο ζέζε σο πξνθερσξεκέλνο ππιψλαο ηεο νζσκαληθήο εμάπισζεο είηε πξνο ηελ θαξδηά ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε είηε πξνο ηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν. Αξγφηεξα, φηαλ ε απηνθξαηνξία απψιεζε ηελ θαηαθηεηηθή ηεο νξκή θαη πεξηέπεζε ζε θαηάζηαζε άκπλαο, ράλνληαο ζηαδηαθά ηα επξσπατθά ηεο εδάθε, ε Θξάθε άξρηζε λα απνηειεί ηνλ ακπληηθφ πεξίβνιν ηεο πξσηεχνπζαο απνξξνθψληαο θαη κάδεο Οζσκαλψλ πξνζθχγσλ. Ησάλλεο Μ. Μπαθηξηδήο, θέςεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νζσκαληθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 19 νπ αη. (ε πεξίπησζε ηεο Θξάθεο), εθδ. νίθνο παλίδε, Ξάλζε 2000, ζει Ζ παγίσζε ησλ νζσκαληθψλ δνκψλ δηνίθεζεο ζπληειέζηεθε κε αξθεηά κεγαιχηεξε βηαηφηεηα θαη νη κέζνδνη απφθηεζεο εξεηζκάησλ ζε κηα πεξηνρή κε ππθλνχο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο θαη ζε ζέζε ελδνρψξαο ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο απαίηεζε ζθνδξέο ζπγθξνχζεηο θαη ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, ρσξίο βέβαηα λα παξαγλσξίδνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ε πξνζπάζεηα δηεπθνιχλζεθε απφ ηε ζπγθπξία ηεο Φξαγθνθξαηίαο θαη ησλ βπδαληηλψλ εκθπιίσλ πνιέκσλ πνπ επέθεξαλ πιεζπζκηαθή απνςίισζε θαη νηθνλνκηθή απνδπλάκσζε..π., Η. Μ. Μπαθηξηδήο, ζει Γεψξγηνο Βνγηαηδήο, Ζ Πξώηκε Οζσκαλνθξαηία ζηε Θξάθε, εθδ. Ζξφδνηνο, Θεζ/λίθε 1998, ζει

16 πξνζπάζεηεο γηα ηε ζχληαμε επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ θαη θπξίσο κε ηελ έθδνζε ηεο επίζεκεο Δπεηεξίδαο ησλ Βηιαεηίσλ ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (Salname), πνπ θη απηέο ζηεξνχληαη εγθπξφηεηαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αθνχ νη κνπρηάξεδεο (πξφεδξνη θνηλνηήησλ) ησλ δηαθφξσλ εζλνηήησλ παξέδηδαλ αλαιεζή ζηνηρεία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θάζε θνηλφηεηαο. Δπίζεο αληινχκε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηαηηζηηθέο απφ πεξηεγεηέο ηνπ β κηζνχ ηνπ 19 νπ αη. θαη εμήο, φπσο ησλ Ami Boue, Viquesnel, G. Lejean, Albert Dumont, E. Bianconi, θ.ά. Βέβαηα απηή ηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε δελ ππάξρνπλ ζπγθεληξσκέλεο ζηαηηζηηθέο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Θξάθεο, παξά κφλνλ εθείλεο πνπ θαηά θαηξνχο έζηειλαλ νη εθάζηνηε Έιιελεο Πξφμελνη Αδξηαλνχπνιεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο Τπνπξνμέλνπο. 15 Ο Ami Boue 16 αλαγλσξίδεη ηελ ειιεληθφηεηα ηεο Αλαη. Θξάθεο θαη ηελ ππεξνρή ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζε νιφθιεξν ην βηιαέηη ηεο Αδξηαλνχπνιεο. Ο εζλνινγηθφο ράξηεο ηνπ A. Synvet, πνπ εθδφζεθε ζην Παξίζη ην 1877, παξνπζηάδεη κε αλάγιπθν ηξφπν ηελ επηθξάηεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζηε Νφηηα Μαθεδνλία θαη Νφηηα Θξάθε θαη επηζεκαίλεη παξάιιεια ηελ ειιεληθή παξνπζία ζηα βνξεηφηεξα ηκήκαηα ησλ επαξρηψλ απηψλ κέζα ζε ζπκπαγείο βνπιγαξηθέο θαη κνπζνπικαληθέο κάδεο. Ο εζλνγξαθηθφο ράξηεο ηνπ Stanford (1877) ππνγξακκίδεη ηελ απνπζία ζηαζεξνχ ζιαβηθνχ πιεζπζκνχ λφηηα ηεο Φηιηππνχπνιεο θαη αλαγλσξίδεη ηελ θπξηαξρηθή πιεζπζκηαθή παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζηελ Αλαη. θαη Γπη. Θξάθε θαη ζε θάζε αζηηθφ θέληξν απφ ηελ Κσλ/πνιε κέρξη ηνλ Έβξν Αζαλάζηνο Δ. Καξαζαλάζεο, Πεξί ηελ Θξάθελ, εθδ. νίθνο αθψλ Κπξηαθίδε Α.Δ., Θεζ/λίθε-Αζήλα 1996, ζει ην έξγν ηνπ La Turquie d Europe, Paris Κ. Βαθαιφπνπινο, Ζ Θξαθηθή έμνδνο, ζει. 499 θ.ε. Βι. επίζεο θαη η. Β. Φάιηε, Ζ Θξάθε θαη ε δύλακηο ηνπ ελ απηή ειιεληθνύ ζηνηρείνπ, Αζήλα 1919 (αλαηχπσζε 1997), ζει

17 O E. Bianconi, 18 πνπ εξγάζηεθε απφ ην σο κεραληθφο ησλ Αλαηνιηθψλ ηδεξνδξφκσλ ζηελ Δπξσπατθή Σνπξθία, αλαθέξεη ζρεηηθά: «ηηο Δπαξρίεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ Αηγαίνπ πειάγνπο θαη ησλ κεγάισλ αξηεξηψλ ησλ εμεξρφκελσλ απφ ην θέληξν ηεο Δπξσπατθήο Σνπξθίαο, θπξίσο νη Έιιελεο αζρνινχληαη κε ην εκπφξην ησλ δεκεηξηαθψλ, ην νπνίν δηεμάγεηαη ζηηο πινχζηεο πεδηάδεο ηνπ Έβξνπ, ηνπ Νέζηνπ θαη ηνπ Αμηνχ. Δπίζεο είλαη νη απνθιεηζηηθνί θχξηνη ηεο παξαγσγήο ηεο Σνπξθίαο ζηα παξάιηα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο. Ζ ππεξνρή ηνπο δελ κπνξεί λ ακθηζβεηεζεί». 19 Καηά ηνλ Lejean 20 oη κελ Έιιελεο, πνπ είλαη θπξίσο λαπηηθνί θαη αιηείο, θαηνηθνχλ ζηα λφηηα ηεο Θξάθεο, ελψ απφ ηε Μάθξε θαη εμήο ζε φιν ην κήθνο ηνπ Έβξνπ κέρξη ηελ Αδξηαλνχπνιε θαη φιε ηελ Αλαη. Θξάθε είλαη γεσξγνί, νη δε Βνχιγαξνη θαηέρνπλ ηα φξε. Οη παξαηεξήζεηο απηέο ηνπ Lejean σζηφζν δελ είλαη πνιχ αθξηβείο. Οη αιηείο θαη λαπηηθνί Θξάθεο είλαη ειάρηζηνη θαη ζ απηέο αθφκε ηηο παξαιηαθέο πνιίρλεο, φπσο ε Μαξψλεηα θαη ε Μάθξε, ην δε κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία, θεπνπξηθή θαη δελδξνθνκία. Οη Έιιελεο ησλ πεδηλψλ ρσξηψλ ηεο Ξάλζεο θαη Γθηνπκνπιηδίλαο (Κνκνηελήο), φπσο θαη ησλ λνηίσλ νξνζεηξψλ ηεο Ρνδφπεο, βεβαίσο κπνξνχλ λα είλαη λαπηηθνί, θαιιηεξγεηέο εχθνξσλ αγξψλ, αιιά θαη νη Έιιελεο ηνπ Γεδέαγαηο, ηεο Μαξψλεηαο θαη ηεο Μάθξεο θαηά ην πιείζηνλ αζρνινχληαη κε γεσξγηθά, θεπεπηηθά θαη δελδξνθνκηθά έξγα. ζνλ αθνξά δε ζηελ θαηνρή ησλ νξέσλ θαη απηή δελ είλαη αθξηβήο, δηφηη κφλνλ ζηνλ θαδά Αρή-Σζειεκπή ππάξρνπλ αξθεηνί Βνχιγαξνη, ελψ 18 Γεκνζίεπζε ζην Παξίζη ην 1877 ηελ εξγαζία ηνπ κε ηίηιν «Ethnographie et Statistique de al Turquie d Europe et de la Grece». 19 Ζ απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη φπσο ην παξαδίδεη ν η. Φάιηεο, ζει ην έξγν ηνπ Ethnographie de la Turquie d Europe,

18 ζηνπο θαδάδεο Νηαξί-Νηεξέ, νπιηάλ-γεξί θαη Κίξηδαιη θαηνηθνχλ απνθιεηζηηθά Σνχξθνη Οι οθυμανικέρ μεηαππςθμίζειρ ζηη Θπάκη και ο Δπαπσιακόρ Νόμορ ηος 1864 Ο 19 νο αη. γηα ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία απνηειεί ηελ θξηζηκφηεξε πεξίνδφ ηεο, ηφζν ιφγσ ησλ ζεκαληηθφηαησλ εμειίμεσλ ζηε δηνηθεηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δνκή ηεο φζν θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε απηνθξαηνξία πιένλ εληάζζεηαη ζε έλα ζχζηεκα δηεζλψλ ζρέζεσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζαξκνζηεί ζηα κεηαβαιιφκελα παγθφζκηα θαη ηδίσο ηα επξσπατθά δεδνκέλα. ηα πιαίζηα απηά εληάζζεηαη θαη ην Σαλδηκάη (κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν, ), ζε κηα επνρή πνπ ε απηνθξαηνξία ρξεηαδφηαλ ηελ ππνζηήξημε ησλ Δπξσπατθψλ Γπλάκεσλ (νη κεηαξξπζκίζεηο ζα απέηξεπαλ ηε δηάιπζε θαη ζα δηεπθφιπλαλ ηε δηείζδπζε ηνπ επξσπατθνχ θεθαιαίνπ). 22 Οη Οζσκαλνί κεηαξξπζκηζηέο επεδίσμαλ ηε ζπγθξφηεζε κηαο ηζρπξήο γξαθεηνθξαηίαο, ηθαλήο λα αλαραηηίζεη ηηο θεληξφθπγεο δηαζπαζηηθέο δπλάκεηο ηεο πεξηθέξεηαο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ. απηφ ην πιαίζην θξίζεθε αλαγθαία ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε ζθπξειάηεζε ελφο λένπ αηζζήκαηνο ελφηεηαο θαη ππνηαγήο ζην θξάηνο, κε πξνυπφζεζε ηελ θαηάξγεζε ησλ λνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εζλνζξεζθεπηηθέο νκάδεο ηίιπσλ Π. Κπξηαθίδεο, «Δζλνινγηθή Δπηζθφπεζηο», Ζ Γπηηθή Θξάθε θαη νη Βνύιγαξνη, χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ Χθέιηκσλ Βηβιίσλ, Αζήλα 1919, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Π.Θ. κε ηίηιν «Θξάθε, ε γε ηνπ Οξθέα». 22 Η. Μ. Μπαθηξηδήο, ζει Αιθκήλε Κπξηαθίδνπ, Ζ εθαξκνγή ησλ Οζσκαληθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε ηνπηθό επίπεδν. Ζ πεξίπησζε ηεο Θξάθεο, αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε 2006, ζει

19 ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε πεξηνρή ηεο Θξάθεο θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ηφζν γηα ιφγνπο ηζηνξηθνγεσγξαθηθνχο φζν θαη νηθνλνκηθνχο. 24 Γηαθαηλφηαλ φηη εθεί ε απηνθξαηνξία ζα έδηλε ηε κάρε νπηζζνθπιαθψλ θαη επηβίσζεο, ελψ ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ νη βαιθαληθνί ιανί πνπ απνθηνχζαλ ηελ εζληθή απηνζπλεηδεζία ή θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο αθνινπζνχζαλ ζπγθιίλνπζεο πνξείεο θαηαθηήζεσλ ή θηινδνμηψλ πνπ ηνπο νδεγνχζαλ ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, ε Θξάθε θαηνηθνχκελε θαηά πιεηνςεθία απφ κε Μνπζνπικάλνπο ήηαλ ε πεξηνρή φπνπ δηαζηαπξψλνληαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ θαη ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ κε ην παξάιιειν ραξαθηεξηζηηθφ, λα απνηειεί ηελ ελδνρψξα ηεο Κσλ/πνιεο, θάηη πνπ ηε δηαρψξηδε σο πξνο ην βαζκφ ζηξαηεγηθήο ζπνπδαηφηεηαο απφ ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία, ηηο επαξρίεο κε βνπιγαξηθή πιεηνςεθία, θαζψο θαη ηελ πιεζπζκηαθά πνιχρξσκε Μαθεδνλία. 25 Τπφ ην πξίζκα ηεο επηβαιιφκελεο αλαγλψξηζεο ησλ θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ ησλ ρξηζηηαλψλ, φπσο απηά είραλ ζηαδηαθά δηακνξθσζεί απφ ηα πξνλφκηα, ε Τςειή Πχιε πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε ηνπ Νφκνπ ησλ Βηιαεηίσλ, κε βάζε ην δηακνξθσκέλν ήδε εζηκηθφ θαζεζηψο ζην ρψξν ηνπ θνηλνηηζκνχ θαη γεληθφηεξα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 26 Ο Νφκνο πεξί Βηιαεηίσλ αλαγλψξηδε ηελ θνηλφηεηα σο ην θχηηαξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνέβιεπε ηε ζπγθξφηεζε θαη έηνο ζπλέιεπζεο ζε θάζε θνηλφηεηα γηα λα 24 Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθά ηεο Αλαη. Θξάθεο ήηαλ εμαηξεηηθά βαξχλνπζα. Οη παξαγφκελεο πνζφηεηεο ζηηεξψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θάιππηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο ηεο Κσλ/πνιεο. Οη επηζηηηζηηθέο θαη νη γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηεο πφιεο επέβαιαλ ηελ πξνζεθηηθή νξγάλσζε ελφο δηθηχνπ εηζξνήο πξντφλησλ, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ζαιάζζηνπο θαη ρεξζαίνπο δξφκνπο πνπ ζπλέθιηλαλ απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ζηελ πξσηεχνπζα. Η. Μ. Μπαθηξηδήο,ζει. 32. Βι. επίζεο ζρεηηθά S. Faroqhi, «Trade:Regional, inter-regional and international», The Ottoman Empire , vol. ΗΗ, Cambridge University Press 1994, ζει. 493, θαζψο θαη Κ. Βαθαιφπνπιν, «Ζ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζξαθηθνχ ρψξνπ θαη ε εκπνξηθή ζπνπδαηφηεηά ηνπ», Ζ Θξαθηθή έμνδνο, ζει π., Η. Μ. Μπαθηξηδήο, ζει χκθσλα κε ην Νφκν, ην νζσκαληθφ θξάηνο ρσξίδεηαη ζε βηιαέηηα πνπ ην θαζέλα δηνηθείηαη απφ ην βαιή. Σα βηιαέηηα δηαηξνχληαη ζε ζαληδάθηα ή ιηβά. Απηά ππνδηαηξνχληαη ζε θαδάδεο (δήκνπο) πνπ δηνηθνχληαη απφ ηνλ θατκαθάκε, ελψ ζηελ θπξηφηεξε θσκφπνιε ηνπ θαδά εδξεχεη έλαο κνπδίξεο. Κάζε θαδάο δηαηξείηαη ζε πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο, πνπ θαζεκηά έρεη ηε δηθή ηεο δεκνηηθή δηνίθεζε. Σα κηθξά ρσξηά πνπ δελ κπνξνχλ λα απαξηίζνπλ αλεμάξηεηνπο δήκνπο, εμαηηίαο ηεο ηνπνγξαθηθήο ηνπο ζέζεο, πξνζαξηψληαη ζηνπο πιεζηέζηεξνπο δήκνπο κε ηνλ ηίηιν λαρηέ. Πεξηθιήο Βαθνπθάξεο, Ζ θνηλνηηθή δηνίθεζε κεηά ηηο νζσκαληθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη νη θαλνληζκνί Κεζζάλεο θαη Γεδέαγαηο, Θξαθηθή Δπεηεξίδα, η.5, Μνξθσηηθφο κηινο Κνκνηελήο, Κνκνηελή 1984, ζει

20 εθιεγνχλ κνπρηάξεδεο θαη δεκνγέξνληεο. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ είρε θάζε ππήθννο Οζσκαλφο 18 εηψλ, αδηαθξίησο ζξεζθεχκαηνο. Σελ θνηλφηεηα δηνηθνχζε ε δεκνγεξνληία (ηρηηάξ κεδδιηζί, ihtiyar meclisi), ζπγθξνηνχκελε απφ 3-12 δεκνγέξνληεο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ απηνδηθαίσο νη ηκάκεδεο θαη νη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο ησλ άιισλ εζλνηήησλ. Ζ ζεηεία ησλ θνηλνηηθψλ αξρφλησλ ήηαλ εληαχζηα (κπνξνχζαλ φκσο λα επαλεθιεγνχλ απεξηφξηζηα θαη λα παπζνχλ γηα παξάιεηςε θαζήθνληνο ή θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνγεξνληίαο). Οη θνηλφηεηεο απνιάκβαλαλ ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή απηνηέιεηα θαη νη δεκνγέξνληεο είραλ δηνηθεηηθέο, δηθαζηηθέο θαη θνξνινγηθέο δηθαηνδνζίεο. 27 Καηά ην 19 ν αη., ζχκθσλα κε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Νφκνπ ηνπ 1864 γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζε βηιαέηηα, 28 ε Θξάθε δηαηξέζεθε (ην 1867) ζηα βηιαέηηα Κσλ/πνιεο (ζαληδάθηα Κσλ/πνιεο, Σζεθκεηδέ, Πέξαλ) θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο (ζαληδάθηα Αδξηαλνχπνιεο, Φηιηππνχπνιεο, Καιιίπνιεο, Ραηδεζηνχ θαη ειχκλνπ). Μεηά ην ζπλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ (1878) θαη ηε δεκηνπξγία ηεο απηφλνκεο επαξρίαο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, πνπ πεξηέιαβε ηα ζαληδάθηα Φηιηππνχπνιεο, ειχκλνπ θαη ηκήκα ηνπ ζαληδαθηνχ Αδξηαλνχπνιεο, ε ππφινηπε Θξάθε ρσξίζηεθε ζηα βηιαέηηα Κσλ/πνιεο (ζαληδάθηα Κσλ/πνιεο, Πέξαλ θαη Σζαηάιηδαο) θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο, 29 ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε απφ ηα ζαληδάθηα Αδξηαλνχπνιεο, αξάληα 27 Νηθ. Π. ντιεληάθεο, ζει Γηα ηνλ θαλνληζκφ ησλ βηιαεηίσλ ηνπ 1864, θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ γεληθήο δηνίθεζεο βηιαεηίσλ ηνπ 1871, βι. Νενθιή αξξή, ζει θαη αληίζηνηρα. 29 Σν Βηιαέηη ή ν Ννκφο ή ε Γεληθή Γηνίθεζε Αδξηαλνχπνιεο πεξηειάκβαλε, πνιηηηθψο κελ, πξν ηνπ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ , 6 ζαληδάθηα ή Γηνηθήζεηο, εθθιεζηαζηηθψο δε πεξηειάκβαλε 14 κεηξνπφιεηο (Αδξηαλνχπνιεο, Ζξάθιεηαο, Γηδπκνηείρνπ, Αίλνπ, Βηδχεο, Μαξψλεηαο, σδναγαζνχπνιεο, Ξάλζεο, Γάλνπ θαη Υψξαο, Ληηίηδεο, Καιιίπνιεο, αξάληα Δθθιεζηψλ, Σπξνιφεο θαη Μπξηνθχηνπ). η. Β. Φάιηεο, ζει

21 Δθθιεζηψλ, Γθηνπκνπιηδίλαο, Γεδέαγαηο, Καιιίπνιεο θαη Ραηδεζηνχ. 30 Σν ζαληδάθη Γεδέαγαηο ζπγθξνηήζεθε απφ ηνπο θαδάδεο Γεδέαγαηο, Αίλνπ θαη νπθιίνπ. 31 χκθσλα κε ην Οζσκαληθφ Ηζηνξηθφ θαη Γεσγξαθηθφ Λεμηθφ Kamusül-A lam ηνπ Şemseddin Sami Bey (İstanbul 1306), 32 ην ζαληδάθη ηνπ Γεδέαγαηο ήηαλ έλα απφ ηα 6 ζαληδάθηα πνπ ζρεκάηηδαλ ην βηιαέηη Αδξηαλνχπνιεο. Γπηηθά απηνχ ήηαλ ην ζαληδάθη ηεο Κνκνηελήο (Gümülcine), βφξεηα ηεο Αδξηαλνχπνιεο, αλαηνιηθά ηεο Καιιίπνιεο (Gelibolu) θαη λφηηα βξερφηαλ απφ ην Αηγαίν. Σν ζαληδάθη ηνπ Γεδέαγαηο δηαηξνχληαλ ζε 3 θαδάδεο θαη 12 λαρηέδεο θαη πεξηειάκβαλε 168 ρσξηά, κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαηνίθνπο. Απφ απηνχο νη ήηαλ Μνπζνπικάλνη, νη Ρσκενί (Rum), νη Βνχιγαξνη, ελψ ππήξραλ θαη κηθξέο νκάδεο Αξκελίσλ, Δβξαίσλ θαη Αζίγγαλσλ. 33 ηε ζειίδα ηνπ αλσηέξσ Οζσκαληθνχ Λεμηθνχ παξαηίζεηαη ιίζηα ρσξηψλ γηα θάζε δηνηθεηηθή κνλάδα: Μάθξε (Meğri) (12 ρσξηά), Φέξξεο (Ferecik) (10), 34 Άλζεηα (Şahinler) (10), Αηζχκε (Doğanhisar) (9), ακνζξάθε (Semadirek) (1), 35 Αγίαζκα 30 πκπιεξσκαηηθά αλαθέξσ φηη ζηνπο ΒΟΑ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθά ζέκαηα βαθνπθηψλ, εγγξαθέο εμφδσλ ή ινγηζηηθά έμνδα βαθνπθηψλ ζηα ζαληδάθηα Αδξηαλνχπνιεο, Καιιίπνιεο θαη Γεδέαγαηο ηνπ βηιαεηίνπ Αδξηαλνχπνιεο. ΒΟΑ, EV.d, 36744, 36784, 36785, ρ.ρ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ βαθνπθηνχ ηνπ ζνπιηάλνπ Bayezid Han, ηνπ Mahmud Bey, ηνπ Siyav Paşa, ηνπ Gazi Sinyavuş Paşa, θαζψο θαη ηνπ Karslı Ali Efendi ζην Γεδέαγαηο. ΒΟΑ, EV.d, 25960, 28921, 28985, 29935, 29963, ρ.ρ. 31 Κ. Βαθαιφπνπινο, Ηζηνξία ηνπ Βόξεηνπ Διιεληζκνύ (Θξάθε), εθδ. νίθνο αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζ/λίθε 1990, ζει Βι. επίζεο, Κπξηαθή Μακψλε, Θξάθε, Ηζηνξία Διιεληθνχ Έζλνπο, ηφκνο ΗΓ, Δθδνηηθή Αζελψλ Α.Δ. 1977, ζει Ο Νηθ. ντιεληάθεο, ζηε ζει. 65, επηπιένλ αλαθέξεη: Σν ζαληδάθη Αδξ/ιεο πεξηέιαβε ηνπο θαδάδεο Αδξ/ιεο, Υάβζαο, Γηδπκνηείρνπ, Μνπζηαθά-Παζά, Οξηάθηντ, Οπδνχλ-Κηνπξνχ θαη Κίηξδαιε. Σν ζαληδάθη αξάληα Δθθιεζηψλ, ηνπο θαδάδεο αξάληα Δθθιεζηψλ, Αγαζνχπνιεο, Μπακπαεζθί θαη Σηξλφβνπ. Σν ζαληδάθη Ραηδεζηνχ, ηνπο θαδάδεο Ραηδεζηνχ, Σπξνιφεο, Μαιγάξσλ θαη Υαξηνχπνιεο. Σεο Καιιίπνιεο ζπγθξνηήζεθε απφ ηνπο θαδάδεο Καιιίπνιεο, Μαδχηνπ, Πεξίζηαζεο θαη Κεζζάλεο. Καη ηέινο ηεο Γθηνπκνπιηδίλαο, απφ ηνπο θαδάδεο Γθηνπκνπιηδίλαο, Ξάλζεο, Αρή-Σζειεκπή, Νηαξί-Νηεξέ, Δγξί-Γεξέ θαη νπιηάλ-γεξί. 32 Φσηναληίγξαθα ησλ ζει , ηνπ vol III ηνπ νζσκαληθνχ Λεμηθνχ θαη ηε κεηάθξαζή ηνπ κνπ πξνζθφκηζε απφ ηελ Κσλ/πνιε ν θ. Machiel Kiel θαη ηνλ επραξηζηψ ζεξκά γη απηφ. 33 Απφ ηα αλσηέξσ πιεζπζκηαθά δεδνκέλα δελ απνκαθξχλεηαη θαη ε αιλακέ (Δπεηεξίδα) ηνπ βηιαεηίνπ Αδξηαλνχπνιεο ηνπ έηνπο 1889/1306 (νζσκαληθνχ έηνπο), ε νπνία ζηε ζει 258 αλαθέξεη φηη ζην ζαληδάθη ηνπ Γεδέαγαηο θαηνηθνχλ ζπλνιηθά θάηνηθνη, εθ ησλ νπνίσλ νη Μσακεζαλνί, Έιιελεο, Βνχιγαξνη, 287 Αξκέληνη θαη 35 Δβξαίνη. Βι. η. Β. Φάιηε, ζει Βι. Machiel Kiel, «Ottoman building activity along the Via Egnatia», The Via Egnatia under Ottoman Rule ( ), Institute for Mediterranean Studies, Crete University Press, Rethymnon 1996, ζει «Ζ ακνζξάθε βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηηο εθβνιέο ηνπ Έβξνπ πνηακνχ. Οη θάηνηθνί ηεο είλαη ρξηζηηαλνί, φινη ηνπ αλαηνιηθνχ δφγκαηνο. ήκεξα φινη θαηνηθνχλ ζε έλα ρσξηφ πνπ ζπγθξνηείηαη απφ 500 νηθίεο, κηα εθθιεζία θη έλα αιιεινδηδαθηηθφ ζρνιείν. Αλήθεη εθθιεζηαζηηθψο ζηελ Δπαξρία Μαξψλεηαο. Σν λεζί ήηαλ 21

22 (Kocaali) (18), Όςαια (İpsala) (12), Πεζζάλε (Pisman) (6), Σπρεξφ (Pitikli) (20), νπθιί (Sofulu) (9), Άλσ Κακπή (Kamberler) (27), Μεγάιν Γέξεην (Büyük Derbent) (20). 36 Ο θαδάο ηνπ Γεδέαγαηο (δηθαζηηθή πεξηνρή ηνπ Καδή) απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ηνπ νκψλπκνπ ζαληδαθηνχ. Βνξεηνδπηηθά ζπλφξεπε κε ην ζαληδάθη ηεο Κνκνηελήο (Gümülcine), βνξεηναλαηνιηθά κε ηνλ θαδά ηνπ νπθιίνπ (Sofulu), λνηηναλαηνιηθά κε ηνλ θαδά ηεο Αίλνπ (Enez) θαη λφηηα βξερφηαλ απφ ην Αηγαίν Πέιαγνο. Σν λεζί ηεο ακνζξάθεο αλήθε ζηνλ θαδά ηνπ Γεδέαγαηο. 37 Ο θαδάο δηαηξνχληαλ ζε πέληε λαρηέδεο: ηεο ακνζξάθεο (Semadirek), ηεο Μάθξεο (Meğri), ησλ Φεξξψλ (Ferecik), ηεο Άλζεηαο (Şahinler) θαη ηεο Αηζχκεο (Doğanhisar) θαη πεξηειάκβαλε 42 ρσξηά κε πιεζπζκφ θαηνίθσλ. 38 Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηηο πεξηιήςεηο εγγξάθσλ απφ ην Πξσζππνπξγηθφ Αξρείν Κσλ/πνιεο, ην έηνο 1883 αλαθέξνληαη ηα έμνδα γηα ηελ αλέγεξζε δηνηθεηεξίνπ γηα ηνπο γλσζηφ παιαηφηεξα, γηαηί εθεί ηεινχληαλ ηα κπζηήξηα ησλ Καβείξσλ. Οη θάηνηθνί ηεο αζρνινχληαη κε ηελ θηελνηξνθία, κειηζζνπξγία, ειαηνθπηείεο. Έρεη κηθξφ ιηκέλα θαη νη θάηνηθνί ηεο δηαζέηνπλ πεξίπνπ 15 πινηάξηα. Κάλνπλ εκπφξην αηγνδεξκάησλ, ηπξηψλ θαη κειηνχ. Τπάξρνπλ ζεξκέο ζεηνχρεο πεγέο, φπνπ ζπξξένπλ θαηά ηνλ Ηνχιην κήλα επηζθέπηεο απφ δηάθνξα κέξε γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο. Τπάξρεη Ηβεξηηηθφ κεηφρη ηνπ Αγίνπ ξνπο ην νπνίν έρεη αξθεηέο θηήζεηο θαη πξνζφδνπο. Σν λεζί δηνηθείηαη απφ ππάιιειν ηνπ Κατκαθάκε πνπ ζηέιιεηαη απφ ηα Γαξδαλέιηα θαη ηελ Σέλεδν, ελψ πξν νθηψ εηψλ βξηζθφηαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Καδή ηεο Μάθξεο». Μ. Μειίξξπηνο, Πεξηγξαθή Ηζηνξηθή θαη Γεσγξαθηθή ππ Δθθιεζηαζηηθήλ έπνςηλ ηεο Θενζώζηνπ Δπαξρίαο Μαξσλείαο, Κσλ/πνιε 1871,Θξαθηθή Δπεηεξίδα, η. 1, Μνξθσηηθφο κηινο Κνκνηελήο, Κνκνηελή 1980, ζει Δπίζεο ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ πξαγκαηεχεηαη ν θαζ. αξραηνινγίαο Κάξνινο Λέκαλ ζην βηβιίν-νδεγφ ηεο ακνζξάθεο πνπ εμέδσζε ην Απνζπάζκαηά ηνπ παξαηίζεληαη ζην Γεψξγην Α. Παλαγηψηνπ, Σν Ληκάλη ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, ζηαπξνδξόκη ζην Θξαθηθό πέιαγνο, ΟΛΑ Α.Δ. (Οξγαληζκφο Ληκέλνο Αιεμ/πνιεο), Αιεμ/πνιε 2007, ζει Mε ειάρηζηεο δηνηθεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ην δπηηθά ηνπ Έβξνπ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ ζαληδαθηνχ Γεδέαγαηο πνπ εθρσξήζεθε ζηε Bνπιγαξία, ππήρζε θαηά ηελ πεξίνδν ζην βνπιγαξηθφ Nνκφ (okrag) Γθηνπκνπιηδίλαο - Δπαξρίεο νπθιίνπ (Sofulu) θαη Γεδέαγαηο (Dedeağaç). Kαηά ηελ πεξίνδν ηεο Γηαζπκκαρηθήο Γηνίθεζεο ηεο Θξάθεο ( ), ην ίδην ηκήκα ππήρζε ζηα Γηακεξίζκαηα νπθιίνπ θαη Γεδέαγαηο. Tέινο, θαηά ηελ πεξίνδν , ε ίδηα πεξηνρή αλήθε ζην Nνκφ Έβξνπ ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο Θξάθεο (Yπνδηνηθήζεηο νπθιίνπ θαη Aιεμαλδξνππφιεσο). ήκεξα, ην έδαθνο ηνπ ηφηε ζαληδαθίνπ Γεδέαγαηο αλήθεη ζηελ Tνπξθία (θαδάο Aίλνπ θαη ην αλαηνιηθά ηνπ Έβξνπ ηκήκα ηνπ θαδά νπθιίνπ κε ηνπο λαρηέδεο Eληέ θαη Yςάισλ) θαη ζηελ Eιιάδα (θαδάο Γεδέαγαηο, λαρηέδεο Φεξεηδίθ, Mάθξεο, αρηλιέξ θαη Γνγάλρηζαξ) θαη ην δπηηθά ηνπ Έβξνπ ηκήκα ηνπ θαδά νπθιίνπ (λαρηέδεο Πεηεθιή, Πηζκάλ, Nηεξβέλη θαη Kαλκπεξιέξ-η Mπαιά). Oη πεξηνρέο απηέο αλήθνπλ ζην Nνκφ Έβξνπ (πεξηνρέο νπθιίνπ θαη Aιεμαλδξνππφιεσο θαη Pνδφπεο (βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα). Παξαζθεπάο Κνλφξηαο, απφ ηελ ηζηνζειίδα κε ηίηιν «Θξαθηθφο Ζιεθηξνληθφο Θεζαπξφο». 37 H δηνηθεηηθή ππαγσγή ηεο ακνζξάθεο ζην Γεδέαγαηο, αληί ηεο Ίκβξνπ ιφγσ απφζηαζεο, έγηλε ην ΒΟΑ, DH.MKT., 130 (29/B/1308). 38 Kamusül-A lam ηνπ Şemseddin Sami Bey, İstanbul 1306, vol III, ζει Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεηαη ζην αλσηέξσ Οζσκαληθφ Λεμηθφ ζπκθσλνχλ κε ηε αιλακέ ηνπ βηιαεηίνπ Aδξηαλνχπνιεο ηνπ 1898, πνπ πξαγκαηεχεηαη ν Π. Κνλφξηαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Θξαθηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Θεζαπξνχ». 22

23 δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ ζα κεηαθέξνληαλ απφ ην Γηδπκφηεηρν ζην Γεδέαγαηο, ιφγσ ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ, 39 ελψ παξάιιεια ηνλίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπ ην έηνο Δπίζεο ζε έγγξαθν ηνπ 1887 αλαθέξεηαη φηη εγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε επηπιένλ ππαιιήισλ Σειεγξαθείνπ, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ θαδά Γεδέαγαηο απφ εκπνξηθήο θαη ζηξαηησηηθήο πιεπξάο Γεδέαγαηρ 2.1 Αναθοπέρ ζηην πεπιοσή καηά ηην απσαιόηηηα Ζ Αιεμαλδξνχπνιε (πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ην 1920 νλνκαδφηαλ Γεδέαγαηο) είλαη λέα πφιε, πνπ γελλήζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19 νπ αη., αιιά ε ζέζε πνπ θαηέρεη είλαη παλάξραηα θαη δεζπφδνπζα. Μεζεκβξία, Εψλε, Γξπο, άιε, Σέκππξα ππήξμαλ κηθξά πνιίζκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο θαη απνηεινχζαλ ηε δψλε ηεο ακνζξαθηθήο πεξαίαο. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 20 νπ αη. ίζρπε ε εμήο άπνςε ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηεο νκάδαο ησλ πφιεσλ πνπ απνηεινχζαλ ηελ πεξαία ηεο ακνζξάθεο: «Σν Υαξάθσκα είρε ηνπνζεηεζεί θνληά ζηηο εθβνιέο θαη αλαηνιηθά ηνπ Έβξνπ πνηακνχ, ε Σέκππξα θνληά ζηελ Σξαταλνχπνιε, ε άιε ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Αιεμαλδξνχπνιεο, ε Εψλε θαη ην αθξσηήξην έξξεην ζηε ζεκεξηλή Μάθξε, ε Γξπο 4 ρικ. δπηηθά ηεο παξαιίαο ησλ Γηθέιισλ θαη ε Μεζεκβξία νξηνζεηνχζε πξνο δπζκάο ηελ πεξαία ηεο ακνζξάθεο» ΒΟΑ, Y..A...RES., 51 (27/Ca/1300). 40 ΒΟΑ, İ..ŞD.., 4186 (05/S/1302). 41 ΒΟΑ, DH.MKT., 111 (21/Ca/1304). 42 Σν 1897, ΝΓ ηνπ Φάξνπ ηεο Αιεμ/πνιεο αλαθαιχθζεθε κηα πιάθα κε ηελ επηγξαθή: «ΟΡΟ ΥΧΡΑ ΗΔΡΑ ΘΔΧΝ ΣΧΝ ΔΝ ΑΜΟΘΡΑΚΖ» (φξην ηεο ηεξήο γεο ησλ ζεψλ ηεο ακνζξάθεο) πνπ επηβεβαηψλεη φηη ε άιε βξηζθφηαλ ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Αιεμαλδξνχπνιεο. Κ. Παπαζαλάζε-Μνπζηνπνχινπ, Αιεμαλδξνύπνιε θαη Θξαθηθόο Διιεληζκόο (Υξνληθό), εθδ. Πηηζηιφο, Αζήλα 1986, ζει Ο Γεκήηξεο Γ. Καξαθνχζεο, Θξάθε, Σνπξηζηηθόο, Ηζηνξηθόο θαη Αξραηνινγηθόο Οδεγόο, Αιεμαλδξνχπνιε 1998, ζει. 190, αλαθέξεη ζπκπιεξσκαηηθά: «ην Οδνηπνξηθφ ηεο Ηεξνπζαιήκ αλαθέξεηαη πσο ε άιε ήηαλ ηφπνο ζηάζκεπζεο ή αιιαγήο αιφγσλ θαη απείρε απφ ηελ Σξαταλνχπνιε επηά κίιηα (11-12 ρικ πεξίπνπ), φζε είλαη ζήκεξα ε απφζηαζε Αιεμαλδξνχπνιεο Σξαταλνχπνιεο». 23

24 Οη λεφηεξεο σζηφζν ζπζηεκαηηθέο αξραηνινγηθέο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, νη ηνπνγξαθηθέο παξαηεξήζεηο, αιιά θαη ε αθξηβέζηεξε αλάγλσζε ησλ πεγψλ νδήγεζαλ ζε πιήξε αλαηξνπή ηεο πξναλαθεξζείζαο ρσξνζέηεζεο. Απφ ηνλ Ζξφδνην γλσξίδνπκε φηη ε Εψλε θαη ε άιε ήηαλ παξαιηαθέο, ε Εψλε βξηζθφηαλ δπηηθά ηεο άιεο θαη ην έξξεην ζην δπηηθφ άθξν ηεο παξαιηαθήο δψλεο πνπ εθηεηλφηαλ απφ ην Γνξίζθν κέρξη ηνλ Ίζκαξν. 43 Απφ ηνπο θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε Γξπο θαη ε Εψλε ήηαλ θνληά ζην έξξεην, φρη φκσο θαη ε άιε. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη κέρξη ηνλ 3 ν αη. π.υ. δελ ππήξρε θακία αλαθνξά γηα ηελ Σέκππξα θαη ην Υαξάθσκα. Απφ ην 2 ν αη. π.υ. θαη κεηά ππάξρεη αλαθνξά κφλν γηα ηε άιε σο θψκε Μαξσληηψλ απφ ηνλ Σίην Λίβην ην 2 ν αη π.υ. ή σο παιηφο ζηαζκφο ηεο Δγλαηίαο νδνχ ζηα νδνηπνξηθά ηνπ 4 νπ αη. κ.υ., δελ απνηεινχζε δειαδή πιένλ απνηθία ηεο ακνζξάθεο. ηα νδνηπνξηθά ηεο αξραίαο Δγλαηίαο νδνχ, ελψ αλαθέξεηαη ε Σξαταλνχπνιε σο πφιε, αθνινπζεί ζε απφζηαζε 8-9 κηιίσλ (12-14 ρικ) πξνο ηα δπηηθά έλαο ζηαζκφο κε ην φλνκα Σχκππξν, φπνπ ζαθψο αλαγλσξίδεηαη, αλ θαη παξαθξαζκέλν, ην φλνκα Σέκππξα. Δίλαη γεγνλφο φηη ε Αιεμαλδξνχπνιε απέρεη απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Σξαταλνχπνιεο 13 ρικ πξνο δπζκάο, ε Μάθξε βξίζθεηαη 11 ρικ (7 κίιηα) δπηηθά ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, φζν δειαδή αθξηβψο αλέθεξαλ ηα νδνηπνξηθά φηη είλαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο ζηαζκνχο Σχκππξν θαη άιε. Δμάιινπ Δπίζεο ζηε κειέηε ηνπ αξραηνιφγνπ Γ. Λαδαξίδε, κε ηίηιν: «ακνζξάθε θαη ε πεξαία ηεο», δηαβάδνπκε ηα αθφινπζα: «Ζ παξαιηαθή δψλε ηεο ακνζξαθηθήο πεξαίαο έρεη κήθνο 37 ρικ. πεξίπνπ, ζε επζεία γξακκή θαη πιάηνο άγλσζην (πηζαλφλ 3-12 ρικ.). Ζ πεξαία είρε δεκηνπξγεζεί πξηλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 5 νπ αη. π. Υ., νπφηε έρνπκε ηηο πξψηεο ηζηνξηθέο καξηπξίεο νλνκάησλ πφιεψλ ηεο απφ ηνπο ηζηνξηθνχο Ζξφδνην θαη Δθαηαίν. Έηζη ζχκθσλα κε ηηο αξραίεο πεγέο, ζην ρψξν ηεο πεξαίαο αλαθέξνληαη σο βέβαηεο απνηθίεο ηεο ακνζξάθεο νη εμήο πφιεηο: Μεζεκβξία, Γξπο, άιε, Εψλε, Σέκππξα θαη Υαξάθσκα. ηε ζέζε ηεο αξραίαο άιεο ηνπνζεηείηαη ε Αιεμαλδξνχπνιε. Ζ απφζηαζε ησλ 7 κηιίσλ πνπ δίλνπλ ηα ξσκατθά νδνηπνξηθά (itineraria), κεηαμχ Σξαταλνχπνιεο θαη άιεο, ζπκπίπηεη κε ηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Αιεμαλδξνχπνιεο. Γεψξγηνο Παλαγηψηνπ, Σν Ληκάλη ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο,ζει Δπγελία Σζαηζνπνχινπ (αξραηνιφγνο ΗΘ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ), Αλαθνίλσζε (ππφ δεκνζίεπζε) κε ζέκα: «Αίλνο, Αιεμαλδξνχπνιε, ακνζξάθε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν», Πξαθηηθά πκπνζίνπ ζηελ Αιεμ/πνιε απφ 30/09 04/10/08 (Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο). 24

25 ηα επξήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απφ ηε Μάθξε θαη ηελ Αιεμαλδξνχπνιε ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηελ ηαχηηζε ησλ νδνηπνξηθψλ Δγναηία οδόρ Θεσξψ ηελ νδφ απηή αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε, δηφηη απνηεινχζε βαζηθφ ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν πνπ εμαθνινπζνχζε λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηε δηαδξνκή πνπ δηέζρηδε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο απφ ηα δπηηθά ζηα αλαηνιηθά, δειαδή Κνκνηελή, Μαξψλεηα, Μάθξε, αθηή Αηγαίνπ (πεξηνρή Γεδέαγαηο), Φέξξεο θαη ζηε ζπλέρεηα Όςαια (İpsala), Κεζζάλε (Keşan). Γεληθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ε Δγλαηία 45 δηαηήξεζε ηε ζεκαζία ηεο φπσο εθδειψζεθε απφ ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Οζσκαλψλ ζηα 1380 πνπ απνθάιπςαλ ηηο πνιηηηθέο θηινδνμίεο ηεο απηνθξαηνξίαο. Γχν άμνλεο, έλαο θάζεηνο πνπ νδεγνχζε ζηελ Αλαη. Μεζφγεην θη έλαο νξηδφληηνο πνπ νδεγνχζε ζηελ Αδξηαηηθή, ηέζεθαλ 44.π., Δπγελία Σζαηζνπνχινπ. ηε Μάθξε έρνπκε επξήκαηα απφ ηε λενιηζηθή επνρή κέρξη ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο, δειαδή θιαζζηθήο, ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο επνρήο, φπσο ζα πξεπε λα πεξηκέλνπκε γηα ηε άιε, πνπ νη πεγέο ηελ αλαθέξνπλ ζπλερψο απφ ηνλ 5 ν αη π.υ. κέρξη ηνλ 4 ν αη κ.υ. Δλψ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε έρνπκε επξήκαηα κφλν ξσκατθήο επνρήο, πξάγκα απφιπηα ζπκβαηφ κε ηελ Σέκππξα πνπ αλαθέξεηαη απφ ην 2 ν αη π.υ. κέρξη ηνλ 4 ν αη κ.υ. Γηα ην Υαξάθσκα δελ έρνπκε θαλέλα ζηνηρείν, παξά κφλν φηη βξηζθφηαλ αλαηνιηθά ηεο Σέκππξαο, γη απηφ θαη ζπκβαηηθά ηνπνζεηείηαη θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ Έβξνπ. 45 Έξγν κεγάιν γηα ηελ επνρή ηνπ θαη αξηεξία κνλαδηθή πνπ έλσλε ηνπο δπν θφζκνπο, Γχζεο θαη Αλαηνιήο, θαη εμππεξεηνχζε θπξίσο ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. Καηαζθεπάζηεθε κεηαμχ π.υ. Σν ειάρηζην πιάηνο ηεο ήηαλ 10 ξσκατθνί πφδεο (3 κέηξα πεξίπνπ), ην νπνίν κεγάισλε φηαλ δηεξρφηαλ απφ κεγάιεο πφιεηο θαη μεπεξλνχζε ηα 5 κ. Σα ξσκατθά νδνηπνξηθά καο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ πφιεσλ, ηνπο ζηαζκνχο, ηηο ζέζεηο αλάπαπζεο θαη αιιαγήο αιφγσλ. Μέρξη ην 16 ν αη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο εκπνξηθφο δξφκνο πνπ δηαθηλνχζε θπιέο, ζξεζθεχκαηα, θνηλσληθέο ηάμεηο, ηδενινγίεο, ήζε, έζηκα, νηθνλνκίεο. Πιεξνθνξίεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα γηα ην έξγν ηεο Δγλαηίαο νδνχ, Δπίζεο γηα ηελ Δγλαηία νδφ, ν Νίθνο Νηθνιατδεο, Ζ Αδξηαλνύ καο, Αζήλα 1993, ζει , κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη: «Ζ κεγάιε απηή νδηθή αξηεξία μεθηλνχζε απφ ην Γπξξάρην ηεο Αδξηαηηθήο, δηέζρηδε απφ Γ πξνο Α ηε ζεκεξηλή Αιβαλία, ηε Μαθεδνλία, Γπη. θαη Αλαη. Θξάθε θαη θαηέιεγε ζην Βπδάληην. Δπηπιένλ ζπλδεφηαλ ζαιάζζηα κε ηελ έλαληη ηνπ Γπξξαρίνπ ηηαιηθή αθηή ηεο Αδξηαηηθήο, φπνπ ε πφιε Δγλαηία (Egnathia ή Gnathia), ζηελ νπνία θαηέιεγαλ πνιιέο νδηθέο αξηεξίεο πνπ μεθηλνχζαλ απφ ηε Ρψκε. Έηζη ε Δγλαηία νδφο απνηεινχζε πξνέθηαζε-ζπκπιήξσκα ησλ επί ηεο ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ νδηθψλ δηθηχσλ πνπ εμαζθάιηδε ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε ηεο Ρψκεο κε ην Βπδάληην. Σν κήθνο ηεο είλαη πεξίπνπ ρικ, εθ ησλ νπνίσλ ζήκεξα ηα 210 ρικ πεξίπνπ βξίζθνληαη ζηελ Αιβαλία, ηα 547 ζηελ Διιάδα θαη ηα 263 ζηελ Σνπξθία». 25

26 ππφ ηνλ νζσκαληθφ έιεγρν κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηξαηησηηθά γηα ηελ πεξαηηέξσ εμάπισζε. 46 Ζ αλαδπφκελε νζσκαληθή απηνθξαηνξία, κε θέληξν ηεο ζηελ Αλαηνιή, δεκηνχξγεζε λέα θάζεηε ζπλέρηζε γηα ηελ Δγλαηία, ζηελ νδφ πνπ νδεγεί απφ ην ιηκάλη ηεο Αηηάιεηαο ζηελ ηφηε νζσκαληθή πξσηεχνπζα (Πξνχζα Bursa) θαη ην Βφζπνξν. Σφζν γηα ηνπο Ρσκαίνπο φζν θαη ηνπο Οζσκαλνχο ν νξηδφληηνο άμνλαο πνπ δηέζρηδε ηα Βαιθάληα παξέκεηλε ν ίδηνο. 47 Ζ Δγλαηία θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν είρε πνιινχο ξφινπο: Τπήξμε κεγάινο άμνλαο δηέιεπζεο, εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξίνδν ησλ θαηαθηήζεσλ θαη κεηέπεηηα. Δπίζεο ιεηηνχξγεζε σο εκπνξηθή νδφο ηνπ ζαιάζζηνπ θφζκνπ Αηγαίνπ θαη Αδξηαηηθήο, αιιά θαη ηνπ επεηξσηηθνχ, ηεο ελδνρψξαο ησλ Βαιθαλίσλ. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο ήηαλ φηη ζπλέρηζε λα παίδεη ην ξφιν πνπ είρε θαηά ηε ξσκατθή θαη βπδαληηλή επνρή, δειαδή ηεο βαζηθήο ζπληζηψζαο ζην απηνθξαηνξηθφ «δίθηπν επηθνηλσληψλ». 48 Οη Οζσκαλνί ελδηαθέξζεθαλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο κεγάιεο νδνχ, ε νπνία ζεσξνχληαλ σο ε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε γηα ηηο επξσπατθέο επαξρίεο ηεο απηνθξαηνξίαο, ακέζσο κεηά ηελ νδφ Κσλ/πνιεο Βειηγξαδίνπ Σελ επνρή ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο δχν δξφκνη έλσλαλ ηελ πξσηεχνπζά ηεο κε ηελ Αλαηνιή: Ζ θάζεηε Via Appia, πνπ δηέζρηδε ηε Νφηηα Ηηαιία θαη ε νξηδφληηα ζπλέρηζή ηεο, ε Δγλαηία, πνπ νδεγνχζε απφ ηελ Αδξηαηηθή ζην Βφζπνξν. 47 Elizabeth Zachariadou, «From Avlona to Antalya», The Via Egnatia under Ottoman Rule ( ), Ρέζπκλν 1996, ζει Colin Heywood, «The Via Egnatia in the Ottoman period», The Via Egnatia under Ottoman Rule ( ), Ρέζπκλν 1996, ζει Γηα ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχζε ε Δγλαηία, βι. ηδίνπ, ζει Machiel Kiel, «Ottoman building activity along the Via Δgnatiα», The Via Egnatia under Ottoman Rule ( ), Ρέζπκλν 1996, ζει Σα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζηελ Δγλαηία μεθίλεζαλ ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Γπη. Θξάθεο θαη Αλαη. Μαθεδνλίαο ζηα Απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε δχν θηίξηα πνπ θαη ζήκεξα ππάξρνπλ: Σνπ Γαδή Δβξελφο (Khan of Ilica) ζηελ Σξαταλνχπνιε (ζεκ. Λνπηξά) κεηαμχ Φεξψλ θαη Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ην ηέκελνο (Zaviye) ηνπ ηδίνπ ζηελ Κνκνηελή. 26

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΤΖΜΔΣ ΤΖΣ ΑΓΨΓΖΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 1 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930) βηβιίν, ζ. 116, ζζ. 137-169 ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 116 ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζεκεηψζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΤΣΗΚΧΝ ΒΑΛΚΑΝΗΧΝ

Θέκα: Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΤΣΗΚΧΝ ΒΑΛΚΑΝΗΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΗΘ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Θέκα: Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΤΣΗΚΧΝ ΒΑΛΚΑΝΗΧΝ Μειέηε Πεξίπησζεο : Ζ Γηαδηθαζία Απνθέληξσζεο ζηελ ΠΓΓΜ Δπηβιέπσλ: Παλαγηψηεο Καξθαηζνχιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος

Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος 2011 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ,ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ,ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΗΔ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΝΓΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔ ΚΩΝ/ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΗΡΑΝΑ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα