ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη :"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 11/09/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41173/893 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79 Ταχ. Κώδικας: Μυτιλήνη Πληροφορίες: Γ. Παπαπάντος, Τηλ: FAX: ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Θέμα: Εγκριτική Απόφαση του έργου της μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού μονάδας πάχυνσης τσιπούρας-λαυρακίου με Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων στη θέση «Δυτικά του ακρωτηρίου Αγριλιά» Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου του φορέα INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν.Δ. 420/1970 «περί Αλιευτικού Κώδικα», όπως έχει συμπληρωθεί και αντικατασταθεί από τον Ν.1740/87 και Ν.2040/ Τον Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α) άρθρο 32, με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών εντατικής μορφής. 3. Τον Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α), άρθρο 19, παρ. 11 για «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου και άλλες διατάξεις» και την αριθμ / (ΦΕΚ 357/Β) Απόφαση Υπουργού Γεωργίας. 4. Τον Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας». 5. Τον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α), άρθρο 30 «περί αιγιαλού, παραλίας και άλλων διατάξεων». 6. Την υπ. αρίθμ /1986 Κ.Υ.Α. Υπουργείου Προεδρίας και Γεωργίας. 9 Την Απόφαση αρ. Η.Π /703/Φ104/03 (ΦΕΚ Β332/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)». 10 Το υπ. αρίθμ /2/11/ (ΑΔΑ:4ΑΣΗΦ-ΤΛΥ) έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Διαδικασία αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας» λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τα (2) και (3) σχετικά. 11 Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 1

2 12 Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». 13 Την υπ. αρίθμ / (ΦΕΚ 2505/Β) Κ.Υ.Α. έγκρισης ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. 14 Την από 13/9/2009 αίτηση της εταιρείας ΙNTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και το συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών με την τεχνική έκθεση, με τα οποία αιτείται τη μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών από τη θέση δυτικά του ακρωτηρίου Χαβιαρόπετρα στη θέση δυτικά του ακρωτηρίου Αγριλιά Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου (πρώην Δήμου Μυτιλήνης Νομού Λέσβου), για τη δημιουργία ενιαίας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιας έκτασης 30 στρ. αποτελούμενη από δύο πάρκα εκτροφής (Πάρκο Α και Πάρκο Β). 15 Το υπ. αρίθμ /2253/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για γνωμοδότηση επί του (14) σχετικού αιτήματος. 16 Την υπ. αρίθμ /1447/ Ορθή Επανάληψη Απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί ανανέωση της υπ. αρ. 5333/ Απόφασης του Νομάρχη Λέσβου περί Μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων στη θέση «Χαβιαρόπετρα» του Δήμου Μυτιλήνης, του Νομού Λέσβου, εκτροφής τσιπούρας-λαυρακίου ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων (το υπ. αρ / συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αντωνίου Ε. Βάρκα) του φορέα «ΙΝΤΕRFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». 17 Την υπ. αρίθμ. 812/Γ.Π. οικ. 95/ΑΦ β Φ.88/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και των τροποποιήσεων αυτής (υπ. αρ. Α.Π. 1127/Γ.Π. οικ. 137/ΑΦ β Φ.88/ ) περί Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση-κατασκευή και λειτουργία πλωτής θαλάσσιας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής τσιπούρας-λαβρακίου, συνολικής δυναμικότητας 150 τον/ετησίως, σε συνολική θαλάσσια έκταση 10 στρ., στη θέση «Χαβιαρόπετρα» στα νότια παράλια Αμαλής νήσου Λέσβου. 18 Την υπ. αρίθμ. 6548/ Απόφαση Νομάρχου Λέσβου, (και υπ. αρ / τροποποίηση αυτής ως προς την επωνυμία), σχετικά με την Άδεια Ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου Α.Ε.» στη θαλάσσια έκταση 10 στρ. στη θέση «Χαβιαρόπετρα» Δήμου Μυτιλήνης, του Νομού Λέσβου. 19 Την υπ. αρίθμ. 4973/551/Α.Φ γ/ θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου Α.Δ.Α. -Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Π.Π.Ε.Α.) και αξιολόγηση του έργου «Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών από τη θέση Δυτικά του ακρωτηρίου Χαβιαρόπετρα Δ.Ε. Μυτιλήνης στη θέση Δυτικά του ακρωτηρίου Αγριλιά Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου. 20 Το υπ. αρίθμ / έγγραφο της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 21 Το υπ. αρίθμ. Φ.858.7/56/10 Σ 6074/ , έγγραφο του τμήματος VI της Δ/νσης Α2 του Γ.Ε.Ν. του Υ.Ε.Α. έκφρασης σύμφωνης γνώμης. 2

3 22 Το υπ. αρίθμ. 8221Λ.46/28/09/ έγγραφο της Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 23 Το υπ. αρίθμ / έγγραφο του Ε.Ο.Τ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 24 Το υπ. αρίθμ. ΔΥΠ 5428/ έγγραφο, Διεύθυνσης Υγείας -Προνοίας της Ν.Α. Λέσβου. 25 Το υπ. αρίθμ. 3/2010 Απόσπασμα Πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης (Απόφαση 85/ Ορθή Επανάληψη). 26 Το υπ. αρίθμ. 1470/ έγγραφο της Δ/νσης Αλιείας Ν.Α. Λέσβου. 27 Την από 18/01/2009 αίτηση της εταιρείας ΙNTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., με την οποία αιτείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 10 στρ. στη θέση δυτικά του ακρωτηρίου Αγριλιά, για τη μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών από τη θέση δυτικά του ακρωτηρίου Χαβιαρόπετρα, Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου. 28 Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τα (2), (3) και (10) σχετικά, μετά την έκδοση Π.Π.Ε.Α. (θετικής γνωμοδότησης) ακολουθεί μια αρχική εγκριτική Απόφαση για μίσθωση, ενώ η απόφαση μίσθωσης και άδειας λειτουργίας αποτελεί ενιαία διοικητική πράξη, η οποία εκδίδεται μετά την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και την άδεια χρήσης νερού. Η σύμβαση μίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης θα υπογραφεί μετά το τέλος της διαδικασίας αδειοδότησης και την έκδοση της Απόφασης μίσθωσης-άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 29 Την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 30 Την ανάγκη ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Εγκρίνουμε κατ αρχήν την παραχώρηση με μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων (Πάρκο Α) στην εταιρεία INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στη νέα θέση «Δυτικά του ακρωτηρίου Αγριλιά» Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου για την υλοποίηση του έργου μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού μονάδας πάχυνσης τσιπούρας-λαβρακίου ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων από τη θέση «Δυτικά του ακρωτηρίου Χαβιαρόπετρα» Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου. 2. Η συνολική θαλάσσια έκταση της μονάδας που θα προκύψει μετά τη μετεγκατάσταση της μονάδας πάχυνσης 10 στρ. της θέσης Χαβιαρόπετρα (πρώην Δήμου Μυτιλήνης, Νομού Λέσβου) θα είναι 30 στρέμματα, η οποία θα αποτελείται από το θαλάσσιο Πάρκο Α των 10 στρεμμάτων ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων και από το θαλάσσιο Πάρκο Β των 20 στρεμμάτων που υφίσταται και λειτουργεί μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων στη θέση «Αγριλιά» Δ.Ε Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου, Δ.Ε. Λέσβου. 3

4 3. Η θέση των θαλασσίων εγκαταστάσεων του προς εκμετάλλευση Πάρκου Α εκτροφής της μονάδας συνολικού εμβαδού θαλασσίου Γηπέδου μ 2 καθορίζεται από τις παρακάτω γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών Ε,Ζ,Η,Θ που απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000, των ορίων μισθωμένης έκτασης της διπλωματούχου Αρχιτέκτων Μηχανικού Φ. Δαλιάνης, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της υποβληθείσας τεχνοοικονομικής έκθεσης. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών Ε,Ζ,Η,Θ και των αγκυροβολίων της μονάδας ορίζονται ως εξής: ΗΑΤΤ ΖΕΥΓΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ Ε.Γ.Σ.Α. 87 ΕΜΠ ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ Ε Ν Ε , ,673 Ζ , ,025 Η , ,058 Θ , ,706 ΖΕΥΓΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΓΥΣ (ED 50 ΕΛΛΑΣ) ΖΕΥΓΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΣΑ 87 ΚΟΡΥΦΕΣ λ φ λ φ Ε 26 ο 35 50,04 39 ο 00 29,42 26 ο 35 41,55 39 ο 00 16,85 Ζ 26 ο 35 52,11 39 ο 00 29,41 26 ο 35 43,63 39 ο 00 16,84 Η 26 ο 35 52,10 39 ο 00 22,93 26 ο 35 43,62 39 ο 00 10,36 Θ 26 ο 35 50,02 39 ο 00 22,93 26 ο 35 41,54 39 ο 00 10,36 Συντεταγμένες Αγκυροβολίων Σύστημα ΗΑΤΤ ΓΥΣ ED 50 Ελλάς Σημείο χ ψ λ φ Α ο 35 50,66 39 ο 00 31,69 Α ο 35 55,02 39 ο 00 28,76 Α ο 35 55,02 39 ο 00 27,14 Α ο 35 55,02 39 ο 00 25,52 Α ο 35 55,01 39 ο 00 24,87 Α ο 35 55,01 39 ο 00 24,06 Α ο 35 51,06 39 ο 00 20,66 Α ο 35 47,12 39 ο 00 24,07 Α ο 35 47,12 39 ο 00 24,88 4

5 Α ο 35 47,12 39 ο 00 25,53 Α ο 35 47,12 39 ο 00 27,15 Α ο 35 47,13 39 ο 00 28,77 Σύστημα ΕΓΣΑ 87 ΕΜΠ ΕΓΣΑ 87 Σημείο Ε Ν λ φ Α , , ο 35 42,18 39 ο 00 19,12 Α , , ο 35 46,54 39 ο 00 16,19 Α , , ο 35 46,53 39 ο 00 14,57 Α , , ο 35 46,53 39 ο 00 12,95 Α , , ο 35 46,53 39 ο 00 12,30 Α , , ο 35 46,53 39 ο 00 11,49 Α , , ο 35 42,57 39 ο 00 08,09 Α , , ο 35 38,63 39 ο 00 11,50 Α , , ο 35 38,63 39 ο 00 12,31 Α , , ο 35 38,63 39 ο 00 12,96 Α , , ο 35 38,64 39 ο 00 14,58 Α , , ο 35 38,64 39 ο 00 16,20 ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ Οι οριστικές τιμές συντεταγμένων θα αναγράφονται στην Απόφαση μίσθωσης-άδειας λειτουργίας που θα εκδοθεί μετά την Α.Ε.Π.Ο. 4. Για την παρούσα εγκριτική Απόφαση ελήφθησαν υπόψη: α) Η καταλληλότητα της προς εκμετάλλευση θαλάσσιας έκτασης για εκτροφή τσιπούρας-λαυρακιού, η οποία κρίνεται βάσει των περιβαλλοντικών, υδροβιολογικών συνθηκών και των κανόνων χωρικής διάρθρωσης των υδατοκαλλιεργειών και διασφαλίζεται μέχρι σήμερα μέσω των γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων υπηρεσιών. β) Οι σύμφωνες γνώμες-γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, με τις προϋποθέσεις που εκφράστηκαν σε αυτές και οι οποίες αναλυτικά θα συμπεριληφθούν ως όροι στην Απόφαση Μίσθωσης και Χορήγησης Άδειας εγκατάστασης και Λειτουργίας και στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο. 5. Για την πραγματοποίηση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στη νέα θέση «Δυτικά του ακρωτηρίου Αγριλιά» Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου, Π.Ε. Λέσβου, θαλάσσιας έκτασης 10 στρ. ο φορέας INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. θα πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση: α) της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) (άρθρο 4 του Ν. 1650/1986) για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας εκτροφής τσιπούρας-λαυράκι με τις συνολικές εγκαταστάσεις, τόσο στο θαλάσσιο προς εκμετάλλευση χώρο, όσο και στο χερσαίο εάν υφίσταται και β) της Άδειας Χρήσης Υδάτων (άρθρο 11 του Ν. 3199/2003). 5

6 Η έκδοση Α.Ε.Π.Ο. και άδειας χρήσης νερού θα αποτελέσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μίσθωση της θαλάσσιας έκτασης, η οποία γίνεται με την έκδοση Απόφασης μίσθωσης και Χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της προτεινόμενης από το φορέα μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και καταρτίζεται με σύμβαση τύπου συμβολαιογραφικού εγγράφου, μεταξύ του δημοσίου και του μισθωτή που υπογράφεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της Απόφασης Μίσθωσης, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παρούσα έγκριση δίνεται αποκλειστικά για τον παραπάνω σκοπό μετά την θετική γνωμοδότηση των συναρμόδιων υπηρεσιών και την έκδοση της (19) σχετικής Π.Π.Ε.Α. (θετική γνωμοδότηση), στα πλαίσια της οποίας εξετάστηκε η καταλληλότητα του υδάτινου περιβάλλοντος για την εκτροφή τσιπούρας-λαυράκι. Η παρούσα Απόφαση δίνεται με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: α. Να γίνουν από την εταιρεία INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., μετά την έκδοση της παρούσας εγκριτικής απόφασης, όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας υδατοκαλλιέργειας με τις συνολικές συνοδευτικές εγκαταστάσεις και για την απόφαση άδειας χρήσης νερού. β. Ο μισθωτής θα δέχεται ανεπιφύλακτα τον έλεγχο των αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών και θα πρέπει να συμμορφώνεται πάντοτε με τις υποδείξεις και αποφάσεις για τυχόν έργα που θα γίνονται στην περιοχή με έγκριση των αρμόδιων Δημοσίων Υπηρεσιών. 5. Ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει την Υδρογραφική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού υποβάλλοντας τοπογραφικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων σε κλίμακα όχι μικρότερη από 1:5.000 υπογεγραμμένο από μηχανικό. 6. Η Απόφαση αυτή αποτελεί μια προέγκριση για παραχώρηση της θαλάσσιας έκτασης των 10 στρεμμάτων με μίσθωση. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί η Μ.Π.Ε. και δεν εκδοθεί Α.Ε.Π.Ο., η παρούσα παύει να ισχύει. 7. Η παρούσα Απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση της Απόφασης μίσθωσης-άδειας λειτουργίας. Οι Υπηρεσίες του Πίνακα διανομής αυτής της Απόφασης, καθώς και η εκδούσα Υπηρεσία είναι υπεύθυνες για την τήρηση των σχετικών όρων κατ αρμοδιότητα. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕ. ΕΚΜ.& ΑΛΕΙΑΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β.Α Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γ. ΠΑΠΑΠΑΝΤΟΣ Ρ. ΤΣΙΓΓΟΥ Μ. ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ Ν. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 31/8/ /8/ /8/2012 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Συγγρού 150, Τ.Κ Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Γ.Ε.Ν. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α2 Τμ. VI Τ.Κ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Καλλισπέρη 30, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Τ.Κ Πειραιάς 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ /Γ /ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Τ.Κ , Πειραιάς (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) 6. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Π. Κουντουριώτη 54 Τ.Κ Μυτιλήνη Λέσβος 7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ικτίνου 2 Τ.Κ Μυτιλήνη ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κουντουριώτη 77, Τ.Κ Μυτιλήνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τσόχα 7, Τ.Κ , Αμπελόκηποι, Αθήνα 10. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Υπηρεσία φάρων Παλατάκι Πειραιάς, Τ.Κ Δ.Ο.Υ. ΛΕΣΒΟΥ Κουντουριώτη 87, Μυτιλήνη Τ.Κ Λέσβος 12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Καραντώνη 2, Τ.Κ , Μυτιλήνη 13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ίμβρου 2, Μυτιλήνη Τ.Κ Λέσβος 14. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ Μυτιλήνη Λέσβος 15. INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 Τ.Κ Πλάκα, Αθήνα 16. ΑΜΒΙΟ Α.Ε. Μαυροματαίων 39, Τ.Κ Αθήνα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Γραφείο Γενικής Γραμματέα Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ Πειραιάς 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ Πειραιάς 7

Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79

Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 5/10/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 67596 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 19119

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Δ10) Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Κολωνού

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου.

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147. Τηλέφωνο : 2108662412 Θαλού 9 FAX : 2108662024 10558 Αθήνα ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147. Τηλέφωνο : 2108662412 Θαλού 9 FAX : 2108662024 10558 Αθήνα ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 32821/965 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 13 / 06 /2012 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. πρωτ. : 1464/67426 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Αθήνα, 06. 03. 2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 396 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.1.3 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 29 Aυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4282 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα