Από ηο Γεδέαγαηρ ζηην Αλεξανδπούπολη (Η ιζηοπία ηηρ πόληρ από ηο 1860 έυρ ηο 1920)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από ηο Γεδέαγαηρ ζηην Αλεξανδπούπολη (Η ιζηοπία ηηρ πόληρ από ηο 1860 έυρ ηο 1920)"

Transcript

1 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΝΔΧΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΥΧΡΧΝ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤ ΑΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΟΛΟΓΗΑ Από ηο Γεδέαγαηρ ζηην Αλεξανδπούπολη (Η ιζηοπία ηηρ πόληρ από ηο 1860 έυρ ηο 1920) ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΣΔΜΙΡΣΙΓΗ ΜΑΡΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟ Οθηψβξηνο

2 Πεπιεσόμενα 1 ςνηομογπαθίερ 3 Διζαγυγή 4 1. Ππώηο Κεθάλαιο: Θξάθε Γεσγξαθηθή πεξηγξαθή ηεο Θξάθεο Ζ νζσκαληθή θπξηαξρία ζηε Θξάθε Ζ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηεο Θξάθεο θαηά ην 19 ν αη Οη νζσκαληθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε Θξάθε θαη ν Δπαξρηαθφο Νφκνο ηνπ Γεύηεπο Κεθάλαιο: Γεδέαγαηο Αλαθνξέο ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ αξραηφηεηα Δγλαηία νδφο Αίλνο: Ζ κεηξφπνιε ηνπ Γεδέαγαηο Ζ νλνκαζία ηνπ Γεδέαγαηο Πξφηεξε κνξθή ηνπ Γεδέαγαηο Αίηηα δεκηνπξγίαο ηεο πφιεο Ίδξπζε θαη αλάπηπμε ηεο πφιεο ηδεξφδξνκνο Ληκάλη Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηνπ Γεδέαγαηο Ρπκνηνκία Αλαθνξά ζηα ζπνπδαηφηεξα θηίξηα ηεο πφιεο Ίδξπζε Διιεληθνχ Τπνπξνμελείνπ ζην Γεδέαγαηο Μεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο Μεηξφπνιεο απφ ηελ Αίλν ζην Γεδέαγαηο Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 73 2

3 3. Σπίηο Κεθάλαιο: Ο αληίθηππνο πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ γεγνλφησλ ζην Γεδέαγαηο (19 νο 20 νο αη.) Δπηδξάζεηο Παλζιαβηζκνχ Βιέςεηο Βνπιγάξσλ Δπηπηψζεηο ηνπ Ρσζνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ( ) ζηε Γπηηθή Θξάθε Ζ δξάζε ησλ Βνπιγάξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο Διιεληθέο αληηδξάζεηο ζηε βνπιγαξηθή δηείζδπζε Δπηπηψζεηο ηεο επαλάζηαζεο ησλ Νεφηνπξθσλ Βαιθαληθνί πφιεκνη Α Παγθφζκηνο πφιεκνο Ζ Γηαζπκκαρηθή Θξάθε θαη ε δξάζε ηνπ Υαξίζηνπ Βακβαθά Σν Γεδέαγαηο κέζα απφ ηα έγγξαθα ηνπ Υ. Βακβαθά Δλζσκάησζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο 116 ςμπεπάζμαηα 122 Βιβλιογπαθία 126 Παπάπηημα 3

4 ςνηομογπαθίερ ΒΟΑ: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Kataloğları) ρ.ρ.: ρσξίο ρξνλνινγία A.}MKT.MHM.: Sadaret Mühimme Kalemi Evrakı DH.EUM.VRK.: Dahiliye, Emniyet-i Mumumiye Müdiriyeti Evrak Odası DH.İD..: Dahiliye, İdare Kısım DH.MKT.: Dahiliye, Mektubi Kalemi DH.MUİ.: Dahiliye, Muhabertı-ı Umumiye İdaresi DH.TMIK.S.: Dahiliye, Islahat EV.d : Evkaf Defterleri İ..AZN.: İradeler, Adliye ve Mezahib İ..DH..: İradeler, Dahiliye İ..DUİT: İradeler, Dosya Usulü İ..HR..: İradeler, Hariciye İ..ML..: İradeler, Maliye İ..MF..: İradeler, Maarif İ..ŞD..: İradeler, Irade Şurayı Devlet İ..TAL.: İradeler, Taltifat MAD.d...: Maliyeden Müdevver Y..A...HUS: Yıldız, Hususi Maruzat Y..A...RES.: Yıldız, Resmi Maruzat Y..MTV: Yıldız, Mütenevvi Maruzat Y..PRK.ASΚ: Yıldız, Askeri Maruzat Y..PRK.KOM: Yıldız, Komizyonlar Maruzatı Y..PRK.MK: Yıldız, Müfettişlik ve Komiserlikler Y..PRK.TNF: Yıldız, Ticaret ve Nafia Nezareti Maruzatı Ιζλαμικοί Μήνερ (από ηον 1 ο έυρ ηο 12 ο ): Μ=Muharrem, S=Safer, Ra=Rebiyülevvel, R=Rebiyülahır, Ca=Cemaziyulevvel, C=Cemaziyülahır, B=Receb, Ş=Şaban, N=Ramazan, L=Şevval, Za= Zilkade, Z=Zilhicce 4

5 Διζαγυγή Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, κε ηίηιν «Απφ ην Γεδέαγαηο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε (Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο απφ ην 1860 έσο ην 1920)», πνπ νπζηαζηηθά ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε απφ ηελ νζσκαληθή ζηελ ειιεληθή θπξηαξρία, έγηλε πξψηηζηα απφ ελδηαθέξνλ θαη αγάπε γηα ηελ πφιε κνπ, αιιά θαη απφ ηελ αλάγθε λα ζπκβάισ θη εγψ κε φπνηνλ ηξφπν ζηελ αλαδήηεζε θαη αλάδεημε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηίσλ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο πνξείαο ηεο ζην ρξφλν. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πην λεφηεπθηεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, πνπ ε ηζηνξία ηεο είλαη κελ ζχληνκε ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία άιισλ ειιεληθψλ πφιεσλ, παξνπζηάδεη φκσο ελδηαθέξνλ θαηά ηελ άπνςή κνπ, δηφηη δελ έρεη δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά νχηε ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε πξφθιεζε γηα κέλα θαη θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκφ. Πξφθεηηαη θαηεμνρήλ γηα ηνπηθή ηζηνξία, πνπ αθνξά ην ζηελφ θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ηεο πφιεο, ε νπνία εληάζζεηαη ζην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο επνρήο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηεμνδηθφηεξε εξκελεία θαη επεμήγεζε ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ. Δμάιινπ ε ηζηνξία ηεο θάζε πφιεο ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εληάζζεηαη, φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ ηφηε βηιαεηίνπ Αδξηαλνχπνιεο ή ηεο Θξάθεο γεληθφηεξα. Ζ επηινγή ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ην 1860 κέρξη ην 1920, ήηαλ πην δειεαζηηθή γηα κέλα, δηφηη ελείρε βαζκφ δπζθνιίαο ππφ ηελ έλλνηα ηεο εμεχξεζεο θαη ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνζέδηδαλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηα γεγνλφηα θαη ζα δηεπθφιπλαλ ελδερνκέλσο ηνπο επφκελνπο εξεπλεηέο. Γηαπίζησζα φηη ππάξρεη έλαο γεληθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο θαη δηαθσλία ζρεηηθά κε ηε ρξνλνινγία ίδξπζεο ηνπ Γεδέαγαηο θαη ηελ πξφηεξε κνξθή ηνπ. Καηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν αλαθέξνληαη νλφκαηα θαηφρσλ γεο ηεο πφιεο (ηζηθιηθάδσλ), ζηα νπνία φινη νη ηνπηθνί κειεηεηέο ζπκθσλνχλ, φκσο δελ 5

6 απαληψληαη ζηε γεληθφηεξε βηβιηνγξαθία. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξνζέγγηζε νη αξηζκνί θαη ηα κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο, θαζψο θαη ηα πνζνζηά ησλ εζλνηήησλ πνπ ηνλ απάξηηδαλ. Κπξίσο ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ πνιππιεζέζηεξσλ εζλνηήησλ ησλ Διιήλσλ, Σνχξθσλ θαη Βνπιγάξσλ, πνπ δηεθδηθνχλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο θαη πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ ε θαζεκηά απφ ηελ πιεπξά ηεο, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, φηη είλαη ε πνιππιεζέζηεξε ζηελ πεξηνρή. Ζ αλαδήηεζε ησλ πεγψλ ζηεξίρηεθε θαηά βάζε ζε ηνπηθφ επίπεδν κε πξνζαλαηνιηζκφ αξρηθά ζηα ΓΑΚ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Κνκνηελήο. Απηφ πνπ δηαπίζησζα φκσο ήηαλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ (θπξίσο ζε ζρνιηθνχο θαηαιφγνπο) αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1925 θαη κεηέπεηηα, δηφηη ηα αξρεία ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ έξεπλά κνπ. ηε ζπλέρεηα ζηξάθεθα ζε ηνπηθνχο παξάγνληεο θαη δηαπίζησζα φηη ππάξρεη βηβιηνγξαθία απφ ηελ νπνία μερψξηζα ην έξγν ηεο Κ. Παπαζαλάζε-Μνπζηνπνχινπ θαη άληιεζα ζηνηρεία θπξίσο απφ έγγξαθα ηνπ Αξρείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πνπ επέιεμε ε ίδηα θαη εμέδσζε, παξαζέηνληάο ηα σο είραλ ζε δηάθνξα θεθάιαηα ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο. Παξφκνηα ζηνηρεία εληφπηζα ζηνλ Πέηξν Γεσξγαληδή, ζενιφγν, πνπ επίζεο αζρνιήζεθε κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία (θπξίσο πεξηνρή ηεο Θξάθεο). Γηαπίζησζα εθ ησλ πζηέξσλ φηη φζνη ηνπηθνί παξάγνληεο ελδηαθέξζεθαλ λα γξάςνπλ ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο ζηεξίρηεθαλ ζηελ Κ. Παπαζαλάζε-Μνπζηνπνχινπ, ε νπνία ζεκεησηένλ ππήξμε εγγνλή ηνπ Υαξίζηνπ Βακβαθά, πνπ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα κε πινχζηα δξάζε ζην ρψξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηνπο ηνπηθνχο ηζηνξηνδίθεο θαη ηδηψηεο ηνπο νπνίνπο δηέθξηλε αγάπε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ πφιε, φπσο ηνλ θ. Παλαγηψηνπ, ηνλ Κξηηφ, ην 6

7 Μαληά, ηνλ Παηέιε, ηνλ Σεξδή, ηνλ Οξδνπκπνδάλε, ην Ράπηε, θιπ., νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο δηαζέηνπλ θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο, δειαδή θσηνγξαθηθφ πιηθφ, νηθνγελεηαθά θεηκήιηα θαη δηάθνξα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ πφιε. Δπίζεο ελδηαθέξνληα ζηνηρεία εληφπηζα ζε πεξηνδηθά, φπσο ηε «Θξαθηθή Δπεηεξίδα», ηα «Θξαθηθά» θαη ηελ «Δλδνρψξα», θαζψο θαη ζην «Αξρείν Θξαθηθνχ Λανγξαθηθνχ θαη Γισζζηθνχ Θεζαπξνχ». Καηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ εθδφζεθαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ηέζζεξα επηπιένλ βηβιία-ιεπθψκαηα, κε πινχζην θαη πξσηνγελέο θσηνγξαθηθφ πιηθφ, κέξνο ηνπ νπνίνπ παξαζέησ ζην παξάξηεκα, αιιά θαη ζηνηρεία κε ηα νπνία είρα ηελ επθαηξία λα δηαζηαπξψζσ απηά πνπ ήδε είρα ζπγθεληξψζεη. Ο Οιιαλδφο Καζεγεηήο νζσκαληθήο γιψζζαο θαη ηζηνξίαο θ. Machiel Kiel κνπ πξνκήζεπζε πιηθφ απφ ηελ ηζηνζειίδα ησλ Αξρείσλ ηεο Σνπξθηθήο Πξσζππνπξγίαο ζηελ νπνία είρε ν ίδηνο πξφζβαζε ζηελ Κσλ/πνιε, θαη κνπ παξείρε αμηνπνηήζηκεο πιεξνθνξίεο, γηα ηα γεγνλφηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ πξαγκαηεχνκαη, απφ ηηο πεξηιήςεηο εγγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Καηαιφγνπο Οζσκαληθψλ Δγγξάθσλ ηνπ Πξσζππνπξγηθνχ Αξρείνπ Κσλ/πνιεο (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kataloğları). Θεσξψ φηη νη θαηάινγνη απηνί κπνξνχλ λα ξίμνπλ άπιεην θσο ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο πφιεο. Με κηα πξψηε επεμεξγαζία απφ ηελ πιεπξά κνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο πεξηιήςεηο ησλ νζσκαληθψλ εγγξάθσλ ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, δηαζηαπξψλνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο. Δπέιεμα λα δψζσ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ελψ αζρνιήζεθα ιηγφηεξν κε ηα ζηξαηησηηθά. Καηά ηε γλψκε κνπ αμίδεη λα αζρνιεζεί θάπνηνο εηδηθφο κε ηα νζσκαληθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ πφιε, δηφηη πηζηεχσ φηη ζα πξνζδψζεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο. Δγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ, κε ηηο ειάρηζηεο γλψζεηο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπ αεηκλήζηνπ Παζράιε Νηψληα, κε θαηαγσγή απφ ην νπθιί θαη 7

8 εμαηξεηηθφ γλψζηε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, ζέιεζα νπζηαζηηθά λα δψζσ ην εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ αλαγλψζηε επέιεμα ηνλ αθφινπζν ηξφπν αλαθνξάο ησλ πεξηιήςεσλ ησλ νζσκαληθψλ εγγξάθσλ ζηηο παξαπνκπέο ηεο εξγαζίαο: Σα ζηνηρεία ησλ εγγξάθσλ παξαηίζεληαη κε ζπληνκνγξαθίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πεγή, δειαδή ΒΟΑ (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), ηνλ θσδηθφ ηεο (Fon Kodu), ηνλ αξηζκφ ηνπ εγγξάθνπ (Gömlek) θαη ηέινο ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηζιακηθφ κήλα θαη ηελ νζσκαληθή ρξνλνινγία. Λεπηνκέξεηεο ησλ ζπληνκνγξαθηψλ αλαγξάθνληαη ζηε ζειίδα 3 ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο ε αλαδήηεζή κνπ ζην δηαδίθηπν δελ απέβε άθαξπε. Μεηαμχ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ μερψξηζα ζην δηαδίθηπν, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ήηαλ απηή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο φπνπ κπνξεί λα βξεη θαλείο ρξήζηκεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, αιιά θαη ην πιήξεο πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο κνξθή. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ έξεπλά κνπ, δηαπίζησζα φηη ππάξρνπλ πξνθνξηθέο καξηπξίεο παιαηνηέξσλ γελεψλ πνπ γελλήζεθαλ θη έδεζαλ ζηελ πφιε θαη επηβεβαηψλνπλ θάπνηεο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο ηεο. Αλακθίβνια είλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ εξεπλεηή, φκσο ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη πνιχ έληνλν θαη πξέπεη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ λα αμηνπνηνχληαη πνιχ πξνζεθηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ δε ρξεζηκνπνηήζεθε ηέηνηνπ είδνπο πιηθφ ζηελ εξγαζία, παξά κφλν επηθνπξηθά. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ, πνπ πεξηιακβάλεη είηε θσηνγξαθίεο, αλακλεζηηθά, αληηθείκελα είηε γξαπηέο πεγέο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αθάλεηα, δηφηη είλαη ζηελ θαηνρή ηδησηψλ πνπ γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο δελ ην δηαζέηνπλ ζηνπο κειεηεηέο, γεγνλφο πνπ αθήλεη αλνηθηφ ην ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ κειινληηθά λέα ζηνηρεία. 8

9 Αλαθνξηθά κε ηε βηβιηνγξαθία, ε εξγαζία κνπ ζηεξίρηεθε θαηά ην πιείζηνλ ζε ειιεληθέο πεγέο θαη ιηγφηεξν ζε ηνπξθηθέο ή αγγιηθέο. ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ζα ζρεκαηηδφηαλ απφ ηνλ αλαγλψζηε, εθφζνλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εξεπλεζνχλ - γεγνλφο πνπ δελ θαηέζηε εθηθηφ απφ ηελ πιεπξά κνπ - θαη νη βνπιγαξηθέο πεγέο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, δηφηη ε παξνπζία ησλ Βνπιγάξσλ ζηελ πεξηνρή δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν θαη άθεζε ην ζηίγκα ηεο. ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο απηήο παξαηίζεληαη νξηζκέλα απνζπάζκαηα (νζσκαληθφ ιεμηθφ, παξάξηεκα ηεο εθεκεξίδαο ηεο θπβεξλήζεσο ηεο 16 εο επηεκβξίνπ 1920, Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Αληηπξνζσπείαο Αιεμαλδξνππόιεσο 1919 & Δθνξνδεκνγεξνληίαο Γεδέαγαηο 1920, εκπνξηθφο νδεγφο Annuaire Oriental Commerce) θαζψο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ράξηεο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ην γεσγξαθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αλαγλψζηε. Χο πξνο ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, ε δηάξζξσζε πνπ αθνινπζείηαη ζθνπεχεη αξρηθά ζηε γεληθφηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ αλαγλψζηε ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. Δπηιέγεηαη ε «Θξάθε» σο πξψην θεθάιαην, δηφηη είλαη ν επξχηεξνο ρψξνο ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ην Γεδέαγαηο, φπσο άιισζηε θαη ζήκεξα κε φιεο ηηο εμειίμεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηφηε. Σα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, φπσο ε νζσκαληθή θπξηαξρία ζηε Θξάθε, ε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε θαη νη νζσκαληθέο κεηαξξπζκίζεηο θαηά ην 19 ν αη, απνηεινχλ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο θαη δίλνπλ ην ζηίγκα ηεο επνρήο κέζα ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ε πφιε. Σν δεχηεξν θεθάιαην, κε ην γεληθφηεξν ηίηιν «Γεδέαγαηο», φπσο είλαη εχινγν, πεξηιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θσηίζεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο πφιεο, λα εξκελεχζεη, λα επεμεγήζεη θαη λα ζέζεη πξνβιεκαηηζκνχο. απηφ ην πιαίζην εληάζζνληαη νη αλαθνξέο ζηελ αξραηφηεηα, ζηελ Δγλαηία νδφ θαη ζηελ Αίλν πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή. Σν ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο πφιεο, ε πξφηεξε κνξθή ηεο θαζψο θαη ε ρξνλνινγία ίδξπζήο 9

10 ηεο εκπεξηέρνπλ αζάθεηεο, φπσο ζα δηαπηζηψζεη θαη ν αλαγλψζηεο ζηε ζπλέρεηα. Σα αίηηα φκσο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, ε ίδξπζε θαη αλάπηπμή ηεο είλαη πην ζαθή, νπφηε γίλεηαη πην εχθνιε ε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Γη απηφ θαη γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ ππνδνκή ηεο πφιεο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα γεγνλφηα πνπ ηελ πιαηζηψλνπλ. ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην, κε ηελ επηινγή ησλ γεγνλφησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνξεία ηεο πφιεο ζην ρξφλν, επηρεηξείηαη λα δνζεί πνιχπιεπξα ε ζέζε ηεο θαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο κε ην γεληθφηεξν γίγλεζζαη πνπ είλαη άξξεθηα δεκέλε. Σέινο, ε παξνχζα εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ ην έλαπζκα θαη λα θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ θαη έξεπλα. Κιείλνληαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ Οκφηηκν Καζεγεηή- θαζνδεγεηή κνπ θ. Η. Αιεμαλδξφπνπιν πνπ κε θαηεχζπλε κε ππνκνλή θαη πξνζπκία θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ πξνζθέξνληαο ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. Δπίζεο, ληψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Φ. Κνηδαγεψξγε γηα ηελ ακέξηζηε πλεπκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηελ πξνζπάζεηά κνπ απηή. Αιεμαλδξνχπνιε, Οθηψβξηνο

11 1. Θπάκη 1.1. Γευγπαθική πεπιγπαθή ηηρ Θπάκηρ Ζ Θξάθε σο γεσγξαθηθφο φξνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί δηαρξνληθά ζηελ ηζηνξηθή, πνιηηηθή θαη θπζηθή γεσγξαθία κε δηαθνξεηηθή έθηαζε θαη φξηα. Πάληνηε φκσο θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ην γεσγξαθηθφ θαζνξηζκφ ηεο παξέκελε ε νξνζεηξά ηνπ Αίκνπ (Βαιθάληα). Χο ζξαθηθφο ηζηνξηθφο ρψξνο απνθαιείηαη ε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε νπνία νξίδεηαη βφξεηα απφ ηελ νξνζεηξά ηνπ Αίκνπ, αλαηνιηθά απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην, ην Βφζπνξν θαη ηνλ Διιήζπνλην, λφηηα απφ ηελ Πξνπνληίδα θαη ην Αηγαίν θαη δπηηθά απφ ηα δπηηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο Ρνδφπεο θαη ηεο Ρίιαο. Καηά ηε δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ ζπλφξσλ Διιάδαο-Βνπιγαξίαο-Σνπξθίαο κε ηηο ζπλζήθεο Βεξνιίλνπ (1878), εβξψλ (1920), Λσδάλεο (1923) ν φξνο Θξάθε δηαθξίλεηαη: α) ζε Αλαηνιηθή Ρσκπιία 1 ή Βφξεηα Θξάθε (ζεκεξηλή Νφηηα Βνπιγαξία), β) ζε Αλαηνιηθή Θξάθε (ή Δπξσπατθή Σνπξθία) θαη γ) ζε Γπηηθή Θξάθε (βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Διιάδαο). Σν ειιεληθφ ηκήκα ηεο Θξάθεο ζήκεξα δηαθξίλεηαη απφ ηε Μαθεδνλία δπηηθά κε ηνλ πνηακφ Νέζην θαη ηνλ πνηακφ Έβξν ζηα αλαηνιηθά θαη βνξεηναλαηνιηθά πνπ ηε ρσξίδεη απφ ηελ Σνπξθία θαη ηε Βνπιγαξία. Σν Θξαθηθφ Πέιαγνο, ηκήκα ηνπ βφξεηνπ Αηγαίνπ είλαη ην θπζηθφ λφηην φξην ηεο Γπηηθήο Θξάθεο κε ηε λήζν ακνζξάθε, πνπ απνηειεί κε ην φξνο ηεο Φεγγάξη ή άνο (1.660 κ.) πξνέθηαζε ηεο νξεηλήο κάδαο ηεο Ρνδφπεο. 2 1 Ζ Βφξεηα Θξάθε, πνπ εθηείλεηαη κεηαμχ Αίκνπ θαη Ρνδφπεο θαη απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην κέρξη ηνλ Νέζην, νλνκάζηεθε Roumelie Orientale απφ ην ζπλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ Οξζφηεξνο είλαη ν φξνο Ρνπκειία, πνπ απνδίδεη αθξηβψο ηφζν ηε γαιιηθή ιέμε Roumelie φζν θαη ηελ ηνπξθηθή Rum i eli (ρψξα ησλ Ρσκεψλ). Ζ Αλαηνιηθή Ρνπκειία αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηε Γπηηθή Ρνπκειία, δειαδή ηηο ηφηε ηνπξθηθέο γεληθέο δηνηθήζεηο Θεζ/λίθεο, Μνλαζηεξίνπ θαη θνπίσλ. Βι. Νηθ. Π. ντιεληάθε, Ηζηνξία ηνπ Θξαθηθνύ Διιεληζκνύ, εθδ. Πηηζηιφο, Αζήλα 1996, ζει Γ. Νηειφπνπινο, «Γεσγξαθηθή πεξηγξαθή ηεο Θξάθεο», ΘΡΑΚΖ (ζπιινγηθφ έξγν), Γελ. Γξακκαηεία Πεξηθέξεηαο Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Ννέκβξηνο 1994, ζει

12 Ζ ειιεληθή Θξάθε έρεη έθηαζε ηεηξ. ρικ. θαη πιεζπζκφ θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία επίζεκα απνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Γηαηξείηαη ζηνπο λνκνχο Έβξνπ, Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο, ελψ ην λεζί ηεο ακνζξάθεο απνηειεί ηδηαίηεξε επαξρία ηνπ λνκνχ Έβξνπ. Σν θιίκα ηεο είλαη κάιινλ επεηξσηηθφ, εθηφο απφ ηε ιεθάλε ηνπ Έβξνπ φπνπ είλαη πνιχ πγξφ. Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ε Θξάθε είλαη αγξνηηθή πεξηνρή. Καιιηεξγνχληαη θπξίσο δεκεηξηαθά θαη θαπλά, ηα νπνία είλαη παγθφζκηαο θήκεο. Δπίζεο έρεη αμηφινγε θηελνηξνθία θαη γίλεηαη θαιή εθκεηάιιεπζε ηνπ δαζηθνχ ηεο πινχηνπ. 3 O λνκφο Έβξνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε λνκφο ηεο Θξάθεο. πλνξεχεη Γ κε ην λνκφ Ρνδφπεο θαη ηε Βνπιγαξία, Β κε ηε Βνπιγαξία, ΒΑ θαη Α κε ηελ Δπξσπατθή Σνπξθία θαη Ν βξέρεηαη απφ ην Θξαθηθφ Πέιαγνο. Έρεη έθηαζε η. ρικ. (ην 49% ηεο Θξάθεο) θαη πιεζπζκφ (απνγξαθή 2001). Πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ είλαη ε Αιεμαλδξνχπνιε, ελψ κεγαιχηεξεο πφιεηο είλαη ην νπθιί, Γηδπκφηεηρν, Οξεζηηάδα, Φέξξεο Η οθυμανική κςπιαπσία ζηη Θπάκη Οη Οζσκαλνί Σνχξθνη ζε ελάκηζπ αηψλα, απφ ηα κέζα ηνπ 14 νπ αη. σο θαη ηα ηέιε ηνπ 15 νπ, θαηφξζσζαλ λα θαηαθηήζνπλ νιφθιεξε ηε ρεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ θαη ζρεκάηηζαλ κηα δηνηθεηηθή κνλάδα, ην κπεειεξκπεειίθη ή εγηαιέηη ηεο Ρνχκειεο, ην πξψην πνπ ηδξχζεθε ην 1362, κε δηνηθεηή ηνλ κπεειέξκπεε ηεο Ρνχκειεο πνπ είρε απφιπηε δηνηθεηηθή θαη ζηξαηησηηθή εμνπζία ζηελ πεξηνρή ηνπ. 5 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Βαιθαληθήο (Rumeli) είρε παξαρσξεζεί απφ ηελ νζσκαληθή εμνπζία ζηνπο 3 Απφ ηελ ηζηνζειίδα κε ηίηιν «Αθηέξσκα ζηε Θξάθε». 4.π., ηζηνζειίδα. 5 Νηθ. Π. ντιεληάθεο, ζει.48. Σν εγηαιέηη ηεο Ρνχκειεο πεξηειάκβαλε (24) ζαληδάθηα, ηα νπνία πξνζέθεξαλ θενπδάξρεο ηππείο. Βι. ηδίνπ, ζει

13 εμηζιακηζζέληεο δηνηθεηέο. Έηζη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο δφζεθε ζην Γαδή Δβξελφο, 6 ν νπνίνο είρε έδξα ηα Γηαλληηζά, ελψ ηεο Φηιηππνχπνιεο δφζεθε ζην Λαιά αρίλ. 7 Σν 19 ν αη. αλαθέξνληαη ηα εγηαιέηηα ηεο Ρνχκειεο, ηεο Βνζλίαο, ηεο ηιίζηξηαο θαη ησλ Νήζσλ ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο. Σα εγηαιέηηα δηαηξνχληαλ ζε κηθξφηεξεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο, ηα ζαληδάθηα θαη θάζε εγηαιέηη είρε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζαληδαθηψλ. Πνιιά ζαληδάθηα ελψζεθαλ αξγφηεξα ζε παζαιίθηα ή βηιαέηηα, πνπ ν αξηζκφο ηνπο πνίθηιιε αλάινγα κε ηηο επνρέο. Σα ζαληδάθηα δηαηξνχληαλ ζε θαδάδεο. 8 Έλα απφ ηα κέηξα πνπ εθάξκνζαλ νη Οζσκαλνί ζηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν ήηαλ ε αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ. Ήδε απφ ην 15 ν αη. νη Σνχξθνη κεηέθεξαλ ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο, θπξίσο απφ ηε Βνπιγαξία θαη ηε εξβία θαη ηνπο εγθαηέζηεζαλ ζηε Θξάθε θαη ζηε Μ. Αζία, ελψ ζηα εγθαηαιειεηκκέλα ρσξηά εγθαηέζηεζαλ Σνχξθνπο, κε απνηέιεζκα ηελ εζλνινγηθή αιινίσζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ Βαιθαλίσλ. 9 Ο ηνπξθηθφο επνηθηζκφο επεθηάζεθε πξνο ηελ εχθνξε θνηιάδα ηνπ κέζνπ θαη θάησ ξνπ ηνπ Έβξνπ, φπνπ νη Σνχξθνη πνιέκαξρνη είραλ απνθηήζεη κεγάια ηηκάξηα, δειαδή ζεκαληηθέο εθηάζεηο γεο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο θαηαθηεηηθνχο πνιέκνπο. ηε Θξάθε απαζρνιήζεθαλ γηα αξθεηά ρξφληα νη επηθίλδπλνη γηα ηελ θεληξηθή εμνπζία αλεμάξηεηνη Σνχξθνη πνιεκηζηέο (θπξίσο νκάδεο ηπρνδησθηψλ πνιεκηζηψλ ηεο Μ. Αζίαο), νδεγήζεθαλ πνιινί αλήζπρνη λνκάδεο πνπ απεηινχζαλ ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη, απφ ηα κέζα ηνπ 14 νπ αη., εκθαλίζηεθαλ πνιπάξηζκνη 6 Τπήξμε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπκβνχινπο ησλ ζνπιηάλσλ Οξράλ θαη Μνπξάη Α. Γηα ηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ ζηηο θαηαθηεηηθέο επηρεηξήζεηο ζηε βπδαληηλή Θξάθε θαη Μαθεδνλία ηνχ απνδφζεθε ν ηίηινο ηνπ Γαδή (Gazi Evrenos), δειαδή ηνπ αγσληζηή ππέξ ηνπ Ηζιάκ. Δπζηξάηηνο Εεγθίλεο, Γελίηζαξνη θαη Μπεθηαζηζκόο, εθδ. Βάληαο, Θεζ/λίθε 2002, ζει π. ηδίνπ, ζει Γηα ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Οζκαληθνχ θξάηνπο βι. αλαιπηηθά Νενθιή αξξή, Οζκαληθή Πξαγκαηηθόηεηα (Γνζηκαηηθή Γηνίθεζε), η. 2, εθδ. Αξζελίδε & ΗΑ, Αζήλα, ζει Μ. Νπζηαδνπνχινπ-Πειεθίδνπ, Οη Βαιθαληθνί Λανί, εθδ. Βάληαο, Θεζ/λίθε 2000, ζει θαη ζει

14 εηεξφδνμνη δεξβίζεδεο, 10 πνπ κέρξη ηφηε θαηείραλ ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ νζσκαληθφ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη απνηεινχζαλ εκπφδην γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξήο θεληξηθήο εμνπζίαο. Δπνηθηζκνί κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηε Μ. Αζία παξαηεξήζεθαλ ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο Θξάθεο θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο, ζηηο Φέξξεο, ην Γηδπκφηεηρν θαη ηελ Κνκνηελή, φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ νη Γηνπξνχθνη. Οη ηνπξθηθνί πιεζπζκνί πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Θξάθε, ζπγθξνηνχληαλ απφ Γηνπξνχθνπο, Σαηάξνπο θαη λνκάδεο, ελψ ε νκαδηθή εγθαηάζηαζή ηνπο ζπλνδεπφηαλ απφ εμηζιακηζκνχο ζπκπαγψλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ. Οη πεδηλέο πεξηνρέο φπνπ βξίζθνληαλ ηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα είραλ δνζεί ζην Γαδή Δβξελφο σο πνιεκηθή ιεία, ελψ νη κηθξφηεξεο εθηάζεηο, ηα ηηκάξηα, είραλ δηαλεκεζεί ζηνπο ζπαρήδεο γηα λα κπνξνχλ λα ζπληεξνχληαη θαη λα εμνπιίδνληαη. 11 Δπηπιένλ, γε παξαρσξήζεθε απφ ην ζνπιηάλν ηφζν γηα ηελ ίδξπζε βαθνπθηψλ (θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ) φζν θαη σο πιήξε ηδηνθηεζία (κνχιθηα). Ζ εδξαίσζε ζηε Θξάθε πξνζέθεξε ζηνπο Οζσκαλνχο ζνπιηάλνπο ην απαξαίηεην θχξνο, ψζηε λα εγείξνπλ αμηψζεηο ζηα 10 Σφζν νη Οζσκαλνί ζνπιηάλνη Οξράλ θαη Μνπξάη Α φζν θαη νη εγέηεο ησλ Δκηξάησλ αθνινχζεζαλ εληαία πνιηηηθή απέλαληη ζηνπο δεξβίζεδεο, ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θηιηθή θαη απέβιεπε ζηελ αληηπαξάηαμε κηαο ηζρπξήο δχλακεο απέλαληη ζηε ρξηζηηαληθή Δθθιεζία θαη ην ρξηζηηαληθφ θξφλεκα, πνπ ήηαλ ην θπξηφηεξν ζηήξηγκα ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Θξάθεο. Ίζσο ε ίδηα αλάγθε δεκηνχξγεζε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ δηαθφξσλ εηεξφδνμσλ νκάδσλ, πξνο ην ηέινο ηνπ 14 νπ αη., ζην ηάγκα ησλ Μπεθηαζίδσλ, πνπ κφιηο ηφηε άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ Υαηδή Μπεθηάο. Δπζηξάηηνο Εεγθίλεο, Ο Μπεθηαζηζκόο ζηε Γπη. Θξάθε, ΗΜΥΑ, Θεζ/λίθε 1998, ζει Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ εθηνπξθηζκνχ θαη εμηζιακηζκνχ θαη ηνλ ξφιν ησλ Μπεθηαζίδσλ βι. ζρεηηθά ηδίνπ, ζει Απφ ηηο πξνζσπηθφηεηεο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε ηνπ ψκαηνο ησλ Γεληηζάξσλ, είλαη ν Αιή εγίη νπιηάλ ή αιιηψο Κηδίι Νηειή, πνπ αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Μπεθηαζηζκνχ ζην βαιθαληθφ ρψξν, ηδξχνληαο ην ζεκαληηθφηεξν ηεθθέ ησλ Βαιθαλίσλ, ζηε Ρνχζα ηνπ Έβξνπ, 41 ρικ δπηηθά ηνπ Γηδπκνηείρνπ. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηδίνπ φζν θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπ ζπληέιεζαλ ζηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ Μπεθηαζηζκνχ ζηνλ επξχηεξν ζξαθηθφ ρψξν. Δμάιινπ ν Γαδή Δβξελφο, φπσο θαη άιινη αλψηαηνη αμησκαηνχρνη ηνπ ζνπιηάλνπ Μνπξάη Α, ήηαλ κπεκέλνο ζηνλ ηζιακηθφ κπζηηθηζκφ θαη άκεζα ή έκκεζα ππνζηήξηδε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηεξφδνμσλ δεξβίζεδσλ. Δπζηξάηηνο Εεγθίλεο, Γελίηζαξνη θαη Μπεθηαζηζκόο, ζει Κ. Βαθαιφπνπινο, Ζ Θξαθηθή έμνδνο, εθδ. Ζξφδνηνο 1999, ζει

15 ρξηζηηαληθά βαιθαληθά θξάηε 12 θαη λα δηεθδηθήζνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν αλάκεζα ζηνπο νκνεζλείο ηνπο εκίξεδεο ζηελ Αλαηνιή. 13 Ζ ζέζε ησλ ρξηζηηαλψλ Θξαθψλ ήηαλ δχζθνιε, αθνχ ην νζσκαληθφ θξάηνο, παξά ηηο θαηά θαηξνχο παξαρσξήζεηο πνπ έθαλε, δελ αλαγλψξηζε σο ηζφηηκνπο ηνπο ρξηζηηαλνχο ππνηειείο κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ππεθφνπο ηνπ. Δπηπιένλ, επηβαξπλφηαλ θη απφ ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ηνπο είρε ππνζηεί πην ζνβαξέο θαηαζηξνθέο απφ ηνλ επεθηαηηθφ πφιεκν ησλ λέσλ θπξηάξρσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Βαιθαληθήο. Χζηφζν, θξίλνληαο κε βάζε ηε δεκνγξαθηθή εηθφλα ηνπ ζξαθηθνχ ρψξνπ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 16 νπ αη. θη έρνληαο ππφςε ηελ θαηνπηλή αλάπηπμε ησλ ρξηζηηαλψλ ζηελ νζσκαληθή Θξάθε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ππνηειείο Θξάθεο, κεηά ηελ θαηάθηεζε, πξνζαξκφζηεθαλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη βειηίσζαλ ζηαδηαθά ηνπο φξνπο δηαβίσζήο ηνπο Η πληθςζμιακή ζύνθεζη ηηρ Θπάκηρ καηά ηο 19 ο αι. Μέρξη ην 1870 ζηε Θξάθε θαηνηθνχζαλ ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη, αλακεκεηγκέλνη κε ηνπξθηθνχο πιεζπζκνχο θαη κε κηθξφ αξηζκφ Δβξαίσλ θαη Αξκελίσλ. Απφ ηα κέζα ηνπ 19 νπ αη. ν Παλζιαβηζκφο ψζεζε ηνπο Βνπιγάξνπο λα θαηέιζνπλ πξνο ηα πεδηλά θαη ηα ζξαθηθά παξάιηα θαη λα αξρίζεη ν δησγκφο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο θαη ην α ηέηαξην ηνπ 20 νπ αη. Απφ ηα κέζα ηνπ 19 νπ αη. άξρηζαλ νη πξψηεο 12 Ζ πεξηνρή δηαηήξεζε ηε δσηηθήο ζεκαζίαο ζέζε σο πξνθερσξεκέλνο ππιψλαο ηεο νζσκαληθήο εμάπισζεο είηε πξνο ηελ θαξδηά ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε είηε πξνο ηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν. Αξγφηεξα, φηαλ ε απηνθξαηνξία απψιεζε ηελ θαηαθηεηηθή ηεο νξκή θαη πεξηέπεζε ζε θαηάζηαζε άκπλαο, ράλνληαο ζηαδηαθά ηα επξσπατθά ηεο εδάθε, ε Θξάθε άξρηζε λα απνηειεί ηνλ ακπληηθφ πεξίβνιν ηεο πξσηεχνπζαο απνξξνθψληαο θαη κάδεο Οζσκαλψλ πξνζθχγσλ. Ησάλλεο Μ. Μπαθηξηδήο, θέςεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νζσκαληθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 19 νπ αη. (ε πεξίπησζε ηεο Θξάθεο), εθδ. νίθνο παλίδε, Ξάλζε 2000, ζει Ζ παγίσζε ησλ νζσκαληθψλ δνκψλ δηνίθεζεο ζπληειέζηεθε κε αξθεηά κεγαιχηεξε βηαηφηεηα θαη νη κέζνδνη απφθηεζεο εξεηζκάησλ ζε κηα πεξηνρή κε ππθλνχο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο θαη ζε ζέζε ελδνρψξαο ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο απαίηεζε ζθνδξέο ζπγθξνχζεηο θαη ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, ρσξίο βέβαηα λα παξαγλσξίδνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ε πξνζπάζεηα δηεπθνιχλζεθε απφ ηε ζπγθπξία ηεο Φξαγθνθξαηίαο θαη ησλ βπδαληηλψλ εκθπιίσλ πνιέκσλ πνπ επέθεξαλ πιεζπζκηαθή απνςίισζε θαη νηθνλνκηθή απνδπλάκσζε..π., Η. Μ. Μπαθηξηδήο, ζει Γεψξγηνο Βνγηαηδήο, Ζ Πξώηκε Οζσκαλνθξαηία ζηε Θξάθε, εθδ. Ζξφδνηνο, Θεζ/λίθε 1998, ζει

16 πξνζπάζεηεο γηα ηε ζχληαμε επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ θαη θπξίσο κε ηελ έθδνζε ηεο επίζεκεο Δπεηεξίδαο ησλ Βηιαεηίσλ ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (Salname), πνπ θη απηέο ζηεξνχληαη εγθπξφηεηαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αθνχ νη κνπρηάξεδεο (πξφεδξνη θνηλνηήησλ) ησλ δηαθφξσλ εζλνηήησλ παξέδηδαλ αλαιεζή ζηνηρεία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θάζε θνηλφηεηαο. Δπίζεο αληινχκε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηαηηζηηθέο απφ πεξηεγεηέο ηνπ β κηζνχ ηνπ 19 νπ αη. θαη εμήο, φπσο ησλ Ami Boue, Viquesnel, G. Lejean, Albert Dumont, E. Bianconi, θ.ά. Βέβαηα απηή ηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε δελ ππάξρνπλ ζπγθεληξσκέλεο ζηαηηζηηθέο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Θξάθεο, παξά κφλνλ εθείλεο πνπ θαηά θαηξνχο έζηειλαλ νη εθάζηνηε Έιιελεο Πξφμελνη Αδξηαλνχπνιεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο Τπνπξνμέλνπο. 15 Ο Ami Boue 16 αλαγλσξίδεη ηελ ειιεληθφηεηα ηεο Αλαη. Θξάθεο θαη ηελ ππεξνρή ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζε νιφθιεξν ην βηιαέηη ηεο Αδξηαλνχπνιεο. Ο εζλνινγηθφο ράξηεο ηνπ A. Synvet, πνπ εθδφζεθε ζην Παξίζη ην 1877, παξνπζηάδεη κε αλάγιπθν ηξφπν ηελ επηθξάηεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζηε Νφηηα Μαθεδνλία θαη Νφηηα Θξάθε θαη επηζεκαίλεη παξάιιεια ηελ ειιεληθή παξνπζία ζηα βνξεηφηεξα ηκήκαηα ησλ επαξρηψλ απηψλ κέζα ζε ζπκπαγείο βνπιγαξηθέο θαη κνπζνπικαληθέο κάδεο. Ο εζλνγξαθηθφο ράξηεο ηνπ Stanford (1877) ππνγξακκίδεη ηελ απνπζία ζηαζεξνχ ζιαβηθνχ πιεζπζκνχ λφηηα ηεο Φηιηππνχπνιεο θαη αλαγλσξίδεη ηελ θπξηαξρηθή πιεζπζκηαθή παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζηελ Αλαη. θαη Γπη. Θξάθε θαη ζε θάζε αζηηθφ θέληξν απφ ηελ Κσλ/πνιε κέρξη ηνλ Έβξν Αζαλάζηνο Δ. Καξαζαλάζεο, Πεξί ηελ Θξάθελ, εθδ. νίθνο αθψλ Κπξηαθίδε Α.Δ., Θεζ/λίθε-Αζήλα 1996, ζει ην έξγν ηνπ La Turquie d Europe, Paris Κ. Βαθαιφπνπινο, Ζ Θξαθηθή έμνδνο, ζει. 499 θ.ε. Βι. επίζεο θαη η. Β. Φάιηε, Ζ Θξάθε θαη ε δύλακηο ηνπ ελ απηή ειιεληθνύ ζηνηρείνπ, Αζήλα 1919 (αλαηχπσζε 1997), ζει

17 O E. Bianconi, 18 πνπ εξγάζηεθε απφ ην σο κεραληθφο ησλ Αλαηνιηθψλ ηδεξνδξφκσλ ζηελ Δπξσπατθή Σνπξθία, αλαθέξεη ζρεηηθά: «ηηο Δπαξρίεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ Αηγαίνπ πειάγνπο θαη ησλ κεγάισλ αξηεξηψλ ησλ εμεξρφκελσλ απφ ην θέληξν ηεο Δπξσπατθήο Σνπξθίαο, θπξίσο νη Έιιελεο αζρνινχληαη κε ην εκπφξην ησλ δεκεηξηαθψλ, ην νπνίν δηεμάγεηαη ζηηο πινχζηεο πεδηάδεο ηνπ Έβξνπ, ηνπ Νέζηνπ θαη ηνπ Αμηνχ. Δπίζεο είλαη νη απνθιεηζηηθνί θχξηνη ηεο παξαγσγήο ηεο Σνπξθίαο ζηα παξάιηα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο. Ζ ππεξνρή ηνπο δελ κπνξεί λ ακθηζβεηεζεί». 19 Καηά ηνλ Lejean 20 oη κελ Έιιελεο, πνπ είλαη θπξίσο λαπηηθνί θαη αιηείο, θαηνηθνχλ ζηα λφηηα ηεο Θξάθεο, ελψ απφ ηε Μάθξε θαη εμήο ζε φιν ην κήθνο ηνπ Έβξνπ κέρξη ηελ Αδξηαλνχπνιε θαη φιε ηελ Αλαη. Θξάθε είλαη γεσξγνί, νη δε Βνχιγαξνη θαηέρνπλ ηα φξε. Οη παξαηεξήζεηο απηέο ηνπ Lejean σζηφζν δελ είλαη πνιχ αθξηβείο. Οη αιηείο θαη λαπηηθνί Θξάθεο είλαη ειάρηζηνη θαη ζ απηέο αθφκε ηηο παξαιηαθέο πνιίρλεο, φπσο ε Μαξψλεηα θαη ε Μάθξε, ην δε κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία, θεπνπξηθή θαη δελδξνθνκία. Οη Έιιελεο ησλ πεδηλψλ ρσξηψλ ηεο Ξάλζεο θαη Γθηνπκνπιηδίλαο (Κνκνηελήο), φπσο θαη ησλ λνηίσλ νξνζεηξψλ ηεο Ρνδφπεο, βεβαίσο κπνξνχλ λα είλαη λαπηηθνί, θαιιηεξγεηέο εχθνξσλ αγξψλ, αιιά θαη νη Έιιελεο ηνπ Γεδέαγαηο, ηεο Μαξψλεηαο θαη ηεο Μάθξεο θαηά ην πιείζηνλ αζρνινχληαη κε γεσξγηθά, θεπεπηηθά θαη δελδξνθνκηθά έξγα. ζνλ αθνξά δε ζηελ θαηνρή ησλ νξέσλ θαη απηή δελ είλαη αθξηβήο, δηφηη κφλνλ ζηνλ θαδά Αρή-Σζειεκπή ππάξρνπλ αξθεηνί Βνχιγαξνη, ελψ 18 Γεκνζίεπζε ζην Παξίζη ην 1877 ηελ εξγαζία ηνπ κε ηίηιν «Ethnographie et Statistique de al Turquie d Europe et de la Grece». 19 Ζ απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη φπσο ην παξαδίδεη ν η. Φάιηεο, ζει ην έξγν ηνπ Ethnographie de la Turquie d Europe,

18 ζηνπο θαδάδεο Νηαξί-Νηεξέ, νπιηάλ-γεξί θαη Κίξηδαιη θαηνηθνχλ απνθιεηζηηθά Σνχξθνη Οι οθυμανικέρ μεηαππςθμίζειρ ζηη Θπάκη και ο Δπαπσιακόρ Νόμορ ηος 1864 Ο 19 νο αη. γηα ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία απνηειεί ηελ θξηζηκφηεξε πεξίνδφ ηεο, ηφζν ιφγσ ησλ ζεκαληηθφηαησλ εμειίμεσλ ζηε δηνηθεηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δνκή ηεο φζν θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε απηνθξαηνξία πιένλ εληάζζεηαη ζε έλα ζχζηεκα δηεζλψλ ζρέζεσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζαξκνζηεί ζηα κεηαβαιιφκελα παγθφζκηα θαη ηδίσο ηα επξσπατθά δεδνκέλα. ηα πιαίζηα απηά εληάζζεηαη θαη ην Σαλδηκάη (κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν, ), ζε κηα επνρή πνπ ε απηνθξαηνξία ρξεηαδφηαλ ηελ ππνζηήξημε ησλ Δπξσπατθψλ Γπλάκεσλ (νη κεηαξξπζκίζεηο ζα απέηξεπαλ ηε δηάιπζε θαη ζα δηεπθφιπλαλ ηε δηείζδπζε ηνπ επξσπατθνχ θεθαιαίνπ). 22 Οη Οζσκαλνί κεηαξξπζκηζηέο επεδίσμαλ ηε ζπγθξφηεζε κηαο ηζρπξήο γξαθεηνθξαηίαο, ηθαλήο λα αλαραηηίζεη ηηο θεληξφθπγεο δηαζπαζηηθέο δπλάκεηο ηεο πεξηθέξεηαο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ. απηφ ην πιαίζην θξίζεθε αλαγθαία ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε ζθπξειάηεζε ελφο λένπ αηζζήκαηνο ελφηεηαο θαη ππνηαγήο ζην θξάηνο, κε πξνυπφζεζε ηελ θαηάξγεζε ησλ λνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εζλνζξεζθεπηηθέο νκάδεο ηίιπσλ Π. Κπξηαθίδεο, «Δζλνινγηθή Δπηζθφπεζηο», Ζ Γπηηθή Θξάθε θαη νη Βνύιγαξνη, χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ Χθέιηκσλ Βηβιίσλ, Αζήλα 1919, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Π.Θ. κε ηίηιν «Θξάθε, ε γε ηνπ Οξθέα». 22 Η. Μ. Μπαθηξηδήο, ζει Αιθκήλε Κπξηαθίδνπ, Ζ εθαξκνγή ησλ Οζσκαληθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε ηνπηθό επίπεδν. Ζ πεξίπησζε ηεο Θξάθεο, αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε 2006, ζει

19 ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε πεξηνρή ηεο Θξάθεο θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ηφζν γηα ιφγνπο ηζηνξηθνγεσγξαθηθνχο φζν θαη νηθνλνκηθνχο. 24 Γηαθαηλφηαλ φηη εθεί ε απηνθξαηνξία ζα έδηλε ηε κάρε νπηζζνθπιαθψλ θαη επηβίσζεο, ελψ ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ νη βαιθαληθνί ιανί πνπ απνθηνχζαλ ηελ εζληθή απηνζπλεηδεζία ή θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο αθνινπζνχζαλ ζπγθιίλνπζεο πνξείεο θαηαθηήζεσλ ή θηινδνμηψλ πνπ ηνπο νδεγνχζαλ ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, ε Θξάθε θαηνηθνχκελε θαηά πιεηνςεθία απφ κε Μνπζνπικάλνπο ήηαλ ε πεξηνρή φπνπ δηαζηαπξψλνληαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ θαη ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ κε ην παξάιιειν ραξαθηεξηζηηθφ, λα απνηειεί ηελ ελδνρψξα ηεο Κσλ/πνιεο, θάηη πνπ ηε δηαρψξηδε σο πξνο ην βαζκφ ζηξαηεγηθήο ζπνπδαηφηεηαο απφ ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία, ηηο επαξρίεο κε βνπιγαξηθή πιεηνςεθία, θαζψο θαη ηελ πιεζπζκηαθά πνιχρξσκε Μαθεδνλία. 25 Τπφ ην πξίζκα ηεο επηβαιιφκελεο αλαγλψξηζεο ησλ θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ ησλ ρξηζηηαλψλ, φπσο απηά είραλ ζηαδηαθά δηακνξθσζεί απφ ηα πξνλφκηα, ε Τςειή Πχιε πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε ηνπ Νφκνπ ησλ Βηιαεηίσλ, κε βάζε ην δηακνξθσκέλν ήδε εζηκηθφ θαζεζηψο ζην ρψξν ηνπ θνηλνηηζκνχ θαη γεληθφηεξα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 26 Ο Νφκνο πεξί Βηιαεηίσλ αλαγλψξηδε ηελ θνηλφηεηα σο ην θχηηαξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνέβιεπε ηε ζπγθξφηεζε θαη έηνο ζπλέιεπζεο ζε θάζε θνηλφηεηα γηα λα 24 Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθά ηεο Αλαη. Θξάθεο ήηαλ εμαηξεηηθά βαξχλνπζα. Οη παξαγφκελεο πνζφηεηεο ζηηεξψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θάιππηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο ηεο Κσλ/πνιεο. Οη επηζηηηζηηθέο θαη νη γεληθφηεξεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηεο πφιεο επέβαιαλ ηελ πξνζεθηηθή νξγάλσζε ελφο δηθηχνπ εηζξνήο πξντφλησλ, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ζαιάζζηνπο θαη ρεξζαίνπο δξφκνπο πνπ ζπλέθιηλαλ απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ζηελ πξσηεχνπζα. Η. Μ. Μπαθηξηδήο,ζει. 32. Βι. επίζεο ζρεηηθά S. Faroqhi, «Trade:Regional, inter-regional and international», The Ottoman Empire , vol. ΗΗ, Cambridge University Press 1994, ζει. 493, θαζψο θαη Κ. Βαθαιφπνπιν, «Ζ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζξαθηθνχ ρψξνπ θαη ε εκπνξηθή ζπνπδαηφηεηά ηνπ», Ζ Θξαθηθή έμνδνο, ζει π., Η. Μ. Μπαθηξηδήο, ζει χκθσλα κε ην Νφκν, ην νζσκαληθφ θξάηνο ρσξίδεηαη ζε βηιαέηηα πνπ ην θαζέλα δηνηθείηαη απφ ην βαιή. Σα βηιαέηηα δηαηξνχληαη ζε ζαληδάθηα ή ιηβά. Απηά ππνδηαηξνχληαη ζε θαδάδεο (δήκνπο) πνπ δηνηθνχληαη απφ ηνλ θατκαθάκε, ελψ ζηελ θπξηφηεξε θσκφπνιε ηνπ θαδά εδξεχεη έλαο κνπδίξεο. Κάζε θαδάο δηαηξείηαη ζε πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο, πνπ θαζεκηά έρεη ηε δηθή ηεο δεκνηηθή δηνίθεζε. Σα κηθξά ρσξηά πνπ δελ κπνξνχλ λα απαξηίζνπλ αλεμάξηεηνπο δήκνπο, εμαηηίαο ηεο ηνπνγξαθηθήο ηνπο ζέζεο, πξνζαξηψληαη ζηνπο πιεζηέζηεξνπο δήκνπο κε ηνλ ηίηιν λαρηέ. Πεξηθιήο Βαθνπθάξεο, Ζ θνηλνηηθή δηνίθεζε κεηά ηηο νζσκαληθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη νη θαλνληζκνί Κεζζάλεο θαη Γεδέαγαηο, Θξαθηθή Δπεηεξίδα, η.5, Μνξθσηηθφο κηινο Κνκνηελήο, Κνκνηελή 1984, ζει

20 εθιεγνχλ κνπρηάξεδεο θαη δεκνγέξνληεο. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ είρε θάζε ππήθννο Οζσκαλφο 18 εηψλ, αδηαθξίησο ζξεζθεχκαηνο. Σελ θνηλφηεηα δηνηθνχζε ε δεκνγεξνληία (ηρηηάξ κεδδιηζί, ihtiyar meclisi), ζπγθξνηνχκελε απφ 3-12 δεκνγέξνληεο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ απηνδηθαίσο νη ηκάκεδεο θαη νη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο ησλ άιισλ εζλνηήησλ. Ζ ζεηεία ησλ θνηλνηηθψλ αξρφλησλ ήηαλ εληαχζηα (κπνξνχζαλ φκσο λα επαλεθιεγνχλ απεξηφξηζηα θαη λα παπζνχλ γηα παξάιεηςε θαζήθνληνο ή θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνγεξνληίαο). Οη θνηλφηεηεο απνιάκβαλαλ ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή απηνηέιεηα θαη νη δεκνγέξνληεο είραλ δηνηθεηηθέο, δηθαζηηθέο θαη θνξνινγηθέο δηθαηνδνζίεο. 27 Καηά ην 19 ν αη., ζχκθσλα κε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Νφκνπ ηνπ 1864 γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζε βηιαέηηα, 28 ε Θξάθε δηαηξέζεθε (ην 1867) ζηα βηιαέηηα Κσλ/πνιεο (ζαληδάθηα Κσλ/πνιεο, Σζεθκεηδέ, Πέξαλ) θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο (ζαληδάθηα Αδξηαλνχπνιεο, Φηιηππνχπνιεο, Καιιίπνιεο, Ραηδεζηνχ θαη ειχκλνπ). Μεηά ην ζπλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ (1878) θαη ηε δεκηνπξγία ηεο απηφλνκεο επαξρίαο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, πνπ πεξηέιαβε ηα ζαληδάθηα Φηιηππνχπνιεο, ειχκλνπ θαη ηκήκα ηνπ ζαληδαθηνχ Αδξηαλνχπνιεο, ε ππφινηπε Θξάθε ρσξίζηεθε ζηα βηιαέηηα Κσλ/πνιεο (ζαληδάθηα Κσλ/πνιεο, Πέξαλ θαη Σζαηάιηδαο) θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο, 29 ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε απφ ηα ζαληδάθηα Αδξηαλνχπνιεο, αξάληα 27 Νηθ. Π. ντιεληάθεο, ζει Γηα ηνλ θαλνληζκφ ησλ βηιαεηίσλ ηνπ 1864, θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ γεληθήο δηνίθεζεο βηιαεηίσλ ηνπ 1871, βι. Νενθιή αξξή, ζει θαη αληίζηνηρα. 29 Σν Βηιαέηη ή ν Ννκφο ή ε Γεληθή Γηνίθεζε Αδξηαλνχπνιεο πεξηειάκβαλε, πνιηηηθψο κελ, πξν ηνπ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ , 6 ζαληδάθηα ή Γηνηθήζεηο, εθθιεζηαζηηθψο δε πεξηειάκβαλε 14 κεηξνπφιεηο (Αδξηαλνχπνιεο, Ζξάθιεηαο, Γηδπκνηείρνπ, Αίλνπ, Βηδχεο, Μαξψλεηαο, σδναγαζνχπνιεο, Ξάλζεο, Γάλνπ θαη Υψξαο, Ληηίηδεο, Καιιίπνιεο, αξάληα Δθθιεζηψλ, Σπξνιφεο θαη Μπξηνθχηνπ). η. Β. Φάιηεο, ζει

21 Δθθιεζηψλ, Γθηνπκνπιηδίλαο, Γεδέαγαηο, Καιιίπνιεο θαη Ραηδεζηνχ. 30 Σν ζαληδάθη Γεδέαγαηο ζπγθξνηήζεθε απφ ηνπο θαδάδεο Γεδέαγαηο, Αίλνπ θαη νπθιίνπ. 31 χκθσλα κε ην Οζσκαληθφ Ηζηνξηθφ θαη Γεσγξαθηθφ Λεμηθφ Kamusül-A lam ηνπ Şemseddin Sami Bey (İstanbul 1306), 32 ην ζαληδάθη ηνπ Γεδέαγαηο ήηαλ έλα απφ ηα 6 ζαληδάθηα πνπ ζρεκάηηδαλ ην βηιαέηη Αδξηαλνχπνιεο. Γπηηθά απηνχ ήηαλ ην ζαληδάθη ηεο Κνκνηελήο (Gümülcine), βφξεηα ηεο Αδξηαλνχπνιεο, αλαηνιηθά ηεο Καιιίπνιεο (Gelibolu) θαη λφηηα βξερφηαλ απφ ην Αηγαίν. Σν ζαληδάθη ηνπ Γεδέαγαηο δηαηξνχληαλ ζε 3 θαδάδεο θαη 12 λαρηέδεο θαη πεξηειάκβαλε 168 ρσξηά, κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαηνίθνπο. Απφ απηνχο νη ήηαλ Μνπζνπικάλνη, νη Ρσκενί (Rum), νη Βνχιγαξνη, ελψ ππήξραλ θαη κηθξέο νκάδεο Αξκελίσλ, Δβξαίσλ θαη Αζίγγαλσλ. 33 ηε ζειίδα ηνπ αλσηέξσ Οζσκαληθνχ Λεμηθνχ παξαηίζεηαη ιίζηα ρσξηψλ γηα θάζε δηνηθεηηθή κνλάδα: Μάθξε (Meğri) (12 ρσξηά), Φέξξεο (Ferecik) (10), 34 Άλζεηα (Şahinler) (10), Αηζχκε (Doğanhisar) (9), ακνζξάθε (Semadirek) (1), 35 Αγίαζκα 30 πκπιεξσκαηηθά αλαθέξσ φηη ζηνπο ΒΟΑ ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθά ζέκαηα βαθνπθηψλ, εγγξαθέο εμφδσλ ή ινγηζηηθά έμνδα βαθνπθηψλ ζηα ζαληδάθηα Αδξηαλνχπνιεο, Καιιίπνιεο θαη Γεδέαγαηο ηνπ βηιαεηίνπ Αδξηαλνχπνιεο. ΒΟΑ, EV.d, 36744, 36784, 36785, ρ.ρ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ βαθνπθηνχ ηνπ ζνπιηάλνπ Bayezid Han, ηνπ Mahmud Bey, ηνπ Siyav Paşa, ηνπ Gazi Sinyavuş Paşa, θαζψο θαη ηνπ Karslı Ali Efendi ζην Γεδέαγαηο. ΒΟΑ, EV.d, 25960, 28921, 28985, 29935, 29963, ρ.ρ. 31 Κ. Βαθαιφπνπινο, Ηζηνξία ηνπ Βόξεηνπ Διιεληζκνύ (Θξάθε), εθδ. νίθνο αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζ/λίθε 1990, ζει Βι. επίζεο, Κπξηαθή Μακψλε, Θξάθε, Ηζηνξία Διιεληθνχ Έζλνπο, ηφκνο ΗΓ, Δθδνηηθή Αζελψλ Α.Δ. 1977, ζει Ο Νηθ. ντιεληάθεο, ζηε ζει. 65, επηπιένλ αλαθέξεη: Σν ζαληδάθη Αδξ/ιεο πεξηέιαβε ηνπο θαδάδεο Αδξ/ιεο, Υάβζαο, Γηδπκνηείρνπ, Μνπζηαθά-Παζά, Οξηάθηντ, Οπδνχλ-Κηνπξνχ θαη Κίηξδαιε. Σν ζαληδάθη αξάληα Δθθιεζηψλ, ηνπο θαδάδεο αξάληα Δθθιεζηψλ, Αγαζνχπνιεο, Μπακπαεζθί θαη Σηξλφβνπ. Σν ζαληδάθη Ραηδεζηνχ, ηνπο θαδάδεο Ραηδεζηνχ, Σπξνιφεο, Μαιγάξσλ θαη Υαξηνχπνιεο. Σεο Καιιίπνιεο ζπγθξνηήζεθε απφ ηνπο θαδάδεο Καιιίπνιεο, Μαδχηνπ, Πεξίζηαζεο θαη Κεζζάλεο. Καη ηέινο ηεο Γθηνπκνπιηδίλαο, απφ ηνπο θαδάδεο Γθηνπκνπιηδίλαο, Ξάλζεο, Αρή-Σζειεκπή, Νηαξί-Νηεξέ, Δγξί-Γεξέ θαη νπιηάλ-γεξί. 32 Φσηναληίγξαθα ησλ ζει , ηνπ vol III ηνπ νζσκαληθνχ Λεμηθνχ θαη ηε κεηάθξαζή ηνπ κνπ πξνζθφκηζε απφ ηελ Κσλ/πνιε ν θ. Machiel Kiel θαη ηνλ επραξηζηψ ζεξκά γη απηφ. 33 Απφ ηα αλσηέξσ πιεζπζκηαθά δεδνκέλα δελ απνκαθξχλεηαη θαη ε αιλακέ (Δπεηεξίδα) ηνπ βηιαεηίνπ Αδξηαλνχπνιεο ηνπ έηνπο 1889/1306 (νζσκαληθνχ έηνπο), ε νπνία ζηε ζει 258 αλαθέξεη φηη ζην ζαληδάθη ηνπ Γεδέαγαηο θαηνηθνχλ ζπλνιηθά θάηνηθνη, εθ ησλ νπνίσλ νη Μσακεζαλνί, Έιιελεο, Βνχιγαξνη, 287 Αξκέληνη θαη 35 Δβξαίνη. Βι. η. Β. Φάιηε, ζει Βι. Machiel Kiel, «Ottoman building activity along the Via Egnatia», The Via Egnatia under Ottoman Rule ( ), Institute for Mediterranean Studies, Crete University Press, Rethymnon 1996, ζει «Ζ ακνζξάθε βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηηο εθβνιέο ηνπ Έβξνπ πνηακνχ. Οη θάηνηθνί ηεο είλαη ρξηζηηαλνί, φινη ηνπ αλαηνιηθνχ δφγκαηνο. ήκεξα φινη θαηνηθνχλ ζε έλα ρσξηφ πνπ ζπγθξνηείηαη απφ 500 νηθίεο, κηα εθθιεζία θη έλα αιιεινδηδαθηηθφ ζρνιείν. Αλήθεη εθθιεζηαζηηθψο ζηελ Δπαξρία Μαξψλεηαο. Σν λεζί ήηαλ 21

22 (Kocaali) (18), Όςαια (İpsala) (12), Πεζζάλε (Pisman) (6), Σπρεξφ (Pitikli) (20), νπθιί (Sofulu) (9), Άλσ Κακπή (Kamberler) (27), Μεγάιν Γέξεην (Büyük Derbent) (20). 36 Ο θαδάο ηνπ Γεδέαγαηο (δηθαζηηθή πεξηνρή ηνπ Καδή) απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ηνπ νκψλπκνπ ζαληδαθηνχ. Βνξεηνδπηηθά ζπλφξεπε κε ην ζαληδάθη ηεο Κνκνηελήο (Gümülcine), βνξεηναλαηνιηθά κε ηνλ θαδά ηνπ νπθιίνπ (Sofulu), λνηηναλαηνιηθά κε ηνλ θαδά ηεο Αίλνπ (Enez) θαη λφηηα βξερφηαλ απφ ην Αηγαίν Πέιαγνο. Σν λεζί ηεο ακνζξάθεο αλήθε ζηνλ θαδά ηνπ Γεδέαγαηο. 37 Ο θαδάο δηαηξνχληαλ ζε πέληε λαρηέδεο: ηεο ακνζξάθεο (Semadirek), ηεο Μάθξεο (Meğri), ησλ Φεξξψλ (Ferecik), ηεο Άλζεηαο (Şahinler) θαη ηεο Αηζχκεο (Doğanhisar) θαη πεξηειάκβαλε 42 ρσξηά κε πιεζπζκφ θαηνίθσλ. 38 Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηηο πεξηιήςεηο εγγξάθσλ απφ ην Πξσζππνπξγηθφ Αξρείν Κσλ/πνιεο, ην έηνο 1883 αλαθέξνληαη ηα έμνδα γηα ηελ αλέγεξζε δηνηθεηεξίνπ γηα ηνπο γλσζηφ παιαηφηεξα, γηαηί εθεί ηεινχληαλ ηα κπζηήξηα ησλ Καβείξσλ. Οη θάηνηθνί ηεο αζρνινχληαη κε ηελ θηελνηξνθία, κειηζζνπξγία, ειαηνθπηείεο. Έρεη κηθξφ ιηκέλα θαη νη θάηνηθνί ηεο δηαζέηνπλ πεξίπνπ 15 πινηάξηα. Κάλνπλ εκπφξην αηγνδεξκάησλ, ηπξηψλ θαη κειηνχ. Τπάξρνπλ ζεξκέο ζεηνχρεο πεγέο, φπνπ ζπξξένπλ θαηά ηνλ Ηνχιην κήλα επηζθέπηεο απφ δηάθνξα κέξε γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο. Τπάξρεη Ηβεξηηηθφ κεηφρη ηνπ Αγίνπ ξνπο ην νπνίν έρεη αξθεηέο θηήζεηο θαη πξνζφδνπο. Σν λεζί δηνηθείηαη απφ ππάιιειν ηνπ Κατκαθάκε πνπ ζηέιιεηαη απφ ηα Γαξδαλέιηα θαη ηελ Σέλεδν, ελψ πξν νθηψ εηψλ βξηζθφηαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Καδή ηεο Μάθξεο». Μ. Μειίξξπηνο, Πεξηγξαθή Ηζηνξηθή θαη Γεσγξαθηθή ππ Δθθιεζηαζηηθήλ έπνςηλ ηεο Θενζώζηνπ Δπαξρίαο Μαξσλείαο, Κσλ/πνιε 1871,Θξαθηθή Δπεηεξίδα, η. 1, Μνξθσηηθφο κηινο Κνκνηελήο, Κνκνηελή 1980, ζει Δπίζεο ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ πξαγκαηεχεηαη ν θαζ. αξραηνινγίαο Κάξνινο Λέκαλ ζην βηβιίν-νδεγφ ηεο ακνζξάθεο πνπ εμέδσζε ην Απνζπάζκαηά ηνπ παξαηίζεληαη ζην Γεψξγην Α. Παλαγηψηνπ, Σν Ληκάλη ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, ζηαπξνδξόκη ζην Θξαθηθό πέιαγνο, ΟΛΑ Α.Δ. (Οξγαληζκφο Ληκέλνο Αιεμ/πνιεο), Αιεμ/πνιε 2007, ζει Mε ειάρηζηεο δηνηθεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ην δπηηθά ηνπ Έβξνπ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ ζαληδαθηνχ Γεδέαγαηο πνπ εθρσξήζεθε ζηε Bνπιγαξία, ππήρζε θαηά ηελ πεξίνδν ζην βνπιγαξηθφ Nνκφ (okrag) Γθηνπκνπιηδίλαο - Δπαξρίεο νπθιίνπ (Sofulu) θαη Γεδέαγαηο (Dedeağaç). Kαηά ηελ πεξίνδν ηεο Γηαζπκκαρηθήο Γηνίθεζεο ηεο Θξάθεο ( ), ην ίδην ηκήκα ππήρζε ζηα Γηακεξίζκαηα νπθιίνπ θαη Γεδέαγαηο. Tέινο, θαηά ηελ πεξίνδν , ε ίδηα πεξηνρή αλήθε ζην Nνκφ Έβξνπ ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο Θξάθεο (Yπνδηνηθήζεηο νπθιίνπ θαη Aιεμαλδξνππφιεσο). ήκεξα, ην έδαθνο ηνπ ηφηε ζαληδαθίνπ Γεδέαγαηο αλήθεη ζηελ Tνπξθία (θαδάο Aίλνπ θαη ην αλαηνιηθά ηνπ Έβξνπ ηκήκα ηνπ θαδά νπθιίνπ κε ηνπο λαρηέδεο Eληέ θαη Yςάισλ) θαη ζηελ Eιιάδα (θαδάο Γεδέαγαηο, λαρηέδεο Φεξεηδίθ, Mάθξεο, αρηλιέξ θαη Γνγάλρηζαξ) θαη ην δπηηθά ηνπ Έβξνπ ηκήκα ηνπ θαδά νπθιίνπ (λαρηέδεο Πεηεθιή, Πηζκάλ, Nηεξβέλη θαη Kαλκπεξιέξ-η Mπαιά). Oη πεξηνρέο απηέο αλήθνπλ ζην Nνκφ Έβξνπ (πεξηνρέο νπθιίνπ θαη Aιεμαλδξνππφιεσο θαη Pνδφπεο (βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα). Παξαζθεπάο Κνλφξηαο, απφ ηελ ηζηνζειίδα κε ηίηιν «Θξαθηθφο Ζιεθηξνληθφο Θεζαπξφο». 37 H δηνηθεηηθή ππαγσγή ηεο ακνζξάθεο ζην Γεδέαγαηο, αληί ηεο Ίκβξνπ ιφγσ απφζηαζεο, έγηλε ην ΒΟΑ, DH.MKT., 130 (29/B/1308). 38 Kamusül-A lam ηνπ Şemseddin Sami Bey, İstanbul 1306, vol III, ζει Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεηαη ζην αλσηέξσ Οζσκαληθφ Λεμηθφ ζπκθσλνχλ κε ηε αιλακέ ηνπ βηιαεηίνπ Aδξηαλνχπνιεο ηνπ 1898, πνπ πξαγκαηεχεηαη ν Π. Κνλφξηαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Θξαθηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Θεζαπξνχ». 22

23 δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ ζα κεηαθέξνληαλ απφ ην Γηδπκφηεηρν ζην Γεδέαγαηο, ιφγσ ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ, 39 ελψ παξάιιεια ηνλίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπ ην έηνο Δπίζεο ζε έγγξαθν ηνπ 1887 αλαθέξεηαη φηη εγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε επηπιένλ ππαιιήισλ Σειεγξαθείνπ, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ θαδά Γεδέαγαηο απφ εκπνξηθήο θαη ζηξαηησηηθήο πιεπξάο Γεδέαγαηρ 2.1 Αναθοπέρ ζηην πεπιοσή καηά ηην απσαιόηηηα Ζ Αιεμαλδξνχπνιε (πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ην 1920 νλνκαδφηαλ Γεδέαγαηο) είλαη λέα πφιε, πνπ γελλήζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19 νπ αη., αιιά ε ζέζε πνπ θαηέρεη είλαη παλάξραηα θαη δεζπφδνπζα. Μεζεκβξία, Εψλε, Γξπο, άιε, Σέκππξα ππήξμαλ κηθξά πνιίζκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο θαη απνηεινχζαλ ηε δψλε ηεο ακνζξαθηθήο πεξαίαο. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 20 νπ αη. ίζρπε ε εμήο άπνςε ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηεο νκάδαο ησλ πφιεσλ πνπ απνηεινχζαλ ηελ πεξαία ηεο ακνζξάθεο: «Σν Υαξάθσκα είρε ηνπνζεηεζεί θνληά ζηηο εθβνιέο θαη αλαηνιηθά ηνπ Έβξνπ πνηακνχ, ε Σέκππξα θνληά ζηελ Σξαταλνχπνιε, ε άιε ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Αιεμαλδξνχπνιεο, ε Εψλε θαη ην αθξσηήξην έξξεην ζηε ζεκεξηλή Μάθξε, ε Γξπο 4 ρικ. δπηηθά ηεο παξαιίαο ησλ Γηθέιισλ θαη ε Μεζεκβξία νξηνζεηνχζε πξνο δπζκάο ηελ πεξαία ηεο ακνζξάθεο» ΒΟΑ, Y..A...RES., 51 (27/Ca/1300). 40 ΒΟΑ, İ..ŞD.., 4186 (05/S/1302). 41 ΒΟΑ, DH.MKT., 111 (21/Ca/1304). 42 Σν 1897, ΝΓ ηνπ Φάξνπ ηεο Αιεμ/πνιεο αλαθαιχθζεθε κηα πιάθα κε ηελ επηγξαθή: «ΟΡΟ ΥΧΡΑ ΗΔΡΑ ΘΔΧΝ ΣΧΝ ΔΝ ΑΜΟΘΡΑΚΖ» (φξην ηεο ηεξήο γεο ησλ ζεψλ ηεο ακνζξάθεο) πνπ επηβεβαηψλεη φηη ε άιε βξηζθφηαλ ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Αιεμαλδξνχπνιεο. Κ. Παπαζαλάζε-Μνπζηνπνχινπ, Αιεμαλδξνύπνιε θαη Θξαθηθόο Διιεληζκόο (Υξνληθό), εθδ. Πηηζηιφο, Αζήλα 1986, ζει Ο Γεκήηξεο Γ. Καξαθνχζεο, Θξάθε, Σνπξηζηηθόο, Ηζηνξηθόο θαη Αξραηνινγηθόο Οδεγόο, Αιεμαλδξνχπνιε 1998, ζει. 190, αλαθέξεη ζπκπιεξσκαηηθά: «ην Οδνηπνξηθφ ηεο Ηεξνπζαιήκ αλαθέξεηαη πσο ε άιε ήηαλ ηφπνο ζηάζκεπζεο ή αιιαγήο αιφγσλ θαη απείρε απφ ηελ Σξαταλνχπνιε επηά κίιηα (11-12 ρικ πεξίπνπ), φζε είλαη ζήκεξα ε απφζηαζε Αιεμαλδξνχπνιεο Σξαταλνχπνιεο». 23

24 Οη λεφηεξεο σζηφζν ζπζηεκαηηθέο αξραηνινγηθέο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, νη ηνπνγξαθηθέο παξαηεξήζεηο, αιιά θαη ε αθξηβέζηεξε αλάγλσζε ησλ πεγψλ νδήγεζαλ ζε πιήξε αλαηξνπή ηεο πξναλαθεξζείζαο ρσξνζέηεζεο. Απφ ηνλ Ζξφδνην γλσξίδνπκε φηη ε Εψλε θαη ε άιε ήηαλ παξαιηαθέο, ε Εψλε βξηζθφηαλ δπηηθά ηεο άιεο θαη ην έξξεην ζην δπηηθφ άθξν ηεο παξαιηαθήο δψλεο πνπ εθηεηλφηαλ απφ ην Γνξίζθν κέρξη ηνλ Ίζκαξν. 43 Απφ ηνπο θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε Γξπο θαη ε Εψλε ήηαλ θνληά ζην έξξεην, φρη φκσο θαη ε άιε. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη κέρξη ηνλ 3 ν αη. π.υ. δελ ππήξρε θακία αλαθνξά γηα ηελ Σέκππξα θαη ην Υαξάθσκα. Απφ ην 2 ν αη. π.υ. θαη κεηά ππάξρεη αλαθνξά κφλν γηα ηε άιε σο θψκε Μαξσληηψλ απφ ηνλ Σίην Λίβην ην 2 ν αη π.υ. ή σο παιηφο ζηαζκφο ηεο Δγλαηίαο νδνχ ζηα νδνηπνξηθά ηνπ 4 νπ αη. κ.υ., δελ απνηεινχζε δειαδή πιένλ απνηθία ηεο ακνζξάθεο. ηα νδνηπνξηθά ηεο αξραίαο Δγλαηίαο νδνχ, ελψ αλαθέξεηαη ε Σξαταλνχπνιε σο πφιε, αθνινπζεί ζε απφζηαζε 8-9 κηιίσλ (12-14 ρικ) πξνο ηα δπηηθά έλαο ζηαζκφο κε ην φλνκα Σχκππξν, φπνπ ζαθψο αλαγλσξίδεηαη, αλ θαη παξαθξαζκέλν, ην φλνκα Σέκππξα. Δίλαη γεγνλφο φηη ε Αιεμαλδξνχπνιε απέρεη απφ ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Σξαταλνχπνιεο 13 ρικ πξνο δπζκάο, ε Μάθξε βξίζθεηαη 11 ρικ (7 κίιηα) δπηηθά ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, φζν δειαδή αθξηβψο αλέθεξαλ ηα νδνηπνξηθά φηη είλαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο ζηαζκνχο Σχκππξν θαη άιε. Δμάιινπ Δπίζεο ζηε κειέηε ηνπ αξραηνιφγνπ Γ. Λαδαξίδε, κε ηίηιν: «ακνζξάθε θαη ε πεξαία ηεο», δηαβάδνπκε ηα αθφινπζα: «Ζ παξαιηαθή δψλε ηεο ακνζξαθηθήο πεξαίαο έρεη κήθνο 37 ρικ. πεξίπνπ, ζε επζεία γξακκή θαη πιάηνο άγλσζην (πηζαλφλ 3-12 ρικ.). Ζ πεξαία είρε δεκηνπξγεζεί πξηλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 5 νπ αη. π. Υ., νπφηε έρνπκε ηηο πξψηεο ηζηνξηθέο καξηπξίεο νλνκάησλ πφιεψλ ηεο απφ ηνπο ηζηνξηθνχο Ζξφδνην θαη Δθαηαίν. Έηζη ζχκθσλα κε ηηο αξραίεο πεγέο, ζην ρψξν ηεο πεξαίαο αλαθέξνληαη σο βέβαηεο απνηθίεο ηεο ακνζξάθεο νη εμήο πφιεηο: Μεζεκβξία, Γξπο, άιε, Εψλε, Σέκππξα θαη Υαξάθσκα. ηε ζέζε ηεο αξραίαο άιεο ηνπνζεηείηαη ε Αιεμαλδξνχπνιε. Ζ απφζηαζε ησλ 7 κηιίσλ πνπ δίλνπλ ηα ξσκατθά νδνηπνξηθά (itineraria), κεηαμχ Σξαταλνχπνιεο θαη άιεο, ζπκπίπηεη κε ηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Αιεμαλδξνχπνιεο. Γεψξγηνο Παλαγηψηνπ, Σν Ληκάλη ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο,ζει Δπγελία Σζαηζνπνχινπ (αξραηνιφγνο ΗΘ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ), Αλαθνίλσζε (ππφ δεκνζίεπζε) κε ζέκα: «Αίλνο, Αιεμαλδξνχπνιε, ακνζξάθε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν», Πξαθηηθά πκπνζίνπ ζηελ Αιεμ/πνιε απφ 30/09 04/10/08 (Δζλνινγηθφ Μνπζείν Θξάθεο). 24

25 ηα επξήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απφ ηε Μάθξε θαη ηελ Αιεμαλδξνχπνιε ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηελ ηαχηηζε ησλ νδνηπνξηθψλ Δγναηία οδόρ Θεσξψ ηελ νδφ απηή αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε, δηφηη απνηεινχζε βαζηθφ ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν πνπ εμαθνινπζνχζε λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηε δηαδξνκή πνπ δηέζρηδε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο απφ ηα δπηηθά ζηα αλαηνιηθά, δειαδή Κνκνηελή, Μαξψλεηα, Μάθξε, αθηή Αηγαίνπ (πεξηνρή Γεδέαγαηο), Φέξξεο θαη ζηε ζπλέρεηα Όςαια (İpsala), Κεζζάλε (Keşan). Γεληθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ε Δγλαηία 45 δηαηήξεζε ηε ζεκαζία ηεο φπσο εθδειψζεθε απφ ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Οζσκαλψλ ζηα 1380 πνπ απνθάιπςαλ ηηο πνιηηηθέο θηινδνμίεο ηεο απηνθξαηνξίαο. Γχν άμνλεο, έλαο θάζεηνο πνπ νδεγνχζε ζηελ Αλαη. Μεζφγεην θη έλαο νξηδφληηνο πνπ νδεγνχζε ζηελ Αδξηαηηθή, ηέζεθαλ 44.π., Δπγελία Σζαηζνπνχινπ. ηε Μάθξε έρνπκε επξήκαηα απφ ηε λενιηζηθή επνρή κέρξη ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο, δειαδή θιαζζηθήο, ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο επνρήο, φπσο ζα πξεπε λα πεξηκέλνπκε γηα ηε άιε, πνπ νη πεγέο ηελ αλαθέξνπλ ζπλερψο απφ ηνλ 5 ν αη π.υ. κέρξη ηνλ 4 ν αη κ.υ. Δλψ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε έρνπκε επξήκαηα κφλν ξσκατθήο επνρήο, πξάγκα απφιπηα ζπκβαηφ κε ηελ Σέκππξα πνπ αλαθέξεηαη απφ ην 2 ν αη π.υ. κέρξη ηνλ 4 ν αη κ.υ. Γηα ην Υαξάθσκα δελ έρνπκε θαλέλα ζηνηρείν, παξά κφλν φηη βξηζθφηαλ αλαηνιηθά ηεο Σέκππξαο, γη απηφ θαη ζπκβαηηθά ηνπνζεηείηαη θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ Έβξνπ. 45 Έξγν κεγάιν γηα ηελ επνρή ηνπ θαη αξηεξία κνλαδηθή πνπ έλσλε ηνπο δπν θφζκνπο, Γχζεο θαη Αλαηνιήο, θαη εμππεξεηνχζε θπξίσο ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. Καηαζθεπάζηεθε κεηαμχ π.υ. Σν ειάρηζην πιάηνο ηεο ήηαλ 10 ξσκατθνί πφδεο (3 κέηξα πεξίπνπ), ην νπνίν κεγάισλε φηαλ δηεξρφηαλ απφ κεγάιεο πφιεηο θαη μεπεξλνχζε ηα 5 κ. Σα ξσκατθά νδνηπνξηθά καο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ πφιεσλ, ηνπο ζηαζκνχο, ηηο ζέζεηο αλάπαπζεο θαη αιιαγήο αιφγσλ. Μέρξη ην 16 ν αη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο εκπνξηθφο δξφκνο πνπ δηαθηλνχζε θπιέο, ζξεζθεχκαηα, θνηλσληθέο ηάμεηο, ηδενινγίεο, ήζε, έζηκα, νηθνλνκίεο. Πιεξνθνξίεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα γηα ην έξγν ηεο Δγλαηίαο νδνχ, Δπίζεο γηα ηελ Δγλαηία νδφ, ν Νίθνο Νηθνιατδεο, Ζ Αδξηαλνύ καο, Αζήλα 1993, ζει , κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη: «Ζ κεγάιε απηή νδηθή αξηεξία μεθηλνχζε απφ ην Γπξξάρην ηεο Αδξηαηηθήο, δηέζρηδε απφ Γ πξνο Α ηε ζεκεξηλή Αιβαλία, ηε Μαθεδνλία, Γπη. θαη Αλαη. Θξάθε θαη θαηέιεγε ζην Βπδάληην. Δπηπιένλ ζπλδεφηαλ ζαιάζζηα κε ηελ έλαληη ηνπ Γπξξαρίνπ ηηαιηθή αθηή ηεο Αδξηαηηθήο, φπνπ ε πφιε Δγλαηία (Egnathia ή Gnathia), ζηελ νπνία θαηέιεγαλ πνιιέο νδηθέο αξηεξίεο πνπ μεθηλνχζαλ απφ ηε Ρψκε. Έηζη ε Δγλαηία νδφο απνηεινχζε πξνέθηαζε-ζπκπιήξσκα ησλ επί ηεο ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ νδηθψλ δηθηχσλ πνπ εμαζθάιηδε ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε ηεο Ρψκεο κε ην Βπδάληην. Σν κήθνο ηεο είλαη πεξίπνπ ρικ, εθ ησλ νπνίσλ ζήκεξα ηα 210 ρικ πεξίπνπ βξίζθνληαη ζηελ Αιβαλία, ηα 547 ζηελ Διιάδα θαη ηα 263 ζηελ Σνπξθία». 25

26 ππφ ηνλ νζσκαληθφ έιεγρν κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηξαηησηηθά γηα ηελ πεξαηηέξσ εμάπισζε. 46 Ζ αλαδπφκελε νζσκαληθή απηνθξαηνξία, κε θέληξν ηεο ζηελ Αλαηνιή, δεκηνχξγεζε λέα θάζεηε ζπλέρηζε γηα ηελ Δγλαηία, ζηελ νδφ πνπ νδεγεί απφ ην ιηκάλη ηεο Αηηάιεηαο ζηελ ηφηε νζσκαληθή πξσηεχνπζα (Πξνχζα Bursa) θαη ην Βφζπνξν. Σφζν γηα ηνπο Ρσκαίνπο φζν θαη ηνπο Οζσκαλνχο ν νξηδφληηνο άμνλαο πνπ δηέζρηδε ηα Βαιθάληα παξέκεηλε ν ίδηνο. 47 Ζ Δγλαηία θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν είρε πνιινχο ξφινπο: Τπήξμε κεγάινο άμνλαο δηέιεπζεο, εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξίνδν ησλ θαηαθηήζεσλ θαη κεηέπεηηα. Δπίζεο ιεηηνχξγεζε σο εκπνξηθή νδφο ηνπ ζαιάζζηνπ θφζκνπ Αηγαίνπ θαη Αδξηαηηθήο, αιιά θαη ηνπ επεηξσηηθνχ, ηεο ελδνρψξαο ησλ Βαιθαλίσλ. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο ήηαλ φηη ζπλέρηζε λα παίδεη ην ξφιν πνπ είρε θαηά ηε ξσκατθή θαη βπδαληηλή επνρή, δειαδή ηεο βαζηθήο ζπληζηψζαο ζην απηνθξαηνξηθφ «δίθηπν επηθνηλσληψλ». 48 Οη Οζσκαλνί ελδηαθέξζεθαλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο κεγάιεο νδνχ, ε νπνία ζεσξνχληαλ σο ε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε γηα ηηο επξσπατθέο επαξρίεο ηεο απηνθξαηνξίαο, ακέζσο κεηά ηελ νδφ Κσλ/πνιεο Βειηγξαδίνπ Σελ επνρή ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο δχν δξφκνη έλσλαλ ηελ πξσηεχνπζά ηεο κε ηελ Αλαηνιή: Ζ θάζεηε Via Appia, πνπ δηέζρηδε ηε Νφηηα Ηηαιία θαη ε νξηδφληηα ζπλέρηζή ηεο, ε Δγλαηία, πνπ νδεγνχζε απφ ηελ Αδξηαηηθή ζην Βφζπνξν. 47 Elizabeth Zachariadou, «From Avlona to Antalya», The Via Egnatia under Ottoman Rule ( ), Ρέζπκλν 1996, ζει Colin Heywood, «The Via Egnatia in the Ottoman period», The Via Egnatia under Ottoman Rule ( ), Ρέζπκλν 1996, ζει Γηα ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχζε ε Δγλαηία, βι. ηδίνπ, ζει Machiel Kiel, «Ottoman building activity along the Via Δgnatiα», The Via Egnatia under Ottoman Rule ( ), Ρέζπκλν 1996, ζει Σα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζηελ Δγλαηία μεθίλεζαλ ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Γπη. Θξάθεο θαη Αλαη. Μαθεδνλίαο ζηα Απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε δχν θηίξηα πνπ θαη ζήκεξα ππάξρνπλ: Σνπ Γαδή Δβξελφο (Khan of Ilica) ζηελ Σξαταλνχπνιε (ζεκ. Λνπηξά) κεηαμχ Φεξψλ θαη Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ην ηέκελνο (Zaviye) ηνπ ηδίνπ ζηελ Κνκνηελή. 26

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. Άλλα Γ. Κνπγηνπκνπηδή Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΤΖΜΔΣ ΤΖΣ ΑΓΨΓΖΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Καηλνηόκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Πνιηηηζκνύ Εεηήκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο «Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Ζ πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Βέξνηαο

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 1 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930) βηβιίν, ζ. 116, ζζ. 137-169 ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 116 ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζεκεηψζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201 ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201 2 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ & ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ Οκάδα εξγαζίαο: 1. Καιιίλνο Δπάγγεινο πνιηηηθφο κεραληθφο 2. Καινγηάλλε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΤΣΗΚΧΝ ΒΑΛΚΑΝΗΧΝ

Θέκα: Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΤΣΗΚΧΝ ΒΑΛΚΑΝΗΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΗΘ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Θέκα: Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΤΣΗΚΧΝ ΒΑΛΚΑΝΗΧΝ Μειέηε Πεξίπησζεο : Ζ Γηαδηθαζία Απνθέληξσζεο ζηελ ΠΓΓΜ Δπηβιέπσλ: Παλαγηψηεο Καξθαηζνχιεο

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Μεηξόπνιε ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη ην 1922.

Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Μεηξόπνιε ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη ην 1922. Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Μεηξόπνιε ηνπ Διιεληζκνύ κέρξη ην 1922. Γξ. Ησάλλεο Υξ. Ηαθσβίδεο* Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ζην Κέληξν Αλαηνιηθψλ πνπδψλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κσλζηαληηλνύπνιε: ε «βαζηιεχνπζα πφιηο»,

Διαβάστε περισσότερα

ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: H ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΜΔΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ: ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΑΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο»

«Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο» ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο» Δπζηαζνπνχινπ Αγγειηθή (ΑΜ) 33955

Διαβάστε περισσότερα

«Οη Πύιεο κέζα ζην ρξόλν: Πόιεηο - Πύιεο θαη Πνιπθεληξηθή Αλάπηπμε ηνπ Δπξωπαϊθνύ Υώξνπ»

«Οη Πύιεο κέζα ζην ρξόλν: Πόιεηο - Πύιεο θαη Πνιπθεληξηθή Αλάπηπμε ηνπ Δπξωπαϊθνύ Υώξνπ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ «Οη Πύιεο κέζα ζην ρξόλν: Πόιεηο - Πύιεο θαη Πνιπθεληξηθή Αλάπηπμε ηνπ Δπξωπαϊθνύ Υώξνπ» Κνξνθπζάθε Αλδξνκάρε Γεσγξάθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ. ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ, ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΧΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ

Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Βθδειψζεηο Μλήκεο ηεο 558 εο Βπεηείνπ ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο Πξαθηηθά Δκεξίδαο «Δ ΡΧΜΕΟΤΝΔ ΣΟΤ ΏΕΧΝΒ ΜΒΣΏ ΣΔΝ ΏΛΧΔ» Παξαζθεπή 27 ΜαΎνπ 2011 - ξα έλαξμεο 18.30 Πνιπρψξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Σχολή Αρχιηεκηόνων Τομέας Ι Αρχιηεκηονικού Σχεδιαζμού Κωνζηανηίνος Καρανάζος Η πολιηική για ηον ζτεδιαζμό ηοσ τώροσ και ηην διατείριζη ηων μνημείων ζηην πόλη ηης Ρόδοσ καηά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ».

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». 1883 1950 Μνπζηθφο (βηνιηζηήο), πλζέηεο, Παξαγσγφο. Copyright: Vivi G. Kanellatou, 2002 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 01. Πεξηερφκελα.. 02 02. Δπραξηζηίεο 03 03. Δηζαγσγηθφ πιάλν εξγαζίαο... 04

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης & Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ.

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηστηαθή Δργαζία

Μεηαπηστηαθή Δργαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ, ΛΑΒΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π.Μ..: ποσδές ζηης Γιώζζες θαη ηολ Ποιηηηζκό ηφλ Υφρώλ ηες Νοηηοαλαηοιηθής Δσρώπες Μεηαπηστηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ένηαξη ηηρ Τοςπκίαρ ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη και οι ζςνέπειερ για ηην Ελλάδα ππνβιεζείζα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α ΛΤΚΔΗΟΤ Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ Θέκα Δξγαζίαο: «Σν ηαμίδη θαη ε ηζηνξία ηνπ: ε δηεξεύλεζε ησλ νξίσλ ηεο νηθνπκέλεο από ηνπο πξώηκνπο ζαιαζζνπόξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ

ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ ΣΔΡΓΗΟ ΛΑΪΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΒΗΔΝΝΖ ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ηνλ θαζεγεηή Johannes KODER ειάρηζην πλεπκαηηθφ αληίδσξν γηα ηα 65 α γελέζιηά ηνπ ΠΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Σν έξγν ελφο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 - 1 - Α ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 ΠΘΝΑΚΑ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΘΚΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΥΩΝ ελίδα 1. ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΟΤ -1-2. ΔΜΒΛΗΜΑ Α -2-3. ΙΣΟΡΙΑ Α ΩΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος

Τπεύθσνος διδαζκαλίας: Αριζηοηέλης Νανιόποσλος 2011 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ,ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ,ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΗΔ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΝΓΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔ ΚΩΝ/ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΗΡΑΝΑ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα