KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ"

Transcript

1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΗ, 18 Σεπτεµβρίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της από Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία τροποποιείται η από Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999 (Α 296) Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η Δεύτερη Τροποποιητική Σύµβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 30ή Δεκεµβρίου 2013 µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Α- ναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ- ΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής: «ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η παρούσα σύµβαση συνοµολογείται στην Αθήνα σή- µερα την 30ή Δεκεµβρίου 2013, µεταξύ αφενός: Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόµιµα εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ιωάννη Μανιάτη και, αφετέρου Των ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 1) Της εταιρείας µε την επωνυµία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL A.E. που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόµιµα α- πό τον κ. Ματθαίο Ρήγα δυνάµει από ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής και 2) Της εταιρίας µε την επωνυµία ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε- ΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Ματθαίο Ρήγα δυνάµει του υπ αριθµ. 109/ ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής, αµφοτέρων των υπό (1) και (2) ΕΤΑΙΡΕΙ- ΩΝ καλουµένων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος» και Ως εκ τρίτου συµβαλλοµένης 3) Της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Κωνσταντίνο Πανά του Παναγιώτη, δυνάµει της από ειδικής α- ποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής. Οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συµβαλλόµενα Μέρη». ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Το Ελληνικό Δηµόσιο και ο ως άνω (1) Ανάδοχος συνοµολόγησαν την από 23 Νοεµβρίου 1999 Σύµβαση περί εκµεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999 (Α 296) (εφεξής: «Η Σύµβαση»). 2. Με την από 31 Οκτωβρίου 2012 Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 4135/2013 (Α 69), τροποποιήθηκε µέρος των διατάξεων της Σύµβασης, προκειµένου να εναρµονισθεί µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (ν. 2289/1995), όπως διαµορφώθηκε µετά την ε- φαρµογή του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (Α 179). 3. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., υπό την ιδιότητα του «Ειδικού Συµβαλλοµένου», είχαν ανατεθεί µε τη Σύµβαση, κρατικές εποπτικές αρµοδιότητες και ιδιότητες ειδικού διαιτητή. 4. Με το άρθρο 16, θεσπίσθηκε ειδικό καθεστώς αποκλειστικής αγοράς του συνόλου της παραγωγής πετρελαίου από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., της οποίας το Ελληνικό Δηµόσιο, κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης, είχε την καταστατική πλειοψηφία στη µετοχική της σύνθεση, σε ποσοστό 77%.

2 2 5. Με το άρθρο 19 της Σύµβασης, προβλέφθηκε η θέσπιση ειδικού καθεστώτος αποκλειστικής αγοράς των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, που ενδέχεται να παραχθούν από µελλοντικό κοίτασµα και δεν θα ιδιοχρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο, από την εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.. 6. Δεδοµένου ότι σήµερα η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονο- µίας, έχει εµπορική, βιοµηχανική και ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα των υδρογονανθράκων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στη µετοχική της σύνθεση, έχει περιορισθεί σε ποσοστό 35,47%. 7. Δεδοµένου ότι ήδη µε την Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. έπαψε να είναι ειδικός συµβαλλόµενος, καθώς όλες οι διατάξεις της Σύµβασης, οι οποίες της απέδιδαν τις προαναφερόµενες κρατικές αρµοδιότητες, απαλείφθηκαν και οι εν λόγω αρµοδιότητες, µεταβιβάσθηκαν στο νέο φορέα του Δη- µοσίου για τις έρευνες υδρογονανθράκων, µε την επωνυµία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ). 8. Δεδοµένου ότι ο Ανάδοχος, υπέβαλε αίτηµα για τροποποίηση της Σύµβασης και ειδικότερα του άρθρου 16 αυτής, το οποίο εξετάστηκε από το Υπουργείο. 9. Δεδοµένου ότι οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύµβασης εισάγουν υποχρέωση προς όλες τις εµπλεκό- µενες εταιρείες, η οποία πλέον, περιορίζει αναίτια την ε- λεύθερη άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 10. Δεδοµένου ότι η από σύµβαση προµήθειας αργού πετρελαίου µεταξύ της ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., της οποίας η διάρκεια είχε παραταθεί µε την από σύµβαση, έχει λήξει, χωρίς τα συµβαλλόµενα σε αυτή µέρη να έχουν συµφωνήσει στους όρους πώλησης του πετρελαίου. 11. Δεδοµένου ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 4, που εκ παραδροµής δεν τροποποιήθηκαν µε την Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση. Ήδη, λαµβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν, συνοµολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν και συµπληρώσουν τη Σύµβαση, µε βάση το άρθρο 41 αυτής, στις ακόλουθες διατάξεις της και µόνο σε αυτές: Άρθρο 1 Δεύτερη Τροποποιητική Σύµβαση σηµαίνει το παρόν έγγραφο. Άρθρο 2 Η παρ. 1 του άρθρου 1 της Σύµβασης τροποποιείται ως εξής: «Η παρούσα Σύµβαση είναι σύµβαση µίσθωσης». Άρθρο 3 Η παρ. 4 του άρθρου 14 της Σύµβασης τροποποιείται ως εξής: «Το συνολικό Μερίδιο του Ελληνικού Δηµοσίου, για τις Περιοχές Εκµετάλλευσης ΠΡΙΝΟΥ και ΝΟΤΙΑΣ ΚΑ- ΒΑΛΑΣ (καθώς και κάθε άλλου τυχόν νέου Πεδίου στις ως άνω Περιοχές Εκµετάλλευσης, καθώς και στα Πεδία κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 παρ. 7 της παρούσας Σύµβασης), θα αποτελείται από το Μερίδιο (Royalty) του Δηµοσίου και από το φόρο που προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας Σύµβασης.» Άρθρο 4 1. Η παρ. 7 του άρθρου 16 της Σύµβασης τροποποιείται ως εξής: «Η υποχρέωση του Αναδόχου, που απορρέει από την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995, υφίσταται σε κάθε περίπτωση, ο δε Ανάδοχος θα υποχρεούται στην εκτέλεση της σχετικής εντολής του Ελληνικού Δηµοσίου, πωλώντας τους παραγόµενους υδρογονάνθρακες, όπου ή- θελε ζητήσει το Ελληνικό Δηµόσιο.» 2. Οι παράγραφοι 2,3,4,5,6 και 8 του άρθρου 16 καταργούνται. 3. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη ουδεµία απαίτηση έχουν ή διατηρούν µεταξύ τους από την εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης που καταργούνται µε το παρόν άρθρο. 4. Οι παράγραφοι 1,7 και 9 του άρθρου 16 αναριθµούνται σε 1, 2 και 3 αντίστοιχα. Άρθρο 5 1. Η παρ. 1 του άρθρου 19 της Σύµβασης τροποποιείται ως εξής: «Όσες από τις παραγόµενες ποσότητες Φυσικού Αερίου δεν ιδιοχρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο, θα πωλούνται ελεύθερα.» 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 καταργείται. 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αναριθµείται σε 2. Άρθρο 6 Όλοι οι όροι και διατάξεις της Σύµβασης που δεν τροποποιούνται ή συµπληρώνονται µε την παρούσα, καθώς και η Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση, παραµένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια. Η παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύµβαση ισχύει α- πό την ηµεροµηνία συνοµολογήσεώς της και υπογραφής της από τα Συµβαλλόµενα Μέρη και θα κυρωθεί δια νό- µου από τη Βουλή των Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο 41 της Σύµβασης. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνοµολογήθηκε η παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύµβαση, η οποία και υ- πογράφηκε ως έπεται: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL A.E. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ENERGEAN OIL AND GAS A.E. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΣ»

3 3 Άρθρο δεύτερο Κύρωση της από Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ µε την οποία τροποποιείται η από Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999 (Α 296) Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η Τρίτη Τροποποιητική Σύµβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 11η Σεπτεµβρίου 2014 µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α- ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΥΔΡΟ- ΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής: «ΤΡΙΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η παρούσα σύµβαση συνοµολογείται στην Αθήνα σή- µερα την 11η Σεπτεµβρίου 2014, µεταξύ αφενός: Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόµιµα εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ιωάννη Μανιάτη και, αφετέρου Των ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 1. Της εταιρίας µε την επωνυµία ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόµιµα α- πό τον κ. Ματθαίο Ρήγα δυνάµει του από ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής, και 2. Της εταιρίας µε την επωνυµία ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε- ΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Ματθαίο Ρήγα δυνάµει του υπ' αριθµ. 131/ ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής, αµφοτέρων των υπό (1) και (2) ΕΤΑΙΡΙΩΝ καλούµενων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος». Οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συµβαλλόµενα Μέρη». ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Το Ελληνικό Δηµόσιο και ο ως άνω (1) Ανάδοχος συνοµολόγησαν την από 23 Νοεµβρίου 1999 Σύµβαση περί εκµεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999 (Α 296) (εφεξής: «Η Σύµβαση»). 2. Με την από 31 Οκτωβρίου 2012 Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 4135/2013 (Α 69), τροποποιήθηκε µέρος των διατάξεων της Σύµβασης, προκειµένου να εναρµονισθεί µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (ν. 2289/1995), όπως διαµορφώθηκε µετά την ε- φαρµογή του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (Α 179/ ). 3. Με την από 30 Δεκεµβρίου 2013 Δεύτερη Τροποποιητική Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Αναδόχου, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 4, που εκ παραδρο- µής δεν είχαν τροποποιηθεί µε την Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύµβασης, οι οποίες θέσπιζαν καθεστώς αποκλειστικής προµήθειας αργού πετρελαίου, περιορίζοντας α- ναίτια την ελεύθερη άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τις εµπλεκόµενες εταιρείες. Ήδη επίκειται η κύρωση της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύµβασης µε νόµο. 4. Με το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση γ της Σύµβασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση και ισχύει, ορίσθηκε η διάρκεια της Άδειας Εκ- µετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» έως την 23η Νοεµβρίου 2014, µη δυνάµενη να ανανεωθεί περαιτέρω. 5. Δεδοµένου ότι µε την Απόφαση 195/ (Β 2501/ ) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, µεταβιβάζονται, στο Ταµείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη- µοσίου, όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα του Δηµοσίου και το δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης, α- νάπτυξης και εκµετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσµατος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» για τη µετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, σύµφωνα µε το άρθρο 93 του ν. 4001/2011 (Α 179) για χρονικό διάστηµα έως και 50 έτη µετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης. 6. Δεδοµένου ότι µετά τη λήξη της Άδειας Εκµετάλλευσης, ήτοι µετά την 23η Νοεµβρίου 2014, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», θα πρέπει να αναληφθεί από το Ελληνικό Δη- µόσιο, γεγονός που θα επιβαρύνει σηµαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 7. Δεδοµένου ότι θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος, προκειµένου το Ταµείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, προετοιµάσει και διεξάγει την διαγωνιστική διαδικασία, για την παραχώρηση της χρήσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα». 8. Δεδοµένου ότι το κοίτασµα φυσικού αερίου «Νότιας Καβάλας» δεν έχει εξαντληθεί και συνεχίζεται η εκ- µετάλλευσή του και ότι συνδέεται λειτουργικά προς το κοίτασµα πετρελαίου του «Πρίνου» χρησιµοποιούµενο για την υποβοήθηση της άντλησης πετρελαίου (Gas Lift) και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού προς κάλυψη των ιδίων αναγκών των εγκαταστάσεων του Αναδόχου. Ήδη, λαµβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν, συνοµολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν τη Σύµβαση, µε βάση τα άρθρο 41 αυτής, στην ακόλουθη διάταξη και µόνο σε αυτή: ΑΡΘΡΟ 1 Τρίτη Τροποποιητική Σύµβαση σηµαίνει το παρόν έγγραφο.

4 4 ΑΡΘΡΟ 2 Η παρ. 1 του άρθρου 6, περίπτωση γ της Σύµβασης τροποποιείται ως εξής: «Προκειµένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκµετάλλευσης Νότιας Καβάλας ορίζεται έως την 23η Νοεµβρίου 2015, µη δυνάµενη να ανανεωθεί περαιτέρω. Οι υφιστάµενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής ακολουθούν την Άδεια Εκµετάλλευσης Νότιας Καβάλας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύµβασης.» ΑΡΘΡΟ 3 Όλοι οι όροι και διατάξεις της Σύµβασης που δεν τροποποιούνται ή συµπληρώνονται µε την παρούσα, καθώς και η Πρώτη και Δεύτερη Τροποποιητικές Συµβάσεις, παραµένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια. Η παρούσα Τρίτη Τροποποιητική Σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία συνοµολογήσεώς της και υπογραφής της από τα Συµβαλλόµενα Μέρη και θα κυρωθεί δια νό- µου από τη Βουλή των Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο 41 της Σύµβασης. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνοµολογήθηκε η παρούσα Τρίτη Τροποποιητική Σύµβαση, η οποία και υπογράφηκε ως έπεται: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL A.E. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Άρθρο τρίτο ΓΙΑ ΤΗΝ ENERGEAN OIL AND GAS A.E. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ» Στο π.δ. 99/2014 (Α 166) «Οργανισµός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» το άρθρο 33 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος καταργούνται το π.δ. 320/1988 (Α 149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθµ. οικ. 812/2008 (Β 1385) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.» Άρθρο τέταρτο Η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων ηµέρας των δικαιούχων των καταναλώσεων ηµέρας των δικαιούχων των τιµολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (Κ.Ο.Τ.), καθώς και το τµήµα τετραµηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ηµέρας έως και kwh για τους δικαιούχους Τιµολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.» Άρθρο πέµπτο Η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3468/ 2006 (Α 129) αντικαθίσταται ως εξής: «α) ο Λειτουργός της Αγοράς, για την ηλεκτρική ε- νέργεια που τροφοδοτεί το Σύστηµα, απευθείας ή µέσω του Δικτύου,». Άρθρο έκτο Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου I.5 του ν. 4152/2013 (Α 107) αντικαθίσταται από την 1η Μαΐου 2014 ως εξής: «Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.» Άρθρο έβδοµο Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α 129) προστίθεται εδάφιο ως ε- ξής: «Με την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται, µε µέγιστο όριο τα 500 kw, ανώτατα όρια εγκατεστηµένης ισχύος για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς διαφοροποιηµένα ανά κατηγορία παραγωγών. Τα υψηλότερα όρια τίθενται υπέρ νοµικών προσώπων, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δη- µόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εµβέλειας.» Άρθρο όγδοο 1. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, οι αιτήσεις που υποβάλλονται µέχρι για χορήγηση άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και α- φορούν: α) σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, β) σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υ- πό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νοµικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., καθώς και γ) σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νοµικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους ευρώ και άνω, η οποία ανήκει σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε αναπτυξιακό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, µέχρι την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα α- ξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην Ελληνική Επικράτεια τελεί υπό προθεσµία η οποία συµπληρώνεται εντός 24 µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α 129) προστίθενται περιπτώσεις δ έως στ ως εξής:

5 5 «δ) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω περιπτώσεων της παρούσης και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το περιθώριο ισχύος που καθορίζεται, σύµφωνα µε τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α, της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος και την περίπτωση α της παρούσας παραγράφου, καθώς και το µετέπειτα προκύπτον περιθώριο απορρόφησης ισχύος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο, κατανέµονται από τον αρµόδιο διαχειριστή κατά προτεραιότητα, έναντι λοιπών εκκρεµών αιτήσεων, για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης ως εξής: αα) σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι ο- ποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, ββ) σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νοµικών προσώπων στα οποία έ- χουν ανατεθεί αρµοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., γγ) σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι ο- ποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νοµικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους ευρώ και άνω η ο- ποία ανήκει σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε αναπτυξιακό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην Ελληνική Επικράτεια τελεί υπό προθεσµία η οποία συµπληρώνεται εντός 24 µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, δδ) σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα, βιοαέριο ή βιορευστά για τους οποίους υποβάλλονται µέχρι πλήρεις φάκελοι για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. ε) Η κατανοµή της διαθέσιµης ισχύος της περίπτωσης δ σε σταθµούς των υποπεριπτώσεων αα έως γγ γίνεται κατόπιν υποβολής τεκµηριωµένων, και ιδίως ως προς το µέγεθος του σταθµού, σχετικών αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων και η αντίστοιχη ισχύς δεσµεύεται από τον αρµόδιο διαχειριστή για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών για σταθµούς που απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και δύο (2) ετών για τους λοιπούς σταθµούς από τη γνωστοποίηση της δέσµευσης που συντελείται µε σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του αρµόδιου διαχειριστή. Η κατανοµή της διαθέσιµης ισχύος της περίπτωσης δ σε σταθµούς της υποπερίπτωσης δδ γίνεται κατόπιν υ- ποβολής εκ µέρους των ενδιαφεροµένων σχετικών αιτη- µάτων τα οποία συνοδεύονται από πλήρη φάκελο για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Εντός των χρονικών διαστηµάτων των έξι (6) µηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης, οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηµα για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, άλλως ο αρµόδιος διαχειριστής αποδεσµεύει την αντίστοιχη ισχύ. Τα χρονικά διαστήµατα των έξι (6) µηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης για τα οποία δεσµεύεται η αντίστοιχη ισχύς επεκτείνονται µέχρι την ικανοποίηση ή απόρριψη των ε- µπρόθεσµα υποβαλλόµενων αιτηµάτων του προηγούµενου εδαφίου από τον αρµόδιο διαχειριστή. στ) Σε περίπτωση που η διαθέσιµη ισχύς δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων που, κατ' εφαρ- µογή της περίπτωσης δ, υποβάλλονται µέχρι την ανακοίνωση των περιθωρίων ισχύος, οι εν λόγω αιτήσεις ε- ξετάζονται µε την ακόλουθη προτεραιότητα: αα) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης δ. ββ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης δ. γγ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης δ. δδ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης δ. Κατά την εξέταση αιτήσεων που εµπίπτουν στην ίδια υποπερίπτωση της περίπτωσης δ, τηρείται σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.» 3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι καταλαµβάνονταν από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ίσχυε πριν την τροποποίησή της από το ν. 4254/2014 (Α 85), ο αρµόδιος διαχειριστής χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης, εφόσον έχουν προσκοµισθεί βεβαιώσεις απαλλαγής εκ της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εκδοθείσες από αρµόδια αρχή. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθµών του προηγουµένου εδαφίου απαιτείται η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για το σταθµό ηλεκτροπαραγωγής και τις λοιπές εγκαταστάσεις αξιοποίησης της πρώτης ύλης, και η προσκόµιση των σχετικών διοικητικών πράξεων στον αρ- µόδιο διαχειριστή.» 4. Διαδικασίες κατανοµής περιθωρίου ισχύος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται χωρίς την εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ, ε και στ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α 129), όπως αυτές προστέθηκαν µε την παράγραφο 2 του παρόντος. 5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Για σταθµούς ΑΠΕ σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο και για σταθµούς της περίπτωσης δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, το χρονικό διάστηµα αναβίωσης των α- δειών εγκατάστασης δύναται, µε απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, να επεκταθεί πέραν των δώδεκα (12) µηνών και µε µέγιστο όριο τους τριάντα (30) µήνες, µετά α- πό σχετικό αίτηµα των ενδιαφεροµένων. Για τη χορήγηση ή µη της επέκτασης, η αδειοδοτούσα αρχή συνεκτιµά ιδίως το βαθµό ωριµότητας του επιχειρηµατικού σχεδίου υλοποίησης.» Άρθρο ένατο Στους εκµεταλλευτές λατοµείων οι οποίοι δεν υπέβαλαν την αίτηση παράτασης της µίσθωσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1428/1984 (Α 43), ό- πως ισχύει, ή την αίτηση παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ιδίου νόµου, παρέχεται νέα αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-

6 6 ντος, για την υποβολή αντίστοιχης αίτησης παράτασης στο αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο, εφόσον είχαν δικαίωµα εκµετάλλευσης του λατοµείου τους κατά την µε βάση ισχύουσα σύµβαση µίσθωσης ή ά- δεια εκµετάλλευσης. Μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης επί ανάλογης αίτησης παράτασης, επιτρέπεται να συνεχίζεται η εκµετάλλευση των λατοµείων. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984 εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτήν. Άρθρο δέκατο Το άρθρο 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Καταδυτικά Πάρκα - Οργανωµένες Καταδύσεις 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε- θνικής 'Αµυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισµού είναι δυνατόν θαλάσσια περιοχή µαζί µε τον αντίστοιχο αυτής πυθµένα, να χαρακτηρισθεί ως Καταδυτικό Πάρκο. Με την ίδια απόφαση µπορεί, επίσης, να παραχωρούνται τµήµατα αιγιαλού και παραλίας και να ορίζονται οι τυχόν επιτρεπόµενες επί αυτών κατασκευές για την εξυπηρέτηση του καταδυτικού πάρκου, σύµφωνα µε τους ουσιαστικούς περιορισµούς των διατάξεων του ν. 2971/2001 και των κατ ε- ξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων. Για την εκτέλεση έργων επί του αιγιαλού και της παραλίας προσκοµίζονται, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8 του παρόντος, τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 για κάθε κατηγορία έργου, δικαιολογητικά. 2. Ως Καταδυτικό Πάρκο νοείται η µε την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου χαρακτηρισµένη περιοχή, στην οποία πραγµατοποιούνται κατ' αποκλειστικότητα καθοδηγούµενες καταδύσεις αναψυχής κατά την έννοια της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου, καθώς και συναφείς υποβρύχιες δραστηριότητες µε τα κατά το άρθρο 1 του παρόντος µέσα, όπως η υποβρύχια φωτογράφιση, η υποβρύχια κινη- µατογράφηση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η επιστηµονική έρευνα εντός του Πάρκου επιτρέπεται υπό τους όρους του π.δ. 67/1981 (Α 23 και 43) και των λοιπών οικείων διατάξεων. 3. Η διαχείριση του Καταδυτικού Πάρκου ανήκει στον φορέα διαχείρισης αυτού, ο οποίος µπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σύµπραξη αυτών. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι περί επιχειρήσεων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατάξεις των άρθρων 107 επ. του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως ισχύουν. 4. Το συνολικό εµβαδό της επιφάνειας Καταδυτικού Πάρκου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από δύο (2) τετραγωνικά χιλιόµετρα. Απαγορεύεται να οριοθετούνται Καταδυτικά Πάρκα σε απόσταση µικρότερη των τριών (3) ναυτικών µιλίων από κηρυγµένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. 5. Εντός της οριοθετηµένης θαλάσσιας περιοχής του Καταδυτικού Πάρκου: α. Επιτρέπεται η ναυσιπλοΐα αποκλειστικά και µόνο στα σκάφη, στα πλωτά και υποβρύχια µέσα του φορέα διαχείρισης και σε όσα χρησιµοποιούνται προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς, επίσης, στα πλωτά και υ- ποβρύχια µέσα των αρµόδιων Αρχών προς έλεγχο της τήρησης των αναφεροµένων στην απόφαση της παραγράφου 1 όρων, καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι σχετικές κείµενες διατάξεις. Οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας πάσης φύσεως σκαφών εντός και, εφόσον απαιτείται, πέριξ των καταδυτικών πάρκων, καθορίζεται µε Ειδικό Κανονισµό Λι- µένα που εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτωση β του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261). β. Απαγορεύεται η αγκυροβολία. Η πρόσδεση των ως άνω σκαφών και πλωτών µέσων γίνεται αποκλειστικά σε ειδικά ναύδετα, που φέρουν κατάλληλη σήµανση και των οποίων η πόντιση γίνεται µε την ελάχιστη δυνατή όχληση προς το υποβρύχιο περιβάλλον. γ. Απαγορεύονται κάθε µορφή αλιείας, της υποβρύχιας συµπεριλαµβανόµενης, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου, κάθε αθλητική ή άλλη θαλάσσια δραστηριότητα, καθώς και κάθε δραστηριότητα που παρακωλύει τις καταδύσεις ή τις πράξεις διαχείρισης του Πάρκου. Κατ' εξαίρεση, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου επιτρέπεται για λόγους επιστηµονικής έρευνας υπό τους όρους του π.δ. 67/1981 (Α 23 και 43) και των λοιπών οικείων διατάξεων. δ. Επιτρέπεται η πόντιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγηµάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών για τη βελτίωση της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ή της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3153/2003 (Α 153) και του ν. 4014/2011 (Α 209). Τα τυχόν πλοία ή άλλα ναυπηγήµατα που θα ποντισθούν στο χώρο του Πάρκου ε- ξαιρούνται των διατάξεων της απόφασης ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/ (Β 1701) περί χαρακτηρισµού ναυαγίων ως πολιτιστικών αγαθών. Η ακριβής θέση των ναυαγίων γνωστοποιείται αµελλητί στην Υδρογραφική Υπηρεσία Π.Ν. µε µέριµνα του φορέα διαχείρισης και τοποθετείται σήµανση ηµέρας και νύχτας σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων Π.Ν.. 6. Η οριοθέτηση του Καταδυτικού Πάρκου γίνεται µε πλωτούς σηµαντήρες ή άλλα µέσα κατάλληλα προς ο- ριοθέτηση και φιλικά προς το περιβάλλον της θαλάσσιας περιοχής, της πανίδας, της χλωρίδας και του πυθµένα της. Στους σηµαντήρες και τα άλλα µέσα οριοθέτησης τοποθετείται σήµανση ηµέρας και νύχτας, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων Π.Ν.. 7. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος χαρακτηρισµός είναι δυνατόν να περιλαµβάνει ή να αναφέρεται σε θαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ή τµήµα τέτοιας περιοχής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του ν. 4014/2011 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις. Η δηµιουργία Καταδυτικού Πάρκου σε περιοχή στον πυθµένα της οποίας υπάρχουν προστατευόµενοι λειµώνες ή άλλα προστατευόµενα είδη γίνεται µε τους ι- διαίτερους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται α- πό την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 8. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος χαρακτηρισµός λαµβάνει χώρα µετά από αίτηση του προσώπου το οποίο ενδιαφέρεται να αναλάβει τη διαχείριση του Πάρκου. Η αίτηση υποβάλλεται προς τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- µατικής Αλλαγής και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

7 7 α. Παρουσίαση της επάρκειας του αιτούντος προσώπου για την ανάληψη της διαχείρισης του Πάρκου. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να µην τελεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση, καθώς και να µην έχει κινηθεί σε βάρος του α- νάλογη διαδικασία. Προκειµένου περί αλλοδαπού αιτούντος προσώπου, θα πρέπει να µην τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους προέλευσής του. Επίσης, θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την καταβολή των φόρων, που αποδεικνύεται ιδίως µε την υποβολή σχετικού πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας, και να διαθέτει ειδική τεχνική ικανότητα, που αποδεικνύεται ιδίως από την απασχόληση ή συµµετοχή σε αυτό προσωπικού µε σχετική µε τις καταδύσεις εµπειρία. β. Οικονοµοτεχνική µελέτη (µελέτη βιωσιµότηταςσκοπιµότητας), που πρέπει να περιλαµβάνει έρευνα αγοράς (market study) και επιχειρηµατικό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας (business plan) της αιτούµενης ανάπτυξης. γ. Τεχνική έκθεση για την τεκµηρίωση των σχετικών µε την οριοθέτηση του Καταδυτικού Πάρκου προτάσεων του αιτούντος, οι οποίες αφορούν ιδίως: αα. στην επιλογή της θέσης και της έκτασης του προτεινόµενου καταδυτικού Πάρκου, στην περιγραφή της φυσιογνωµίας της ευρύτερης περιοχής και στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, ββ. στον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης του Καταδυτικού Πάρκου, καθώς και στις απαιτούµενες τεχνικές, διοικητικές και περιβαλλοντικές υποδοµές ή άλλες εξυπηρετήσεις που είναι αναγκαίες για την εύρυθµη και α- σφαλή λειτουργία του Καταδυτικού Πάρκου, γγ. στο είδος, στις διαστάσεις και στη σύσταση, των προς πόντιση πλωτών µέσων ή κατασκευή, καθώς και στον τρόπο έδρασης αυτών, επί του πυθµένα. δ. Σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας µε πρόβλεψη για διαχείριση θεµάτων ασφαλείας και πρόληψης - αντιµετώπισής τους. ε. Τοπογραφικά διαγράµµατα κατάλληλης κλίµακας στα οποία θα απεικονίζονται γενικά τα στοιχεία της επιδιωκόµενης ανάπτυξης, οι υφιστάµενες και θεσµοθετη- µένες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή του Καταδυτικού Πάρκου και το µεταφορικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, καθώς και βυθοµετρικό διάγραµµα κλίµακας 1: στο οποίο θα αποτυπώνονται η µορφολογία του βυθού και τα τυχόν αντικείµενα που έχουν ποντιστεί ή θα ποντιστούν κατά τα ανωτέρω στο παρόν άρθρο αναφερόµενα. στ. Τοπογραφικό διάγραµµα κατάλληλης κλίµακας στο οποίο θα απεικονίζονται αναλυτικά τα στοιχεία της επιδιωκόµενης ανάπτυξης, όπως ιδίως η έκταση µε όρια, οι συντεταγµένες των κορυφών αυτής κατά ΕΓΣΑ '87, οι υ- ποβρύχιες διαδροµές που προτείνονται να αναπτυχθούν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο. ζ. Όπου απαιτείται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α του ν. 4014/2011 και το Παράρτηµα VI της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β 21), όπως ισχύουν, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α' του εν λόγω Παραρτήµατος ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β του εν λόγω Παραρτήµατος. Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά των ως άνω περιπτώσεων β έως και ε συντάσσονται και υπογράφονται από µελετητές κατάλληλων ειδικοτήτων. 9. Αρµόδια Αρχή για την επίσπευση της διοικητικής διαδικασίας χαρακτηρισµού περιοχής ως Καταδυτικού Πάρκου κατόπιν της κατά την προηγούµενη παράγραφο υποβολής αίτησης είναι η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υ- πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Για την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος ακολουθείται η εξής διαδικασία: α. υποβολή φακέλου της αίτησης της παραγράφου 8 του παρόντος από τον ενδιαφερόµενο φορέα, β. έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου της αίτησης εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υ- ποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου σε ένα µόνο αντίγραφο και, εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, ακολουθεί η υ- ποβολή από τον ενδιαφερόµενο φορέα των υπόλοιπων απαιτούµενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης µη πληρότητας αυτού, η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αποστέλλει έγγραφο που αναφέρει τα ελλείποντα στοιχεία και θέτει προθεσµία για τη συ- µπλήρωση αυτών, µετά την άπρακτη παρέλευση της ο- ποίας ο φάκελος επιστρέφεται στο αιτούν πρόσωπο, γ. αποστολή του φακέλου για διατύπωση γνώµης προς την αρµόδια Υπηρεσία της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στις αρµόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονοµικών, (καθ' ύλην αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Τουρισµού, και εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας ή την προσκόµιση των απαιτούµενων αντιγράφων του φακέλου, δ. συλλογή γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης της ως άνω περίπτωσης γ σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων, µετά την παρέλευση του οποίου η διαδικασία συνεχίζεται ανεξαρτήτως ε- άν έχουν εκδοθεί µία ή περισσότερες γνωµοδοτήσεις, ε. αξιολόγηση και στάθµιση γνωµοδοτήσεων από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας που προβλέπεται στην ως άνω περίπτωση δ, στ. σύνταξη και προώθηση του σχεδίου της κοινής α- πόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών βάσει της αξιολόγησης των υφιστά- µενων γνωµοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωµοδοτήσει όλες οι Υπηρεσίες της περίπτωσης γ της παρούσας. Δεν απαιτείται αποστολή του φακέλου για παροχή γνωµοδοτήσεων εάν αυτές έχουν προσκοµισθεί µε επι- µέλεια του ενδιαφερόµενου φορέα κατά την υποβολή του φακέλου της αίτησης. Δεν απαιτείται αποστολή του φακέλου προς τις Υπηρεσίες και τους φορείς της Διοίκησης της περίπτωσης γ ανωτέρω, για παροχή γνωµοδοτήσεων, εφόσον έχουν γνωµοδοτήσει κατά την έκδοση της ΑΕΠΟ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, εκδίδεται αιτιολογηµένη πράξη της διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-

8 8 κής Αλλαγής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. 10. Κατά την αξιολόγηση της κατά τις προηγούµενες παραγράφους υποβαλλόµενης αίτησης λαµβάνονται αιτιολογηµένα υπόψη τα κάτωθι: α. οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που προκύπτουν από εγκεκριµένα χωροταξικά πλαίσια, ρυθµιστικά και πολεοδοµικά σχέδια ή προγράµµατα, καθώς και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης του Καταδυτικού Πάρκου περιοχής, β. η συµβατότητα της σχεδιαζόµενης ανάπτυξης µε υ- φιστάµενες ή εγκεκριµένες χρήσεις της ευρύτερης περιοχής, η ενδεχόµενη συµπληρωµατικότητά της µε άλλες χρήσεις και δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής ανάπτυξης και της ευρύτερης του Καταδυτικού Πάρκου περιοχής, γ. η ύπαρξη των αναγκαίων για την εξυπηρέτηση του Καταδυτικού Πάρκου έργων υποδοµής στην ευρύτερη περιοχή, δ. τα συνολικά άµεσα ή έµµεσα αναµενόµενα οφέλη για το περιβάλλον, τον τουρισµό, την εθνική και τοπική οικονοµία και τον πληθυσµό, την απασχόληση ειδικότερα και γενικότερα, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που περιβάλλει το Καταδυτικό Πάρκο, ε. η καταλληλότητα της προτεινόµενης έκτασης από άποψη ιδίως θέσεως, ποιότητας και µορφολογίας βυθού και ποικιλίας αξιόλογων υποθαλάσσιων στοιχείων, διαύγειας και καθαρότητας νερών, έντασης θαλάσσιων ρευ- µάτων, µεγέθους, καθώς και ύπαρξης άλλων καταδυτικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή, στ. η συµµετοχή ή άλλης µορφής σύµπραξη µε το αιτούν πρόσωπο ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή επαγγελµατικών ενώσεων. 11. Με την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος απόφαση οριοθετείται το Καταδυτικό Πάρκο µε συντεταγµένες κατά ΕΓΣΑ '87 και µε σχετικό τοπογραφικό διάγραµ- µα, ενώ αναφέρεται και η θέση του Πάρκου και το εµβαδόν της επιφάνειάς του. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µαζί µε το τοπογραφικό διάγραµµα της περίπτωσης στ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση παραχωρείται το δικαίωµα χρήσης, κατά τον προορισµό αυτής, και η διαχείριση του Πάρκου και καθορίζεται ετήσια αποζηµίωση (µίσθωµα). Για το ύψος του µισθώµατος λαµβάνεται υπόψη η σχετική εισήγηση που υποβάλλει η κατά τόπον αρµόδια Επιτροπή Δηµοσίων Κτηµάτων, κατόπιν ολοκήρωσης της διαδικασίας της περίπτωσης ε της παραγράφου 9 και διαβίβασης του σχετικού φακέλου στην καθ' ύ- λην αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών. Η εισήγηση διατυπώνεται για µεν το τµήµα αιγιαλού και παραλίας µετά από εξέταση συγκριτικών µισθωτικών στοιχείων της περιοχής, τα οποία προσκοµίζει ο Προϊστάµενος της αρµόδιας κατά τόπον Κτηµατικής Υ- πηρεσίας, που µετέχει σε αυτήν ως εισηγητής, για δε τη θαλάσσια περιοχή και τον πυθµένα, σύµφωνα µε τον τρόπο υπολογισµού που προσδιορίζεται µε το ν. 2971/ 2001 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις. Το καθοριζόµενο µίσθωµα εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Η παραχώρηση έ- χει διάρκεια δέκα (10) ετών, είναι δε δυνατόν να ανανεώνεται για πέντε (5) έτη κάθε φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισµού, µετά από σχετική αίτηση του φορέα διαχείρισης, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, β και ζ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απόφαση περιλαµβάνει τους όρους που κρίνεται σκόπιµο να περιληφθούν βάσει των γνωµοδοτήσεων των αρµόδιων Υπηρεσιών και φορέων της Διοίκησης της περίπτωσης γ της παραγράφου 9 του παρόντος. Οι όροι αυτοί και το ως άνω µίσθωµα µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κάθε απόφαση ανανέωσης. 12. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης ή πληµµελούς εκπλήρωσης του σκοπού της παραχώρησης εκ µέρους του φορέα διαχείρισης, καθώς και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος είναι δυνατή η άρση του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χαρακτηρισµού µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισµού. Η άρση του χαρακτηρισµού επιφέρει και τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης και της διαχείρισης του Πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού. 13. Η από οποιαδήποτε αιτία λήξη της παραχώρησης Καταδυτικού Πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού αίρει τον κατά την παράγραφο 1 του παρόντος χαρακτηρισµό της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως Καταδυτικού Πάρκου. Για την άρση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική α- πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Α- γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισµού. 14. Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου α- σκεί αποκλειστικά και µόνο τη διαχείριση, οργάνωση, ε- πίβλεψη, προστασία και εκµετάλλευση του Πάρκου, ως επισκέψιµου υποβρύχιου χώρου αναψυχής. Επιπλέον, ε- πιτρέπεται να παράγει και να εµπορεύεται σχετικό µε το Πάρκο ενηµερωτικό, διδακτικό, πληροφοριακό και τουριστικό υλικό, σε έντυπη, φωτογραφική, ηλεκτρονική ή άλλη µορφή. 15. Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου υ- ποχρεούται σε αποτελεσµατική φύλαξη της περιοχής του Πάρκου και διαθέτει το δικαίωµα αυτοδύναµης προστασίας αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 985 και 997 του Α- στικού Κώδικα. 16. Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου µπορεί να εισπράττει αντίτιµο από τους επισκέπτες του Πάρκου, σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της απόφασης παραχώρησης. 17. Η αστυνόµευση των καταδυτικών πάρκων από πλευράς τήρησης της κείµενης νοµοθεσίας ασκείται από το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 18. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των όρων της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απόφασης χαρακτηρισµού Καταδυτικού Πάρκου επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει. Επίσης, πέρα από κάθε άλλη προβλεπόµενη από το νόµο συνέπεια, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου. Επιπλέον, ειδικά η άσκηση απαγορευµένης δραστηριότητας εντός του Καταδυτικού Πάρκου υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 15 του παρόντος, καθώς και στις διοικητικές και ποινικές κυρώ-

9 9 σεις της παρ. 7 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του ν. 2971/2001, όπως αυτός ισχύει. 19. Χερσαίες εγκαταστάσεις οι οποίες τυχόν συνοδεύουν το Καταδυτικό Πάρκο που έχει χαρακτηρισθεί µε την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και οι οποίες συνδυάζονται µε σχετικές υπηρεσίες προς τρίτους µπορούν να αποτελούν και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, εφόσον πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που καθορίζονται µε σχετική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της ως άνω διάταξης του ν. 4276/ Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισµού είναι δυνατή η συµπλήρωση και εξειδίκευση των δικαιολογητικών της παραγράφου 8 και των διαδικασιών των παραγράφων 8 έως 12, καθώς και η ρύθµιση κάθε ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτοµερειακού ζητήµατος σχετικού µε τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο.» Άρθρο ενδέκατο Μεταφορά των αρµοδιοτήτων του Ν.Π.Ι.Δ. «Μητροπολιτικός φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Αττικής» στον «Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Δυτικής Αθήνας» (ΑΣΔΑ) κατά το µέρος που αναφέρονται στο καταργηθέν καί συνχωνευθέν Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισµός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 1. Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) «Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Αττικής» (εφεξής «Μητροπολιτικός Φορέας»), το ο- ποίο συστήθηκε δυνάµει της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α 180), κατά το µέρος που αναφέρονται στο καταργηθέν και συγχωνευθέν µε την παραπάνω διάταξη Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισµός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»» (εφεξής «Πάρκο Τρίτση»), το οποίο είχε συσταθεί µε το π.δ. 184/2002 (Α 172), επιδιώκονται και µεταβιβάζονται αντιστοίχως, δυνάµει του παρόντος άρθρου, στον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), ο οποίος συνεστήθη µε την υπ αριθµ /1988 απόφαση του Νοµάρχη Δυτικής Αττικής (Β 915), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και ο ο- ποίος υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του φορέα αυτού και καθίσταται διάδοχός του ως προς το ανωτέρω «Πάρκο Τρίτση». Για έργα ή υπηρεσίες που συνδέονται αποκλειστικά µε την επίτευξη των σκοπών του Μητροπολιτικού Φορέα οι οποίοι αναφέρονται στο «Πάρκο Τρίτση», περιλαµβανοµένων ήδη εκτελεσθέντων έργων και ήδη παρασχεθεισών υπηρεσιών, είναι δυνατόν να καταβάλλονται στον ανωτέρω Σύνδεσµο επιχορηγήσεις από πόρους του «Πράσινου Ταµείου» για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ε- τών από τη µεταφορά των σχετικών αρµοδιοτήτων. 2. Το προσωπικό που απασχολείται στο Μητροπολιτικό Φορέα παραµένει στο Φορέα αυτόν. Οι αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων στον ίδιο Φορέα εξακολουθούν να ι- σχύουν. Από την κατά το παρόν άρθρο µεταβίβαση προς τον ΑΣΔΑ του ενεργητικού και του παθητικού του Μητροπολιτικού Φορέα, κατά το µέρος που αφορούν τους σκοπούς και τις αρµοδιότητες του πλέον συγχωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση», εξαιρούνται όσα στοιχεία σχετίζονται µε αµοιβές και λοιπές υποχρεώσεις του Μητροπολιτικού Φορέα προς το προσωπικό του, καθώς και τυχόν απαιτήσεις του Μητροπολιτικού Φορέα έναντι του προσωπικού αυτού. 3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ε- πί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ανωτέρω Μητροπολιτικού Φορέα, κατά το µέρος που α- φορούν περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω συγχωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση», περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στον Α.Σ.Δ.Α.. Ο Α.Σ.Δ.Α. δύναται να εκµεταλλεύεται τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, εφόσον το προκύπτον οικονοµικό όφελος διατίθεται για την επιδίωξη των σκοπών του ανωτέρω συγχωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση». 4. Συστήνεται πενταµελής Επιτροπή, αποτελούµενη α- πό τέσσερις υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και ένα µέλος του αρµοδίου οργάνου διοίκησης του ΑΣΔΑ, οριζόµενο από το ίδιο όργανο διοίκησης, έργο της οποίας είναι η εντός τριών (3) µηνών απογραφή της ακίνητης και κινητής περιουσίας και του ενεργητικού και του παθητικού του ως άνω Μητροπολιτικού Φορέα, κατά το µέρος που αφορούν περιουσιακά στοιχεία του συγχωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση», στα οποία και υπεισέρχεται, δυνάµει του παρόντος άρθρου, ο Α.Σ.Δ.Α.. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία και ορίζει ως Πρόεδρο έναν από τους τέσσερις ανωτέρω υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη. Οι ανωτέρω πράξεις της Επιτροπής ε- γκρίνονται µε όµοια απόφαση. Για όποια από τα δικαιώ- µατα επί ακινήτων τα οποία περιλαµβάνονται στην ανωτέρω απογραφή απαιτείται καταχώριση στα βιβλία µεταγραφών του αρµοδίου Υποθηκοφυλακείου, ή στο αρµόδιο Κτηµατολόγιο, ο Α.Σ.Δ.Α. προβαίνει στις καταχωρίσεις αυτές ατελώς. 5. Ο Α.Σ.Δ.Α. µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµφωνίες µε άλλους Δήµους ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου µε αντικείµενο την εκµετάλλευση, αξιοποίηση ή εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται σε αυτόν µε το παρόν, κατά τα ανωτέρω. 6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό ζήτηµα που αναφέρεται στα ανωτέρω προβλεπόµενα. Άρθρο δωδέκατο Χρόνος εµπειρίας ως απαιτούµενου προσόντος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 99/2008 (Α 154) αντικαθίσταται ως εξής: «β) πενταετής εµπειρία σε θέση σηµαντικής ευθύνης στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα».

10 10 Άρθρο δέκατο τρίτο Υποχρέωση σύνταξης ειδικής ορνιθολογικής µελέτης για τόπους που βρίσκονται εκτός Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας αλλά χαρακτηρίζονται ως Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά Η παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ' αριθµ / κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Πολιτισµού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 2464) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας και των Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (Σ.Π.Π.) της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ύστερα από την απαιτούµενη κατά το άρθρο 10 του ν. 4014/2011 Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) και βάσει των σχετικών διατάξεων της υπουργικής απόφασης οικ /2014 (Β 135) και της υπουργικής απόφασης 52983/1952/2013 (Β 2436) για τα έργα των κατηγοριών Α και Β του ν. 4014/ 2011, αντίστοιχα. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισµοί για την υλοποίηση των α- νωτέρω αιολικών εγκαταστάσεων καθορίζονται στην οικεία απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα κατηγορίας Α του ν. 4014/2011, ή στην απόφαση έ- γκρισης της ΕΟΑ για τα έργα κατηγορίας Β του ίδιου νό- µου.» Άρθρο δέκατο τέταρτο Απαγόρευση διακίνησης πλήρων συσκευασιών από διαχειριστές που δεν έχουν οργανώσει ή δεν συµµετέχουν σε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης Στο τέλος της περιπτώσεως γ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2939/2001 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Απαγορεύεται η διακίνηση πλήρων συσκευασιών, ό- ταν οι διαχειριστές των συσκευασιών αυτών δεν έχουν οργανώσει ή δεν συµµετέχουν σε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης.» Άρθρο δέκατο πέµπτο Εξοµοίωση της µη ανανέωσης έγκρισης συστήµατος ε- ναλλακτικής διαχείρισης µε την ανάκληση έγκρισης ως προς τις έννοµες συνέπειες του ν. 2939/ Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. Γ του άρθρου 7 του ν. 2939/2001, το οποίο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3854/2010, µετά τη φράση «Αν ανακληθεί» προστίθεται η φράση «ή αν δεν ανανεωθεί». 2. Στην παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3854/2010, µετά τη φράση «Αν ανακληθεί» προστίθεται η φράση «ή αν δεν ανανεωθεί». Άρθρο δέκατο έκτο Στην αρχή του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 η φράση «Ειδικά» αντικαθίσταται µε τη φράση «Επίσης». Στο τέλος του ίδιου δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 η φράση «η 30ή Σεπτεµβρίου 2014» αντικαθίσταται µε τη φράση «οµοίως η ηµεροµηνία εγκατάστασης του πλειοδότη». Άρθρο δέκατο έβδοµο 1. Η περίπτωση η της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4280/2014 (Α 159) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «η) Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 και 14 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003 (Α 303)». 2. Η παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α 174) ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 58 του ν. 4280/2014 (Α 159) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στη ζώνη Α του από 5/ (Δ 707) προεδρικού διατάγµατος µε χρήση γεωργική γη επιτρέπεται η ανέγερση και λειτουργία ευαγών ιδρυµάτων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 του από 6/ προεδρικού διατάγµατος (Δ 538). 2. Οι όροι και περιορισµοί δόµησης καθορίζονται ως ε- ξής: Α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου: 20% της επιφανείας αυτού Β. Συντελεστής δόµησης: 0,3 Γ. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου. Δ. Οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται στα 7, 50 µέτρα. Ε. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του από 24/ προεδρικού διατάγµατος (Δ 270). 3. Σε υφιστάµενα, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος κτίρια στην παραπάνω περιοχή, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από την κείµενη νοµοθεσία, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τις χρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος µε την τήρηση των διατάξεων του κτιριοδοµικού κανονισµού. Για τη χορήγηση της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης για ανάπτυξη της νέας χρήσεως προαπαιτείται έγκριση από τον αρµόδιο φορέα. 4. Σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάµενων κτιρίων επιτρέπεται η χρήση και λειτουργία ευαγών ιδρυµάτων και κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα και εκπαίδευσης µόνο στις περιπτώσεις ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες οδούς ως αποτυπώνονται στο κεί- µενο ρυθµιστικό σχέδιο και στην περιοχή Ζώνης Γ2 του από (Δ 199) προεδρικού διατάγµατος, µε χρήση γεωργική γη εφόσον επιτρέπεται η χρήση κέντρων α- ποκατάστασης κατά τις ειδικότερες διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος.» Άρθρο δέκατο όγδοο Διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασµού 1. Σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασµού στοιχείων ενεργητικού ιδιωτικής νοσηλευτικής µονάδας ή ι- διωτικής κλινικής ως επιχείρησης ή συνόλου περιουσίας, και ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, συµµεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον πλειοδότη, η διοικητική άδεια ί- δρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής που τυχόν υ- πάγεται στην κατάσχεση ή συνδέεται µε τα µεταβιβαζό- µενα στοιχεία ενεργητικού, εφόσον ο νέος φορέας πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 247/1991. Ο πλειοδότης οφείλει να γνωστοποιήσει

11 11 τον πλειστηριασµό στην αρχή που χορήγησε την άδεια εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη σύνταξη της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης και τη µεταγραφή αυτής, όπου απαιτείται. Ο πλειοδότης υποβάλλει συγχρόνως αίτηση έκδοσης επιβεβαιωτικής πράξης σχετικά µε τη µεταβίβαση, προσκοµίζοντας τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά. Η ως άνω αρχή εκδίδει επιβεβαιωτική πράξη σχετικά µε τη µεταβίβαση της άδειας στο όνοµα του πλειοδότη εντός ενός (1) µηνός α- πό την υποβολή της αίτησης. Η ανωτέρω πράξη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για το χρόνο που θα ίσχυε και για τον καθ ού ο πλειστηριασµός οφειλέτη. Για κάθε περαιτέρω µεταβίβαση της άδειας, εκτός τou πλαισίου του αναγκαστικού πλειστηριασµού, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 22 του π.δ. 247/1991 από την εκάστοτε αρµόδια αρχή. 2. Υπέρ του πλειοδότη ισχύει και η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής, που έχει τυχόν εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 3 του π.δ. 247/1991, για τον υπολειπόµενο χρόνο ισχύος της. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας εξακολουθεί να διενεργείται ο ετήσιος έλεγχος από τις κατά περίπτωση αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υ- γείας (Κεντρικές ή Περιφερειακές), σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 3 περίπτωση γ του π.δ. 247/ Στους πλειοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση γνωστοποίησης του πλειστηριασµού και της κατακύρωσης στην αρµόδια αρχή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 του π.δ. 247/1991. Άρθρο δέκατο ένατο Όσες ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και Σ.Ε. έχουν λάβει απόφαση για συγχώνευση - µετατροπή τους και βρίσκονται στη διαδικασία αυτή, οφείλουν να την ολοκληρώσουν µέχρι , παρατεινόµενης της θητείας των οργάνων διοικήσεώς τους µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 του ν. 2810/2000, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόµου αυτού, ισχύουν από την κατάργησή τους και καταργούνται οριστικά στις

12 12 Άρθρο εικοστό Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. Αθήνα, 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. A. Αιτιολογική Έκθεση

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. A. Αιτιολογική Έκθεση ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.09.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 214 2 Οκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4296 Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελ ληνικού Δημοσίου και των εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.10.02 21:15:37 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις

ΘΕΜΑ: Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23463 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ. Α. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τηλέφωνο:213-1364823,4825,4829,4830 ΠΡΟΣ: Τις

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2014

Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2014 Παρακολουθήστε όλα τα σεμινάρια ON-LINE / REAL TIME με Νέα Έκπτωση Από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκεστε, παρακολουθείτε τον εισηγητή ζωντανά στην οθόνη του Η/Υ σας, με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις στα μικρά νησιά. Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 ν. 3463/2006 (ΔΚΚ ) αναφέρεται στις δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΑ, 13 Σεπτεµβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ.

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΑ, 13 Σεπτεµβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΑ, 13 Σεπτεµβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1. Καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Έχοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Έχοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 764/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Αδειοδοτική Διαδικασία για επενδυτικά σχέδια σε Φ/Β Πάρκα Σημαντική Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία αναφέρεται σε Φ/Β Πάρκα πάνω από 150 kw 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Kύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα