ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη διαχείρισης απορροών και αποχετευτικού δικτύου του Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε ,63 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ I.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 Γενικά 1.2 Λειτουργία λιμένα 1.3 Περιγραφή υφιστέμενων κτιριακών υποδομών 1.4 Υφιστάμενες λιμενικές υποδομές 1.5 Πολεοδομικό Σχέδιο και Ζώνη Λιμένα 1.6 Περιβαλλοντικά 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 Τοπογραφικές μελέτες 2.2 Μελέτες Υδραυλικών έργων 2.3 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ II. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ IV. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

3 I. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η Παρούσα μελέτη αφορά την εκπόνηση της μελέτης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 831 του 2007 (ΥΑ ΦΕΚ Β ), ο Λιμένας Θεσσαλονίκης ανήκει στους Λιμένες ιεθνούς Ενδιαφέροντος (κατηγορία Κ1). Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 Γενικά Ο Λιμένας Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και είναι ενσωματωμένος στον αστικό ιστό της πόλης. Το λιμάνι βρίσκεται στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου, έχει έκταση χερσαίας ζώνης 1550 στρ. και λιμενολεκάνη 775 στρ. και διοικείται από τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης. Αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας και εμπορική πύλη διέξοδο της Β. Ελλάδος και χωρών της Βαλκανικής στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Αποστολή του λιμένα είναι η φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας και η διακίνηση επιβατών. Η συνολική χερσαία επιφάνεια του Λιμένα εκτείνεται σε μήκος μ και καταλαμβάνει κρηπιδώματα συνολικού μήκους 6.150μ, με βάθος έως 12μ. και τετρ. μ. στεγασμένους και υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους. Η υπό ανάθεση και εκπόνηση μελέτη θα αφορά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων και αποσπασμένων τμημάτων ή και τμημάτων, στα οποία δεν υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις. 1.2 Λειτουργία λιμένα Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ Α.Ε» συστάθηκε το έτος 1999, με την μετατροπή του Νομικού Προσώπου ημοσίου ικαίου «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τον νόμο 2688/1999. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των βοηθητικών και συναφών προς τις μεταφορές δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων ταξιδιωτικών πρακτορείων (ΣΤΑΚΟ 03, κωδικός 63)

4 που είναι η παροχή υπηρεσιών φορτ/σης φορτίων, αποθήκευσης αυτών, λοιπών λιμενικών εξυπηρετήσεων, εξυπηρέτησης επιβατικής κίνησης κτλ. Η Εταιρεία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2688/1999 (Φ.Ε.Κ Α 40) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στην συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 2881/2001 και του άρθρου 17 του νόμου 2892/2001, τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών 2190/1920,καθώς και του νομοθετικού διατάγματος 2551/1953 όπως κάθε φορά ισχύουν. Η Ο.Λ.Θ Α.Ε είναι ανώνυμη εταιρία κοινής ωφελείας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και εκμετάλλευση του Λιμένος της Θεσσαλονίκης ή και άλλων λιμένων. Τα όρια της περιοχής του Λιμένος Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελεύθερης Ζώνης Θεσσαλονίκης, προσδιορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά, διατάξεις. Στο σκοπό της Εταιρείας, άρθρο 3 του καταστατικού της, ειδικότερα περιλαμβάνονται: Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και προς τον λιμένα. Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής, βιομηχανικής, πετρελαϊκής και επιχειρηματικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, πολιτιστικής, της αλιευτικής, και του σχεδιασμού και οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων. Κάθε άλλη αρμοδιότητα είχε ανατεθεί νομίμως στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης ως Νομικό Πρόσωπο ημοσίου ικαίου. Ο σκοπός αυτός της Εταιρείας περιλαμβάνεται στο καταστατικό της, όπως αυτό καταρτίσθηκε με το νόμο 2688/1999 (άρθρο όγδοο) και τροποποιήθηκε από την 7η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις (ΦΕΚ 9944/ τ. ΑΕ & Ε.Π.Ε.). Έκτοτε δεν έχει λάβει χώρα άλλη αλλαγή του σκοπού της. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διέπεται, ως προς την εταιρική της λειτουργία, από το νόμο 2688/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο οποίος αποτελεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας αυτής, αλλά και από τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς θέματα για τα οποία δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση. Η Εταιρία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος της Θεσσαλονίκης, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό ημόσιο. Το παραπάνω αποκλειστικό δικαίωμα παραχωρήθηκε στην Ο.Λ.Θ Α.Ε για 40 έτη, με το από 27 Ιουνίου 2001 συμβόλαιο παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού ημοσίου (εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας) και της Ο.Λ.Θ Α.Ε και λήγει το έτος 2041.

5 1.3 Περιγραφή υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Παρατίθεται κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της λιμενικής ζώνης της Ο.Λ.Θ. ΑΕ. Σημειώνεται πως το καθεστώς των Αποθηκών Α, Β, Γ, και 1 έχει ρυθμιστεί με την με αριθμό 16968/27/03/2001 ΦΕΚ 375Β/ ΚΥΑ των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού. (άρθρο 17 παρ.1 Ν.2892/2001). Εξ αυτών το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης η εταιρεία το διατηρεί για τις αποθήκες και 1, για το συγκρότημα Β2 της αποθήκης Β, για την αποθήκη Γ καθώς και για τον υπαίθριο χώρο της Προβλήτας Αποθήκη Α Αποτελεί διώροφο κτίσμα συνολικής επιφάνειας μ², στον προβλήτα 1. Χωροθετείται βορειοανατολικά του κτιρίου των κεντρικών γραφείων. Κατασκευάστηκε το 1904 ως αποθηκευτικός χώρος και ανακαινίστηκε το 1997 οπότε και μετατράπηκε σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. 2. Αποθήκη Β Αποτελεί συγκρότημα δύο αποθηκών συνολικής επιφάνειας μ², που χωροθετείται στην νοτιανατολική πλευρά του 1ου Προβλήτα, στο κρηπίδωμα 1. Κατασκευάσθηκε το 1904 ως αποθηκευτικός χώρος και ανακαινίσθηκε το 1997 οπότε και μετατράπηκε σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. 3. Αποθήκη Γ Βρίσκεται στο νότιο άκρο του προβλήτα 1 ανάμεσα στο Λιμεναρχείο και την Αποθήκη Β. Η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα μ². Κατασκευάστηκε σαν αποθήκη το 1904 και ανακαινίστηκε το ιαθέτει χώρους εκδηλώσεων, γραφείων, βιβλιοθήκης κλπ. 4. Αποθήκη Δ Αποτελεί διώροφο κτίριο αποθήκης συνολικής επιφάνειας 2000 μ², που βρίσκεται στο νότιο άκρο του 1ου Προβλήτα. Κατασκευάσθηκε το 1904 και έχει ανακαινισθεί το ιαθέτει δύο κινηματογραφικές αίθουσες 250 θέσεων που χρησιμοποιούνται και ως αίθουσες διαλέξεων, με πλήρη εξοπλισμό κινηματογράφου και μεταφραστικού κέντρου. 5. Αποθήκη 1 Βρίσκεται στην βάση του προβλήτα 1, βόρεια της αποθήκης Α και Νοτιοανατολικά του Επιβατικού Σταθμού. Έχει συνολική επιφάνεια μ², κτίσθηκε αρχικά το 1904, και ανακαινίστηκε το ιαθέτει δύο κινηματογραφικές αίθουσες 250 θέσεων που χρησιμοποιούνται και ως αίθουσες διαλέξεων, με πλήρη εξοπλισμό κινηματογράφου και μεταφραστικού κέντρου. 6. Αποθήκη 6 Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος που χωροθετείται μεταξύ των αποθηκών 9 και 7. Η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα 430 μ². Το κτίριο έχει έντονες φθορές στην στέγη και στην τοιχοποιία. Κατασκευάσθηκε πριν το 1917.

6 7. Αποθήκη 7 Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος συνολικής επιφάνειας μ² που βρίσκεται βόρεια και παράλληλα του δρόμου της κεντρικής εισόδου του Ο.Λ.Θ. Κατασκευάσθηκε πριν το Αποθήκη 8 Ισόγεια αποθήκη σε ορθογώνιο σχήμα παραλληλόγραμμου, που βρίσκεται στο άκρο του προβλήτα 2 με κατεύθυνση από Βορειοανατολικά προς Νοτιοδυτικά. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Αποθήκη 9 Αποτελεί μεγάλο αποθηκευτικό χώρο συνολικής επιφάνειας μ², που βρίσκεται στο ύψος του 2ου προβλήτα και πίσω από την αποθήκη 10. Κατασκευάσθηκε πριν το Αποθήκη 10 Αποτελεί ισόγειο κτίσμα ορθογώνιας κάτοψης, που βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου γραφείων Ελευθέρας Ζώνης και βόρεια του Επιβατικού Σταθμού. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Κατασκευάσθηκε πριν το Αποθήκη 11 Αποτελεί κτίριο αποθήκης, που βρίσκεται πίσω από τις αποθήκες 6 και 9 του Ο.Λ.Θ. Ανεγέρθηκε περί το 1917 και έχει συνολική επιφάνεια 384 μ². 12. Αποθήκη 13 Αποτελεί ισόγειο τετραγωνικό αποθηκευτικό χώρο που χωροθετείται μεταξύ του κτιρίου της ΠΑΕΓΑ και του κτιρίου των Γραφείων Ελευθέρας Ζώνης Οικονομική Υπηρεσία. Έχει συνολική επιφάνεια 830 μ² και ο χώρος διαιρείται σε 2 τμήματα. Κατασκευάσθηκε πριν το 1917 και ανακατασκευάσθηκε το Αποθήκη 14 Αποτελεί μεγάλη ισόγεια αποθήκη με συνολική επιφάνεια που ανέρχεται στα μ² και βρίσκεται βόρεια του κτιρίου της ΠΑΕΓΑ και ανατολικά της αποθήκης 15. Κατασκευάσθηκε περί το 1938 και ανακατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Ο χώρος διαιρείται κατά μήκος σε τρία μέρη. 14. Αποθήκη 15 Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος παλαιάς κατασκευής, που βρίσκεται βόρεια της αποθήκης 16 και δυτικά της αποθήκης 14. Περιμετρικά περιβάλλεται από ασφαλτοστρωμένους δρόμους, πλην της δυτικής πλευράς όπου εφάπτεται του τηλεφωνικού κέντρου. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 16 Μικρό συγκρότημα τριών αποθηκών συνολικής επιφάνειας 600 μ², που βρίσκεται δυτικά του κτιρίου της ΠΑΕΓΑ, και νότια της αποθήκης 15. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 17 Μεγάλος διώροφος αποθηκευτικός χώρος σε σχήμα «Λ» που καταλαμβάνει το νοτιότερο άκρο του προβλήτα 3. Ο δεύτερος όροφος δημιουργεί εσοχή προς την πλευρά της θάλασσας. Η

7 συνολική επιφάνεια του είναι μ². Στην νότια και ανατολική πλευρά και πάνω στην οροφή του ισογείου υπάρχει ράμπα πάνω στην οποία κινείται ηλεκτροκίνητος γερανός. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 18 Αποθήκη που βρίσκεται στον προβλήτα 3 νοτιοδυτικά της αποθήκης 21 και βορειοδυτικά της αποθήκης 17. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1940, ενώ η συνολική επιφάνεια είναι 985 μ². 18. Αποθήκη 20 Ισόγειος ορθογωνίου σχήματος αποθηκευτικός χώρος συνολικής επιφάνειας μ². Βρίσκεται νότια των στάβλων στο κρηπίδωμα 11 και μεταξύ των προβλητών 2 και 3. Λειτουργικά χωρίζεται σε δύο τμήματα, το ανατολικό όπου διαμορφώθηκαν συνεργεία και γραφεία συνολικού επιφάνειας μ² και το δυτικό, που αποτελεί ενιαίο χώρο, επιφάνειας μ², και βρίσκεται στην αρχική κατάστασή του. Στο βορειοανατολικό άκρο του κτιρίου υπάρχει το συνεργείο με επιφάνεια 330 μ². Στο νοτιοανατολικό άκρο και σε χώρους που έχουν πρόσφατα διαμορφωθεί, στεγάζεται το Τμήμα Πλωτών Μέσων της ιεύθυνσης Η/Μ. Έχουν διαμορφωθεί τρεις χώροι συνεργείων ήτοι Ξυλουργείο Μηχανουργείο και Αποθήκη Πλωτών, δύο χώροι γραφείων με λουτρό και κουζίνα, τραπεζαρία προσωπικού, αποδυτήρια και χώροι υγιεινής προσωπικού και λεβητοστάσιο. Η συνολική επιφάνεια των χώρων ανέρχεται στα 670 μ², από τα οποία 300 μ² καταλαμβάνουν τα συνεργεία και 370 μ² οι υπόλοιποι χώροι. Κατασκευάσθηκε το Υπόστεγο Υ2 Αποθήκης 20 Βρίσκεται σε συνέχεια της αποθήκης 20, επί του κρηπιδώματος 11 και μεταξύ των προβλητών 2 και 3. Αποτελεί ανοικτό κατά τις δύο μεγάλες πλευρές του υπόστεγο. Η συνολική επιφάνεια του είναι μ². Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη Υ3 Έναντι Αποθήκης 20 Πρόκειται για κλειστό κατά τις πλευρές του ισόγειο υπόστεγο που βρίσκεται βόρεια της αποθήκης 20Α. Έχει επιφάνεια 380 μ². Κατασκευάσθηκε το 1963 και ανακατασκευάσθηκε το Ανοικτό Υπόστεγο Υ1 Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του προβλήτα 2 και ανατολικά της αποθήκης υλικού. Αποτελείται από δύο ανοικτά υπόστεγα. Το ένα έχει πλάτος 15μ, μήκος 45μ και επιφάνεια 675 μ², το άλλο πλάτος 15μ, μήκος 21μ και επιφάνεια 315 μ². Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 21 Μεγάλη αποθήκη συνολικής επιφάνειας μ², που βρίσκεται στο Κρηπίδωμα 12 του προβλήτα 3 ανατολικά της αποθήκης 18 και βόρεια της αποθήκης 17. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 22 Ισόγειος ορθογώνιος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στο χώρο της ελευθέρας ζώνης, στο Κρηπίδωμα 15 και ανάμεσα στον προβλήτα 3 και τον προβλήτα 4. Έχει συνολική επιφάνεια που ανέρχεται στα μ². Στο βορειοανατολικό άκρο της αποθήκης έχει διαμορφωθεί μικρός χώρος γραφείων τελωνείου και φυλάκιο τελωνείου. Κατασκευάσθηκε το 1974.

8 24. Αποθήκη 23 Μεγάλη μονώροφη αποθήκη που βρίσκεται στο νότιο άκρο του προβλήτα 4 εντός της Ελευθέρας Ζώνης. Κατασκευάσθηκε το 1974 και έχει συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα μ². Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 24 Ισόγειος ορθογωνίου σχήματος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στον χώρο της Ελευθέρας Ζώνης και βόρεια της αποθήκης 26. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Στο ανατολικό άκρο της αποθήκης έχει διαμορφωθεί μικρός χώρος γραφείων αποθήκης, αποθήκη εργαλείων και W.C. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 25 Μεγάλη αποθήκη που βρίσκεται στο Κρηπίδωμα 23 στο χώρο της Ελευθέρας Ζώνης και ανάμεσα του προβλήτα 5 και του νέου υπό κατασκευή 6ου προβλήτα και νότια της αποθήκης 27. Κατασκευάσθηκε το 1974 και μετασκευάσθηκε σε ψυγεία το Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα μ². 27. Αποθήκη 26 Ισόγειος ορθογώνιος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στον χώρο της Ελευθέρας Ζώνης νότια της αποθήκης 24. Έχει επιφάνεια μ². Νότια της αποθήκης σε όλο το μήκος της και έξω από αυτήν έχει διαμορφωθεί ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία εξυπηρετεί την παρακείμενη σιδηροδρομική γραμμή. Στο ανατολικό άκρο της αποθήκης έχει διαμορφωθεί μικρός χώρος γραφείων και χώροι υγιεινής. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 27 Μεγάλη μονώροφη αποθήκη συνολικής επιφάνειας μ², που βρίσκεται στην προέκταση του προβλήτα 5 εντός της Ελευθέρας Ζώνης. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 8αα Βρίσκεται ανάμεσα στις αποθήκες 6 και 9. Πρόκειται για ισόγειο αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 320 μ². Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη 8α Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στον χώρο του προβλήτα 2. Έχει επιφάνεια μ². Κατασκευάσθηκε το Κεντρικά Γραφεία Ο.Λ.Θ. Πρόκειται για διώροφο κτίριο γραφείων που χωροθετείται στο Κρηπίδωμα 3 του 1ου προβλήτα ανάμεσα στις αποθήκες Α και. Το αρχικό κτίριο είχε ανεγερθεί το 1939, καταστράφηκε κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1944 και ξαναχτίστηκε το 1946 στη σημερινή του μορφή. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Το ισόγειο του κτιρίου φιλοξενεί στην βορειοανατολική πλευρά εντευκτήριο, στην νοτιοανατολική πλευρά ένα μικρό κυλικείο, ένα χώρο Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ενώ στην βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου βρίσκονται τα γραφεία του Σ..Ο.Ε. και ένα καταφύγιο. Ο όροφος είναι χώρος γραφείων.

9 32. Βρεφονηπιακός Σταθμός Μονώροφο κτίριο με εσωτερικό πατάρι, που βρίσκεται στην πύλη 1, ανατολικά της Αποθήκης 1 και νότια των Αποθηκών Στρατού. Η συνολική επιφάνεια του ισογείου ανέρχεται στα 300 μ² και του μεσοπατώματος 150 μ². Το ισόγειο στεγάζει το λόμπι, 4 αίθουσες, κουζίνα, χώρους υγιεινής καθώς και κλιμακοστάσιο. Το πατάρι αποτελεί ενιαίο χώρο. Ο χώρος χρησιμοποιείται ως παιδικός σταθμός, όπως και ο περιφραγμένος περιβάλλων χώρος του κτιρίου. Κατασκευάσθηκε το 1963 ως αποθηκευτικός χώρος και ανακατασκευάσθηκε το Ανατολικό κτίριο πύλης 1 Βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του προβλήτα 1, ανατολικά της εισόδου 1, και είναι μικρό ισόγειο κτίσμα γραφείων συνολικής επιφάνειας 60 μ². Κατασκευάσθηκε το Δυτικό κτίριο πύλης 1 Αποτελεί ισόγειο κτίσμα συνολικής επιφάνειας που ανέρχεται σε 33 μ² και οριοθετεί το δυτικό όριο της Πύλης 1 του 1ου Προβλήτα του Ο.Λ.Θ. Κατασκευάσθηκε το Κτίριο πύλης 4 Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του προβλήτα 1 στην πύλη 4 και εντάσσεται στα μικρά κτίσματα της εισόδου του 1ου Προβλήτα. Είναι διώροφο κτίσμα με συνολική επιφάνεια 344 μ².κατασκευάσθηκε το Μηχανοστάσιο (1ου Προβλήτα) Ισόγειο κτίριο που βρίσκεται στο Κρηπίδωμα 1 του 1ου προβλήτα, νότια του αντλιοστασίου λυμάτων και βόρεια της αποθήκης Β. Η ωφέλιμη επιφάνεια του ανέρχεται στα 330 μ². Το κτίριο επιμερίζεται σε 8 τμήματα και υποστηρίζει τις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του 1ου προβλήτα. Κατασκευάσθηκε το Φυλάκιο Πύλης 4 Μικρό παλαιό ισόγειο κτίριο ανατολικά της αποθήκης 1. Έχει επιφάνεια 16,5 μ². Κατασκευάσθηκε το Φυλάκιο αποθήκης 7 Βρίσκεται μπροστά από την αποθήκη 7 απέναντι από το κεντρικό τμήμα του κτιρίου του Τελωνείου Επιβατικού Σταθμού. Η συνολική επιφάνεια του είναι 25 μ². Κατασκευάσθηκε το Γραφεία Ελευθέρας Ζώνης Οικονομική Υπηρεσία Ο.Λ.Θ. Ισόγειο κτίριο γραφείων που βρίσκεται ανάμεσα στις αποθήκες 13 και 10. Έχει σχήμα «Γ» και εφάπτεται του κτιρίου των ψυγείων στην νότια και δυτική πλευρά αυτού. Έχει συνολική επιφάνεια μ². Κατασκευάσθηκε πριν το Ψυγεία Ειδικός αποθηκευτικός ψυκτικός χώρος που βρίσκεται σε επαφή με την οικονομική υπηρεσία του Ο.Λ.Θ. προς τη βόρεια πλευρά του. Κτίσθηκε πριν από το 1938 και έχει ενδιαφέρουσα κτιριολογική τυπολογία. Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα μ²

10 41. ΠΑΕΓΑ Μεγάλο κτίριο αποθηκών που βρίσκεται ανάμεσα στις αποθήκες 13 και 16. Αποτελείται από ισόγειο και τυπικούς ορόφους συνολικής επιφάνειας μ². Το κτίριο χωρίζεται σε δύο όγκους από την διαμήκη στοά αίθριο που βρίσκεται στο μέσον του μήκους του. Κατασκευάσθηκε το Γραφεία Τμημάτων Μηχανολογικού & Ηλεκτρολογικού Χώρος γραφείων που βρίσκονται απέναντι από τον προβλήτα 2 και μέσα στο κτιριακό συγκρότημα των συνεργείων του Ο.Λ.Θ. Αποτελεί διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνεια 446 μ². Οι χώροι χρησιμοποιούνται για τα γραφεία και τα εργαστήρια του ηλεκτρομηχανολογικού του Ο.Λ.Θ. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκη Υλικού Μεγάλη αποθήκη με δεσπόζουσα θέση στο χώρο των συνεργείων του Ο.Λ.Θ. Κατασκευάσθηκε το 1987 και έχει συνολική επιφάνεια μ². 44. Συγκρότημα Συνεργείων Ο χώρος των συνεργείων βρίσκεται βόρεια της αποθήκης υλικού και ανατολικά του συγκροτήματος των στάβλων. Είναι ένα συγκρότημα κτιρίων συνεργείων και μηχανουργείων. Κατασκευάσθηκε το α. Συνεργεία Γερανών Κλαρκ και Γραφεία Κίνησης Αποτελεί το μεγαλύτερο και χαρακτηριστικότερο κτίριο των συνεργείων. Βρίσκεται απέναντι από την αποθήκη 20 και αποτελεί μονώροφο κτίριο στο μεγαλύτερο τμήμα του, εκτός από τα γραφεία κίνησης μηχανημάτων όπου έχει διαμορφωθεί και όροφος. Το κτίριο χωρίζεται στο μήκος του σε τέσσερα τμήματα με διαφορετική λειτουργία το καθένα. Το πρώτο τμήμα μήκους 14 μ και επιφάνειας 280 μ², αποτελεί το συνεργείο ηλεκτροκίνητων γερανών. Εσωτερικά έχει διαμορφωθεί μικρός πρόχειρος χώρος γραφείου. Το δεύτερο τμήμα έχει επιφάνεια 700 μ² και στεγάζει το συνεργείο των οχημάτων κλαρκ. Το τρίτο τμήμα στεγάζει τα τμήματα κίνησης μηχανημάτων και μηχανολογικού. Η επιφάνεια κάθε επιπέδου ανέρχεται στα 700 μ². Στο ισόγειο φιλοξενούνται γραφεία, χώροι υγιεινής και χώροι εστίασης, ενώ στον όροφο άλλοι χώροι υγιεινής και μία αίθουσα εκδηλώσεων επιφάνειας 350 μ². Το τέταρτο τμήμα επιφάνειας 870 μ², είναι το παράρτημα συνεργείου μεταλλικών επισκευών. Κατασκευάσθηκε το β. Συνεργείο Αυτοκινούμενων Γερανών Βρίσκεται βόρεια των συνεργείων, και αγγίζει τα όρια της Λιμενικής Ζώνης, με κύριο χαρακτηριστικό το μεγάλο ύψος. Έχει επιφάνεια 335 μ². Στην δυτική πλευρά υπάρχει προέκταση που χρησιμοποιείται ως γραφείο. Κατασκευάσθηκε το γ. Συνεργείο Θερμοϋδραυλικών Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του συνεργείου αυτοκινούμενων γερανών και σε επαφή με αυτό. Έχει επιφάνεια 78 μ². Κατασκευάσθηκε το 1963.

11 46. Εγκατάσταση Καυσίμων Εγκατάσταση που βρίσκεται στη νότια πλευρά της αποθήκης υλικού. Κατασκευάσθηκε το Η συνολική επιφάνεια της είναι 72,10 μ² και υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι γραφείων και χώροι όπου είναι εγκατεστημένες μηχανές τροφοδοσίας πετρελαίου και βενζίνης. 47. Συνεργείο Μηχανολογικού Τμήματος Κτίριο μονώροφο με συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 315,10 μ². Εξυπηρετεί τα συνεργεία του μηχανολογικού. Κατασκευάσθηκε το Τμήμα Επισκευών και Συντήρησης της Διεύθυνσης Δομικών Έργων Ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 550 μ², που βρίσκεται ανατολικά του συγκροτήματος των συνεργείων και δυτικά της αποθήκης 15. Στο νότιο τμήμα του κτιρίου υπάρχουν δύο γραφεία, W.C., κουζίνα, αποθήκη και το λεβητοστάσιο. Στο μεσαίο τμήμα υπάρχουν αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού και στο βόρειο τμήμα του κτιρίου το εστιατόριο του προσωπικού. Κατασκευάσθηκε το Αποθήκες & Εργαστήρια Τμήματος Επισκευών & Συντήρησης Ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 720 μ², που βρίσκεται βόρεια του προηγούμενου και σε επαφή με αυτό. Εσωτερικά είναι χωρισμένο σε συνεργεία. Κατασκευάσθηκε το Κτιριακό Συγκρότημα Στάβλων Το κτιριακό συγκρότημα των στάβλων αποτελείται από τρία κτίρια και δύο υπόστεγα και βρίσκεται προς το βορειότερο όριο του λιμένα βόρεια της αποθήκης 20. Το συγκρότημα και ιδιαίτερα το κεντρικό κτίριο είναι ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος κτίσματα. Κατασκευάσθηκε πριν το Εκκλησία Βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου της Υπηρεσίας Ασφάλειας μεταξύ των προβλητών 2 και 3, και αποτελεί σύγχρονη κατασκευή, με συνολική επιφάνεια 30 μ² περίπου. Κατασκευάσθηκε το Υπηρεσία Φύλαξης Ο.Λ.Θ. Πρόκειται για μικρών διαστάσεων διώροφο κτίριο, που βρίσκεται βόρεια του προβλήτα 3, νότια του Οίκου Λιμενεργάτη και δυτικά της Εκκλησίας. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 236 μ². Ο όροφος, έχει επιφάνεια 195 μ² και στο ανατολικό τμήμα του, υπάρχουν τρεις μικρές αποθήκες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Φύλαξης του Ο.Λ.Θ. Το δυτικό τμήμα του ισογείου αποτελείται από μία αποθήκη και δύο γραφεία. Κατασκευάσθηκε το Οίκος Λιμενεργάτη Μεγάλο κτίσμα που βρίσκεται πίσω από το κτίριο φύλαξης του ΟΛΘ και δίπλα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είναι διώροφο κτίριο με επιφάνεια ισογείου 880 μ² και του ορόφου 484 μ². Στο ισόγειο τμήμα του είναι διαμορφωμένη μια μεγάλη σάλα που χρησιμοποιείται ως εστιατόριο ενώ σε συνέχεια αυτής υπάρχει άλλος ένας μεγάλος χώρος που χρησιμοποιείται ως χώρος αποδυτηρίων με διαμορφωμένο χώρο W.C., λουτρών και μεταλλικές ντουλάπες. Στον όροφο φιλοξενούνται γραφεία και βοηθητικοί χώροι. Κατασκευάσθηκε το 1972.

12 54. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αποτελεί τριώροφο κτίριο γραφείων που χωροθετείται βόρεια της αποθήκης 22. Έχει σχήμα «Γ» και αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους. Όλοι οι όροφοι είναι διαμορφωμένοι σε χώρους γραφείων. Η επιφάνεια κάθε ορόφου είναι 660 μ² και η συνολική επιφάνεια ανέρχεται στα μ². Κατασκευάσθηκε το Φυλάκιο Ελευθέρας Ζώνης - Τελωνείου Μικρό ισόγειο ορθογώνιο κτίσμα που βρίσκεται βόρεια της αποθήκης 22 και μαζί με αυτήν οριοθετούν την πύλη της ελευθέρας ζώνης. Έχει επιφάνεια 36 μ² και χρησιμοποιείται σαν φυλάκιο της πύλης της Ελευθέρας Ζώνης και γραφεία Τελωνείου. Κατασκευάσθηκε το Σιλό Κτίριο σημαντικών διαστάσεων που δεσπόζει στον προβλήτα 4, λόγω του σημαντικού ύψους και όγκου του. Έχει επιφάνεια κάλυψης μ² πλέον των συνοδευτικών υπόστεγων επιφάνειας 393 μ². Αποτελείται από τρεις κυρίως κτιριακούς όγκους:τα γραφεία,τον πύργο του σιλό, και τις κυψέλες αποθήκευσης Το κτίριο κατασκευάστηκε κατά το Το βόρειο τμήμα του Σιλό έχει δύο ορόφους με μήκος 21,60 μ, πλάτος 8,60 μ, επιφάνεια ορόφου 186 μ², συνολική επιφάνεια 372 μ², ύψος ορόφου 4,25 μ και όγκο μ³. Στο ισόγειο φιλοξενούνται ο χώρος μετασχηματιστή, ανοικτό υπόστεγο και το συνεργείο του Σιλό. Στον όροφο υπάρχει διάδρομος, η αίθουσα του χειριστή πίνακα, 80 αποδυτήρια, μαγειρείο και χώροι υγιεινής. Σε επαφή βρίσκεται ο Πύργος του Σιλό με μήκος 21,60 μ, πλάτος 5,70 μ και επιφάνεια ορόφου 123μ². Ο Πύργος του Σιλό έχει 14 ορόφους, 12 υπέργειους και 2 υπόγειους. Εκτείνεται σε ύψος 52,30μ πάνω από το έδαφος και σε βάθος 6,90μ κάτω από αυτό. Ο όγκος του τμήματος αυτού είναι μ³. Η συνολική επιφάνεια του είναι μ² και το ύψος κάθε ορόφου 4 μέτρα. Το τρίτο τμήμα του Σιλό καταλαμβάνει το νοτιότερο τμήμα αυτού. Έχει μήκος 42,6 μέτρα, πλάτος που κυμαίνεται από 21,60 μ έως 23,10 μ και επιφάνεια 976 μ², ενώ εκτείνεται σε ύψος 41,10 μ πάνω από το έδαφος και σε βάθος 4 μέτρα κάτω από αυτό. Ο συνολικός όγκος του τμήματος αυτού είναι μ³. Ο όγκος αυτός κατανέμεται σε 48 κατακόρυφους αποθηκευτικούς χώρους τύπου Σιλό. Ο συνολικός όγκος του κτιρίου είναι μ³. Το κτίριο χρησιμοποιείται στην αποθήκευση και επαναφόρτωση προϊόντων χύδην, κυρίως αγροτικών. 57. Αποθήκη Ειδικών φορτίων Αποτελεί αποθήκη με ιδιαίτερη κτιριολογική μορφή που βρίσκεται στο κρηπίδωμα 18 του 4 ου προβλήτα στα δυτικά του πολυώροφου σιλό. Οι διαστάσεις του είναι 100 μ 47,20 μ και η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα μ². Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Δεξαμενή 5ου προβλήτα Η δεξαμενή βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του προβλήτα 5. Αποτελείται από την δεξαμενή και ένα διώροφο κτίριο. Το κτίριο που βρίσκεται νότια της δεξαμενής και εντός της περίφραξης του συγκροτήματος χρησιμοποιείται ως γραφεία. Έχει διαστάσεις 7 μ 3 μ, ύψος ορόφου 3 μ και συνολική επιφάνεια 42 μ². Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1970.

13 59. Ψυγεία Ιχθυόσκαλας ιώροφο κτίριο που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή στο κρηπίδωμα 19 μεταξύ του προβλήτα 4 και του προβλήτα 5. Αποτελεί το άθροισμα διάφορων κτιριακών όγκων. Έχει επιφάνεια ορόφου 750 μ² και συνολική επιφάνεια μ². Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε 3 θαλάμους και μηχανοστάσιο ενώ ο όροφος σε 4 θαλάμους. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Γραφείο Εμπορευμάτων ΟΣΕ Ισόγειο κτίριο επιφάνειας 37 μ². Βρίσκεται νότια της αποθήκης 26 σε σημείο κομβικό του σιδηροδρομικού δικτύου. Το κτίριο χωρίζεται σε δύο γραφειακούς χώρους και λουτρό. Χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ ως το Β Γραφείο Εμπορευμάτων Ο.Λ.Θ. Σε κοντινή απόσταση από το εν λόγω κτίριο υπάρχει μικρό φυλάκιο του Ο.Λ.Θ. επιφάνειας 8 μ². Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Γραφείο Εποπτών Βαγονιών Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στην πύλη 13 βορειοδυτικά της αποθήκης 24. Έχει επιφάνεια 42 μ² και αποτελείται από γραφεία και χώρους υγιεινής, ενώ στεγάζει το Τμήμα Φορτοεκφορτώσεων και το Γραφείο Εποπτών Βαγονιών. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Γραφείο Διαχείρισης Ξυλείας Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στην πύλη 12 βορειοανατολικά του Απεντομωτήριου. Έχει επιφάνεια 30 μ² και αποτελείται από δύο χώρους γραφείων και λουτρό. Στεγάζει το γραφείο της ιαχείρισης Ξυλείας. Κατασκευάσθηκε το Υποσταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας 5ου Προβλήτα Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στον προβλήτα 5 βόρεια του καταφυγίου βροχής. Έχει επιφάνεια 89 μ² και χρησιμοποιείται ως υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μικρό τμήμα του στην βορειοανατολική πλευρά του χρησιμοποιείται ως γραφείο. Κατασκευάσθηκε το Ψυγεία Ιχθυόσκαλας ιώροφο κτίριο που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή στο κρηπίδωμα 19 μεταξύ του προβλήτα 4 και του προβλήτα 5. Αποτελεί το άθροισμα διάφορων κτιριακών όγκων. Έχει επιφάνεια ορόφου750 μ² και συνολική επιφάνεια μ². Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε 3 θαλάμους και μηχανοστάσιο ενώ ο όροφος σε 4 θαλάμους. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Γραφείο Εμπορευμάτων ΟΣΕ Ισόγειο κτίριο επιφάνειας 37 μ². Βρίσκεται νότια της αποθήκης 26 σε σημείο κομβικό του σιδηροδρομικού δικτύου. Το κτίριο χωρίζεται σε δύο γραφειακούς χώρους και λουτρό. Χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ ως το Β Γραφείο Εμπορευμάτων Ο.Λ.Θ. Σε κοντινή απόσταση από το εν λόγω κτίριο υπάρχει μικρό φυλάκιο του Ο.Λ.Θ. επιφάνειας 8 μ². Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Γραφείο Εποπτών Βαγονιών Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στην πύλη 13 βορειοδυτικά της αποθήκης 24. Έχει επιφάνεια 42μ² και αποτελείται από γραφεία και χώρους υγιεινής, ενώ στεγάζει το Τμήμα Φορτοεκφορτώσεων και το Γραφείο Εποπτών Βαγονιών. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1960

14 62. Γραφείο Διαχείρισης Ξυλείας Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στην πύλη 12 βορειοανατολικά του Απεντομωτήριου. Έχει επιφάνεια 30 μ² και αποτελείται από δύο χώρους γραφείων και λουτρό. Στεγάζει το γραφείο της ιαχείρισης Ξυλείας. Κατασκευάσθηκε το Υποσταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας 5ου Προβλήτα Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στον προβλήτα 5 βόρεια του καταφυγίου βροχής. Έχει επιφάνεια 89 μ² και χρησιμοποιείται ως υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μικρό τμήμα του στην βορειοανατολική πλευρά του χρησιμοποιείται ως γραφείο. Κατασκευάσθηκε το Καταφύγιο Βροχής 5ου Προβλήτα Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στον 5ο προβλήτα βόρεια της δεξαμενής του 5ου προβλήτα. Έχει επιφάνεια 100 μ². Κατασκευάσθηκε το Γραφεία Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) Σύμπλεγμα κτιρίων και στεγάστρων που βρίσκεται στην είσοδο του ΣΕΜΠΟ. Η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα μ². Πρόκειται για διώροφο κτίριο σε δύο τμήματά του και μονώροφο σε άλλα δύο, με τέσσερις εισόδους. Στο ισόγειο υπάρχουν συνολικά 24 χώροι γραφείων και 8 W.C., ενώ στον όροφο υπάρχουν συνολικά 11 χώροι γραφείων και 4 W.C. Κατασκευάσθηκε το 1989 και το Αποθήκη Εξυπηρέτησης Μηχανημάτων Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (6ου Προβλήτα) Οροθετείται εντός του προβλήτα 6, νοτιοδυτικά του γραφειακού συγκροτήματος του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα μ². Η αποθήκη εξυπηρετεί τη στάθμευση και επισκευή μηχανημάτων χειρισμού φορτίων. Στο μπροστινό τμήμα της αποθήκης έχει κατασκευασθεί διώροφο κτίριο πανομοιότυπης κατασκευής με εσωτερικά χωρίσματα αλουμινίου. Κατασκευάσθηκε το Υπόστεγο 6ου Προβλήτα Υπόστεγο ανοικτό κατά τις τέσσερις πλευρές του. Αποτελεί εντυπωσιακή σύγχρονη μεταλλική κατασκευή που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του προβλήτα 6 και διαθέτει διώροφο κτίριο γραφείων έκτασης 60 μ². Η συνολική επιφάνειά του ανέρχεται στα μ². Κατασκευάσθηκε το Υποσταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ου Προβλήτα Αποτελεί ολόσωμη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και καταλήγει σε πλάκα με διαμόρφωση 7 συνολικά χώρων με συνολική επιφάνεια 183 μ². Κατασκευάσθηκε το Επιπλέον και στον ευρύτερο χώρο του Ο.Λ.Θ. παραχωρούνται τα ακόλουθα κτίρια μικρής επιφάνειας : 69. Κτίρια ζύγισης στις πύλες 10, 12 και 13. Κατασκευάσθηκαν το Συγκρότημα κτιρίων στην πύλη 14 (Φυλάκιο Τελωνείο, Ζυγιστήριο, Φυλάκιο Εισόδου). Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1990.

15 71. Τηλεφωνικό Κέντρο σε επαφή με αποθήκη 15 στα δυτικά αυτής. Κατασκευάσθηκε το Αντλιοστάσια αγωγού χαμηλών περιοχών (τεμ 4). Κατασκευάσθηκαν το 1988 και Φυλάκια πυλών 6, 9 και επιβατικού σταθμού. Κατασκευάσθηκαν τη δεκαετία του Ζυγιστήρια πυλών 9, 10, 11, 12, 13, 14 και επιβατικού σταθμού. Κατασκευάσθηκαν το 1970 και το Γραφείο εγκατάστασης αποθήκης ειδικών φορτίων. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Κοινόχρηστα WC (τεμάχια 6). Κατασκευάσθηκαν το Γραφεία σταυλικών εγκαταστάσεων. Κατασκευάσθηκαν τη δεκαετία του Υποσταθμός 2ας, 4ης, 5ης και 6ης προβλήτας. Κατασκευάσθηκαν τη δεκαετία του Γραφείο υδρονομέων. Κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του Καταφύγια (τεμάχια 5) Σιδηροδρομικό Δίκτυο Στην υπό μελέτη έκταση υφίσταται σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο συνδέεται με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Επιστρώσεις Το σύνολο της υπό μελέτη έκτασης είναι επιστρωμένο με ασφαλτικά, σκυρόδεμα, αμμοχάλικα και φυσικούς κυβόλιθους. Περιφράξεις Ο χώρος του Ο.Λ.Θ. είναι σαφώς οροθετημένος με μόνιμη περίφραξη που καθορίζει τα όριά του με την εκτός Λιμένα περιοχή του. Η περίφραξη διακόπτεται από ένα σύνολο 14 Πυλών.

16 1.4. Υφιστάμενες λιμενικές υποδομές

17

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Στον παρακάτω Πίνακα δίδονται τα μήκη, τα βάθη προ αυτών και πληροφορίες για τον εξοπλισμό (δέστρες, προσκρουστήρες κτλ.) όλων των κρηπιδωμάτων του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

19 1.5 Πολεοδομικό Σχέδιο και Ζώνη Λιμένα Η χερσαία ζώνη του Λιμένα αποτελεί συνέχεια του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Θεσσαλονίκης προς τη θάλασσα. Οι χρήσεις γης στην περίμετρο του λιμένα καθορίζονται από τη μελέτη ΖΟΕ του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, με την όμορη περιοχή να βρίσκεται εντός του Α.Π. Θεσσαλονίκης, ενώ στο Β άκρο του ο Λιμένας συνορεύει με περιοχή που χαρακτηρίστηκε ως Β4 «Εγκατάσταση Επιχειρηματικής ραστηριότητας και Υπηρεσιών Υψηλής Στάθμης» Απόσπασμα Ζ.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το ν.1561/85 (ΦΕΚ 148 Α / ) «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» 1.6 Περιβαλλοντικά Έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορούν την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.: Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ 1 Α.Π /95 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο επέκτασης του 6 ου προβλήτα του ΟΛΘ

20 2 Α.Π /06/06 Παράταση ισχύος της με α.π /95 ΚΥΑ έγκρισης περ/κών όρων, για την επέκταση του 6 ου προβλήτα του ΟΛΘ 3 Α.Π /09 Τροποποίηση της με α.π /95 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επέκταση του 6 ου προβλήτα του ΟΛΘ, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης», της οποίας η ισχύς έχει παραταθεί με το α.π έγγραφο του Γεν. /ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ Ε 4 Α.Π /11 Τροποποίηση της με α.π /95 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επέκταση του 6 ου προβλήτα του ΟΛΘ, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης», της οποίας η ισχύς έχει παραταθεί με το α.π έγγραφο του Γεν. /ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ Ε, όσον αφορά σε απόληψη υλικών από τη θάλασσα και την εγκατάσταση τεσσάρων (4) δεξαμενών πετρελαιοειδών αποβλήτων της εταιρίας NORTH AEGEAN SLOPS-ΗΛΙΑΣ ΟΡΦΑΝΙ ΗΣ 5 Α.Π /12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη «Λειτουργία λιμένα Θεσσαλονίκης»

21 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο της υπό ανάθεση μελέτης είναι η διαχείριση των απορροών και του αποχετευτικού δικτύου του Λιμένα Θεσσαλονίκης σύμφωνα το Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης. Τα έργα που θα περιλαμβάνει είναι : 2.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά-Αντικείμενο Η παρούσα μελέτη αφορά την σύνταξη ενός ολοκληρωμένου τοπογραφικού υποβάθρου σε κλίμακα 1:500, σύμφωνο με τις σύγχρονες προδιαγραφές τοπογραφικών διαγραμμάτων, της χερσαίας ζώνης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Η συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα ανέρχεται σε 1550 στρέμματα. Η προς τοπογραφική μελέτη έκταση έχει μήκος περί τα 3000 μέτρα και μέσο πλάτος περί τα 500 μέτρα. Το σύστημα αναφοράς που θα εφαρμοστεί είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Για την σύνταξη του τοπογραφικού υποβάθρου και τις εργασίες οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης που θα εκπονηθούν, θα πρέπει να εκτελεστούν υποστηρικτικές τοπογραφικές μελέτες που αφορούν : Την ίδρυση νέου Τριγωνομετρικού δικτύου IV τάξεως και την μόνιμη σήμανση των νεοϊδρυθέντων με την κατασκευή βάθρων. Την χρήση υπάρχοντος Τριγωνομετρικού δικτύου για την οριζοντιογραφική εξάρτηση του νεοϊδρυόμενου. Την χρήση Τριγωνομετρικών σημείων για την εξάρτηση του Πολυγωνομετρικού δικτύου. Την μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών σημείων και την επίλυση του Πολυγωνομετρικού δικτύου εντός κατοικημένης περιοχής. Την γεωμετρική χωροστάθμηση μεταξύ των νεοϊδρυθέντων Χωροσταθμικών αφετηριών, Τριγωνομετρικών σημείων και των Πολυγωνομετρικών σημείων. Την εφαρμογή όλων των ρυμοτομικών διαταγμάτων, γραμμών αιγιαλού (παλαιού και νέου) παραλίας, διαγραμμάτων χρήσεων ΓΗΣ και γενικά όλων των εγκεκριμένων πολεοδομικών πληροφοριών και σχεδίων που αφορούν την έκταση του αντικειμένου. Την ένταξη στο ενιαίο υπόβαθρο προϋπαρχόντων αξιοποιήσιμων τοπογραφικών μελετών. Την παράδοση όλων των σχεδίων με δομημένες πληροφορίες σε επίπεδα, σύμφωνα με την τοπολογία GIS ιαθέσιμα στοιχεία - μελέτες Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Ο.Λ.Θ. έχουν εκπονηθεί αποσπασματικά και τμηματικά τοπογραφικές μελέτες οι οποίες δεν είναι όλες αξιοποιήσιμες είτε λόγω παλαιότητας και είτε λόγω έλλειψης υψομετρικής πληροφορίας. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι τοπογραφικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί και είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

22 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) α/α Περιοχή Αποτύπωσης Έτος Εμβαδόν αποτύπ. (στρ.) Σύστημα αναφοράς Παρατηρήσεις Αξιοποιήσιμο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 1 Σύνολο Χ.Ζ. Λιμένος 2002 (έτος σύνθεσης του αρχείου) 1550 ΗΑΤΤ Παλαιά αποτύπωση που έχει προκύψει από μετασχηματισμό προβολής ΗΑΤΤ παλαιό (1972) σε προβολή HATT νέο. Χωρίς υψομετρική ενημέρωση και χωρίς να εμφανίζονται τα έργα υποδομής (φρεάτια, εσχάρες, διελεύσεις αγωγών, στύλοι κ.λπ) ΟΧΙ 2 Τμήμα βάσης Προβλήτα ,5 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται πλήρης αποτύπωση ΝΑΙ 3 Προβλήτα ,0 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται πλήρης αποτύπωση ΝΑΙ 4 Τμήμα Προβλήτα ,0 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται αποτύπωση απαιτείται υψομετρική ενημέρωση ΝΑΙ 5 Προβλήτα 4, ΕΓΣΑ 87 Αποτύπωση μόνο των σιδηροδρομικών γραμμών. Με ελλειπή υψομετρική και οριζοντιογραφική ενημέρωση σχεδόν στο σύνολο της έκτασης (210,6στρ.) ΟΧΙ 6 Προβλήτα 6 ΣΕΜΠΟ ,0 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται πλήρης αποτύπωση ΝΑΙ 7 Τμήμα βάσης Προβλήτα 4, Πύλη 13 8 Τμήμα βάσης Προβλήτα 2, Πύλη ,5 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται πλήρης αποτύπωση ΝΑΙ ,0 ΕΓΣΑ 87 Υφίσταται πλήρης αποτύπωση ΝΑΙ

23 Νέες Τοπογραφικές μελέτες Όπως προαναφέρθηκε η συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα ανέρχεται σε 1550 στρέμματα. Το σύστημα αναφοράς που θα εφαρμοστεί είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).Οι κλίσεις του εδάφους είναι μηδενικές και η κλίμακα των εκτάσεων προς αποτύπωση είναι 1:500 Η προς αποτύπωση έκταση είναι ίση με στρέμματα. Από την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών προκύπτει ότι η έκταση που καλύπτουν οι αξιοποιήσιμες μελέτες που χρήζουν επικαιροποίηση και υψομετρική ενημέρωση είναι ίση με 53 στρέμματα. Για τις εργασίες οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης που θα εκπονηθούν, θα πρέπει να εκτελεστούν υποστηρικτικές τοπογραφικές μελέτες που συνοπτικά αφορούν : Την ίδρυση νέου Τριγωνομετρικού δικτύου IV τάξεως και την μόνιμη σήμανση 4 νεοϊδρυθέντων με την κατασκευή ισάριθμων βάθρων. Την χρήση 2 τουλάχιστον υπαρχόντων Τριγωνομετρικών του Κρατικού δικτύου για την οριζοντιογραφική εξάρτηση του νεοϊδρυόμενου. Την χρήση 5 Τριγωνομετρικών σημείων για την εξάρτηση του Πολυγωνομετρικού δικτύου. Την μόνιμη σήμανση 155 πολυγωνικών σημείων και την επίλυση του Πολυγωνομετρικού δικτύου εντός κατοικημένης περιοχής. Την γεωμετρική χωροστάθμηση μεταξύ των 8 νεοϊδρυθέντων Χωροσταθμικών αφετηριών, 4 Τριγωνομετρικών σημείων και των Πολυγωνομετρικών σημείων συνολικού μήκους 4 χιλιομέτρων και επιπλέον Την εφαρμογή όλων των ρυμοτομικών διαταγμάτων, γραμμών αιγιαλού (παλαιού και νέου) παραλίας, διαγραμμάτων χρήσεων ΓΗΣ και γενικά όλων των εγκεκριμένων πολεοδομικών πληροφοριών και σχεδίων που αφορούν την έκταση του αντικειμένου. Την ένταξη στο ενιαίο υπόβαθρο προϋπαρχόντων αξιοποιήσιμων τοπογραφικών μελετών. Την παράδοση όλων των σχεδίων με δομημένες πληροφορίες σε επίπεδα, σύμφωνα με την τοπολογία GIS 2.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά-Αντικείμενο Η παρούσα μελέτη αφορά την σύνταξη Μελέτης ιαχείρισης απορροών και αποχετευτικού δικτύου της χερσαίας ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Η συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα ανέρχεται σε 1550 στρέμματα. Η Μελέτη αποχέτευσης υδάτων αφορά την αποχέτευση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων και η σύνδεση τους με το υφιστάμενο δίκτυο και εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Α.Θ., τμήματος του οποίου διέρχεται εντός της ζώνης του Ο.Λ.Θ. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών αποχέτευσης που θα μελετηθεί εκτιμάται σε μέτρα. Στα πλαίσια των σταδίων της

24 μελέτης θα καταγραφούν και θα απεικονιστούν σε ενιαίο τοπογραφικό υπόβαθρο όλα τα υφιστάμενα δίκτυα (που έχουν κατά καιρούς κατασκευαστεί), θα μελετηθούν ως προς την κατάστασή τους και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο δίκτυο. Το μήκος των υφισταμένων αγωγών αποχέτευσης εκτιμάται περίπου σε μέτρα. Η μελέτη διαχείρισης της αποχέτευσης υδάτων αφορά την συνολική διαχείριση αυτών και τη δημιουργία κλειστού δικτύου αποχέτευσης του συνόλου της χερσαίας ζώνης του Ο.Λ.Θ. και κατόπιν επεξεργασίας αυτών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Μ.Π.Ε και τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του Λιμένα, σε Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης και στη συνέχεια απόρριψη στον φυσικό αποδέκτη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου. Στα πλαίσια των σταδίων της μελέτης θα καταγραφούν και θα απεικονιστούν σε ενιαίο τοπογραφικό υπόβαθρο όλα τα υφιστάμενα δίκτυα (που έχουν κατά καιρούς κατασκευαστεί), θα μελετηθούν ως προς την κατάστασή τους και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στο νέο δίκτυο. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών αποχέτευσης που θα μελετηθεί εκτιμάται σε μέτρα ενώ των υφισταμένων που θα ελεγχθούν και θα καταγραφούν σε μέτρα. 2.3 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΥ-ΦΑΥ Με την ολοκλήρωση των μελετών θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης των έργων και το ΣΑΥ & ΦΑΥ. ιαθέσιμα στοιχεία - μελέτες Είναι διαθέσιμα η Μ.Π.Ε. και η έγκριση αυτής όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους για την λειτουργία του Ο.Λ.Θ. (αρ. έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΥΠΕΚΑ / ) Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Ο.Λ.Θ. έχουν εκπονηθεί αποσπασματικά και τμηματικά μελέτες αποχέτευσης υδάτων κυρίως, οι οποίες δεν είναι όλες αξιοποιήσιμες είτε λόγω παλαιότητας και είτε λόγω έλλειψης υψομετρικής πληροφορίας και στοιχείων των αγωγών. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί και είναι σε έντυπη μορφή.

25 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Λ.Θ. ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α/Μ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 81 Σύστημα αποχέτευσης στην περιοχή Μπέξιναρ. 91 Επίστρωση κρηπιδωμάτων Μ-Ν-Ξ-Ο 94 Επίστρωση εσωτερικών χώρων Α-Β-Γ: Συγκριτικός πίνακας, αλληλογραφία, θεωρημένη μελέτη 108 Σύστημα αποχέτευσης 5 ου προβλήτα: Μελέτη 109 Επιστρώσεις κρηπιδωμάτων Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο και εσωτερικών χώρων & Ε 122 Επιστρώσεις κρηπιδωμάτων Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο και εσωτερικών χώρων -Ε-Ζ-Η-Θ 131 Επιστρώσεις εσωτερικών χώρων Γ και Ι του 4 ου και 3 ου προβλήτα: Μελέτη 136 Επιστρώσεις 5 ου προβλήτα και κρηπιδώματος ΤV (1971): Μελέτη 136 (42) 1971 Επιστρώσεις 5 ου προβλήτα και κρηπιδώματος ΤV (1971): Μελέτη Μεταλλικό υπόστεγο εσωτερικά του 5 ου προβλήτα: Θεωρημένη μελέτη ιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αποθηκών Νο 26, 27: Μελέτη Ηλεκτρικό δίκτυο 4 ου προβλήτα: Αλληλογραφία, θεωρημένη μελέτη Επισκευές ασφαλτικών επιστρώσεων: Αλληλογραφία, θεωρημένη μελέτη Επιστρώσεις 6 ου προβλήτα: Προσωρινή και οριστική παραλαβή Επιστρώσεις χώρων επιβατικού σταθμού: Πρωτότυπα, μελέτη, χειρόγραφα Επιστρώσεις 5 ου προβλήτα: Μελέτη, πρωτότυπα ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 2ΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 1963 Οι αγωγοί αποχέτευσης που έχουν κατασκευαστεί σε διάφορα στάδια επεμβάσεων στον Ο.Λ.Θ. κατά τον παραπάνω συνοπτικό πίνακα που πρόκειται να καταγραφούν όσον αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους και να επαληθευθεί η θέση τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά, να ελεγχθούν και να αξιοποιηθούν όσον αφορά το μήκος τους και την διάμετρο τους αναφέρονται στον επόμενο πίνακα ως προκύπτουν.

26 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ30 60 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΜ ΜΠΕΞ ΤΣΙΝΑΡ-ΟΡΙΖ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΣL = ΑΜ ΠΥΛΗ 14 Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΣL = ΑΜ ΠΡΟΒ. 4-ΟΜΒΡΙΑ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΣL = ΑΜ ΠΡΟΒ. 4-ΟΜΒΡΙΑ (1:500) Φ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΛΩΝ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ. 4-ΟΜΒΡΙΑ (1:1000) Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1966-ΟΜΒΡΙΑ Ο ΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-2 Φ40 30 Φ50 30 ΣL = 60 0 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ. 5 Φ Φ Φ Φ ΣL =

27 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Φ Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Ζ1 Φ20 50 Φ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΣL = ΑΜ Ζ2 (ΠΥΛΗ10) Φ Φ ΑΓΝΩΣΤΟΣ 190 (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ) ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Η Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Φ Φ Φ ΑΓΝΩΣΤΟΣ 130 ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ.3 Φ25 60 Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ.4 Φ Φ40 50 ΣL = 200 0

28 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ.5 Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ Σ.ΕΜΠΟ Φ Φ Φ ΑΓΝΩΣΤΟΣ 250 ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ 80 ΣL = 80 0 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ ΠΡΟΒ.5 Φ ΣL = 220 0

29 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 2ΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Φ Φ Φ ΣL = ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ71 ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 1963 Φ Φ Φ ΣL = Συνολικό μήκος αγωγών = Συνολικό μήκος αγωγών = 1100 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Ο Μ Β Ρ Ι Α Α Κ Α Θ Α Ρ Τ Α ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL ΣL Φ20 Φ25 Φ30 Φ40 Φ50 Φ60 Φ80 Φ>100 Φ315 Φ(( /Α) Φ40 Φ50 Φ60 Φ( /Α) Υφιστάμενη κατάσταση Η αποχέτευση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Χερσαίας Ζώνης του Ο.Λ.Θ. γίνεται είτε με απευθείας απόρριψη των υδάτων στην θάλασσα είτε με σύνδεση τους στους υφιστάμενους αγωγούς αποχέτευσης της ΕΥΑΘ που διατρέχουν εντός αυτής. Εντός του χώρου υπάρχουν 3 αντλιοστάσια της ΕΥΑΘ που μαζί με τους συλλεκτήρες οδηγούν τα ακάθαρτα τμήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης προς τον Βιολογικό Καθαρισμό και έπειτα από την επεξεργασία τους απορρίπτονται στον φυσικό αποδέκτη θάλασσα του Θερμαϊκού. Εκτιμάται ότι το 80% των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν αποχετεύεται στο υφιστάμενο δίκτυο της ΕΥΑΘ και το συνολικό μήκος των κατασκευασμένων αγωγών αποχέτευσης του ΟΛΘ ανέρχεται σε μέτρα. Η αποχέτευση των υδάτων, που αφορά την απορροή της επιφανείας του λιμένα, γίνεται με υπόγειο δίκτυο αγωγών και η αποφόρτιση αυτών γίνεται απ ευθείας στον αποδέκτη θάλασσα του Θερμαϊκού χωρίς καμία επεξεργασία. Το συνολικό μήκος των κατασκευασμένων αγωγών αποχέτευσης του ΟΛΘ ανέρχεται στα μέτρα. Σημειώνεται ότι κατά μήκος των κρηπιδωμάτων υπάρχει υπόγειο δίκτυο διέλευσης αγωγών (Ηλεκτρισμού, ύδρευσης κ.λπ.)

30 Προτεινόμενα νέα έργα Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Ομβρίων και Ακαθάρτων υδάτων της χερσαίας ζώνης του Ο.Λ.Θ. πρέπει να εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες : ιαχείριση υδάτων Το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων της έκτασης της χερσαίας ζώνης του Ο.Λ.Θ. πρέπει να αποχετευτεί στο δίκτυο της ΕΥΑΘ. Για να μελετηθεί η απορροή τους και η σύνδεση τους με το δίκτυο πρέπει να καταγραφούν και να απεικονιστούν, σε ενιαίο σύγχρονο τοπογραφικό υπόβαθρο, όλα τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης (που έχουν κατά καιρούς κατασκευαστεί) και να μελετηθούν, ως προς την επάρκεια τους.στη συνέχεια να μελετηθούν οι νέοι αγωγοί οι οποίοι συλλέγουν και οδηγούν τα ακάθαρτα προς το υφιστάμενο δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ. Το μήκος των υφισταμένων αγωγών αποχέτευσης ανέρχεται στα μέτρα ενώ το συνολικό μήκος των νέων αγωγών που θα μελετηθεί εκτιμάται στα μέτρα. Το πλήθος των συνδέσεων του δικτύου με τα υφιστάμενα κτίρια είναι περίπου 80. ιαχείριση υδάτων Το σύνολο της επιφανείας της έκτασης της χερσαίας ζώνης του Ο.Λ.Θ. πρέπει να αποχετευτεί με «ΚΛΕΙΣΤΌ» δίκτυο απορροής. Για να μελετηθεί η απορροή τους και η ενοποίηση των υφισταμένων δικτύων σε ένα κλειστό δίκτυο πρέπει να καταγραφούν και να απεικονιστούν, σε ενιαίο σύγχρονο τοπογραφικό υπόβαθρο, όλα τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης (που έχουν κατά καιρούς κατασκευαστεί) και να μελετηθούν, ως προς την επάρκεια τους. Στη συνέχεια να μελετηθούν οι νέοι αγωγοί οι οποίοι θα συλλέγουν και θα οδηγούν τα όμβρια προς τις θέσεις εγκατάστασης Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης και έπειτα από την επεξεργασία τους να απορριφθούν τελικά στον φυσικό αποδέκτη θάλασσα του Θερμαϊκού. Οι Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης που θα μελετηθούν θα έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: α. εξαμενή συγκράτησης έκτακτης ανάγκης β. Ιλυοπαγίδα - για τη συγκρότηση λεπτών, πυκνών ρυπαντικών ουσιών που αιωρούνται στην επιφάνεια της απορροής κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων και οι οποίες διοχετεύονται στο διαχωριστή ελαφρών υγρών. γ. ιαχωριστής ελαφρών υγρών - για τη συγκράτηση υγρών ρυπαντικών ουσιών χαμηλής πυκνότητας, όπως είναι οι υδρογονάνθρακες, είτε κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων είτε σε ξηρές καιρικές συνθήκες, και τη διοχέτευση τους σε φυσικούς αποδέκτες. δ. Κιβώτιο διαχωρισμού που περιλαμβάνει αμμοπαγίδα, διάταξη υπερχειλιστών και χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου - για τη συγκέντρωση της απορροής από το σύστημα αποχέτευσης, για τη διοχέτευση της συνήθους απορροής μέσα από την ιλυοπαγίδα και το διαχωριστή ελαφρών υγρών κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, για την εκτροπή της απορροής μέσα στη δεξαμενή συγκρότησης

31 έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μεγάλων ατυχημάτων και για την παράκαμψη της συνήθους διαδικασίας επεξεργασίας κατά τη διάρκεια σοβαρών βροχοπτώσεων. ε. Παρακαμπτήριο σύστημα - που διοχετεύει σημαντικές απορροές κατευθείαν στο φυσικό αποδέκτη. Το μήκος των υφισταμένων αγωγών αποχέτευσης ανέρχεται στα μέτρα ενώ το συνολικό μήκος των νέων αγωγών που θα μελετηθεί εκτιμάται στα μέτρα. Για όλες τις μελέτες που θα εκπονηθούν ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του εύτερου Βιβλίου (Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών) του Π 696/74 καθώς και οι σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις. ΛΟΙΠΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1 Thessaloniki Port: Market Study 2008 OSC 2 Η μελλοντική ζήτηση εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμένα Θεσσαλονίκης και οι επιπτώσεις 2009 OSC στα σχέδια ανάπτυξης (Στρατηγικοί στόχοι) 3 Επέκταση κρηπιδώματος 26 Α..Κ. Α.Ε. του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του 6ου 2010 ΤΡΙΤΩΝ Ε.Π.Ε. προβλήτα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 4 Επιχειρηματικό Σχέδιο για τις επενδύσεις επέκτασης του ΣΕΜΠΟ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε Deloitte 5 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης 6 Επέκταση κρηπιδώματος 24 του 6ου προβλήτα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 7 Κυκλοφοριακή Μελέτη του Λιμένος Θεσσαλονίκης ημήτρης Αργυρόπουλος και Ηρακλής Βαλιούλης & Συν/τες Ε.Ε. Α..Κ. Α.Ε. ΤΡΙΤΩΝ Ε.Π.Ε. Ηρακλής Χαλβατζής Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την ημερομηνία υπογραφής του. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της επόμενης σελίδας, στη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα συντάξουν χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, το οποίο και αποτελεί στοιχείο της τεχνικής προσφοράς τους, και από το ποίο θα προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού αντικειμένου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. Το πρόγραμμα μπορεί να παρουσιασθεί σε απλά ιστογράμματα ή σε μορφή λογικού διαγράμματος. Αν μετατεθεί το καθορισμένο χρονικό σημείο έναρξης μιας μελετητικής δράσης χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Σε περίπτωση μη τήρησης, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του Αναδόχου, του συνολικού καθαρού

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ» 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΟΛΠ είναι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα. Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα. Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 4+ προβλήτες κρουαζιερόπλοιων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικών Κτιριολογικό Πρόγραµµα 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης»

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 14.420,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

Προϋπολογισµού: 14.420,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου ΜΕΛΕΤΗ: ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK EFG PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Σ. Α. Υ)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Σ. Α. Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28 Δεκεμβρίου 2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 16/04/ 2015 Αριθµ. Πρωτ.: 773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ H παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα