Γéá ôçí PAUL HARTMANN Hellas A.E. Ìå åêôßìçóç,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γéá ôçí PAUL HARTMANN Hellas A.E. Ìå åêôßìçóç,"

Transcript

1

2 Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, Áãáðçôïß ößëïé êáé óõíåñãüôåò, Ç PAUL HARTMANN Hellas A.E. éäñýèçêå ôï 2002 ìå Ýäñá ôç ÃëõöÜäá, ùò èõãáôñéêþ åôáéñεßá ôïõ ãåñìáíéêïý ïìßëïõ åðé åéñþóåùí HARTMANN. Ï üìéëïò HARTMANN êáôáëáìâüíåé çãåôéêþ èýóç ìåôáîý ôùí åõñùðáúêþí åðé åéñþóå- ùí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí ôïìýá ôùí éáôñéêþí åéäþí êáé åéäþí áôïìéêþò õãéåéíþò, ôüóï óôïí åðáããåëìáôéêü üóï êáé óôïí éäéùôéêü ôïìýá. Ç åôáéñåßá ðïõ äñáóôçñéïðïé- åßôáé åäþ êáé ðåñßðïõ 200 ñüíéá êõñßùò óôçí åõñùðáúêþ áãïñü êáé Ý åé ôçí Ýäñá ôçò óôï Heidenheim, åíéó ýåé ôçí ðáãêüóìéá ðáñïõóßá ôçò ìå éäéüêôçôåò åðé åéñþóåéò áíü ôïí êüóìï. Ç PAUL HARTMANN AG óôï Heidenheim ôçò Ãåñìáíßáò åßíáé ç êáñäéü ôïõ ïìßëïõ. ÊáôáôÜóóåôáé óôéò ðáëáéüôåñåò âéïìç áíéêýò åðé åéñþóåéò ôçò Ãåñìáíßáò êáé ç éóôïñßá ôçò öôüíåé Ýùò ôï Ýôïò 1818, ôüôå ðïõ óôç èýóç ôçò õðþñ å ôï õöáíôïõñãåßï ôïõ Ludwig Hartmann. Ç PAUL HARTMANN Hellas Á.Å. ìýóá áðü ôçí ðëïýóéá ãêüìá ðñïúüíôùí HARTMANN, áðåõèýíåôáé óôï ν þñï ôçò Õãåßáò êáé åóôéüæåé ôéò äñáóôçñéüôçôýò ôçò êõñßùò óôéò åîþò êáôçãïñßåò ðñïúüíôùí: Èåñáðåßá τñáõìüôùí (åðéèýìáôá ðáñáäïóéáêþò êáé ìïíôýñíáò ôñáõìáôïëïãßáò, ãáæï- åðéäåóìéêü õëéêü, ôáéíßåò óôåñýùóçò ê.ά.). ÁêñÜôåéá και ÕãéåéíÞ (ðüíåò και σëéð áêñüôåéáò, åéäéêü åðéèýìáôá áêñüôåéáò, õðïóýíôï- íá áóèåíþí, éáôñéêþ óåéñü ðåñéðïßçóçò äýñìáôïò ê.ά.). Ðñüëçøç κéíäýíïõ ( åéñïõñãéêü ðåäßá, éìáôéóìüò, ãüíôéá ê.ά.). Ìå áîéüðéóôá ðñïúüíôá óôïí ôïìýá ôçò ðñüëçøçò, ôçò äéüãíùóçò, ôçò èåñáðåßáò, ôçò ðåñéðïßçóçò êáé ôçò õãéåéíþò, óõìâüëëåé óôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò æùþò ôùí áíèñþ- ðùí ðïõ åðéëýãïõí íá ôçí åìðéóôåõèïýí, êáèéóôþíôáò ôï ìðëå ïâüë åôáéñéêü óþìá åããý- çóç ðïéüôçôáò. Ôá ôåëåõôáßá ñüíéá, áðü ôï 2002, ãíùñßóáôå êáé åìðéóôåõèþêáôå ôçí åëëçíéêþ èõãáôñéêþ ôïõ ïìßëïõ PAUL HARTMANN Hellas A.E. êáé ôá ðñïúüíôá ôçò êáé ãéá áõôü óáò åõ áñéóôïýìå èåñìü. Τον Απρίλιο του 2012, η PAUL HARTMANN Hellas A.E. επιδιώκοντας στρατηγικά να δυναμώσει την παρουσία της στα Ελληνικά Φαρμακεία, Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών και Φαρμακαποθήκες, προέβη σε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας διανομής με την εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (Ελλάς) Α.Ε.Β.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το Αντιπροσωπεύει και διακινεί μια ευρεία γκάμα προϊόντων υγείας, φροντίδας και ομορφιάς μέσα από έναν πολύ πλούσιο αριθμό επώνυμων και καινοτόμων οίκων του εξωτερικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρoϊόντα HARTMANN, καθώς και για πα- ραγγελίες, προσφορές, τιμοκαταλόγους, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον συνεργάτη του τμήματος πωλήσεων της ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (Ελλάς) Α.Ε.Β.Ε. που σας εξυπη- ρετεί. Óáò åõ áñéóôïýìå èåñìü ãéá ôçí åìðéóôïóýíç ðïõ äåß íåôå óõíå þò óôçí åôáéñεßá êáé ôá ðñïúüíôá ìáò. Γéá ôçí PAUL HARTMANN Hellas A.E. Ìå åêôßìçóç, Äñ ÐÜíïò ÊïñùíÜêçò Ðñüåäñïò Ä.Ó. και Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò

3

4 04 Γάζες Sterilux ES ÃÜæá õöáóìýíç ΑðïññïöçôéêÞ, âáìâáêåñþ óýìöùíá ìå ôçí åõñùðáúêþ ðñïäéáãñáöþ ÅÍ 14079, ìå 17 2 êëùóôýò/cm, ìå êïììýíåò Üêñåò êáé äéðëùìýíç. Ìðïñåß íá îåäéðëùèåß ðïëëýò öïñýò üôáí ç ñþóç áðáéôåß ìåãáëýôåñï ìýãåèïò ùñßò íá îåöôßæïõí ôá íþìáôá. ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç ãåíéêþ ðåñéðïßçóç ôùí ôñáõìüôùí Þ ùò ôïëýðéï Þ óðüããïò óå ìéêñýò åã åéñßóåéò. Αποστειρωμένη (ατομική συσκευασία) Tύπος γάζας 12πλή 16πλή 15 x 15 cm 15 x 30 cm 17 x 30 cm 36 x 40 cm ôåì ôåì ôåì Μη αποστειρωμένη (χάρτινη συσκευασία) 8πλή 5 x 5 cm 5 x 7,5 cm 7,5 x 7,5 cm 7,5 x 10 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm ôåì. 100 ôåì. 100 ôåì. 100 ôåì. 100 ôåì. 100 ôåì. Medicomp Επιθέματα από μη υφασμένο υλικό ( φλις) Έχουν τη δομή γάζας και αποτελούνται κατά 70% από ίνες κυτταρίνης και 30% από ίνες πολυεστέρα. Δεν φέρουν συγκολλητικό μέσο και φθορίζον λευκαντικό μέσο. Για τη γενική περιποίηση τραυμάτων, ως τολύπια και ως κομπρέσες για επεμβάσεις που γίνονται είτε σε εξωτερικά ιατρεία, είτε σε νοσοκομείο. Αποστειρωμένα, σε συσκευασία 2 τεμαχίων Tύπος γάζας 4πλή 5x 5cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm x 25 ôåì x 25 ôåì x 25 ôåì x 25 ôåì. Medicomp Drain Ιδιαίτερα απορροφητικά χάρη σε δύο επιπλέον στρώματα. Φέρουν τομή σχήματος Υ. Για την περιποίηση τραυμάτων σε περιπτώσεις διασωλήνωσης, τραχειοστομίας και εκτάσεων. Αποστειρωμένα, σε συσκευασία 2 τεμαχίων 6πλή 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm x 25 ôåì. 2 x 25 ôåì.

5 Επιθέματα 05 Eycopad ÅðéèÝìáôá ïöèáëìéêü Aðü êáèáñü âáìâüêé ìå åðýíäõóç áðü ìïõóåëßíá, éäéáßôåñá áðáëü êáé áðïññïöçôéêü, ðñïóöýñïõí Üíåóç åðß ìåãüëï ñïíéêü äßáóôçìá. Ãéá ôç èåñáðåßá ôñáõìüôùí ôïõ ìáôéïý. Αποστειρωμένα (ατομική συσκευασία) 56 x 70 mm ôåì. Μη αποστειρωμένα 56 x 70 mm ôåì. Zetuvit E Επιθέματα απορροφητικά Μå êüëõììá áðü öëéò ðïëõðñïðõëåíßïõ ðïõ äåí êïëëüåé, áðïññïöçôéêü óþìá áðü áðáëü ôïëýðéï êõôôáñßíçò, õöáóìüôéíï óôñþìá ãéá ôç äéáíïìþ ôùí åêêñßóåùí êáé ìéá åðßóôñùóç ìç õöáóìýíïõ (öëéò) ðïëõðñïðõëåíßïõ ãéá ôçí áðþèçóç ôçò õãñáóßáò óôï ðßóù ìýñïò ôïõ åðéèýìáôïò ùò ðñïóôáôåõôéêü óôñþìá áðü ìïëýíóåéò. Ãéá ôçí ðåñéðïßçóç ôñáõìüôùí ðïõ óõíïäåýïíôáé áðü Ýíôïíåò åêêñßóåéò óå üëïõò ôïõò éáôñéêïýò ôïìåßò. ñçóéìåýïõí ùò ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá ôñáõìüôùí. Αποστειρωμένα (ατομική συσκευασία) 10 x 10 cm 10 x 20 cm 15 x 20 cm 15 x 25 cm 20 x 20 cm 20 x 25 cm 20 x 40 cm ôåì. 25 ôåì. 25 ôåì. 15 ôåì. 15 ôåì.

6 06 Επιθέματα Grassolind ÅðéèÝìáôá με αλοιφή Από βαμβακερό ύφασμα με αραιή πλέξη και υφή που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και των υγρών. Εμποτισμένα με μία ουδέτερη αλοιφή, δεν προκαλούν ερεθισμούς και αλλεργίες, ακόμα και μετά από μακροχρόνια χρήση. Γενικά για τη θεραπεία τραυμάτων, π.χ. για εκδορές που καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια, ειδικά σε ασθενείς με ευπαθή επιδερμίδα και ευαισθησία στα φάρμακα. 5 x 5 cm 7,5 x 10 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm ôåì. Atrauman Ag Åðιθέματá με προσθήκη αργύρου Εμποτισμένα με ουδέτερη αλοιφη που φροντίζει το τραύμα. Οι αντιβακτηριδιακές ιδιότητες που διαθέτει ο άργυρος προφυλάσσουν από μολύνσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας και επούλωσης του τραύματος. Εξασφαλίζουν καλή επαφή με την επιφάνεια του τραύματος και άμεση αντιβακτηριδιακή δράση (μηχανισμός touch and kill). Μπορούν να κοπούν σε κατάλληλα μεγέθη και να χρησιμοποιηθούν σε κοίλα τραύματα. Δεν κολλούν στο τραύμα και ως εκ τούτου αφαιρούνται ανώδυνα. Για μεμονωμένη ή συνδυασμένη με άλλο επίθεμα αντιβακτηριδιακή δράση σε μολυσμένο τραύμα ή για προφύλαξη από μολύνσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας και επούλωσης του τραύματος. 5 x 5 cm 5 x 5 cm 10 x 10 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 10 x 20 cm ôåì ôåì ôåì

7 Επιθέματα 07 TenderWet active Åðιθέματá καθαρισμού τραύματος Ιδιαίτερα απορροφητικ ά, εμποτισμένα και ενεργοποιημένα με ισοτονικό διάλυμα (Ringer), έτοιμα προς χρήση. Δημιουργούν το κατάλληλο υγρό περιβάλλον στο τραύμα για περίπου 24 ώρες. Η μοναδική δράση καθαρισμού-απορρόφησης οδηγεί στον ταχύ, ασφαλή και απαλό καθαρισμό τραυμάτων, διευκολύνοντας τη διαδικασία απομάκρυνσης των νεκρών κυττάρων, προετοιμάζοντας ιδανικά τα τραύματα για τη διαδικασία της κοκκιοποίησης. Η εξωτερική ριγέ επιφάνεια του επιθέματος αποτρέπει τη διέλευση υγρών προς τα έξω. Η εσωτερική λευκή επιφάνειά του δεν επικολλάται στην επφάνεια των τραυμάτων, συνεπώς η αφαίρεσή του είναι απλή και δεν δημιουργεί ερεθισμούς. Tύπος επιθέματος TenderWet 24 active 4 cm 5,5 cm 4 x 7 cm (οβάλ) 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm TenderWet active cavity 4 cm 5,5 cm 4 x 7 cm (οβάλ) 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm Είδος TenderWet Solution Ποσότητα 15 ml ôåì. Sorbalgon Åðιθέματá αλγηνικού ασβεστίου Μη υφασμέν α, προσαρμόζονται μέσα στην πληγή. Σε επαφή με τα άλατα νατρίου, οι ίνες φουσκώνουν και μεταλλάσσονται σε ένα υγρό απορροφητικό ζελέ, το οποίο γεμίζει την πληγή. To Sorbalgon είναι ένα ιδανικό επίθεμα για τον καθαρισμό και την κοκκιοποίηση, σε βαθιές και δύσκολα προσβάσιμες πληγές. Γεμίζει τις πληγές και έτσι εξασφαλίζει αποτελεσματικό καθαρισμό και σωστές συνθήκες (επούλωσης θεραπείας) ακόμα και στo μέγιστο βάθος της πληγής. Tύπος επιθέματος Sorbalgon 5x 5cm 5x 5cm 10 x 10 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm ôåì. 3 ôåì. 5 ôåì. Sorbalgon T (κορδόνι) 1 g / 30 cm 2 g / 30 cm ôåì. 5 ôåì.

8 08 Επιθέματα PermaFoam Åðιθέματá αφρώδη, υπεραπορροφητικά Mε υδροφυλική μήτρα (Matrix) αυξανόμενης έντασης απορρόφησης. Για την κατασκευή του επιθέματος χρησιμοποιείται ένα διαφορετικό μίγμα πολυμερισμένης πολυουρεθάνης, το οποίο καθιστά τη μορφή και τη διάταξη των κυψελίδων του επιθέματος, που είναι υπεύθυνες για την απορρόφηση των εκκρίσεων της πληγής, εξαιρετικά ικανότερες ως προς τη δυνατότητα απορρόφησης και διαχείρισης μεγάλης ποσότητας υγρών, καθιστώντας το επίθεμα ιδανικό για χρήση σε περιπτώσεις τραυμάτων με μέτρια ως και μεγάλη εξίδρωση. Tύπος επιθέματος PermaFoam comfort ( φέρει αυτοκόλλητη μεμβράνη περιμετρικά) 8 x 8 cm 11 x 11 cm 10 x 20 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm ôåì ôåì ôåì. PermaFoam sacral ( ιερό οστό) 18 x 18 cm 22 x 22 cm ôåì. 3 ôåì. PermaFoam concave ( φτέρνα / αγκώνα) PermaFoam tracheostomy ( τραχειοστομίας) 16,5 x 18 cm 8 x 8 cm ôåì HydroTac Åðιθέματá αφρώδη με επίστρωση υδρογέλης Mε δικτυωτή επιφάνεια από την πλευρά επαφής με το τραύμα και με αεριοδιαπερατή, αδιάβροχη και ανθεκτική στα βακτήρια εξωτερική μεμβράνη πολυουρεθάνης. Το απορροφητικό αφρώδες υλικό απορροφά γρήγορα τις εκκρίσεις του τραύματος χωρίς να το ξηραίνει. Στα σχετικά ξηρά τραύματα, η υδρογέλη απελευθερώνει υγρασία και βοηθάει στον σχηματισμό και στη διατήρηση ενός υγρού περιβάλλοντος για το τραύμα. Επιταχύνει την κοκκιοποίηση και τη δημιουργία επιθηλίου. Το επίθεμα είναι μαλακό και εύκαμπτο, παρέχει καλή προστασία από τις κρούσεις και αφαιρείται σχεδόν ανώδυνα. Tύπος επιθέματος HydroTac 6 cm 10 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm 10 x 20 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm ôåì ôåì ôåì. HydroTac comfort ( φέρει αυτοκόλλητη μεμβράνη περιμετρικά) 8x 8cm 12,5 x 12,5 cm 15 x 15 cm 15 x 20 cm 20 x 20 cm ôåì. 3 ôåì. 5 ôåì.

9 Επιθέματα 09 Hydrocoll Åðιθέματá υδροκολλοειδή, απορροφητικά Eνεργού πυρήνα με υδροφιλικά στοιχεία καρβοξυμεθυλοσελουλόζης, για τη δημιουργία και διατήρηση υγρού περιβάλλοντος στη φάση της κοκκιοποίησης. Το Hydrocoll αποτελείται από απορροφητικά κολλοειδή που διατηρούν την υγρασία, καλυμμένα από ένα αυτοκόλλητο ελαστικό ιστό. Στα επιθέματα υπάρχει μια ημιδιαπερατή μεμβράνη, η οποία επίσης λειτουργεί ως κάλυμμα που προστατεύει από βακτήρια και νερό. Tύπος επιθέματος Hydrocoll 5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 10 x 10 cm 15 x 15 cm 15 x 15 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm ôåì ôåì ôåì ôåì Hydrocoll sacral ( ιερό οστό) 12 x 18 cm 12 x 18 cm 12 x 18 cm ôåì. 5 ôåì. Hydrocoll concave ( φτέρνα / αγκώνα) 8 x 12 cm 8 x 12 cm ôåì. Hydrosorb Åðιθέματá συμπαγούς υδροκυτταρικού τζελ Έτοιμο για χρήση, κατασκευασμένο από απορροφητική πολυμερισμένη πολυουρεθάνη, με μεγάλη περιεκτικότητα 60% σε ισοτονικό διάλυμα. Το Hydrosorb συγκεκριμένα είναι κατάλληλο στη φάση της επιθηλιοποίησης για να προστατεύει και να διατηρεί την υγρασία στον κοκκιώδη ιστό και στο νέο επιθήλιο. Είναι το πιο κατάλληλο επίθεμα πληγών για τη συνέχιση της θεραπείας στην τελική φάση επούλωσης. Tύπος επιθέματος Hydrosorb 5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 20 x 20 cm ôåì. 5 ôåì. 3 ôåì. Hydrosorb comfort ( φέρει αυτοκόλλητη μεμβράνη περιμετρικά) 4,5 x 6,5 cm 7,5 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm 21,5 x 24 cm ôåì. 5 ôåì. 5 ôåì. 3 ôåì.

10 10 Επιθέματα Hydrosorb Gel Επιθέματα υδρογελώδη υδροκυτταρικά Διαυγές ιξώδες αποστειρωμένο τζελ, το οποίο αποτελείται από νερό και ηλεκτρολυτική σύνθεση ισοτονικού διαλύματος, γλυκερίνης, υδροξυαιθυλοκυτταρίνης, κυτταρίνης και carbomer. Το Hydrosorb Gel διατηρεί το περιβάλλον του τραύματος υγρό, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία της επούλωσής του. Το Hydrosorb Gel ενδείκνυται για επιφανειακά αλλά και βαθιά τραύματα όπως έλκη, εξελκώσεις από κατάκλιση και τραύματα ποικίλης φύσεως με μικρή εξίδρωση. 15 g Hydrofilm Μεμβράνες διαφανείς (φιλμ) Από ημιπερατή αδιάβροχη ταινία πολυουρεθάνης, με στεγανό πυρήνα και υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό, μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να προκαλέσουν ερεθισμό στο τραύμα. Χρησιμεύουν ως προστασία από δευτερογενείς μολύνσεις και μηχανικούς ερεθισμούς στεγνών τραυμάτων που έχουν επουλωθεί σε πρώτη φάση, για τραύματα του επιθηλίου που έχουν σχεδόν θεραπευτεί, καθώς επίσης και για τη στερέωση επιθεμάτων, καθετήρα και βελόνης. Tύπος επιθέματος Hydrofilm 6 x 7 cm 10 x 15 cm 12 x 25 cm ôåì. Hydrofilm roll ( σε ρολό) 5 cm x 10 m 10 cm x 2 m 10 cm x 10 m 15 cm x 10 m ôåì. 1 ôåì. 1 ôåì. 1 ôåì. Hydrofilm Plus Μεμβράνες διαφανείς (φιλμ) με γάζα Aπορροφητικά επιθέματα τραύματος που δεν κολλούν στο τραύμα, με ημιπερατή αδιάβροχη ταινία πολυουρεθάνης και στεγανό πυρήνα. Η διαφάνειά τους επιτρέπει την παρακολούθηση της περιοχής γύρω από το τραύμα, καθώς και της απορροφητικότητας του επιθέματος. Με υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό, αφαιρούνται χωρίς να προκαλούν ερεθισμό. Για τη μετεγχειρητική περιποίηση τραυμάτων που επουλώνονται δύσκολα, την προστασία από δευτερογενείς μολύνσεις, αλλά και για την αποστειρωμένη περιποίηση μικροτραυμάτων. 5 x 7,2 cm 9 x 10 cm 9 x 15 cm 10 x 20 cm ôåì. 1 ôåì. 1 ôåì. 1 ôåì.

11 Επιθέματα 11 Cosmopor E ÅðéèÝìáôá áõôïêüëëçôá ôñáýìáôïò Áðü áðáëü, ìç õöáóìýíï õëéêü (öëéò), ìå åéäéêü ðñïóôáôåõôéêü êüëõììá ðïõ äåí êïëëüåι óôï ôñáýìá. ÖÝñουν åéäéêþ åðßóôñùóç, ìå õðïáëëåñãéêü, óõãêïëëçôéêü õëéêü áðü óõíèåôéêü êáïõôóïýê. Γéá ôç ìåôåã åéñçôéêþ ðåñéðïßçóç ôñáõìüôùí, áëëü êáé ãéá ôçí áðïóôåéñùìýíç ðåñéðïßçóç ìéêñïôñáõìüôùí. 7,2 x 5 cm 10 x 8 cm 15x 9cm 20 x 10 cm ,2 x 5 cm 10 x 6 cm 15 x 6 cm 10 x 8 cm 15 x 8 cm 20 x 8 cm 20 x 10 cm 25 x 10 cm 35 x 10 cm ôåì. 25 ôåì. 25 ôåì. 25 ôåì. 25 ôåì. 25 ôåì. 25 ôåì. 25 ôåì. 25 ôåì. Cosmopor I.V. ÅðéèÝìáôá áõôïêüëëçôá στερέωσης βελόνης Επιθέματα τα οποία φέρουν επιπλέον ξεχωριστό κάλυμμα ως προστασία για τα σημεία πίεσης του φλεβικού παραμένοντα σωληνίσκου. Για την αποστειρωμένη περιποίηση του τραύματος, σε σημεία του σώματος όπου τοποθετήθηκε βελόνη και την ταυτόχρονη στερέωση του φλεβικού παραμένοντα σωληνίσκου. 8x 6cm ôåì. Hydrofilm I.V. ÅðéèÝìáôá áõôïêüëëçôá στερέωσης βελόνης, διάφανα Επιθέματα τα οποία φέρουν επιπλέον ξεχωριστό κάλυμμα ως προστασία για τα σημεία πίεσης του φλεβικού παραμένοντα σωληνίσκου. Για την αποστειρωμένη περιποίηση του τραύματος σε σημεία του σώματος όπου τοποθετήθηκε βελόνη και την ταυτόχρονη στερέωση του φλεβικού παραμένοντα σωληνίσκου. Tύπος επιθέματος Με γάζα Χωρίς γάζα ôåì ôåì.

12 12 Επίδεσμοι Peha-haft Åðßäåóìïé áõôïóõãêñáôïýìåíïé åëáóôéêïß ΔéáèÝôουν ðåñίπου 85% åëáóôéêüôçôá. ÌéêñÞ êáôáíüëùóç õëéêïý Üñç óôçí éêáíüôçôá ðïõ äéáèýôåé ο επίδεσμος íá êïëëüåé óôïí åáõôü ôïõ. Ìüíï ëßãåò ðåñéóôñïöýò ðñïóöýñïõí áóöáëþ óôáèåñïðïßçóç ìåãüëçò äéüñêåéáò, ùñßò íá êïëëüåé ðüíù óôï äýñìá, ôéò ôñß åò Þ ôá ñïý á. Åßíáé áåñïäéáðεñáôïί êáé öéëéêοί ðñïò ôï äýñìá. Ãéá óõíåêôéêïýò åðßäåóìïõò êüèå ôýðïõ, éäéáßôåñá ãéá áñèñþóåéò, êáèþò êáé êùíïåéäþ Þ êáìðýëá ìýñç ôïõ óþìáôïò, ãéá ôç óôåñýùóç õëéêïý. Σε ατομική συσκευασία Μήκος επιδέσμου 4 m ( τεντωμένος) 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς 1 ôåì. 1 ôåì. 1 ôåì. 1 ôåì. 1 ôåì. Idealflex Universal Επίδεσμοι ελαστικοί τύπου Ideal Μå õöáóìýíá Üêñá, åëáóôéêüôçôá ôçò ôüîçò ôïõ 85% ðåñßðïõ, öéëéêïß ðñïò ôï äýñìá, ï åðéôñýðïíôüò ôïõς íá áíáðíýουν. Δåí ìåôáôïðßæïíôáé, ðëýíïíôáé Ýùò êáé óôïõò 40 C. ñçóéìïðïéïýíôáé ùò åðßäåóìïé óôþñéîçò êáé áíáêïýöéóçò, êáèþò êáé ùò áèëçôéêïß åðßäåóìïé, ùò óõìðéåóìýíïé åðßäåóìïé ôñáýìáôïò êáé ùò íüñèçêåò. Σε ατομική συσκευασία Μήκος επιδέσμου 5 m ( τεντωμένος) Πλάτος 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς 1 ôåì. 1 ôåì. 1 ôåì. 1 ôåì. 1 ôåì. Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων 5 m ( τεντωμένος) 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm Συνδετήρες επιδέσμων Χρώμα Λευκό Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς ôåì.

13 Επίδεσμοι δικτυωτοί 13 Stulpa-fix Επίδεσμοι δικτυωτοί σωληνωτοί Επίδεσμοι μεγάλης ελαστικότητας με υψηλό ποσοστό βάμβακος. Για την εφαρμογή τους δεν είναι απαραίτητες περίπλοκες τεχνικές, μπορούν να τοποθετηθούν απλά και γρήγορα. Ασφαλής στερέωση μεγάλης διάρκειας. Μπορούν να κοπούν όπου το επιθυμείτε χωρίς να καταστραφούν και χωρίς να δημιουργηθούν νήματα. Μπορούν να αποστειρωθούν (σε ατμό Α ο 134 C). Αποτελούνται από 68% βαμβάκι, 24% πολυαμίδιο και 8% πολυουρεθάνη. Για επίδεση στερέωσης κάθε είδους και μεγέθους. Για τη στερέωση προστατευτικού υλικού κάλυψης σε σημεία του σώματος που κινδυνεύουν εξαιτίας της άσκησης πίεσης. Για δάχτυλα Μήκος επιδέσμου 25 m (τεντωμένος) ρολό Για χέρι, βραχίονα, παιδική πατούσα, πόδι 25 m (τεντωμένος) ρολό Για πατούσα, πόδι, παιδική κεφαλή 25 m (τεντωμένος) ρολό Για κεφάλι, παιδικό κορμό 25 m (τεντωμένος) 25 m (τεντωμένος) 4 Για τον κορμό ρολό ρολό Για κορμό μεγάλου μεγέθους 25 m (τεντωμένος) ρολό Για κορμό πολύ μεγάλου μεγέθους 25 m (τεντωμένος) ρολό Stulpa ready for use Επίδεσμοι δικτυωτοί σωληνωτοί, έτοιμοι για χρήση Έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα ρολά Stulpa, είναι όμως έτοιμοι για εφαρμογή, σε ιδανικό μέγεθος, τυλιγμένοι σε ρολά. Χρησιμοποιούνται ως επίδεσμοι στερέωσης για κοινά τραύματα. Για δάχτυλα Συσκευασία Dispenser τεμ. Για πατούσα, παιδική κεφαλή, μασχάλη Dispenser Dispenser 3 Για κεφαλή, μασχάλη τεμ τεμ.

14 14 Ταινίες Omnistrip Ôáéíßåò óýãêëéóçò ôñáýìáôïò, αυτοκόλλητες ΚáôáóêåõÜæïíôáé áðü ìç õöáóìýíï õëéêü (öëéò) óôï ñþìá ôïõ äýñìáôïò êáé öýñïõí ðïëõáêñõëéêü óõãêïëëçôéêü õëéêü. Ìå áðïóôñïããõëåìýíåò ãùíßåò. Åßíáé äéáðåñáôýò áðü ôïí áýñá êáé ôïõò õäñáôìïýò. Äåí ñåéüæïíôáé Ýìâñåîç. Åöáñìüæïõí ìå áóöüëåéá, áöáéñïýíôáé áíþäõíá êáé ùñßò íá áöþíïõí õðïëåßììáôá. Åßíáé áêôéíïäéáðåñáôýò, áíèåêôéêýò óôï ñüíï êáé ôç èåñìïêñáóßá. Ãéá ôçí áôñáõìáôéêþ åðáíüñèùóç ôñáõìüôùí êáé ãéá åéñïõñãéêýò ôïìýò ôñáõìüôùí ðïõ Ý ïõí åðïõëùèåß óå ðñþôç öüóç. Ãéá ôçí áðïóõìöüñçóç ôùí Üêñùí ôïõ ôñáýìáôïò áðü ôçí Ýëêõóç êáé ôç óôáèåñïðïßçóç ôùí êáéíïýñéùí ñáììüôùí. Αποστειρωμένες σε φάκελο (blister) Τεμάχια ανά φάκελο 1 x 5 τεμ. (5 τεμ.) 1 x 6 τεμ. (6 τεμ.) 1 x 3 τεμ. (3 τεμ.) 2 x 5 τεμ. (10 τεμ.) 2 x 3 τεμ. (6 τεμ.) 2 x 2 τεμ. (4 τεμ.) 3 x 76 mm 6 x 38 mm 6 x 76 mm 6 x 101 mm 12 x 101 mm 25 x 127 mm φάκελοι (250 ôåì.) 50 φάκελοι ( 300 ôåì.) 50 φάκελοι ( 150 ôåì.) 50 φάκελοι ( 500 ôåì.) 50 φάκελοι ( 300 ôåì.) 50 φάκελοι ( 200 ôåì.) Omnifix E Ôáéíßåò στερέωσης επιθεμάτων ΥðïáëëåñãéêÝò, αυτοκόλλητες, áðü ìç õöáóìýíï õëéêü (öëéò) ìå óõãêïëëçôéêþ ïõóßá áðü óõíèåôéêü êáïõôóïýê. Éäéáßôåñá áðáëýò êáé åýêáìðôåò. ÄéáèÝôïõí åãêüñóéá åëáóôéêüôçôá. Åßíáé äéáðåñáôýò áðü ôïí áýñá êáé ôïõò õäñáôìïýò. Äåí ñåéüæïíôáé Ýìâñåîç. Åöáñìüæïõí ìå áóöüëåéá, áöáéñïýíôáé áíþäõíá êáé ùñßò íá áöþíïõí õðïëåßììáôá. Áðïóôåéñþíïíôáé áí äå ôïýí áêôéíïâïëßá. Åßíáé áêôéíïäéáðåñáôýò. Ãéá ôç óôåñýùóç ïëüêëçñçò ôçò åðéöüíåéáò ôùí åðéèåìüôùí ôñáýìáôïò. Åíäåßêíõíôáé éäéáßôåñá ãéá áñèñþóåéò, êéíçôü êáé êùíïåéäþ ìýñç ôïõ óþìáôïò. Ãéá ôç óôåñýùóç ïñãüíùí ìýôñçóçò, êáèåôþñùí êáé âåëüíùí. ÉäáíéêÝò êáé ãéá áóèåíåßò ìå åõáßóèçôï äýñìá. Μη αποστειρωμένες (σε dispenser) Μήκος ταινίας 10 m Πλάτος 10 cm 15 cm 20 cm τεμ. 1 τεμ. 1 τεμ.

15 Ταινίες 15 Omniplast Ôáéíßåò áõôïêüëëçôåò õöáóìýíåò Tαινίες στï ñþìá ôïõ äýñìáôïò ìå õðïáëëåñãéêþ óõíèåôéêþ êüëëá. ÅðéôñÝðïõí ôçí êõêëïöïñßá ôïõ íåñïý êáé ôùí õäñáôìþí, êïëëïýí ìå áóöüëåéá, åßíáé óôáèåñýò êáé ìåãüëçò áíôï Þò. Áöáéñïýíôáé ùñßò ðñüâëçìá êáé ùñßò íá áöþíïõí õðïëåßììáôá. Είναι áäéüâñï åò και êüâïíôáé åýêïëá Üñç óôçí ðôõ Þ æιãê-æαãê. Σε πλαστικό κύλινδρο, με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα. Ãéá ôçν ôïðïèýôçóç åðéäýóìùí êüèå åßäïõò, ãéá áóèåíåßò ìå êáíïíéêþ åðéäåñìßäá. Μήκος ταινίας 5m Πλάτος 1,25 cm 2,50 cm 5 cm ρολό 1 ρολό 1 ρολό Omnisilk Ôáéíßåò áõôïêüëëçôåò áðü óõíèåôéêü ìåôüîé Tαινίες λåõêïý ñþìáôïò, ìå õðïáëëåñãéêþ óõíèåôéêþ êüëëá. ÅðéôñÝðïõí ôçí êõêëïöïñßá ôïõ áýñá êáé ôùí õäñáôìþí. Êïëëïýí ìå áóöüëåéá, óôáèåñü, áöáéñïýíôáé áíþäõíá êáé ùñßò íá áöþíïõí õðïëåßììáôá. Είναι áäéüâñï åò και êüâïíôáé åýêïëá Üñç óôçí ðôõ Þ æéãê-æáãê. Σε πλαστικό κύλινδρο, με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα. Ãéá ôçí ôïðïèýôçóç åðéäýóìùí êüèå åßäïõò, ãéá áóèåíåßò ìå åõáßóèçôç åðéäåñìßäá. Μήκος ταινίας 5m Πλάτος 1,25 cm 2,50 cm 5 cm ρολό 1 ρολό 1 ρολό Omnipor Ôáéíßåò áõôïêüëëçôåò ìç õöáóìýíåò ( Üñôéíåò) Tαινίες áðü ëåõêü ìç õöáóìýíï õëéêü öëéò ìå õðïáëëåñãéêþ óõíèåôéêþ êüëëá. ÅðéôñÝðïõí ôçí êõêëïöïñßá ôïõ áýñá êáé ôùí õäñáôìþí, êïëëïýí ìå áóöüëåéá, óôáèåñü, áöáéñïýíôáé áíþäõíá êáé ùñßò íá áöþíïõí õðïëåßììáôá. Είναι áäéüâñï åò και êüâïíôáé åýêïëá. Σε πλαστικό κύλινδρο, με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα. Ãéá ôçí åðéêüëõøç êáé ôçí ôïðïèýôçóç åðéäýóìùí óå áóèåíåßò ìå õðåñåõáßóèçôç åðéäåñìßäá êáé óå éäéáßôåñá åõáßóèçôá ìýñç ôïõ óþìáôïò. Μήκος ταινίας 5m Πλάτος 1,25 cm 2,50 cm 5 cm ρολό 1 ρολό 1 ρολό

16 16 Ταινίες Omnifilm Ôáéíßåò áõôïêüëëçôåò ðïñþäåéò - ðëáóôéêýò Aðü ðïñþäåò ëåðôü äéáöáíýò öýëëï ìå õðïáëëåñãéêþ êüëëá. ÅðéôñÝðïõí ôçí êõêëïöïñßá ôïõ áýñá êáé ôùí õäñáôìþí, êïëëïýí ìå áóöüëåéá, óôáèåñü, áöáéñïýíôáé áíþäõíá êáé ùñßò íá áöþíïõí õðïëåßììáôá. Σε πλαστικό κύλινδρο, με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα. Εìðïäßæïõí ôç äéåßóäõóç ñýðùí και êüâïíôáé åýêïëá, ôüóï óå ïñéæüíôéá üóï êáé óå êüèåôç êáôåýèõíóç. Μήκος ταινίας 5m Πλάτος 1,25 cm 2,50 cm 5 cm ρολό 1 ρολό 1 ρολό Omnitape Ôáéíßåò áõôïêüëëçôåò óõãêñüôçóçò Aðü ëåõêü ñåãéüí ìå êüëëá áðü ïîåßäéï ôïõ øåõäáñãýñïõ, éäéáßôåñá áíèåêôéêýò, ìç åëáóôéêýò και ìå ìåãüëç éêáíüôçôá óõãêüëëçóçò. Üñç óôéò ïäïíôùôýò Üêñåò ôïõò êüâïíôáé åýêïëá ìå ôï Ýñé. Ãéá ëåéôïõñãéêïýò åðéäýóìïõò. Σε πλαστικό κύλινδρο, με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα. ñçóéìåýåé ãéá ôç óôþñéîç êáé ôçí áðïöüñôéóç ôñáõìáôéóìýíùí ìõþí, êáèþò êáé ãéá ôçí ðñïöýëáîç êáé ðñïðüíçóç óôçí áèëçôéêþ éáôñéêþ. Μήκος ταινίας 5m Πλάτος 2 cm 3,75 cm 5 cm ρολό 1 ρολό 1 ρολό

17 Κάλτσες αντιθρομβωτικές 17 Cambren C Κάλτσες αντιθρομβωτικές Για την εξισορροπημένη κατανομή της πίεσης. Είναι κλειστές στο μπροστινό μέρος, διαθέτουν όμως οπή ελέγχου και πλεκτή φτέρνα. Φέρουν περιμετρικά ελαστική ταινία στερέωσης στον γοφό, για να αποφεύγεται η ολίσθηση της κάλτσας. Με υφασμένες λωρίδες χρώματος, για επισήμανση του μεγέθους. Χωρίς λάτεξ, επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα και ο προσφέρουν άνετη εφαρμογή. Είναι ανθεκτικές και μπορούν να πλυθούν στους 100 C. Για την προεγχειρητική, εγχειρητική και μετεγχειρητική προστασία από θρόμβωση ή εμβολή. Κάτω γόνατος Small Medium Large Τύπος Κ1 Κ2 Κ3 Άνω γόνατος ζευγάρι ζευγάρι ζευγάρι Small Medium Large SΚ1 SΚ2 SΚ3 SM 1 SM 2 SM 3 SG 1 SG 2 SG ζευγάρι 1 ζευγάρι 1 ζευγάρι 1 ζευγάρι 1 ζευγάρι 1 ζευγάρι 1 ζευγάρι 1 ζευγάρι 1 ζευγάρι Ριζομηρίου Small Medium Large Extra Large H 1 H 2 H 3 H ζευγάρι 1 ζευγάρι 1 ζευγάρι 1 ζευγάρι Κ1 Κ2 Κ3 Διαστάσεις αναλόγως του τύπου της κάλτσας Τύπος Γάμπα Μήκος ποδιού Τύπος Μήκος ποδιού Περίμετρος μηρού max 31 cm cm min 38 cm SG 1 SG 2 SG 3 max 74 cm cm min 84 cm SΚ1 SΚ2 SΚ3 SM 1 SM 2 SM3 max 31 cm max 31 cm max 31 cm cm cm cm max 74 cm cm min 84 cm max 74 cm cm min 84 cm H 1 H 2 H 3 H 4 min 72 cm min 72 cm min 72 cm min 72 cm max 64 cm max 64 cm max 64 cm cm

18 18 Μικροτραύματα Soft-Zellin ÊïìðñÝóåò åìðïôéóìýíåò óå áëêïüëç ΚáôáóêåõÜæïíôáé áðü áðáëü ìç õöáóìýíï õëéêü (öëéò) και óôáèåñïðïéïýíôáé ìå õöáóìüôéíç åðýíäõóç. Είναι Ýôïéìåò ðñïò ñþóç, åìðïôéóìýíåò ìå 0,4 ml éóïðñïðõëéêþò áëêïüëçò (70% V/V) και áðïóôåéñùìýíåò σε ατομική συσκευασία. ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôïí êáèáñéóìü ôïõ äýñìáôïò ðñéí áðü ôç ïñþãçóç Ýíåóçò. Αποστειρωμένες (ατομική συσκευασία) 60 x 30 mm ôåì. DermaPlast professional ÅðéèÝìáôá áõôïêüëëçôá ìéêñïôñáõìüôùí Må áðïññïöçôéêü êüëõììá, ôï ïðïßï äåí êïëëüåé óôï ôñáýìá. Õðïáëëåñãéêü Üñç óôï öéëéêü ðñïò ôï äýñìá õëéêü óõãêüëëçóçò. Åöáñìüæåé ìå áóöüëåéá êáé åðéôñýðåé óôï äýñìá íá áíáðíýåé. Óå óõóêåõáóßåò ãéá åðáããåëìáôéêþ ñþóç. Ãéá ôçí áðáëþ ðåñéðïßçóç ìéêñïôñáõìüôùí óå åõáßóèçôåò åðéäåñìßäåò. DermaPlast universal Åðßèåìá áíèåêôéêü óôï íåñü, óå ðñáêôéêü ìåãýèç, áðü óõíèåôéêþ ìåìâñüíç ðïõ åìðïäßæåé ôç äéåßóäõóç ñýðùí êáé íåñïý. 19 x 72 mm 25 x 72 mm τεμ τεμ. DermaPlast sensitive spot 22 mm τεμ. DermaPlast sensitive injection 16 x 40 mm τεμ. DermaPlast kids antibacterial Παιδικά αυτοκόλλητα επιθέματα για γόνατα και αγκώνες Aπό αντιβακτηριακή επένδυση τραύματος με ιόντα αργύρου ενεργοποιούμενα στο υγρό περιβάλλον του τραύματος και από διάφανη μεμβράνη πολυουρεθάνης με σχέδια ζώων. Διατίθεται σε ειδικό σχήμα που εφαρμόζει εξαιρετικά στις αρθρώσεις. Μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης χάρη στην αντιβακτηριακή επένδυση και διαθέτει υψηλή απορροφητικότητα εξιδρώματος χάρη στην αποκαλούμενη τεχνολογία στεγνής προστασίας (Dry Barrier). Το πάχος της επένδυσης τραύματος δρα ως προστατευτικό κάλυμμα. Η ειδική κολλητική επιφάνεια με λεπτά άκρα εξασφαλίζει απόλυτη και άνετη επικόλληση στο δέρμα και αφαιρείται σχεδόν ανώδυνα. 76 x 76 mm ôåì.

19 Μικροτραύματα 19 DermaPlast ÅðéèÝìáôá áõôïêüëëçôá ìéêñïôñáõìüôùí Με απορροφητικό κάλυμμα, το οποίο δεν κολλάει στο τραύμα. Υποαλλεργικό χάρη στο φιλικό προς το δέρμα υλικό συγκόλλησης. Εφαρμόζει με ασφάλεια και επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Για την απαλή περιποίηση μικροτραυμάτων σε ευαίσθητες επιδερμίδες. DermaPlast textile elastic Åëáóôéêü õöáóìüôéíï åðßèåìá. Eýêáìðôï êáé åõðñïóüñìïóôï, åéäéêü ãéá áñèñþóåéò. DermaPlast DermaPlast sensitive ÅõðñïóÜñìïóôï åðßèåìá áðü áðáëü ìç õöáóìýíï õëéêü, ãéá åõáßóèçôåò åðéäåñìßäåò. Ιäéáßôåñá áðáëü êáé áíèåêôéêü óôï íåñü. DermaPlast sport DermaPlast universal 6 x 10 cm τεμ. δύο μεγέθη τεμ. 6 x 10 cm 19 x 72 mm Επίθεμα ανθεκτικό στο νερό, από συνθετική μεμβράνη που εμποδίζει τη διείσδυση ρύπων και νερού. Διατίθεται σε πρακτικά μεγέθη. 6 x 10 cm δύο μεγέθη πέντε μεγέθη τεμ. 20 τεμ. Εύκαμπτο επίθεμα για αίσθηση άνεσης, από απαλό αφρώδες υλικό, ανθεκτικό στο νερό. Για την εφαρμογή σε σημεία έντονης καταπόνησης. DermaPlast aqua 6 x 10 cm 19 x 72 mm τεμ. 20 τεμ. 5 τεμ. 20 τεμ. 40 τεμ. Επίθεμα από διάφανη μεμβράνη, απολύτως στεγανό, με το οποίο μπορείτε να κάνετε ντους και μπάνιο, ενώ επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. DermaPlast kids textile elastic fingers Ελαστικό υφασμάτινο επίθεμα δακτύλων, ανατομικά σχεδιασμένο προκειμένου να προσαρμόζεται εύκολα και άνετα επάνω, γύρω και ανάμεσα από τα δάχτυλα. τέσσερα μεγέθη τεμ. δύο μεγέθη τεμ. Παιδικό επίθεμα με χαρούμενα σχέδια, από συνθετική μεμβράνη ανθεκτική στη φθορά. Eμποδίζει τη διείσδυση ρύπων και νερού. 6 x 10 cm δύο μεγέθη τεμ. 20 τεμ.

20 20 Μικροτραύματα DermaPlast hydro Υδροκολλοειδή εðéèýìáôá ìéêñïôñáõìüôùí Επιθέματα για τον επιχείλιο έρπητα Το επίθεμα DermaPlast Hydro είναι μια απλή και διακριτική μέθοδος αντιμετώπισης των εξανθημάτων του επιχείλιου έρπητα στα χείλη ή στη μύτη. Χάρη στη σύγχρονη υδροκολλοειδή του τεχνολογία, το επίθεμα DermaPlast Hydro απορροφά το υγρό του εξανθήματος και δημιουργεί ένα κατάλληλο περιβάλλον που επιταχύνει τη φυσική διαδικασία αποκατάστασης του δέρματος. Η συσκευασία περιέχει καθρέφτη και λαβίδα. Τύπος συσκευασίας Box τεμ. Τεμαχιζόμενα επιθέματα (με ψαλίδι) Τα τεμαχιζόμενα επιθέματα με υδροκολλοειδή επιφάνεια είναι κατάλληλα για όλα τα είδη τραυμάτων ( π. χ. κόψιμο, φουσκάλες, κ.ά.) και εύκολα στη χρήση, καθώς μπορούν να κοπούν στο επιθυμητό μέγεθος. Είναι ανθεκτικά στο νερό και αεροδιαπερατά, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουν από βακτήρια. Είναι σχεδόν αόρατα στην εφαρμογή. Τύπος συσκευασίας Box 6,9 x 9 cm τεμ. Επιθέματα για φουσκάλες σε φτέρνα, πέλμα Υδροκολλοειδή επιθέματα για φουσκάλες, με μεγάλη απορροφητική ικανότητα. Η μετατροπή των υδροκολλοειδών τμημάτων του επιθέματος σε τζελ υποβοηθά τη φυσική επούλωση των τραυμάτων και δρα προστατευτικά. Συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πόνο και την πίεση. Τύπος συσκευασίας Box 7,6 x 4,5 cm τεμ. Επιθέματα για φουσκάλες στα δάχτυλα των ποδιών Box Τύπος συσκευασίας Box δύο μεγέθη τεμ. Επιθέματα για πρόληψη και θεραπεία κάλων Υδροκολλοειδή επιθέματα για κάλους με μεγάλη απορροφητική ικανότητα, χωρίς οξύ. Ο υδροκολλοειδής πυρήνας μαλακώνει τη σκληρυμένη επιφάνεια του κάλου διευκολύνοντας έτσι την αφαίρεσή του. Ο πόνος μειώνεται μέσω της ασφαλούς προστασίας του κάλου και της ελάττωσης της πίεσης. Η μετατροπή των υδροκολλοειδών τμημάτων του επιθέματος σε τζελ υποβοηθά τη φυσική επούλωση και δρα προστατευτικά. 6 x 1,8 cm τεμ.

21 Φαρμακεία Πρώτων Βοηθειών 21 Φαρμακεία Πρώτων Βοηθειών DermaPlast medical travel First Aid kit Φαρμακείο Ðñþôùí Âïçèåéþí σετ ταξιδιού Σετ Πρώτων Βοηθειών με διάφορα είδη πρώτης βοήθειας για αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή για ταξίδια. Τσαντάκι από ανθεκτικό νάιλον και μπροστινή τσέπη με φερμουάρ. Με ειδικές ταινίες velcro για εύκολη προσάρτηση τεμ. Περιεχόμενο συσκευασίας 1 ψαλίδι 1 λαβίδα 1 ταινία στερέωσης 1,25 cm x 5 m 1 βασικό επίθεμα 80 x 100 mm 1 ελαστικός επίδεσμος 6 cm x 4 m 1 ελαστικός επίδεσμος 8 cm x 4 m 8 επιθέματα μικροτραυμάτων 10 x 6 cm 8 επιθέματα μικροτραυμάτων σε δύο μεγέθη 2 επιθέματα τραύματος 7,5 x 7,5 cm 1 επίθεμα γέλης 5 x 7,5 cm 2 μαντηλάκια καθαρισμού 4 γάντια μίας χρήσεως 1 κουβέρτα έκτακτης ανάγκης HARTMANN First Aid kit Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών σετ αυτοκινήτου Υψηλής ποιότητας πρακτικό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου είναι σύμφωνο με τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 13164, καθώς, επίσης, και με τους γερμανικούς κανονισμούς που διέπουν τα οχήματα. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, που αντέχει σε ο θερμοκρασίες από 25 έως +90 C τεμ. Περιεχόμενο συσκευασίας ρολό αυτοκόλλητης ταινίας 5 x 2,5 cm επιθέματα Πρώτων Βοηθειών 10 x 6 cm κλασικά επιθέματα μεσαίου μεγέθους κλασικό επίθεμα μεγάλου μεγέθους επιθέματα για εγκαύματα 40 x 60 cm επίθεμα για εγκαύματα 60 x 80 cm επιθέματα για τραύματα 10 x 10 cm ελαστικοί επίδεσμοι 4 m x 6 cm ελαστικοί επίδεσμοι 4 m x 8 cm ισοθερμική κουβέρτα ορθοχειροστάτες τριγωνικοί ( αναρτήρες) ζευγάρια γάντια μίας χρήσης ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών βιβλιαράκι με οδηγίες Πρώτων Βοηθειών λίστα περιεχομένων

22 22 Θερμόμετρα Thermoval basic Çëåêôñïíéêü θåñìüìåôñï Ψηφιακό θερμόμετρο, το οποίο τηρεί όλες τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ψηφιακά θερμόμετρα EN Το άκρο του θερμομέτρου καθαρίζεται με υγρό πανάκι, εμποτισμένο με απολυμαντικό, όπως, για παράδειγμα, λοσιόν με 70% αιθυλική αλκοόλη. Είναι εγγυημένα αδιάβροχο και κατά συνέπεια μπορεί να εμβαπτιστεί σε υγρό για πλήρη καθαρισμό και απολύμανση. Παρέχεται εγγύηση ενός έτους. Thermoval classic τεμ. Çëåêôñïíéêü θåñìüìåôñï Με μεγάλη ψηφιακή οθόνη ένδειξης. Ο χρόνος μέτρησης από τον πρωκτό κυμαίνεται μεταξύ δευτερολ έπτων, από τη μασχάλη μεταξύ 60-90, ενώ από το στόμα σε 60 δευτερόλεπτα. Διαθέτει ακουστικό σήμα τόσο για την ετοιμότητα λειτουργίας όσο και για την ολοκλήρωση της μέτρησης. Αποθήκευση της τελευταίας μέτρησης και αυτόματη απενεργοποίηση. Έχει ανθεκτικό αδιάβροχο περίβλημα, μπαταρία μακράς διαρκείας που μπορεί να αντικατασταθεί, ενώ μπορεί να απολυμανθεί. Διατίθεται σε λευκό ή έγχρωμο και συνοδεύεται από εγγύηση τριών ετών. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας από το στόμα, τη μασχάλη και τον πρωκτό. Thermoval rapid τεμ. Çëåêôñïíéêü θåñìüìåôñï Με μεγάλη ψηφιακή οθόνη ένδειξης. Ο χρόνος μέτρησης από τον πρωκτό κυμαίνεται μεταξύ δευτερολ έπτων, από τη μασχάλη μεταξύ 60-90, ενώ από το στόμα σε 60 δευτερόλεπτα. Διαθέτει ακουστικό σήμα τόσο για την ετοιμότητα λειτουργίας όσο και για την ολοκλήρωση της μέτρησης. Αποθήκευση της τελευταίας μέτρησης και αυτόματη απενεργοποίηση. Έχει ανθεκτικό αδιάβροχο περίβλημα, μπαταρία μακράς διαρκείας που μπορεί να αντικατασταθεί, ενώ μπορεί να απολυμανθεί. Διατίθεται σε λευκό ή έγχρωμο και συνοδεύεται από εγγύηση τριών ετών. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας από το στόμα, τη μασχάλη και τον πρωκτό τεμ. Thermoval rapid flex Çëåêôñïíéêü θåñìüìåôñï Μå ìáëáêþ, åýêáìðôç ìýôç ãéá áóöáëþ ñþóç. Παρέχει εýêïëç êáé ãñþãïñç ìýôñçóç ôçò èåñìïêñáóßáò ôïõ óþìáôïò, êáèþò ç êáéíïôüìïò ôå íïëïãßá ìåéþíåé ôï ν ñüíï áíáìïíþò óôï åëü éóôï. Αξιόπιστα αποτελέσματα åíôüò äåõôåñïëýðôùí Üñç óôç íýá ôå íïëïãßá 10 sec high speed technology. Με τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας τεμ.

23 Θερμόμετρα Πιεσόμετρα 23 Thermoval duo scan Çëåêôñïíéêü θåñìüìåôñï υπερύθρων Νέο θερμόμετρο πυρετού με λειτουργία θερμομέτρησης από το αυτί και από το μέτωπο. Έχει ακουστικό και οπτικό σήμα για ευκολία στη χρήση. Διαθέτει ειδικό κάλυμμα για θερμομέτρηση από το μέτωπο και αδιάβροχο ρύγχος για θερμομέτρηση από το αυτί. Με αισθητήρα μέτρησης ακριβείας και λυχνία LED για φωτεινή ένδειξη της μέτρησης. Το πλήκτρο on/off διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Είναι κλινικά ελεγμένο ως προς την ποιότητά του. Με περίβλημα υψηλής ποιότητας, πανάκια καθαρισμού και μπαταρίες για μετρήσεις που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Συνοδεύεται από τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας τεμ. Tensoval duo control Çëåêôñïíéêü ðéåóüìåôñï âñá ßïíá (ΙΙ) Για μεγαλύτερη ασφάλεια στη μέτρηση τηò αρτηριακής ðßåóçò, áêüìá êáé óå ðåñéðôþóåéò êáñäéáêþò áññõèìßáò, χάρη στην τεχνολογία Duo Sensor. Είναι ιäáíéêü ãéá Üôïìá ðïõ ðüó ïõí áðü õðýñôáóç êáé äéüöïñåò ìïñöýò êáñäéáêþò áññõèìßáò. Διαθέτει μåãüëç ïèüíç ãéá åõêïëüôåñç áíüãíùóç ôùí ìåôñþóåùí, αðïèçêåýåé Ýùò 60 ìåôñþóåéò êáé ôéò ìýóåò ôéìýò ôùí ìåôñþóåùí ãéá äýï ñþóôåò και σõíïäåýåôáé áðü ìðáôáñßåò ãéá ìåôñþóåéò. Με τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Για εύκολη και αêñéâþ ìýôñçóç áñôçñéáêþò ðßåóçò êáé ðáëìþí στο σπίτι. Είδος Πιεσόμετρο βραχίονα Μετασχηματιστής Περιχειρίδα Medium ( κανονική) Large τεμ τεμ τεμ. Tensoval mobil Çëåêôñïíéêü ðéåóüìåôñï êáñðïý Γéá ãñþãïñåò êáé áóöáëεί ò ìåôñþóåéò. Ç íýá ôå íïëïãßá Comfort Air, Üñç óôçí áðëþ êáé Üíåôç åöáñìïãþ ôçò, äßíåé áêñéâþ áðïôåëýóìáôá. Áðïèçêåýåé Ýùò 60 ìåôñþóåéò êáé ôéò ìýóåò ôéìýò ôùí ìåôñþóåùí ãéá äýï ñþóôåò και σõíïäåýåôáé áðü ìðáôáñßåò ãéá ìåôñþóåéò. Είναι κëéíéêü åëåãìýíï ιατροτεχνολογικό προϊόν, με σήμανση CE και τετραψήφιο κωδικό. Σ õíéóôüôáé áðü áíåîüñôçôá éíóôéôïýôá: BHS, ESH, ANSI/AAMI. Με τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Για εύκολη και αêñéâþ ìýôñçóç áñôçñéáêþò ðßåóçò êáé ðáëìþí, εντός και εκτός σπιτιού. Είδος Πιεσόμετρο καρπού Περιχειρίδα One size τεμ.

24 24 Βαμβάκι / Αισθητική υγιεινή HARTMANN Watte Βαμβάκι ιατρικό Έíá áðü ôá ðñþôá ðñïúüíôá ôçò åôáéñεßáò ìå éóôïñßá êáé ôå íïãíùóßá 200 ñüíùí. 100% βαμβάκι, σε στρώσεις ζιγκ-ζαγκ, DIN CO, DAB. ñçóéìåýåé ùò áðïññïöçôéêü ôüóï óôïí éáôñéêü ôïìýá üóï êáé óôïí ôïìýá ôçò õãéåéíþò. Δéáôßèåôáé óå ðïéêßëåò óõóêåõáóßåò. Τύπος συσκευασίας Σακούλα Êùäéêüò Ποσότητα σõóêåõáóßáς 50 g. 100 g. 200 g. Bel cosmetic pads Ροδέλες καθαρισμού προσώπου Καλλυντικά pads διπλής όψης με μικροΐνες. Η ανώμαλη επιφάνεια καθαρίζει σε βάθος, ενώ η λεία επιφάνεια καθαρίζει απαλά. Χάρη στο οβάλ σχήμα, προσαρμόζονται ιδανικά στα μάτια και το πρόσωπο. Δερματολογικά ελεγμένα, δ εν αφήνουν κατάλοιπα και διατηρούν το σχήμα τους. Τύπος Bel cosmetic pads Bel premium* pads Σχήμα οβάλ οβάλ οβάλ Bel family cotton buds τεμ τεμ τεμ. * με aloe vera και προβιταμίνη Β5 Μπατονέτες Aπαλές μπατονέτες για την καθημερινή υγιεινή και τη βρεφική φροντίδα. Κατασκευάζονται από ανθεκτικό υλικό και διατίθενται σε μοντέρνα χρώματα. Σε διάφανη πλαστική συσκευασία. Τύπος συσκευασίας Διαφανές πλαστικό τεμ. Bel cosmetic cleansing wipes Μαντηλάκια καθαρισμού προσώπου Καλλυντικά μαντηλάκια καθαρισμού των ματιών και του προσώπου, προσφέρουν ενυδάτωση, χωρίς αλκοόλ, με ουδέτερο ph.δ ερματολογικά ελεγμένα, δεν αφήνουν κατάλοιπα. Bel baby wipes τεμ. Μωρομάντηλα Μαλακά μαντηλάκια εμποτισμένα με λοσιόν, για τον απαλό καθαρισμό της ευαίσθητης βρεφικής επιδερμίδας. Χωρίς αλκοόλ, δερματολογικά ελεγμένα. Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς 60 τεμ.

25 Προϊόντα ακράτειας 25 MoliMed Σερβιέτες για ακράτεια ελαφριάς μορφής Mε υπεραπορροφητικό πυρήνα που δεσμεύει τις δυσάρεστες οσμές. Διαθέτουν κάλυμμα από Dry-Plus φλις σε όλη την επιφάνεια της σερβιέτας, για να παραμένει το δέρμα στεγνό. Προσφέρουν ανατομική, τέλεια εφαρμογή, με ελαστικές πτυχές που αγκαλιάζουν το πόδι, διασφαλίζουν την προστασία από διαρροές και προστατεύουν τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι ιδιαιτέρως διακριτικές. Διαθέτουν φαρδιές αυτοκόλλητες ταινίες, που διευκολύνουν τη στερέωση των σερβιετών κατά την αλλαγή. Κυρίως για δραστήρια άτομα που παρουσιάζουν ελαφριάς μορφής ακράτεια ούρων. Ενδείκνυται ως προστατευτικό κάλυμμα μετά από κολπικές επεμβάσεις ή ως άνετο επίθεμα για λεχώνες, προσφέροντας προστασία από τις διαρροές. Τύπος MoliMed comfort Mini Midi Maxi Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς 28 ôåì. 28 ôåì. 28 ôåì. MoliMed premium Ultra Micro Micro Light* Micro* Mini* Midi Maxi ôåì. 14 τεμ. 14 ôåì. 14 ôåì. 14 ôåì. 14 ôåì. * ατομικά συσκευασμένες MoliMed thin MoliMed sportive τεμ τεμ. MoliMed comfort MoliMed premium MoliMed thin MoliMed sportive

26 26 Προϊόντα ακράτειας MoliMed pants active Σλιπ ελαφριάς ακράτειας Τα σλιπ ακράτειας MoliMed pants active προσφέρουν ανατομική, τέλεια εφαρμογή, διασφαλίζουν την προστασία από διαρροές και προστατεύουν τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Καθώς πρόκειται για σλιπ και σερβιέτα μαζί, αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες μετατοπίσεις του ς. Η συσκευασία περιέχει πρακτικά σακουλάκια υγιεινής για διακριτική απόρριψη. Η τοποθέτηση και η αφαίρεση διευκολύνεται χάρη στον εύκολο χειρισμό τους, καθώς φοριούνται σαν εσώρουχο. Ενδείκνυνται και για χρήση μετά από κολπικές επεμβάσεις ή ως άνετο σλιπ για λεχώνες, προσφέροντας προστασία από τις διαρροές. Είναι ιδιαιτέρως διακριτικά και δερματολογικά ελεγμένα. Medium Large Περιφέρεια γοφών cm cm Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς 12 ôåì. MoliMed for men Επιθέματα ειδικά για την ανδρική ακράτεια ελαφριάς μορφής Με υπεραπορροφητικό πυρήνα που αιχμαλωτίζει τις δυσάρεστες οσμές. Διαθέτουν κάλυμμα από Dry-Plus φλις σε όλη την επιφάνειά τους για να παραμένει το δέρμα στεγνό. Διαθέτουν ένα επιπλέον προστατευτικό για το δέρμα φράγμα υγρασίας στην περιοχή που έρχεται σε άμεση επαφή με το πέος. Με σχήμα που αγκαλιάζει το σώμα, διακριτικό κατά την εφαρμογή με φαρδιές αυτοκόλλητες ταινίες, που διευκολύνουν τη στερέωσή τους. Κυρίως για δραστήρια άτομα που μπορούν να κινηθούν και παρουσιάζουν ελαφριάς μορφής ακράτεια ούρων. Τύπος MoliMed active MoliMed protect Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς τεμ τεμ. MoliMed active MoliMed protect

27 Προϊόντα ακράτειας 27 MoliForm Premium soft Σερβιέτες ανατομικές για όλες τις μορφές ακράτειας Mε υπεραπορροφητικό πυρήνα που αιχμαλωτίζει τις δυσάρεστες οσμές. Διαθέτουν κάλυμμα από Dry-Plus φλις σε όλη την επιφάνεια της σερβιέτας, ώστε το δέρμα να παραμένει στεγνό. Με εσωτερικά τοιχώματα που συγκρατούν την υγρασία, ανατομική τέλεια εφαρμογή με ελαστικές πτυχές που αγκαλιάζουν το πόδι και αδιάβροχη υφασμάτινη εξωτερική επιφάνεια. Ο δείκτης υγρασίας αναγράφει το όνομα και το μέγεθος του προϊόντος και υποδεικνύει με τον αποχρωματισμό του την χρονική στιγμή αλλαγής. Για όλες τις μορφές ακράτειας, τόσο για κλινήρεις ασθενείς, όσο και για ασθενείς που μπορούν να μετακινούνται. Τύπος Normal Plus Extra Super Μορφή ακράτειας ελαφριά ακράτεια μέση ακράτεια βαριά ακράτεια οξύτατη ακράτεια Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς 30 ôåì. 30 ôåì. 30 ôåì. 30 ôåì. MoliPants Δικτυωτά κιλοτάκια συγκράτησης Aραιάς ύφανσης, μόνιμης ελαστικότητας για ασφαλή συγκράτηση, προσαρμόζονται άριστα στο σχήμα του μέλους χωρίς να το πιέζουν. Ελαφρά και απαλά, επιτρέπουν τη διέλευση ο αέρα. Πλένονται έως και στους 60 C. Για την ασφαλή και υγιεινή συγκράτηση των διαφόρων προϊόντων για την ακράτεια, τόσο για κλινήρεις ασθενείς όσο και για ασθενείς που μπορούν να μετακινούνται. Large Large MoliMed Extra Large premium Extra Large Περιφέρεια γοφών cm cm cm cm Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς 3 ôåì. 50 ôåì. 3 ôåì. 50 ôåì.

28 28 Προϊόντα ακράτειας MoliCare Μobile Σλιπ ακράτειας για αυτοεξυπηρετούμενους Με σύστημα τριπλής προστασίας, που παρέχει ε ξαιρετική σιγουριά από διαρροές. Το υλικό φλις Dry Plus απορροφά πολύ γρήγορα την υγρασία, αφήνοντας το δέρμα ευχάριστα στεγνό, ο ισχυρός υπεραπορροφητικός πυρήνας τριών στρωμάτων απορροφά μεγάλες ποσότητες υγρού και οι απαλές αδιάβροχες εσωτερικές λωρίδες φροντίζουν για την αποφυγή διαρροών. Τα σλιπ MoliCare είναι διακριτικά και έχουν ανατομική, τέλεια εφαρμογή, με ελαστικές πτυχές που αγκαλιάζουν το πόδι, καθώς και αδιάβροχη υφασμάτινη εξωτερική επιφάνεια. Για ασθενείς που μπορούν να μετακινούνται και παρουσιάζουν μέσης έως οξύτατης μορφής ακράτεια ούρων και κοπράνων. Φοριούνται όπως και ένα κανονικό εσώρουχο και για τον λόγο αυτό ενδείκνυνται κυρίως για την εκμάθηση αυτόνομης ούρησης, ενώ προσφέρουν και τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε ανήσυχους ή διαταραγμένους ασθενείς, χάρη στην περιμετρική ασφαλή εφαρμογή του ς. MoliCare Mobile light Διακριτικό σë ιπ για μέση μορφή ακράτειας. Small Medium MoliMed Large premium Περιφέρεια γοφών cm cm cm Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς 14 ôåì. 14 ôåì. 14 ôåì. MoliCare Mobile Σë ιπ ημέρας για βαριά μορφή ακράτειας. Περιφέρεια γοφών Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς Extra Small cm ôåì. Small Medium MoliMed Large premium Extra Large cm cm cm cm ôåì. 14 ôåì. 14 ôåì. 14 ôåì. MoliCare Mobile super Σë ιπ νυκτός για οξύτατη μορφή ακράτειας. Small Medium MoliMed Large premium Περιφέρεια γοφών cm cm cm Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς 14 ôåì. 14 ôåì. 14 ôåì.

29 Προϊόντα ακράτειας 29 MoliCare Premium soft extra Πάνες για ιδανική προστασία κατά τη διάρκεια της ημέρας Με υπεραπορροφητικό πυρήνα που αιχμαλωτίζει τις δυσάρεστες οσμές. Διαθέτουν κάλυμμα από Dry-Plus φλις σε όλη την επιφάνεια, ώστε το δέρμα να παραμένει στεγνό, εσωτερικά τοιχώματα που συγκρατούν την υγρασία, υφασμάτινη εξωτερική επιφάνεια, καθώς και ελαστικές πτυχές που αγκαλιάζουν το πόδι για ανατομική, τέλεια εφαρμογή. Με ταινίες velcro, που προσφέρουν αντοχή ενάντια στις διάφορες δυνάμεις που ασκούνται στην περιοχή των γοφών και την οσφυι κή περιοχή, ενώ επιπλέον παρέχουν τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενου κλεισίματος. Προσφέρουν ασφάλεια φιλική προς το δέρμα χάρη στο απαλό, αεροδιαπερατό, αδιάβροχο υλικό φλις στην περιοχή των γοφών, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται ερεθισμοί του δέρματος. Ο δείκτης υγρασίας υποδεικνύει με τον αποχρωματισμό του τη χρονική στιγμή αλλαγής. Για κλινήρεις ασθενείς που παρουσιάζουν βαριάς μορφής ακράτεια ούρων και κοπράνων, καθώς και για ασθενείς με ιδιαίτερα αυξημένη εξάρτηση και έντονη ανησυχία. Περιφέρεια γοφών Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς Extra Small cm ôåì. Small Medium MoliMed Large premium Extra Large cm cm cm cm ôåì. 30 ôåì. 30 ôåì. 14 ôåì. MoliCare Premium soft super Πάνες για ιδανική προστασία κατά τη διάρκεια της νύχτας Σχεδιάστηκαν για την οξύτατη μορφή ακράτειας και την προστασία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αποτελούν την ενισχυμένη σε απορροφητικότητα έκδοση της MoliCare. Για κλινήρεις ασθενείς που παρουσιάζουν οξύτατης μορφής ακράτεια ούρων και κοπράνων, καθώς και για ασθενείς με ιδιαίτερα αυξημένη εξάρτηση και έντονη ανησυχία, κυρίως για την ασφαλή φροντίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Small Medium Large MoliMed Extra Large premium Περιφέρεια γοφών Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς cm ôåì cm ôåì cm ôåì cm ôåì.

30 30 Προϊόντα ακράτειας MoliCare Comfort Πάνες ημέρας με εξωτερική επιφάνεια ελαστικής μεμβράνης Με υπεραπορροφητικό πυρήνα που αιχμαλωτίζει την υγρασία και τις δυσάρεστες οσμές, εξασφαλίζοντας ουδέτερο ph στην επιφάνεια τους. Διαθέτουν κάλυμμα από Dry-Plus φλις σε όλη την επιφάνεια, ώστε το δέρμα να παραμένει στεγνό και αδιάβροχα εσωτερικά τοιχώματα, ανατομικά σχεδιασμένα για να αγκαλιάζουν το σώμα, προς αποφυγή διαρροών. Με λευκή, αδιαπέραστη εξωτερική μεμβράνη και απαλό, αεροδιαπερατό υλικό φλις στην περιοχή των γοφών, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται ερεθισμοί του δέρματος. Ο δείκτης υγρασίας υποδεικνύει με τον αποχρωματισμό του τη χρονική στιγμή αλλαγής. Για κλινήρεις ασθενείς που παρουσιάζουν βαριάς μορφής ακράτεια ούρων και κοπράνων, καθώς και για ασθενείς με ιδιαίτερα αυξημένη εξάρτηση και έντονη ανησυχία. Small Mediuml Large Περιφέρεια γοφών Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς cm cm cm MoliNea plus ÕðïóÝíôïíá ìίáò ñþóçò Μå åîáéñåôéêü õøçëþ ðïéüôçôá êõôôáñßíçò, η οποία åîáóöáëßæåé õøçëþ óôáèåñüôçôá êáé ïìïéïìïñößá ôïõ áðïññïöçôéêïý óþìáôïò. Ç åðéêüëõøç ôçò åðéöüíåéáò ìå õöáóìüôéíï öëéò ðñïóöýñåé éäáíéêþ êáôáíïìþ ôçò õãñáóßáò, ïäçãþíôáò ôç óôï åóùôåñéêü ôïõ áðïññïöçôéêïý óþìáôïò, áöþíïíôáò ôï äýñìá åõ Üñéóôá óôåãíü. Ðñïò áðïöõãþ äéáññïþí, ôα õðïóýíôïíαåßíáé ðåñéìåôñéêü åíéó õìýíα êáé êëåéóôά ìå áäéüâñï ç áíôéïëéóèçôéêþ ìåìâñüíç. 40 x 60 cm 60 x 60 cm 60 x 90 cm 90 x 180 cm Êùäéêüò Τεμάχια σõóêåõáóßáς 25 ôåì. 30 ôåì. 30 ôåì. 20 ôåì. MoliNea textile classic Υποσέντονα πολλαπλών χρήσεων o Μπορούν να πλυθούν στους 95 C χωρίς μαλακτικό (για μέχρι 300 χρήσεις). Το επάνω στρώμα είναι κατασκευασμένο από φύλλα πολυουρεθάνης και ειδικά απορροφητικά φύλλα, ενώ το κάτω αντιολισθηρό μέρος είναι 100% αδιάβροχο, παρέχοντας απόλυτη προστασία. Χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματική προστασία της κλίνης. 75 x 85 cm ôåì.

31 Καθαρισμός δέρματος 31 Menalind professional Προϊόντα καθαρισμού δέρματος Με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, για την αποφυγή της αφυδάτωσης του δέρματος κατά τον καθαρισμό. Οι φυσικές δραστικές ουσίες του χαμομηλιού και της πανθενόλης καθιστούν το δέρμα απαλό και ενισχύουν την αναδόμηση και την υγεία του. Cleansing foam αφρός καθαρισμού Ο αφρός διευκολύνει τον καθαρισμό σε περίπτωση ακράτειας και ύπαρξης παρά φύσιν έδρας. Ο αφρός διαλύει ακόμη και ξερά υπολείμματα, αφήνοντας στο δέρμα μετά τον καθαρισμό λιπαρές ουσίες που περιποιούνται το δέρμα. Τύπος σõóêåõáóßáς Σπρέι Ποσότητα 400 ml τεμ. Skin care tissues υγρά μαντήλια καθαρισμού Εναλλακτική λύση για τον γρήγορο καθαρισμό και ειδικά για ασθενείς που πάσχουν από ακράτεια. Μεμονωμένα σημεία του δέρματος μπορούν να καθαριστούν γρήγορα και απαλά ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μολύνσεων. Care shampoo σαμπουάν Τύπος σõóêåõáóßáς Φιάλη μαντηλιού 20 x 30 cm τεμ. Με ειδικές δραστικές ουσίες που προλαμβάνουν την ξηρότητα του τριχωτού και του δέρματος της κεφαλής. Τα μαλλιά γίνονται ευκολοχτένιστα και αποκτούν φρεσκάδα. Ποσότητα 500 ml τεμ. Skin care bath αφρόλουτρο περιποίησης Απαλός καθαρισμός κατά τη διάρκεια του μπάνιου. Οι ουσίες πανθενόλη και χαμομήλι περιποιούνται το δέρμα και ιδιαίτερα τις ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες. Τύπος σõóêåõáóßáς Φιάλη Ποσότητα 500 ml τεμ. Wash lotion λοσιόν για ντους ή τοπικό καθαρισμό Περιέχει ήπιες ουσίες για εξαιρετικά απαλό και πλήρη καθαρισμό ειδικά στη περίπτωση ευαίσθητου και ξηρού δέρματος. Τα δραστικά συστατικά του που δεσμεύουν τα ενυδατικά στοιχεία του δέρματος, σε συνδυασμό με την πανθενόλη και το χαμομήλι, χαρίζουν στο δέρμα ελαστικότητα και βοηθούν στην ανάπλασή του. Τύπος σõóêåõáóßáς Φιάλη Wet wipes ολοκληρωμένο μπάνιο Ποσότητα 500 ml τεμ. Για γρήγορο και απαλό καθαρισμό ολόκληρου του σώματος σε περιπτώσεις κατάκλισης. Η συσκευασία περιέχει οκτώ υγρές πετσέτες που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο ασθενή, με συγκεκριμένη σειρά που υποδεικνύεται στη συσκευασία, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο καθαρισμός όλου του σώματος με μια συσκευασία. πετσέτας 20 x 20 cm τεμ.

32 32 Φροντίδα δέρματος Menalind professional Προϊόντα φροντίδας δέρματος Για την εντατική περιποίηση, για την εξισορρόπηση του λιπαρού στρώματος και της υγρασίας της ταλαιπωρημένης, ξηρής επιδερμίδας και ως μέτρο πρόληψης για τη διατήρηση της υγείας του δέρματος. Skin care oil λάδι περιποίησης δέρματος Για την εντατική περιποίηση των ιδιαίτερα ξηρών, ερεθισμένων και λεπτών σημείων του δέρματος. Πολύτιμα έλαια, βιταμίνη Ε, πανθενόλη και χαμομήλι καταπραΰνουν το δέρμα και ανακουφίζουν από τη φαγούρα. Τύπος σõóêåõáóßáς Φιάλη Body lotion λοσιόν σώματος Τύπος σõóêåõáóßáς Φιάλη Ποσότητα 500 ml τεμ. Ενυδατική λοσιόν σώματος για ευαίσθητο και ιδιαίτερα ξηρό δέρμα. Τα φυσικά συστατικά του, πανθενόλη και χαμομήλι, αποκαθιστούν την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα του δέρματος, προσδίδοντας την απαραίτητη ενυδάτωση. Hand cream κρέμα χεριών Τύπος σõóêåõáóßáς Σωληνάριο μαντηλιού 500 ml τεμ. Εντατική περιποίηση για χέρια, με ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα, χάρη στη λανολίνη και τη γλυκερίνη, απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας. Ποσότητα 200 ml τεμ. Massaging gel τζελ εντριβής Για μαλάξεις στον αυχένα, τους ώμους, τους βραχίονες και τα πόδια. Καταπραΰνει και ανακουφίζει τη μυική ένταση ατόμων σε κατάκλιση, διεγείρει και αναζωογονεί. Με θρεπτική πανθενόλη και αμυγδαλέλαιο. Τύπος σõóêåõáóßáς Σωληνάριο Ποσότητα 200 ml τεμ.

33 Προστασία δέρματος 33 Menalind professional Προϊόντα προστασίας δέρματος Για αποτελεσματική και ασφαλή προστασία της εξαιρετικά ταλαιπωρημένης επιδερμίδας, ειδικότερα για κλινήρεις και ασθενείς με ακράτεια, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε υγρασία ή πίεση. Skin protection cream κρέμα προστασίας δέρματος Δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα για την προστασία της επιδερμίδας από βλαβερές ουσίες και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εξαιρετικά ξηρών και λεπτών σημείων της. Η πανθενόλη και το χαμομήλι προστατεύουν και ανακουφίζουν την επιδερμίδα και καταπραϋνουν τους ερεθισμούς. Η κρέμα απλώνεται σε λεπτά στρώματα και δεν απαιτεί μασάζ. Τύπος σõóêåõáóßáς Σωληνάριο Ποσότητα 200 ml τεμ. Transparent skin protection cream διάφανη κρέμα προστασίας Έχει την ίδια ιδιότητα με την κρέμα προστασίας, δεν περιέχει όμως οξείδιο του ψευδαργύρου και έτσι ενδείκνυται για πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες. Καινοτόμος φόρμουλα γαλακτώματος τύπου w/o/w ( νερό/ έλαιο/ νερό). Τύπος σõóêåõáóßáς Σωληνάριο Skin protection oil spray μαντηλιού 200 ml τεμ. λάδι προστασίας σε μορφή σπρέι Για χρήση σε ιδιαίτερα ξηρή επιδερμίδα. Απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα και απορροφάται εύκολα. Το λιπαρό στρώμα που δημιουργείται καθιστά το δέρμα απαλό, ελαστικό και εμποδίζει την αφυδάτωσή του. Τύπος σõóêåõáóßáς Σπρέι Ποσότητα 200 ml τεμ. Skin protection foam προστατευτικός αφρός Για την προστασία ευαίσθητων σημείων του δέρματος, τα οποία είναι εκτεθειμένα σε βλαβερές ουσίες και πίεση. Ο ελαφρύς αφρός, χάρη στα λιποσώματα, δημιουργεί μετά την εφαρμογή ένα προστατευτικό στρώμα, το οποίο προστατεύει την επιδερμίδα για έως και έξι ώρες, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα καθαρισμού του δέρματος. Τύπος σõóêåõáóßáς Σπρέι Ποσότητα 100 ml τεμ.

Κατάλογος προϊόντων Φαρμακείου

Κατάλογος προϊόντων Φαρμακείου Κατάλογος προϊόντων Φαρμακείου Γαζοεπιδεσμικά προϊόντα Επιθέματα τραυμάτων Φαρμακεία πρώτων βοηθειών Θερμόμετρα Πιεσόμετρα Αισθητικήυγιεινή Προϊόντα ακράτειας Περιποίηση δέρματος Φροντίδα ασθενών Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Προϊόντα φαρμακείου Γαζοεπιδεσμικά προϊόντα Επιθέματα τραυμάτων Φαρμακεία πρώτων βοηθειών Ѳερμόμετρα Πιεσόμετρα Αισθητική υγιεινή Προϊόντα ακράτειας Περιποίηση δέρματος Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Προϊόντα τραυματολογίας, ακράτειας και υγιεινής Περιποίηση τραυμάτων Πρώτες βοήθειες Θεραπεία συμπίεσης και στήριξης Προϊόντα ακράτειας Φροντίδα ασθενών Ιατρική φροντίδα δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN. Αναλώσιμα προϊόντα για όλα τα ιατρεία

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN. Αναλώσιμα προϊόντα για όλα τα ιατρεία Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Αναλώσιμα προϊόντα για όλα τα ιατρεία Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Η PAUL HARTMANN Hellas A.E. ιδρύθηκε το 2002 με έδρα τη Γλυφάδα, ως θυγατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 1 2 3 Αποτροπή μόλυνσης Καθαρισμός (εξίδρωση) Κοκκιοποίηση - Προστασία της κοκκιοποίησης (κοκκίδωσης) Επιθηλίωση 1η ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων Από επαγγελματίες για επαγγελματίες

Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων Από επαγγελματίες για επαγγελματίες Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων Από επαγγελματίες για επαγγελματίες Οι οδηγίες και οι τεχνικές εφαρμογής επιδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτό το CD αποτελούν απλές συστάσεις. Δεν μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων Οδηγός για τη Θεραπεία Χρόνιων Τραυµάτων

Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων Οδηγός για τη Θεραπεία Χρόνιων Τραυµάτων PAUL HARTMANN Ηellas Α.Ε. Λ. Βουλιαγµένης 40 66 74 Γλυφάδα, Αθήνα Τηλ.: 0 89 86 630 Fax: 0 89 86 640 mail to: info@gr.hartmann.info http://gr.hartmann.info Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων

Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων PAUL HARTMANN Ηellas Α.Ε. Λ. Βουλιαγµένης 40 66 74 Γλυφάδα, Αθήνα Τηλ.: 0 89 86 630 Fax: 0 89 86 640 mail to: info@gr.hartmann.info http://gr.hartmann.info Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 1. Αλοιφή ενυδατική, αδιάβροχη για πρόληψη ερεθισμών του δέρματος γύρω από το στόμιο 60ml +/- 10% 2. Καθαριστικό δέρματος ήπια αντισηπτικό, για υγιές και εξελκωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τόνωση & Θρέψη Ρυθμίζει τη Λιπαρότητα, Αίσθηση Φρεσκάδας Ενυδάτωση & Λάμψη Προστασία & Λάμψη

Τόνωση & Θρέψη Ρυθμίζει τη Λιπαρότητα, Αίσθηση Φρεσκάδας Ενυδάτωση & Λάμψη Προστασία & Λάμψη 1 2 3 Η νέα, ελληνική πρόταση φροντίδας και περιποίησης που σχεδιάστηκε με έμπνευση τη φύση. Με την τεχνογνωσία και την πείρα μας δημιουργήσαμε την Green Care, μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ. Τζελ για την απομάκρυνση νεκρώσεων με >80% νερό, αλγηνικό ασβέστιο και κυτταρίνη σε συσκευασία 12gr έως 16gr.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ. Τζελ για την απομάκρυνση νεκρώσεων με >80% νερό, αλγηνικό ασβέστιο και κυτταρίνη σε συσκευασία 12gr έως 16gr. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα μέτρησης 1 PURILON-ΥΔΡΟΤΖΕΛ Τζελ για την απομάκρυνση νεκρώσεων με >80% νερό, αλγηνικό ασβέστιο και κυτταρίνη σε συσκευασία 12gr έως 16gr. 2 1 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦ.10CMX20CM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. oi ['. 1\1 () '~~~ \ 1!< Η ------ ι η ; ~ 1 '~ /.

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. oi ['. 1\1 () '~~~ \ 1!< Η ------ ι η ; ~ 1 '~ /. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 548 u ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.ΒΑΛΒΗ oi ['. 1\1 () '~~~ \ 1!< Η ι η ; ~ 1 '~ /.\ 1 /\... ; ι ~ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στηρίζουμε το έργο των συλλόγων Χαράλαμπος Δημ. Αμπατζόγλου «60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στηρίζουμε το έργο των συλλόγων Χαράλαμπος Δημ. Αμπατζόγλου «60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στηρίζουμε το έργο των συλλόγων Χαράλαμπος Δημ. Αμπατζόγλου «60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ» Ελληνική σειρά φυσικών προϊόντων υγείας & οµορφιάς Υγεία & Ευεξία Υγεία & Ευεξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ( 1-4 ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ ( 5-9 ) ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ( 10 ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ( 11-12 ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ( 13 )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ( 1-4 ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ ( 5-9 ) ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ( 10 ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ( 11-12 ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ( 13 ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ ( 5-9 ) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ( 11-12 ) ΠΡΌΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΡΕΒΑΤΙΩN ( 14-15 ) ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΚΆΛΥΜΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ( 17 ) ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΣΤΡΩΜΑΤΑ MEMORY FOAM ( 20-21

Διαβάστε περισσότερα

since 1977 MasterCatalog

since 1977 MasterCatalog since 1977 20 12 MasterCatalog since 1977 Ο Όμιλος Ιπποκράτης έχει 35 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά. Από το 1977 o όμιλος παράγει και προμηθεύει υγειονομικό υλικό τα Νοσοκομεία της Ελλάδος. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το 1Χ1 ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Το 1Χ1 ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Το 1Χ1 ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Αγαπητοί Συνεργάτες, Πρόλογος Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τα προϊόντα της LR Health & Beauty Systems, τη χρήση και τα συστατικά τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σελ. 1 ΜΕ "ΣΗΑΤ" Α. ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 2013-002-33 ΖΕ-001 ΚΟΝΙΧ GEL 67 0,75 13 % 6,53 50,25 56,78 1915076 ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΗΧΟΑΓΩΓΙΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 H 500 ML Κατάλληλο για οποιοδήποτε είδος υπερηχογραφήματος

Διαβάστε περισσότερα

για μια καλύτερη ζωή Κατάλογος προϊόντων Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας

για μια καλύτερη ζωή Κατάλογος προϊόντων Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας για μια καλύτερη ζωή Κατάλογος προϊόντων Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Αγαπητοί μας, Με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με παροδικά ή μόνιμα προβλήματα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ. Αναλωσιμα μιασ χρησησ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ -Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 4+1 2+1 3+1 ΔΩΡΟ. Για αγορές μετρητοίς επιπλέον έκπτωση 5%

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ. Αναλωσιμα μιασ χρησησ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ -Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 4+1 2+1 3+1 ΔΩΡΟ. Για αγορές μετρητοίς επιπλέον έκπτωση 5% ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ Αναλωσιμα μιασ χρησησ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ -Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Luna Gold ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FACTSHEET. Γενικές πληροφορίες για τη μάρκα Hansaplast

FACTSHEET. Γενικές πληροφορίες για τη μάρκα Hansaplast FACTSHEET Γενικές πληροφορίες για τη μάρκα Hansaplast Ο Ιδρυτής της Beiersdorf, Paul Carl Beiersdorf, ήταν ο άνθρωπος που έθεσε τα θεμέλια για το σημερινή επιτυχημένη μάρκα Hansaplast και τα συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων. Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας

Κατάλογος προϊόντων. Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Κατάλογος προϊόντων Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Bοηθήματα μπάνιου AC 383 Κάθισμα μεταφοράς στη μπανιέρα Σκελετός αλουμινίου με πλαστικό κάθισμα και αντιολισθητικά υποπόδια. Δυνατότητα ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Rhena. Ορθοπεδικά προϊόντα

Κατάλογος Rhena. Ορθοπεδικά προϊόντα Κατάλογος Rhena Ορθοπεδικά προϊόντα Για την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης Για τα άνω άκρα Για την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης Για τα γόνατα Για τους αστραγάλους Ορθοπεδικά προϊόντα Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2015 Ακράτεια Ενηλίκων

Κατάλογος Προϊόντων 2015 Ακράτεια Ενηλίκων Κατάλογος Προϊόντων 2015 Ακράτεια Ενηλίκων Ακράτεια Ενηλίκων Γιατί να διαλέξετε τα προϊόντα της ABENA; Η ABENA δημιούργησε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων ακράτειας για ενήλικες εξασφαλίζοντας ασφάλεια, άνεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. www.inatural.gr. τηλεφωνικές παραγγελίες στο 8012223030

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ. www.inatural.gr. τηλεφωνικές παραγγελίες στο 8012223030 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ I-NATURAL ΤΕΥΧΟΣ 0 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 203 www.inatural.gr ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ σελ. 4-9 ΟΜΟΡΦΙΑ σελ. 0-2 ΠΑΙΔΙ & ΝΕΑ ΜΑΜΑ σελ. 24-27 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ σελ. 28-35

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικός Κατάλογος 2014 Οκτώβριος 2014

Προϊοντικός Κατάλογος 2014 Οκτώβριος 2014 Προϊοντικός Κατάλογος 2014 Οκτώβριος 2014 Η Εταιρεία Η KARABINIS MEDICAL είναι μια σύγχρονη εταιρεία που ειδικεύεται στην τυποποίηση φαρμακευτικής γάζας, στην εισαγωγή, εξαγωγή, ανάπτυξη και εμπορία ιατρο-τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Sports Multistore 2013

Sports Multistore 2013 Sports Multistore 0 ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ ÐÑÏÐÏÍÇÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÅÕÊÉÍÇÓÉÁ - ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÖÕÓÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ BOSU TRX ÌÅÓÁ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ ÑÏÍÏÌÅÔÑÁ ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÙÍ - ÄÉÁÉÔÇÔÙÍ ÓÖÕÑÉ ÔÑÅÓ 0 ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Περιγραφή ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΝΩΝ 1 17364 ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2S Paramedical. Κατάλογος Προϊόντων. υγεία. & ποιότητα ζωής

2S Paramedical. Κατάλογος Προϊόντων. υγεία. & ποιότητα ζωής 2 Paramedical Κατάλογος Προϊόντων υγεία & ποιότητα ζωής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 04 ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΥΧΕΝΑΣ ΚΟΡΜΟΣ ΩΜΟΣ ΑΓΚΩΝΑΣ ΚΑΡΠΟΣ/ ΑΚΤΥΛΑ ΓΟΝΑΤΟ/ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ/ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα