ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ:"

Transcript

1 Απθπο: 4.13 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ θαη αληηζηεξίμεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε παξαθεηκέλσλ θαηαζθεπψλ. Πηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη νη θνξηνεθθνξηψζεηο, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο, εμεπξηζθφκελεο κε κέξηκλα θαη κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ θαζαηξνπκέλεο θαηαζθεήο, κε βάζε αλαιπηηθή επηκέηξεζε. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβηθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 35,00 (ηξηάληα πέληε ) Απθπο: Ρ2.1 Θαζαίξεζε κνλίκνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνηάπεηα παρνπο κερξη 10 εθ. θαη πιάηνπο 40 εθαηνζηά θαη άλσ Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΡΝΔ 2124 Θαζαίξεζε κνλίκνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνηάπεηα πάρνπο κερξη 10 εθ. θαη πιάηνπο 40 εθ. θαη άλσ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε κε ηξνρφ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρεηξ. κέηξα ΕΤΡΩ: 3,09 (ηξία Δπξψ θαη ελλέα ιεπηά) Απθπο: Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία. Γηα έλα θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο νξπγκάησλ φπσο παξαπάλσ πνπ ζα εθηειείηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά βάζνπο κέρξη 30 cm, κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε. Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. Ζ ρξήζε αληιηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εθζθαθψλ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα φηαλ ην βάζνο ηνπ λεξνχ εληφο ηνπ νξχγκαηνο ππεξβαίλεη ηα 30 cm, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). Θαηά δε ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Ρπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαιχπηνπλ κεκνλσκέλεο δψλεο κήθνπο (θαηά ηνλ άμνλα ηνπ νξχγκαηνο) κεγαιχηεξεο ησλ 2,00 m ή δελ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο επηθαλείαο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ζεσξνχληαη ζπνξαδηθέο θαη πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο επηκέξνπο ηηκέο ηνπ παξφληνο Αξζξνπ.

2 Αληηζηεξίμεηο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε, ή εθαξκνδφκελεο θαηφπηλ εληνιήο ηεο πεξεζίαο, επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ζπλνιηθή αληηζηεξηδφκελε επηθάλεηα ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη εθαξκφδνληαη ηα νηθεία Αξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ζπλέρεηα: Κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβηθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 6,80 (έμη Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά) Απθπο: Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο βξαρψδεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Γηα έλα θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο νξπγκάησλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ηζηκελησκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ρξήζε δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή κηθξψλ γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο) εληφο ηνπ νξχγκαηνο. Θαηά δε ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Ρπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ απνθπγή θαηάπησζεο ραιαξψλ βξαρσδψλ πιηθψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο επηκέξνπο ηηκέο ηνπ παξφληνο Αξζξνπ. Αληηζηεξίμεηο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε, ή εθαξκνδφκελεο θαηφπηλ εληνιήο ηεο πεξεζίαο, επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ζπλνιηθή αληηζηεξηδφκελε επηθάλεηα ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη εθαξκφδνληαη ηα νηθεία Αξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ζπλέρεηα: Κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβηθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 32,00 (ηξηάληα δχν ) Απθπο: Αλφξπμε θξέαηνο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο δηακέηξνπ ή πιάηνπο κέρξη 3,00 m θαη βάζνπο κέρξη 5,00 m ππφ ηελ ζηάζκε ζηνκίνπ αλνξχμεσο.

3 Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-2142 [*] ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο. ΕΤΡΩ: 30,00 (ηξηάληα ) Απθπο: 17.1 Κεηαθνξά θαζαξά αζπκπηέζησλ γαησδψλ, εκηβξαρσδψλ ή βξαρσδψλ πξντφλησλ εθζθαθήο Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΓΟ 6073 Κεηαθνξά θαζαξά αζπκπηέζησλ γαησδψλ, εκηβξαρσδψλ ή βξαρσδψλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Ρηκή αλά θπβνρηιηφκεηξν κε ηε κέηξεζε ζην απηνθίλεην ή ζε ζσξνχο. Ρηκή αλά θπβνρηιηφκεηξν ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβνρηιηφκεηξν ΕΤΡΩ: 0,26 (είθνζη έμη ιεπηά) Απθπο: Ξιαζηηθνί ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΟΔ) Πσιελψζεηο απνρέηεπζεο απφ πνιπαηζπιέλν πςειήο ππθλφηεηαο, δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά DIN 16961/ pren , πιήξεηο κε ηα εηδηθά ηεκάρηα. Dεμ/Dεζ 400/343 mm, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN 8 kn/m2, κε εθαηέξσζελ ζπλδέζκνπο (κνχθεο) θαη ειαζηηθφ δαθηχιην. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: κκ ΕΤΡΩ: 38,00 (ηξηάληα νθηψ ) Απθπο: 5.07 Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6069 Γηα έλα θπβηθφ κέηξν έδξαζεο - εγθηβσηηζκνχ - επηθάιπςεο ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ, εθηεινχκελεο εληφο ή εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη : α. Ζ πξνκήζεηα ηεο άκκνπ ιαηνκείνπ β. Ζ θνξηνεθθφξησζε, ρσξίο ηελ θαζαξά κεηαθνξά ηνπ, ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε. γ. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζηηο ηάθξνπο - νξχγκαηα. δ. Ζ ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαζψο θαη ησλ ζηξψζεσλ εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ απφ άκκν ιαηνκείνπ κέρξη αξλήζεσο. Ρηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβηθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 7,20 (επηά Δπξψ θαη είθνζη ιεπηά) Απθπο: Ρ3.1 Δπίρσζε ηάθξσλ ζσιελσηψλ αγσγψλ κε ζξαπζηφ ακκνράιηθν ηεο Ξ.Ρ.Ξ Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6068 Δπίρσζε ηάθξσλ ζσιελσηψλ αγσγψλ κε ζξαπζηφ ακκνράιηθν ηεο Ξ.Ρ.Ξ κε ηελ πξνκήζεηα ρσξίο ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ αλεπ ηεο θαζαξάο κεηαθνξάο ηνπ αξγνχ πιηθνχ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβηθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 5,00 (πέληε )

4 Απθπο: 4.09 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΓΝ 4521Β Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 1. Θαηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,15 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΞΡΞ Ν Θαηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,15 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΞΡΞ Ν Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-Ν θαηά ηα ινηπά φπσο ζηηο Ξ.Ρ.Ξ. ΑΠ-11 θαη Α-201 νξίδεηαη. 4. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ, ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ Ξ.Ρ.Ξ Α-260 νξίδεηαη. 5. Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ Ξ.Ρ.Ξ. Α-265 νξίδεηαη. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (άζθαιηνο, αδξαλή πιηθά, θ.ι.π.), κε ηε ζηαιία απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη δηάζηξσζεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ε εξγαηηθή δαπάλε θαη ε δαπάλε απαζρφιεζεο ηνπ απαηηνπκέλνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσληθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 16,20 (δεθαέμη Δπξψ θαη είθνζη ιεπηά) Απθπο: Ρ6.1 Πθπξφδεκα C12/15 ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηάθξσλ. Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΝΓΝ 2522 Ξξνκήζεηα κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο C12/15 ρξεζηκνπνηνχκελνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηάθξσλ δηθηχσλ πάρνπο 12 cm. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβ. κεηξν ΕΤΡΩ: 90,00 (ελελήληα ) Απθπο: ΝΗΘ 3211 ΑΡΖΔ Λ Φξεάηην νκβξίσλ απφ ζθπξφδεκα εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 0,70x0,5m x1,00m θαη βάζνπο 0,5 έσο 1,00 δειαδή εθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ηνπ ππζκέλα θαη δφκεζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε ζθπξφδεκα ησλ 300 ΘG πάρνπο 15 cm, επίρξεζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 Θg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαξίνπ, εμαγσγή θηα απνθφκηζε ησλ πξνηφλησλ εθζθαθήο θαη αρξήζησλ πιηθψλ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεκ ΕΤΡΩ: 220,00 (δηαθφζηα είθνζη ) Απθπο: Κεηαιιηθέο εζράξεο ππνλφκσλ Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6752 Κεηαιιηθέο εζράξεο ππνλφκσλ πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο κεηά ηεο αμίαο κεηαθνξάο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ. Ρα πξνζθνκηδφκελα πξνο ηνπνζέηεζε πιηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ

5 πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζά θέξνπλ ζήκαλζε πνηφηεηνο CE ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξεο θαλαιηψλ πδξνζπιινγήο, ηππνπνηεκέλεο, ειεθηξνπξεζζαξηζηέο, γαιβαληζκέλεο ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ρηιηφγξακκν ΕΤΡΩ: 3,00 (ηξία επξψ) Απθπο: Β-51 ΞΟΝΣΡΑ ΘΟΑΠΞΔΓΑ ΑΞΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-2921) Γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C 12/15, δηαηνκήο 0.15Σ0.30 κ. κε απφηκεζε, ζχκθσλα κε ηηο Ξ.Ρ.Ξ., πξνο θαηαζθεπή θξαζπέδσλ, λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζην εξγνζηάζην κε ηαπηφρξνλε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο, ε δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 κ. κε ιεία επηθάλεηα, ε δαπάλε ηέιεηαο ζηεξέσζεο ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ελφο ζπλερνχο πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10Σ0,20κ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C 8/10, ε δαπάλε εγθηβσηηζκνχ ηνπο, ε δαπάλε αξκνινγήκαηνο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 ργξ ηζηκέληνπ αλά κ3 άκκνπ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. Ρηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ κε ρσξίο ηε βάζε έδξαζήο ηνπ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: κέηξν ΕΤΡΩ: 7,70 (επηά Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά) Απθπο: Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ), κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ κέρξη ηελ ζέζε δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο απφ αληιία ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ,

6 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. Πε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. β. Ρα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. δ. Ππκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο) θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο. ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). Νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 3214 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). ΕΤΡΩ: 100,00 (εθαηφ) Απθπο: Μπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νηνλδήπνηε φξνθν ππφ ή ππέξ ην έδαθνο. Πηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 3811 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. ΕΤΡΩ: 15,00 (δεθαπέληε ) Απθπο: Σαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΙΝΡ 959 θαη 971 θαη ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Σαιχβσλ Πθπξνδέκαηνο (ΦΔΘ 381Β / ), θάζε δηακέηξνπ, έηνηκνη επί νπνησλδήπνηε ηκεκάησλ έξγνπ. Σαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο S500 ή S500s. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-3873 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ΕΤΡΩ: 1,00 (έλα ) Απθπο: ΑΡΝΔ 7322 Πρεη. Δπηζηξψζεηο δηα θπβφιηζσλ ηζηκέληνπ νηνπλδήπνηε ζρήκαηνο θαη ρξψκαηνο πνπ ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια ή δηαγψληα πξνο ηηο επζείεο πνπ νξίδνπλ ην δξφκν ζε ζπλδπαζκφ ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο. Ζηνη Γηάζηξσζε ηεο άκκνπ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ θπβφιηζσλ ζε πάρνο 3 έσο 5 εθαη. ζε

7 αληίζηξνθε αλαινγία πξνο ηελ ζθιεξφηεηα ηεο ππφβαζεο. Ζ άκκνο πξέπεη λα είλαη θαζαξή θαη κε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ψζηε ην 80% ηνπ πιηθνχ ηνπιάρηζηνλ λα είλαη θάησ ησλ 4 ρηι. Αθνινπζεί ζηεγλή ηνπνζέηεζε ησλ θπβφιηζσλ ζε χςνο 1 έσο 1,5 εθαη. πεξίπνπ πςειφηεξα απφ ηελ επηδησθφκελε ηειηθή ζηάζκε ψζηε ε κεηέπεηηα ζπκπίεζε κε δνλεηηθή πιάθα ζα θέξεη ην δάπεδν ζηελ επηζπκεηή ζηάζκε. Θαηφπηλ γίλεηαη ε ζθξάγηζε ησλ αξκψλ κε ιεπηή θνζθηληζκέλε άκκν γηα πιήξε ζθξάγηζε ησλ αξκψλ. Κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο αθνινπζεί θαζαξηζκφο ηνπ δαπέδνπ απφ ηα πιενλάδνληα πιηθά. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΞΟΠ 1360.Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαζψο θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Κ2 ΕΤΡΩ: 22,30 (είθνζη δχν Δπξψ θαη ηξηάληα ιεπηά) Απθπο: Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ, πάζεο θχζεσο ηνίρσλ, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζε ζηάζκε κέρξη +4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κηάο νξαηήο φςεσο. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-4206 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ΕΤΡΩ: 65,00 (εμήληα πέληε ) Απθπο: Αξκνινγήκαηα φςεσλ ηνηρνδνκψλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηφθθνθε άκκν. Ππκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε επηδηφξζσζε ησλ κηθξναλσκαιηψλ ησλ ιίζσλ, ην άλνηγκα, ε απφμεζε θαη ε πιχζε ησλ αξκψλ κε θαζαξφ λεξφ θαη θαηάιιειε κεηαιιηθή βνχξηζα κέρξη βάζνπο 2 έσο 3 cm απφ ηελ επηθαλείαο ηνπ ηνίρνπ, δηαβξνρή ηνπ ηνίρνπ ακέζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αξκνινγήκαηνο, πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία, ζπκπίεζε, κφξθσζε, θαζαξηζκφ, ηθξηψκαηα, θιπ. (Αξκνινγήκαηα αθαηεξγάζησλ φςεσλ ιηζνδνκψλ) Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 7101 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) φςεσο ΕΤΡΩ: 14,00 (δεθαηέζζεξα ) Απθπο: Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ θιπ., απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ.απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο Ππκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 6401 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ΕΤΡΩ: 4,00 (ηέζζεξα ) Απθπο: Γ-02.2 ΔΘΠΘΑΦΖ-ΦΟΔΕΑΟΗΠΚΑ ΑΠΦΑΙΡΗΘΝ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ βάζνπο έσο 6 εθ. (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-1132) Δθζθαθή-θξεδάξηζκα Γηα ηελ εθζθαθή- θξεδάξηζκα ζηξψζεσλ πθηζηάκελνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε εηδηθψλ θαηάιιεισλ εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ (θξεδψλ), ψζηε νη παξεηέο ησλ ζθακκάησλ λα πξνθχπηνπλ θαηαθφξπθεο θαη επζχγξακκεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ κήθνπο ηνπ δηαδξφκνπ εθζθαθήο θαη ε επηθάλεηα ηεο ζθάθεο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ εθζθαθή λα είλαη επίπεδε κε εληαία θαηά κήθνο θιίζε.

8 Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε επηκειήο ζπγθέληξσζε, θφξησζε, κεηαθνξά θαη απφζεζε φισλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε απαηηεζεί καθξηά απφ ην ζψκα ηεο νδνχ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο εθζθαθείζαο επηθάλεηαο κε ρξήζε κεραληθήο ζθνχπαο θαη αεξνζπκπηεζηή, ψζηε λα απνκαθξχλνληαη ηειείσο ηα ππνιείκκαηα πξντφλησλ εθζθαθήο θαη λα απνθιείεηαη ε επαλελζσκάησζή ηνπο ζηε ζθάθε ηεο εθζθαθήο απφ ηελ θπθινθνξία κε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα επαλαιάβεη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηελ εξγαζία αδαπάλσο γηα ηελ ππεξεζία. Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ππφςε εξγαζίαο (αγνξέο, κηζζψκαηα, κεηαθνξέο, εγθαηαζηάζεηο-απεγθαηαζηάζεηο, ζηαιίεο θαη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο θιπ., ηνπ εηδηθνχ εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο (θξέδαο), νη απνδεκηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηα κέζα κεηαθνξάο, νη ζηαιίεο θαζπζηεξήζεηο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ) ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο πεξεζίαο, ζε ζέζεηο θαη δηαζηάζεηο εθαξκνγήο ηεο απνιχηνπ επηινγήο ηεο ππεξεζίαο θαη κφλν κεηά απφ έγθξηζή ηεο. Ρηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (κ2) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο - θξεδαξίζκαηνο πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσληθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 1,48 (έλα Δπξψ θαη ζαξάληα νθηψ ιεπηά) Απθπο: Γ-04 ΑΠΦΑΙΡΗΘΖ ΠΓΘΝΙΙΖΡΗΘΖ ΔΞΑΙΔΗΤΖ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-4120) Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, πνπ ζα εθηειεζζεί, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ Ξ.Ρ.Ξ. ΑΠ-12, Α- 201 θαη Α203 θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φπσο άζθαιηνο, θαζαξφ πεηξέιαην, αληηπδξφθηιν παξαζθεχαζκα θιπ, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ, ρακέλνπ ρξφλνπ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ζηαιίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε δαπάλε ζέξκαλζεο ηεο αζθάιηνπ ή παξαζθεπήο ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, αλάκημε, απνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ε δαπάλε θαζαξηζκνχ ηεο επηθάλεηαο, πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζεί κε ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, κε απηνθίλεηε βνχξηζα θαη ηα ρέξηα, ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη δηάρπζεο ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή αζθάιηνπ ή αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο κε απηνθίλεην δηαλνκέα αζθάιηνπ (FEDERAL) κε ηελ ελδερφκελε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο ή ηεο αζθάιηνπ πξηλ απφ ηε δηάρπζε, φπσο θαη θάζε άιιε απαηηνχκελε δαπάλε (εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο ππφςε εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξνπο αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσληθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 0,42 (ζαξάληα δχν ιεπηά) Απθπο: Ζ 1.5 ΘΑΘΑΟΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΝ ΑΠΦΑΙΡΝΚΗΓΚΑΡΝΠ ΑΛΑ ΡΔΡΟΑΓΥΛΝΣΗΙΗΝΚΔΡΟΝ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-4522)

9 Θαζαξά κεηαθνξά ελφο ηεηξ. κέηξνπ ζπκππθλσκέλνπ αζθαιηνκίγκαηνο αλά ρηιηφκεηξν κεηαθνξάο. Θέζε παξαγσγήο ζεσξείηαη ε πιεζηέζηεξε ζην έξγν. Ρηκή ελφο ηεηξ. κέηξνπ αλά ρηιηφκεηξν κεηαθνξάο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσλνρηιηφκεηξν ΕΤΡΩ: 0,02 (δχν ιεπηά) Απθπο: Γ-08.1 ΑΠΦΑΙΡΗΘΖ ΠΡΟΥΠΖ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΞΑΣΝΠ 0,05 κ (ΞΡΞ Α 265) κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-4521.Β) Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 κ, πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζχκθσλα κε ηελ Ξ.Ρ.Ξ. Α-265 θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, κε αζθαιηφκηγκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ελ ζεξκψ, ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε αδξαλή πιηθά πξνεξρφκελα απφ παληειψο πγηείο θαζαξνχο ιίζνπο ιαηνκείνπ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ηνπο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο, ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδξαλψλ πιηθψλ, ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ζρεηηθή κειέηε, ε δαπάλε κεηαθνξάο ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιηνπ) απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ε δαπάλε παξαζθεπήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, θάζε είδνπο ζηαιία, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ρακέλνη ρξφλνη θνξηνεθθνξηψζεσλ πιηθψλ θαη ζθαιηνκίγκαηνο, ε δαπάλε δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζήο ηνπ θαζψο θαη θάζε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη θαηά ηα ινηπά, φπσο νξίδεηαη ζηελ Ξ.Ρ.Ξ. Α265, ζηελ Ρ.Π., θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ ε δαπάλε θαηαζθεπήο αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο ή ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο πνπ ζα πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 8.1, 8.3 θαη ηεο Ξ.Ρ.Ξ. Α 265. Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξνπο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 κ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε παξαγσγήο αλεπ ηεο θαζαξάο κεηαθνξάο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζηελ ζέζε δηάζηξσζεο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσληθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 5,31 (πέληε Δπξψ θαη ηξηάληα έλα ιεπηά) Απθπο: Δ-18 Δγράξαμε ζρεδίνπ επί ζεξκήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΗΘ 7788) Δγράξαμε ζρεδίνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ πιεγκάησλ νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ επί ζεξκήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο Ξ.Ρ.Ξ. Α-265, πίεζε απηψλ κε δνλεηηθέο πιάθεο ησλ 400 θηι. ψζηε ηα πιέγκαηα λα εηζρσξνχλ κέρξη 1 εθ. θαη βαθή ηεο εγραξαγκέλεο επηθάλεηαο κε δχν κίγκαηα ηζηκέληνπ /αθξπιηθά πνιπκεξή πνπ πεξηέρνπλ ζπζζσκαηψκαηα θαη θαηάιιειεο ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ απνηεινχληαη απφ ξεηίλε (πγξή) θαη ζθιεξπληηθφ (ζηεξεφ). Ζ βαθή γίλεηαη κε ζθνχπα ή κε θαηάιιειεο βνχξηζεο ή θνθιέξ. Ξιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία θαη πιηθά ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Πηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: - Φζνξά ζηδήξνπ εηδηθψλ πιεγκάησλ κεηά ησλ απαηηνχκελσλ κηθξνυιηθψλ

10 -Δξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη εργάξαμεο ηνπ ζρεδίνπ κε ηελ ρξήζε δνλεηηθψλ πιαθψλ βάξνπο πεξίπνπ 400θηιψλ -Αθξπιηθά πνιπκεξή ρξψκαηα ηζηκέληνπ πνπ πεξηέρνπλ ζπζζσκαηψκαηα θαη ρξσζηηθέο νπζίεο -Δξγαζία θαη ινηπά κηθξνχιηθα ηνπνζέηεζεο ησλ ρξσκάησλ Ρηκή ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ επηθαλείαο (η.κ.). ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσληθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 32,70 (ηξηάληα δχν Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά) Απθπο: Ρ4.2 Ξξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπ/ζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ θαισδίνπ απηνκαηηζκνχ ηχπνπ Λ 3Σ2,50 ζε γαιβαληζκέλε ζηδεξνζσιήλα Φ1 ins Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΡΖΔ 8773 Ξξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπ/ζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ θαισδίνπ απηνκαηηζκνχ ηχπνπ Λ 3Σ2,50 κέζα ζε γαιβαληζκέλε ζηδεξνζσιήλα Φ1 ins ειαθξνχ ηχπνπ κε ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κε νηνλδήπνηε ηξφπν ηεο ζηδεξνζσιήλαο πάλσ ζηελ ππάξρνπζα ραιπβδνζσιήλα ή γαιβαληζκέλε ζηδεξνζσιήλα. Ξαξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: κ.κ. ΕΤΡΩ: 9,68 (ελλέα Δπξψ θαη εμήληα νθηψ ιεπηά) Απθπο: ΖΙΚ 101 (Κ1) Φσηηζηηθνο ηζηνο ρπηνζηδεξνπο, θιαζζηθνο, χςνπο 2,7-3,15 κ.,βάξνπο πεξίπνπ 100 Kg, κε αλαγιπθεο ξαβδσζεηο πνπ ζα θεξεη ζηελ θνξπθε κηθξφ δηαθνζκηηηθφ βξαρχνλα γηα ηνπνζέηεζε θσηηζηηθνχ ηχπνπ θαλαξάθη. Θα θεξεη ζηνλ θνξκν ηνπ αλζξσπνζπξηδα κε αθξνθηβσηην πνπ ζα ερεη αζθαιεηεο 6 Α,δηαθιαδσηεξεο θαη θαηαιιειεο νπεο κε ηνπο ζηππηνζιεπηεο γηα ηελ δηειεπζε ησλ θαισδησλ.θα θεξεη θαισδην Λ 3ρ1,5 ζπλδεδεκελν κε ηφ θσηηζηηθφ θαη ην αθξνθηβσηην.πηφ θσηηζηηθφ ζα εηλαη ηνπνζεηεκελνο έλαο ιακπηεξεο ηππνπ SL PHILIPS 21 W ρακειεο θαηαλαισζεο.ν ηζηνο αθνπ επεμεξγαζηεη ζα βαθεη κε δπν ζηξσζεηο ςπρξν γαιβαληζκα πεξηεθηηθνηεηαο Εn 95% θαη κε δπν ζηξσζεηο απφ εηδηθε ζθπξειαηε αληηζθσξηαθε δηαθνζκεηηθε βαθε κεηαιισλ πνπ ζα ερεη ηελ εγθξηζε ηεο επηβιεςεο.νη βηδεο πνπ ζα ελσλνπλ ηα δηαθνξα κεξε ηνπ ηζηνπ ζα εηλαη αλνμεηδσηεο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή βάζεο ζηήξημεο ηνπ ηζηνχ σο εμήο: Γηάλνημε ηεζζάξσλ νπψλ πεξίπνπ 25 εθ. θάζε κία ζην ζθπξφδεκα, ηνπνζέηεζε κέζα ζε απηέο ηέζζεξεηο (4) αλνμείδσηεο ληίδεο Φ16, κήθνπο 33 εθ. κε δχν (2) αλνμείδσηα πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο θάζε κία, θαη ζηεξέσζε ησλ ληηδψλ κέζα ζηηο νπέο κε θαηάιιειν κηγκα εηδηθνχ ηζηκεληνεηδνχο κε ξπηίλεο. Νη δηαζηαζεηο ησλ νπσλ ζηεξημεο ηνπ ηζηνπ λα εηλαη γεσκεηξηθα ηαπηνζεκεο κε ηελ βαζε. Γειαδε πξνκεζεηα,κεηαθνξα, ηνπνζεηεζε θαη ζπλδεζε ελνο ρπηνζηδεξνπ θσηηζηηθνπ ηζηνπ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ΡΔΚ ΕΤΡΩ: 470,00 (ηεηξαθφζηα εβδνκήληα ) Απθπο: ΛΡ12 Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ πξνβνιέα, θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε, κε θέιπθνο απφ ρπηφ αινπκίλην, κε εηδηθή βαθή αλζεθηηθή ζε δηαβξσηηθφ θαη αικπξφ πεξηβάιινλ, αλζεθηηθφ ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, κε θεξακηθή ιπρληνιαβή, κε ιακπηήξεο αινγφλνπ 50W/12V, πξνζηαζίαο ΗΟ67, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Disano 1536 Coala ή ηζνδχλακν. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεκ. ΕΤΡΩ: 112,65 (εθαηφ δψδεθα Δπξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηά)

11 Απθπο: Ε-4.2 ΞΗΙΑΟ ΖΙΔΘΡΟΝΓΝΡΖΠΖΠ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΙΚ-52) κέρξη νθηψ αλαρσξήζεσλ Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνχ πίλαθα (ΞΗΙΑΟ) ειεθηξνδφηεζεο ειεθηξνθσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο Ξξνδηαγξαθέο, ηελ Ρ.Π.., ηα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: α. ην κεηαιιηθφ εξκάξην (Ξίιαξ) β. ηε βάζε ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γ. ηε ζηεγαλή δηαλνκή πιήξσο εμνπιηζκέλε κε αζθαιεηνδηαθφπηεο 10 ΘΑ, κέγηζηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ αλαρσξήζεσλ ειεθηξνθσηηζκνχ σο θαησηέξσ, κε θσηνθχηηαξν ειέγρνπ θαη επαθείο, ηζηφ, θεθαιή θιπ. γηα ηξηθαζηθή παξνρή, θαζψο θαη φια ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ θσηνθχηηαξνπ δ. ην θσηηζηηθφ ζψκα κε ην ιακπηήξα θαη δηαθφπηε ρεηξηζηνχ. ε. ην ξεπκαηνδφηε 16 Α ζη.ηελ πιάθα γείσζεο δηαζηάζεσλ 500Σ500Σ3 ριζη. θαη ηνλ αγσγφ ζχλδεζήο ηεο κε ην πίιαξ. Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο ηνπ πίιαξ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη ησλ κηθξνυιηθψλ ζπλδέζεσλ θιπ., ε δαπάλε ηεο εθζθαθήο θαη επαλεπίρσζεο ηεο βάζεο θαη ηεο γείσζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ζχλδεζεο, κε ηηο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο γξακκέο, ε δαπάλε ζχλδεζεο ηεο γείσζεο ε δαπάλε ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα παξάδνζε ηεο θαηαζθεπήο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Ρηκή αλά ηεκάρην ειεθηξηθνχ πίλαθα πίιαξ ειεθηξνδφηεζεο ειεθηξνθσηηζκνχ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεκάρην ΕΤΡΩ: 3.630,00 (ηξία ρηιηάδεο εμαθφζηα ηξηάληα ) Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ηπάκλειο 12/12/2008 Ο Πποϊστάμενορ Ηπάκλειο 12/12/2008 Οι ςντάξαντερ

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γήκνο : ΡΔΘΤΜΝΗ Δξγν : ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΟΓΟΤ ΑΝΩΓΔΙΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Σηκαξηζκηθή 2012Α 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΡΓΟ: Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Θέζε Μπφινπ 1.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΡΓΟ: Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Θέζε Μπφινπ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΡΓΟ: Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Θέζε Μπφινπ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 12.600,00 ΔΤΡΩ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ# ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ# 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ.... ΕΡΓΟ: 3/12 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΖΝ Σ.Κ. ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1.025.000,00 ΔΤΡΩ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Λέζβνο Σει: Fax:

Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Λέζβνο Σει: Fax: Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο Σει:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ: Απνθαηάζηαζε ηνκψλ νδνζηξσκάησλ δηθηχσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΣΟΤ 16 ΟΤ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΚΕΩΝ ΘΔΖ : ΟΓΟ ΣΑΡΟΤΥΖ ΚΑΗ ΚΤΠΡΗΧΝ ΖΡΧΧΝ ΗΑΑΚ ΚΑΗ ΟΛΧΜΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ

ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΣΟΤ 16 ΟΤ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΚΕΩΝ ΘΔΖ : ΟΓΟ ΣΑΡΟΤΥΖ ΚΑΗ ΚΤΠΡΗΧΝ ΖΡΧΧΝ ΗΑΑΚ ΚΑΗ ΟΛΧΜΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ ΦΟΡΔΑ : ΓΖΜΟ ΤΚΔΧΝ ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΣΟΤ 16 ΟΤ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΚΕΩΝ ΘΔΖ : ΟΓΟ ΣΑΡΟΤΥΖ ΚΑΗ ΚΤΠΡΗΧΝ ΖΡΧΧΝ ΗΑΑΚ ΚΑΗ ΟΛΧΜΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ζει. 1 Α) ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,00 ΔΤΡΩ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,00 ΔΤΡΩ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Σ.Τ.Γ.Κ. ΔΡΓΟ: «Κατασκευή αντλιοστασίου στο Τ.Δ. Δελβινακίου». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 115.500,00 ΔΤΡΩ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Aληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

3. Πεπιγπαθικό Σιμολόγιο Μελέηηρ. ( ΝΔΣ ΤΓΡ - ΔΚΓΟΗ 3.0 γηα έξγα απφ 1,5 έσο 5,0 εθαη. Δπξψ ΜΔ ΣΙ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ηνπ ΦΔΚ 639Β / )

3. Πεπιγπαθικό Σιμολόγιο Μελέηηρ. ( ΝΔΣ ΤΓΡ - ΔΚΓΟΗ 3.0 γηα έξγα απφ 1,5 έσο 5,0 εθαη. Δπξψ ΜΔ ΣΙ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ηνπ ΦΔΚ 639Β / ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Έξγν: Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑ ΣΑ Η ΣΔΓΑ ΣΡΟΤ

ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑ ΣΑ Η ΣΔΓΑ ΣΡΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΓΑΣΡΟΤ ΔΚΣΔΛΩΝΙΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑ ΗΔ ΔΠΗ ΚΔΤΖ,

ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑ ΗΔ ΔΠΗ ΚΔΤΖ, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ

4. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «Αζθαληόζηρωζη Γημοηικών οδών ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γήμοσ Βόλβης» Ν. Θεζζαλονίκης Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : T.E.O. A.E. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ «Σν πην παιηφ ζπίηη ηεο Αζήλαο» επί ηεο νδνχ Αδξηαλνχ 96 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 1 Α. ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 1 : ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 1 : ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΟΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκνιφγην Μειέηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Σηκνιφγην Μειέηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έξγν : ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΣΗ ΠΛΖΓΔΗΔ ΑΠΟ ΣΗ ΠΛΖΜΜΤΡΔ ΣΖ 22/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1 ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330 ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΤΝΣΗΡΗΔΙ -ΔΠΙΚΔΤΔ- ΒΔΛΣΙΩΔΙ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΔΣΟΤ 2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 51 / 2014 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 69100 Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα