Ηλεκτρονικά βιβλία και θλεκτρονικό περιεχόμενο: δφο διαλζξεισ για τθν τεχνολογία ςτισ βιβλιοκικεσ, ζνασ τρόποσ προώκθςισ τουσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικά βιβλία και θλεκτρονικό περιεχόμενο: δφο διαλζξεισ για τθν τεχνολογία ςτισ βιβλιοκικεσ, ζνασ τρόποσ προώκθςισ τουσ"

Transcript

1 Ηλεκτρονικά βιβλία και θλεκτρονικό περιεχόμενο: δφο διαλζξεισ για τθν τεχνολογία ςτισ βιβλιοκικεσ, ζνασ τρόποσ προώκθςισ τουσ Εφα Σεμερτηάκθ Συντάκτρια, περιοδικό Συνεργαςία Κοινή εκδήλωςη τησ Εθνικήσ Βιβλιοθήκησ τησ Ελλάδοσ και τησ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ Ενίςχυςησ Βιβλιοθηκϊν Τθν Τετάρτθ 7 Μαρτίου 2012 οργανϊκθκε με επιτυχία κοινι εκδιλωςθ τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ και τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ Ενίςχυςθσ Βιβλιοκθκϊν ςτο κεντρικό αναγνωςτιριο τθσ πρϊτθσ με δφο εξζχοντεσ ομιλθτζσ ωσ εξισ: Θ κα Karen Hartman, βιβλιοκθκονόμοσ, Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικϊν, προςκλικθκε από το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ τθσ Αμερικανικισ Πρεςβείασ ςτθν Ακινα και μίλθςε με κζμα Ηλεκτρονικά βιβλία και βιβλιοκικεσ: δυνατότθτεσ και προκλιςεισ. Ο Dr. Jörg Meyer, Διευκφνων Σφμβουλοσ, DiViBib, προςκλικθκε από το Ινςτιτοφτο Goethe Ακθνϊν και μίλθςε με κζμα Ηλεκτρονικό περιεχόμενο: παράγοντεσ επιτυχίασ για βιβλιοκικεσ και εκδότεσ. 1. Ηλεκτρονικά βιβλία και βιβλιοκικεσ: δυνατότθτεσ και προκλιςεισ Θ κατατοπιςτικι ομιλία τθσ Karen άρχιςε με ςφντομθ αναδρομι ςτθν ιςτορία των θλεκτρονικϊν βιβλίων. Το 1971 ο Michel Hart εγκαινιάηει το Project Gutenberg για τθν ψθφιοποίθςθ βιβλίων ςε μορφι κειμζνου ϊςτε να είναι εφκολα προςβάςιμα. Μζχρι το 2011 ζχουν ψθφιοποιθκεί βιβλία με το πρόγραμμα αυτό. Θ δεφτερθ φάςθ τθσ ιςτορίασ των θλεκτρονικϊν βιβλίων περιλαμβάνει τθν εμφάνιςθ ςτθν αγορά των πρϊτων θλεκτρονικϊν αναγνωςτϊν με τθν ονομαςία Rocket Ebook το Σταδιακά θ χωρθτικότθτα ςε αρικμό ςελίδων αυξικθκε. Το 2007 βγικε ςτθν αγορά το Kindle με χωρθτικότθτα ςελίδεσ. Στθν τρίτθ φάςθ εμπλζκονται οι βιβλιοκικεσ. Το πρόγραμμα NetLibrary δθμιουργικθκε από εκδότεσ και είναι ο πρϊτοσ ςυνακροιςτισ θλεκτρονικϊν βιβλίων, ενϊ ςιμερα εντάςςεται ςτθν EBSCOhost. Θ τζταρτθ φάςθ με τθν τεχνολογία eink (θλεκτρονικό μελάνι) είναι θ νζα εξζλιξθ ςτθν ιςτορία των θλεκτρονικϊν βιβλίων. Δεν απαιτείται πολλι ιςχφσ για να λειτουργιςει ο αναγνϊςτθσ αυτόσ, ο οποίοσ ειςιχκθ ςτθν αγορά για πρϊτθ φορά το 2004 από τθ Sony. Σιμερα τα θλεκτρονικά βιβλία εμφανίηονται με δφο μορφζσ ςτισ βιβλιοκικεσ i. Με δυνατότθτα φόρτωςθσ (downloadable) ςτον τοπικό υπολογιςτι ι ςτο εργαλείο ανάγνωςθσ ςτθ βιβλιοκικθ. Θ βιβλιοκικθ μπορεί να δανείςει φορθτοφσ αναγνϊςτεσ ι να φορτϊςει το βιβλίο ςτον προςωπικό αναγνϊςτθ του χριςτθ. Ο χριςτθσ εντοπίηει το θλεκτρονικό βιβλίο ςτον OPAC τθσ βιβλιοκικθσ και πατά το πλικτρο για τθ φόρτωςθ ςτον αναγνϊςτθ. Το θλεκτρονικό βιβλίο εξαφανίηεται από το εργαλείο ανάγνωςθσ 2-3 εβδομάδεσ μετά τθν θμερομθνία δανειςμοφ, ςφμφωνα με τθν πολιτικι τθσ βιβλιοκικθσ. 1

2 ii. Με τον τρόπο αυτό δανείηεται ζνασ χριςτθσ κάκε φορά το κάκε θλεκτρονικό βιβλίο. Ο δανειςμόσ αυτόσ αφορά δθμοφιλι και οπτικοακουςτικά βιβλία. Με δυνατότθτα ανάγνωςθσ του θλεκτρονικοφ βιβλίου (view only). Είναι απαραίτθτθ θ ςφνδεςθ με το δικτυακό τόπο τθσ βιβλιοκικθσ, άρα ο αναγνϊςτθσ του χριςτθ πρζπει να διακζτει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (webbased) και ζνα φυλλομετρθτι. Στθν επιλογι αυτι δεν επιτρζπεται θ εκτόσ ςφνδεςθσ ανάγνωςθ αλλά διευκολφνεται θ ανάγνωςθ του ίδιου βιβλίου από ταυτόχρονουσ χριςτεσ. Θ δυνατότθτα αυτι αφορά ακαδθμαϊκοφσ και πλθροφοριακοφσ τίτλουσ. Το κατζβαςμα του θλεκτρονικοφ βιβλίου είναι θ καλφτερθ λφςθ γιαδανειςμό από τθ βιβλιοκικθ, επειδι αποφεφγεται θ χριςθ αναγνωςτϊν. Θ βιβλιοκικθ δφναται να αγοράςει είτε πακζτα θλεκτρονικϊν βιβλίων απευκείασ από τον εκδότθ ι πλατφόρμεσ μζςω ςυνακροιςτϊν όπωσ EBL, OverDrive, θλεκτρονικά βιβλία on EBSCOhost, Ingram MyLibrary, ebrary. Κάκε προμθκευτισ ζχει τθ δικι του διεπαφι. Επίςθσ οι ίδιοι τίτλοι θλεκτρονικϊν βιβλίων μποροφν να διατίκενται από διαφορετικοφσ προμθκευτζσ. Εκτόσ από τα εμπορικά πακζτα, διατίκενται θλεκτρονικά βιβλία με περιεχόμενο του δθμόςιου τομζα, χωρίσ περιοριςμοφσ πνευματικϊν δικαιωμάτων, όπωσ τα πακζτα Open Library, Project Gutenberg, LibriVox, Open Culture, Google, Inkmesh. Τα θλεκτρονικά βιβλία διατίκενται ςε διαφορετικοφσ μορφότυπουσ όπωσ pdf, txt/rtf, ibr, EPUB, pdg, MobiPocket.prc.mobi, Daisy, AZW για το Kindle, html, Microsoft Reader.lit. Τα θλεκτρονικά βιβλία διζπονται από το πρότυπο epub. Ειςιχκθ το 2007 από το International Digital Publishing Forum, αλλά δεν χρθςιμοποιείται με ςυνζπεια. Οι αναγνϊςτεσ τθσ Sony και το ipad υιοκζτθςαν το πρότυπο αυτό. Υπάρχουν διαφορετικά μοντζλα αγοράσ θλεκτρονικϊν βιβλίων. Ζνα μοντζλο που διαδίδεται ευρζωσ είναι το Patron-Driven Acquisitions (PDA) ςτο οποίο ο χριςτθσ κακορίηει τθν αγορά θλεκτρονικϊν βιβλίων με τισ προτάςεισ που κάνει ςτθ βιβλιοκικθ και ςυμβάλλει ςτθν περιςτολι δαπανϊν. Συναφι προβλιματα Παρόλθ τθ διάδοςι τουσ, τα θλεκτρονικά βιβλία ενζχουν δυςκολίεσ. i. Το ηιτθμα τθσ διαχείριςθσ ψθφιακϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων (DRM) αποτελεί πρόβλθμα για τισ βιβλιοκικεσ. Τα πνευματικά δικαιϊματα κακορίηονται από τον εκδότθ ι τον προμθκευτι. Οι βιβλιοκικεσ εναντιϊνονται ςτουσ περιοριςμοφσ αυτοφσ. ii. Για να επιτρζπεται ςτθ βιβλιοκικθ να δανείηει θλεκτρονικά βιβλία χρειάηεται να υπογραφεί άδεια χριςθσ. Θ βιβλιοκικθ διατθρεί το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα θλεκτρονικά βιβλία για όςο χρόνο διατθρεί ςυνδρομι, ενϊ ςυνικωσ όταν διακοπεί θ ςυνδρομι, χάνεται όλο το περιεχόμενο που είχε αγοραςτεί. Παρζχεται επιπλζον θ δυνατότθτα ενοικίαςθσ του περιεχομζνου. Όταν ο προμθκευτισ/εκδότθσ διαπιςτϊςει ότι ζνα ebook δανείηεται πάνω από 25 φορζσ, προειδοποιεί τθ βιβλιοκικθ να αγοράςει 2 ο αντίτυπο. 2

3 iii. Οι βιβλιοκικεσ αντιμετωπίηουν επίςθσ πρόβλθμα από τουσ μθ ςυμβατοφσ αναγνϊςτεσ με τισ πλατφόρμεσ που φιλοξενοφν τα θλεκτρονικά βιβλία. iv. Ηθτιματα αναφφονται επίςθσ ςχετικά με τθν καταλογογράφθςθ και τθν κατάκεςθ κατά νόμο των θλεκτρονικϊν βιβλίων. Αρκετοί προμθκευτζσ παρζχουν εγγραφζσ MARC για να τισ φορτϊςει θ βιβλιοκικθ ςτο ςφςτθμά τθσ (ILS) και να ενςωματωκοφν τον OPAC τθσ. Στισ ΘΠΑ τα θλεκτρονικά βιβλία υποβάλλονται ςτο Electronic Copyright Office για εγγραφι και κατατίκενται ςτθ Βιβλιοκικθ του Κογκρζςου. Σιμερα υπάρχουν περιςςότερα από 50 είδθ αναγνωςτϊν, είτε για αποκλειςτικι χριςθ για θλεκτρονικά βιβλία ι βαςιηόμενοι ςτον παγκόςμιο ιςτό ι tablets ι εφαρμογζσ για ζξυπνα κινθτά τθλζφωνα. Οι τιμζσ των αναγνωςτϊν μειϊνονται με τθ διείςδυςι τουσ ςτθν αγορά με πρωταγωνιςτι το tablet ζναντι του θλεκτρονικοφ αναγνϊςτθ. Ευκαιρίεσ για τισ βιβλιοκικεσ Τα κζματα που ςχετίηονται με τα θλεκτρονικά βιβλία αφοροφν τιμζσ, προμθκευτζσ, εκδότεσ, πρόςβαςθ, εργαλεία ανάγνωςθσ, DRM και νομικά κζματα, μορφότυπουσ, ςυνακροιςτζσ, φορτϊματα, αδειοδότθςθ, μθ ςυμβατότθτα με αναγνϊςτεσ, πρότυπα (epub), πλατφόρμεσ, είδθ θλεκτρονικϊν βιβλίων. Ωςτόςο δθμιουργείται μια δυναμικι για τισ βιβλιοκικεσ, επειδι παρζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο 24/7. Στα πλεονεκτιματα ςυγκαταλζγονται ότι τα θλεκτρονικά βιβλία αποτελοφν καινοτόμο ζργο και υπθρεςία για τισ βιβλιοκικεσ. Συνδυάηονται ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ πθγζσ, διευκολφνεται θ ςυνεργαςία με άλλεσ βιβλιοκικεσ ςε νζα επίπεδα, εκπαιδεφεται το κοινό ςε νζεσ τεχνολογίεσ, απελευκερϊνεται χϊροσ για νζα προγράμματα και ςυνζργειεσ, προςφζρονται υπθρεςίεσ αιχμισ προσ το κοινό, επειδι πολλοί άνκρωποι δεν κα είχαν τθ δυνατότθτα να αγοράςουν θλεκτρονικά βιβλία μόνοι τουσ. Προκλιςεισ για τισ βιβλιοκικεσ Τα προβλιματα που ςχετίηονται με τα θλεκτρονικά βιβλία αποτελοφν ταυτόχρονα προκλιςεισ για τισ βιβλιοκικεσ. i. Είναι ακριβότερα ςε ςφγκριςθ με τα ζντυπα βιβλία. ii. Δθμιουργοφνται νομικά κζματα με τα DRM με τισ βιβλιοκικεσ να υπεραςπίηονται το δικαίωμά τουσ για λογικοφσ περιοριςμοφσ πνευματικϊν δικαιωμάτων. iii. Απαιτείται ςτενότερθ ςυνεργαςία με τουσ εκδότεσ ςτθν αντιμετϊπιςθ ενόσ περιβάλλοντοσ που αλλάηει ραγδαία. iv. Παρόλθ τθ διείςδυςθ των θλεκτρονικϊν βιβλίων ςτθν αγορά και ςτισ βιβλιοκικεσ, εξακολουκοφν να είναι ακριβά, να υπάρχει το ψθφιακό χάςμα, ενϊ δεν ζχει επιτευχκεί ενιαίοσ τρόποσ ανάγνωςισ τουσ, εφόςον απαιτοφνται εργαλεία ανάγνωςθσ που διαφζρουν μεταξφ των εκδοτϊν. v. Υπάρχει επίςθσ ποικιλομορφία ςτα μοντζλα αγοράσ των πακζτων θλεκτρονικϊν βιβλίων ανάμεςα ςτουσ εκδότεσ. vi. Δεν είναι αμελθτζο το ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ βιβλιοκικθσ ςτθ διαχείριςθ των θλεκτρονικϊν βιβλίων. 3

4 Ενδεικτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία Σφμφωνα με τα αποτελζςματα του ετιςιου ερωτθματολογίου του περιοδικοφ Library Journal για το 2011 το 82% των δθμοςίων βιβλιοκθκϊν ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ προςφζρουν θλεκτρονικά βιβλία ζναντι 72% για το Στισ ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ τα αντίςτοιχα ποςοςτά είναι 95% για το 2011 ζναντι 94% για το Θ επίδραςθ των θλεκτρονικϊν βιβλίων ςτισ βιβλιοκικεσ είναι εξίςου ςθμαντικι για τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν ςτθν κοινότθτα των χρθςτϊν, αφοφ το 76% του ςυνόλου των βιβλιοκθκϊν κεωρεί ότι τα θλεκτρονικά βιβλία ζφεραν νζουσ χριςτεσ ςτισ βιβλιοκικεσ. 2. Ηλεκτρονικό περιεχόμενο: παράγοντεσ επιτυχίασ για βιβλιοκικεσ και εκδότεσ Ο Jörg Meyer παρουςίαςε τθν πλατφόρμα Onleihe για τθ διαχείριςθ και δανειςμό θλεκτρονικοφ περιεχομζνου, ανεξαρτιτωσ εκδότθ και μοντζλου που κακζνασ χρθςιμοποιεί. Θ πλατφόρμα λειτουργεί ωσ ςυνακροιςτισ περιεχομζνου (aggregator) και προςομοιάηει ςτον τρόπο που λειτουργοφν οι προμθκευτζσ περιοδικϊν ωσ μεςάηοντεσ ανάμεςα ςτουσ εκδότεσ και τισ βιβλιοκικεσ. Βζβαια, προκφπτουν προβλιματα για επίλυςθ. Στατιςτικά ςτοιχεία από τθ γερμανικι αγορά θλεκτρονικϊν βιβλίων Σφμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία, για το 2010 ςτθ Γερμανία διατζκθκαν 4 εκατ.θλεκτρονικά βιβλία που ιςοδυναμεί με 1% τθσ αγοράσ βιβλίων. Θ πρόβλεψθ είναι να αυξθκεί το μερίδιο αγοράσ ςτο 16% μζχρι το Τα βιβλία αυτά αντιςτοιχοφν ςε τίτλουσ, οι οποίοι βρίςκονται κάτω από τουσ περιοριςμοφσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων. Τα ποςοςτά αυτά ιςοδυναμοφν με το 35% των εκδοτϊν που προςφζρουν θλεκτρονικά βιβλία, ενϊ το 80% δθλϊνουν τθν επικυμία τουσ να τα προςφζρουν ςτο επόμενο ζτοσ. Το πρότυπο epub είναι το πιο διαδεδομζνο ςτθν αγορά και ςαφϊσ υπερτερεί ςε ποιότθτα ςε ςφγκριςθ με το μορφότυπο pdf. Το 54% των Γερμανϊν δθλϊνουν ότι ςκζπτονται να αγοράςουν θλεκτρονικό βιβλίο. Από το ποςοςτό αυτό των υποψθφίων αγοραςτϊν, το 81% είναι νζοι μζχρι 30 ετϊν. Χρθςιμοποιοφνται διαφορετικά εργαλεία ανάγνωςθσ όπωσ Kindle, ipad και Sony. Τα tablets κυριαρχοφν ζναντι των θλεκτρονικϊν αναγνωςτϊν ςτθν Ευρϊπθ. Γενικότερα μιλϊντασ, θ αγορά των θλεκτρονικϊν βιβλίων ςτθν Ευρϊπθ είναι μικρι, αλλά ςυνεχϊσ αναπτφςςεται. Χρειάηεται να ςυμμετζχουν περιςςότεροι εκδότεσ. Θ διακεςιμότθτα των βιβλίων ςτο διαδίκτυο και ςτα ipad είναι αξιοςθμείωςθ και διατίκενται παντοφ και όχι μόνο ςτισ βιβλιοκικεσ. Στοιχεία για τισ γερμανικζσ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ Στθ Γερμανία των 82 εκατ. κατοίκων λειτουργοφν δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, από τισ οποίεσ οι λειτουργοφν από επαγγελματίεσ του χϊρου. Οι βιβλιοκικεσ αυτζσ δζχονται κακθμερινά επιςκζπτεσ και ςυνολικά 200 εκατ. ετθςίωσ. Οι καταγεγραμμζνοι αναγνϊςτεσ ςτισ βιβλιοκικεσ ανζρχονται ςε 10,82 εκατ. Οι βιβλιοκικεσ κατζχουν 362 εκατ. μονάδεσ θλεκτρονικϊν μζςων (θλεκτρονικά παιγνίδια και προγράμματα, βιβλία, CD- 4

5 ROM/DVD κ.λπ.). Οι βιβλιοκικεσ αυτζσ δανείηουν 466 εκατ. μονάδεσ θλεκτρονικϊν μζςων το χρόνο. Η εταιρεία DiViBib και θ ςχζςθ τθσ με τισ βιβλιοκικεσ Θ εταιρεία DiViBib που ιδρφκθκε το 2006, προςφζρει πλιρεισ υπθρεςίεσ για τισ βιβλιοκικεσ εφαρμόηοντασ μια θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθ διαχείριςθ θλεκτρονικϊν βιβλίων, ακουςτικϊν βιβλίων και άλλου ψθφιακοφ περιεχομζνου. Ζχει βάςθ το διαδίκτυο και δεν χρειάηεται εγκατάςταςθ ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ. Θ εταιρεία αναλαμβάνει για λογαριαςμό τθσ βιβλιοκικθσ τισ διαπραγματεφςεισ με τουσ εκδότεσ για το μοντζλο που χρθςιμοποιοφν και τθ διανομι του ψθφιακοφ περιεχομζνου. Πϊσ λειτουργεί το Onleihe Ο εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ ανευρίςκει το ψθφιακό μζςο ςτον OPAC τθσ βιβλιοκικθσ, ηθτά από τθ βιβλιοκικθ να κρατθκεί, ειςάγει τα προςωπικά ςτοιχεία πρόςβαςθσ και το δανείηεται για το χρονικό διάςτθμα που ορίηει θ βιβλιοκικθ. Θ βιβλιοκικθ κακορίηει επίςθσ τον αρικμό των τεκμθρίων που δανείηεται κάκε χριςτθσ. Δανειςμόσ ςθμαίνει ότι ο χριςτθσ φορτϊνει το ψθφιακό μζςο ςτον υπολογιςτι ι ςτον θλεκτρονικό αναγνϊςτθ. Θ πλατφόρμα καλφπτει θλεκτρονικά βιβλία, ακουςτικά βιβλία, θλεκτρονικι μουςικι, θλεκτρονικό βίντεο και θλεκτρονικζσ εφθμερίδεσ. Τα θλεκτρονικά βιβλία διατίκενται ςε μορφι pdf ι epub, το ακουςτικό βιβλίο και θ θλεκτρονικι μουςικι ςε μορφι WMA και το θλεκτρονικό βίντεο ςε μορφι WMV. Θ υπθρεςία Onleihe ζχει εγκαταςτακεί ςε 400 βιβλιοκικεσ ςτισ χϊρεσ Γερμανία, Αυςτρία, Ελβετία και Ιταλία και εφαρμόηεται ςε μεμονωμζνεσ βιβλιοκικεσ ι ςε κοινοπραξίεσ βιβλιοκθκϊν. Από το 2011 θ υπθρεςία είναι διακζςιμθ και ςε ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ. Προςφζρει μονάδεσ μζςων. Το κόςτοσ αγοράσ περιλαμβάνει το αρχικό κόςτοσ για το ςτιςιμο τθσ υπθρεςίασ ςτθ βιβλιοκικθ, τθ βαςικι προμικεια των ψθφιακϊν μζςων και τα λειτουργικά ζξοδα. Το κόςτοσ κακορίηεται από το δυνθτικό αρικμό χρθςτϊν που εξυπθρετεί θ βιβλιοκικθ ι θ κοινοπραξία βιβλιοκθκϊν. Προοπτικζσ και προβλιματα Συχνά οι βιβλιοκικεσ δεν ςυνάπτουν ςυμφωνίεσ για δθμοφιλείσ τίτλουσ βιβλίων, με αποτζλεςμα να προκαλοφνται προβλιματα για τουσ εκδότεσ. Τα προβλιματα που προκφπτουν ςχετίηονται με τθν αναηιτθςθ ςτρατθγικϊν επιχειρθματικϊν μοντζλων, με τθ διαχείριςθ των πνευματικϊν δικαιωμάτων για τθ βιβλιοκικθ και τουσ εκδότεσ, με τθν ζλλειψθ δικαιωμάτων για τουσ ςυγγραφείσ, με τισ περιοριςμζνεσ εμπειρίεσ των βιβλιοκθκϊν ςτθ διαχείριςθ θλεκτρονικϊν βιβλίων και με τθν απϊλεια κζρδουσ για βιβλία που αγοράηονται, αλλά δεν διαβάηονται. Επειδι πρόκειται για νζα αγορά, υπάρχει περιοριςμζνθ γνϊςθ για τθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν. Οι εκδότεσ φοβοφνται τθ δθμιουργία ψθφιακϊν αντιγράφων βιβλίων που κα πουλοφνται ωσ «μεταχειριςμζνα» θλεκτρονικά βιβλία. 5

6 Ενδεικτικά μοντζλα αγοράσ θλεκτρονικϊν βιβλίων Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι διαπραγματεφςεισ γίνονται ανά τίτλο βιβλίου και όχι ανά εκδότθ. Το μοντζλο του δανειςμοφ ενόσ ψθφιακοφ αντιγράφου για ζνα χριςτθ τθ φορά κεωρείται θ πιο εφικτι λφςθ για τισ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ. Άλλα μοντζλα είναι θ μεμονωμζνθ αγορά βιβλίου, το μοντζλο με ι χωρίσ ελάχιςτο φψοσ αγοράσ, ι ωσ επιλογι αγοράσ για ζνα χριςτθ ι για πολλαπλοφσ χριςτεσ. Οι εκδότεσ ςιμερα προβαίνουν ςτθν προςφορά πακζτων ζντυπων και θλεκτρονικϊν βιβλίων με ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ του ζντυπου βιβλίου. Ο Springer, για παράδειγμα, προςφζρει απεριόριςτθ ταυτόχρονθ πρόςβαςθ ςε όλο τον οργανιςμό, με βάςθ τον αρικμό των εργαηομζνων ςε αυτόν. Ζνα μοντζλο που τείνει να κυριαρχιςει είναι το Patron-Driven-Acquisitions (PDA), ςφμφωνα με το οποίο θ βιβλιοκικθ προςφζρει κατάλογο με τίτλουσ ςτουσ χριςτεσ, οι οποίοι προτείνουν τί κα επιλεχκεί για αγορά. Από τον κατάλογο αυτό αγοράηονται τίτλοι που ζχει διαπιςτωκεί ότι ζχουν διαβαςτεί, εκτυπωκεί και αντιγραφεί ωσ προσ ελάχιςτο αρικμό ςελίδων. Οι βιβλιοκικεσ ζχουν πλεονεκτιματα με τον τρόπο αυτό, επειδι προτείνουν πολλοφσ τίτλουσ ςτουσ χριςτεσ, οι οποίοι ζχουν μεγαλφτερθ δυνατότθτα επιλογισ των τίτλων που κα αγοραςτοφν και εξαςφαλίηουν ότι κάκε τίτλοσ που κα αγοραςτεί κα χρθςιμοποιθκεί τουλάχιςτον μία φορά. Με τον τρόπο αυτό οι βιβλιοκικεσ εξοικονομοφν χριματα. Εξελίξεισ ςτθν αγορά θλεκτρονικϊν βιβλίων Επειδι τα θλεκτρονικά βιβλία εξακολουκοφν να είναι ακριβά για τισ βιβλιοκικεσ, φορείσ όπωσ θ American Library Association βρίςκονται ςε επικοινωνία με εκδότεσ. Από τα παραδείγματα εκδοτϊν και τθν πολιτικι που ακολουκοφν ςτθ διακίνθςθ των θλεκτρονικϊν βιβλίων, ο ομιλθτισ ανζφερε τον de Gruyter, ο οποίοσ προςφζρει πακζτο ζντυπων και θλεκτρονικϊν βιβλίων με 140% επί τθσ τιμισ του ζντυπου βιβλίου. Ο Random House προβαίνει ςε αφξθςθ 200% ςτθ χρζωςθ των βιβλιοκθκϊν για τα θλεκτρονικά βιβλία. Ο Harper Collins επιβάλλει περιοριςμοφσ ςτον αρικμό των δανειςμϊν θλεκτρονικϊν βιβλίων. Ο Hackette διατθρεί τον κφριο κατάλογο τίτλων μακριά από τισ βιβλιοκικεσ. Άλλοι εκδοτικοί οίκοι όπωσ ο MacMillan και Penguin ςυνεχίηουν να αρνοφνται να πουλοφν θλεκτρονικά βιβλία ςε βιβλιοκικεσ. Προβλζψεισ Ανταποκρινόμενθ ςτισ απαιτιςεισ, θ εταιρεία DiViBib ςυνεχίηει τισ διαπραγματεφςεισ με εκδότεσ για τθν ανεφρεςθ μοντζλων που κα εξυπθρετοφν τισ βιβλιοκικεσ. Θεωρεί ότι θ κακοριςμζνθ τιμι θλεκτρονικϊν βιβλίων είναι βοθκθτικό πλαίςιο για τθν απόκτθςι τουσ από τισ βιβλιοκικεσ. Το μζλλον των θλεκτρονικϊν βιβλίων ςυνδυάηεται με τισ νζεσ τεχνολογίεσ όπωσ cloud technology, ανοικτά ςυςτιματα και προςπάκεια να διατίκενται οπουδιποτε, οποτεδιποτε και ο,τιδιποτε. Θ πρόβλεψθ είναι ότι το 25 50% των βιβλίων κα εκδίδονται ωσ θλεκτρονικά βιβλία ςε λίγα χρόνια. Θ κινθτι ανάγνωςθ ακολουκεί τουσ κινθτοφσ υπολογιςτζσ. Αφενόσ οι εκδότεσ επικυμοφν να προςτατεφςουν τουσ πελάτεσ που 6

7 χρθςιμοποιοφν το παλιό οικονομικό μοντζλο αδειοδότθτασ και αφετζρου οι χριςτεσ επικυμοφν ελεφκερθ και απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικά μζςα (emedia). Επιμφκιο Όπωσ προτείνει ο ομιλθτισ, ο καλφτεροσ τρόποσ να προβλζψεισ το μζλλον είναι να το διαμορφϊςεισ εςφ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι εξελίξεισ ςτα θλεκτρονικά βιβλία διαμορφϊνονται ανάλογα με τθ ηιτθςθ από τθν αγορά και τισ βιβλιοκικεσ. Όπωσ επίςθσ πρότεινε ο ομιλθτισ παρόλα τα ηθτιματα που δεν ζχουν λυκεί, αν δεν πάρει θ βιβλιοκικθ του ρίςκο να ειςάγει τα θλεκτρονικά βιβλία ςιμερα, ίςωσ αφριο κα ζχει χάςει το τρζνο τθσ εξζλιξθσ. Οι βιβλιοκικεσ ενςτερνιηόμενεσ τθν τεχνολογία των θλεκτρονικϊν βιβλίων, προωκοφν περιςςότερο τισ υπθρεςίεσ τουσ προςπακϊντασ να προςεγγίςουν περιςςότερο κόςμο από οπουδιποτε βρίςκονται. Το αξίωμα ότι τα θλεκτρονικά βιβλία διατίκενται οπουδιποτε, οποτεδιποτε, ο,τιδιποτε αποτελεί αξίωμα για τισ βιβλιοκικεσ: κακιςτοφν τισ ςυλλογζσ τουσ προςβάςιμεσ από όλο και πιο πολλά ςθμεία, επιτρζποντασ τθν απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ (οπουδιποτε), παρζχουν υπθρεςίεσ 24/7 (οποτεδιποτε) ςτθν κοινότθτα που εξυπθρετοφν και εκτείνονται ςε πολλά είδθ τεκμθρίων (ζντυπο υλικό, ακουςτικά, θχθτικά βιβλία, βίντεο, θλεκτρονικά παιγνίδια) και μορφότυπα πζραν τθσ παραδοςιακισ ζντυπθσ μορφισ (ο,τιδιποτε). Τελικόσ ςτόχοσ παραμζνει ςυνεχϊσ ο χριςτθσ και τελικι προςπάκεια για τθ βιβλιοκικθ είναι θ εξυπθρζτθςι του δρϊντασ πριν από εκείνον για εκείνον ωσ Προμθκζασ. 7

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πουδαςτήσ: ΠΑΝΣΑΖΗ ΠΕΣΡΟ Ειςηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία e-commerce και e-banking

Στοιχεία e-commerce και e-banking Στοιχεία e-commerce και e-banking 1 Ο ΘΕΜΑ: Αποτελζςματα Ετήςιασ Έρευνασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 2014-2015 Το Ινςτιτοφτο Εμπορίου & Υπθρεςιϊν (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) τθσ ΕΣΕΕ επιχειρϊντασ να αναδείξει τον ολοζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS»

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ : 133/08 ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» 3.1. Λιμάνι Θεςςαλονίκησ Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι από τθ γεωγραφικι του κζςθ θ καλάςςια πφλθ τθσ Βαλκανικισ ενδοχϊρασ και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία Οικονομία Υγεία Τριμθνιαία Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ των Οικονομικϊν τθσ Υγείασ Υπό τθν Αιγίδα τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ Υγείασ του Ακθναϊκοφ Ινςτιτοφτου Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ Τόμοσ 1 οσ, Τεφχοσ 3 ο, Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ-Σεπτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο θ. Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήιωζε: «Οη εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ

Ο θ. Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήιωζε: «Οη εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ «Γίλε Γαηόλη ζην Ηιεθηξνληθό Εκπόξην» Δξάζε ηεο Υπεξεζίαο Δίωμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο θαη ηεο Ειιεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Εκπνξίνπ θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα αζθαιείο ζπλαιιαγέο ζην ειεθηξνληθό εκπόξην

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα