ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 191 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έκθεση 2014 για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ {SWD(2015) 99 final} EL EL

2 1. Εισαγωγή Η παρούσα πέμπτη ετήσια έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της έθεσαν σε εφαρμογή τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτη) το Ο Χάρτης έχει νομικά δεσμευτική ισχύ από την 1 Δεκεμβρίου Είναι δεσμευτικός για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά τη θέσπιση νέων μέτρων. Δεσμεύει τα κράτη μέλη όταν αυτά ενεργούν εντός του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Ως νέα πηγή δικαίου, ο Χάρτης αποκτά όλο και μεγαλύτερη νομική σημασία. Το 2014, 210 αποφάσεις των δικαστηρίων της ΕΕ 1 παρέπεμπαν στον Χάρτη, 2 σε σύγκριση με 43 το 2011, 87 το 2012 και 114 το Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον πρόεδρο κ. Juncker ανέλαβε καθήκοντα τον Νοέμβριο Ο Πρόεδρος Juncker ανέλαβε την ακόλουθη δέσμευση...«να κάνω χρήση των προνομίων της Επιτροπής για να υπερασπιστώ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, τις κοινές μας αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πολυμορφία των συνταγματικών και πολιτισμικών παραδόσεων των 28 κρατών μελών.» 3 Ανέθεσε την ευθύνη για τα θεμελιώδη δικαιώματα στον πρώτο αντιπρόεδρο, κ. Frans Timmermans. Η Επιτροπή ενσωματώνει τον Χάρτη σε όλες τις πολιτικές της. Συνεργάζεται στενά με εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κατά την ακρόασή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Timmermans, ανέλαβε τη δέσμευση να διοργανώσει ετήσιο συνέδριο με θέμα την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, να βελτιώσει την αμοιβαία συνεργασία και πολιτική δέσμευση για την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο συνέδριο, τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συζητήσουν για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση δράσεων πολιτικής για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το πρώτο συνέδριο του Οκτωβρίου 2015 θα επικεντρωθεί στην προώθηση της ανεκτικότητας και του σεβασμού, και ιδίως στην πρόληψη και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του μίσους κατά των μουσουλμάνων. Έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των δύο διαλόγων υψηλού επιπέδου, ενός με τους θρησκευτικούς ηγέτες και ενός με εκπροσώπους των μη ομολογιακών οργανώσεων. 1 Γενικό Δικαστήριο, Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης και Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 2 Βλ. προσάρτημα I στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την επισκόπηση της νομολογίας του ΔΕΕ 2014 που παραπέμπει ευθέως στον Χάρτη ή τον αναφέρει στο σκεπτικό της. 3 Βλ. Jean-Claude Juncker, «Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σ. 8. 2

3 Η παρούσα έκθεση εξετάζει την εφαρμογή του Χάρτη από και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικότερα καθώς και τα κράτη μέλη. Υπογραμμίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και παρέχει ενημέρωση σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν. Για πρώτη φορά, η έκθεση περιλαμβάνει μία ενότητα για ένα αναδυόμενο θέμα επικαιρότητας: εφέτος, για τα «θεμελιώδη δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον». 2. Εφαρμογή του Χάρτη από και στην ΕΕ σε όλες της τις δράσεις Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Χάρτη σε όλες τις δράσεις τους. 2.1 Νομοθετική δράση Κατά τη νομοθετική διαδικασία είναι αναγκαίοι οι συστηματικοί έλεγχοι που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των σχεδίων νομοθετικών πράξεων με τον Χάρτη. Το 2011, η Επιτροπή δημοσίευσε «Επιχειρησιακές οδηγίες για τη συνεκτίμηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις εκτιμήσεις των επιπτώσεων των προτάσεων της Επιτροπής» 4. Το 2014, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων και πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση 5. Η υπόθεση Digital Rights Ireland 6 καταδεικνύει την ανάγκη για έλεγχο της σχεδιαζόμενης νομοθεσίας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Δικαστήριο έκρινε ανίσχυρη την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων 7 λόγω παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία εγγυώνται τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη. Η εν λόγω απόφαση αποσαφήνισε ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στο παράγωγο δίκαιο της ΕΕ ειδικές εγγυήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τις εξαιρέσεις για το επαγγελματικό απόρρητο και την προηγούμενη διοικητική ή δικαστική επανεξέταση, και ότι δεν μπορεί να αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη. Το ΔΕΕ έκρινε ότι η διατήρηση των δεδομένων εξυπηρετεί ένα θεμιτό στόχο γενικού συμφέροντος, ήτοι την πάταξη του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, και είναι το κατάλληλο μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ωστόσο, αποφάνθηκε ότι η παρέμβαση της οδηγίας στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν περιορίστηκε στο απολύτως αναγκαίο. Η απόφαση αυτή είναι σημαντική για όλα τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία. Τον Δεκέμβριο του 2014, το Συμβούλιο επικαιροποίησε τις «Κατευθυντήριες γραμμές ως 4 SEC(2011) 567 τελικό, Απόφαση του Δικαστηρίου της στις υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, Digital Rights Ireland and Kigital RLandesregierung.. 7 Οδηγία 2006/24/ΕΚ, ΕΕ L 105 σ

4 προς τα μεθοδολογικά βήματα που πρέπει να πραγματοποιούνται για τη διαπίστωση της συμβατότητας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου» 8. Παρέσχε κατάρτιση στο προσωπικό του, ώστε οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές να καταστούν πιο λειτουργικές. 2.2 Διαχείριση των ευρωπαϊκών ταμείων Κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα, τα λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται στον Χάρτη. Τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, υπέχουν την ίδια υποχρέωση. Στην υπόθεση Liivimaa Lihaveis MTU 9, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε παλαιότερη νομολογία ότι η έκφραση όταν «εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης» επιβάλλει την ύπαρξη συνδέσμου ορισμένου βαθμού, που να υπερβαίνει την εγγύτητα των σχετικών τομέων ή τις έμμεσες συνέπειες του ενός τομέα στον άλλο. 10 Στην υπόθεση αυτή, το δίκαιο της Ένωσης επέβαλε στα δύο κράτη μέλη τα οποία αφορούσε το επιχειρησιακό πρόγραμμα να το εφαρμόσουν. Πρώτον, τα εν λόγω κράτη μέλη όφειλαν να συστήσουν μια επιτροπή παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού 1083/2006. Δεύτερον, όλα τα μέτρα εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος έπρεπε να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς αριθ. 1083/2006 και αριθ. 1080/2006. Το ΔΕΕ έκρινε ότι η έκδοση του οδηγού προγράμματος από την επιτροπή παρακολούθησης αποτελεί εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, υπό την έννοια του άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη. Ο οδηγός προγράμματος απέκλειε τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης με τις οποίες απορρίπτεται μια επιδότηση το ΔΕΕ έκρινε ότι πρόκειται για προσβολή του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής που προβλέπεται από το άρθρο 47 του Χάρτη. Τον Μάιο του 2014, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 11. Με την απάντησή της, της 29ης Οκτωβρίου 2014, 12 η Επιτροπή δεσμεύτηκε να θεσπίσει μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον Χάρτη μεταξύ των κρατών μελών κατά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ). Η Επιτροπή υπενθύμισε επισήμως στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις τους να τηρούν τον Χάρτη. Προσφέρει επίσης συνδρομή από τα ΕΔΕΤ για την υποστήριξη διαδικασιών υποβολής καταγγελιών. Η Επιτροπή θα διαδίδει τις καλές πρακτικές 8 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, ST INIT. 9 Απόφαση του Δικαστηρίου της στην υπόθεση C-562/12 Liivimaa Lihaveis MTi. 10 Απόφαση του Δικαστηρίου της στην υπόθεση C-299/95 Kremzow, σκέψη

5 και θα παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον σεβασμό του Χάρτη κατά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για το Η Επιτροπή είχε επισημάνει ενδεχόμενη παραβίαση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κέντρο προσωρινής κράτησης για τους παράτυπους μετανάστες. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε την εκτίμηση αυτή σε ειδική έκθεση το Τα έξοδα μίσθωσης για το κέντρο είχαν περιληφθεί σε ένα εθνικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και η Επιτροπή δεν είχε δεχθεί τις αντίστοιχες δαπάνες κατά την περάτωση του προγράμματος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι το κράτος μέλος αυτό δεν είχε συμμορφωθεί με την απαγόρευση της εξευτελιστικής μεταχείρισης (άρθρο 4 του Χάρτη) και την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 1 του Χάρτη) λόγω των κακών συνθηκών κράτησης των παράτυπων μεταναστών. 2.3 Η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ Το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) διέπει την εξωτερική δράση της Ένωσης. Επιβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΕ στην προαγωγή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στον σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Οι χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου. Όλες οι συμφωνίες συνεργασίας και εμπορίου με τις τρίτες χώρες ορίζουν ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου 13 αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο για τις σχέσεις μεταξύ των μερών. Το 2014, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή αξιολόγησαν το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ( ) 14. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 97 συγκεκριμένα μέτρα. Ένα παράδειγμα αποτελούν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης τόσο στο Διαδίκτυο όσο και εκτός Διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του Μαΐου Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν ορισμούς και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο προστασίας του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, καλύπτοντας όλες τις πτυχές, μεταξύ άλλων το δικαίωμα έκφρασης της γνώμης χωρίς παρεμβάσεις, το δικαίωμα αναζήτησης και λήψης πληροφοριών και το δικαίωμα μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών κάθε είδους με οποιοδήποτε μέσο, ανεξαρτήτως συνόρων. Καταρτίζεται ένα νέο σχέδιο δράσης για την περίοδο , με έμφαση στη εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών στον τομέα των ανθρωπίνων 13 Ο όρος «θεμελιώδη δικαιώματα» χρησιμοποιείται στην ΕΕ για να εκφράσει την έννοια των «δικαιωμάτων του ανθρώπου» σε συγκεκριμένες συνθήκες στο εσωτερικό της ΕΕ. Παραδοσιακά, ο όρος «θεμελιώδη δικαιώματα» χρησιμοποιείται σε συνταγματικού πλαίσιο, λαμβανομένου υπόψη ότι ο όρος «δικαιώματα του ανθρώπου» χρησιμοποιείται στο διεθνές δίκαιο

6 δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη μετανάστευση και την κινητικότητα, καθώς και το εμπόριο. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 21 της ΣΕΕ, η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα 15, τα οποία συχνά θέτουν σε εφαρμογή δεσμευτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που βασίζονται στο άρθρο 41 ή 42 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά μπορεί επίσης να είναι και αυτόνομα μέτρα της ΕΕ. Ορισμένα από τα περιοριστικά μέτρα αφορούν την εγγραφή στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων των οποίων δεσμεύονται τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι. Για τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες, το δικαίωμα χρηστής διοίκησης, αποτελεσματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης (άρθρα 41 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ) είναι καίριας σημασίας. Το 2014, το ΔΕΕ εκδίκασε υποθέσεις που αφορούν τη διαδικασία επιβολής περιοριστικών μέτρων κατά προσώπων και οντοτήτων. Από τις 30 αποφάσεις και πλέον που εξέδωσε το 2014 σχετικά με τη νομιμότητα των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την εγγραφή στον κατάλογο μόνο στο ένα τέταρτο των υποθέσεων σε όλες τις άλλες υποθέσεις, οι αποφάσεις περί εγγραφής στον κατάλογο ακυρώθηκαν. Μία υπόθεση απόφαση 16 Yusef αφορούσε περιοριστικά μέτρα που είχαν ληφθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου 17. Ο εν λόγω κανονισμός θέτει σε ισχύ την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων, οντοτήτων και ομάδων που έχουν προσδιοριστεί από την Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών ως συνδεδεμένοι με την Αλ Κάιντα. Το Γενικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Επιτροπή παρέλειψε να άρει διαδικαστικές πλημμέλειες και τις ουσιαστικές παρατυπίες της δέσμευσης των κεφαλαίων του κ. Yusef. Ως εκ τούτου, κάλεσε την Επιτροπή να εκπληρώνει την υποχρέωσή της να εξετάσει τον λόγο για την εγγραφή στον κατάλογο, με επιμέλεια και αμεροληψία, και ενδεχομένως σε «ουσιαστική συνεργασία» με την επιτροπή κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών 18. Η Επιτροπή επανεξετάζει τους λόγους εγγραφής στον κατάλογο σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Οι περισσότερες υποθέσεις 19 στις οποίες τα περιοριστικά μέτρα κατά οντοτήτων ή προσώπων ακυρώθηκαν από το ΔΕΕ αφορούσαν αποφάσεις και κανονισμούς του Συμβουλίου, στους οποίους τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι πληροφορίες που τεκμηρίωναν τους λόγους εγγραφής στον κατάλογο δεν 15 Βλ. άρθρο 215 της ΣΛΕΕ. 16 Απόφαση του Δικαστηρίου της στην υπόθεση T-306/10 Hani El Sayyed Elsebai Yusef κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 17 Κανονισμός αριθ. 881/2002, ΕΕ L 139 σ Ομοίως, σκέψη Για παράδειγμα, απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση T-565/12, National Iranian Tanker Company κατά Συμβουλίου Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση T-439/11 Sport-Pari κατά Συμβουλίου. 6

7 ήταν επαρκείς και στους οποίους το Συμβούλιο που έφερε το βάρος απόδειξης δυνάμει του άρθρο 47 του Χάρτη, όπως ερμηνεύεται στην υπόθεση 20 Kadi II, δεν είχε επιτύχει τον σκοπό του. Άλλες υποθέσεις ακυρώθηκαν για διαδικαστικούς λόγους 21. Στην εμπορική πολιτική, η αναθεωρημένη μονομερής ρύθμιση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ+), που απαιτεί την τήρηση των βασικών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου Ο μηχανισμός παρακολούθησης έχει ενισχυθεί σημαντικά, εξασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι του ΣΓΠ+ τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ιδίως όσον αφορά την κύρωση και την εφαρμογή 27 διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα θέματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ασκούν επίσης αυστηρότερο έλεγχο. 3. Εφαρμογή του Χάρτη από και στα κράτη μέλη Υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή εποπτεύει την τήρηση του Χάρτη από τα κράτη μέλη, όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Εάν εντοπίσει παράβαση, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία παράβασης. Οι εθνικοί δικαστές θεωρούν τον Χάρτη ως μέσο διασφάλισης του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη. Οι διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ και της εθνικής νομοθεσίας με βάση το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να ερμηνεύονται με τρόπο που να συνάδει με τις υποχρεώσεις του Χάρτη, ώστε να ασκούνται τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο πλαίσιο αυτό. Όταν ένα εθνικό δικαστήριο έχει αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής του Χάρτη ή την ορθή ερμηνεία των διατάξεων δύναται και, σε περίπτωση εθνικού δικαστηρίου τελευταίου βαθμού, οφείλει να παραπέμπει το ζήτημα στο ΔΕΕ για έκδοση προδικαστικής απόφασης. Η απάντηση του ΔΕΕ επιτρέπει στο εθνικό δικαστήριο να κρίνει την υπόθεση. Οι εθνικοί δικαστές χρησιμοποιούν τακτικά την εν λόγω διαδικασία. Βοηθά στην ανάπτυξη της νομολογίας που συνδέεται με τον Χάρτη και ενισχύει τον ρόλο των εθνικών δικαστών στην υποστήριξή του. Το 2014, οι εθνικοί δικαστές προσέφυγαν στο ΔΕΕ για την έκδοση προδικαστικής απόφασης φορές, δηλ. ελαφρώς περισσότερο από ό, τι κατά τα προηγούμενα έτη Διαδικασίες παράβασης Ενώ ο Χάρτης αναφέρθηκε σε πέντε διαδικασίες παράβασης το 2013, το 2014 η Επιτροπή παρέπεμψε στον Χάρτη σε 11 υποθέσεις διαδικασιών παράβασης με βάση τα άρθρα της ΣΛΕΕ. Οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της 20 Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση C-584/10 P Επιτροπή κ.λπ. κατά Kadi (Kadi II), Αίτηση αναιρέσεως κατά της απόφασης T-85/09 Kadi κατά Επιτροπής (Kadi I). 21 Βλ., για παράδειγμα, LTTE κατά Συμβουλίου, T-208/11 και T-508/11. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί αντικείμενο αίτησης αναίρεσης στην υπόθεση C-599/14 P. 22 Βλ. παράρτημα ΙΙ «Επισκόπηση των αιτημάτων για έκδοση προδικαστικών αποφάσεων που υποβλήθηκαν το 2014 και περιέχουν παραπομπές στον Χάρτη» στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. 23 Το 2013 και το 2012 υποβλήθηκαν στο ΔΕΕ 41 αιτήματα παραπομπής που αναφέρονται στον Χάρτη. 7

8 Ένωσης. Ως εκ τούτου, διαδικασίες παράβασης που αφορούν τον Χάρτη πρέπει να συνδέονται με τη διάταξη του δικαίου της Ένωσης που ενεργοποιεί την εφαρμογή του Χάρτη. Πέντε από τις 11 υποθέσεις αφορούν το άσυλο και τη μετανάστευση 24. Διαδικασίες παράβασης στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης Το 2014, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά ενός κράτους μέλους σχετικά με την οδηγία περί επιστροφής 25, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη διάρκεια της κράτησης, τις συνθήκες κράτησης, την έλλειψη δωρεάν νομικής συνδρομής στους υποψήφιους προς επιστροφή που κρατούνται σε κέντρα κράτησης, καθώς και την απουσία δικαστικής επανεξέτασης των ενταλμάτων κράτησης πριν από έξι μήνες και την περιορισμένη επανεξέταση των αποφάσεων για παράταση της κράτησης πέραν των έξι μηνών (άρθρα 4, 6 και 47 του Χάρτη). Εξάλλου, κινήθηκαν διαδικασίες παράβασης κατά ενός κράτους μέλους για μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής 26 και της οδηγίας για τις διαδικασίες παροχής ασύλου 27. Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, την αποτελεσματικότητα των ένδικων μέσων κατά αρνητικών αποφάσεων για το άσυλο, την έλλειψη δωρεάν νομικής συνδρομής, την κράτηση ορισμένων κατηγοριών αιτούντων άσυλο, η οποία φαίνεται να εφαρμόζεται αυτόματα, χωρίς εξατομικευμένη αξιολόγηση, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά μιας απόφασης κράτησης, και δωρεάν νομικής συνδρομής κατά την κράτηση (άρθρα 6 και 47). Το 2014, η Επιτροπή εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφάρμοσαν τον Χάρτη κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης (άρθρα 4, 6, 18 και 19). Στα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία συγκαταλέγονται η εφαρμογή και η διάρκεια της κράτησης, οι συνθήκες κράτησης, η ειδική κατάσταση των ανηλίκων, η δωρεάν νομική συνδρομή, και τα αποτελεσματικά ένδικα μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ασύλου σε ορισμένα κράτη μέλη (άρθρα 6, 24 και 47 του Χάρτη). 24 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που προσαρτάται στην παρούσα έκθεση. 25 Οδηγία 2008/115/ΕΚ, ΕΕ L 348 σ Οδηγία 2003/9/ΕΚ, ΕΕ L 31 σ Οδηγία 2005/85/ΕΚ, ΕΕ L 326 σ

9 Κώδικας θεωρήσεων και άσκηση προσφυγής κατά απόφασης άρνησης θεώρησης Στα τέλη του 2014, η Επιτροπή ζήτησε από πέντε κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να εξασφαλίσουν ότι οι προσφυγές κατά της απόφασης άρνησης, κατάργησης ή ανάκλησης θεώρησης προβλέπουν πρόσβαση σε δικαστική αρχή. Ο κανονισμός για τον κώδικα θεωρήσεων 28 καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την έκδοση θεωρήσεων για βραχεία διαμονή και διέλευση από αερολιμένα. Ο εν λόγω κανονισμός υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν δικαίωμα προσφυγής κατά άρνησης, ακύρωσης ή ανάκλησης θεώρησης. Το άρθρο 47 του Χάρτη αναγνωρίζει στους ιδιώτες το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, εφόσον παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που τους παρέχει το δίκαιο της Ένωσης. Ωστόσο, η εθνική νομοθεσία στα σχετικά κράτη μέλη παρείχε τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής μόνον ενώπιον εξωδικαστικών διοικητικών αρχών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο ανεξάρτητου δικαστηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 47. Διαχωρισμός των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση Τον Σεπτέμβριο του 2014, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά ενός κράτους μέλους για διακρίσεις κατά παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, γεγονός το οποίο αποτελεί παραβίαση της οδηγίας περί φυλετικής ισότητας 29. Στις συζητήσεις με την Επιτροπή, το κράτος μέλος είχε αιτιολογήσει τις ενέργειές του με παραπομπή στη νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με τον Χάρτη. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν αναγκαίο να διευκρινιστεί η ερμηνεία της εν λόγω νομολογίας στην προειδοποιητική επιστολή, παραπέμποντας ιδίως στο άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τη φυλή και την εθνοτική καταγωγή Παροχή καθοδήγησης από το ΔΕΕ στα κράτη μέλη (προδικαστικές αποφάσεις) Το 2014, απαντώντας σε παραπομπές για προδικαστικές αποφάσεις του, το Δικαστήριο εξακολούθησε να παρέχει καθοδήγηση στους εθνικούς δικαστές σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του Χάρτη και την ερμηνεία των διατάξεών του. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια των αιτούντων άσυλο Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΔΕΕ αποφάνθηκε επί προδικαστικών ερωτημάτων που του υπέβαλε το ολλανδικό Συμβούλιο Επικρατείας στην υπόθεση A, B, C κατά Staatssecretaris van Veiligheid en 28 Κανονισμός 810/2009/ΕΚ, ΕΕ L 243 σ Οδηγία 2000/43/ΕΚ, ΕΕ L 180 σ

10 Justitie 30 σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων της ΕΕ που αφορούν το άσυλο σε σχέση με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του γενετήσιου προσανατολισμού που δηλώνουν οι αιτούντες άσυλο. Οι αιτούντες είπαν ότι φοβούνταν διώξεις στις χώρες καταγωγής τους λόγω της ομοφυλοφιλίας τους. Το εθνικό δικαστήριο ρώτησε το ΔΕΕ αν υπάρχουν όρια που επιβάλλονται από τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την επαλήθευση του γενετήσιου προσανατολισμού των αιτούντων άσυλο. Το ΔΕΕ έκρινε ότι η οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ασύλου 31 και ο Χάρτης επιβάλλουν πράγματι όρια: οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές πρέπει να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 1) και το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7). Δεν μπορεί να απαιτείται από τους αιτούντες τίποτα που θα μπορούσε να βλάψει την αξιοπρέπεια ή την προσωπική ακεραιότητα, όπως παρεμβατικές, ταπεινωτικές ιατρικές ή ψευδο-ιατρικές εξετάσεις, αδιάκριτες ερωτήσεις, ή που απαιτούν/αποδέχονται φωτογραφικά ή μαγνητοσκοπημένα αποδεικτικά στοιχεία για σεξουαλικές πρακτικές. Η απόφαση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να αξιολογούν τις αιτήσεις με πιο συνεπή τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ισότητα των όπλων στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών Η υπόθεση Sanchez Morcillo 32 σχετικά με το άρθρο 47 αφορά τα δικονομικά δικαιώματα των καταναλωτών στις διαδικασίες εκτέλεσης ενυπόθηκης απαίτησης, όπου το ΔΕΕ τόνισε την πτυχή της ισότητας των όπλων. Έκρινε ότι η εθνική νομοθεσία ήταν αντίθετη προς την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 33 και προς το άρθρο 47 του Χάρτη στις περιπτώσεις όπου ο νόμος δεν παρέχει στους καταναλωτές το δικαίωμα προσφυγής ενώ ο δανειστής επωφελείται από το δικαίωμα αυτό στο αντίστροφο σενάριο. Το ΔΕΕ τόνισε επίσης την ευάλωτη κατάσταση των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν το σπίτι τους. Στην υπόθεση Kusinova 34 δήλωσε ότι, βάσει του δικαίου της ΕΕ, το δικαίωμα για σεβασμό της κατοικίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται με βάση το άρθρο 7 του Χάρτη, το οποίο τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη κατά την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. 30 Απόφαση του ΔΕΕ της στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-148/13, C-140/13 και C-150/13, A, B, C κατά Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 31 Οδηγία 2004/83/ΕΚ, ΕΕ L 304 σ Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση 169/14 Sanchez Morcillo. 33 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ, ΕΕ L 95 σ Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση C-34/13 KuJEU jud. 10

11 Η αρχή ne bis in idem στο πλαίσιο της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν Στην υπόθεση 35 Zoran Spasic, το ΔΕΕ εξέτασε τη συμβατότητα μιας προϋπόθεσης περί εκτίσεως η οποία θεσπίζεται στη Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν (ΣΕΣΣ) με την αρχή ne bis in idem που προβλέπεται από τον Χάρτη (άρθρο 50). Η ΣΕΣΣ προβλέπει ότι ένα πρόσωπο που δικάστηκε αμετάκλητα σε ένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να διωχθεί ποινικώς σε άλλο κράτος μέλος για την ίδια πράξη (αρχή ne bis in idem ). Ωστόσο, η ΣΕΣΣ ορίζει ότι η αρχή αυτή εφαρμόζεται μόνον εφόσον η ποινή έχει εκτιθεί, εκτίεται ή δεν μπορεί πλέον να εκτιθεί σύμφωνα με τους νόμους του κράτους που επέβαλε την καταδίκη (στο εξής: «προϋπόθεση περί εκτίσεως»). Το άρθρο 50 του Χάρτη εντούτοις δεν αναφέρει ρητώς μια τέτοια προϋπόθεση. Το ΔΕΕ έκρινε ότι η προϋπόθεση περί εκτίσεως της ΣΕΣΣ δεν ήταν αντίθετη με τον Χάρτη Εθνική νομολογία που παραπέμπει στον Χάρτη Οι εθνικοί δικαστές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 36 επιβεβαιώνει ότι, το 2014, τα ανώτερα δικαστήρια των κρατών μελών συνέχισαν να αναφέρονται στον Χάρτη για καθοδήγηση και έμπνευση, ακόμη και σε υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Η Επιτροπή προάγει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των δικαστών. Το νέο «Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας» 37 θα καταστήσει ευκολότερη την κατανόηση της ερμηνείας που δίδεται στα μέσα της ΕΕ από τα ανώτατα εθνικά δικαστήρια και παρέχει στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των μέσων της ΕΕ στα εθνικά δικαστήρια. Ένα άλλο έργο που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ «Ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία στην πρακτική των εθνικών δικαστηρίων για ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων» περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο για τους δικαστές σχετικά με τις τεχνικές δικαστικής συνεργασίας και μια βάση δεδομένων των εθνικών αποφάσεων ανά διάταξη του Χάρτη Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ύπαρξη του Χάρτη Τον Φεβρουάριο του 2015, μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 39 έδειξε ότι η ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ύπαρξη του Χάρτη παρουσιάζει ελαφρά μόνο βελτίωση με την πάροδο των ετών: το 14 % 35 Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση C-129/14 PPU Zoran Spasic. 36 Ετήσια έκθεση για το 2014 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρόκειται να δημοσιευτεί στις 22 Μαΐου https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-el.do. 38 nts.aspx. 39 Ευρωβαρόμετρο 416, «Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επιτόπια εργασία μεταξύ 16 και 18 Φεβρουαρίου 2015 στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, που διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση. 11

12 μόνον των ερωτηθέντων γνώριζαν τί πραγματικά είναι ο Χάρτης (11 % το 2012 και 8 % το 2007). Περίπου το 51 % των ερωτηθέντων είχαν ακούσει σχετικά με τον Χάρτη, αλλά δεν ήξεραν ακριβώς περί τίνος πρόκειται (53 % το 2012 και 48 % το 2007). Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το πού μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες για ζητήματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το «CLARITY project» 40 (Σχέδιο Σαφήνειας) του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποσκοπεί στην παροχή καθοδήγησης σχετικά με τον φορέα στον οποίο μπορούν να στραφούν οι πολίτες όταν διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα (εθνικό ίδρυμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φορέας ισότητας ή/και διαμεσολαβητής). Ένα άλλο νέο σχέδιο «Don t knock on the wrong door: Charterclick! ((Μη χτυπάς στη λάθος πόρτα: Charterclick! ) A user-friendly tool to detect violations falling within the scope of the EU Charter of Fundamental Rights 41 (Ένα φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο για τον εντοπισμό παραβιάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ) δρομολογήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2015 και συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια». Η ανάγκη να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον Χάρτη και να προσδιοριστούν οι ειδικές ανάγκες κατάρτισης και βέλτιστων πρακτικών για τις δημόσιες αρχές συζητήθηκε στη διάσκεψη του Δεκεμβρίου 2014, «Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση και αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης των ασκούντων νομικά επαγγέλματα και των δημοσίων υπαλλήλων» 42. Οι συμμετέχοντες πρότειναν τη χαρτογράφηση στρατηγικών κατάρτισης, εμπειριών και εργαλείων για την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της εφαρμογής του Χάρτη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και υπογράμμισαν τον καίριο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ χρηματοδοτεί την κατάρτιση σχετικά με τον Χάρτη για τις δημόσιες αρχές και θα συνεχίσει να το πράττει κατά την περίοδο Η κατάρτιση των ασκούντων νομικά επαγγέλματα σχετικά με τον Χάρτη και οι δράσεις ενημέρωσης όσον αφορά την εφαρμογή του Χάρτη συνιστούν προτεραιότητες στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΔΙ. Μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2013, περίπου 2,8 εκατ. ευρώ (25 % του συνολικού προϋπολογισμού) διατέθηκαν σε προγράμματα σε αυτόν τον τομέα το 2012, τα κονδύλια που διατέθηκαν αντιπροσώπευαν 1,9 εκατ. ευρώ επί 20,9 εκατ. ευρώ (7 % του συνολικού προϋπολογισμού). Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών , η κατάρτιση σχετικά με τον Χάρτη για τις δικαστικές αρχές και τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα καλύπτεται από το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ( ). Επιπλέον, δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης θα υποστηρίζονται επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» ( ) που εστιάζεται στα ατομικά δικαιώματα. 12

13 4. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, το ΔΕΕ εξέδωσε τη γνώμη του σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης της ΕΕ στην ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο εντόπισε προβλήματα όσον αφορά τη συμβατότητά του με το δίκαιο της ΕΕ έκρινε ότι το σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης δεν ήταν συμβατό με το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το σχετικό πρωτόκολλο αριθ. 8. Το Δικαστήριο ζήτησε ορισμένες τροποποιήσεις: υπεροχή του δικαίου της Ένωσης σε σχέση με τις δυνατότητες που παρέχονται από το άρθρο 53 του Χάρτη, όσον αφορά την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα συντάγματα των κρατών μελών αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης σχέση με το νέο πρόσθετο πρωτόκολλο 16 της ΕΣΔΑ διατήρηση της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του ΔΕΕ για την εκδίκαση διαφορών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των Συνθηκών ορισμένες πτυχές της διαδικασίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην οποία εμπλέκεται η ΕΕ και δικαστική προστασία στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Η Επιτροπή διατηρεί την πλήρη δέσμευσή της για την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ. Η προσχώρηση θα ενισχύσει τις θεμελιώδεις αξίες, θα βελτιώσει τη αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης και θα ενισχύσει τη συνοχή της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Η προσχώρηση στην ΕΣΔΑ εξακολουθεί να είναι υψίστης σημασίας. Επιπλέον, υπάρχει νομική υποχρέωση για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιδιώξουν τη σύναψη συμφωνίας προσχώρησης που συνάδει με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες, και ειδικότερα με το πρωτόκολλο αριθ. 8 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσει. Ανεξαρτήτως του χρόνου προσχώρησης, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ερμηνεύουν τον Χάρτη με γνώμονα την υφιστάμενη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το άρθρο 52 παράγραφος 3 του Χάρτη κατοχυρώνει τη νομική υποχρέωση να δοθεί το ίδιο νόημα και πεδίο εφαρμογής στα δικαιώματα του Χάρτη και στα δικαιώματα της ΕΣΔΑ, στον βαθμό που τα δικαιώματα του Χάρτη αντιστοιχούν στα δικαιώματα της ΕΣΔΑ. Οι επεξηγήσεις σχετικά με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 44 απαριθμούν τα άρθρα του Χάρτη, των οποίων τόσο το νόημα όσο και το πεδίο εφαρμογής είναι τα ίδια με εκείνα των αντίστοιχων άρθρων της ΕΣΑΔ, καθώς και τα άρθρα όπου το νόημα είναι το ίδιο αλλά το πεδίο εφαρμογής είναι ευρύτερο. Αν και ο Χάρτης δεν προβλέπει καμία νομική υποχρέωση για την ευθυγράμμιση της ερμηνείας με τις συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών, το ΔΕΕ αναφέρεται σε πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την ερμηνεία των δικαιωμάτων βάσει του δικαίου της ΕΕ. Ένα παράδειγμα αποτελεί ο ορισμός της έννοιας της «αναπηρίας» όπου το ΔΕΕ στην υπόθεση 45 Kaltoft εμπνεύστηκε /C 303/02, ΕΕ C 303 σ Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση C-354/13 Kaltoft. 13

14 από τη διατύπωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος, για να εκτιμήσει κατά πόσον η νοσηρή παχυσαρκία μπορεί να συνιστά «αναπηρία» για τους σκοπούς της εφαρμογής της οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση Ενότητα: Θεμελιώδη δικαιώματα και το ψηφιακό θεματολόγιο Η ψηφιακή επανάσταση έχει δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για την κοινωνία, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Έχει εγείρει επίσης ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτό το περιβάλλον. Η έκρηξη στη συλλογή, τη χρήση και τη διάδοση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα της νέας ψηφιακής πραγματικότητας. Παράλληλα με τις αποκαλύψεις σχετικά με τα προγράμματα παρακολούθησης σε παγκόσμια κλίμακα, τα φαινόμενα αυτά δείχνουν την ανάγκη να θεσπιστούν πιο αποτελεσματικές διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την παγκόσμια δράση 47 για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε μια ψηφιακή κοινωνία, όπως ο οδηγός του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους χρήστες του Διαδικτύου 48. Στα πολλά ζητήματα που εμφανίζονται συγκαταλέγονται η ανάγκη εξασφάλισης ίσης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η απειλή διακρίσεων ατόμων μέσω του προσδιορισμού των χαρακτηριστικών (προφίλ) ενός προσώπου, καθώς και η ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ εκείνων που κατέχουν στοιχεία και όσων εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής τα κοινοποιούν. Τα νέα ζητήματα που προκύπτουν αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα καθήκοντα των διαδικτυακών πλατφορμών που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στον ψηφιακό κόσμο. Τον Ιανουάριο του 2012, η Επιτροπή 46 Οδηγία 2000/78/ΕΚ, ΕΕ L 303 σ Βλ., για παράδειγμα, τις διεξαγόμενες συζητήσεις για τα μαζικά δεδομένα, όπως φαίνεται και από την έκθεση του Λευκού Οίκου των ΗΠΑ για τα μαζικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/big_data_privacy_report_5.1.14_final_print.pdf), την έκθεση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας για την ψηφιακή τεχνολογία και τα θεμελιώδη δικαιώματα (http://www.conseiletat.fr/content/download/33163/287555/version/1/file/digital%20technology%20and%20fundamental%20rig hts%20and%20freedoms.pdf) ή το σχέδιο δήλωσης των διαδικτυακών δικαιωμάτων που εκπονήθηκε από την επιτροπή μελέτης για τα δικαιώματα και τα καθήκοντα στο Διαδίκτυο του ιταλικού Κοινοβουλίου (http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/189 /dichiarazione_dei_diritti_internet_inglese.pdf). 48 Βλ. 14

15 δημοσίευσε προτάσεις για ένα γενικό κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων 49 και μια οδηγία για την προστασία των δεδομένων για τις αστυνομικές και ποινικές δικαστικές αρχές 50. Στην πρώτη του ανάγνωση, στις 12 Μαρτίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την υποστήριξή του 51. Η Επιτροπή συνέχισε τις διαπραγματεύσεις με τους αμερικανούς ομολόγους σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων με σκοπό την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για σκοπούς επιβολής του νόμου, καθώς και τις προϋποθέσεις ενός νέου καθεστώτος «ασφαλούς λιμένα» όσον αφορά διαβιβάσεις δεδομένων στις ΗΠΑ. Το ΔΕΕ έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά επίσης για την ορθή εξισορρόπησή τους στο ψηφιακό περιβάλλον. Στην υπόθεση Digital Rights Ireland, το Δικαστήριο υπενθύμισε τις υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να σέβονται τον Χάρτη κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, και συγκεκριμένα όταν αυτές επηρεάζουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κήρυξε ανίσχυρη την οδηγία για τη διατήρηση των δεδομένων, διότι περιόριζε κατά τρόπο δυσανάλογο τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνονται από τον Χάρτη. Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών διατηρούν δεδομένα κίνησης και θέσης των πελατών τους για διάστημα μεταξύ έξι μηνών και δύο ετών και θέτουν τα δεδομένα αυτά, κατόπιν αιτήσεως, στη διάθεση των αρχών επιβολής του νόμου, για τους σκοπούς της διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Στην υπόθεση 52 Google, το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι η Google, ως υπεύθυνη της επεξεργασίας δεδομένων που είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ, οφείλει να τηρεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (άρθρα 7 και 8 του Χάρτη) και, συνεπώς, πρέπει να συμμορφώνεται με το αίτημα για διαγραφή συνδέσμων με ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό ορισμένες περιστάσεις («δικαίωμα στη λήθη»). Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος Juncker έκανε έκκληση για την κατάργηση των εθνικών εμποδίων στους τομείς της κανονιστικής ρύθμισης των τηλεπικοινωνιών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας των δεδομένων, της 49 Πρόταση κανονισμού σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, COM(2012) 11 final. 50 Πρόταση οδηγίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, COM(2012) 10 final. 51 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 (COM(2012) 0010 C7-0024/ /0010 (COD)). 52 Απόφαση του Δικαστηρίου της στην υπόθεση C-131/12 Google Spain and Google. 15

16 διαχείρισης των ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και κατά την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. 53 Η στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά (ΕΨΑ) αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Η εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής αυτής και σημαντική προϋπόθεση για μια πλήρως λειτουργική ενιαία ψηφιακή αγορά. Τούτο περιλαμβάνει την ισχυρή και αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, η πλήρης απόλαυση των δικαιωμάτων στην ΕΨΑ απαιτεί την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς πολιτικής, όπως απαιτεί ο Χάρτης. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην προώθηση της ασφάλειας ή σε πολιτικές που βασίζονται στην αγορά αλλά είναι καθεαυτά απαραίτητα για την άνθηση μιας ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας. 6. Συμπέρασμα Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις και δράσεις είναι πλήρως συμβατές με τον Χάρτη. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των απειλών για τις κοινωνίες μας, η Επιτροπή θα διασφαλίζει, στο πλαίσιο της προσέγγισής της όσον αφορά την ασφάλεια, τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επικαιροποιεί επίσης τις πολιτικές στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων για να λαμβάνονται υπόψη νέα στοιχεία, πολιτικές οι οποίες καλύπτουν ποικίλους τομείς, από το ψηφιακό θεματολόγιο έως την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο Χάρτης ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά και για τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή επιβάλλει την τήρηση του Χάρτη από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή προτίθεται να προωθήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως δε με το πρώτο ετήσιο συνέδριο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του Βλ. τις Πολιτικές Κατευθυντήριες Γραμμές του Προέδρου Juncker, οι οποίες διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση 16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ 1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙ [ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2012 SWD(2012) 402 final C7-0394/12 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01)

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01) 12.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 134/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαΐου 2010 για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/389 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/C 83/02) 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/391 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Συνέλευση των περιφερειακών και των τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ 1 Η Επιτροπή των Περιφερειών σήμερα ένας ρόλος σε πλήρη εξέλιξη «Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Nicola Countouris Το δίκαιο της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, EC/ERA Σεμινάριο για τα μέλη του Δικαστικού Σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών PETI_OJ (2011)202_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δικαιοσύνη, Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011, 9.00 12.30 και 14.00

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα