H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω"

Transcript

1 H διάχυσή της στ πώτατο παρελθ ν σ λους το ς λαο ς τ ς Yδρογείου H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω στ ν ποία στηρίχθησαν πλ θος συγχρ νων γλωσσ ν, δ ν π ρξε ρχ µι ς ποχ ς στ ν γλωσσικ στορία, λλ τ µ νο κέραιο µνηµε ο µι ς µακρ ς προγενεστέρας περι δου, κατ τ ν ποία συνετέθη γι ν «νοµατίσ η» τ πιτε γµατα κα τ ς γνωστικ ς κατακτήσεις το µεγάλου προκατακλυσµιαίου πολιτισµο τ ς Xρυσ ς Eποχ ς. Aκ µα κι ν δ ν π ρχε καµµία λλη ναφορά, κ µα κι ν δ ν ε χε διασωθ κανένα προκατακλυσµια ο µνηµε ο, θ ρκο σε κα µ νον Eλληνικ Γλ σσα ς π δειξι τ ς πάρξεως στ παρελθ ν µι ς ποχ ς µεγάλου πολιτισµο. Στ (µ συµ ατικ ) γλ σσα µας ε ναι µφυτευµένη λη γν σις, πο κατέκτησε νθρωπος ως τ ν παρο σα στιγµή. Kάθε λληνικ λέξις ρος φέρει να αρ φορτίο νοήσεως, φορτίο πο ο προγενέστεροι «ξώδευσαν», γι ν κατακτήσουν γνωστικ τ συγκεκριµένη ννοια κα ν τ ν «απτίσουν» µ τ συγκεκριµένο νοµα λέξι. O,τι δ ν χει νοµασθ, δ ν πάρχει ς κατακτηµένη γν σις κι,τι χει νοµασθ, α τ κρι ς ε ναι µ νη γν σις πο διαθέτει σήµερα νθρωπ τητα σ ντίθεσι µ τ λλα ε δη το ζωϊκο ασιλείου, πο δ ν χουν καµ- µία γν σι, πειδ κρι ς δ ν χουν γλ σσα. H «κατάκτησις» λοιπ ν τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας ε ναι τ πι γενναι δωρο ε εργέτηµα, πο µπορε ν προσφερθ ς πολυτιµώτατη πε ρα το παρελθ ντος στ ν σηµεριν νθρωπο. T θέµα χει ναλυθ ε ς άθος σ πλ θος τευχ ν το «αυλο». Mία τεχνολογικ προσέγγιση στ ν Eλληνικ Γλ σσα Kάθε γράµµα το λφα ήτου χει να νοµα κα µία θέσιν τ A π.χ. λέγεται Aλφα κα ε ναι πρ το, τ B λέγεται B τα κα ε ναι δε τερο κ.τ.λ. O τε τ ν µατα τ ν γραµµάτων ο τε θέσις τους ε ς τ λφά ητο ε ναι τυχα α. ηλαδ πάρχει λ γος πο τ Λ λέγεται Λάµδα κι ε ρίσκεται ε ς τ ν νδέκατη θέσι, πως κα πο δ ν λέγεται π.χ. Λ τα κα δ ν ε ρίσκεται σ κά-

2 ποια λλη θέσι. «H γν σις δωσε µ σωστ τρ πο τ ν µατα στ γράµµατα» («Kρατ λος», 393 e). Kάθε λέξις χει γράµµατα κα κάθε γράµµα ε ναι φορέας πληροφορίας. Σήµερα λέγοµεν EH κα τ κάθε γράµµα κάτι περιγράφει, κάποια πληροφορία µ ς µεταφέρει ( = ηµ σια, E = Eπιχείρηση, H = Hλεκτρισµο ). Aλλ κα τ κάθε γράµµα π µ νο του ε ναι φορέας πληροφορίας (π.χ. τ µ ς φέρει πέντε πληροφορίες: - E - Λ - T - A). Mέχρι τώρα χουν γίνει πολλ ς ποθέσεις, λλ καµµία δ ν χει δώσει τελείως κανοποιητικ ς ξηγήσεις γι τ ποιές συγκεκρι- µένες πληροφορίες µ ς µεταδίδονται µ κάθε λέξι, σ µφωνα µ τ γράµµατα πο τ ν ποτελο ν. O λ γος ε ναι πλ ς: M τέτοια θέµατα λφα ήτου κα γλώσσης σχολο νται συνήθως µ νον φιλ λογοι, στορικο κα γλωσσολ γοι. Oπωσδήποτε συνεισφορά τους ε ναι ναγκαία, λλ δ ν ε ναι ρκετή. Eπιπροσθέτως, τ θέµα προσεγγίζεται µ τ σκεπτικ τι, πως πολιτισµ ς ποτίθεται τι κολο θησε νοδικ πορεία, τ διο συνέ η κα µ τ γλ σσα. A τ µως δ ν ε ναι καθ λου ρθ ν. T πρ τα σταδιακ ήµατα ε ς τ ν ξέλιξιν τ ς γλώσσης γιναν στ πώτατο παρελθ ν. Oπως λος πολιτισµ ς φτασε σ να πολ ψηλ πίπεδο κατ τ ν Xρυσ Eποχή, τ διο συνέ η µ τ ν γλ σσα, καθ ς πίσης κα µ τ ν γραφή. H Eλληνικ Γλ σσα κα τ Eλλληνικ Aλφά ητο ε ναι π γονοι τ ς τέλειας προκατακλυσµιαίας γλώσσης κα γραφ ς τ ν πεπολιτισµένων. M τ ν καταστροφ το πολιτισµο ναµεν µενη ταν κι νάλογη καταστροφ τ ς γλώσσης κα τ ς γραφ ς. «Eγ δωσα στο ς νθρώπους τ ν γν σι, το ς ριθµο ς, τ γράµµατα γ το ς µαθα ν µιλο ν κα ν γράφουν», λέγει A σχ λος γι τ ν Προµηθέα E κ να A: Aναπαράστασις σ H/Y πτώσεως µετεωρίτου π τ ς Γ ς. H πτ σις ν ς µετεωρίτου µ µέγεθος ς το ε κονιζοµένου, ε ναι ρκετ ν καταστρέψ η χι µ νο τ ν πολιτισµ λλ κα λη τ ζω π τ ς γ ς.

3 («Προµηθε ς εσµώτης» περίληψις), δείχνοντας τ ν πανάρχαια προκατακυσµιαία καταγωγ τ ς γλώσσας κα το λφα ήτου. «O νθρωποι πο πέµειναν µετ τ ν θεοµηνία το κατακλυσµο, σαν γράµµατοι κα ζο σαν στ ουνά. ν ε χαν δέα γι τ νδοξο προγονικ παρελθ ν τους κα το ς θαυµαστο ς ν µους τους. E χαν πολλ ς στερήσεις στ ζωή τους κι φρ ντιζαν µ νο γι τ ν α τοσυντήρησί τους» (Πλάτων, «Kριτίας», περίληψι 109 d, e 110 a). «... Eπ πολλ ς γενε ς ο νθρωποι πε ίωναν νευ τ ς γνώσεως τ ς γραφ ς» («Tίµαιος», 23 c). E θ ς ξ ρχ ς µως γίνονται προσπάθειες διασώσεώς της δι χαράξεώς της π κατέργαστων λίθων. Aς κάνουµε µία σ ντοµη περιήγησι το πλανήτου, προκειµένου ν ξετάσουµε τ σχετικ ε ρήµατα πο πάρχουν. H διάχυση τ ς Γλώσσας τ ν Θε ν στ ν Yφήλιο α Πινακίδες Γκλοζ λ Σ νασκαφ ς πο ρχισαν τ 1925 στ ν περιοχ Γκλοζ λ τ ς Γαλλίας, ε ρέθησαν κατοντάδες γάλµατα κα πινακίδες µ διάφορες παραστάσεις, λλ κα γραφ ς µ συνολικ ς 111 σ µ ολα. T ε ρήµατα α τ ποδεικν ουν τι πρ περισσοτέρων π πτ χιλιετι ν, δι τι τ τε χρονολογο νται, π ρξαν νθρωποι ψηλο πολιτισµο µ γραφ κατ χιλιετίες ρχαιοτέραν τ ν γραφ ν, που χει ασίσει τ πορίσµατά της συµ ατικ ρχαιολογία. Πινακίδες Nί εν Πρ κειται περ λιθίνων γχαράκτων πινακίδων µ γνωστη ερογλυφικ γραφή. Aνεκαλ φθησαν κατ τ διάρκεια νασκαφ ν το καθηγητο Γουίλιαµ Nί εν π τ 1921 ως τ 1923 στ ν περιοχ Aχουϊζ κτλα E κ να Ξ1.: Στ ς πινακίδες πο ε ρέθησαν στ ν περιοχ Γκλοζ λ τ ς Γαλλίας κα χρονολογο νται πρ ν π 7 κα περισσ τερες χιλιετίες, φαίνονται καθαρ πολλ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα- ήτου, πως τ H, M, X, Γ, K κ.τ.λ. E κ να Ξ2.: Mερικ π τ σχέδια πο πάρχουν στ ς πινακίδες Nί εν. T σχέδια α τ ε ναι σ µ ολα πολ πλοκα, τ πο α πρέπει ν ναφέρωνται σ ψηλ ς πιστηµονικ ς λήθειες. Xρονολογο νται τ π.x. τ ς κοιλάδας το Mεξικο. Θεωρο νται τ ν. Πιθαν ς πρ κειται γι µία γλ σσα συµ ολική, ερατική, ερογλυφική, περιγραφικ ς πιστηµονική, πο χαράχθηκε στ ς πινακίδες σ µία προσπάθεια διασώσεως τ ς ψηλ ς προκατακλυσµιαίας σκέψεως. γ H Eπιγραφ το Γκραίη Kρ κ Στ µώνυµο λ φο τ ς υτικ ς Bιρτζίνια τ ν HΠA, ε ρέθη πέτρα τ ς ε κ νας Ξ3, στ ν ποία φαίνονται χαραγµένα πολλ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα- ήτου. H πινακίδα α τ δ ν ε ναι µ νη, λλ ντιθέτως λ κληρη B ρειος

4 E κ να Ξ 3.: Στ ν πιγραφ πο ε ρέθη στ Γκραίη Kρ κ τ ς υτικ ς Bιρτζίνια τ ν HΠA, φαίνονται καθαρ τ γράµµατα K, X, Λ, T, Σ κ.λπ. E κ να Ξ3α: Πέτρινη πιγραφ λληνικ ς πανάρχαιας γραφ ς πο ε ρέθη σ γρ κτηµα στ Kένσιγκτον τ ς Mιννεσ τας (HΠA) τ 1898 (Mουσε ο Mιννεσ τας, HΠA). E κ να Ξ 4: K σµηµα τ ν Iνκας πο ε ναι στολισµένο µ λληνικ γράµµατα (διακρίνονται τ X, Σ. Y κ.λπ.). µατα το λληνικο λφα ήτου. ε T Πετρογλυφικ Πουσάρο Στ ν ε κ να Ξ5 φαίνεται µέρος π τ περίεργα πετρογλυφικ σ µ ολα Πουσάρο, πο ναφέρονται ς πρ - Iνκας κι ε ρίσκονται στ ν ποµονω- µένο Περου ιαν Aµαζ νιο. Πολλ ς πιγραφ ς νευρίσκονται πίσης σ λη τ ν περιοχ τ ς Aµαζονίας (γραφ Aκακ ρ), στ ς ζο γκλες τ ς Bενεζουέλας, στ ν Kολοµ ία καθ ς Aµερικ ρίθει πινακίδων τέτοιας γραφ ς (π.χ. Mοριστάουν κα Mπ τ Kρ κ το Tενεσ. Πολλ ς µοι τητες πίσης µ τ ν γραφ το Γκραίη Kρ κ φέρουν τ σ µ ολα πο νευρίσκονται σ προδυναστικ α γυπτιακ γγε α στ ν A υδο, καθ ς κα στ προϊστορικ σ µ ολα «χάλριστνινγκαρ» τ ν λα ν τ ς Bορείου E ρώπης, πο θεωρο νται πρ γονοι το ουνικο λφα ήτου. (Στ ν ε κ να Ξ 3α φαίνεται µία λλη παρ µοια πιγραφ πο ρέθηκε στ Mιννεσ τα). δ K σµηµα τ ν Iνκας Στ κ σµηµα γι τ ν λαιµ τ ν Iνκας τ ς ε κ νας Ξ4 φαίνονται καθαρ πολλ γράµ- E κ να Ξ 5.: Mέρος π τ περίεργα πετρογλυφικ σ µ ολα Πουσάρο, πο ε ρίσκονται στ ν ποµονωµένο Περου ιαν Aµαζ νιο.

5 κα στ ν Bραζιλία, που συναντ ται περίφηµος γραφ Παράϊµπα. E κ να Ξ6: H α νιγµατικ γραφ P γκο - P γκο τ ς Nήσου το Πάσχα. ς H γραφ P γκο - P γκο τ ς Nήσου το Πάσχα Eκτ ς π τ ς πολλ ς µυστηριώδεις κατασκευ ς πο πάρχουν στ ν σο το Πάσχα, πολλ ς πορίες χει προκαλέσει κι συγκεκριµένη γραφ τ ς ε κ νας Ξ6 µ το ς α νιγµατικο ς χαρακτ ρες, ρκετο κ τ ν ποίων ε ναι νθρωπο- µορφικοί. Tέτοια γραφ χει ε ρεθ χαραγµένη σ ράχους κα στ ς λάχιστες πλάκες πο χουν διασωθ π τ ν καταστρεπτικ µανία τ ν εραποστ λων. H λέξις «P γκο» στ ν γλ σσα τ ν θαγεν ν σηµαίνει λ γος, µιλία, συνενν ησις. Πρ κειται γι τ ν πανάρχαια λληνικ λέξι «λ γος», σ µφωνα µ τ ν ρευνα το Πανεπιστηµίου τ ς Xαϊδελ έργης («αυλ ς», τε χη 169 κα 170). M τ ν ε καιρία σηµειώνεται, τι πολλ π τ νησι το E ρηνικο διατηρο ν κ µη τ λληνικ ν µατά τους (Πολυνησία, Iνδονησία κ.τ.λ.), τ πο α δ ν το ς δ θηκαν π το ς δυτικο ς θαλασσοπ ρους πο τ «νεκάλυψαν», λλ τ ε χαν π πρ ν «νεξήγητα». Eνας κ µη λ γος πο προξενε (δικαιολογηµένη) µηχανία στ συµ ατικ ρχαιολογία, ε ναι τ τι συγκεκριµένη γραφ P γκο - P γκο τ ς Nήσου το Πάσχα, µοιάζει µ τ ν ρχαία γραφ τ ς κοιλάδος το Iνδο (ε κ να Ξ 6α). E κ να Ξ6α: είγµατα ρχαίας γραφ ς τ ς νήσου το Πάσχα ( πάνω) κα τ ς κοιλάδος το Iνδο (κάτω) σ σ γκρισι. O δ ο α τ ς γραφές (ε κ. Ξ6 κα Ξ6α), µφ τερες «µετάφραστες», νεκαλ φθησαν σ δ ο κ διαµέτρου ντίθετα σηµε α τ ς πιφάνειας τ ς Γ ς. ζ H γραφ Xαράππα Πρ κειται γι πανάρχαια γραφ τ ν π τ ν B ρειο Iνδία. Aποδίδεται σ γνωστη γλ σσα (;) µ λληνικ µως σ µ ολα. E κ να Ξ7: ε γ- µα γραφ ς Xαράππα π τ ν B ρειο Iνδία, τ ν.

6 E κ να Ξ8: Πίνακας µ τ ν γραφ ( ριστερ ) τ ν Mάγια κα (δεξι ) τ ν Mινωϊκ Γραµµικ A. H σ γκρισις δ ν φήνει µφι ολίες περ τ ς σχέσεως τ ν δ ο γραφ ν. η H γραφ τ ν Mάγια Στ ν ε κ να Ξ8 φαίνεται ναµφισ ήτητη µοι τητα τ ς γραφ ς τ ν Mάγια, ο πο οι σαν λα ς τ ς Kεντρικ ς Aµερικ ς, κα τ ς Γραµµικ ς Γραφ ς A. Πολλ ς πέτρινες πιγραφ ς Γραµµικ ς Γραφ ς A κα B χουν ε ρεθ σ λ κληρη τ ν µερικανικ πειρο («αυλ ς», τ. 172). θ T Oστρακο τ ν Γιο ρων T σηµαντικώτερο π τ ε ρήµατα τ ν νασκαφ ν στ σπήλαιο το K κλωπα στ Γιο ρα τ ς Aλονήσου ε ναι τ κεραµικ στρακο π γγε ο το 5000 π.x., πο φαίνεται στ ν ε κ να Ξ9. Σ µφωνα µ τ ν ρχαιολ γο πο διεξάγει τ ν νασκαφ κ. Aδ. Σάµψων, πρ κειται γι «σ µ ολα γραφ ς» κα γι «συνειδητ νέργεια το κεραµέα» («αυλ ς», τ. 185). E κολα διακρίνονται χαραγµένα τ γράµµατα A, Y κα. Kι µως συµ ατικ ρχαιολογία διδάσκει, τι τ λφά- ητο ε σήχθη στ ν Eλλάδα περισσ τερα π τη µετά! E κ να Ξ9: T κεραµικ στρακο π τ Γιο ρα το 5000 π.x. µ χαραγµένα τ γράµµατα A, Y κα. ι T Aγγε α τ ς Mήλου Στ ν σο M λο ε ρέθη πρ σφατα να τεράστιο σ νολο γγείων π τάφο τ ς πρωτοκυκλαδικ ς περι δου E κ να Ξ10: Σ µ ολα - γράµµατα π Πρωτοκυκλαδικ γγε α τ ς Mήλου (µέσα 3ης χιλιετίας π.x.). ιακρίνονται τ X κα τ N, πανοµοι τυπα γραµµένα πως τ γράµµατα το σ γχρονου Eλληνικο Aλφα ήτου.

7 (µέσα 3ης χιλιετίας π.x.) µ πολλ γράµµατα το λληνικο λφα ήτου (M, N, K, Ξ, Π, O, E, X κα N). ια H Λίθινη Σφραγίδα - Eπιγραφ τ ν Γιαννιτσ ν Πρ κειται γι µία λίθινη σφραγίδα - πιγραφ µ γχάρακτα σ µ ολα λικίας πτ χιλιάδων τ ν, πο ρέθηκε στ Γιαννιτσ (ε κ να Ξ 11). E κ να Ξ11: H λίθινη σφραγίδα - πιγραφ τ ν Γιαννιτσ ν διαστάσων 2,5X5,5 κ. T γχάρακτα στοιχε α της ε ναι ργανωµένα σ τρε ς σειρ ς κατ µ κος το κοιλώµατος. O δ ο π ς στ ς κρες το ντικειµένου δηλώνουν τ ν παρξη µι ς ντίστοιχης γχάρακτης πιφάνειας στ ν πέναντι κοιλ τητα. T σφράγισµα ταν φορέας ν ς µην µατος διαρκο ς νοηµατικ ς ξίας µ πολλο ς ποδέκτες, φο πιγραφ - σφραγίδα ποσκοπο σε στ ν παραγωγ πολλ ν ντιγράφων. H χρονολ γηση το ε ρήµατος στ ν ρχ τ ς 5ης π.x. χιλιετίας τ καθιστ ς τ ρχαι τερο. ι Kινεζικο Xαρακτ ρες Yπάρχουν ναρίθµητα ε ρήµατα ( ρχαιολογικά, νθρωπολογικ κ.τ.λ.) πο ποδεικν ουν τι ο πρ τοι κάτοικοι τ ς Aσίας ε χαν διεισδ σει κε, προερχ µενοι π τ ν περιοχ το A γαίου στ πώτατο στορικ παρελθ ν, ταν πειρος πελευθερώθηκε π το ς παγετ νες κα τ λη. Γι τ ν διείσδυσι α τή, πο τοποθετε ται στ π.x., µπορε τε ν δια άσετε στ τε χος 170 το «αυλο». Στ ν ε κ να Ξ12 φαίνονται ο κινεζικο χαρακτ ρες γραφ ς, τ ν ποίων µοι της µ τ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου ε ναι κάτι παραπάνω π προφανής. H συµ ατικ ρχαιολογία διδάσκει τι γραφ «ε σήχθη» στ ν Eλλάδα τ ν 8ο α να π.x.! Eκτ ς π α τ πο γράφουν ο ρχα οι µας συγγραφε ς, δ ν χει λά ει κ - µη π ψιν της τ ς νέες νακαλ ψεις, πο λο Kινεζικο χαρακτ ρες γραφ ς (Πίνακας π τ λεξικ Ξ Mπάι, πο κδ θηκε στ Πεκ νο τ 1977). Oλα σχεδ ν τ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου πάρχουν µεταξ τ ν χαρακτήρων α τ ν ε τε πανοµοι τυπα ε τε σ παραλλαγές.

8 κα πληθαίνουν κι χουν καταρρίψει λες τ ς θεωρίες. Eτσι λοιπ ν, ν ξετάσουµε λες τ ς παραµέτρους, θ καταλήξουµε στ συµπέρασµα τι τ λφά ητο χει τ ς ρίζες του στ ν Xρυσ Eποχή, π τε παράλληλα µ τ κοιν λφά ητο, πρέπει ν π ρχε κι να δεογράµµατο γι πιστηµονικ - ερατικ χρ σι. Σ σχετικ πρ σφατα χρ νια παρουσιάζονται ς φευρέτες το λφα ήτου διάφοροι Eλληνες (π.χ. Kάδµος, Παλαµήδης κ.τ.λ.). A το δ ν φη ραν τίποτε πλ ς παρέλα αν π τ Mουσε α τ πανάρχαιο προκατακλυσµια ο Eλληνικ Aλφά ητο κα τ παρέδωσαν σ κοιν χρ σι. E δικ ς Λ νος, νας θεωρο µενος ς ασικ ς φευρέτης πολλ ν κ τ ν γραµµάτων τ ς λφα ήτου, ε ναι υ ς το Eρµο κα τ ς µο σας O ρανίας. Σ µφωνα µ τ ν ι δωρο Σικελιώτη (Bι- λ. Γ παρ. 67) Λ νος «πρ τος γραψε σ πανάρχαια ποχ περ τ ς καταγωγ ς κα τ ς ζω ς το ιον σου, πως κα λλες µυθολογίες, µεταχειρισθε ς γνωστον κ µα παναρχαίαν γραφήν». H Παγκ σµια Eλληνικ Oµογλωσσία O µετακατακλυσµια οι νθρωποι δ ν δηµιο ργησαν νέα γλ σσα. Eχρησι- µοποίησαν α τ πο δη π ρχε κα διεσώθη (,τι διεσώθη) κα κατώρθωσαν ν τ ν τελειοποιήσουν αθµιαίως, τελειοποίησις πο λοκληρώθηκε στ ν Eλλάδα τ ν κλασσικ ν ποχή. Yπ α τ τ πρ σµα πρέπει ν ξετασθ κι παρατηρο µενη µογλωσσία, πο λλοι τ ν νοµάζουν απετική, λλοι νδοευρωπαϊκή, λλοι νδογερµανικ κ.τ.λ. O τελευτα ες ρευνες πο χουν δε τ φ ς τ ς δηµοσι τητος τ τελευτα α χρ νια, κυρίως µέσα π τ ς σελίδες το «αυλο», δείχνουν τι πανάρχαιοι λεκτικο τ ποι πάρχουν στ ς γλ σσες λου το κ σµου, το E ρηνικο, τ ς Aµερικ ς κ.τ.λ. π τε ρθ ς ρος πο θ πρέπει ν χρησιµοποιο µε πλέον ε ναι: Παγκ σµιος Eλληνικ Oµογλωσσία! 1. Kαταλήξεις ο σιαστικ ν κα πιθέτων O πι χαρακτηριστικ ς καταλήξεις νοµάτων πο χουν διατηρηθ στ Πολυνησιακ ε ναι: -εία, -ία, -ιοι, -ιος, - ς, -χ ς κα µα καθ ς κα ο πληθυντικο -α, -εα κα -οι. ΠAPA EIΓMATA Kατάληξη Eλληνικ λέξη Πολυνησιακ λέξη -εία πρεσ εία πα έα -ία µανία µανία -ιον φυκίον πουκίο -ιος πολι ς πολι - ς χυρ ς χερ -χος µοιχ ς µοέχα -ίσκη µοχλ ς + ίσκη µοχ κι α (πληθ.) ργα νγκα -εα (πληθ.) τε χεα ταο χαα οι (πληθ.) µάγοι µακ οι

9 2. Aρθρα O πολυνησιακ ς γλ σσες χουν διατηρήσει κ µα κα τ λληνικ ρθρα (χέ), ( ), τ (τ ), α (χέ), ο, τ (τάου). Mεγάλο νδιαφέρον παρουσιάζει πίσης πι ίωση το µηρικο κα οιωτικο το /τα ( κε ), πο µετετράπη σ τ ου (= α τ ) στ διάλεκτο τ ς Nήσου το Πάσχα. 3. Pήµατα O ρηµατικ ς καταλήξεις -αω κα -έω µετατρέπονται σ -άου. T -ζω µετατρέπεται σ -τα, -τε, -τι, -το κα -του. H κατάληξη παρεµφάτου -ειν µετατρέπεται σ -αϊ. H κατάληξη -σω µετατρέπεται σ χου. H κατάληξη το γ προσώπου πληθυντικο (-οι) µετατρέπεται σ -τι, κατάληξη -µαι σ -µάι κα τ πρ σφυµα -σκ σ -κ. Tέλος ρηµατικ συλλα ικ α ξηση ( ) διατηρε ται στ ν ριστο τ ν πολυνησιακ ν ρηµάτων. 4. ιατήρησις τ ς ρχικ ς λληνικ ς ννοιας H ρχικ λληνικ ννοια τ ν λέξεων διατηρε ται σ ποσοστ 31,2% στ ν N σο το Πάσχα, 16% στ γλ σσα τ ν Mαορί, 12,7% στ Xα άη, 8,9% στ Aρχιπέλαγος Tουαµ του, 7,4% στ ς Mαρκησίες Nήσους Mανγκαρέ α, 5,3% στ ν Pαροτ νγκα, 4,9% στ ν Tαϊτή, 1,4% στ ς Σαµ ες κα στ ς νήσους Tάνγκα. Πίνακας συγκρίσεως τ ς γραµµατικ ς τ ς Eλληνικ ς µ τ ν γραµµατικ τ ν πολυνησιακ ν γλωσσ ν χει καθηγητ ς N ρς Γι ζεφσον το στορικο Πανεπιστηµίου τ ς Xαϊδελ έργης. Περίληψη τ ς σχετικ ς µελέτης, µ τίτλο: Greek Linguistic Elements in the Polynesian Languages (Hellenicam Pacificas) µπορε τε ν ρ τε στ ν «αυλ» (τε χη 169 κα 170). A τ µογλωσσία δ ν δηµιουργήθηκε µως πρ σφατα λλ χει τ ς ρίζες της στ πώτατο προκατακλυσµια ο παρελθ ν. Iχνη λληνικ ς παρουσίας χουν νευρεθ κι σο προχωρε ρευνα νευρίσκονται συνεχ ς περισ τερα σ λον σχεδ ν τ ν πλανήτη. A τ τ χνη µως προέρχονται π πρ σφατες σχετικ ς ποχ ς (π.χ. Mινωϊκ Kρήτη). Γι ν πάρχουν µως µοι τητες µεταξ τ ς Eλληνικ ς Γλώσσης κα τ ς γλώσσης τ ς Xα άης γι παράδειγµα, πρέπει ν πάρχει σαφ ς κα µακραίωνη πολιτιστικ πίδρασις δ ν ε ναι δυνατ ν ν χ η συµ µ «Eλληνες Oδυσσε ς». Σχέσεις λληνικ ς κα γγλικ ς γραφ ς Aς δο µε να παράδειγµα, συγκρίνοντας τ ν Eλληνικ µ τ ν Aγγλική, πο θεωρε ται λατινογενής. Σ µφωνα µ τ ν συµ ατικ στορία πολλ ς λέξεις πέρασαν π το ς Eλληνες στο ς Λατίνους κι π κε στ ν π λοιπη E ρώπη, σ σχετικ πρ σφατες ποχές. A τ ε ναι ν µέρει σωστ, λλ δ ν ε ναι πολ τως κρι ές. Στ ν Aγγλικ συντριπτικ πλειοψηφία τ ν λέξεων ε ναι ε τε καθαρ ς λληνικ ς (π.χ. democracy, mathematics κ.τ.λ.) ε τε µ λληνικ ίζα (π.χ. west = δ σις) κ το Fέσπερος που F τ δίγαµµα πο προφέρετο περίπου πως τ τα κα πε λήθη π τ ττικ, λλ παρέµεινε στ χαλκιδικ (λατινικ ) λφά ητο. Στ ν Aγγλικ λοιπ ν πάρχουν ο λέξεις hypo ( π ) π.χ. hypothesis κα hyper ( π ρ) hyperbolic. T h π ρχε κα

10 στ ν ρχαία Eλλάδα κι προφέρετο ς δασ πνε µα, πως κρι ς ο λέξεις history, Helen κ.τ.λ. Στ ν νέα Eλληνικ τ h περρίφθη κα στ θέσι του τοποθετήθη δασε α, ποία προσφάτως περρίφθη χωρ ς λ γο κι α τή. O Aγγλοι λοιπ ν κάποια σχετικ πρ σφατη χρονικ στιγµ π ραν α τ ς τ ς λέξεις π τ ν Eλληνική. Στ ν Aγγλικ πάρχουν µως κα ο λέξεις sub ( π κι α τ ) π.χ. substitute ( ποκαθιστ ) κα super ( π ρ κι α τ ). A το ε ναι παλαι τεροι τ ποι τ ν δίων λέξεων κι α τ δι τι σ πανάρχαιες ποχ ς τ δασ πνε µα h προφέρετο κι γράφετο ς σ. H διαδροµ δηλαδ τ ν λέξεων ε χε ς ξ ς: συπ (sub) > hypo > π κα συπ ρ (super) > hyper > πέρ. Παρατηρο µε δηλαδ τι πάρχουν στ Aγγλικ κα ο πανάρχαιοι τ ποι sub κα super, καθ ς κα ο σχετικ ς νεώτεροι hypo κα hyper. Eποµένως τ π µενον ντικείµενο µελέτης τ ν φιλολ γων κα τ ν γλωσσολ γων δ ν θ πρέπ η ν ε ναι ο πιρρο ς τ ς Eλληνικ ς στ ς λλες γλ σσες, λλ χρ νος πο γινε α τ πιρροή. O ρχαι τεροι τ ποι πρέπει ν προέρχωνται π τ κοιν π στρωµα τ ς προκατακλυσµιαίας παγκοσµίου µογλωσσίας. H λέξις XAOΣ, πο ναφέρεται κα στ ν Oµηρο κα στ ν Hσίοδο, π ρχε λέξις AHP τ διο. Λέξεις µ 3-4 γράµµατα πο περιγράφουν κρι ς α τ πο πρέπει χωρ ς συγχ σεις κα παρανοήσεις κα χρησιµοποιο νται π κατοµµ ρια νθρώπους σ λον τ ν κ σµο. Σκεφθ τε τ ν λέξη AHP. Π ση πληροφορία ε ρίσκεται συµπυκνωµένη ε ς α τ ν κα π σο ε κολο ε ναι ν διαδοθ κα ν περιγράψ η α τ πο θέλει χωρ ς σ γχυσι. Yπάρχει λ γος πο AHP λέγεται AHP κα δ ν λέγεται κάπως λλι ς (OYΓK π.χ.). O δηµιουργο τ ς γλώσσης µας γνώριζον τέλεια τ ν θεωρία διαδ σεως τ ς πληροφορίας, πο µ λις τ τελευτα α χρ νια ρχισε ν ναπτ σ η σ γχρονος νθρωπος. H Eλληνικ Γλ σσα ε ναι να φθαστο τεχνολογικ πίτευγµα κα ς τέτοιο πρέπει ν ξετασθ. «O καθορισµ ς το ν µατος δ ν ε ναι µελητέα π θεσις, ο τε ργον σηµάντων νθρώπων τ ν πρώτων τυχ ντων» (Πλάτων, «Kρατ λος», 390 d). «Θ πάρουµα σα στοιχε α νοµίζουµε τι χρειάζονται γι ν κατασκευάσουµε συλλα ές, ν µατα κα ρήµατα κα π λα α τ θ δηµιουργήσουµε µεγάλο κα κέραιο λ γο ρητορικ ς ποιαδήποτε θ ε ναι τέχνη (το λ γου). Aλλ καλ τερα χι µε ς, γιατ παρασ ρθηκα π τ συζήτησι. Oλα α τ τ κατεσκε ασαν, πως ε ναι κατασκευασµένα, ο παλαιοί» κα στ συνέχεια συµπληρώνει: «νεκα τ ς πολυκαιρίας ε ναι δ νατον ν τ ρευνήσουµε». Γνώσεις πανάρχαιες µεταφέρονται κωδικοποιηµένες µέσα στην Eλληνικ Γλ σσα! M α τ τ σκεπτικ πρέπει ν ξετασθο ν κα τ γράµµατα: τ νοµά τους, τ σχ µα τους κα θέσις τους ε ς τ λφά ητο. Eπισηµαίνεται τι, ν κα µέχρι πρ ν π λίγα χρ νια πιστε ετο, τι τ γράµµατα το λφα ήτου φευρέθηκαν λίγους α νες πρ Xριστο, τελευτα ες νασκαφ ς χουν ποκαλ ψει συγκλονιστικ κα τελείως διαφορετικ πράγµατα. Στ τε χος 204 το «αυλο» πάρχουν πληροφορίες γι τ γράµµατα M, N, K, X, Ξ, Π, O, E το Eλληνικο Aλφα ήτου, πο ε ρέθησαν σ γγε α τ ς Mήλου τ ς 3ης χιλιετίας π.x., ν στ τε χος 185, γι τ γράµµατα A, Y, πο ε ρέθησαν σ κεραµικ στ ν νησίδα Γιο ρα τ ν Bορείων Σποράδων τ ς 6ης χιλιετίας π.x.! T σο τ γράµµατα, σο

11 κα γλ σσα ε ναι κληρονοµι τ ς Xρυσ ς Eποχ ς! O πλανήτης ίας π ρε τ νοµα το µεγαλ τερου Θεο, το ι ς. A τ δ ν ε ναι τυχα ο. O συγκεκριµένος πλανήτης ε ναι µεγαλ τερος π λους το ς λλους και µ ζα του ε ναι περισσ τερη π τ διπλάσιον τ ς συνολικ ς µάζης λων τ ν πλανητ ν το λιακο συστήµατος. Eποµένως πάρχει λ γος πο συγκεκριµένος πλανήτης νοµάσθη τσι κι α το πο τ ν ν µασαν γνώριζαν τ πλανητικ µας σ στηµα. «A το πο πρ τοι ρισαν τ ν µατα δ ν ταν κάποιοι τυχα οι, λλ µελετητ ς τ ν ο ρανίων σωµάτων κα ναλυτικοί» (Πλάτων, «Kρατ λος», 401 b). Στ τε χος 199 το «αυλο» πάρχει νάλυσις τ ς νοµασίας τ ν ατρικ ν ρων, π τ ν ποία προκ πτει τι ο νοµασίες τ ν νθρώπινων ργάνων δ ν ε ναι τυχα ες λλ κάθε µία περιγράφει σαφ ς τ ν λειτουργία το ργάνου πο ντίστοιχα νοµατίζει. O ρος νεφρ ς, γι παράδειγµα, παράγεται κ το ρή- µατος νε πο σηµαίνει νανεώνω κα τ ρ µα φρέω - πο σηµαίνει ε σάγω, φήνω κάτι ν ε σέλθ η. A τ κρι ς κάνει κα νεφρ ς: Aνανεώνει τ α µα ( π τ πι λα προϊ ντα το µετα ολισµο ), καθ ς τ α µα ε σέρχεται ντ ς του. T παρ, τ χηµικ ν ργαστήριον το ργανισµο πο πιτελε πολλαπλ ς λειτουργίες «πιδιορθώσεων» ντ ς α το, νοµάσθη π τ ρ µα πάοµαι, πο σηµαίνει πιδιορθώνω, πισκευάζω. Aν δεχθο µε τ ν γραµµικ ς α ξουσα θεωρία τ ς ξελίξεως το πολιτισµο, δ ν ξηγε ται π ς ο νθρωποι τ ς χιλιετίας π.x. χι µ νο γνώριζον τ σωτερικ ργανα το νθρωπίνου σώ- µατος, λλ κα τ ν λειτουργία π κρι ς το καθεν ς π α τά. «T νοµα ε ναι τ ργανο πο µ ς διδάσκει κα καθορίζει τ ν ο σία τ ν ντων» («Kρατ λος», 388 c). H µηρικ γλ σσα ποτελε να κέραιο µνηµε ο τ ς µακρ ς προκατακλυσµιαίας περι δου, κατά τ ν ποία γλ σσα συνετέθη γι ν νοµάσ η τ ν στορία, τ πιτε γµατα κα τ ς γνωστικ ς κατακτήσεις λης α τ ς τ ς Xρυσ ς γι τ ν νθρωπ τητα Eποχ ς. T διο ναφέρει κι Πλάτων: «Kάποια δ ναµις νώτερη π τ ν νθρώπινη θεσε τ πρ τα ν µατα στ πράγµατα, µ ποτέλεσµα α τ ν ε ναι κατ νάγκην σωστά» («Kρατ λος» 428 c)! Aστοχες προσπάθειες Aποδείξεως τ ς Mαθηµατικ ς οµ ς κα µερικ ς δεκαετίες πολλο Eλληνες κα ξένοι ρευνητές, στ ν προσπάθειά τους ν δείξουν τ ν µαθηµατικ δοµ τ ς γλώσσας µας, χουν ρχίσει ν ποστηρίζουν τ ν λεξαριθµικ λεγοµένη θεωρία, σ µφωνα µ Eδ τ ν ποία τα τισις φθ γγου κα ριθµο σ κάθε γράµµα το Eλληνικο Aλφα ήτου ποδηλώνει, τι τ θροισµα τ ν γραµµάτων µι ς λέξεως κφράζει κι να ριθµητικ ν σ νολο. Eτσι πολλ ς συνώνυµες λέξεις χουν τ διο θροισµα - λεξάριθµο. Π.χ. ΘEOΣ = AΓIOΣ: Θ+E+O+Σ = = 284, A+Γ+I+O+Σ= =284. H θεωρία α τ πο ε χε νθίσει κα στ ν Mεσαίωνα κι φορο σε κα στ ν E ραϊκ Γλ σσα κι κανε µεγάλες προσπάθειες νακάλυψης δ θεν «κρυµµένων νοηµάτων» τ ς «Παλαι ς ιαθήκης» χει τ ς ρίζες της σ πολ παλι χρ νια. Λέγοντας µως µαθηµατικ δοµ τ ς γλώσσας, σφαλ ς κα δ ν ννοο µε τ ν

12 Mία χι κα τ σον πιτυχηµένη προσπάθεια ρευνητο γι τ ν π δειξι τ ς µαθηµατικ τητας κα τ ς προ λεπτικ τητας (!) τ ς γλώσσας µας: KENTEPHΣ EΛHNAΣ OΛYMΠIONIKHΣ = = 2000 (τ τος πο πρωταθλητής µας νεδείχθη Oλυµπιονίκης). O Xριστιανισµ ς κα τ νέο σ στηµα αριθµήσεως τ ν τ ν νεφανίσθησαν πολλ ς χιλιετίες, φ του ε χε διαµορφωθ δη γλ σσα µας. Στ ν περίπτωση τ ς Oλυµπιονίκου κ. Πατουλίδου χρησιµοποιο νται λλες λέξεις: NIKH H ΠATOYΛI OY EΠIKPATEI = = 1992! λεξαριθµικ θεωρία. Στ ν Eλλάδα ρκετο ς α νες π.x. π ρχαν σ σχ δεκάδες λφά ητα, ν µοια µεταξ τους ποσοτικ κα ποιοτικά. E ναι γνωστ πίσης, τι ρχαία Eλληνικ ε χε πολλ ς διαλέκτους κι τι κάθε διάλεκτος λλαζε µορφ κατ χρονικ περίοδο. O ποστηρικτ ς α τ ς τ ς θεωρίας περιορίζονται µ νο στ µετευκλείδειο λφά ητο το 403 π.x. (δηλαδ τ σηµεριν ), χωρ ς τ ν φαίρεσι τ ν δίγαµµα (F), κ ππα (Q) κα σαµπ (C=). Πολλ ς µ ηχες λέξεις χουν διο λεξάριθµο (π.χ. AYΛOΣ = AΫΛOΣ), ν σ κάθε λεξάριθµο ντιστοιχε πληθώρα λέξεων (π.χ. 440 = OPOΣ = MIKPOΣ), χωρ ς καµµία λογικ νοηµατικ σχέσι µεταξ τους. Ωρισµένοι ρευνητ ς χουν προχωρήσει κ µη περισσ τερον κα ναλ ουν λεξαριθµικ λ κληρες προτάσεις. Aν χρησιµοποιήσουν ναν γρήγορο πολογιστ µ τ κατάλληλο λογισµικ, ε ναι σίγουρο τι θ «νακαλ ψουν» τιδήποτε πιθυµο ν πολ ε κολώτερα. O,τι ρο ν µως θ φείλεται σ ναπ φευκτες συµπτώσεις κα δ ν χει καµµία σχέσι µ τ ν µαθηµατικ τητα τ ς γλώσσας µας. Σ µφωνα µ τ ν Aριστοτέλη ποιοδήποτε τέτοιο φαιν µενο «οικε συµπτώµασιν» (φαίνεται συµπτωµατικ ). H µαθηµατικ τητα τ ς Eλληνικ ς Γλώσσης δ ν περιορίζεται σ πλ ς προσθέσεις, λλ περικλείει λη τ ν γν σι π τ ν ξέλιξι το νθρωπίνου πολιτισµο π τ πανάρχαια χρ νια, φθάνοντας στ ποκορ φωµά της τ ν Xρυσ Eποχή. T θέµα δ ν µπορε ν ξαντληθ δ. T παραδείγµατα πο µπορο ν ν παρατεθο ν ε ναι πάρα πολλά. M νη περίπτωσις, προκειµένου ν µπορέσουµε ν κατανοήσουµε τ ν φθαστο πλο το κα τ πλ θος τ ν πληροφορι ν κα τ ν γνώσεων πο φέρονται στ ν Eλληνικ Γλ σσα, ε ναι ν τεθ π πιστηµονικ ρευνα, ντιµετωπιζ µενη µ τ ν σε ασµ κα τ ν σο αρ τητα πο τ ς πρέπει κα ν γίν η ντικείµενο ρε νης χι µ νον φιλολ γων κα γλωσσολ γων λλ κα µαθηµατικ ν, κ αντικ ν φυσικ ν, πυρηνικ ν φυσικ ν, στρον µων, γεωλ γων, ατρ ν, ιολ γων κ.τ.λ. Iωάννης Λάζαρης Mηχανολ γος µηχανικ ς EMΠ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα

Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα ANAΣTAΣIOΣ ΣTAMOY Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα EΛΛHNIKEΣ OI ONOMAΣIEΣ TΩN ΓPAMMATΩN A. ΠOTE KAI YΠO ΠOIΩN EΞEYPEΘH TO AΛΦABHTON Aποτελε κοιν ν πεποίθησιν τ ν σχολουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ethics moral ή θος ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ;

ethics moral ή θος ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ; ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ moral Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ; ethics Αν και ο Bowie (2000) έ χει υ πο στη ρί ξει ό τι η κα ντια νή θε ω ρί α της η γε σί ας «εί ναι έ να τό σο ο ξύ μω ρο σχή μα ό

Διαβάστε περισσότερα

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π T π N E π ø À I π À À N π ø À ø (π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π A π T πµ À À IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleô ÒÓ Υπ την εποπτεία του Iνστιτο του Nεοελληνικών Σπουδών (Iδρ µατος Mαν λη Tριανταφυλλίδη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα