Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη για το έργο Κατασκευή νέου διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου». Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 2 α του μηνός Ιουλίου, του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Γλυκοφρύδη Γεωργίου - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γλυκοφρύδης Γεώργιος - Aντιδήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Δόσχορης Κων/νος, 3.Στάμου Μαρία, 4.Ράτης Σπυρίδων. Α π ό ν τ ε ς : 1.Πέτρου Δημήτριος, 2.Βαρελάς Παναγιώτης, 3.Κούτμου Ευσταθία. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 1. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, όπου στον Κ.Α προβλέπεται πίστωση 9.200,00 για εκπόνηση της μελέτης Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Κατασκευή νέου διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου (στα πλαίσια του Ε.Π.Τεχνική βοήθεια του Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων» με κωδικό MIS Η υπ αριθ.99/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΧΒΩΛ3-Χ48) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η διάθεση σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α., της εγγεγραμμένης σ αυτόν πίστωσης (ΠΑΥ Α-230/ ). 3. Η υπ αριθ.27675/2012 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία αδυνατεί να προβεί στη σύνταξη της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη για το έργο Κατασκευή νέου διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου» προϋ/σμού 9.200,00 με ΦΠΑ, διότι δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τέτοιου είδους εργασίες.

2 4. Το υπ αριθ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, περί αδυναμίας σύνταξης της εν λόγω μελέτης, καθότι δεν διαθέτει προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας. 5. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη για το έργο Κατασκευή Νέου Διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου» όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με τις οποίες η προεκτιμώμενη αμοιβή της εν λόγω μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 7.479,68 πλέον Φ.Π.Α. 6. Οι προσφορές για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης και συγκεκριμένα Του ΚΑΖΟΥ Νικόλαου Πολιτικού Μηχανικού & Γεωτεχνικού (αριθ. μητρώου 23978) για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης εξ 6.190,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, Του ΣΙΜΙΤΖΗ Μάριου Πολιτικού Μηχανικού (αριθ. μητρώου 14724) για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης εξ 7.317,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, Του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελου Πολιτικού Μηχανικού & Γεωλόγου (αριθ. μητρώου 12900) για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης εξ 6.490,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, οι οποίες είναι μικρότερες από το 30% της αμοιβής του Α τάξεως πτυχίου, κατηγορίας (21) γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (όριο αμοιβής Α τάξης κατ. (21) : 0,30 Χ ,00 =15.108,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 7. Η υπ αριθ.10/2013, αρ.πρωτ. Δ15γ/οικ/3676/ Εγκύκλιος του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. όπου για το πτυχίο Α τάξης κατηγορίας 21 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, οι αμοιβές μελετών 2013 είναι ,00, οπότε το 30% της Α τάξης είναι : 30% ,00 = 7.545, Η από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, περί απευθείας ανάθεσης της ανωτέρω μελέτης. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα για τις κατηγορίες μελετών στο άρθρο 3 του Π.Δ. 798/78, όπως ισχύουν και την υπ αριθ. 10/2013, αρ.πρωτ. Δ15γ/οικ/3676/ Εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ., περί καθορισμού των ορίων αμοιβής μελετών για το έτος 2013, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α 1. Αναθέτει απευθείας στον μελετητή ΚΑΖΟ Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό & Γεωτεχνικό (αριθ. μητρώου για την κατηγορία μελετών 21) την εκπόνηση της Γεωτεχνικής μελέτης για το έργο Κατασκευή Νέου Διδακτηρίου Λουτρακίου, έναντι ποσού #6.190,00# και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% εξ #1.423,70# έναντι συνολικού ποσού #7.613,70#, σύμφωνα με την προσφορά του, η οποία κρίθηκε συμφέρουσα για το Δήμο, καθώς η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνησή της δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης, που ισχύει για την εν λόγω κατηγορία μελετών (κατηγορία 21 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), με τους ακόλουθους όρους:

3 Άρθρο 1ο Αντικείμενο Η προς εκπόνηση μελέτη αφορά «Γεωτεχνική μελέτη για το έργο Κατασκευή Νέου Διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου» (στα πλαίσια του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων με κωδικό MIS ). Άρθρο 2ο Συμβατικό μελετητικό αντικείμενο Στα πλαίσια της έκδοσης οικοδομικής άδειας ανέγερσης Νέου Λυκείου Λουτρακίου σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση Μαγούλα στο Λουτράκι, απαιτείται η σύνταξη Γεωτεχνικής Μελέτης. Το οικόπεδο με εμβαδόν ,82μ2, έχει πρόσωπο ανατολικά στην επαρχιακή οδό Ισθμού Λουτρακίου, και νότια σε αγροτική οδό. Δυτικά και βόρεια συνορεύει με άλλες ιδιοκτησίες Το έργο που θα ανατεθεί στον μελετητή έχει σαν αντικείμενο λοιπόν, την διάνοιξη των απαιτουμένων από τον νόμο, αριθμό γεωτρήσεων, εργαστηριακές δοκιμές, και τέλος τη σύνταξη Γεωτεχνικής Μελέτης (σχεδίων και τευχών) για την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας. Άρθρο 3ο Περιεχόμενο Μελέτης Η μελέτη που θα εκπονηθεί θα είναι σε μία φάση και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω : 1. Γεωτεχνική Μελέτη: Α) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της επί τόπου αναγνωρίσεως, των εργασιών υπαίθρου και των μεθόδων που εφαρμόστηκαν για τις εργαστηριακές δοκιμές. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση αυτή περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: (α) Σκοπό και στόχους της γεωτεχνικής έρευνας. (β) Εντολή αναθέσεως της γεωτεχνικής έρευνας (κύριος του έργου, ημερομηνία κλπ). (γ) Σύντομη περιγραφή του έργου για το οποίο έγινε η γεωτεχνική έρευνα (θέση, λειτουργικές απαιτήσεις, γεωμετρία, ελάχιστο λειτουργικό βάθος θεμελιώσεως, φορτία, αντιστηρίξεις, υλικά κατασκευής, στατική μορφή και φορείς, υπόγεια νερά, στεγανότητα, πρανή κλπ). (δ) Χρόνο εκτελέσεως των διαφόρων φάσεων των εργασιών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών. (ε) Τύπους των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις εργασίες υπαίθρου. (στ) Ονόματα επιστημονικού και ειδικευμένου γεωτεχνικού προσωπικού υπεύθυνου για τη συνεχή επί τόπου παρακολούθηση των γεωτρήσεων και των λοιπών εργασιών υπαίθρου, την επί τόπου μακροσκοπική περιγραφή των δειγμάτων και την κατάλληλη σήμανση και συσκευασία των δειγμάτων. (ζ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επί τόπου γεωτεχνικής αναγνωρίσεως στην περιοχή του έργου από ειδικευμένο Γεωτεχνικό Μηχανικό, με έμφαση στις επιφανειακές παρατηρήσεις που σχετίζονται με τη μελέτη του έργου και την εμπειρία της περιοχής, για παράδειγμα, καθιζήσεις και ρωγμές παλαιοτέρων κτιρίων, κατολισθήσεις, υπόγεια ύδατα, λατομεία, δανειοθαλάμους, οδοστρώματα, ευκολία εκσκαφής κλπ.

4 (η) Συγκέντρωση πληροφοριών για τη γεωλογία της περιοχής, τη σεισμικότητα και την εμπειρία που υπάρχει στην περιοχή σχετικά με το υπέδαφος. (θ) Θέσεις ερευνών σε οριζοντιογραφία υπό κλίμακα με πληροφορίες για τον τρόπο εξασφάλισής τους. (ι) Πινακοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθεισών εργασιών. (ια) Παρουσίαση των καθημερινών μετρήσεων της στάθμης του νερού στις γεωτρήσεις κατά την εκτέλεση των γεωτρήσεων και εν συνεχεία από πιεζόμετρα. (ιβ) Παρουσίαση των επί τόπου παρατηρήσεων του εποπτεύοντος Γεωτεχνικού Μηχανικού κατά την εκτέλεση των γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου. (ιγ) Παρουσίαση των μητρώων υπεδάφους των γεωτρήσεων, με περιγραφές των σχηματισμών υπεδάφους, με βάση τα μητρώα υπαίθρου και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών. (ιδ) Παρουσίαση των επί τόπου δοκιμών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών σε παραρτήματα. Β) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η αξιολόγηση των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας αφορά στην λεπτομερή εξέταση των αποτελεσμάτων των ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών από τον Γεωτεχνικό Μηχανικό. Σε περίπτωση που κατά τη γνώμη του Γεωτεχνικού Μηχανικού τα υπάρχοντα στοιχεία είναι ανεπαρκή, λανθασμένα ή ανακριβή, οφείλει να το αναφέρει στην έκθεσή του. Αποτελέσματα που παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από το μεγαλύτερο μέρος των άλλων αποτελεσμάτων εξετάζονται με σχολαστικότητα για να διαπιστωθεί εάν οφείλονται σε σφάλματα δοκιμής ή εάν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές συνθήκες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο στάδιο του τελικού σχεδιασμού. Επί πλέον αυτών, η αξιολόγηση των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας περιλαμβάνει, και τα εξής: (α) Ταξινόμηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα διαγράμματα των αποτελεσμάτων των ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, παρουσίαση της στατιστικής κατανομής και του εύρους μεταβολής των κυριωτέρων στοιχείων σε ιστογραφήματα. (β) Προσδιορισμό της στάθμης του νερού των γεωτρήσεων. (γ) Τομές υπεδάφους με τις παραλλαγές του υπεδάφους με το βάθος σε συσχετισμό με τα αποτελέσματα δοκιμών τυποποιημένης διεισδύσεως, φυσικής υγρασίας, αντοχής, συμπιεστότητας κ.λπ. Διαχωρισμό στρώσεων με απόλυτα υψόμετρα όπου είναι δυνατόν, αλλιώς με σχετικά υψόμετρα από τα σχέδια της μελέτης. (δ) Λεπτομερή περιγραφή των διαφόρων στρώσεων υπεδάφους με βάση τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά αντοχής και συμπιεστότητας. (ε) Παρουσίαση των ορίων μεταβολής των γεωτεχνικών παραμέτρων υπεδάφους σε συσχετισμό με τη στρωματογραφία του υπεδάφους. Η παρουσίαση αυτή γίνεται κατά τρόπο σαφή και εποπτικό ώστε να επιτρέπει την επιλογή των πιο κατάλληλων παραμέτρων για τους γεωστατικούς υπολογισμούς. (στ) Υποβολή αιτιολογημένων προτάσεων σχετικά με το είδος και τον αριθμό των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών που κρίνεται σκόπιμο να εκτελεστούν για να καλύψουν τυχόν ανεπαρκή στοιχεία της έρευνας ή να απαντήσουν σε τυχόν ερωτηματικά που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, εφόσον απαιτηθεί από την παραπάνω αξιολόγηση.

5 Άρθρο 4 ο Προδιαγραφές Οι εργασίες και η μελέτη θα γίνουν σύμφωνα με 1.τον Γενικό Οικοδομικό κανονισμό και τον Κτιριοδομικό κανονισμό και τους ισχύοντες κανονισμούς Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 2.τις Προδιαγραφές της Δημοτικής Εκπαίδευσης για τα Σχολικά Κτίρια και 3.την Αποφ-ΔΜΕΟ/δ/0/1759/98 (ΦΕΚ-1221/Β/ ) [ΙΣΧΥΕΙ από ] Αποφ-1759/98 (ΦΕΚ-1221/Β/98) 'Εγκριση τεύχους "Ανάλυση Τιμών και λοιπά θέματα Γεωτεχνικών Ερευνών, Μελετών Γεωτεχνικών 'Εργων και Γεωτεχνικών Μελετών". (Κοινοποιήθηκε και με την Εγκ-2/99 (Εγκ-Δ17α/10/1/Φ.4.8/2/7-1-99) Οι εργασίες υπαίθρου θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ «Τεχνικές Προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές Έρευνες» ΦΕΚ 363/ , Ε101 83, Ε Οι εργαστηριακές δοκιμές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ε105 86) «Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής» και (Ε ) Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές Βραχομηχανικής 4. τον γεωτεχνικό οδηγό της ΜΟΔ Α.Ε. για έργα κτιριακά (επισυνάπτεται) Άρθρο 5 ο Παραδοτέα στοιχείg Η μελέτη θα υποβληθεί σε έξι (6) αντίγραφα και σε ψηφιακή μορφή σε αρχεία με επέκταση (*.doc) ή και (*.xls)και σχέδια με επέκταση (*.dwg) Autocad 2004 Άρθρο 6 ο Προθεσμία εκπόνnσnς μελέτης Η προθεσμία υποβολής της μελέτης που θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής ορίζεται σε 1 (ένα) μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού Η προεκτιμώμενη αμοιβή Γεωτεχνικής Μελέτης σύμφωνα με τον πίνακα υπολογισμού, ανέρχεται στο ποσό των 7.479,68 συν του ΦΠΑ (23% * 7.479,68 = 1.720,32 ) ήτοι συνολικά 9.200,00. Και θα πληρωθεί κατ αποκοπή σύμφωνα με τον παρακάτω επιμερισμό: Πληρωμή 60% της συνολικής αμοιβής με την παράδοση της μελέτης και τον έλεγχο της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Πληρωμή 40% της συνολικής αμοιβής μετά την έγκριση της μελέτης από το δημοτικό συμβούλιο. Για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι του Μελετητή όσον αφορά την τήρηση των όρων της Σύμβασης και την αρτιότητα της προς εκπόνηση μελέτης πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και το άρθρο 18 παρ. 2 του Π.Δ.194/79, κοινές υπέρ πάντων των συμπραττόντων γραφείων εγγυητικές επιστολές: Για την ανάθεση Γεωτεχνικής Μελέτης εγγυητική επιστολή ύψους: 7.479,68 5%= 374,00.

6 Άρθρο 7 ο Προεκτιμώuενn αμοιβή Πληρωμές ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ (Εφαρμογή τιμών 2013, ΤΚ= 1,259) (1 γεώτρηση 10m) Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΑ) 1 Εισκόμιση / Αποκόμιση γεωτρητικού εξοπλισμού ΓΤΕ.1.1β τεμ , ,10 (Από ξηρά 80 km) Περιστροφική γεώτρηση σε εδάφη και μαλακό βράχο ΓΤΕ Βάθος 0-20μ. ΓΤΕ.1.5α μ.μ , ,20 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε εδάφη και μαλακό βράχο ΓΤΕ Βάθος 0-20μ. ΓΤΕ.1.17α τεμ 5 67,99 339,93 4 Δοκιμή τυποποιημένης διείσδυσης SPT ΓΤΕ.1.49 τεμ 5 55,40 276,98 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ A 5.275,21 5 Προπαρασκευή διαταραγμένου δείγματος σε ξηρή κατάσταση ΓΤΕ.2.1 τεμ 5 16,37 81,84 6 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους ΓΤΕ.2.2 τεμ 5 12,59 62,95 7 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών ΓΤΕ.2.4 τεμ 2 40,29 80,58 8 Προσδιορισμός ορίων Atterberg ΓΤΕ.2.5 τεμ 5 49,10 245,51 9 Κοκκομετρική ανάλυση - ξηρή μέθοδος ΓΤΕ.2.6 τεμ 5 49,10 245,51 10 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο ΓΤΕ.2.8 τεμ 2 71,76 143,53 11 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης ΓΤΕ.2.13 τεμ ,79 144,79 12 Ανεμπόδιστη θλίψη ΓΤΕ.2.14 τεμ 1 45,32 45,32 13 Τριαξονική δοκιμή UU ΓΤΕ.2.15 κύκλος 3 57,91 173,74 ΣΥΝΟΛΟ B 1.223,77 ΣΥΝΟΛΟ Γ (A+B) 6.498,98

7 Γ. ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο ΓΜ.1.3 Προεκτιμώμενο κόστος γεωτεχνικών ερευνών Γ = 6.498,98 Αμοιβή Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών: Σ(Φ) = 15% x Γ =974,85 ΣΥΝΟΛΟ Γ : 974,85 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α+Β+Γ) : 7.473,83 ΦΠΑ 23% 1.718,98 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ : 9.192,81 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ : 9.200,00 Άρθρο 8 ο Ισχύουσες διατάξεις - κατηγορία μελέτης Για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 716/77, του Π.Δ.798/78, της παραγράφου 3 του άρθρου 209 του Ν-3463/06(νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) καθώς και της εγκυκλίου 2037/2/07(ΥΠΕΣΔΑ) Η παρούσα μελέτη θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου Η κατηγορία της μελέτης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 541/78 (ΦΕΚ116/A/ ) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 256/98 ανήκει στην κατηγορία 21 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, και Για τα πτυχία Α τάξεως κατηγορίας αυτής (άρθρο 3 του Π.Δ. 798/78) σύμφωνα με αμοιβές μελετών 2013 (εγκύκλιος 10/2013, αρ. πρωτ Δ15γ/οικ/3676/ του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ) είναι ,00. Το 30% της Α τάξης είναι : 30% x ,00 = ,00. Άρα υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 209 του Ν 3463/ Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης. Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 128/2013. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντιδήμαρχος ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα Μέλη ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος ΣΤΑΜΟΥ Μαρία ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα