ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη διαχείρισης απορροών και αποχετευτικού δικτύου του Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε ,63 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ I.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 Γενικά 1.2 Λειτουργία λιμένα 1.3 Περιγραφή υφιστέμενων κτιριακών υποδομών 1.4 Υφιστάμενες λιμενικές υποδομές 1.5 Πολεοδομικό Σχέδιο και Ζώνη Λιμένα 1.6 Περιβαλλοντικά 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 Τοπογραφικές μελέτες 2.2 Μελέτες Υδραυλικών έργων 2.3 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ II. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ IV. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

3 I. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η Παρούσα μελέτη αφορά την εκπόνηση της μελέτης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 831 του 2007 (ΥΑ ΦΕΚ Β ), ο Λιμένας Θεσσαλονίκης ανήκει στους Λιμένες ιεθνούς Ενδιαφέροντος (κατηγορία Κ1). Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 Γενικά Ο Λιμένας Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και είναι ενσωματωμένος στον αστικό ιστό της πόλης. Το λιμάνι βρίσκεται στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου, έχει έκταση χερσαίας ζώνης 1550 στρ. και λιμενολεκάνη 775 στρ. και διοικείται από τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης. Αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας και εμπορική πύλη διέξοδο της Β. Ελλάδος και χωρών της Βαλκανικής στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Αποστολή του λιμένα είναι η φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας και η διακίνηση επιβατών. Η συνολική χερσαία επιφάνεια του Λιμένα εκτείνεται σε μήκος μ και καταλαμβάνει κρηπιδώματα συνολικού μήκους 6.150μ, με βάθος έως 12μ. και τετρ. μ. στεγασμένους και υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους. Η υπό ανάθεση και εκπόνηση μελέτη θα αφορά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων και αποσπασμένων τμημάτων ή και τμημάτων, στα οποία δεν υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις. 1.2 Λειτουργία λιμένα Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ Α.Ε» συστάθηκε το έτος 1999, με την μετατροπή του Νομικού Προσώπου ημοσίου ικαίου «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τον νόμο 2688/1999. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των βοηθητικών και συναφών προς τις μεταφορές δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων ταξιδιωτικών πρακτορείων (ΣΤΑΚΟ 03, κωδικός 63)

4 που είναι η παροχή υπηρεσιών φορτ/σης φορτίων, αποθήκευσης αυτών, λοιπών λιμενικών εξυπηρετήσεων, εξυπηρέτησης επιβατικής κίνησης κτλ. Η Εταιρεία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2688/1999 (Φ.Ε.Κ Α 40) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στην συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 2881/2001 και του άρθρου 17 του νόμου 2892/2001, τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών 2190/1920,καθώς και του νομοθετικού διατάγματος 2551/1953 όπως κάθε φορά ισχύουν. Η Ο.Λ.Θ Α.Ε είναι ανώνυμη εταιρία κοινής ωφελείας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και εκμετάλλευση του Λιμένος της Θεσσαλονίκης ή και άλλων λιμένων. Τα όρια της περιοχής του Λιμένος Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελεύθερης Ζώνης Θεσσαλονίκης, προσδιορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά, διατάξεις. Στο σκοπό της Εταιρείας, άρθρο 3 του καταστατικού της, ειδικότερα περιλαμβάνονται: Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και προς τον λιμένα. Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής, βιομηχανικής, πετρελαϊκής και επιχειρηματικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, πολιτιστικής, της αλιευτικής, και του σχεδιασμού και οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων. Κάθε άλλη αρμοδιότητα είχε ανατεθεί νομίμως στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης ως Νομικό Πρόσωπο ημοσίου ικαίου. Ο σκοπός αυτός της Εταιρείας περιλαμβάνεται στο καταστατικό της, όπως αυτό καταρτίσθηκε με το νόμο 2688/1999 (άρθρο όγδοο) και τροποποιήθηκε από την 7η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις (ΦΕΚ 9944/ τ. ΑΕ & Ε.Π.Ε.). Έκτοτε δεν έχει λάβει χώρα άλλη αλλαγή του σκοπού της. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διέπεται, ως προς την εταιρική της λειτουργία, από το νόμο 2688/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο οποίος αποτελεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας αυτής, αλλά και από τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς θέματα για τα οποία δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση. Η Εταιρία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος της Θεσσαλονίκης, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό ημόσιο. Το παραπάνω αποκλειστικό δικαίωμα παραχωρήθηκε στην Ο.Λ.Θ Α.Ε για 40 έτη, με το από 27 Ιουνίου 2001 συμβόλαιο παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού ημοσίου (εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας) και της Ο.Λ.Θ Α.Ε και λήγει το έτος 2041.

5 1.3 Περιγραφή υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Παρατίθεται κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της λιμενικής ζώνης της Ο.Λ.Θ. ΑΕ. Σημειώνεται πως το καθεστώς των Αποθηκών Α, Β, Γ, και 1 έχει ρυθμιστεί με την με αριθμό 16968/27/03/2001 ΦΕΚ 375Β/ ΚΥΑ των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού. (άρθρο 17 παρ.1 Ν.2892/2001). Εξ αυτών το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης η εταιρεία το διατηρεί για τις αποθήκες και 1, για το συγκρότημα Β2 της αποθήκης Β, για την αποθήκη Γ καθώς και για τον υπαίθριο χώρο της Προβλήτας Αποθήκη Α Αποτελεί διώροφο κτίσμα συνολικής επιφάνειας μ², στον προβλήτα 1. Χωροθετείται βορειοανατολικά του κτιρίου των κεντρικών γραφείων. Κατασκευάστηκε το 1904 ως αποθηκευτικός χώρος και ανακαινίστηκε το 1997 οπότε και μετατράπηκε σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. 2. Αποθήκη Β Αποτελεί συγκρότημα δύο αποθηκών συνολικής επιφάνειας μ², που χωροθετείται στην νοτιανατολική πλευρά του 1ου Προβλήτα, στο κρηπίδωμα 1. Κατασκευάσθηκε το 1904 ως αποθηκευτικός χώρος και ανακαινίσθηκε το 1997 οπότε και μετατράπηκε σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. 3. Αποθήκη Γ Βρίσκεται στο νότιο άκρο του προβλήτα 1 ανάμεσα στο Λιμεναρχείο και την Αποθήκη Β. Η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα μ². Κατασκευάστηκε σαν αποθήκη το 1904 και ανακαινίστηκε το ιαθέτει χώρους εκδηλώσεων, γραφείων, βιβλιοθήκης κλπ. 4. Αποθήκη Δ Αποτελεί διώροφο κτίριο αποθήκης συνολικής επιφάνειας 2000 μ², που βρίσκεται στο νότιο άκρο του 1ου Προβλήτα. Κατασκευάσθηκε το 1904 και έχει ανακαινισθεί το ιαθέτει δύο κινηματογραφικές αίθουσες 250 θέσεων που χρησιμοποιούνται και ως αίθουσες διαλέξεων, με πλήρη εξοπλισμό κινηματογράφου και μεταφραστικού κέντρου. 5. Αποθήκη 1 Βρίσκεται στην βάση του προβλήτα 1, βόρεια της αποθήκης Α και Νοτιοανατολικά του Επιβατικού Σταθμού. Έχει συνολική επιφάνεια μ², κτίσθηκε αρχικά το 1904, και ανακαινίστηκε το ιαθέτει δύο κινηματογραφικές αίθουσες 250 θέσεων που χρησιμοποιούνται και ως αίθουσες διαλέξεων, με πλήρη εξοπλισμό κινηματογράφου και μεταφραστικού κέντρου. 6. Αποθήκη 6 Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος που χωροθετείται μεταξύ των αποθηκών 9 και 7. Η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα 430 μ². Το κτίριο έχει έντονες φθορές στην στέγη και στην τοιχοποιία. Κατασκευάσθηκε πριν το 1917.

6 7. Αποθήκη 7 Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος συνολικής επιφάνειας μ² που βρίσκεται βόρεια και παράλληλα του δρόμου της κεντρικής εισόδου του Ο.Λ.Θ. Κατασκευάσθηκε πριν το Αποθήκη 8 Ισόγεια αποθήκη σε ορθογώνιο σχήμα παραλληλόγραμμου, που βρίσκεται στο άκρο του προβλήτα 2 με κατεύθυνση από Βορειοανατολικά προς Νοτιοδυτικά. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Αποθήκη 9 Αποτελεί μεγάλο αποθηκευτικό χώρο συνολικής επιφάνειας μ², που βρίσκεται στο ύψος του 2ου προβλήτα και πίσω από την αποθήκη 10. Κατασκευάσθηκε πριν το Αποθήκη 10 Αποτελεί ισόγειο κτίσμα ορθογώνιας κάτοψης, που βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου γραφείων Ελευθέρας Ζώνης και βόρεια του Επιβατικού Σταθμού. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Κατασκευάσθηκε πριν το Αποθήκη 11 Αποτελεί κτίριο αποθήκης, που βρίσκεται πίσω από τις αποθήκες 6 και 9 του Ο.Λ.Θ. Ανεγέρθηκε περί το 1917 και έχει συνολική επιφάνεια 384 μ². 12. Αποθήκη 13 Αποτελεί ισόγειο τετραγωνικό αποθηκευτικό χώρο που χωροθετείται μεταξύ του κτιρίου της ΠΑΕΓΑ και του κτιρίου των Γραφείων Ελευθέρας Ζώνης Οικονομική Υπηρεσία. Έχει συνολική επιφάνεια 830 μ² και ο χώρος διαιρείται σε 2 τμήματα. Κατασκευάσθηκε πριν το 1917 και ανακατασκευάσθηκε το Αποθήκη 14 Αποτελεί μεγάλη ισόγεια αποθήκη με συνολική επιφάνεια που ανέρχεται στα μ² και βρίσκεται βόρεια του κτιρίου της ΠΑΕΓΑ και ανατολικά της αποθήκης 15. Κατασκευάσθηκε περί το 1938 και ανακατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Ο χώρος διαιρείται κατά μήκος σε τρία μέρη. 14. Αποθήκη 15 Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος παλαιάς κατασκευής, που βρίσκεται βόρεια της αποθήκης 16 και δυτικά της αποθήκης 14. Περιμετρικά περιβάλλεται από ασφαλτοστρωμένους δρόμους, πλην της δυτικής πλευράς όπου εφάπτεται του τηλεφωνικού κέντρου. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 16 Μικρό συγκρότημα τριών αποθηκών συνολικής επιφάνειας 600 μ², που βρίσκεται δυτικά του κτιρίου της ΠΑΕΓΑ, και νότια της αποθήκης 15. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 17 Μεγάλος διώροφος αποθηκευτικός χώρος σε σχήμα «Λ» που καταλαμβάνει το νοτιότερο άκρο του προβλήτα 3. Ο δεύτερος όροφος δημιουργεί εσοχή προς την πλευρά της θάλασσας. Η

7 συνολική επιφάνεια του είναι μ². Στην νότια και ανατολική πλευρά και πάνω στην οροφή του ισογείου υπάρχει ράμπα πάνω στην οποία κινείται ηλεκτροκίνητος γερανός. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 18 Αποθήκη που βρίσκεται στον προβλήτα 3 νοτιοδυτικά της αποθήκης 21 και βορειοδυτικά της αποθήκης 17. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1940, ενώ η συνολική επιφάνεια είναι 985 μ². 18. Αποθήκη 20 Ισόγειος ορθογωνίου σχήματος αποθηκευτικός χώρος συνολικής επιφάνειας μ². Βρίσκεται νότια των στάβλων στο κρηπίδωμα 11 και μεταξύ των προβλητών 2 και 3. Λειτουργικά χωρίζεται σε δύο τμήματα, το ανατολικό όπου διαμορφώθηκαν συνεργεία και γραφεία συνολικού επιφάνειας μ² και το δυτικό, που αποτελεί ενιαίο χώρο, επιφάνειας μ², και βρίσκεται στην αρχική κατάστασή του. Στο βορειοανατολικό άκρο του κτιρίου υπάρχει το συνεργείο με επιφάνεια 330 μ². Στο νοτιοανατολικό άκρο και σε χώρους που έχουν πρόσφατα διαμορφωθεί, στεγάζεται το Τμήμα Πλωτών Μέσων της ιεύθυνσης Η/Μ. Έχουν διαμορφωθεί τρεις χώροι συνεργείων ήτοι Ξυλουργείο Μηχανουργείο και Αποθήκη Πλωτών, δύο χώροι γραφείων με λουτρό και κουζίνα, τραπεζαρία προσωπικού, αποδυτήρια και χώροι υγιεινής προσωπικού και λεβητοστάσιο. Η συνολική επιφάνεια των χώρων ανέρχεται στα 670 μ², από τα οποία 300 μ² καταλαμβάνουν τα συνεργεία και 370 μ² οι υπόλοιποι χώροι. Κατασκευάσθηκε το Υπόστεγο Υ2 Αποθήκης 20 Βρίσκεται σε συνέχεια της αποθήκης 20, επί του κρηπιδώματος 11 και μεταξύ των προβλητών 2 και 3. Αποτελεί ανοικτό κατά τις δύο μεγάλες πλευρές του υπόστεγο. Η συνολική επιφάνεια του είναι μ². Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη Υ3 Έναντι Αποθήκης 20 Πρόκειται για κλειστό κατά τις πλευρές του ισόγειο υπόστεγο που βρίσκεται βόρεια της αποθήκης 20Α. Έχει επιφάνεια 380 μ². Κατασκευάσθηκε το 1963 και ανακατασκευάσθηκε το Ανοικτό Υπόστεγο Υ1 Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του προβλήτα 2 και ανατολικά της αποθήκης υλικού. Αποτελείται από δύο ανοικτά υπόστεγα. Το ένα έχει πλάτος 15μ, μήκος 45μ και επιφάνεια 675 μ², το άλλο πλάτος 15μ, μήκος 21μ και επιφάνεια 315 μ². Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 21 Μεγάλη αποθήκη συνολικής επιφάνειας μ², που βρίσκεται στο Κρηπίδωμα 12 του προβλήτα 3 ανατολικά της αποθήκης 18 και βόρεια της αποθήκης 17. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 22 Ισόγειος ορθογώνιος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στο χώρο της ελευθέρας ζώνης, στο Κρηπίδωμα 15 και ανάμεσα στον προβλήτα 3 και τον προβλήτα 4. Έχει συνολική επιφάνεια που ανέρχεται στα μ². Στο βορειοανατολικό άκρο της αποθήκης έχει διαμορφωθεί μικρός χώρος γραφείων τελωνείου και φυλάκιο τελωνείου. Κατασκευάσθηκε το 1974.

8 24. Αποθήκη 23 Μεγάλη μονώροφη αποθήκη που βρίσκεται στο νότιο άκρο του προβλήτα 4 εντός της Ελευθέρας Ζώνης. Κατασκευάσθηκε το 1974 και έχει συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα μ². Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 24 Ισόγειος ορθογωνίου σχήματος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στον χώρο της Ελευθέρας Ζώνης και βόρεια της αποθήκης 26. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Στο ανατολικό άκρο της αποθήκης έχει διαμορφωθεί μικρός χώρος γραφείων αποθήκης, αποθήκη εργαλείων και W.C. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 25 Μεγάλη αποθήκη που βρίσκεται στο Κρηπίδωμα 23 στο χώρο της Ελευθέρας Ζώνης και ανάμεσα του προβλήτα 5 και του νέου υπό κατασκευή 6ου προβλήτα και νότια της αποθήκης 27. Κατασκευάσθηκε το 1974 και μετασκευάσθηκε σε ψυγεία το Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα μ². 27. Αποθήκη 26 Ισόγειος ορθογώνιος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στον χώρο της Ελευθέρας Ζώνης νότια της αποθήκης 24. Έχει επιφάνεια μ². Νότια της αποθήκης σε όλο το μήκος της και έξω από αυτήν έχει διαμορφωθεί ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία εξυπηρετεί την παρακείμενη σιδηροδρομική γραμμή. Στο ανατολικό άκρο της αποθήκης έχει διαμορφωθεί μικρός χώρος γραφείων και χώροι υγιεινής. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 27 Μεγάλη μονώροφη αποθήκη συνολικής επιφάνειας μ², που βρίσκεται στην προέκταση του προβλήτα 5 εντός της Ελευθέρας Ζώνης. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 8αα Βρίσκεται ανάμεσα στις αποθήκες 6 και 9. Πρόκειται για ισόγειο αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 320 μ². Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 8α Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στον χώρο του προβλήτα 2. Έχει επιφάνεια μ². Κατασκευάσθηκε το Κεντρικά Γραφεία Ο.Λ.Θ. Πρόκειται για διώροφο κτίριο γραφείων που χωροθετείται στο Κρηπίδωμα 3 του 1ου προβλήτα ανάμεσα στις αποθήκες Α και. Το αρχικό κτίριο είχε ανεγερθεί το 1939, καταστράφηκε κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1944 και ξαναχτίστηκε το 1946 στη σημερινή του μορφή. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Το ισόγειο του κτιρίου φιλοξενεί στην βορειοανατολική πλευρά εντευκτήριο, στην νοτιοανατολική πλευρά ένα μικρό κυλικείο, ένα χώρο Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ενώ στην βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου βρίσκονται τα γραφεία του Σ..Ο.Ε. και ένα καταφύγιο. Ο όροφος είναι χώρος γραφείων.

9 32. Βρεφονηπιακός Σταθμός Μονώροφο κτίριο με εσωτερικό πατάρι, που βρίσκεται στην πύλη 1, ανατολικά της Αποθήκης 1 και νότια των Αποθηκών Στρατού. Η συνολική επιφάνεια του ισογείου ανέρχεται στα 300 μ² και του μεσοπατώματος 150 μ². Το ισόγειο στεγάζει το λόμπι, 4 αίθουσες, κουζίνα, χώρους υγιεινής καθώς και κλιμακοστάσιο. Το πατάρι αποτελεί ενιαίο χώρο. Ο χώρος χρησιμοποιείται ως παιδικός σταθμός, όπως και ο περιφραγμένος περιβάλλων χώρος του κτιρίου. Κατασκευάσθηκε το 1963 ως αποθηκευτικός χώρος και ανακατασκευάσθηκε το Ανατολικό κτίριο πύλης 1 Βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του προβλήτα 1, ανατολικά της εισόδου 1, και είναι μικρό ισόγειο κτίσμα γραφείων συνολικής επιφάνειας 60 μ². Κατασκευάσθηκε το Δυτικό κτίριο πύλης 1 Αποτελεί ισόγειο κτίσμα συνολικής επιφάνειας που ανέρχεται σε 33 μ² και οριοθετεί το δυτικό όριο της Πύλης 1 του 1ου Προβλήτα του Ο.Λ.Θ. Κατασκευάσθηκε το Κτίριο πύλης 4 Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του προβλήτα 1 στην πύλη 4 και εντάσσεται στα μικρά κτίσματα της εισόδου του 1ου Προβλήτα. Είναι διώροφο κτίσμα με συνολική επιφάνεια 344 μ².κατασκευάσθηκε το Μηχανοστάσιο (1ου Προβλήτα) Ισόγειο κτίριο που βρίσκεται στο Κρηπίδωμα 1 του 1ου προβλήτα, νότια του αντλιοστασίου λυμάτων και βόρεια της αποθήκης Β. Η ωφέλιμη επιφάνεια του ανέρχεται στα 330 μ². Το κτίριο επιμερίζεται σε 8 τμήματα και υποστηρίζει τις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του 1ου προβλήτα. Κατασκευάσθηκε το Φυλάκιο Πύλης 4 Μικρό παλαιό ισόγειο κτίριο ανατολικά της αποθήκης 1. Έχει επιφάνεια 16,5 μ². Κατασκευάσθηκε το Φυλάκιο αποθήκης 7 Βρίσκεται μπροστά από την αποθήκη 7 απέναντι από το κεντρικό τμήμα του κτιρίου του Τελωνείου Επιβατικού Σταθμού. Η συνολική επιφάνεια του είναι 25 μ². Κατασκευάσθηκε το Γραφεία Ελευθέρας Ζώνης Οικονομική Υπηρεσία Ο.Λ.Θ. Ισόγειο κτίριο γραφείων που βρίσκεται ανάμεσα στις αποθήκες 13 και 10. Έχει σχήμα «Γ» και εφάπτεται του κτιρίου των ψυγείων στην νότια και δυτική πλευρά αυτού. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Κατασκευάσθηκε πριν το Ψυγεία Ειδικός αποθηκευτικός ψυκτικός χώρος που βρίσκεται σε επαφή με την οικονομική υπηρεσία του Ο.Λ.Θ. προς τη βόρεια πλευρά του. Κτίσθηκε πριν από το 1938 και έχει ενδιαφέρουσα κτιριολογική τυπολογία. Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα μ²

10 41. ΠΑΕΓΑ Μεγάλο κτίριο αποθηκών που βρίσκεται ανάμεσα στις αποθήκες 13 και 16. Αποτελείται από ισόγειο και τυπικούς ορόφους συνολικής επιφάνειας μ². Το κτίριο χωρίζεται σε δύο όγκους από την διαμήκη στοά αίθριο που βρίσκεται στο μέσον του μήκους του. Κατασκευάσθηκε το Γραφεία Τμημάτων Μηχανολογικού & Ηλεκτρολογικού Χώρος γραφείων που βρίσκονται απέναντι από τον προβλήτα 2 και μέσα στο κτιριακό συγκρότημα των συνεργείων του Ο.Λ.Θ. Αποτελεί διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνεια 446 μ². Οι χώροι χρησιμοποιούνται για τα γραφεία και τα εργαστήρια του ηλεκτρομηχανολογικού του Ο.Λ.Θ. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη Υλικού Μεγάλη αποθήκη με δεσπόζουσα θέση στο χώρο των συνεργείων του Ο.Λ.Θ. Κατασκευάσθηκε το 1987 και έχει συνολική επιφάνεια μ². 44. Συγκρότημα Συνεργείων Ο χώρος των συνεργείων βρίσκεται βόρεια της αποθήκης υλικού και ανατολικά του συγκροτήματος των στάβλων. Είναι ένα συγκρότημα κτιρίων συνεργείων και μηχανουργείων. Κατασκευάσθηκε το α. Συνεργεία Γερανών Κλαρκ και Γραφεία Κίνησης Αποτελεί το μεγαλύτερο και χαρακτηριστικότερο κτίριο των συνεργείων. Βρίσκεται απέναντι από την αποθήκη 20 και αποτελεί μονώροφο κτίριο στο μεγαλύτερο τμήμα του, εκτός από τα γραφεία κίνησης μηχανημάτων όπου έχει διαμορφωθεί και όροφος. Το κτίριο χωρίζεται στο μήκος του σε τέσσερα τμήματα με διαφορετική λειτουργία το καθένα. Το πρώτο τμήμα μήκους 14 μ και επιφάνειας 280 μ², αποτελεί το συνεργείο ηλεκτροκίνητων γερανών. Εσωτερικά έχει διαμορφωθεί μικρός πρόχειρος χώρος γραφείου. Το δεύτερο τμήμα έχει επιφάνεια 700 μ² και στεγάζει το συνεργείο των οχημάτων κλαρκ. Το τρίτο τμήμα στεγάζει τα τμήματα κίνησης μηχανημάτων και μηχανολογικού. Η επιφάνεια κάθε επιπέδου ανέρχεται στα 700 μ². Στο ισόγειο φιλοξενούνται γραφεία, χώροι υγιεινής και χώροι εστίασης, ενώ στον όροφο άλλοι χώροι υγιεινής και μία αίθουσα εκδηλώσεων επιφάνειας 350 μ². Το τέταρτο τμήμα επιφάνειας 870 μ², είναι το παράρτημα συνεργείου μεταλλικών επισκευών. Κατασκευάσθηκε το β. Συνεργείο Αυτοκινούμενων Γερανών Βρίσκεται βόρεια των συνεργείων, και αγγίζει τα όρια της Λιμενικής Ζώνης, με κύριο χαρακτηριστικό το μεγάλο ύψος. Έχει επιφάνεια 335 μ². Στην δυτική πλευρά υπάρχει προέκταση που χρησιμοποιείται ως γραφείο. Κατασκευάσθηκε το γ. Συνεργείο Θερμοϋδραυλικών Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του συνεργείου αυτοκινούμενων γερανών και σε επαφή με αυτό. Έχει επιφάνεια 78 μ². Κατασκευάσθηκε το 1963.

11 46. Εγκατάσταση Καυσίμων Εγκατάσταση που βρίσκεται στη νότια πλευρά της αποθήκης υλικού. Κατασκευάσθηκε το Η συνολική επιφάνεια της είναι 72,10 μ² και υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι γραφείων και χώροι όπου είναι εγκατεστημένες μηχανές τροφοδοσίας πετρελαίου και βενζίνης. 47. Συνεργείο Μηχανολογικού Τμήματος Κτίριο μονώροφο με συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 315,10 μ². Εξυπηρετεί τα συνεργεία του μηχανολογικού. Κατασκευάσθηκε το Τμήμα Επισκευών και Συντήρησης της Διεύθυνσης Δομικών Έργων Ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 550 μ², που βρίσκεται ανατολικά του συγκροτήματος των συνεργείων και δυτικά της αποθήκης 15. Στο νότιο τμήμα του κτιρίου υπάρχουν δύο γραφεία, W.C., κουζίνα, αποθήκη και το λεβητοστάσιο. Στο μεσαίο τμήμα υπάρχουν αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού και στο βόρειο τμήμα του κτιρίου το εστιατόριο του προσωπικού. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκες & Εργαστήρια Τμήματος Επισκευών & Συντήρησης Ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 720 μ², που βρίσκεται βόρεια του προηγούμενου και σε επαφή με αυτό. Εσωτερικά είναι χωρισμένο σε συνεργεία. Κατασκευάσθηκε το Κτιριακό Συγκρότημα Στάβλων Το κτιριακό συγκρότημα των στάβλων αποτελείται από τρία κτίρια και δύο υπόστεγα και βρίσκεται προς το βορειότερο όριο του λιμένα βόρεια της αποθήκης 20. Το συγκρότημα και ιδιαίτερα το κεντρικό κτίριο είναι ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος κτίσματα. Κατασκευάσθηκε πριν το Εκκλησία Βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου της Υπηρεσίας Ασφάλειας μεταξύ των προβλητών 2 και 3, και αποτελεί σύγχρονη κατασκευή, με συνολική επιφάνεια 30 μ² περίπου. Κατασκευάσθηκε το Υπηρεσία Φύλαξης Ο.Λ.Θ. Πρόκειται για μικρών διαστάσεων διώροφο κτίριο, που βρίσκεται βόρεια του προβλήτα 3, νότια του Οίκου Λιμενεργάτη και δυτικά της Εκκλησίας. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 236 μ². Ο όροφος, έχει επιφάνεια 195 μ² και στο ανατολικό τμήμα του, υπάρχουν τρεις μικρές αποθήκες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Φύλαξης του Ο.Λ.Θ. Το δυτικό τμήμα του ισογείου αποτελείται από μία αποθήκη και δύο γραφεία. Κατασκευάσθηκε το Οίκος Λιμενεργάτη Μεγάλο κτίσμα που βρίσκεται πίσω από το κτίριο φύλαξης του ΟΛΘ και δίπλα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είναι διώροφο κτίριο με επιφάνεια ισογείου 880 μ² και του ορόφου 484 μ². Στο ισόγειο τμήμα του είναι διαμορφωμένη μια μεγάλη σάλα που χρησιμοποιείται ως εστιατόριο ενώ σε συνέχεια αυτής υπάρχει άλλος ένας μεγάλος χώρος που χρησιμοποιείται ως χώρος αποδυτηρίων με διαμορφωμένο χώρο W.C., λουτρών και μεταλλικές ντουλάπες. Στον όροφο φιλοξενούνται γραφεία και βοηθητικοί χώροι. Κατασκευάσθηκε το 1972.

12 54. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αποτελεί τριώροφο κτίριο γραφείων που χωροθετείται βόρεια της αποθήκης 22. Έχει σχήμα «Γ» και αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους. Όλοι οι όροφοι είναι διαμορφωμένοι σε χώρους γραφείων. Η επιφάνεια κάθε ορόφου είναι 660 μ² και η συνολική επιφάνεια ανέρχεται στα μ². Κατασκευάσθηκε το Φυλάκιο Ελευθέρας Ζώνης - Τελωνείου Μικρό ισόγειο ορθογώνιο κτίσμα που βρίσκεται βόρεια της αποθήκης 22 και μαζί με αυτήν οριοθετούν την πύλη της ελευθέρας ζώνης. Έχει επιφάνεια 36 μ² και χρησιμοποιείται σαν φυλάκιο της πύλης της Ελευθέρας Ζώνης και γραφεία Τελωνείου. Κατασκευάσθηκε το Σιλό Κτίριο σημαντικών διαστάσεων που δεσπόζει στον προβλήτα 4, λόγω του σημαντικού ύψους και όγκου του. Έχει επιφάνεια κάλυψης μ² πλέον των συνοδευτικών υπόστεγων επιφάνειας 393 μ². Αποτελείται από τρεις κυρίως κτιριακούς όγκους:τα γραφεία,τον πύργο του σιλό, και τις κυψέλες αποθήκευσης Το κτίριο κατασκευάστηκε κατά το Το βόρειο τμήμα του Σιλό έχει δύο ορόφους με μήκος 21,60 μ, πλάτος 8,60 μ, επιφάνεια ορόφου 186 μ², συνολική επιφάνεια 372 μ², ύψος ορόφου 4,25 μ και όγκο μ³. Στο ισόγειο φιλοξενούνται ο χώρος μετασχηματιστή, ανοικτό υπόστεγο και το συνεργείο του Σιλό. Στον όροφο υπάρχει διάδρομος, η αίθουσα του χειριστή πίνακα, 80 αποδυτήρια, μαγειρείο και χώροι υγιεινής. Σε επαφή βρίσκεται ο Πύργος του Σιλό με μήκος 21,60 μ, πλάτος 5,70 μ και επιφάνεια ορόφου 123μ². Ο Πύργος του Σιλό έχει 14 ορόφους, 12 υπέργειους και 2 υπόγειους. Εκτείνεται σε ύψος 52,30μ πάνω από το έδαφος και σε βάθος 6,90μ κάτω από αυτό. Ο όγκος του τμήματος αυτού είναι μ³. Η συνολική επιφάνεια του είναι μ² και το ύψος κάθε ορόφου 4 μέτρα. Το τρίτο τμήμα του Σιλό καταλαμβάνει το νοτιότερο τμήμα αυτού. Έχει μήκος 42,6 μέτρα, πλάτος που κυμαίνεται από 21,60 μ έως 23,10 μ και επιφάνεια 976 μ², ενώ εκτείνεται σε ύψος 41,10 μ πάνω από το έδαφος και σε βάθος 4 μέτρα κάτω από αυτό. Ο συνολικός όγκος του τμήματος αυτού είναι μ³. Ο όγκος αυτός κατανέμεται σε 48 κατακόρυφους αποθηκευτικούς χώρους τύπου Σιλό. Ο συνολικός όγκος του κτιρίου είναι μ³. Το κτίριο χρησιμοποιείται στην αποθήκευση και επαναφόρτωση προϊόντων χύδην, κυρίως αγροτικών. 57. Αποθήκη Ειδικών φορτίων Αποτελεί αποθήκη με ιδιαίτερη κτιριολογική μορφή που βρίσκεται στο κρηπίδωμα 18 του 4 ου προβλήτα στα δυτικά του πολυώροφου σιλό. Οι διαστάσεις του είναι 100 μ 47,20 μ και η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα μ². Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Δεξαμενή 5ου προβλήτα Η δεξαμενή βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του προβλήτα 5. Αποτελείται από την δεξαμενή και ένα διώροφο κτίριο. Το κτίριο που βρίσκεται νότια της δεξαμενής και εντός της περίφραξης του συγκροτήματος χρησιμοποιείται ως γραφεία. Έχει διαστάσεις 7 μ 3 μ, ύψος ορόφου 3 μ και συνολική επιφάνεια 42 μ². Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1970.

13 59. Ψυγεία Ιχθυόσκαλας ιώροφο κτίριο που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή στο κρηπίδωμα 19 μεταξύ του προβλήτα 4 και του προβλήτα 5. Αποτελεί το άθροισμα διάφορων κτιριακών όγκων. Έχει επιφάνεια ορόφου 750 μ² και συνολική επιφάνεια μ². Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε 3 θαλάμους και μηχανοστάσιο ενώ ο όροφος σε 4 θαλάμους. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Γραφείο Εμπορευμάτων ΟΣΕ Ισόγειο κτίριο επιφάνειας 37 μ². Βρίσκεται νότια της αποθήκης 26 σε σημείο κομβικό του σιδηροδρομικού δικτύου. Το κτίριο χωρίζεται σε δύο γραφειακούς χώρους και λουτρό. Χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ ως το Β Γραφείο Εμπορευμάτων Ο.Λ.Θ. Σε κοντινή απόσταση από το εν λόγω κτίριο υπάρχει μικρό φυλάκιο του Ο.Λ.Θ. επιφάνειας 8 μ². Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Γραφείο Εποπτών Βαγονιών Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στην πύλη 13 βορειοδυτικά της αποθήκης 24. Έχει επιφάνεια 42 μ² και αποτελείται από γραφεία και χώρους υγιεινής, ενώ στεγάζει το Τμήμα Φορτοεκφορτώσεων και το Γραφείο Εποπτών Βαγονιών. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Γραφείο Διαχείρισης Ξυλείας Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στην πύλη 12 βορειοανατολικά του Απεντομωτήριου. Έχει επιφάνεια 30 μ² και αποτελείται από δύο χώρους γραφείων και λουτρό. Στεγάζει το γραφείο της ιαχείρισης Ξυλείας. Κατασκευάσθηκε το Υποσταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας 5ου Προβλήτα Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στον προβλήτα 5 βόρεια του καταφυγίου βροχής. Έχει επιφάνεια 89 μ² και χρησιμοποιείται ως υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μικρό τμήμα του στην βορειοανατολική πλευρά του χρησιμοποιείται ως γραφείο. Κατασκευάσθηκε το Ψυγεία Ιχθυόσκαλας ιώροφο κτίριο που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή στο κρηπίδωμα 19 μεταξύ του προβλήτα 4 και του προβλήτα 5. Αποτελεί το άθροισμα διάφορων κτιριακών όγκων. Έχει επιφάνεια ορόφου750 μ² και συνολική επιφάνεια μ². Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε 3 θαλάμους και μηχανοστάσιο ενώ ο όροφος σε 4 θαλάμους. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Γραφείο Εμπορευμάτων ΟΣΕ Ισόγειο κτίριο επιφάνειας 37 μ². Βρίσκεται νότια της αποθήκης 26 σε σημείο κομβικό του σιδηροδρομικού δικτύου. Το κτίριο χωρίζεται σε δύο γραφειακούς χώρους και λουτρό. Χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ ως το Β Γραφείο Εμπορευμάτων Ο.Λ.Θ. Σε κοντινή απόσταση από το εν λόγω κτίριο υπάρχει μικρό φυλάκιο του Ο.Λ.Θ. επιφάνειας 8 μ². Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Γραφείο Εποπτών Βαγονιών Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στην πύλη 13 βορειοδυτικά της αποθήκης 24. Έχει επιφάνεια 42μ² και αποτελείται από γραφεία και χώρους υγιεινής, ενώ στεγάζει το Τμήμα Φορτοεκφορτώσεων και το Γραφείο Εποπτών Βαγονιών. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1960

14 62. Γραφείο Διαχείρισης Ξυλείας Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στην πύλη 12 βορειοανατολικά του Απεντομωτήριου. Έχει επιφάνεια 30 μ² και αποτελείται από δύο χώρους γραφείων και λουτρό. Στεγάζει το γραφείο της ιαχείρισης Ξυλείας. Κατασκευάσθηκε το Υποσταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας 5ου Προβλήτα Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στον προβλήτα 5 βόρεια του καταφυγίου βροχής. Έχει επιφάνεια 89 μ² και χρησιμοποιείται ως υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μικρό τμήμα του στην βορειοανατολική πλευρά του χρησιμοποιείται ως γραφείο. Κατασκευάσθηκε το Καταφύγιο Βροχής 5ου Προβλήτα Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στον 5ο προβλήτα βόρεια της δεξαμενής του 5ου προβλήτα. Έχει επιφάνεια 100 μ². Κατασκευάσθηκε το Γραφεία Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) Σύμπλεγμα κτιρίων και στεγάστρων που βρίσκεται στην είσοδο του ΣΕΜΠΟ. Η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα μ². Πρόκειται για διώροφο κτίριο σε δύο τμήματά του και μονώροφο σε άλλα δύο, με τέσσερις εισόδους. Στο ισόγειο υπάρχουν συνολικά 24 χώροι γραφείων και 8 W.C., ενώ στον όροφο υπάρχουν συνολικά 11 χώροι γραφείων και 4 W.C. Κατασκευάσθηκε το 1989 και το Αποθήκη Εξυπηρέτησης Μηχανημάτων Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (6ου Προβλήτα) Οροθετείται εντός του προβλήτα 6, νοτιοδυτικά του γραφειακού συγκροτήματος του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα μ². Η αποθήκη εξυπηρετεί τη στάθμευση και επισκευή μηχανημάτων χειρισμού φορτίων. Στο μπροστινό τμήμα της αποθήκης έχει κατασκευασθεί διώροφο κτίριο πανομοιότυπης κατασκευής με εσωτερικά χωρίσματα αλουμινίου. Κατασκευάσθηκε το Υπόστεγο 6ου Προβλήτα Υπόστεγο ανοικτό κατά τις τέσσερις πλευρές του. Αποτελεί εντυπωσιακή σύγχρονη μεταλλική κατασκευή που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του προβλήτα 6 και διαθέτει διώροφο κτίριο γραφείων έκτασης 60 μ². Η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα μ². Κατασκευάσθηκε το Υποσταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ου Προβλήτα Αποτελεί ολόσωμη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και καταλήγει σε πλάκα με διαμόρφωση 7 συνολικά χώρων με συνολική επιφάνεια 183 μ². Κατασκευάσθηκε το Επιπλέον και στον ευρύτερο χώρο του Ο.Λ.Θ. παραχωρούνται τα ακόλουθα κτίρια μικρής επιφάνειας : 69. Κτίρια ζύγισης στις πύλες 10, 12 και 13. Κατασκευάσθηκαν το Συγκρότημα κτιρίων στην πύλη 14 (Φυλάκιο Τελωνείο, Ζυγιστήριο, Φυλάκιο Εισόδου). Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1990.

15 71. Τηλεφωνικό Κέντρο σε επαφή με αποθήκη 15 στα δυτικά αυτής. Κατασκευάσθηκε το Αντλιοστάσια αγωγού χαμηλών περιοχών (τεμ 4). Κατασκευάσθηκαν το 1988 και Φυλάκια πυλών 6, 9 και επιβατικού σταθμού. Κατασκευάσθηκαν τη δεκαετία του Ζυγιστήρια πυλών 9, 10, 11, 12, 13, 14 και επιβατικού σταθμού. Κατασκευάσθηκαν το 1970 και το Γραφείο εγκατάστασης αποθήκης ειδικών φορτίων. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Κοινόχρηστα WC (τεμάχια 6). Κατασκευάσθηκαν το Γραφεία σταυλικών εγκαταστάσεων. Κατασκευάσθηκαν τη δεκαετία του Υποσταθμός 2ας, 4ης, 5ης και 6ης προβλήτας. Κατασκευάσθηκαν τη δεκαετία του Γραφείο υδρονομέων. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Καταφύγια (τεμάχια 5) Σιδηροδρομικό Δίκτυο Στην υπό μελέτη έκταση υφίσταται σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο συνδέεται με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Επιστρώσεις Το σύνολο της υπό μελέτη έκτασης είναι επιστρωμένο με ασφαλτικά, σκυρόδεμα, αμμοχάλικα και φυσικούς κυβόλιθους. Περιφράξεις Ο χώρος του Ο.Λ.Θ. είναι σαφώς οροθετημένος με μόνιμη περίφραξη που καθορίζει τα όριά του με την εκτός Λιμένα περιοχή του. Η περίφραξη διακόπτεται από ένα σύνολο 14 Πυλών.

16 1.4. Υφιστάμενες λιμενικές υποδομές

17

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Στον παρακάτω Πίνακα δίδονται τα μήκη, τα βάθη προ αυτών και πληροφορίες για τον εξοπλισμό (δέστρες, προσκρουστήρες κτλ.) όλων των κρηπιδωμάτων του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

19 1.5 Πολεοδομικό Σχέδιο και Ζώνη Λιμένα Η χερσαία ζώνη του Λιμένα αποτελεί συνέχεια του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Θεσσαλονίκης προς τη θάλασσα. Οι χρήσεις γης στην περίμετρο του λιμένα καθορίζονται από τη μελέτη ΖΟΕ του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, με την όμορη περιοχή να βρίσκεται εντός του Α.Π. Θεσσαλονίκης, ενώ στο Β άκρο του ο Λιμένας συνορεύει με περιοχή που χαρακτηρίστηκε ως Β4 «Εγκατάσταση Επιχειρηματικής ραστηριότητας και Υπηρεσιών Υψηλής Στάθμης» Απόσπασμα Ζ.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το ν.1561/85 (ΦΕΚ 148 Α / ) «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» 1.6 Περιβαλλοντικά Έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορούν την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.: Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ 1 Α.Π /95 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο επέκτασης του 6 ου προβλήτα του ΟΛΘ

20 2 Α.Π /06/06 Παράταση ισχύος της με α.π /95 ΚΥΑ έγκρισης περ/κών όρων, για την επέκταση του 6 ου προβλήτα του ΟΛΘ 3 Α.Π /09 Τροποποίηση της με α.π /95 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επέκταση του 6 ου προβλήτα του ΟΛΘ, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης», της οποίας η ισχύς έχει παραταθεί με το α.π έγγραφο του Γεν. /ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ Ε 4 Α.Π /11 Τροποποίηση της με α.π /95 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επέκταση του 6 ου προβλήτα του ΟΛΘ, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης», της οποίας η ισχύς έχει παραταθεί με το α.π έγγραφο του Γεν. /ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ Ε, όσον αφορά σε απόληψη υλικών από τη θάλασσα και την εγκατάσταση τεσσάρων (4) δεξαμενών πετρελαιοειδών αποβλήτων της εταιρίας NORTH AEGEAN SLOPS-ΗΛΙΑΣ ΟΡΦΑΝΙ ΗΣ 5 Α.Π /12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη «Λειτουργία λιμένα Θεσσαλονίκης»

21 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο της υπό ανάθεση μελέτης είναι η διαχείριση των απορροών και του αποχετευτικού δικτύου του Λιμένα Θεσσαλονίκης σύμφωνα το Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης. Τα έργα που θα περιλαμβάνει είναι : 2.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά-Αντικείμενο Η παρούσα μελέτη αφορά την σύνταξη ενός ολοκληρωμένου τοπογραφικού υποβάθρου σε κλίμακα 1:500, σύμφωνο με τις σύγχρονες προδιαγραφές τοπογραφικών διαγραμμάτων, της χερσαίας ζώνης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Η συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα ανέρχεται σε 1550 στρέμματα. Η προς τοπογραφική μελέτη έκταση έχει μήκος περί τα 3000 μέτρα και μέσο πλάτος περί τα 500 μέτρα. Το σύστημα αναφοράς που θα εφαρμοστεί είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Για την σύνταξη του τοπογραφικού υποβάθρου και τις εργασίες οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης που θα εκπονηθούν, θα πρέπει να εκτελεστούν υποστηρικτικές τοπογραφικές μελέτες που αφορούν : Την ίδρυση νέου Τριγωνομετρικού δικτύου IV τάξεως και την μόνιμη σήμανση των νεοϊδρυθέντων με την κατασκευή βάθρων. Την χρήση υπάρχοντος Τριγωνομετρικού δικτύου για την οριζοντιογραφική εξάρτηση του νεοϊδρυόμενου. Την χρήση Τριγωνομετρικών σημείων για την εξάρτηση του Πολυγωνομετρικού δικτύου. Την μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών σημείων και την επίλυση του Πολυγωνομετρικού δικτύου εντός κατοικημένης περιοχής. Την γεωμετρική χωροστάθμηση μεταξύ των νεοϊδρυθέντων Χωροσταθμικών αφετηριών, Τριγωνομετρικών σημείων και των Πολυγωνομετρικών σημείων. Την εφαρμογή όλων των ρυμοτομικών διαταγμάτων, γραμμών αιγιαλού (παλαιού και νέου) παραλίας, διαγραμμάτων χρήσεων ΓΗΣ και γενικά όλων των εγκεκριμένων πολεοδομικών πληροφοριών και σχεδίων που αφορούν την έκταση του αντικειμένου. Την ένταξη στο ενιαίο υπόβαθρο προϋπαρχόντων αξιοποιήσιμων τοπογραφικών μελετών. Την παράδοση όλων των σχεδίων με δομημένες πληροφορίες σε επίπεδα, σύμφωνα με την τοπολογία GIS ιαθέσιμα στοιχεία - μελέτες Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Ο.Λ.Θ. έχουν εκπονηθεί αποσπασματικά και τμηματικά τοπογραφικές μελέτες οι οποίες δεν είναι όλες αξιοποιήσιμες είτε λόγω παλαιότητας και είτε λόγω έλλειψης υψομετρικής πληροφορίας. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι τοπογραφικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί και είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

22 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) α/α Περιοχή Αποτύπωσης Έτος Εμβαδόν αποτύπ. (στρ.) Σύστημα αναφοράς Παρατηρήσεις Αξιοποιήσιμο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 1 Σύνολο Χ.Ζ. Λιμένος 2002 (έτος σύνθεσης του αρχείου) 1550 ΗΑΤΤ Παλαιά αποτύπωση που έχει προκύψει από μετασχηματισμό προβολής ΗΑΤΤ παλαιό (1972) σε προβολή HATT νέο. Χωρίς υψομετρική ενημέρωση και χωρίς να εμφανίζονται τα έργα υποδομής (φρεάτια, εσχάρες, διελεύσεις αγωγών, στύλοι κ.λπ) ΟΧΙ 2 Τμήμα βάσης Προβλήτα ,5 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται πλήρης αποτύπωση ΝΑΙ 3 Προβλήτα ,0 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται πλήρης αποτύπωση ΝΑΙ 4 Τμήμα Προβλήτα ,0 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται αποτύπωση απαιτείται υψομετρική ενημέρωση ΝΑΙ 5 Προβλήτα 4, ΕΓΣΑ 87 Αποτύπωση μόνο των σιδηροδρομικών γραμμών. Με ελλειπή υψομετρική και οριζοντιογραφική ενημέρωση σχεδόν στο σύνολο της έκτασης (210,6στρ.) ΟΧΙ 6 Προβλήτα 6 ΣΕΜΠΟ ,0 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται πλήρης αποτύπωση ΝΑΙ 7 Τμήμα βάσης Προβλήτα 4, Πύλη 13 8 Τμήμα βάσης Προβλήτα 2, Πύλη ,5 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται πλήρης αποτύπωση ΝΑΙ ,0 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται πλήρης αποτύπωση ΝΑΙ

23 Νέες Τοπογραφικές μελέτες Όπως προαναφέρθηκε η συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα ανέρχεται σε 1550 στρέμματα. Το σύστημα αναφοράς που θα εφαρμοστεί είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).Οι κλίσεις του εδάφους είναι μηδενικές και η κλίμακα των εκτάσεων προς αποτύπωση είναι 1:500 Η προς αποτύπωση έκταση είναι ίση με στρέμματα. Από την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών προκύπτει ότι η έκταση που καλύπτουν οι αξιοποιήσιμες μελέτες που χρήζουν επικαιροποίηση και υψομετρική ενημέρωση είναι ίση με 53 στρέμματα. Για τις εργασίες οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης που θα εκπονηθούν, θα πρέπει να εκτελεστούν υποστηρικτικές τοπογραφικές μελέτες που συνοπτικά αφορούν : Την ίδρυση νέου Τριγωνομετρικού δικτύου IV τάξεως και την μόνιμη σήμανση 4 νεοϊδρυθέντων με την κατασκευή ισάριθμων βάθρων. Την χρήση 2 τουλάχιστον υπαρχόντων Τριγωνομετρικών του Κρατικού δικτύου για την οριζοντιογραφική εξάρτηση του νεοϊδρυόμενου. Την χρήση 5 Τριγωνομετρικών σημείων για την εξάρτηση του Πολυγωνομετρικού δικτύου. Την μόνιμη σήμανση 155 πολυγωνικών σημείων και την επίλυση του Πολυγωνομετρικού δικτύου εντός κατοικημένης περιοχής. Την γεωμετρική χωροστάθμηση μεταξύ των 8 νεοϊδρυθέντων Χωροσταθμικών αφετηριών, 4 Τριγωνομετρικών σημείων και των Πολυγωνομετρικών σημείων συνολικού μήκους 4 χιλιομέτρων και επιπλέον Την εφαρμογή όλων των ρυμοτομικών διαταγμάτων, γραμμών αιγιαλού (παλαιού και νέου) παραλίας, διαγραμμάτων χρήσεων ΓΗΣ και γενικά όλων των εγκεκριμένων πολεοδομικών πληροφοριών και σχεδίων που αφορούν την έκταση του αντικειμένου. Την ένταξη στο ενιαίο υπόβαθρο προϋπαρχόντων αξιοποιήσιμων τοπογραφικών μελετών. Την παράδοση όλων των σχεδίων με δομημένες πληροφορίες σε επίπεδα, σύμφωνα με την τοπολογία GIS 2.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά-Αντικείμενο Η παρούσα μελέτη αφορά την σύνταξη Μελέτης ιαχείρισης απορροών και αποχετευτικού δικτύου της χερσαίας ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Η συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα ανέρχεται σε 1550 στρέμματα. Η Μελέτη αποχέτευσης υδάτων αφορά την αποχέτευση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων και η σύνδεση τους με το υφιστάμενο δίκτυο και εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Α.Θ., τμήματος του οποίου διέρχεται εντός της ζώνης του Ο.Λ.Θ. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών αποχέτευσης που θα μελετηθεί εκτιμάται σε μέτρα. Στα πλαίσια των σταδίων της

24 μελέτης θα καταγραφούν και θα απεικονιστούν σε ενιαίο τοπογραφικό υπόβαθρο όλα τα υφιστάμενα δίκτυα (που έχουν κατά καιρούς κατασκευαστεί), θα μελετηθούν ως προς την κατάστασή τους και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο δίκτυο. Το μήκος των υφισταμένων αγωγών αποχέτευσης εκτιμάται περίπου σε μέτρα. Η μελέτη διαχείρισης της αποχέτευσης υδάτων αφορά την συνολική διαχείριση αυτών και τη δημιουργία κλειστού δικτύου αποχέτευσης του συνόλου της χερσαίας ζώνης του Ο.Λ.Θ. και κατόπιν επεξεργασίας αυτών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Μ.Π.Ε και τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του Λιμένα, σε Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης και στη συνέχεια απόρριψη στον φυσικό αποδέκτη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου. Στα πλαίσια των σταδίων της μελέτης θα καταγραφούν και θα απεικονιστούν σε ενιαίο τοπογραφικό υπόβαθρο όλα τα υφιστάμενα δίκτυα (που έχουν κατά καιρούς κατασκευαστεί), θα μελετηθούν ως προς την κατάστασή τους και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στο νέο δίκτυο. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών αποχέτευσης που θα μελετηθεί εκτιμάται σε μέτρα ενώ των υφισταμένων που θα ελεγχθούν και θα καταγραφούν σε μέτρα. 2.3 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΥ-ΦΑΥ Με την ολοκλήρωση των μελετών θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης των έργων και το ΣΑΥ & ΦΑΥ. ιαθέσιμα στοιχεία - μελέτες Είναι διαθέσιμα η Μ.Π.Ε. και η έγκριση αυτής όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους για την λειτουργία του Ο.Λ.Θ. (αρ. έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΥΠΕΚΑ / ) Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Ο.Λ.Θ. έχουν εκπονηθεί αποσπασματικά και τμηματικά μελέτες αποχέτευσης υδάτων κυρίως, οι οποίες δεν είναι όλες αξιοποιήσιμες είτε λόγω παλαιότητας και είτε λόγω έλλειψης υψομετρικής πληροφορίας και στοιχείων των αγωγών. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί και είναι σε έντυπη μορφή.

25 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Λ.Θ. ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α/Μ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 81 Σύστημα αποχέτευσης στην περιοχή Μπέξιναρ. 91 Επίστρωση κρηπιδωμάτων Μ-Ν-Ξ-Ο 94 Επίστρωση εσωτερικών χώρων Α-Β-Γ: Συγκριτικός πίνακας, αλληλογραφία, θεωρημένη μελέτη 108 Σύστημα αποχέτευσης 5 ου προβλήτα: Μελέτη 109 Επιστρώσεις κρηπιδωμάτων Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο και εσωτερικών χώρων & Ε 122 Επιστρώσεις κρηπιδωμάτων Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο και εσωτερικών χώρων -Ε-Ζ-Η-Θ 131 Επιστρώσεις εσωτερικών χώρων Γ και Ι του 4 ου και 3 ου προβλήτα: Μελέτη 136 Επιστρώσεις 5 ου προβλήτα και κρηπιδώματος ΤV (1971): Μελέτη 136 (42) 1971 Επιστρώσεις 5 ου προβλήτα και κρηπιδώματος ΤV (1971): Μελέτη Μεταλλικό υπόστεγο εσωτερικά του 5 ου προβλήτα: Θεωρημένη μελέτη ιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αποθηκών Νο 26, 27: Μελέτη Ηλεκτρικό δίκτυο 4 ου προβλήτα: Αλληλογραφία, θεωρημένη μελέτη Επισκευές ασφαλτικών επιστρώσεων: Αλληλογραφία, θεωρημένη μελέτη Επιστρώσεις 6 ου προβλήτα: Προσωρινή και οριστική παραλαβή Επιστρώσεις χώρων επιβατικού σταθμού: Πρωτότυπα, μελέτη, χειρόγραφα Επιστρώσεις 5 ου προβλήτα: Μελέτη, πρωτότυπα ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 2ΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 1963 Οι αγωγοί αποχέτευσης που έχουν κατασκευαστεί σε διάφορα στάδια επεμβάσεων στον Ο.Λ.Θ. κατά τον παραπάνω συνοπτικό πίνακα που πρόκειται να καταγραφούν όσον αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους και να επαληθευθεί η θέση τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά, να ελεγχθούν και να αξιοποιηθούν όσον αφορά το μήκος τους και την διάμετρο τους αναφέρονται στον επόμενο πίνακα ως προκύπτουν.

26 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ30 60 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΜ ΜΠΕΞ ΤΣΙΝΑΡ-ΟΡΙΖ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΣL = ΑΜ ΠΥΛΗ 14 Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΣL = ΑΜ ΠΡΟΒ. 4-ΟΜΒΡΙΑ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΣL = ΑΜ ΠΡΟΒ. 4-ΟΜΒΡΙΑ (1:500) Φ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΛΩΝ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ. 4-ΟΜΒΡΙΑ (1:1000) Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1966-ΟΜΒΡΙΑ Ο ΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-2 Φ40 30 Φ50 30 ΣL = 60 0 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ. 5 Φ Φ Φ Φ ΣL =

27 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Φ Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Ζ1 Φ20 50 Φ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΣL = ΑΜ Ζ2 (ΠΥΛΗ10) Φ Φ ΑΓΝΩΣΤΟΣ 190 (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ) ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Η Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Φ Φ Φ ΑΓΝΩΣΤΟΣ 130 ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ.3 Φ25 60 Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ.4 Φ Φ40 50 ΣL = 200 0

28 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ.5 Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Σ.ΕΜΠΟ Φ Φ Φ ΑΓΝΩΣΤΟΣ 250 ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ 80 ΣL = 80 0 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ.5 Φ ΣL = 220 0

29 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 2ΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Φ Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ71 ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 1963 Φ Φ Φ ΣL = Συνολικό μήκος αγωγών = Συνολικό μήκος αγωγών = 1100 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Ο Μ Β Ρ Ι Α Α Κ Α Θ Α Ρ Τ Α ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL Φ20 Φ25 Φ30 Φ40 Φ50 Φ60 Φ80 Φ>100 Φ315 Φ(( /Α) Φ40 Φ50 Φ60 Φ( /Α) Υφιστάμενη κατάσταση Η αποχέτευση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Χερσαίας Ζώνης του Ο.Λ.Θ. γίνεται είτε με απευθείας απόρριψη των υδάτων στην θάλασσα είτε με σύνδεση τους στους υφιστάμενους αγωγούς αποχέτευσης της ΕΥΑΘ που διατρέχουν εντός αυτής. Εντός του χώρου υπάρχουν 3 αντλιοστάσια της ΕΥΑΘ που μαζί με τους συλλεκτήρες οδηγούν τα ακάθαρτα τμήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης προς τον Βιολογικό Καθαρισμό και έπειτα από την επεξεργασία τους απορρίπτονται στον φυσικό αποδέκτη θάλασσα του Θερμαϊκού. Εκτιμάται ότι το 80% των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν αποχετεύεται στο υφιστάμενο δίκτυο της ΕΥΑΘ και το συνολικό μήκος των κατασκευασμένων αγωγών αποχέτευσης του ΟΛΘ ανέρχεται σε μέτρα. Η αποχέτευση των υδάτων, που αφορά την απορροή της επιφανείας του λιμένα, γίνεται με υπόγειο δίκτυο αγωγών και η αποφόρτιση αυτών γίνεται απ ευθείας στον αποδέκτη θάλασσα του Θερμαϊκού χωρίς καμία επεξεργασία. Το συνολικό μήκος των κατασκευασμένων αγωγών αποχέτευσης του ΟΛΘ ανέρχεται στα μέτρα. Σημειώνεται ότι κατά μήκος των κρηπιδωμάτων υπάρχει υπόγειο δίκτυο διέλευσης αγωγών (Ηλεκτρισμού, ύδρευσης κ.λπ.)

30 Προτεινόμενα νέα έργα Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Ομβρίων και Ακαθάρτων υδάτων της χερσαίας ζώνης του Ο.Λ.Θ. πρέπει να εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες : ιαχείριση υδάτων Το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων της έκτασης της χερσαίας ζώνης του Ο.Λ.Θ. πρέπει να αποχετευτεί στο δίκτυο της ΕΥΑΘ. Για να μελετηθεί η απορροή τους και η σύνδεση τους με το δίκτυο πρέπει να καταγραφούν και να απεικονιστούν, σε ενιαίο σύγχρονο τοπογραφικό υπόβαθρο, όλα τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης (που έχουν κατά καιρούς κατασκευαστεί) και να μελετηθούν, ως προς την επάρκεια τους.στη συνέχεια να μελετηθούν οι νέοι αγωγοί οι οποίοι συλλέγουν και οδηγούν τα ακάθαρτα προς το υφιστάμενο δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ. Το μήκος των υφισταμένων αγωγών αποχέτευσης ανέρχεται στα μέτρα ενώ το συνολικό μήκος των νέων αγωγών που θα μελετηθεί εκτιμάται στα μέτρα. Το πλήθος των συνδέσεων του δικτύου με τα υφιστάμενα κτίρια είναι περίπου 80. ιαχείριση υδάτων Το σύνολο της επιφανείας της έκτασης της χερσαίας ζώνης του Ο.Λ.Θ. πρέπει να αποχετευτεί με «ΚΛΕΙΣΤΌ» δίκτυο απορροής. Για να μελετηθεί η απορροή τους και η ενοποίηση των υφισταμένων δικτύων σε ένα κλειστό δίκτυο πρέπει να καταγραφούν και να απεικονιστούν, σε ενιαίο σύγχρονο τοπογραφικό υπόβαθρο, όλα τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης (που έχουν κατά καιρούς κατασκευαστεί) και να μελετηθούν, ως προς την επάρκεια τους. Στη συνέχεια να μελετηθούν οι νέοι αγωγοί οι οποίοι θα συλλέγουν και θα οδηγούν τα όμβρια προς τις θέσεις εγκατάστασης Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης και έπειτα από την επεξεργασία τους να απορριφθούν τελικά στον φυσικό αποδέκτη θάλασσα του Θερμαϊκού. Οι Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης που θα μελετηθούν θα έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: α. εξαμενή συγκράτησης έκτακτης ανάγκης β. Ιλυοπαγίδα - για τη συγκρότηση λεπτών, πυκνών ρυπαντικών ουσιών που αιωρούνται στην επιφάνεια της απορροής κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων και οι οποίες διοχετεύονται στο διαχωριστή ελαφρών υγρών. γ. ιαχωριστής ελαφρών υγρών - για τη συγκράτηση υγρών ρυπαντικών ουσιών χαμηλής πυκνότητας, όπως είναι οι υδρογονάνθρακες, είτε κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων είτε σε ξηρές καιρικές συνθήκες, και τη διοχέτευση τους σε φυσικούς αποδέκτες. δ. Κιβώτιο διαχωρισμού που περιλαμβάνει αμμοπαγίδα, διάταξη υπερχειλιστών και χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου - για τη συγκέντρωση της απορροής από το σύστημα αποχέτευσης, για τη διοχέτευση της συνήθους απορροής μέσα από την ιλυοπαγίδα και το διαχωριστή ελαφρών υγρών κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, για την εκτροπή της απορροής μέσα στη δεξαμενή συγκρότησης

31 έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μεγάλων ατυχημάτων και για την παράκαμψη της συνήθους διαδικασίας επεξεργασίας κατά τη διάρκεια σοβαρών βροχοπτώσεων. ε. Παρακαμπτήριο σύστημα - που διοχετεύει σημαντικές απορροές κατευθείαν στο φυσικό αποδέκτη. Το μήκος των υφισταμένων αγωγών αποχέτευσης ανέρχεται στα μέτρα ενώ το συνολικό μήκος των νέων αγωγών που θα μελετηθεί εκτιμάται στα μέτρα. Για όλες τις μελέτες που θα εκπονηθούν ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του εύτερου Βιβλίου (Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών) του Π 696/74 καθώς και οι σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις. ΛΟΙΠΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1 Thessaloniki Port: Market Study 2008 OSC 2 Η μελλοντική ζήτηση εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμένα Θεσσαλονίκης και οι επιπτώσεις 2009 OSC στα σχέδια ανάπτυξης (Στρατηγικοί στόχοι) 3 Επέκταση κρηπιδώματος 26 Α..Κ. Α.Ε. του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του 6ου 2010 ΤΡΙΤΩΝ Ε.Π.Ε. προβλήτα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 4 Επιχειρηματικό Σχέδιο για τις επενδύσεις επέκτασης του ΣΕΜΠΟ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε Deloitte 5 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης 6 Επέκταση κρηπιδώματος 24 του 6ου προβλήτα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 7 Κυκλοφοριακή Μελέτη του Λιμένος Θεσσαλονίκης ημήτρης Αργυρόπουλος και Ηρακλής Βαλιούλης & Συν/τες Ε.Ε. Α..Κ. Α.Ε. ΤΡΙΤΩΝ Ε.Π.Ε. Ηρακλής Χαλβατζής Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την ημερομηνία υπογραφής του. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της επόμενης σελίδας, στη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα συντάξουν χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, το οποίο και αποτελεί στοιχείο της τεχνικής προσφοράς τους, και από το ποίο θα προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού αντικειμένου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. Το πρόγραμμα μπορεί να παρουσιασθεί σε απλά ιστογράμματα ή σε μορφή λογικού διαγράμματος. Αν μετατεθεί το καθορισμένο χρονικό σημείο έναρξης μιας μελετητικής δράσης χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Σε περίπτωση μη τήρησης, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του Αναδόχου, του συνολικού καθαρού

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 12 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ - 14 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 12 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ - 14 - Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4-1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ - 4-1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - 4-1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - 5-1.3.1 ΘΕΣΗ - 5-1.3.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΈΡΓΟΥ - 5-1.3.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΈΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Ανάθεση και αντικείµενο µελέτης...4. 1.2 Οµάδα Εκπόνησης Μελέτης...5. 1.3 Ευχαριστίες...5. 2.1 Τοπογραφικό υπόβαθρο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Ανάθεση και αντικείµενο µελέτης...4. 1.2 Οµάδα Εκπόνησης Μελέτης...5. 1.3 Ευχαριστίες...5. 2.1 Τοπογραφικό υπόβαθρο... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Ανάθεση και αντικείµενο µελέτης...4 1.2 Οµάδα Εκπόνησης Μελέτης...5 1.3 Ευχαριστίες...5 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ...6 2.1 Τοπογραφικό υπόβαθρο...6 2.2 Βυθοµετρικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιεχόμενα Α. Δηλώσεις Μελών του Δ.Σ... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εκτίμησης. Εντολέας Εκτίμησης. Αντικείμενο Εκτίμησης. Σκοπός Εκτίμησης

Τίτλος εκτίμησης. Εντολέας Εκτίμησης. Αντικείμενο Εκτίμησης. Σκοπός Εκτίμησης Τίτλος εκτίμησης Εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτου , με την παραδοχή με την παραδοχή της εισφοράς του όμορου ακινήτου του ΤΑΙΠΕΔ Εντολέας Εκτίμησης Την εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. για την υποβολή μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου του Θριασίου Πεδίου

Πρόσκληση. για την υποβολή μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου του Θριασίου Πεδίου Πρόσκληση για την υποβολή μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ιούνιος 2014 1 Στόχος πρόσκλησης Σύνοψη Ή ανάπτυξη οργανωμένων εμπορευματικών κέντρων συμβάλει στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Θ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο.Λ.Θ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ο.Λ.Θ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε 1 1. Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΚ_v5 Διαμόρφωση : Θεόδωρος Κάντζος (kan62) Πολιτικός Μηχανικός για το Michanikos.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ TOY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ TOY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Μ.Ε.Ο Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 13 / 06 /2012 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. πρωτ. : 1464/67426 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα