Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: FAX: Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ Α.Ε. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Το Καταστατικό της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την απόφαση της υπ αρ. 407/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ Α.Ε., περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρίας. 4. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο Δυνητικών Προμηθευτών Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΤΑΔ για την υποστήριξή της στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και μη δράσεών της, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με την υπ αρ. 425/ απόφαση του Δ.Σ. αυτής. 5. Τον κανονισμό της εταιρείας για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Συνεδρίαση υπ αριθμ.427/ ) και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ( ) και τέθηκε σε ισχύ από , δυνάμει της απόφασης που ελήφθη κατά την με α/α 430/ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε στις Την ανάγκη ταχείας περαίωσης των ενεργειών τεχνικής ωρίμανσης ακινήτων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. 7. Την υπ αρ. 433/ , θέμα 25 ο, απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ Α.Ε. για την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας με επιλογή υποψηφίων από τους εγγεγραμμένους στον Κατάλογο Δυνητικών Προμηθευτών Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΤΑΔ Α.Ε., στην κατηγορία Α Το από 17/12/2013 Πρακτικό της Επιτροπής για την εγγραφή στον Κατάλογο της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ στην κατηγορία Α Το από 23/04/2013 Πρακτικό της Επιτροπής για την εγγραφή στον Κατάλογο της εταιρείας Ε. ΣΠΑΡΤΣΗ Γ. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην κατηγορία Α Το από 10/07/2013 Πρακτικό της Επιτροπής για την εγγραφή στον Κατάλογο της εταιρείας Κ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΡΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ στην κατηγορία Α Το από 07/02/2014 Πρακτικό της Επιτροπής για την εγγραφή στον Κατάλογο της εταιρείας ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ στην κατηγορία Α

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να καλέσει τους κάτωθι παρόχους υπηρεσιών: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Ε. ΣΠΑΡΤΣΗ Γ. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΡΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ να υποβάλουν προσφορές σε έντυπη μορφή, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης μέσω επιλογής από τον Κατάλογο δυνητικών προμηθευτών - παρόχων υπηρεσιών της ΕΤΑΔ για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η ΕΤΑΔ Α.Ε., στο πλαίσιο των σκοπών και αρμοδιοτήτων της, όπως προσδιορίζονται από το καταστατικό της και το Ν.2636/1998, όπως αυτός συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, και την ΚΥΑ Δ ΕΞ 2011, προβαίνει σε τεχνική και νομική ωρίμανση ακινήτων προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς αξιοποίηση. Οι υπηρεσίες ωρίμανσης αυτές, παρέχονται αντιστοίχως από την Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας και την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. 1.2 Προς το σκοπό αυτό, και όσον αφορά την τεχνική ωρίμανση, λαμβάνοντας υπόψη: Την ανάγκη ταχείας περαίωσης των ενεργειών ωρίμανσης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. και Το πλήθος των προς ωρίμανση ακινήτων καθίσταται αναγκαία η συνδρομή εξωτερικών συνεργατών για παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης, διαφόρων κατηγοριών ακινήτων, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και υποχρεώσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε., η οποία θα συντονίζεται, παρακολουθείται και πιστοποιείται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων και αποτυπώνεται στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ Ι. Η Εταιρεία θα αναθέτει κατ επιλογήν υπηρεσίες εκ του πίνακα περιγραφής των υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων, αναλόγως των απαιτήσεων εκάστου ακινήτου. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι «Πίνακας παροχής υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων» Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Τεχνικός Έλεγχος Γενική περιγραφή ακινήτου. Τεχνική υποδομή ακινήτου. Κτιριακές εγκαταστάσεις (εφόσον υφίστανται). (Οικοδομικές άδειες, νομιμότητα κτιρίων, δυνατότητα τακτοποίησης κλπ). Πολεοδομικό καθεστώς. Πολεοδομικά στοιχεία (επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι δόμησης, αρτιότητα και δυνητική οικοδομησιμότητα κλπ). Πολεοδομικές δεσμεύσεις (διατάγματα ρυμοτομίας, αρχαιολογία, ρέμα, περιοχή ειδικής προστασίας κλπ). Κατ αποκοπήν αμοιβή 600,00 Πράξεις χαρακτηρισμού, εγκρίσεις. 2 Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 οικοπέδων εντός σχεδίου μέγιστης επιφάνειας 500 τ.μ., ανεξαρτήτου αριθμού κτισμάτων και δόμησης αυτών. Κατ αποκοπήν αμοιβή 500,00 Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. 2 α Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, οικοπέδων εντός σχεδίου, επιφάνειας 500 τ.μ. έως 1000 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. 2 β Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, οικοπέδων εντός σχεδίου, επιφάνειας μεγαλύτερης των 1000 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. 3 Αποτύπωση και σχεδίαση i. Διαμερισμάτων έως 150 τ.μ. ή ii. Καταστημάτων (εμπορικές χρήσεις)- γραφείων έως 250 τ.μ. ή iii. Αποθηκών, Υπογείων & Εργοστασιακών χώρων έως 500 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 2 0,35 /τ.μ. για κάθε επιπλέον των 500 τ.μ. Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 2 α 0,25 /τ.μ. για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιπλέον των τ.μ. Κατ αποκοπήν αμοιβή 380,00 3 α Αποτύπωση & σχεδίαση κτισμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης έως και 50% των κατηγοριών των υπό Α/Α 3 αναφερομένων. 3 β Αποτύπωση & σχεδίαση κτισμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% των κατηγοριών των υπό Α/Α 3 αναφερομένων. 4 Τακτοποίηση αυθαιρέτου με τον Ν. 4178/13 με δεδομένη την ύπαρξη σχεδίων αποτύπωσης, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους εμπλεκόμενους μηχανικούς. 5 Τακτοποίηση αυθαιρέτου με τον Ν. 4178/13 με απαίτηση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας του υπάρχοντος κτίσματος. Κατ αποκοπήν αμοιβή 500,00 Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 3 α 0,30 /τ.μ. για κάθε επιπλέον τ.μ. Κατ αποκοπήν αμοιβή 800,00 Μείωση 30% στην προτεινόμενη αμοιβή του Τ.Ε.Ε. 6 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Μείωση 25% στην προτεινόμενη αμοιβή του Τ.Ε.Ε. 7 Έκδοση βεβαίωσης μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 4178/13, κατόπιν αυτοψίας. Κατ αποκοπήν αμοιβή 150,00 3

4 Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Παρατηρήσεις: 1. Ο τεχνικός έλεγχος για τα Ακίνητα που θα ανατεθούν στον ανάδοχο, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες του ανωτέρω πίνακα. Αυτές θα υποδεικνύονται κατά περίπτωση και για κάθε ακίνητο χωριστά από την Εταιρεία. 2. Για την παροχή των υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, σε ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλ. από την έδρα του αναδόχου, θα καταβάλλεται εφάπαξ, ως κατ αποκοπή αμοιβή, ένα ευρώ /χιλιόμετρο, ανεξαιρέτως του συνόλου των υπηρεσιών που θα ανατεθούν για το συγκεκριμένο ακίνητο. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας έχει προϋπολογίσει έκαστη των υπηρεσιών του Πίνακα Ι. Οι υποψήφιοι καλούνται να προσφέρουν ίδιο ποσοστό έκπτωσης για κάθε μία εκ των υπηρεσιών αυτών. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - KPITHPIO ΑΝΑΘΕΣΗΣ 3.1 Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα και Προσαρτήματα αυτής, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση: τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 3.2 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και των λοιπών στοιχείων και ότι αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, ήτοι ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 4.800,00. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας Υπόδειγμα Γ. Η ΕΤΑΔ έχει το δικαίωμα να διεξάγει έλεγχο ως προς την εγκυρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, με αποστολή σχετικής επιστολής προς τον φορέα που την εξέδωσε, προκειμένου να επιβεβαιώσει εγγράφως την εγκυρότητα αυτής. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό προκύψει κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής Εγγυητικής Επιστολής, ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα αυτό, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι συνταγμένη σε ξένη γλώσσα. 5. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1 Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι η παρούσα Πρόσκληση με τα Παραρτήματα και το Προσάρτημά της [Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)]. 5.2 Τα τεύχη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ 4

5 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6.1 Οι Φάκελοι Προσφοράς πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. 6.2 Η προθεσμία υποβολής των Φακέλων Προσφοράς λήγει στις 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν διάρκεια ισχύος μικρότερη της προβλεπόμενης ανωτέρω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους να παρατείνουν, εφ όσον συμφωνούν και αυτοί, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 6.3 Κάθε διαγωνιζόμενος υποβάλει ένα σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (η επωνυμία - ταχυδρομική διεύθυνση- τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόμενου) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων» Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., Βουλής 7, Αθήνα. Υπόψη : Επιτροπής Διαγωνισμού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ο Φάκελος προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους κλειστούς υποφακέλους: υποφάκελο "Δικαιολογητικών και Υπεύθυνης Δήλωσης" (υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο αντίγραφο). υποφάκελο "Οικονομικής Προσφοράς" (υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο αντίγραφο). Επί των υποφακέλων θα αναγράφονται τα προαναφερθέντα στοιχεία της ετικέτας του Φακέλου Προσφοράς και η ένδειξη του περιεχομένου τους (Δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση ή Οικονομική Προσφορά). Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισμένος με τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστό του. Αν ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι έτσι σφραγισμένος, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται. Οι Φάκελοι Προσφοράς υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι διαγωνιζόμενοι (κατάθεση, αποστολή με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία courier, ταχυδρομείο), αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της ΕΤΑΔ το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στην παραπάνω παράγραφο 6.2. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, αλλά και σε κάθε περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης κατάθεσης των προσφορών τους στα γραφεία της ΕΤΑΔ, μέχρι την οριζόμενη στην παράγραφο 6.2 προθεσμία. Η ΕΤΑΔ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Εκπρόθεσμη υποβολή φακέλου συμμετοχής σύμφωνα με τα παραπάνω έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμη και στην περίπτωση που η καθυστέρηση αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 6.4 Δεν επιτρέπεται και δεν θα γίνει δεκτή η υποβολή προσφορών για μέρος-τμήμα του έργου ή η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. 5

6 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ Α.Ε. Η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του Διαγωνισμού μέχρι και το στάδιο της υποβολής Εισήγησης για έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και ανάθεσης της Σύμβασης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Η Επιτροπή παραλαμβάνει τους Φακέλους Προσφορών που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο της ΕΤΑΔ και προβαίνει στην αποσφράγισή τους σε ανοικτή συνεδρίασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 12: Καταρχήν, η Επιτροπή ελέγχει το εμπρόθεσμο και τυπικά παραδεκτό της υποβολής των Φακέλων Προσφοράς. Ακολούθως, αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Προσφοράς που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και ελέγχεται η ύπαρξη δύο (2) σφραγισμένων υποφακέλων, δηλαδή των υποφακέλων που αναφέρονται στο άρθρο 6.3 της παρούσης. Εάν δεν υποβληθούν όλοι οι υποφάκελοι ή οι υποφάκελοι δεν είναι σφραγισμένοι, τότε η προσφορά απορρίπτεται και ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του Υποφακέλου "Δικαιολογητικών και Υπεύθυνης Δήλωσης", το οποίο πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ο διαγωνιζόμενος ο οποίος υποβάλει προσφορά, η επωνυμία του, η έδρα του, το τηλέφωνο και ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας. Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό. Ειδικότερα, πρέπει να προσκομισθούν: - Για Α.Ε. και ΕΠΕ, το ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας ή η αντίστοιχη ανακοίνωση καταχώρησης, εάν το ΦΕΚ δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. Για Ο.Ε. ή Ε.Ε., επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεών του, από τα οποίο να προκύπτουν οι διαχειριστές. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α, υπογεγραμμένη από το διαγωνιζόμενο ή, σε περίπτωση εταιρείας, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και σφραγισμένη με την εταιρική σφραγίδα. Οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν ελλιπείς υποφακέλους "Δικαιολογητικών και Υπεύθυνης Δήλωσης" αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας και οι υποφάκελοι «Οικονομικής Προσφοράς» που υπέβαλαν δεν αποσφραγίζονται Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν κατά τα ανωτέρω. Στον υποφάκελο πρέπει να περιέχεται η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β, υπογεγραμμένη από το διαγωνιζόμενο ή, σε περίπτωση εταιρείας, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και σφραγισμένη με την εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας του ολογράφως και του αριθμητικώς καταγεγραμμένου ποσού, η Επιτροπή προβαίνει στη διόρθωση βάσει της ολόγραφης αναγραφής του ποσού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή εξετάζει εάν οι οικονομικές προσφορές πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε διόρθωση, διαγραφή, παραπομπή ή γενικά αλλοίωση του κειμένου της Οικονομικής Προσφοράς ή και διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων σε αυτή, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν προσφέρει ποσοστό έκπτωσης ή δεν προσφέρει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης για κάθε μία εκ των υπηρεσιών του Πίνακα Ι, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο πρακτικό με αναφορά στους αποκλειόμενους διαγωνιζόμενους και με την τελική κατάταξη των προσφορών που δεν αποκλείσθηκαν, το οποίο υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. της ΕΤΑΔ. 6

7 8. Ανακήρυξη Αναδόχου Υπογραφή της σύμβασης. 8.1 Η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την ανακήρυξη του μειοδότη Αναδόχου με απόφαση του Διευθύνοντος Σύμβουλου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. Ο μειοδότης καλείται για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης Μέσα στην προθεσμία αυτή και πριν την υπογραφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην ΕΤΑΔ την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του αρ. 4, καθώς και τα ακόλουθα: Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό παύση ή αναστολή εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη παρόμοια διαδικασία της χώρας εγκατάστασής του. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του οι οποίες αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ασφαλιστική ενημερότητα). Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών υποχρεώσεις του σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του (φορολογική ενημερότητα). Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Υπόχρεοι για την προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι στην περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές, στην περίπτωση της ΕΠΕ οι διαχειριστές και στην περίπτωση της Α.Ε. ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Μετά από σχετικό, αιτιολογημένο, αίτημα του Αναδόχου, η ΕΤΑΔ μπορεί να του χορηγήσει επιπλέον προθεσμία για την προσκόμιση των πιστοποιητικών Επίσης, μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Ειδικότερα : Σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.): Επίσημο αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και αντίγραφα των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Πιστοποιητικό της Περιφέρειας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης περί καταστατικών τροποποιήσεων. Επίσημο αντίγραφο της απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και Φ.Ε.Κ. όπου έγινε η αντίστοιχη δημοσίευση. Βεβαίωση της Περιφέρειας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης της εταιρείας ούτε έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι η εταιρεία αποφάσισε τη διάλυση της ή τη θέση της σε εκκαθάριση. Σε περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.): Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και αντίγραφα των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί καταστατικών τροποποιήσεων. Βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου περί καταχώρησης του καταστατικού της εταιρείας στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου. 7

8 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των αποφάσεων περί διορισμού του εν ενεργεία διαχειριστή της εταιρείας και αντίγραφο των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεών του. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί καταστατικών τροποποιήσεων. Βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου περί καταχώρησης του καταστατικού της εταιρείας στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου. 8.3 Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη με υπαιτιότητα του ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση ή δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της παρούσας, κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ δύναται να ανακηρύξει Ανάδοχο τον επόμενο στη σειρά μειοδότη ή να αποφασίσει τη ματαίωση ή επανάληψη του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης ή επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα. 9. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 9.1 Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κατά τόπο αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 9.2 Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και τους έχει ανεπιφύλακτα αποδεχθεί. 10. AMOIBH - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική αμοιβή των υπηρεσιών του Αναδόχου ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Εταιρεία θα συνάψει Σύμβαση ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ) πλέον ΦΠΑ με τον μειοδότη. Η ισχύς της σύμβασης διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών/εργασιών που θα αναθέτει η Εταιρεία, οι οποίες αθροιστικά υπολογιζόμενες σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον σχετικό πίνακα προϋπολογιζόμενα ποσά μειωμένα κατά το ποσοστό έκπτωσης του μειοδότη, θα συμπληρώνουν, κατ ανώτατο όριο, το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00 ) πλέον ΦΠΑ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πίνακας Διανομής: 1. Αποδέκτες για ενέργεια: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Ε. ΣΠΑΡΤΣΗ Γ. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΡΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ 2. Κοινοποίηση Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α: Υπεύθυνη Δήλωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 9

10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού της ως άνω παροχής υπηρεσιών Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση... 1, κάτοικος..., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό..., που εκδόθηκε από...,στις... υποψήφιος 2 στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος 3 της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την επωνυμία 4 δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα: Α. Δεν εκκρεμεί εναντίον μου δίωξη ούτε έχω καταδικαστεί, με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,. Β. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Γ. Δεν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση. Δ. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία. Ε. Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις. ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. (τόπος - Ημερομηνία) Ο δηλών 5 1 τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος. 2 σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 3 εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία, είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος σύμπραξη ή κοινοπραξίας. 4 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται. 10

11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. Στοιχεία Διαγωνιζομένου: Επωνυμία: Έδρα: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax.: Α.Φ.Μ.: Β. Οικονομική Προσφορά: Για την εκτέλεση της Σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων»., όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος και λαμβάνοντας υπόψη το τεύχος «Συγγραφή Υποχρεώσεων», δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τα αναγραφόμενα στα παραπάνω τεύχη και προσφέρω έκπτωση επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης για κάθε υπηρεσία με Α/Α 1, 2, 2 α, 2 β, 3, 3 α, 3 β, 4, 5, 6 και 7, ποσοστό ( %), το οποίο ποσοστό ισχύει και για κάθε επιμέρους υπηρεσία με Α/Α 1, 2, 2 α, 2 β, 3, 3 α, 3 β, 4, 5, 6 και 7, του πίνακα. Σημείωση: Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ Αθήνα, 2014 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα Υπογραφή) 11

12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Βουλής 7, Αθήνα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ......ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ (4.800,00 ) 1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ του/της (τίθεται η επωνυμία του διαγωνιζομένου) για ποσό τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 ). Στο ως άνω ποσό, περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή εκτέλεση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων» που υπογράφηκε μεταξύ της παραπάνω αναδόχου και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα. 3. Με την κοινοποίηση στην Τράπεζα μας σχετικής έγγραφης ειδοποίησής σας, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραλαβής από την Τράπεζά μας της εν λόγω ειδοποίησης, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 6. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία ως προς την εγγύηση αυτή ή τις σχετικές πληρωμές η διαφορά θα επιλύεται από τα καθ ύλη αρμόδια ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. 7. Βεβαιούμε επίσης ότι, με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής, δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν το καθορισμό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζά μας. 12

13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ AMOIBH: ,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ του έργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων» Αθήνα, Φεβρουάριος

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΣΗ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΑΡΘΡΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΔ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΡΘΡΟ 9: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 10: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 12: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 14: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

15 ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Αναθέτουσα Αρχή είναι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» η οποία, χάριν συντομίας, στην παρούσα σύμβαση μπορεί να αναφέρεται ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» ή συντετμημένα ως ΕΤΑΔ. 1.2 Ανάδοχος είναι το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο με το οποίο η ΕΤΑΔ θα υπογράψει τη Σύμβαση. 1.3 Σύμβαση είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Αναδόχου για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και η οποία αποτελείται από το σύνολο των τευχών που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 1.4 Υπηρεσίες είναι το συμβατικό αντικείμενο που αναλυτικά περιγράφεται στο σύνολο των συμβατικών τευχών, η παροχή των οποίων αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, που ανατίθεται στον Ανάδοχο. 1.5 Συμβατικό τίμημα/είναι το τίμημα που θα πληρωθεί στον Ανάδοχο (χωρίς ΦΠΑ) από την ΕΤΑΔ για την παροχή υπηρεσιών. 1.6 Αρμόδια Διεύθυνση, είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας της ΕΤΑΔ η οποία θα έχει την ευθύνη συντονισμού, παρακολούθησης και πιστοποίησης της Σύμβασης. 1.7 Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΤΑΔ, είναι το όργανο που διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία βάσει των άρθρων του καταστατικού της. ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΣΗ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη, τα οποία ορίζονται ως συμβατικά, αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η δε σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, καθορίζεται ως εξής: Σύμβαση. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Η Προκήρυξη με τα συνημμένα της. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 3.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τους όρους των Συμβατικών Τευχών και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 3.2 Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες μεταξύ του Αναδόχου και της ΕΤΑΔ κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, τα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να τις επιλύσουν με καλή πίστη και συνεργασία. 3.3 Αν η φιλική διευθέτηση οποιασδήποτε διαφωνίας δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια για την επίλυση της είναι αποκλειστικά τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 4.1 Η Εταιρεία θα αναθέτει κατ επιλογήν υπηρεσίες εκ του πίνακα αναλυτικής περιγραφής των υπηρεσιών τεχνικής ωρίμανσης αστικών ακινήτων, τις οποίες ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί εντός της προθεσμίας που κάθε φορά θα τίθεται. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που θα αναθέτει η Εταιρεία, ορίζονται ως ακολούθως: 15

16 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Τεχνικός Έλεγχος Γενική περιγραφή ακινήτου. Τεχνική υποδομή ακινήτου. Κτιριακές εγκαταστάσεις (εφόσον υφίστανται). (Οικοδομικές άδειες, νομιμότητα κτιρίων, δυνατότητα τακτοποίησης κλπ). Πολεοδομικό καθεστώς. Πολεοδομικά στοιχεία (επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι δόμησης, αρτιότητα και δυνητική οικοδομησιμότητα κλπ). Πολεοδομικές δεσμεύσεις (διατάγματα ρυμοτομίας, αρχαιολογία, ρέμα, περιοχή ειδικής προστασίας κλπ). Κατ αποκοπήν αμοιβή 600,00 Πράξεις χαρακτηρισμού, εγκρίσεις. 2 Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 οικοπέδων εντός σχεδίου μέγιστης επιφάνειας 500 τ.μ., ανεξαρτήτου αριθμού κτισμάτων και δόμησης αυτών. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. Κατ αποκοπήν αμοιβή 500,00 2 α Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, οικοπέδων εντός σχεδίου, επιφάνειας 500 τ.μ. έως 1000 τ.μ. Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 2 0,35 /τ.μ. για κάθε επιπλέον των 500 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. 2 β Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, οικοπέδων εντός σχεδίου, επιφάνειας μεγαλύτερης των 1000 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 2 α 0,25 /τ.μ. για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιπλέον των τ.μ. 3 Αποτύπωση και σχεδίαση iv. Διαμερισμάτων έως 150 τ.μ. ή v. Καταστημάτων (εμπορικές χρήσεις)- γραφείων έως 250 τ.μ. ή vi. Αποθηκών, Υπογείων & Εργοστασιακών χώρων έως 500 τ.μ. Παράδοση σε έντυπη μορφή και αρχείο CAD. Κατ αποκοπήν αμοιβή 380,00 3 α Αποτύπωση & σχεδίαση κτισμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης έως και 50% των κατηγοριών των υπό Α/Α 3 αναφερομένων. 3 β Αποτύπωση & σχεδίαση κτισμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% των κατηγοριών των υπό Α/Α 3 αναφερομένων. 4 Τακτοποίηση αυθαιρέτου με τον Ν. 4178/13 με δεδομένη την ύπαρξη σχεδίων αποτύπωσης, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους εμπλεκόμενους μηχανικούς. 5 Τακτοποίηση αυθαιρέτου με τον Ν. 4178/13 με απαίτηση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας του υπάρχοντος κτίσματος. Κατ αποκοπήν αμοιβή 500,00 Πρόσθετη αμοιβή στην υπό στοιχεία Α/Α 3 α 0,30 /τ.μ. για κάθε επιπλέον τ.μ. Κατ αποκοπήν αμοιβή 800,00 Μείωση 30% στην προτεινόμενη αμοιβή του Τ.Ε.Ε. 6 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Μείωση 25% στην προτεινόμενη αμοιβή του Τ.Ε.Ε. 16

17 7 Έκδοση βεβαίωσης μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 4178/13, κατόπιν αυτοψίας. Κατ αποκοπήν αμοιβή 150,00 Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Παρατηρήσεις: 1. Ο τεχνικός έλεγχος για τα Ακίνητα που θα ανατεθούν στον ανάδοχο, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες του ανωτέρω πίνακα. Αυτές θα υποδεικνύονται κατά περίπτωση και για κάθε ακίνητο χωριστά από την Εταιρεία. 2. Για την παροχή των υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, σε ακίνητα που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλ. από την έδρα του αναδόχου, θα καταβάλλεται εφάπαξ, ως κατ αποκοπή αμοιβή, ένα ευρώ /χιλιόμετρο, ανεξαιρέτως του συνόλου των υπηρεσιών που θα ανατεθούν για το συγκεκριμένο ακίνητο. 4.2 Τα παραδοτέα παραδίδονται σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή πλήρως επεξεργάσιμη. ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και ολοκληρώνεται με την περάτωση από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών που θα του αναθέσει η Εταιρεία, οι οποίες αθροιστικά υπολογιζόμενες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Πίνακα Ι προϋπολογιζόμενα ποσά μειωμένα κατά το ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου σύμφωνα με την προσφορά του, θα συμπληρώνουν κατ ανώτατο όριο, το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ) πλέον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 6.1 Το συμβατικό τίμημα για τις υπηρεσίες του αντικειμένου (άρθρο 4 της Σ.Σ.), ορίζεται, κατ ανώτατο όριο, στο ποσό των ,00 (εξήντα χιλιάδων ευρώ), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 6.2 Στο ανωτέρω ποσό έχουν συνυπολογιστεί: α) η αξία όλων των υλικών και οργάνων που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της και β) οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων, τυχόν αποζημιώσεων προσωπικού για απασχόληση εκτός ωρών κανονικού ωραρίου και συναφών με αυτά εισφορών και επιβαρύνσεων που αφορούν την εκτέλεση όλων των εργασιών για πλήρη, έντεχνη εκτέλεση και προσήκουσα παροχή υπηρεσιών. 6.3 Διευκρινίζεται ότι το συμβατικό τίμημα δύναται να καταβάλλεται τμηματικά μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους υπηρεσίας που ανατίθεται από την ΕΤΑΔ και θα προσδιορίζεται από τις ανωτέρω τιμές του πίνακα μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσών που αφορούν στην αμοιβή του Αναδόχου για τις επιμέρους υπηρεσίες υπολείπεται του ανώτατου ορίου του συμβατικού τιμήματος (60.000,00 ), ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει την καταβολή του υπολοίπου ποσού, μέχρις της συμπληρώσεώς του. 6.4 Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από την ΕΤΑΔ πέρα από το ποσό του συμβατικού τιμήματος για την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Σημειώνεται ότι για να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έγκριση και πιστοποίηση των συγκεκριμένων παραδοτέων. Για την πληρωμή ο Ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, για τις συγκεκριμένες παραχθείσες υπηρεσίες. Κατά την πληρωμή, μαζί με το τιμολόγιο, θα υποβάλλονται στην ΕΤΑΔ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ό, τι άλλο απαιτηθεί) Η πληρωμή θα γίνεται εντός 45 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί όλα τα δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο. 17

18 ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 7.1 Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί ο Ανάδοχος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 8% επί της συνολικής αμοιβής χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα εκδώσει ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωτικά σύμφωνη με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην Προκήρυξη. 7.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα εγγυάται την οφειλόμενη, πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του Συμβατικού Αντικειμένου με πιστή τήρηση των απαιτήσεων, προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων της Σύμβασης. Η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη δήλωσή της στην εκδότρια Τράπεζα την κατάπτωση όλου ή μέρους του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων της κατά του Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και που οφείλονται στη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων. 7.3 Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αποδίδεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του συνόλου του έργου εφόσον δεν εκκρεμούν αξιώσεις της ΕΤΑΔ για οποιαδήποτε αθέτηση των όρων της Σύμβασης και εφόσον δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωση της, ολική ή μερική. ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΔ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 8.1 Η ΕΤΑΔ αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του έργου. 8.2 Όλο το υλικό, το οποίο θα παρασχεθεί από την ΕΤΑΔ στον Ανάδοχο, μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης, θα παραμείνει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να το επιστρέφει στην ΕΤΑΔ αμέσως μόλις παύει να είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της Σύμβασης, ή αμέσως μετά την λήξη ισχύος ή λύση της Σύμβασης, ή μετά από απαίτηση της ΕΤΑΔ. 8.3 Ο Ανάδοχος δε θα χρησιμοποιήσει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΔ, το υλικό της ΕΤΑΔ για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που απαιτεί η εκτέλεση της Σύμβασης, ούτε θα παραδώσει, γνωστοποιήσει ή επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο την κατοχή ή χρήση του σχετικού υλικού. ΑΡΘΡΟ 9: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 9.1 Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, οφείλει να τηρήσει απόρρητα οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Δε δικαιούται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της ΕΤΑΔ: Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση της Σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρχή της εμπιστευτικότητας με την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον δεσμεύσει και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων προς την ΕΤΑΔ 18

19 9.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι κάθε στέλεχος ή συνεργάτης του, ο οποίος θα συνεργάζεται για την υλοποίηση της σύμβασης, θα δεσμεύεται από τους όρους τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών με αυτούς που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 9.3 Τα όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την λήξη ισχύος ή λύση της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΤΑΔ θα αξιώσει σύμφωνα με το νόμο την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί. ΑΡΘΡΟ 10: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία θα παραχθούν από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση της Σύμβασης θα εκχωρηθούν στην ΕΤΑΔ, η οποία θα δικαιούται να τα νέμεται, χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται κατά την βούλησή της. Σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών και την υλοποίηση της σύμβασης οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (ενδεικτικά: λογισμικό, σήματα κατατεθέντα, ευρεσιτεχνίες, μη ελευθέρα διαθέσιμη τεχνογνωσία, κλπ.) θα πρέπει να έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες για την χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων. ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Εργασίες της Σύμβασης υπό την επίβλεψη της ΕΤΑΔ. Η επίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και γενικότερα των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για τις παραλείψεις ή σφάλματα κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Κάθε ελάττωμα ή έλλειψη των παραδοτέων Εργασιών, διορθώνεται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της ΕΤΑΔ που απορρέει από τους όρους της Σύμβασης Η επίβλεψη της Σύμβασης θα γίνεται από Επιτροπή παρακολούθησης που θα οριστεί με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ και θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα παρέχει τα 1 απαραίτητα στοιχεία διευκολύνοντας το συντονισμό και τον έλεγχο των προσφερόμενων υπηρεσιών ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα επάρκειας και συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις του. ΑΡΘΡΟ 12: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 12.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την Σύμβαση κατά τον πλέον άρτιο από άποψη επιστήμης, τέχνης και πρακτικής τρόπο και σε κάθε περίπτωση με τα υψηλότερα διεθνώς αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα, πλήρως και εμπρόθεσμα και πάντως κατά τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΤΑΔ, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αποτελέσματος της Σύμβασης Στην περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης των εργασιών από τον Ανάδοχο, όταν δηλαδή αυτές δεν έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή εμφανίζουν ελλείψεις, τότε η ΕΤΑΔ με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της και κατά την ελεύθερη κρίση της, δύναται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την επανεκτέλεση μέρους ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης. 19

20 12.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει η ΕΤΑΔ. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα της εργασίας του και εφόσον ο ανάδοχός μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την ΕΤΑΔ Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της έγκαιρης περάτωσης της σύμβασης και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό τηρώντας τις προθεσμίες. ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση της Σύμβασης εν όλω ή εν μέρει από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η εκχώρηση σε τρίτον μέρους ή του συνόλου του Συμβατικού Αντικειμένου ρητά απαγορεύεται. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΤΑΔ δικαιούται να καταγγείλει την Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 14: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 14.1 Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε καθεστώς εκκαθάρισης Η Σύμβαση λύεται επίσης συνεπεία καταγγελίας της από την ΕΤΑΔ σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του Αναδόχου των συμβατικών του υποχρεώσεων, ιδίως εάν ο Ανάδοχος: δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης ή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτές, δεν τηρεί το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης ή καθυστερεί ανυπαίτια την έναρξη των εργασιών ή δεν πραγματοποιεί πρόοδο, θέτοντας με τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την εμπρόθεσμη πραγμάτωση του Συμβατικού αντικειμένου, εγκαταλείπει ή αρνείται να εκτελέσει εργασίες σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης για τις οποίες λαμβάνει οδηγίες ή σχετικές εντολές από την ΕΤΑΔ, Σε περίπτωση που θα συντρέξει λόγος καταγγελίας της Σύμβασης, η ΕΤΑΔ θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο για το είδος της παράβασης και την πρόθεσή της να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης θέτοντας εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν ο Ανάδοχος δεν θεραπεύσει την παράβαση εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή δεν αποδείξει με ικανοποιητικά στοιχεία τη λήψη άμεσων μέτρων για την θεραπεία της παράβασης αυτής, η ΕΤΑΔ δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με την ΕΤΑΔ για την διαβίβαση πληροφοριών και την παράδοση των υπηρεσιών που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να συνεργασθεί για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των εκτελεσθεισών υπηρεσιών. Το πρωτόκολλο συντάσσεται από την Αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας και σύμφωνα με σχετική έκθεση του Επιβλέποντος την εκτέλεση της Σύμβασης. Η μη συνεργασία του Αναδόχου δεν αναβάλει ούτε τον έλεγχο, ούτε την παραλαβή από την ορισθείσα επιτροπή των εκτελεσθεισών υπηρεσιών. 20

21 14.4 Σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, στον Ανάδοχο οφείλεται μόνο η αμοιβή που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες υπηρεσίες, ενώ κάθε άλλη αξίωση του Αναδόχου για τις υπηρεσίες που δεν έχουν εκτελεσθεί για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, συνεπεία καταγγελίας, καταπίπτει σε όφελος της ΕΤΑΔ η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 21

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΆΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ.: 210 3339617 FAX: 210 3339590 Α.Π.: ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 27-05-2014 4143 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ) ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. του έργου:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. του έργου: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΕΤΑΔ για την οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης (παραλαβή των επί τόπου παραδοτέων) της προμήθειας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε.

«Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε. .Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 29/09/2015 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6075769

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δημιουργία Θεραπευτικής Μονάδας Αποκατάστασης και εκπαίδευσης Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002796737 2015-05-22

15PROC002796737 2015-05-22 ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 RFP 271/15 Σελ. 1 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. Ο Δήμαρχος Δράμας

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. Ο Δήμαρχος Δράμας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Συσσωρευτών Κεντρικών UPS ΙΤΕ

Προμήθεια Συσσωρευτών Κεντρικών UPS ΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηράκλειο, 31/05/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. ΤΥ/ΙΤΕ 331 Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ07/102012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Αναστόπουλος Δήμος Τηλ.: 27550 22021 (εσωτ: 3), Fax: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 6ΘΣΤ46Ψ8ΒΞ-ΒΜ3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ENVIROMENTAL HIGHWAY OBSERVATORY"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ ΑΔΑ: ΒΛ 1ΔΟΡΤΗ-ΑΣ2 Αρ. πρωτ.: 7302/27-11-2013 Πληροφορίες:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ ΑΔΑ: ΒΛ 1ΔΟΡΤΗ-ΑΣ2 Αρ. πρωτ.: 7302/27-11-2013 Πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ ΑΔΑ: ΒΛ 1ΔΟΡΤΗ-ΑΣ2 Αρ. πρωτ.: 7302/27-11-2013 Πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 23/12 /2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15710/24.12.2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα