Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην"

Transcript

1 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 Abstract This paper, after a brief presentation of the legal framework regarding the writing of creative essays in the unified upper secondary school, (1) identifies and analyzes some reasons for the use of school textbooks as sources for creative essays and (2) reveals some elements from textbooks used in the last year of studies in the unified upper secondary school, which can be exploited by the student in the writing of creative essays. In particular, the suggestions put forward in this paper for the writing of creative essays, as these emerge from specific textbooks, reflect the progress which has been made in recent years regarding the upgrading of the quality of school textbooks but, at the same time, they call for new and productive ways in which these books can be used. Πεξίιεςε Ζ παξνύζα εξγαζία, κεηά από ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην (1) επηζεκαίλεη θαη αλαιύεη κεξηθνύο ιόγνπο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ σο πεγώλ ζε δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη (2) αλαδεηθλύεη νξηζκέλα ζηνηρεία από βηβιία ηεο Γ ηάμεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από ην καζεηή θαηά ηε ζπγγξαθή δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ. Ηδηαίηεξα δε νη πξνηάζεηο γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, όπσο απηέο αληινύληαη από ζπγθεθξηκέλα εγρεηξίδηα, αληαλαθινύλ ηελ πξόνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, όζνλ αθνξά αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, ζπλάκα όκσο δεκηνπξγνύλ εξεζίζκαηα γηα λέεο, γόληκεο πξνζεγγίζεηο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ. Λέμεηο θιεηδηά: Γεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, ζρνιηθά βηβιία, Δληαίν Λχθεην 1. Πξόινγνο Απφ ηελ επνρή ηνπ Orbis sencualium pictus ηνπ J. A. Comenius ( ) αλαδείρηεθε ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη εθδφζεθαλ ηα πξψηα εηθνλνγξαθεκέλα δηδαθηηθά βηβιία (Καςάιεο θαη Υαξαιάκπνπο 1995, Ππξγησηάθεο 2008, Κνγθνχιεο 1997). Καηά ηνλ Ππξγησηάθε (2008) «ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη, εθφζνλ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζρνιηθή εξγαζία, ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κειέηεο θαη πξνζνρήο». ηελ παξνχζα εξγαζία καο παζρίδνπκε λα αλαδείμνπκε κία πξαθηηθή παξάκεηξν ηεο εξσηεκαηηθήο γηα ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζπγθεθξηκέλα λα εηζεγεζνχκε ζε ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νξηζκέλνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηηο ιεγφκελεο ζπλζεηηθέο-δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, πνπ θαζηεξψζεθαλ επίζεκα απφ ην Γελ ζα πξνβνχκε εδψ ζε κηα ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηφο καο. Κάηη ηέηνην ζα απαηηνχζε εηδηθή έξεπλα ζην πιαίζην ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο Γηδαζθαιίαο. 1 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο θαη Πεξηβαιινληηθήο-Γαζηθήο Δθπαίδεπζεο Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 2 Καζεγεηήο Παηδαγσγηθήο ΑΠΑΗΣΔ - Πάηξα

2 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 32 Δίλαη, επίζεο, αμηνζεκείσην φηη δελ ππάξρεη εηδηθή βηβιηνγξαθία γηα ην ππφςε ζέκα ησλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ. Σν έξγν ησλ Καςάιε-Υαξαιάκπνπο (1995), πνπ εκπινπηίδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο γηα ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ηαμηλνκεί εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθά ηε ζεζκηθή ηνπ εμέιημε, είρε πξνεγεζεί. Αιιά θαη ε ζπλερψο αλαλενχκελε, φζν θαη ελδειερήο, κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ Comenius, πνπ δελ θαίλεηαη λα επηκέλεη ζην ζέκα ζρνιηθφ βηβιίν (δεο ελδεηθηηθά: G.Bräuer 2008,79ff), δελ δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ελφο νκθάιηνπ ιψξνπ ησλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ αθνξνχλ καζεηέο Λπθείνπ, κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Δμ άιινπ, είλαη δηαπηζησκέλν φηη δελ αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, νη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο θαη ε ζπλάξηεζή ηνπο κε ην απηφ θαη ζε επίπεδν «ζηξαηεγηθψλ Γηδαζθαιίαο» (δεο: π.ρ. Μαηζαγγνχξαο 1998). Απφ κηα ζεηξά θαλεξψλ θαη αθαλψλ αηηίσλ, αιιά θαη παξεξκελεηψλ ην ζρνιηθφ βηβιίν αληηκεησπίζηεθε θαη ελ πνιινίο ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεηαη ζπρλά σο ην «καχξν πξφβαην» ζηελ παηδαγσγηθή ζπδήηεζε. Άιινηε γηα ηελ εκθαλή αλαρξνληζηηθφηεηά ηνπ ή ηελ αηζζεηηθή, άιινηε γηα ηελ ηδενιεπηηθή ζθέςε ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ θαη άιινηε γηα ηελ αληηπαηδαγσγηθή απνζηήζηζή ηνπ, πνπ έρεη επηβιεζεί ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο θπξηαξρίαο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επνρή καο, απαμηψζεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, απφ θξηηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πάλησο, δελ έηπρε πνηέ επκελνχο αληηκεηψπηζεο. Θα άμηδε, πάλησο, λα αλαινγηζηνχκε θαη κάιηζηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη επηζεκαίλεη ν Ππξγησηάθεο (2008) ην εμήο: ηη ήηαλ απηφ πνπ καο ψζεζε εδψ θαη θάπνηα ρξφληα λα αγνξάζνπκε ζε επαλέθδνζε ην αμέραζην αιθαβεηάξη ηνπ Γεκνηηθνχ καο; 2. Σν λνκνζεηηθό πιαίζην εθπόλεζεο δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην χκθσλα κε ην λφκν πιαίζην γηα ην Δληαίν Λχθεην νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο «έρνπλ ζπλζεηηθφ ραξαθηήξα θαη επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή θαη γεληθφηεξα ηελ θαιιηέξγεηα εξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο θαη αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ηειηθήο ζχλζεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ» (Π.Γ. 60, η. Α, Φ.Δ.Κ. 65, 30/3/2006). Σα ζέκαηα ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ δίλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηνπο καζεηέο ή πξνηείλνληαη απφ ηνπο καζεηέο θαη εγθξίλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο. ηηο ηάμεηο Α θαη Β Λπθείνπ κηα ηνπιάρηζηνλ δεκηνπξγηθή εξγαζία ζε έλα γξαπηψο εμεηαδφκελν κάζεκα ηεο επηινγήο ηνπ καζεηή είλαη ππνρξεσηηθή. ηε Γ Λπθείνπ ε εθπφλεζε δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ είλαη πξναηξεηηθή. Ο ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ επνπηεία δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ νξγαλψλεη ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζνδεγεί, φζνλ αθνξά δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη ρξήζε πεγψλ. Ζ ππνρξεσηηθή δεκηνπξγηθή εξγαζία βαζκνινγείηαη απφ ηνλ νηθείν δηδάζθνληα θαη ζπλεθηηκάηαη κφλν ζεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ην ηεηξάκελν ζην νπνίν θαηαηίζεηαη. Αλ κηα εξγαζία θαιχπηεη θαη άιια ζπγγελή καζήκαηα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θαη ζηα καζήκαηα απηά θαη βαζκνινγείηαη κε ζπλεξγαζία ησλ νηθείσλ δηδαζθφλησλ. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπιινγηθέο εξγαζίεο αμηνινγνχληαη ηζφηηκα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εθπνλνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. Ζ επίδνζή ηνπο ζε απηέο ιακβάλεηαη ππφςε ζηε βαζκνινγία απηψλ ησλ καζεηψλ ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα. Δπηπιένλ, αληίγξαθα φισλ απηψλ ησλ εξγαζηψλ θπιάζζνληαη ζην θάθειν ησλ καζεηψλ. ε πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ηέηνησλ θαθέισλ ζην ζρνιείν γίλεηαη ελεκέξσζε φισλ ησλ δηδαζθφλησλ ζην ίδην ηκήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Οη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ηηο νπνίεο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επνπηεχζεη αλά έηνο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξεο απφ δέθα (10). Ο αξηζκφο απηφο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ιηγφηεξνη ελδηαθεξφκελνη καζεηέο. Δάλ γηα θάπνην αληηθείκελν παξαηεξείηαη πςειή πξνηίκεζε θαη ν νηθείνο δηδάζθσλ αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί, ηφηε νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα εθπνλήζνπλ νκαδηθέο εξγαζίεο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζπάζεηα ην πξφβιεκα δελ ιπζεί, ηφηε θάζε εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη φζνπο καζεηέο κπνξεί λα επνπηεχζεη κε θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο απνθαζίδεη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, ν νπνίνο επηιέγεη άιινπο

3 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 33 δηδάζθνληεο σο επνπηεχνληεο αλάινγα κε ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο δειψζεηο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη (Π.Γ. 60, η. Α, Φ.Δ.Κ. 65, 30/3/2006). Αλ θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ζηα ζρνιεία πίλαθα ελδεηθηηθψλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαηά κάζεκα, εληνχηνηο, φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο ν λφκνο δελ πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ δηδάζθνληα ή ηνπ καζεηή, εθφζνλ, βέβαηα, ην ζέκα ζρεηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν κάζεκα ή / θαη ζπγγελή καζήκαηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Διεπζεξία, επίζεο, ππάξρεη θαη ζηε ρξήζε ησλ πεγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο. Μηα απφ ηηο πεγέο απηέο είλαη θαη ηα ίδηα ηα ζρνιηθά βηβιία. 3. Μεξηθνί ιόγνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ή λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπγγξαθή δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ είλαη πνιινί. Παξαζέηνπκε εδψ ελλέα απφ απηνχο: 1. Οη καζεηέο ζπλεζίδνπλ λα δηαηεξνχλ ηα βηβιία πξνεγνπκέλσλ ηάμεσλ άθζαξηα. (Μαλσιάο 1997). Σν θαηλφκελν ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζην ηέινο θάζε ρξνληάο είλαη γλσζηφ ζε φινπο θαη ε θαηαπνιέκεζή ηνπ έρεη πνιιέο θνξέο απαζρνιήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα (Καςάιεο θαη Υαξαιάκπνπο 1995). Δάλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ φηη ηα βηβιία πνπ ηνπο δηαλέκνληαη θάζε ρξνληά πηζαλφλ λα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκα θαη ζην κέιινλ, ηφηε ζα «αλαγθαζηνχλ» λα ηα δηαθπιάμνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην θαηλφκελν ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, αλ δελ εμαιεηθζεί ηειείσο, ηνπιάρηζηνλ ζα πεξηνξηζηεί. 2. Οη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο πνπ πξνσζνχλ, δειαδή ζχλζεζε θαη ζρνιηαζκφ θαη φρη απνκλεκφλεπζε, απνηεινχλ θίλεηξν γηα λα κειεηνχλ νη καζεηέο ηα ζρνιηθά ηνπο βηβιία κε πεξηζζφηεξε επραξίζηεζε θαη ελδηαθέξνλ. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηε κεγαιχηεξε απφδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. 3. Οη καζεηέο κπνξεί λα πεηχρνπλ κεγαιχηεξε απφδνζε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία (-εο) αιιά θαη ζηελ ηειηθή ηνπο βαζκνινγία θαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν: ε γλψζε πνπ παξάγεηαη απφ ήδε θεθηεκέλε γλψζε θαη επθνιφηεξα παξάγεηαη θαη κεγαιχηεξν βάζνο δηαζέηεη (Module 2: Helping people to learn 1991). Δπηπιένλ, θπζηθή ζπλέπεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λα αηζζάλνληαη νη καζεηέο ιηγφηεξν άγρνο θαη πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε, πξάγκα πνπ επίζεο πξνσζεί ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ. 4. Ζ ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ σο πεγψλ γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ζεκαίλεη, ηαπηφρξνλα, θαη επαλέιεγρν ηνπ βαζκνχ εκπέδσζεο ηεο ήδε δηδαρζείζεο χιεο (Μαλσιάο 1997). Αθνχ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθνξνχλ χιε πνπ δηδάρζεθε ζην παξειζφλ, κέζσ ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ (ή λα εληνπηζηνχλ εθ λένπ) ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Δάλ δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, ηφηε ν καζεηήο πξέπεη λα ελζαξξπλζεί λα ζπλερίζεη κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Δάλ φκσο ππάξρνπλ, ηφηε ε εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα βάζε γηα ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπ. 5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο νη καζεηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα θαη απφ άιινπο θαζεγεηέο, πξάγκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ (Μαλσιάο 1997). 6. Ζ επηινγή γηα δεκηνπξγηθή εξγαζία ελφο ζέκαηνο πνπ αθνξά θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, π.ρ. βία, ηαπηφρξνλα κε ηελ πνιχπιεπξε θάιπςε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, αιιά θαη άιισλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηα ζρνιηθά βηβιία, ζεκαίλεη ζηελ πξάμε θαη δξαζηεξηφηεηα πξφιεςεο ή / θαη θαηαπνιέκεζεο απηνχ ή ησλ άιισλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Δθφζνλ νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ

4 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 34 ηάμε ή ζε εηδηθή εθδήισζε θαηά ηάμε ή θαηά ζρνιείν ή λα δεκνζηεχνληαη κε φπνηνλ άιιν ηξφπν θξίλεη πξφζθνξν ην θάζε Λχθεην (Π.Γ. 60, η. Α, Φ.Δ.Κ. 65, 30/3/2006), ηφηε, ε δεκηνπξγηθή εξγαζία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ καζηίδνπλ ην ζχγρξνλν άλζξσπν. Δπηπιένλ, ε δεκνζηνπνίεζε πνπ γίλεηαη ή πξνέξρεηαη απφ καζεηέο είλαη δπλαηφλ λα έρεη κεγαιχηεξε απήρεζε ζην καζεηηθφ θφζκν αθξηβψο επεηδή γίλεηαη ή πξνέξρεηαη απφ ζπλνκειίθνπο θαη φρη ελήιηθεο (Goodman 1996). 7. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ σο πεγψλ γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ. Καη απηφ, γηαηί ν δηδάζθσλ φρη κφλν ζα αλαγθάδεηαη λα γλσξίδεη ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ζε κεγαιχηεξν βάζνο, απ φηη ζπλήζσο ζπκβαίλεη, αιιά θαη ζα ρξεηάδεηαη λα αλαβαζκίδεη ζπλερψο ηηο γλψζεηο ηνπ γηα λα αληαπνθξίλεηαη η- θαλνπνηεηηθά ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη. 8. Οη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ σο πεγέο ηα ζρνιηθά βηβιία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζην κέιινλ. Ο ζρνιηαζκφο θαη ε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο απφ ηνπο καζεηέο (ππφ ηελ επνπηεία ησλ θαζεγεηψλ ηνπο) απνηειεί κνξθή ζεηηθήο ή θαη αξλεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Μηα ηδέα είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν ζε θάπνηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, νχησο ψζηε ν θάζε ζπγγξαθέαο ή εξεπλεηήο λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζ απηέο, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ηηο ζπκβνπιεπηεί. 9. Ζ αξρεηνζέηεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο ζα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ηδέαο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο. Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο κε ηε δνπιεηά ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ δεκηνπξγεί έλα παξαπάλσ ιφγν γηα λα επηζθέπηνληαη νη καζεηέο ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Μπνξεί λα ζέινπλ: α) λα κειεηήζνπλ παιαηφηεξεο εξγαζίεο, γηα λα πάξνπλ ηδέεο γηα ηηο δηθέο ηνπο θαη β) λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο επαλαιήςεηο ηνπο πξηλ ηηο εμεηάζεηο (Parsons 1980). Δθφζνλ νη εξγαζίεο ζα ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εμεηαζηέα χιε, νη εξγαζίεο απηέο ζα απνηεινχλ πνιπηηκφηαην βνήζεκα επαλάιεςεο ή εκπέδσζεο ηεο χιεο. Δπηπιένλ, νη επηζθέςεηο ησλ καζεηψλ ζηε βηβιηνζήθε κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηε ρξήζε άιινπ πιηθνχ, π.ρ. βηβιίσλ ή άξζξσλ πνπ έρνπλ αξρεηνζεηεζεί εθεί (Μαλσιάο 1996). Απμάλεηαη, έηζη, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηε βηβιηνζήθε, πξάγκα πνπ πξνσζεί ην ζεζκφ ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαζαπηφ, αιιά θαη ηελ αγάπε γηα ηε γλψζε γεληθφηεξα. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80 άξρηζε λα θαζηεξψλεηαη κηα λέα αληίιεςε γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ε νπνία θαιφ είλαη λα ζπλερηζηεί. Απηή ε αληίιεςε εθθξάδεη κηα λέα παηδαγσγηθή θηινζνθία, πνπ ζέιεη ηελ εθπαίδεπζε πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθή, ζε ζρέζε κε ηελ παιαηά δνγκαηηθή, αληηεπηζηεκνληθή θαη εγθπθινπαηδηθή αληίιεςε, πνπ θαιιηεξγνχζε ηε κλεκνηερληθή θαη επέβαιε παζεηηθφηεηα, πλεπκαηηθή λσζξφηεηα θαη δηδαθηηθή κνλνκέξεηα.(μπελέθνο 1985) Πνιιά απφ ηα λέα ζρνιηθά βηβιία είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο απ φηη ηα παιαηφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, πνιιά απ απηά πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζέκαηα γηα δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, ή, πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα παξαζέκαηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεγή απφ ηνπο καζεηέο. 4. Μεξηθά παξαδείγκαηα ζν καο επηηξέπεη ην ζηελφ πιαίζην ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ ζα δείμνπκε, εληειψο επηγξακκαηηθά, νξηζκέλα ζηνηρεία ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην καζεηή θαηά ηε ζπγγξαθή εξγαζηψλ. α. Κνηλσληνινγία Γ Λπθείνπ, Αζήλα ΟΔΓΒ.

5 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 35 ηηο ζειίδεο ην ζρνιηθφ απηφ βηβιίν, αθνινπζψληαο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο ζπγγξαθήο, παξαζέηεη Γισζζάξη, Βηβιηνγξαθία,, Δπξεηήξην φξσλ, Δπξεηήξην νλνκάησλ θαζψο θαη Πεγέο Δηθφλσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθή έθδνζε πνπ παξέρεη ζην καζεηή κεγάιε επθνιία αλαδήηεζεο πεξηερνκέλσλ γηα εξγαζίεο αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, επθνιία θαηαλφεζεο νξνινγίαο θαη αμηνπνίεζεο, κε ηα επξεηήξηα, ησλ ζρεηηθψλ ζειίδσλ ρσξίο απψιεηα ρξφλνπ. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο αλαιάβεη εξγαζία γηα ηνλ Αληφξλν έρεη κε νδεγφ ην επξεηήξην νλνκάησλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαηξέμεη ζηε ζειίδα 223, φπνπ θαη ζα βξεη απάληεζε ζην εξψηεκα ηη έξεπλα έθαλε ζηηο Ζ.Π.Α. ν ζπγθεθξηκέλνο δηαλννχκελνο (δεο ζει.228), αιιά θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ην ζρνιηθφ βηβιίν. Δμάιινπ, εχζηνρα επηιεγκέλεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζε πιαίζην (Παξάδεηγκα, ζηε ζειίδα 112, Νφξκπεξ Διηαο, Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ) πξνζθέξνπλ ζηνλ εξεπλεηή καζεηή δπλαηφηεηα πξνβιεκαηηζκνχ θαη εξεζηζκνχο λα αλαηξέμεη ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε. β. Αξρέο θηινζνθίαο, Γ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ. Γελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ηπραίν ην γεγνλφο φηη ζπληάθηεο απηνχ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ είλαη ν θαζεγεηήο Θενδφζηνο Πειεγξίλεο, πνπ θαηά θνηλή νκνινγία ζην ρψξν ηεο θηινζνθίαο έρεη λα παξνπζηάζεη κεγάιν, δηεζλψο αλαγλσξίζηκν έξγν. Ο καζεηήο ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζειίδεο έρεη ππφ κνξθή Παξαξηήκαηνο 69 «Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε» πνπ θαιχπηνπλ ηελ Δηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ θαζψο θαη ηα θεθάιαηά ηεο, Οληνινγία-γλσζηνινγία, Ζζηθή, Αηζζεηηθή. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα αλαηξέμεη ζε ζρεηηθέο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ γηα λα εκπεδψζεη πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο πξνο ζπδήηεζε θαη θξηηηθή απνηίκεζε, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη γξαπηψο θάπνηα ζέκαηα έρνληαο αθφξκεζε ην ζρνιηθφ βηβιίν ηνπ. Δάλ ππνζέζνπκε φηη έλαο καζεηήο αλαιακβάλεη κηα εξγαζία γηα ην ζέκα ηεο γλψζεο ζηνλ θηιφζνθν Καλη, ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ βηβιίν ηνπ δίλεη κηα πξψηε ζαθή εηθφλα ζηηο ζειίδεο 56-60, απφ ηηο νπνίεο κπνξεί ελ ζπλερεία λα ν- δεγεζεί θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθή βηβιηνγξαθία. Πξφθεηηαη γηα ην αθαλζψδεο ζέκα ησλ «Καηεγνξηψλ» ηνπ Καλη, κε ηηο νπνίεο φζνη έρνπκε θαηαπηαζηεί γλσξίδνπκε πφζν δχζθνιν ζέκα είλαη. Σν ζρνιηθφ βηβιίν κε ηε ζαθή παξνπζίαζή ηνπο είλαη αλαγθαίν φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο, αιιά θαη γηα εκάο. γ. Θέκαηα ρξηζηηαληθήο Ζζηθήο, Γ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ Σν βηβιίν, πνπ έρεη ζπγγξαθείο ηνλ έγθξηην Καζεγεηή θ. Μάξην Μπέγδν, θαζψο θαη ηνλ ιίαλ γλσζηφ ζηα βηβιηνγξαθηθά δξψκελα Γξ Αζαλάζην Παπαζαλαζίνπ (έρεη δε θαη ηελ ηχρε λα έρεη ζην εμψθπιιν έξγν ηνπ π. ηακάηε θιήξε), είλαη κηα έθπιεμε ζε φζνπο έρνπκε ζπλεζίζεη ζε αλαρξνληζηηθά βηβιία ζξεζθεπηηθψλ πνπ καο απσζνχζαλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ έξεπλα. Γηαπξαγκαηεχεηαη ζέκαηα επίθαηξα θαη εμαηξεηηθά ζνβαξά γηα ηνπο λένπο, φπσο ειεπζεξία, ζπλείδεζε, εηξήλε, βία, βηνινγηθή δηάζηαζε ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, ηερλνινγία, νηθνινγία, άγρνο, κνλαμηά, ζάλαηνο θ.α. Ο καζεηήο έρεηο ηε δηάζεζή ηνπ γηα φια απηά ηα ζέκαηα θείκελα-πεγέο, ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη πινχζηα εηθνλνγξάθεζε, θαζψο θαη βηβιηνγξαθία γηα ηνλ δηδάζθνληα. Έρεη έλα, δπζηπρψο, πνιχ κηθξφ γισζζάξη, αιιά πνιχ θαιέο παξαπνκπέο γηα ζρνιηθφ βηβιίν. Δάλ ν καζεηήο ζέιεη γηα παξάδεηγκα λα γξάςεη θάηη γηα ηελ Οηθνινγία κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, ψζηε λα δψζεη κηα άιιε πξννπηηθή ζην ζέκα, πνπ ηελ πξνζπεξλνχλ νη εξεπλεηέο: ηελ ζενινγηθή. πγθεθξηκέλα ζηε ζειίδα 146 θ.εμ ν καζεηήο βξίζθεη έλα απφζπαζκα απφ νκηιία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε Βαξζνινκαίνπ, πνπ έγηλε ην 1998 ζε εθδήισζε Οκνγελψλ ηνπ Καλαδά ζηνπο Καηαξξάθηεο ηνπ Νηαγάξα. Αθνινπζεί ε ηερλνινγηθή αθεηεξία ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε ζενινγηθή ππέξβαζε ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε εηθφλα ηνπ Θενθάλε (ζει.154). πνηνο, ινηπφλ, ελδηαθέξεηαη λα δεη ζπκππθλσκέλε θαη θαηαλνεηή ηελ άπνςε ηεο Δθθιεζίαο γηα ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα, κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ βηβιίν. δ. Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Γ ηεχρνο, Γ Σάμε Λπθείνπ, ΟΔΓΒ. πσο θαη ηα πξνεγνχκελα βηβιία, έηζη θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζέιεη θάζε έλαο λα ην θξαηήζεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ γηα πάληα. Γηαηί ρξεηάδεηαη λα αλαηξέρεη ζ απηφ θάζε θνξά πνπ δηςά γηα ινγνηερλία.

6 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 36 Ο καζεηήο κπνξεί λα ην αμηνπνηεί κειεηψληαο ηελ πνιχ θαηαηνπηζηηθή εηζαγσγή, ην βίν ηνπ εθάζηνηε ζπγγξαθέα ή πνηεηή, θαη ηηο ζρεηηθέο, εθάζηνηε, εξσηήζεηο. Γελ είκαζηε, δπζηπρψο, θαηαηνπηζκέλνη αλαθνξηθά κε ηελ κεηαπνιεκηθή θαη ζχγρξνλε ινγνηερλία. Σν ζρνιηθφ απηφ βηβιίν είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν θαη γη καο, φρη κφλν γηα ην καζεηή. Γελ μέξνπκε πφζν πξνθιεηηθφ αθνχγεηαη, αιιά θάπνηνη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ίζσο λα αγλννχλ, αο πνχκε, ην φλνκα, Γ. Υεηκσλάο Απηφο ν Καβαιηψηεο Νεπξνιφγνο, Φπρίαηξνο θαη λεχξν-ςπρνιφγνο ράξε ζην ζρνιηθφ βηβιίν γίλεηαη γλσζηφο ζην καζεηή, ζην δάζθαιν ζην γνληφ, ζηνλ θάζε πξνβιεκαηηζκέλν άλζξσπν. Σν δηήγεκά ηνπ Ο βνεζφο ησλ ζακκέλσλ, απνηειεί κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία λα αλαηξέμεη ν καζεηήο θαη ζηα άιια έξγα ηνπ Υεηκσλά πνπ θαηαρσξνχληαη ζηε ζειίδα 355. Πάλησο ην ζρνιηθφ απηφ βηβιίν, καδί κε ην ζπλνδεπηηθφ βηβιίν «Θεκαηηθνί θχθινη» ζπληζηά έλα βηβιηνγξαθηθφ πινχην γηα πιεηάδα ζεκάησλ. ε. Έθζεζε-Έθθξαζε,Σεχρνο Γ, Γ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ. Γηα ηελ πιεζσξηθή επηζηεκνληθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Υ. Σζνιάθε δε ρξεηάδεηαη λα ζαο θαηαπνλνχκε. Σν γεγνλφο φηη ην βηβιίν θέξεη ην φλνκά ηνπ, καδί φκσο κε εμαηξεηηθνχο ζπλαδέιθνπο ηνπ, είλαη κηα εγγχεζε γηα ηνλ αλαγλψζηε καζεηή. Δθείλν πνπ ην θαζηζηά, ζε ζρέζε κε ην δηθφ καο ζέκα ελδηαθέξνλ, είλαη ηνχην: θαηαρσξεί πιεζψξα θεηκέλσλ θαη ληνθνπκέλησλ γηα κηα πιεζψξα ζεκάησλ πνπ αξρίδνπλ απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη θζάλνπλ κέρξη ηελ απάληεζε ηνπ Κνινθνηξψλε ζηνλ Ηκπξαήκ. Ο καζεηήο έρεη έλα ζεζαπξφ ζηα ρέξηα ηνπ θαη κπνξεί λα γξάςεη κηα εξγαζία, αο πνχκε γηα ηνλ Διχηε, αλαηξέρνληαο ζηε ζει.152 θ.εμ. φπνπ έρεη απφ ηα «Αλνηρηά ραξηηά» ηνπ κεγάινπ καο λνκπειίζηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα. Πφζνη καζεηέο, αιιά θαη πφζνη απφ εκάο κειεηνχλ ηα πεδά ηνπ Διχηε; Παξέρεηαη κηα επθαηξία λα αλαιάβεη εξγαζία ν καζεηήο ζρεηηθή κε ηα πεδά θείκελά ηνπ, ηα Αλνηρηά ραξηηά θαη ην Δλ ιεπθψ. ζη. Ηζηνξία λεφηεξε θαη ζχγρξνλε Γ Σάμε Λπθείνπ (δχν ηέπρε), (θνπιάηνπ-γεκαθννχινπ-κφλδε). Γελ ελδηαθέξεη ελ πξνθεηκέλσ εάλ ηα βηβιία απηά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ εμίζνπ αμηφινγα. Ζ αλαθνξά καο γίλεηαη γηα ην γεγνλφο φηη απεηέιεζαλ ηνκή ζηε κεηάβαζε απφ ηα πιεθηηθά ζρνιηθά βηβιία ηεο Ηζηνξίαο ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθηθή πξσηνπνξία. Σα θείκελα πνπ παξαζέηνπλ απηά ηα βηβιία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ζπληάμεη εξγαζίεο αμηνπνηψληαο ηηο πεγέο. ηε ζειίδα 256 ηνπ ηφκνπ πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν , παξαηίζεηαη θείκελν απφ ηελ εθεκεξίδα «σηήξ» ( ). Δπεδίσθε λα θάκςεη ηελ αληίζηαζε δχν δηθαζηψλ λα ζπλεξγήζνπλ ζε δηθαζηηθφ έ- γθιεκα. Πξφθεηηαη γηα πεγή, πνπ θαηαρσξεί ν Γ. Φσηηάδεο ζην βηβιίν ηνπ Ζ δίθε ηνπ Κνινθνηξψλε. Ο καζεηήο πνπ αλαιακβάλεη ζρεηηθή εξγαζία, αιιά θαη θάζε εξεπλεηήο, έρεη κπξνζηά ηνπ έλα ληνθνπκέλην πνπ ζπληζηά εμαηξεηηθή αθφξκεζε γηα κηα πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε. Σέηνηεο πεγέο ζα ήηαλ κε πξνζπειάζηκεο, εάλ δελ ππήξρε απηφ ην βηβιίν. 5. Δπίινγνο Ζ παξνχζα εξγαζία καο πξνθαλψο δελ θάιπςε ην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ γηα ζπλζεηηθέο-δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. Χζηφζν, έζεζε έλαλ πξνβιεκαηηζκφ αλαθνξηθά κε ην ππφςε ζέκα, θαη επειπηζηνχκε φηη ζα ζπλερηζηεί απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο ζε δχν επίπεδα, ζε απηφ ηεο «εηδηθήο» Γηδαθηηθήο θαη, πξσηίζησο, ζε δηαζεκαηηθφ επίπεδν. Δθηηκνχκε φηη είλαη, ζπλ ηνηο άιινηο, ππφζεζε ηνπ δηδάζθνληνο λα δηαθξίλεη, ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξνζθέξεη, ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ γηα ηηο ζπλζεηηθέο-δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. Δπηβάιιεηαη επίζεο λα δνχκε, εάλ ην ζρνιηθφ βηβιίν πξνζθέξεηαη θαη γηα άιινπ είδνπο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ. Δλδεηθηηθά, εθηηκνχκε φηη ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζνλ θαη ππμίδα αλίρλεπζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, πνπ αθνξνχλ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, δηαβίσζεο θαη θνίηεζεο ησλ παηδηψλ. Ζ απηελέξγεηα θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ αζθνχληαη κε έλαλ εμφρσο παηδαγσγηθφ ηξφπν θαη κέζα απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν, αξθεί λα απνθαηαζηήζνπκε ηε ρακέλε «ηηκή» ηνπ.

7 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 37 Βηβιηνγξαθία Διιελόγισζζε Goodman, N. (1996). Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία. Αζήλα: Δθδφζεηο Κνξθή. Καςάιεο, Α., Υαξαιάκπνπο, Γ. (1995). ρνιηθά Δγρεηξίδηα: Θεζκηθή Δμέιημε θαη χγρξνλε Πξνβιεκαηηθή, Αζήλα: Δθδφζεηο Έθθξαζε. Κνγθνχιεο, Η. (1997). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Κπξηαθίδε. Μαλσιάο, Δ. Η. (1997). πλζεηηθέο Δξγαζίεο θαη ρνιηθά Βηβιία. Ζ Καζεκεξηλή, 27 Ννεκβξίνπ. Μαλσιάο, Δ. Η. (1996). ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο. Ζ Καζεκεξηλή, 19 Απξηιίνπ. Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (1998). Θεσξία θαη Πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο: Σφκνο Β : ηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο. Απφ ηελ Πιεξνθφξεζε ζηελ Κξηηηθή θέςε, Αζήλα: Δθδφζεηο Gutenberg. Μπελέθνο, Α. (1985). Σα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Βηβιία θαη ε Μειέηε Πεξηβάιινληνο. Δπηζηεκνληθφ Βήκα Γαζθάινπ, Δηδηθή Έθδνζε, 1985 (6), (77-122). Π.Γ. 60 η. Α Φ.Δ.Κ. 65, 30/3/2006, Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ. Ππξγησηάθεο, Η. (2008). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε, 12 ε Έθδνζε, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, Ξελόγισζζε Bräuer, G., Die Comenius-Jahrbücher ( ). In: Studia Comeniana et Historica 38(2008), Module 2: Helping People to Learn (1991). Slough: Polytechnic of West London. Parsons, C. (1980). How to Study Effectively, London: Arrow Books.

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 2008 2010 ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ εηθόλα ηνπ εζληθνύ «εαπηνύ» θαη ηνπ εζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα