ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ:"

Transcript

1 Απθπο: 4.13 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ θαη αληηζηεξίμεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε παξαθεηκέλσλ θαηαζθεπψλ. Πηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη νη θνξηνεθθνξηψζεηο, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο, εμεπξηζθφκελεο κε κέξηκλα θαη κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ θαζαηξνπκέλεο θαηαζθεήο, κε βάζε αλαιπηηθή επηκέηξεζε. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβηθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 35,00 (ηξηάληα πέληε ) Απθπο: Ρ2.1 Θαζαίξεζε κνλίκνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνηάπεηα παρνπο κερξη 10 εθ. θαη πιάηνπο 40 εθαηνζηά θαη άλσ Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΡΝΔ 2124 Θαζαίξεζε κνλίκνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνηάπεηα πάρνπο κερξη 10 εθ. θαη πιάηνπο 40 εθ. θαη άλσ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε κε ηξνρφ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρεηξ. κέηξα ΕΤΡΩ: 3,09 (ηξία Δπξψ θαη ελλέα ιεπηά) Απθπο: Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία. Γηα έλα θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο νξπγκάησλ φπσο παξαπάλσ πνπ ζα εθηειείηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά βάζνπο κέρξη 30 cm, κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε. Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. Ζ ρξήζε αληιηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εθζθαθψλ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα φηαλ ην βάζνο ηνπ λεξνχ εληφο ηνπ νξχγκαηνο ππεξβαίλεη ηα 30 cm, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). Θαηά δε ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Ρπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαιχπηνπλ κεκνλσκέλεο δψλεο κήθνπο (θαηά ηνλ άμνλα ηνπ νξχγκαηνο) κεγαιχηεξεο ησλ 2,00 m ή δελ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο επηθαλείαο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ζεσξνχληαη ζπνξαδηθέο θαη πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο επηκέξνπο ηηκέο ηνπ παξφληνο Αξζξνπ.

2 Αληηζηεξίμεηο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε, ή εθαξκνδφκελεο θαηφπηλ εληνιήο ηεο πεξεζίαο, επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ζπλνιηθή αληηζηεξηδφκελε επηθάλεηα ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη εθαξκφδνληαη ηα νηθεία Αξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ζπλέρεηα: Κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβηθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 6,80 (έμη Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά) Απθπο: Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο βξαρψδεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Γηα έλα θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο νξπγκάησλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ηζηκελησκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ρξήζε δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή κηθξψλ γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο) εληφο ηνπ νξχγκαηνο. Θαηά δε ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Ρπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ απνθπγή θαηάπησζεο ραιαξψλ βξαρσδψλ πιηθψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο επηκέξνπο ηηκέο ηνπ παξφληνο Αξζξνπ. Αληηζηεξίμεηο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε, ή εθαξκνδφκελεο θαηφπηλ εληνιήο ηεο πεξεζίαο, επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ζπλνιηθή αληηζηεξηδφκελε επηθάλεηα ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη εθαξκφδνληαη ηα νηθεία Αξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ζπλέρεηα: Κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβηθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 32,00 (ηξηάληα δχν ) Απθπο: Αλφξπμε θξέαηνο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο δηακέηξνπ ή πιάηνπο κέρξη 3,00 m θαη βάζνπο κέρξη 5,00 m ππφ ηελ ζηάζκε ζηνκίνπ αλνξχμεσο.

3 Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-2142 [*] ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο. ΕΤΡΩ: 30,00 (ηξηάληα ) Απθπο: 17.1 Κεηαθνξά θαζαξά αζπκπηέζησλ γαησδψλ, εκηβξαρσδψλ ή βξαρσδψλ πξντφλησλ εθζθαθήο Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΓΟ 6073 Κεηαθνξά θαζαξά αζπκπηέζησλ γαησδψλ, εκηβξαρσδψλ ή βξαρσδψλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Ρηκή αλά θπβνρηιηφκεηξν κε ηε κέηξεζε ζην απηνθίλεην ή ζε ζσξνχο. Ρηκή αλά θπβνρηιηφκεηξν ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβνρηιηφκεηξν ΕΤΡΩ: 0,26 (είθνζη έμη ιεπηά) Απθπο: Ξιαζηηθνί ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΟΔ) Πσιελψζεηο απνρέηεπζεο απφ πνιπαηζπιέλν πςειήο ππθλφηεηαο, δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά DIN 16961/ pren , πιήξεηο κε ηα εηδηθά ηεκάρηα. Dεμ/Dεζ 400/343 mm, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN 8 kn/m2, κε εθαηέξσζελ ζπλδέζκνπο (κνχθεο) θαη ειαζηηθφ δαθηχιην. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: κκ ΕΤΡΩ: 38,00 (ηξηάληα νθηψ ) Απθπο: 5.07 Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6069 Γηα έλα θπβηθφ κέηξν έδξαζεο - εγθηβσηηζκνχ - επηθάιπςεο ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ, εθηεινχκελεο εληφο ή εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη : α. Ζ πξνκήζεηα ηεο άκκνπ ιαηνκείνπ β. Ζ θνξηνεθθφξησζε, ρσξίο ηελ θαζαξά κεηαθνξά ηνπ, ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε. γ. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζηηο ηάθξνπο - νξχγκαηα. δ. Ζ ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαζψο θαη ησλ ζηξψζεσλ εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ απφ άκκν ιαηνκείνπ κέρξη αξλήζεσο. Ρηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβηθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 7,20 (επηά Δπξψ θαη είθνζη ιεπηά) Απθπο: Ρ3.1 Δπίρσζε ηάθξσλ ζσιελσηψλ αγσγψλ κε ζξαπζηφ ακκνράιηθν ηεο Ξ.Ρ.Ξ Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6068 Δπίρσζε ηάθξσλ ζσιελσηψλ αγσγψλ κε ζξαπζηφ ακκνράιηθν ηεο Ξ.Ρ.Ξ κε ηελ πξνκήζεηα ρσξίο ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ αλεπ ηεο θαζαξάο κεηαθνξάο ηνπ αξγνχ πιηθνχ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβηθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 5,00 (πέληε )

4 Απθπο: 4.09 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΓΝ 4521Β Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 1. Θαηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,15 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΞΡΞ Ν Θαηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,15 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΞΡΞ Ν Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-Ν θαηά ηα ινηπά φπσο ζηηο Ξ.Ρ.Ξ. ΑΠ-11 θαη Α-201 νξίδεηαη. 4. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ, ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ Ξ.Ρ.Ξ Α-260 νξίδεηαη. 5. Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ Ξ.Ρ.Ξ. Α-265 νξίδεηαη. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (άζθαιηνο, αδξαλή πιηθά, θ.ι.π.), κε ηε ζηαιία απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη δηάζηξσζεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ε εξγαηηθή δαπάλε θαη ε δαπάλε απαζρφιεζεο ηνπ απαηηνπκέλνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσληθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 16,20 (δεθαέμη Δπξψ θαη είθνζη ιεπηά) Απθπο: Ρ6.1 Πθπξφδεκα C12/15 ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηάθξσλ. Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΝΓΝ 2522 Ξξνκήζεηα κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο C12/15 ρξεζηκνπνηνχκελνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηάθξσλ δηθηχσλ πάρνπο 12 cm. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: θπβ. κεηξν ΕΤΡΩ: 90,00 (ελελήληα ) Απθπο: ΝΗΘ 3211 ΑΡΖΔ Λ Φξεάηην νκβξίσλ απφ ζθπξφδεκα εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 0,70x0,5m x1,00m θαη βάζνπο 0,5 έσο 1,00 δειαδή εθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ηνπ ππζκέλα θαη δφκεζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε ζθπξφδεκα ησλ 300 ΘG πάρνπο 15 cm, επίρξεζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 Θg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαξίνπ, εμαγσγή θηα απνθφκηζε ησλ πξνηφλησλ εθζθαθήο θαη αρξήζησλ πιηθψλ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεκ ΕΤΡΩ: 220,00 (δηαθφζηα είθνζη ) Απθπο: Κεηαιιηθέο εζράξεο ππνλφκσλ Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6752 Κεηαιιηθέο εζράξεο ππνλφκσλ πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο κεηά ηεο αμίαο κεηαθνξάο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ. Ρα πξνζθνκηδφκελα πξνο ηνπνζέηεζε πιηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ

5 πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζά θέξνπλ ζήκαλζε πνηφηεηνο CE ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξεο θαλαιηψλ πδξνζπιινγήο, ηππνπνηεκέλεο, ειεθηξνπξεζζαξηζηέο, γαιβαληζκέλεο ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ρηιηφγξακκν ΕΤΡΩ: 3,00 (ηξία επξψ) Απθπο: Β-51 ΞΟΝΣΡΑ ΘΟΑΠΞΔΓΑ ΑΞΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-2921) Γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C 12/15, δηαηνκήο 0.15Σ0.30 κ. κε απφηκεζε, ζχκθσλα κε ηηο Ξ.Ρ.Ξ., πξνο θαηαζθεπή θξαζπέδσλ, λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζην εξγνζηάζην κε ηαπηφρξνλε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο, ε δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 κ. κε ιεία επηθάλεηα, ε δαπάλε ηέιεηαο ζηεξέσζεο ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ελφο ζπλερνχο πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10Σ0,20κ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C 8/10, ε δαπάλε εγθηβσηηζκνχ ηνπο, ε δαπάλε αξκνινγήκαηνο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 ργξ ηζηκέληνπ αλά κ3 άκκνπ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. Ρηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ κε ρσξίο ηε βάζε έδξαζήο ηνπ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: κέηξν ΕΤΡΩ: 7,70 (επηά Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά) Απθπο: Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ), κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ κέρξη ηελ ζέζε δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο απφ αληιία ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ,

6 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. Πε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. β. Ρα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. δ. Ππκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο) θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο. ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). Νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 3214 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). ΕΤΡΩ: 100,00 (εθαηφ) Απθπο: Μπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νηνλδήπνηε φξνθν ππφ ή ππέξ ην έδαθνο. Πηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 3811 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. ΕΤΡΩ: 15,00 (δεθαπέληε ) Απθπο: Σαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΙΝΡ 959 θαη 971 θαη ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Σαιχβσλ Πθπξνδέκαηνο (ΦΔΘ 381Β / ), θάζε δηακέηξνπ, έηνηκνη επί νπνησλδήπνηε ηκεκάησλ έξγνπ. Σαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο S500 ή S500s. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-3873 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ΕΤΡΩ: 1,00 (έλα ) Απθπο: ΑΡΝΔ 7322 Πρεη. Δπηζηξψζεηο δηα θπβφιηζσλ ηζηκέληνπ νηνπλδήπνηε ζρήκαηνο θαη ρξψκαηνο πνπ ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια ή δηαγψληα πξνο ηηο επζείεο πνπ νξίδνπλ ην δξφκν ζε ζπλδπαζκφ ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο. Ζηνη Γηάζηξσζε ηεο άκκνπ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ θπβφιηζσλ ζε πάρνο 3 έσο 5 εθαη. ζε

7 αληίζηξνθε αλαινγία πξνο ηελ ζθιεξφηεηα ηεο ππφβαζεο. Ζ άκκνο πξέπεη λα είλαη θαζαξή θαη κε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ψζηε ην 80% ηνπ πιηθνχ ηνπιάρηζηνλ λα είλαη θάησ ησλ 4 ρηι. Αθνινπζεί ζηεγλή ηνπνζέηεζε ησλ θπβφιηζσλ ζε χςνο 1 έσο 1,5 εθαη. πεξίπνπ πςειφηεξα απφ ηελ επηδησθφκελε ηειηθή ζηάζκε ψζηε ε κεηέπεηηα ζπκπίεζε κε δνλεηηθή πιάθα ζα θέξεη ην δάπεδν ζηελ επηζπκεηή ζηάζκε. Θαηφπηλ γίλεηαη ε ζθξάγηζε ησλ αξκψλ κε ιεπηή θνζθηληζκέλε άκκν γηα πιήξε ζθξάγηζε ησλ αξκψλ. Κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο αθνινπζεί θαζαξηζκφο ηνπ δαπέδνπ απφ ηα πιενλάδνληα πιηθά. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΞΟΠ 1360.Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαζψο θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Κ2 ΕΤΡΩ: 22,30 (είθνζη δχν Δπξψ θαη ηξηάληα ιεπηά) Απθπο: Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ, πάζεο θχζεσο ηνίρσλ, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζε ζηάζκε κέρξη +4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κηάο νξαηήο φςεσο. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-4206 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ΕΤΡΩ: 65,00 (εμήληα πέληε ) Απθπο: Αξκνινγήκαηα φςεσλ ηνηρνδνκψλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηφθθνθε άκκν. Ππκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε επηδηφξζσζε ησλ κηθξναλσκαιηψλ ησλ ιίζσλ, ην άλνηγκα, ε απφμεζε θαη ε πιχζε ησλ αξκψλ κε θαζαξφ λεξφ θαη θαηάιιειε κεηαιιηθή βνχξηζα κέρξη βάζνπο 2 έσο 3 cm απφ ηελ επηθαλείαο ηνπ ηνίρνπ, δηαβξνρή ηνπ ηνίρνπ ακέζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αξκνινγήκαηνο, πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία, ζπκπίεζε, κφξθσζε, θαζαξηζκφ, ηθξηψκαηα, θιπ. (Αξκνινγήκαηα αθαηεξγάζησλ φςεσλ ιηζνδνκψλ) Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 7101 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) φςεσο ΕΤΡΩ: 14,00 (δεθαηέζζεξα ) Απθπο: Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ θιπ., απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ.απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο Ππκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ. Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 6401 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ΕΤΡΩ: 4,00 (ηέζζεξα ) Απθπο: Γ-02.2 ΔΘΠΘΑΦΖ-ΦΟΔΕΑΟΗΠΚΑ ΑΠΦΑΙΡΗΘΝ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ βάζνπο έσο 6 εθ. (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-1132) Δθζθαθή-θξεδάξηζκα Γηα ηελ εθζθαθή- θξεδάξηζκα ζηξψζεσλ πθηζηάκελνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε εηδηθψλ θαηάιιεισλ εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ (θξεδψλ), ψζηε νη παξεηέο ησλ ζθακκάησλ λα πξνθχπηνπλ θαηαθφξπθεο θαη επζχγξακκεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ κήθνπο ηνπ δηαδξφκνπ εθζθαθήο θαη ε επηθάλεηα ηεο ζθάθεο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ εθζθαθή λα είλαη επίπεδε κε εληαία θαηά κήθνο θιίζε.

8 Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε επηκειήο ζπγθέληξσζε, θφξησζε, κεηαθνξά θαη απφζεζε φισλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε απαηηεζεί καθξηά απφ ην ζψκα ηεο νδνχ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο εθζθαθείζαο επηθάλεηαο κε ρξήζε κεραληθήο ζθνχπαο θαη αεξνζπκπηεζηή, ψζηε λα απνκαθξχλνληαη ηειείσο ηα ππνιείκκαηα πξντφλησλ εθζθαθήο θαη λα απνθιείεηαη ε επαλελζσκάησζή ηνπο ζηε ζθάθε ηεο εθζθαθήο απφ ηελ θπθινθνξία κε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα επαλαιάβεη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηελ εξγαζία αδαπάλσο γηα ηελ ππεξεζία. Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ππφςε εξγαζίαο (αγνξέο, κηζζψκαηα, κεηαθνξέο, εγθαηαζηάζεηο-απεγθαηαζηάζεηο, ζηαιίεο θαη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο θιπ., ηνπ εηδηθνχ εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο (θξέδαο), νη απνδεκηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηα κέζα κεηαθνξάο, νη ζηαιίεο θαζπζηεξήζεηο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ) ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο πεξεζίαο, ζε ζέζεηο θαη δηαζηάζεηο εθαξκνγήο ηεο απνιχηνπ επηινγήο ηεο ππεξεζίαο θαη κφλν κεηά απφ έγθξηζή ηεο. Ρηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (κ2) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο - θξεδαξίζκαηνο πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσληθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 1,48 (έλα Δπξψ θαη ζαξάληα νθηψ ιεπηά) Απθπο: Γ-04 ΑΠΦΑΙΡΗΘΖ ΠΓΘΝΙΙΖΡΗΘΖ ΔΞΑΙΔΗΤΖ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-4120) Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, πνπ ζα εθηειεζζεί, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ Ξ.Ρ.Ξ. ΑΠ-12, Α- 201 θαη Α203 θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φπσο άζθαιηνο, θαζαξφ πεηξέιαην, αληηπδξφθηιν παξαζθεχαζκα θιπ, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ, ρακέλνπ ρξφλνπ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ζηαιίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε δαπάλε ζέξκαλζεο ηεο αζθάιηνπ ή παξαζθεπήο ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, αλάκημε, απνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ε δαπάλε θαζαξηζκνχ ηεο επηθάλεηαο, πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζεί κε ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, κε απηνθίλεηε βνχξηζα θαη ηα ρέξηα, ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη δηάρπζεο ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή αζθάιηνπ ή αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο κε απηνθίλεην δηαλνκέα αζθάιηνπ (FEDERAL) κε ηελ ελδερφκελε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο ή ηεο αζθάιηνπ πξηλ απφ ηε δηάρπζε, φπσο θαη θάζε άιιε απαηηνχκελε δαπάλε (εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο ππφςε εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξνπο αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσληθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 0,42 (ζαξάληα δχν ιεπηά) Απθπο: Ζ 1.5 ΘΑΘΑΟΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΝ ΑΠΦΑΙΡΝΚΗΓΚΑΡΝΠ ΑΛΑ ΡΔΡΟΑΓΥΛΝΣΗΙΗΝΚΔΡΟΝ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-4522)

9 Θαζαξά κεηαθνξά ελφο ηεηξ. κέηξνπ ζπκππθλσκέλνπ αζθαιηνκίγκαηνο αλά ρηιηφκεηξν κεηαθνξάο. Θέζε παξαγσγήο ζεσξείηαη ε πιεζηέζηεξε ζην έξγν. Ρηκή ελφο ηεηξ. κέηξνπ αλά ρηιηφκεηξν κεηαθνξάο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσλνρηιηφκεηξν ΕΤΡΩ: 0,02 (δχν ιεπηά) Απθπο: Γ-08.1 ΑΠΦΑΙΡΗΘΖ ΠΡΟΥΠΖ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΞΑΣΝΠ 0,05 κ (ΞΡΞ Α 265) κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-4521.Β) Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 κ, πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζχκθσλα κε ηελ Ξ.Ρ.Ξ. Α-265 θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, κε αζθαιηφκηγκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ελ ζεξκψ, ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε αδξαλή πιηθά πξνεξρφκελα απφ παληειψο πγηείο θαζαξνχο ιίζνπο ιαηνκείνπ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ηνπο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο, ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδξαλψλ πιηθψλ, ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ζρεηηθή κειέηε, ε δαπάλε κεηαθνξάο ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιηνπ) απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ε δαπάλε παξαζθεπήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, θάζε είδνπο ζηαιία, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ρακέλνη ρξφλνη θνξηνεθθνξηψζεσλ πιηθψλ θαη ζθαιηνκίγκαηνο, ε δαπάλε δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζήο ηνπ θαζψο θαη θάζε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη θαηά ηα ινηπά, φπσο νξίδεηαη ζηελ Ξ.Ρ.Ξ. Α265, ζηελ Ρ.Π., θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ ε δαπάλε θαηαζθεπήο αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο ή ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο πνπ ζα πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 8.1, 8.3 θαη ηεο Ξ.Ρ.Ξ. Α 265. Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξνπο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 κ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε παξαγσγήο αλεπ ηεο θαζαξάο κεηαθνξάο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζηελ ζέζε δηάζηξσζεο. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσληθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 5,31 (πέληε Δπξψ θαη ηξηάληα έλα ιεπηά) Απθπο: Δ-18 Δγράξαμε ζρεδίνπ επί ζεξκήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΗΘ 7788) Δγράξαμε ζρεδίνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ πιεγκάησλ νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ επί ζεξκήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο Ξ.Ρ.Ξ. Α-265, πίεζε απηψλ κε δνλεηηθέο πιάθεο ησλ 400 θηι. ψζηε ηα πιέγκαηα λα εηζρσξνχλ κέρξη 1 εθ. θαη βαθή ηεο εγραξαγκέλεο επηθάλεηαο κε δχν κίγκαηα ηζηκέληνπ /αθξπιηθά πνιπκεξή πνπ πεξηέρνπλ ζπζζσκαηψκαηα θαη θαηάιιειεο ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ απνηεινχληαη απφ ξεηίλε (πγξή) θαη ζθιεξπληηθφ (ζηεξεφ). Ζ βαθή γίλεηαη κε ζθνχπα ή κε θαηάιιειεο βνχξηζεο ή θνθιέξ. Ξιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία θαη πιηθά ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Πηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: - Φζνξά ζηδήξνπ εηδηθψλ πιεγκάησλ κεηά ησλ απαηηνχκελσλ κηθξνυιηθψλ

10 -Δξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη εργάξαμεο ηνπ ζρεδίνπ κε ηελ ρξήζε δνλεηηθψλ πιαθψλ βάξνπο πεξίπνπ 400θηιψλ -Αθξπιηθά πνιπκεξή ρξψκαηα ηζηκέληνπ πνπ πεξηέρνπλ ζπζζσκαηψκαηα θαη ρξσζηηθέο νπζίεο -Δξγαζία θαη ινηπά κηθξνχιηθα ηνπνζέηεζεο ησλ ρξσκάησλ Ρηκή ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ επηθαλείαο (η.κ.). ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεηξαγσληθφ κέηξν ΕΤΡΩ: 32,70 (ηξηάληα δχν Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά) Απθπο: Ρ4.2 Ξξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπ/ζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ θαισδίνπ απηνκαηηζκνχ ηχπνπ Λ 3Σ2,50 ζε γαιβαληζκέλε ζηδεξνζσιήλα Φ1 ins Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΑΡΖΔ 8773 Ξξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπ/ζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ θαισδίνπ απηνκαηηζκνχ ηχπνπ Λ 3Σ2,50 κέζα ζε γαιβαληζκέλε ζηδεξνζσιήλα Φ1 ins ειαθξνχ ηχπνπ κε ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κε νηνλδήπνηε ηξφπν ηεο ζηδεξνζσιήλαο πάλσ ζηελ ππάξρνπζα ραιπβδνζσιήλα ή γαιβαληζκέλε ζηδεξνζσιήλα. Ξαξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: κ.κ. ΕΤΡΩ: 9,68 (ελλέα Δπξψ θαη εμήληα νθηψ ιεπηά) Απθπο: ΖΙΚ 101 (Κ1) Φσηηζηηθνο ηζηνο ρπηνζηδεξνπο, θιαζζηθνο, χςνπο 2,7-3,15 κ.,βάξνπο πεξίπνπ 100 Kg, κε αλαγιπθεο ξαβδσζεηο πνπ ζα θεξεη ζηελ θνξπθε κηθξφ δηαθνζκηηηθφ βξαρχνλα γηα ηνπνζέηεζε θσηηζηηθνχ ηχπνπ θαλαξάθη. Θα θεξεη ζηνλ θνξκν ηνπ αλζξσπνζπξηδα κε αθξνθηβσηην πνπ ζα ερεη αζθαιεηεο 6 Α,δηαθιαδσηεξεο θαη θαηαιιειεο νπεο κε ηνπο ζηππηνζιεπηεο γηα ηελ δηειεπζε ησλ θαισδησλ.θα θεξεη θαισδην Λ 3ρ1,5 ζπλδεδεκελν κε ηφ θσηηζηηθφ θαη ην αθξνθηβσηην.πηφ θσηηζηηθφ ζα εηλαη ηνπνζεηεκελνο έλαο ιακπηεξεο ηππνπ SL PHILIPS 21 W ρακειεο θαηαλαισζεο.ν ηζηνο αθνπ επεμεξγαζηεη ζα βαθεη κε δπν ζηξσζεηο ςπρξν γαιβαληζκα πεξηεθηηθνηεηαο Εn 95% θαη κε δπν ζηξσζεηο απφ εηδηθε ζθπξειαηε αληηζθσξηαθε δηαθνζκεηηθε βαθε κεηαιισλ πνπ ζα ερεη ηελ εγθξηζε ηεο επηβιεςεο.νη βηδεο πνπ ζα ελσλνπλ ηα δηαθνξα κεξε ηνπ ηζηνπ ζα εηλαη αλνμεηδσηεο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή βάζεο ζηήξημεο ηνπ ηζηνχ σο εμήο: Γηάλνημε ηεζζάξσλ νπψλ πεξίπνπ 25 εθ. θάζε κία ζην ζθπξφδεκα, ηνπνζέηεζε κέζα ζε απηέο ηέζζεξεηο (4) αλνμείδσηεο ληίδεο Φ16, κήθνπο 33 εθ. κε δχν (2) αλνμείδσηα πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο θάζε κία, θαη ζηεξέσζε ησλ ληηδψλ κέζα ζηηο νπέο κε θαηάιιειν κηγκα εηδηθνχ ηζηκεληνεηδνχο κε ξπηίλεο. Νη δηαζηαζεηο ησλ νπσλ ζηεξημεο ηνπ ηζηνπ λα εηλαη γεσκεηξηθα ηαπηνζεκεο κε ηελ βαζε. Γειαδε πξνκεζεηα,κεηαθνξα, ηνπνζεηεζε θαη ζπλδεζε ελνο ρπηνζηδεξνπ θσηηζηηθνπ ηζηνπ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ΡΔΚ ΕΤΡΩ: 470,00 (ηεηξαθφζηα εβδνκήληα ) Απθπο: ΛΡ12 Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ πξνβνιέα, θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε, κε θέιπθνο απφ ρπηφ αινπκίλην, κε εηδηθή βαθή αλζεθηηθή ζε δηαβξσηηθφ θαη αικπξφ πεξηβάιινλ, αλζεθηηθφ ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, κε θεξακηθή ιπρληνιαβή, κε ιακπηήξεο αινγφλνπ 50W/12V, πξνζηαζίαο ΗΟ67, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Disano 1536 Coala ή ηζνδχλακν. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεκ. ΕΤΡΩ: 112,65 (εθαηφ δψδεθα Δπξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηά)

11 Απθπο: Ε-4.2 ΞΗΙΑΟ ΖΙΔΘΡΟΝΓΝΡΖΠΖΠ (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΖΙΚ-52) κέρξη νθηψ αλαρσξήζεσλ Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνχ πίλαθα (ΞΗΙΑΟ) ειεθηξνδφηεζεο ειεθηξνθσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο Ξξνδηαγξαθέο, ηελ Ρ.Π.., ηα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: α. ην κεηαιιηθφ εξκάξην (Ξίιαξ) β. ηε βάζε ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γ. ηε ζηεγαλή δηαλνκή πιήξσο εμνπιηζκέλε κε αζθαιεηνδηαθφπηεο 10 ΘΑ, κέγηζηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ αλαρσξήζεσλ ειεθηξνθσηηζκνχ σο θαησηέξσ, κε θσηνθχηηαξν ειέγρνπ θαη επαθείο, ηζηφ, θεθαιή θιπ. γηα ηξηθαζηθή παξνρή, θαζψο θαη φια ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ θσηνθχηηαξνπ δ. ην θσηηζηηθφ ζψκα κε ην ιακπηήξα θαη δηαθφπηε ρεηξηζηνχ. ε. ην ξεπκαηνδφηε 16 Α ζη.ηελ πιάθα γείσζεο δηαζηάζεσλ 500Σ500Σ3 ριζη. θαη ηνλ αγσγφ ζχλδεζήο ηεο κε ην πίιαξ. Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο ηνπ πίιαξ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη ησλ κηθξνυιηθψλ ζπλδέζεσλ θιπ., ε δαπάλε ηεο εθζθαθήο θαη επαλεπίρσζεο ηεο βάζεο θαη ηεο γείσζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ζχλδεζεο, κε ηηο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο γξακκέο, ε δαπάλε ζχλδεζεο ηεο γείσζεο ε δαπάλε ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα παξάδνζε ηεο θαηαζθεπήο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Ρηκή αλά ηεκάρην ειεθηξηθνχ πίλαθα πίιαξ ειεθηξνδφηεζεο ειεθηξνθσηηζκνχ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ: ηεκάρην ΕΤΡΩ: 3.630,00 (ηξία ρηιηάδεο εμαθφζηα ηξηάληα ) Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ηπάκλειο 12/12/2008 Ο Πποϊστάμενορ Ηπάκλειο 12/12/2008 Οι ςντάξαντερ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Αξ. Πξση.: νηθ: 6772/Β9β ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜ. ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 69100 Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/113/774739/.2923/183 Ηνπι 2015/ΓΔ/ΓΤΓ/4 ν αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ (Γ11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξψλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Δπαγγειία Γφληα Λνπηξά Τπάηεο, 28-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα