ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους οποίους συνάπτονται και εκτελούνται συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΔ Α.Ε.», για τους σκοπούς και τη λειτουργία της. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Ανάδοχος»: ο υποψήφιος που επιλέγεται για την εκτέλεση της σύμβασης. β) «Αρμόδιο όργανο»: το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή το οριζόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 μονομελές ή συλλογικό όργανο για τη λήψη αποφάσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό. γ) «Επιβλέπων»: το αρμόδιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 μονομελές ή συλλογικό όργανο για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο. δ) «Επιτροπή Διαγωνισμού»: το αρμόδιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 συλλογικό όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, την εξέταση των σχετικών ενστάσεων και την εισήγηση προς το αρμόδιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 όργανο της Εταιρείας για τη λήψη των αποφάσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό. ε) «Επιτροπή Παραλαβής»: το αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 34, συλλογικό όργανο για την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. στ) «Εταιρεία»: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΔ Α.Ε.». 1/34

2 ζ) «Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που προτίθεται να συμμετάσχει σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος Κανονισμού. η) «Κανονισμός»: ο παρών Κανονισμός της Εταιρείας με τον οποίον καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. θ) «Σύμβαση προμήθειας προϊόντων»: η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. ι) «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών»: η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΑ του π.δ. 60/2007. ια) «Σύμβαση εκπόνησης μελετών»: η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο πάσης φύσεως μελέτες. ιβ) «Σύμβαση εκτέλεσης έργων»: η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση ή, συγχρόνως, τη μελέτη και εκτέλεση εργασιών που αφορούν σε δραστηριότητες του Παραρτήματος Ι του π.δ. 60/2007 ή την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου. Ως «τεχνικό έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου κατασκευαστικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού, που προορίζεται για συγκεκριμένη οικονομική ή τεχνική λειτουργία σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας. ιγ) «Συμβατικά τεύχη»: το κείμενο της συναπτόμενης σύμβασης, τα τεύχη του διαγωνισμού και η προσφορά του αναδόχου. ιδ) «Συμβατικό αντικείμενο»: η προμήθεια, υπηρεσία ή/και μελέτη στην οποία αφορά η συναπτόμενη σύμβαση. ιε) «Τεύχη διαγωνισμού»: η προκήρυξη (διακήρυξη) ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία τίθενται οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού και συμμετοχής των ενδιαφερομένων, με τα τυχόν παραρτήματα και προσαρτήματα που τη συνοδεύουν. ιστ) «Υποψήφιος ή Συμμετέχων ή Προσφέρων ή Διαγωνιζόμενος»: ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει φάκελο προσφοράς. ιζ) «Φάκελος προσφοράς»: ο φάκελος που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος Κανονισμού, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής του υποψηφίου, η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα τεύχη του διαγωνισμού. 2/34

3 2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι ορισμοί που αναφέρονται στις παρ. 2 έως 14 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007 εφαρμόζονται και για τους σκοπούς του παρόντος. Άρθρο 3 Πεδίο Εφαρμογής Κανόνες για τις μικτές συμβάσεις 1. Ο Κανονισμός καταρτίζεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 4 του ν. 3878/2010 (Α 161) και 4 παρ. 9 του ν. 3139/2003 (Α 100), κατ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων που αφορούν τους φορείς του δημοσίου τομέα, και διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, του π.δ. 60/2007 (Α 64) περί μεταφοράς του εν λόγω δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη, καθώς και από τις διατάξεις περί προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 2. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στις συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, που συνάπτονται από την Εταιρεία, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη του εκάστοτε ορίου εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 60/2007, όπως αυτό τακτικά αναπροσαρμόζεται με Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή ανώτερη του προαναφερόμενου ορίου και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 60/2007 ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω π.δ. και, συμπληρωματικά, με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εκτελούνται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. 3. Συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων αφορά, ταυτόχρονα, την προμήθεια προϊόντων και την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την εκπόνηση μελετών, νοούνται ως συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, εφόσον η εκτιμώμενη αξία των προϊόντων υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία των κατασκευαστικών εργασιών, περιλαμβανομένων των υλικών κατασκευής, των υπηρεσιών ή των μελετών. 4. Συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων αφορά, ταυτόχρονα, την παροχή υπηρεσιών ή την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων ή την προμήθεια προϊόντων, νοούνται ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών, αντίστοιχα, εφόσον η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ή των μελετών υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία των έργων ή των προϊόντων. 5. Συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων αφορά την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, νοούνται ως συμβάσεις προμήθειας προϊόντων. 3/34

4 6. Συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων αφορά την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΒ του π.δ. 60/2007, μπορούν, κατά περίπτωση, να υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού με απόφαση του αρμοδίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 οργάνου. 7. Σε ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά στον Κανονισμό ή στα τεύχη του διαγωνισμού, εφαρμόζονται αναλογικά και εφόσον προσιδιάζουν στο περιεχόμενο των οικείων τευχών, οι συναφείς διατάξεις του π.δ. 60/2007 και επικουρικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας περί τεχνικών μελετών μπορεί να προβλέπεται ειδικότερα στην προκήρυξη. 8. Για τον υπολογισμό των τιμών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό δεν λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ, εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1182/71 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 124 της 8 ης ). Άρθρο 4 Αρμόδια όργανα 1. Οι αποφάσεις που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, ιδίως ως προς την έγκριση της σκοπιμότητας της προμήθειας, της υπηρεσίας ή της μελέτης, την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, την έγκριση τευχών διαγωνισμού, την κρίση επί ενστάσεων, την ανάθεση της σύμβασης κ.λπ., λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μεταβιβάζεται μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων για συγκεκριμένη προμήθεια, υπηρεσία ή μελέτη ή ανά κατηγορία ύψους εκτιμώμενης αξίας των οικείων συμβάσεων σε Επιτροπές μελών ή σε μεμονωμένα μέλη του Δ.Σ., καθώς και σε Επιτροπές διευθυντικών στελεχών ή σε μεμονωμένα στελέχη της Εταιρείας. 2. Όπου στον Κανονισμό γίνεται αναφορά σε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας, νοείται ότι πρόκειται για απόφαση, πράξη ή παράλειψη του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκτός αν η σχετική αρμοδιότητα έχει ρητά μεταβιβαστεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και τις σχετικές αποφάσεις των εταιρικών οργάνων της. 3. Απόφαση που λήφθηκε ή πράξη που διενεργήθηκε από αναρμόδιο όργανο της Εταιρείας στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης σύμβασης του Κανονισμού, δεν πάσχει ακυρότητα, εφόσον εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 239 του Αστικού Κώδικα. 4. Όταν στην προκήρυξη προβλέπεται αναλογική εφαρμογή διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων μελετών, ως «αποφαινόμενα 4/34

5 όργανα» κατά την ανάθεση και εκτέλεση των οικείων συμβάσεων νοούνται τα εξής: α) Προϊσταμένη Αρχή: το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα κατά την παρ. 1 ορισθησόμενα όργανα της Εταιρείας. β) Τεχνικό Συμβούλιο: Πενταμελές Τεχνικό Συμβούλιο συνιστώμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρος, ένας (1) Δικηγόρος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, δύο (2) Διπλωματούχοι Μηχανικοί της Εταιρείας και ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. γ) Διευθύνουσα Υπηρεσία: η κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας. Άρθρο 5 Υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας Η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, βάσει της οποίας καθορίζεται το συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, προσδιορίζεται με τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη ιστορικά ή/και επίκαιρα στοιχεία αντίστοιχης αγοράς, κατά τον χρόνο της έντυπης ή ηλεκτρονικής δημοσιότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται δημοσιότητα, κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης, εφαρμοζομένων συμπληρωματικά των διατάξεων του άρθρου 8 του π.δ. 60/2007. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται και τυχόν προβλεπόμενα δικαιώματα προαίρεσης ή, κατά περίπτωση, νέες υπηρεσίες ή μελέτες του άρθρου 6 του παρόντος. Άρθρο 6 Συμπληρωματικές και νέες συμβάσεις Δικαίωμα προαίρεσης 1. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαπραγματευτεί απευθείας με τον ανάδοχο μιας σύμβασης την ανάθεση συμπληρωματικών συμβάσεων στις εξής, ιδίως, προϋποθέσεις: α) Σε συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, όταν αυτές αφορούν συμπληρωματικές παραδόσεις προϊόντων για μερική ανανέωση προϊόντων ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης ή για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την Εταιρεία να προμηθευτεί προϊόντα με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που είναι ασυμβίβαστα προς τα υφιστάμενα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και συντήρησή τους. Η διάρκεια των συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. β) Σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν αυτές αφορούν συμπληρωματικές υπηρεσίες ή μελέτες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και οι 5/34

6 οποίες κατέστησαν απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, για τις οποίες δεν ευθύνεται η Εταιρεία, ή δεν μπορούν από τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν από αυτή χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στην Εταιρεία ή όταν απαιτούνται από αρμόδια δημόσια αρχή. Η συνολική αξία των συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 2. Ειδικά σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών, η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαπραγματευτεί απευθείας με τον ανάδοχο μιας σύμβασης την παροχή από αυτόν νέων υπηρεσιών, εφόσον οι τελευταίες συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές της αρχικής σύμβασης, είναι σύμφωνες με τη βασική μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και συνάπτονται εντός τριετίας από την υλοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή, η δυνατότητα ανάθεσης νέων υπηρεσιών αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού της αρχικής σύμβασης και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για την ενδεχόμενη παροχή των υπηρεσιών αυτών συνυπολογίζεται στην εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας αυτής. 3. Η Εταιρεία μπορεί, κατά την κατακύρωση της σύμβασης, να προβεί σε επαύξηση ή μείωση του φυσικού και, αντιστοίχως, του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης σε ποσοστό που καθορίζεται στη προκήρυξη. Σε περίπτωση επαύξησης, το ανωτέρω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% και, σε περίπτωση μείωσης, το 50% τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου της προκηρυχθείσας σύμβασης. Η δυνατότητα επαύξησης του αντικειμένου συνυπολογίζεται στον προϋπολογισμό της αξίας της σύμβασης για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής του αναδόχου. Άρθρο 7 Συμβάσεις με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και αναθέτουσες αρχές 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισμού, η απευθείας ανάθεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών από την Εταιρεία προς συνδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις υπό την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920 (Α 37), καθώς και προς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή λόγω της συμμετοχής της ή της χρηματοδοτικής επιρροής της. 2. Ομοίως επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών απευθείας με αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007, για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και εμπίπτουν στον σκοπό ή την αρμοδιότητα των συμβαλλομένων μερών. 6/34

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 8 Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης 1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης: α) Ανοικτός ή Κλειστός Τακτικός διαγωνισμός, με δημοσίευση προκήρυξης, για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των ευρώ εξήντα χιλιάδων ( ) και έως το εκάστοτε όριο εφαρμογής του π.δ. 60/2007. β) Πρόχειρος διαγωνισμός, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των ευρώ είκοσι χιλιάδων ( ) και έως ευρώ εξήντα χιλιάδες ( ), ή έως το εκάστοτε όριο εφαρμογής του π.δ. 60/2007, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενες. γ) Απευθείας ανάθεση για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως ευρώ είκοσι χιλιάδες ( ). 2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, είναι δυνατή η κατά περίπτωση υπαγωγή της υπό ανάθεση σύμβασης: α) σε χρήση των ανοικτών ή κλειστών διαδικασιών ή του ανταγωνιστικού διαλόγου των άρθρων 22 επ. του π.δ. 60/2007 και υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω διάταγμα, έστω και αν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής του, β) σε διαδικασία Τακτικού ή Πρόχειρου διαγωνισμού, υπό τους όρους του παρόντος Κανονισμού, έστω και αν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των αντίστοιχων ορίων της προηγούμενης παραγράφου, γ) σε διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαισίου, υπό τους όρους του άρθρου 11 του παρόντος. 3. Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, επιτρέπεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 25 του π.δ. 60/ Η Εταιρεία μπορεί, εφόσον διαθέτει κατάλληλο σύστημα ηλεκτρονικών αγορών, να προσφεύγει σε χρήση δυναμικού συστήματος αγορών, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του π.δ. 60/ /34

8 5. Ανεξάρτητα από την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την επιλογή του αναδόχου, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του π.δ. 60/ Για τη διευκόλυνση των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 60/2007, η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να καταρτίζει ηλεκτρονικό κατάλογο δυνητικών προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και μελετητών. Στον εν λόγω κατάλογο, ο οποίος δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μπορούν να εγγράφονται όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης, που αναφέρονται στο άρθρο 16, δηλώνοντας, εφόσον επιθυμούν, τα κατά περίπτωση πληρούμενα από αυτούς κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19. Άρθρο 9 Τακτικός Διαγωνισμός 1. Ο Τακτικός διαγωνισμός διεξάγεται με ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες επιλογής αναδόχου, κατά την έννοια των περιπτ. α) και β) της παρ. 11 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007, στο πλαίσιο των οποίων καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους της προκήρυξης. 2. Οι βασικοί όροι της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνονται στην προκήρυξη ή σε ειδικό τεύχος που τη συνοδεύει. Η ανάδειξη του αναδόχου γίνεται μετά από αξιολόγηση της προσφοράς των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την διαδικασία και τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη και τα συνοδευτικά της τεύχη (τεύχη του διαγωνισμού). 3. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, σε μία τουλάχιστον ημερήσια πολιτική ή ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 ν.δ. 3757/1957 (Α 184) ή της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37), αντίστοιχα. Η περίληψη μπορεί να δημοσιεύεται και στον τοπικό τύπο ή/και στο δελτίο του Τ.Ε.Ε., εφόσον τούτο παρίσταται σκόπιμο από τη φύση της σύμβασης. 4. Η προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας, β) περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου, γ) εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 8/34

9 δ) προθεσμία υποβολής της προσφοράς, ε) ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, στ) διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ζ) κατά περίπτωση απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης ή/και προκαταβολής, η) κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης (κατώτερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα προσφορά), θ) κατά περίπτωση απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία καταλληλότητας (προσωπικής κατάστασης και ποιοτικής επιλογής), ι) κριτήρια ποιοτικής επιλογής (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα), εφόσον προβλέπονται, ια) περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται, ιβ) κριτήρια βαθμολόγησης τεχνικής προσφοράς και συγκριτική βαρύτητα αυτών, εφόσον προβλέπονται, ιγ) περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς, ιδ) μέθοδος στάθμισης της τεχνικής και οικονομικής αξίας της προσφοράς, εφόσον προβλέπεται, ιε) διάρκεια ισχύος προσφοράς, ιστ) τόπος παράδοσης ή παροχής και ιζ) προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης. 5. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον τύπο. Άρθρο 10 Πρόχειρος Διαγωνισμός 1. Πρόχειρος διαγωνισμός είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία, επιλέγοντας από τον κατάλογο της παρ. 5 του άρθρου 8 ή, ελλείψει συναφούς κατηγορίας προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών ή μελετητών στον κατάλογο, διενεργώντας άτυπη έρευνα αγοράς, αποστέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον τέσσερις (4) προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ή μελετητές της επιλογής της, που δραστηριοποιούνται 9/34

10 σε συναφείς τομείς προς το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, από τους οποίους ζητά την υποβολή σχετικής προσφοράς. 2. Η πρόσκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και περιλαμβάνει όσα από τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου, προσιδιάζουν στο αντικείμενο του διαγωνισμού. Η προθεσμία υποβολής προσφοράς δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο. 3. Με απόφαση του αρμοδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 οργάνου, η πρόσκληση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων, επί πλέον των προσκληθέντων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό της προθεσμίας υποβολής προσφοράς της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στο διαδίκτυο. 4. Η Εταιρεία δικαιούται να αναθέσει τη σύμβαση σε οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες, βάσει της, κατά τα κριτήρια ανάθεσης του άρθρου 29, καλύτερης προσφοράς που υποβλήθηκε ή που προέκυψε μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευση με έναν ή περισσότερους προσφέροντες. Σε περίπτωση υποβολής μίας μόνον προσφοράς, η Εταιρεία δικαιούται να αναθέσει τη σύμβαση βάσει της προσφοράς που υποβλήθηκε ή που προέκυψε κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον μοναδικό προσφέροντα. 5. Διατάξεις του Κανονισμού στις οποίες αναφέρεται ο όρος «προκήρυξη», εφαρμόζονται αναλογικά, εφόσον το περιεχόμενο αυτών προσιδιάζει στη διαδικασία ανάθεσης του παρόντος άρθρου, νοούμενης αντίστοιχα της «πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Άρθρο 11 Συμφωνίες-πλαίσιο 1. Για ομοειδείς συμβάσεις προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών, των οποίων δεν μπορεί εκ των προτέρων να προσδιοριστεί επακριβώς ο αριθμός, το αντικείμενο και ο χρόνος υλοποίησης, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 26 του εν λόγω π.δ. 2. Συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να συναφθεί με έναν ή περισσότερους αναδόχους, με κριτήρια τον σύνθετο χαρακτήρα του αντικειμένου, το ύψος του προϋπολογισμού και την ανάγκη διασφάλισης αυξημένου ανταγωνισμού κατά την εκτέλεσή της. Για την επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της εκτιμώμενης αξίας των καταρχήν προβλεπόμενων εκτελεστικών της συμβάσεων. 10/34

11 3. Στη συμφωνία πλαίσιο προσδιορίζεται κατ ελάχιστον: α) το αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο και, εφόσον είναι δυνατό, το αντικείμενο των εκτελεστικών της συμβάσεων, β) ο συνολικός προϋπολογισμός των εκτελεστικών συμβάσεων που μπορεί να ανατεθούν, γ) η διαδικασία ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων, δ) οι γενικοί όροι των εκτελεστικών συμβάσεων και ε) οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών της συμβάσεων. 4. Στην εκτελεστική σύμβαση προσδιορίζονται ιδίως το αντικείμενο, ο τρόπος παραλαβής, τυχόν ποινικές ρήτρες, η αμοιβή του αναδόχου και ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης. Άρθρο 12 Εξωτερικοί Σύμβουλοι Με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 60/2007, η Εταιρεία μπορεί να αναθέτει την υποστήριξη των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού σε εξωτερικούς τεχνικούς, νομικούς, χρηματοοικονομικούς ή άλλους εξειδικευμένους συμβούλους, με απόφαση του αρμοδίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 οργάνου της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 13 Γενικές Αρχές Δικαίωμα συμμετοχής 1. Στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της ελευθερίας του ανταγωνισμού. 2. Η Εταιρεία αποδέχεται χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους ημεδαπούς υποψήφιους, τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 11/34

12 Οικονομικού Χώρου. Επίσης γίνονται δεκτοί προμηθευτές από τρίτες χώρεςμέλη της διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της 15 ης , όπως αυτή έχει κυρωθεί με τον ν. 2513/1997 (Α 139), εφόσον η σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Συμφωνίας και με την επιφύλαξη ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που τίθενται στην προκήρυξη. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η συμμετοχή ενδιαφερομένων προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών ή μελετητών από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται ρητά στην προκήρυξη. Άρθρο 14 Ενώσεις προσώπων 1. Ενώσεις προσώπων ή υπό σύσταση κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά χωρίς να υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι η επιλεγόμενη ένωση ή κοινοπραξία θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Η αίτηση συμμετοχής με κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από κοινό εκπρόσωπο των μελών, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Η προσφορά συνοδεύεται από δήλωση όλων των μελών της ένωσης για τον ορισμό του εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή του. Ο εκπρόσωπος ορίζεται υποχρεωτικά ως συντονιστής των μελών της ένωσης και έχει έναντι της Εταιρείας την υποχρέωση να εκπροσωπεί και να συντονίζει την από κοινού δράση των μελών κατά τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής, πάροχος υπηρεσίας ή μελετητής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να μετέχει ως μέλος ή, εφόσον προβλέπεται στην προκήρυξη, ως υπεργολάβος ή δανείζων επάρκεια ή άλλη τεχνικής ή οικονομικής φύσεως ικανότητα, κατά την έννοια των άρθρων 45 παρ. 2 και 46 παρ. 3 του π.δ. 60/2007, σε μία μόνον συμμετέχουσα ένωση κατά το στάδιο της ανάθεσης, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών στις οποίες αυτός συμμετέχει με οποιαδήποτε από τις παραπάνω ιδιότητες. 4. Στην κοινή προσφορά προσδιορίζεται το ποσοστό συμμετοχής και το αντικείμενο της συμμετοχής εκάστου μέλους και υποβάλλεται πίνακας κατανομής της συμβατικής αμοιβής στα μέλη της ένωσης. Ο πίνακας μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, μετά από έγκριση της Εταιρείας. 5. Τα μέλη των ενώσεων προσώπων ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Εταιρείας για κάθε ζήτημα που προκύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης. 12/34

13 Άρθρο 15 Έλεγχος καταλληλότητας υποψηφίων 1. Οι προσφέροντες μπορεί να υποχρεωθούν να αποδείξουν ότι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις καταλληλότητας σχετικά με την προσωπική τους κατάσταση, την τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη. Τα ζητούμενα στοιχεία για την απόδειξη των ανωτέρω και το ελάχιστο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, που απαιτείται για την παραδεκτή συμμετοχή των υποψηφίων, είναι συναφή και ανάλογα με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. 2. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 29, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής που έχουν τεθεί στην προκήρυξη. Άρθρο 16 Προσωπική κατάσταση υποψηφίων 1. Αποκλείονται από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού, υποψήφιοι σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007, η οποία μπορεί να γίνει γνωστή στην Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο. Με την προκήρυξη μπορεί, επίσης, να αποκλείονται υποψήφιοι για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου. 2. Σε περίπτωση υποψηφίων νομικών προσώπων, οι λόγοι αποκλεισμού της προηγούμενης παραγράφου αφορούν τους νομίμους εκπροσώπους. Ως νόμιμος εκπρόσωπος νοείται: α) στις Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος εντός των αρμοδιοτήτων του β) στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ο Διαχειριστής, γ) στις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, ο Διαχειριστής και ο Ομόρρυθμος Εταίρος, δ) στα Σωματεία, ο Πρόεδρος, ε) στους Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και στ) σε κάθε άλλη περίπτωση, το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν οι υποψήφιοι. 13/34

14 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της προηγούμενης παραγράφου προσδιορίζονται με την προκήρυξη. Στην προκήρυξη μπορεί, αντί δικαιολογητικών, να προβλέπεται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους συμμετέχοντες ότι δεν συντρέχουν σε βάρος τους οι λόγοι αποκλεισμού. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν υποχρεωτικά από τον προσφέροντα στον οποίον πρόκειται να κατακυρωθεί η σύμβαση. 4. Εάν στο κράτος προέλευσης ή έδρας του υποψηφίου δεν προβλέπεται η έκδοση ενός ή περισσότερων εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αυτά δεν καλύπτουν το σύνολο των λόγων αποκλεισμού, μπορεί να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται με ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή επαγγελματικού οργανισμού του κράτους αυτού ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, που να βεβαιώνει τη μη έκδοση του απαιτούμενου εγγράφου ή τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. 5. Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μέλος τους. Οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν κάθε μέλος και τυχόν συνδρομή τους σε ένα μέλος επιφέρει τον συνολικό αποκλεισμό της συμμετέχουσας ένωσης ή της κοινοπραξίας. Άρθρο 17 Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων να αποδείξουν την εγγραφή τους σε συγκεκριμένο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή οργανισμό ή/και να διαθέτουν έγκριση άσκησης ορισμένης δραστηριότητας και να προσκομίσουν ανάλογη βεβαίωση, δήλωση ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 44 του π.δ. 60/2007. Άρθρο 18 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 1. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων να αποδείξουν συγκεκριμένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ανάλογη με τις απαιτήσεις του έργου, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του π.δ. 60/2005. Στην περίπτωση αυτή, προσδιορίζεται το όριο απόδειξης οικονομικής ή χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα έγγραφα, μεταξύ των αναφερομένων στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου. 2. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μπορεί να προβλέπεται ότι τα κριτήρια απόδειξης οικονομικής και χρηματοοικονομικής 14/34

15 επάρκειας πληρούνται είτε αθροιστικά από τα μέλη είτε σταθμισμένα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής των μελών στην ένωση. 3. Για τη διαπίστωση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψηφίων, η Εταιρεία ελέγχει αποκλειστικά τη συνδρομή ή μη των κριτηρίων απόδειξης που τέθηκαν στην προκήρυξη, χωρίς να επιτρέπεται βαθμολόγησή τους. Άρθρο 19 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 1. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων να αποδείξουν συγκεκριμένη τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα, όταν το αντικείμενο της σύμβασης απαιτεί την ύπαρξη εμπειρίας του αναδόχου, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του π.δ. 60/2005. Στην περίπτωση αυτή, προσδιορίζονται το όριο απόδειξης της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας (ελάχιστα προσόντα), τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, μεταξύ των αναφερομένων στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καθώς και η τυχόν απαιτούμενη προηγούμενη συναφής εμπειρία του υποψηφίου, αποδεικνυόμενη με ακριβή αντίγραφα εκτελεσθεισών συμβάσεων και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης αυτών από τον εργοδότη. 2. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μπορεί να προβλέπεται ότι τα κριτήρια απόδειξης τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας πληρούνται είτε αθροιστικά από τα μέλη είτε σταθμισμένα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής των μελών στην ένωση. 3. Για τη διαπίστωση της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων, η Εταιρεία ελέγχει αποκλειστικά τη συνδρομή ή μη των κριτηρίων απόδειξης που τέθηκαν στην προκήρυξη, χωρίς να επιτρέπεται βαθμολόγησή τους. 1. Εγγύηση συμμετοχής Άρθρο 20 Εγγυήσεις Προκαταβολή α) Για τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης του παρόντος Κανονισμού, η Εταιρεία ζητά από τους προσφέροντες να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η Εταιρεία μπορεί να απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε Πρόχειρο διαγωνισμό. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ισχύει για όσο χρόνο προβλέπεται στην προκήρυξη και μέχρι την επιστροφή της από την Εταιρεία. β) Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, καθώς και το περιεχόμενο και ο τύπος της εγγυητικής επιστολής προσδιορίζονται στα τεύχη του διαγωνισμού. Το 15/34

16 ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατ ελάχιστον σε 2% της αξίας αυτής, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό είναι ορισμένο και κοινό για όλους τους υποψήφιους. γ) Η εγγύηση συμμετοχής του επιλεγόμενου ως αναδόχου καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας, εφόσον αυτός δεν προσκομίσει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι, στην περίπτωση αυτή, ο επιλεγείς θα βαρύνεται με τη διαφορά του τιμήματος, εάν επιλεγεί ο αμέσως επόμενος υποψήφιος στον πίνακα κατάταξης ή με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού, εάν δεν υφίσταται άλλος υποψήφιος. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης α) Ο ανάδοχος καταθέτει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αντικαθιστώντας με αυτήν την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στον διαγωνισμό. Για την υπογραφή σύμβασης συνολικής αξίας κατώτερης των ευρώ είκοσι χιλιάδων ( ), εκτός ΦΠΑ, η Εταιρεία μπορεί να απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση αυτή. β) Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, καθώς και το περιεχόμενο και ο τύπος της εγγυητικής επιστολής προσδιορίζονται στα τεύχη του διαγωνισμού, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπολογίζεται σε ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος και κατ ελάχιστον σε 5% αυτού, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παρέχεται για την κάλυψη της ευθύνης του αναδόχου έναντι της Εταιρείας για την εμπρόθεσμη και, κατά τους συμφωνηθέντες όρους, καλή εκτέλεση της σύμβασης, ισχύει καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, παρατεινόμενη αναλόγως σε περίπτωση χορήγησης χρονικών παρατάσεων, και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή. γ) Σε περίπτωση αύξησης του οικονομικού αντικειμένου κατά την εκτέλεση της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση μείωσης του οικονομικού αντικειμένου ως ανωτέρω, είναι δυνατόν να επέλθει ανάλογη μείωση του ύψους των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του αναδόχου. 3. Εγγύηση προκαταβολής α) Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται δυνατότητα του αναδόχου να λάβει προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης προκαταβολής υπολογίζεται σε ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος και κατά μέγιστο σε 50% αυτού, χωρίς ΦΠΑ. Για τη λήψη της προκαταβολής, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής. 16/34

17 β) Η προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής, επιβαρυνόμενη με ύψος επιτοκίου ίσο με αυτό που καθορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν.2362/1995 (Α 247), αναλογικά εφαρμοζομένων. Η εγγύηση προκαταβολής αποσβέννυται σταδιακά με την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. 4. Εγγυήσεις καλής λειτουργίας και καλής εκτέλεσης της συντήρησης α) Στην προκήρυξη μπορεί να ορίζεται υποχρέωση του αναδόχου να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας του παραδοτέου εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή, η οποία μπορεί να συνδυάζεται με περίοδο δωρεάν συντήρησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό επί της συμβατικής αξίας της συντήρησης και κατ ελάχιστον σε 5% αυτής, χωρίς ΦΠΑ. β) Εφόσον στην προκήρυξη προβλέπεται δυνατότητα σύναψης πρόσθετης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης του παραδοτέου εξοπλισμού, μετά την οριστική παραλαβή και την τυχόν προβλεπόμενη περίοδο δωρεάν συντήρησης, ορίζεται υποχρέωση του αναδόχου να παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό επί της συμφωνηθείσας ετήσιας αμοιβής συντήρησης και κατ ελάχιστον σε 5% αυτής, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση αναπροσαρμόζεται, εφόσον αυτό απαιτείται, προκειμένου να καλύπτει το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό ετήσιας αμοιβής συντήρησης. 5. Οι εγγυητικές επιστολές των προηγουμένων παραγράφων εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους-μέλους. 6. Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι εγγυητικές επιστολές καλύπτουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη όλων των μελών τα οποία αναφέρονται ρητά στο σώμα της επιστολής. Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να είναι είτε ενιαίες για το σύνολο της παρεχόμενης εγγύησης είτε άθροισμα εγγυητικών επιστολών, εφόσον κάθε μία από αυτές καλύπτει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη όλων των μελών. 7. Οι εγγυητικές επιστολές είναι συντεταγμένες στα ελληνικά ή συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση. Υπόδειγμα του περιεχομένου των εγγυητικών επιστολών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα τεύχη του διαγωνισμού και, σε κάθε περίπτωση, παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από την Εταιρεία. 8. Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον όρο παραίτησης του εγγυητή από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως και από κάθε άλλη συναφή ένσταση, καθώς επίσης την υποχρέωση του εγγυητή να καταβάλει 17/34

18 στην Εταιρεία το ποσό της εγγύησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρείας, χωρίς ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς ο εγγυητής να δικαιούται να ερευνά την ύπαρξη ή το νόμιμο της απαίτησης της Εταιρείας. 9. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων, που περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικής κατάταξης, επιστρέφονται μετά την υποβολή της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από αυτόν. Οι εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων, που αποκλείστηκαν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, επιστρέφονται σε αυτούς εντός πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση του οικείου σταδίου, εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχουν παραιτηθεί από αυτά. 10. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την Εταιρεία και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της σχετικής περιόδου εγγύησης και μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης συντήρησης, εφόσον προβλέπεται. Σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο είναι διαιρετό και η παράδοση εκτελείται τμηματικά, σύμφωνα με την σύμβαση, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, ισόποσα προς την αξία του τμήματος που παραλαμβάνεται οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνώμη των αρμόδιων για την παρακολούθηση και παραλαβή οργάνων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 32 και 34. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή η παράδοση γίνεται εκπρόθεσμα, η σταδιακή αποδέσμευση των σχετικών εγγυήσεων γίνεται μετά τη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις παρατηρήσεις, συνυπολογιζομένων και των τυχόν οφειλόμενων ποινικών ρητρών λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης, κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Άρθρο 21 Τεχνικές προδιαγραφές Η Εταιρεία μπορεί, ως προϋπόθεση για την ανάθεση της σύμβασης, να θέτει τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα, καθώς και τυχόν πρόσθετα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων, υπηρεσιών ή μελετών. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με σαφήνεια και αντικειμενικότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 53 του π.δ. 60/2007 και περιλαμβάνουν, ιδίως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης ή/και ασφάλειας. Στα τεύχη του διαγωνισμού προσδιορίζονται οι απαράβατοι όροι των τεχνικών 18/34

19 προδιαγραφών, η μη συμμόρφωση προς τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Άρθρο 22 Εναλλακτικές Προσφορές Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, η Εταιρεία μπορεί να επιτρέπει την υποβολή εναλλακτικών προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 40 του π.δ. 60/2007. Εφόσον η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών δεν επισημαίνεται ρητά στην προκήρυξη, τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη μόνον τις εναλλακτικές προσφορές οι οποίες ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που τυχόν ορίζονται στην προκήρυξη. Άρθρο 23 Υπεργολαβική ανάθεση 1. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης τμημάτων της σύμβασης σε τρίτους, υπό μορφή υπεργολαβίας, σε ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους δήλωση με την οποία προσδιορίζουν: α) το τμήμα ή τα τμήματα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά, β) το ποσοστό της συνολικής αξίας της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά, γ) την ταυτότητα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία επαγγελματικής, τεχνικής ή χρηματοοικονομικής επάρκειας για την εκτέλεση του οικείου τμήματος της σύμβασης, καθώς και τη συνεισφορά του υπεργολάβου στην υλοποίηση του έργου ή/και δ) τους βασικούς όρους της υπεργολαβίας. 2. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων να συνυποβάλουν δήλωση του υπεργολάβου, ή του νομίμου εκπροσώπου του, περί της αποδοχής του αντικειμένου της υπεργολαβίας, καθώς και το τμήμα της σύμβασης που αυτός προτίθεται να αναλάβει. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Εταιρεία. 3. Η χρήση υπεργολάβων δεν αίρει ούτε περιορίζει την ευθύνη του αναδόχου για την καλή εκτέλεση του συνόλου της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που έχουν ανατεθεί στους υπεργολάβους. 19/34

20 4. Τυχόν υποκατάσταση του υπεργολάβου τελεί πάντοτε υπό την έγκριση και τους όρους της Εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 24 Επιτροπή Διαγωνισμού 1. Για την ανάθεση συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού και συμβάσεων στις οποίες αυτός εφαρμόζεται συμπληρωματικά, με απόφαση του κατά το άρθρο 4 αρμοδίου για την κατακύρωση του διαγωνισμού οργάνου της Εταιρείας και ταυτόχρονα με την απόφαση προκήρυξης αυτού, συγκροτείται Επιτροπή Διαγωνισμού που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) τακτικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, και ισάριθμα αναπληρωματικά, στην οποία επιτρέπεται η συμμετοχή συμβούλων του άρθρου 12 του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται Επιτροπή Διαγωνισμού με θητεία για την ανάθεση συγκεκριμένων ειδών συμβάσεων ή συμβάσεων ορισμένης αξίας. 2. Η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές, β) ελέγχει την πληρότητα των προσφορών και τη συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, γ) αξιολογεί το περιεχόμενο των κατά περίπτωση απαιτούμενων τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών, γ) εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και δ) συντάσσει πρακτικό με σαφή και αιτιολογημένη πρόταση, την οποία υποβάλλει προς το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 3. Εφόσον η σχετική αρμοδιότητα δεν έχει μεταβιβαστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο όργανο της Εταιρείας, το πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εισηγείται το θέμα προς το Δ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, για τη λήψη απόφασης. 4. Η Επιτροπή μεριμνά, στο πλαίσιο εκάστου σταδίου, για την τήρηση των όρων που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, τις διατάξεις του Κανονισμού και του νομικού πλαισίου της ανάθεσης. 20/34

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία ΗΜΕΡ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τηλέφωνο : 22313 50900 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 η ΦΑΣΗ. 59.390,08

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου Ελαφόνησος 7 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ 1624 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα