ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους οποίους συνάπτονται και εκτελούνται συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΔ Α.Ε.», για τους σκοπούς και τη λειτουργία της. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Ανάδοχος»: ο υποψήφιος που επιλέγεται για την εκτέλεση της σύμβασης. β) «Αρμόδιο όργανο»: το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή το οριζόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 μονομελές ή συλλογικό όργανο για τη λήψη αποφάσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό. γ) «Επιβλέπων»: το αρμόδιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 μονομελές ή συλλογικό όργανο για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο. δ) «Επιτροπή Διαγωνισμού»: το αρμόδιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 συλλογικό όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, την εξέταση των σχετικών ενστάσεων και την εισήγηση προς το αρμόδιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 όργανο της Εταιρείας για τη λήψη των αποφάσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό. ε) «Επιτροπή Παραλαβής»: το αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 34, συλλογικό όργανο για την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. στ) «Εταιρεία»: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΔ Α.Ε.». 1/34

2 ζ) «Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που προτίθεται να συμμετάσχει σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος Κανονισμού. η) «Κανονισμός»: ο παρών Κανονισμός της Εταιρείας με τον οποίον καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. θ) «Σύμβαση προμήθειας προϊόντων»: η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. ι) «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών»: η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΑ του π.δ. 60/2007. ια) «Σύμβαση εκπόνησης μελετών»: η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο πάσης φύσεως μελέτες. ιβ) «Σύμβαση εκτέλεσης έργων»: η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση ή, συγχρόνως, τη μελέτη και εκτέλεση εργασιών που αφορούν σε δραστηριότητες του Παραρτήματος Ι του π.δ. 60/2007 ή την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου. Ως «τεχνικό έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου κατασκευαστικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού, που προορίζεται για συγκεκριμένη οικονομική ή τεχνική λειτουργία σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας. ιγ) «Συμβατικά τεύχη»: το κείμενο της συναπτόμενης σύμβασης, τα τεύχη του διαγωνισμού και η προσφορά του αναδόχου. ιδ) «Συμβατικό αντικείμενο»: η προμήθεια, υπηρεσία ή/και μελέτη στην οποία αφορά η συναπτόμενη σύμβαση. ιε) «Τεύχη διαγωνισμού»: η προκήρυξη (διακήρυξη) ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία τίθενται οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού και συμμετοχής των ενδιαφερομένων, με τα τυχόν παραρτήματα και προσαρτήματα που τη συνοδεύουν. ιστ) «Υποψήφιος ή Συμμετέχων ή Προσφέρων ή Διαγωνιζόμενος»: ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει φάκελο προσφοράς. ιζ) «Φάκελος προσφοράς»: ο φάκελος που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος Κανονισμού, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής του υποψηφίου, η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα τεύχη του διαγωνισμού. 2/34

3 2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι ορισμοί που αναφέρονται στις παρ. 2 έως 14 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007 εφαρμόζονται και για τους σκοπούς του παρόντος. Άρθρο 3 Πεδίο Εφαρμογής Κανόνες για τις μικτές συμβάσεις 1. Ο Κανονισμός καταρτίζεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 4 του ν. 3878/2010 (Α 161) και 4 παρ. 9 του ν. 3139/2003 (Α 100), κατ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων που αφορούν τους φορείς του δημοσίου τομέα, και διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, του π.δ. 60/2007 (Α 64) περί μεταφοράς του εν λόγω δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη, καθώς και από τις διατάξεις περί προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 2. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στις συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, που συνάπτονται από την Εταιρεία, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη του εκάστοτε ορίου εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 60/2007, όπως αυτό τακτικά αναπροσαρμόζεται με Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή ανώτερη του προαναφερόμενου ορίου και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 60/2007 ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω π.δ. και, συμπληρωματικά, με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εκτελούνται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. 3. Συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων αφορά, ταυτόχρονα, την προμήθεια προϊόντων και την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την εκπόνηση μελετών, νοούνται ως συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, εφόσον η εκτιμώμενη αξία των προϊόντων υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία των κατασκευαστικών εργασιών, περιλαμβανομένων των υλικών κατασκευής, των υπηρεσιών ή των μελετών. 4. Συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων αφορά, ταυτόχρονα, την παροχή υπηρεσιών ή την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων ή την προμήθεια προϊόντων, νοούνται ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών, αντίστοιχα, εφόσον η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ή των μελετών υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία των έργων ή των προϊόντων. 5. Συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων αφορά την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, νοούνται ως συμβάσεις προμήθειας προϊόντων. 3/34

4 6. Συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων αφορά την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΒ του π.δ. 60/2007, μπορούν, κατά περίπτωση, να υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού με απόφαση του αρμοδίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 οργάνου. 7. Σε ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά στον Κανονισμό ή στα τεύχη του διαγωνισμού, εφαρμόζονται αναλογικά και εφόσον προσιδιάζουν στο περιεχόμενο των οικείων τευχών, οι συναφείς διατάξεις του π.δ. 60/2007 και επικουρικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας περί τεχνικών μελετών μπορεί να προβλέπεται ειδικότερα στην προκήρυξη. 8. Για τον υπολογισμό των τιμών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό δεν λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ, εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1182/71 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 124 της 8 ης ). Άρθρο 4 Αρμόδια όργανα 1. Οι αποφάσεις που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, ιδίως ως προς την έγκριση της σκοπιμότητας της προμήθειας, της υπηρεσίας ή της μελέτης, την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, την έγκριση τευχών διαγωνισμού, την κρίση επί ενστάσεων, την ανάθεση της σύμβασης κ.λπ., λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μεταβιβάζεται μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων για συγκεκριμένη προμήθεια, υπηρεσία ή μελέτη ή ανά κατηγορία ύψους εκτιμώμενης αξίας των οικείων συμβάσεων σε Επιτροπές μελών ή σε μεμονωμένα μέλη του Δ.Σ., καθώς και σε Επιτροπές διευθυντικών στελεχών ή σε μεμονωμένα στελέχη της Εταιρείας. 2. Όπου στον Κανονισμό γίνεται αναφορά σε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας, νοείται ότι πρόκειται για απόφαση, πράξη ή παράλειψη του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκτός αν η σχετική αρμοδιότητα έχει ρητά μεταβιβαστεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και τις σχετικές αποφάσεις των εταιρικών οργάνων της. 3. Απόφαση που λήφθηκε ή πράξη που διενεργήθηκε από αναρμόδιο όργανο της Εταιρείας στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης σύμβασης του Κανονισμού, δεν πάσχει ακυρότητα, εφόσον εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 239 του Αστικού Κώδικα. 4. Όταν στην προκήρυξη προβλέπεται αναλογική εφαρμογή διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων μελετών, ως «αποφαινόμενα 4/34

5 όργανα» κατά την ανάθεση και εκτέλεση των οικείων συμβάσεων νοούνται τα εξής: α) Προϊσταμένη Αρχή: το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα κατά την παρ. 1 ορισθησόμενα όργανα της Εταιρείας. β) Τεχνικό Συμβούλιο: Πενταμελές Τεχνικό Συμβούλιο συνιστώμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρος, ένας (1) Δικηγόρος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, δύο (2) Διπλωματούχοι Μηχανικοί της Εταιρείας και ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. γ) Διευθύνουσα Υπηρεσία: η κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας. Άρθρο 5 Υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας Η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, βάσει της οποίας καθορίζεται το συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, προσδιορίζεται με τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη ιστορικά ή/και επίκαιρα στοιχεία αντίστοιχης αγοράς, κατά τον χρόνο της έντυπης ή ηλεκτρονικής δημοσιότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται δημοσιότητα, κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης, εφαρμοζομένων συμπληρωματικά των διατάξεων του άρθρου 8 του π.δ. 60/2007. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται και τυχόν προβλεπόμενα δικαιώματα προαίρεσης ή, κατά περίπτωση, νέες υπηρεσίες ή μελέτες του άρθρου 6 του παρόντος. Άρθρο 6 Συμπληρωματικές και νέες συμβάσεις Δικαίωμα προαίρεσης 1. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαπραγματευτεί απευθείας με τον ανάδοχο μιας σύμβασης την ανάθεση συμπληρωματικών συμβάσεων στις εξής, ιδίως, προϋποθέσεις: α) Σε συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, όταν αυτές αφορούν συμπληρωματικές παραδόσεις προϊόντων για μερική ανανέωση προϊόντων ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης ή για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την Εταιρεία να προμηθευτεί προϊόντα με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που είναι ασυμβίβαστα προς τα υφιστάμενα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και συντήρησή τους. Η διάρκεια των συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. β) Σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν αυτές αφορούν συμπληρωματικές υπηρεσίες ή μελέτες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και οι 5/34

6 οποίες κατέστησαν απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, για τις οποίες δεν ευθύνεται η Εταιρεία, ή δεν μπορούν από τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν από αυτή χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στην Εταιρεία ή όταν απαιτούνται από αρμόδια δημόσια αρχή. Η συνολική αξία των συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 2. Ειδικά σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών, η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαπραγματευτεί απευθείας με τον ανάδοχο μιας σύμβασης την παροχή από αυτόν νέων υπηρεσιών, εφόσον οι τελευταίες συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές της αρχικής σύμβασης, είναι σύμφωνες με τη βασική μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και συνάπτονται εντός τριετίας από την υλοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή, η δυνατότητα ανάθεσης νέων υπηρεσιών αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού της αρχικής σύμβασης και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για την ενδεχόμενη παροχή των υπηρεσιών αυτών συνυπολογίζεται στην εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας αυτής. 3. Η Εταιρεία μπορεί, κατά την κατακύρωση της σύμβασης, να προβεί σε επαύξηση ή μείωση του φυσικού και, αντιστοίχως, του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης σε ποσοστό που καθορίζεται στη προκήρυξη. Σε περίπτωση επαύξησης, το ανωτέρω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% και, σε περίπτωση μείωσης, το 50% τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου της προκηρυχθείσας σύμβασης. Η δυνατότητα επαύξησης του αντικειμένου συνυπολογίζεται στον προϋπολογισμό της αξίας της σύμβασης για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής του αναδόχου. Άρθρο 7 Συμβάσεις με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και αναθέτουσες αρχές 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισμού, η απευθείας ανάθεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών από την Εταιρεία προς συνδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις υπό την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920 (Α 37), καθώς και προς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή λόγω της συμμετοχής της ή της χρηματοδοτικής επιρροής της. 2. Ομοίως επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών απευθείας με αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007, για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και εμπίπτουν στον σκοπό ή την αρμοδιότητα των συμβαλλομένων μερών. 6/34

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 8 Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης 1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης: α) Ανοικτός ή Κλειστός Τακτικός διαγωνισμός, με δημοσίευση προκήρυξης, για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των ευρώ εξήντα χιλιάδων ( ) και έως το εκάστοτε όριο εφαρμογής του π.δ. 60/2007. β) Πρόχειρος διαγωνισμός, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των ευρώ είκοσι χιλιάδων ( ) και έως ευρώ εξήντα χιλιάδες ( ), ή έως το εκάστοτε όριο εφαρμογής του π.δ. 60/2007, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενες. γ) Απευθείας ανάθεση για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως ευρώ είκοσι χιλιάδες ( ). 2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, είναι δυνατή η κατά περίπτωση υπαγωγή της υπό ανάθεση σύμβασης: α) σε χρήση των ανοικτών ή κλειστών διαδικασιών ή του ανταγωνιστικού διαλόγου των άρθρων 22 επ. του π.δ. 60/2007 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω διάταγμα, έστω και αν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής του, β) σε διαδικασία Τακτικού ή Πρόχειρου διαγωνισμού, υπό τους όρους του παρόντος Κανονισμού, έστω και αν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των αντίστοιχων ορίων της προηγούμενης παραγράφου, γ) σε διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαισίου, υπό τους όρους του άρθρου 11 του παρόντος. 3. Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, επιτρέπεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 25 του π.δ. 60/ Η Εταιρεία μπορεί, εφόσον διαθέτει κατάλληλο σύστημα ηλεκτρονικών αγορών, να προσφεύγει σε χρήση δυναμικού συστήματος αγορών, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του π.δ. 60/ /34

8 5. Ανεξάρτητα από την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την επιλογή του αναδόχου, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του π.δ. 60/ Για τη διευκόλυνση των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 60/2007, η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να καταρτίζει ηλεκτρονικό κατάλογο δυνητικών προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και μελετητών. Στον εν λόγω κατάλογο, ο οποίος δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μπορούν να εγγράφονται όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης, που αναφέρονται στο άρθρο 16, δηλώνοντας, εφόσον επιθυμούν, τα κατά περίπτωση πληρούμενα από αυτούς κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19. Άρθρο 9 Τακτικός Διαγωνισμός 1. Ο Τακτικός διαγωνισμός διεξάγεται με ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες επιλογής αναδόχου, κατά την έννοια των περιπτ. α) και β) της παρ. 11 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007, στο πλαίσιο των οποίων καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους της προκήρυξης. 2. Οι βασικοί όροι της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνονται στην προκήρυξη ή σε ειδικό τεύχος που τη συνοδεύει. Η ανάδειξη του αναδόχου γίνεται μετά από αξιολόγηση της προσφοράς των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την διαδικασία και τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη και τα συνοδευτικά της τεύχη (τεύχη του διαγωνισμού). 3. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, σε μία τουλάχιστον ημερήσια πολιτική ή ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 ν.δ. 3757/1957 (Α 184) ή της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37), αντίστοιχα. Η περίληψη μπορεί να δημοσιεύεται και στον τοπικό τύπο ή/και στο δελτίο του Τ.Ε.Ε., εφόσον τούτο παρίσταται σκόπιμο από τη φύση της σύμβασης. 4. Η προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας, β) περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου, γ) εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 8/34

9 δ) προθεσμία υποβολής της προσφοράς, ε) ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, στ) διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ζ) κατά περίπτωση απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης ή/και προκαταβολής, η) κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης (κατώτερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα προσφορά), θ) κατά περίπτωση απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία καταλληλότητας (προσωπικής κατάστασης και ποιοτικής επιλογής), ι) κριτήρια ποιοτικής επιλογής (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα), εφόσον προβλέπονται, ια) περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται, ιβ) κριτήρια βαθμολόγησης τεχνικής προσφοράς και συγκριτική βαρύτητα αυτών, εφόσον προβλέπονται, ιγ) περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς, ιδ) μέθοδος στάθμισης της τεχνικής και οικονομικής αξίας της προσφοράς, εφόσον προβλέπεται, ιε) διάρκεια ισχύος προσφοράς, ιστ) τόπος παράδοσης ή παροχής και ιζ) προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης. 5. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον τύπο. Άρθρο 10 Πρόχειρος Διαγωνισμός 1. Πρόχειρος διαγωνισμός είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία, επιλέγοντας από τον κατάλογο της παρ. 5 του άρθρου 8 ή, ελλείψει συναφούς κατηγορίας προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών ή μελετητών στον κατάλογο, διενεργώντας άτυπη έρευνα αγοράς, αποστέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον τέσσερις (4) προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ή μελετητές της επιλογής της, που δραστηριοποιούνται 9/34

10 σε συναφείς τομείς προς το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, από τους οποίους ζητά την υποβολή σχετικής προσφοράς. 2. Η πρόσκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και περιλαμβάνει όσα από τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου, προσιδιάζουν στο αντικείμενο του διαγωνισμού. Η προθεσμία υποβολής προσφοράς δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο. 3. Με απόφαση του αρμοδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 οργάνου, η πρόσκληση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων, επί πλέον των προσκληθέντων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό της προθεσμίας υποβολής προσφοράς της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στο διαδίκτυο. 4. Η Εταιρεία δικαιούται να αναθέσει τη σύμβαση σε οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες, βάσει της, κατά τα κριτήρια ανάθεσης του άρθρου 29, καλύτερης προσφοράς που υποβλήθηκε ή που προέκυψε μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευση με έναν ή περισσότερους προσφέροντες. Σε περίπτωση υποβολής μίας μόνον προσφοράς, η Εταιρεία δικαιούται να αναθέσει τη σύμβαση βάσει της προσφοράς που υποβλήθηκε ή που προέκυψε κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον μοναδικό προσφέροντα. 5. Διατάξεις του Κανονισμού στις οποίες αναφέρεται ο όρος «προκήρυξη», εφαρμόζονται αναλογικά, εφόσον το περιεχόμενο αυτών προσιδιάζει στη διαδικασία ανάθεσης του παρόντος άρθρου, νοούμενης αντίστοιχα της «πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Άρθρο 11 Συμφωνίες-πλαίσιο 1. Για ομοειδείς συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών, των οποίων δεν μπορεί εκ των προτέρων να προσδιοριστεί επακριβώς ο αριθμός, το αντικείμενο και ο χρόνος υλοποίησης, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 26 του εν λόγω π.δ. 2. Συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να συναφθεί με έναν ή περισσότερους αναδόχους, με κριτήρια τον σύνθετο χαρακτήρα του αντικειμένου, το ύψος του προϋπολογισμού και την ανάγκη διασφάλισης αυξημένου ανταγωνισμού κατά την εκτέλεσή της. Για την επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της εκτιμώμενης αξίας των καταρχήν προβλεπόμενων εκτελεστικών της συμβάσεων. 10/34

11 3. Στη συμφωνία πλαίσιο προσδιορίζεται κατ ελάχιστον: α) το αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο και, εφόσον είναι δυνατό, το αντικείμενο των εκτελεστικών της συμβάσεων, β) ο συνολικός προϋπολογισμός των εκτελεστικών συμβάσεων που μπορεί να ανατεθούν, γ) η διαδικασία ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων, δ) οι γενικοί όροι των εκτελεστικών συμβάσεων και ε) οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών της συμβάσεων. 4. Στην εκτελεστική σύμβαση προσδιορίζονται ιδίως το αντικείμενο, ο τρόπος παραλαβής, τυχόν ποινικές ρήτρες, η αμοιβή του αναδόχου και ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης. Άρθρο 12 Εξωτερικοί Σύμβουλοι Με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 60/2007, η Εταιρεία μπορεί να αναθέτει την υποστήριξη των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού σε εξωτερικούς τεχνικούς, νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή άλλους εξειδικευμένους συμβούλους, με απόφαση του αρμοδίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 οργάνου της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 13 Γενικές Αρχές Δικαίωμα συμμετοχής 1. Στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της ελευθερίας του ανταγωνισμού. 2. Η Εταιρεία αποδέχεται χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους ημεδαπούς υποψήφιους, τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 11/34

12 Οικονομικού Χώρου. Επίσης γίνονται δεκτοί προμηθευτές από τρίτες χώρεςμέλη της διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της 15 ης , όπως αυτή έχει κυρωθεί με τον ν. 2513/1997 (Α 139), εφόσον η σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Συμφωνίας και με την επιφύλαξη ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που τίθενται στην προκήρυξη. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η συμμετοχή ενδιαφερομένων προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών ή μελετητών από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται ρητά στην προκήρυξη. Άρθρο 14 Ενώσεις προσώπων 1. Ενώσεις προσώπων ή υπό σύσταση κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά χωρίς να υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι η επιλεγόμενη ένωση ή κοινοπραξία θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Η αίτηση συμμετοχής με κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από κοινό εκπρόσωπο των μελών, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Η προσφορά συνοδεύεται από δήλωση όλων των μελών της ένωσης για τον ορισμό του εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή του. Ο εκπρόσωπος ορίζεται υποχρεωτικά ως συντονιστής των μελών της ένωσης και έχει έναντι της Εταιρείας την υποχρέωση να εκπροσωπεί και να συντονίζει την από κοινού δράση των μελών κατά τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής, πάροχος υπηρεσίας ή μελετητής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να μετέχει ως μέλος ή, εφόσον προβλέπεται στην προκήρυξη, ως υπεργολάβος ή δανείζων επάρκεια ή άλλη τεχνικής ή οικονομικής φύσεως ικανότητα, κατά την έννοια των άρθρων 45 παρ. 2 και 46 παρ. 3 του π.δ. 60/2007, σε μία μόνον συμμετέχουσα ένωση κατά το στάδιο της ανάθεσης, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών στις οποίες αυτός συμμετέχει με οποιαδήποτε από τις παραπάνω ιδιότητες. 4. Στην κοινή προσφορά προσδιορίζεται το ποσοστό συμμετοχής και το αντικείμενο της συμμετοχής εκάστου μέλους και υποβάλλεται πίνακας κατανομής της συμβατικής αμοιβής στα μέλη της ένωσης. Ο πίνακας μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, μετά από έγκριση της Εταιρείας. 5. Τα μέλη των ενώσεων προσώπων ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Εταιρείας για κάθε ζήτημα που προκύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης. 12/34

13 Άρθρο 15 Έλεγχος καταλληλότητας υποψηφίων 1. Οι προσφέροντες μπορεί να υποχρεωθούν να αποδείξουν ότι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις καταλληλότητας σχετικά με την προσωπική τους κατάσταση, την τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη. Τα ζητούμενα στοιχεία για την απόδειξη των ανωτέρω και το ελάχιστο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, που απαιτείται για την παραδεκτή συμμετοχή των υποψηφίων, είναι συναφή και ανάλογα με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. 2. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 29, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής που έχουν τεθεί στην προκήρυξη. Άρθρο 16 Προσωπική κατάσταση υποψηφίων 1. Αποκλείονται από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού, υποψήφιοι σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007, η οποία μπορεί να γίνει γνωστή στην Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο. Με την προκήρυξη μπορεί, επίσης, να αποκλείονται υποψήφιοι για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου. 2. Σε περίπτωση υποψηφίων νομικών προσώπων, οι λόγοι αποκλεισμού της προηγούμενης παραγράφου αφορούν τους νομίμους εκπροσώπους. Ως νόμιμος εκπρόσωπος νοείται: α) στις Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος εντός των αρμοδιοτήτων του β) στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ο Διαχειριστής, γ) στις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, ο Διαχειριστής και ο Ομόρρυθμος Εταίρος, δ) στα Σωματεία, ο Πρόεδρος, ε) στους Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και στ) σε κάθε άλλη περίπτωση, το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν οι υποψήφιοι. 13/34

14 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της προηγούμενης παραγράφου προσδιορίζονται με την προκήρυξη. Στην προκήρυξη μπορεί, αντί δικαιολογητικών, να προβλέπεται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους συμμετέχοντες ότι δεν συντρέχουν σε βάρος τους οι λόγοι αποκλεισμού. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν υποχρεωτικά από τον προσφέροντα στον οποίον πρόκειται να κατακυρωθεί η σύμβαση. 4. Εάν στο κράτος προέλευσης ή έδρας του υποψηφίου δεν προβλέπεται η έκδοση ενός ή περισσότερων εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αυτά δεν καλύπτουν το σύνολο των λόγων αποκλεισμού, μπορεί να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται με ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή επαγγελματικού οργανισμού του κράτους αυτού ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, που να βεβαιώνει τη μη έκδοση του απαιτούμενου εγγράφου ή τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. 5. Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μέλος τους. Οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν κάθε μέλος και τυχόν συνδρομή τους σε ένα μέλος επιφέρει τον συνολικό αποκλεισμό της συμμετέχουσας ένωσης ή της κοινοπραξίας. Άρθρο 17 Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων να αποδείξουν την εγγραφή τους σε συγκεκριμένο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή οργανισμό ή/και να διαθέτουν έγκριση άσκησης ορισμένης δραστηριότητας και να προσκομίσουν ανάλογη βεβαίωση, δήλωση ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 44 του π.δ. 60/2007. Άρθρο 18 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 1. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων να αποδείξουν συγκεκριμένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ανάλογη με τις απαιτήσεις του έργου, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του π.δ. 60/2005. Στην περίπτωση αυτή, προσδιορίζεται το όριο απόδειξης οικονομικής ή χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα έγγραφα, μεταξύ των αναφερομένων στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου. 2. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μπορεί να προβλέπεται ότι τα κριτήρια απόδειξης οικονομικής και χρηματοοικονομικής 14/34

15 επάρκειας πληρούνται είτε αθροιστικά από τα μέλη είτε σταθμισμένα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής των μελών στην ένωση. 3. Για τη διαπίστωση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψηφίων, η Εταιρεία ελέγχει αποκλειστικά τη συνδρομή ή μη των κριτηρίων απόδειξης που τέθηκαν στην προκήρυξη, χωρίς να επιτρέπεται βαθμολόγησή τους. Άρθρο 19 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 1. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων να αποδείξουν συγκεκριμένη τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα, όταν το αντικείμενο της σύμβασης απαιτεί την ύπαρξη εμπειρίας του αναδόχου, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του π.δ. 60/2005. Στην περίπτωση αυτή, προσδιορίζονται το όριο απόδειξης της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας (ελάχιστα προσόντα), τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, μεταξύ των αναφερομένων στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καθώς και η τυχόν απαιτούμενη προηγούμενη συναφής εμπειρία του υποψηφίου, αποδεικνυόμενη με ακριβή αντίγραφα εκτελεσθεισών συμβάσεων και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης αυτών από τον εργοδότη. 2. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μπορεί να προβλέπεται ότι τα κριτήρια απόδειξης τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας πληρούνται είτε αθροιστικά από τα μέλη είτε σταθμισμένα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής των μελών στην ένωση. 3. Για τη διαπίστωση της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων, η Εταιρεία ελέγχει αποκλειστικά τη συνδρομή ή μη των κριτηρίων απόδειξης που τέθηκαν στην προκήρυξη, χωρίς να επιτρέπεται βαθμολόγησή τους. 1. Εγγύηση συμμετοχής Άρθρο 20 Εγγυήσεις Προκαταβολή α) Για τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης του παρόντος Κανονισμού, η Εταιρεία ζητά από τους προσφέροντες να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η Εταιρεία μπορεί να απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε Πρόχειρο διαγωνισμό. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ισχύει για όσο χρόνο προβλέπεται στην προκήρυξη και μέχρι την επιστροφή της από την Εταιρεία. β) Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, καθώς και το περιεχόμενο και ο τύπος της εγγυητικής επιστολής προσδιορίζονται στα τεύχη του διαγωνισμού. Το 15/34

16 ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατ ελάχιστον σε 2% της αξίας αυτής, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό είναι ορισμένο και κοινό για όλους τους υποψήφιους. γ) Η εγγύηση συμμετοχής του επιλεγόμενου ως αναδόχου καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας, εφόσον αυτός δεν προσκομίσει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι, στην περίπτωση αυτή, ο επιλεγείς θα βαρύνεται με τη διαφορά του τιμήματος, εάν επιλεγεί ο αμέσως επόμενος υποψήφιος στον πίνακα κατάταξης ή με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού, εάν δεν υφίσταται άλλος υποψήφιος. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης α) Ο ανάδοχος καταθέτει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αντικαθιστώντας με αυτήν την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στον διαγωνισμό. Για την υπογραφή σύμβασης συνολικής αξίας κατώτερης των ευρώ είκοσι χιλιάδων ( ), εκτός ΦΠΑ, η Εταιρεία μπορεί να απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση αυτή. β) Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, καθώς και το περιεχόμενο και ο τύπος της εγγυητικής επιστολής προσδιορίζονται στα τεύχη του διαγωνισμού, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπολογίζεται σε ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος και κατ ελάχιστον σε 5% αυτού, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παρέχεται για την κάλυψη της ευθύνης του αναδόχου έναντι της Εταιρείας για την εμπρόθεσμη και, κατά τους συμφωνηθέντες όρους, καλή εκτέλεση της σύμβασης, ισχύει καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, παρατεινόμενη αναλόγως σε περίπτωση χορήγησης χρονικών παρατάσεων, και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή. γ) Σε περίπτωση αύξησης του οικονομικού αντικειμένου κατά την εκτέλεση της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση μείωσης του οικονομικού αντικειμένου ως ανωτέρω, είναι δυνατόν να επέλθει ανάλογη μείωση του ύψους των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του αναδόχου. 3. Εγγύηση προκαταβολής α) Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται δυνατότητα του αναδόχου να λάβει προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης προκαταβολής υπολογίζεται σε ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος και κατά μέγιστο σε 50% αυτού, χωρίς ΦΠΑ. Για τη λήψη της προκαταβολής, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής. 16/34

17 β) Η προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής, επιβαρυνόμενη με ύψος επιτοκίου ίσο με αυτό που καθορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν.2362/1995 (Α 247), αναλογικά εφαρμοζομένων. Η εγγύηση προκαταβολής αποσβέννυται σταδιακά με την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. 4. Εγγυήσεις καλής λειτουργίας και καλής εκτέλεσης της συντήρησης α) Στην προκήρυξη μπορεί να ορίζεται υποχρέωση του αναδόχου να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας του παραδοτέου εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή, η οποία μπορεί να συνδυάζεται με περίοδο δωρεάν συντήρησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό επί της συμβατικής αξίας της συντήρησης και κατ ελάχιστον σε 5% αυτής, χωρίς ΦΠΑ. β) Εφόσον στην προκήρυξη προβλέπεται δυνατότητα σύναψης πρόσθετης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης του παραδοτέου εξοπλισμού, μετά την οριστική παραλαβή και την τυχόν προβλεπόμενη περίοδο δωρεάν συντήρησης, ορίζεται υποχρέωση του αναδόχου να παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό επί της συμφωνηθείσας ετήσιας αμοιβής συντήρησης και κατ ελάχιστον σε 5% αυτής, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση αναπροσαρμόζεται, εφόσον αυτό απαιτείται, προκειμένου να καλύπτει το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό ετήσιας αμοιβής συντήρησης. 5. Οι εγγυητικές επιστολές των προηγουμένων παραγράφων εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους-μέλους. 6. Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι εγγυητικές επιστολές καλύπτουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη όλων των μελών τα οποία αναφέρονται ρητά στο σώμα της επιστολής. Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να είναι είτε ενιαίες για το σύνολο της παρεχόμενης εγγύησης είτε άθροισμα εγγυητικών επιστολών, εφόσον κάθε μία από αυτές καλύπτει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη όλων των μελών. 7. Οι εγγυητικές επιστολές είναι συντεταγμένες στα ελληνικά ή συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση. Υπόδειγμα του περιεχομένου των εγγυητικών επιστολών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα τεύχη του διαγωνισμού και, σε κάθε περίπτωση, παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από την Εταιρεία. 8. Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον όρο παραίτησης του εγγυητή από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως και από κάθε άλλη συναφή ένσταση, καθώς επίσης την υποχρέωση του εγγυητή να καταβάλει 17/34

18 στην Εταιρεία το ποσό της εγγύησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρείας, χωρίς ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς ο εγγυητής να δικαιούται να ερευνά την ύπαρξη ή το νόμιμο της απαίτησης της Εταιρείας. 9. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων, που περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικής κατάταξης, επιστρέφονται μετά την υποβολή της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από αυτόν. Οι εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων, που αποκλείστηκαν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, επιστρέφονται σε αυτούς εντός πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση του οικείου σταδίου, εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχουν παραιτηθεί από αυτά. 10. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την Εταιρεία και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της σχετικής περιόδου εγγύησης και μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης συντήρησης, εφόσον προβλέπεται. Σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο είναι διαιρετό και η παράδοση εκτελείται τμηματικά, σύμφωνα με την σύμβαση, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, ισόποσα προς την αξία του τμήματος που παραλαμβάνεται οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνώμη των αρμόδιων για την παρακολούθηση και παραλαβή οργάνων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 32 και 34. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή η παράδοση γίνεται εκπρόθεσμα, η σταδιακή αποδέσμευση των σχετικών εγγυήσεων γίνεται μετά τη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις παρατηρήσεις, συνυπολογιζομένων και των τυχόν οφειλόμενων ποινικών ρητρών λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης, κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Άρθρο 21 Τεχνικές προδιαγραφές Η Εταιρεία μπορεί, ως προϋπόθεση για την ανάθεση της σύμβασης, να θέτει τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα, καθώς και τυχόν πρόσθετα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων, υπηρεσιών ή μελετών. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με σαφήνεια και αντικειμενικότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 53 του π.δ. 60/2007 και περιλαμβάνουν, ιδίως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης ή/και ασφάλειας. Στα τεύχη του διαγωνισμού προσδιορίζονται οι απαράβατοι όροι των τεχνικών 18/34

19 προδιαγραφών, η μη συμμόρφωση προς τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Άρθρο 22 Εναλλακτικές Προσφορές Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, η Εταιρεία μπορεί να επιτρέπει την υποβολή εναλλακτικών προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 40 του π.δ. 60/2007. Εφόσον η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών δεν επισημαίνεται ρητά στην προκήρυξη, τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη μόνον τις εναλλακτικές προσφορές οι οποίες ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που τυχόν ορίζονται στην προκήρυξη. Άρθρο 23 Υπεργολαβική ανάθεση 1. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης τμημάτων της σύμβασης σε τρίτους, υπό μορφή υπεργολαβίας, σε ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους δήλωση με την οποία προσδιορίζουν: α) το τμήμα ή τα τμήματα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά, β) το ποσοστό της συνολικής αξίας της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά, γ) την ταυτότητα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία επαγγελματικής, τεχνικής ή χρηματοοικονομικής επάρκειας για την εκτέλεση του οικείου τμήματος της σύμβασης, καθώς και τη συνεισφορά του υπεργολάβου στην υλοποίηση του έργου ή/και δ) τους βασικούς όρους της υπεργολαβίας. 2. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων να συνυποβάλουν δήλωση του υπεργολάβου, ή του νομίμου εκπροσώπου του, περί της αποδοχής του αντικειμένου της υπεργολαβίας, καθώς και το τμήμα της σύμβασης που αυτός προτίθεται να αναλάβει. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Εταιρεία. 3. Η χρήση υπεργολάβων δεν αίρει ούτε περιορίζει την ευθύνη του αναδόχου για την καλή εκτέλεση του συνόλου της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που έχουν ανατεθεί στους υπεργολάβους. 19/34

20 4. Τυχόν υποκατάσταση του υπεργολάβου τελεί πάντοτε υπό την έγκριση και τους όρους της Εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 24 Επιτροπή Διαγωνισμού 1. Για την ανάθεση συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού και συμβάσεων στις οποίες αυτός εφαρμόζεται συμπληρωματικά, με απόφαση του κατά το άρθρο 4 αρμοδίου για την κατακύρωση του διαγωνισμού οργάνου της Εταιρείας και ταυτόχρονα με την απόφαση προκήρυξης αυτού, συγκροτείται Επιτροπή Διαγωνισμού που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) τακτικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, και ισάριθμα αναπληρωματικά, στην οποία επιτρέπεται η συμμετοχή συμβούλων του άρθρου 12 του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται Επιτροπή Διαγωνισμού με θητεία για την ανάθεση συγκεκριμένων ειδών συμβάσεων ή συμβάσεων ορισμένης αξίας. 2. Η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές, β) ελέγχει την πληρότητα των προσφορών και τη συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, γ) αξιολογεί το περιεχόμενο των κατά περίπτωση απαιτούμενων τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών, γ) εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και δ) συντάσσει πρακτικό με σαφή και αιτιολογημένη πρόταση, την οποία υποβάλλει προς το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 3. Εφόσον η σχετική αρμοδιότητα δεν έχει μεταβιβαστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο όργανο της Εταιρείας, το πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εισηγείται το θέμα προς το Δ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, για τη λήψη απόφασης. 4. Η Επιτροπή μεριμνά, στο πλαίσιο εκάστου σταδίου, για την τήρηση των όρων που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, τις διατάξεις του Κανονισμού και του νομικού πλαισίου της ανάθεσης. 20/34

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑΜ: 16PROC004885960 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒ314691ΩΓ-7ΤΓ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. Γ99/ΠΟΥ/35/3088 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές;

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές; Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.4412/2016 (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr) 1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ιτέας 2 & Ευρυτανίας Ταχ. Κώδικας : 115 23 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα