Αντιμετώπιση αρτηριακής υπέρτασης σε διαβητικούς ασθενείς σημεία αντιπαράθεσης. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιμετώπιση αρτηριακής υπέρτασης σε διαβητικούς ασθενείς σημεία αντιπαράθεσης. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας ΑΠΘ"

Transcript

1 Αντιμετώπιση αρτηριακής υπέρτασης σε διαβητικούς ασθενείς σημεία αντιπαράθεσης Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας ΑΠΘ

2 1 ο Περιστατικό Ασθενής 58 ετών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και χωρίς εμφανείς εκδηλώσεις μακρο ή μικροαγγειακών επιπλοκών, παρά τις υγιειονοδιαιτητικές παρεμβάσεις, σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έχει τιμές αρτηριακής πίεσης: 135/72 mmhg, 134/70 mmhg Πρέπει να λάβει αντιυπερτασική αγωγή ;

3 Σύμφωνα με τις περισσότερες συστάσεις για την αντιμετώπιση της υπέρτασης στους διαβητικούς ασθενείς όταν η Συστολική Αρτηριακή Πίεση είναι: 130 mmhg Χορηγούμε αντιυπερτασική αγωγή European Society of Hypertension/European Society of Cardiology Joint National Committee on high blood pressure 7 (JNC 7) Canadian Hypertension Education Programme National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

4 European Society of Hypertension/European Society of Cardiology guidelines 2007 Journal of Hypertension 2007, 25:

5 Μήπως όμως υπάρχει και διαφορετική άποψη;

6 Η οδηγία αυτή βασίζεται κυρίως στο αποτέλεσμα μεγάλων επιδημιολογικών μελετών

7 ΣΑΠ 130 mmhg σχετίζεται με αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων στους άνδρες 2967 άνδρες που συμμετείχαν στη μελέτη Framingham παρακολουθήθηκαν για 12 έτη για εμφάνιση καρδιαγγειακού θανάτου, ΕΜ, ΑΕΕ, ΣΚΑ HR: 1,6 N Engl J Med 2001;345:1291 7

8 ΣΑΠ 130 mmhg σχετίζεται με αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων στις γυναίκες 3892 γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη Framingham παρακολουθήθηκαν για 12 έτη για εμφάνιση καρδιαγγειακού θανάτου, ΕΜ, ΑΕΕ, ΣΚΑ HR: 2,5 N Engl J Med 2001;345:1291 7

9 ΣΑΠ 130 mmhg σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου τελικού σταδίου Ιάπωνες παρακολουθήθηκαν για 17 έτη Hypertension 2003;41;

10 ΣΑΠ 115 mmhg σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από ΑΕΕ Μετανάλυση μελετών παρατήρησης με πάνω από άτομα Lancet 2002; 360:

11 ΣΑΠ 115 mmhg σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από ΣΝ Μετανάλυση μελετών παρατήρησης με πάνω από άτομα Lancet 2002; 360:

12 ΣΑΠ 115 mmhg σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από άλλα καρδιαγγειακά νοσήματα Μετανάλυση μελετών παρατήρησης με πάνω από άτομα Lancet 2002; 360:

13 Αυτή η παρατήρηση έχει όμως επιβεβαιωθεί μέσα από μακράς διάρκειας τυχαιοποιημένες μελέτες παρέμβασης ;

14 Υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν το όφελος της έναρξης της αντιυπερτασικής αγωγής σε διαβητικούς ασθενείς με ΣΑΠ < 140 mmhg ; Δυστυχώς όχι δεν υπάρχουν

15 Μελέτες που αφορούν υπερτασικούς διαβητικούς ασθενείς Η έναρξη της αγωγής στη συντριπτική πλειοψηφία των μελετών έγινε με μέση ΣΑΠ 140 mmhg Journal of Hypertension 2009, 27:

16 UKPDS (14) 1148 διαβητικοί ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 8,4 έτη Μέση ηλικία: 56,4 (8,1) έτη 87 82(7) BMJ 1998;317:703 13

17 the ADVANCE trial Τυχαιοποιήθηκαν ασθενείς με ΣΔ. Η μέσητιμήτηςαπήταν145/81 40% είχαν ΑΠ 140/90 mmhg. Διάρκεια παρακολούθησης για 4,3 έτη Lancet 2007; 370:

18 Αν και δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν το όφελος από την έναρξη αγωγής σε ΣΑΠ <140 mmhg, μήπως ωστόσο υπάρχουν μελετές που να τεκμηριώνουν το όφελος από τη μείωση της ΣΑΠ <130 mmhg; Όχι, ούτε και τέτοιες μελέτες υπάρχουν

19 Μόνο σε μία μελέτη, η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της μέσης ΣΑΠ <130 mmhg Journal of Hypertension 2009, 27:

20 ABCD trial: normotensive cohort Νισολδιπίνη ή εναλαπρίλη vs placebo Μέσα σε 5 έτη, σε 480 διαβητικούς με φυσιολογική ΑΠ, η περαιτέρω μείωση της ΑΠ στα 128/75 mmhg οδήγησε σε: Kidney International, Vol. 61 (2002), pp

21 ABCD trial: normotensive cohort Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο, τον GFR Kidney International, Vol. 61 (2002), pp

22 Δεν υπάρχουν μελέτες παρέμβασης που να τεκμηριώνουν το όφελος από την έναρξη της αγωγής σε ΣΑΠ: mmhg Δεν υπάρχουν μελέτες παρέμβασης που να τεκμηριώνουν το όφελος από τη μείωση της ΣΑΠ < από 130 mmhg Υπάρχουν ωστόσο Post Hoc αναλύσεις υποομάδων ασθενών που συμμετείχαν σε μελέτες παρέμβασης Αφορούν μικρές σχετικά ομάδες ασθενών με αποτέλεσμα να περιορίζεται η στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων τους

23 Υποανάλυση UKPDS: για κάθε μείωση της ΣΑΠ κατά 10 mmhg, ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης των συμβαμάτων τωνσχετιζόμενωνμετονσδκατά12 % BMJ 2000;321:412 9

24 Μεγαλύτερο όφελος στη μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων παρουσιάζεται με ΣΑΠ περίπου 140 mmhg Journal of Hypertension 2009, 27:

25 ONTARGET: Προγνωστική αξία ΑΠ σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου (40% των ασθενών με ΣΔ) Journal of Hypertension 2009, 27:

26 ONTARGET: Προγνωστική αξία ΑΠ σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου Καμία επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο Journal of Hypertension 2009, 27:

27 Φαίνεται λοιπόν ότι η μείωση της ΣΑΠ < 130 mmhg προσφέρει μικρό και αμφισβητούμενο όφελος στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

28 Σύμφωνα με την άποψη κάποιων ειδικών, η εκσεσημασμένη μείωση της ΑΠ, εκτός του ότι δεν είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη, μπορεί να αποβεί επιβλαβής

29 Υπάρχει η υποψία ότι σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, η εκσεσημασμένη μείωση ιδίως της ΔΑΠ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, ίσως λόγω της μειωμένης αιμάτωσης του μυοκαρδίου

30 Post-hoc analysis of INVEST Verapamil-Trandolapril Study ασθενείς με ΑΥ και ΣΝ. ΔΑΠ < 70 mmhg σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου και ΕΜ Ann Intern Med. 2006;144:

31 INVEST: Ομάδα διαβητικών ασθενών ασθενείς σε τιμές ΔΑΠ < 70 mmhg παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου, ΕΜ, ΑΕΕ Hypertension 2004;44;

32 IDNT trial: ΔΑΠ κάτω από 85 mmhg αύξησε τη θνητότητα και τα ΕΜ σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια 1590 ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια (Cr ορού:1-3 mg/dl και λευκωματουρία > 900 mg/24ωρο). Μέση διάρκεια παρακολούθησης 3 έτη J Am Soc Nephrol 16: , 2005

33 ONTARGET: J-curve σε ΣΑΠ < 130 mmhg εκτός ΑΕΕ Journal of Hypertension 2009, 27:

34 Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στους διαβητικούς, οι οποίοι φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλότερη συστολική (2-3 mmhg) και χαμηλότερη διαστολική πίεση (1-3 mmhg) σε σχέση με τους μη διαβητικούς Η επίτευξη ΣΑΠ < 130 mmhg πολλές φορές είναι αδύνατη χωρίςτηνπρόκλησηδιαστολικήςυπότασης Diabetes Care 31 (Suppl. 2):S249 S254, 2008

35 Παρόλο που η μείωση της ΣΑΠ < 130 mmhg στους διαβητικούς ασθενείς παρουσιάζει αμφισβητούμενο όφελος στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου φαίνεται να επηρεάζει θετικά την εξέλιξη της διαβητικής νεφροπάθειας

36 the ADVANCE trial Μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης μικροαλβουμινουρίας και μακροαλβουμινουρίας ακόμα και σε ΑΠ < 120/80 mmhg J Am Soc Nephrol Apr;20(4):883 92

37 IDNT trial: κίνδυνος 2πλασιασμού κρεατινίνης, ΧΝΝ τελικού σταδίου, αιμοκάθαρσης J Am Soc Nephrol 16: , 2005

38 Η έναρξη της αντιυπερτασικής αγωγής σε ΣΑΠ: mmhg δεν υποστηρίζεται επαρκώς από τυχαιοποιημένες μελέτες παρέμβασης. Ίσως μεγαλύτερο όφελος από την πρόσθετη μείωση της ΑΠ να έχουν οι ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια Patients with a systolic blood pressure of mmhg or a diastolic blood pressure of 80 89mmHg may be given lifestyle therapy alone for a maximum of 3 months and then, if targets are not achieved, be treated with the addition of pharmacological agents. (E) E: Expert consensus or clinical experience Standards of Medical Care in Diabetes 2009,DIABETES CARE, VOL32, SUP1, 2009

39 2 ο Περιστατικό Ασθενής 81 ετών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, παρά τις υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις, σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έχει τιμές αρτηριακής πίεσης: 148/80 mmhg, 146/79 mmhg Πρέπει να λάβει αντιυπερτασική αγωγή ;

40 Σύμφωνα με τις όλες τις συστάσεις για την αντιμετώπιση της υπέρτασης στους διαβητικούς ασθενείς που δεν διαχωρίζουν τους υπερήλικες ασθενείς: ΣΑΠ < 130 mmhg Ναι πρέπει να λάβει

41 Μήπως όμως υπάρχει και διαφορετική άποψη;

42 Ανάπτυξη μεμονωμένης συστολικής υπέρτασης με την αύξηση της ηλικίας N Engl J Med 2007;357:789 96

43 The Framingham Heart Study Circulation. 1997;96(1):308 15

44 Αύξηση κινδύνου υποαιμάτωσης ζωτικών οργάνων

45 Αύξηση κινδύνου υποαιμάτωσης ζωτικών οργάνων, κυρίως καρδιάς σε χαμηλές τιμές ΔΑΠ < 70 mmhg 331 ασθενείς μέσης ηλικίας 85±7 έτη με καρδιαγγειακά προβλήματα (60%) παρακολουθήθηκαν για 2 έτη Hypertension. 2007;50:

46 Μεγαλύτερος κίνδυνος ορθοστατικής υπότασης σε υπερήλικες ιδίως διαβητικούς Συχνότητα σε άτομα > 75 ετών έως 30% Συχνότητα σε ηλικιωμένα άτομα με κακή γενική κατάσταση έως 50% Η συνύπαρξη ΣΔ αυξάνει ακόμα περισσότερο τη συχνότητα ορθοστατικής υπότασης The American Journal of Medicine (2007) 120,

47 Η ορθοστατική υπόταση σε ηλικιωμένα άτομα αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου 792 ασθενείς μέσης ηλικίας 76 ετών Arch Intern Med. 1999;159:

48 Παρά τους σημαντικούς κινδύνους που παρουσιάζει η εκσεσημασμένη μείωση της ΑΠ στους υπερήλικες ασθενείς μήπως υπάρχουν μελέτες παρέμβασης που να τεκμηριώνουν το όφελος από την έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής σε υπερήλικες διαβητικούς με ΣΑΠ < 150 mmhg; Όχι δεν υπάρχουν

49 Μελέτες υπερήλικων υπερτασικών ασθενών Journal of Hypertension 2009, 27:

50 JATOS Study ασθενείς μέσης ηλικίας 73,6 ετών παρακολουθήθηκαν για 2 έτη. 135,9/74,8 vs 145,6/78,1 12 % ΣΔ Hypertens Res 2008; 31:

51 JATOS Study Hypertens Res 2008; 31:

52 JATOS Study Hypertens Res 2008; 31:

53 The Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (SCOPE) ασθενείς, μέσης ηλικίας 76,4 ετών παρακολουθήθηκαν για 4έτη 12 % ΣΔ 148,5/81,6 mmhg 145,2/79,9 mmhg Journal of Hypertension 2003, 21:

54 The Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (SCOPE) Στατιστικά σημαντική μείωση μόνο των μη θανατηφόρων ΑΕΕ Journal of Hypertension 2003, 21:

55 HYVET trial σε υπερήλικες 7 % ΣΔ N Engl J Med 2008;358:

56 HYVET trial σε υπερήλικες Έναρξη αγωγής σε ΣΑΠ 160 mmhg Στόχος < 150/80 mmhg indapamide perindopril N Engl J Med 2008;358:

57 Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία μελέτη που να δικαιολογεί την έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής σε υπερήλικες με ΣΑΠ <150 mmhg

58 3 ο Περιστατικό Ασθενής 62 ετών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και μικροαλβουμινουρία (Albumin/Cr ούρων : 120 mg/g) σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έχει τιμές αρτηριακής πίεσης: 156/95 mmhg, 158/99 mmhg Ποια αντιυπερτασική αγωγή θα λάβει ο ασθενής;

59 Αν ΣΑΠ > κατά 20 mmhg και ΔΑΠ > κατά 10 mmhg Έναρξη με διπλή αντιυπερτασική αγωγή amea (ARB) + Diuretic ή amea (ARB) + CCB J Clin Hypertens (Greenwich) 2008;10:

60 B-blockers και υπέρταση B-blockes όχι 2 η επιλογή J Am Coll Cardiol 2007;50:563 72

61 Μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης ΑΕΕ με b-blockers Lancet 2005; 366:

62 Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, 2009

63 Δυσμενείς μεταβολικές επιδράσεις β-αποκλειστών Ελαττώνουν την αντίληψη των αδρενεργικών συμπτωμάτων της υπογλυκαιμίας Μειώνουν την αυτόματη ανάνηψη από την υπογλυκαιμία λόγω αναστολής της ηπατικής γλυκογονόλυσης Μπορεί να προκαλέσουν IGT, ΣΔ, επιδείνωση του γλυκαιμικού ελέγχου των ήδη διαβητικών ασθενών Στη μελέτη ARIC διάρκειας 6 ετών ο κίνδυνος εμφάνισης ΣΔ τύπου 2 αυξήθηκε κατά 28%. Η επίδραση είναι δόσο- και χρονοεξαρτώμενη. Μετά τη διακοπή τους μπορεί να απαιτηθεί χρονικό διάστημα 3 έως 6 μηνών για την υποστροφή της μεταβολικής διαταραχής Σε συνδυασμό β-αναστολέων και διουρητικών η συχνότητα ΣΔ είναι δεκαπλάσια Στη μελέτη SHEP, η προσθήκηατενολόνηςσε χλωροθαλιδόνη αύξησε το ποσοστό εμφάνισης διαβήτη κατά 40% Diabetes Care 1984;7: , J Clin Invest 1980;65: , Am Heart J 1988;115(3): , Lancet 1985;1:

64 Δυσμενείς μεταβολικές επιδράσεις β-αποκλειστών Μείωση έκκρισης ινσουλίνης λόγω β2 αδρενεργικής αναστολής Αύξηση της ινσουλινοαντίστασης λόγω μείωσης περιφερικής ροής αίματος στους σκελετικούς μυς με αποτέλεσμα τη μειωμένη ιστική διάθεση της γλυκόζης Οι β-αναστολείς περιορίζουν την περιφερική ροή αίματος επηρεάζοντας την καρδιακή παροχή μέσω β1 αποκλεισμού και μειώνοντας την περιφερική αγγειοδιαστολή μέσω β2 αποκλεισμού Τα νεότερα σκευάσματα λόγω αγγειοδιασταλτικής δράσης επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό τα επίπεδα γλυκόζης Br Med J 1979;1: , Hypertens 1996;14: , Can J Cardiol 2006;22:

65 B-blockers και ινσουλινοευαισθησία Σελιπρολόλη Καρβεδιλόλη Ντιλεβαλόλη Πινδολόλη Ατενολόλη Μετοπρολόλη Προπρανολόλη % μεταβολή AJH 1998;11:

66 Διουρητικά έναντι αποκλειστών διαύλων ασβεστίου

67 Διουρητικά έναντι αποκλειστών διαύλων Ca: επίδραση στον γλυκαιμικό έλεγχο Σε οξέα πειράματα και σε in vitro μελέτες βρέθηκε ότι η νιφεδιπίνη επηρεάζει την έκκριση της ινσουλίνης. Σε μακροχρόνιες όμως μελέτες δεν βρέθηκε να επηρεάζεται ο μεταβολισμός της γλυκόζης, ούτε η ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη. CCB VS Diuretic: Σαφής ευνοϊκότερη επίδραση στον γλυκαιμικό έλεγχο Cardiovasc Drug Rev 2003;21:

68 Διουρητικά έναντι αποκλειστών διαύλων Ca: επίδραση στον γλυκαιμικό έλεγχο Όλα τα διουρητικά, εκτός των καλιοσυντηρητικών έχουν ενοχοποιηθεί για διαβητογόνο δράση Σε 3 μεγάλες μελέτες με ασθενείς (NHS I, II και HPFS) πιθανότητα εμφάνισης ΣΔ τύπου 2 στους ασθενείς που ελάμβαναν θειαζιδικά διουρητικά σε σχέση με αυτούς που δεν ελάμβαναν, ήταν 1,20 για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, 1,45 για τις νεότερες γυναίκες και 1,36 για τους άνδρες. Σε μετανάλυση 22 τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών μακράς διάρκειας, με ασθενείς η πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ήταν 1,30. Όσο υψηλότερα είναι τα αρχικά επίπεδα γλυκόζης, τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση του σακχάρου. Η υπεργλυκαιμική επίδραση των θειαζικών διουρητικών εξαρτάται από τη δόση, τη διάρκεια χορήγησης και την ηλικία. Στους ηλικιωμένους, διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης εμφανίζεται σε 1-2 έτη ή ακόμα νωρίτερα, ενώ σε νεότερους ασθενείς μπορεί να χρειασθούν έως και 5 έτη. Diabetes Care 29: , 2006, Lancet 2007;369:

69 Διουρητικά έναντι αποκλειστών διαύλων Ca: επίδραση στον γλυκαιμικό έλεγχο Υπεργλυκαιμία μέσω πρόκλησης υποκαλιαιμίας με έμμεση μείωση της έκκρισης της ινσουλίνης Υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ επιπέδων καλίου και γλυκόζης (p<0,01). Περίπου 50% των ασθενών που λαμβάνουν διουρητικά τύπου θειαζίδης αναπτύσσουν υποκαλιαιμία (κάλιο <3,5 meq/l). Η μέγιστη υποκαλιαιμική δράση φαίνεται να είναι δοσοεξαρτώμενη. Επίδραση συμπληρωμάτων καλίου στις τιμές της γλυκόζης ασθενών που λαμβάνουν θειαζιδικά διουρητικά Μέση μεταβολή Κ+ (meq/l) Μέση μεταβολή γλυκόζης (mg/dl) Με συμπληρώματα καλίου Χωρίς συμπληρώματα καλίου -0,23 3,26-0,37 6,01 Hypertension 2006;48:

70 Διουρητικά έναντι αποκλειστών διαύλων Ca: επίδραση στον γλυκαιμικό έλεγχο Θεωρείται φρόνιμο η χορήγηση των διουρητικών να διέπεται από κάποιους κανόνες: 1) να χορηγούνται σε μικρές δόσεις. Εξάλλου είναι γνωστό ότι περίπου το 80% της αντιυπερτασικής δράσης της υδροχλωροθειαζίδης επιτυγχάνεται με 12,5 mg/ημέρα και το 100% με 25 mg/ημέρα 2) τα επίπεδα καλίου να διατηρούνται > 4 meq/l 3) να υπάρχει επαγρύπνιση για πιθανή απώλεια γλυκαιμικού ελέγχου που μπορεί να απαιτήσει την ενίσχυση της αντιδιαβητικής αγωγής.

71 Διουρητικά έναντι αποκλειστών διαύλων Ca: επίδραση στον γλυκαιμικό έλεγχο Σε μετανάλυση 42 κλινικών μελετών τα διουρητικά σε χαμηλές δόσεις (12,5 25 mg / ημέρα) ήταν η πιο αποτελεσματική πρώτης γραμμής αντιυπερτασική θεραπεία για τη πρόληψη της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας Πράγματι σε καμία κλινική μελέτη δεν έχει φανεί ότι τα διουρητικά είναι λιγότερο δραστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα αντιυπερτασικά φάρμακα στη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας Ωστόσο η εμφάνιση των επιπλοκών του Σ έχει άμεση σχέση με τη διάρκεια της νόσου, με αποτέλεσμα τα λίγα έτη (4-5 έτη) που διαρκεί μία κλινική μελέτη να μην είναι αρκετά για να αυξηθεί η νοσηρότητα και η θνητότητα των ασθενών που αναπτύσσουν Σ κατά τη διάρκεια της μελέτης Ο επανέλεγχος ασθενών που συμμετείχαν σε διάφορες κλινικές μελέτες μετά από δύο δεκαετίες έδειξε ότι ο φαρμακευτικός Σ αυξάνει την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα J Hypertens 2005;23: , JAMA 2003;289: , J Hypertens 2006;24:3 10, J Hypertens 2004; 2: , BMJ 2003;326: , Ann Intern Med 2005;142: , Hypertension 2004;43:

72 Διουρητικά έναντι αποκλειστών διαύλων Ca: επίδραση στη σεξουαλική λειτουργία J Androl 2006;27:

73 Διουρητικά έναντι αποκλειστών διαύλων Ca: επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο Παρόμοια ευνοϊκή επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο Με την επιφύλαξη της δυσμενέστερης επίδρασης των διουρητικών πάνω στο γλυκαιμικό και λιπιδαιμικό profil Arch Intern Med. 2005;165:

74 Διουρητικά έναντι αποκλειστών διαύλων Ca: επίδραση στον GFR

75 INSIGHT study: Οι CCB διατήρησαν καλύτερα τον GFR 6321 υπερτασικοί ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 4 έτη Arch Intern Med. 2004;164:

76 ALLHAT: Οι CCB διατήρησαν καλύτερα τον GFR Arch Intern Med. 2005;165:

77 Διουρητικά έναντι αποκλειστών διαύλων Ca: επίδραση στη λευκωματουρία

78 Μετανάλυση 28 μελετών για την επίδραση των διυδροπυριδινικών και μη διυδροπυριδινικών αποκλειστών διαύλων ασβεστίου στη λευκωματουρία Kidney International, Vol. 65 (2004), pp

79 Χρησιμοποίηση μη διυδροπυριδινικών διαύλων ασβεστίου σε πρωτεϊνουρία >300 mg/dl Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Diabetes and Chronic Kidney Disease Am J Kidney Dis 49:S1 S180, 2007 (suppl 2)

80 Η προσθήκη διυδροπυριδινικών CCBs δεν επηρεάζει την αντιλευκωματινουρική δράση των αναστολεών του RAS 306 διαβητικοί ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια υπό αγωγή με trandolapril verapamil SR και benazepril amlodipine παρακολουθήκαν για 3 έτη J Clin Hypertens (Greenwich). 2008;10:

81 Σε διαβητικούς ασθενείς με υπέρταση και μικροαλβουμινουρία η χορήγηση DCCBs πρέπει να γίνεται πάντοτε σε συνδυασμό με αναστολέα του RAS Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Diabetes and Chronic Kidney Disease Am J Kidney Dis 49:S1 S180, 2007 (suppl 2)

82 Συνδυασμένη χορήγηση amea (ARB) + Diuretic vs amea (ARB) + CCB

83 Accomplish trial 60% ΣΔ N Engl J Med 2008;359:

84 Accomplish trial N Engl J Med 2008;359:

85 GUARD study 322 υπερτασικοί διαβητικοί με αλβουμινουρία παρακολουθήθηκαν για ένα έτος Kidney International (2008) 73,

86 GUARD study 322 υπερτασικοί διαβητικοί με αλβουμινουρία παρακολουθήθηκαν για ένα έτος Kidney International (2008) 73,

87 GUARD study Kidney International (2008) 73,

88 Διουρητικά έναντι αποκλειστών διαύλων Ca σε συνδυασμό με αναστολέα του RAS Vascular Health and Risk Management 2009:

89 Συνδυασμός αναστολέα RAS + CCB καλύτερος σε νεότερα άτομα

90 Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document Journal of Hypertension 2009, 27:

Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ

Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ ΔΕΒΕ 23ο ετήσιοσυνέδριο 13-11-2009 Χρήστος Γ. Σαββόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Τμήμα Αγγειακών Παθήσεων & Υπέρτασης

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική αντιμετώπιση της διαβητικής νεφροπάθειας

Φαρμακευτική αντιμετώπιση της διαβητικής νεφροπάθειας : 227-242, 2012 Ανασκόπηση Φαρμακευτική αντιμετώπιση της διαβητικής νεφροπάθειας Ι. Τσαβδαρίδης 1 Θ. Γεωργοπούλου-Καρανικόλα 2 Σ. Τσαρτσάλης 3 M. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη 4 Περίληψη Η διαβητική νεφροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 5 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Θεραπεία των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Σύγχρονες απόψειςè Ξενοδοχείο Montana Καρπενήσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 16 Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη

Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(3):316-330 Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη H διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ) είναι μια συχνή και

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH 196 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH Σ. Αντωνόπουλος, Π. Μιστυλής

Διαβάστε περισσότερα

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director Κυριώτεροι Παράγοντες Κινδύνου Στεφανιαίας Νόσου Τροποποιήσιμοι παράγοντες Υπερχοληστερολαιμία Κάπνισμα Υπέρταση Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές ΟδηγίεςÈ Ξενοδοχείο PORTARIA Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Γεώργιος Σ. Στεργίου Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Κέντρο Υπέρτασης, Γ' Παθολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Νοσοκοµείο Σωτηρία, Αθήνα. E-Mail: gstergi@med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Ελληνική Νεφρολογία 2012; 24 (4): 229-240 Ανασκόπηση Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Γ. Σπανός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 50 ΦΥΣ ΥΠΕΡ ΣΝ ΑΕΕ ΧΑΑ ΧΚΑ ΘΑΝΑΤΟΙ/1000 40 30 20 10 0 ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ RR 2 2,2 3,8 2,6 2,0 3,7 4,0 3,0 Kannel,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ www.hypertension.gr 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου. για Αγγειακά Νοσήματα. 9 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου. για Αγγειακά Νοσήματα. 9 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 9 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές ΟδηγίεςÈ Ξενοδοχείο AMALIA Δελφοί,

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση Εξατομίκευση στόχων Αυτοέλεγχος στο ΣΔτ2

Διάγνωση Εξατομίκευση στόχων Αυτοέλεγχος στο ΣΔτ2 Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού Διαβητολογικό ΚέντροΓ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά Διαδικτυακά Μαθήματα για το Σακχαρώδη Διαβήτη. Διάγνωση Εξατομίκευση στόχων Αυτοέλεγχος στο

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους. Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ.

Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους. Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ. Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ. Πειραιά Οι ηλικιωμένοι ασθενείς αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ. Τηλέμαχος Α. Τσίτσιος Νεφρολογικό τμήμα ΓΝ Κομοτηνής

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ. Τηλέμαχος Α. Τσίτσιος Νεφρολογικό τμήμα ΓΝ Κομοτηνής ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Τηλέμαχος Α. Τσίτσιος Νεφρολογικό τμήμα ΓΝ Κομοτηνής Αύξηση του πληθυσμού ηλικίας >65 ετών JNCV, Arch Intern Med 1993 Ηλικιακή κατανομή των υπερτασικών στον πληθυσμό των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Micardis 20 mg, δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg telmisartan. Έκδοχα με

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ PRACTICE GUIDELINES ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):271-285 Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Επανεκτίμηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Διαχείριση της Υπέρτασης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Α. Πιτταράς Αντιπρόεδρος Μ.Παπαβασιλείου Γεν. Γραμματέας Θ. Μακρής Ταμίας Χ. Γράσσος ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ONOMAΣIA TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOΪONTOΣ Aprovel 75 mg δισκία. 2. ΠOIOTIKH KAI ΠOΣOTIKH ΣYNΘEΣH Kάθε δισκίο περιέχει 75 mg ιρβεσαρτάνη. Έκδοχο με

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. NewsLetter Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) TEYXΟΣ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ταυτότητα - Περιεχόμενα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lucidel επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 75mg, 150mg, 300mg. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Lucidel 75mg,

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH

«Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH «Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Διαγνωστική προσέγγιση Μέτρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Έτος: 2013 Υπεύθυνοι Έκδοσης: Δρ. Ι. Μ. Ιωαννίδης - Δρ. Ι. Α. Κυριαζής σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικός έλεγχος στους διαβητικούς ασθενείς που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Μεταβολικός έλεγχος στους διαβητικούς ασθενείς που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2):215-221 Μεταβολικός έλεγχος στους διαβητικούς ασθενείς που επισκέπτονται τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ONOMAΣIA TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOΪONTOΣ Aprovel 75 mg δισκία. 2. ΠOIOTIKH KAI ΠOΣOTIKH ΣYNΘEΣH Kάθε δισκίο περιέχει 75 mg ιρβεσαρτάνη. Έκδοχο: 15,37 mg μονοϋδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 14 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα