Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS"

Transcript

1 Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Αθήνα, 3 5 εκεµβρίου 2008

2 Βασικές Εφαρµογές Τα µοντέλα µετασχηµατισµού συντεταγµένων που συνοδεύουν το HEPOS θα πρέπει να δρουν υποστηρικτικά για τις εξής βασικές λειτουργίες: Μετασχηµατισµός της υπάρχουσας Υποδοµής Χωρικών Πληροφοριών από το ΕΓΣΑ87 στο σύστηµα αναφοράς του HEPOS Χρήση του HEPOS για την εκτέλεση και ένταξη γεωδαιτικών και άλλων εργασιών στο ΕΓΣΑ87

3 HTRS07 vs. ΕΓΣΑ87 Οριζοντιογραφία z Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή Χάρτες Z (φ', λ') x ΕΓΣΑ87 y Ν' TM87 Ε' (φ, λ) X HTRS07 (ETRS89, ETRF05) Y TM07 Ν Ε (*) Το ΕΕΠ αναφοράς είναι (και στις δύο περιπτώσεις) το GRS80

4 HTRS07 (HEPOS) X, Y, Z φ, λ, h Διπλή ταυτότητα οριζόντιας θέσης σημείου φ, λ φ', λ' ΕΓΣΑ87 λ ο = 24 λ ο = 24 κ ο = φ ο = 0 False Easting E o = m False Northing N o = m Χαρτογρ. Προβολή TM07 κ ο = φ ο = 0 False Easting E o = m False Northing N o = 0 m Χαρτογρ. Προβολή TM87 E, N E', N'

5 Βασικά προβλήµατα για τον προσδιορισµό του µετασχηµατισµού HTRS07 ΕΓΣΑ87 Απαίτηση για ένα ενιαίο και αµφίδροµο µοντέλο µετασχηµατισµού για όλη την Ελλάδα Το πλαίσιο αναφοράς του HEPOS είναι πρωτογενώς 3 ενώ το ΕΓΣΑ87 είναι πρακτικά 2 Είναι αναγκαίο να γίνει, µε κάποιο τρόπο, η γεωδαιτική «προσεγγιστική 3 -ποίηση» του ΕΓΣΑ87 στο δίκτυο των κοινών σηµείων Ύπαρξη συστηµατικών παραµορφώσεων στο πλαίσιο αναφοράς του ΕΓΣΑ87

6 Περί µετασχηµατισµού συντεταγµένων

7 Φυσική πραγµατικότητα Μετρήσεις εδοµένα (γωνίες, αποστάσεις, υψοµετρ. διαφορές, µετρήσεις GPS, κλπ.) Συστήµατα Αναφοράς (& άλλα µαθηµατικά µοντέλα επεξεργασίας µετρήσεων) Γεωµετρική περιγραφή - συντεταγµένες - ορθοφωτοχάρτες - τοπογραφικοί χάρτες - ψηφιακά µοντέλα εδάφους...

8 Γεωµετρική περιγραφή Α Γεωµετρική περιγραφή Β Μοντέλο µετασχηµατισµού

9 Πότε θεωρείται ένας µετασχηµατισµός πετυχηµένος ; Τι σηµαίνει ακριβής µετασχηµατισµός ; Τι είδους µοντέλο χρειάζοµαι για ένα καλό µετασχηµατισµό ; Μοντέλο µετασχηµατισµού

10 Μετασχηµατισµός οµοιότητας Μοντέλο µετασχηµατισµού

11 Μετασχηµατισµός αφινικός Μοντέλο µετασχηµατισµού

12 Μετασχηµατισµός? Μοντέλο µετασχηµατισµού

13 Παράδειγµα Φ.Χ. 27 (ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΙΣ) Φ.Χ. 370 (ΦΙΛΙΑΤΡΑ) x x N N ΕΓΣΑ ΕΓΣΑ HTRS HTRS x km 7.4 km Mean point-offset: m E x 10 5 E 6.5 km 12.3 km Mean point-offset: m

14 Παράδειγµα x 10 6 Φ.Χ. 26 (ΑΛΕΧΑΝ ΡΕΙΑ) x 106 Φ.Χ. 303 (ΠΛΑΤΥ) N N ΕΓΣΑ87 HTRS ΕΓΣΑ87 HTRS E 14.8 km 11.1 km Mean point-offset: m x E x km 11.0 km Mean point-offset: m

15 ΗTRS07 ΕΓΣΑ87 Για να πετύχουµε τη βέλτιστη δυνατή (οριζοντιογραφική) προσαρµογή µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήµατος αναφοράς του HEPOS, σε όλη την Ελλάδα µε ένα ενιαίο µοντέλο, θα πρέπει να συνδυάσουµε τους εξής µετασχηµατισµούς: 3 µετασχηµατισµό οµοιότητας (3 µεταθέσεις, 3 στροφές, 1 συντελεστής κλίµακας) 2 παραµορφωτικό µετασχηµατισµό (µέσω καννάβων οριζόντιων διορθώσεων shift grids)

16 Ποιές είναι οι συντεταγµένες στο ΕΓΣΑ87;

17 (X,Y,Z) HTRS07 (E,N) ΕΓΣΑ87 Ναι, αλλά τι επίπεδο ακρίβειας θα σου δώσει ο µετασχηµατισµός; σ =?

18 Ο µετασχηµατισµός θα σου δώσει (περίπου) τη µέση θέση του σηµείου που θα προέκυπτε αν γινόταν ο προσδιορισµός του µε βάση µετρήσεις από γειτονικά καλά τριγωνοµετρικά σηµεία! ΕΓΣΑ87 τριγωνοµετρικό ΕΓΣΑ87 τριγωνοµετρικό ΕΓΣΑ87 τριγωνοµετρικό

19 Η «λογική» του µετασχηµατισµού Αρχικό δίκτυο (HTRS07) Εφαρµογή µετασχηµατισµού οµοιότητας Εφαρµογή παραµορφωτικού µετασχηµατισµού (pointwise correction shifts) Τελικό δίκτυο (ΕΓΣΑ87)

20 ΕΥΘΥΣ µετασχηµατισµός (HTRS07 ΕΓΣΑ87) HTRS07 Χ, Υ, Ζ φ, λ, h Παράµετροι 3 µετασχηµατισµού οµοιότητας t x, t y, t z, ε x, ε y, ε z, δs 3 µετασχηµατισµός οµοιότητας X X = Y Y + Z Z t t t x y z δs + εz εy ε z δs ε x εy X ε x Y δs Z Η µέση ακρίβεια της οριζοντιογραφικής σύνδεσης είναι της τάξης του ~ 0.6m για όλη την Ελλάδα ΕΓΣΑ87 Χ', Υ', Ζ' ΕΓΣΑ87 Ο φ', λ', h' ΤΜ87 ΕΓΣΑ87 Ε', Ν' παραµορφωτικός µετασχηµατισµός Η µέση ακρίβεια της οριζοντιογραφικής σύνδεσης είναι καλύτερη από 0.1m για όλη την Ελλάδα ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ, HEPOS Ε" = Ε' + δε Ν" = Ν' + δν Τελικές συντεταγµένες στο ΕΓΣΑ87 όπου οι όροι δε και δν λαµβάνονται µέσω 2 σηµειακής παρεµβολής από κατάλληλους καννάβους οριζόντιων διορθώσεων αναφοράς

21 Κάνναβοι οριζόντιων διορθώσεων (HTRS07 ΕΓΣΑ87) Datum: Προβολή: Ε min : N min : HTRS07 TM m m Resolution: 2 km 2 km Grid size: 408 γραµµές 422 στήλες (*) Υπάρχουν δύο κάνναβοι µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά: - ένας κάνναβος µε τιµές δε - ένας κάνναβος µε τιµές δν

22 Κάνναβοι οριζόντιων διορθώσεων (HTRS07 ΕΓΣΑ87) παραµορφωτικός µετασχηµατισµός E ΕΓΣΑ87 = E' ΕΓΣΑ87 + δe N ΕΓΣΑ87 = N' ΕΓΣΑ87 + δn k δe k δn k δn δe δe j δn j j i δe i δn i Οι τιµές δε και δν υπολογίζονται µέσω 2 σηµειακής παρεµβολής: δe = f(δε i, δε j, δε k, ) δn = f(δν i, δν j, δν k, )

23 (*) Βασικό πλεονέκτηµα Η ύπαρξη ενός επίσηµου & ενιαίου µοντέλου µετασχηµατισµού επιτρέπει την εύκολη και σωστή ένταξη τοπογραφικών εργασιών (που εκτελούνται µε τη βοήθεια του HEPOS οπουδήποτε στην Ελλάδα) στο ΕΓΣΑ87 χωρίς την ανάγκη να γίνουν µετρήσεις από/προς γνωστά σηµεία του Εθνικού Τριγωνοµετρικού ικτύου!

24 ΗTRS07 ΕΓΣΑ87 Συµπερασµατικά, για την εφαρµογή του µετασχηµατισµού µεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήµατος αναφοράς του HEPOS χρειάζονται: οι επίσηµες τιµές των 7 παραµέτρων ενός 3 µετασχηµατισµού οµοιότητας (3 µεταθέσεις, 3 στροφές, 1 συντελεστής κλίµακας) οι κάνναβοι των επίσηµων οριζόντιων διορθώσεων αναφοράς (δε, δν) για όλη την Ελλάδα (ως προς δεδοµένο γεωγραφικό/προβολικό υπόβαθρο)

25 Καστελόριζο... Η προηγούµενη διαδικασία µετασχηµατισµού δεν ισχύει για την περιοχή του Καστελόριζου. Ο µετασχηµατισµός HTRS07 ΕΓΣΑ87 για την περιοχή του Καστελόριζου περιλαµβάνει µόνο ένα απλό µοντέλο 3 µετάθεσης. (*) Οι τιµές των παραµέτρων t x, t y, t z είναι σηµαντικά διαφορετικές από τις τιµές των αντίστοιχων παραµέτρων που ισχύουν για την υπόλοιπη Ελλάδα.

26 Προσεχώς

27 ίκτυο κοινών σηµείων 2466 σηµεία (!) (φ, λ) ΕΓΣΑ87 (Ε,Ν) ΕΓΣΑ87 (X,Y,Z) ΗTRS07 H ΓΥΣ, Ν EGM08

28 2430 µη-προβληµατικά σηµεία 2199 κοινά σηµεία (*) βάση των οποίων θα προσδιοριστεί το αµφίδροµο µοντέλο µετασχηµατισµού µεταξύ HTRS07 & ΕΓΣΑ κοινά σηµεία (*) βάση των οποίων θα ελεχθεί εξωτερικά η ακρίβεια του αµφίδροµου µοντέλου µετασχηµατισµού µεταξύ HTRS07 & ΕΓΣΑ87

29 Αξιολόγηση ακρίβειας του 3 µετασχηµατισµού οµοιότητας Στατιστικά στοιχεία για το µέγεθος του οριζοντιογραφικού σφάλµατος δr κατά τον 3 µετασχηµατισµό οµοιότητας HTRS07 ΕΓΣΑ87 Max Min Mean RMS ίκτυο 2199 κοινών σηµείων (internal validation) ίκτυο 231 κοινών σηµείων (cross validation) (*) όλες οι τιµές σε m ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ, HEPOS

30 (1) ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ, HEPOS

31 (2) ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ, HEPOS

32 (3) ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ, HEPOS

33 (4) ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ, HEPOS

34 (5) ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ, HEPOS

35 (6) ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ, HEPOS

36 (7) ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ, HEPOS

37 Αξιολόγηση ακρίβειας του µοντέλου µετασχηµατισµού Στατιστικά στοιχεία για το µέγεθος του οριζοντιογραφικού σφάλµατος δr κατά τον πλήρη µετασχηµατισµό HTRS07 ΕΓΣΑ87 Max Min Mean RMS ίκτυο 2199 κοινών σηµείων (internal validation) ίκτυο 231 κοινών σηµείων (cross validation) δr = 2 ( E ) ( ) 2 ΕΓΣΑ87 EΕΓΣΑ87 + ΝΕΓΣΑ87 ΝΕΓΣΑ87 (*) όλες οι τιµές σε m ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ, HEPOS

38 <15cm >15cm ΤΕ.ΒΟ ΑΠΘ, HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες ΑΠΘ/ΤΑΤΜ Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας 6 ο Εξάμηνο Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2011 2012 Πρόγραμμα: Τετάρτη 12:00 15:00 Διδάσκοντες: Η.Ν. Τζιαβός, Σ. Σπαταλάς,

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Μερικές εισαγωγικές έννοιες για τις γεωδαιτικές τεχνικές GPS στις οποίες βασίζεται η λειτουργία συστημάτων όπως το HEPOS Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής :

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTOCAD ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS

Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΣΗ Α - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS (Κωδικός Εργου ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ: 89926, έναρξη 01-07-2013, διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Η/Σ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΗΚ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Φωτίου Α., Μ. Χατζηνίκος και Χ. Πικριδάς Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαρτογραφία των ικτύων Χαρτογραφία µέσω ικτύων (Πρακτικά 9 ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Χανιά 2-4 Νοεµβρίου 2006) ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Αθήνα Σεπτέµβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΟΜΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφος Αθήνα Τηλ.: 210 772 2666 2668, Fax: 210 772 2670 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης ς Φωτίου Αριστείδης Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πικριδάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μαθήματος «Γεωφυσική (Υ4202)»

Εργαστήριο Μαθήματος «Γεωφυσική (Υ4202)» Εργαστήριο Μαθήματος «Γεωφυσική (Υ4202)» 1η Άσκηση Εισαγωγή στην Κατασκευή και Χρήση Γεωφυσικών Χαρτών και Τομών ΘΕΩΡΙΑ Υπεύθυνος Άσκησης: Σ. Χάϊλας, Γεωλόγος Προετοιμασία Απαιτούμενος εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007, Α. Ι. Φωτίου, Διορθωμένη ανατύπωση Ιούνιος 2009

Copyright 2007, Α. Ι. Φωτίου, Διορθωμένη ανατύπωση Ιούνιος 2009 Φωτίου Αριστείδης Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Πανεπιστημιούπολη, Θυρίδα 473 54124 Θεσσαλονίκη E-mail: afotiou@topo.auth.gr Πίνακας οπισθόφυλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο 2.7.3 Γεωαναφορά raster αρχείου Τα φηφιδωτά (raster) δεδοµένα προέρχονται κυρίως από σαρωµένους χάρτες, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες. Οι σαρωµένοι χάρτες δεν περιέχουν καµία πληροφορία συντεταγµένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση λογισµικού...3 Εγκατάσταση Καταχώρηση Υποστήριξη Ρύθµιση συστήµατος 2. Εκτέλεση για πρώτη φορά....5 Γνωριµία µε το περιβάλλον Ρύθµιση λογισµικού Πρόσβαση στο CAD 3. Τρόπος εργασίας...14

Διαβάστε περισσότερα