ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 191 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έκθεση 2014 για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ {SWD(2015) 99 final} EL EL

2 1. Εισαγωγή Η παρούσα πέμπτη ετήσια έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της έθεσαν σε εφαρμογή τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτη) το Ο Χάρτης έχει νομικά δεσμευτική ισχύ από την 1 Δεκεμβρίου Είναι δεσμευτικός για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά τη θέσπιση νέων μέτρων. Δεσμεύει τα κράτη μέλη όταν αυτά ενεργούν εντός του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Ως νέα πηγή δικαίου, ο Χάρτης αποκτά όλο και μεγαλύτερη νομική σημασία. Το 2014, 210 αποφάσεις των δικαστηρίων της ΕΕ 1 παρέπεμπαν στον Χάρτη, 2 σε σύγκριση με 43 το 2011, 87 το 2012 και 114 το Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον πρόεδρο κ. Juncker ανέλαβε καθήκοντα τον Νοέμβριο Ο Πρόεδρος Juncker ανέλαβε την ακόλουθη δέσμευση...«να κάνω χρήση των προνομίων της Επιτροπής για να υπερασπιστώ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, τις κοινές μας αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πολυμορφία των συνταγματικών και πολιτισμικών παραδόσεων των 28 κρατών μελών.» 3 Ανέθεσε την ευθύνη για τα θεμελιώδη δικαιώματα στον πρώτο αντιπρόεδρο, κ. Frans Timmermans. Η Επιτροπή ενσωματώνει τον Χάρτη σε όλες τις πολιτικές της. Συνεργάζεται στενά με εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κατά την ακρόασή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Timmermans, ανέλαβε τη δέσμευση να διοργανώσει ετήσιο συνέδριο με θέμα την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, να βελτιώσει την αμοιβαία συνεργασία και πολιτική δέσμευση για την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο συνέδριο, τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συζητήσουν για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση δράσεων πολιτικής για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το πρώτο συνέδριο του Οκτωβρίου 2015 θα επικεντρωθεί στην προώθηση της ανεκτικότητας και του σεβασμού, και ιδίως στην πρόληψη και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του μίσους κατά των μουσουλμάνων. Έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των δύο διαλόγων υψηλού επιπέδου, ενός με τους θρησκευτικούς ηγέτες και ενός με εκπροσώπους των μη ομολογιακών οργανώσεων. 1 Γενικό Δικαστήριο, Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης και Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 2 Βλ. προσάρτημα I στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την επισκόπηση της νομολογίας του ΔΕΕ 2014 που παραπέμπει ευθέως στον Χάρτη ή τον αναφέρει στο σκεπτικό της. 3 Βλ. Jean-Claude Juncker, «Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σ. 8. 2

3 Η παρούσα έκθεση εξετάζει την εφαρμογή του Χάρτη από και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικότερα καθώς και τα κράτη μέλη. Υπογραμμίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και παρέχει ενημέρωση σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν. Για πρώτη φορά, η έκθεση περιλαμβάνει μία ενότητα για ένα αναδυόμενο θέμα επικαιρότητας: εφέτος, για τα «θεμελιώδη δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον». 2. Εφαρμογή του Χάρτη από και στην ΕΕ σε όλες της τις δράσεις Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Χάρτη σε όλες τις δράσεις τους. 2.1 Νομοθετική δράση Κατά τη νομοθετική διαδικασία είναι αναγκαίοι οι συστηματικοί έλεγχοι που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των σχεδίων νομοθετικών πράξεων με τον Χάρτη. Το 2011, η Επιτροπή δημοσίευσε «Επιχειρησιακές οδηγίες για τη συνεκτίμηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις εκτιμήσεις των επιπτώσεων των προτάσεων της Επιτροπής» 4. Το 2014, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων και πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση 5. Η υπόθεση Digital Rights Ireland 6 καταδεικνύει την ανάγκη για έλεγχο της σχεδιαζόμενης νομοθεσίας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Δικαστήριο έκρινε ανίσχυρη την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων 7 λόγω παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία εγγυώνται τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη. Η εν λόγω απόφαση αποσαφήνισε ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στο παράγωγο δίκαιο της ΕΕ ειδικές εγγυήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τις εξαιρέσεις για το επαγγελματικό απόρρητο και την προηγούμενη διοικητική ή δικαστική επανεξέταση, και ότι δεν μπορεί να αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη. Το ΔΕΕ έκρινε ότι η διατήρηση των δεδομένων εξυπηρετεί ένα θεμιτό στόχο γενικού συμφέροντος, ήτοι την πάταξη του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, και είναι το κατάλληλο μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ωστόσο, αποφάνθηκε ότι η παρέμβαση της οδηγίας στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν περιορίστηκε στο απολύτως αναγκαίο. Η απόφαση αυτή είναι σημαντική για όλα τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία. Τον Δεκέμβριο του 2014, το Συμβούλιο επικαιροποίησε τις «Κατευθυντήριες γραμμές ως 4 SEC(2011) 567 τελικό, Απόφαση του Δικαστηρίου της στις υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, Digital Rights Ireland and Kigital RLandesregierung.. 7 Οδηγία 2006/24/ΕΚ, ΕΕ L 105 σ

4 προς τα μεθοδολογικά βήματα που πρέπει να πραγματοποιούνται για τη διαπίστωση της συμβατότητας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου» 8. Παρέσχε κατάρτιση στο προσωπικό του, ώστε οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές να καταστούν πιο λειτουργικές. 2.2 Διαχείριση των ευρωπαϊκών ταμείων Κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα, τα λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται στον Χάρτη. Τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, υπέχουν την ίδια υποχρέωση. Στην υπόθεση Liivimaa Lihaveis MTU 9, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε παλαιότερη νομολογία ότι η έκφραση όταν «εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης» επιβάλλει την ύπαρξη συνδέσμου ορισμένου βαθμού, που να υπερβαίνει την εγγύτητα των σχετικών τομέων ή τις έμμεσες συνέπειες του ενός τομέα στον άλλο. 10 Στην υπόθεση αυτή, το δίκαιο της Ένωσης επέβαλε στα δύο κράτη μέλη τα οποία αφορούσε το επιχειρησιακό πρόγραμμα να το εφαρμόσουν. Πρώτον, τα εν λόγω κράτη μέλη όφειλαν να συστήσουν μια επιτροπή παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού 1083/2006. Δεύτερον, όλα τα μέτρα εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος έπρεπε να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς αριθ. 1083/2006 και αριθ. 1080/2006. Το ΔΕΕ έκρινε ότι η έκδοση του οδηγού προγράμματος από την επιτροπή παρακολούθησης αποτελεί εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, υπό την έννοια του άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη. Ο οδηγός προγράμματος απέκλειε τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης με τις οποίες απορρίπτεται μια επιδότηση το ΔΕΕ έκρινε ότι πρόκειται για προσβολή του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής που προβλέπεται από το άρθρο 47 του Χάρτη. Τον Μάιο του 2014, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 11. Με την απάντησή της, της 29ης Οκτωβρίου 2014, 12 η Επιτροπή δεσμεύτηκε να θεσπίσει μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον Χάρτη μεταξύ των κρατών μελών κατά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ). Η Επιτροπή υπενθύμισε επισήμως στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις τους να τηρούν τον Χάρτη. Προσφέρει επίσης συνδρομή από τα ΕΔΕΤ για την υποστήριξη διαδικασιών υποβολής καταγγελιών. Η Επιτροπή θα διαδίδει τις καλές πρακτικές 8 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, ST INIT. 9 Απόφαση του Δικαστηρίου της στην υπόθεση C-562/12 Liivimaa Lihaveis MTi. 10 Απόφαση του Δικαστηρίου της στην υπόθεση C-299/95 Kremzow, σκέψη

5 και θα παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον σεβασμό του Χάρτη κατά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για το Η Επιτροπή είχε επισημάνει ενδεχόμενη παραβίαση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κέντρο προσωρινής κράτησης για τους παράτυπους μετανάστες. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε την εκτίμηση αυτή σε ειδική έκθεση το Τα έξοδα μίσθωσης για το κέντρο είχαν περιληφθεί σε ένα εθνικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και η Επιτροπή δεν είχε δεχθεί τις αντίστοιχες δαπάνες κατά την περάτωση του προγράμματος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι το κράτος μέλος αυτό δεν είχε συμμορφωθεί με την απαγόρευση της εξευτελιστικής μεταχείρισης (άρθρο 4 του Χάρτη) και την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 1 του Χάρτη) λόγω των κακών συνθηκών κράτησης των παράτυπων μεταναστών. 2.3 Η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ Το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) διέπει την εξωτερική δράση της Ένωσης. Επιβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΕ στην προαγωγή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στον σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Οι χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου. Όλες οι συμφωνίες συνεργασίας και εμπορίου με τις τρίτες χώρες ορίζουν ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου 13 αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο για τις σχέσεις μεταξύ των μερών. Το 2014, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή αξιολόγησαν το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ( ) 14. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 97 συγκεκριμένα μέτρα. Ένα παράδειγμα αποτελούν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης τόσο στο Διαδίκτυο όσο και εκτός Διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του Μαΐου Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν ορισμούς και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο προστασίας του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, καλύπτοντας όλες τις πτυχές, μεταξύ άλλων το δικαίωμα έκφρασης της γνώμης χωρίς παρεμβάσεις, το δικαίωμα αναζήτησης και λήψης πληροφοριών και το δικαίωμα μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών κάθε είδους με οποιοδήποτε μέσο, ανεξαρτήτως συνόρων. Καταρτίζεται ένα νέο σχέδιο δράσης για την περίοδο , με έμφαση στη εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών στον τομέα των ανθρωπίνων 13 Ο όρος «θεμελιώδη δικαιώματα» χρησιμοποιείται στην ΕΕ για να εκφράσει την έννοια των «δικαιωμάτων του ανθρώπου» σε συγκεκριμένες συνθήκες στο εσωτερικό της ΕΕ. Παραδοσιακά, ο όρος «θεμελιώδη δικαιώματα» χρησιμοποιείται σε συνταγματικού πλαίσιο, λαμβανομένου υπόψη ότι ο όρος «δικαιώματα του ανθρώπου» χρησιμοποιείται στο διεθνές δίκαιο

6 δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη μετανάστευση και την κινητικότητα, καθώς και το εμπόριο. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 21 της ΣΕΕ, η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα 15, τα οποία συχνά θέτουν σε εφαρμογή δεσμευτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που βασίζονται στο άρθρο 41 ή 42 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά μπορεί επίσης να είναι και αυτόνομα μέτρα της ΕΕ. Ορισμένα από τα περιοριστικά μέτρα αφορούν την εγγραφή στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων των οποίων δεσμεύονται τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι. Για τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες, το δικαίωμα χρηστής διοίκησης, αποτελεσματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης (άρθρα 41 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ) είναι καίριας σημασίας. Το 2014, το ΔΕΕ εκδίκασε υποθέσεις που αφορούν τη διαδικασία επιβολής περιοριστικών μέτρων κατά προσώπων και οντοτήτων. Από τις 30 αποφάσεις και πλέον που εξέδωσε το 2014 σχετικά με τη νομιμότητα των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την εγγραφή στον κατάλογο μόνο στο ένα τέταρτο των υποθέσεων σε όλες τις άλλες υποθέσεις, οι αποφάσεις περί εγγραφής στον κατάλογο ακυρώθηκαν. Μία υπόθεση απόφαση 16 Yusef αφορούσε περιοριστικά μέτρα που είχαν ληφθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου 17. Ο εν λόγω κανονισμός θέτει σε ισχύ την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων, οντοτήτων και ομάδων που έχουν προσδιοριστεί από την Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών ως συνδεδεμένοι με την Αλ Κάιντα. Το Γενικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Επιτροπή παρέλειψε να άρει διαδικαστικές πλημμέλειες και τις ουσιαστικές παρατυπίες της δέσμευσης των κεφαλαίων του κ. Yusef. Ως εκ τούτου, κάλεσε την Επιτροπή να εκπληρώνει την υποχρέωσή της να εξετάσει τον λόγο για την εγγραφή στον κατάλογο, με επιμέλεια και αμεροληψία, και ενδεχομένως σε «ουσιαστική συνεργασία» με την επιτροπή κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών 18. Η Επιτροπή επανεξετάζει τους λόγους εγγραφής στον κατάλογο σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Οι περισσότερες υποθέσεις 19 στις οποίες τα περιοριστικά μέτρα κατά οντοτήτων ή προσώπων ακυρώθηκαν από το ΔΕΕ αφορούσαν αποφάσεις και κανονισμούς του Συμβουλίου, στους οποίους τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι πληροφορίες που τεκμηρίωναν τους λόγους εγγραφής στον κατάλογο δεν 15 Βλ. άρθρο 215 της ΣΛΕΕ. 16 Απόφαση του Δικαστηρίου της στην υπόθεση T-306/10 Hani El Sayyed Elsebai Yusef κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 17 Κανονισμός αριθ. 881/2002, ΕΕ L 139 σ Ομοίως, σκέψη Για παράδειγμα, απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση T-565/12, National Iranian Tanker Company κατά Συμβουλίου Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση T-439/11 Sport-Pari κατά Συμβουλίου. 6

7 ήταν επαρκείς και στους οποίους το Συμβούλιο που έφερε το βάρος απόδειξης δυνάμει του άρθρο 47 του Χάρτη, όπως ερμηνεύεται στην υπόθεση 20 Kadi II, δεν είχε επιτύχει τον σκοπό του. Άλλες υποθέσεις ακυρώθηκαν για διαδικαστικούς λόγους 21. Στην εμπορική πολιτική, η αναθεωρημένη μονομερής ρύθμιση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ+), που απαιτεί την τήρηση των βασικών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου Ο μηχανισμός παρακολούθησης έχει ενισχυθεί σημαντικά, εξασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι του ΣΓΠ+ τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ιδίως όσον αφορά την κύρωση και την εφαρμογή 27 διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα θέματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ασκούν επίσης αυστηρότερο έλεγχο. 3. Εφαρμογή του Χάρτη από και στα κράτη μέλη Υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή εποπτεύει την τήρηση του Χάρτη από τα κράτη μέλη, όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Εάν εντοπίσει παράβαση, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία παράβασης. Οι εθνικοί δικαστές θεωρούν τον Χάρτη ως μέσο διασφάλισης του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη. Οι διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ και της εθνικής νομοθεσίας με βάση το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να ερμηνεύονται με τρόπο που να συνάδει με τις υποχρεώσεις του Χάρτη, ώστε να ασκούνται τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο πλαίσιο αυτό. Όταν ένα εθνικό δικαστήριο έχει αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής του Χάρτη ή την ορθή ερμηνεία των διατάξεων δύναται και, σε περίπτωση εθνικού δικαστηρίου τελευταίου βαθμού, οφείλει να παραπέμπει το ζήτημα στο ΔΕΕ για έκδοση προδικαστικής απόφασης. Η απάντηση του ΔΕΕ επιτρέπει στο εθνικό δικαστήριο να κρίνει την υπόθεση. Οι εθνικοί δικαστές χρησιμοποιούν τακτικά την εν λόγω διαδικασία. Βοηθά στην ανάπτυξη της νομολογίας που συνδέεται με τον Χάρτη και ενισχύει τον ρόλο των εθνικών δικαστών στην υποστήριξή του. Το 2014, οι εθνικοί δικαστές προσέφυγαν στο ΔΕΕ για την έκδοση προδικαστικής απόφασης φορές, δηλ. ελαφρώς περισσότερο από ό, τι κατά τα προηγούμενα έτη Διαδικασίες παράβασης Ενώ ο Χάρτης αναφέρθηκε σε πέντε διαδικασίες παράβασης το 2013, το 2014 η Επιτροπή παρέπεμψε στον Χάρτη σε 11 υποθέσεις διαδικασιών παράβασης με βάση τα άρθρα της ΣΛΕΕ. Οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της 20 Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση C-584/10 P Επιτροπή κ.λπ. κατά Kadi (Kadi II), Αίτηση αναιρέσεως κατά της απόφασης T-85/09 Kadi κατά Επιτροπής (Kadi I). 21 Βλ., για παράδειγμα, LTTE κατά Συμβουλίου, T-208/11 και T-508/11. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί αντικείμενο αίτησης αναίρεσης στην υπόθεση C-599/14 P. 22 Βλ. παράρτημα ΙΙ «Επισκόπηση των αιτημάτων για έκδοση προδικαστικών αποφάσεων που υποβλήθηκαν το 2014 και περιέχουν παραπομπές στον Χάρτη» στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. 23 Το 2013 και το 2012 υποβλήθηκαν στο ΔΕΕ 41 αιτήματα παραπομπής που αναφέρονται στον Χάρτη. 7

8 Ένωσης. Ως εκ τούτου, διαδικασίες παράβασης που αφορούν τον Χάρτη πρέπει να συνδέονται με τη διάταξη του δικαίου της Ένωσης που ενεργοποιεί την εφαρμογή του Χάρτη. Πέντε από τις 11 υποθέσεις αφορούν το άσυλο και τη μετανάστευση 24. Διαδικασίες παράβασης στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης Το 2014, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά ενός κράτους μέλους σχετικά με την οδηγία περί επιστροφής 25, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη διάρκεια της κράτησης, τις συνθήκες κράτησης, την έλλειψη δωρεάν νομικής συνδρομής στους υποψήφιους προς επιστροφή που κρατούνται σε κέντρα κράτησης, καθώς και την απουσία δικαστικής επανεξέτασης των ενταλμάτων κράτησης πριν από έξι μήνες και την περιορισμένη επανεξέταση των αποφάσεων για παράταση της κράτησης πέραν των έξι μηνών (άρθρα 4, 6 και 47 του Χάρτη). Εξάλλου, κινήθηκαν διαδικασίες παράβασης κατά ενός κράτους μέλους για μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής 26 και της οδηγίας για τις διαδικασίες παροχής ασύλου 27. Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, την αποτελεσματικότητα των ένδικων μέσων κατά αρνητικών αποφάσεων για το άσυλο, την έλλειψη δωρεάν νομικής συνδρομής, την κράτηση ορισμένων κατηγοριών αιτούντων άσυλο, η οποία φαίνεται να εφαρμόζεται αυτόματα, χωρίς εξατομικευμένη αξιολόγηση, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά μιας απόφασης κράτησης, και δωρεάν νομικής συνδρομής κατά την κράτηση (άρθρα 6 και 47). Το 2014, η Επιτροπή εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφάρμοσαν τον Χάρτη κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης (άρθρα 4, 6, 18 και 19). Στα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία συγκαταλέγονται η εφαρμογή και η διάρκεια της κράτησης, οι συνθήκες κράτησης, η ειδική κατάσταση των ανηλίκων, η δωρεάν νομική συνδρομή, και τα αποτελεσματικά ένδικα μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ασύλου σε ορισμένα κράτη μέλη (άρθρα 6, 24 και 47 του Χάρτη). 24 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που προσαρτάται στην παρούσα έκθεση. 25 Οδηγία 2008/115/ΕΚ, ΕΕ L 348 σ Οδηγία 2003/9/ΕΚ, ΕΕ L 31 σ Οδηγία 2005/85/ΕΚ, ΕΕ L 326 σ

9 Κώδικας θεωρήσεων και άσκηση προσφυγής κατά απόφασης άρνησης θεώρησης Στα τέλη του 2014, η Επιτροπή ζήτησε από πέντε κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να εξασφαλίσουν ότι οι προσφυγές κατά της απόφασης άρνησης, κατάργησης ή ανάκλησης θεώρησης προβλέπουν πρόσβαση σε δικαστική αρχή. Ο κανονισμός για τον κώδικα θεωρήσεων 28 καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την έκδοση θεωρήσεων για βραχεία διαμονή και διέλευση από αερολιμένα. Ο εν λόγω κανονισμός υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν δικαίωμα προσφυγής κατά άρνησης, ακύρωσης ή ανάκλησης θεώρησης. Το άρθρο 47 του Χάρτη αναγνωρίζει στους ιδιώτες το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, εφόσον παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που τους παρέχει το δίκαιο της Ένωσης. Ωστόσο, η εθνική νομοθεσία στα σχετικά κράτη μέλη παρείχε τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής μόνον ενώπιον εξωδικαστικών διοικητικών αρχών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο ανεξάρτητου δικαστηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 47. Διαχωρισμός των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση Τον Σεπτέμβριο του 2014, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά ενός κράτους μέλους για διακρίσεις κατά παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, γεγονός το οποίο αποτελεί παραβίαση της οδηγίας περί φυλετικής ισότητας 29. Στις συζητήσεις με την Επιτροπή, το κράτος μέλος είχε αιτιολογήσει τις ενέργειές του με παραπομπή στη νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με τον Χάρτη. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν αναγκαίο να διευκρινιστεί η ερμηνεία της εν λόγω νομολογίας στην προειδοποιητική επιστολή, παραπέμποντας ιδίως στο άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τη φυλή και την εθνοτική καταγωγή Παροχή καθοδήγησης από το ΔΕΕ στα κράτη μέλη (προδικαστικές αποφάσεις) Το 2014, απαντώντας σε παραπομπές για προδικαστικές αποφάσεις του, το Δικαστήριο εξακολούθησε να παρέχει καθοδήγηση στους εθνικούς δικαστές σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του Χάρτη και την ερμηνεία των διατάξεών του. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια των αιτούντων άσυλο Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΔΕΕ αποφάνθηκε επί προδικαστικών ερωτημάτων που του υπέβαλε το ολλανδικό Συμβούλιο Επικρατείας στην υπόθεση A, B, C κατά Staatssecretaris van Veiligheid en 28 Κανονισμός 810/2009/ΕΚ, ΕΕ L 243 σ Οδηγία 2000/43/ΕΚ, ΕΕ L 180 σ

10 Justitie 30 σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων της ΕΕ που αφορούν το άσυλο σε σχέση με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του γενετήσιου προσανατολισμού που δηλώνουν οι αιτούντες άσυλο. Οι αιτούντες είπαν ότι φοβούνταν διώξεις στις χώρες καταγωγής τους λόγω της ομοφυλοφιλίας τους. Το εθνικό δικαστήριο ρώτησε το ΔΕΕ αν υπάρχουν όρια που επιβάλλονται από τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την επαλήθευση του γενετήσιου προσανατολισμού των αιτούντων άσυλο. Το ΔΕΕ έκρινε ότι η οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ασύλου 31 και ο Χάρτης επιβάλλουν πράγματι όρια: οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές πρέπει να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 1) και το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7). Δεν μπορεί να απαιτείται από τους αιτούντες τίποτα που θα μπορούσε να βλάψει την αξιοπρέπεια ή την προσωπική ακεραιότητα, όπως παρεμβατικές, ταπεινωτικές ιατρικές ή ψευδο-ιατρικές εξετάσεις, αδιάκριτες ερωτήσεις, ή που απαιτούν/αποδέχονται φωτογραφικά ή μαγνητοσκοπημένα αποδεικτικά στοιχεία για σεξουαλικές πρακτικές. Η απόφαση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να αξιολογούν τις αιτήσεις με πιο συνεπή τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ισότητα των όπλων στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών Η υπόθεση Sanchez Morcillo 32 σχετικά με το άρθρο 47 αφορά τα δικονομικά δικαιώματα των καταναλωτών στις διαδικασίες εκτέλεσης ενυπόθηκης απαίτησης, όπου το ΔΕΕ τόνισε την πτυχή της ισότητας των όπλων. Έκρινε ότι η εθνική νομοθεσία ήταν αντίθετη προς την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 33 και προς το άρθρο 47 του Χάρτη στις περιπτώσεις όπου ο νόμος δεν παρέχει στους καταναλωτές το δικαίωμα προσφυγής ενώ ο δανειστής επωφελείται από το δικαίωμα αυτό στο αντίστροφο σενάριο. Το ΔΕΕ τόνισε επίσης την ευάλωτη κατάσταση των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν το σπίτι τους. Στην υπόθεση Kusinova 34 δήλωσε ότι, βάσει του δικαίου της ΕΕ, το δικαίωμα για σεβασμό της κατοικίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται με βάση το άρθρο 7 του Χάρτη, το οποίο τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη κατά την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. 30 Απόφαση του ΔΕΕ της στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-148/13, C-140/13 και C-150/13, A, B, C κατά Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 31 Οδηγία 2004/83/ΕΚ, ΕΕ L 304 σ Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση 169/14 Sanchez Morcillo. 33 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ, ΕΕ L 95 σ Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση C-34/13 KuJEU jud. 10

11 Η αρχή ne bis in idem στο πλαίσιο της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν Στην υπόθεση 35 Zoran Spasic, το ΔΕΕ εξέτασε τη συμβατότητα μιας προϋπόθεσης περί εκτίσεως η οποία θεσπίζεται στη Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν (ΣΕΣΣ) με την αρχή ne bis in idem που προβλέπεται από τον Χάρτη (άρθρο 50). Η ΣΕΣΣ προβλέπει ότι ένα πρόσωπο που δικάστηκε αμετάκλητα σε ένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να διωχθεί ποινικώς σε άλλο κράτος μέλος για την ίδια πράξη (αρχή ne bis in idem ). Ωστόσο, η ΣΕΣΣ ορίζει ότι η αρχή αυτή εφαρμόζεται μόνον εφόσον η ποινή έχει εκτιθεί, εκτίεται ή δεν μπορεί πλέον να εκτιθεί σύμφωνα με τους νόμους του κράτους που επέβαλε την καταδίκη (στο εξής: «προϋπόθεση περί εκτίσεως»). Το άρθρο 50 του Χάρτη εντούτοις δεν αναφέρει ρητώς μια τέτοια προϋπόθεση. Το ΔΕΕ έκρινε ότι η προϋπόθεση περί εκτίσεως της ΣΕΣΣ δεν ήταν αντίθετη με τον Χάρτη Εθνική νομολογία που παραπέμπει στον Χάρτη Οι εθνικοί δικαστές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 36 επιβεβαιώνει ότι, το 2014, τα ανώτερα δικαστήρια των κρατών μελών συνέχισαν να αναφέρονται στον Χάρτη για καθοδήγηση και έμπνευση, ακόμη και σε υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Η Επιτροπή προάγει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των δικαστών. Το νέο «Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας» 37 θα καταστήσει ευκολότερη την κατανόηση της ερμηνείας που δίδεται στα μέσα της ΕΕ από τα ανώτατα εθνικά δικαστήρια και παρέχει στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των μέσων της ΕΕ στα εθνικά δικαστήρια. Ένα άλλο έργο που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ «Ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία στην πρακτική των εθνικών δικαστηρίων για ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων» περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο για τους δικαστές σχετικά με τις τεχνικές δικαστικής συνεργασίας και μια βάση δεδομένων των εθνικών αποφάσεων ανά διάταξη του Χάρτη Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ύπαρξη του Χάρτη Τον Φεβρουάριο του 2015, μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 39 έδειξε ότι η ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ύπαρξη του Χάρτη παρουσιάζει ελαφρά μόνο βελτίωση με την πάροδο των ετών: το 14 % 35 Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση C-129/14 PPU Zoran Spasic. 36 Ετήσια έκθεση για το 2014 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρόκειται να δημοσιευτεί στις 22 Μαΐου https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-el.do. 38 nts.aspx. 39 Ευρωβαρόμετρο 416, «Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επιτόπια εργασία μεταξύ 16 και 18 Φεβρουαρίου 2015 στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, που διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση. 11

12 μόνον των ερωτηθέντων γνώριζαν τί πραγματικά είναι ο Χάρτης (11 % το 2012 και 8 % το 2007). Περίπου το 51 % των ερωτηθέντων είχαν ακούσει σχετικά με τον Χάρτη, αλλά δεν ήξεραν ακριβώς περί τίνος πρόκειται (53 % το 2012 και 48 % το 2007). Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το πού μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες για ζητήματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το «CLARITY project» 40 (Σχέδιο Σαφήνειας) του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποσκοπεί στην παροχή καθοδήγησης σχετικά με τον φορέα στον οποίο μπορούν να στραφούν οι πολίτες όταν διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα (εθνικό ίδρυμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φορέας ισότητας ή/και διαμεσολαβητής). Ένα άλλο νέο σχέδιο «Don t knock on the wrong door: Charterclick! ((Μη χτυπάς στη λάθος πόρτα: Charterclick! ) A user-friendly tool to detect violations falling within the scope of the EU Charter of Fundamental Rights 41 (Ένα φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο για τον εντοπισμό παραβιάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ) δρομολογήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2015 και συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια». Η ανάγκη να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον Χάρτη και να προσδιοριστούν οι ειδικές ανάγκες κατάρτισης και βέλτιστων πρακτικών για τις δημόσιες αρχές συζητήθηκε στη διάσκεψη του Δεκεμβρίου 2014, «Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση και αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης των ασκούντων νομικά επαγγέλματα και των δημοσίων υπαλλήλων» 42. Οι συμμετέχοντες πρότειναν τη χαρτογράφηση στρατηγικών κατάρτισης, εμπειριών και εργαλείων για την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της εφαρμογής του Χάρτη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και υπογράμμισαν τον καίριο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ χρηματοδοτεί την κατάρτιση σχετικά με τον Χάρτη για τις δημόσιες αρχές και θα συνεχίσει να το πράττει κατά την περίοδο Η κατάρτιση των ασκούντων νομικά επαγγέλματα σχετικά με τον Χάρτη και οι δράσεις ενημέρωσης όσον αφορά την εφαρμογή του Χάρτη συνιστούν προτεραιότητες στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΔΙ. Μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2013, περίπου 2,8 εκατ. ευρώ (25 % του συνολικού προϋπολογισμού) διατέθηκαν σε προγράμματα σε αυτόν τον τομέα το 2012, τα κονδύλια που διατέθηκαν αντιπροσώπευαν 1,9 εκατ. ευρώ επί 20,9 εκατ. ευρώ (7 % του συνολικού προϋπολογισμού). Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών , η κατάρτιση σχετικά με τον Χάρτη για τις δικαστικές αρχές και τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα καλύπτεται από το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ( ). Επιπλέον, δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης θα υποστηρίζονται επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» ( ) που εστιάζεται στα ατομικά δικαιώματα. 12

13 4. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, το ΔΕΕ εξέδωσε τη γνώμη του σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης της ΕΕ στην ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο εντόπισε προβλήματα όσον αφορά τη συμβατότητά του με το δίκαιο της ΕΕ έκρινε ότι το σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης δεν ήταν συμβατό με το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το σχετικό πρωτόκολλο αριθ. 8. Το Δικαστήριο ζήτησε ορισμένες τροποποιήσεις: υπεροχή του δικαίου της Ένωσης σε σχέση με τις δυνατότητες που παρέχονται από το άρθρο 53 του Χάρτη, όσον αφορά την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα συντάγματα των κρατών μελών αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης σχέση με το νέο πρόσθετο πρωτόκολλο 16 της ΕΣΔΑ διατήρηση της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του ΔΕΕ για την εκδίκαση διαφορών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των Συνθηκών ορισμένες πτυχές της διαδικασίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην οποία εμπλέκεται η ΕΕ και δικαστική προστασία στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Η Επιτροπή διατηρεί την πλήρη δέσμευσή της για την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ. Η προσχώρηση θα ενισχύσει τις θεμελιώδεις αξίες, θα βελτιώσει τη αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης και θα ενισχύσει τη συνοχή της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Η προσχώρηση στην ΕΣΔΑ εξακολουθεί να είναι υψίστης σημασίας. Επιπλέον, υπάρχει νομική υποχρέωση για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιδιώξουν τη σύναψη συμφωνίας προσχώρησης που συνάδει με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες, και ειδικότερα με το πρωτόκολλο αριθ. 8 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσει. Ανεξαρτήτως του χρόνου προσχώρησης, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ερμηνεύουν τον Χάρτη με γνώμονα την υφιστάμενη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το άρθρο 52 παράγραφος 3 του Χάρτη κατοχυρώνει τη νομική υποχρέωση να δοθεί το ίδιο νόημα και πεδίο εφαρμογής στα δικαιώματα του Χάρτη και στα δικαιώματα της ΕΣΔΑ, στον βαθμό που τα δικαιώματα του Χάρτη αντιστοιχούν στα δικαιώματα της ΕΣΔΑ. Οι επεξηγήσεις σχετικά με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 44 απαριθμούν τα άρθρα του Χάρτη, των οποίων τόσο το νόημα όσο και το πεδίο εφαρμογής είναι τα ίδια με εκείνα των αντίστοιχων άρθρων της ΕΣΑΔ, καθώς και τα άρθρα όπου το νόημα είναι το ίδιο αλλά το πεδίο εφαρμογής είναι ευρύτερο. Αν και ο Χάρτης δεν προβλέπει καμία νομική υποχρέωση για την ευθυγράμμιση της ερμηνείας με τις συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών, το ΔΕΕ αναφέρεται σε πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την ερμηνεία των δικαιωμάτων βάσει του δικαίου της ΕΕ. Ένα παράδειγμα αποτελεί ο ορισμός της έννοιας της «αναπηρίας» όπου το ΔΕΕ στην υπόθεση 45 Kaltoft εμπνεύστηκε /C 303/02, ΕΕ C 303 σ Απόφαση του ΔΕΕ της στην υπόθεση C-354/13 Kaltoft. 13

14 από τη διατύπωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος, για να εκτιμήσει κατά πόσον η νοσηρή παχυσαρκία μπορεί να συνιστά «αναπηρία» για τους σκοπούς της εφαρμογής της οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση Ενότητα: Θεμελιώδη δικαιώματα και το ψηφιακό θεματολόγιο Η ψηφιακή επανάσταση έχει δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για την κοινωνία, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Έχει εγείρει επίσης ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτό το περιβάλλον. Η έκρηξη στη συλλογή, τη χρήση και τη διάδοση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα της νέας ψηφιακής πραγματικότητας. Παράλληλα με τις αποκαλύψεις σχετικά με τα προγράμματα παρακολούθησης σε παγκόσμια κλίμακα, τα φαινόμενα αυτά δείχνουν την ανάγκη να θεσπιστούν πιο αποτελεσματικές διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την παγκόσμια δράση 47 για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε μια ψηφιακή κοινωνία, όπως ο οδηγός του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους χρήστες του Διαδικτύου 48. Στα πολλά ζητήματα που εμφανίζονται συγκαταλέγονται η ανάγκη εξασφάλισης ίσης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η απειλή διακρίσεων ατόμων μέσω του προσδιορισμού των χαρακτηριστικών (προφίλ) ενός προσώπου, καθώς και η ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ εκείνων που κατέχουν στοιχεία και όσων εκ προθέσεως ή εκ παραδρομής τα κοινοποιούν. Τα νέα ζητήματα που προκύπτουν αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα καθήκοντα των διαδικτυακών πλατφορμών που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στον ψηφιακό κόσμο. Τον Ιανουάριο του 2012, η Επιτροπή 46 Οδηγία 2000/78/ΕΚ, ΕΕ L 303 σ Βλ., για παράδειγμα, τις διεξαγόμενες συζητήσεις για τα μαζικά δεδομένα, όπως φαίνεται και από την έκθεση του Λευκού Οίκου των ΗΠΑ για τα μαζικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/big_data_privacy_report_5.1.14_final_print.pdf), την έκθεση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας για την ψηφιακή τεχνολογία και τα θεμελιώδη δικαιώματα (http://www.conseiletat.fr/content/download/33163/287555/version/1/file/digital%20technology%20and%20fundamental%20rig hts%20and%20freedoms.pdf) ή το σχέδιο δήλωσης των διαδικτυακών δικαιωμάτων που εκπονήθηκε από την επιτροπή μελέτης για τα δικαιώματα και τα καθήκοντα στο Διαδίκτυο του ιταλικού Κοινοβουλίου (http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/189 /dichiarazione_dei_diritti_internet_inglese.pdf). 48 Βλ. 14

15 δημοσίευσε προτάσεις για ένα γενικό κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων 49 και μια οδηγία για την προστασία των δεδομένων για τις αστυνομικές και ποινικές δικαστικές αρχές 50. Στην πρώτη του ανάγνωση, στις 12 Μαρτίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την υποστήριξή του 51. Η Επιτροπή συνέχισε τις διαπραγματεύσεις με τους αμερικανούς ομολόγους σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων με σκοπό την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για σκοπούς επιβολής του νόμου, καθώς και τις προϋποθέσεις ενός νέου καθεστώτος «ασφαλούς λιμένα» όσον αφορά διαβιβάσεις δεδομένων στις ΗΠΑ. Το ΔΕΕ έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά επίσης για την ορθή εξισορρόπησή τους στο ψηφιακό περιβάλλον. Στην υπόθεση Digital Rights Ireland, το Δικαστήριο υπενθύμισε τις υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να σέβονται τον Χάρτη κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, και συγκεκριμένα όταν αυτές επηρεάζουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κήρυξε ανίσχυρη την οδηγία για τη διατήρηση των δεδομένων, διότι περιόριζε κατά τρόπο δυσανάλογο τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνονται από τον Χάρτη. Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών διατηρούν δεδομένα κίνησης και θέσης των πελατών τους για διάστημα μεταξύ έξι μηνών και δύο ετών και θέτουν τα δεδομένα αυτά, κατόπιν αιτήσεως, στη διάθεση των αρχών επιβολής του νόμου, για τους σκοπούς της διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Στην υπόθεση 52 Google, το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι η Google, ως υπεύθυνη της επεξεργασίας δεδομένων που είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ, οφείλει να τηρεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (άρθρα 7 και 8 του Χάρτη) και, συνεπώς, πρέπει να συμμορφώνεται με το αίτημα για διαγραφή συνδέσμων με ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό ορισμένες περιστάσεις («δικαίωμα στη λήθη»). Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος Juncker έκανε έκκληση για την κατάργηση των εθνικών εμποδίων στους τομείς της κανονιστικής ρύθμισης των τηλεπικοινωνιών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας των δεδομένων, της 49 Πρόταση κανονισμού σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, COM(2012) 11 final. 50 Πρόταση οδηγίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, COM(2012) 10 final. 51 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 (COM(2012) 0010 C7-0024/ /0010 (COD)). 52 Απόφαση του Δικαστηρίου της στην υπόθεση C-131/12 Google Spain and Google. 15

16 διαχείρισης των ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και κατά την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. 53 Η στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά (ΕΨΑ) αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Η εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής αυτής και σημαντική προϋπόθεση για μια πλήρως λειτουργική ενιαία ψηφιακή αγορά. Τούτο περιλαμβάνει την ισχυρή και αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, η πλήρης απόλαυση των δικαιωμάτων στην ΕΨΑ απαιτεί την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς πολιτικής, όπως απαιτεί ο Χάρτης. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην προώθηση της ασφάλειας ή σε πολιτικές που βασίζονται στην αγορά αλλά είναι καθεαυτά απαραίτητα για την άνθηση μιας ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας. 6. Συμπέρασμα Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις και δράσεις είναι πλήρως συμβατές με τον Χάρτη. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των απειλών για τις κοινωνίες μας, η Επιτροπή θα διασφαλίζει, στο πλαίσιο της προσέγγισής της όσον αφορά την ασφάλεια, τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επικαιροποιεί επίσης τις πολιτικές στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων για να λαμβάνονται υπόψη νέα στοιχεία, πολιτικές οι οποίες καλύπτουν ποικίλους τομείς, από το ψηφιακό θεματολόγιο έως την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο Χάρτης ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά και για τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή επιβάλλει την τήρηση του Χάρτη από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή προτίθεται να προωθήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως δε με το πρώτο ετήσιο συνέδριο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του Βλ. τις Πολιτικές Κατευθυντήριες Γραμμές του Προέδρου Juncker, οι οποίες διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση 16

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 26.7.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 244/15 ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της δέσμης νομοθετικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11133/15 ASIM 65 COWEB 75 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10833/15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2016 COM(2016) 236 final 2016/0125 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διαμένουν στο εξωτερικό. Η εγκληματικότητα αποτελεί πλέον ένα όλο και πιο σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 411 final 2009/0165 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος I. Εισαγωγή

Κατάλογος I. Εισαγωγή Κατάλογος 2010 I. Εισαγωγή Αυτός είναι η τέταρτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα της ΕΕ. Λόγω της δημοσίευσης του προγράμματος εργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 177 final 2015/0093 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής αποτελούν σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 SWD(2013) 20 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ανταγωνισμού

Πολιτική ανταγωνισμού Πολιτική ανταγωνισμού Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει στα άρθρα 101 έως 109 κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με αυτούς απαγορεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα