ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 50047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παραχώρηση χρήσης τμήματος των αθλητικών εγκα ταστάσεων του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά στην Περιφέρεια Αττικής Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Λισσαβώνας Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων στα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότη τας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ Συμπλήρωση της αριθ /3962/24320/ κοινής Υπουργικής απόφασης που αφορά την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα ταστήματος της εταιρείας «PALOMAR MARITIME INC.», που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ Eπέκταση χωρικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Νέστου. 5 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μα κεδονίας και Θράκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ (1) Π αραχώρηση χρήσης τμήματος των αθλητικών εγκα ταστάσεων του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά στην Περιφέρεια Αττικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1558/85, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα τειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137/Α /85). β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α / ). γ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α ), όπως ισχύει. δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α / ). ε) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α / ). στ) Την αριθ /Η/04/07/2012 απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Ανάθεσης Αρμοδιο τήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιωαννίδη» (ΦΕΚ 2091/ ). ζ) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /2010), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. η) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4049/2012 «Αντι μετώπιση της βίας στα γήπεδα, των συνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α /2012). θ) Τις διατάξεις του Ν.4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώ ην αεροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ» (ΦΕΚ 70/Α /2012). ι) Την αριθ. 380/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμ βουλίου Αττικής, με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της οικείας Περιφέρειας. ια) Το γεγονός ότι η κυριότητα του υπό παραχώρηση τμήματος των αθλητικών εγκαταστάσεων ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. ιβ) Το από ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώ ρησης χώρων και εγκαταστάσεων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε» με το Ν.Π.Δ.Δ «ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά». ιγ) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Την παραχώρηση χρήσης, άνευ ανταλλάγματος, τμή ματος των αθλητικών εγκαταστάσεων που ευρίσκο νται εντός της εδαφικής έκτασης που καταλαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά» στην Περιφέρεια Αττικής, που περιλαμβάνουν τρεις (3) κολυμ

2 50048 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βητικές δεξαμενές, ένα (1) κλειστό καταδυτήριο και μια κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης, για χρονικό διάστημα που άρχεται από της δημοσιεύσεως της παρούσας έως , μετά την παρέλευση της οποίας και εφόσον δεν έχουν μεταβιβαστεί οι μετοχές της ανώνυμης εται ρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» σε τρίτο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη από το Ταμείο αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσί ας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) η παραχώρηση παρατείνεται αυτοδικαίως έως την Κατά τον ανωτέρω χρόνο της παράτασης, ήτοι από έως και εφόσον στο μεταξύ έχει με ταβιβαστεί το μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε», σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τελευταία δύναται να ζη τήσει και νωρίτερα τη λήξη της διάρκειας της ως άνω παραχώρησης. Η παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων που περιγράφονται κατωτέρω τελεί υπό τις ακόλουθες σω ρευτικά προϋποθέσεις: α) να διατηρείται για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της παραχώρησης η αθλη τική χρήση των παραχωρούμενων κατά χρήση εγκατα στάσεων, και β) το συνολικό κόστος τυχόν εργασιών για την ανέγερση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ή την τέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης, επέ κτασης ή βελτίωσης των υφισταμένων, καθώς και το σύνολο των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών να καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από την δικαιούχο Περιφέρεια Αττικής. Αναλυτικά οι παραχωρούμενοι χώροι είναι: 1) Τρεις κολυμβητικές δεξαμενές διαστάσεων 50x25 μ. εκάστη, 2) κλειστό καταδυτήριο εμβαδού τ.μ., 3) κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης διαστάσεων 12,5x10 μ., 4) Κερκίδες με αποδυτήρια, χώρους υγιεινής και λοιπές υποστηρι κτηκές εγκατστάσεις, και 5) μηχανοστάσιο. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της και για χρονικό διάστημα που ως άνω αναφέρεται. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ F Αριθ. Φ /1062/157446/Ζ1 (2) Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Λισσαβώνας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παρ. 2 του ν.4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Α ). β) Του άρθρου 30 παρ. 2 του ν.4027/11 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/Α / ). 2. Την αριθ. Φ.815.2/279/41778/Ζ1/ απόφαση «Δι ατήρηση αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσ σας» (ΑΔΑ:Β4Ρ09 Μ66). 3. Την αριθ. Φ.480/1/ΑΣ 720/ αίτηση της Πρε σβείας της Ελλάδας στη Λισσαβώνα. 4. Την αριθ. Φ.27α/731/ βεβαίωση του Συντο νιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών για τον αριθμό των ωρών λειτουργίας του Τ.Ε.Γ. Λισσαβώνας. 5. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα διδασκαλίας. 6. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», σύμφωνα με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Αρβα νιτόπουλος, ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε: Την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Λισσαβώνας, με φορέα την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Λισσαβώνα. Μαρούσι, 12 Δεκεμβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθ. Οικ.14465/2545 (3) Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων στα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό τητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα και ιδίως το άρθρο 90 (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α /2005). 2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α / ), Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α / ) και Π.Δ. 189/1995 «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 99/Α /1995), του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 261/Α /1995), και της αριθμ. 3584/ υπουργι κής απόφασης «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανο μή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 147/ Β / ). 3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α /2012). 4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α /2012). 5. Την αριθ /Δ / (ΦΕΚ 2094/Β /2012) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά». 6. Την αριθ. Ε(2007)5338/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχει ρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αριθ. C(2007) 5443/ απόφαση της Ευρωπαϊ κής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 8. Την αριθ. C(2007) 5337/ απόφαση της Ευρω παϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 9. Την αριθ. C(2007) 5332/ απόφαση της Ευ ρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσα λία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR 16UPO001). 10. Την αριθ. C(2007)5439/ απόφαση της Ευ ρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημα σίας (De Minimis) όπως ισχύει. 13. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α /2007) και ιδίως τα άρ θρα 3, 4, 5, 6 και 7 και 17, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την αριθ. 8790/1014Α/0063Α/ (ΦΕΚ 1965/ Β /2008) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη ματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 15. Την κοινή Υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδι οτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επι χειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περι όδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ /ΕΥΣ6517/ , όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με ΑΠ 58758/ ΕΥΣ8528/ , 59540/ΕΥΣ 8572/ (ΦΕΚ 2632/ Β /2008 και ΦΕΚ 2652/Β /2008), 13708/ΕΥΣ1926/ (ΦΕΚ 502/ Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/ (ΦΕΚ 1019/ Β /2009), /ΕΥΣ5030/ (ΦΕΚ 1317/Β /2009), 45525/ΕΥΣ6413/ (ΦΕΚ 2010/Β /2009) και 49448/ ΕΥΣ8114/ (ΦΕΚ 2214/Β /2009). 16. Την αριθ. 1057/200/0020Α/ (ΦΕΚ 671/Β /2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΝ «Αντικα τάσταση των αριθμ. Α.Π. 5662/1051/Φ0020/ (ΦΕΚ 1189/Β /2010), Α.Π. 5663/1052/Φ0020/ (ΦΕΚ 1200/ Β /2010) και Α.Π. 3877/700/Φ0020 Α1/ (ΦΕΚ 932/ Β /2010) αποφάσεων Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για τις κατηγορίες πράξεων: «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενδυση Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» του Επιχειρησια κού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα τικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ ». 17. Την αριθ /ΕΥΣ 1749/ υπουργική από φαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β /2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α /1996) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρο νται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων». 19. Την αριθ. 4226/1019Δ/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.Δ. 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ. 20. Την αριθ. οικ.8810/986/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Εγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » (ΦΕΚ 1133/Β /2009), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ /1516/ απόφαση του Υφυπουργού Ανά πτυξης (ΦΕΚ 1974/Β /2009), την με ΑΠ 3173/346/ (ΦΕΚ 892/Β /2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την με ΑΠ 9534/1736/ (ΦΕΚ 2403/Β /2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 21. Την αριθ. οικ.8812/988/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Εγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » (ΦΕΚ 1133/Β /2009), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ.13263/1515/ απόφαση του Υφυπουργού Ανά πτυξης και την με ΑΠ 3173/346/ (ΦΕΚ 892/Β / 2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την με ΑΠ 9534/ 1736/ (ΦΕΚ 2403/Β /2012) απόφαση του Ανα πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 22. Τον Ν. 4038/2012 και ειδικότερα το άρθρο 16 «Κα τάργηση των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» και το άρθρο 17 «Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 14/Α /2012). 23. Την με ΑΠ 2234/ επιστολή του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι κότητα και Επιχειρηματικότητα» με θέμα «Προτάσεις ΕΦΕΠΑΕ για παράταση ολοκλήρωσης έργων στα Προ γράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών». 24. Την ανάγκη να διευρυνθεί ο χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων ώστε να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους και η αύξηση του πο σοστού απορρόφησης της δημόσιας χρηματοδότησης. 25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται νέα δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού πέραν της ήδη προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνο Ο χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναι

4 50050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » παρατείνεται ως την 30/6/2013 συμπεριλαμβανομένης και της κατόπιν αιτήσεως χορηγούμενης τρίμηνης παρά τασης και των παρατάσεων για λόγους ανωτέρας βίας. Η σχετική ενημέρωση των ενταγμένων στα δύο Προ γράμματα δικαιούχων γίνεται με μέριμνα του ΕΦΕΠΑΕ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι αριθ. οικ. 8810/986/ και 8812/988/ αποφάσεις του Υφυπουρ γού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ F Αριθ /3962/17/24320 (4) Συμπλήρωση της αριθ /3962/24320/ κοι νής Υπουργικής απόφασης που αφορά την εγκατά σταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «PALOMAR MARITIME INC.», που εδρεύ ει στη ΛΙΒΕΡΙΑ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ α) Τις διατάξεις του Α.Ν. 378/68 (ΦΕΚ 82/Α /68), του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77/Α /1975) και ιδίως την παράγραφο 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α / ), τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α /1997), την παρ. 11 του άρθρου 11 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α /2001) και με το άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α / ). β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α /2005). γ. Την αριθ /4/94/ (ΦΕΚ 919/Β / ), όπως συμπληρώθηκε με την αριθ / (ΦΕΚ 704/Β / ) και τις αριθ /5/94/ , /6/94/ (ΦΕΚ 919/Β / ) κοινές απο φάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005). ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Περί Ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφο ράς και κατάργησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρ θρο 1 και το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α / ) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ζ. Την αριθ /Δ106722/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων Παναγιώτη ΜΗΤΑΡΑΚΗ» (ΦΕΚ 2094/Β / ). η. Την αριθ /45/2012/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουρ γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ/ ). θ. Την αριθ /3962/24320/ κοινή Υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 51/ΤΑΠΣ/ ). ι. Το αριθ / παράβολο ΔΟΥ Γ ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ια. Την από 13 Νοεμβρίου 2012 αίτηση της εταιρείας PALOMAR MARITIME INC., αποφασίζουμε: 1. Συμπληρώνουμε το άρθρο 1 παράγραφος 2 της αριθ /3962/24320/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 51/ΤΑΠΣ/ ), με την οποία εγκρί θηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 378/68 και του άρθρου 25 του Ν.27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2234/94, 3752/09 της εταιρείας PALOMAR MARITIME INC. που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ με την προσθήκη εδαφίου «η» ως ακολούθως: «η. Οι ως άνω δραστηριότητες κατ' εξαίρεση επιτρέπο νται και σε ναυαγοσωστικά ή ρυμουλκά πλοία υπό ξένη σημαία οποιασδήποτε χωρητικότητας υπό την προϋπό θεση ότι τα πλοία αυτά δραστηριοποιούνται εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας.» 2. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω /3962/ 24320/ (ΦΕΚ 51/ΤΑΠΣ/ ) κοινή υπουρ γική απόφαση. 3. Η εταιρεία υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξω τερικού) νέα εγγυητική επιστολή προς αντικατάσταση της προηγούμενης ή τροποποιητική πράξη αυτής στο κείμενο της οποίας θα αναφέρεται η αρχική εγκριτική απόφαση εγκατάστασης με τις μετέπειτα αποφάσεις τροποποίησής της συμπεριλαμβανομένης της παρούσας απόφασης. Πειραιάς, 6 Δεκεμβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ F Αριθ. οικ (5) Eπέκταση χωρικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Νέστου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. α του Ν 1069/ 1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191/Α / ), όπως ισχύει.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις των άρθρων 109, 225 και 280 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της» (ΦΕΚ 87/Α / ), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του αρθ. 90 του «Κώδικα της Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ 98/Α / ). 4. Τις διατάξεις του αρθ. 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α / ), όπως ισχύει. 5. Την αριθ. 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Νέστου περί συγχώνευσης Δημοτικών Επιχειρή σεων Υδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Νέστου και σύσταση νέας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 641/ Β / ), η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 4584/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 6. Την αριθ. 385/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δήμου Νέστου περί έγκρισης διερεύνησης αντικειμένου και επέκτασης περιοχής αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Νέστου. 7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέστου. 8. Την αριθ. οικ.684/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής (Β 88), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθ. 385/2011 του Δημοτικού Συμ βουλίου Νέστου σχετικά με την επέκταση χωρικής αρ μοδιότητας της ΔΕΥΑ Νέστου και την τροποποίηση της συστατικής πράξης αυτής, ώστε να επεκταθούν οι αρμοδιότητες αυτής και στη δημοτική ενότητα Ορεινού, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην αριθ. 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου περί σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Νέστου (ΦΕΚ 641/Β / ), της οποίας η παράγρα φος αναφορικά με τη σύσταση αντικαθίσταται ως εξής: «Τροποποιείται η συστατική πράξη της ενιαίας επι χείρησης ύδρευσης αποχέτευσης, η οποία φέρει την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ και διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Υ.A.N. η περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης επεκτείνεται άμεσα και στη δημοτική ενότητα Ορεινού, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Νέστου, και αποτελείται από τους πρώην Δήμους Χρυσούπολης, Κεραμωτής και Ορεινού.» Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέστου. Κυβέρνησης. Καβάλα, 10 Δεκεμβρίου 2012 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Αριθ. οικ.7565 (6) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 2 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ), καθώς και το άρθρο 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 45/ ). 3. Το Π.Δ. 144/ «Οργανισμός της Περιφέρει ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ Α 237/ ). 4. Την αριθ. 25/ απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Ορισμός και τοπο θέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 5. Την αριθ. οικ.21/ απόφαση του περιφερειάρχη ΑΜΘ «Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Περι φερειακής Ενότητας Έβρου». 6. Την αριθ. 2/ απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη «Μεταφορά και κατάταξη προσωπικού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ Β 66/ ). 7. Την αριθ. 39/ απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Μεταβίβαση αρ μοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερει άρχες» (ΦΕΚ Β 122/ ) και τη διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ Β 569/ ). 8. Την ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊ στάμενο της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για απλούστευση των διαδικασιών και προ ώθηση της εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Α. Εξουσιοδοτούμε και αναθέτουμε στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Εβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να υπογράφει «με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» τα έγγραφα και τις πράξεις της Διεύθυνσης που προΐ σταται ως εξής: Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφορι ακά και υπομνηστικά έγγραφα, καθώς και εκείνα που εκδίδονται σε εκτέλεση αποφάσεών μας. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται οδηγίες, εξαι ρουμένων των εγκυκλίων διαταγών. Τα έγγραφα με τα οποία δίδονται απαντήσεις σε αιτήσεις ή αναφορές, εκτός εκείνων που διατυπώνουν καταγγελίες ή παράπονα σε βάρος αυτών (Προϊσταμέ νων) ή υπαλλήλων της Υπηρεσίας τους. Τις πράξεις θέσεις εγγράφων στο «Αρχείο», χορήγη σης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς και αντιγρά φων από τα τηρούμενα στο Αρχείο πρωτότυπα.

6 50052 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την κατανομή του Προσωπικού σε τμήματα της Δ/ νσης και την μετακίνηση των υπαλλήλων από θέση σε θέση της υπηρεσίας τους. Τις πράξεις εκκαθάρισης του αρχείου της Υπηρεσίας του και εκποίησης άχρηστου υλικού. Τις αναφορές που στέλλονται σε Ανώτερες Αρχές και στις οποίες δεν χρειάζεται γνώμη Αντιπεριφερειάρχη. Την θεώρηση των βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλ ψης των υπαλλήλων και μελών των οικογενειών τους. Παραπομπή υπαλλήλων για πειθαρχικά παραπτώμα τα, έγγραφα και στοιχεία για προκαταρκτική έρευνα, ένορκη διοικητική εξέταση, πειθαρχική ανάκριση και κλήση σε απολογία. Αξιολογήσεις υπαλλήλων. Εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στις Περι φερειακές Επιτροπές και στον Περιφερειάρχη. Έγγραφα που αφορούν την παραπομπή υπαλλήλων στις Υγειονομικές Επιτροπές. Έγγραφα που αφορούν τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας, ομάδων διοίκησης έργου κ.λπ., πλην των αποφάσεων συγκρότησης. Οδοιπορικά υπαλλήλων, εντολές μετακίνησης προ σωπικού και υπηρεσιακών οχημάτων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν τη συγκρότη ση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων πλην των αποφάσεων συγκρότησης. Έγγραφα σχετικά με την απογραφή προσωπικού, υλικών αναλωσίμων και μη και μέσων. Έγγραφα για συμμετοχή υπαλλήλων σε εκπαιδευ τικά προγρ/τα, προγράμματα επιμόρφωσης, ημερίδες, διημερίδες κ.ά. έγγραφα που αφορούν την παροχή ή λήψη στατιστικών στοιχείων. Εισηγήσεις και έγγραφα για προσωπικό κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών. Ενέργειες σχετικά με την ανάρτηση όλων των ατο μικών και κανονιστικών πράξεων της Διεύθυνσης στο διαδίκτυο. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στη λήψη μέ τρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην καταπο λέμηση των κουνουπιών και των εντόμων υγειονομικής σημασίας. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στον καθο ρισμό χώρων για εγκατάσταση νομάδων, καθώς και χώρων λαϊκών θέρετρων. καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην εξασφά λιση της δημόσιας υγείας με τον Υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας χώρων, πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, καταστημάτων, σχο λείων, ιδρυμάτων, οχημάτων, βιομηχανιών, σταυλικών εγκαταστάσεων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην έκδοση τοπικών αποφάσεων και λήψη μέτρων σε θέματα υγιει νής περιβάλλοντος (όπως έλεγχος μονάδων καθαρισμού αποβλήτων, και δικτύων ακαθάρτων, δειγματοληπτικός και εργαστηριακός έλεγχος υγρών αποβλήτων). των χώρων διάθεσης απορριμμάτων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στον υγειο νομικό έλεγχο των πάσης φύσεως τροφίμων και των δειγματοληψιών για εργαστηριακούς ελέγχους. της ποιότητας του πόσιμου νερού σε όλους τους ΟΤΑ με δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις κα θώς και των δικτύων ύδρευσης και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή απολύμανσης. των όρων για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξα μενών. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στις ηχο μετρήσεις. της ποιότητας νερών ποταμών, λιμνών και ακτών κο λύμβησης. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στις αρμοδιό τητες της Δημόσιας Υγιεινής και Ταξιδιωτικής Ιατρικής, όπως: Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής Η διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και προά σπιση της δημόσιας υγείας Οι εμβολιασμοί των μετακινούμενων πληθυσμών Η χορήγηση προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής, όπως χημειοπροφύλαξη Η ενημέρωση για την αντιμετώπιση ασθενειών Η χορήγηση οδηγιών για νοσήματα Η χορήγηση οδηγιών για την κατανάλωση νερού και τροφίμων Έκδοση πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος επ' αμοιβή εκδιδόμενων προσώπων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στη σύγκλιση επιτροπής και τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης επ' αμοιβή εκδιδομένου ατόμου. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν τον Περιοδικό Ιατρικό Έλεγχο εκδιδομένων επ αμοιβή ατόμων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν τον Περιοδικό Ιατρικό Έλεγχο αποκλειστικών νοσοκόμων, ναυαγοσώ στων κ.λπ. Έκδοση πιστοποιητικών μεταφοράς σορού. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στη δικαστική συμπαράσταση. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν τη διακοπή διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στη σύνταξη εκθέσεων μετά από εισαγγελική παραγγελία στα πλαί σια άσκησης της κοινωνικής εργασίας και της κοινωνι κής έρευνας (κακοποίηση παιδιών, θέματα επιμέλειας παιδιών, μοναχικά άτομα ή ΑΜΕΑ κτλ.). Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας όταν πρόκειται για εισαγωγή παι διού ή ΑΜΕΑ σε δημόσιο ίδρυμα ή στο γηροκομείο για ηλικιωμένα άτομα. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν ιδιωτικές υιο θεσίες υιοθεσίες μέσω ιδρύματος. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στις ανάδοχες οικογένειες. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στη μεταφορά ανηλίκων (ημεδαπών αλλοδαπών) σε κέντρα μέριμνας παιδιών. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην εποπτεία και τον έλεγχο πολιτιστικών συλλόγων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην εποπτεία και τον έλεγχο αθλητικών σωματείων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών αθλητικών κέντρων (γυ μναστήρια). Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στις κάρτες κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων. Η χορήγηση οδηγιών για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες. Η λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοση μάτων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην παραγγε λία εμβολίων και διάθεση στα Κέντρα Υγείας και τους ιδιώτες γιατρούς. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην παραγ γελία και χορήγηση στους ιατρούς βιβλιαρίων υγείας παιδιού. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην αντιλυσ σική θεραπεία. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην επιδη μιολογική έρευνα και παρέμβαση εφόσον απαιτηθεί. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν τη χορήγηση φαρμάκων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν την έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν τη θεώρηση μπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών ιατρών και νο σηλευτικών ιδρυμάτων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν την παρακο λούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν την τήρηση και παρακολούθηση του πρωτοκόλλου επιθεώρησης φαρμακείου. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην χορήγη ση βεβαίωσης προσωρινού κλεισίματος φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης λόγω άδειας διακοπών, για μεταφορά ή ανακαίνιση του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης, για λόγους υγείας, για οικονομικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν την τήρηση και παρακολούθηση του πρωτοκόλλου επιθεώρησης φαρμακαποθήκης. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν την πρακτική άσκηση Φαρμακοποιών. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν την πρακτική άσκηση βοηθών φαρμακοποιών. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν τις εξετάσεις φαρμακοποιών. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν την εγγραφή ιατρού σε σειρά προετοιμασίας για ειδίκευση. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν τη διαγραφή ιατρού από σειρά προτεραιότητας για ειδίκευση. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν την υποβολή στοιχείων ειδικευομένων. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν την υποβολή στοιχείων ειδικευομένων. Ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην κατάρ τιση, τήρηση και παρακολούθηση πίνακα και πληροφο ριών για ειδικότητες. Β. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου για τα ακόλουθα αντικείμενα του τμήματος: Τις πράξεις θέσης εγγράφων στο «Αρχείο». Τις χορηγήσεις αντιγράφων από τα τηρούμενα στο αρχείο του Τμήματος, πρωτότυπα. Τη θεώρηση των Βιβλίων Υγειονομικών Επιθεωρή σεων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τις βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφο ράς τροφίμων και ποτών. Τις βεβαιώσεις απολύμανσης οστών. Γ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Αλλη λεγγύης, για τα ακόλουθα αντικείμενα του τμήματος: Τις πράξεις θέσης εγγράφων στο «Αρχείο». Τις χορηγήσεις αντιγράφων από τα τηρούμενα στο αρχείο του Τμήματος, πρωτότυπα. Τη θεώρηση των βιβλίων και παραστατικών των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Δ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Φαρμάκων και Φαρμακείων για τα ακόλουθα αντικείμενα του τμήματος: Τις πράξεις θέσης εγγράφων στο «Αρχείο». Τις χορηγήσεις αντιγράφων από τα τηρούμενα στο αρχείο του Τμήματος, πρωτότυπα. Την επικύρωση των ένορκων βεβαιώσεων των φαρ μακοποιών και των εγγυητικών γραμματίων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ε. Στον προϊστάμενο του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας για τα ακόλουθα αντικείμενα του τμήματος: Τις πράξεις θέσης εγγράφων στο «Αρχείο». Τις χορηγήσεις αντιγράφων από τα τηρούμενα στο αρχείο του Τμήματος, πρωτότυπα. Τη θεώρηση των Βιβλίων Υγειονομικών Επιθεωρή σεων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τις βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφο ράς τροφίμων και ποτών. Τις βεβαιώσεις καταλληλότητας κινητών καταστη μάτων και οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών. Τις βεβαιώσεις απολύμανσης οστών. Τις πράξεις εκκαθάρισης του αρχείου της Υπηρεσίας του και εκποίησης άχρηστου υλικού. Την θεώρηση των βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλ ψης των υπαλλήλων και μελών των οικογενειών τους. Έγγραφα που αφορούν την εκκαθάριση αρχείων. Έγγραφα που αφορούν την παροχή ή λήψη στατι στικών στοιχείων. Ενέργειες σχετικά με την ανάρτηση όλων των ατο μικών και κανονιστικών πράξεων της Διεύθυνσης στο διαδίκτυο. Έκδοση πιστοποιητικών μεταφοράς σορού. Έγγραφα που κρίνεται ότι είναι ιδιαιτέρας ή βαρύ νουσας σημασίας, προωθούνται για υπογραφή στην Αντιπεριφερειάρχη ΕΒΡΟΥ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή παραμένου σας της θέσης του προϊσταμένου της Διευθύνσεως κενής, το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Αντιπεριφε ρειάρχη» έχει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή παραμένου σας της θέσης του προϊσταμένου των τμημάτων κενής,

8 50054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» έχει ο προϊστάμενος της Δ/νσης. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλεξανδρούπολη, 30 Νοεμβρίου 2012 Η Αντιπεριφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1811 11 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέρο ντος για υποβολή προτάσεων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3207 28 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/ 1 10 2010 Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 193 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1 10 2010 Υπουργικής απόφασης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3320 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 679 22 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5 8 2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3522 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1751 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού ατόμων στα οποία θα ανατεθεί η εκτέλεση έργου της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 686 26 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 106297(2350) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφά σεων και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 105 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093/ 23.12.2011 (ΦΕΚ Β 3110) ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΦ-Ζ2Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3110 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπο βολή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3437 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης εφτά (7) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1958 12 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414/Β ) κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Yπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2022 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ γού Εσωτερικών και Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα