ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ Όργανα Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (ΔΣ) Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας (ΓΔ) Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), Επιτροπή Ενστάσεων (ΕΕ) και Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ)... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γενική Μεθοδολογία Ανάθεσης Διαδικασία Σύναψη Σύμβασης Είδη διαγωνισμού Διακήρυξη Προκήρυξη διαγωνισμών Διενέργεια διαγωνισμών... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ από 11

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός του τρόπου ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών, και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και προμηθειών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια εκπόνηση εργασιών και ο βέλτιστος τρόπος εκτέλεσης προμηθειών, με πλήρη συμμόρφωση προς την εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. 1.2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: Έργο: Σύνολο ενεργειών ή δραστηριότητες που αναλαμβάνονται υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές και αποβλέπουν στην επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος, σε συγκεκριμένο χρόνο, με ευθύνη του αναδόχου ή εργασία που απαιτεί τεχνικές γνώσεις και επέμβαση Μελέτη: Κάθε επιστημονική εργασία ή δραστηριότητα που έχει συγκεκριμένο αντικείμενο, προδιαγραφές και διάρκεια και επιδιώκει την παραγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων ή εισηγήσεων δράσης σε συγκεκριμένο τομέα Υπηρεσία: Κάθε υπηρεσία ή δραστηριότητα που έχει συγκεκριμένο αντικείμενο, προδιαγραφές και διάρκεια και επιδιώκει την παραγωγή διακριτών αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένο τομέα Προμήθεια: Κάθε προμήθεια εξοπλισμού, αναλώσιμου ή άλλου υλικού, προϊόντων, υλικών ή δημιουργημάτων λόγου, τέχνης ή διάνοιας Ανάδοχος: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύμπραξη προσώπων, με οποιαδήποτε μορφή, που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελέτης ή έρευνας, την παροχή υπηρεσίας, ή την προμήθεια ειδών Διαγωνισμός Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Πρόταση για σύναψη σύμβασης: Οποιαδήποτε πρόσκληση για υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προσφοράς σε ανοιχτό, κλειστό ή με διαπραγμάτευση διαγωνισμό Αρμόδια Όργανα: Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (ΔΣ), ο Γενικός Διευθυντής (ΓΔ), η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), η Επιτροπή Ενστάσεων (ΕΕ), η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) ή άλλο εντεταλμένο όργανο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ 2.1 Όργανα Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό είναι τα ακόλουθα: Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (ΔΣ) Αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης και λήψης αποφάσεών στα θέματα που εξετάζονται στον παρόντα Κανονισμό. Αποφασίζει επί τυχόν ενστάσεων σε περίπτωση διαγωνισμών, ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Είναι δυνατόν να εκχωρεί αρμοδιότητες του στον Πρόεδρο ή σε άλλο όργανο της αστική μη κερδοσκοπικής εταιρείας Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας (ΓΔ) Αποτελεί εκτελεστικό όργανο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας και του παρόντος Κανονισμού. 3 από 11

4 2.1.3 Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), Επιτροπή Ενστάσεων (ΕΕ) και Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) Επιτροπή Διαγωνισμού: Είναι εισηγητικό όργανο και έχει την ευθύνη εισήγησης για την ανάθεση εργασιών, λοιπών υπηρεσιών, προμηθειών κ.λ.π. στις περιπτώσεις που προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμών. Η Επιτροπή, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από τον παρόντα Κανονισμό διεξαγωγή διαγωνισμού, επιλαμβάνεται της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ συντάσσει τα σχετικά πρακτικά, τα οποία αποστέλλει προς τον Γενικό Διευθυντή προς εισήγηση και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Για τη στελέχωση της επιτροπής γίνεται χρήση του Μητρώου Εμπειρογνώμων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι 3 έως 5 και διάφορα των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων καθώς και των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Επιτροπή Ενστάσεων: Είναι εισηγητικό όργανο και έχει την ευθύνη για την ενδελεχή εξέταση και διαχείριση των ενστάσεων που δύναται να υποβληθούν κατά τη διενέργεια ενός διαγωνισμού. Για τη στελέχωση της επιτροπής γίνεται χρήση του Μητρώου Εξωτερικών Εμπειρογνώμων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Τα μέλη της ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων είναι 3 έως 5 και διάφορα των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): είναι όργανο επιφορτισμένο με την παρακολούθηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και παραλαβή των εργασιών, λοιπών υπηρεσιών, προμηθειών κ.λ.π βάσει των προδιαγραφών που τέθηκαν με τη διακήρυξη, τη σχετική σύμβαση ανάθεσης και των εν γένει κατευθύνσεων του Υπεύθυνου Έργου. Για τη στελέχωση της επιτροπής γίνεται χρήση του Μητρώου Εξωτερικών Εμπειρογνώμων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Τα μέλη της ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι 3 έως 5 και διάφορα των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και της Επιτροπής Ενστάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3.1. Γενική Μεθοδολογία Ανάθεσης Για την ανάθεση εργασιών, μελετών, προμηθειών ή υπηρεσιών, μπορεί να επιλεγεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό, μια εκ των παρακάτω διαδικασιών: Απ ευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο Μελετητή / Ερευνητή / Πάροχο υπηρεσιών, προμηθευτή κ.λ.π. ή σε πρόσωπα περιλαμβανόμενα στο «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία Διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. 4 από 11

5 3.1.3 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ τηρεί Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, στο οποίο περιλαμβάνονται μελετητές / ερευνητές / πάροχοι υπηρεσιών που έχουν επιτυχώς συνεργαστεί μαζί της κατά το παρελθόν, καθώς και άλλους, μετά από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά την Πρόσκληση αυτή καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η επιστημονική και τεχνική ικανότητά τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία, κατά την κρίση της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Μητρώο. Η διαδικασία κατάρτισης και λειτουργίας του Μητρώου, όπως προκύπτει από το Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας είναι η ακόλουθη: i. Σύνταξη σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, βάσει των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. ii. Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. της ΑΠΟΣΤΟΛΗ για έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων. iii. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗ ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή ενδιαφερομένων στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων. iv. Αξιολόγηση των ενδιαφερομένων από την «Επιτροπή Αξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων», που συστήνεται με απόφαση Δ.Σ, και ένταξή τους στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων. v. Προεπιλογή εξωτερικών συνεργατών εκ του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της εκάστοτε δραστηριότητας, Πράξης, εργασίας κ.λπ, αφού συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων με ευθύνη της «Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων». Κατά τη διαδικασία προεπιλογής των εμπειρογνωμόνων, δύναται να πραγματοποιούνται από τα μέλη της Επιτροπής, συναντήσεις με τους υποψήφιους εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου να εξετάζονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας. vi. Σύνταξη σχεδίου Σύμβασης με τους εξωτερικούς συνεργάτες. Στη σύμβαση θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι λεπτομέρειες εκτέλεσης του έργου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των εμπειρογνωμόνων αναφορικά με το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, τους όρους εκτέλεσης των εργασιών και τα παραδοτέα τους. vii. Αποστολή Σχεδίου σε ελεγκτικές αρχές εφόσον απαιτείται για προέλεγχο. viii. Λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, κατόπιν εισήγησης της «Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, για τη σύναψη σύμβασης με τους εξωτερικούς συνεργάτες -εμπειρογνώμονες». ix. Υπογραφή Σύμβασης με τους Εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες Διαδικασία Σύναψη Σύμβασης Ειδικότερα: Απ ευθείας ανάθεση μπορεί να γίνει: α) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου για εργασία, μελέτη, υπηρεσία, προμήθεια κ.λ.π, όταν η προβλεπόμενη αμοιβή δεν υπερβαίνει το ποσό Α1 (βλ. σχετικό Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού). Για την ανάθεση αποφασίζει ο ΠΡ, μετά από σχετική εισήγηση της ΕΔ. 5 από 11

6 β) Σε επείγουσες ή ειδικές περιστάσεις ή σε περίπτωση αποκλειστικότητας στο αντικείμενο με απόφαση του ΔΣ. σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Διαγωνισμός διενεργείται, εφόσον πρόκειται για σοβαρά ή ειδικά έργα, μελέτες, προμήθειες κ.λ.π. ή σε κάθε περίπτωση που η προετκιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ποσού άνω του Α1. (βλ. σχετικό Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού). Στην περίπτωση αυτή, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του ΔΣ, μετά από εισήγηση της ΕΔ και αξιολόγηση των προσφορών Είδη διαγωνισμού Τα είδη του διαγωνισμού, ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και ειδικότερα: Ανοιχτός Διαγωνισμός: Λαμβάνουν μέρος όλοι όσοι ενδιαφέρονται μετά από δημόσια προκήρυξη. Μπορεί να είναι πρόχειρος, τακτικός ή διεθνής, ανάλογα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα στη νομοθεσία όρια (βλ. σχετικό Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού). Κλειστός ή με Προεπιλογή: Λαμβάνουν μέρος μόνον όσοι προσκληθούν από την εταιρεία. Διαπραγμάτευση: Η «Αποστολή» διαβουλεύεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιλογής του και διαπραγματεύεται τους όρους με ένα ή περισσότερα από αυτά, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία. Το είδος του διαγωνισμού αποφασίζεται, ανάλογα με το είδος της εργασίας, προμήθειας ή υπηρεσίας, το ύψος προϋπολογισμού και γενικότερα τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα παραπάνω πρέπει να εκτελεσθούν. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Διευθυντή. Οι ειδικότεροι όροι διεξαγωγής κάθε είδους διαγωνισμού καθορίζονται με τη σχετική Διακήρυξη Διακήρυξη Η διακήρυξη περιλαμβάνει την περίληψη, το πλήρες κείμενο και το Τεύχος Προδιαγραφών/Συγγραφή Υποχρεώσεων. Τα παραπάνω περιέχουν: Το αντικείμενο της εργασίας, μελέτης, υπηρεσίας ή προμήθειας Τα τυχόν απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου αναδόχου Τις προδιαγραφές της εργασίας, μελέτης, υπηρεσίας ή προμήθειας Προκειμένου για μελέτη, υπηρεσία, κλπ. τη μεθοδολογία εκπόνησης Τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης / υπηρεσίας Τις φάσεις εκτέλεσης της σύμβασης, εάν υπάρχουν Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων Τα κριτήρια αξιολόγησης / ανάθεσης της σύμβασης Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις ημερομηνίες, ώρα και τόπο αποσφράγισης. Το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων και τη διαδικασία εξέτασης αυτών Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την γνώση από πλευράς των υποψηφίων των συνθηκών και απαιτήσεων εκπόνησης της μελέτης ή εκτέλεσης της εργασίας ή την παροχή υπηρεσίας και την ορθή εκτέλεση αυτών, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο 6 από 11

7 συμπληρωματικό στοιχείο απαιτούμενο από τη νομοθεσία. Το Τεύχος της Διακήρυξης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο Προκήρυξη διαγωνισμών Οι διαγωνισμοί γίνονται ενώπιον Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αποστολή» σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διαγωνισμοί διενεργούνται κατόπιν διακήρυξης που εκδίδεται από τον Πρόεδρο με βάση τους όρους που εγκρίνονται για κάθε περίπτωση από το ΔΣ. Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, συγκεντρώνονται δε για το σκοπό αυτό αποδεικτικά δημοσίευσης. Η περίληψη της διακήρυξης περιλαμβάνει τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας, την ημερομηνία και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών, σαφή συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου (εργασίας, υπηρεσίας ή προμήθειας), προϋπολογισμό, τα προσόντα των διαγωνιζομένων και την εγγύηση, την προθεσμία, άλλους σημαντικούς όρους καθώς και τις ημέρες και ώρες παροχής πληροφοριών Διενέργεια διαγωνισμών Η διαδικασία διενέργειας των διαγωνισμών, για τους μεν διαγωνισμούς με αξία κάτω από τα όρια εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τους δε διαγωνισμούς που εμπίπτουν στα όρια εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΔ 60/07 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 7 από 11

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.1. Οι παραλαβές υλικών γίνονται κατ αρχάς από τον αρμόδιο υπάλληλο για τις προμήθειες, ο οποίος διενεργεί τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των ειδών. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) συγκροτείται σε κάθε περίπτωση σύναψης σύμβασης μέσω διαδικασίας διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΠΠ ορίζεται από το ΔΣ μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή (ΓΔ) Η ΕΠΠ διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανομένων ειδών, με βάση την Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού προμήθειας, την προσφορά του Προμηθευτή και το Τιμολόγιο ή Δελτίο Αποστολής του Στις συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών / παροχής υπηρεσιών η ΕΠΠ ασκεί την παρακολούθηση / εποπτεία του Αναδόχου με σκοπό την ορθή εκπόνηση της μελέτης ή παροχή υπηρεσίας, την άρτια και σύμφωνη με τις τεθείσες προδιαγραφές εκτέλεση του έργου και τη σύμφωνα με τις τυχόν φάσεις της εργασίας κ.λ.π. και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου για την καταβολή της αμοιβής του Η ΕΠΠ ευθύνεται έναντι της εταιρείας για την ορθή και συνεχή παρακολούθηση της εκπόνησης της Μελέτης / Υπηρεσίας κ.λ.π. και των επί μέρους φάσεων αυτών, ιδίως δε για την τήρηση των υποχρεώσεων των αναδόχων, τη συμμετοχή τους σε συσκέψεις, οπότε απαιτείται κ.λ.π Η ΕΠΠ έχει το δικαίωμα να συγκαλεί συσκέψεις με τα στελέχη του Αναδόχου, να απευθύνεται και γραπτώς προς τον Ανάδοχο δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες ή ζητώντας την επανόρθωση συγκεκριμένου ελαττώματος ή παράλειψης ή βελτιώσεις και προσθήκες, σε περίπτωση εκπόνησης Μελέτης / Έρευνας ή παροχής υπηρεσίας Πρόσθετες Εργασίες Μελετών / Υπηρεσιών κ.λ.π. Σε περίπτωση που, κατά την διάρκεια εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών κ.λ.π., προκύψει ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών που δεν ήταν δυνατό, να προβλεφθούν στη σύμβαση, η ΕΠΠ εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις του Αναδόχου και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η τυχόν απόφαση για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνεται από το ΔΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5.1. Για να προγραμματίσει την πληρωμή του προμηθευτή, το λογιστήριο της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» απαιτείται να διαθέτει τα ακόλουθα παραστατικά: Α. Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή (πρωτότυπο) Β. Τιμολόγιο του προμηθευτή (πρωτότυπο) Σε περίπτωση παραλαβής της προμήθειας/υπηρεσίας από ΕΠΠ, απαιτείται επίσης το Πρακτικό Προσωρινής, εν Λειτουργία / Δοκιμαστικής ή Οριστικής Παραλαβής, ανάλογα με την περίπτωση Το Λογιστήριο προβαίνει σε αντιπαραβολή / έλεγχο των παραπάνω παραστατικών και προγραμματίζει το χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του προμηθευτή, ανάλογα με τους όρους της παραγγελίας ή της Σύμβασης Στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων, ακολουθείται η διαδικασία οικονομικής διαχείρισης / διενέργειας πληρωμών, που αναφέρεται στο εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της Εταιρείας. 8 από 11

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 6.1. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης του Γενικού Διευθυντή Ο καθορισμός των χρηματικών ορίων (βλ. Παράρτημα 1) που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και η μεταβολή τους, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία Σε κάθε περίπτωση, τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ειδικά για την ανάθεση και διαχείριση συμβάσεων έργων που συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, υπερισχύουν του παρόντος Κανονισμού Οποιαδήποτε τροποποίηση Σύμβασης που αφορά στο φυσικό οικονομικό αντικείμενο του Έργου, πρέπει να προβλέπεται ρητά στη σχετική προκήρυξη του έργου ως δικαίωμα προαίρεσης. 9 από 11

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 10 από 11

11 Τα χρηματικά όρια, βάσει των οποίων προσδιορίζεται το είδος της διαδικασίας ανάθεσης που ακολουθείται, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, αναφέρονται ως εξής: Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α1: Έως (ποσό μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Α2: Έως (ποσό μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Α3: (ποσό μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Τα ποσά με βάση τα οποία καθορίζεται η φύση του διαγωνισμού (κλειστός, ανοιχτός ή διεθνής), θα επανακαθορίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία. Για προεκτιμώμενη αξία σύμβασης ύψους έως Α1 ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Για προεκτιμώμενη αξία σύμβασης ύψους ίσου ή μεγαλύτερου από Α1 και έως Α2 ακολουθείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Στην περίπτωση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού γίνεται δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Φορέα ή στην ιστοσελίδα της Αρχής από την οποία εποπτεύεται. Για προεκτιμώμενη αξία σύμβασης ύψους ίσου ή μεγαλύτερου από Α2 και έως Α3 ακολουθείται η διαδικασία του τακτικού (ανοικτού) διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Στην περίπτωση διενέργειας τακτικού διαγωνισμού γίνεται δημοσίευση της προκήρυξης σε εθνικές εφημερίδες. Για προεκτιμώμενη αξία σύμβασης ύψους ίσου ή μεγαλύτερου από Α3 ακολουθείται η διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Στην περίπτωση διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού γίνεται δημοσίευση της προκήρυξης σε εθνικές εφημερίδες και στην εφημερίδα ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Σχετικοί Νόμοι/ Προεδρικά Διατάγματα/Κοινοτικές Οδηγίες - Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α') Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, όπως ισχύει σήμερα - ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/ Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β / ) όπως ισχύει σήμερα, - Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83 όπως ισχύει σήμερα). - Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α ) Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στον νομαρχιακό και τοπικό Τύπο, όπως ισχύει σήμερα. - Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 3, όπως ισχύει σήμερα. - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, - ΥΑ 77032/ "Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις τα οποία εφαρμόζονται από " - Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, Απλοποίηση & Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας των Διαδικασιών του ΕΣΠΑ & Άλλες Διατάξεις» - Ν. 3614/ «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφόρμαγα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για Την Προγραμματική Περίοδο ». - Υ.Α /739/ (ΦΕΚ 1291/ τ.β) Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 11 από 11

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα