ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση /B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σασ. Κώδ.: ΑΘΖΝΑ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. Πληποθοπίερ: Μ. Ζιηνθαχηνπ Σηλέθωνο: ΦΑΞ: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66Α ) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: Άπθπο 14 Φοπολογία ηων μεπιζμάηων και ηων κεπδών πος διανέμοςν ηα νομικά ππόζωπα 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή, εθηφο κηζζνχ, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο, ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαη φηαλ ε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο γίλεηαη κε ηε κνξθή κεηνρψλ αληί ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ, θαζψο θαη φηαλ ρνξεγνχληαη ζην εξγαηνυπαιιειηθφ 1

2 πξνζσπηθφ θέξδε κε ηε κνξθή κεηνρψλ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ π.δ. 30/1988 ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ωζηφζν, ε ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη φηαλ δηαλέκνληαη κεξίζκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975 (θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ ζηα νπνία επηβάιιεηαη ν νξηδφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θφξνο θαη εηζθνξά), θαζψο θαη φηαλ δηθαηνχρνο ησλ κεξηζκάησλ είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο βάζεη εηδηθήο δηάηαμεο λφκνπ θαη γηα ηα νπνία έρεη δηαηεξεζεί ε απαιιαγή θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3842/2010 (π.ρ. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Οκνίσο, επί ησλ κεξηζκάησλ πνπ απνθηνχλ ηα ακνηβαία θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (ΑΚΔ) ηνπ λ. 2992/2002, δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, θαζφζνλ κε βάζε ηηο εηδηθφηεξεο απηέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο θαηηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Δ., ππνθείκελα θφξνπ δελ είλαη ηα ΑΚΔ αιιά νη κεξηδηνχρνη ηνπο. Δπίζεο, ηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ λ. 2238/1994. Αληίζεηα, φηαλ δηθαηνχρνη ησλ κεξηζκάησλ είλαη δήκνη θαη θνηλφηεηεο, δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηεξέο κνλέο, θιπ., θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Δζληθή Βηβιηνζήθε, Δζληθή Λπξηθή θελή, Ίδξπκα Μπνδνζάθε, Ίδξπκα Μ. Καθνγηάλλε, Ίδξπκα Κσλζηαληίλνπ Γ. Καξακαλιή, Ίδξπκα Α. Παπαλδξένπ, θα.), γηα ηα νπνία θαηαξγήζεθε ε απαιιαγή ηνπο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο κε ην λ. 3842/2010, ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%. Καηά ξεηή δηαηχπσζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., παξαθξάηεζε θφξνπ 25% πξέπεη λα ελεξγείηαη θαη ζηα πξνκεξίζκαηα πνπ δηαλέκνπλ αλψλπκεο εηαηξίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 25% ζηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα, κε εμαίξεζε ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ κεξηζκάησλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. Γηα παξάδεηγκα, θπζηθφ πξφζσπν εηζπξάηηεη κεξίζκαηα απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία χςνπο επξψ θαη πεξαηηέξσ, έρεη εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα θαη κηζζνχο, ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ, ήηνη ζπλνιηθφ εηζφδεκα επξψ. Ο θφξνο πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα απηφ κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. αλέξρεηαη ζε επξψ. Γειαδή, ην ζπγθεθξηκέλν εηζφδεκα ππάγεηαη ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 2

3 24% (ζπληειεζηήο αλψηεξνπ θιηκαθίνπ), ν νπνίνο είλαη θαηψηεξνο ηνπ 25% (ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο επί ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ). Δπνκέλσο, γηα ηνλ πην πάλσ δηθαηνχρν, ηα κεξίζκαηα απηά ζα ππαρζνχλ ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη ζηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν ζα ζπκςεθηζζεί ν θφξνο 25% πνπ παξαθξαηήζεθε απφ ηελ αλψλπκε εηαηξία πνπ θαηέβαιε ηα ππφςε κεξίζκαηα. Ο εηαηξηθφο θφξνο δελ ζπκςεθίδεηαη, σο κε πξνβιεπφκελνο ν ζπκςεθηζκφο απηφο απφ ην λφκν. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη φηαλ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ θαη ζηα έζνδά ηεο πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101, απφ ην θφξν πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη κε ηε δήισζε πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 54, αθαηξείηαη ην κέξνο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα απφ ηελ ίδηα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο πην πάλσ ζπκκεηνρέο. Γηα παξάδεηγκα, αλψλπκε εηαηξία πνπ θιείλεη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζηηο , εκθαλίδεη θέξδε ηζνινγηζκνχ επξψ, απφ ηα νπνία απνθαζίδεη λα δηαλέκεη κεξίζκαηα επξψ. ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, επξψ απφ κεξίζκαηα, γηα ηα νπνία ηεο παξαθξαηήζεθε θφξνο (25%) επξψ. Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ζηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα) χςνπο επξψ ( x / ). Δπνκέλσο, απφ ην θφξν ησλ επξψ ( x 25%) πνπ ππνρξενχηαη ε εηαηξία λα παξαθξαηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνδψζεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο, αθαηξείηαη ην πνζφ ησλ επξψ πνπ αλαινγεί ζηα κεξίζκαηα πνπ εηζέπξαμε θαη ζην Γεκφζην απνδίδεηαη ε δηαθνξά ησλ επξψ. Πεξαηηέξσ, ην πνζφ ησλ ιεθζέλησλ κεξηζκάησλ πνπ δελ δηαλεκήζεθε, δει ( ) ζα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη θαηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζή ηνπ νθείιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή 25%, ζπκςεθηδνκέλνπ ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί θαη αλαινγεί ζε απηά ( επξψ). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ κία αλψλπκε εηαηξία εκθάληζε ινγηζηηθέο δεκίεο θαη παξάιιεια είρε εηζπξάμεη κέζα ζηε ρξήζε θαη έζνδα απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα) ζε άιιεο αλψλπκεο εηαηξίεο, ζηα νπνία παξαθξαηήζεθε θφξνο (10%, 21% ή 25%, θαηά πεξίπησζε), ην πνζφ ησλ ιεθζέλησλ απηψλ κεξηζκάησλ δελ κπνξεί εθ ησλ πξαγκάησλ, ιφγσ κε χπαξμεο θεξδψλ, λα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ θαη πεξαηηέξσ, ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζε απηά, δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί ζε ινγαξηαζκφ απαίηεζεο, κε ζθνπφ ην ζπκςεθηζκφ ηνπ ζην κέιινλ. Δπνκέλσο, ν παξαθξαηεζείο απηφο θφξνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ πξνθχπηνπλ θέξδε πξνο δηαλνκή, 3

4 πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζζεί κε ηνλ θφξν πνπ ζα παξαθξαηήζεη ε αλψλπκε εηαηξία ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, αιιά θαη νχηε λα ζπκςεθηζζεί ζην κέιινλ, ράλεηαη, σο κε πξνβιεπφκελε ε επηζηξνθή ηνπ απφ δηάηαμε λφκνπ. Ο θφξνο απηφο δελ αλαγλσξίδεηαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξίαο θαη ζα πξνζηίζεηαη σο ινγηζηηθή δηαθνξά θαηά ηελ αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ πξνβιέπεηαη ε κε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιιεη εκεδαπή (ζπγαηξηθή) αλψλπκε εηαηξία ζε κεηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην εζσηεξηθφ καο δίθαην ε Οδεγία 90/435/ΔΟΚ (κεηξηθέο ζπγαηξηθέο). Ζ εμαίξεζε απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα ελ ιφγσ κεξίζκαηα πξνβιέπεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2578/1998. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, ζα πξέπεη ε αιινδαπή εηαηξία λα ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εκεδαπήο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε κε ην θαηψηεξν πνζνζηφ πνπ νξίδεη ε πην πάλσ Οδεγία, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ Οδεγία 2003/123/ΔΚ, δειαδή 10% απφ ηελ θαη κεηά. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ε δηεηία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε 24 κελψλ θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Δπίζεο, ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξία πξέπεη λα έρεη ππνρξεσηηθά κία απφ ηηο λνκηθέο κνξθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α1 ηνπ λ. 2578/1998 θαη λα ππφθεηηαη ζε θάπνην απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην παξάξηεκα Β θφξνπο. Γηα λα κελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο πνπ εθδίδεηαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ε κεηξηθή εηαηξία, απφ νξθσηφ ειεγθηή ή άιιε αξκφδηα αξρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη απαηηνχκελεο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο. Ζ πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο απηήο δελ απαηηείηαη φηαλ νη κεηνρέο ηεο εκεδαπήο εηαηξίαο είλαη νλνκαζηηθέο, θαζφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο θαη ε δηαθχκαλζή ηνπ πξνθχπηεη απφ ην κεηνρνιφγην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη αλ θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε δηεηία, ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25% ή κε ηνλ κηθξφηεξν ζπληειεζηή πνπ ελδερνκέλσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηκεξή ζχκβαζε πεξί απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε κεηξηθή εηαηξία (απμεκέλε ηππηθή ηζρχο). ηε ζπλέρεηα φκσο, ε αιινδαπή εηαηξία κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο νξηδφκελεο 4

5 απφ ην λφκν δηεηίαο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν θφξνο ζα επηζηξέθεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηνλ έρεη εθπέζεη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν ζηελ αιινδαπή. Πξνο ηνχην, ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ νξθσηφ ειεγθηή. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ πνπ ζα αθνινπζείηαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε, απφ ηε δηνίθεζε έρεη δηεπθξηληζζεί, φηη ε αιινδαπή εηαηξία ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία απνδφζεθε ν παξαθξαηεζείο θφξνο. Ωζηφζν, ην αηνκηθφ θχιιν έθπησζεο πξέπεη λα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εκεδαπήο εηαηξίαο πνπ θαηέβαιε ηα κεξίζκαηα, δεδνκέλνπ φηη απηή είρε απνδψζεη ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ζην Γεκφζην θαη επνκέλσο ζε βάξνο ηεο είρε γίλεη ε ζρεηηθή βεβαίσζε (γηα νιφθιεξν ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ). Δπηπιένλ, ε εκεδαπή εηαηξία πξέπεη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα δειψλεη φηη ην πνζφ ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί (εθρψξεζε θαηά θάπνην ηξφπν) ζηε κεηξηθή εηαηξία ηεο αιινδαπήο απφ ηελ Γ.Ο.Τ. εκεηψλεηαη, φηη ζηελ αίηεζε ηεο αιινδαπήο δηθαηνχρνπ εηαηξίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ν ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν ζα κεηαθεξζεί ην ζρεηηθφ πνζφ, πνπ ηεξείηαη ζε ηξάπεδα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ (Γ12Β ΔΞ2010/ έγγξαθφ καο). Γηα ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ζε κεηξηθή ηεο εηαηξία ζηελ αιινδαπή, γηα ηα νπνία δελ εθαξκφδεηαη ε Οδεγία κεηξηθψλ ζπγαηξηθψλ, είηε γηαηί θαηαβάιινληαη ζε εηαηξία κε έδξα ζε ρψξα εθηφο Δ.Δ. (π.ρ. Ακεξηθή), είηε γηαηί δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Οδεγία απηή (π.ρ. ειάρηζηε πεξίνδνο ζπκκεηνρήο, λνκηθή κνξθή, θιπ.), ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα απφ ηε δηκεξή ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο (.Α.Γ.Φ.) πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξία (απμεκέλε ηππηθή ηζρχο). Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (επελδπηήο) πξέπεη λα ζέηεη ππφςε ηεο εηαηξίαο, κέρξη ην ρξφλν παξαθξάηεζεο πνπ ηζρχεη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε παξαθξάηεζε. Αλ ε αλψλπκε εηαηξία δελ ελεκεξσζεί έγθαηξα, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θφξνπ επί ησλ κεξηζκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν δηθαηνχρνο επελδπηήο ζα δειψζεη, κε βάζε ηε βεβαίσζε πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί, ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηζηξαθεί. Δπηζεκαίλεηαη, φηη φηαλ ε αλψλπκε εηαηξία ε νπνία δηαλέκεη κεξίζκαηα έρεη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, ν δηθαηνχρνο επελδπηήο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηεο επλντθφηεξεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία.α.γ.φ., ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ ζεκαηνθχιαθά ηνπ (ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξία, ηξάπεδα, θιπ.) ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φρη ζε θαζεκία εηαηξία ζηελ νπνία είλαη κέηνρνο. ηε ζπλέρεηα, ν ζεκαηνθχιαθαο θαηαρσξεί ζην χζηεκα 5

6 Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ), γηα θάζε δηθαηνχρν επελδπηή, ζρεηηθέο ελδείμεηο εηδηθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο (κεησκέλν ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζε πίλαθα πνπ εθδίδεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ) θαη θπιάζζεη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ελδερφκελν έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή. χκθσλα κε ηηο ελδείμεηο απηέο πνπ θαηαρσξνχλ νη ζεκαηνθχιαθεο ησλ επελδπηψλ, ε ΔΥΑΔ ππνινγίδεη ηνλ αθξηβή θφξν θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ εθδφηξηα εηαηξία, ε νπνία θαη θαηαβάιεη ην θαζαξφ πνζφ ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο. ε πεξίπησζε δε πνπ πξνθχςεη ζέκα επηζηξνθήο ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ε θαηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε αξκφδην ζεκαηνθχιαθα. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ππφθεηληαη θαη ηα θέξδε (απνζεκαηηθά) παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, πνπ δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο. Δίλαη απηνλφεην φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ππφθεηηαη ην πνζφ ησλ απνζεκαηηθψλ (θεξδψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ), φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο εηαηξίαο, ρσξίο ηελ αλαγσγή ηνπο ζε κηθηά. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα θεθαιαηνπνηήζεηο απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηηνλ, θαζφζνλ ν λφκνο αλαθέξεηαη ξεηά ζε απνζεκαηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ θέξδε, ελψ φπσο είλαη γλσζηφ, ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ δελ ζπληζηά εηζφδεκα γηα ηνλ κέηνρν. 2. Σα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011 (ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ), ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. Γειαδή θαη γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη πξνο δηαλνκή εληφο ηνπ έηνπο 2011, νη αλψλπκεο εηαηξίεο έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαθξαηνχλ θφξν κε ζπληειεζηή 21%. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά, κε ηελ εμαίξεζε πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, δειαδή γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απφ κεξίζκαηα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. 6

7 Δπεηδή ελδέρεηαη λα έρνπλ δηαλεκεζεί, κε απφθαζε ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, κεξίζκαηα κέζα ζην έηνο 2011, ήηνη πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ, γηα ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο δελ πξνέβεζαλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ ΠΟΛ. 1070/ εγθχθιηφ καο έρεη γίλεη δεθηφ, φηη νη αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ δηέλεηκαλ ηα κεξίζκαηα απηά πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηνπο θαη λα ππνβάιινπλ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κέρξη ην ρξφλν ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απνδψζνπλ ηνλ θφξν 21% κέζα ζηηο ίδηεο σο άλσ πξνζεζκίεο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Οκνίσο, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ ηπρφλ δηαλεκήζεθαλ κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ κέζα ζην 2011 (πξηλ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ), ζηα νπνία δελ παξαθξαηήζεθε θφξνο ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη νη επηρεηξήζεηο ζα απνδψζνπλ θφξν 21% κέζα ζηηο πξνζεζκίεο απφδνζεο ηνπ θφξνπ γηα ηα νξηζηηθά κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζηα κεξίζκαηα απηά ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηελ εκεδαπή ηα ίδηα πξφζσπα, ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ πην πάλσ θφξνπ (21% ή 25%) εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. Δπεηδή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εηζπξάηηνπλ κεξίζκαηα απφ ηελ αιινδαπή, ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο λα εθπέζνπλ ην θφξν πνπ ελδερνκέλσο έρεη απνδνζεί ζε απηή (ιφγσ εμάληιεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 21% ή 25%) θαη γηα ιφγνπο εληαίαο αληηκεηψπηζεο κε ηνπο ηφθνπο αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ζα έρνπλ εθαξκνγή φζα αλαθέξνληαη ζηελ /10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/2007 δηαηαγή καο. Γειαδή, γηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο θφξνπ θαη επί ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηελ αιινδαπή (δηπιή θνξνινγία), ε παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25%, ζα ελεξγείηαη απφ ηηο κεζνιαβνχζεο ηξάπεδεο ζην θαζαξφ πνζφ πνπ εηζάγεηαη απφ ηελ αιινδαπή, δειαδή ζε 7

8 απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ θφξνπ πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε ζε απηή. Με ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ζηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή κεηνρψλ, αληί ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη επεηδή ελδέρεηαη κέζα ζην έηνο 2011 θαη πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ λα έρνπλ εηζπξάμεη θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο κεξίζκαηα απφ ηελ αιινδαπή, ζηα νπνία δελ ελεξγήζεθε παξαθξάηεζε θφξνπ ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη απηά ζα πξέπεη λα απνδψζνπλ ηα ίδηα ηνλ νθεηιφκελν θφξν κέρξη ηηο 29 Ηνπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Σα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0116 (είδνο θφξνπ 1173). 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 πξνζηέζεθε ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994 λέα πεξίπησζε δ, κε βάζε ηελ νπνία, εηδηθά γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 (κεξίζκαηα, ακνηβέο κειψλ Γ.., θιπ.), ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή ή πίζησζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ηα εηζνδήκαηα απηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαλέκνληαη κεξίζκαηα απφ θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ (ηαθηηθή ή έθηαθηε). Όζνλ αθνξά ηα πξνκεξίζκαηα, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή ή πίζησζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ηα εηζνδήκαηα απηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε απφθαζεο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ο θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη ζε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο απνδίδεηαη κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζην Γεκφζην εθάπαμ, εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν ηεο δήισζεο απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εηζνδεκάησλ απφ θηλεηέο αμίεο εθηφο απφ ηφθνπο, πνπ είρε εθδνζεί κε ηελ /10505/Β0012/ΠΟΛ.1054/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Δ.558/09), κε ηηο απαξαίηεηεο θάζε θνξά πξνζαξκνγέο. Σα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα απηφ θφξν θαηαρσξνχληαη ζηνλ Κ.Α.Δ (είδνο θφξνπ 1172). Δπίζεο, νη αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ παξαθξαηνχλ θφξν κε βάζε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο ππνρξενχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Κ.Φ.Δ., λα ρνξεγνχλ βεβαίσζε κεξηζκάησλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ, ν ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλνκήο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ε 8

9 ρξήζε απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα δηαλεκεζέληα ή θεθαιαηνπνηεζέληα θέξδε, ην πνζφ ηεο δηαλνκήο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ, ε αμία ηνπο, ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο θαη ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ( /10248/Β0012/ ΠΟΛ.1038/ εγθχθιηφο καο). Δηδηθά γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α., πνπ παξαθξαηνχλ θφξν κε βάζε ηηο ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο, νη βεβαηψζεηο πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΥΑΔ θαη φρη απφ ηηο θαηαβάιινπζεο ηα κεξίζκαηα εηαηξίεο. Γηα ηα πξνκεξίζκαηα πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην 2010, γηα ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο δελ πξνέβεζαλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ θαη επεηδή ηα πξνκεξίζκαηα απηά ζεσξνχληαη φηη θαηαβιήζεθαλ έλαληη ησλ κεξηζκάησλ ηεο ρξήζεο 2010, ε δηαλνκή ησλ νπνίσλ ζα εγθξηζεί εληφο ηνπ 2011 (ρξφλνο απφθηεζεο), κε ηελ Γ12Β ΔΞ2011/ δηαηαγή καο έγηλε δεθηφ, φηη νη αλψλπκεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη κε ηε δηαλνκή ησλ νξηζηηθψλ κεξηζκάησλ κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνπο, λα παξαθξαηήζνπλ θαη λα απνδψζνπλ ηνλ νθεηιφκελν θφξν 21% κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ν λφκνο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ κεξηζκάησλ πνπ ζα εγθξηζνχλ πξνο δηαλνκή, αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχρνη είλαη νη κέηνρνη πνπ έιαβαλ θαη ηα πξνκεξίζκαηα ή λένη κέηνρνη πνπ αγφξαζαλ κεηνρέο κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνκεξίζκαηνο. Γηα ηα πξνκεξίζκαηα απηά πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην έηνο 2010 θαη δελ ελεξγήζεθε παξαθξάηεζε θφξνπ, ζα ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 16, 17 θαη 19 ηνπ λ. 2238/1994, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη, πέξα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ, θαη ην χςνο ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Δπίζεο, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ δηαλέκνληαη κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη κε βάζε ηελ 950/1977 γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ν..Κ. πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηε Γηνίθεζε (Δ.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγθχθιηφο καο) ρξφλνο απφθηεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ είλαη ν ρξφλνο έγθξηζεο απηψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα εγθχθιηφ καο έρεη γίλεη δεθηφ, φηη ε αλψλπκε εηαηξία πνπ δηέλεηκε κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο απφ έθηαθηα απνζεκαηηθά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ κε απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζα παξαθξαηήζεη θφξν κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ ε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ επηθπξψλεη, ξεηά ή έκκεζα, ηελ απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην έηνο 2010 κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, επί ησλ νπνίσλ παξαθξαηήζεθε θφξνο 10% κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3697/2008, νθείιεηαη επηπιένλ θφξνο 11% (21% - 10%), 9

10 ν νπνίνο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζην Γεκφζην κέζα ζηηο πξνζεζκίεο απφδνζεο ηνπ θφξνπ γηα ηα νξηζηηθά κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηξνπνπνηνχληαη νη πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηνλ ππφρξεν ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ζηα κεξίζκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 6 (κεξίζκαηα, πξνκεξίζκαηα, ακνηβέο κειψλ Γ.., θιπ.), ππφρξεε γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ είλαη ε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πνπ ηα θαηαβάιιεη, ελψ γηα ηα κεξίζκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο (παξ. 3 άξζξνπ 54), απηφο πνπ ελεξγεί ζηελ Διιάδα ηελ εμαξγχξσζε ή ηελ θαηαβνιή ηνπο (κεζνιαβνχζα ηξάπεδα). Δμαηξεηηθά, αλ ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο Διιάδνο, απφ αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, ν δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο απνδίδεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν (21% ή 25%), εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ππάγεηαη, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ε θαηαβνιή ή πίζησζε. Με ηνλ φξν «πίζησζε» λνείηαη φρη ε πίζησζε ζηα βηβιία ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο, αθνχ ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ρξφλνο είζπξαμεο απηνχ, αιιά ε πίζησζε ηπρφλ ηξαπεδηθνχ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ή ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ κεξίζκαηνο κε άιινλ φκνην σο άλσ ηξφπν. Ο δηθαηνχρνο ησλ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ε θαηαβάιινπζα ηα κεξίζκαηα εηαηξία ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ κεξηζκάησλ. Σα έζνδα απφ ηνλ θφξν πνπ παξαθξαηείηαη κε βάζε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο θαηαρσξνχληαη ζηνλ Κ.Α.Δ Γηεπθξηλίδεηαη, φηη φηαλ δηθαηνχρνη ησλ ππφςε κεξηζκάησλ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θιπ.), εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε γηα παξαθξάηεζε θφξνπ 20% έλαληη ηνπ νθεηιφκελνπ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο (άξζξν 54 Κ.Φ.Δ.), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο ζπγαηξηθήο, φπσο απηή αλαιχζεθε πην πάλσ, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο. 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 πξνζηέζεθε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. λέα πεξίπησζε δ, κε βάζε ηελ νπνία επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε 10

11 ζπληειεζηή 25% ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα, κε εμαίξεζε ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππφςε εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο γηα ηηο δηαλνκέο θεξδψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο. Δηδηθά γηα ηελ απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ, έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο απηέο ηέζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ. Γειαδή, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη ε απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε. Δηδηθά γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ Δ.Π.Δ. ρξήζεο 2010 (νηθνλ. έηνπο 2011) θαη δεδνκέλνπ φηη κε ηελ ΠΟΛ. 1070/ εγθχθιηφ καο παξαηάζεθε ν ρξφλνο ζχληαμεο ηεο απνγξαθήο θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο κέρξη ην ρξφλν ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο ρσξίο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φπσο ε απφδνζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν ηεο δήισζεο Δ.565/10, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ θνηλνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1103/ εγθχθιηφ καο. Σα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα απηφ θφξν θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0142 (είδνο θφξνπ 1196 γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ ΔΠΔ θαη είδνο θφξνπ 1197 γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηηο Δ.Π.Δ. ζηηο νπνίεο έρνπλ ιάβεη ρψξα πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδψλ απφ ηνπο εηαίξνπο, έλαληη ησλ θεξδψλ, δελ ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, σο κε πξνβιεπφκελε ε παξαθξάηεζε απηή απφ ην λφκν, αιιά ε φπνηα παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25% ζα γίλεη θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ησλ νξηζηηθψλ κεξηζκάησλ (ρξφλνο ιήςεο ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ). Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ππφθεηληαη θαη ηα θέξδε (απνζεκαηηθά) παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ Δ.Π.Δ. ή ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, κε απφθαζε ησλ 11

12 αξκφδησλ νξγάλσλ. Δηδηθά γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ Δ.Π.Δ. πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί κέρξη (θέξδε ηζνινγηζκψλ κε , ζε πεξίπησζε νκαιήο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ) θαη δεδνκέλνπ φηη απηά έρνπλ ήδε απνθηεζεί απφ ηνπο εηαίξνπο, κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 4 άξζξνπ 28 Κ.Φ.Δ.), φπσο ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Δ.Π.Δ., κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη γηα ηα απνζεκαηηθά απηά, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο κεηά ηελ , δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., δειαδή δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25%. Καη ηνχην δηφηη, δελ λνείηαη ε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ ζε εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί, αιιά κφλν ζε απηά (δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά) πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λφκνπ ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ ζπκκεηνρή ζε Δ.Π.Δ., ήηνη κεηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ Σα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011 (ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα), ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην ηξίην εδάθην ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. (θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππφςε εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο). 8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 πξνζηέζεθε λέα πεξίπησζε ε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζηα θέξδε απηά ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ εκεδαπή Δ.Π.Δ. ηα ίδηα πξφζσπα, ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ πην πάλσ θφξνπ (21% ή 25%) εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 12

13 Δπίζεο, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη ππφρξενο ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο είλαη απηφο πνπ ελεξγεί ζηελ Διιάδα ηελ θαηαβνιή ηνπο (κεζνιαβνχζα ηξάπεδα). Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηεη θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο Διιάδνο, απφ αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηα νπνία παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, ν δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο απνδίδεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν (21% ή 25%), εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ππάγεηαη, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ε θαηαβνιή ή πίζησζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηα κεξίζκαηα αιινδαπήο. εκεηψλεηαη, φηη ηα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0116 (είδνο θφξνπ 1195). 9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζηα ζχλνιν ησλ θεξδψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (αδηαλεκήησλ θαη δηαλεκνκέλσλ). Με ηνλ ίδην ζπληειεζηή θνξνινγνχληαη θαη ηα θέξδε πνπ δειψλνληαη κε ηελ νξηζηηθή δήισζε πνπ ππνβάιινπλ ηα ππφ εθθαζάξηζε λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη φρη κε ηνλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο, φπσο ίζρπε κέρξη ζήκεξα. Ζ ξχζκηζε απηή έγηλε γηα ιφγνπο απινπνίεζεο, δεδνκέλνπ φηη πνιιά λνκηθά πξφζσπα βξίζθνληαη ζε ζηάδην εθθαζάξηζεο γηα πνιιά ρξφληα. Πεξαηηέξσ, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (νκφξξπζκσλ θαη εηεξφξξπζκσλ), έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.ΦΔ. Γειαδή, απηά θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο εκεδαπέο πξνζσπηθέο εηαηξίεο, κεηά ηελ αθαίξεζε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο γηα κέρξη ηξεηο (3) νκφξξπζκνπο εηαίξνπο, θπζηθά πξφζσπα κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Σν πνζφ απηφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο ππφθεηηαη ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχρνο ηεο ακνηβήο είλαη θάηνηθνο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ εθφζνλ νη νκφξξπζκνη εηαίξνη επζχλνληαη απεξηνξίζησο θαη εηο νιφθιεξνλ κε βάζε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε πξνζσπηθή εηαηξία. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζα ππνβάιινπλ ηε δήισζε Δ5 (ΠΟΛ. 1113/ Α.Τ.Ο.). 13

14 10. Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 θαη επνκέλσλ. Δηδηθά γηα ηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (24%). Δπνκέλσο, αλψλπκε εηαηξία ή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (ππεξδσδεθάκελε ρξήζε) ζα θνξνινγεζεί γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηεο κε ζπληειεζηή 24% (νηθνλνκηθφ έηνο 2011), ελψ κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο απηά ζα ππφθεηλην ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 25%, ιφγσ ηνπ φηη ε έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ έιαβε ρψξα κέζα ζην έηνο Δπίζεο, αλψλπκε εηαηξία κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζα ππαρζεί ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 24% (νηθνλνκηθφ έηνο 2011), ελψ αλψλπκε εηαηξία κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (νηθνλνκηθφ έηνο 2012) ζα θνξνινγεζεί κε ζπληειεζηή 20%. 11. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζπλεηαηξηζκνί. Ζ ξχζκηζε απηή έγηλε γηα ιφγνπο λνκνηερληθήο ηαθηνπνίεζεο κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 54 θαη 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη πην πάλσ. Δπίζεο, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ζηα θέξδε πνπ εμάγεη ή πηζηψλεη κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα πξνο ηελ έδξα ηεο ή ζε άιιε κφληκε εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ αιινδαπή. 12. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη θαηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ή εθπηψζεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (λ. 3299/2004, λ. 2601/1998, λ. 1262/1982, θιπ.), ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Δηδηθφηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη, φηη ηα πην πάλσ απνζεκαηηθά φηαλ δηαλέκνληαη, ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαηά πεξίπησζε θαη πεξαηηέξσ, ζην ηέινο ηεο ρξήζεο πξνζηίζεληαη, κε βάζε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζρεκαηίζζεθαλ, ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία δηαλεκήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζνχλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. ε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ησλ πην πάλσ απνζεκαηηθψλ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ εηδηθψλ λφκσλ λ. 1473/1984 (άξζξν 13) ή λ. 14

15 1892/1990 (άξζξν 101) γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηνπο (π.ρ. ηζφπνζε αχμεζε θεθαιαίνπ, θιπ.), ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ θαη φρη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 54 θαη 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. Πεξαηηέξσ, ηα πην πάλσ απνζεκαηηθά ππάγνληαη ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, πξνζηηζέκελα ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία θεθαιαηνπνηήζεθαλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε. Όζα απνζεκαηηθά αλαπηπμηαθψλ λφκσλ έρνπλ ήδε θεθαιαηνπνηεζεί ή δηαλεκεζεί κέζα ζην έηνο 2011 πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ θαη ζηα νπνία δελ παξαθξαηήζεθε θφξνο ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φπσο ν θφξνο απηφο ζα απνδνζεί κέρξη ηηο 29 Ηνπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 13. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 αλαξηζκνχληαη νη πεξηπηψζεηο ηα, ηβ, ηγ θαη ηδ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζε ηβ, ηγ, ηδ θαη ηε, αληίζηνηρα θαη πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε ηα κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απφ εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998. Ζ απαιιαγή απηή παξέρεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ηα ελ ιφγσ θέξδε εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. εκεηψλεηαη φηη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαηαρσξείηαη ην θαζαξφ πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηελ αιινδαπή, δειαδή κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζε απηή. Σν πην πάλσ απνζεκαηηθφ, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ην (ελ φισ ή ελ κέξεη) ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαηά πεξίπησζε, κε εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν 25% δελ ζπκςεθίδεηαη θφξνο πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε ζηελ αιινδαπή, σο κε πξνβιεπφκελνο ν ζπκςεθηζκφο απηφο απφ ην λφκν. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14, γηα κεξίζκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3943/2011 ( ) θαη κεηά. 14. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηξνπνπνηείηαη ε πεξ. α ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ ζπκκεηνρή ζε εκεδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη σο ρξφλνο θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ ν ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, θαη αλαινγία ησλ φζσλ ηζρχνπλ ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ελψ κε ηηο 15

16 πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο σο ρξφλνο θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ είρε νξηζζεί ε εκεξνκελία πνπ εγθξίζεθε ν ηζνινγηζκφο ηεο Δ.Π.Δ. απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, αλεμάξηεηα αλ πξνθχπηνπλ θέξδε γηα δηαλνκή ή φρη. 15. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 πξνζηίζεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ. λέα πεξίπησζε δ, ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ θεξδψλ απφ ζπκκεηνρή ζε αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθή εηαηξία. Δηδηθφηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη σο ρξφλνο θηήζεο γηα ηα θέξδε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αιινδαπή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζεσξείηαη ν ρξφλνο είζπξαμεο απηψλ, αλεμάξηεηα αλ ηα θέξδε απηά εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα ή παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή. Όηαλ ηα θέξδε πξνέξρνληαη απφ αιινδαπή πξνζσπηθή εηαηξεία, ρξφλνο θηήζεο ηνπο είλαη, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, ν ρξφλνο ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 16. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε ε πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε σο εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.) λα ζεσξείηαη θαη ην εηζφδεκα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ (εηζφδεκα απφ ζπκκεηνρή ζε πξνζσπηθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, θιπ.). 17. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18 αληηθαηαζηάζεθε ην φγδνν εδάθην ηεο πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε λα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. Γειαδή, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ απφ αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, πέξαλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ην άξζξν 99 ηνπ Κ.Φ.Δ., ελεξγείηαη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 18. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 αληηθαηαζηάζεθε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε λα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. Γειαδή, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ Α.Δ., Δ.Π.Δ. θαη ζπλεηαηξηζκψλ, πέξαλ 16

17 ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ., ελεξγείηαη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θαηά πεξίπησζε. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΔΛΑ 17

18 ςνημμένα: θχιια ηέζζεξα (4) ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 3. Κεληξηθή Τπεξεζία.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Γ.Γ.Π.. Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) 2. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ,ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 4. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ 5. Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ., Λεσθφξνο Αζελψλ ΑΘΖΝΑ ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ 4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 5. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 7. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ 8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α (10), Β (20), Γ (3) 9. Γξαθείν θ. Γηεπζπληνχ Γ12 18

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα