Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: FAX: Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ Α.Ε. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Το Καταστατικό της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την απόφαση της υπ αρ. 407/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ Α.Ε., περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρίας. 4. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο Δυνητικών Προμηθευτών Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΤΑΔ για την υποστήριξή της στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και μη δράσεών της, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με την υπ αρ. 425/ απόφαση του Δ.Σ. αυτής. 5. Τον κανονισμό της εταιρείας για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Συνεδρίαση υπ αριθμ.427/ ) και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ( ) και τέθηκε σε ισχύ από , δυνάμει της απόφασης που ελήφθη κατά την με α/α 430/ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε στις Την ανάγκη ταχείας περαίωσης των ενεργειών τεχνικής ωρίμανσης ακινήτων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. 7. Την υπ αρ. 433/ , θέμα 25 ο, απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ Α.Ε. για την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας με επιλογή υποψηφίων από τους εγγεγραμμένους στον Κατάλογο Δυνητικών Προμηθευτών Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΤΑΔ Α.Ε., στην κατηγορία Α Το από 17/12/2013 Πρακτικό της Επιτροπής για την εγγραφή στον Κατάλογο της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ στην κατηγορία Α Το από 23/04/2013 Πρακτικό της Επιτροπής για την εγγραφή στον Κατάλογο της εταιρείας Ε. ΣΠΑΡΤΣΗ Γ. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην κατηγορία Α Το από 10/07/2013 Πρακτικό της Επιτροπής για την εγγραφή στον Κατάλογο της εταιρείας Κ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΡΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ στην κατηγορία Α Το από 07/02/2014 Πρακτικό της Επιτροπής για την εγγραφή στον Κατάλογο της εταιρείας ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ στην κατηγορία Α

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να καλέσει τους κάτωθι παρόχους υπηρεσιών: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Ε. ΣΠΑΡΤΣΗ Γ. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΡΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ να υποβάλουν προσφορές σε έντυπη μορφή, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης μέσω επιλογής από τον Κατάλογο δυνητικών προμηθευτών - παρόχων υπηρεσιών της ΕΤΑΔ για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η ΕΤΑΔ Α.Ε., στο πλαίσιο των σκοπών και αρμοδιοτήτων της, όπως προσδιορίζονται από το καταστατικό της και το Ν.2636/1998, όπως αυτός συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, και την ΚΥΑ Δ ΕΞ 2011, προβαίνει σε τεχνική και νομική ωρίμανση ακινήτων προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς αξιοποίηση. Οι υπηρεσίες ωρίμανσης αυτές, παρέχονται αντιστοίχως από την Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας και την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. 1.2 Προς το σκοπό αυτό, και όσον αφορά την τεχνική ωρίμανση, λαμβάνοντας υπόψη: Την ανάγκη ταχείας περαίωσης των ενεργειών ωρίμανσης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. και Το πλήθος των προς ωρίμανση ακινήτων καθίσταται αναγκαία η συνδρομή εξωτερικών συνεργατών για παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης, διαφόρων κατηγοριών ακινήτων, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και υποχρεώσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε., η οποία θα συντονίζεται, παρακολουθείται και πιστοποιείται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων και αποτυπώνεται στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ Ι. Η Εταιρεία θα αναθέτει κατ επιλογήν υπηρεσίες εκ του πίνακα περιγραφής των υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων, αναλόγως των απαιτήσεων εκάστου ακινήτου. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι «Πίνακας παροχής υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων» Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Τεχνικός Έλεγχος Γενική περιγραφή ακινήτου. Τεχνική υποδομή ακινήτου. Κτιριακές εγκαταστάσεις (εφόσον υφίστανται). (Οικοδομικές άδειες, νομιμότητα κτιρίων, δυνατότητα τακτοποίησης κλπ). Πολεοδομικό καθεστώς. Πολεοδομικά στοιχεία (επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι δόμησης, αρτιότητα και δυνητική οικοδομησιμότητα κλπ). Πολεοδομικές δεσμεύσεις (διατάγματα ρυμοτομίας, αρχαιολογία, ρέμα, περιοχή ειδικής προστασίας κλπ). Κατ αποκοπήν αμοιβή 600,00 Πράξεις χαρακτηρισμού, εγκρίσεις. 2 Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 οικοπέδων εντός σχεδίου μέγιστης επιφάνειας 500 τ.μ., ανεξαρτήτου αριθμού κτισμάτων και δόμησης αυτών. Κατ αποκοπήν αμοιβή 500,00 Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. 2 α Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, οικοπέδων εντός σχεδίου, επιφάνειας 500 τ.μ. έως 1000 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. 2 β Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, οικοπέδων εντός σχεδίου, επιφάνειας μεγαλύτερης των 1000 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. 3 Αποτύπωση και σχεδίαση i. Διαμερισμάτων έως 150 τ.μ. ή ii. Καταστημάτων (εμπορικές χρήσεις)- γραφείων έως 250 τ.μ. ή iii. Αποθηκών, Υπογείων & Εργοστασιακών χώρων έως 500 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 2 0,35 /τ.μ. για κάθε επιπλέον των 500 τ.μ. Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 2 α 0,25 /τ.μ. για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιπλέον των τ.μ. Κατ αποκοπήν αμοιβή 380,00 3 α Αποτύπωση & σχεδίαση κτισμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης έως και 50% των κατηγοριών των υπό Α/Α 3 αναφερομένων. 3 β Αποτύπωση & σχεδίαση κτισμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% των κατηγοριών των υπό Α/Α 3 αναφερομένων. 4 Τακτοποίηση αυθαιρέτου με τον Ν. 4178/13 με δεδομένη την ύπαρξη σχεδίων αποτύπωσης, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους εμπλεκόμενους μηχανικούς. 5 Τακτοποίηση αυθαιρέτου με τον Ν. 4178/13 με απαίτηση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας του υπάρχοντος κτίσματος. Κατ αποκοπήν αμοιβή 500,00 Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 3 α 0,30 /τ.μ. για κάθε επιπλέον τ.μ. Κατ αποκοπήν αμοιβή 800,00 Μείωση 30% στην προτεινόμενη αμοιβή του Τ.Ε.Ε. 6 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Μείωση 25% στην προτεινόμενη αμοιβή του Τ.Ε.Ε. 7 Έκδοση βεβαίωσης μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 4178/13, κατόπιν αυτοψίας. Κατ αποκοπήν αμοιβή 150,00 3

4 Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Παρατηρήσεις: 1. Ο τεχνικός έλεγχος για τα Ακίνητα που θα ανατεθούν στον ανάδοχο, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες του ανωτέρω πίνακα. Αυτές θα υποδεικνύονται κατά περίπτωση και για κάθε ακίνητο χωριστά από την Εταιρεία. 2. Για την παροχή των υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, σε ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλ. από την έδρα του αναδόχου, θα καταβάλλεται εφάπαξ, ως κατ αποκοπή αμοιβή, ένα ευρώ /χιλιόμετρο, ανεξαιρέτως του συνόλου των υπηρεσιών που θα ανατεθούν για το συγκεκριμένο ακίνητο. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας έχει προϋπολογίσει έκαστη των υπηρεσιών του Πίνακα Ι. Οι υποψήφιοι καλούνται να προσφέρουν ίδιο ποσοστό έκπτωσης για κάθε μία εκ των υπηρεσιών αυτών. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - KPITHPIO ΑΝΑΘΕΣΗΣ 3.1 Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα και Προσαρτήματα αυτής, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση: τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 3.2 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και των λοιπών στοιχείων και ότι αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, ήτοι ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 4.800,00. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας Υπόδειγμα Γ. Η ΕΤΑΔ έχει το δικαίωμα να διεξάγει έλεγχο ως προς την εγκυρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, με αποστολή σχετικής επιστολής προς τον φορέα που την εξέδωσε, προκειμένου να επιβεβαιώσει εγγράφως την εγκυρότητα αυτής. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό προκύψει κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής Εγγυητικής Επιστολής, ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα αυτό, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι συνταγμένη σε ξένη γλώσσα. 5. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1 Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι η παρούσα Πρόσκληση με τα Παραρτήματα και το Προσάρτημά της [Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)]. 5.2 Τα τεύχη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ 4

5 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6.1 Οι Φάκελοι Προσφοράς πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. 6.2 Η προθεσμία υποβολής των Φακέλων Προσφοράς λήγει στις 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν διάρκεια ισχύος μικρότερη της προβλεπόμενης ανωτέρω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους να παρατείνουν, εφ όσον συμφωνούν και αυτοί, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 6.3 Κάθε διαγωνιζόμενος υποβάλει ένα σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (η επωνυμία - ταχυδρομική διεύθυνση- τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόμενου) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων» Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., Βουλής 7, Αθήνα. Υπόψη : Επιτροπής Διαγωνισμού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ο Φάκελος προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους κλειστούς υποφακέλους: υποφάκελο "Δικαιολογητικών και Υπεύθυνης Δήλωσης" (υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο αντίγραφο). υποφάκελο "Οικονομικής Προσφοράς" (υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο αντίγραφο). Επί των υποφακέλων θα αναγράφονται τα προαναφερθέντα στοιχεία της ετικέτας του Φακέλου Προσφοράς και η ένδειξη του περιεχομένου τους (Δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση ή Οικονομική Προσφορά). Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισμένος με τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστό του. Αν ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι έτσι σφραγισμένος, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται. Οι Φάκελοι Προσφοράς υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι διαγωνιζόμενοι (κατάθεση, αποστολή με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία courier, ταχυδρομείο), αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της ΕΤΑΔ το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στην παραπάνω παράγραφο 6.2. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, αλλά και σε κάθε περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης κατάθεσης των προσφορών τους στα γραφεία της ΕΤΑΔ, μέχρι την οριζόμενη στην παράγραφο 6.2 προθεσμία. Η ΕΤΑΔ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Εκπρόθεσμη υποβολή φακέλου συμμετοχής σύμφωνα με τα παραπάνω έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμη και στην περίπτωση που η καθυστέρηση αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 6.4 Δεν επιτρέπεται και δεν θα γίνει δεκτή η υποβολή προσφορών για μέρος-τμήμα του έργου ή η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. 5

6 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ Α.Ε. Η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του Διαγωνισμού μέχρι και το στάδιο της υποβολής Εισήγησης για έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και ανάθεσης της Σύμβασης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Η Επιτροπή παραλαμβάνει τους Φακέλους Προσφορών που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο της ΕΤΑΔ και προβαίνει στην αποσφράγισή τους σε ανοικτή συνεδρίασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 12: Καταρχήν, η Επιτροπή ελέγχει το εμπρόθεσμο και τυπικά παραδεκτό της υποβολής των Φακέλων Προσφοράς. Ακολούθως, αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Προσφοράς που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και ελέγχεται η ύπαρξη δύο (2) σφραγισμένων υποφακέλων, δηλαδή των υποφακέλων που αναφέρονται στο άρθρο 6.3 της παρούσης. Εάν δεν υποβληθούν όλοι οι υποφάκελοι ή οι υποφάκελοι δεν είναι σφραγισμένοι, τότε η προσφορά απορρίπτεται και ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του Υποφακέλου "Δικαιολογητικών και Υπεύθυνης Δήλωσης", το οποίο πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ο διαγωνιζόμενος ο οποίος υποβάλει προσφορά, η επωνυμία του, η έδρα του, το τηλέφωνο και ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας. Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό. Ειδικότερα, πρέπει να προσκομισθούν: - Για Α.Ε. και ΕΠΕ, το ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας ή η αντίστοιχη ανακοίνωση καταχώρησης, εάν το ΦΕΚ δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. Για Ο.Ε. ή Ε.Ε., επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεών του, από τα οποίο να προκύπτουν οι διαχειριστές. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α, υπογεγραμμένη από το διαγωνιζόμενο ή, σε περίπτωση εταιρείας, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και σφραγισμένη με την εταιρική σφραγίδα. Οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν ελλιπείς υποφακέλους "Δικαιολογητικών και Υπεύθυνης Δήλωσης" αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας και οι υποφάκελοι «Οικονομικής Προσφοράς» που υπέβαλαν δεν αποσφραγίζονται Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν κατά τα ανωτέρω. Στον υποφάκελο πρέπει να περιέχεται η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β, υπογεγραμμένη από το διαγωνιζόμενο ή, σε περίπτωση εταιρείας, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και σφραγισμένη με την εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας του ολογράφως και του αριθμητικώς καταγεγραμμένου ποσού, η Επιτροπή προβαίνει στη διόρθωση βάσει της ολόγραφης αναγραφής του ποσού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή εξετάζει εάν οι οικονομικές προσφορές πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε διόρθωση, διαγραφή, παραπομπή ή γενικά αλλοίωση του κειμένου της Οικονομικής Προσφοράς ή και διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων σε αυτή, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν προσφέρει ποσοστό έκπτωσης ή δεν προσφέρει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης για κάθε μία εκ των υπηρεσιών του Πίνακα Ι, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο πρακτικό με αναφορά στους αποκλειόμενους διαγωνιζόμενους και με την τελική κατάταξη των προσφορών που δεν αποκλείσθηκαν, το οποίο υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. της ΕΤΑΔ. 6

7 8. Ανακήρυξη Αναδόχου Υπογραφή της σύμβασης. 8.1 Η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την ανακήρυξη του μειοδότη Αναδόχου με απόφαση του Διευθύνοντος Σύμβουλου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. Ο μειοδότης καλείται για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης Μέσα στην προθεσμία αυτή και πριν την υπογραφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην ΕΤΑΔ την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του αρ. 4, καθώς και τα ακόλουθα: Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό παύση ή αναστολή εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη παρόμοια διαδικασία της χώρας εγκατάστασής του. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του οι οποίες αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ασφαλιστική ενημερότητα). Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών υποχρεώσεις του σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του (φορολογική ενημερότητα). Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Υπόχρεοι για την προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι στην περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές, στην περίπτωση της ΕΠΕ οι διαχειριστές και στην περίπτωση της Α.Ε. ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Μετά από σχετικό, αιτιολογημένο, αίτημα του Αναδόχου, η ΕΤΑΔ μπορεί να του χορηγήσει επιπλέον προθεσμία για την προσκόμιση των πιστοποιητικών Επίσης, μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Ειδικότερα : Σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.): Επίσημο αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και αντίγραφα των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Πιστοποιητικό της Περιφέρειας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης περί καταστατικών τροποποιήσεων. Επίσημο αντίγραφο της απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και Φ.Ε.Κ. όπου έγινε η αντίστοιχη δημοσίευση. Βεβαίωση της Περιφέρειας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης της εταιρείας ούτε έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι η εταιρεία αποφάσισε τη διάλυση της ή τη θέση της σε εκκαθάριση. Σε περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.): Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και αντίγραφα των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί καταστατικών τροποποιήσεων. Βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου περί καταχώρησης του καταστατικού της εταιρείας στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου. 7

8 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των αποφάσεων περί διορισμού του εν ενεργεία διαχειριστή της εταιρείας και αντίγραφο των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεών του. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί καταστατικών τροποποιήσεων. Βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου περί καταχώρησης του καταστατικού της εταιρείας στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου. 8.3 Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη με υπαιτιότητα του ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση ή δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της παρούσας, κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ δύναται να ανακηρύξει Ανάδοχο τον επόμενο στη σειρά μειοδότη ή να αποφασίσει τη ματαίωση ή επανάληψη του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης ή επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα. 9. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 9.1 Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κατά τόπο αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 9.2 Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και τους έχει ανεπιφύλακτα αποδεχθεί. 10. AMOIBH - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική αμοιβή των υπηρεσιών του Αναδόχου ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Εταιρεία θα συνάψει Σύμβαση ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ) πλέον ΦΠΑ με τον μειοδότη. Η ισχύς της σύμβασης διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών/εργασιών που θα αναθέτει η Εταιρεία, οι οποίες αθροιστικά υπολογιζόμενες σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον σχετικό πίνακα προϋπολογιζόμενα ποσά μειωμένα κατά το ποσοστό έκπτωσης του μειοδότη, θα συμπληρώνουν, κατ ανώτατο όριο, το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00 ) πλέον ΦΠΑ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πίνακας Διανομής: 1. Αποδέκτες για ενέργεια: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Ε. ΣΠΑΡΤΣΗ Γ. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΡΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ 2. Κοινοποίηση Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α: Υπεύθυνη Δήλωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 9

10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού της ως άνω παροχής υπηρεσιών Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση... 1, κάτοικος..., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό..., που εκδόθηκε από...,στις... υποψήφιος 2 στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος 3 της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την επωνυμία 4 δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα: Α. Δεν εκκρεμεί εναντίον μου δίωξη ούτε έχω καταδικαστεί, με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,. Β. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Γ. Δεν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση. Δ. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία. Ε. Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις. ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. (τόπος - Ημερομηνία) Ο δηλών 5 1 τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος. 2 σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 3 εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία, είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος σύμπραξη ή κοινοπραξίας. 4 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται. 10

11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. Στοιχεία Διαγωνιζομένου: Επωνυμία: Έδρα: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax.: Α.Φ.Μ.: Β. Οικονομική Προσφορά: Για την εκτέλεση της Σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων»., όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος και λαμβάνοντας υπόψη το τεύχος «Συγγραφή Υποχρεώσεων», δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τα αναγραφόμενα στα παραπάνω τεύχη και προσφέρω έκπτωση επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης για κάθε υπηρεσία με Α/Α 1, 2, 2 α, 2 β, 3, 3 α, 3 β, 4, 5, 6 και 7, ποσοστό ( %), το οποίο ποσοστό ισχύει και για κάθε επιμέρους υπηρεσία με Α/Α 1, 2, 2 α, 2 β, 3, 3 α, 3 β, 4, 5, 6 και 7, του πίνακα. Σημείωση: Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ Αθήνα, 2014 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα Υπογραφή) 11

12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Βουλής 7, Αθήνα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ......ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ (4.800,00 ) 1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ του/της (τίθεται η επωνυμία του διαγωνιζομένου) για ποσό τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 ). Στο ως άνω ποσό, περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή εκτέλεση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων» που υπογράφηκε μεταξύ της παραπάνω αναδόχου και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα. 3. Με την κοινοποίηση στην Τράπεζα μας σχετικής έγγραφης ειδοποίησής σας, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραλαβής από την Τράπεζά μας της εν λόγω ειδοποίησης, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 6. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία ως προς την εγγύηση αυτή ή τις σχετικές πληρωμές η διαφορά θα επιλύεται από τα καθ ύλη αρμόδια ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. 7. Βεβαιούμε επίσης ότι, με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής, δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν το καθορισμό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζά μας. 12

13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ AMOIBH: ,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ του έργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων» Αθήνα, Φεβρουάριος

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΣΗ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΑΡΘΡΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΔ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΡΘΡΟ 9: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 10: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 12: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 14: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

15 ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Αναθέτουσα Αρχή είναι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» η οποία, χάριν συντομίας, στην παρούσα σύμβαση μπορεί να αναφέρεται ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» ή συντετμημένα ως ΕΤΑΔ. 1.2 Ανάδοχος είναι το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο με το οποίο η ΕΤΑΔ θα υπογράψει τη Σύμβαση. 1.3 Σύμβαση είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Αναδόχου για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και η οποία αποτελείται από το σύνολο των τευχών που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 1.4 Υπηρεσίες είναι το συμβατικό αντικείμενο που αναλυτικά περιγράφεται στο σύνολο των συμβατικών τευχών, η παροχή των οποίων αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, που ανατίθεται στον Ανάδοχο. 1.5 Συμβατικό τίμημα/είναι το τίμημα που θα πληρωθεί στον Ανάδοχο (χωρίς ΦΠΑ) από την ΕΤΑΔ για την παροχή υπηρεσιών. 1.6 Αρμόδια Διεύθυνση, είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας της ΕΤΑΔ η οποία θα έχει την ευθύνη συντονισμού, παρακολούθησης και πιστοποίησης της Σύμβασης. 1.7 Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΤΑΔ, είναι το όργανο που διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία βάσει των άρθρων του καταστατικού της. ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΣΗ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη, τα οποία ορίζονται ως συμβατικά, αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η δε σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, καθορίζεται ως εξής: Σύμβαση. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Η Προκήρυξη με τα συνημμένα της. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 3.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τους όρους των Συμβατικών Τευχών και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 3.2 Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες μεταξύ του Αναδόχου και της ΕΤΑΔ κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, τα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να τις επιλύσουν με καλή πίστη και συνεργασία. 3.3 Αν η φιλική διευθέτηση οποιασδήποτε διαφωνίας δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια για την επίλυση της είναι αποκλειστικά τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 4.1 Η Εταιρεία θα αναθέτει κατ επιλογήν υπηρεσίες εκ του πίνακα αναλυτικής περιγραφής των υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων, τις οποίες ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί εντός της προθεσμίας που κάθε φορά θα τίθεται. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που θα αναθέτει η Εταιρεία, ορίζονται ως ακολούθως: 15

16 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Τεχνικός Έλεγχος Γενική περιγραφή ακινήτου. Τεχνική υποδομή ακινήτου. Κτιριακές εγκαταστάσεις (εφόσον υφίστανται). (Οικοδομικές άδειες, νομιμότητα κτιρίων, δυνατότητα τακτοποίησης κλπ). Πολεοδομικό καθεστώς. Πολεοδομικά στοιχεία (επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι δόμησης, αρτιότητα και δυνητική οικοδομησιμότητα κλπ). Πολεοδομικές δεσμεύσεις (διατάγματα ρυμοτομίας, αρχαιολογία, ρέμα, περιοχή ειδικής προστασίας κλπ). Κατ αποκοπήν αμοιβή 600,00 Πράξεις χαρακτηρισμού, εγκρίσεις. 2 Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 οικοπέδων εντός σχεδίου μέγιστης επιφάνειας 500 τ.μ., ανεξαρτήτου αριθμού κτισμάτων και δόμησης αυτών. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. Κατ αποκοπήν αμοιβή 500,00 2 α Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, οικοπέδων εντός σχεδίου, επιφάνειας 500 τ.μ. έως 1000 τ.μ. Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 2 0,35 /τ.μ. για κάθε επιπλέον των 500 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. 2 β Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, οικοπέδων εντός σχεδίου, επιφάνειας μεγαλύτερης των 1000 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 2 α 0,25 /τ.μ. για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιπλέον των τ.μ. 3 Αποτύπωση και σχεδίαση iv. Διαμερισμάτων έως 150 τ.μ. ή v. Καταστημάτων (εμπορικές χρήσεις)- γραφείων έως 250 τ.μ. ή vi. Αποθηκών, Υπογείων & Εργοστασιακών χώρων έως 500 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. Κατ αποκοπήν αμοιβή 380,00 3 α Αποτύπωση & σχεδίαση κτισμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης έως και 50% των κατηγοριών των υπό Α/Α 3 αναφερομένων. 3 β Αποτύπωση & σχεδίαση κτισμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% των κατηγοριών των υπό Α/Α 3 αναφερομένων. 4 Τακτοποίηση αυθαιρέτου με τον Ν. 4178/13 με δεδομένη την ύπαρξη σχεδίων αποτύπωσης, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους εμπλεκόμενους μηχανικούς. 5 Τακτοποίηση αυθαιρέτου με τον Ν. 4178/13 με απαίτηση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας του υπάρχοντος κτίσματος. Κατ αποκοπήν αμοιβή 500,00 Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 3 α 0,30 /τ.μ. για κάθε επιπλέον τ.μ. Κατ αποκοπήν αμοιβή 800,00 Μείωση 30% στην προτεινόμενη αμοιβή του Τ.Ε.Ε. 6 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Μείωση 25% στην προτεινόμενη αμοιβή του Τ.Ε.Ε. 16

17 7 Έκδοση βεβαίωσης μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 4178/13, κατόπιν αυτοψίας. Κατ αποκοπήν αμοιβή 150,00 Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Παρατηρήσεις: 1. Ο τεχνικός έλεγχος για τα Ακίνητα που θα ανατεθούν στον ανάδοχο, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες του ανωτέρω πίνακα. Αυτές θα υποδεικνύονται κατά περίπτωση και για κάθε ακίνητο χωριστά από την Εταιρεία. 2. Για την παροχή των υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, σε ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλ. από την έδρα του αναδόχου, θα καταβάλλεται εφάπαξ, ως κατ αποκοπή αμοιβή, ένα ευρώ /χιλιόμετρο, ανεξαιρέτως του συνόλου των υπηρεσιών που θα ανατεθούν για το συγκεκριμένο ακίνητο. 4.2 Τα παραδοτέα παραδίδονται σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή πλήρως επεξεργάσιμη. ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και ολοκληρώνεται με την περάτωση από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών που θα του αναθέσει η Εταιρεία, οι οποίες αθροιστικά υπολογιζόμενες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Πίνακα Ι προϋπολογιζόμενα ποσά μειωμένα κατά το ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου σύμφωνα με την προσφορά του, θα συμπληρώνουν κατ ανώτατο όριο, το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ) πλέον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 6.1 Το συμβατικό τίμημα για τις υπηρεσίες του αντικειμένου (άρθρο 4 της Σ.Σ.), ορίζεται, κατ ανώτατο όριο, στο ποσό των ,00 (εξήντα χιλιάδων ευρώ), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 6.2 Στο ανωτέρω ποσό έχουν συνυπολογιστεί: α) η αξία όλων των υλικών και οργάνων που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της και β) οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων, τυχόν αποζημιώσεων προσωπικού για απασχόληση εκτός ωρών κανονικού ωραρίου και συναφών με αυτά εισφορών και επιβαρύνσεων που αφορούν την εκτέλεση όλων των εργασιών για πλήρη, έντεχνη εκτέλεση και προσήκουσα παροχή υπηρεσιών. 6.3 Διευκρινίζεται ότι το συμβατικό τίμημα δύναται να καταβάλλεται τμηματικά μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους υπηρεσίας που ανατίθεται από την ΕΤΑΔ και θα προσδιορίζεται από τις ανωτέρω τιμές του πίνακα μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσών που αφορούν στην αμοιβή του Αναδόχου για τις επιμέρους υπηρεσίες υπολείπεται του ανώτατου ορίου του συμβατικού τιμήματος (60.000,00 ), ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει την καταβολή του υπολοίπου ποσού, μέχρις της συμπληρώσεώς του. 6.4 Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από την ΕΤΑΔ πέρα από το ποσό του συμβατικού τιμήματος για την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Σημειώνεται ότι για να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έγκριση και πιστοποίηση των συγκεκριμένων παραδοτέων. Για την πληρωμή ο Ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, για τις συγκεκριμένες παραχθείσες υπηρεσίες. Κατά την πληρωμή, μαζί με το τιμολόγιο, θα υποβάλλονται στην ΕΤΑΔ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ό, τι άλλο απαιτηθεί) Η πληρωμή θα γίνεται εντός 45 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί όλα τα δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο. 17

18 ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 7.1 Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί ο Ανάδοχος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 8% επί της συνολικής αμοιβής χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα εκδώσει ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωτικά σύμφωνη με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην Προκήρυξη. 7.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα εγγυάται την οφειλόμενη, πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του Συμβατικού Αντικειμένου με πιστή τήρηση των απαιτήσεων, προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων της Σύμβασης. Η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη δήλωσή της στην εκδότρια Τράπεζα την κατάπτωση όλου ή μέρους του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων της κατά του Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και που οφείλονται στη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων. 7.3 Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αποδίδεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του συνόλου του έργου εφόσον δεν εκκρεμούν αξιώσεις της ΕΤΑΔ για οποιαδήποτε αθέτηση των όρων της Σύμβασης και εφόσον δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωση της, ολική ή μερική. ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΔ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 8.1 Η ΕΤΑΔ αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του έργου. 8.2 Όλο το υλικό, το οποίο θα παρασχεθεί από την ΕΤΑΔ στον Ανάδοχο, μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης, θα παραμείνει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να το επιστρέφει στην ΕΤΑΔ αμέσως μόλις παύει να είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της Σύμβασης, ή αμέσως μετά την λήξη ισχύος ή λύση της Σύμβασης, ή μετά από απαίτηση της ΕΤΑΔ. 8.3 Ο Ανάδοχος δε θα χρησιμοποιήσει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΔ, το υλικό της ΕΤΑΔ για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που απαιτεί η εκτέλεση της Σύμβασης, ούτε θα παραδώσει, γνωστοποιήσει ή επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο την κατοχή ή χρήση του σχετικού υλικού. ΑΡΘΡΟ 9: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 9.1 Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, οφείλει να τηρήσει απόρρητα οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Δε δικαιούται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της ΕΤΑΔ: Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση της Σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρχή της εμπιστευτικότητας με την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον δεσμεύσει και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων προς την ΕΤΑΔ 18

19 9.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι κάθε στέλεχος ή συνεργάτης του, ο οποίος θα συνεργάζεται για την υλοποίηση της σύμβασης, θα δεσμεύεται από τους όρους τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών με αυτούς που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 9.3 Τα όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την λήξη ισχύος ή λύση της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΤΑΔ θα αξιώσει σύμφωνα με το νόμο την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί. ΑΡΘΡΟ 10: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία θα παραχθούν από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση της Σύμβασης θα εκχωρηθούν στην ΕΤΑΔ, η οποία θα δικαιούται να τα νέμεται, χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται κατά την βούλησή της. Σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών και την υλοποίηση της σύμβασης οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (ενδεικτικά: λογισμικό, σήματα κατατεθέντα, ευρεσιτεχνίες, μη ελευθέρα διαθέσιμη τεχνογνωσία, κλπ.) θα πρέπει να έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες για την χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων. ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Εργασίες της Σύμβασης υπό την επίβλεψη της ΕΤΑΔ. Η επίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και γενικότερα των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για τις παραλείψεις ή σφάλματα κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Κάθε ελάττωμα ή έλλειψη των παραδοτέων Εργασιών, διορθώνεται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της ΕΤΑΔ που απορρέει από τους όρους της Σύμβασης Η επίβλεψη της Σύμβασης θα γίνεται από Επιτροπή παρακολούθησης που θα οριστεί με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ και θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα παρέχει τα 1 απαραίτητα στοιχεία διευκολύνοντας το συντονισμό και τον έλεγχο των προσφερόμενων υπηρεσιών ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα επάρκειας και συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις του. ΑΡΘΡΟ 12: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 12.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την Σύμβαση κατά τον πλέον άρτιο από άποψη επιστήμης, τέχνης και πρακτικής τρόπο και σε κάθε περίπτωση με τα υψηλότερα διεθνώς αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα, πλήρως και εμπρόθεσμα και πάντως κατά τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΤΑΔ, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αποτελέσματος της Σύμβασης Στην περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης των εργασιών από τον Ανάδοχο, όταν δηλαδή αυτές δεν έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή εμφανίζουν ελλείψεις, τότε η ΕΤΑΔ με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της και κατά την ελεύθερη κρίση της, δύναται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την επανεκτέλεση μέρους ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης. 19

20 12.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει η ΕΤΑΔ. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα της εργασίας του και εφόσον ο ανάδοχός μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την ΕΤΑΔ Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της έγκαιρης περάτωσης της σύμβασης και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό τηρώντας τις προθεσμίες. ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση της Σύμβασης εν όλω ή εν μέρει από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η εκχώρηση σε τρίτον μέρους ή του συνόλου του Συμβατικού Αντικειμένου ρητά απαγορεύεται. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΤΑΔ δικαιούται να καταγγείλει την Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 14: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 14.1 Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε καθεστώς εκκαθάρισης Η Σύμβαση λύεται επίσης συνεπεία καταγγελίας της από την ΕΤΑΔ σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του Αναδόχου των συμβατικών του υποχρεώσεων, ιδίως εάν ο Ανάδοχος: δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης ή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτές, δεν τηρεί το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης ή καθυστερεί ανυπαίτια την έναρξη των εργασιών ή δεν πραγματοποιεί πρόοδο, θέτοντας με τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την εμπρόθεσμη πραγμάτωση του Συμβατικού αντικειμένου, εγκαταλείπει ή αρνείται να εκτελέσει εργασίες σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης για τις οποίες λαμβάνει οδηγίες ή σχετικές εντολές από την ΕΤΑΔ, Σε περίπτωση που θα συντρέξει λόγος καταγγελίας της Σύμβασης, η ΕΤΑΔ θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο για το είδος της παράβασης και την πρόθεσή της να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης θέτοντας εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν ο Ανάδοχος δεν θεραπεύσει την παράβαση εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή δεν αποδείξει με ικανοποιητικά στοιχεία τη λήψη άμεσων μέτρων για την θεραπεία της παράβασης αυτής, η ΕΤΑΔ δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με την ΕΤΑΔ για την διαβίβαση πληροφοριών και την παράδοση των υπηρεσιών που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να συνεργασθεί για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των εκτελεσθεισών υπηρεσιών. Το πρωτόκολλο συντάσσεται από την Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας και σύμφωνα με σχετική έκθεση του Επιβλέποντος την εκτέλεση της Σύμβασης. Η μη συνεργασία του Αναδόχου δεν αναβάλει ούτε τον έλεγχο, ούτε την παραλαβή από την ορισθείσα επιτροπή των εκτελεσθεισών υπηρεσιών. 20

21 14.4 Σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, στον Ανάδοχο οφείλεται μόνο η αμοιβή που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες υπηρεσίες, ενώ κάθε άλλη αξίωση του Αναδόχου για τις υπηρεσίες που δεν έχουν εκτελεσθεί για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, συνεπεία καταγγελίας, καταπίπτει σε όφελος της ΕΤΑΔ η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 21

Α.Π.:1579 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1579 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ,26/2/2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1579 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Π.: ΑΘΗΝΑ, 17-01-2013 461 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΆΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ.: 210 3339617 FAX: 210 3339590 ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41501 «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 1 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για. δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Διακήρυξη : ΔΟΛ 600002 Ημερομηνία: 1 12 2015 Αντικείμενο : Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ εσάς υπέρ του.ο οποίος εδρεύει στην.παραιτούμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41622 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Ν.Π.Δ.Δ. Γραφεία : Νοταρά 71-185 35 Πειραιάς Τηλ 4171234 - Fax 4137751 Αριθ. Πρωτ...41... Πειραιάς 20 /1 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 08-07-2016 Αρ. Πρωτ.: 1456 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Διεξαγωγή του διαγωνισμού διέπεται από τον κανονισμό Προμηθειών του ΑΔΜΗΕ. 2. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα