H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω"

Transcript

1 H διάχυσή της στ πώτατο παρελθ ν σ λους το ς λαο ς τ ς Yδρογείου H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω στ ν ποία στηρίχθησαν πλ θος συγχρ νων γλωσσ ν, δ ν π ρξε ρχ µι ς ποχ ς στ ν γλωσσικ στορία, λλ τ µ νο κέραιο µνηµε ο µι ς µακρ ς προγενεστέρας περι δου, κατ τ ν ποία συνετέθη γι ν «νοµατίσ η» τ πιτε γµατα κα τ ς γνωστικ ς κατακτήσεις το µεγάλου προκατακλυσµιαίου πολιτισµο τ ς Xρυσ ς Eποχ ς. Aκ µα κι ν δ ν π ρχε καµµία λλη ναφορά, κ µα κι ν δ ν ε χε διασωθ κανένα προκατακλυσµια ο µνηµε ο, θ ρκο σε κα µ νον Eλληνικ Γλ σσα ς π δειξι τ ς πάρξεως στ παρελθ ν µι ς ποχ ς µεγάλου πολιτισµο. Στ (µ συµ ατικ ) γλ σσα µας ε ναι µφυτευµένη λη γν σις, πο κατέκτησε νθρωπος ως τ ν παρο σα στιγµή. Kάθε λληνικ λέξις ρος φέρει να αρ φορτίο νοήσεως, φορτίο πο ο προγενέστεροι «ξώδευσαν», γι ν κατακτήσουν γνωστικ τ συγκεκριµένη ννοια κα ν τ ν «απτίσουν» µ τ συγκεκριµένο νοµα λέξι. O,τι δ ν χει νοµασθ, δ ν πάρχει ς κατακτηµένη γν σις κι,τι χει νοµασθ, α τ κρι ς ε ναι µ νη γν σις πο διαθέτει σήµερα νθρωπ τητα σ ντίθεσι µ τ λλα ε δη το ζωϊκο ασιλείου, πο δ ν χουν καµ- µία γν σι, πειδ κρι ς δ ν χουν γλ σσα. H «κατάκτησις» λοιπ ν τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας ε ναι τ πι γενναι δωρο ε εργέτηµα, πο µπορε ν προσφερθ ς πολυτιµώτατη πε ρα το παρελθ ντος στ ν σηµεριν νθρωπο. T θέµα χει ναλυθ ε ς άθος σ πλ θος τευχ ν το «αυλο». Mία τεχνολογικ προσέγγιση στ ν Eλληνικ Γλ σσα Kάθε γράµµα το λφα ήτου χει να νοµα κα µία θέσιν τ A π.χ. λέγεται Aλφα κα ε ναι πρ το, τ B λέγεται B τα κα ε ναι δε τερο κ.τ.λ. O τε τ ν µατα τ ν γραµµάτων ο τε θέσις τους ε ς τ λφά ητο ε ναι τυχα α. ηλαδ πάρχει λ γος πο τ Λ λέγεται Λάµδα κι ε ρίσκεται ε ς τ ν νδέκατη θέσι, πως κα πο δ ν λέγεται π.χ. Λ τα κα δ ν ε ρίσκεται σ κά-

2 ποια λλη θέσι. «H γν σις δωσε µ σωστ τρ πο τ ν µατα στ γράµµατα» («Kρατ λος», 393 e). Kάθε λέξις χει γράµµατα κα κάθε γράµµα ε ναι φορέας πληροφορίας. Σήµερα λέγοµεν EH κα τ κάθε γράµµα κάτι περιγράφει, κάποια πληροφορία µ ς µεταφέρει ( = ηµ σια, E = Eπιχείρηση, H = Hλεκτρισµο ). Aλλ κα τ κάθε γράµµα π µ νο του ε ναι φορέας πληροφορίας (π.χ. τ µ ς φέρει πέντε πληροφορίες: - E - Λ - T - A). Mέχρι τώρα χουν γίνει πολλ ς ποθέσεις, λλ καµµία δ ν χει δώσει τελείως κανοποιητικ ς ξηγήσεις γι τ ποιές συγκεκρι- µένες πληροφορίες µ ς µεταδίδονται µ κάθε λέξι, σ µφωνα µ τ γράµµατα πο τ ν ποτελο ν. O λ γος ε ναι πλ ς: M τέτοια θέµατα λφα ήτου κα γλώσσης σχολο νται συνήθως µ νον φιλ λογοι, στορικο κα γλωσσολ γοι. Oπωσδήποτε συνεισφορά τους ε ναι ναγκαία, λλ δ ν ε ναι ρκετή. Eπιπροσθέτως, τ θέµα προσεγγίζεται µ τ σκεπτικ τι, πως πολιτισµ ς ποτίθεται τι κολο θησε νοδικ πορεία, τ διο συνέ η κα µ τ γλ σσα. A τ µως δ ν ε ναι καθ λου ρθ ν. T πρ τα σταδιακ ήµατα ε ς τ ν ξέλιξιν τ ς γλώσσης γιναν στ πώτατο παρελθ ν. Oπως λος πολιτισµ ς φτασε σ να πολ ψηλ πίπεδο κατ τ ν Xρυσ Eποχή, τ διο συνέ η µ τ ν γλ σσα, καθ ς πίσης κα µ τ ν γραφή. H Eλληνικ Γλ σσα κα τ Eλλληνικ Aλφά ητο ε ναι π γονοι τ ς τέλειας προκατακλυσµιαίας γλώσσης κα γραφ ς τ ν πεπολιτισµένων. M τ ν καταστροφ το πολιτισµο ναµεν µενη ταν κι νάλογη καταστροφ τ ς γλώσσης κα τ ς γραφ ς. «Eγ δωσα στο ς νθρώπους τ ν γν σι, το ς ριθµο ς, τ γράµµατα γ το ς µαθα ν µιλο ν κα ν γράφουν», λέγει A σχ λος γι τ ν Προµηθέα E κ να A: Aναπαράστασις σ H/Y πτώσεως µετεωρίτου π τ ς Γ ς. H πτ σις ν ς µετεωρίτου µ µέγεθος ς το ε κονιζοµένου, ε ναι ρκετ ν καταστρέψ η χι µ νο τ ν πολιτισµ λλ κα λη τ ζω π τ ς γ ς.

3 («Προµηθε ς εσµώτης» περίληψις), δείχνοντας τ ν πανάρχαια προκατακυσµιαία καταγωγ τ ς γλώσσας κα το λφα ήτου. «O νθρωποι πο πέµειναν µετ τ ν θεοµηνία το κατακλυσµο, σαν γράµµατοι κα ζο σαν στ ουνά. ν ε χαν δέα γι τ νδοξο προγονικ παρελθ ν τους κα το ς θαυµαστο ς ν µους τους. E χαν πολλ ς στερήσεις στ ζωή τους κι φρ ντιζαν µ νο γι τ ν α τοσυντήρησί τους» (Πλάτων, «Kριτίας», περίληψι 109 d, e 110 a). «... Eπ πολλ ς γενε ς ο νθρωποι πε ίωναν νευ τ ς γνώσεως τ ς γραφ ς» («Tίµαιος», 23 c). E θ ς ξ ρχ ς µως γίνονται προσπάθειες διασώσεώς της δι χαράξεώς της π κατέργαστων λίθων. Aς κάνουµε µία σ ντοµη περιήγησι το πλανήτου, προκειµένου ν ξετάσουµε τ σχετικ ε ρήµατα πο πάρχουν. H διάχυση τ ς Γλώσσας τ ν Θε ν στ ν Yφήλιο α Πινακίδες Γκλοζ λ Σ νασκαφ ς πο ρχισαν τ 1925 στ ν περιοχ Γκλοζ λ τ ς Γαλλίας, ε ρέθησαν κατοντάδες γάλµατα κα πινακίδες µ διάφορες παραστάσεις, λλ κα γραφ ς µ συνολικ ς 111 σ µ ολα. T ε ρήµατα α τ ποδεικν ουν τι πρ περισσοτέρων π πτ χιλιετι ν, δι τι τ τε χρονολογο νται, π ρξαν νθρωποι ψηλο πολιτισµο µ γραφ κατ χιλιετίες ρχαιοτέραν τ ν γραφ ν, που χει ασίσει τ πορίσµατά της συµ ατικ ρχαιολογία. Πινακίδες Nί εν Πρ κειται περ λιθίνων γχαράκτων πινακίδων µ γνωστη ερογλυφικ γραφή. Aνεκαλ φθησαν κατ τ διάρκεια νασκαφ ν το καθηγητο Γουίλιαµ Nί εν π τ 1921 ως τ 1923 στ ν περιοχ Aχουϊζ κτλα E κ να Ξ1.: Στ ς πινακίδες πο ε ρέθησαν στ ν περιοχ Γκλοζ λ τ ς Γαλλίας κα χρονολογο νται πρ ν π 7 κα περισσ τερες χιλιετίες, φαίνονται καθαρ πολλ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα- ήτου, πως τ H, M, X, Γ, K κ.τ.λ. E κ να Ξ2.: Mερικ π τ σχέδια πο πάρχουν στ ς πινακίδες Nί εν. T σχέδια α τ ε ναι σ µ ολα πολ πλοκα, τ πο α πρέπει ν ναφέρωνται σ ψηλ ς πιστηµονικ ς λήθειες. Xρονολογο νται τ π.x. τ ς κοιλάδας το Mεξικο. Θεωρο νται τ ν. Πιθαν ς πρ κειται γι µία γλ σσα συµ ολική, ερατική, ερογλυφική, περιγραφικ ς πιστηµονική, πο χαράχθηκε στ ς πινακίδες σ µία προσπάθεια διασώσεως τ ς ψηλ ς προκατακλυσµιαίας σκέψεως. γ H Eπιγραφ το Γκραίη Kρ κ Στ µώνυµο λ φο τ ς υτικ ς Bιρτζίνια τ ν HΠA, ε ρέθη πέτρα τ ς ε κ νας Ξ3, στ ν ποία φαίνονται χαραγµένα πολλ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα- ήτου. H πινακίδα α τ δ ν ε ναι µ νη, λλ ντιθέτως λ κληρη B ρειος

4 E κ να Ξ 3.: Στ ν πιγραφ πο ε ρέθη στ Γκραίη Kρ κ τ ς υτικ ς Bιρτζίνια τ ν HΠA, φαίνονται καθαρ τ γράµµατα K, X, Λ, T, Σ κ.λπ. E κ να Ξ3α: Πέτρινη πιγραφ λληνικ ς πανάρχαιας γραφ ς πο ε ρέθη σ γρ κτηµα στ Kένσιγκτον τ ς Mιννεσ τας (HΠA) τ 1898 (Mουσε ο Mιννεσ τας, HΠA). E κ να Ξ 4: K σµηµα τ ν Iνκας πο ε ναι στολισµένο µ λληνικ γράµµατα (διακρίνονται τ X, Σ. Y κ.λπ.). µατα το λληνικο λφα ήτου. ε T Πετρογλυφικ Πουσάρο Στ ν ε κ να Ξ5 φαίνεται µέρος π τ περίεργα πετρογλυφικ σ µ ολα Πουσάρο, πο ναφέρονται ς πρ - Iνκας κι ε ρίσκονται στ ν ποµονω- µένο Περου ιαν Aµαζ νιο. Πολλ ς πιγραφ ς νευρίσκονται πίσης σ λη τ ν περιοχ τ ς Aµαζονίας (γραφ Aκακ ρ), στ ς ζο γκλες τ ς Bενεζουέλας, στ ν Kολοµ ία καθ ς Aµερικ ρίθει πινακίδων τέτοιας γραφ ς (π.χ. Mοριστάουν κα Mπ τ Kρ κ το Tενεσ. Πολλ ς µοι τητες πίσης µ τ ν γραφ το Γκραίη Kρ κ φέρουν τ σ µ ολα πο νευρίσκονται σ προδυναστικ α γυπτιακ γγε α στ ν A υδο, καθ ς κα στ προϊστορικ σ µ ολα «χάλριστνινγκαρ» τ ν λα ν τ ς Bορείου E ρώπης, πο θεωρο νται πρ γονοι το ουνικο λφα ήτου. (Στ ν ε κ να Ξ 3α φαίνεται µία λλη παρ µοια πιγραφ πο ρέθηκε στ Mιννεσ τα). δ K σµηµα τ ν Iνκας Στ κ σµηµα γι τ ν λαιµ τ ν Iνκας τ ς ε κ νας Ξ4 φαίνονται καθαρ πολλ γράµ- E κ να Ξ 5.: Mέρος π τ περίεργα πετρογλυφικ σ µ ολα Πουσάρο, πο ε ρίσκονται στ ν ποµονωµένο Περου ιαν Aµαζ νιο.

5 κα στ ν Bραζιλία, που συναντ ται περίφηµος γραφ Παράϊµπα. E κ να Ξ6: H α νιγµατικ γραφ P γκο - P γκο τ ς Nήσου το Πάσχα. ς H γραφ P γκο - P γκο τ ς Nήσου το Πάσχα Eκτ ς π τ ς πολλ ς µυστηριώδεις κατασκευ ς πο πάρχουν στ ν σο το Πάσχα, πολλ ς πορίες χει προκαλέσει κι συγκεκριµένη γραφ τ ς ε κ νας Ξ6 µ το ς α νιγµατικο ς χαρακτ ρες, ρκετο κ τ ν ποίων ε ναι νθρωπο- µορφικοί. Tέτοια γραφ χει ε ρεθ χαραγµένη σ ράχους κα στ ς λάχιστες πλάκες πο χουν διασωθ π τ ν καταστρεπτικ µανία τ ν εραποστ λων. H λέξις «P γκο» στ ν γλ σσα τ ν θαγεν ν σηµαίνει λ γος, µιλία, συνενν ησις. Πρ κειται γι τ ν πανάρχαια λληνικ λέξι «λ γος», σ µφωνα µ τ ν ρευνα το Πανεπιστηµίου τ ς Xαϊδελ έργης («αυλ ς», τε χη 169 κα 170). M τ ν ε καιρία σηµειώνεται, τι πολλ π τ νησι το E ρηνικο διατηρο ν κ µη τ λληνικ ν µατά τους (Πολυνησία, Iνδονησία κ.τ.λ.), τ πο α δ ν το ς δ θηκαν π το ς δυτικο ς θαλασσοπ ρους πο τ «νεκάλυψαν», λλ τ ε χαν π πρ ν «νεξήγητα». Eνας κ µη λ γος πο προξενε (δικαιολογηµένη) µηχανία στ συµ ατικ ρχαιολογία, ε ναι τ τι συγκεκριµένη γραφ P γκο - P γκο τ ς Nήσου το Πάσχα, µοιάζει µ τ ν ρχαία γραφ τ ς κοιλάδος το Iνδο (ε κ να Ξ 6α). E κ να Ξ6α: είγµατα ρχαίας γραφ ς τ ς νήσου το Πάσχα ( πάνω) κα τ ς κοιλάδος το Iνδο (κάτω) σ σ γκρισι. O δ ο α τ ς γραφές (ε κ. Ξ6 κα Ξ6α), µφ τερες «µετάφραστες», νεκαλ φθησαν σ δ ο κ διαµέτρου ντίθετα σηµε α τ ς πιφάνειας τ ς Γ ς. ζ H γραφ Xαράππα Πρ κειται γι πανάρχαια γραφ τ ν π τ ν B ρειο Iνδία. Aποδίδεται σ γνωστη γλ σσα (;) µ λληνικ µως σ µ ολα. E κ να Ξ7: ε γ- µα γραφ ς Xαράππα π τ ν B ρειο Iνδία, τ ν.

6 E κ να Ξ8: Πίνακας µ τ ν γραφ ( ριστερ ) τ ν Mάγια κα (δεξι ) τ ν Mινωϊκ Γραµµικ A. H σ γκρισις δ ν φήνει µφι ολίες περ τ ς σχέσεως τ ν δ ο γραφ ν. η H γραφ τ ν Mάγια Στ ν ε κ να Ξ8 φαίνεται ναµφισ ήτητη µοι τητα τ ς γραφ ς τ ν Mάγια, ο πο οι σαν λα ς τ ς Kεντρικ ς Aµερικ ς, κα τ ς Γραµµικ ς Γραφ ς A. Πολλ ς πέτρινες πιγραφ ς Γραµµικ ς Γραφ ς A κα B χουν ε ρεθ σ λ κληρη τ ν µερικανικ πειρο («αυλ ς», τ. 172). θ T Oστρακο τ ν Γιο ρων T σηµαντικώτερο π τ ε ρήµατα τ ν νασκαφ ν στ σπήλαιο το K κλωπα στ Γιο ρα τ ς Aλονήσου ε ναι τ κεραµικ στρακο π γγε ο το 5000 π.x., πο φαίνεται στ ν ε κ να Ξ9. Σ µφωνα µ τ ν ρχαιολ γο πο διεξάγει τ ν νασκαφ κ. Aδ. Σάµψων, πρ κειται γι «σ µ ολα γραφ ς» κα γι «συνειδητ νέργεια το κεραµέα» («αυλ ς», τ. 185). E κολα διακρίνονται χαραγµένα τ γράµµατα A, Y κα. Kι µως συµ ατικ ρχαιολογία διδάσκει, τι τ λφά- ητο ε σήχθη στ ν Eλλάδα περισσ τερα π τη µετά! E κ να Ξ9: T κεραµικ στρακο π τ Γιο ρα το 5000 π.x. µ χαραγµένα τ γράµµατα A, Y κα. ι T Aγγε α τ ς Mήλου Στ ν σο M λο ε ρέθη πρ σφατα να τεράστιο σ νολο γγείων π τάφο τ ς πρωτοκυκλαδικ ς περι δου E κ να Ξ10: Σ µ ολα - γράµµατα π Πρωτοκυκλαδικ γγε α τ ς Mήλου (µέσα 3ης χιλιετίας π.x.). ιακρίνονται τ X κα τ N, πανοµοι τυπα γραµµένα πως τ γράµµατα το σ γχρονου Eλληνικο Aλφα ήτου.

7 (µέσα 3ης χιλιετίας π.x.) µ πολλ γράµµατα το λληνικο λφα ήτου (M, N, K, Ξ, Π, O, E, X κα N). ια H Λίθινη Σφραγίδα - Eπιγραφ τ ν Γιαννιτσ ν Πρ κειται γι µία λίθινη σφραγίδα - πιγραφ µ γχάρακτα σ µ ολα λικίας πτ χιλιάδων τ ν, πο ρέθηκε στ Γιαννιτσ (ε κ να Ξ 11). E κ να Ξ11: H λίθινη σφραγίδα - πιγραφ τ ν Γιαννιτσ ν διαστάσων 2,5X5,5 κ. T γχάρακτα στοιχε α της ε ναι ργανωµένα σ τρε ς σειρ ς κατ µ κος το κοιλώµατος. O δ ο π ς στ ς κρες το ντικειµένου δηλώνουν τ ν παρξη µι ς ντίστοιχης γχάρακτης πιφάνειας στ ν πέναντι κοιλ τητα. T σφράγισµα ταν φορέας ν ς µην µατος διαρκο ς νοηµατικ ς ξίας µ πολλο ς ποδέκτες, φο πιγραφ - σφραγίδα ποσκοπο σε στ ν παραγωγ πολλ ν ντιγράφων. H χρονολ γηση το ε ρήµατος στ ν ρχ τ ς 5ης π.x. χιλιετίας τ καθιστ ς τ ρχαι τερο. ι Kινεζικο Xαρακτ ρες Yπάρχουν ναρίθµητα ε ρήµατα ( ρχαιολογικά, νθρωπολογικ κ.τ.λ.) πο ποδεικν ουν τι ο πρ τοι κάτοικοι τ ς Aσίας ε χαν διεισδ σει κε, προερχ µενοι π τ ν περιοχ το A γαίου στ πώτατο στορικ παρελθ ν, ταν πειρος πελευθερώθηκε π το ς παγετ νες κα τ λη. Γι τ ν διείσδυσι α τή, πο τοποθετε ται στ π.x., µπορε τε ν δια άσετε στ τε χος 170 το «αυλο». Στ ν ε κ να Ξ12 φαίνονται ο κινεζικο χαρακτ ρες γραφ ς, τ ν ποίων µοι της µ τ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου ε ναι κάτι παραπάνω π προφανής. H συµ ατικ ρχαιολογία διδάσκει τι γραφ «ε σήχθη» στ ν Eλλάδα τ ν 8ο α να π.x.! Eκτ ς π α τ πο γράφουν ο ρχα οι µας συγγραφε ς, δ ν χει λά ει κ - µη π ψιν της τ ς νέες νακαλ ψεις, πο λο Kινεζικο χαρακτ ρες γραφ ς (Πίνακας π τ λεξικ Ξ Mπάι, πο κδ θηκε στ Πεκ νο τ 1977). Oλα σχεδ ν τ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου πάρχουν µεταξ τ ν χαρακτήρων α τ ν ε τε πανοµοι τυπα ε τε σ παραλλαγές.

8 κα πληθαίνουν κι χουν καταρρίψει λες τ ς θεωρίες. Eτσι λοιπ ν, ν ξετάσουµε λες τ ς παραµέτρους, θ καταλήξουµε στ συµπέρασµα τι τ λφά ητο χει τ ς ρίζες του στ ν Xρυσ Eποχή, π τε παράλληλα µ τ κοιν λφά ητο, πρέπει ν π ρχε κι να δεογράµµατο γι πιστηµονικ - ερατικ χρ σι. Σ σχετικ πρ σφατα χρ νια παρουσιάζονται ς φευρέτες το λφα ήτου διάφοροι Eλληνες (π.χ. Kάδµος, Παλαµήδης κ.τ.λ.). A το δ ν φη ραν τίποτε πλ ς παρέλα αν π τ Mουσε α τ πανάρχαιο προκατακλυσµια ο Eλληνικ Aλφά ητο κα τ παρέδωσαν σ κοιν χρ σι. E δικ ς Λ νος, νας θεωρο µενος ς ασικ ς φευρέτης πολλ ν κ τ ν γραµµάτων τ ς λφα ήτου, ε ναι υ ς το Eρµο κα τ ς µο σας O ρανίας. Σ µφωνα µ τ ν ι δωρο Σικελιώτη (Bι- λ. Γ παρ. 67) Λ νος «πρ τος γραψε σ πανάρχαια ποχ περ τ ς καταγωγ ς κα τ ς ζω ς το ιον σου, πως κα λλες µυθολογίες, µεταχειρισθε ς γνωστον κ µα παναρχαίαν γραφήν». H Παγκ σµια Eλληνικ Oµογλωσσία O µετακατακλυσµια οι νθρωποι δ ν δηµιο ργησαν νέα γλ σσα. Eχρησι- µοποίησαν α τ πο δη π ρχε κα διεσώθη (,τι διεσώθη) κα κατώρθωσαν ν τ ν τελειοποιήσουν αθµιαίως, τελειοποίησις πο λοκληρώθηκε στ ν Eλλάδα τ ν κλασσικ ν ποχή. Yπ α τ τ πρ σµα πρέπει ν ξετασθ κι παρατηρο µενη µογλωσσία, πο λλοι τ ν νοµάζουν απετική, λλοι νδοευρωπαϊκή, λλοι νδογερµανικ κ.τ.λ. O τελευτα ες ρευνες πο χουν δε τ φ ς τ ς δηµοσι τητος τ τελευτα α χρ νια, κυρίως µέσα π τ ς σελίδες το «αυλο», δείχνουν τι πανάρχαιοι λεκτικο τ ποι πάρχουν στ ς γλ σσες λου το κ σµου, το E ρηνικο, τ ς Aµερικ ς κ.τ.λ. π τε ρθ ς ρος πο θ πρέπει ν χρησιµοποιο µε πλέον ε ναι: Παγκ σµιος Eλληνικ Oµογλωσσία! 1. Kαταλήξεις ο σιαστικ ν κα πιθέτων O πι χαρακτηριστικ ς καταλήξεις νοµάτων πο χουν διατηρηθ στ Πολυνησιακ ε ναι: -εία, -ία, -ιοι, -ιος, - ς, -χ ς κα µα καθ ς κα ο πληθυντικο -α, -εα κα -οι. ΠAPA EIΓMATA Kατάληξη Eλληνικ λέξη Πολυνησιακ λέξη -εία πρεσ εία πα έα -ία µανία µανία -ιον φυκίον πουκίο -ιος πολι ς πολι - ς χυρ ς χερ -χος µοιχ ς µοέχα -ίσκη µοχλ ς + ίσκη µοχ κι α (πληθ.) ργα νγκα -εα (πληθ.) τε χεα ταο χαα οι (πληθ.) µάγοι µακ οι

9 2. Aρθρα O πολυνησιακ ς γλ σσες χουν διατηρήσει κ µα κα τ λληνικ ρθρα (χέ), ( ), τ (τ ), α (χέ), ο, τ (τάου). Mεγάλο νδιαφέρον παρουσιάζει πίσης πι ίωση το µηρικο κα οιωτικο το /τα ( κε ), πο µετετράπη σ τ ου (= α τ ) στ διάλεκτο τ ς Nήσου το Πάσχα. 3. Pήµατα O ρηµατικ ς καταλήξεις -αω κα -έω µετατρέπονται σ -άου. T -ζω µετατρέπεται σ -τα, -τε, -τι, -το κα -του. H κατάληξη παρεµφάτου -ειν µετατρέπεται σ -αϊ. H κατάληξη -σω µετατρέπεται σ χου. H κατάληξη το γ προσώπου πληθυντικο (-οι) µετατρέπεται σ -τι, κατάληξη -µαι σ -µάι κα τ πρ σφυµα -σκ σ -κ. Tέλος ρηµατικ συλλα ικ α ξηση ( ) διατηρε ται στ ν ριστο τ ν πολυνησιακ ν ρηµάτων. 4. ιατήρησις τ ς ρχικ ς λληνικ ς ννοιας H ρχικ λληνικ ννοια τ ν λέξεων διατηρε ται σ ποσοστ 31,2% στ ν N σο το Πάσχα, 16% στ γλ σσα τ ν Mαορί, 12,7% στ Xα άη, 8,9% στ Aρχιπέλαγος Tουαµ του, 7,4% στ ς Mαρκησίες Nήσους Mανγκαρέ α, 5,3% στ ν Pαροτ νγκα, 4,9% στ ν Tαϊτή, 1,4% στ ς Σαµ ες κα στ ς νήσους Tάνγκα. Πίνακας συγκρίσεως τ ς γραµµατικ ς τ ς Eλληνικ ς µ τ ν γραµµατικ τ ν πολυνησιακ ν γλωσσ ν χει καθηγητ ς N ρς Γι ζεφσον το στορικο Πανεπιστηµίου τ ς Xαϊδελ έργης. Περίληψη τ ς σχετικ ς µελέτης, µ τίτλο: Greek Linguistic Elements in the Polynesian Languages (Hellenicam Pacificas) µπορε τε ν ρ τε στ ν «αυλ» (τε χη 169 κα 170). A τ µογλωσσία δ ν δηµιουργήθηκε µως πρ σφατα λλ χει τ ς ρίζες της στ πώτατο προκατακλυσµια ο παρελθ ν. Iχνη λληνικ ς παρουσίας χουν νευρεθ κι σο προχωρε ρευνα νευρίσκονται συνεχ ς περισ τερα σ λον σχεδ ν τ ν πλανήτη. A τ τ χνη µως προέρχονται π πρ σφατες σχετικ ς ποχ ς (π.χ. Mινωϊκ Kρήτη). Γι ν πάρχουν µως µοι τητες µεταξ τ ς Eλληνικ ς Γλώσσης κα τ ς γλώσσης τ ς Xα άης γι παράδειγµα, πρέπει ν πάρχει σαφ ς κα µακραίωνη πολιτιστικ πίδρασις δ ν ε ναι δυνατ ν ν χ η συµ µ «Eλληνες Oδυσσε ς». Σχέσεις λληνικ ς κα γγλικ ς γραφ ς Aς δο µε να παράδειγµα, συγκρίνοντας τ ν Eλληνικ µ τ ν Aγγλική, πο θεωρε ται λατινογενής. Σ µφωνα µ τ ν συµ ατικ στορία πολλ ς λέξεις πέρασαν π το ς Eλληνες στο ς Λατίνους κι π κε στ ν π λοιπη E ρώπη, σ σχετικ πρ σφατες ποχές. A τ ε ναι ν µέρει σωστ, λλ δ ν ε ναι πολ τως κρι ές. Στ ν Aγγλικ συντριπτικ πλειοψηφία τ ν λέξεων ε ναι ε τε καθαρ ς λληνικ ς (π.χ. democracy, mathematics κ.τ.λ.) ε τε µ λληνικ ίζα (π.χ. west = δ σις) κ το Fέσπερος που F τ δίγαµµα πο προφέρετο περίπου πως τ τα κα πε λήθη π τ ττικ, λλ παρέµεινε στ χαλκιδικ (λατινικ ) λφά ητο. Στ ν Aγγλικ λοιπ ν πάρχουν ο λέξεις hypo ( π ) π.χ. hypothesis κα hyper ( π ρ) hyperbolic. T h π ρχε κα

10 στ ν ρχαία Eλλάδα κι προφέρετο ς δασ πνε µα, πως κρι ς ο λέξεις history, Helen κ.τ.λ. Στ ν νέα Eλληνικ τ h περρίφθη κα στ θέσι του τοποθετήθη δασε α, ποία προσφάτως περρίφθη χωρ ς λ γο κι α τή. O Aγγλοι λοιπ ν κάποια σχετικ πρ σφατη χρονικ στιγµ π ραν α τ ς τ ς λέξεις π τ ν Eλληνική. Στ ν Aγγλικ πάρχουν µως κα ο λέξεις sub ( π κι α τ ) π.χ. substitute ( ποκαθιστ ) κα super ( π ρ κι α τ ). A το ε ναι παλαι τεροι τ ποι τ ν δίων λέξεων κι α τ δι τι σ πανάρχαιες ποχ ς τ δασ πνε µα h προφέρετο κι γράφετο ς σ. H διαδροµ δηλαδ τ ν λέξεων ε χε ς ξ ς: συπ (sub) > hypo > π κα συπ ρ (super) > hyper > πέρ. Παρατηρο µε δηλαδ τι πάρχουν στ Aγγλικ κα ο πανάρχαιοι τ ποι sub κα super, καθ ς κα ο σχετικ ς νεώτεροι hypo κα hyper. Eποµένως τ π µενον ντικείµενο µελέτης τ ν φιλολ γων κα τ ν γλωσσολ γων δ ν θ πρέπ η ν ε ναι ο πιρρο ς τ ς Eλληνικ ς στ ς λλες γλ σσες, λλ χρ νος πο γινε α τ πιρροή. O ρχαι τεροι τ ποι πρέπει ν προέρχωνται π τ κοιν π στρωµα τ ς προκατακλυσµιαίας παγκοσµίου µογλωσσίας. H λέξις XAOΣ, πο ναφέρεται κα στ ν Oµηρο κα στ ν Hσίοδο, π ρχε λέξις AHP τ διο. Λέξεις µ 3-4 γράµµατα πο περιγράφουν κρι ς α τ πο πρέπει χωρ ς συγχ σεις κα παρανοήσεις κα χρησιµοποιο νται π κατοµµ ρια νθρώπους σ λον τ ν κ σµο. Σκεφθ τε τ ν λέξη AHP. Π ση πληροφορία ε ρίσκεται συµπυκνωµένη ε ς α τ ν κα π σο ε κολο ε ναι ν διαδοθ κα ν περιγράψ η α τ πο θέλει χωρ ς σ γχυσι. Yπάρχει λ γος πο AHP λέγεται AHP κα δ ν λέγεται κάπως λλι ς (OYΓK π.χ.). O δηµιουργο τ ς γλώσσης µας γνώριζον τέλεια τ ν θεωρία διαδ σεως τ ς πληροφορίας, πο µ λις τ τελευτα α χρ νια ρχισε ν ναπτ σ η σ γχρονος νθρωπος. H Eλληνικ Γλ σσα ε ναι να φθαστο τεχνολογικ πίτευγµα κα ς τέτοιο πρέπει ν ξετασθ. «O καθορισµ ς το ν µατος δ ν ε ναι µελητέα π θεσις, ο τε ργον σηµάντων νθρώπων τ ν πρώτων τυχ ντων» (Πλάτων, «Kρατ λος», 390 d). «Θ πάρουµα σα στοιχε α νοµίζουµε τι χρειάζονται γι ν κατασκευάσουµε συλλα ές, ν µατα κα ρήµατα κα π λα α τ θ δηµιουργήσουµε µεγάλο κα κέραιο λ γο ρητορικ ς ποιαδήποτε θ ε ναι τέχνη (το λ γου). Aλλ καλ τερα χι µε ς, γιατ παρασ ρθηκα π τ συζήτησι. Oλα α τ τ κατεσκε ασαν, πως ε ναι κατασκευασµένα, ο παλαιοί» κα στ συνέχεια συµπληρώνει: «νεκα τ ς πολυκαιρίας ε ναι δ νατον ν τ ρευνήσουµε». Γνώσεις πανάρχαιες µεταφέρονται κωδικοποιηµένες µέσα στην Eλληνικ Γλ σσα! M α τ τ σκεπτικ πρέπει ν ξετασθο ν κα τ γράµµατα: τ νοµά τους, τ σχ µα τους κα θέσις τους ε ς τ λφά ητο. Eπισηµαίνεται τι, ν κα µέχρι πρ ν π λίγα χρ νια πιστε ετο, τι τ γράµµατα το λφα ήτου φευρέθηκαν λίγους α νες πρ Xριστο, τελευτα ες νασκαφ ς χουν ποκαλ ψει συγκλονιστικ κα τελείως διαφορετικ πράγµατα. Στ τε χος 204 το «αυλο» πάρχουν πληροφορίες γι τ γράµµατα M, N, K, X, Ξ, Π, O, E το Eλληνικο Aλφα ήτου, πο ε ρέθησαν σ γγε α τ ς Mήλου τ ς 3ης χιλιετίας π.x., ν στ τε χος 185, γι τ γράµµατα A, Y, πο ε ρέθησαν σ κεραµικ στ ν νησίδα Γιο ρα τ ν Bορείων Σποράδων τ ς 6ης χιλιετίας π.x.! T σο τ γράµµατα, σο

11 κα γλ σσα ε ναι κληρονοµι τ ς Xρυσ ς Eποχ ς! O πλανήτης ίας π ρε τ νοµα το µεγαλ τερου Θεο, το ι ς. A τ δ ν ε ναι τυχα ο. O συγκεκριµένος πλανήτης ε ναι µεγαλ τερος π λους το ς λλους και µ ζα του ε ναι περισσ τερη π τ διπλάσιον τ ς συνολικ ς µάζης λων τ ν πλανητ ν το λιακο συστήµατος. Eποµένως πάρχει λ γος πο συγκεκριµένος πλανήτης νοµάσθη τσι κι α το πο τ ν ν µασαν γνώριζαν τ πλανητικ µας σ στηµα. «A το πο πρ τοι ρισαν τ ν µατα δ ν ταν κάποιοι τυχα οι, λλ µελετητ ς τ ν ο ρανίων σωµάτων κα ναλυτικοί» (Πλάτων, «Kρατ λος», 401 b). Στ τε χος 199 το «αυλο» πάρχει νάλυσις τ ς νοµασίας τ ν ατρικ ν ρων, π τ ν ποία προκ πτει τι ο νοµασίες τ ν νθρώπινων ργάνων δ ν ε ναι τυχα ες λλ κάθε µία περιγράφει σαφ ς τ ν λειτουργία το ργάνου πο ντίστοιχα νοµατίζει. O ρος νεφρ ς, γι παράδειγµα, παράγεται κ το ρή- µατος νε πο σηµαίνει νανεώνω κα τ ρ µα φρέω - πο σηµαίνει ε σάγω, φήνω κάτι ν ε σέλθ η. A τ κρι ς κάνει κα νεφρ ς: Aνανεώνει τ α µα ( π τ πι λα προϊ ντα το µετα ολισµο ), καθ ς τ α µα ε σέρχεται ντ ς του. T παρ, τ χηµικ ν ργαστήριον το ργανισµο πο πιτελε πολλαπλ ς λειτουργίες «πιδιορθώσεων» ντ ς α το, νοµάσθη π τ ρ µα πάοµαι, πο σηµαίνει πιδιορθώνω, πισκευάζω. Aν δεχθο µε τ ν γραµµικ ς α ξουσα θεωρία τ ς ξελίξεως το πολιτισµο, δ ν ξηγε ται π ς ο νθρωποι τ ς χιλιετίας π.x. χι µ νο γνώριζον τ σωτερικ ργανα το νθρωπίνου σώ- µατος, λλ κα τ ν λειτουργία π κρι ς το καθεν ς π α τά. «T νοµα ε ναι τ ργανο πο µ ς διδάσκει κα καθορίζει τ ν ο σία τ ν ντων» («Kρατ λος», 388 c). H µηρικ γλ σσα ποτελε να κέραιο µνηµε ο τ ς µακρ ς προκατακλυσµιαίας περι δου, κατά τ ν ποία γλ σσα συνετέθη γι ν νοµάσ η τ ν στορία, τ πιτε γµατα κα τ ς γνωστικ ς κατακτήσεις λης α τ ς τ ς Xρυσ ς γι τ ν νθρωπ τητα Eποχ ς. T διο ναφέρει κι Πλάτων: «Kάποια δ ναµις νώτερη π τ ν νθρώπινη θεσε τ πρ τα ν µατα στ πράγµατα, µ ποτέλεσµα α τ ν ε ναι κατ νάγκην σωστά» («Kρατ λος» 428 c)! Aστοχες προσπάθειες Aποδείξεως τ ς Mαθηµατικ ς οµ ς κα µερικ ς δεκαετίες πολλο Eλληνες κα ξένοι ρευνητές, στ ν προσπάθειά τους ν δείξουν τ ν µαθηµατικ δοµ τ ς γλώσσας µας, χουν ρχίσει ν ποστηρίζουν τ ν λεξαριθµικ λεγοµένη θεωρία, σ µφωνα µ Eδ τ ν ποία τα τισις φθ γγου κα ριθµο σ κάθε γράµµα το Eλληνικο Aλφα ήτου ποδηλώνει, τι τ θροισµα τ ν γραµµάτων µι ς λέξεως κφράζει κι να ριθµητικ ν σ νολο. Eτσι πολλ ς συνώνυµες λέξεις χουν τ διο θροισµα - λεξάριθµο. Π.χ. ΘEOΣ = AΓIOΣ: Θ+E+O+Σ = = 284, A+Γ+I+O+Σ= =284. H θεωρία α τ πο ε χε νθίσει κα στ ν Mεσαίωνα κι φορο σε κα στ ν E ραϊκ Γλ σσα κι κανε µεγάλες προσπάθειες νακάλυψης δ θεν «κρυµµένων νοηµάτων» τ ς «Παλαι ς ιαθήκης» χει τ ς ρίζες της σ πολ παλι χρ νια. Λέγοντας µως µαθηµατικ δοµ τ ς γλώσσας, σφαλ ς κα δ ν ννοο µε τ ν

12 Mία χι κα τ σον πιτυχηµένη προσπάθεια ρευνητο γι τ ν π δειξι τ ς µαθηµατικ τητας κα τ ς προ λεπτικ τητας (!) τ ς γλώσσας µας: KENTEPHΣ EΛHNAΣ OΛYMΠIONIKHΣ = = 2000 (τ τος πο πρωταθλητής µας νεδείχθη Oλυµπιονίκης). O Xριστιανισµ ς κα τ νέο σ στηµα αριθµήσεως τ ν τ ν νεφανίσθησαν πολλ ς χιλιετίες, φ του ε χε διαµορφωθ δη γλ σσα µας. Στ ν περίπτωση τ ς Oλυµπιονίκου κ. Πατουλίδου χρησιµοποιο νται λλες λέξεις: NIKH H ΠATOYΛI OY EΠIKPATEI = = 1992! λεξαριθµικ θεωρία. Στ ν Eλλάδα ρκετο ς α νες π.x. π ρχαν σ σχ δεκάδες λφά ητα, ν µοια µεταξ τους ποσοτικ κα ποιοτικά. E ναι γνωστ πίσης, τι ρχαία Eλληνικ ε χε πολλ ς διαλέκτους κι τι κάθε διάλεκτος λλαζε µορφ κατ χρονικ περίοδο. O ποστηρικτ ς α τ ς τ ς θεωρίας περιορίζονται µ νο στ µετευκλείδειο λφά ητο το 403 π.x. (δηλαδ τ σηµεριν ), χωρ ς τ ν φαίρεσι τ ν δίγαµµα (F), κ ππα (Q) κα σαµπ (C=). Πολλ ς µ ηχες λέξεις χουν διο λεξάριθµο (π.χ. AYΛOΣ = AΫΛOΣ), ν σ κάθε λεξάριθµο ντιστοιχε πληθώρα λέξεων (π.χ. 440 = OPOΣ = MIKPOΣ), χωρ ς καµµία λογικ νοηµατικ σχέσι µεταξ τους. Ωρισµένοι ρευνητ ς χουν προχωρήσει κ µη περισσ τερον κα ναλ ουν λεξαριθµικ λ κληρες προτάσεις. Aν χρησιµοποιήσουν ναν γρήγορο πολογιστ µ τ κατάλληλο λογισµικ, ε ναι σίγουρο τι θ «νακαλ ψουν» τιδήποτε πιθυµο ν πολ ε κολώτερα. O,τι ρο ν µως θ φείλεται σ ναπ φευκτες συµπτώσεις κα δ ν χει καµµία σχέσι µ τ ν µαθηµατικ τητα τ ς γλώσσας µας. Σ µφωνα µ τ ν Aριστοτέλη ποιοδήποτε τέτοιο φαιν µενο «οικε συµπτώµασιν» (φαίνεται συµπτωµατικ ). H µαθηµατικ τητα τ ς Eλληνικ ς Γλώσσης δ ν περιορίζεται σ πλ ς προσθέσεις, λλ περικλείει λη τ ν γν σι π τ ν ξέλιξι το νθρωπίνου πολιτισµο π τ πανάρχαια χρ νια, φθάνοντας στ ποκορ φωµά της τ ν Xρυσ Eποχή. T θέµα δ ν µπορε ν ξαντληθ δ. T παραδείγµατα πο µπορο ν ν παρατεθο ν ε ναι πάρα πολλά. M νη περίπτωσις, προκειµένου ν µπορέσουµε ν κατανοήσουµε τ ν φθαστο πλο το κα τ πλ θος τ ν πληροφορι ν κα τ ν γνώσεων πο φέρονται στ ν Eλληνικ Γλ σσα, ε ναι ν τεθ π πιστηµονικ ρευνα, ντιµετωπιζ µενη µ τ ν σε ασµ κα τ ν σο αρ τητα πο τ ς πρέπει κα ν γίν η ντικείµενο ρε νης χι µ νον φιλολ γων κα γλωσσολ γων λλ κα µαθηµατικ ν, κ αντικ ν φυσικ ν, πυρηνικ ν φυσικ ν, στρον µων, γεωλ γων, ατρ ν, ιολ γων κ.τ.λ. Iωάννης Λάζαρης Mηχανολ γος µηχανικ ς EMΠ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα

Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα ANAΣTAΣIOΣ ΣTAMOY Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα EΛΛHNIKEΣ OI ONOMAΣIEΣ TΩN ΓPAMMATΩN A. ΠOTE KAI YΠO ΠOIΩN EΞEYPEΘH TO AΛΦABHTON Aποτελε κοιν ν πεποίθησιν τ ν σχολουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259 Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΣEΛIΣ 15840: ΣEΛIΣ 15891:

ΣEΛIΣ 15840: ΣEΛIΣ 15891: Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

986 EKK H IA εκέµβριος 2001, Aριθµ. 11 KPIΣH KAI A Π O - KO ΛO K Y N Θ Ω Σ H ; TΩN IAΛO ΓΩN * «Σ ς ε χοµαι τώρα πο τελειώνουν ο π λεµοι ν ε στε ε τυχισµένοι µέσα σ ε ρήνη. Oλοι ο θνητο π δ κα πέρα ν ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚÂ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ ÛÂ Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ ANE I THMIO KY POY ºπ ºπ XO H TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ À ø π 2004 ISBN 9963-607-35-7 ñ Copyright 2004 ñ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ appleúô ÏÏÈapplefiψ 75, Δ.. 20537, 1678

Διαβάστε περισσότερα

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 1 Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Atelier Fluxus Virus 187, rue Nationale 59 800 Lille, Γαλλία E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP School

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA

TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA TPIMHNIAIA EK O H TH MHTPO O Eø ME HNIA ETOΣ ΞA ΠEPIO OΣ Γ AΠPIΛIOΣ - MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2008 TEYXOΣ 3 ΠEPIEXOMENA H ταυτότητα τ ς Eκκλησίας, Mητροπολίτου Περγάµου Iωάννου Zηζιούλα σελ. 1 Ποιό τό πολίτευµα

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1108-4170. Editorial... iii. L A TEX babel. John D. Hobby. K J Dryllerakis Automating the processing of TEX Files... 71 GYLSV

ISSN 1108-4170. Editorial... iii. L A TEX babel. John D. Hobby. K J Dryllerakis Automating the processing of TEX Files... 71 GYLSV Τ Ε τυπον Τε χος 2, Απρίλιος 1999 Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: TEX Ω L A TEX babel GYLSV ISSN 1108-4170 Editorial iii Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» 1 Απ στολος Συρ πουλος και

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Στήν ποικιλόχρωµη καί ποικιλόµορφη γορά τ ν σύγχρονων ξι ν δέν DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Στήν ποικιλόχρωµη καί ποικιλόµορφη γορά τ ν σύγχρονων ξι ν δέν DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 280 1 ουλίου 2010 ηµόσιες λλ χι νθρώπινες ρηµατική ποχή µας. Καί, ταυτόχρονα, προβληµατική. Μέ δίψα γιά

Διαβάστε περισσότερα