ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλέφωνο : Φαξ : Ημερομηνία : Αριθμ. Πρωτ. : 398 Κωδικός πρόσκλησης : Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑ). Μέτρο 3.1: «Συλλογικές Δράσεις» (Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου «Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ , όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα του Μέτρου Τον ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α / ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 37 και 46 (παράγρ. 3). 5. Τον ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α / ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος Το άρθρο 242, παράγρ. 4, του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α / ) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες ακινήτων ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 7. Τον ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α /1992) και λοιπές ρυθμίσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α / ) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Κωδικός Πρόσκλησης :

2 13 ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ Λ 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α /2005) και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τα άρθρα 12, 28 (παράγρ. 4), 32, 59, 62 και Τον ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α / ), «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος». 10. Τον ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α /1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α /2014) «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση Βιώσιμη Ανάπτυξη». 11. Την παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α /2010), περί «χαρακτηρισμού και οριοθέτησης εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.Δ. με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού» 12. Τον ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α / ) «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις». 13. Την αριθμ / (ΦΕΚ 2505/Β /2011) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 14. Τα άρθρα 13 ως και 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α / ) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α / ) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α / ) «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» και το άρθρο 3 του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α / ) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 15. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 16. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α / ). 17. Το Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α / ) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιείται και ισχύει. 18. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως διορθώθηκε και ισχύει. 19. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 20. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1639/Β / ) ΚΥΑ «Σύστασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 21. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1205/Β / ) ΚΥΑ «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)». 22. Την αριθμ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β / ) ΚΥΑ για το σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Ε.Π. Αλιείας , όπως τροποποιείται και ισχύει. Κωδικός Πρόσκλησης :

3 23. Την αριθμ / (ΦΕΚ 2437/Β / ) ΚΥΑ «αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία». 24. Την αριθμ / (ΦΕΚ 485/Β / ) ΚΥΑ «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή των Μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ και της Δράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του Μέτρου 4.2 του ΕΠΑΛ περιόδου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)». 25. Την αριθμ. 1676/ (ΦΕΚ 1867/Β / ) ΚΥΑ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 26. Την αριθμ. 2925/ (ΦΕΚ 2178/Β / ) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 27. Την με αριθμ. 1965/ Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 28. Την αριθμ. Υ103/ (ΦΕΚ 309/Β / ) Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου». 29. Την αριθμ. 656/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας , όπως τροποποιείται και ισχύει. 30. Η από συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ Τα κριτήρια επιλογής Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Την ΚΥΑ με αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /2006 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ (ΦΕΚ Β'/1225). 33. Την αριθμ. Η.Π /2002 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1175/Β /2002) «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας και προϋποθέσεων χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), κατ εξουσιοδότηση του ν. 2742/ Την αριθμ /1866/ Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων». 35. Το υπ αριθμ. 2398/ έγγραφο και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΛ. 36. Τη διαβούλευση που προηγήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες πολιτικής του τομέα. 37. Την από παραληφθείσα εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του εύλογου κόστους σύνταξης φακέλου για την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση ΠΟΑΥ και τον ορισμό Φορέα Διαχείρισης. 38. Την ανάγκη ανάπτυξης του τομέα των Υδατοκαλλιεργειών τη χώρας μας και τη χωροθέτησή τους σε Οργανωμένες Περιοχές άσκησης της Υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας. 39. Τη δέσμευση της Χώρας μας έναντι της Ε.Ε. για τη θεσμοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.). 40. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υποβάλλεται μόνο μία (1) αίτηση καθορισμού ΠΟΑΥ ανά περιοχή, καθώς και την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης των προτεινόμενων Πράξεων, λόγω περιορισμένου εναπομείναντος χρόνου ολοκλήρωσης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ , καθιστά αναγκαία την άμεση αξιολόγηση των προτάσεων Κωδικός Πρόσκλησης :

4 Κ Α Λ Ε Ι Τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καταθέτουν αίτηση χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (στο εξής «οι Φορείς»), για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1 : «Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος» (Συλλογικές Δράσεις), του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΜΕΤΡΑ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στο ακόλουθο Μέτρο: Πίνακας 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ Κωδ. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 3 ΣΤΟΧΟΣ : ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Σύγκλισης Εκτός Σύγκλισης ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 201 ΜΕΤΡΟ : 3.1: «Συλλογικές δράσεις» (Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος) 3.1 ΔΡΑΣΗ: Χωροταξικός Σχεδιασμός, οριοθέτηση και χαρτογράφηση των περιοχών που προορίζονται για Υδατοκαλλιέργεια (Π.Ο.Α.Υ.) 1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για τη θεσμοθέτηση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Ν. 2742/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4269/2014, ΥΑ 17239/2002, ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /2006 και Απόφαση 31722/2011 Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης). Στην παρούσα Πρόσκληση υπάγονται Πράξεις που αφορούν : - Στην εκπόνηση των μελετών (συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας των απαραίτητων μετρήσεων) που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με τεκμηριωμένη την εκτίμηση φέρουσας ικανότητας της περιοχής και ποιότητας των υδάτων. - Στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων κατάλληλης κλίμακας, στα οποία θα απεικονίζονται και θα οριοθετούνται οι θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις της ΠΟΑΥ, στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. Κωδικός Πρόσκλησης :

5 2. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους παρακάτω ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι : (α) Ειδικοί Στόχοι Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι του Εθνικού και Κοινοτικού Θεσμικού πλαισίου, για τη δημιουργία και λειτουργία Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών της Χώρας. (β) Δείκτες Παρακολούθησης Πίνακας 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Λοιπές Πράξεις Αριθμός Πίνακας 3 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Συλλογικές δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος Αριθμός Άρθρο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των Πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως: Πίνακας 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 3 ΜΕΤΡΟ : 3.1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α Περιοχή Δημόσια Δαπάνη ( ) 1 Περιοχές εντός στόχου σύγκλισης Περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης ΣΥΝΟΛΟ Κωδικός Πρόσκλησης :

6 2. Η παρούσα Πρόσκληση αφορά σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται η προτεινόμενη προς καθορισμό ΠΟΑΥ. Για τους σκοπούς της παρούσας η κατηγοριοποίηση των περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας έχει ως εξής : (i) Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης): Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Κρήτης (ii) Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης). Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σημειώνεται ότι προτάσεις για καθορισμό ΠΟΑΥ στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά: της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σαμοθράκη, Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σκύρος και Σκυροπούλα, Κύθηρα και Αντικύθηρα, Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, Ελάσα, Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί Αντίπαξοι, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα και Εχινάδες Κωδικός Πρόσκλησης :

7 χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΑΛ με αυξημένη ένταση οικονομικής ενίσχυσης. 3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα ποσοστά χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης για προτάσεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας έχουν ως εξής: Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά Δημόσια Ενίσχυση 80 % 60 % 80 % Ιδιωτική Συμμετοχή 20 % 40 % 20 % 4. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν χρηματοδοτηθούν Πράξεις έως το ύψος της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 5. Ο προϋπολογισμός των Πράξεων που θα ενισχυθούν δεν μπορεί να υπερβαίνει : - τις για ΠΟΑΥ στις οποίες χωροθετούνται μέχρι και 12 επιμέρους παραγωγικές ζώνες - τις για ΠΟΑΥ στις οποίες χωροθετούνται 13 ή περισσότερες επιμέρους παραγωγικές ζώνες. Άρθρο 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΤΑ εάν έχουν καταβληθεί από την ημερομηνία έκδοσης της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2505/Β /2011) Απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», ήτοι από την 4 η Νοεμβρίου Οι κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών ισχύουν όπως καθορίζονται με την υπ αριθμ. 2925/ (ΦΕΚ Β 2178/ ) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 195/ (ΦΕΚ Β 399/ ) όμοιά της για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Τα εξοφλημένα τιμολόγια που θα υποβληθούν προς πληρωμή θα πρέπει να αντιστοιχούν τεκμηριωμένα στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης. 3. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θεωρούνται ως επιλέξιμες οι δαπάνες : - Εκπόνησης των μελετών (συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας των απαραίτητων μετρήσεων) που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με τεκμηριωμένη την εκτίμηση φέρουσας ικανότητας της περιοχής και ποιότητας των υδάτων. Κωδικός Πρόσκλησης :

8 - Σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων κατάλληλης κλίμακας, στα οποία θα απεικονίζονται και θα οριοθετούνται οι θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις της ΠΟΑΥ, στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Άρθρο 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης έως και την 31η Αυγούστου Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MS EXCEL), στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103 Αθήνα, Τ.Κ τις ώρες 9:00 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής να λογίζεται αυτή της σφραγίδας της ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ενημερώνει, το φορέα της επένδυσης για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του. 3. Η υποβολή της αίτησης περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα : 1) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και η ψηφιακή της μορφή βρίσκεται στο αρχείο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 2) Τα προβλεπόμενα παραστατικά που αποδεικνύουν τη σύσταση του Φορέα, ήτοι καταστατικό και κανονισμό λειτουργίας του, καθώς και δήλωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Αιτήματα από Φορείς που δεν έχουν συσταθεί δεν γίνονται αποδεκτά. 3) Αντίγραφο της αίτησης που υπέβαλε ο Φορέας στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση ΠΟΑΥ και πλήρες αντίγραφο του σχετικού φακέλου. 4) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο καταστατικό του Φορέα για τον ορισμό του υπεύθυνου υλοποίησης της Πράξης. 5) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και η ψηφιακή του μορφή βρίσκεται στο αρχείο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 6) Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων από την υλοποίηση του έργου, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και η ψηφιακή της μορφή βρίσκεται στο αρχείο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα Κωδικός Πρόσκλησης :

9 7) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της Πράξης από άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Σχετικό υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και η ψηφιακή της μορφή βρίσκεται στο αρχείο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 8) Έγγραφη συναίνεση, που θα υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, των παραγωγών που έχουν μισθώσει τουλάχιστον το 60% της μακροχρόνια μισθωμένης έκτασης της ΠΟΑΥ, συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση του φορέα. 9) Βεβαίωση της αρμόδιας για τον καθορισμό ΠΟΑΥ Υπηρεσίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι : ο Φορέας έχει καταθέσει σχετικό αίτημα για τον καθορισμό ΠΟΑΥ το σχετικό αίτημα έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα πληρούνται οι προϋποθέσεις καθορισμού ΠΟΑΥ για την περιοχή που αφορά το αίτημα και ο σχετικός φάκελος που υπέβαλε ο Φορέας είναι πλήρης. Η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 10) Στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι ο Φορέας έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας για να λειτουργήσει ως Φορέας Διαχείρισης ΠΟΑΥ, ήτοι να υπάρχει πρόβλεψη για τη διάθεση κατάλληλων εγκαταστάσεων και επαρκούς προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας του. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα. Άρθρο 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Η διαδικασία για την ένταξη της Πράξης στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 1) Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, σύμφωνα με τη λίστα εξέτασης πληρότητας αιτήσεων χρηματοδότησης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από το Φορέα, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία που ορίζει η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ στο έγγραφό της. 2) Άμεση αξιολόγηση της πρότασης από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, με βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με την: (i) (ii) (iii) (iv) πληρότητα και σαφήνεια της Πράξης, τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, σκοπιμότητα της Πράξης ωριμότητα της Πράξης Κωδικός Πρόσκλησης :

10 Τα εξειδικευμένα κριτήρια επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και η ψηφιακή τους μορφή βρίσκεται στο αρχείο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς και εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, υπογράφεται το «Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου και επιστρέφεται στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του από το Δικαιούχο. Σε περίπτωση διαφωνίας και μη αποδοχής των προϋποθέσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της πρότασης, ο Φορέας δύναται να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σχετική ένσταση στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο τεκμηριωτικό υλικό και εξετάζεται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, μετά από σχετική εισήγηση δύο (2) εισηγητών της Μονάδας Β αυτής. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ενημερώνει τον Φορέα σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης. Μετά την παραλαβή του υπογεγραμμένου Συμφώνου Αποδοχής από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ η πρόταση εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο Μέτρο. Το Σύμφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης Πράξης. Άρθρο 6 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1. Σε περίπτωση που ο Φορέας επιθυμεί να παραιτηθεί από την Πράξη, υποβάλλει σχετικό αίτημα, πλήρως αιτιολογημένο και συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. 2. Σε περίπτωση παραίτησης, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ προβαίνει στις διαδικασίες ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης και ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, την/τις κατά τόπο αρμόδια/ες Υπηρεσία/ες Αλιείας και την αρμόδια για τον καθορισμό ΠΟΑΥ Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρθρο 7 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε μία ολική δόση. 2. Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ο Φορέας υποβάλλει αίτημα πληρωμής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενο από τα πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια, τα παραστατικά εξόφλησής τους και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Επίσης, μέσω της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Κωδικός Πρόσκλησης :

11 καταθέτει αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων Τμήμα Λογιστηρίου, για την εγγραφή του στο μητρώο συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά τα οποία ο Οργανισμός ορίζει κατά περίπτωση. 3. Τα πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια σφραγίζονται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με την ένδειξη «συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑΛ » και επιστρέφονται στο Φορέα. Αντίγραφά τους, με όλα τα συνοδεύοντα αυτών στοιχεία εξόφλησής τους και τα λοιπά νόμιμα παραστατικά έγγραφα, παραμένουν στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ και φυλάσσονται για μια δεκαετία από την ημερομηνία αποπληρωμής της Πράξης. 4. Ο τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων από το Φορέα διέπεται, σε κάθε περίπτωση, από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εξόφλησης διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 5. Δεν επιτρέπεται, μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, η εξόφληση τιμολογίων από τους Φορείς, με επιταγές τρίτων. Εξόφληση με μεταχρονολογημένες επιταγές δεν γίνεται δεκτή. 6. Η δημόσια ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στο Φορέα, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί για την εγγραφή του στο Μητρώο Συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Άρθρο 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα επαλήθευσης πληρωμής περιλαμβάνουν: i. Δύο (2) σειρές αντιγράφων εξοφλημένων τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στο όνομα του Φορέα της Πράξης. Η εξόφληση των τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), να συνοδεύεται από τα παραστατικά πληρωμής του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (εντολή είσπραξης / πληρωμής ή αποδεικτικά τραπεζικής συναλλαγής μέσω internet). ii. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του Δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται : - Ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. - Ότι τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα επαλήθευσης πληρωμής, είναι έγκυρα και πραγματικά. iii. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. iv. Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου οργάνου (όταν Κωδικός Πρόσκλησης :

12 πρόκειται για Δικαιούχο Συνεταιριστικής Οργάνωσης, ΟΤΑ, Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) για την εξουσιοδότηση του αρμοδίου προσώπου παραλαβής και υπογραφής κάθε απαραίτητου εγγράφου (σε περίπτωση αλλαγής του αρχικά ορισθέντος). vii. Συμπληρωμένο το Αίτημα Πληρωμής. Άρθρο 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 1. Η Διοικητική επαλήθευση πιστοποίηση διενεργείται στην έδρα της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Ο Δικαιούχος υποβάλλει στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, αίτημα επαλήθευσης-πληρωμής, σε δύο (2) αντίγραφα, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες : i. Εξετάζει λεπτομερώς τα παραστατικά στοιχεία και δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Δικαιούχος, σε σχέση με τις επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης και πιστοποιεί τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και την επιλεξιµότητά τους µε βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης του Δικαιούχου. Δεν γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία υποβάλλονται σε αντίγραφα λόγω απώλειας των πρωτοτύπων, εξαιρουμένων των αποδεδειγμένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δικαιούχου. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών διενεργείται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες το αργότερο, από την ημερομηνία παραλαβής του Αιτήματος Επαλήθευσης-Πληρωμής του Δικαιούχου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ δύναται να ζητήσει, μία ή περισσότερες φορές, την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον Δικαιούχο, τα οποία οφείλεται να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του/των σχετικού/ων εγγράφου/ων της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Μετά την παρέλευση και αυτών των προθεσμιών το Αίτημα Επαλήθευσης-Πληρωμής θεωρείται ως μη υποβληθέν και επιστρέφεται στο Δικαιούχο. ii. Ελέγχει ότι όλα τα τιμολόγια είναι εξοφλημένα ολικά. iii. Επιβεβαιώνει την ορθότητα και ακρίβεια των αιτημάτων επαλήθευσηςπιστοποίησης δαπανών του Δικαιούχου και την ακύρωση των πρωτότυπων παραστατικών εξόφλησης των δαπανών. Κωδικός Πρόσκλησης :

13 iv. Μεριμνά για τη διασφάλιση της τήρησης των λοιπών όρων υλοποίησης της Πράξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης. v. Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. vi. Συντάσσει Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης, η οποία αποτελεί και την Απόφαση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης, με την οποία : α) βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της Πράξης β) ορίζεται το καταβλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που έχουν επαληθευτεί-πιστοποιηθεί. vii. viii. Κοινοποιεί στο Δικαιούχο αντίγραφο της Απόφασης-Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής Πράξης. Συντάσσει και υποβάλει φάκελο πληρωμής του Δικαιούχου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελούμενο από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη σχετική Εγκύκλιό του. 2. Για τον προσδιορισμό από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ του καταβλητέου ποσού της Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που έχουν επαληθευθείπιστοποιηθεί, τηρούνται τα εξής : i. Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται, αφού αφαιρεθούν από τις πραγματοποιηθείσες: οι δαπάνες των μη εγκεκριμένων εργασιών, οι υπερβάσεις κόστους των επιμέρους εκτελεσθεισών εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της εγκεκριμένης ή τροποποιημένης Πράξης, ii. Σε κάθε περίπτωση το τελικό ποσό πληρωμής δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης. 3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το διοικητικό έλεγχο της πληρότητας του φακέλου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πληρωμής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που τηρείται ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), (εκτέλεση πληρωμής). Η πληρωμή πραγματοποιείται, το συντομότερο δυνατό, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς στους Δικαιούχους. Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους. Η καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στο ακέραιο γίνεται από το Τραπεζικό Ίδρυμα, εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της εντολής πληρωμής. Κωδικός Πρόσκλησης :

14 Άρθρο 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 1. Η αρμόδια για τον καθορισμό ΠΟΑΥ Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί την Πράξη και ενημερώνει την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων από το σκοπό για τον οποίο έχει ενισχυθεί, ή για παύση της. 2. Για τις διαπιστούμενες παρεκκλίσεις ή την παύση της Πράξης, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ μπορεί να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση μέρους ή του συνόλου των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί. Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου της Πράξης που θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα περιγράφονται αναλυτικά στο «Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης και Υποχρεώσεων του Δικαιούχου». Ο δικαιούχος θα δεσμεύεται κυρίως να : (i) Υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησής της. (ii) Τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση. (iii) Αποστέλλει στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της Πράξης και των υποέργων της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. (iv) Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της Πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 σημείο (δ) του Καν. (ΕΚ) 498/2007. (v) Λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 498/2007. (vi) Τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. (vii) Τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της Πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ ελάχιστον μέχρι το τέλος του Κωδικός Πρόσκλησης :

15 (viii) Θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της Πράξης, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, στην Αρχή Πιστοποίησης - ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ix) Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν. (x) Αποκτήσει την ιδιότητα του Φορέα Διαχείρισης ΠΟΑΥ, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την περιοχή που αφορά η αίτησή του εντός πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης. (xi) Μην συγχωνευθεί ή απορροφηθεί από άλλο νομικό πρόσωπο ή αποσχίσει κλάδο στον οποίο εντάσσεται η Πράξη, χωρίς την έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Η έγκριση δίδεται πάντοτε με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας του Φορέα σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της ΠΟΑΥ. (xii) Μην αλλάξει ο Φορέας υλοποίησης της Πράξης πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ολοκλήρωσης. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η αλλαγή φορέα, πριν από την πενταετία μόνο μετά από έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης από το νέο φορέα όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης, με τη συμπερίληψη σχετικού όρου στη σύμβαση μεταβίβασης με αντίστοιχη αποδοχή του. (xiii) Τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης ή που τίθενται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Άρθρο 12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων γεγονότων τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του Δικαιούχου της ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης της Πράξης, στο μέτρο και στο χρόνο που αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. 2. Προς τούτο, ο επικαλούμενος περιστατικό της παραπάνω κατηγορίας, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, υποβάλλοντας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 3. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, εξετάζει τα επικαλούμενα περιστατικά «ανωτέρας βίας και έκτακτων γεγονότων» και εισηγείται αρμοδίως και κατά περίπτωση, για την αδυναμία ή μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Δικαιούχο. Κωδικός Πρόσκλησης :

16 Άρθρο 13 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από τα αρμόδια όργανα Επαλήθευσης, Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου, ή παράβασης των υποχρεώσεων του Δικαιούχου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθμ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β/2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση, «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας », όπως τροποποιείται και ισχύει. 2. Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης ακολουθείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά. Άρθρο 14 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ενημερώνει τους συλλογικούς φορείς των Υδατοκαλλιεργειών, καθώς και τις κατά τόπο Υπηρεσίες Αλιείας για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης. 2. Το κείμενο που θα δημοσιευτεί μπορεί να αποτελεί περίληψη της παρούσας πρόσκλησης και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα των αρμόδιων αρχών, είτε μέσω του διαδικτύου. Άρθρο 15 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 1. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της πρότασης, τη συμπλήρωση του ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα, στα τηλέφωνα , και Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ», το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης που εντάσσεται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή της πρότασης, (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης), βρίσκονται στην ιστοσελίδα Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο Κωδικός Πρόσκλησης :

17 επικοινωνίας της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Συνημμένα: Αίτηση χρηματοδότησης Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και Υποέργου με οδηγίες συμπλήρωσης Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα Βεβαίωση περί μη διπλής χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της προτεινόμενης Πράξης Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Αιτήσεων Χρηματοδότησης Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κωδικός Πρόσκλησης :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Αθήνα, 06. 03. 2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 396 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.1.3 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ημερομηνία : 10. 07. 2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 699 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.3.2 Πληροφορίες : Σακελλαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Αττική" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής"

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αττική ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ Τηλέφωνο : 2103253123, +302103253123 Fax : 2103216653, +302103216653

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα)

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : Θεόδωρος Ψυρρής Τηλέφωνο : 210 3253123, Fax : 210 3216653 e-mail : tpsirris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γιώργος Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΟΡ10-3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 18.04.2011 α.π.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα