Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην"

Transcript

1 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 Abstract This paper, after a brief presentation of the legal framework regarding the writing of creative essays in the unified upper secondary school, (1) identifies and analyzes some reasons for the use of school textbooks as sources for creative essays and (2) reveals some elements from textbooks used in the last year of studies in the unified upper secondary school, which can be exploited by the student in the writing of creative essays. In particular, the suggestions put forward in this paper for the writing of creative essays, as these emerge from specific textbooks, reflect the progress which has been made in recent years regarding the upgrading of the quality of school textbooks but, at the same time, they call for new and productive ways in which these books can be used. Πεξίιεςε Ζ παξνύζα εξγαζία, κεηά από ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην (1) επηζεκαίλεη θαη αλαιύεη κεξηθνύο ιόγνπο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ σο πεγώλ ζε δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη (2) αλαδεηθλύεη νξηζκέλα ζηνηρεία από βηβιία ηεο Γ ηάμεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από ην καζεηή θαηά ηε ζπγγξαθή δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ. Ηδηαίηεξα δε νη πξνηάζεηο γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, όπσο απηέο αληινύληαη από ζπγθεθξηκέλα εγρεηξίδηα, αληαλαθινύλ ηελ πξόνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, όζνλ αθνξά αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, ζπλάκα όκσο δεκηνπξγνύλ εξεζίζκαηα γηα λέεο, γόληκεο πξνζεγγίζεηο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ. Λέμεηο θιεηδηά: Γεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, ζρνιηθά βηβιία, Δληαίν Λχθεην 1. Πξόινγνο Απφ ηελ επνρή ηνπ Orbis sencualium pictus ηνπ J. A. Comenius ( ) αλαδείρηεθε ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη εθδφζεθαλ ηα πξψηα εηθνλνγξαθεκέλα δηδαθηηθά βηβιία (Καςάιεο θαη Υαξαιάκπνπο 1995, Ππξγησηάθεο 2008, Κνγθνχιεο 1997). Καηά ηνλ Ππξγησηάθε (2008) «ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη, εθφζνλ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζρνιηθή εξγαζία, ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κειέηεο θαη πξνζνρήο». ηελ παξνχζα εξγαζία καο παζρίδνπκε λα αλαδείμνπκε κία πξαθηηθή παξάκεηξν ηεο εξσηεκαηηθήο γηα ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζπγθεθξηκέλα λα εηζεγεζνχκε ζε ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νξηζκέλνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηηο ιεγφκελεο ζπλζεηηθέο-δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, πνπ θαζηεξψζεθαλ επίζεκα απφ ην Γελ ζα πξνβνχκε εδψ ζε κηα ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηφο καο. Κάηη ηέηνην ζα απαηηνχζε εηδηθή έξεπλα ζην πιαίζην ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο Γηδαζθαιίαο. 1 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο θαη Πεξηβαιινληηθήο-Γαζηθήο Δθπαίδεπζεο Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 2 Καζεγεηήο Παηδαγσγηθήο ΑΠΑΗΣΔ - Πάηξα

2 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 32 Δίλαη, επίζεο, αμηνζεκείσην φηη δελ ππάξρεη εηδηθή βηβιηνγξαθία γηα ην ππφςε ζέκα ησλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ. Σν έξγν ησλ Καςάιε-Υαξαιάκπνπο (1995), πνπ εκπινπηίδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο γηα ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ηαμηλνκεί εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθά ηε ζεζκηθή ηνπ εμέιημε, είρε πξνεγεζεί. Αιιά θαη ε ζπλερψο αλαλενχκελε, φζν θαη ελδειερήο, κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ Comenius, πνπ δελ θαίλεηαη λα επηκέλεη ζην ζέκα ζρνιηθφ βηβιίν (δεο ελδεηθηηθά: G.Bräuer 2008,79ff), δελ δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ελφο νκθάιηνπ ιψξνπ ησλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ αθνξνχλ καζεηέο Λπθείνπ, κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Δμ άιινπ, είλαη δηαπηζησκέλν φηη δελ αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, νη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο θαη ε ζπλάξηεζή ηνπο κε ην απηφ θαη ζε επίπεδν «ζηξαηεγηθψλ Γηδαζθαιίαο» (δεο: π.ρ. Μαηζαγγνχξαο 1998). Απφ κηα ζεηξά θαλεξψλ θαη αθαλψλ αηηίσλ, αιιά θαη παξεξκελεηψλ ην ζρνιηθφ βηβιίν αληηκεησπίζηεθε θαη ελ πνιινίο ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεηαη ζπρλά σο ην «καχξν πξφβαην» ζηελ παηδαγσγηθή ζπδήηεζε. Άιινηε γηα ηελ εκθαλή αλαρξνληζηηθφηεηά ηνπ ή ηελ αηζζεηηθή, άιινηε γηα ηελ ηδενιεπηηθή ζθέςε ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ θαη άιινηε γηα ηελ αληηπαηδαγσγηθή απνζηήζηζή ηνπ, πνπ έρεη επηβιεζεί ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο θπξηαξρίαο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επνρή καο, απαμηψζεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, απφ θξηηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πάλησο, δελ έηπρε πνηέ επκελνχο αληηκεηψπηζεο. Θα άμηδε, πάλησο, λα αλαινγηζηνχκε θαη κάιηζηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη επηζεκαίλεη ν Ππξγησηάθεο (2008) ην εμήο: ηη ήηαλ απηφ πνπ καο ψζεζε εδψ θαη θάπνηα ρξφληα λα αγνξάζνπκε ζε επαλέθδνζε ην αμέραζην αιθαβεηάξη ηνπ Γεκνηηθνχ καο; 2. Σν λνκνζεηηθό πιαίζην εθπόλεζεο δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην χκθσλα κε ην λφκν πιαίζην γηα ην Δληαίν Λχθεην νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο «έρνπλ ζπλζεηηθφ ραξαθηήξα θαη επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή θαη γεληθφηεξα ηελ θαιιηέξγεηα εξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο θαη αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ηειηθήο ζχλζεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ» (Π.Γ. 60, η. Α, Φ.Δ.Κ. 65, 30/3/2006). Σα ζέκαηα ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ δίλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηνπο καζεηέο ή πξνηείλνληαη απφ ηνπο καζεηέο θαη εγθξίλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο. ηηο ηάμεηο Α θαη Β Λπθείνπ κηα ηνπιάρηζηνλ δεκηνπξγηθή εξγαζία ζε έλα γξαπηψο εμεηαδφκελν κάζεκα ηεο επηινγήο ηνπ καζεηή είλαη ππνρξεσηηθή. ηε Γ Λπθείνπ ε εθπφλεζε δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ είλαη πξναηξεηηθή. Ο ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ επνπηεία δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ νξγαλψλεη ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζνδεγεί, φζνλ αθνξά δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη ρξήζε πεγψλ. Ζ ππνρξεσηηθή δεκηνπξγηθή εξγαζία βαζκνινγείηαη απφ ηνλ νηθείν δηδάζθνληα θαη ζπλεθηηκάηαη κφλν ζεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ην ηεηξάκελν ζην νπνίν θαηαηίζεηαη. Αλ κηα εξγαζία θαιχπηεη θαη άιια ζπγγελή καζήκαηα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θαη ζηα καζήκαηα απηά θαη βαζκνινγείηαη κε ζπλεξγαζία ησλ νηθείσλ δηδαζθφλησλ. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπιινγηθέο εξγαζίεο αμηνινγνχληαη ηζφηηκα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εθπνλνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. Ζ επίδνζή ηνπο ζε απηέο ιακβάλεηαη ππφςε ζηε βαζκνινγία απηψλ ησλ καζεηψλ ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα. Δπηπιένλ, αληίγξαθα φισλ απηψλ ησλ εξγαζηψλ θπιάζζνληαη ζην θάθειν ησλ καζεηψλ. ε πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ηέηνησλ θαθέισλ ζην ζρνιείν γίλεηαη ελεκέξσζε φισλ ησλ δηδαζθφλησλ ζην ίδην ηκήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Οη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ηηο νπνίεο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επνπηεχζεη αλά έηνο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξεο απφ δέθα (10). Ο αξηζκφο απηφο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ιηγφηεξνη ελδηαθεξφκελνη καζεηέο. Δάλ γηα θάπνην αληηθείκελν παξαηεξείηαη πςειή πξνηίκεζε θαη ν νηθείνο δηδάζθσλ αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί, ηφηε νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα εθπνλήζνπλ νκαδηθέο εξγαζίεο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζπάζεηα ην πξφβιεκα δελ ιπζεί, ηφηε θάζε εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη φζνπο καζεηέο κπνξεί λα επνπηεχζεη κε θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο απνθαζίδεη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, ν νπνίνο επηιέγεη άιινπο

3 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 33 δηδάζθνληεο σο επνπηεχνληεο αλάινγα κε ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο δειψζεηο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη (Π.Γ. 60, η. Α, Φ.Δ.Κ. 65, 30/3/2006). Αλ θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ζηα ζρνιεία πίλαθα ελδεηθηηθψλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαηά κάζεκα, εληνχηνηο, φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο ν λφκνο δελ πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ δηδάζθνληα ή ηνπ καζεηή, εθφζνλ, βέβαηα, ην ζέκα ζρεηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν κάζεκα ή / θαη ζπγγελή καζήκαηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Διεπζεξία, επίζεο, ππάξρεη θαη ζηε ρξήζε ησλ πεγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο. Μηα απφ ηηο πεγέο απηέο είλαη θαη ηα ίδηα ηα ζρνιηθά βηβιία. 3. Μεξηθνί ιόγνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ή λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπγγξαθή δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ είλαη πνιινί. Παξαζέηνπκε εδψ ελλέα απφ απηνχο: 1. Οη καζεηέο ζπλεζίδνπλ λα δηαηεξνχλ ηα βηβιία πξνεγνπκέλσλ ηάμεσλ άθζαξηα. (Μαλσιάο 1997). Σν θαηλφκελν ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζην ηέινο θάζε ρξνληάο είλαη γλσζηφ ζε φινπο θαη ε θαηαπνιέκεζή ηνπ έρεη πνιιέο θνξέο απαζρνιήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα (Καςάιεο θαη Υαξαιάκπνπο 1995). Δάλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ φηη ηα βηβιία πνπ ηνπο δηαλέκνληαη θάζε ρξνληά πηζαλφλ λα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκα θαη ζην κέιινλ, ηφηε ζα «αλαγθαζηνχλ» λα ηα δηαθπιάμνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην θαηλφκελν ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, αλ δελ εμαιεηθζεί ηειείσο, ηνπιάρηζηνλ ζα πεξηνξηζηεί. 2. Οη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο πνπ πξνσζνχλ, δειαδή ζχλζεζε θαη ζρνιηαζκφ θαη φρη απνκλεκφλεπζε, απνηεινχλ θίλεηξν γηα λα κειεηνχλ νη καζεηέο ηα ζρνιηθά ηνπο βηβιία κε πεξηζζφηεξε επραξίζηεζε θαη ελδηαθέξνλ. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηε κεγαιχηεξε απφδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. 3. Οη καζεηέο κπνξεί λα πεηχρνπλ κεγαιχηεξε απφδνζε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία (-εο) αιιά θαη ζηελ ηειηθή ηνπο βαζκνινγία θαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν: ε γλψζε πνπ παξάγεηαη απφ ήδε θεθηεκέλε γλψζε θαη επθνιφηεξα παξάγεηαη θαη κεγαιχηεξν βάζνο δηαζέηεη (Module 2: Helping people to learn 1991). Δπηπιένλ, θπζηθή ζπλέπεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λα αηζζάλνληαη νη καζεηέο ιηγφηεξν άγρνο θαη πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε, πξάγκα πνπ επίζεο πξνσζεί ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ. 4. Ζ ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ σο πεγψλ γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ζεκαίλεη, ηαπηφρξνλα, θαη επαλέιεγρν ηνπ βαζκνχ εκπέδσζεο ηεο ήδε δηδαρζείζεο χιεο (Μαλσιάο 1997). Αθνχ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθνξνχλ χιε πνπ δηδάρζεθε ζην παξειζφλ, κέζσ ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ (ή λα εληνπηζηνχλ εθ λένπ) ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Δάλ δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, ηφηε ν καζεηήο πξέπεη λα ελζαξξπλζεί λα ζπλερίζεη κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Δάλ φκσο ππάξρνπλ, ηφηε ε εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα βάζε γηα ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπ. 5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο νη καζεηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα θαη απφ άιινπο θαζεγεηέο, πξάγκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ (Μαλσιάο 1997). 6. Ζ επηινγή γηα δεκηνπξγηθή εξγαζία ελφο ζέκαηνο πνπ αθνξά θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, π.ρ. βία, ηαπηφρξνλα κε ηελ πνιχπιεπξε θάιπςε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, αιιά θαη άιισλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηα ζρνιηθά βηβιία, ζεκαίλεη ζηελ πξάμε θαη δξαζηεξηφηεηα πξφιεςεο ή / θαη θαηαπνιέκεζεο απηνχ ή ησλ άιισλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Δθφζνλ νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ

4 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 34 ηάμε ή ζε εηδηθή εθδήισζε θαηά ηάμε ή θαηά ζρνιείν ή λα δεκνζηεχνληαη κε φπνηνλ άιιν ηξφπν θξίλεη πξφζθνξν ην θάζε Λχθεην (Π.Γ. 60, η. Α, Φ.Δ.Κ. 65, 30/3/2006), ηφηε, ε δεκηνπξγηθή εξγαζία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ καζηίδνπλ ην ζχγρξνλν άλζξσπν. Δπηπιένλ, ε δεκνζηνπνίεζε πνπ γίλεηαη ή πξνέξρεηαη απφ καζεηέο είλαη δπλαηφλ λα έρεη κεγαιχηεξε απήρεζε ζην καζεηηθφ θφζκν αθξηβψο επεηδή γίλεηαη ή πξνέξρεηαη απφ ζπλνκειίθνπο θαη φρη ελήιηθεο (Goodman 1996). 7. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ σο πεγψλ γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ. Καη απηφ, γηαηί ν δηδάζθσλ φρη κφλν ζα αλαγθάδεηαη λα γλσξίδεη ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ζε κεγαιχηεξν βάζνο, απ φηη ζπλήζσο ζπκβαίλεη, αιιά θαη ζα ρξεηάδεηαη λα αλαβαζκίδεη ζπλερψο ηηο γλψζεηο ηνπ γηα λα αληαπνθξίλεηαη η- θαλνπνηεηηθά ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη. 8. Οη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ σο πεγέο ηα ζρνιηθά βηβιία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζην κέιινλ. Ο ζρνιηαζκφο θαη ε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο απφ ηνπο καζεηέο (ππφ ηελ επνπηεία ησλ θαζεγεηψλ ηνπο) απνηειεί κνξθή ζεηηθήο ή θαη αξλεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Μηα ηδέα είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν ζε θάπνηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, νχησο ψζηε ν θάζε ζπγγξαθέαο ή εξεπλεηήο λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζ απηέο, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ηηο ζπκβνπιεπηεί. 9. Ζ αξρεηνζέηεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο ζα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ηδέαο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο. Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο κε ηε δνπιεηά ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ δεκηνπξγεί έλα παξαπάλσ ιφγν γηα λα επηζθέπηνληαη νη καζεηέο ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Μπνξεί λα ζέινπλ: α) λα κειεηήζνπλ παιαηφηεξεο εξγαζίεο, γηα λα πάξνπλ ηδέεο γηα ηηο δηθέο ηνπο θαη β) λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο επαλαιήςεηο ηνπο πξηλ ηηο εμεηάζεηο (Parsons 1980). Δθφζνλ νη εξγαζίεο ζα ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εμεηαζηέα χιε, νη εξγαζίεο απηέο ζα απνηεινχλ πνιπηηκφηαην βνήζεκα επαλάιεςεο ή εκπέδσζεο ηεο χιεο. Δπηπιένλ, νη επηζθέςεηο ησλ καζεηψλ ζηε βηβιηνζήθε κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηε ρξήζε άιινπ πιηθνχ, π.ρ. βηβιίσλ ή άξζξσλ πνπ έρνπλ αξρεηνζεηεζεί εθεί (Μαλσιάο 1996). Απμάλεηαη, έηζη, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηε βηβιηνζήθε, πξάγκα πνπ πξνσζεί ην ζεζκφ ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαζαπηφ, αιιά θαη ηελ αγάπε γηα ηε γλψζε γεληθφηεξα. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80 άξρηζε λα θαζηεξψλεηαη κηα λέα αληίιεςε γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ε νπνία θαιφ είλαη λα ζπλερηζηεί. Απηή ε αληίιεςε εθθξάδεη κηα λέα παηδαγσγηθή θηινζνθία, πνπ ζέιεη ηελ εθπαίδεπζε πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθή, ζε ζρέζε κε ηελ παιαηά δνγκαηηθή, αληηεπηζηεκνληθή θαη εγθπθινπαηδηθή αληίιεςε, πνπ θαιιηεξγνχζε ηε κλεκνηερληθή θαη επέβαιε παζεηηθφηεηα, πλεπκαηηθή λσζξφηεηα θαη δηδαθηηθή κνλνκέξεηα.(μπελέθνο 1985) Πνιιά απφ ηα λέα ζρνιηθά βηβιία είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο απ φηη ηα παιαηφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, πνιιά απ απηά πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζέκαηα γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, ή, πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα παξαζέκαηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεγή απφ ηνπο καζεηέο. 4. Μεξηθά παξαδείγκαηα ζν καο επηηξέπεη ην ζηελφ πιαίζην ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ ζα δείμνπκε, εληειψο επηγξακκαηηθά, νξηζκέλα ζηνηρεία ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην καζεηή θαηά ηε ζπγγξαθή εξγαζηψλ. α. Κνηλσληνινγία Γ Λπθείνπ, Αζήλα ΟΔΓΒ.

5 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 35 ηηο ζειίδεο ην ζρνιηθφ απηφ βηβιίν, αθνινπζψληαο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο ζπγγξαθήο, παξαζέηεη Γισζζάξη, Βηβιηνγξαθία,, Δπξεηήξην φξσλ, Δπξεηήξην νλνκάησλ θαζψο θαη Πεγέο Δηθφλσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθή έθδνζε πνπ παξέρεη ζην καζεηή κεγάιε επθνιία αλαδήηεζεο πεξηερνκέλσλ γηα εξγαζίεο αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, επθνιία θαηαλφεζεο νξνινγίαο θαη αμηνπνίεζεο, κε ηα επξεηήξηα, ησλ ζρεηηθψλ ζειίδσλ ρσξίο απψιεηα ρξφλνπ. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο αλαιάβεη εξγαζία γηα ηνλ Αληφξλν έρεη κε νδεγφ ην επξεηήξην νλνκάησλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαηξέμεη ζηε ζειίδα 223, φπνπ θαη ζα βξεη απάληεζε ζην εξψηεκα ηη έξεπλα έθαλε ζηηο Ζ.Π.Α. ν ζπγθεθξηκέλνο δηαλννχκελνο (δεο ζει.228), αιιά θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ην ζρνιηθφ βηβιίν. Δμάιινπ, εχζηνρα επηιεγκέλεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζε πιαίζην (Παξάδεηγκα, ζηε ζειίδα 112, Νφξκπεξ Διηαο, Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ) πξνζθέξνπλ ζηνλ εξεπλεηή καζεηή δπλαηφηεηα πξνβιεκαηηζκνχ θαη εξεζηζκνχο λα αλαηξέμεη ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε. β. Αξρέο θηινζνθίαο, Γ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ. Γελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ηπραίν ην γεγνλφο φηη ζπληάθηεο απηνχ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ είλαη ν θαζεγεηήο Θενδφζηνο Πειεγξίλεο, πνπ θαηά θνηλή νκνινγία ζην ρψξν ηεο θηινζνθίαο έρεη λα παξνπζηάζεη κεγάιν, δηεζλψο αλαγλσξίζηκν έξγν. Ο καζεηήο ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζειίδεο έρεη ππφ κνξθή Παξαξηήκαηνο 69 «Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε» πνπ θαιχπηνπλ ηελ Δηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ θαζψο θαη ηα θεθάιαηά ηεο, Οληνινγία-γλσζηνινγία, Ζζηθή, Αηζζεηηθή. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα αλαηξέμεη ζε ζρεηηθέο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ γηα λα εκπεδψζεη πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο πξνο ζπδήηεζε θαη θξηηηθή απνηίκεζε, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη γξαπηψο θάπνηα ζέκαηα έρνληαο αθφξκεζε ην ζρνιηθφ βηβιίν ηνπ. Δάλ ππνζέζνπκε φηη έλαο καζεηήο αλαιακβάλεη κηα εξγαζία γηα ην ζέκα ηεο γλψζεο ζηνλ θηιφζνθν Καλη, ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ βηβιίν ηνπ δίλεη κηα πξψηε ζαθή εηθφλα ζηηο ζειίδεο 56-60, απφ ηηο νπνίεο κπνξεί ελ ζπλερεία λα ν- δεγεζεί θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθή βηβιηνγξαθία. Πξφθεηηαη γηα ην αθαλζψδεο ζέκα ησλ «Καηεγνξηψλ» ηνπ Καλη, κε ηηο νπνίεο φζνη έρνπκε θαηαπηαζηεί γλσξίδνπκε πφζν δχζθνιν ζέκα είλαη. Σν ζρνιηθφ βηβιίν κε ηε ζαθή παξνπζίαζή ηνπο είλαη αλαγθαίν φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο, αιιά θαη γηα εκάο. γ. Θέκαηα ρξηζηηαληθήο Ζζηθήο, Γ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ Σν βηβιίν, πνπ έρεη ζπγγξαθείο ηνλ έγθξηην Καζεγεηή θ. Μάξην Μπέγδν, θαζψο θαη ηνλ ιίαλ γλσζηφ ζηα βηβιηνγξαθηθά δξψκελα Γξ Αζαλάζην Παπαζαλαζίνπ (έρεη δε θαη ηελ ηχρε λα έρεη ζην εμψθπιιν έξγν ηνπ π. ηακάηε θιήξε), είλαη κηα έθπιεμε ζε φζνπο έρνπκε ζπλεζίζεη ζε αλαρξνληζηηθά βηβιία ζξεζθεπηηθψλ πνπ καο απσζνχζαλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ έξεπλα. Γηαπξαγκαηεχεηαη ζέκαηα επίθαηξα θαη εμαηξεηηθά ζνβαξά γηα ηνπο λένπο, φπσο ειεπζεξία, ζπλείδεζε, εηξήλε, βία, βηνινγηθή δηάζηαζε ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, ηερλνινγία, νηθνινγία, άγρνο, κνλαμηά, ζάλαηνο θ.α. Ο καζεηήο έρεηο ηε δηάζεζή ηνπ γηα φια απηά ηα ζέκαηα θείκελα-πεγέο, ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη πινχζηα εηθνλνγξάθεζε, θαζψο θαη βηβιηνγξαθία γηα ηνλ δηδάζθνληα. Έρεη έλα, δπζηπρψο, πνιχ κηθξφ γισζζάξη, αιιά πνιχ θαιέο παξαπνκπέο γηα ζρνιηθφ βηβιίν. Δάλ ν καζεηήο ζέιεη γηα παξάδεηγκα λα γξάςεη θάηη γηα ηελ Οηθνινγία κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, ψζηε λα δψζεη κηα άιιε πξννπηηθή ζην ζέκα, πνπ ηελ πξνζπεξλνχλ νη εξεπλεηέο: ηελ ζενινγηθή. πγθεθξηκέλα ζηε ζειίδα 146 θ.εμ ν καζεηήο βξίζθεη έλα απφζπαζκα απφ νκηιία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε Βαξζνινκαίνπ, πνπ έγηλε ην 1998 ζε εθδήισζε Οκνγελψλ ηνπ Καλαδά ζηνπο Καηαξξάθηεο ηνπ Νηαγάξα. Αθνινπζεί ε ηερλνινγηθή αθεηεξία ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε ζενινγηθή ππέξβαζε ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε εηθφλα ηνπ Θενθάλε (ζει.154). πνηνο, ινηπφλ, ελδηαθέξεηαη λα δεη ζπκππθλσκέλε θαη θαηαλνεηή ηελ άπνςε ηεο Δθθιεζίαο γηα ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα, κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ βηβιίν. δ. Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Γ ηεχρνο, Γ Σάμε Λπθείνπ, ΟΔΓΒ. πσο θαη ηα πξνεγνχκελα βηβιία, έηζη θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζέιεη θάζε έλαο λα ην θξαηήζεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ γηα πάληα. Γηαηί ρξεηάδεηαη λα αλαηξέρεη ζ απηφ θάζε θνξά πνπ δηςά γηα ινγνηερλία.

6 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 36 Ο καζεηήο κπνξεί λα ην αμηνπνηεί κειεηψληαο ηελ πνιχ θαηαηνπηζηηθή εηζαγσγή, ην βίν ηνπ εθάζηνηε ζπγγξαθέα ή πνηεηή, θαη ηηο ζρεηηθέο, εθάζηνηε, εξσηήζεηο. Γελ είκαζηε, δπζηπρψο, θαηαηνπηζκέλνη αλαθνξηθά κε ηελ κεηαπνιεκηθή θαη ζχγρξνλε ινγνηερλία. Σν ζρνιηθφ απηφ βηβιίν είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν θαη γη καο, φρη κφλν γηα ην καζεηή. Γελ μέξνπκε πφζν πξνθιεηηθφ αθνχγεηαη, αιιά θάπνηνη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ίζσο λα αγλννχλ, αο πνχκε, ην φλνκα, Γ. Υεηκσλάο Απηφο ν Καβαιηψηεο Νεπξνιφγνο, Φπρίαηξνο θαη λεχξν-ςπρνιφγνο ράξε ζην ζρνιηθφ βηβιίν γίλεηαη γλσζηφο ζην καζεηή, ζην δάζθαιν ζην γνληφ, ζηνλ θάζε πξνβιεκαηηζκέλν άλζξσπν. Σν δηήγεκά ηνπ Ο βνεζφο ησλ ζακκέλσλ, απνηειεί κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία λα αλαηξέμεη ν καζεηήο θαη ζηα άιια έξγα ηνπ Υεηκσλά πνπ θαηαρσξνχληαη ζηε ζειίδα 355. Πάλησο ην ζρνιηθφ απηφ βηβιίν, καδί κε ην ζπλνδεπηηθφ βηβιίν «Θεκαηηθνί θχθινη» ζπληζηά έλα βηβιηνγξαθηθφ πινχην γηα πιεηάδα ζεκάησλ. ε. Έθζεζε-Έθθξαζε,Σεχρνο Γ, Γ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ. Γηα ηελ πιεζσξηθή επηζηεκνληθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Υ. Σζνιάθε δε ρξεηάδεηαη λα ζαο θαηαπνλνχκε. Σν γεγνλφο φηη ην βηβιίν θέξεη ην φλνκά ηνπ, καδί φκσο κε εμαηξεηηθνχο ζπλαδέιθνπο ηνπ, είλαη κηα εγγχεζε γηα ηνλ αλαγλψζηε καζεηή. Δθείλν πνπ ην θαζηζηά, ζε ζρέζε κε ην δηθφ καο ζέκα ελδηαθέξνλ, είλαη ηνχην: θαηαρσξεί πιεζψξα θεηκέλσλ θαη ληνθνπκέλησλ γηα κηα πιεζψξα ζεκάησλ πνπ αξρίδνπλ απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη θζάλνπλ κέρξη ηελ απάληεζε ηνπ Κνινθνηξψλε ζηνλ Ηκπξαήκ. Ο καζεηήο έρεη έλα ζεζαπξφ ζηα ρέξηα ηνπ θαη κπνξεί λα γξάςεη κηα εξγαζία, αο πνχκε γηα ηνλ Διχηε, αλαηξέρνληαο ζηε ζει.152 θ.εμ. φπνπ έρεη απφ ηα «Αλνηρηά ραξηηά» ηνπ κεγάινπ καο λνκπειίζηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα. Πφζνη καζεηέο, αιιά θαη πφζνη απφ εκάο κειεηνχλ ηα πεδά ηνπ Διχηε; Παξέρεηαη κηα επθαηξία λα αλαιάβεη εξγαζία ν καζεηήο ζρεηηθή κε ηα πεδά θείκελά ηνπ, ηα Αλνηρηά ραξηηά θαη ην Δλ ιεπθψ. ζη. Ηζηνξία λεφηεξε θαη ζχγρξνλε Γ Σάμε Λπθείνπ (δχν ηέπρε), (θνπιάηνπ-γεκαθννχινπ-κφλδε). Γελ ελδηαθέξεη ελ πξνθεηκέλσ εάλ ηα βηβιία απηά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ εμίζνπ αμηφινγα. Ζ αλαθνξά καο γίλεηαη γηα ην γεγνλφο φηη απεηέιεζαλ ηνκή ζηε κεηάβαζε απφ ηα πιεθηηθά ζρνιηθά βηβιία ηεο Ηζηνξίαο ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθηθή πξσηνπνξία. Σα θείκελα πνπ παξαζέηνπλ απηά ηα βηβιία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ζπληάμεη εξγαζίεο αμηνπνηψληαο ηηο πεγέο. ηε ζειίδα 256 ηνπ ηφκνπ πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν , παξαηίζεηαη θείκελν απφ ηελ εθεκεξίδα «σηήξ» ( ). Δπεδίσθε λα θάκςεη ηελ αληίζηαζε δχν δηθαζηψλ λα ζπλεξγήζνπλ ζε δηθαζηηθφ έ- γθιεκα. Πξφθεηηαη γηα πεγή, πνπ θαηαρσξεί ν Γ. Φσηηάδεο ζην βηβιίν ηνπ Ζ δίθε ηνπ Κνινθνηξψλε. Ο καζεηήο πνπ αλαιακβάλεη ζρεηηθή εξγαζία, αιιά θαη θάζε εξεπλεηήο, έρεη κπξνζηά ηνπ έλα ληνθνπκέλην πνπ ζπληζηά εμαηξεηηθή αθφξκεζε γηα κηα πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε. Σέηνηεο πεγέο ζα ήηαλ κε πξνζπειάζηκεο, εάλ δελ ππήξρε απηφ ην βηβιίν. 5. Δπίινγνο Ζ παξνχζα εξγαζία καο πξνθαλψο δελ θάιπςε ην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ γηα ζπλζεηηθέο-δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. Χζηφζν, έζεζε έλαλ πξνβιεκαηηζκφ αλαθνξηθά κε ην ππφςε ζέκα, θαη επειπηζηνχκε φηη ζα ζπλερηζηεί απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο ζε δχν επίπεδα, ζε απηφ ηεο «εηδηθήο» Γηδαθηηθήο θαη, πξσηίζησο, ζε δηαζεκαηηθφ επίπεδν. Δθηηκνχκε φηη είλαη, ζπλ ηνηο άιινηο, ππφζεζε ηνπ δηδάζθνληνο λα δηαθξίλεη, ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξνζθέξεη, ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ γηα ηηο ζπλζεηηθέο-δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. Δπηβάιιεηαη επίζεο λα δνχκε, εάλ ην ζρνιηθφ βηβιίν πξνζθέξεηαη θαη γηα άιινπ είδνπο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ. Δλδεηθηηθά, εθηηκνχκε φηη ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζνλ θαη ππμίδα αλίρλεπζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, πνπ αθνξνχλ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, δηαβίσζεο θαη θνίηεζεο ησλ παηδηψλ. Ζ απηελέξγεηα θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ αζθνχληαη κε έλαλ εμφρσο παηδαγσγηθφ ηξφπν θαη κέζα απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν, αξθεί λα απνθαηαζηήζνπκε ηε ρακέλε «ηηκή» ηνπ.

7 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 37 Βηβιηνγξαθία Διιελόγισζζε Goodman, N. (1996). Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία. Αζήλα: Δθδφζεηο Κνξθή. Καςάιεο, Α., Υαξαιάκπνπο, Γ. (1995). ρνιηθά Δγρεηξίδηα: Θεζκηθή Δμέιημε θαη χγρξνλε Πξνβιεκαηηθή, Αζήλα: Δθδφζεηο Έθθξαζε. Κνγθνχιεο, Η. (1997). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Κπξηαθίδε. Μαλσιάο, Δ. Η. (1997). πλζεηηθέο Δξγαζίεο θαη ρνιηθά Βηβιία. Ζ Καζεκεξηλή, 27 Ννεκβξίνπ. Μαλσιάο, Δ. Η. (1996). ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο. Ζ Καζεκεξηλή, 19 Απξηιίνπ. Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (1998). Θεσξία θαη Πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο: Σφκνο Β : ηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο. Απφ ηελ Πιεξνθφξεζε ζηελ Κξηηηθή θέςε, Αζήλα: Δθδφζεηο Gutenberg. Μπελέθνο, Α. (1985). Σα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Βηβιία θαη ε Μειέηε Πεξηβάιινληνο. Δπηζηεκνληθφ Βήκα Γαζθάινπ, Δηδηθή Έθδνζε, 1985 (6), (77-122). Π.Γ. 60 η. Α Φ.Δ.Κ. 65, 30/3/2006, Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ. Ππξγησηάθεο, Η. (2008). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε, 12 ε Έθδνζε, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, Ξελόγισζζε Bräuer, G., Die Comenius-Jahrbücher ( ). In: Studia Comeniana et Historica 38(2008), Module 2: Helping People to Learn (1991). Slough: Polytechnic of West London. Parsons, C. (1980). How to Study Effectively, London: Arrow Books.

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα