ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση /B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σασ. Κώδ.: ΑΘΖΝΑ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. Πληποθοπίερ: Μ. Ζιηνθαχηνπ Σηλέθωνο: ΦΑΞ: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66Α ) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: Άπθπο 14 Φοπολογία ηων μεπιζμάηων και ηων κεπδών πος διανέμοςν ηα νομικά ππόζωπα 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή, εθηφο κηζζνχ, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο, ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαη φηαλ ε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο γίλεηαη κε ηε κνξθή κεηνρψλ αληί ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ, θαζψο θαη φηαλ ρνξεγνχληαη ζην εξγαηνυπαιιειηθφ 1

2 πξνζσπηθφ θέξδε κε ηε κνξθή κεηνρψλ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ π.δ. 30/1988 ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ωζηφζν, ε ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη φηαλ δηαλέκνληαη κεξίζκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975 (θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ ζηα νπνία επηβάιιεηαη ν νξηδφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θφξνο θαη εηζθνξά), θαζψο θαη φηαλ δηθαηνχρνο ησλ κεξηζκάησλ είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο βάζεη εηδηθήο δηάηαμεο λφκνπ θαη γηα ηα νπνία έρεη δηαηεξεζεί ε απαιιαγή θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3842/2010 (π.ρ. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Οκνίσο, επί ησλ κεξηζκάησλ πνπ απνθηνχλ ηα ακνηβαία θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (ΑΚΔ) ηνπ λ. 2992/2002, δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, θαζφζνλ κε βάζε ηηο εηδηθφηεξεο απηέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο θαηηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Δ., ππνθείκελα θφξνπ δελ είλαη ηα ΑΚΔ αιιά νη κεξηδηνχρνη ηνπο. Δπίζεο, ηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ λ. 2238/1994. Αληίζεηα, φηαλ δηθαηνχρνη ησλ κεξηζκάησλ είλαη δήκνη θαη θνηλφηεηεο, δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηεξέο κνλέο, θιπ., θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Δζληθή Βηβιηνζήθε, Δζληθή Λπξηθή θελή, Ίδξπκα Μπνδνζάθε, Ίδξπκα Μ. Καθνγηάλλε, Ίδξπκα Κσλζηαληίλνπ Γ. Καξακαλιή, Ίδξπκα Α. Παπαλδξένπ, θα.), γηα ηα νπνία θαηαξγήζεθε ε απαιιαγή ηνπο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο κε ην λ. 3842/2010, ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%. Καηά ξεηή δηαηχπσζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., παξαθξάηεζε θφξνπ 25% πξέπεη λα ελεξγείηαη θαη ζηα πξνκεξίζκαηα πνπ δηαλέκνπλ αλψλπκεο εηαηξίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 25% ζηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα, κε εμαίξεζε ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ κεξηζκάησλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. Γηα παξάδεηγκα, θπζηθφ πξφζσπν εηζπξάηηεη κεξίζκαηα απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία χςνπο επξψ θαη πεξαηηέξσ, έρεη εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα θαη κηζζνχο, ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ, ήηνη ζπλνιηθφ εηζφδεκα επξψ. Ο θφξνο πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα απηφ κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. αλέξρεηαη ζε επξψ. Γειαδή, ην ζπγθεθξηκέλν εηζφδεκα ππάγεηαη ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 2

3 24% (ζπληειεζηήο αλψηεξνπ θιηκαθίνπ), ν νπνίνο είλαη θαηψηεξνο ηνπ 25% (ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο επί ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ). Δπνκέλσο, γηα ηνλ πην πάλσ δηθαηνχρν, ηα κεξίζκαηα απηά ζα ππαρζνχλ ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη ζηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν ζα ζπκςεθηζζεί ν θφξνο 25% πνπ παξαθξαηήζεθε απφ ηελ αλψλπκε εηαηξία πνπ θαηέβαιε ηα ππφςε κεξίζκαηα. Ο εηαηξηθφο θφξνο δελ ζπκςεθίδεηαη, σο κε πξνβιεπφκελνο ν ζπκςεθηζκφο απηφο απφ ην λφκν. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη φηαλ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ θαη ζηα έζνδά ηεο πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101, απφ ην θφξν πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη κε ηε δήισζε πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 54, αθαηξείηαη ην κέξνο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα απφ ηελ ίδηα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο πην πάλσ ζπκκεηνρέο. Γηα παξάδεηγκα, αλψλπκε εηαηξία πνπ θιείλεη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζηηο , εκθαλίδεη θέξδε ηζνινγηζκνχ επξψ, απφ ηα νπνία απνθαζίδεη λα δηαλέκεη κεξίζκαηα επξψ. ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, επξψ απφ κεξίζκαηα, γηα ηα νπνία ηεο παξαθξαηήζεθε θφξνο (25%) επξψ. Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ζηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα) χςνπο επξψ ( x / ). Δπνκέλσο, απφ ην θφξν ησλ επξψ ( x 25%) πνπ ππνρξενχηαη ε εηαηξία λα παξαθξαηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνδψζεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο, αθαηξείηαη ην πνζφ ησλ επξψ πνπ αλαινγεί ζηα κεξίζκαηα πνπ εηζέπξαμε θαη ζην Γεκφζην απνδίδεηαη ε δηαθνξά ησλ επξψ. Πεξαηηέξσ, ην πνζφ ησλ ιεθζέλησλ κεξηζκάησλ πνπ δελ δηαλεκήζεθε, δει ( ) ζα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη θαηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζή ηνπ νθείιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή 25%, ζπκςεθηδνκέλνπ ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί θαη αλαινγεί ζε απηά ( επξψ). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ κία αλψλπκε εηαηξία εκθάληζε ινγηζηηθέο δεκίεο θαη παξάιιεια είρε εηζπξάμεη κέζα ζηε ρξήζε θαη έζνδα απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα) ζε άιιεο αλψλπκεο εηαηξίεο, ζηα νπνία παξαθξαηήζεθε θφξνο (10%, 21% ή 25%, θαηά πεξίπησζε), ην πνζφ ησλ ιεθζέλησλ απηψλ κεξηζκάησλ δελ κπνξεί εθ ησλ πξαγκάησλ, ιφγσ κε χπαξμεο θεξδψλ, λα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ θαη πεξαηηέξσ, ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζε απηά, δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί ζε ινγαξηαζκφ απαίηεζεο, κε ζθνπφ ην ζπκςεθηζκφ ηνπ ζην κέιινλ. Δπνκέλσο, ν παξαθξαηεζείο απηφο θφξνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ πξνθχπηνπλ θέξδε πξνο δηαλνκή, 3

4 πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζζεί κε ηνλ θφξν πνπ ζα παξαθξαηήζεη ε αλψλπκε εηαηξία ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, αιιά θαη νχηε λα ζπκςεθηζζεί ζην κέιινλ, ράλεηαη, σο κε πξνβιεπφκελε ε επηζηξνθή ηνπ απφ δηάηαμε λφκνπ. Ο θφξνο απηφο δελ αλαγλσξίδεηαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξίαο θαη ζα πξνζηίζεηαη σο ινγηζηηθή δηαθνξά θαηά ηελ αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ πξνβιέπεηαη ε κε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιιεη εκεδαπή (ζπγαηξηθή) αλψλπκε εηαηξία ζε κεηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην εζσηεξηθφ καο δίθαην ε Οδεγία 90/435/ΔΟΚ (κεηξηθέο ζπγαηξηθέο). Ζ εμαίξεζε απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα ελ ιφγσ κεξίζκαηα πξνβιέπεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2578/1998. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, ζα πξέπεη ε αιινδαπή εηαηξία λα ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εκεδαπήο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε κε ην θαηψηεξν πνζνζηφ πνπ νξίδεη ε πην πάλσ Οδεγία, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ Οδεγία 2003/123/ΔΚ, δειαδή 10% απφ ηελ θαη κεηά. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ε δηεηία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε 24 κελψλ θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Δπίζεο, ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξία πξέπεη λα έρεη ππνρξεσηηθά κία απφ ηηο λνκηθέο κνξθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α1 ηνπ λ. 2578/1998 θαη λα ππφθεηηαη ζε θάπνην απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην παξάξηεκα Β θφξνπο. Γηα λα κελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο πνπ εθδίδεηαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ε κεηξηθή εηαηξία, απφ νξθσηφ ειεγθηή ή άιιε αξκφδηα αξρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη απαηηνχκελεο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο. Ζ πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο απηήο δελ απαηηείηαη φηαλ νη κεηνρέο ηεο εκεδαπήο εηαηξίαο είλαη νλνκαζηηθέο, θαζφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο θαη ε δηαθχκαλζή ηνπ πξνθχπηεη απφ ην κεηνρνιφγην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη αλ θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε δηεηία, ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25% ή κε ηνλ κηθξφηεξν ζπληειεζηή πνπ ελδερνκέλσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηκεξή ζχκβαζε πεξί απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε κεηξηθή εηαηξία (απμεκέλε ηππηθή ηζρχο). ηε ζπλέρεηα φκσο, ε αιινδαπή εηαηξία κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο νξηδφκελεο 4

5 απφ ην λφκν δηεηίαο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν θφξνο ζα επηζηξέθεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηνλ έρεη εθπέζεη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν ζηελ αιινδαπή. Πξνο ηνχην, ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ νξθσηφ ειεγθηή. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ πνπ ζα αθνινπζείηαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε, απφ ηε δηνίθεζε έρεη δηεπθξηληζζεί, φηη ε αιινδαπή εηαηξία ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία απνδφζεθε ν παξαθξαηεζείο θφξνο. Ωζηφζν, ην αηνκηθφ θχιιν έθπησζεο πξέπεη λα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εκεδαπήο εηαηξίαο πνπ θαηέβαιε ηα κεξίζκαηα, δεδνκέλνπ φηη απηή είρε απνδψζεη ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ζην Γεκφζην θαη επνκέλσο ζε βάξνο ηεο είρε γίλεη ε ζρεηηθή βεβαίσζε (γηα νιφθιεξν ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ). Δπηπιένλ, ε εκεδαπή εηαηξία πξέπεη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα δειψλεη φηη ην πνζφ ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί (εθρψξεζε θαηά θάπνην ηξφπν) ζηε κεηξηθή εηαηξία ηεο αιινδαπήο απφ ηελ Γ.Ο.Τ. εκεηψλεηαη, φηη ζηελ αίηεζε ηεο αιινδαπήο δηθαηνχρνπ εηαηξίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ν ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν ζα κεηαθεξζεί ην ζρεηηθφ πνζφ, πνπ ηεξείηαη ζε ηξάπεδα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ (Γ12Β ΔΞ2010/ έγγξαθφ καο). Γηα ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ζε κεηξηθή ηεο εηαηξία ζηελ αιινδαπή, γηα ηα νπνία δελ εθαξκφδεηαη ε Οδεγία κεηξηθψλ ζπγαηξηθψλ, είηε γηαηί θαηαβάιινληαη ζε εηαηξία κε έδξα ζε ρψξα εθηφο Δ.Δ. (π.ρ. Ακεξηθή), είηε γηαηί δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Οδεγία απηή (π.ρ. ειάρηζηε πεξίνδνο ζπκκεηνρήο, λνκηθή κνξθή, θιπ.), ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα απφ ηε δηκεξή ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο (.Α.Γ.Φ.) πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξία (απμεκέλε ηππηθή ηζρχο). Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (επελδπηήο) πξέπεη λα ζέηεη ππφςε ηεο εηαηξίαο, κέρξη ην ρξφλν παξαθξάηεζεο πνπ ηζρχεη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε παξαθξάηεζε. Αλ ε αλψλπκε εηαηξία δελ ελεκεξσζεί έγθαηξα, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θφξνπ επί ησλ κεξηζκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν δηθαηνχρνο επελδπηήο ζα δειψζεη, κε βάζε ηε βεβαίσζε πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί, ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηζηξαθεί. Δπηζεκαίλεηαη, φηη φηαλ ε αλψλπκε εηαηξία ε νπνία δηαλέκεη κεξίζκαηα έρεη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, ν δηθαηνχρνο επελδπηήο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηεο επλντθφηεξεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία.α.γ.φ., ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ ζεκαηνθχιαθά ηνπ (ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξία, ηξάπεδα, θιπ.) ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φρη ζε θαζεκία εηαηξία ζηελ νπνία είλαη κέηνρνο. ηε ζπλέρεηα, ν ζεκαηνθχιαθαο θαηαρσξεί ζην χζηεκα 5

6 Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ), γηα θάζε δηθαηνχρν επελδπηή, ζρεηηθέο ελδείμεηο εηδηθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο (κεησκέλν ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζε πίλαθα πνπ εθδίδεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ) θαη θπιάζζεη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ελδερφκελν έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή. χκθσλα κε ηηο ελδείμεηο απηέο πνπ θαηαρσξνχλ νη ζεκαηνθχιαθεο ησλ επελδπηψλ, ε ΔΥΑΔ ππνινγίδεη ηνλ αθξηβή θφξν θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ εθδφηξηα εηαηξία, ε νπνία θαη θαηαβάιεη ην θαζαξφ πνζφ ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο. ε πεξίπησζε δε πνπ πξνθχςεη ζέκα επηζηξνθήο ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ε θαηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε αξκφδην ζεκαηνθχιαθα. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ππφθεηληαη θαη ηα θέξδε (απνζεκαηηθά) παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, πνπ δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο. Δίλαη απηνλφεην φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ππφθεηηαη ην πνζφ ησλ απνζεκαηηθψλ (θεξδψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ), φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο εηαηξίαο, ρσξίο ηελ αλαγσγή ηνπο ζε κηθηά. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα θεθαιαηνπνηήζεηο απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηηνλ, θαζφζνλ ν λφκνο αλαθέξεηαη ξεηά ζε απνζεκαηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ θέξδε, ελψ φπσο είλαη γλσζηφ, ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ δελ ζπληζηά εηζφδεκα γηα ηνλ κέηνρν. 2. Σα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011 (ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ), ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. Γειαδή θαη γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη πξνο δηαλνκή εληφο ηνπ έηνπο 2011, νη αλψλπκεο εηαηξίεο έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαθξαηνχλ θφξν κε ζπληειεζηή 21%. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά, κε ηελ εμαίξεζε πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, δειαδή γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απφ κεξίζκαηα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. 6

7 Δπεηδή ελδέρεηαη λα έρνπλ δηαλεκεζεί, κε απφθαζε ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, κεξίζκαηα κέζα ζην έηνο 2011, ήηνη πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ, γηα ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο δελ πξνέβεζαλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ ΠΟΛ. 1070/ εγθχθιηφ καο έρεη γίλεη δεθηφ, φηη νη αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ δηέλεηκαλ ηα κεξίζκαηα απηά πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηνπο θαη λα ππνβάιινπλ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κέρξη ην ρξφλν ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απνδψζνπλ ηνλ θφξν 21% κέζα ζηηο ίδηεο σο άλσ πξνζεζκίεο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Οκνίσο, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ ηπρφλ δηαλεκήζεθαλ κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ κέζα ζην 2011 (πξηλ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ), ζηα νπνία δελ παξαθξαηήζεθε θφξνο ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη νη επηρεηξήζεηο ζα απνδψζνπλ θφξν 21% κέζα ζηηο πξνζεζκίεο απφδνζεο ηνπ θφξνπ γηα ηα νξηζηηθά κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζηα κεξίζκαηα απηά ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηελ εκεδαπή ηα ίδηα πξφζσπα, ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ πην πάλσ θφξνπ (21% ή 25%) εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. Δπεηδή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εηζπξάηηνπλ κεξίζκαηα απφ ηελ αιινδαπή, ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο λα εθπέζνπλ ην θφξν πνπ ελδερνκέλσο έρεη απνδνζεί ζε απηή (ιφγσ εμάληιεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 21% ή 25%) θαη γηα ιφγνπο εληαίαο αληηκεηψπηζεο κε ηνπο ηφθνπο αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ζα έρνπλ εθαξκνγή φζα αλαθέξνληαη ζηελ /10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/2007 δηαηαγή καο. Γειαδή, γηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο θφξνπ θαη επί ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηελ αιινδαπή (δηπιή θνξνινγία), ε παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25%, ζα ελεξγείηαη απφ ηηο κεζνιαβνχζεο ηξάπεδεο ζην θαζαξφ πνζφ πνπ εηζάγεηαη απφ ηελ αιινδαπή, δειαδή ζε 7

8 απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ θφξνπ πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε ζε απηή. Με ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ζηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή κεηνρψλ, αληί ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη επεηδή ελδέρεηαη κέζα ζην έηνο 2011 θαη πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ λα έρνπλ εηζπξάμεη θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο κεξίζκαηα απφ ηελ αιινδαπή, ζηα νπνία δελ ελεξγήζεθε παξαθξάηεζε θφξνπ ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη απηά ζα πξέπεη λα απνδψζνπλ ηα ίδηα ηνλ νθεηιφκελν θφξν κέρξη ηηο 29 Ηνπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Σα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0116 (είδνο θφξνπ 1173). 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 πξνζηέζεθε ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994 λέα πεξίπησζε δ, κε βάζε ηελ νπνία, εηδηθά γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 (κεξίζκαηα, ακνηβέο κειψλ Γ.., θιπ.), ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή ή πίζησζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ηα εηζνδήκαηα απηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαλέκνληαη κεξίζκαηα απφ θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ (ηαθηηθή ή έθηαθηε). Όζνλ αθνξά ηα πξνκεξίζκαηα, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή ή πίζησζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ηα εηζνδήκαηα απηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε απφθαζεο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ο θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη ζε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο απνδίδεηαη κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζην Γεκφζην εθάπαμ, εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν ηεο δήισζεο απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εηζνδεκάησλ απφ θηλεηέο αμίεο εθηφο απφ ηφθνπο, πνπ είρε εθδνζεί κε ηελ /10505/Β0012/ΠΟΛ.1054/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Δ.558/09), κε ηηο απαξαίηεηεο θάζε θνξά πξνζαξκνγέο. Σα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα απηφ θφξν θαηαρσξνχληαη ζηνλ Κ.Α.Δ (είδνο θφξνπ 1172). Δπίζεο, νη αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ παξαθξαηνχλ θφξν κε βάζε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο ππνρξενχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Κ.Φ.Δ., λα ρνξεγνχλ βεβαίσζε κεξηζκάησλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ, ν ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλνκήο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ε 8

9 ρξήζε απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα δηαλεκεζέληα ή θεθαιαηνπνηεζέληα θέξδε, ην πνζφ ηεο δηαλνκήο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ, ε αμία ηνπο, ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο θαη ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ( /10248/Β0012/ ΠΟΛ.1038/ εγθχθιηφο καο). Δηδηθά γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α., πνπ παξαθξαηνχλ θφξν κε βάζε ηηο ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο, νη βεβαηψζεηο πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΥΑΔ θαη φρη απφ ηηο θαηαβάιινπζεο ηα κεξίζκαηα εηαηξίεο. Γηα ηα πξνκεξίζκαηα πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην 2010, γηα ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο δελ πξνέβεζαλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ θαη επεηδή ηα πξνκεξίζκαηα απηά ζεσξνχληαη φηη θαηαβιήζεθαλ έλαληη ησλ κεξηζκάησλ ηεο ρξήζεο 2010, ε δηαλνκή ησλ νπνίσλ ζα εγθξηζεί εληφο ηνπ 2011 (ρξφλνο απφθηεζεο), κε ηελ Γ12Β ΔΞ2011/ δηαηαγή καο έγηλε δεθηφ, φηη νη αλψλπκεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη κε ηε δηαλνκή ησλ νξηζηηθψλ κεξηζκάησλ κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνπο, λα παξαθξαηήζνπλ θαη λα απνδψζνπλ ηνλ νθεηιφκελν θφξν 21% κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ν λφκνο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ κεξηζκάησλ πνπ ζα εγθξηζνχλ πξνο δηαλνκή, αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχρνη είλαη νη κέηνρνη πνπ έιαβαλ θαη ηα πξνκεξίζκαηα ή λένη κέηνρνη πνπ αγφξαζαλ κεηνρέο κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνκεξίζκαηνο. Γηα ηα πξνκεξίζκαηα απηά πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην έηνο 2010 θαη δελ ελεξγήζεθε παξαθξάηεζε θφξνπ, ζα ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 16, 17 θαη 19 ηνπ λ. 2238/1994, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη, πέξα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ, θαη ην χςνο ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Δπίζεο, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ δηαλέκνληαη κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη κε βάζε ηελ 950/1977 γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ν..Κ. πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηε Γηνίθεζε (Δ.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγθχθιηφο καο) ρξφλνο απφθηεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ είλαη ν ρξφλνο έγθξηζεο απηψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα εγθχθιηφ καο έρεη γίλεη δεθηφ, φηη ε αλψλπκε εηαηξία πνπ δηέλεηκε κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο απφ έθηαθηα απνζεκαηηθά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ κε απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζα παξαθξαηήζεη θφξν κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ ε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ επηθπξψλεη, ξεηά ή έκκεζα, ηελ απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην έηνο 2010 κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, επί ησλ νπνίσλ παξαθξαηήζεθε θφξνο 10% κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3697/2008, νθείιεηαη επηπιένλ θφξνο 11% (21% - 10%), 9

10 ν νπνίνο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζην Γεκφζην κέζα ζηηο πξνζεζκίεο απφδνζεο ηνπ θφξνπ γηα ηα νξηζηηθά κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηξνπνπνηνχληαη νη πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηνλ ππφρξεν ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ζηα κεξίζκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 6 (κεξίζκαηα, πξνκεξίζκαηα, ακνηβέο κειψλ Γ.., θιπ.), ππφρξεε γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ είλαη ε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πνπ ηα θαηαβάιιεη, ελψ γηα ηα κεξίζκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο (παξ. 3 άξζξνπ 54), απηφο πνπ ελεξγεί ζηελ Διιάδα ηελ εμαξγχξσζε ή ηελ θαηαβνιή ηνπο (κεζνιαβνχζα ηξάπεδα). Δμαηξεηηθά, αλ ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο Διιάδνο, απφ αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, ν δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο απνδίδεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν (21% ή 25%), εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ππάγεηαη, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ε θαηαβνιή ή πίζησζε. Με ηνλ φξν «πίζησζε» λνείηαη φρη ε πίζησζε ζηα βηβιία ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο, αθνχ ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ρξφλνο είζπξαμεο απηνχ, αιιά ε πίζησζε ηπρφλ ηξαπεδηθνχ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ή ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ κεξίζκαηνο κε άιινλ φκνην σο άλσ ηξφπν. Ο δηθαηνχρνο ησλ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ε θαηαβάιινπζα ηα κεξίζκαηα εηαηξία ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ κεξηζκάησλ. Σα έζνδα απφ ηνλ θφξν πνπ παξαθξαηείηαη κε βάζε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο θαηαρσξνχληαη ζηνλ Κ.Α.Δ Γηεπθξηλίδεηαη, φηη φηαλ δηθαηνχρνη ησλ ππφςε κεξηζκάησλ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θιπ.), εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε γηα παξαθξάηεζε θφξνπ 20% έλαληη ηνπ νθεηιφκελνπ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο (άξζξν 54 Κ.Φ.Δ.), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο ζπγαηξηθήο, φπσο απηή αλαιχζεθε πην πάλσ, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο. 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 πξνζηέζεθε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. λέα πεξίπησζε δ, κε βάζε ηελ νπνία επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε 10

11 ζπληειεζηή 25% ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα, κε εμαίξεζε ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππφςε εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο γηα ηηο δηαλνκέο θεξδψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο. Δηδηθά γηα ηελ απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ, έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο απηέο ηέζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ. Γειαδή, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη ε απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε. Δηδηθά γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ Δ.Π.Δ. ρξήζεο 2010 (νηθνλ. έηνπο 2011) θαη δεδνκέλνπ φηη κε ηελ ΠΟΛ. 1070/ εγθχθιηφ καο παξαηάζεθε ν ρξφλνο ζχληαμεο ηεο απνγξαθήο θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο κέρξη ην ρξφλν ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο ρσξίο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φπσο ε απφδνζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν ηεο δήισζεο Δ.565/10, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ θνηλνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1103/ εγθχθιηφ καο. Σα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα απηφ θφξν θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0142 (είδνο θφξνπ 1196 γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ ΔΠΔ θαη είδνο θφξνπ 1197 γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηηο Δ.Π.Δ. ζηηο νπνίεο έρνπλ ιάβεη ρψξα πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδψλ απφ ηνπο εηαίξνπο, έλαληη ησλ θεξδψλ, δελ ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, σο κε πξνβιεπφκελε ε παξαθξάηεζε απηή απφ ην λφκν, αιιά ε φπνηα παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25% ζα γίλεη θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ησλ νξηζηηθψλ κεξηζκάησλ (ρξφλνο ιήςεο ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ). Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ππφθεηληαη θαη ηα θέξδε (απνζεκαηηθά) παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ Δ.Π.Δ. ή ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, κε απφθαζε ησλ 11

12 αξκφδησλ νξγάλσλ. Δηδηθά γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ Δ.Π.Δ. πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί κέρξη (θέξδε ηζνινγηζκψλ κε , ζε πεξίπησζε νκαιήο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ) θαη δεδνκέλνπ φηη απηά έρνπλ ήδε απνθηεζεί απφ ηνπο εηαίξνπο, κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 4 άξζξνπ 28 Κ.Φ.Δ.), φπσο ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Δ.Π.Δ., κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη γηα ηα απνζεκαηηθά απηά, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο κεηά ηελ , δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., δειαδή δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25%. Καη ηνχην δηφηη, δελ λνείηαη ε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ ζε εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί, αιιά κφλν ζε απηά (δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά) πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λφκνπ ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ ζπκκεηνρή ζε Δ.Π.Δ., ήηνη κεηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ Σα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011 (ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα), ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην ηξίην εδάθην ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. (θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππφςε εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο). 8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 πξνζηέζεθε λέα πεξίπησζε ε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζηα θέξδε απηά ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ εκεδαπή Δ.Π.Δ. ηα ίδηα πξφζσπα, ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ πην πάλσ θφξνπ (21% ή 25%) εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 12

13 Δπίζεο, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη ππφρξενο ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο είλαη απηφο πνπ ελεξγεί ζηελ Διιάδα ηελ θαηαβνιή ηνπο (κεζνιαβνχζα ηξάπεδα). Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηεη θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο Διιάδνο, απφ αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηα νπνία παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, ν δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο απνδίδεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν (21% ή 25%), εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ππάγεηαη, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ε θαηαβνιή ή πίζησζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηα κεξίζκαηα αιινδαπήο. εκεηψλεηαη, φηη ηα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0116 (είδνο θφξνπ 1195). 9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζηα ζχλνιν ησλ θεξδψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (αδηαλεκήησλ θαη δηαλεκνκέλσλ). Με ηνλ ίδην ζπληειεζηή θνξνινγνχληαη θαη ηα θέξδε πνπ δειψλνληαη κε ηελ νξηζηηθή δήισζε πνπ ππνβάιινπλ ηα ππφ εθθαζάξηζε λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη φρη κε ηνλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο, φπσο ίζρπε κέρξη ζήκεξα. Ζ ξχζκηζε απηή έγηλε γηα ιφγνπο απινπνίεζεο, δεδνκέλνπ φηη πνιιά λνκηθά πξφζσπα βξίζθνληαη ζε ζηάδην εθθαζάξηζεο γηα πνιιά ρξφληα. Πεξαηηέξσ, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (νκφξξπζκσλ θαη εηεξφξξπζκσλ), έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.ΦΔ. Γειαδή, απηά θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο εκεδαπέο πξνζσπηθέο εηαηξίεο, κεηά ηελ αθαίξεζε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο γηα κέρξη ηξεηο (3) νκφξξπζκνπο εηαίξνπο, θπζηθά πξφζσπα κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Σν πνζφ απηφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο ππφθεηηαη ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχρνο ηεο ακνηβήο είλαη θάηνηθνο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ εθφζνλ νη νκφξξπζκνη εηαίξνη επζχλνληαη απεξηνξίζησο θαη εηο νιφθιεξνλ κε βάζε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε πξνζσπηθή εηαηξία. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζα ππνβάιινπλ ηε δήισζε Δ5 (ΠΟΛ. 1113/ Α.Τ.Ο.). 13

14 10. Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 θαη επνκέλσλ. Δηδηθά γηα ηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (24%). Δπνκέλσο, αλψλπκε εηαηξία ή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (ππεξδσδεθάκελε ρξήζε) ζα θνξνινγεζεί γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηεο κε ζπληειεζηή 24% (νηθνλνκηθφ έηνο 2011), ελψ κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο απηά ζα ππφθεηλην ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 25%, ιφγσ ηνπ φηη ε έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ έιαβε ρψξα κέζα ζην έηνο Δπίζεο, αλψλπκε εηαηξία κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζα ππαρζεί ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 24% (νηθνλνκηθφ έηνο 2011), ελψ αλψλπκε εηαηξία κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (νηθνλνκηθφ έηνο 2012) ζα θνξνινγεζεί κε ζπληειεζηή 20%. 11. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζπλεηαηξηζκνί. Ζ ξχζκηζε απηή έγηλε γηα ιφγνπο λνκνηερληθήο ηαθηνπνίεζεο κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 54 θαη 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη πην πάλσ. Δπίζεο, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ζηα θέξδε πνπ εμάγεη ή πηζηψλεη κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα πξνο ηελ έδξα ηεο ή ζε άιιε κφληκε εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ αιινδαπή. 12. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη θαηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ή εθπηψζεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (λ. 3299/2004, λ. 2601/1998, λ. 1262/1982, θιπ.), ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Δηδηθφηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη, φηη ηα πην πάλσ απνζεκαηηθά φηαλ δηαλέκνληαη, ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαηά πεξίπησζε θαη πεξαηηέξσ, ζην ηέινο ηεο ρξήζεο πξνζηίζεληαη, κε βάζε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζρεκαηίζζεθαλ, ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία δηαλεκήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζνχλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. ε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ησλ πην πάλσ απνζεκαηηθψλ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ εηδηθψλ λφκσλ λ. 1473/1984 (άξζξν 13) ή λ. 14

15 1892/1990 (άξζξν 101) γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηνπο (π.ρ. ηζφπνζε αχμεζε θεθαιαίνπ, θιπ.), ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ θαη φρη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 54 θαη 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. Πεξαηηέξσ, ηα πην πάλσ απνζεκαηηθά ππάγνληαη ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, πξνζηηζέκελα ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία θεθαιαηνπνηήζεθαλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε. Όζα απνζεκαηηθά αλαπηπμηαθψλ λφκσλ έρνπλ ήδε θεθαιαηνπνηεζεί ή δηαλεκεζεί κέζα ζην έηνο 2011 πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ θαη ζηα νπνία δελ παξαθξαηήζεθε θφξνο ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φπσο ν θφξνο απηφο ζα απνδνζεί κέρξη ηηο 29 Ηνπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 13. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 αλαξηζκνχληαη νη πεξηπηψζεηο ηα, ηβ, ηγ θαη ηδ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζε ηβ, ηγ, ηδ θαη ηε, αληίζηνηρα θαη πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε ηα κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απφ εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998. Ζ απαιιαγή απηή παξέρεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ηα ελ ιφγσ θέξδε εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. εκεηψλεηαη φηη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαηαρσξείηαη ην θαζαξφ πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηελ αιινδαπή, δειαδή κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζε απηή. Σν πην πάλσ απνζεκαηηθφ, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ην (ελ φισ ή ελ κέξεη) ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαηά πεξίπησζε, κε εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν 25% δελ ζπκςεθίδεηαη θφξνο πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε ζηελ αιινδαπή, σο κε πξνβιεπφκελνο ν ζπκςεθηζκφο απηφο απφ ην λφκν. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14, γηα κεξίζκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3943/2011 ( ) θαη κεηά. 14. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηξνπνπνηείηαη ε πεξ. α ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ ζπκκεηνρή ζε εκεδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη σο ρξφλνο θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ ν ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, θαη αλαινγία ησλ φζσλ ηζρχνπλ ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ελψ κε ηηο 15

16 πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο σο ρξφλνο θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ είρε νξηζζεί ε εκεξνκελία πνπ εγθξίζεθε ν ηζνινγηζκφο ηεο Δ.Π.Δ. απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, αλεμάξηεηα αλ πξνθχπηνπλ θέξδε γηα δηαλνκή ή φρη. 15. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 πξνζηίζεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ. λέα πεξίπησζε δ, ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ θεξδψλ απφ ζπκκεηνρή ζε αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθή εηαηξία. Δηδηθφηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη σο ρξφλνο θηήζεο γηα ηα θέξδε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αιινδαπή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζεσξείηαη ν ρξφλνο είζπξαμεο απηψλ, αλεμάξηεηα αλ ηα θέξδε απηά εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα ή παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή. Όηαλ ηα θέξδε πξνέξρνληαη απφ αιινδαπή πξνζσπηθή εηαηξεία, ρξφλνο θηήζεο ηνπο είλαη, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, ν ρξφλνο ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 16. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε ε πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε σο εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.) λα ζεσξείηαη θαη ην εηζφδεκα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ (εηζφδεκα απφ ζπκκεηνρή ζε πξνζσπηθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, θιπ.). 17. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18 αληηθαηαζηάζεθε ην φγδνν εδάθην ηεο πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε λα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. Γειαδή, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ απφ αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, πέξαλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ην άξζξν 99 ηνπ Κ.Φ.Δ., ελεξγείηαη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 18. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 αληηθαηαζηάζεθε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε λα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. Γειαδή, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ Α.Δ., Δ.Π.Δ. θαη ζπλεηαηξηζκψλ, πέξαλ 16

17 ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ., ελεξγείηαη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θαηά πεξίπησζε. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΔΛΑ 17

18 ςνημμένα: θχιια ηέζζεξα (4) ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 3. Κεληξηθή Τπεξεζία.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Γ.Γ.Π.. Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) 2. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ,ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 4. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ 5. Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ., Λεσθφξνο Αζελψλ ΑΘΖΝΑ ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ 4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 5. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 7. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ 8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α (10), Β (20), Γ (3) 9. Γξαθείν θ. Γηεπζπληνχ Γ12 18

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010.

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Γεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.: 11891/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β 1095069 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σατ. Δ/νζη: Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθσλν :210 9569803 ΦΑΞ :210 9531321

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 44, 45 θαη 46 ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 44, 45 θαη 46 ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΆΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 6 Ιοσνίοσ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΗ-ΕΑΒ ΠΟΛ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΗ-ΕΑΒ ΠΟΛ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 27 Ηνπιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα,13/03/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα,13/03/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα,13/03/2017 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σατ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδηθας : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθφλο : 213 1604 534 ΦΑΞ : 213 1604 567

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΕ56Η-ΚΨΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 52 έωρ και 55 ηος ν. 4172/2013.

Θέμα: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 52 έωρ και 55 ηος ν. 4172/2013. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β -Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα, 25/01/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα, 25/01/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα, 25/01/2017 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σατ. Δ/νζη : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σηλέφφνο : 213 1604 534 ΦΑΞ : 213 1604

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 23 / 2014

Εμημερωτική Επιστολή Νο 23 / 2014 Νέα Σμύρμη, 7 Μαρτίου 2014 Εμημερωτική Επιστολή Νο 23 / 2014 Ατξοά: Έγγοατα Υπξσογείξσ Οικξμξμικώμ_Φξοξςευμικά Αγαπητοί συμάδελφοι, Σας κοιμοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του Υπουργείου Οικομομικώμ: 1. ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ

Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ Η σημασία τηρ μεπισματικήρ πολιτικήρ στην αποτίμηση τηρ αξίαρ τυν επισειπήσευν. Μελέτη πεπίπτυσηρ τηρ ελληνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 17 Μαΐνπ 2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙ ΑΝΩΝΤΜΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΕΙΗΓΜΕΝΕ ΣΟ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙ ΑΝΩΝΤΜΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΕΙΗΓΜΕΝΕ ΣΟ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ Διπλωματική Εργαςία ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙ ΑΝΩΝΤΜΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΕΙΗΓΜΕΝΕ ΣΟ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994,

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994, ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΔΝ. ΓΡ/ΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Αζήλα, 24 Μαξηίνπ 2011 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ Α - Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 1238/27.04.2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 20 Απξηιίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σατ. Γ/νζη : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμίες Φορολογικών Δηλώσεων

Προθεσμίες Φορολογικών Δηλώσεων Προθεσμίες Φορολογικών Δηλώσεων Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, στο πλαίσιο της απλοποίησης των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων και της διευκόλυνσης των φορολογουμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Καιιηζέα, 18/04/2016 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΠΘΛΤΗ ΔΘΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 1482 Σαρ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΗΚ5Ζ-Ω3Η

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΗΚ5Ζ-Ω3Η ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΗΚ5Ζ-Ω3Η ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΑ: Β Α 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΟΛΟΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα 30/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 4627 Σατ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδηθας : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα