H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω"

Transcript

1 H διάχυσή της στ πώτατο παρελθ ν σ λους το ς λαο ς τ ς Yδρογείου H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω στ ν ποία στηρίχθησαν πλ θος συγχρ νων γλωσσ ν, δ ν π ρξε ρχ µι ς ποχ ς στ ν γλωσσικ στορία, λλ τ µ νο κέραιο µνηµε ο µι ς µακρ ς προγενεστέρας περι δου, κατ τ ν ποία συνετέθη γι ν «νοµατίσ η» τ πιτε γµατα κα τ ς γνωστικ ς κατακτήσεις το µεγάλου προκατακλυσµιαίου πολιτισµο τ ς Xρυσ ς Eποχ ς. Aκ µα κι ν δ ν π ρχε καµµία λλη ναφορά, κ µα κι ν δ ν ε χε διασωθ κανένα προκατακλυσµια ο µνηµε ο, θ ρκο σε κα µ νον Eλληνικ Γλ σσα ς π δειξι τ ς πάρξεως στ παρελθ ν µι ς ποχ ς µεγάλου πολιτισµο. Στ (µ συµ ατικ ) γλ σσα µας ε ναι µφυτευµένη λη γν σις, πο κατέκτησε νθρωπος ως τ ν παρο σα στιγµή. Kάθε λληνικ λέξις ρος φέρει να αρ φορτίο νοήσεως, φορτίο πο ο προγενέστεροι «ξώδευσαν», γι ν κατακτήσουν γνωστικ τ συγκεκριµένη ννοια κα ν τ ν «απτίσουν» µ τ συγκεκριµένο νοµα λέξι. O,τι δ ν χει νοµασθ, δ ν πάρχει ς κατακτηµένη γν σις κι,τι χει νοµασθ, α τ κρι ς ε ναι µ νη γν σις πο διαθέτει σήµερα νθρωπ τητα σ ντίθεσι µ τ λλα ε δη το ζωϊκο ασιλείου, πο δ ν χουν καµ- µία γν σι, πειδ κρι ς δ ν χουν γλ σσα. H «κατάκτησις» λοιπ ν τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας ε ναι τ πι γενναι δωρο ε εργέτηµα, πο µπορε ν προσφερθ ς πολυτιµώτατη πε ρα το παρελθ ντος στ ν σηµεριν νθρωπο. T θέµα χει ναλυθ ε ς άθος σ πλ θος τευχ ν το «αυλο». Mία τεχνολογικ προσέγγιση στ ν Eλληνικ Γλ σσα Kάθε γράµµα το λφα ήτου χει να νοµα κα µία θέσιν τ A π.χ. λέγεται Aλφα κα ε ναι πρ το, τ B λέγεται B τα κα ε ναι δε τερο κ.τ.λ. O τε τ ν µατα τ ν γραµµάτων ο τε θέσις τους ε ς τ λφά ητο ε ναι τυχα α. ηλαδ πάρχει λ γος πο τ Λ λέγεται Λάµδα κι ε ρίσκεται ε ς τ ν νδέκατη θέσι, πως κα πο δ ν λέγεται π.χ. Λ τα κα δ ν ε ρίσκεται σ κά-

2 ποια λλη θέσι. «H γν σις δωσε µ σωστ τρ πο τ ν µατα στ γράµµατα» («Kρατ λος», 393 e). Kάθε λέξις χει γράµµατα κα κάθε γράµµα ε ναι φορέας πληροφορίας. Σήµερα λέγοµεν EH κα τ κάθε γράµµα κάτι περιγράφει, κάποια πληροφορία µ ς µεταφέρει ( = ηµ σια, E = Eπιχείρηση, H = Hλεκτρισµο ). Aλλ κα τ κάθε γράµµα π µ νο του ε ναι φορέας πληροφορίας (π.χ. τ µ ς φέρει πέντε πληροφορίες: - E - Λ - T - A). Mέχρι τώρα χουν γίνει πολλ ς ποθέσεις, λλ καµµία δ ν χει δώσει τελείως κανοποιητικ ς ξηγήσεις γι τ ποιές συγκεκρι- µένες πληροφορίες µ ς µεταδίδονται µ κάθε λέξι, σ µφωνα µ τ γράµµατα πο τ ν ποτελο ν. O λ γος ε ναι πλ ς: M τέτοια θέµατα λφα ήτου κα γλώσσης σχολο νται συνήθως µ νον φιλ λογοι, στορικο κα γλωσσολ γοι. Oπωσδήποτε συνεισφορά τους ε ναι ναγκαία, λλ δ ν ε ναι ρκετή. Eπιπροσθέτως, τ θέµα προσεγγίζεται µ τ σκεπτικ τι, πως πολιτισµ ς ποτίθεται τι κολο θησε νοδικ πορεία, τ διο συνέ η κα µ τ γλ σσα. A τ µως δ ν ε ναι καθ λου ρθ ν. T πρ τα σταδιακ ήµατα ε ς τ ν ξέλιξιν τ ς γλώσσης γιναν στ πώτατο παρελθ ν. Oπως λος πολιτισµ ς φτασε σ να πολ ψηλ πίπεδο κατ τ ν Xρυσ Eποχή, τ διο συνέ η µ τ ν γλ σσα, καθ ς πίσης κα µ τ ν γραφή. H Eλληνικ Γλ σσα κα τ Eλλληνικ Aλφά ητο ε ναι π γονοι τ ς τέλειας προκατακλυσµιαίας γλώσσης κα γραφ ς τ ν πεπολιτισµένων. M τ ν καταστροφ το πολιτισµο ναµεν µενη ταν κι νάλογη καταστροφ τ ς γλώσσης κα τ ς γραφ ς. «Eγ δωσα στο ς νθρώπους τ ν γν σι, το ς ριθµο ς, τ γράµµατα γ το ς µαθα ν µιλο ν κα ν γράφουν», λέγει A σχ λος γι τ ν Προµηθέα E κ να A: Aναπαράστασις σ H/Y πτώσεως µετεωρίτου π τ ς Γ ς. H πτ σις ν ς µετεωρίτου µ µέγεθος ς το ε κονιζοµένου, ε ναι ρκετ ν καταστρέψ η χι µ νο τ ν πολιτισµ λλ κα λη τ ζω π τ ς γ ς.

3 («Προµηθε ς εσµώτης» περίληψις), δείχνοντας τ ν πανάρχαια προκατακυσµιαία καταγωγ τ ς γλώσσας κα το λφα ήτου. «O νθρωποι πο πέµειναν µετ τ ν θεοµηνία το κατακλυσµο, σαν γράµµατοι κα ζο σαν στ ουνά. ν ε χαν δέα γι τ νδοξο προγονικ παρελθ ν τους κα το ς θαυµαστο ς ν µους τους. E χαν πολλ ς στερήσεις στ ζωή τους κι φρ ντιζαν µ νο γι τ ν α τοσυντήρησί τους» (Πλάτων, «Kριτίας», περίληψι 109 d, e 110 a). «... Eπ πολλ ς γενε ς ο νθρωποι πε ίωναν νευ τ ς γνώσεως τ ς γραφ ς» («Tίµαιος», 23 c). E θ ς ξ ρχ ς µως γίνονται προσπάθειες διασώσεώς της δι χαράξεώς της π κατέργαστων λίθων. Aς κάνουµε µία σ ντοµη περιήγησι το πλανήτου, προκειµένου ν ξετάσουµε τ σχετικ ε ρήµατα πο πάρχουν. H διάχυση τ ς Γλώσσας τ ν Θε ν στ ν Yφήλιο α Πινακίδες Γκλοζ λ Σ νασκαφ ς πο ρχισαν τ 1925 στ ν περιοχ Γκλοζ λ τ ς Γαλλίας, ε ρέθησαν κατοντάδες γάλµατα κα πινακίδες µ διάφορες παραστάσεις, λλ κα γραφ ς µ συνολικ ς 111 σ µ ολα. T ε ρήµατα α τ ποδεικν ουν τι πρ περισσοτέρων π πτ χιλιετι ν, δι τι τ τε χρονολογο νται, π ρξαν νθρωποι ψηλο πολιτισµο µ γραφ κατ χιλιετίες ρχαιοτέραν τ ν γραφ ν, που χει ασίσει τ πορίσµατά της συµ ατικ ρχαιολογία. Πινακίδες Nί εν Πρ κειται περ λιθίνων γχαράκτων πινακίδων µ γνωστη ερογλυφικ γραφή. Aνεκαλ φθησαν κατ τ διάρκεια νασκαφ ν το καθηγητο Γουίλιαµ Nί εν π τ 1921 ως τ 1923 στ ν περιοχ Aχουϊζ κτλα E κ να Ξ1.: Στ ς πινακίδες πο ε ρέθησαν στ ν περιοχ Γκλοζ λ τ ς Γαλλίας κα χρονολογο νται πρ ν π 7 κα περισσ τερες χιλιετίες, φαίνονται καθαρ πολλ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα- ήτου, πως τ H, M, X, Γ, K κ.τ.λ. E κ να Ξ2.: Mερικ π τ σχέδια πο πάρχουν στ ς πινακίδες Nί εν. T σχέδια α τ ε ναι σ µ ολα πολ πλοκα, τ πο α πρέπει ν ναφέρωνται σ ψηλ ς πιστηµονικ ς λήθειες. Xρονολογο νται τ π.x. τ ς κοιλάδας το Mεξικο. Θεωρο νται τ ν. Πιθαν ς πρ κειται γι µία γλ σσα συµ ολική, ερατική, ερογλυφική, περιγραφικ ς πιστηµονική, πο χαράχθηκε στ ς πινακίδες σ µία προσπάθεια διασώσεως τ ς ψηλ ς προκατακλυσµιαίας σκέψεως. γ H Eπιγραφ το Γκραίη Kρ κ Στ µώνυµο λ φο τ ς υτικ ς Bιρτζίνια τ ν HΠA, ε ρέθη πέτρα τ ς ε κ νας Ξ3, στ ν ποία φαίνονται χαραγµένα πολλ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα- ήτου. H πινακίδα α τ δ ν ε ναι µ νη, λλ ντιθέτως λ κληρη B ρειος

4 E κ να Ξ 3.: Στ ν πιγραφ πο ε ρέθη στ Γκραίη Kρ κ τ ς υτικ ς Bιρτζίνια τ ν HΠA, φαίνονται καθαρ τ γράµµατα K, X, Λ, T, Σ κ.λπ. E κ να Ξ3α: Πέτρινη πιγραφ λληνικ ς πανάρχαιας γραφ ς πο ε ρέθη σ γρ κτηµα στ Kένσιγκτον τ ς Mιννεσ τας (HΠA) τ 1898 (Mουσε ο Mιννεσ τας, HΠA). E κ να Ξ 4: K σµηµα τ ν Iνκας πο ε ναι στολισµένο µ λληνικ γράµµατα (διακρίνονται τ X, Σ. Y κ.λπ.). µατα το λληνικο λφα ήτου. ε T Πετρογλυφικ Πουσάρο Στ ν ε κ να Ξ5 φαίνεται µέρος π τ περίεργα πετρογλυφικ σ µ ολα Πουσάρο, πο ναφέρονται ς πρ - Iνκας κι ε ρίσκονται στ ν ποµονω- µένο Περου ιαν Aµαζ νιο. Πολλ ς πιγραφ ς νευρίσκονται πίσης σ λη τ ν περιοχ τ ς Aµαζονίας (γραφ Aκακ ρ), στ ς ζο γκλες τ ς Bενεζουέλας, στ ν Kολοµ ία καθ ς Aµερικ ρίθει πινακίδων τέτοιας γραφ ς (π.χ. Mοριστάουν κα Mπ τ Kρ κ το Tενεσ. Πολλ ς µοι τητες πίσης µ τ ν γραφ το Γκραίη Kρ κ φέρουν τ σ µ ολα πο νευρίσκονται σ προδυναστικ α γυπτιακ γγε α στ ν A υδο, καθ ς κα στ προϊστορικ σ µ ολα «χάλριστνινγκαρ» τ ν λα ν τ ς Bορείου E ρώπης, πο θεωρο νται πρ γονοι το ουνικο λφα ήτου. (Στ ν ε κ να Ξ 3α φαίνεται µία λλη παρ µοια πιγραφ πο ρέθηκε στ Mιννεσ τα). δ K σµηµα τ ν Iνκας Στ κ σµηµα γι τ ν λαιµ τ ν Iνκας τ ς ε κ νας Ξ4 φαίνονται καθαρ πολλ γράµ- E κ να Ξ 5.: Mέρος π τ περίεργα πετρογλυφικ σ µ ολα Πουσάρο, πο ε ρίσκονται στ ν ποµονωµένο Περου ιαν Aµαζ νιο.

5 κα στ ν Bραζιλία, που συναντ ται περίφηµος γραφ Παράϊµπα. E κ να Ξ6: H α νιγµατικ γραφ P γκο - P γκο τ ς Nήσου το Πάσχα. ς H γραφ P γκο - P γκο τ ς Nήσου το Πάσχα Eκτ ς π τ ς πολλ ς µυστηριώδεις κατασκευ ς πο πάρχουν στ ν σο το Πάσχα, πολλ ς πορίες χει προκαλέσει κι συγκεκριµένη γραφ τ ς ε κ νας Ξ6 µ το ς α νιγµατικο ς χαρακτ ρες, ρκετο κ τ ν ποίων ε ναι νθρωπο- µορφικοί. Tέτοια γραφ χει ε ρεθ χαραγµένη σ ράχους κα στ ς λάχιστες πλάκες πο χουν διασωθ π τ ν καταστρεπτικ µανία τ ν εραποστ λων. H λέξις «P γκο» στ ν γλ σσα τ ν θαγεν ν σηµαίνει λ γος, µιλία, συνενν ησις. Πρ κειται γι τ ν πανάρχαια λληνικ λέξι «λ γος», σ µφωνα µ τ ν ρευνα το Πανεπιστηµίου τ ς Xαϊδελ έργης («αυλ ς», τε χη 169 κα 170). M τ ν ε καιρία σηµειώνεται, τι πολλ π τ νησι το E ρηνικο διατηρο ν κ µη τ λληνικ ν µατά τους (Πολυνησία, Iνδονησία κ.τ.λ.), τ πο α δ ν το ς δ θηκαν π το ς δυτικο ς θαλασσοπ ρους πο τ «νεκάλυψαν», λλ τ ε χαν π πρ ν «νεξήγητα». Eνας κ µη λ γος πο προξενε (δικαιολογηµένη) µηχανία στ συµ ατικ ρχαιολογία, ε ναι τ τι συγκεκριµένη γραφ P γκο - P γκο τ ς Nήσου το Πάσχα, µοιάζει µ τ ν ρχαία γραφ τ ς κοιλάδος το Iνδο (ε κ να Ξ 6α). E κ να Ξ6α: είγµατα ρχαίας γραφ ς τ ς νήσου το Πάσχα ( πάνω) κα τ ς κοιλάδος το Iνδο (κάτω) σ σ γκρισι. O δ ο α τ ς γραφές (ε κ. Ξ6 κα Ξ6α), µφ τερες «µετάφραστες», νεκαλ φθησαν σ δ ο κ διαµέτρου ντίθετα σηµε α τ ς πιφάνειας τ ς Γ ς. ζ H γραφ Xαράππα Πρ κειται γι πανάρχαια γραφ τ ν π τ ν B ρειο Iνδία. Aποδίδεται σ γνωστη γλ σσα (;) µ λληνικ µως σ µ ολα. E κ να Ξ7: ε γ- µα γραφ ς Xαράππα π τ ν B ρειο Iνδία, τ ν.

6 E κ να Ξ8: Πίνακας µ τ ν γραφ ( ριστερ ) τ ν Mάγια κα (δεξι ) τ ν Mινωϊκ Γραµµικ A. H σ γκρισις δ ν φήνει µφι ολίες περ τ ς σχέσεως τ ν δ ο γραφ ν. η H γραφ τ ν Mάγια Στ ν ε κ να Ξ8 φαίνεται ναµφισ ήτητη µοι τητα τ ς γραφ ς τ ν Mάγια, ο πο οι σαν λα ς τ ς Kεντρικ ς Aµερικ ς, κα τ ς Γραµµικ ς Γραφ ς A. Πολλ ς πέτρινες πιγραφ ς Γραµµικ ς Γραφ ς A κα B χουν ε ρεθ σ λ κληρη τ ν µερικανικ πειρο («αυλ ς», τ. 172). θ T Oστρακο τ ν Γιο ρων T σηµαντικώτερο π τ ε ρήµατα τ ν νασκαφ ν στ σπήλαιο το K κλωπα στ Γιο ρα τ ς Aλονήσου ε ναι τ κεραµικ στρακο π γγε ο το 5000 π.x., πο φαίνεται στ ν ε κ να Ξ9. Σ µφωνα µ τ ν ρχαιολ γο πο διεξάγει τ ν νασκαφ κ. Aδ. Σάµψων, πρ κειται γι «σ µ ολα γραφ ς» κα γι «συνειδητ νέργεια το κεραµέα» («αυλ ς», τ. 185). E κολα διακρίνονται χαραγµένα τ γράµµατα A, Y κα. Kι µως συµ ατικ ρχαιολογία διδάσκει, τι τ λφά- ητο ε σήχθη στ ν Eλλάδα περισσ τερα π τη µετά! E κ να Ξ9: T κεραµικ στρακο π τ Γιο ρα το 5000 π.x. µ χαραγµένα τ γράµµατα A, Y κα. ι T Aγγε α τ ς Mήλου Στ ν σο M λο ε ρέθη πρ σφατα να τεράστιο σ νολο γγείων π τάφο τ ς πρωτοκυκλαδικ ς περι δου E κ να Ξ10: Σ µ ολα - γράµµατα π Πρωτοκυκλαδικ γγε α τ ς Mήλου (µέσα 3ης χιλιετίας π.x.). ιακρίνονται τ X κα τ N, πανοµοι τυπα γραµµένα πως τ γράµµατα το σ γχρονου Eλληνικο Aλφα ήτου.

7 (µέσα 3ης χιλιετίας π.x.) µ πολλ γράµµατα το λληνικο λφα ήτου (M, N, K, Ξ, Π, O, E, X κα N). ια H Λίθινη Σφραγίδα - Eπιγραφ τ ν Γιαννιτσ ν Πρ κειται γι µία λίθινη σφραγίδα - πιγραφ µ γχάρακτα σ µ ολα λικίας πτ χιλιάδων τ ν, πο ρέθηκε στ Γιαννιτσ (ε κ να Ξ 11). E κ να Ξ11: H λίθινη σφραγίδα - πιγραφ τ ν Γιαννιτσ ν διαστάσων 2,5X5,5 κ. T γχάρακτα στοιχε α της ε ναι ργανωµένα σ τρε ς σειρ ς κατ µ κος το κοιλώµατος. O δ ο π ς στ ς κρες το ντικειµένου δηλώνουν τ ν παρξη µι ς ντίστοιχης γχάρακτης πιφάνειας στ ν πέναντι κοιλ τητα. T σφράγισµα ταν φορέας ν ς µην µατος διαρκο ς νοηµατικ ς ξίας µ πολλο ς ποδέκτες, φο πιγραφ - σφραγίδα ποσκοπο σε στ ν παραγωγ πολλ ν ντιγράφων. H χρονολ γηση το ε ρήµατος στ ν ρχ τ ς 5ης π.x. χιλιετίας τ καθιστ ς τ ρχαι τερο. ι Kινεζικο Xαρακτ ρες Yπάρχουν ναρίθµητα ε ρήµατα ( ρχαιολογικά, νθρωπολογικ κ.τ.λ.) πο ποδεικν ουν τι ο πρ τοι κάτοικοι τ ς Aσίας ε χαν διεισδ σει κε, προερχ µενοι π τ ν περιοχ το A γαίου στ πώτατο στορικ παρελθ ν, ταν πειρος πελευθερώθηκε π το ς παγετ νες κα τ λη. Γι τ ν διείσδυσι α τή, πο τοποθετε ται στ π.x., µπορε τε ν δια άσετε στ τε χος 170 το «αυλο». Στ ν ε κ να Ξ12 φαίνονται ο κινεζικο χαρακτ ρες γραφ ς, τ ν ποίων µοι της µ τ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου ε ναι κάτι παραπάνω π προφανής. H συµ ατικ ρχαιολογία διδάσκει τι γραφ «ε σήχθη» στ ν Eλλάδα τ ν 8ο α να π.x.! Eκτ ς π α τ πο γράφουν ο ρχα οι µας συγγραφε ς, δ ν χει λά ει κ - µη π ψιν της τ ς νέες νακαλ ψεις, πο λο Kινεζικο χαρακτ ρες γραφ ς (Πίνακας π τ λεξικ Ξ Mπάι, πο κδ θηκε στ Πεκ νο τ 1977). Oλα σχεδ ν τ γράµµατα το Eλληνικο Aλφα ήτου πάρχουν µεταξ τ ν χαρακτήρων α τ ν ε τε πανοµοι τυπα ε τε σ παραλλαγές.

8 κα πληθαίνουν κι χουν καταρρίψει λες τ ς θεωρίες. Eτσι λοιπ ν, ν ξετάσουµε λες τ ς παραµέτρους, θ καταλήξουµε στ συµπέρασµα τι τ λφά ητο χει τ ς ρίζες του στ ν Xρυσ Eποχή, π τε παράλληλα µ τ κοιν λφά ητο, πρέπει ν π ρχε κι να δεογράµµατο γι πιστηµονικ - ερατικ χρ σι. Σ σχετικ πρ σφατα χρ νια παρουσιάζονται ς φευρέτες το λφα ήτου διάφοροι Eλληνες (π.χ. Kάδµος, Παλαµήδης κ.τ.λ.). A το δ ν φη ραν τίποτε πλ ς παρέλα αν π τ Mουσε α τ πανάρχαιο προκατακλυσµια ο Eλληνικ Aλφά ητο κα τ παρέδωσαν σ κοιν χρ σι. E δικ ς Λ νος, νας θεωρο µενος ς ασικ ς φευρέτης πολλ ν κ τ ν γραµµάτων τ ς λφα ήτου, ε ναι υ ς το Eρµο κα τ ς µο σας O ρανίας. Σ µφωνα µ τ ν ι δωρο Σικελιώτη (Bι- λ. Γ παρ. 67) Λ νος «πρ τος γραψε σ πανάρχαια ποχ περ τ ς καταγωγ ς κα τ ς ζω ς το ιον σου, πως κα λλες µυθολογίες, µεταχειρισθε ς γνωστον κ µα παναρχαίαν γραφήν». H Παγκ σµια Eλληνικ Oµογλωσσία O µετακατακλυσµια οι νθρωποι δ ν δηµιο ργησαν νέα γλ σσα. Eχρησι- µοποίησαν α τ πο δη π ρχε κα διεσώθη (,τι διεσώθη) κα κατώρθωσαν ν τ ν τελειοποιήσουν αθµιαίως, τελειοποίησις πο λοκληρώθηκε στ ν Eλλάδα τ ν κλασσικ ν ποχή. Yπ α τ τ πρ σµα πρέπει ν ξετασθ κι παρατηρο µενη µογλωσσία, πο λλοι τ ν νοµάζουν απετική, λλοι νδοευρωπαϊκή, λλοι νδογερµανικ κ.τ.λ. O τελευτα ες ρευνες πο χουν δε τ φ ς τ ς δηµοσι τητος τ τελευτα α χρ νια, κυρίως µέσα π τ ς σελίδες το «αυλο», δείχνουν τι πανάρχαιοι λεκτικο τ ποι πάρχουν στ ς γλ σσες λου το κ σµου, το E ρηνικο, τ ς Aµερικ ς κ.τ.λ. π τε ρθ ς ρος πο θ πρέπει ν χρησιµοποιο µε πλέον ε ναι: Παγκ σµιος Eλληνικ Oµογλωσσία! 1. Kαταλήξεις ο σιαστικ ν κα πιθέτων O πι χαρακτηριστικ ς καταλήξεις νοµάτων πο χουν διατηρηθ στ Πολυνησιακ ε ναι: -εία, -ία, -ιοι, -ιος, - ς, -χ ς κα µα καθ ς κα ο πληθυντικο -α, -εα κα -οι. ΠAPA EIΓMATA Kατάληξη Eλληνικ λέξη Πολυνησιακ λέξη -εία πρεσ εία πα έα -ία µανία µανία -ιον φυκίον πουκίο -ιος πολι ς πολι - ς χυρ ς χερ -χος µοιχ ς µοέχα -ίσκη µοχλ ς + ίσκη µοχ κι α (πληθ.) ργα νγκα -εα (πληθ.) τε χεα ταο χαα οι (πληθ.) µάγοι µακ οι

9 2. Aρθρα O πολυνησιακ ς γλ σσες χουν διατηρήσει κ µα κα τ λληνικ ρθρα (χέ), ( ), τ (τ ), α (χέ), ο, τ (τάου). Mεγάλο νδιαφέρον παρουσιάζει πίσης πι ίωση το µηρικο κα οιωτικο το /τα ( κε ), πο µετετράπη σ τ ου (= α τ ) στ διάλεκτο τ ς Nήσου το Πάσχα. 3. Pήµατα O ρηµατικ ς καταλήξεις -αω κα -έω µετατρέπονται σ -άου. T -ζω µετατρέπεται σ -τα, -τε, -τι, -το κα -του. H κατάληξη παρεµφάτου -ειν µετατρέπεται σ -αϊ. H κατάληξη -σω µετατρέπεται σ χου. H κατάληξη το γ προσώπου πληθυντικο (-οι) µετατρέπεται σ -τι, κατάληξη -µαι σ -µάι κα τ πρ σφυµα -σκ σ -κ. Tέλος ρηµατικ συλλα ικ α ξηση ( ) διατηρε ται στ ν ριστο τ ν πολυνησιακ ν ρηµάτων. 4. ιατήρησις τ ς ρχικ ς λληνικ ς ννοιας H ρχικ λληνικ ννοια τ ν λέξεων διατηρε ται σ ποσοστ 31,2% στ ν N σο το Πάσχα, 16% στ γλ σσα τ ν Mαορί, 12,7% στ Xα άη, 8,9% στ Aρχιπέλαγος Tουαµ του, 7,4% στ ς Mαρκησίες Nήσους Mανγκαρέ α, 5,3% στ ν Pαροτ νγκα, 4,9% στ ν Tαϊτή, 1,4% στ ς Σαµ ες κα στ ς νήσους Tάνγκα. Πίνακας συγκρίσεως τ ς γραµµατικ ς τ ς Eλληνικ ς µ τ ν γραµµατικ τ ν πολυνησιακ ν γλωσσ ν χει καθηγητ ς N ρς Γι ζεφσον το στορικο Πανεπιστηµίου τ ς Xαϊδελ έργης. Περίληψη τ ς σχετικ ς µελέτης, µ τίτλο: Greek Linguistic Elements in the Polynesian Languages (Hellenicam Pacificas) µπορε τε ν ρ τε στ ν «αυλ» (τε χη 169 κα 170). A τ µογλωσσία δ ν δηµιουργήθηκε µως πρ σφατα λλ χει τ ς ρίζες της στ πώτατο προκατακλυσµια ο παρελθ ν. Iχνη λληνικ ς παρουσίας χουν νευρεθ κι σο προχωρε ρευνα νευρίσκονται συνεχ ς περισ τερα σ λον σχεδ ν τ ν πλανήτη. A τ τ χνη µως προέρχονται π πρ σφατες σχετικ ς ποχ ς (π.χ. Mινωϊκ Kρήτη). Γι ν πάρχουν µως µοι τητες µεταξ τ ς Eλληνικ ς Γλώσσης κα τ ς γλώσσης τ ς Xα άης γι παράδειγµα, πρέπει ν πάρχει σαφ ς κα µακραίωνη πολιτιστικ πίδρασις δ ν ε ναι δυνατ ν ν χ η συµ µ «Eλληνες Oδυσσε ς». Σχέσεις λληνικ ς κα γγλικ ς γραφ ς Aς δο µε να παράδειγµα, συγκρίνοντας τ ν Eλληνικ µ τ ν Aγγλική, πο θεωρε ται λατινογενής. Σ µφωνα µ τ ν συµ ατικ στορία πολλ ς λέξεις πέρασαν π το ς Eλληνες στο ς Λατίνους κι π κε στ ν π λοιπη E ρώπη, σ σχετικ πρ σφατες ποχές. A τ ε ναι ν µέρει σωστ, λλ δ ν ε ναι πολ τως κρι ές. Στ ν Aγγλικ συντριπτικ πλειοψηφία τ ν λέξεων ε ναι ε τε καθαρ ς λληνικ ς (π.χ. democracy, mathematics κ.τ.λ.) ε τε µ λληνικ ίζα (π.χ. west = δ σις) κ το Fέσπερος που F τ δίγαµµα πο προφέρετο περίπου πως τ τα κα πε λήθη π τ ττικ, λλ παρέµεινε στ χαλκιδικ (λατινικ ) λφά ητο. Στ ν Aγγλικ λοιπ ν πάρχουν ο λέξεις hypo ( π ) π.χ. hypothesis κα hyper ( π ρ) hyperbolic. T h π ρχε κα

10 στ ν ρχαία Eλλάδα κι προφέρετο ς δασ πνε µα, πως κρι ς ο λέξεις history, Helen κ.τ.λ. Στ ν νέα Eλληνικ τ h περρίφθη κα στ θέσι του τοποθετήθη δασε α, ποία προσφάτως περρίφθη χωρ ς λ γο κι α τή. O Aγγλοι λοιπ ν κάποια σχετικ πρ σφατη χρονικ στιγµ π ραν α τ ς τ ς λέξεις π τ ν Eλληνική. Στ ν Aγγλικ πάρχουν µως κα ο λέξεις sub ( π κι α τ ) π.χ. substitute ( ποκαθιστ ) κα super ( π ρ κι α τ ). A το ε ναι παλαι τεροι τ ποι τ ν δίων λέξεων κι α τ δι τι σ πανάρχαιες ποχ ς τ δασ πνε µα h προφέρετο κι γράφετο ς σ. H διαδροµ δηλαδ τ ν λέξεων ε χε ς ξ ς: συπ (sub) > hypo > π κα συπ ρ (super) > hyper > πέρ. Παρατηρο µε δηλαδ τι πάρχουν στ Aγγλικ κα ο πανάρχαιοι τ ποι sub κα super, καθ ς κα ο σχετικ ς νεώτεροι hypo κα hyper. Eποµένως τ π µενον ντικείµενο µελέτης τ ν φιλολ γων κα τ ν γλωσσολ γων δ ν θ πρέπ η ν ε ναι ο πιρρο ς τ ς Eλληνικ ς στ ς λλες γλ σσες, λλ χρ νος πο γινε α τ πιρροή. O ρχαι τεροι τ ποι πρέπει ν προέρχωνται π τ κοιν π στρωµα τ ς προκατακλυσµιαίας παγκοσµίου µογλωσσίας. H λέξις XAOΣ, πο ναφέρεται κα στ ν Oµηρο κα στ ν Hσίοδο, π ρχε λέξις AHP τ διο. Λέξεις µ 3-4 γράµµατα πο περιγράφουν κρι ς α τ πο πρέπει χωρ ς συγχ σεις κα παρανοήσεις κα χρησιµοποιο νται π κατοµµ ρια νθρώπους σ λον τ ν κ σµο. Σκεφθ τε τ ν λέξη AHP. Π ση πληροφορία ε ρίσκεται συµπυκνωµένη ε ς α τ ν κα π σο ε κολο ε ναι ν διαδοθ κα ν περιγράψ η α τ πο θέλει χωρ ς σ γχυσι. Yπάρχει λ γος πο AHP λέγεται AHP κα δ ν λέγεται κάπως λλι ς (OYΓK π.χ.). O δηµιουργο τ ς γλώσσης µας γνώριζον τέλεια τ ν θεωρία διαδ σεως τ ς πληροφορίας, πο µ λις τ τελευτα α χρ νια ρχισε ν ναπτ σ η σ γχρονος νθρωπος. H Eλληνικ Γλ σσα ε ναι να φθαστο τεχνολογικ πίτευγµα κα ς τέτοιο πρέπει ν ξετασθ. «O καθορισµ ς το ν µατος δ ν ε ναι µελητέα π θεσις, ο τε ργον σηµάντων νθρώπων τ ν πρώτων τυχ ντων» (Πλάτων, «Kρατ λος», 390 d). «Θ πάρουµα σα στοιχε α νοµίζουµε τι χρειάζονται γι ν κατασκευάσουµε συλλα ές, ν µατα κα ρήµατα κα π λα α τ θ δηµιουργήσουµε µεγάλο κα κέραιο λ γο ρητορικ ς ποιαδήποτε θ ε ναι τέχνη (το λ γου). Aλλ καλ τερα χι µε ς, γιατ παρασ ρθηκα π τ συζήτησι. Oλα α τ τ κατεσκε ασαν, πως ε ναι κατασκευασµένα, ο παλαιοί» κα στ συνέχεια συµπληρώνει: «νεκα τ ς πολυκαιρίας ε ναι δ νατον ν τ ρευνήσουµε». Γνώσεις πανάρχαιες µεταφέρονται κωδικοποιηµένες µέσα στην Eλληνικ Γλ σσα! M α τ τ σκεπτικ πρέπει ν ξετασθο ν κα τ γράµµατα: τ νοµά τους, τ σχ µα τους κα θέσις τους ε ς τ λφά ητο. Eπισηµαίνεται τι, ν κα µέχρι πρ ν π λίγα χρ νια πιστε ετο, τι τ γράµµατα το λφα ήτου φευρέθηκαν λίγους α νες πρ Xριστο, τελευτα ες νασκαφ ς χουν ποκαλ ψει συγκλονιστικ κα τελείως διαφορετικ πράγµατα. Στ τε χος 204 το «αυλο» πάρχουν πληροφορίες γι τ γράµµατα M, N, K, X, Ξ, Π, O, E το Eλληνικο Aλφα ήτου, πο ε ρέθησαν σ γγε α τ ς Mήλου τ ς 3ης χιλιετίας π.x., ν στ τε χος 185, γι τ γράµµατα A, Y, πο ε ρέθησαν σ κεραµικ στ ν νησίδα Γιο ρα τ ν Bορείων Σποράδων τ ς 6ης χιλιετίας π.x.! T σο τ γράµµατα, σο

11 κα γλ σσα ε ναι κληρονοµι τ ς Xρυσ ς Eποχ ς! O πλανήτης ίας π ρε τ νοµα το µεγαλ τερου Θεο, το ι ς. A τ δ ν ε ναι τυχα ο. O συγκεκριµένος πλανήτης ε ναι µεγαλ τερος π λους το ς λλους και µ ζα του ε ναι περισσ τερη π τ διπλάσιον τ ς συνολικ ς µάζης λων τ ν πλανητ ν το λιακο συστήµατος. Eποµένως πάρχει λ γος πο συγκεκριµένος πλανήτης νοµάσθη τσι κι α το πο τ ν ν µασαν γνώριζαν τ πλανητικ µας σ στηµα. «A το πο πρ τοι ρισαν τ ν µατα δ ν ταν κάποιοι τυχα οι, λλ µελετητ ς τ ν ο ρανίων σωµάτων κα ναλυτικοί» (Πλάτων, «Kρατ λος», 401 b). Στ τε χος 199 το «αυλο» πάρχει νάλυσις τ ς νοµασίας τ ν ατρικ ν ρων, π τ ν ποία προκ πτει τι ο νοµασίες τ ν νθρώπινων ργάνων δ ν ε ναι τυχα ες λλ κάθε µία περιγράφει σαφ ς τ ν λειτουργία το ργάνου πο ντίστοιχα νοµατίζει. O ρος νεφρ ς, γι παράδειγµα, παράγεται κ το ρή- µατος νε πο σηµαίνει νανεώνω κα τ ρ µα φρέω - πο σηµαίνει ε σάγω, φήνω κάτι ν ε σέλθ η. A τ κρι ς κάνει κα νεφρ ς: Aνανεώνει τ α µα ( π τ πι λα προϊ ντα το µετα ολισµο ), καθ ς τ α µα ε σέρχεται ντ ς του. T παρ, τ χηµικ ν ργαστήριον το ργανισµο πο πιτελε πολλαπλ ς λειτουργίες «πιδιορθώσεων» ντ ς α το, νοµάσθη π τ ρ µα πάοµαι, πο σηµαίνει πιδιορθώνω, πισκευάζω. Aν δεχθο µε τ ν γραµµικ ς α ξουσα θεωρία τ ς ξελίξεως το πολιτισµο, δ ν ξηγε ται π ς ο νθρωποι τ ς χιλιετίας π.x. χι µ νο γνώριζον τ σωτερικ ργανα το νθρωπίνου σώ- µατος, λλ κα τ ν λειτουργία π κρι ς το καθεν ς π α τά. «T νοµα ε ναι τ ργανο πο µ ς διδάσκει κα καθορίζει τ ν ο σία τ ν ντων» («Kρατ λος», 388 c). H µηρικ γλ σσα ποτελε να κέραιο µνηµε ο τ ς µακρ ς προκατακλυσµιαίας περι δου, κατά τ ν ποία γλ σσα συνετέθη γι ν νοµάσ η τ ν στορία, τ πιτε γµατα κα τ ς γνωστικ ς κατακτήσεις λης α τ ς τ ς Xρυσ ς γι τ ν νθρωπ τητα Eποχ ς. T διο ναφέρει κι Πλάτων: «Kάποια δ ναµις νώτερη π τ ν νθρώπινη θεσε τ πρ τα ν µατα στ πράγµατα, µ ποτέλεσµα α τ ν ε ναι κατ νάγκην σωστά» («Kρατ λος» 428 c)! Aστοχες προσπάθειες Aποδείξεως τ ς Mαθηµατικ ς οµ ς κα µερικ ς δεκαετίες πολλο Eλληνες κα ξένοι ρευνητές, στ ν προσπάθειά τους ν δείξουν τ ν µαθηµατικ δοµ τ ς γλώσσας µας, χουν ρχίσει ν ποστηρίζουν τ ν λεξαριθµικ λεγοµένη θεωρία, σ µφωνα µ Eδ τ ν ποία τα τισις φθ γγου κα ριθµο σ κάθε γράµµα το Eλληνικο Aλφα ήτου ποδηλώνει, τι τ θροισµα τ ν γραµµάτων µι ς λέξεως κφράζει κι να ριθµητικ ν σ νολο. Eτσι πολλ ς συνώνυµες λέξεις χουν τ διο θροισµα - λεξάριθµο. Π.χ. ΘEOΣ = AΓIOΣ: Θ+E+O+Σ = = 284, A+Γ+I+O+Σ= =284. H θεωρία α τ πο ε χε νθίσει κα στ ν Mεσαίωνα κι φορο σε κα στ ν E ραϊκ Γλ σσα κι κανε µεγάλες προσπάθειες νακάλυψης δ θεν «κρυµµένων νοηµάτων» τ ς «Παλαι ς ιαθήκης» χει τ ς ρίζες της σ πολ παλι χρ νια. Λέγοντας µως µαθηµατικ δοµ τ ς γλώσσας, σφαλ ς κα δ ν ννοο µε τ ν

12 Mία χι κα τ σον πιτυχηµένη προσπάθεια ρευνητο γι τ ν π δειξι τ ς µαθηµατικ τητας κα τ ς προ λεπτικ τητας (!) τ ς γλώσσας µας: KENTEPHΣ EΛHNAΣ OΛYMΠIONIKHΣ = = 2000 (τ τος πο πρωταθλητής µας νεδείχθη Oλυµπιονίκης). O Xριστιανισµ ς κα τ νέο σ στηµα αριθµήσεως τ ν τ ν νεφανίσθησαν πολλ ς χιλιετίες, φ του ε χε διαµορφωθ δη γλ σσα µας. Στ ν περίπτωση τ ς Oλυµπιονίκου κ. Πατουλίδου χρησιµοποιο νται λλες λέξεις: NIKH H ΠATOYΛI OY EΠIKPATEI = = 1992! λεξαριθµικ θεωρία. Στ ν Eλλάδα ρκετο ς α νες π.x. π ρχαν σ σχ δεκάδες λφά ητα, ν µοια µεταξ τους ποσοτικ κα ποιοτικά. E ναι γνωστ πίσης, τι ρχαία Eλληνικ ε χε πολλ ς διαλέκτους κι τι κάθε διάλεκτος λλαζε µορφ κατ χρονικ περίοδο. O ποστηρικτ ς α τ ς τ ς θεωρίας περιορίζονται µ νο στ µετευκλείδειο λφά ητο το 403 π.x. (δηλαδ τ σηµεριν ), χωρ ς τ ν φαίρεσι τ ν δίγαµµα (F), κ ππα (Q) κα σαµπ (C=). Πολλ ς µ ηχες λέξεις χουν διο λεξάριθµο (π.χ. AYΛOΣ = AΫΛOΣ), ν σ κάθε λεξάριθµο ντιστοιχε πληθώρα λέξεων (π.χ. 440 = OPOΣ = MIKPOΣ), χωρ ς καµµία λογικ νοηµατικ σχέσι µεταξ τους. Ωρισµένοι ρευνητ ς χουν προχωρήσει κ µη περισσ τερον κα ναλ ουν λεξαριθµικ λ κληρες προτάσεις. Aν χρησιµοποιήσουν ναν γρήγορο πολογιστ µ τ κατάλληλο λογισµικ, ε ναι σίγουρο τι θ «νακαλ ψουν» τιδήποτε πιθυµο ν πολ ε κολώτερα. O,τι ρο ν µως θ φείλεται σ ναπ φευκτες συµπτώσεις κα δ ν χει καµµία σχέσι µ τ ν µαθηµατικ τητα τ ς γλώσσας µας. Σ µφωνα µ τ ν Aριστοτέλη ποιοδήποτε τέτοιο φαιν µενο «οικε συµπτώµασιν» (φαίνεται συµπτωµατικ ). H µαθηµατικ τητα τ ς Eλληνικ ς Γλώσσης δ ν περιορίζεται σ πλ ς προσθέσεις, λλ περικλείει λη τ ν γν σι π τ ν ξέλιξι το νθρωπίνου πολιτισµο π τ πανάρχαια χρ νια, φθάνοντας στ ποκορ φωµά της τ ν Xρυσ Eποχή. T θέµα δ ν µπορε ν ξαντληθ δ. T παραδείγµατα πο µπορο ν ν παρατεθο ν ε ναι πάρα πολλά. M νη περίπτωσις, προκειµένου ν µπορέσουµε ν κατανοήσουµε τ ν φθαστο πλο το κα τ πλ θος τ ν πληροφορι ν κα τ ν γνώσεων πο φέρονται στ ν Eλληνικ Γλ σσα, ε ναι ν τεθ π πιστηµονικ ρευνα, ντιµετωπιζ µενη µ τ ν σε ασµ κα τ ν σο αρ τητα πο τ ς πρέπει κα ν γίν η ντικείµενο ρε νης χι µ νον φιλολ γων κα γλωσσολ γων λλ κα µαθηµατικ ν, κ αντικ ν φυσικ ν, πυρηνικ ν φυσικ ν, στρον µων, γεωλ γων, ατρ ν, ιολ γων κ.τ.λ. Iωάννης Λάζαρης Mηχανολ γος µηχανικ ς EMΠ

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π T π N E π ø À I π À À N π ø À ø (π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π A π T πµ À À IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleô ÒÓ Υπ την εποπτεία του Iνστιτο του Nεοελληνικών Σπουδών (Iδρ µατος Mαν λη Tριανταφυλλίδη)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση *

2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση * 2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση * ƒa ø O π ΟΜαξ Βέµπερ (Max Weber) είχε πολλά πνευµατικά ενδιαφέροντα και η διευκρίνιση του κεντρικο θέµατος του έργου του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικ σημείωμα................................................ 15 ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Εισαγωγικά δεδομένα...............................................

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ÛËÌ ÛÈÔ fiùëûë ÙÔ ıóô applefi ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÛËÌ ÛÈÔ fiùëûë ÙÔ ıóô applefi ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi ÛËÌ ÛÈÔ fiùëûë ÙÔ ıóô applefi ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Yπάρχει ένα γενικ τερο ερώτηµα αν το έθνος είναι ένα δηµιο ργηµα του εθνικισµο. Περισσ τερο απ ερώτηµα είναι µια άποψη που τυγχάνει αρκετά µεγάλης αποδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Εισαγωγή 2.1 Μεταβολές στην ανθρώπινη κοινωνία 2.2 Η µεταβολή στη σ γχρονη περίοδο 4 [ 49 ] ÈÛ ÁˆÁ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΥδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣEΛIΣ 15840: ΣEΛIΣ 15891:

ΣEΛIΣ 15840: ΣEΛIΣ 15891: Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

6. Οι Μήδοι και οι Πέρσες Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ., στο β ρειο τµήµα του οροπεδίου του Ιράν εγκαταστάθηκαν οι Μήδοι και στο ν τιο οι Πέρσες. Μέχρι τον 7ο αι. π.χ., αµφ τεροι ήταν εξαρτηµένοι απ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ KEºA AIO 1 EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ εκείνη τη ν χτα που βρισκ μουν στο παλάτι του βασιλιά Μίνωα, στην Κνωσ. Τα λυχνάρια και οι δάδες είχαν σβήσει, και λοι, βασιλιάδες, πρίγκιπες και δο λοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

7 ΓIATI TO KAΛO KAI TO KAKO ΣTH ZΩH MAΣ; Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τις πηγές και τις αιτίες του καλο και του κακο. ñ Να συνειδητοποιήσετε τις συνέπειες του κακο στην προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ Â ÏÈÎÙË ÂÚÁ Û : Ó Â ÌÔÚÊ Î È appleôèfiùëù apple Û fiïëûë 4Ë Î ÔÛË ISBN: 978-960-8386-04-4 Copyright: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 1η έκδοση Αθήνα, Απρίλιος 2004 2η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259 Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων..................................... 13 Κατάλογος ιαγραµµάτων............................... 15 Κατάλογων Σχηµάτων................................... 17 Ευχαριστίες............................................

Διαβάστε περισσότερα

O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε-

O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε- O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε- µα της Aθήνας, ανθρώπους του πνε µατος, δηµοσιογράφους, επισήµους µε τα φράκα τους, κυρίες του παλατιο και ηλικιωµένους φουστανελάδες µε τα φέσια τους.

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα